EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0514(01)

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

OJ L 171, 27.6.1973, p. 2–102 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 005 P. 110 - 210
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 004 P. 19 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 288 - 388
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 3 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 103

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2015

21973A0514(01)Úradný vestník L 171 , 27/06/1973 S. 0002 - 0102
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 5 S. 0110
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 4 S. 0019
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 11 Zväzok 4 S. 0019


Dohoda

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO,

na jednej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO,

na druhej strane,

SO ŽELANÍM upevniť a rozšíriť, na základe rozširovania Európskeho hospodárskeho spoločenstva, jestvujúce hospodárske vzťahy medzi spoločenstvom a Nórskom a zaistiť, s náležitým zreteľom na zdravú hospodársku súťaž, harmonický vývoj ich vzájomného obchodovania s cieľom prispieť k vybudovaniu Európy;

ROZHODNUTÉ postupne odstrániť prekážky v podstate v každom obchode, v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode týkajúcej sa zriadenia oblastí voľného obchodu;

OHLASUJÚC svoju pripravenosť preskúmať, vo svetle akýchkoľvek závažných faktorov, a najmä rozvoja spoločenstva, možnosť rozvinúť a prehĺbiť vzájomné vzťahy, ak sa to bude javiť ako užitočné v záujme oboch hospodárstiev, rozšíriť ich aj na oblasti, ktoré táto dohoda nezahŕňa;

ROZHODLI SA, so zreteľom na tieto ciele a po zvážení, že nie je možné žiadne ustanovenia tejto dohody interpretovať ako zbavujúce zmluvné strany povinností, vyplývajúcich z ostatných medzinárodných dohôd,

UZATVORIŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Cieľom tejto dohody je:

a) podporovať prostredníctvom rozširovania recipročného obchodu harmonický rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a tak v spoločenstve a v Nórsku podporiť zvýšenie hospodárskej činnosti, zlepšenie podmienok životnej úrovne a zamestnanosti a zvýšenú produktivitu a finančnú stabilitu,

b) zabezpečiť regulárne podmienky pre zdravú hospodársku súťaž v obchode medzi zmluvnými stranami,

c) týmto spôsobom, prispieť k odstráneniu prekážok v obchodovaní, k harmonickému rozvoju a k rozširovaniu svetového obchodu.

Článok 2

Dohoda bude platiť na výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo v Nórsku:

i) zatriedené do kapitoly 29 až 99 Bruselskej nomenklatúry, okrem výrobkov uvedených v prílohe;

ii) vymedzené v protokole 2 s náležitým zreteľom na postupy ustanovené v tomto protokole.

Článok 3

1. Pri obchodovaní medzi spoločenstvom a Nórskom sa nezavedú žiadne nové dovozné clá.

2. Dovozné clá sa postupne zrušia v súlade s nasledovným časovým rozvrhom:

a) v deň, keď táto dohoda nadobúda platnosť i sa každé clo zníži na 80 % základného cla;

b) ďalšie štyri zníženia, každé o 20 %, sa uskutočnia:

1. januára 1974,

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Článok 4

1. Ustanovenia pojednávajúce o postupnom zrušení dovozných colných platieb sa budú vzťahovať aj na colné platby fiškálnej podstaty.

Zmluvné strany môžu colnú platbu fiškálnej podstaty alebo fiškálnej zložky colnej platby nahradiť vnútornou daňou.

2. Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo si môžu až do 1. januára 1976 uchovať clo fiškálnej podstaty alebo fiškálnu zložku colnej platby, v prípade vykonávania článku 38 "Aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia a uplatnenia zmluvy".

3. Nórsko si môže ponechať dočasne, ale nie dlhšie ako do 31. decembra 1975, za predpokladu dodržiavania podmienok článku 18, colnú platbu fiškálnej podstaty alebo fiškálnu zložku takejto colnej platby.

Článok 5

1. Základným clom, na ktoré sa uplatňujú postupné zníženia ustanovené v článku 3 a v Protokole č. 1, je pre každý jednotlivý výrobok clo, skutočne platné od 1. januára 1972.

2. Ak po 1. januári 1972 vstúpia do platnosti akékoľvek zníženia taríf vyplývajúce z colných dohôd uzatvorených ako následok konferencie o obchode konanej od roku 1964 do 1967 v Ženeve, tieto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 1.

3. Znížené clá vypočítané v súlade s článkom 3 a protokolmi č. 1 a 2 sa uplatnia zaokrúhlené na prvé desatinné miesto.

V súlade s uplatňovaním článku 39 ods. 5 spoločenstvom, "Aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia a uplatnenia zmluvy" najmä pokiaľ ide o špecifické clá alebo špecifické časti zmiešaných ciel v Írskom colnom sadzobníku, spoločenstvo uplatní článok 3 a protokoly č. 1 a 2, so zaokrúhlením na štyri desatinné miesta.

Článok 6

1. V obchode medzi spoločenstvom a Nórskom sa nezavedú žiadne nové poplatky s účinkom zodpovedajúcim dovoznému clu.

2. Poplatky s účinkom zodpovedajúcim dovoznému clu zavedené 1. januára 1975 alebo po tomto dátume v obchode medzi spoločenstvom a Nórskom sa nadobudnutím účinnosti tejto dohody zrušujú.

Akýkoľvek poplatok s účinkom zodpovedajúcim dovoznému clu, ktorého sadzba je k 31. decembru 1972 vyššia ako sadzba, ktorá je skutočne v platnosti od 1. januára 1972, sa so vstupom tejto dohody do platnosti zníži na výšku neskôr uvedenej sadzby.

3. Poplatky s účinkom zodpovedajúcim dovoznému clu sa postupne zrušujú v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

a) najneskôr do 1. januára 1974 sa všetky poplatky znížia na 60 % sadzby platnej od 1. januára 1972;

b) ďalšie tri zníženia, každé o 20 %, sa uskutočnia:

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Článok 7

1. V obchode medzi spoločenstvom a Nórskom sa nezavedú žiadne vývozné clá alebo poplatok s ekvivalentným účinkom.

Vývozné clá a poplatky s ekvivalentným účinkom sa zrušujú najneskôr do 1. januára 1974.

Článok 8

Protokol č. 1 ustanovuje colné zaobchádzanie a opatrenia, ktoré platia pre určité výrobky.

Článok 9

Protokol č. 2 ustanovuje colné zaobchádzanie a opatrenia, ktoré platia pre určité výrobky získané spracovaním poľnohospodárskych výrobkov.

Článok 10

1. Ak jedna zo zmluvných strán ustanoví špecifické pravidlá ako výsledok zavedenia svojej poľnohospodárskej politiky alebo akokoľvek zmení súčastné pravidlá, môže táto zmluvná strana prijať opatrenia vyplývajúce z tejto dohody s ohľadom na výrobky, ktoré podliehajú týmto pravidlám alebo úpravám.

2. Predmetná zmluvná strana bude v takýchto prípadoch náležite prihliadať na záujmy druhej zmluvnej strany. Za týmto účelom sa môžu zmluvné strany navzájom informovať prostredníctvom Spoločného výboru, ako stanovuje článok 29.

Článok 11

Protokol č. 3 ustanovuje pravidlá o pôvode.

Článok 12

Zmluvná strana, ktorá uvažuje o znížení efektívnej úrovne svojich ciel alebo poplatkov s ekvivalentným účinkom vzťahujúcich sa na tretie krajiny využívajúce udelenie doložky najvyšších výhod alebo ktorá uvažuje o pozastavení ich uplatňovania, upovedomí o tomto Spoločný výbor, ak je to možné, aspoň tridsať dní pred tým, ako uvedené zníženie alebo pozastavenie nadobudne účinnosť. Bude venovať pozornosť upozorneniam druhej zmluvnej strany na akékoľvek nezrovnalosti, ktoré môžu následne vzniknúť.

Článok 13

1. V obchode medzi spoločenstvom a Nórskom sa nezavedú žiadne nové kvantitatívne obmedzenia na dovoz alebo opatrenia s ekvivalentným účinkom.

2. Kvantitatívne obmedzenia na dovoz sa zrušia v deň nadobudnutia účinnosti tejto dohody a najneskôr 1. januára 1975 sa zrušujú akékoľvek opatrenia s ekvivalentným účinkom na kvantitatívne obmedzenia na dovoz.

Článok 14

1. Spoločenstvo si vyhradzuje právo upravovať opatrenia platné na ropné produkty patriace do položiek č. 27.10, 27.11, 27.12 a ex 27.13 (parafínový vosk, mikrokryštalický vosk alebo bitúmenová bridlica a ostatné minerálne vosky) a položku 27.14 Bruselskej nomenklatúry na základe prijatia všeobecnej definície určenia pôvodu pre ropné produkty, na základe rozhodnutí podľa spoločnej obchodnej politiky pre uvedené produkty alebo na základe zavedenia spoločnej energetickej politiky.

V takomto prípade bude spoločenstvo riadne dbať na záujmy Nórska; za týmto účelom bude informovať Spoločný výbor, ktorý sa bude schádzať v súlade s podmienkami ustanovenými článkom 31.

2. Nórsko si vyhradzuje právo uskutočniť podobný postup, ak by nastali obdobné situácie.

3. V súlade s odsekmi 1 a 2, dohoda sa nesmie dotknúť netarifných pravidiel vzťahujúcich sa na dovoz ropných produktov.

Článok 15

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú pripravené podporiť, pokiaľ to dovolí ich poľnohospodárska politika, harmonický rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda.

2. Zmluvné strany budú svoje poľnohospodárske pravidlá uplatňovať nediskriminačným spôsobom vo veterinárnych, zdravotných záležitostiach a v záležitostiach zdravia rastlín a nezavedú žiadne nové opatrenia, ktoré môžu nevhodne prekážať obchodu.

3. Zmluvné strany preskúmajú, v zmysle podmienok uvedených v článku 31, akékoľvek ťažkosti, ktoré im môžu vzniknúť pri obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami a budú sa snažiť hľadať vhodné riešenia.

Článok 16

Od 1. júla 1977 výrobky s pôvodom v Nórsku pri ich dovoze do spoločenstva nemôžu využívať výhodnejší režim ako je ten, ktoré uplatňujú členské štáty spoločenstva navzájom medzi sebou.

Článok 17

Dohoda nebude zamedzovať udržaniu alebo založeniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo opatrení pre pohraničný obchod, s výnimkou tých, ktoré sa odlišujú od obchodných opatrení ustanovených v dohode, najmä ustanovení týkajúcich sa pravidiel o pôvode.

Článok 18

Zmluvné strany sa zdržia zavedenia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútornej fiškálnej podstaty, tiež priamo alebo nepriamo, diskriminácie medzi výrobkami jednej zmluvnej strany a obdobných výrobkov s pôvodom na teritóriu druhej zmluvnej strany.

Výrobky vyvážané na územie jednej zo zmluvných strán nemôžu mať prospech z vyrovnania vnútorného zdanenia väčšieho ako čiastka na ne uloženého priameho alebo nepriameho zdanenia.

Článok 19

Platby vzťahujúce sa na obchod s tovarom a prevod takýchto platieb do členského štátu spoločenstva, v ktorej je veriteľ rezidentom, alebo do Nórska, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

Zmluvné strany sa zdržia od akejkoľvek výmeny alebo administratívnych obmedzení na grant, vrátenie alebo akceptovanie krátkodobých alebo strednodobých úverov zahŕňajúcich obchodné transakcie, na ktorých sa rezident zúčastňuje.

Článok 20

Dohoda nebude zamedzovať zákazom alebo obmedzeniam na dovoz, vývoz alebo tovar v tranzite opodstatnené na základe verejnej morálky, právneho poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ochrany národného bohatstva umeleckej, historickej a archeologickej hodnoty, ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nesmú ustanovovať možnosť svojvoľnej diskriminácie alebo obmedzenia na obchod medzi zmluvnými stranami.

Článok 21

Žiadna časť dohody nezamedzí zmluvnej strane uskutočniť akékoľvek opatrenia:

a) ktoré považuje za nevyhnutné na zamedzenie odhalenia informácií, ktoré by bolo proti jej bezpečnostným záujmom;

b) ktoré sa vzťahujú na obchod so zbraňami, muníciou alebo vojenským materiálom alebo výskum, rozvoj alebo výrobu nevyhnutnú pre obranné účely, za predpokladu, že takéto opatrenia negatívne neovplyvnia konkurenčné podmienky v súvislosti s výrobkami neurčenými výhradne na vojenské účely;

c) ktoré považuje za dôležité pre vlastnú bezpečnosť v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia.

Článok 22

1. Zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť plnenie cieľov tejto dohody.

2. Zmluvné strany uskutočnia akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia potrebné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody.

Ak ktorákoľvek zmluvná strana uváži, že druhá zmluvná strana nesplnila záväzok vyplývajúci z dohody, môže podniknúť príslušné opatrenia v súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými v článku 27.

Článok 23

1. Nasledujúce body sú nezlúčiteľné s riadnym fungovaním dohody, do tej miery, ako môžu ovplyvňovať obchod medzi spoločenstvom a Nórskom:

i) všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a dohodnuté praktiky medzi podnikmi, ktoré majú za svoj cieľ alebo účinok zamedzenie, obmedzenie alebo porušovanie hospodárskej súťaže vzhľadom na výrobu alebo obchod s tovarom;

ii) zneužitie jedným alebo viacerými podnikmi dominantné postavenie na teritóriu zmluvných strán ako celku alebo jeho podstatnej časti;

iii) akákoľvek štátna pomoc, ktorá porušuje alebo pri ktorej hrozí porušenie hospodárskej súťaže zvýhodňovaním určitých podnikov alebo výroby určitých tovarov.

2. Ak zmluvná strana usúdi, že daná praktika je nezlučiteľná s týmto článkom, môže podniknúť potrebné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 27.

Článok 24

Ak nárast dovozu daného výrobku má alebo môže mať škodlivý vplyv na výrobné činnosti vykonávané na území zmluvných strán a keď je tento nárast spôsobený:

i) čiastočným alebo úplným znížením ciel a platieb s ekvivalentným účinkom uložených na predmetný výrobok v dovážajúcej zmluvnej strane, ako je ustanovené v dohode; a

ii) skutočnosť, že tieto clá a platby s ekvivalentným účinkom uložené vyvážajúcou zmluvnou stranou na dovoz surovín alebo polotovarov využívaných vo výrobe daného výrobku sú podstatne nižšie ako príslušné clá alebo platby uložené dovážajúcou zmluvnou stranou;

príslušná zmluvná strana môže uskutočniť primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 27.

Článok 25

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že sa v obchode s druhou stranou jedná o dumping, môže podniknúť príslušné opatrenia voči takejto praktike v súlade s dohodou o zavedení článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 27.

Článok 26

Ak vzniknú v akomkoľvek hospodárskom odvetví rušivé momenty alebo ak nastanú ťažkosti, ktoré môžu mať za následok vážne zhoršenie hospodárskej situácie v oblasti, príslušná zmluvná strana môže podniknúť príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 27.

Článok 27

1. V prípade, že má zmluvná strana námietky voči dovozu výrobkov ktorý môže spôsobiť ťažkosti administratívnym postupom uvedené v článkoch 24 a 26 a ktorých účelom je poskytovať urýchlenú informáciu o vývoji obchodných tokov, bude o tom informovať druhú zmluvnú stranu.

2. V prípadoch špecifikovaných v článkoch 22 až 26, predtým ako sa podniknú opatrenia pre ne ustanovené, alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje ods. 3 písm. d), predmetná zmluvná strana čo najskôr predloží Spoločnému výboru všetky príslušné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie situácie so zreteľom na nájdenie prijateľného riešenia pre obe zmluvné strany.

Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narušujú fungovanie dohody.

Ochranné opatrenia sa neodkladne oznámia spoločnému výboru a budú podliehať periodickým konzultáciám vo výbore, najmä so zreteľom na ich zrušenie, hneď, ako to okolnosti dovolia.

3. Na vykonávanie ustanovenia ods. 2 sa uplatňuje nasledovné:

a) pokiaľ ide o článok 23, každá zo zmluvných strán upozorní Spoločný výbor na záležitosť, ak usúdi, že daná praktika je nezlučiteľná s náležitým fungovaním dohody v zmysle článku 23 ods. 1.

Zmluvné strany predložia Spoločnému výboru všetky príslušné informácie a poskytne pomoc, ak si ju výbor vyžiada na preskúmanie prípadu a ak je vhodné, na odstránenie praktiky, ku ktorej má námietky.

Ak predmetná zmluvná strana neukončí praktiku, voči ktorej sú námietky, do doby, ktorú stanoví Spoločný výbor, alebo ak Spoločný výbor do troch mesiacov od upozornenia na záležitosť nedospeje k dohode, príslušná zmluvná strana môže prijať akékoľvek ochranné opatrenia, ktoré bude považovať za nevyhnutné na vysporiadanie sa so závažnými ťažkosťami spôsobenými danými praktikami; predovšetkým môže zrušiť colné úľavy.

b) Pokiaľ sa jedná o článok 24, ťažkosti vzniknuté zo situácie uvedenej v tomto článku sa oznámia Spoločnému výboru s cieľom preskúmania a tento môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie týchto ťažkostí.

Ak Spoločný výbor alebo vyvážajúca zmluvná strana nerozhodne o vyriešení ťažkostí do tridsiatich dní od predloženia záležitosti, dovážajúca zmluvná strana je oprávnená uložiť na dovážaný výrobok kompenzačný poplatok.

Kompenzačný poplatok sa vypočíta podľa dopadu na hodnotu daného tovaru colnej disparity so zreteľom na suroviny alebo polotovary v nich zahrnutých.

c) Pokiaľ ide o článok 25, konzultácia v Spoločnom výbore sa uskutoční predtým, ako zmluvná strana podnikne príslušné opatrenia.

d) Ak si výnimočné okolnosti vyžadujúce okamžitý zásah, znemožnia predchádzajúce preskúmanie, príslušná zmluvná strana môže, v situáciách uvedených v článkoch 24, 25 a 26 a taktiež v prípade vývoznej pomoci s priamym a okamžitým dosahom na obchod, bezodkladne uplatniť preventívne opatrenia nevyhnutne potrebné k náprave situácie.

Článok 28

Ak sa jeden alebo viac členských štátov spoločenstva alebo Nórsko ocitne v ťažkostiach alebo je vážne ohrozený ťažkosťami týkajúcimi sa platobnej bilancie, príslušná zmluvná strana môže podniknúť nevyhnutné ochranné opatrenia. Okamžite o tom upovedomí druhú zmluvnú stranu.

Článok 29

1. Týmto sa ustanovuje Spoločný výbor, ktorý bude zodpovedať za vykonávanie dohody a zaistí jej náležité uplatňovanie. Na tento účel vypracuje odporúčania a rozhodne v prípadoch ustanovených v dohode. Zmluvné strany uplatnia tieto rozhodnutia v súlade s ich vlastnými pravidlami.

2. S cieľom náležitého uplatnenia tejto dohody si budú zmluvné strany vymieňať informácie a na požiadanie jednej zo strán, budú viesť konzultácie prostredníctvom Spoločného výboru.

3. Spoločný výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 30

1. Spoločný výbor bude na jednej strane pozostávať zo zástupcov spoločenstva a na druhej strane zo zástupcov Nórska.

2. Spoločný výbor bude konať na základe vzájomnej dohody.

Článok 31

1. Každá zmluvná strana bude predsedať Spoločnému výboru v poradí, v súlade s postupmi ustanovenými v rokovacom poriadku.

2. Predseda zvolá stretnutia Spoločného výboru aspoň raz do roka, aby sa zhodnotilo všeobecné fungovanie dohody.

Spoločný výbor sa mimo toho stretne kedykoľvek si to vyžiadajú osobitné okolnosti, na požiadanie hociktorej zo zmluvných strán, v súlade s podmienkami ustanovenými v rokovacom poriadku.

3. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zostavení pracovnej skupiny, ktorá môže vypomáhať pri vykonávaní jeho povinností.

Článok 32

1. Ak zmluvná strana usúdi, že by v záujme oboch zmluvných strán bolo prospešné rozvinúť vzťahy ustanovené touto dohodou formou ich rozšírenia na oblasti, ktoré nie sú v nej zahrnuté, predloží odôvodnenú požiadavku druhej zmluvnej strane.

Zmluvná strana môže nariadiť Spoločnému výboru, aby túto požiadavku preskúmal a ak je to vhodné, predložil im odporúčania na otvorenie rokovaní. Tieto odporúčania môžu, ak je to vhodné, mať za cieľ dosiahnutie spoločného zosúladenia, za predpokladu, že sa zachová autonómnosť rozhodnutia dvoch zmluvných strán.

2. Dohody, ktoré vyústia z rokovaní podľa odseku 1 budú podliehať ratifikácii alebo odsúhlaseniu zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými postupmi.

Článok 33

Príloha a protokoly k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 34

Túto dohodu môže vypovedať každá zmluvná strana tak, že to oznámi druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí 12 mesiacov odo dňa tohto oznámenia.

Článok 35

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a za podmienok v nej ustanovených, a na druhej strane na územie Nórskeho kráľovstva.

Článok 36

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, dánskom, francúzskom, holandskom, nemeckom, nórskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Túto dohodu schvália zmluvné strany v súlade s ich vlastnými postupmi.

Nadobúda platnosť 1. júla 1973 za predpokladu, že zmluvné strany sa pred týmto dátumom navzájom vyrozumeli o potrebných postupoch, ktoré bolo nevyhnutné vykonať na tento účel.

Po tomto dátume dohoda nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca po tomto oznámení. Konečný dátum pre toto oznámenie je 30. november 1973.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam výrobkov, o ktorých pojednáva článok 2 dohody

Položka Bruselskej nomenklatúry | Opis tovaru |

35.02 | Albumíny, albumináty a iné deriváty albumínu: A.Albumíny:II.Ostatné:a)Vaječný albumín a mliečny albumín:1.Sušený (napr. vo fóliách, vločkách, v šupinkách, v prášku)2.Ostatné |

45.01 | Prírodný korok, surový, rozdrvený, granulovaný alebo zomletý; korkový odpad |

54.01 | Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a odpad (vrátane ťahaného alebo trhaného odpadu) |

57.01 | Pravé konope ("Canabis sativa"), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane ťahaného a trhaného odpadu alebo povrazov) |

--------------------------------------------------

Protokol č. 1

týkajúci sa zaobchádzania uplatňujúceho sa pri určitých výrobkoch

ODDIEL A

ZAOBCHÁDZENIE UPLATŇUJÚCE SA NA DOVOZ URČITÝCH VÝROBKOV S PÔVODOM V NÓRSKU DO SPOLOČENSTVA

Článok 1

1. Pri dovoze do spoločenstva sa clá, pôvodne stanovené pre výrobky zatriedené do kapitole 48 a 49 Spoločného colného sadzobníka, okrem položky 48.09 (stavebná lepenka z drevnej buničiny alebo prírodného vlákna, spojená alebo nespojená prírodnými alebo umelými živicami alebo podobnými spojivami) postupne zrušia v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

Časový rozvrh | Výrobky patriace do položiek alebo podpoložiek 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 alebo 48.14 B Platné colné sadzby (percentá) | Ostatné výrobky Platné percento základného cla |

Dňom nadobudnutia účinnosti dohody | 11,5 | 95 |

1. januára 1974 | 11 | 90 |

1. januára 1975 | 10,5 | 85 |

1. januára 1976 | 10 | 80 |

1. júla 1977 | 8 | 65 |

1. januára 1979 | 6 | 50 |

1. januára 1980 | 6 | 50 |

1. januára 1981 | 4 | 35 |

1. januára 1982 | 4 | 35 |

1. januára 1983 | 2 | 20 |

1. januára 1984 | 0 | 0 |

2. Pri dovoze do Írska sa clá na výrobky uvedené v ods. 1 postupne zrušia v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

Časový rozvrh | Platné percento základného cla |

Dňom nadobudnutia účinnosti dohody: | 85 |

1. januára 1974 | 70 |

1. januára 1975 | 55 |

1. januára 1976 | 40 |

1. júla 1977 | 20 |

1. januára 1979 | 15 |

1. januára 1980 | 15 |

1. januára 1981 | 10 |

1. januára 1982 | 10 |

1. januára 1983 | 5 |

1. januára 1984 | 0 |

3. Napriek článku 3 dohody, Dánsko a Spojené kráľovstvo budú uplatňovať nasledujúce clá na dovoz výrobkov s pôvodom v Nórsku uvedených v ods. 1:

Časový rozvrh | Výrobky patriace do položiek alebo podpoložiek 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 alebo 48. 15 B Platné colné sadzby (percentá) | Ostatné výrobky Platné percento ciel Spoločného colného sadzobníka |

Vstupom dohody do platnosti: | 0 | 0 |

1. januára 1974 | 3 | 25 |

1. januára 1975 | 4,5 | 37,5 |

1. januára 1976 | 6 | 50 |

1. júla 1977 | 8 | 65 |

1. januára 1979 | 6 | 50 |

1. januára 1980 | 6 | 50 |

1. januára 1981 | 4 | 35 |

1. januára 1982 | 4 | 35 |

1. januára 1983 | 2 | 20 |

1. januára 1984 | 0 | 0 |

4. Počas obdobia od 1. januára 1974 až 31. decembra 1983 bude mať Dánsko a Veľká Británia nárok každoročne otvoriť pre dovoz výrobkov s pôvodom v Nórsku nulové colné kvóty, ktorých čiastka uvedená v prílohe A na rok 1974 sa bude rovnať priemernému objemu dovozu medzi 1968 a 1971 celkovo navýšené štyrmi zvýšeniami o 5 %; po 1. januári 1975 sa čiastka týchto colných kvót ročne zvýši o 5 %.

5. Počas obdobia od nadobudnutia účinnosti tejto dohody do 31. decembra 1982 bude Írsko mať nárok každoročne otvoriť pre dovoz výrobkov s pôvodom v Nórsku patriace do položiek 48.01 až 48.07 nulové colné kvóty až do 31. decembra 1980, následne 2 % colné kvóty, ktorých základné čiastky sa rovnajú priemernému objemu dovozu medzi 1968 a 1971 ročne zvýšené o 5 % medzi 1974 a 1976.

Základné čiastky týchto colných kvót sú uvedené v prílohe B. Na rok 1973 sa tieto čiastky znížia pro rata podľa dátumu nadobudnutia účinnosti dohody.

6. Výraz "spoločenstvo ako bolo pôvodne ustanovené" znamená Belgické kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Francúzsku republiku, Taliansku republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo.

Článok 2

1. Clá pri dovoze do spoločenstva pôvodne ustanoveného a do Írska u výrobkov uvedených v ods. 2 sa budú postupne znižovať na nasledujúce úrovne v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

Časový rozvrh | Platné percento základného cla |

| |

Vstupom dohody do platnosti: | 95 | |

1. januára 1974 | 90 | |

1. januára 1975 | 85 | |

1. januára 1976 | 75 | |

1. januára 1977 | 60 | |

1. januára 1978 | 40 | s maximálne 3 % ad valorem (okrem podpoložky 79.01 A) |

1. januára 1979 | 30 | pre podpoložku 28.56 A |

20 | pre ostatné výrobky |

1. januára 1980 | 0 | |

Pre colnú podpoložku 79.01, uvedenú v tabuľke v ods. 2, sa zníži clo, so zreteľom na spoločenstvo ako bolo pôvodne ustanovené a bez ohľadu na článok 5 ods. 3 dohody, zaokrúhlené na druhé desatinné miesto.

2. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje ods. 1 sú nasledovné:

Položka SCS | Opis tovaru |

28.56 | Karbidy (napr. karbid kremíka, karbid bóru a karbidy kovov): A.Z kremíka. |

56.01 | Umelé vlákna (nekontinuálne), nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie: B.Zo spracovaných textilných vlákien |

56.02 | Kontinuálny filament na výrobu umelých vlákien (diskontinuálnych) B.Zo spracovaných textilných vlákien |

ex 73.02 | Ferozliatiny, okrem fero-niklu a výrobkov zahrnutých v zmluve ECSC |

77.01 | Nespracovaný horčík: odpad z horčíka (okrem postružín jednotnej veľkosti) a šrot: A.Nespracovaný |

79.01 | Nespracovaný zinok: zinkové odpady a šrot: A.Nespracovaný |

Článok 3

Clá pri dovoze do spoločenstva ako bolo pôvodne ustanovené a do Írska u výrobkov patriacich do podpoložky 76.01 A a položiek 76.02 a 76.03 sa budú postupne znižovať na nasledujúce úrovne v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

Časový rozvrh | ad valoremSadzba cla uplatňujúca v percentách |

Položky 76.02 a 76.03 | Podpoložka 76.01 a |

Vstupom dohody do platnosti: | 11,4 | 6,6 |

1. januára 1974 | 10,8 | 6,3 |

1. januára 1975 | 10,2 | 5,9 |

1. januára 1976 | 9 | 5,6 |

1. januára 1977 | 7,2 | 4,2 |

1. januára 1978 | 3 | 3 |

1. januára 1979 | 2,7 | 2,7 |

1. januára 1980 | 0 | 0 |

Článok 4

Dovoz, na ktorý sa vzťahuje colné zaobchádzanie ustanovený v článkoch 1, 2 a 3, podlieha ročným smerným horným limitom, nad ktoré sa môžu clá platné pre tretie krajiny opätovne zaviesť v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

a) Ak sa vezme do úvahy právo spoločenstva zrušiť uplatňovanie horných limitov na určité výrobky, základné čiastky na stanovenie horných limitov na rok 1973 sú uvedené v prílohe C. Horné limity na rok 1973 sú vypočítané znížením základných sadzieb pro rata podľa dňa, kedy dohoda nadobudla účinnosť.

Výška horných limitov od roku 1974 zodpovedá základným čiastkam na rok 1973 ročne zvýšeným 5 % zloženou sadzbou, okrem podpoložky 76.01 A sú ročné sadzby zvýšenia nasledujúce:

1974 | 3 % |

1975 | 3 % |

1976 | 3 % |

1977 | 5 % |

1978 | 5 % |

1979 | 10 % |

1980 | 10 % |

1981 | 10 % |

Pre výrobky, ktoré zahŕňa tento protokol, ale nie sú uvedené v prílohe, si spoločenstvo vyhradzuje právo zaviesť horné limity, ktorých výška sa rovná priemernému objemu dovozu do spoločenstva za posledné štyri roky, pre ktoré sú k dispozícii štatistické údaje, zvýšené o 5 %; v nasledujúcich rokoch sa výška týchto limitov ročne zvýši o 5 %.

b) Ak počas dvoch po sebe idúcich rokoch bude dovoz výrobkov podliehajúcim horným limitom menší ako 90 % stanovenej výšky, spoločenstvo zruší uplatňovanie týchto limitov.

c) V prípade krátkodobých ekonomických ťažkostí si spoločenstvo vyhradzuje právo, po konzultácii so Spoločným výborom, jeden rok udržať výšku limitov stanovenú na predchádzajúci rok.

d) Každý rok 1. decembra spoločenstvo oznámi Spoločnému výboru zoznam výrobkov podliehajúcich horným limitom na nasledujúci rok a výšku uvedených horných limitov.

e) Colné kvóty na dovozy stanovené v súlade s článkom 1 ods. 4 a 5 sa taktiež vykompenzujú voči výške horných limitov stanovených pre tie isté výrobky.

f) Bez ohľadu na článok 3 dohody a články 1, 2 a 3 tohto protokolu, ak sa dosiahne horný limit na dovoz výrobku zahrnutého v tomto protokole, je možné opätovne uložiť clá Spoločného colného sadzobníku na dovoz daného výrobku až do konca kalendárneho roku.

V takomto prípade pred 1. júlom 1977:

- Dánsko a Spojené kráľovstvo opätovne zavedie nasledovné clá:

Roky | Percento platných ciel Spoločného colného sadzobníka |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

- Írsko opätovne zavedie clá platné pre tretie krajiny.

Clá uvedené v článkoch 1, 2 a 3 tohto protokolu sa opätovne zavedú 1. januára nasledujúceho roku.

g) Po 1. júli 1977 zmluvné strany prostredníctvom Spoločného výboru posúdia možnosť upraviť percento, ktorým sa zvyšuje výška horných limitov, vzhľadom k vývoju spotreby a dovozu do spoločenstva a ku skúsenostiam získaným pri uplatňovaní tohto článku.

h) Horné limity sa zrušia na konci období, v ktorých sa rušia clá ustanovených v článkoch 1,2 a 3 tohto protokolu, okrem podpoložky 76.01 A sa limity zrušia 30. decembra 1981.

ODDIEL B

ZAOBCHÁDZANIE UPLATŇUJÚCE SA NA DOVOZ URČITÝCH VÝROBKOV S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE DO NÓRSKA

Článok 5

1. Clá na výrobky uvedené v prílohe D pri dovoze do Nórska zo spoločenstva pôvodne stanoveného a z Írska sa postupne znížia na nasledovné úrovne v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

Časový rozvrh | Platné percento základného cla |

Vstupom dohody do platnosti: | 95 |

1. januára 1974 | 90 |

1. januára 1975 | 85 |

1. januára 1976 | 80 |

1. júla 1977 | 65 |

1. januára 1979 | 50 |

1. januára 1980 | 50 |

1. januára 1981 | 35 |

1. januára 1982 | 35 |

1. januára 1983 | 20 |

1. januára 1984 | 0 |

2. Clá na výrobky uvedené v prílohe E pri dovoze do Nórska zo spoločenstva pôvodne stanoveného a z Írska sa postupne znížia na nasledovné úrovne v súlade s nasledujúcim časovým rozvrhom:

Časový rozvrh | Platné percento základného cla |

Vstupom dohody do platnosti: | 95 |

1. januára 1974 | 90 |

1. januára 1975 | 85 |

1. januára 1976 | 75 |

1. januára 1977 | 60 |

1. januára 1978 | 40 |

1. januára 1979 | 20 |

1. januára 1980 | 0 |

Článok 6

Pre výrobky zahrnuté v oddieli B tohto protokolu si Nórsko vyhradzuje právo, pre prípad, ak je absolútne nevyhnutné v neskoršom štádiu a na základe konzultácii so Spoločným výborom, zaviesť indikatívne horné limity uvedené v oddieli A tohto protokolu, na ktoré sa uplatnia tie isté metódy ako sú metódy spomenuté v spomínanom protokole. Pri dovoze prevyšujúcom tieto horné limity sa môžu zaviesť clá neprevyšujúce clá, ktoré sa uplatňujú s ohľadom na tretie krajiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

Zoznam colných kvót na rok 1974

DÁNSKO, SPOJENÉ KRAĽOVSTVO

Položka SCS | Opis | Výška kvóty(v metrických tonách) |

Dánsko | Spojené kráľovstvo |

Kapitola 48 | PAPIER A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPIERENSKÝCH VLÁKNIN, PAPIERA ALEBO LEPENKY | |

48.01 | Papier a lepenka (vrátane buničitej vaty), strojom vyrobená, v kotúčoch alebo listoch: | |

C.Sulfátový papier a sulfátová lepenka: | |

II.Ostatné: | |

Sulfátová obalová lepenka (tzv. Krafliner) | 303 | 7669 |

Sulfátový papier kraft na vrecia veľkého obsahu | 2615 | 15428 |

Ostatné | 2391 | 15138 |

ex E.Ostatné: | |

Biblový papier (Indický papier), , kopírovacia tkanina ostatný papier na tlač a ostatný papier na písanie, neobsahujúci drevnú vlákninu získanú mechanickým postupom alebo v ktorom drevná vláknina získaná mechanickým postupom nepredstavuje viac ako 5 % | 7484 | 15419 |

Papier na tlač a papier na písanie, obsahujúci drevnú vlákninu získanú mechanickým postupom, okrem kopírovacej tkaniny | 8460 | 27192 |

Drážkovaný papier na vlnitú lepenku | 558 | 21108 |

Sulfátová obalová lepenka | 1208 | 12582 |

Ostatné, okrem buničitej vaty a tkaniny | 4855 | – |

Ostatný papier | – | 12168 |

Ostatná lepenka | – | 10903 |

48.03 | Pergamenový papier alebo nepremastiteľný papier a lepenka a ich napodobeniny a hladený priehľadný alebo priesvitný papier, v kotúčoch alebo listoch | 2495 | 18433 |

48.04 | Kompozitný papier alebo lepenka (vyrobené zlepením vrstiev papiera so spojivom), nenatierané na povrchu alebo neimpregnované, tiež vo vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch | 304 | – |

48.05 | Papier a lepenka, zvlnené (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch: | |

B.Ostatné | 573 | – |

48.07 | Papier a lepenka, impregnované, natierané, na povrchu farbené, zdobené alebo potlačené (nie iba linkovaný, riadkovaný alebo štvorčekový a nepredstavujúci tlačený materiál kapitoly 49), v kotúčoch alebo listoch: | |

B.Ostatné | |

Natieraný papier na tlač a na písanie | 1694 | 5988 |

Ostatné | 5132 |

48.15 | Ostatný papier a lepenka, prirezaná do veľkosti alebo tvaru: | | |

B.Ostatné | 1218 | – |

48.16 | Škatule, vrecia a a iné obaly z papiera alebo lepenky | 1011 | – |

48.21 | Ostatné výrobky z papierenskej buničiny, papiera alebo buničitej vaty: | | |

B.Ostatné | 231 | – |

ex kapitola 48 | Ostatné výrobky kapitoly 48, okrem výrobkov podpoložky 48.01 A a položky 48.09 | 1000 | 7399 |

ex kapitola 49 | Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány – podliehajúce clám v Spoločnom colnom sadzobníku (položky 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) | 175 | 45396 [1] |

[1] V librách šterlingoch.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Zoznam colných kvót na rok 1973

ÍRSKO

Položka SCS | Opis | Výška kvóty (v metrických tonách) |

48.01 | Papier a lepenka (vrátane buničitej vaty), strojom vyrobená, v kotúčoch alebo listoch: | |

C.Sulfátový papier a sulfátová lepenka: | |

II.Ostatné: | |

Sulfátový papier kraft na vrecia veľkého obsahu | 2058 |

ex E.Ostatné: | |

Papier na tlač a papier na písanie, obsahujúci drevnú buničinu získanú mechanickým postupom, okrem kopírovacej tkaniny | 61 |

Sulfátová obalová lepenka | 1,7 |

Ostatné, okrem buničitej vaty a tkaniny | 435,5 |

Ostatný papier a lepenka položky 48.01, okrem podpoložky48.01 A a výrobkov podliehajúcich limitom | 398,4 |

48.05 | Papier a lepenka, zvlnené (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch: | |

B.Ostatné | 4008 |

48.07 | Papier a lepenka, impregnované, natierané, na povrchu farbené, zdobené alebo potlačené (nie iba linkovaný, riadkovaný alebo štvorčekový a nepredstavujúci tlačený materiál kapitoly 49), v kotúčoch alebo listoch: | |

B.Ostatné | |

Natieraný papier na tlač a na písanie | 484 |

Ostatné | 965,5 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

Základné množstvá na rok 1973

Položka SCS | Opis | Základné množstvo (v kubických tonách) |

28.56 | Karbidy (napr. karbid kremíka, karbidy bóru a karbid kovov): |

A.Z kremíka | 34500 |

48.01 | Papier a lepenka (vrátane buničitej vaty), strojom vyrobená, v kotúčoch alebo listoch: |

C.Sulfátový papier a sulfátová lepenka: |

II.Ostatné: |

Sulfátová obalová lepenka (tzv. Krafliner) | 15000 |

Sulfátový papier kraft na vrecia veľkého obsahu | 28500 |

Ostatné | 27000 |

ex E.Ostatné: |

Biblový papier (Indický papier), kopírovacia tkanina, ostatný papier na tlač ostatný papier na písanie, neobsahujúci drevnú vlákninu získanú mechanickým postupom alebo v ktorom drevná vláknina získaná mechanickým postupom nepredstavuje viac ako 5 % | 35000 |

Papier na tlač a papier na písanie, obsahujúci drevnú vlákninu získanú mechanickým postupom, okrem kopírovacej tkaniny | 114000 |

Drážkovaný papier na vlnitú lepenku | 43500 |

Sulfátová obalová lepenka | 20000 |

Ostatné, okrem buničitej vaty a tkaniny | 33000 |

48.03 | Pergamenový papier alebo nepremastiteľný papier a lepenka a ich napodobeniny a hladený priehľadný alebo priesvitný papier, v kotúčoch alebo listoch | 21000 |

48.07 | Papier a lepenka, impregnované, natierané, na povrchu farbené, zdobené alebo potlačené (nie iba linkovaný, riadkovaný alebo štvorčekový a nepredstavujúci tlačený materiál kapitoly 49), v kotúčoch alebo listoch: |

B.Ostatné |

Ostatné, okrem natieraného papiera na tlač a na písanie | 22000 |

73.02 | Ferozliatiny: |

A.Feromangán: | 135000 |

II.Ostatné |

D.Ferosilkomangán |

C.Ferosilícium | 180000 |

E.Ferochróm a ferosilikochróm | 23000 |

ex G.Ostatné: | |

Ferovanád | 490 |

Ostatné, okrem feromolybdénu | 11000 |

76.01 | Nespracovaný hliník; hliníkové odpady a šrot: | |

A.Nespracovaný | 190000 |

76.02 | Spracované tyče, prúty, uholníky, profily a tvary, z hliníka; hliníkový drôt | 12000 |

76.03 | Spracované dosky, plechy a pásy, z hliníka | 18000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

Položka Nórskeho colného sadzobníka | Opis |

ex 51.04 | Tkaniny z umelých vlákien (nekonečných), vrátane tkanín z monofilu alebo pásikov položky 51.01 alebo 51.02, okrem kordových tkanín a tkanín používaných na priemyselnú výrobu odevov |

53.10 | Priadza z vlny oviec a jahniat, z konského vlásia alebo z chlpov zvierat (jemných alebo hrubých), upravená na predaj v malom |

ex 53.11 | Tkaniny z vlny oviec a jahniat alebo z jemných chlpov zvierat, okrem tkanín používaných na priemyselnú výrobu odevov |

54.05 | Tkaniny z ľanu alebo ramie |

55.06 | Bavlnená priadza, upravená na predaj v malom |

55.08 | Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, z bavlny |

ex 55.09 | Ostatné tkaniny z bavlny, okrem tých, ktoré sa používajú na priemyselnú výrobu odevov |

56.06 | Priadza umelého vlákna (konečného a odpadu), upravená na predaj v malom |

ex 56.07 | Tkaniny z umelých vlákien (nekonečných a odpadu), okrem tkanín používaných na priemyselnú výrobu odevov |

ex 58.04 | Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, z bavlny patriace do položky 55.08 a tkaniny patriace do položky 58.05), okrem tkanín používaných na priemyselnú výrobu odevov A.Obsahujúce nekonečné umelé textilné vláknaB.Ostatné:1.Z vlny |

58.05 | Stuhy a stuhy bez útku z osnovných nití spojené spojivom (bolduky), iné ako výrobky patriace do položky 58.06: A.Obsahujúce hodváb alebo nekonečné umelé textilné vláknaB.Ostatné:1.Ostatné |

58.06 | Tkané štítky, odznaky a podobné výrobky, nevyšívané v kusoch, pásoch alebo pristrihnuté do tvaru a veľkosti |

58.07 | Ženilková priadza (vrátane vločkovej ženilkovej priadze), hodvábom opradená priadza (iná ako metalizovaná priadza položky 52.01a hodvábom opradená priadza z chlpov zvierat); pletence a ozdobné lemovanie v metráži, strapce, brmbolce a podobné výrobky |

58.09 | Tyly a ostatné sieťové textílie (okrem tkaných, pletených a háčkovaných tkanín), vzorkované, ručne robená alebo strojová čipka, v metráži v pásoch alebo ako motívy |

59.01 | Vata a výrobky z vaty; textilné vločky a prach a nopky: A.Hygienické vložky a tampónyC.Ostatné |

59.02 | Plsť a výrobky z plste, tiež impregnovaná alebo potiahnutá B.Ostatná plsťC.Výrobky z plste |

59.03 | Netkané textílie z vlákna, podobné netkané textílie z priadze a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté |

59.04 | Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané A.SplietanéB.Ostatné:1.Obsahujúce nekonečné umelé textilné vlákna2.Ostatné:a)Z bavlny alebo jutyb)Z ostatných materiálov:2Ostatné |

ex 59.08 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované prípravkami z derivátov buničiny alebo inými plastami, okrem textílií používaných na priemyselnú výrobu odevov B.Ostatné |

59.13 | Elastické tkaniny a materiály na lemovanie (iné ako pletený a háčkovaný tovar), pozostávajúci z textilných materiálov kombinovaných s gumenými niťami |

59.15 | Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež s vyložením, s armatúrou alebo príslušenstvom z ostatných materiálov |

ex 60.01 | Pletené a háčkované textílie, neelastické alebo nepogumované, okrem textílií používaných na priemyselnú výrobu odevov |

60.03 | Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované |

60.04 | Spodné odevy, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované |

60.05 | Vrchné odevy a ostatné výrobky, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované |

61.01 | Pánske a chlapčenské vrchné odevy: A.Olemované kožušinouC.Odevy, ktorých základný materiálový komponent obsahuje hodváb alebo nekonečné umelétextilné vláknaD.Ostatné |

61.02 | Dámske, dievčenské a dojčenské vrchné odevy |

61.03 | Pánske a chlapčenské spodné odevy, vrátane golierov, predných častí košieľ a manžiet |

61.04 | Dámske, dievčenské a dojčenské spodné odevy |

61.07 | Viazanky, motýliky a kravaty |

61.09 | Korzety, korzetové pásy, podväzkové pásy, plecnice, podprsenky, podväzky a podobné výrobky (vrátane takých výrobkov z pletených a háčkovaných tkanín), tiež elastické |

62.01 | Cestovné koberčeky a prikrývky |

62.02 | Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská; záclony, závesy a ostatné dekoračné výrobky |

64.01 | Obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov |

ex 85.15 | Televízne prijímače farebné |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA E

Položka Nórskeho colného sadzobníka | Opis |

33.06 | Parfumy a toaletné vody, kozmetické a toaletné prípravky |

36.01 | Práškové výmetné výbušniny |

36.02 | Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné výbušniny |

36.03 | Zápalnice, roznetky alebo rozbušky |

39.01 | Produkty kondenzácie, polykondenzácie a polyadičné produkty, tiež monoméry a polyméry , tiež lineárne (napr.fenoplasty, aminoplasty, alkydy, polyalyl estery a ostatné nenasýtené polyestery, silikóny): C.Ostatné |

39.02 | Produkty polymerizácie a kopolymerizácie (napr. polyetylén, polytetrahaloetylény, polyizobutylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyvinyl acetát, polyvinyl chlóroacetát a ostatné polyvinylové deriváty, kumarónindénové živice): A.Polyetylén dovážaný vo formách vymedzených v poznámke 3 a), b) a e) k tejto kapitoleex B.Dlaždice obsahujúce aspoň 60 % nerastných nastavovacích plnidiel, okrem polypropylény a polyakryluex. C.Ostatné dlažbové krytiny, okrem polypropylény a polyakryluex. E.Umelé črevá na výrobu mäsových výrobkov, okrem polypropylény a polyakryluex. F.Ostatné, okrem polypropylény a polyakrylu |

39.03 | Regenerovaná celulóza; nitráty celulózy, acetát celulózy a ostatné estery celulózy, étery celulózy a ostatné chemické deriváty celulózy, tiež zmäkčené (napr. kolódie, celuloid), vulkanizované vlákno: A.Vulkanizované vlákno:2.OstatnéB.Kolódiová bavlna, strelná bavlna a kolódiumC.Ostatné:1.Nespracované:a)Formovací prášok z acetátu celulózyc)Ostatné2.Spracované:b)Špongiec)Ostatné |

39.04 | Tvrdené bielkoviny (tvrdený kazeín alebo tvrdená želatína) A.Umelé črevá na výrobu mäsových výrobkov |

39.05 | Prírodné živice modifikované zlúčením (tekutý kaučuk); umelé živice získane esterifikáciou prírodných živíc alebo živicových kyselín (esterov kaučuku); chemické deriváty prírodného kaučuku (napr. chlórovaného kaučuku, hydrochloridovaného kaučuku, oxidovaného kaučuku, cyklovaného kaučuku) |

39.06 | Ostatné vysoké polyméry, umelé živice a plasty, vrátane kyseliny algovej, jej solí a esterov; linoxín |

39.07 | Výrobky z materiálov druhov opísaných v položke 39.01 až 39.06 B.Umelé črevá na výrobu mäsových výrobkovC.Vrecia a podobné výrobky na balenie tovaru z filmu položky 39.03; lampy a ich časti a súčastiD.Viskózové špongieE.Dopravníkové pásy alebo hnacie remeneF.Ostatné |

40.09 | Rúry, rúrky a hadice z netvrdeného vulkanizovaného kaučuku |

40.10 | Dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného kaučuku: |

40.11 | Ex A.Pneumatiky používané na motorové vozidlá, lietadlá a bicykle, okrem pneumatík na motocykle, skútre, a traktory; duše pneumatík na motorové vozidlá a traktory; ochranné vložky do ráfika pneumatiky a plné obruče na motorové vozidláB.Ostatné |

40.14 | Ostatné výrobky z netvrdeného vulkanizovaného kaučuku: B.Ostatné |

48.11 | Ostatné výrobky z papierenskej buničiny, papiera, lepenky alebo celulózovej vaty: A.Tienidlá na lampy; lisované pláty na balenie vajec, z papierenskej buničinyD.Ostatné |

58.02 | Ostatné koberce, textilné podlahové krytiny, koberčeky, rohože a rohožky a koberce "Kelem", "Schumacks" a "Karamanie" a podobné ručne tkané koberce (tiež dohotovené) |

59.10 | Linoleum a materiály pripravené na textilnom základe podobným spôsobom ako linoleum, tiež prirezané do tvaru alebo druhu používaného ako podlahové krytiny; podlahové krytiny zložené z povlaku aplikovanom na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru: B.Ostatné |

64.02 | Obuv s vonkajšou podrážkou z kože alebo kompozitnej usne; obuv (iná ako obuv položky 64.01) a s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo z plastov |

69.11 | Kuchynský a stolový riad druhu bežne používaného v domácnosti alebo na toaletné účely, z porcelánu alebo čínskeho porcelánu (vrátane neglazovaného porcelánu a porcelánu parián ) |

69.12 | Kuchynský a stolový riad druhu bežne používaného v domácnosti alebo na toaletné účely, iné ako z porcelánu |

70.05 | Nespracované ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného skla), v obdĺžnikových kusoch |

70.06 | Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vstveného alebo skla s drôtenou vložkou) v obdĺžnikových kusoch, na povrchu brúsené alebo leštené, inak nespracované |

70.07 | Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného alebo skla s drôtenou vložkou), prirezané do tvaru, iné ako obdĺžnikového tvaru, ohýbané alebo inak opracované (napr. so zbrúsenými hranami alebo gravírované), tiež na povrchu brúsené alebo leštené; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ, okenné tabule zasklené do olova a podobné výrobky |

70.08 | Bezpečnostné sklo zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla, tiež tvarované |

70.09 | Sklenené zrkadlá (vrátane spätných zrkadiel), nezarámované, zarámované alebo podložené |

ex 70.13 | Stolové sklo a sklo do domácnosti (iné ako výrobky položky 70.19), kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelárií, na výzdobu alebo na podobné účely, okrem výrobkov z krištáľu( s obsahom aspoň 24 % oxidu olovnatého a hustotou rovnajúcou sa 2,9 alebo väčšou), ručne alebo mechanicky naberané, tiež brúsené alebo zdobené |

70.14 | Osvetlovacie sklo, signálne sklo a optické prvky zo skla, opticky neopracované, okrem optického skla |

73.17 | Rúry a rúrky, z liatiny A.RebrovitéB.Odpadové |

73.18 | Rúry a rúrky a duté profily, zo železa (iné ako z liatiny) alebo ocele, okrem vysokotlakových vodno-elektrických potrubí A.S nitovanými alebo zváranými okrajmiB.Ostatné:ex 1.S hrúbkou steny väčšou ako 1,8 mm, okrem rúr a rúrok bez švíkov |

73.20 | Príslušenstvo na rúry a rúrky(napr. spojky, kolená a nátrubky), zo železa a ocele A.Príslušenstvo na odpadové rúry |

73.38 | Výrobky druhu bežne používaného v domácnostiach, sanitárne (hygienické ) výrobky do interiérov, ich časti a súčasti, zo železa a ocele: A.Výrobky druhu bežne používaného v domácnostiach.2.OstatnéB.Sanitárne výrobky do interiérov2.Ostatné |

76.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily, z hliníka: B.Ostatné |

76.03 | Opracované platne, listy a pásy, z hliníka: B.Ostatné |

82.04 | Ručné nástroje (vrátane vsadených sklenárskych diamantov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté v tejto kapitole; spájkovacie lampy, nákova, úpinky a zveráky, iné ako príslušenstvo, časti a súčasti obrábacích strojov; prenosné vyhne; brúsne kotúče s rámovou konštrukciou (ručne alebo pedálmi ovládané) |

82.07 | Hroty nástrojov a kotúče, špičky a podobné výrobky, nenamontované, zo sintrovaných kovových karbidov (napr. karbidy volfrámu, molybdénu alebo vanádu) |

82.09 | Nože a rezacie čepele, tiež zúbkované (vrátane nožov na prerezávanie stromov), iné ako nože patriace do položky 82.06 |

82.14 | Lyžice, vidličky, nože na ryby, nože na krájanie masla, naberačky a podobný kuchynský a jedálenský tovar |

83.01 | Visiace zámky a zámky (na kľúč, na kombináciu alebo elektrické), ich časti a súčasti, zo základných kovov; uzáverové rámy so vstavanými zámkami, na kabelky, kufre alebo podobné výrobky, časti a súčasti týchto rámov, zo základných kovov; kľúče na všetky druhy vyššie uvedených zámkov, tiež dohotovené, zo základných kovov |

83.02 | Príchytky , kovanie a podobné výrobky zo základných kovov na nábytok, dvere, schodištia, okná, rolety, karosérie, na sedlársky tovar, kufre, truhly a puzdrá a podobné výrobky (vrátane zariadenia na automatické zatváranie dverí), vešiaky a háčiky na šaty, klobúky, konzoly a podobné výrobky zo základných kovov |

84.15 | Chladničky, chladiace zariadenia (elektrické alebo iné): ex A.Kombinované chladiace a mraziace zariadenia s objemom nie viac ako 0,284 kubického metraex C.Mraziace boxy a kombinované chladiace a mraziace zariadenia |

84.47 | Obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, kosti, ebonitu (vulkanitu), tvrdých plastov a ostatných tvrdých rezbárskych materiálov, iné ako stroje položky 84.49 B.Niekoľkovretenové vŕtacie a vyvŕtavacie strojeC.Drážkovacie a čapovacie stroje na opracovanie drevaD.Ostatné |

84.61 | Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade, vrátane redukčných ventilov tlaku a ventilov riadených termostatom |

85.04 | Elektrické akumulátory |

85.12 | Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na vykurovanie pôdy a miestností; elektrické prístroje na úpravu vlasov (napr. sušiče vlasov, vlničky na vlasy, prístroje na trvalú onduláciu) a elektrické žehličky; elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako karbónové: B.Ostatné |

85.23 | Izolované drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), tyče, pásy a podobne (tiež s lakovaným povrchom alebo s anodickým okysličením), tiež spojené s prípojkami |

85.25 | Elektrické izolátory z ľubovolného materiálu |

85.26 | Izolačné časti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov okrem drobných kovových súčastí vlisovaných do materiálu, slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 85.25 |

87.05 | Karosérie motorových vozidiel (vrátane taxíkov) položiek 87.01, 87.02 alebo 87.03: B.Motorových vozidiel na prepravu osôb, vrátane autobusovC.Ostatné |

87.09 | Motocykle vrátane mopedov a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom, prívesné vozíky rôzneho druhu |

87.10 | Bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora |

87.13 | Detské kočíky a vozíky pre telesne postihnuté osoby (iné ako s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením) a ich časti a súčasti A.Detské kočíky, ich časti a súčasti |

90.28 | Elektrické prístroje a nástroje na meranie, kontrolu, analýzu alebo automatické prístroje a nástroje na kontrolu A.Ozvenový hĺbkomer a protiponorkový radar (sonar) |

92.11 | Gramofóny, diktafóny a ostatné prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, vrátane gramofónov, kazetových magnetofónov, tiež so zvukovou hlavou, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, magnetické |

94.03 | Ostatný nábytok, jeho časti a súčasti: A.Z ocele:1.Pokovovaný niklom alebo chrómom |

96.02 | Ostatné metly a kefy (vrátane kief používaných ako časti strojov); maliarske valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky) a mopy |

98.01 | Gombíky a a formy na gombíky, gombičky, manžetové gombíky ; stláčacia spona a stláčacie gombíky; predlisky a časti takýchto výrobkov |

98.02 | Zipsy a ich časti a súčasti |

--------------------------------------------------

Protokol č. 2

týkajúci sa výrobkov podliehajúcich osobitným mechanizmom, ktoré berú do úvahy rozdiely v cenách poľnohospodárskych výrobkov v nich obsiahnutých

Článok 1

Za účelom vziať do úvahy rozdiely v cenách poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovare uvedenom v tabuľkách v prílohe k tomuto protokolu, dohoda vopred nezamedzuje:

i) uloženie variabilnej zložky pri dovoze alebo stanovenej čiastky alebo uplatnenie vnútorných cenových kompenzačných opatrení;

ii) uplatnenie opatrení prijatých pri vývoze.

Článok 2

1. Základné clá pre výrobky uvedené v tabuľkách v prílohe k tomuto protokolu sú:

a) pre spoločenstvo ako bolo pôvodne ustanovené; clá skutočne platné od 1. januára 1972;

b) pre Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo:

i) v súvislosti s výrobkami zahrnutými nariadením (EHS) č. 1059/69:

- pre Írsko na jednej strane,

- pre Dánsko a Spojené kráľovstvo na strane druhej, v súvislosti s výrobkami nezahrnutými Dohovorom o založení Európskeho združenia voľného obchodu:

clá, ktoré vyplývajú z článku 47 "Aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia a uplatnenia dohôd"; Spoločný výbor bude o týchto základných clách dostatočne včas informovaný a v každom prípade pred prvým znížením ustanoveným v ods. 2;

ii) v súvislosti s ostatnými výrobkami: clá skutočne platné od 1. januára 1972;

c) pre Nórsko: clá uvedené v tabuľke II v prílohe k tomuto protokolu.

2. Rozdiel medzi základnými clami takto vymedzenými a clami uplatňujúcimi sa od 1. júla 1977, ktorý sa uvádza v tabuľkách v prílohe k tomuto protokolu, sa postupne zruší piatimi zníženiami po 20 %, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

V deň, keď dohoda nadobudne účinnosť,

1. januára 1974,

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Ak je však clo, uplatňujúce sa od 1. júla 1977 vyššie ako základné clo, rozdiel medzi týmito clami sa zníži 1. januára 1974 o 40 % a potom sa opäť zníži o 20 % ku každému z týchto dní:

1. januára 1975,

1. januára 1976,

1. júla 1977.

Bez ohľadu k článku 5 ods. 3 dohody a podliehajúc uplatneniu článku 39 ods. 5 "Aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia a uplatnenia dohôd" spoločenstvom, so zreteľom na osobitné clá alebo osobitnú súčasť zmiešaných ciel Colného sadzobníka Spojeného kráľovstva, pri výrobkoch uvedených nižšie odseky 1 a 2 sa uplatnia so zaokrúhlením na štvrté desatinné miesto:

Položka SCS | Opis |

22.06 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými výťažkami |

ex 22.09 | Destiláty (iné ako položky 22.08); likéry a ostatné alkoholické nápoje; zložené alkoholické prípravky (známe ako "koncentrované výťažky") na prípravu alkoholických nápojov Destiláty iné ako rum, arrack, tafia, gin, whisky, vodka s obsahom etylalkoholu 42,2s alebo nižším a slivovica, hruškovica alebo čerešňovica, obsahujúce vajcia alebo vaječné žĺtky a/alebo cukor (sacharózu alebo invertný cukor). |

Článok 3

1. Tento protokol sa taktiež vzťahuje na alkoholické nápoje podpoložky 22.09 C Spoločného colného sadzobníka neuvedené v tabuľke I a II v prílohe k tomuto protokolu. O pravidlách upravujúcich colné zníženia vzťahujúce sa na tieto výrobky rozhodne Spoločný výbor.

Pri stanovovaní týchto pravidiel alebo pri neskoršom dátume Spoločný výbor rozhodne, či do tohto protokolu zahrnúť aj ostatné výrobky kapitoly 1 až 24 Bruselskej nomenklatúry, ktoré nepodliehajú poľnohospodárskym nariadeniam na územiach zmluvných strán.

2. V takomto prípade Spoločný výbor vydá doplnok, ak je nevyhnutné, k prílohe II a III ku protokolu 3.

--------------------------------------------------

TABUĽKA 1

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO

Položka SCS Č. | Opis | Základné clá | Clo s platnosťou od 1. júla 1977 |

15.10 | Mastné kyseliny; kyslé oleje rafinované, mastné alkoholy: | | |

ex. C.Ostatné mastné kyseliny; kyslé oleje rafinované: | | |

Výrobky získané z borovicového dreva,s obsahom mastných kyselín viac ako 90 % hmotnosti | 4,5 % | 0 |

17.04 | Cukrovinky, neobsahujúce kakao: | | |

A.Výťažky zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky | 21 % | 12 % |

B.Žuvacia guma | 8 % + vks max. 23 % | vk |

C.Biela čokoláda | 13 % + vks max. 27 % + pcc | vk |

D.Ostatné | 13 % + vks max. 27 % + pcc | vk |

18.06 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao: | | |

A.Kakaový prášok, inak nesladený ako pridaním sacharózy | 10 % + vk | vk |

B.Zmrzlina (neobsahujúca zmrzlinový prášok) | 12 % + vks max. 27 % + pcc | vk |

C.Čokoláda a čokoládové výrobky, tiež plnené; cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao | 12 % + vks max. 27 % + pcc | vk |

D.Ostatné: | | |

I.Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 1,5 % hmotnosti týchto tukov: | | |

a)V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahomnepresahujúcim 500 g | 12 % + vk s max. 27 % + pcc | vk |

b)Ostatné: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahom presahujúcim 500 g ale nepresahujúcim 1kg | 19 % + vk | Vk |

Ostatné | 19 % + vk | 6 % + vk |

II.Obsahujúce mliečne tuky o hmotnosti: | | |

a)Viac ako 1,5 % , ale menej ako 6,5 % | | |

1.V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahomnepresahujúcim 500 g | 12 % + vk s max. 27 % + pcc | vk |

2.Ostatné: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahompresahujúcim 500 g , ale nepresahujúcim 1 kg | 19 % + vk | vk |

Ostatné | 19 % + vk | 6 % + vk |

b)Viac ako 6,5 % ale menej ako 26 %: | | |

1.V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahomnepresahujúcim 500 g | 12 % + vk | vk |

2.Ostatné: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahompresahujúcim 500 g , ale nepresahujúcim 1 kg | 19 % + vk | vk |

Ostatné | 19 % + vk | 6 % + vk |

c)26 % a viac: | | |

1.V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahomnepresahujúcim 500 g | 12 % + vk | vk |

2.Ostatné: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahompresahujúcim 500 g , ale nepresahujúcim 1 kg | 19 % + vk | vk |

Ostatné | 19 % + vk | 6 % + vk |

19.01 | Sladový výťažok | 8 % + vk | vk |

19.02 | Prípravky z múky, múčky, škrobu alebo zo sladových výťažkov, prípravky na detskú výživu alebo na dietetické alebo kulinárske účely, obsahujúce menej ako 50 % hmotnosti kakaa | 11 % + vk | vk |

19.03 | Makaróny, špagety a podobné výrobky | 12 % + vk | vk |

19.04 | Tapioka a ságo; tapioka a ságo náhradky získané zo zemiakov alebo ostatných škrobov | 10 % + vk | vk |

19.05 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (pufovaná ryža, pražené kukuričné vločky a podobné výrobky) | 8 % + vk | vk |

19.06 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | 7 % + vk | vk |

19.07 | Chlieb, sušienky a ostatné pekárske výrobky neobsahujúce pridaný cukor, med, vajcia, tuky, syr alebo ovocie: | | |

A.Chrumkavý chlieb | 9 % + vk s max. 24 % + pcm | vk |

B.Macesy | 6 s max. 20 % + pcm | vk |

C.Lepkový chlieb pre diabetikov | 14 % + vk | vk |

D.Ostatné | 14 % + vk | vk |

19.08 | Cestoviny, sušienky, koláče a ostatné jemné pekárske výrobky tiež obsahujúce kakao v ľubovoľnom množstve: | | |

A.Medovník a podobné výrobky | 13 % + vk | vk |

B.Ostatné | 13 % + vk s max. 30 % + pcmalebo 35 % + pcc | vk |

21.01 | Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy; výťažky, esencie a koncentráty z nich: | | |

A.Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy: | | |

II.Ostatné | 8 % + vk | vk |

BVýťažky, esencie a koncentráty prípravkov opísaných v podpoložke A: | | |

II.Ostatné | 14 % + vk | vk |

21.04 | Omáčky; nakladacie a koreniace zmesi: | | |

B.Ostatné | | |

Obsahujúce rajčiny | 18 % | 10 % |

Nešpecifikované | 18 % | 6 % |

21.05 | Polievky a bujóny, v tekutej, tuhej alebo práškovej forme; homogenizované zložené potravinové prípravky: | | |

A.Polievky a bujóny, v tekutej, tuhej alebo práškovej forme: | | |

Obsahujúce rajčiny | 18 % | 10 % |

Nešpecifikované | 18 % | 6 % |

21.06 | Prírodné kvasinky (aktívne alebo neaktívne); pripravené prášky do pečiva: | | |

AAktívne prírodné kvasinky: | | |

II.Pekárske kvasinky | 15 % + vk | vk |

B.Neaktívne prírodné kvasinky: | | |

I.V tabletkách, kockách alebo podobných tvaroch alebov balení na okamžitú spotrebu s netto obsahomnepresahujúcim 1kg | 13 % | 4 % |

II.Ostatné | 8 % | 4 % |

21.07 | Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

A.Obilie v zrnách alebo klasoch, predvarené alebo inakspracované | 13 % + vk | vk |

BRavioly, makaróny, špagety a podobné výrobky, neplnené,varené; predchádzajúce prípravky, plnené | 13 % + vk | vk |

C.Zmrzlina (neobsahujúca zmrzlinový prášok) a ostatné zmrzlinové krémy | 13 % + vk | vk |

D.Pripravený jogurt; pripravené mlieko, v práškovej forme,prípravky na detskú výživu alebo na dietetické alebokulinárske účely | 13 % + vk | vk |

E.Syrové fondues | 13 % + vks max. 35 ZJ (zúčtovacích jednotiek) na 100 kgnettohmotnosti | vks max. 25 (zúčtovacích jednotiek) ZJna 100 kgnettohmotnosti |

F.Ostatné: | | |

I.Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako1.5 % hmotnosti týchto tukov: | | |

a)Neobsahujúce sacharózu alebo obsahujúce menej ako5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukruvyjadreného ako sacharóza): | | |

ex 1.Neobsahujúce škrob alebo obsahujúce menejako 5 % hmotnosti škrobu: | | |

Hydrolyzáty bielkovín; autolyzáty kvasiniek | 20 % | 6 % |

2.Obsahujúce 5 % hmotnosti škrobu alebo viac | 13 % + vk | vk |

b)Obsahujúce 5 % hmotnosti sacharózy alebo viac, alemenej ako 15 % hmotnosti sacharózy (vrátaneinvertného cukru vyjadreného ako sacharóza) | 13 % + vk | vk |

c)Obsahujúce 15% hmotnosti sacharózy alebo viac, alemenej ako 30 % hmotnosti sacharózy (vrátaneinvertného cukru vyjadreného ako sacharóza) | 13 % + vk | vk |

d)Obsahujúce 30 % hmotnosti sacharózy alebo viac, alemenej ako 50 % hmotnosti sacharózy (vrátaneinvertného cukru vyjadreného ako sacharóza) | 13 % + vk | vk |

e)Obsahujúce 50 % hmotnosti sacharózy alebo viac, alemenej ako 85 % hmotnosti sacharózy (vrátaneinvertného cukru vyjadreného ako sacharóza) | 13 % + vk | vk |

f)Obsahujúce 85 % hmotnosti sacharózy alebo viac(vrátane invertného cukru vyjadreného akosacharóza) | 13 % + vk | vk |

II.Obsahujúce 1.5 % hmotnosti mliečnych tukov alebo viac, ale menej ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vk | vk |

III.Obsahujúce 6 % hmotnosti mliečnych tukov alebo viac ale menej ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vk | vk |

IV.Obsahujúce 12 % hmotnosti mliečnych tukov aleboviac, ale menej ako 18 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vk | vk |

V.Obsahujúce 18 % hmotnosti mliečnych tukov aleboviac, ale menej ako 26 % hmotnosti mliečnych tukov | 13 % + vk | vk |

VI.Obsahujúce 26 % hmotnosti mliečnych tukov aleboviac, ale menej ako 45 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahom1kg alebo menej | 13 % + vk | vk |

Ostatné | 13 % + vk | 6 % + vk |

VII.Obsahujúce 45 % hmotnosti mliečnych tukov aleboviac, ale menej ako 65 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahom1kg alebo menej | 13 % + vk | vk |

Ostatné | 13 % + vk | 6 % + vk |

VIII.Obsahujúce 65 % hmotnosti mliečnych tukov aleboviac, ale menej ako 85 % hmotnosti mliečnych tukov: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahom1kg alebo menej | 13 % + vk | vk |

Ostatné | 13 % + vk | 6 % + vk |

IX.Obsahujúce 85 % hmotnosti mliečnych tukov aleboviac: | | |

V baleniach na okamžitú spotrebu, s netto obsahom1kg alebo menej | 13 % + vk | vk |

Ostatné | 13 % + vk | 6 % + vk |

22.02 | Limonáda, ochutené minerálne vody a ochutené sýtené vody a ostatné nealkoholické nápoje neobsahujúce ovocné a zeleninové šťavy patriace do položky 20.07: | | |

ex A.Neobsahujúce mlieko alebo mliečne tuky: | | |

Obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor) | 15 % | 0 |

B.Ostatné | 8 % + vk | vk |

22.03 | Pivo zo sladu | 24 % | 10 % |

22.06 | Vermut a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými látkami: | | |

A.So skutočným objemovým alkoholometrickým titromnepresahujúcim 18o v nádobách s obsahom: | | |

I.2 litre alebo menej | 17 ZJ /hl | 0 |

II.Viac ako 2 litre | 14 ZJ/hl | 0 |

B.So skutočným objemovým alkoholometrickým titrompresahujúcim 18 o, ale nepresahujúcim 22 o v nádobáchs obsahom: | | |

I.2 litre alebo menej | 19 ZJ/hl | 0 |

II.Viac ako 2 litre | 16 ZJ/hl | 0 |

C.So skutočným objemovým alkoholometrickým titrompresahujúcim 22o v nádobách s obsahom: | | |

I.2 litre alebo menej | 1,60 ZJ /hl na stupeň alkoholu + 10 ZJ/hl | 0 |

II.Viac ako 2 litre | 1,60 ZJ/hl na stupeň alkoholu | 0 |

22.09 | Destiláty (iné ako položky 22.08); likéry a ostatné liehové nápoje; zmiešané alkoholické prípravky (známe ako "koncentrované výťažky") na výrobu nápojov: | | |

C.Alkoholické nápoje: | | |

ex V .Ostatné: | | |

Obsahujúce vajcia alebo vaječné žĺtka a/alebo cukor(sacharóza alebo invertný cukor), v nádobáchs obsahom: | | |

a)2 litre alebo menej | 1,60 ZJ/ hl na stupeň alkoholu + 10 ZJ/hl | 1 ZJ/ hl na stupeň alkoholu + 6 ZJ/h |

b)Viac ako 2 litre | 1,60 ZJ/hl na stupeňa lkoholu | 1 ZJ/hl na stupeň alkoholu |

29.04 | Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

C.Viacsýtne alkoholy: | | |

II.Manitol | 12 % + vk | 8 % + vk |

III.Sorbitol | | |

a)Vo vodných roztokoch: | | |

1.Obsahujúce 2 % alebo menej hmotnosti manitolupočítané na obsah sorbitolu | 12 % + vk | 6 % + vk |

2.Ostatné | 9 % + vk | 6 % + vk |

b)Ostatné: | | |

1.Obsahujúce 2 % alebo menej hmotnosti manitolupočítané na obsah sorbitolu | 12 % + vk | 6 % + vk |

2.Ostatné | 9 % + vk | 6 % + vk |

29.10 | Acetály a poloacetály a jednoduché alebo zložené acetály a poloacetály s kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro-alebo nitrózoderiváty: | | |

ex B.Ostatné: | | |

Metyl glukozidy | 14,4 % | 8 % |

29.14 | Monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

ex A.Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny: | | |

Estery manitolu a estery sorbitolu | od 8,8 %do 18,4 % | 8 % |

ex B.Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny: | | |

Estery manitolu a estery sorbitolu | od 12 %do 13,6 % | 8 % |

29.15 | Polykarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

A.Acyklické polykarboxylové kyseliny: | | |

ex V.Ostatné: | | |

Itakonické kyseliny a ich soli a estery | 10,4 % | 0 |

29.16 | Karboxylové kyseliny s alkoholom, fenolom, aldehyckou alebo ketonickou funkciou a ostatné jednoduché alebo zložené karboxylové kyseliny s kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

A.Karboxylové kyseliny s alkoholovou skupinou: | | |

I.Kyselina mliečna a jej soli a estery | 13,6 % | 0 |

IV.Kyselina citrónová a jej soli a estery: | | |

a)Kyselina citrónová | 15,2 % | 0 |

b)Surový citrát vápenatý | 5,6 % | 0 |

c)Ostatné | 16 % | 0 |

ex VIII.Ostatné: | | |

Kyselina glycerová, glykolová, sacharónová,izosacharónová a heptaglukarová a ich soli aestery | 12 % | 8 % |

29.35 | Heterocyklické zlúčeniny; nukleidové kyseliny: | | |

ex Q.Ostatné: | | |

Bezvodý manitol a sorbitol zlúčeniny s vylúčenímmaltolu a izomaltolu | 10,4 % | 8 % |

29.43 | Cukry, chemicky čisté iné ako sacharóza, glukóza a laktóza; étery a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 29.39, 29.41 a 29.42: | | |

B.Ostatné | 20 % | 8 % |

29.44 | Antibiotiká: | | |

A.Penicilín | 16,8 % | 0 |

35.01 | Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje: | | |

A.Kazeín: | | |

I.Na výrobu regenerovaných textilných vlákien [1] | 2 % | 0 |

II.Na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín alebokrmív [1]: | | |

S viac ako 50 % obsahom hmotnosti vody | 5 % | 0 |

Ostatné | 5 % | 3 % |

III.Ostatné | 14 % | 12 % |

B.Kazeínové gleje | 13 % | 11 % |

C.Ostatné | 10 % | 8 % |

35.05 | Dextríny a dextrínové gleje; rozpustné alebo spekané škroby; škrobové gleje: | | |

A.Dextríny; rozpustné alebo spekané škroby | 14 % + vk | vk |

B.Gleje z dextrínu alebo škrobu | 13 % + vks max. 18 % | vk |

35.06 | Pripravené gleje inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá v baleniach netto hmotnosťou nepresahujúcich 1kg: | | |

A.Pripravené gleje inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | | |

ex II.Ostatné gleje: | | |

Na báze emulzie kremičitanu sodného | 12,8 % | 0 |

ex B.Výrobky vhodné na použitie ako gleje upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá v baleniach netto hmotnosťou nepresahujúcou 1kg: | | |

Na báze emulzie kremičitanu sodného | 15,2 % | 0 |

38.12 | Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie a moridlá používané na textilnom, papierenskom, kožiarskom alebo podobných priemyselných odvetviach: | | |

A.Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie a moridlá: | | |

I.Na báze škrobových látok | 13 % + vk s max. 20 % | vk |

38.19 | Chemické výrobky a prípravky chemického alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane výrobkov obsahujúcich zmesi prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; vedľajšie výrobky chemického alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

Q.Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá na báze syntetických živíc | 12,8 % | 8 % |

ex T.Ostatné: | | |

Produkty vzniknuté krakovaním sorbitolu | 14,4 % | 8 % |

39.02 | Produkty polymerizácie a kopolymerizácie (napr. polyetylén, polytetrahaloetylény, polyizobutylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinyl chloroacetát a ostatné polyvinyl deriváty, polyakrylové a polymetakrylové deriváty, kumarónindénové živice): | | |

ex C.Ostatné: | | |

Gleje s bázou živicových emulzií | od 12 % do 18,4 % | 0 |

39.06 | Ostatné vysoké polyméry, umelé živice a umelé plasty, vrátane kyseliny algovej, jej solí a esterov; linoxín: | | |

ex B.Ostatné: | | |

Dextrán | 16 % | 6 % |

Nešpecifikované, okrem linoxínu | 16 % | 8 % |

Poznámka:

Skratky vk, pcc, pcm v tomto zozname znamenajú "variabilný komponent/zložka/", "pridaná hodnota k cukru""pridaná hodnota k múke". Skratka ZJ znamená "zúčtovacia jednotka"

[1] Zápis do tejto položky podlieha podmienkam určeným príslušnými úradmi.

--------------------------------------------------

TABUĽKA II

NÓRSKO

Položka Nórskeho sadzobníka | Opis tovaru | Základné clo (N.Kr./kg) | Clo s platnosťou od 1. júla 1977 |

15.10 | Mastné kyseliny; kyslé oleje rafinované, mastné alkoholy: | | |

ex C.Ostatné: | | |

Mastné kyseliny získané z borovicového dreva, s obsahom mastných kyselín 90 % hmotnosti alebo viac | 0,16 | 0 |

17.04 | Cukrovinky, neobsahujúce kakao: | | |

E.Sladké drievko | 2,00 | 0 [1] |

F.Ostatné | 1,00 | 0 [1] |

18.06 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao: | | |

C.Čokoláda; kakaový prášok, sladený; zmrzlina; zmrzlinový prášok a smotana v prášku: | | |

Kakaový prášok, sladený | 1,00 | 0 |

Čokoláda, zmrzlinový prášok a smotana v prášku | 1,00 | 0 [1] |

Zmrzlina | 15 % s min. N.Kr. 0,90 na kg | 0,90 |

D.Ostatné | 0,50 | 0 [1] |

19.01 | Sladový výťažok | 0,40 | 0 |

19.02 | Prípravky z múky, múčky, škrobu alebo zo sladových výťažkov, prípravky na detskú výživu alebo na dietetické alebo kulinárske účely, obsahujúce menej ako 50 % hmotnosti kakaa: | | |

Zmesi na zákusky v nádobkách s netto obsahom menej ako 2 kg | 0,80 | 0 [1] |

Ostatné | 0,80 | 0,50 [1] |

19.03 | Makaróny, špagety a podobné výrobky | 0,40 | 0,20 [1] |

19.04 | Tapioka a ságo; tapioka a ságo náhradky získané zo zemiakov alebo ostatných škrobov | 0,60 | 0,20 [1] |

19.05 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (pufovaná ryža, pražené kukuričné vločky a podobné výrobky) | 0,40 | 0 |

19.06 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | 1,60 | 0 |

19.07 (pokrač.) | Chlieb, sušienky a ostatné pekárske výrobky neobsahujúce pridaný cukor, med, vajcia, tuky, syr alebo ovocie: | | |

"Knekkebrød" | 20 % | 10 % [1] |

"Flatbrød" | | |

Obsahujúci pšenicu | 0,80 | 0 |

Ostatné | 0,20 | 0 |

Sušienky, jemný opekaný chlieb a chlebové sucháre | | |

Obsahujúce pšenicu | 0,80 | 0 |

Ostatné | 0,20 | 0 |

Ostatné: | | |

Obsahujúce pšenicu | 0,80 | 0,50 [1] |

Ostatné | 0,20 | 0 |

19.08 | Cestoviny, sušienky, koláče a ostatné jemné pekárske výrobky, tiež obsahujúci kakao v ľubovoľnom množstve | 2,00 | 0 [1] |

21.01 | Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy; výťažky, esencie a koncentráty z nich | bez cla | bez cla |

21.04 | Omáčky; nakladacie a koreniace zmesi | 18 % + vk s max. N.Kr.1, 50 na kg | vk [1] |

21.05 | Polievky a bujóny v tekutej, pevnej alebo práškovej forme; homogenizované zložené potravinové prípravky: | | |

B.Polievky a bujóny v tekutej, pevnej alebo práškovej forme: | | |

1.Vo vzduchotesných nádobách: | | |

a)Mäsový bujón | 8 % + vk s max. N.Kr. 0,70 na kg | vk [1] |

b)Zeleninové polievky a bujóny neobsahujúce mäso, ani jeho výťažky | 8 % + vk s max. N.Kr. 0,35 na kg | vk [1] |

c)Ostatné | 8 % + vk | vk [1] |

2.V ostatných nádobách: | | |

a)Obsahujúce mäso alebo mäsové výťažky | 8 % + vk | vk [1] |

b)Ostatné | 8 % + vk | 8 % + vk [1] |

21.06 | Prírodné kvasinky (aktívne alebo neaktívne); pripravené prášky do pečiva: | | |

Ex A.Aktívne prírodné kvasinky: | | |

1.Vínne kvasinky | 1,20 | 0 |

2.Kvasnice na potravu pre zvieratá | bez cla | bez cla |

3.Ostatné, okrem sušených kvasníc | 30 % | 0 |

21.07 | Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

A.Polotovary určené na výrobu výrobkov položky 19.05 | 0,20 | 0 |

B.Sladkosti a žuvacia guma neobsahujúca cukor | 1,00 | 0 [1] |

C.1.Nealkoholické prípravky (známe ako "koncentrovanévýťažky" ) na výrobu nápojov: | | |

a)Koncentrované výťažky jablčnej šťavy a šťavy z čiernych ríbezlí | 15 % | 10 % [1] |

b)Ostatné | 15 % | 0 |

2.Kukurica v plechovkách a ostatná pripravená kukurica | 15 % | 0 |

D.Ostatné | | |

1.Zmrzlina, zmrzlinový prášok a smotana v prášku: | | |

a)Zmrzlina obsahujúca mastné látky | 30 % s min. N. Kr. 1,70 na kg | N.Kr. 1,70 na kg |

b)Ostatné | 30 % | 0 [1] |

2.Sladké tuky; tukové emulzie a podobné výrobky používané pekármi a kuchármi: | | |

a)s obsahom hmotnosti mastných látok menej ako 10 % | 30 % | 0 [1] |

b)s obsahom hmotnosti mastných látok 10 % a viac | 30 % | 25 % [1] |

3.Jogurt ochutený alebo s pridaným ovocím | s min. N. Kr.1,70 na kg30 % | N.Kr. 1,70 na kg |

4.Drobná ryža a podobné výrobky | 30 % | 0 |

5.Kávové cestoviny, ravioly makaróny, špagety a podobné cestoviny, varené | 30 % | 0 |

6.Ostatné | 30 % | 0 [1] |

22.02 | Sýtené vody, ochutené minerálne vody a ochutené sýtené vody a ostatné nealkoholické nápoje neobsahujúce ovocné a zeleninové šťavy spadajúce pod záhlavie č. 20.07: | 1,00 | 0 [1] |

22.03 | Pivo zo sladu: | | |

A.Vo fľašiach alebo krčahoch | N.Kr.2,00 na liter | 0 |

B.V ostatných nádobách | 1,80 | 0 |

22.06 | Vermut a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené aromatickými látkami | bez cla | bez cla |

ex 22.09 | Etylalkohol denaturizovaný so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom 80; likéry a ostatné liehové nápoje; miešané alkoholické prípravky (známe ako "koncentrované výťažky"’) na výrobu nápojov: | | |

Alkoholické nápoje obsahujúce vajcia alebo vaječné žĺtka a/alebo cukor (sacharóza alebo invertný cukor) | bez cla | bez cla |

29.04 | Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty: | | |

ex C.Ostatné | | |

Manitol a sorbitol | 15 % | 0 |

ex 29.10 | Acetály a poloacetály a jednoduché alebo zložené acetály a poloacetály s kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro-alebo nitrózoderiváty: | | |

Metylglukozidy | 15 % | 0 |

ex 29.14 (pokrač.) | Monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro-alebo nitrózoderiváty: | | |

Estery manitolu a sorbitolu | 24 % | 0 |

ex 29.15 | Polykarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro-alebo nitrózoderiváty: | | |

ex A.Itakonické kyseliny a ich soli | bez cla | bez cla |

ex B.Estery itakonických kyselín | 24 % | 0 |

29.16 | Karboxylové kyseliny s alkoholom, fenolom, aldehyckou alebo ketonickou funkciou a ostatné jednoduché alebo zložené karboxylové kyseliny s kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitro-alebo nitrózoderiváty: | | |

(i)Kyselina mliečna, kyselina citrónová, kyselina glykolová, sacharónová, izosacharónová a heptaglukarová a ich soli | bez cla | bez cla |

(ii)Estery kyseliny mliečnej kyseliny citrónovej, kyseliny glykolovej, sacharónovej, izosacharónovej a heptaglukarovej | 15 % | 0 |

ex 29.35 | Heterocyklické zloženiny, nukleové kyseliny: | | |

Anhydráty manitolu a sorbitolu, okrem maltolu a isomaltolu | 15 % | 0 |

ex 29.43 | Cukry, chemicky čisté iné ako sacharóza, glukóza a laktóza; étery a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 29.39, 29.41 a 29.42: | | |

Iné ako ramnóza, rafinóza a manóza | 0,10 | 0 |

ex 29.44 | Antibiotiká: | | |

Penicilíny a ich soli a ostatné deriváty | bez cla | bez cla |

35.01 | Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje: | | |

A.Kazeín | 1,50 | 0 [1] |

B.Kazeínové gleje | 25 % | 0 [1] |

C.Ostatné | 15 % | 0 [1] |

35.05 | Dextríny a dextrínové gleje; rozpustné alebo spekané škroby; škrobové gleje: | | |

A.Rozpustné alebo spekané škroby | | |

1.Zo zemiakov: | | |

a)Na priemyselné spracovanie a použitie v domácnostiach | 0,51 + vks max . N.Kr.0,51 na kg | 0,17 + vk [2] |

b)Ostatné | 0,51 | 0 |

2.Ostatné | 0,51 | 0 |

B.Ostatné | 0,51 | 0 |

ex 35.06 | Pripravené gleje inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá v baleniach netto hmotnosťou nepresahujúcich 1 kg: | | |

Na báze emulzie kremičitanu sodného | 12,5 % | 0 |

ex 38.12 | Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie a moridlá používané na textilnom, papierenskom, kožiarskom alebo podobných priemyselných odvetviach: | | |

Na báze škrobových látok | 0,51 | 0 [1] |

ex 38.19 | Chemické výrobky a prípravky chemického alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane výrobkov obsahujúcich zmesi prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; vedľajšie výrobky chemického alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá na báze syntetických živíc | 0,10 | 0 |

Produkty vzniknuté krakovaním sorbitolu | 15 % | 0 |

ex 39.02 | Produkty polymerizácie a kopolymerizácie (napr. polyetylén, polytetrahaloetylény, polyizobutylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polyvinyl chloroacetát a ostatné polyvinyl deriváty, polyakrylové a polymetakrylové deriváty, kumarónindénové živice): | | |

Gleje s bázou živicových emulzií | 10-20 % | 0 |

ex 39.06 | Ostatné vysoké polyméry, umelé živice a umelé plasty vrátane kyseliny algovej, jej solí a esterov; linoxín: | | |

Ostatné vysoké polyméry, umelé živice a umelé plasty, ich soli a estery,okrem kyseliny algovej, jej solí a esterov | 15 % | 0 |

Pozn:

Skratka vk v tomto zozname znamená variabilný komponent/zložka/.

[1] Nórsko si vyhradzuje právo výberu systému, ktorý sa uplatní pri prihliadnutí na rozdiely v cenách základných poľnohospodárskych výrobkov.

[2] Ako výnimkou k ustanoveniam článku 2 ods. 1 a 2 protokolu 2 Spoločný výbor rozhodne, ako sa uplatnia zníženia pre túto položku a ku ktorému dňu sa uskutoční prvé zníženie.

--------------------------------------------------

Protokol č. 3

týkajúci sa vymedzenia pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce

HLAVA I

Vymedzenie pojmu "výrobky s pôvodom"

Článok 1

Na účely vykonávania dohody a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 2 a 3 tohto protokolu sa budú nasledujúce výrobky považovať za:

1. výrobky s pôvodom v spoločenstve:

a) výrobky úplne získané v spoločenstve;

b) výrobky získané v spoločenstve výrobou, v ktorej sa používajú iné výrobky ako výrobky, o ktorých pojednáva písmeno a), za predpokladu, že spomínané výrobky prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 5. Táto podmienka sa ale nevzťahuje na výrobky s pôvodom v Nórsku, v zmysle tohto protokolu;

2. výrobky s pôvodom v Nórsku;

a) výrobky úplne získané v Nórsku;

b) výrobky získané v Nórsku výrobou, v ktorej sa používajú iné výrobky ako výrobky, o ktorých pojednáva písmeno a), za predpokladu, že spomínané výrobky prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 5. Táto podmienka sa avšak nevzťahuje na výrobky, v zmysle tohto protokolu, s pôvodom v spoločenstve.

Výrobky v zozname C sa dočasne vylúčia z rozsahu tohto protokolu.

Článok 2

1. Keďže obchod medzi spoločenstvom a Rakúskom, Fínskom, Islandom, Portugalskom, Švédskom a Švajčiarskom a medzi Nórskom a týmito šiestimi krajinami a taktiež medzi každou z týchto šiestich krajín navzájom je upravený dohodou obsahujúcou totožné pravidlá ako sú pravidlá v tomto protokole, nasledujúce výrobky je možno posudzovať ako:

A. výrobky s pôvodom v spoločenstve: výrobky uvedené v článku 1 ods. 1, ktoré, potom čo boli vyvezené zo spoločenstva, nepodstúpia žiadne opracovanie alebo spracovanie v žiadnej z týchto šiestich krajín alebo nepodstúpili tam dostatočné opracovanie a spracovanie, ktoré im pridelilo štatút výrobku s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto krajín na základe ustanovení zodpovedajúcich ustanoveniam článku 1 ods. 1 písm. b) alebo 2 písm. b) tohto protokolu obsiahnutých vo vyššie uvedených dohodách, za predpokladu, že:

a) boli počas opracovania a spracovania použité iba výrobky s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto šesť krajín alebo v spoločenstve alebo v Nórsku;

b) ak percentuálne pravidlo v zoznamoch A alebo B uvedených v článku 5 obmedzuje podiel v hodnote výrobkov bez pôvodu, ktoré môžu byť za určitých okolností začlenené, pridaná hodnota sa nadobudla v každej z týchto krajín v súlade s percentuálnymi pravidlami a s ostatnými pravidlami v uvedených zoznamoch bez akejkoľvek možnosti kumulácie z jednej krajiny do druhej;

B. produkty s pôvodom v Nórsku: výrobky uvedené v článku 1 ods. 2, ktoré, potom ako boli vyvezené z Nórska nepodstúpili žiadne opracovanie alebo spracovanie v žiadnej z týchto šiestich krajín alebo nepodstúpili dostatočné opracovanie alebo spracovanie, ktoré im pridelilo im štatút výrobku s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto krajín na základe ustanovení zodpovedajúcich ustanoveniam článku 1 ods. 1 písm. b) alebo 2 písm. b) tohto protokolu obsiahnutých vo vyššie uvedených dohodách, za predpokladu, že:

a) boli počas opracovania a spracovania použité iba výrobky s pôvodom v ktorejkoľvek z týchto šiestich krajín alebo v spoločenstve alebo v Nórsku;

b) ak percentuálne pravidlo v zoznamoch A alebo B uvedených v článku 5 obmedzuje podiel v hodnote výrobkov bez pôvodu, ktoré môžu byť za určitých okolností začlenené, pridaná hodnota sa nadobudla v každej z krajín v súlade s percentuálnymi pravidlami a s inými pravidlami obsiahnutými v uvedených zoznamoch bez akejkoľvek možnosti kumulácie z jednej krajiny do druhej.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 A) písm. a) a B) písm. a), fakt, že iné výrobky ako výrobky tu uvedené sa použijú v pomere neprevyšujúcom v celkovej hodnote 5 % hodnoty výrobkov získaných a dovážaných do Nórska a spoločenstva neovplyvňuje určovanie pôvodu výrobkov uvedených ako druhé, za predpokladu, že nespôsobili, aby výrobky vyvážané zo spoločenstva alebo Nórska v prvom rade nestratili svoj štatút výrobkov s pôvodom v spoločenstve alebo v Nórsku, tým, že boli do nich zakomponované.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 A) písm. b a B) písm. b) a odseku 2 nemôže byť zakomponovaný žiaden výrobok bez pôvodu, ak sa podstúpil iba opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 5 ods. 3.

Článok 3

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 a za predpokladu, že podmienky ustanovené v tomto článku sa napriek tomu splnia, získané výrobky sa už ďalej nebudú posudzovať ako výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo v Nórsku, v tomto poradí, ak hodnota týchto výrobkov opracovaných a spracovaných v spoločenstve alebo Nórsku nepredstavuje vyššie percento hodnoty získaných výrobkov. Ak tomu tak nie je, výrobky uvedené ako druhé sa považujú za výrobky s pôvodom v krajine, kde sa nadobudnutá pridaná hodnota predstavuje vyššie percento ich hodnoty.

Článok 4

Nasledujúce výrobky sa považujú za úplne získané buď v spoločenstve alebo v Nórsku v zmysle článku 1 ods. 1 a 2 písm. 2:

a) nerastné produkty vyťažené z ich pôdy alebo morského dna;

b) rastlinné produkty, ktoré sa tam urodili;

c) živé zvieratá, ktoré sa tam narodili a dochovali;

d) výrobky zo živých zvierat tam dochovaných;

e) výrobky získané lovom a rybolovom tam vykonaných;

f) produkty morského rybolovu a ostatné produkty vylovené z mora ich loďami;

g) výrobky dohotovené na palube spracovateľskej lode výlučne z produktov uvedených v pododseku f);

h) použité výrobky tam nazhromaždené vhodné iba na ťažbu surovín;

i) odpad a šrot, ktorý je výsledkom výrobných operácií tam vykonaných;

j) tovar vyrobený výlučne z produktov uvedených v pododsekoch a) až i).

Článok 5

1. Na účely uplatnenia článku 1 ods. 1 písm. b) a 2 písm. b) nasledovné sa bude považovať za dostatočné opracovanie a spracovanie:

a) opracovanie a pracovanie, výsledkom ktorých tovar získa zaradenie do colnej položky inej ako je tá, ktorá zahŕňa každý z opracovaných a spracovaných výrobkov, okrem opracovania a spracovania vymedzeného v zozname A, ak sa osobitné ustanovenia tohto zoznamu uplatňujú;

b) opracovanie a spracovanie vymedzené v zozname B.

"Triedy", "kapitoly" a "colné položky" znamenajú triedy, kapitoly a colné položky v bruselskej nomenklatúre na zatriedenie tovaru do colných sadzieb.

2. Ak percentuálne pravidlo v zoznamoch A a B limituje hodnotu materiálov a ich častí a súčastí, ktoré môžu byť pri danom získanom výrobku použité daný získaný výrobok, celková hodnota týchto materiálov a ich častí a súčastí, tiež so zmenou položky v priebehu opracovania, spracovania alebo montáže v rámci limitov a za podmienok ustanovených v každom z týchto dvoch zoznamov, nesmie prevýšiť, čo sa týka hodnoty získaného výrobku, hodnotu zodpovedajúcu buď bežnej sadzbe, ak sú sadzby rovnaké v oboch zoznamoch alebo zodpovedajúcu vyššej sadzbe, ak sú sadzby v týchto zoznamoch rozdielne.

3. Na účely uplatnenia článku 1 ods. 1 písm. b) a 2 písm. b), nasledujúce postupy sa ešte stále považujú nedostačujúce opracovanie a spracovanie na udelenie štatútu výrobku s pôvodom, tiež pri zmene colnej položky:

a) postupy na zaistenie konzervácie tovaru v dobrom stave počas prepravy a skladovania (vetranie, rozprestieranie, sušenie, chladenie, umiestnenie do slaného nálevu, roztoku oxidu siričitého alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné postupy);

b) jednoduché postupy pozostávajúce z odstránenia prachu, preosievanie a rastrovanie, triedenie, zatrieďovanie, párovanie (vrátane zostavovanie súprav výrobkov), umývanie, natieranie, rozrezanie;

c) i) zmeny balenia a rozbalenie a skladanie zásielok;

ii) jednoduché plnenie do fľaší, baniek, umiestňovanie sáčkov, kaziet, škatúľ, pripevňovanie na karty a dosky, atď. a všetky ostatné jednoduché baliace postupy;

d) pripevňovanie značiek, etikiet a ostatných podobných rozlišovacích znakov na výrobkoch alebo ich balenie;

e) jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôznych druhov, ak jedna alebo viac zložiek nespĺňa podmienky ustanovené v protokole, umožňujúce im byť posudzované za majúce pôvod v spoločenstve alebo v Nórsku;

f) jednoduché kompletovanie častí a súčastí výrobkov s cieľom vytvorenia kompletného výrobku;

g) kombinácia dvoch alebo viacerých postupov uvedených v pododsekoch a) až f);

h) zabitie zvierat.

Článok 6

1. Ak zoznamy A a B uvedené v článku 5 ustanovujú, že tovar získaný v spoločenstve alebo v Nórsku sa považuje za tovar s pôvodom v týchto krajinách, iba ak hodnota výrobkov opracovaných alebo spracovaných neprevýši stanovené percento hodnoty získaných tovarov, hodnoty, ktoré sa berú do úvahy pri stanovení tohto percenta sú:

- na jednej strane,

čo sa týka výrobkov, ktorých dovoz je možné dokázať: ich colnou hodnotou v čase dovozu;

čo sa týka výrobkov neurčeného pôvodu: najskoršej zistiteľnej ceny zaplatenej za takéto výrobky na území zmluvnej strany, kde sa uskutočnila výroba;

- a na strane druhej,

zo závodu cena získaného tovaru, znížená o vnútorné dane vyplatené alebo vyplatiteľné pri vývoze.

Tento článok sa vzťahuje aj na uplatnenie článkov 2 a 3.

2. Ak sa v článkoch 2 a 3 uplatňuje výraz "pridaná hodnota nadobudnutá", rozumie sa ním rozdiel medzi cenou zo závodu tovaru získaného, zníženou o interné dane vyplatené alebo vyplatiteľné pri vývoze z uvedenej krajiny alebo zo spoločenstva a colnou hodnotou všetkých výrobkov dovezených a opracovaných alebo spracovaných v tejto krajine alebo v spoločenstve.

Článok 7

Tovar s pôvodom v Nórsku alebo v spoločenstve a predstavujúci jednu jedinú zásielku, ktorý sa nedelí, sa môže prepraviť cez územie iné ako územie spoločenstva, Nórska, Rakúska, Fínska, Islandu, Portugalska, Švédska alebo Švajčiarska a to aj, ak si to okolnosti vyžiadajú, s prekládkou alebo dočasným uskladnením na tomto území za predpokladu, že prejazd územím krajiny uvedeným ako druhým je opodstatnené geografickými dôvodmi, že tovar zostal pod dozorom colných úradov v tranzitnej krajine alebo v krajine uskladnenia, že nevstúpil do obchodu týchto krajín alebo nebol dodaný na domáce použitie a neprešiel pracovnými postupmi inými ako vyloženie, prekládka alebo akýmikoľvek postupmi určenými na zachovanie dobrého stavu tovaru.

HLAVA II

Mechanizmy administratívnej spolupráce

Článok 8

1. Výrobky s pôvodom v zmysle článku 1 tohto protokolu pri dovoze do spoločenstva alebo Nórska využívajú ustanovenia dohody po predložení prepravné osvedčenia A.N.1, vzor ktorého sa nachádza v prílohe V k tomuto protokolu a ktorý vydávajú colné úrady Nórska alebo členských štátov spoločenstva.

2. Ak sa uplatňuje článok 2, a ak je vhodné článok 3, použijú sa prepravné osvedčenia A.W.1, vzory ktorých sa nachádzajú v prílohe VI k tomuto protokolu. Vydajú ich colné úrady každej zo zainteresovaných krajín, v ktorej bol tovar buď držaný pred opätovným vývozom v rovnakom stave alebo podstúpil opracovanie alebo spracovanie uvedené v článku 2 pri predložení predtým vydaného prepravného osvedčenia.

3. Aby sa vyhovelo colným orgánom, čo sa týka podmienok, za ktorých bol tovar držaný na území každej zo zainteresovaných krajín, v prípadoch, kedy tovar nebol umiestnený v colnom sklade a musí byť opätovne vyvezený v rovnakom stave, prepravné osvedčenia vydané skôr a predložené pri dovoze tovaru, sa na požiadanie držiteľa tovaru riadne indosujú v čase dovozu a následne každých šesť mesiacov ich indosujú uvedené úrady.

4. Colné úrady Nórska a členských štátov spoločenstva sú oprávnené vydávať prepravné osvedčenie vymedzené v dohodách uvedených v článku 2 pod podmienkami ustanovenými v týchto dohodách za predpokladu, že tovar zahrnutý týmito osvedčeniami, je na území Nórska alebo spoločenstva. Vzor osvedčenia, ktoré sa má použiť, sa nachádza v prílohe VI k tomuto protokolu.

5. Ak sa výraz "prepravné osvedčenie" alebo "prepravné osvedčenia" použije v tomto protokole a nie je vymedzené, či dané osvedčenie alebo osvedčenia sú typu, ktorý je opísaný v odseku 1 alebo typu, opísaného v odseku 2, príslušné ustanovenia sa rovnako vzťahujú na oba typy osvedčení.

Článok 9

Prepravné osvedčenie sa vydá iba na požiadanie vývozcu vyhotovené písomnou formou, na tlačive určenom na tento účel.

Článok 10

1. Prepravné osvedčenie vydajú colné úrady vyvážajúceho štátu, pri vývoze tovaru, na ktorý sa osvedčenie vzťahuje. Vývozcovi sa dá k dispozícii hneď, ako sa vykoná alebo zaistí konkrétny vývoz.

Za výnimočných okolností je možné prepravné osvedčenie vydať po vývoze tovaru, na ktorý sa vzťahuje, ak toto nebolo vydané v čase vývozu z dôvodov nezrovnalostí alebo neúmyselných omylov alebo za osobitných okolností. V takomto prípade sa osvedčenie ponesie osobitný odkaz na podmienky, za ktorých bol vydaný.

Prepravné osvedčenie je možné vydať, iba ak slúži ako dokumentačný dôkaz vyžadovaný s cieľom zavádzania preferenčného režimu uvedeného v dohode.

2. Prepravné osvedčenie vydané za podmienok ustanovených v článku 8 ods. 2 a 4 musí uvádzať odkaz na prepravné osvedčenie alebo prepravné osvedčenia vydané skôr ako pri predložení, z dôvodu ktorých sa vydávajú.

3. Žiadosti o prepravné osvedčenie a o osvedčenia uvedené v odseku 2, pri predložení ktorého sa vydajú nové osvedčenia, musia colné úrady vyvážajúcej krajiny uschovať aspoň dva roky.

Článok 11

1. Prepravné osvedčenie sa musí predložiť, do štyroch mesiacov odo dňa jeho vydania colným úradom vyvážajúceho štátu, colným úradom dovážajúceho štátu, do ktorého tovar vstupuje.

2. Prepravné osvedčenie, ktoré sa predkladá colným úradom dovážajúceho štátu po poslednom dni na predloženie uvedenom v odseku 1, je možné prijať na účel uplatnenia preferenčného režimu, ak sa osvedčenie nestihlo predložiť do posledného stanoveného dátumu z force majeure dôvodov alebo z dôvodov výnimočných okolností.

V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia, môžu colné úrady dovážajúcej krajiny prijať osvedčenia, ak im bol tovar predložený pred uvedeným posledným termínom.

3. Colné úrady dovážajúceho štátu budú prepravné osvedčenia, tiež indosované za podmienok ustanovených v článku 8 ods. 3 uschovávať v súlade s pravidlami platnými v tomto štáte.

Článok 12

Prepravné osvedčenia sa vyhotovia na náležitom formulári, vzory ktorých sú uvedené v prílohách V a VI k tomuto protokolu, v jednom z jazykov, v ktorom je vypracovaná dohoda a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúceho štátu. Ak sú písané rukou, vyplnia sa atramentom a tlačeným písmom.

Každé osvedčenie má rozmery 210 x 297 mm. Použije sa biely triedený papier, určený na písanie, neobsahujúci mechanickú buničinu a s hmotnosťou vyššou ako 25 gramov na štvorcový meter. Na podklade tlačiva je vytlačený zelený gilošový vzor, čím je možné voľným okom odlíšiť všetky falzifikáty vytvorené mechanickým alebo chemickým spôsobom.

Členské štáty spoločenstva a Nórska si majú právo vyhradiť samokopírovanie týchto osvedčení alebo si ich nechať vytlačiť schválenými tlačiarňami. Preto sa v druhom prípade bude na každom potvrdení nachádzať odkaz na takéto povolenie. Na každom oprávnení sa bude nachádzať meno a adresa tlačiarne alebo značka, podľa ktorých je možné tlačiareň identifikovať. Taktiež sa na ňom nachádza číslo série, podľa ktorého je ho možno identifikovať.

Článok 13

Prepravné osvedčenie sa predkladá colným úradom v dovážajúcej krajine, v súlade s postupmi ustanovenými týmto štátom. Spomínané úrady môžu vyžadovať preklad oprávnenia. Taktiež môžu požadovať, aby sa k dovoznému prehláseniu priložilo vyhlásenie dovozcu o tom, že tovar spĺňa podmienky požadované na uplatnenie dohody.

Článok 14

1. Spoločenstvo a Nórsko prijmú tovar zaslaný súkromným osobám v malých balíkoch alebo tvoriace súčasť osobnej batožiny cestujúcich ako výrobky s pôvodom využívajúce dohodu bez toho, aby sa požadovalo vyhotovenie prepravného osvedčenia za predpokladu, že takýto tovar nie je dovážaný na obchodné účely a bol preclený ako spĺňajúci podmienky požadované na uplatnenie týchto ustanovení a keď nie sú pochybnosti, týkajúce sa vierohodnosti takéhoto vyhlásenia.

2. Dovoz, ktorý je príležitostný a pozostáva výlučne z tovaru pre osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich sa nepovažuje za dovoz obchodným spôsobom, ak je jasné z druhu a množstva tovaru, že sa nejedná o obchodné účely. Okrem toho nesmie celková hodnota tohto tovaru prevýšiť 60 menových jednotiek v prípade malých balíkov alebo 200 menových jednotiek v prípade obsahu osobnej batožiny cestujúcich.

3. Zúčtovacia jednotka (ZJ) má hodnotu 0,88867088 gramov rýdzeho zlata. Ak sa zúčtovacia jednotka zmení, zmluvné strany sa navzájom skontaktujú na úrovni Spoločného výboru, aby predefinovali hodnotu voči zlatu.

Článok 15

1. Tovar zaslaný zo spoločenstva alebo z Nórska na výstavu v inej krajine ako sú krajiny uvedené v článku 2 a po výstave odpredané na dovoz do Nórska alebo spoločenstva pri dovoze využije ustanovenia dohody pod podmienkou, že tovar spĺňa požiadavky tohto protokolu, ktoré ho oprávňujú, aby bol uznaný ako tovar s pôvodom v spoločenstve alebo v Nórsku a za predpokladu, že ku spokojnosti colných úradov je zrejmé, že:

a) vývozca zaslal tento tovar zo spoločenstva alebo z Nórska do krajiny, v ktorej sa výstava koná a vystavil ho tam;

b) tovar sa odpredal alebo inak vývozcom previedol na inú osobu v Nórsku alebo v spoločenstve;

c) tovar za zaslal počas výstavy alebo okamžite potom do Nórska alebo do spoločenstva v stave, v ktorom bol poslaný na výstavu;

d) tovar nebol, od svojho vyslania na výstavu, použitý na žiadny účel iný ako predvedenie na výstave.

2. Prepravne osvedčenie sa musí colným úradom predložiť obvyklým spôsobom. Musí byť na ňom uvedený názov a adresa konania výstavy. Ak je nevyhnutné, colné úrady môžu požadovať dodatočný dokumentačný dôkaz o druhu tovaru a podmienkach, za ktorých bol tovar vystavovaný.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnícku výstavu, veľtrh alebo podobné verejné podujatie, ktoré sa neorganizuje pre súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch so zreteľom na predaj zahraničného tovaru a počas ktorého tovar zostáva pod colnou kontrolou.

Článok 16

S cieľom zaistiť správne uplatňovanie ustanovení tejto hlavy, členský štát spoločenstva alebo Nórska si budú navzájom pomáhať, prostredníctvom svojich príslušných colných správ, pri kontrole pravosti a správnosti prepravných osvedčení, vrátane tých, ktoré sa vydali podľa článku 8 ods. 4

Spoločný výbor je oprávnený prijať rozhodnutia nevyhnutné pre spôsoby administratívnej spolupráce, ktorá sa má včas uplatniť v spoločenstve alebo v Nórsku.

Článok 17

Osobám, ktoré vystavia alebo zapríčinia vystavenie dokladu obsahujúceho nesprávne údaje s cieľom získať prepravné oprávnenie, ktoré umožňuje tovaru, aby sa prijal za spôsobilý na preferenčný režim, sa uložia pokuty

HLAVA III

Záverečné ustanovenia

Článok 18

Spoločenstvo a Nórsko podnikne všetky potrebné opatrenia, ktoré umožnia predloženie prepravných osvedčení v súlade s článkom 13 tohto protokolu ku dňu, kedy dohoda nadobúda účinnosť.

Článok 19

Spoločenstvo a Nórsko jednotlivo podniknú kroky nevyhnutné na vykonávanie tohto protokolu.

Článok 20

Vysvetľujúce poznámky, zoznamy A, B a C a vzory prepravných osvedčení tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.

Článok 21

Tovar, ktorý vyhovuje ustanoveniam v oddieli I a ktorý, v deň, kedy dohoda nadobúda účinnosť, sa práve prepravuje alebo zdržiava v spoločenstve alebo v Nórsku v prechodnom uskladnení, v colnom sklade alebo vo voľných zónach, môže využívať ustanovenia dohody, za predpokladu že bude do štyroch mesiacov od tohto dátumu predložené colným úradom dovážajúceho štátu prepravné osvedčenie, spätne vystavené príslušnými úradmi vyvážajúceho štátu a taktiež akékoľvek doklady poskytujúce podporný dôkaz o prepravných podmienkach.

Článok 22

Zmluvné strany sa zaviažu vykonať všetky potrebné opatrenia na zaistenie, aby sa prepravné osvedčenia, ktorých vydávanie je v právomoci colných úradov spoločenstva a Nórska ako následok dohôd uvedených v článku 2, vydávali v súlade s podmienkami ustanovenými týmito dohodami. Taktiež sa zaviažu zabezpečiť administratívnu spoluprácu na tento účel nevyhnutnú, najmä z dôvody kontroly prepravného rozpisu tovaru, s ktorým sa obchoduje v súlade za podmienok uvedených v článku 2 a na miestach, v ktorých je tovar držaný.

Článok 23

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 protokolu č. 2, colné úrady spoločenstva alebo Nórska nepriznajú vrátenie alebo odpustenie cla akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o výrobky použité vo výrobe, ktoré nie sú s pôvodom v spoločenstve, Nórsku alebo v krajinách vymenovaných v článku 2 tohto protokolu, odo dňa, kedy bolo v spoločenstve a Nórsku znížené clo vzťahujúce sa na výrobky s pôvodom toho istého druhu na 40 % základného cla.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 protokolu č. 2, colné úrady Dánska alebo Spojeného kráľovstva nepriznajú vrátenie alebo odpustenie cla akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa jedná o výrobky dovezené a použité na výrobu tovarov, pre ktoré colné úrady ktorejkoľvek z týchto krajín vydávajú prepravné osvedčenie na účely využívania colných ustanovení platných v Nórsku obsiahnutých v článku 3 ods. 1 tejto dohody v tejto krajine. Toto pravidlo však neplatí, ak sú použité výrobky uvedené v článku 25 ods. 1 písm. a) tohto protokolu.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 protokolu č. 2, nórske colné úrady nepriznajú vrátenie alebo odpustenie cla akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa jedná o výrobky dovezené a použité na výrobu tovarov, pre ktoré nórske colné úrady vydávajú prepravné osvedčenie na účely využívania colných ustanovení platných v Dánsku a Spojenom kráľovstve obsiahnutých v článku 3 ods. 1 tejto dohody v týchto dvoch krajinách. Toto pravidlo však neplatí, ak sú použité výrobky uvedené v článku 25 ods. 1 písm. a) tohto protokolu.

4. Výraz "clá" tomto a v nasledujúcich článkoch taktiež znamená colné platby rovnocenné s clami.

Článok 24

1. Môže sa vyžadovať, ak je to nevyhnutné, aby bolo na prepravnom osvedčení uvedené, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, získali štatút výrobkov s pôvodom a podstúpili akékoľvek dodatočné spracovanie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 25 ods. 1 až do dňa, od ktorého sa zrušujú clá medzi spoločenstvom ako bolo pôvodne ustanovené a Írskom na jednej strane a Nórskom na strane druhej.

2. V ostatných prípadoch, ak je to vhodné, sa môže požadovať uviesť pridanú hodnotu získanú v každom z nasledujúcich teritórií:

- spoločenstvo ako bolo pôvodne ustanovené,

- Írsko,

- Dánsko, Spojené kráľovstvo,

- Nórsko,

- každá zo šiestich krajín uvedených v článku 2 tohto protokolu.

Článok 25

1. Nasledujúce výrobky môžu pri dovoze do Nórska a Dánska alebo Spojeného kráľovstva využívať colné ustanovenia v platnosti v Nórsku alebo v krajinách uvedených v druhom poradí obsiahnuté v článku 3 ods. 1 dohody.

a) výrobky, ktoré spĺňajú podmienky tejto dohody a pre ktoré sa vydalo prepravné osvedčenie uvádzajúce, že získali štatút výrobkov s pôvodom a prešli následným spracovaním výhradne v Nórsku a v dvoch krajinách uvedených vyššie alebo v ostatných šiestich krajinách vymedzených v článku 2 tohto protokolu;

b) ostatné výrobky ako výrobky kapitoly 50 až 62, ktoré spĺňajú podmienky tohto protokolu a pre ktoré bolo vydané prepravné osvedčenie uvádza:

1. že boli získané spracovaním tovaru, ktorý už pri vývoze zo spoločenstva ako bolo pôvodne ustanovené a z Írska mal získaný štatút výrobkov s pôvodom.

2. a že pridaná hodnota získaná v Nórsku alebo v dvoch krajinách uvedených vyššie alebo v ostatných šiestich krajinách vymedzených v článku 2 tohto protokolu predstavuje 50 % alebo viac hodnoty týchto výrobkov;

c) výrobky kapitoly 50 až 62 uvedené v stĺpci 2 nižšie, ktoré spĺňajú podmienky tohto protokolu a pre ktoré bolo vydané prepravné osvedčenie uvádzajúce, že boli získané spracovaním tovaru uvedeného v stĺpci 1 nižšie, ktorý mal už pri vývoze zo spoločenstva ako bolo pôvodne ustanovené a z Írska získaný štatút výrobkov s pôvodom.

| Stĺpec 1 | Stĺpec 2 |

Použité výrobky | Použité výrobky | Získané výrobky | Získané výrobky |

1. | 50.03 | Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, hodvábnych výčeskov a trhaného materiálu) | Všetky výrobky patriace do kapitoly 50 až 62 |

56.03 | Odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu) z umelých vlákien (konečných alebo nekonečných), nemykaný, nečesaný alebo inak upravený na spriadanie |

2. | 53.05 | Vlna z oviec alebo jahniat alebo iné chlpy zvierat (jemné alebo hrubé), mykané alebo česané | Všetky výrobky patriace do kapitoly 50 až 57 |

3. | ex 56.01 | Syntetické textilné vlákna (konečné), nemykané, nečesané alebo inak neupravené na spriadanie | Všetky výrobky patriace do kapitoly 50 až 57, okrem položky 56.04Umelé vlákna a odpad z umelých vlákien konečných alebo nekonečných), nemykané, nečesané alebo inak upravené na spriadanieNasledujúce výrobky kapitoly 58 až 62: |

ex 59.01: | Hygienické vložky |

ex 56.02 | Kábel z nekonečného vlákna na výrobu syntetických textilných vlákien (konečných) | ex 59.04: | Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, iné ako jednoduchá priadza zložená výlučne z nekonečných syntetických textilných vlákien |

4. | ex 56.01 ex 56.02 | Vlákno a kábel z nekonečného vláknaz polypropylénu, pod podmienkou, že ich hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotoveného výrobku | ex 59.02 | Slučková plsť, tiež impregnovaná a potiahnutá |

5. | ex kapitola 50 a 57 | Priadza | ex 50.09 | Tkaniny, farbené, obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného ako výčesky |

ex 51.04 | Tkaniny z umelých vlákien (nekonečné), vločkovité |

ex 55.09 | Ostatné bavlnené tkaniny, vločkovité |

ex 55.09 | Organtíny, bielené, mercerované a pergamenované |

ex 56.07 | Tkaniny z umelých vlákien (nekonečné alebo odpad), vločkovité |

58.01 | Koberce, podlahové krytiny a koberčeky, uzlíkové, (tiež dohotovené) |

ex 59.01: | Hygienické vložky |

ex 59.15 | Textilné hadice a podobné textilné rúrky, v ktorých ľan a konope alebo obidva materiály spolu nepredstavujú viac ako 50 % hmotnosti textilných zložiek |

ex 59.17 | Sieťová tkanina |

ex 59.17 | Textilné výrobky iné ako výrobky vymedzené v pozn.5 a) ku kapitole 59 |

ex 60.03 | Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a podobné výrobky, dohotovené a pripravené na nosenie |

ex 60.06 | Výrobky, ktoré svojím druhom patria do položiek 60.02 až 60.05, pletené alebo háčkované a elastické alebo pogumované, dohotovené a pripravené na nosenie |

6. | ex kapitola 50 a 59 | Jednoduchá priadza | 59.05 | Siete a sieťovina viazané z motúzov, šnúr a povrazov a dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr a povrazov: |

59.06 | Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, šnúr, povrazov a lán, iné ako textílie a výrobky z týchto textílií |

7. | ex kapitola 55 a 56 | Jednoduchá priadza | ex 58.08 | Uzlíkové sieťové textílie jednotného štvorcového tvaru alebo s okami v tvare diamantu zviazané v rohoch, úplne vyhotovené z bavlny alebo syntetických textilných vlákien |

8. | ex 51.01 | Priadza zo syntetického textilného vlákna (nekonečného), neupravená na predaj v malom | ex 58.08 | Uzlíkové sieťové textílie jednotného štvorcového tvaru alebo s okami v tvare diamantu zviazané v rohoch, úplne vyhotovené z bavlny alebo syntetických textilných vlákien |

ex 51.02 | Monofil, pásy (umelá slama a podobné výrobky), imitácia strún, zo syntetického textilného vlákna | ex 59.04: | Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, iné ako jednoduchá priadza zložená výlučne zo syntetických textilných vlákien |

59.05 | Siete a sieťovina viazané z motúzov, šnúr a povrazov a dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr a povrazov: |

59.06 | Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, šnúr, povrazov a lán, iné ako textílie a výrobky z týchto textílií |

9. | ex 51.01 ex 51.02 ex 56.06 | Priadza, monofil, pásy, (umelá slamaa podobné výrobky), imitácia strún, zokupramóniového vlákna | 58.06 | Tkané štítky, odznaky a podobné výrobky nevyšívané, v kusoch, pásoch alebo pristrihnuté do tvaru a veľkosti |

10. | ex 51.02 | Monofil z polyesteru | ex 59.17 | Tkaniny (iné ako plstené tkaniny z textilného vlákna), druhu bežne používaného v pri strojných zariadeniach na výrobu alebo dohotovenie papierenskej buničiny, papieru a lepenky, vrátane tkanín rúrkovitého a nekonečného druhu |

11. | ex kapitola 50 až 59 | Tkanina a ostatné výrobky, okrem výrobkov položiek 59.10 a 89.11 | 59.10 | Linoleum a materiály pripravené na textilnom základe podobným spôsobom ako linoleum, tiež prirezané do tvaru alebo druhu používaného ako podlahové krytiny; podlahové krytiny zložené z povlaku aplikovanom na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru |

ex 59.11 | Platne, listy a pásy, z rozpínavej, penovej a pórovitej gumy, kombinované s textilnými vláknami |

12. | ex kapitola 50 až 59 | Tkanina, za predpokladu, že hodnota tkaniny (bez podšívky, lemovania a doplnkov) neprevýši 45 % hodnoty dohotovených výrobkov | ex 61.01 | Pánske a chlapčenské vrchné odevy, dohotovené a pripravené na nosenie |

ex 61.02 | Dámske, dievčenské a dojčenské vrchné odevy, dohotovené pripravené na nosenie, týchto druhov: šaty, sukne, saká, nohavice (iné ako nohavice, ktorých tkanina patrí do položky 55.08 alebo 55.09), kostýmy (skladajúce sa zo saka a sukne alebo saka a nohavíc) a kabáty |

13. | ex kapitola 50 až 59 | Tkanina, za predpokladu, že hodnota tkaniny neprevýši 40 % hodnoty dohotovených výrobkov | ex 61.09 | Podprsenky, korzety, podväzkové pásy, šnurovačky, pásové sťahovacie korzety, podväzky a ostatné výrobky určené na nosenie ako odevné súčasti na podporu tela, tiež elastické, dohotovené a pripravené na nosenie |

Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na výrobky, ktoré na základe ustanovení tejto dohody a protokolov v prílohe využívajú zrušenie ciel na záver obdobia odstraňujúceho clá, ktoré je ustanovené pre každý výrobok.

Vyššie uvedené ustanovenia sa už viac nebudú uplatňovať po uplynutí obdobia odstraňujúce clá pre každý výrobok.

2. V akýkoľvek prípadoch iných ako sú prípady uvedené v odseku 1, môže Nórsko a spoločenstvo prijať prechodné ustanovenia s cieľom neukladania ciel ustanovených článkom 3 ods. 2 dohody na hodnotu zodpovedajúcu hodnote výrobkov s pôvodom v Nórsku alebo spoločenstve, ktoré prešli opracovaním alebo spracovaním, aby získali ostatné výrobky vyhovujúce podmienkam ustanoveným v tomto protokole a ktoré sú následne dovážané do Nórska a do spoločenstva.

Článok 26

Zmluvné strany podniknú akékoľvek opatrenia potrebné na uzatvorenie príprav s Rakúskom, Fínskom, Islandom, Portugalskom, Švédskom a Švajčiarskom umožňujúcich uplatnenie tohto protokolu.

Článok 27

1. Na účely vykonávania článku 2 ods. 1 A) tohto protokolu, sa s akýmkoľvek výrobkom s pôvodom v jednej zo šiestich krajín uvedených v spomínanom článku bude zaobchádzať ako s výrobkom bez pôvodu a to počas obdobia alebo období, v ktorých Nórsko uplatňuje na tento výrobok colnú sadzbu platnú pre tretie krajiny alebo akékoľvek bezpečnostné opatrenie so zreteľom na spomínanú krajinu podľa ustanovení upravujúcich obchod medzi Nórskom a spomínanými šiestimi krajinami uvedenými vo vyššie spomínanom článku 2.

2. Na účely vykonávania článku 2 ods. 1 B) tohto protokolu, sa s akýmkoľvek výrobkom s pôvodom v jednej zo šiestich krajín uvedených v spomínanom článku bude zaobchádzať ako s výrobkom bez pôvodu a to počas obdobia alebo období, v ktorých spoločenstvo uplatňuje na tento výrobok colnú sadzbu platnú pre tretie krajiny so zreteľom na spomínanú krajinu podľa dohody uzatvorenej spoločenstvom s touto krajinou.

Článok 28

Spoločný výbor sa môže rozhodnúť zmeniť a doplniť ustanovenia oddielu I, článku 5 ods. 3, oddielu II, oddielu III, články 23, 24 a 25 a prílohy I, II, III, V a VI k tomuto protokolu. Je oprávnený uskutočniť akékoľvek nevyhnutné opatrenia, aby ich bolo možné prispôsobiť k jednotlivým požiadavkám špecifických výrobkov alebo určitých foriem prepravy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY

Poznámka 1 – článok 1

Výrazy "spoločenstvo" alebo "Nórsko" zahŕňajú aj teritoriálne vody členských štátov spoločenstva alebo Nórska jednotlivo.

Plavidlá plaviace sa na mori za hranicami teritoriálnych vôd, vrátane spracovateľských lodí, na ktorých sa ulovené ryby opracujú a spracujú sa považujú za súčasť teritória toho štátu, ktorému prináležia za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené vo vysvetlivke 5.

Poznámka 2 – články 1, 2 a 3

S cieľom určenia, či má tovar pôvod v spoločenstve alebo v Nórsku alebo v jednej z krajín uvedených v článku 2, nie je nevyhnutné stanoviť, či energia a pohonné hmoty, prevádzka a jej vybavenie, stroje, prístroje a nástroje použité na získanie takýchto výrobkov mali pôvod v tretích krajinách alebo nie.

Poznámka 3 – články 2 a 5

Na účely vykonávania článku 2 ods. 1 A) b) a B) b) je podnebné dodržiavať percentuálne pravidlo odvolaním sa, pre pridanú získanú hodnotu, na ustanovenia obsiahnuté v zoznamoch A a B. Ak sa získané výrobky objavia v zozname A, percentuálne pravidlo z tohto dôvodu ustanovuje dodatočné kritérium ku kritériu o zmene colnej položky pre akékoľvek použité výrobku bez pôvodu. Rovnako sa ustanovenia zamedzujúce možnosti kumulovania percent uvedených v zoznamoch A a B pre každý jeden získaný výrobok vzťahujú na pridanú získanú hodnotu v každej krajine.

Poznámka 4 – články 1, 2 a 3

Balenie sa považuje za celok spolu s tovarom v ňom obsiahnutým. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na balenie, ktoré nie je bežného typu pre zabalený výrobok a ktoré má štandartnú úžitkovú hodnotu a je dlhodobého použitia, okrem jeho funkcie ako balenie.

Poznámka 5 – články 4 f)

Výraz "ich plavidlá" sa vzťahuje iba na plavidlá:

a) ktoré sú zaregistrované alebo zapísané v členskom štáte spoločenstva alebo v Nórsku;

b) ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu spoločenstva alebo Nórska;

c) ktorých aspoň 50 % vlastnia štátni občania členských štátov spoločenstva alebo Nórska alebo spoločnosť s ústredím v jednom z týchto členských štátov, ktorej riaditeľ alebo riaditelia, predseda a väčšina členov predstavenstva alebo dozornej rady sú štátni občania členských štátov spoločenstva alebo Nórska a ktorej, v prípade obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí týmto štátom alebo štátnym úradom alebo štátnym občanom uvedených štátov;

d) ktorej kapitán a všetci dôstojníci sú štátnymi občanmi členských štátov spoločenstva alebo Nórska; a

e) ktorej aspoň 75 % posádky štátnymi občanmi členských štátov spoločenstva alebo Nórska.

Poznámka 6 – článok 6

"Ex-works cena – cena priamo zo závodu" znamená cenu vyplatenú výrobcovi, v ktorého závode sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých výrobkov použitých pri výrobe.

"Colnou hodnotou" sa rozumie colná hodnota ustanovená v Dohovore týkajúcom sa ohodnotenia výrobkov na colné účely, podpísanom 15. decembra 1950 v Bruseli.

Poznámka 7 – článok 8

Colné úrady, ktoré indosujú prepravné osvedčenia v súlade s podmienkami ustanoveniami v článku 8 ods. 3, majú právo vykonať kontrolu tovaru v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v príslušnom štáte.

Poznámka 8 – článok 10

Ak sa prepravné osvedčenie vzťahuje na tovar pôvodne dovážaný z členského štátu spoločenstva alebo z Nórska a opätovne vyvezený v tom istom stave, nové osvedčenia vydané štátom opätovného vývozu musia, bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 24, uvádzať, v ktorom štáte bol originál prepravného osvedčenia vydaný. Ak tovar nebol umiestnený v colnom sklade, osvedčenia musia taktiež uvádzať, že boli riadne indosované tak, ako sa uvádza v článku 8, ods. 3.

Poznámka 9 – články 16 a 22

Ak bolo prepravné osvedčenie vydané v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 8 ods. 2 alebo 4 a vzťahuje sa na tovar opätovne vyvezený v tom istom stave, colné úrady krajiny určenia musia byť schopné získať, cestou administratívnej spolupráce, verné kópie prepravného osvedčenia alebo osvedčení predtým vydaných pre tieto výrobky.

Poznámka 10 – články 23 a 25

"Colné ustanovenie v platnosti" znamená clo uplatňované od 1. januára 1973 v Dánsku, Spojenom kráľovstve a Nórsku na výrobky uvedené v článku 25 ods. 1 alebo clo, ktoré sa v súlade s ustanoveniami dohody následne uplatní na uvedené výrobky, i keď je toto clo nižšie ako clo, ktoré sa vzťahuje na ostatné výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo v Nórsku.

Poznámka 11 – článok 23

"Vrátenie alebo odpustenie cla akéhokoľvek druhu udelená z ciel" znamená dojednanie refundácie alebo odpustenia, čiastočnej alebo úplnej, colnými úradmi, týkajúca sa výrobkov použitých vo výrobe za predpokladu, že uvedené ustanovenie dovoľuje, jednoznačne alebo vskutku, toto vrátenie cla alebo odpustenie cla alebo neuvalenie cla, keď sa tovar získaný z uvedených výrobkov vyváža, ale keď nie je prepustený na domáce použitie.

Poznámka 12 – články 24 a 25

Článok 24 ods. 1 a 25 ods. 1 znamenajú najmä, že ich uplatnenie sa nevzťahuje:

i) buď na ustanovenia poslednej vety článku 1 ods. 2 písm. b) pre výrobky spoločenstva ako bolo pôvodne ustanovené a Írska, ktoré boli opracované a spracované v Nórsku;

ii) alebo na akékoľvek ustanovenia zodpovedajúce tejto vete obsiahnuté v dohodách uvedených v článku 2 pre výrobky spoločenstva ako bolo pôvodne ustanovené a Írska, ktoré boli opracované a spracované v ktorejkoľvek zo šiestich krajín.

Poznámka 13 – článok 25

Ak sa do Dánska alebo Spojeného kráľovstva dovážajú výrobky s pôvodom nespĺňajúce podmienky ustanovené v článku 25 ods. 1, clo, ktoré slúži ako základ pre colné zníženia ustanovené v článku 3 ods. 2 dohody je to, ktoré od 1. januára 1972 skutočne uplatňuje dovážajúca krajina so zreteľom na tretie krajiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM A

Zoznam postupov opracovania a spracovania, ktorých výsledkom je zmena colnej položky bez udelenia štatútu "výrobku s pôvodom" výrobkom, ktoré prešli týmito postupmi alebo s udelením tohto štatútu iba za splnenia určitých podmienok

Výrobky získané | Opracovanie a spracovanie, ktoré neudeľuje štatút výrobku s pôvodom | Opracovanie a spracovanie, ktoré udeľuje štatút výrobku s pôvodom, ak sú splnené nasledujúce podmienky |

Položka SCS | Opis výrobku |

ex 17.04 | Cukrovinky, neobsahujúce kakao, okrem výťažku zo sladkého drievka, obsahujúce viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky | Výroba z ostatných výrobkov kapitoly 17, ktorých hodnota prevýši 30 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 18.06 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky, obsahujúce kakao, okrem výrobkov iných ako kakaový prášok, inak neprisladené ako pridaním sacharózy, zmrzlina (okrem zmrzlinového prášku) a ostatné zmrzlinové výrobky, čokoláda a čokoládové výrobky, tiež plnené a cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao, v bezprostrednom obale, s obsahom presahujúcim 500 g | Výroba z ostatných výrobkov kapitoly 17, ktorých hodnota prevýši 30 % hodnoty dohotovených výrobkov | |

19.01 | Sladový výťažok | Výroba z výrobkov položky 11.07 | |

19.02 | Prípravky z múky krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, používané na detskú výživu alebo na dietetické alebo kulinárske účely, obsahujúce menej ako 50 % hmotnosti kakaa | Výroba z obilnín a ich derivátov, mäsa a mlieka alebo ostatných výrobkov kapitoly 17, ktorých hodnota prevýši 30 % hodnoty dohotovených výrobkov | |

19.03 | Makaróny, špagety a podobné výrobky | | Výroba z tvrdenej pšenice |

19.04 | Tapioka a sago; tapioka a sago náhradky zo zemiakového alebo iného škrobu | Výroba zo zemiakového škrobu | |

19.05 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes a podobné výrobky); | Výroba z ľubovolného výrobku iného ako z kapitoly 17 [1] alebo v ktorej hodnota použitých výrobkov kapitoly 17 prevýši 30 % hodnoty dohotovených výrobkov | |

19.06 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | Výroba z výrobkov kapitoly 11 | |

19.07 | Chlieb, sušienky a ostatné bežné pekárske výrobky, neobsahujúce pridaný cukor, med, vajcia, tuky, syr alebo ovocie | Výroba z výrobkov kapitoly 11 | |

19.08 | Pečivo, sušienky, zákusky, koláče, sušienky a ostatné jemné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao v ľubovolnom pomere | Výroba z výrobkov kapitoly 11 | |

ex 21.05 | Polievky a bujóny , v tekutej, tuhej a práškovej forme | Výroba z výrobkov položky 20.02 | |

ex 22.02 | Limonáda, ochutené minerálne vody a ochutené sýtené vody a ostatné nealkoholické nápoje, neobsahujúce ovocné alebo zeleninové šťavy položky 20.07, neobsahujúce mlieko alebo mliečne tuky, obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor); ostatné | Výroba z ovocných štiav [2]alebo v ktorej hodnota použitých výrobkov kapitoly 17 prevýši 30 % hodnoty dohotovených výrobkov | |

22.06 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené ochucujúcimi látkami | Výroba z výrobkov položky 08.04, 20.07, 22.04 alebo 22.05 | |

ex 22.09 | Destiláty iné ako rum, arrack, tafia, gin, whisky, vodka s obsahom etylalkoholu 42,2o alebo nižším a slivovica,hruškovica alebo čerešňovica, obsahujúce vajcia alebo vaječné žĺtky a/alebo cukor (sacharózu alebo invertný cukor) | Výroba z výrobkov položky 08.04, 20.07, 22.04 alebo 22.05 | |

ex 28.13 | Kyselina bromovodíková | Výroba z výrobkov položky 28.01 [3] | |

ex 28.19 | Oxid zinku | Výroba z výrobkov položky 79.01 | |

28.27 | Oxidy olova; červené mínium a oranžové mínium | Výroba z výrobkov položky 78.01 | |

ex 28.28 | Hydroxid lítny | Výroba z výrobkov položky 28.42 [3] | |

ex 28.29 | Fluorid lítny | Výroba z výrobkov položky 28.28 a 28.42 [3] | |

ex 28.30 | Chlorid lítny | Výroba z výrobkov položky 28.28 a 28.42 [3] | |

ex 28.33 | Bromidy | Výroba z výrobkov položky 28.01 a 28.13 [3] | |

ex 28.38 | Síran hlinitý | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 28.42 | Uhličitan lítny | Výroba z výrobkov položky 28.42 [3] | |

ex 29.02 | Oraganické bromidy | Výroba z výrobkov položky 28.01 a 28.13 [3] | |

ex 29.02 | Trichlórodi (chloro-fenyl)etán | | Transformácia etanolu na trichlóretanal a kondenzácia trichlóretanalu s monochlórbenzénom [3] |

ex 29.35 | Pyridín, alfapikolín, betapikolín, gamapikolín | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 29.35 | Vinylpyridín | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 29.38 | Kyselina nikotínová | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

30.03 | Farmaceutické výrobky (vrátane veterinárnych farmaceutických výrobkov) | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

31.05 | Ostatné hnojivá; tovar tejto kapitoly v tabletkách alebo v podobných pripravených formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

32.06 | Farebné laky | Výroba z materiálov položky 32.04 alebo 32.05 [3] | |

32.07 | Ostatné farbivá; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry | Zmiešanie oxidov alebo solí kapitoly 28 s nastavovačmi ako sírnan bárnatý, kriedový uhličitan bárnatý a saténová bieloba [3] | |

33.02 | Terpenické vedľajšie produkty pri deterpentácii vonných olejov | Výroba z výrobkov položky 33.01 [3] | |

33.05 | Vodné destiláty a vodné roztoky vonných olejov, vrátane produktov vhodných na lekárske účely | Výroba z výrobkov položky 33.01 [3] | |

35.05 | Dextríny a dextrínové gleje; rozpustné alebo spekané škroby, škrobové gleje | | Výroba zo zemiakov alebo kukurice |

37.01 | Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako papiera, lepenky alebo textílií | Výroba z výrobkov položky 37.02 [3] | |

37.02 | Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, tiež perforované | Výroba z výrobkov položky 37.01 [3] | |

37.04 | Scitlivené fotografické dosky a filmy, exponované ale nevyvolané, negatívne alebo pozitívne | Výroba z výrobkov položky 37.01a 37.02 [3] | |

38.11 | Insekticídy, rodenticídy, fungicitídy, herbicitídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu, otrava na potkanov apodobné výrobky, vo forme alebo v balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky, mucholapky) | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

38.12 | Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie používané v textilnom, papierenskom a podobnom priemysle | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

38.13 | Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo zváranie vyrobené z kovu a ostatných surovín; prípravky z druhov používaných na výplň alebo opláštenie zvarovacích elektród alebo tyčí | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 38.14 | Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prípravky a podobné pripravené aditíva do minerálnych olejov, okrem pripravených aditív do mazacích olejov | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

38.15 | Pripravené urýchľovače vulkanizácie | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

38.17 | Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

38.18 | Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá pre laky a podobné výrobky | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 38.19 | Chemické produkty a prípravky chemického alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane produktov obsahujúcich zmesi prírodných produktov), inde nešpecifikované ani neuvedené; zvyškové produkty chemického alebo príbuzných priemyselných odvetví ,inde nešpecifikované ani neuvedené, okrem: Pribudlina a Dippelov olejKyseliny naftenové; ich vo vode nerozpustné soli a ich esteryKyseliny sulfonaftenové; ich vo vode nerozpustné soli, estery sulfonaftenových kyselínRopné sulfonáty; s výnimkou ropných sulfonátov z alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofenické sulfónokyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastov a ich soliZmiešané alkylbenzény a alkylnaftalényIónomeničeKatalyzátoryGety (pohlcovače plynov) pre vákuové trubiceOhňovzdorné cementy alebo malty a podobné prípravkyAlkalický oxid železa na čistenie plynovUhlík (okrem uhlíku v v umelom grafite položky 38.01) metalografitových alebo iných zlúčenín, vo forme doštičiek, tyčiek alebo ostatných polovýrobkov | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 39.02 | Produkty polymerizácie | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

39.07 | Výrobky z materiálov druhov opísaných v položkách 39.01 až 39.06 | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

40.05 | Platne, listy a pásy z nevulkanizovaného prírodného alebo umelého kaučuku, iné ako údené alebo krepové listy položiek 40.01 a 40.02; granule nevulkanizovaného prírodného alebo umelého kaučuku zmiešaný na vulkanizáciu; nevulkanizovaný prírodný alebo umelý kaučuk zmiešaný pred alebo po koagulácii buď s prísadou sadzí (tiež s pridaním minerálneho oleja) alebo silice (tiež s pridaním minerálneho oleja), v ľubovolnej forme, druhu známeho ako masterbatch (predzmes) | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

41.08 | Lakovaná usne alebo imitácia lakovanej usne; metalizovaná useň | | Lakovanie a metalizovanie usne položiek 41.02 až 41.07 (iné ako kože indickej jemnovlnnej kozy kríženej s indickou ovcou alebo jahňaťom, ďalej neopracované alebo iba predčinené prírodnými rastlinnými činidlami alebo ak opracované, ale zrejme nepoužiteľné na bezprostrednú výrobu kožených výrobkov), v ktorom hodnota usne neprevýši 50 % dohotoveného výrobku |

43.03 | Výrobky z kožušiny | Výroba z kožušín v pásoch, krížoch a podobných formách (položky ex 43.02) [3] | |

44.21 | Dohotovené drevené debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly na balenie | | Výroba z drevených dosiek neprirezaných do veľkosti |

45.03 | Výrobky z prírodného korku | | Výroba z výrobkov položky 45.01 |

48.06 | Papier a lepenka, linkovaný alebo štvorčekový, ale inak nepotlačený, v kotúčoch a listoch | | Výroba z papierenskej buničiny |

48.14 | Písacie bloky, obálky, listové karty, neilustrované poštové karty, korešpondenčné lístky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na písanie, z papiera lepenky | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

48.15 | Ostatný papier a lepenka, prirezané do veľkosti alebo tvaru | | Výroba z papierenskej buničiny |

48.16 | Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly, z papiera, lepenky | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

49.09 | Ilustrované pohľadnice ; tlačené vianočné a iné karty s osobnými pozdravmi, tiež s ozdobami | Výroba z výrobkov položky 49.11 | |

49.10 | Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov | Výroba z výrobkov položky 49.11 | |

50.04 [4] | Hodvábna priadza, iná ako priadza spradená z výčeskov alebo iného hodvábneho odpadu, neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položiek 50.01 alebo 50.02 |

50.05 [4] | Priadza spradená z hodvábneho odpadu iného ako výčeskov, neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 50.03, nemykaná a nečesaná |

50.06 [4] | Priadza spradená z hodvábnych výčeskov, neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 50.03, nemykaná a nečesaná |

50.07 [4] | Hodvábna priadza spradená z hodvábnych výčeskov alebo ostatného hodvábneho dopadu, neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položiek 50.01 alebo 50.02 alebo položky 50.03, nemykaná a nečesaná |

ex 50.08 [4] | Imitácia strún z hodvábu | | Výroba z výrobkov položiek 50.01 alebo položky 50.03, nemykaná a nečesaná |

50.09 [5] | Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu, iného ako výčesky | | Výroba z výrobkov položiek 50.02 alebo 50.03 |

50.10 [5] | Tkaniny z hodvábnych výčeskov | | Výroba z výrobkov položiek 50.02 alebo 50.03 |

51.01 [5] | Priadza zo syntetického textilného vlákna (nekonečného), neupravená na predaj v malom | | Výroba z chemických výrobkov a textilnej buničiny |

51.02 [4] | Monofil, pásy (umelá slama a podobné výrobky), imitácia strún, zo syntetického textilného vlákna | | Výroba z chemických výrobkov a textilnej buničiny |

51.03 [4] | Priadza zo syntetického textilného vlákna (nekonečného), upravená na predaj v malom | | Výroba z chemických výrobkov a textilnej buničiny |

51.04 [5] | Tkaniny z zo syntetického textilného vlákna (nekonečného), alebo monofilu alebo pásov položky 51.01 alebo 51.02 | | Výroba z chemických výrobkov a textilnej buničiny |

52.01 [4] | Metalizovaná priadza z textilnej priadze spradenej s kovom alebo povlečenej kovom ľubovolným postupom | | Výroba z chemických výrobkov textilnej buničiny alebo z prírodných textilných vlákien, nekonečných umelých vlákien alebo ich odpadu, nemykané ani nečesané |

52.02 [5] | Tkaniny z kovových nití alebo metalizovanej priadze, druhu používaného u ozdobných výrobkov ako dekoračné tkaniny a podobne | | Výroba z chemických výrobkov textilnej buničiny alebo z prírodných textilných vlákien, konečných umelých vlákien alebo ich odpadu |

53.06 [4] | Priadza z mykanej vlny z oviec alebo jahniat (vlnená priadza), neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 53.01 alebo 53.03 |

53.07 [4] | Priadza z česanej vlny z oviec alebo jahniat (vlnená priadza), neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 53.01 alebo 53.03 |

53.08 [4] | Priadza z jemných chlpov zvierat (mykaná alebo česaná), neupravená na predaj v malom | | Výroba z neopracovaných jemných chlpov zvierat položky 53.02 |

53.09 [4] | Priadza z konského vlásia alebo iných hrubých chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom | | Výroba z neopracovaných hrubých chlpov zvierat položky 53.02 a neopracovaného konského vlásia položky05.03 |

53.10 [4] | Priadza z vlny z oviec alebo jahniat, z konského vlásia a ostatných chlpov zvierat (jemných alebo hrubých), upravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položky 05.03 alebo 53.1 až 53.04 |

53.11 [5] | Tkaniny z vlny z oviec alebo jahniat, z jemných chlpov zvierat | | Výroba z výrobkov položky 53.01 až 53.05 |

53.12 [5] | Tkaniny z hrubých chlpov zvierat iných ako konské vlásie | | Výroba z výrobkov položky 53.02 až 53.05 |

53.13 [5] | Tkaniny z konského vlásia | | Výroba z konského vlásia položky 05.03 |

54.03 [4] | Priadza z ľanu alebo ramie, neupravená na predaj v malom | | Výroba z výrobkov položiek 54.01 alebo 54.02, nemykaná a nečesaná |

54.04 [4] | Priadza z ľanu alebo ramie, upravená na predaj v malom | | Výroba z materiálov položiek 54.01 alebo 54.02 |

54.05 [5] | Tkaniny z ľanu alebo ramie | | Výroba z materiálov položiek 54.01 alebo 54.02 |

55.05 [4] | Bavlnená priadza, neupravená na predaj v malom | | Výroba z materiálov položiek 55.01 alebo 55.03 |

55.06 [4] | Bavlnená priadza, upravená na predaj v malom | | Výroba z materiálov položiek 55.01 alebo 55.03 |

55.07 [5] | Bavlnená gáza | | Výroba z materiálov položiek 55.01, 55.03 alebo 55.04 |

55.08 [5] | Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, z bavlny | | Výroba z materiálov položiek 55.01, 55.03 alebo 55.04 |

55.09 [5] | Ostatné bavlnené tkaniny | | Výroba z materiálov položiek 55.01, 55.03 alebo 55.04 |

56.01 | Umelé vlákna (konečné), nemykané a nečesané, alebo inak nespracované na spriadanie | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.02 | Kábel zo nekonečného vlákna na výrobu syntetických textilných vlákien konečných) | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.03 | Odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu) z umelých vlákien (konečných alebo nekonečných), nemykaný, nečesaný alebo inak upravený na spriadanie | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.04 | Umelé vlákna (konečné alebo odpad), mykané, česané alebo inak pripravené na spriadanie | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.05 [4] | Priadza z umelého vlákna (konečného alebo odpadu), neupravená na predaj v malom | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.06 [4] | Priadza z umelého vlákna (konečného alebo odpadu), upravená na predaj v malom | | Výroba z chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

56.07 [5] | Tkaniny z umelého vlákna (konečného alebo odpadu) | | Výroba z výrobkov položky 56.01 až 56.03 |

57.05 [4] | Priadza z pravej konope | | Výroba z nespracovanej pravej konope |

57.06 [4] | Priadza z juty a ostatných textilných lykových vlákien položky 57.03 | | Výroba z nespracovanej juty alebo z ostatných nespracovaných textilných lykových vlákien položky 57.03 |

57.07 [4] | Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien | | Výroba z nespracovaných rastlinných textilných vlákien položky 57.02 alebo 57.04 |

57.08 | Papierová priadza | | Výroba z položiek kapitoly 47, chemických výrobkov, textilnej buničiny alebo z prírodných textilných vlákien, nekonečného umelého vlákna a odpadu z neho, nemykané ani nečesané |

57.09 [5] | Tkaniny z pravej konope | | Výroba z výrobkov položky 57.01 |

57.10 [5] | Tkaniny z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 57.03 | | Výroba z nespracovanej juty alebo z ostatných nespracovaných textilných lykových vlákien položky 57.03 |

57.11 [5] | Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien | | Výroba z materiálov položky 57.02 alebo 57.04 alebo z kokosového vlákna položky 57.07 |

57.12 | Tkaniny z papierovej priadze | | Výroba z papiera, chemických výrobkov, textilnej buničiny alebo z prírodných textilných vlákien, konečného umelého vlákna a odpadu z neho |

58.01 [6] | Koberce, textilné podlahové krytiny, koberčeky, uzlíkové (tiež dohotovené) | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 |

58.02 [6] | Ostatné koberce, textilné podlahové krytiny, koberčeky, rohože a rohožky a koberce "Kelem", "Schumacks" a "Karamanie" a podobné ručne tkané koberce (tiež dohotovené) | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 51.01, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 alebo z kokosového vlákna položky 57.07 |

58.04 [6] | Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny, z bavlny patriace do položky 55.08 a tkaniny patriace do položky 58.05) | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, , 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 a z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

58.05 [6] | Stuhy a stuhy bez útku z osnovných nití spojené spojivom (bolduky), iné ako výrobky patriace do položky 58.06 | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 a z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

58.06 [6] | Tkané štítky, odznaky a podobné výrobky, nevyšívané, v kusoch, pásoch alebo pristrihnuté do tvaru a veľkosti | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

58.07 [6] | Ženilková priadza (vrátane vločkovej ženilkovej priadze), hodvábom opradená priadza (iná ako metalizovaná priadza položky 52.01a hodvábom opradená priadza z chlpov zvierat); pletence a ozdobné lemovanie v metráži, strapce, brmbolce a podobné výrobky | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

58.08 [6] | Tyly a ostatné sieťové textílie (okrem tkaných, pletených a háčkovaných tkanín), bez vzorov | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

58.09 [6] | Tyly a ostatné sieťové textílie (okrem tkaných, pletených a háčkovaných tkanín), vzorkované, ručne robená alebo strojová čipka, v metráži; v pásoch alebo ako motívy | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

58.10 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených výrobkov |

59.01 [6] | Vata a výrobky z vaty; textilné vločky a prach a nopky | | Výroba z prírodných vlákien, chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

59.02 [6] | Plsť a výrobky z plste, tiež impregnovaná alebo potiahnutá | | Výroba z prírodných vlákien, chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

59.03 [6] | Netkané textílie z vlákna, podobné netkané textílie z priadze a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté | | Výroba z prírodných vlákien, chemických výrobkov alebo textilnej buničiny |

59.04 [6] | Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané | | Výroba z prírodných vlákien, chemických výrobkov, textilnej buničiny alebo z kokosového vlákna položky 57.07 |

59.05 [6] | Siete a sieťovina viazané z motúzov, šnúr a povrazov a dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr a povrazov | | Výroba z prírodných vlákien, chemických výrobkov alebo textilnej buničiny alebo z kokosového vlákna položky 57.07 |

59.06 [6] | Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, šnúr, povrazov a lán, iné ako textílie a výrobky z týchto textílií | | Výroba z prírodných vlákien, chemických výrobkov alebo textilnej buničiny alebo z kokosového vlákna položky 57.07 |

59.07 | Textílie potiahnuté gumou alebo škrobovými látkami, druhu používaného na vrchné obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné textílie používané na klobučnícke podložky a podobné účely | | Výroba z priadze |

59.08 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované prípravkami derivátov celulózy alebo inými plastami | | Výroba z priadze |

59.09 | Textílie potiahnuté alebo impregnované olejom alebo prípravkami na báze vysychavých olejov | | Výroba z priadze |

59.10 [6] | Linoleum a materiály pripravené na textilnom základe podobným spôsobom ako linoleum, tiež prirezané do tvaru alebo druhu používaného ako podlahové krytiny; podlahové krytiny zložené z povlaku aplikovanom na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | | Výroba z priadze alebo textilného vlákna |

59.11 | Pogumované textílie, iné ako pogumovaný pletený alebo háčkovaný tovar | | Výroba z priadze |

59.12 | Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách a podobné výrobky | | Výroba z priadze |

59.13 [6] | Elastické textílie a lemovky (iné ako pletený alebo háčkovaný tovar), z textilných materiálov kombinovaných s gumenými niťami | | Výroba z jednoduchej priadze |

59.15 [6] | Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež s vyložením, s armatúrou alebo príslušenstvom z ostatných materiálov | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 a z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

59.16 [6] | Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene z textilného materiálu, tiež zosilnené kovom alebo iným materiálom | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 a z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

59.17 [6] | Textílie alebo textilné výrobky, druhu bežné používanom v strojných zariadeniach a na prevádzkach | | Výroba z materiálov položiek 50.01 až 50.03, 53.01 až 53.05, 54.01, 55.01 až 55.04, 56.01 až 56.03 alebo 57.01 až 57.04 a z chemických materiálov alebo textilnej buničiny |

ex kapitola 60 | Pletené a háčkované textílie, okrem pletených a háčkovaných textílií zošité alebo skompletované z kusov pletených a háčkovaných textílií (strihané alebo získané priamo do tvaru) | | Výroba z prírodného vlákna, mykaného a česaného, z materiálov položiek 56.01 až 56.03,z chemických materiálov alebo textilnej buničiny [6] |

ex 60.02 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez palcov, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované, zošité | | alebo skompletované z kusov pletených a háčkovaných textílií (strihané alebo získané priamo do tvaru) [7]Výroba z priadze |

ex 60.03 | Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a ostatné výrobky tohto druhu, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované, zošité | | alebo skompletované z kusov pletených a háčkovaných textílií (strihané alebo získané priamo do tvaru) [7]Výroba z priadze |

ex 60.04 | Spodné odevy, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované, zošité | | alebo skompletované z kusov pletených a háčkovaných textílií (strihané alebo získané priamo do tvaru) [7]Výroba z priadze |

ex 60.05 | Vrchné odevy a iné výrobky, pletené alebo háčkované, neelastické alebo nepogumované, zošité | | alebo skompletované z kusov pletených a háčkovaných textílií (strihané alebo získané priamo do tvaru) [7]Výroba z priadze |

ex 60.06 | Ostatné výrobky, pletené alebo háčkované, elastické alebo pogumované (vrátane elastických pančúch na kolená a kŕčové žily), zošité alebo skompletované z kusov pletených a háčkovaných textílií (strihané alebo získané priamo do tvaru) | | Výroba z priadze [7] |

61.01 | Pánske a chlapčenské vrchné odevy | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.02 | Dámske, dievčenské a dojčenské vrchné odevy, nevyšívané | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.02 | Dámske, dievčenské a dojčenské vrchné odevy, háčkované | | Výroba z textílií, nevyšívaných, ktorých hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotovených tovarov [7] |

61.03 | Pánske a chlapčenské spodnéodevy, vrátane golierov, predných dielov košieľ a manžiet | | Výroba z priadze [7] [8] |

61.04 | Dámske, dievčenské a dojčenské spodné odevy | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.05 | Vreckovky, nevyšívané | | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze [7] [8] [9] |

ex 61.05 | Vreckovky, vyšívané | | Výroba z textílií, nevyšívaných, ktorých hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotovených tovarov [7] |

ex 61.06 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nevyšívané | | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze z prírodných textilných vlákien alebo konečných umelých vlákien alebo ich odpadu, chemických materiálov alebo textilnej buničiny [7] [8] |

ex 61.06 | Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, vyšívané | | Výroba z textílií, nevyšívaných, ktorých hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotovených tovarov [7] |

61.07 | Viazanky, motýliky a kravaty | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.08 | Goliere, čipkové goliere, ozdoby golierov, živôtiky, žabó, manžety, volániky, sedlá a podobné doplnky a ozdoby dámskych a dievčenských odevov, nevyšívané | | Výroba z priadze [7] [8] |

ex 61.08 | Goliere, čipkové goliere, ozdoby golierov, živôtiky, žabó, manžety, volániky, sedlá a podobné doplnky a ozdoby dámskych a dievčenských odevov, vyšívané | | Výroba z textílií, nevyšívaných, ktorých hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotovených tovarov [7] |

61.09 | Korzety, podväzkové pásy, šnurovačky, podprsenky, pásové sťahovacie korzety, podväzky a podobné výrobky (vrátane podobných pletených a háčkovaných výrobkov), tiež elastické | | Výroba z priadze [7] [8] |

61.10 | Rukavice prstové, palcové a rukavice bez palcov, pančuchy, podkolienky a, ktoré nie sú pleteným a háčkovaným tovarom, ponožky | | Výroba z priadze [7] [8] |

61.11 | Dohotovené odevné doplnky (napr. šilty proti poteniu, vypchávky pliec a podobné, opasky, rukávniky, chrániče rukávov, vrecká) | | Výroba z priadze [7] [8] |

62.01 | Prikrývky a cestovné koberčeky | | Výroba z nebielenej priadze kapitoly 50 až 56 [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská; záclony, závesy a ostatné dekoračné výrobky; nevyšívaná | | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze [8] [9] |

ex 62.02 | Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská; záclony, závesy a ostatné dekoračné výrobky; vyšívaná | | Výroba z textílií, nevyšívaných, ktorých hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotovených tovarov |

62.03 | Vrecia a vrecká, druhov používaných na belenie | | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej buničiny, z prírodných textilných vlákien alebo konečných umelých vlákien alebo ich odpadu [8] [9] |

62.04 | Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty, lodné plachty, stany a kempingový tovar | | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze [8] [9] |

62.05 | Ostatné celkom dohotovené výrobky (vrátane strihových šablón) | | Výroba, v ktorej hodnota neprevýši 40 % hodnoty dohotovených tovarov |

64.01 | Obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov | Výroba z dielov zvrškov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k ostatným dielom podrážky, ale bez vonkajších porážok, z ľubovolného materiálu, okrem kovu | |

64.02 | Obuv s vonkajšou podrážkou z kože alebo kompozitnej usne (iné ako obuv položky 64.01), s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo z plastov | Výroba z dielov zvrškov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k ostatným dielom podrážky, ale bez vonkajších porážok, z ľubovolného materiálu, okrem kovu | |

64.03 | Obuv s vonkajšou podrážkou z dreva alebo korku | Výroba z dielov zvrškov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k ostatným dielom podrážky, ale bez vonkajších porážok, z ľubovolného materiálu, okrem kovu | |

64.04 | Obuv s vonkajšou podrážkou z iných materiálov | Výroba z dielov zvrškov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k ostatným dielom podrážky, ale bez vonkajších porážok, z ľubovolného materiálu, okrem kovu | |

65.03 | Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené zo šišiakov alebo šišiakových kotúčov položky 65.01, tiež podšívané alebo zdobené | | Výroba z textilných vlákien |

65.05 | Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, (vrátane sieťok na vlasy), pletené alebo háčkované alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo inej textilnej metráže (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené | | Výroba z priadze alebo textilných vlákien |

66.01 | Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov) | | Výroba, v ktorej hodnota použitých výrobkov neprevýši 50 % hodnoty dohotovených tovarov |

ex 70.07 | Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo (vrátane vrstveného alebo skla s drôtenou vložkou), prirezané do tvaru, iné ako obdĺžnikového tvaru, ohýbané alebo inak opracované (napr. so zbrúsenými hranami alebo gravírované), tiež na povrchu brúsené alebo leštené; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ | Výroba z ťahaného, liateho alebo valcovaného skla položiek 70.04 až 70.06 | |

70.08 | Bezpečnostné sklo zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla, tiež tvarované | Výroba z ťahaného, liateho alebo valcovaného skla položiek 70.04 až 70.06 | |

70.09 | Sklenené zrkadlá (vrátane spätných zrkadiel), nezarámované, zarámované alebo podložené | Výroba z ťahaného, liateho alebo valcovaného skla položiek 70.04 až 70.06 | |

71.15 | Výrobky pozostávajúce alebo s vkladanými perlami, drahokamami alebo polodrahokamami(prírodnými, umelými alebo rekonštruovanými) | | Výroba, v ktorej hodnota neprevýši 50 % hodnoty dohotovených tovarov [3] |

73.07 | Bloky, ingoty, dosky a predvalky (vrátane plechových tyčí), zo železa alebo ocele; kusy nahrubo tvarované kovaním, zo železa a ocele | Výroba z výrobkov položky 73.06 | |

73.08 | Železné alebo oceľové kotúče prevalcované | Výroba z výrobkov položky 73.07 | |

73.09 | Univerzálne ploché valcované výrobky železa a ocele | Výroba z výrobkov položky 73.07 a 73.08 | |

73.10 | Tyče a prúty (vrátane drôteného prútu), zo železa alebo ocele, valcované za tepla, kované, pretlačované, tvarované za studena alebo za studena dohotovené (vrátane presne vyrobených); oceľ na vŕtanie dier na ťažbu | Výroba z výrobkov položky 73.07 | |

73.11 | Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele, valcované za tepla, kované, pretláčané, tvarované za studena alebo po povrchovej úprave za studena; plátované železo alebo oceľ tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov | Výroba z výrobkov položiek číslo 73.07 až 73.10, 73.12 alebo 73.13 | |

73.12 | Obruče a pásy, zo železa alebo ocele, valcované za tepla alebo za studena | Výroba z výrobkov položiek číslo 73.07 až 73.09 alebo 73.13 | |

73.13 | Pláty a plechy, zo železa a ocele, valcované za tepla alebo za studena | Výroba z výrobkov položiek číslo 73.07 až 73.09 | |

73.14 | Železné alebo oceľové drôty, tiež potiahnuté, ale neizolované | Výroba z výrobkov položiek číslo 73.10 | |

73.16 | Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo z ocele; koľajnice, prídržné koľajnice , výhybky, prestavné tyče, výmeny a priecestné zariadenia, ozubnice, podvaly, priečne podvaly, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky, koľajnicové svorky, podperné dosky, klieštiny a iný materiál špecializovaný na kladenie alebo upevňovanie koľajníc | | Výroba z výrobkov položky číslo 73.06 |

73.18 | Rúry, rúrky a duté profily zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele, okrem vysokotlakových hydroelektrických potrubí | | Výroba z výrobkov položiek číslo 73.06 a 73.07 alebo položky číslo 73.15 z druhov špecifikovaných v položkách 73.06 a 73.07 |

74.03 | Medené tepané tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily; medené drôty | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.04 | Medené tepané dosky, plechy a pásy | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.05 | Medené fólie ( tiež reliéfne, rezané, dierované, potiahnuté, potlačené alebo podložené papierom či iným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,15 mm (bez podložky) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.06 | Medený prášok a medené šupiny (vločky) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.07 | Medené rúry a rúrky, medené polovýrobky a duté tyče | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.08 | Medené príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky a príruby) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.09 | Medené cisterny, sudy, nádrže a podobné nádoby na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného a skvapalneného plynu) s objemom presahujúcim 300 l tiež s vnútorným obložením alebo s tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.10 | Splietané drôty, káble, laná, povrazy, splietané pásy a podobne, z medených drôtov ale okrem izolovaných elektrických drôtov a vedení | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.11 | Tkaniny, mriežkovina, sieťovina a pletivo, výstužné látky a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z medeného drôtu | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.12 | Plechová mrežkovina medená | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.13 | Medené reťaze a ich časti | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.14 | Klince, pripináčky, spony, háčiky, svorníky, cvočky, skoby a závlačky z medi alebo zo železa alebo ocele s medenou hlavičkou | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.15 | Skrutky a matice (vrátane skrutkových hlavičiek a vrtuľových skrutiek) tiež závitové alebo rezané a skrutky (vrátane skrutkových háčikova podložiek) z medi; nity, priečne kliny a závlačky, podložky (vrátane pružných) z medi | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.16 | Medené pružiny | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.17 | Neelektrické zariadenia na varenie alebo kúrenie, určené na domáce užitie, a ich časti, z medi | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.18 | Ostatné výrobky obyčajne určené na domáce účely, sanitárny tovar pre použitie vo vnútri a časti týchto výrobkov a tovarov z medi | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

74.19 | Ďalšie výrobky z medi | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

75.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily z niklu; niklové drôty | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

75.03 | Opracované pláty, plechy a pásy z niklu; niklové fólie; niklový prášok a vločky | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

75.04 | Niklové rúry a rúrky, niklové polovýrobky a duté prúty; príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky a príruby), z niklu | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

75.05 | Elektrolyticky pokované anódy, z niklu, opracované alebo neopracované, vrátane vyrobených elektrolýzou | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

75.06 | Ostatné výrobky z niklu | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku [3] |

76.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily z hliníku; hliníkové drôty | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.03 | Opracované pláty, plechy a pásy z hliníku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.04 | Hliníkové fólie ( tiež reliéfne, rezané do tvaru, dierované, potiahnuté, potlačené alebo podložené papierom či iným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,20 mm (bez podložky) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.05 | Hliníkový prášok a vločky | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.06 | Rúry a rúrky, duté profily, z hliníku; duté tyče z hliníku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.07 | Hliníkové príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky a príruby) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.08 | Konštrukcie, kompletné alebo nekompletné, tiež zostavené , časti konštrukcií (napríklad hangárov alebo iných budov, mostov a mostových dielov, veží, stožiarov mrežovej konštrukcie, , striech, strešných rámových konštrukcií, dverových a okenných rámov, stĺpových zábradlí, pilierov a stĺpov), z hliníku; hliníkové dosky, tyče, uholníky, tvarovníky a profily, rúry a podobne; pripravené na použitie v konštrukciách | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.09 | Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akékoľvek materiály (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom presahujúcim 300 l, tiež vybavené vložkou alebo tepelne izolované, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.10 | Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) typu zvyčajne používaného na prepravu alebo balenie tovaru | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.11 | Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.12 | Hliníkové splietané drôty, laná, káble, povrazy, splietané pásy a podobne, z hliníkových drôtov, okrem izolovaných elektrických drôtov a vedení | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.13 | Tkaniny, mriežkovina, sieťovina a pletivo, výstužné látky a podobné materiály z hliníkového drôtu | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.14 | Hliníková plechová mrežovina | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.15 | Výrobky obyčajne určené na domáce účely, sanitárny tovar pre použitie vo vnútri a časti týchto výrobkov a tovarov z hliníku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

76.16 | Ostatné výrobky z hliníku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

77.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily z horčíku; horčíkové drôty; tepané pláty, plechy a pásy z horčíku; horčíkové fólie, hobliny a piliny jednotnej veľkosti, horčíkový prášok a vločky; rúry a rúrky a duté profily z horčíku; duté tyče z horčíku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

77.03 | Ostatné výrobky z horčíku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovky a profily z olova; olovené drôty | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.03 | Opracované pláty, plechy a pásy z olova | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.04 | Olovené fólie ( tiež reliéfne, rezané do tvaru, dierované, potiahnuté, potlačené alebo podložené papierom či iným podkladovým materiálom) s hmotnosťou ( bez podložky) nepresahujúcou 1700 kg/m2 ; olovený prášok a vločky | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.05 | Rúry a rúrky, polovýrobky, z olova; duté tyče z olova a olovené príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky a príruby a S-ohyby) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

78.06 | Ostatné výrobky z olova | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovníky a profily zo zinku; zinkové drôty | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.03 | Opracované pláty, plechy a pásy zo zinku; zinkové fólie; zinkový prášok a vločky | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.04 | Rúry a rúrky, polovýrobky, zo zinku; duté tyče zo zinku a zinkové príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky a príruby) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.05 | Odkvapové rúry, strešné krytiny, rámy strešných okien a iné stavebné komponenty vyhotovené zo zinku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

79.06 | Ostatné výrobky zo zinku | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.02 | Opracované tyče, prúty, uholníky, tvarovníky a profily z cínu; cínové drôty | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.03 | Opracované pláty, plechy a pásy z cínu | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.04 | Cínové fólie ( tiež reliéfne, rezané do tvaru, dierované, potiahnuté, potlačené alebo podložené papierom či iným podkladovým materiálom) s hmotnosťou ( bez podložky) nepresahujúcou 1 kg/m2 ; cínový prášok a vločky | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

80.05 | Rúry a rúrky, polovýrobky, z cínu; duté tyče z cínu a cínové príslušenstvo na rúry a rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky a príruby) | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

82.05 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie závitov, vŕtanie, navŕtavanie, zavádzanie, frézovanie, rezanie, sústruženie alebo skrutkovanie), vrátane foriem na ťahanie drôtov, vytláčanie kovov a skalných vrtákov | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku [3] |

82.06 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické zariadenia | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku [3] |

ex Kapitola 84 | Kotly, ohrievače, ich strojné a mechanické zariadenia a časti z nich, okrem chladničiek a chladiacich zariadení (elektrických a iných) (Č.84.15) a šijacích strojov, vrátane nábytku špeciálne upraveného pre šijacie stroje (ex č.84.41) | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku [10] |

84.15 | Chladničky a chladiace zariadenia (elektrické a iné) | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

ex 84.41 | Šijacie stroje, vrátane nábytku špeciálne upraveného pre šijacie stroje | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % [11]z hodnoty materiálov a častí a súčastí použitých na kompletovanie hlavy (bez motora) sú výrobky s pôvodom(b)napínanie nite, vyšívací (crochet)a endlovací mechanizmus sú výrobky s pôvodom |

ex Kapitola 85 | Elektrické stroje a zariadenia; ich časti a súčasti; okrem výrobkov položiek 85.14 alebo 85.15 | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

85.14 | Mikrofóny a stojany k nim; reproduktory, amplióny; elektrické nízkofrekvenčné (audio-frekvenčné) zosilňovače | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % [11]z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom(b)hodnota použitých nepôvodných tranzistorov neprekročí 3 % hodnoty hotového výrobku [12] |

85.15 | Rádiotelegrafické a rádiotelefonické vysielacie a prijímacie zariadenia, prístroje pre rozhlasové a televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením (vrátane zariadení na záznam alebo reprodukciu zvuku); televízne kamery; rádionavigačné prístroje, rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary) a rádiové prístroje na diaľkové riadenie | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % [11]z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom a(b)hodnota použitých nepôvodných tranzistorov neprekročí 3 % hodnoty hotového výrobku [12] |

Kapitola 86 | Železničné a električkové lokomotívy, vozový park a jeho časti a súčasti; príslušenstvo a vybavenie železníc a električkových tratí; dopravné signalizačné zariadenia všetkých typov (nie napájaných elektricky) | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

ex Kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti, okrem výrobkov položiek číslo 87.09 | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

87.09 | Motocykle, autocykle a bicykle vybavené pomocným motorom, tiež s postranným prívesným vozíkom, postranné prívesné vozíky všetkých typov | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

ex Kapitola 90 | Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje, ich časti, okrem výrobkov položiek číslo 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 alebo 90.26 | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

90.05 | Monokulárne a binokulárne ďalekohľady a optické teleskopy, hranolové alebo nie | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

90.07 | Fotografické kamery; prístroje na fotografické bleskové svetlo | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

90.08 | Kinematografické kamery, projektory, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku; ľubovoľná kombinácia týchto predmetov | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

90.12 | Združené optické mikroskopy, tiež určené na mikrofotografiu alebo mikroprojekciu | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

90.26 | Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie; vrátane meračov na ich kalibrovanie | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

ex Kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti, okrem výrobkov položiek číslo 91.04 alebo 91.08 | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

91.04 | Ostatné hodiny | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

91.08 | Hodinové strojčeky, zmontované | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [11] |

ex Kapitola 92 | Hudobné nástroje; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku; prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, na magnetickú vrstvu; časti a príslušenstvo k takýmto predmetom; okrem výrobkov položiek číslo 92.11 | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

92.11 | Gramofóny, diktafóny a ďalšie prístroje na záznam a reprodukciu zvuku vrátane gramofónov, kazetových magnetofónov, so zvukovými hlavami alebo bez; prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, na magnetickú vrstvu | | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)najmenej 50 % [11]z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom(b)hodnota použitých nepôvodných tranzistorov neprekročí 3 % hodnoty hotového výrobku [12] |

Kapitola93 | Zbrane a strelivo; ich časti a príslušenstvo | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

96.02 | Ostatné metly a kefy (vrátane kief tvoriacich časti strojov, prístrojov; maliarske valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky) a mopy | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

97.03 | Ostatné hračky; funkčné modely určené na zábavu | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

98.01 | Gombíky a gombíkové formy, cvočky, manžetové gombíky a stláčacie gombíky vrátane patentných gombíkov a patentných cvokov; časti a súčasti týchto predmetov | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

98.08 | Pásky do písacích strojov a podobné pásky, tiež na cievkach; tlačiarenské podušky, v kazetách alebo bez | | Výroba z výrobkov, ktorých hodnota neprekročí 50 % hodnoty hotového výrobku |

ex 98.15 | Vákuové fľaše a iné vákuové nádoby | | Výroba z výrobkov položky číslo 70.12 |

[1] Toto pravidlo sa nevzťahuje na použitie kukurice druhu "zea indurata".

[2] Toto pravidlo sa nevzťahuje na ovocné šťavy z ananásu, limetiek a grapefruitu.

[3] Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na výrobky získané z výrobkov, ktoré získali štatút výrobkov s pôvodom v súlade s podmienkami ustanovenými v zozname B.

[4] Pri priadzi zloženej z dvoch alebo viacerých textilných materiálov sa musia splniť podmienky, uvedené v tomto zozname so zreteľom na každú položku, pod ktorou sa zatrieďujú ostatné materiály, z ktorých je táto posudzovaná priadza zložená. Toto pravidlo sa nevzťahuje na žiadny zo zmiešaných materiálov, ktorých hmotnosť neprevýši 10 % celkovej hmotnosti zakomponovaných materiálov.

[5] na 30 % ak je uvedeným materiálom priadza so šírkou nepresahujúcou 5 mm tvorená jadrom pozostávajúcim z tenkého pásika hliníka alebo filmu umelohmotného materiálu, tiež pokrytá hliníkovým práškom, toto jadro je vložené a pripevnené priesvitným alebo farebným lepidlom medzi dvomi filmami umelohmotného materiálu.

[6] na 30 % ak je uvedeným materiálom priadza so šírkou nepresahujúcou 5 mm tvorená jadrom pozostávajúcim z tenkého pásika hliníka alebo filmu umelohmotného materiálu, tiež pokrytá hliníkovým práškom, toto jadro je vložené a pripevnené priesvitným alebo farebným lepidlom medzi dvomi filmami umelohmotného materiálu.

[7] Použité ozdoby a doplnky (okrem lemovania a štepovania), ktoré mení colnú položku nezbavuje získaný štatútu pôvodu, ak ich hodnota neprevýši 10 % celkovej hmotnosti všetkých zakomponovaných textilných materiálov.

[8] Tieto ustanovenia neplatia, ak je tovar získaný z potlačenej textílie v súlade s podmienkami uvedenými v zozname B.

[9] Pri výrobkoch získaných z dvoch alebo viacerých textilných materiálov sa toto pravidlo nevzťahuje na jeden alebo viac zmiešaných textilných materiálov, ak jeho alebo ich hodnota neprevýši 10 % celkovej hmotnosti všetkých zakomponovaných textilných materiálov.

[10] Tieto ustanovenia sa do 31.12.1977 neuplatnia na palivové články podľa položky 84.59.

[11] hodnota výrobkov s neurčeným pôvodom.

[12] Tieto percentá sa nesčítavajú so 40 %.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZOZNAM B

Zoznam postupov opracovania a spracovania, ktorých výsledkom nie je zmena colnej položky, ale ktoré udeľujú štatút "výrobku s pôvodom" výrobkom, ktoré prešli týmito postupmi

Výrobky získané | Opracovanie a spracovanie, ktoré udeľuje štatút výrobku s pôvodom |

Položka SCS | Opis výrobku |

| Začlenenie nepôvodných materiálov a súčastí v kotloch, ohrievačoch, strojných a mechanických zariadeniach atď. v kapitole 84 až 92 a v ohrievačoch a radiátoroch položky 73.37 neznamená pre tieto výrobky stratu štatútu výrobkov s pôvodom, za predpokladu, že hodnota týchto produktov, ich častí a súčastí neprekročí 5 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 25.09 | Hlinkové farbivá, kalcinované alebo v prášku | Roztláčanie a kalcinácia hlinkových farbív alebo ich mletie na prášok |

ex 25.15 | Mramor rozpílený na bloky, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie na dosky alebo bloky, leštenie, brúsenie a čistenie mramoru, tiež mramor nahrubo opracovaný ako len rozpílený na bloky (štvorcového tvaru) , hrúbky presahujúcej 25 cm |

ex 25.16 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, rozpílené na bloky, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie žuly, porfýru, čadiču, pieskovca a ostatných kameňov na stavebné účely, tiež kamene nahrubo opracované ako len rozpílené na bloky (štvorcového tvaru) , hrúbky presahujúcej 25 cm |

ex 25.18 | Dolomit kalcinovaný alebo sintrovaný (vrátane térovaného dolomitu) | Kalcinácia surového dolomitu |

Kapitoly 28 až 37 | Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu | Opracovanie alebo spracovávanie v ktorých hodnota použitých nepôvodných produktov neprekročí 20 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex Kapitola38 | Rôzne chemické výrobky s výnimkou rafinovaného tallového oleja | Opracovanie alebo spracovávanie v ktorých hodnota použitých nepôvodných produktov neprekročí 20 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 38.05 | Rafinovaný tallový olej | Rafinácia surového tallového oleja |

Kapitola 39 | Umelá živica a plasty, celulóza, estery a étery, výrobky z nich | Opracovanie alebo spracovávanie v ktorých hodnota použitých nepôvodných produktov neprekročí 20 % hodnoty dohotovených výrobkov |

ex 40.01 | Pláty kaučukovej gumy na podrážky | Laminácia plátkov prírodnej kaučukovej gumy |

ex 40.07 | Gumené vlákna a lanká, obalené látkou | Výroba z gumených vlákien a laniek |

ex 41.01 | Ovčie a jahňacie kože bez vlny | Odstraňovanie vlny z ovčích a jahňacích koží |

ex 41.02 | Vyčinená koža z hovädzieho dobytka (vrátane býčej kože) a konskej kože, okrem koží podľa položiek číslo 41.06 až 41.08 | Činenie koží z hovädzieho dobytka (vrátane býčích koží) a konských koží, spracovaných len činením |

ex 41.03 | Vyčinená ovčia a jahňacia koža, okrem koží podľa položiek číslo 41.06 až 41.08 | Činenie ovčích a jahňacích koží, spracovaných len činením |

ex 41.04 | Vyčinená kozia a kozľacia koža (kozinka), okrem koží podľa položiek číslo 41.06 až 41.08 | Činenie kozích a kozľacích koží, spracovaných len činením |

ex 41.05 | Ostatné druhy vyčinenej kože, okrem koží podľa položiek číslo 41.06 až 41.08 | Činenie ostatných druhov koží, spracovaných len činením |

ex 43.02 | Šité kožušiny | Bielenie, farbenie, vyhládzanie, strihanie a šitie činených alebo upravených kožušín |

ex 50.09 | Potlačené tkaniny | Potlač, spojená so dokončovacími operáciami (bielenie, žehlenie, sušenie, naparovanie, schlpovanie, opravovanie, impregnovanie, sanforizovanie, šľachtenie) tkanín, ktorých hodnota nepresiahne 47,5 % hodnoty dohotoveného produktu |

ex 50.10 |

ex 51.04 |

ex 53.11 |

ex 53.12 |

ex 53.13 |

ex 54.05 |

ex 55.07 |

ex 55.08 |

ex 55.09 |

ex 56.07 |

ex 68.03 | Výrobky z bridlice, vrátane výrobkov z aglomerovanej bridlice | Výroba produktov z bridlice |

ex 68.13 | Výrobky z azbestu, výrobky zo zmesí s azbestovým základom, alebo zmesí na báze azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba produktov z azbestu alebo zo zmesí s azbestovou bázou, alebo zo zmesí na báze azbestu a uhličitanu horečnatého |

ex 68.15 | Výrobky zo sľudy, vrátane viazaných sľudových úlomkov, na papierovej alebo textilnej podložke | Výroba produktov zo sľudy |

ex 70.10 | Fľaše a banky z brúseného skla | Brúsenie fliaš a baniek, ktorých hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotovených produktov |

ex 70.13 | Brúsené sklo, stolové, kuchynské, toaletné alebo kancelárske, na výzdobu interiérov, alebo na podobné účely (iné než výrobky podľa položky číslo 70.19) | Brúsenie sklenených výrobkov, ktorých hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotovených produktov |

ex 70.20 | Výrobky zo sklených vlákien | Výroba z neopracovaného skleného vlákna |

ex 71.02 | Drahokamy a polodrahokamy, brúsené alebo inak opracované, ale nenasadené, nevsadené, ani nenavlečené (okrem netriedených kameňov, dočasne navlečených za účelom prepravy) | Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov |

ex 71.03 | Syntetické, alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, brúsené alebo inak opracované, ale nezasadené, nevsadené ani nenavlečené (okrem netriedených kameňov, dočasne navlečených za účelom prepravy) | Výroba z neopracovaných, syntetických alebo rekonštituovaných drahokamov alebo polodrahokamov |

ex 71.05 | Striebro a strieborné zliatiny, vrátane pozláteného a platinovaného striebra, vo forme polotovaru | Valcovanie, vyťahovanie, tepanie, brúsenie surového striebra a strieborných zliatín |

ex 71.05 | Surové striebro, vrátane pozláteného a platinovaného striebra | Zlievanie, alebo elektrolytické oddeľovanie surového striebra a strieborných zliatin |

ex 71.06 | Valcované striebro, vo forme polotovaru | Valcovanie, vyťahovanie, tepanie, brúsenie surového valcovaného striebra |

ex 71.07 | Zlato, vrátane platinovaného zlata, vo forme polotovaru | Valcovanie, vyťahovanie, tepanie, brúsenie surového zlata, vrátane platinovaného zlata |

ex 71.07 | Surové zlato, vrátane platinovaného zlata | Zlievanie, alebo elektrolytické oddeľovanie surového zlata a zlatých zliatin |

ex 71.08 | Valcované zlato, na báze kovu alebo striebra, vo forme polotovaru | Valcovanie, vyťahovanie, tepanie, brúsenie surového valcovaného zlata na báze kovou alebo striebra |

ex 71.09 | Platina a ďalšie kovy z kategórie platinových, vo forme polotovaru | Valcovanie, vyťahovanie, tepanie, brúsenie surovej platiny alebo ďalších kovov z kategórie platinových |

ex 71.09 | Surová platina a ďalšie kovy z kategórie platinových | Zlievanie, alebo elektrolytické oddeľovanie surovej platiny alebo kovov z kategórie platinových |

ex 71.10 | Valcovaná platina alebo ďalšie kovy z kategórie platinových, na báze kovu alebo vzácnych kovov, vo forme polotovaru | Valcovanie, vyťahovanie, tepanie, brúsenie surovej platiny alebo ďalších kovov z kategórie platinových, na báze kovu alebo vzácnych kovov |

ex 73.15 | Legovaná a vysoko uhlíková oceľ | |

| vo forme použitia uvedenej podľa položiek číslo 73.07 až 73.13 | Výroba z produktov vo forme uvedenej podľa položky číslo 73.06 |

| vo forme použitia uvedenej podľa položky číslo 73.14 | Výroba z produktov vo forme uvedenej podľa položky číslo 73.06 alebo 73.07 |

ex 74.01 | Nerafinovaná meď (surová meď a iné) | Tavenie medených kameňov |

ex 74.01 | Rafinovaná meď | Rafinácia za tepla alebo elektrolytická rafinácia nerafinovanej medi (surovej medi a iných), medeného odpadu a šrotu |

ex 74.01 | Medené zliatiny | Fúzia a tepelné opracovanie rafinovanej medi, medeného odpadu a šrotu |

ex 75.01 | Surový nikel (vrátane elektrolyticky poniklovaných anód podľa položky číslo 75.05) | Elektrolytická rafinácia niklovej rudy, zmesí niklu, a iných medziproduktov niklového hutníctva, tavením alebo chemicky |

ex 77.04 | Spracované berýlium | Valcovanie, vyťahovanie, mletie surového berýlia, ktorého hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotoveného výrobku |

ex 81.01 | Spracovaný volfrám | Výroba zo surového volfrámu, ktorého hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotoveného výrobku |

ex 81.02 | Spracovaný molybdén | Výroba zo surového molybdénu, ktorého hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotoveného výrobku |

ex 81.03 | Spracovaný tantal | Výroba zo surového tantalu, ktorého hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotoveného výrobku |

ex 81.04 | Ostatné spracované základné kovy | Výroba z ostatných surových základných kovov, ktorých hodnota nepresiahne 50 % hodnoty dohotoveného výrobku |

84.06 | Vnútorné spaľovacie piestové motory | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku |

ex 84.08 | Motory a stroje, okrem reaktívnych motorov a plynových turbín | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že najmenej 50 % z hodnoty použitých materiálov a častí a súčastí sú výrobky s pôvodom [1] |

84.16 | Kalandre (mangle) a podobné valcovacie stroje (iné než kovospracujúce, stroje na valcovanie kovov a stroje na spracovanie skla) a ich valce | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 25 % hodnoty hotového výrobku |

ex 84.17 | Zariadenia, prístroje a podobné laboratórne vybavenie, či už elektricky vyhrievané alebo nie, na spracovanie materiálov procesom pri ktorom sa mení teplota, pre priemysel spracúvajúci drevo, papierovú kašu, papier a lepenku | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 25 % hodnoty hotového výrobku |

84.31 | Zariadenia pre zhotovovanie alebo dohotovovanie kaše z buničiny, papiera alebo lepenky | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 25 % hodnoty hotového výrobku |

84.33 | Stroje všetkých typov, na rezanie papiera alebo lepenky; iné stroje na tvarovanie papierovej kaše, papiera alebo lepenky | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie, v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo časti a súčastí neprekročí 25 % hodnoty hotového výrobku |

ex 84.41 | Šijacie stroje, vrátane nábytku špeciálne upraveného pre šijacie stroje | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých nepôvodných materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 40 % hodnoty hotového výrobku a za predpokladu, že: (a)viac ako 50 % [1]z hodnoty materiálov a častí a súčastí použitých na kompletovanie hlavy (bez motora) sú výrobky s pôvodom(b)napínanie nite, vyšívací /crochet/ a endlovací mechanizmus sú výrobky s pôvodom |

87.06 | Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel podľa položky číslo 87.01 až 87.03 | Opracovanie, spracovanie alebo kompletovanie v ktorej hodnota použitých materiálov alebo častí a súčastí neprekročí 15 % hodnoty hotového výrobku |

ex 95.01 | Výrobky z korytnačiny | Výroba z opracovanej korytnačiny |

ex 95.02 | Výrobky z perlete | Výroba z opracovanej perlete |

ex 95.03 | Výrobky zo slonoviny | Výroba z opracovanej slonoviny |

ex 95.04 | Výrobky z kostí, (vrátane veľrybích kostíc) | Výroba z opracovaných kostí, (vrátane veľrybích kostíc) |

ex 95.05 | Výrobky z rohoviny, koralov (prírodných alebo aglomerovaných) alebo z iných živočíšnych rezbárskych materiálov | Výroba z opracovanej rohoviny, koralov (prírodných alebo aglomerovaných alebo z iných živočíšnych rezbárskych materiálov |

ex 95.06 | Výrobky z rastlinných rezbárskych materiálov (napr.corozo –rastlinná slonovina) | Výroba z opracovaných rastlinných rezbárskych materiálov (napr.corozo – rastlinná slonovina) |

ex 95.07 | Výrobky z gagátu (čierny jantár) (a minerálne náhrady gagátu), jantáru, morskej peny, aglomerovaného jantáru a aglomerovanej morskej peny | Výroba z opracovaného gagátu (čierny jantár) (a minerálne náhrady gagátu), jantáru, morskej peny, aglomerovaného jantáru a aglomerovanej morskej peny |

ex 98.11 | Fajky, hlavičky na fajky z dreva, koreňov alebo iných materiálov | Výroba z hrubo tvarovaných blokov |

[1] hodnota výrobkov s neurčeným pôvodom.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ZOZNAM C

Zoznam výrobkov vylúčených z rozsahu tohto protokolu

Položka SCS | Opis výrobku |

ex 27.07 | Asimilované aromatické oleje ako je uvedené v poznámke 2 ku kapitole 27, ktorých viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote do 250o C (vrátane zmesí petrolejového liehu a benzolu) na využitie pre energetiku alebo kúrenie |

27.09 až 27.16 | Minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové substancie. Minerálne vosky |

ex 29.01 | Uhľovodíky: AcyklickéCyklány a cyklény, okrem azulénovBenzén, toluén, xylényna využitie pre energetiku a kúrenie |

ex 34.03 | Mastiace prípravky obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov, nie však prípravky obsahujúce viac ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov |

ex 34.04 | Vosky na báze parafínu, ropných voskov, voskov získaných z bitúmenových nerastov, parafínový gáč alebo šupinatý parfín |

ex 38.14 | Pripravené aditíva pre mastiace prípravky |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Protokol č. 4

týkajúci sa ustanovení vzťahujúcich sa na Írsko

Napriek článku 13 dohody sa opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 protokolu č. 6 a v článku 1 protokolu č. 7 "Aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia a prispôsobení dohôd" o určitých kvantitatívnych obmedzeniach na Írsko a na dovoz motorových vozidiel a kompletizovanie motorových vozidiel v Írsku vzťahujú aj na Nórsko.

--------------------------------------------------

Záverečný akt

Predstavitelia

EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

a

NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA,

sa zhromaždili v Bruseli štrnásty deň mája v roku tisíc deväťsto sedemdesiattri.

na podpísanie dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

v čase podpisu tejto dohody,

zobrali na vedomie nižšie uvedené vyhlásenia tvoriace prílohu k tomuto aktu:

1. Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva týkajúceho sa článku 23 ods. 1 dohody,

2. Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva týkajúceho územného uplatňovania určitých ustanovení dohody.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIA

Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva týkajúceho sa článku 23 ods. 1 dohody

Európske hospodárske spoločenstvo vyhlasuje, že v kontexte autonómneho vykonávania článku 23 ods. 1 dohody, ktorá je záväzná pre zmluvné strany, sa budú všetky postupy v rozpore s týmto článkom hodnotiť na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel článkov 85, 86, 90 a 92 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva týkajúceho sa územného uplatňovania určitých ustanovení dohody

Európske hospodárske spoločenstvo vyhlasuje, že uplatňovanie akýchkoľvek opatrení podľa článkov 23, 24, 25 alebo 26 dohody, v súlade s postupmi a podľa opatrení stanovených v článku 27, alebo podľa článku 28, sa môže obmedziť na jeden z jeho regiónov na základe pravidiel spoločenstva.

--------------------------------------------------

Top