EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21982A0302(01)

Dohovor o zachovaní lososov v severnom atlantickom oceáne

OJ L 378, 31.12.1982, p. 25–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 45 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 45 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 66 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 66 - 71
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 47 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 45 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 45 - 51
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 32 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/886/oj

21982A0302(01)Úradný vestník L 378 , 31/12/1982 S. 0025 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 1 S. 0066
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 1 S. 0066
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 04 Zväzok 2 S. 0045
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 04 Zväzok 2 S. 0045


Dohovor o zachovaní lososov v severnom atlantickom oceáne

ZMLUVNÉ STRANY tohto dohovoru,

UZNÁVAJÚC, že lososy pochádzajúce z riek rôznych štátov sa v niektorých častiach severného Atlantického oceánu miešajú,

BERÚC DO ÚVAHY medzinárodné právo, ustanovenia o anadrómnych druhoch rýb v návrhu Dohovoru Tretej konferencie Organizácie spojených národov o morskom práve a ostatné zmeny na medzinárodných fórach týkajúce sa anadrómnych rýb,

ŽELAJÚC SI podporovať získavanie, analýzu a šírenie vedeckých informácií týkajúcich sa obsádky lososa v severnom Atlantickom oceáne,

ŽELAJÚC SI podporovať zachovanie, obnovenie, zvýšenie a racionálne využívanie obsádok lososa v severnom Atlantickom oceáne prostredníctvom medzinárodnej spolupráce,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1. Tento dohovor sa vzťahuje na lososov, ktoré migrujú mimo oblastí rybárskej právomoci pobrežných štátov Atlantického oceánu, na sever od 36o severnej zem. šírky v ich celom migračnom dosahu.

2. Nič v tomto dohovore neovplyvní práva, nároky alebo názory žiadnej zmluvnej strany, pokiaľ ide o hranice alebo rozsah právomoci nad rybolovom, ani názory alebo stanoviská žiadnej zmluvnej strany týkajúce sa morského práva.

Článok 2

1. Lov lososov je zakázaný mimo oblastí rybárskej právomoci pobrežných štátov.

2. V oblastiach rybárskej právomoci pobrežných štátov je lov lososov zakázaný za hranicou 12 morských míľ od základných čiar, od ktorých je meraná šírka výsostných vôd, s výnimkou nasledujúcich oblastí:

a) v oblasti Komisie pre západné Grónsko, do vzdialenosti 40 morských míľ od základných čiar; a

b) v oblasti Komisie pre severovýchodný Atlantik, v rámci oblasti rybárskej právomoci Faerských ostrovov.

3. Zmluvné strany upozornia všetky štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, na všetky otázky týkajúce sa činnosti plavidiel tohto štátu, ktoré negatívne ovplyvňujú zachovanie, obnovu, zvyšovanie alebo racionálne využívanie obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, alebo vykonávanie dohovoru.

Článok 3

1. Týmto sa ustanovuje medzinárodná organizácia, ktorá bude známa ako Organizácia pre zachovanie lososov v severnom Atlantickom oceáne, ďalej uvádzaná len ako "organizácia".

2. Cieľom organizácie je prispievať prostredníctvom porád a spolupráce k zachovaniu, obnove, zvyšovaniu a racionálnemu využívaniu obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, pričom sa zohľadňujú najlepšie dostupné vedecké dôkazy.

3. Organizácia je zložená z:

a) Rady;

b) troch regionálnych komisií;

- Komisie pre Severnú Ameriku;

- Komisie pre západné Grónsko, a

- Komisie pre severovýchodný Atlantik; a

c) tajomníka.

4. Oblasti komisií sú:

a) Komisia pre Severnú Ameriku: morské vody v oblastiach rybárskej právomoci pobrežných štátov pri východnom pobreží Severnej Ameriky;

b) Komisia pre západné Grónsko: morské vody v oblasti rybárskej právomoci pri pobreží západného Grónska, na západ od čiary, vedenej pozdĺž 44o západnej zem. dĺžky na juh po 59o severnej zem. šírky, a odtiaľ rovno na východ po 42o západnej zem. dĺžky a odtiaľ rovno na juh; a

c) Komisia pre severovýchodný Atlantik: morské vody na východ od čiary uvedenej v bode b).

5. Organizácia bude má právnu subjektivitu a na územiach zmluvných strán a vo svojich vzťahoch s ostatnými medzinárodnými organizáciami má spôsobilosť pre práva a právne úkony potrebné na plnenie jej funkcií a dosiahnutie jej cieľov. Imunita a výsady, ktoré organizácia, jej funkcionári a zamestnanci a zástupcovia zmluvných strán majú na území štátu, sú predmetom dohody medzi organizáciou a príslušným štátom.

6. Úradnými jazykmi organizácie sú angličtina a francúzština.

7. Sídlo organizácie sa nachádza v Edinburgu alebo na inom mieste, o ktorom môže rozhodnúť Rada.

Článok 4

1. Funkcie Rady sú:

a) poskytovať fórum pre skúmanie, analýzu a výmenu informácií medzi zmluvnými stranami o otázkach týkajúcich sa obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, a o plnení cieľa dohovoru;

b) poskytovať fórum pre porady a spoluprácu o záležitostiach, týkajúcich sa obsádok lososov v severnom Atlantickom oceáne mimo oblastí komisií;

c) uľahčovať koordináciu činnostií komisií a koordinovať iniciatívy zmluvných strán podľa článku 2 ods. 3;

d) vypracovávať plány spolupráce s Medzinárodnou radou pre výskum morí a inými vybranými rybárskymi a vedeckými organizáciami;

e) predkladať Medzinárodnej rade pre výskum morí a iným vybraným rybárskym a vedeckým organizáciám odporúčania týkajúce sa vykonávania vedeckého výskumu zmluvným stranám;

f) kontrolovať a koordinovať správne, finančné a ostatné vnútorné záležitosti organizácie, vrátane vzťahov medzi jej orgánmi;

g) koordinovať zahraničné vzťahy organizácie; a

h) plniť ostatné funkcie, ktorými bola poverená v zmysle tohto dohovoru.

2. Rada má právo predkladať odporúčania zmluvným stranám a komisiám o otázkach týkajúcich sa obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, vrátane uplatňovania zákonov a predpisov pod podmienkou, že sa nepredloží žiadne odporúčanie týkajúce sa riadenia lovu lososov v oblasti rybárskej právomoci niektorej zmluvnej strany.

3. Napriek odseku 2 má na osobitnú žiadosť komisie Rada právo predložiť tejto komisii odporúčania o regulačných opatreniach, ktoré táto komisia môže navrhnúť v zmysle tohto dohovoru.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana je členom Rady a môže vymenovať do Rady najviac troch zástupcov, ktorých môžu na schôdzach sprevádzať experti a poradcovia.

2. Rada volí predsedu a podpredsedu, ktorí svoju funkciu vykonávajú dva roky. Môžu byť znovu zvolení pod podmienkou, že nestrávia viac ako štyri po sebe nasledujúce roky v každej funkcii. Predseda a podpredseda nesmú byť zástupcami tej istej zmluvnej strany.

3. Predseda Rady je hlavným zástupcom organizácie.

4. Predseda zvoláva pravidelnú výročnú schôdzu Rady a komisií v čase a na mieste určenom Radou.

5. Na žiadosť jednej zmluvnej strany s prispením druhej zmluvnej strany predseda zvoláva schôdze Rady okrem výročných schôdzí v čase a na mieste, ktoré môže určiť predseda.

6. Rada predkladá zmluvným stranám výročnú správu o činnosti organizácie.

Článok 6

1. Rada prijíma svoj rokovací poriadok.

2. Každý člen Rady má jeden hlas na jej rokovaní.

3. Ak nie je ustanovené inak, rozhodnutia Rady prijíma trojštvrtinová väčšina hlasov členov, prítomných a hlasujúcich za rozhodnutie alebo proti rozhodnutiu. Hlasovanie sa neuskutoční, ak nie sú prítomné dve tretiny členov.

Článok 7

1. Funkcie Komisie pre Severnú Ameriku pre oblasť tejto komisie sú:

a) poskytovať fórum pre porady a spoluprácu medzi členmi:

i) o otázkach týkajúcich sa minimalizácie úlovkov lososov v oblasti rybárskej právomoci jedného člena, pochádzajúcich z riek druhej zmluvnej strany, a

ii) v prípadoch, keď činnosť vykonávaná alebo navrhovaná jedným členom ovplyvňuje lososy, pochádzajúce z riek druhého člena, napríklad z dôvodu biologických interakcií;

b) navrhovať regulačné opatrenia pre lov lososov v oblasti právomoci člena loviaceho množstvá lososov významné pre druhého člena, z ktorého riek tieto lososy pochádzajú, s cieľom minimalizácie týchto úlovkov;

c) navrhovať regulačné opatrenia pre lov lososov v oblasti právomoci člena loviaceho množstvá lososov významné pre druhú zmluvnú stranu, z ktorej riek tieto lososy pochádzajú; a

d) predkladať Rade odporúčania týkajúce sa vykonávania vedeckého výskumu.

2. Každý člen prijíma pre svoje plavidlá a oblasť, ktorá spadá do jeho rybárskej právomoci, opatrenia potrebné na minimalizáciu vedľajších úlovkov lososov pochádzajúcich z riek druhého člena.

3. Modely rybolovu v loviskách lososov v oblasti Komisie pre Severnú Ameriku sa bez súhlasu druhej zmluvnej strany nemenia spôsobom, ktorý vedie k začatiu rybolovu alebo zvýšeniu úlovkov lososov pochádzajúcich z riek druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Funkcie Komisie pre západné Grónsko a Komisie pre severovýchodný Atlantik vo svojich príslušných oblastiach sú:

a) poskytnúť fórum pre porady a spoluprácu medzi členmi, týkajúce sa zachovania, obnovy, zvýšenia a racionálneho využívania obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru;

b) navrhovať regulačné opatrenia pre lov lososov v oblasti rybárskej právomoci člena, pochádzajúcich z riek ostatných zmluvných strán; a

c) predkladať Rade odporúčania týkajúce sa vykonávania vedeckého výskumu.

Článok 9

Pri výkone funkcií uvedených v článkoch 7 a 8 komisia zohľadňuje:

a) a) najlepšie dostupné informácie, vrátane odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum morí a ostatných príslušných vedeckých organizácií;

b) prijaté opatrenia a iné faktory, v oblasti aj mimo oblasti komisie, ktoré ovplyvňujú príslušné obsádky lososov;

c) úsilie štátov pôvodu o vykonávanie a uplatňovanie opatrení na zachovanie, obnovu, zvýšenie a racionálne využívanie obsádok lososov vo svojich riekach a oblastiach rybárskej jurisdikcie, vrátane opatrení uvedených v článku 15 ods. 5 písm. b);

d) rozsah, v akom príslušné obsádky lososov prijímajú potravu v oblastiach rybárskej jurisdikcie príslušných zmluvných strán;

e) príslušné úsilie zamerané na lov lososov v rôznych etapách jeho migračných trás;

f) prínos zmluvných strán okrem štátov pôvodu k zachovaniu obsádok lososov, ktoré migrujú do ich oblastí rybárskej právomoci, prostredníctvom obmedzenia ich úlovkov týchto obsádok alebo iných opatrení; a

g) záujmy spoločenstiev, ktoré sú obzvlášť závislé na love lososov.

Článok 10

1. Zmluvné strany sú členmi komisií takto:

a) Komisia pre Severnú Ameriku: Kanada a Spojené štáty americké;

b) Komisia pre západné Grónsko: Kanada, Európske hospodárske spoločenstvo a Spojené štáty americké;

c) Komisia pre severovýchodný Atlantik: Dánsko, pokiaľ ide o Faerské ostrovy, Európske hospodárske spoločenstvo, Island, Nórsko a Švédsko.

2. Rada na svojej prvej schôdzi preskúma a jednomyseľným hlasovaním môže zmeniť členstvo v Komisii pre západné Grónsko.

3. Zmluvná strana neuvedená v odseku 1 písm. b) sa môže na svoju žiadosť a na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady stať členom Komisie pre západné Grónsko alebo Komisie pre severovýchodný Atlantik, ak je štátom pôvodu pre významné množstvá lososov vyskytujúce sa v oblasti príslušnej komisie, alebo ak vykonáva rybársku právomoc v tejto oblasti.

4. Zmluvné strany sa môžu ako pozorovatelia zúčastňovať na rokovaniach komisie, ktorej nie sú členmi.

5. Každý člen môže vymenovať do komisie najviac troch zástupcov, ktorých môžu na schôdzach sprevádzať experti a poradcovia.

6. Každá komisia volí predsedu a podpredsedu, ktorý svoju funkciu vykonáva dva roky. Môžu byť znovu zvolení pod podmienkou, že nestrávia viac ako štyri po sebe nasledujúce roky v každej funkcii. Predseda a podpredseda nesmú byť zástupcami toho istého člena.

7. Na žiadosť člena komisie s prispením druhého člena predseda zvoláva schôdze komisie okrem výročných schôdzí v čase a na mieste, ktoré môže určiť predseda.

8. Každá komisia včas predkladá správu o svojej činnosti Rade.

Článok 11

1. Každá komisia prijíma svoj rokovací poriadok.

2. Každý člen komisie má na jej rokovaní jeden hlas. Okrem toho v prípade Komisie pre Severnú Ameriku má Európske hospodárske spoločenstvo právo predkladať a hlasovať o návrhoch na regulačné opatrenia týkajúce sa obsádok lososov pochádzajúcich z území uvedených v článku 18. V prípade Komisie pre Severovýchodný Atlantik majú Kanada a Spojené štáty americké právo predkladať a hlasovať o návrhoch na regulačné opatrenia týkajúce sa obsádok lososov pochádzajúcich z riek Kanady resp. Spojených štátov amerických a vyskytujúcich sa pri brehoch východného Grónska.

3. Rozhodnutia komisie sa prijímajú jednomyseľným hlasovaním členov, prítomných a hlasujúcich za rozhodnutie alebo proti rozhodnutiu. Hlasovanie sa neuskutoční, ak nie sú prítomné dve tretiny členov oprávnených hlasovať o príslušnej otázke.

Článok 12

1. Rada vymenúva tajomníka, ktorý je najvyšším správnym úradníkom organizácie.

2. Funkcie tajomníka sú:

a) a) poskytovať správne služby organizácii;

b) zostavovať a rozširovať štatistiku a správy týkajúce sa obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru; a

c) plniť funkcie vyplývajúce z ostatných ustanovení tohto dohovoru alebo určené Radou.

3. Rada určuje podmienky zamestnávania tajomníka a zamestnancov.

4. Tajomník vymenúva zamestnancov v súlade s požiadavkami na personálne zabezpečenie schválenými Radou. Zamestnanci podliehajú tajomníkovi pod všeobecným dozorom Rady.

Článok 13

1. Tajomník bez zbytočných odkladov informuje členov komisie o všetkých regulačných opatreniach navrhnutých komisiou.

2. S výhradou odseku 3 sa regulačné opatrenie navrhnuté komisiou podľa článku 7 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo podľa článku 8 písm. b) stane záväzným pre jej členov 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení tajomníka, alebo ak komisia určí neskorší termín, k tomuto termínu.

3. Každý člen, v ktorého oblasti rybárskej právomoci má regulačné opatrenie platiť, môže proti tomuto opatreniu podať námietku do 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení tajomníka. V tom prípade sa regulačné opatrenie nestane záväzným pre žiadneho člena. Člen, ktorý podal námietku, ju môže kedykoľvek stiahnuť. 30 dní po stiahnutí všetkých námietok sa regulačné opatrenie stane záväzným v súlade s odsekom 2.

4. Po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa regulačné opatrenie stane záväzným, každý člen, v ktorého oblasti rybárskej právomoci regulačné opatrenie platí, ho môže vypovedať na základe písomného oznámenia tajomníkovi. Tajomník o tejto výpovedi okamžite informuje ostatných členov. Regulačné opatrenie prestane byť záväzným pre všetkých členov 60 dní po dátume prijatia výpovede tajomníkom, alebo ak člen uvedie neskorší termín, k tomuto termínu.

5. Komisia môže navrhnúť mimoriadne regulačné opatrenie, ktoré nadobudne účinnosť pred uplynutím 60-dňovej lehoty uvedenej v odseku 2. Členovia urobia všetko, čo bude v ich silách, aby vykonali opatrenie, ak niektorý člen nepodal námietku do 30 dní po navrhnutí opatrenia komisiou.

Článok 14

1. Každá zmluvná strana zabezpečuje prijatie opatrení, vrátane uloženia primeraných pokút za ich porušenie, potrebných na uvedenie ustanovení tohto dohovoru do platnosti a na vykonávanie regulačných opatrení, ktoré sa pre ňu stanú záväznými podľa článku 13.

2. Každá zmluvná strana predkladá Rade výročnú správu o opatreniach prijatých podľa odseku 1. Táto správa sa zasiela tajomníkovi najneskôr 60 dní pred termínom konania výročnej schôdze Rady.

Článok 15

1. Každá zmluvná strana poskytuje Rade dostupnú štatistiku úlovkov pre obsádky lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, ulovených v jej riekach a v oblasti jej rybárskej právomoci, v intervaloch, ktoré určí Rada.

2. Každá zmluvná strana zostavuje a poskytuje Rade ďalšiu štatistiku pre obsádky lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, ktoré sa nachádzajú v jej riekach a v oblasti jej rybárskej pôsobnosti, požadovanú Radou. Rada rozhoduje jednomyseľným hlasovaním o rozsahu a forme tejto štatistiky a o intervaloch, v ktorých sa poskytuje.

3. Každá zmluvná strana poskytuje Rade ďalšie dostupné vedecké a štatistické informácie, ktoré Rada požaduje na účely tohto dohovoru.

4. Na žiadosť Rady každá zmluvná strana poskytuje Rade kópie platných zákonov, predpisov a programov, prípadne ich prehľady týkajúce sa zachovania, obnovy, zvyšovania a racionálneho využívania obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, vo svojich riekach a v oblasti svojej rybárskej právomoci.

5. Každá zmluvná strana oznamuje každý rok Rade:

a) zákony, predpisy a programy týkajúce sa zachovania, obnovy, zvyšovania a racionálneho využívania obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, v jej riekach a v oblasti jej rybárskej právomoci, ktoré boli prijaté alebo zrušené od posledného oznámenia;

b) všetky záväzky zodpovedných úradov súvisiace s prijatím alebo zachovaním v platnosti pre uvedené obdobia na ich území alebo v oblasti ich rybárskej pôsobnosti, opatrenia týkajúce sa zachovania, obnovy, zvyšovania a racionálneho využívania obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru; a

c) faktory na jej území a v oblasti jej rybárskej pôsobnosti, ktoré môžu významne ovplyvniť hojnosť obsádok lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru.

6. Oznámenia uvedené v odseku 5 písm. a) sa zasielajú tajomníkovi najneskôr 60 dní pred výročnou schôdzou Rady. Oznámenia uvedené v odseku 5 písm. b) a c) sa zasielajú tajomníkovi v najskoršom možnom termíne.

Článok 16

1. Rada schvaľuje ročný rozpočet pre organizáciu. Tajomník predkladá zmluvným stranám návrh rozpočtu spolu s plánom príspevkov najneskôr 60 dní pred schôdzou Rady, na ktorej sa má byť rozpočet posúdiť.

2. Rada určuje ročný príspevok každej zmluvnej strany podľa nasledujúceho vzorca:

a) 30 % z rozpočtu sa rozdeľuje medzi zmluvné strany rovným dielom;

b) 70 % z rozpočtu sa rozdeľuje medzi zmluvné strany pomerne podľa ich nominálnych úlovkov lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, v kalendárnom roku, ktorý sa končí najviac 18 mesiacov a najmenej šesť mesiacov pred začiatkom príslušného finančného roka.

3. Tajomník oznamuje každej zmluvnej strane výšku jej príspevku. Príspevky sú zaplatené najneskôr štyri mesiace po dni tohto oznámenia.

4. Príspevky sú splatné v mene štátu, v ktorom sa nachádza sídlo organizácie, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

5. Príspevok zmluvnej strany, pre ktorú tento dohovor nadobudol platnosť v priebehu finančného roka, bude pre tento rok časť ročného príspevku primeraná počtu ukončených mesiacov zostávajúcich v roku odo dňa nadobudnutia jeho platnosti pre túto zmluvnú stranu.

6. Ak Rada nerozhodne inak, zmluvná strana, ktorá nezaplatila svoje príspevky za dva po sebe nasledujúce roky, nemá právo hlasovať v zmysle tohto dohovoru, kým nesplní svoje povinnosti.

7. Finančné záležitosti organizácie sú každý rok preverené externými audítormi, ktorých vyberie Rada.

Článok 17

1. Tento dohovor je otvorený na podpis v Reykjavíku od 2. marca do 31. augusta 1982 Kanade, Dánsku, pokiaľ ide o Faerské ostrovy, Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, Islandu, Nórsku, Švédsku a Spojeným štátom americkým.

2. Tento dohovor podlieha ratifikácii alebo schváleniu.

3. Tento dohovor je otvorený na prístup zmluvným stranám uvedeným v odseku 1 a so súhlasom Rady každému ďalšiemu štátu, ktorý vykonáva rybársku právomoc v severnom Atlantickom oceáne alebo je štátom pôvodu pre obsádky lososov, ktoré sú predmetom tohto dohovoru.

4. Ratifikačné, schvaľovacie alebo prístupové listiny budú uložené u depozitára.

5. Tento dohovor nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uložení ratifikačných, schvaľovacích alebo prístupových listín štyrmi zmluvnými stranami pod podmienkou, že medzi týmito štyrmi zmluvnými stranami sú dvaja členovia každej komisie a aspoň jeden z dvoch členov každej komisie vykonáva rybársku právomoc v oblasti komisie.

6. Pre každú zmluvnú stranu, ktorá ratifikuje alebo schváli tento dohovor, alebo pristúpi k tomuto dohovoru po uložení požadovaných ratifikačných, schvaľovacích alebo prístupových listín podľa odseku 5, nadobúda dohovor platnosť v deň nadobudnutia jeho platnosti alebo v deň uloženia ratifikačnej, schvaľovacej alebo prístupovej listiny, podľa toho, čo nastane neskôr.

7. Depozitár informuje signatárov a pristupujúce strany o uložení všetkých ratifikačných, schvaľovacích a prístupových listín a oznamuje signatárom a pristupujúcim stranám dátum, ako aj zmluvné strany, pre ktoré dohovor nadobúda platnosť.

8. Depozitár zvoláva prvú schôdzu Rady a komisií čo najskôr po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru.

Článok 18

Pokiaľ ide o Európske hospodárske spoločenstvo, tento dohovor sa bude uplatňovať pre územia, pre ktoré je uplatňovaná Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a za podmienok určených v uvedenej zmluve.

Článok 19

1. Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmeny a doplnky tohto dohovoru, ktoré posúdi Rada. Navrhovaná zmena sa zasiela tajomníkovi najneskôr 90 dní pred schôdzou, na ktorej sa má podľa návrhu posúdiť. Tajomník okamžite predkladá navrhovanú zmenu zmluvným stranám.

2. Prijatie zmien a doplnkov Radou si vyžaduje jednomyseľné hlasovanie zmluvných strán prítomných a hlasujúcich za návrh alebo proti návrhu. Tajomník predkladá text takto schválených zmien a doplnkov depozitárovi, ktorý o tom okamžite informuje zmluvné strany.

3. Zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť pre všetky zmluvné strany 30 dní odo dňa prijatia ratifikačných alebo schvaľovacích listín od všetkých zmluvných strán, ktorý depozitár uvedie v oznámení.

4. Zmluvná strana, pre ktorú sa tento dohovor stane záväzným po nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov v súlade s odsekom 3, sa považuje za zmluvnú stranu zmeneného a doplneného dohovoru.

5. Depozitár okamžite oznamuje všetkým zmluvným stranám prijatie ratifikačných alebo schvaľovacích listín a nadobudnutie platnosti zmien a doplnkov.

Článok 20

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tohto dohovoru s účinnosťou od 31. decembra každého roka na základe výpovede depozitárovi danej najneskôr 30. júna predchádzajúceho roka. Depozitár o tomto odstúpení okamžite informuje ostatné zmluvné strany.

2. Všetky ostatné zmluvné strany môžu odstúpiť od tohto dohovoru s účinnosťou od toho istého 31. decembra na základe výpovede danej depozitárovi do 30 dní odo dňa, keď depozitár informoval zmluvné strany o odstúpení podľa odseku 1.

Článok 21

1. Originál tohto dohovoru bude uložený v Rade Európskych spoločenstiev, uvádzanej v dohovore ako "depozitár", ktorá zašle jeho overené kópie všetkým signatárom a pristupujúcim stranám.

2. Depozitár zaregistruje tento dohovor v súlade s článkom 102 Charty Organizácie spojených národov.

--------------------------------------------------

Top