EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023R0265-20240309

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/265 z 9. februára 2023, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/2024-03-09

V tomto konsolidovanom znení nemusia byť zahrnuté tieto zmeny:

Meniace akty Druh zmeny Týka sa časti Dátum nadobudnutia účinnosti
32024R1223 Zmenil príloha II Text 03/05/2024
32024R1221 Zmenil príloha Text 03/05/2024

02023R0265 — SK — 09.03.2024 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/265

z 9. februára 2023,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku

(Ú. v. ES L 041 10.2.2023, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1597 z 3. augusta 2023,

  L 196

21

4.8.2023

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/804 zo 7. marca 2024,

  L 804

1

8.3.2024


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 116, 4.5.2023, s.  27 ((EÚ) 2023/265)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 183, 20.7.2023, s.  59 ((EÚ) 2023/265)




▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/265

z 9. februára 2023,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku



Článok 1

1.  
Konečné antidumpingové clo sa ukladá na dovoz týchto výrobkov: keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky, keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke, ukončovacia keramika, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN 6907 21 00 , 6907 22 00 , 6907 23 00 , 6907 30 00 a 6907 40 00 a ktoré majú pôvod v Indii alebo Turecku.
2.  

Sadzby konečného antidumpingového cla uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením sú v prípade výrobku opísaného v odseku 1 a vyrobeného ďalej uvedenými spoločnosťami takéto:



Krajina

Spoločnosť

Konečné antidumpingové clo

Doplnkový kód TARIC

India

Conor Granito Pvt Ltd.; Corial Ceramic Pvt Ltd.

8,7  %

C898

India

►C1  Acecon Vitrified Pvt Ltd; Avlon Ceramic Pvt Ltd; Duracon Vitrified Pvt Ltd; Eracon Vitrified Pvt Ltd; Evershine Cera Pvt Ltd; Icon Granito Pvt Ltd; Venice Ceramics ◄

6,7  %

C899

India

Ostatné spolupracujúce spoločnosti uvedené v prílohe I

7,3  %

 

India

Všetky ostatné spoločnosti

8,7  %

C999

Turecko

Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

20,9  %

C900

Turecko

Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ș.;

Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ș.

4,8  %

C901

Turecko

Ostatné spolupracujúce spoločnosti uvedené v prílohe II

9,2  %

 

Turecko

Všetky ostatné spoločnosti

20,9  %

C999

▼C1

3.  
►M2  Antidumpingové clá sa neuplatňujú na indického vyvážajúceho výrobcu skupinu Lavish, ktorá sa skladá zo spoločností Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP (doplnkový kód TARIC C903), a neuplatňujú sa na tureckého vyvážajúceho výrobcu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (doplnkový kód TARIC C902). ◄

▼B

4.  
Uplatňovanie individuálnych colných sadzieb stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2, ako aj neuplatňovanie sadzby antidumpingového cla pre spoločnosti uvedené v odseku 3 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá musí obsahovať vyhlásenie s dátumom a podpisom pracovníka subjektu, ktorý takúto faktúru vystavil, s uvedením jeho mena a funkcie, v tomto znení: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) (dotknutého výrobku) predaných na vývoz do Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (dotknutej krajine). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“ Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa clo uplatňované na „všetky ostatné spoločnosti“.
5.  
Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Článok 1 ods. 2 možno zmeniť tak, že sa doplní o nových vyvážajúcich výrobcov z Indie alebo Turecka, pre ktorých sa stanoví primeraná vážená priemerná sadzba antidumpingového cla pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky. Nový vyvážajúci výrobca poskytne dôkazy, že:

a) 

počas obdobia prešetrovania (od 1. júla 2020 do 30. júna 2021) nevyvážal tovar opísaný v článku 1 ods. 1 s pôvodom v Indii alebo Turecku,

b) 

nie je prepojený s vývozcom ani výrobcom, na ktorého sa vzťahujú opatrenia uložené týmto nariadením a ktorý mohol spolupracovať na pôvodnom prešetrení, a

c) 

po uplynutí obdobia prešetrovania skutočne vyvážal dotknutý výrobok alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo tohto výrobku.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.




PRÍLOHA I

Indickí spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky



Krajina

Názov

Doplnkový kód TARIC

India

Arkiton Tiles LLP

Ncraze Ceramic LLP

C919

India

Asian Granito India Limited

Crystal Ceramic Industries Private Limited

Affil Vitrified Private Limited

Amazoone Ceramics Limited

C920

India

Color Tiles Private Limited

Color Granito Private Limited

Subway Tiles LLP

Senis Ceramic Private Limited

C921

India

Comet Granito Private Limited

Corus Vitrified Private Limited

C922

India

Granoland Tiles LLP

Landgrace Ceramic Private Limited

Landdecor Tiles LLP

C923

India

Sunshine Tiles Company Private Limited

Sunshine Vitrious Tiles Private Limited

Sunshine Ceramic

Jaysun Ceramics

Sunray Tiles Private Limited

Sologres Granito Private Limited

Leesun Ceramic Tiles Co

Grenic Tiles Private Limited

Antonova Tiles (India)

C924

India

Aajveto Manufacturing Private Limited

The President Group

Artos International LLP

Spolo Ceramic Private Limited

Veritaas Granito LLP

Pioneer Ceramic Industries

Zed Vitrified Private Limited

Indesign Ceramics LLP

C925

India

Accord Vitrified Private Limited

Accord Plus Ceramics Private Limited

C927

India

Alinta Granito Private Limited

Avalta Granito Private Limited

C928

India

Alpas Cera LLP

Cosa Ceramic Private Limited

C929

India

Ambani Vitrified Private Limited

C930

India

Solizo Vitrified Private Limited

C931

India

Axison Vitrified Private Limited

Axiom Ceramic Private Limited

Swellco Ceramic

C935

India

Blizzard Vitrified LLP

Blizzard Ceramica LLP

C937

India

Blueart Granito Private Limited

Iyota Tiles LLP

C938

India

Bluetone Impex LLP

C939

India

Bluezone Vitrified Private Limited

Bluezone Tiles LLP

Bluegrass Porcelano LLP

C940

India

Bonza Vitrified Private Limited

Boffo Granito LLP

Big Tiles

C941

India

Cadillac Granito Private Limited

Captiva Ceramic Industries

C942

India

Capron Vitrified Private Limited

C943

India

Classy Tiles LLP

C944

India

Claystone Granito Private Limited

Favourite Plus Ceramic Private Limited

Clayart Granito LLP

Torino Tiles LLP

Astila Ceramic Private Limited

C945

India

Commander Vitrified Private Limited

Creanza Ceramic Private Limited

Commander Ceramic Industries

Amora Tiles Private Limited

Amora Ceramics Private Limited

C946

India

Cruso Granito Private Limited

C947

India

Cyber Ceramics

C948

India

Delta Ceramic

C949

India

Dureza Granito Private Limited

C950

India

Emcer Tiles Private Limited

Emcer Granito LLP

Sanford Vitrified Private Limited

Parker Tiles Private Limited

Ascent Ceramica Private Limited

Lenswood Ceramic

C951

India

Exotica Ceramic Private Limited

C952

India

Exxaro Tiles Limited

C953

India

Face Ceramics Private Limited

Fea Ceramics

Cygen Ceramic LLP

Sorento Granito Private Limited

Soriso Ceramic Private Limited

Soriso Granito LLP

Angel Ceramic Pct Limited

Blue Art Granito Private Limited

Face Impex Private Limited

C954

India

Favourite Plus Ceramic Private Limited

C956

India

Flavour Granito LLP

Rex Ceramic Private Limited

C957

India

Fusion Granito Private Limited

Vivanta Ceramic Private Limited

C958

India

Gold Cera International

C959

▼C2

India

Gryphon Ceramics Private Limited

Cosa Ceramics Pct Limited

RAK Ceramics India Private Limited

Gris Ceramic LLP

Grupo Griffin Ceramica LLP

Alpas Cera LLP

C960

▼B

India

Handmada International

C961

India

Hilltop Ceramic

C962

India

Ibis Smart Marble Private Limited

Silverpearl Tile Private Limited

C963

India

Italica Granito Private Limited

Italica Floor Tiles Private Limited

Soriso Ceramic Private Limited

C964

India

Ita Lake Ceramic Private Limited

Itaca Ceramic Private Limited

Sperita Granito LLP

C966

 

 

 

India

Itacon Granito Private Limited

U-Con Ceramica LLP

Tecon Tiles Private Limited

Valencia Ceramic Private Limited

Livolla Granito LLP

Velloza Granito LLP

C968

India

Italia Ceramics Limited

Piccolo Mosaic Limited

C969

India

Italus Vitrified LLP

C971

India

Itcos Granito LLP

Icera Tiles LLP

C972

India

Itoli Granito LLP

Imlis Ceramica LLP

C973

India

K2D Exim

C974

India

Kag Granito LLP

Rollza Granito LLP

C975

India

Kajaria Ceramics Limited

Jaxx Vitrified Private Limited

Cosa Ceramics Private Limited

Kajaria Tiles Private Limited

Vennar Ceramics Limited

C976

India

Keezia Tiles LLP

C977

India

Kitco Ceramic

C978

India

Kripton Granito Private Limited

Kripton Ceramic Private Limited

La Berry Ceramics Private Limited

Nice Ceramic Private Limited

Gresart Ceramica Private Limited

C979

India

Latto Tiles LLP

Spinora Tiles Private Limited

C980

India

Laxveer Ceramic LLP

Lovato Ceramic Private Limited

C981

India

Leopard Vitrified Private Limited

Livon Ceramic

Letoza Granito LLP

C982

India

Lexus Granito India Limited

Lioli Ceramica Private Limited

C983

India

Lezora Vitrified Private Limited

Lemzon Granito LLP

Lezwin Tiles LLP

Sisam Granito LLP

C984

India

Livenza Granito LLP

Livanto Ceramic Private Limited

Lizzart Granito LLP

Linia Ceramic LLP

L Tile Granito LLP

C986

India

Lorence Vitrified LLP

Lepono Porcelano LLP

Lanford Ceramic Private Limited

C987

India

Lycos Ceramic Private Limited

Livolla Granito LLP

Crevita Granito Private Limited

C988

India

Maps Granito Private Limited

Perth Ceramic Private Limited

C989

India

Marbilano Tiles LLP

Marbilano Surface LLP

C990

India

Max Granito Private Limited

Epos Tiles LLP

C119

India

Metropole Tiles Private Limited

Metro City Tiles Private Limited

Metro Ceramics

Mactile India Private Limited

C120

▼C1

India

Millennium Granito India Private Limited

Lorenzo Vitrified Tiles Private Limited

Millennium Vitrified Tiles Private Limited

Millennium Tiles LLP

Clan Vitrified Private Limited

Millennium Ceramic LLP

Millennia Ceramica Private Limited

Millennium Cera Tiles Private Limited

C121

India

Montana Tiles Private Limited

Plazma Granito Private Limited

Raykas Ceramic LLP

C122

▼B

India

Motto Ceramic Private Limited

Motto Tiles Private Limited

Slimtile Private Limited

Monza Granito Private Limited

Rossa Tiles Private Limited

Motto Stone Private Limited

C123

India

Mox tiles LLP

Itile LLP

Swell Granito LLP

C124

India

Neelson Ceramic LLP

Neelson Porselano LLP

Win Tel Ceramics Private Limited

Theos Tiles LLP

C125

▼M1

India

Nehani Tiles LLP

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126

▼B

India

Nessa Vitrified LLP

LGF Vitrified Private Limited

C127

India

Nexion International Private Limited

Simpolo Vitrified Private Limited

C130

India

Nitco Limited

C131

India

Oasis Vitrified Private Limited

Oasis Tiles LLP

Max Ceramics Private Limited

Revenza Ceramics

C132

India

Olwin Tiles (India) Private Limited

C133

India

Onery Tiles LLP

C134

India

Oscar Ceramics

C136

India

Pavit Ceramics Private Limited

Victory Ceratech Private Limited

C138

India

Prism Johnson Limited

Antique Marbonite Private Limited

Coral Gold Tiles Private Limited

Sanskar Ceramics Private Limited

Spectrum Johnson Tiles Private Limited

Small Johnson Floor Tiles Private Limited

Sparten Granito Private Limited

C142

India

Q-BO (Savion Ceramic)

C308

India

Qutone Ceramic Private Limited

C631

India

Range Ceramic Private Limited

C633

India

Rey Cera Creation Private Limited

Simbel Ceramic Private Limited

Adoration Ceramica Private Limited

C636

India

Scientifica Tiles LLP

Saiwin Ceramic Private Limited

Saimax Ceramic Private Limited

Siscon Tiles LLP

Aland Ceramic Private Limited

C639

India

Seron Granito Private Limited

C640

India

Sez Vitrified Private Limited

C641

India

Silon Granito LLP

C642

India

Simero Vitrified Private Limited

Simero International LLP

C643

India

Simola Tiles LLP

C644

India

Skajen Vitrified Private Limited

Spice Ceramic Private Limited

Legend Ceramic Private Limited

C646

India

Skytouch Ceramic Private Limited

Icolux Porcelano LLP

C648

India

Sober Plus Ceramics

Sober Ceramics

C649

India

Solizo Vitrified Private Limited

C650

India

Somany Ceramics Limited

Vintage Tiles Private Limited

Vicon Ceramic Private Limited

Amora Tiles Private Limited

Amora Ceramics Private Limited

Acer Granito Private Limited

Somany Fine Vitrified Private Limited

Sudha Somany Ceramics Private Limited and

Somany Piastrelle Private Limited

C651

India

Sparron Vitrified LLP

C652

India

Square Ceramic Private Limited

Casva Tiles Private Limited

A004

India

Starco Ceramic

A005

India

Sunland Ceramic Private Limited

A006

India

Sunworld Vitrified Private Limited

Shagun Ceramics

A007

India

Swellco Ceramic

Axison Vitrified Private Limited

Axiom Ceramic Private Limited

A008

India

Titanium Vitrified Private Limited

Moral Ceramic Private Limited

Onery Tiles LLP

A010

India

Varmora Granito Private Limited

Tocco Ceramics Private Limited

Solaris Ceramics Private Limited

Nextile Marbosys Private Limited

Fiorenza GRanito Private Limited

Sentosa Granito Private Limited,

Renite Vitrified LLP

Avalta Granito Private Limited and

Covertek Ceramica Private Limited

A013

India

Velsaa Vitrified LLP

Velsaa Enterprises LLP

Boss Ceramics

Magnum Ceramics

A014

India

Verona Granito Private Limited

A016

India

Wallmark Ceramic Industry

A017

India

Zarko Granito Private Limited

A019

India

Zealtop Granito Private Limited

A020

India

Vita Granito

C926




PRÍLOHA II

Tureckí spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky



Krajina

Názov

Doplnkový kód TARIC

Turecko

Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș (1).

Akgün Toprak Sanayi İnșaat ve Ticaret A.Ș.

Veli Akgün Seramik İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C904

Turecko

Anka Toprak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C905

Turecko

Decovita Yapi Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C906

Turecko

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C907

Turecko

Etili Seramik İnșaat Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C908

Turecko

Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C909

Turecko

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ș.

C910

Turecko

Karo Metro Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C911

Turecko

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ș.

C912

Turecko

Seramiksan Turgutlu Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C913

Turecko

Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ș.

C914

Turecko

Söğütsen Seramik Sanayi İnșaat Madencilik İthalat İhracat A.Ș.

C915

Turecko

Termal Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ș.

C916

Turecko

Ușak Seramik Sanayi A.Ș.

C917

Turecko

Yurtbay Seramik Sanayi Ticaret A.Ș.

C918

(1)   

A.Ș. znamená Anonim Șirketi.

Top