EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0241-20240301

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/2024-03-01

02021R0241 — SK — 01.03.2024 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/241

z 12. februára 2021,

ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

(Ú. v. ES L 057 18.2.2021, s. 17)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023,

  L 63

1

28.2.2023

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/795 z 29. februára 2024,

  L 795

1

29.2.2024


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 410, 18.11.2021, s.  197 (2021/241)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 137, 25.5.2023, s.  70 ((EÚ) 2021/241)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/241

z 12. februára 2021,

ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnostiKAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A FINANCOVANIE

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Stanovujú sa v ňom ciele mechanizmu, jeho financovanie, formy financovania z prostriedkov Únie v rámci mechanizmu a pravidlá poskytovania takéhoto financovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„fondy Únie“ sú fondy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybárskom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach na roky 2021-2027“);

2. 

„finančný príspevok“ je nenávratná finančná podpora v rámci mechanizmu, ktorá je k dispozícii na jej pridelenie alebo ktorá bola pridelená členskému štátu;

3. 

„európsky semester“ je postup stanovený v článku 2-a nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 ( 1 );

4. 

„míľniky a ciele“ sú miery pokroku pri vykonávaní reformy alebo implementácii investície, pričom míľniky predstavujú kvalitatívne výsledky a ciele kvantitatívne výsledky;

5. 

„odolnosť“ je schopnosť čeliť hospodárskym, sociálnym a environmentálnym otrasom alebo pretrvávajúcim štrukturálnym zmenám spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym spôsobom; a

6. 

„výrazne nenarušiť“ znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Rozsah uplatňovania mechanizmu sa vzťahuje na oblasti politiky európskeho významu rozdelené do šiestich pilierov:

a) 

zelená transformácia;

b) 

digitálna transformácia;

c) 

inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP;

d) 

sociálna a územná súdržnosť;

e) 

zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom okrem iného zvyšovať pripravenosť na krízy a schopnosť reakcie na krízy, a

f) 

politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, ako sú vzdelávanie a zručnosti.

Článok 4

Všeobecné a konkrétne ciele

▼M1

1.  
V súlade so šiestimi piliermi uvedenými v článku 3 tohto nariadenia, súdržnosťou a synergiami, ktoré vytvárajú, a v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19 je všeobecným cieľom mechanizmu podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie zlepšovaním odolnosti, pripravenosti na krízy, adaptačnej kapacity a rastového potenciálu členských štátov, zmiernením sociálnych a hospodárskych dôsledkov tejto krízy, najmä pre ženy, prispievaním k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, podporovaním zelenej transformácie, prispievaním k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 stanovených v článku 2 bode 11 nariadenia (EÚ) 2018/1999, splnením cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 a digitálnej transformácie a zvyšovaním odolnosti, bezpečnosti a udržateľnosti energetického systému Únie prostredníctvom potrebného znižovania závislosti od fosílnych palív a diverzifikácie dodávok energie na úrovni Únie, a to aj prostredníctvom zvyšovania využívania obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, kapacity na uskladňovanie energie, a tým prispievať k vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencii, obnoviť a presadzovať udržateľný rast a integráciu hospodárstiev Únie, posilniť tvorbu kvalitných pracovných miest, ako aj prispievať k strategickej autonómii Únie popri otvorenom hospodárstve a vytvárať európsku pridanú hodnotu.

▼B

2.  
Na dosiahnutie uvedeného všeobecného cieľa je konkrétnym cieľom mechanizmu poskytnúť členským štátom finančnú podporu na dosiahnutie míľnikov a cieľov reforiem a investícií uvedených v ich plánoch obnovy a odolnosti. Napĺňanie tohto konkrétneho cieľa sa musí uskutočňovať v úzkej a transparentnej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Článok 5

Horizontálne zásady

1.  
Okrem riadne odôvodnených prípadov nenahrádza podpora z mechanizmu opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu doplnkovosti financovania z prostriedkov Únie uvedenú v článku 9.

▼M1

2.  
V rámci mechanizmu sa podporujú len tie opatrenia, ktoré dodržiavajú zásadu „výrazne nenarušiť“, ktorá sa uplatňuje aj na opatrenia v kapitolách REPowerEU, pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

▼B

Článok 6

Zdroje z Nástroja Európskej únie na obnovu

1.  

Opatrenia uvedené v článku 1 nariadenia (EÚ) 2020/2094 sa v rámci mechanizmu implementujú:

a) 

sumou do výšky 312 500 000 000 EUR, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia (EÚ) 2020/2094 v cenách z roku 2018, ktorá je s výhradou článku 3 ods. 4 a 7 nariadenia (EÚ) 2020/2094 k dispozícii na nenávratnú finančnú podporu.

Uvedené sumy predstavujú podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/2094 vonkajšie pripísané príjmy na účely článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b) 

sumou do výšky 360 000 000 000 EUR, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/2094 v cenách z roku 2018, ktorá je s výhradou článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2020/2094 k dispozícii na úverovú podporu členským štátom podľa článkov 14 a 15 tohto nariadenia.

2.  
Zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie mechanizmu a plnenie jeho cieľov, najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, konzultáciami so zainteresovanými stranami, informačnými a komunikačnými činnosťami vrátane osvetovej činnosti a inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky spojené s IT sieťami zameranými na spracovanie a výmenu informácií a inštitucionálnymi nástrojmi informačných technológií, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisia vynakladá na riadenie mechanizmu. Výdavky môžu pokrývať aj náklady na iné podporné činnosti, ako je kontrola kvality a monitorovanie projektov na mieste, a náklady na partnerské poradenstvo a expertov na hodnotenie a vykonávanie reforiem a implementáciu investícií.

Článok 7

Zdroje z programov so zdieľaným riadením a využitie zdrojov

1.  
Na žiadosť členských štátov možno do mechanizmu previesť zdroje, ktoré boli členským štátom pridelené v rámci zdieľaného riadenia, za podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021-2027. Komisia tieto zdroje implementuje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa použijú výlučne v prospech dotknutého členského štátu.
2.  
Členské štáty môžu navrhnúť, aby sa do ich plánu obnovy a odolnosti zahrnuli ako odhadované náklady platby na dodatočnú technickú podporu v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2021/240 a výška peňažného príspevku na účely zložky v zodpovednosti členských štátov podľa príslušných ustanovení nariadenia o InvestEU. Uvedené náklady nepresiahnu 4 % celkových finančných prostriedkov pridelených plánu obnovy a odolnosti a príslušné opatrenia stanovené v pláne obnovy a odolnosti musia byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

▼M2

3.  
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, členské štáty tiež môžu navrhnúť, aby sa do ich plánu obnovy a odolnosti ako odhadované náklady zahrnula výška peňažného príspevku na účely zložky v zodpovednosti členských štátov podľa príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 ( 2 ) výlučne na opatrenia na podporu investičných operácií prispievajúcich k cieľom Platformy strategických technológií pre Európu (ďalej len „platforma STEP“) uvedeným v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795 ( 3 ). Uvedené náklady nepresiahnu 6 % celkových finančných prostriedkov pridelených na plán obnovy a odolnosti a príslušné opatrenia stanovené v pláne obnovy a odolnosti musia byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

▼B

Článok 8

Vykonávanie

Mechanizmus vykonáva Komisia v rámci priameho riadenia v súlade s príslušnými pravidlami prijatými podľa článku 322 ZFEÚ, najmä s nariadením o rozpočtových pravidlách a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 ( 4 ).

Článok 9

Doplnkovosť a doplnkové financovanie

Podpora v rámci mechanizmu dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a nástrojov Únie. Reformy a investičné projekty môžu získať podporu z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Článok 10

Opatrenia spájajúce mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí

1.  
Komisia predloží Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo platieb alebo ich časti, ak Rada v súlade s článkom 126 ods. 8 alebo 11 ZFEÚ rozhodne, že členský štát neprijal účinné opatrenie na nápravu svojho nadmerného deficitu, pokiaľ nestanoví, že v Únii ako celku došlo k prudkému hospodárskemu poklesu v zmysle článku 3 ods. 5 a článku 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 ( 5 ).
2.  

Komisia môže predložiť Rade návrh na pozastavenie všetkých záväzkov alebo platieb alebo ich časti v súvislosti s ktorýmkoľvek z týchto prípadov:

a) 

keď Rada prijme dve následné odporúčania v tom istom postupe pri nadmernej nerovnováhe v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 z toho dôvodu, že členský štát predložil nedostatočný nápravný akčný plán;

b) 

keď Rada prijme dve následné rozhodnutia v tom istom postupe pri nadmernej nerovnováhe v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 stanovujúce nedodržanie zo strany členského štátu na základe toho, že neprijal odporúčané nápravné opatrenie;

c) 

keď Komisia dospeje k záveru, že členský štát neprijal opatrenia uvedené v nariadení Rady (ES) č. 332/2002, a v dôsledku toho rozhodne nepovoliť vyplatenie finančnej pomoci udelenej uvedenému členskému štátu;

d) 

keď Rada rozhodne, že členský štát nedodržiava program makroekonomických úprav uvedený v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 472/2013, alebo opatrenia požadované na základe rozhodnutia Rady prijatého v súlade s článkom 136 ods. 1 ZFEÚ.

Prioritné je pozastavenie záväzkov; platby sa pozastavia len vtedy, keď je potrebné okamžité opatrenie a v prípade závažného nedodržiavania.

Rozhodnutie o pozastavení platieb sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené po dátume rozhodnutia o pozastavení.

3.  
Návrh Komisie na rozhodnutie o pozastavení záväzkov sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote jedného mesiaca od predloženia návrhu Komisie.

Pozastavenie záväzkov sa uplatňuje na záväzky od 1. januára roku nasledujúceho po prijatí rozhodnutia o pozastavení.

Rada prijme rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu na návrh Komisie uvedený v odsekoch 1 a 2, pokiaľ ide o pozastavenie platieb.

4.  
Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov alebo platieb, ktoré sa má uložiť, musia byť primerané, musia dodržiavať rovnosť zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v dotknutom členskom štáte, najmä mieru nezamestnanosti, mieru chudoby alebo sociálneho vylúčenia v dotknutom členskom štáte v porovnaní s priemerom Únie a vplyv pozastavenia na hospodárstvo dotknutého členského štátu.
5.  

Pozastaveniu záväzkov podlieha maximálne 25 % záväzkov alebo 0,25 % nominálneho HDP podľa toho, čo je nižšie, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) 

v prvom prípade nedodržania postupu pri nadmernom deficite, ako je uvedené v odseku 1;

b) 

v prvom prípade nedodržania týkajúceho sa plánu nápravných opatrení v rámci postupu pri nadmernej nerovnováhe, ako je uvedené v odseku 2 písm. a);

c) 

v prípade nedodržania odporúčaného nápravného opatrenia v súlade s postupom pri nadmernej nerovnováhe, ako je uvedené v odseku 2 písm. b);

d) 

v prvom prípade nedodržania, ako je uvedené v odseku 2 písm. c) a d).

V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania môže pozastavenie záväzkov prekročiť maximálne percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku.

6.  

Rada zruší pozastavenie záväzkov na návrh Komisie v súlade s postupom stanoveným v odseku 3 prvom pododseku tohto článku v týchto prípadoch:

a) 

keď sa postup pri nadmernom deficite zadržal ako dočasne neplatný v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1467/97 alebo Rada v súlade s článkom 126 ods. 12 ZFEÚ rozhodla zrušiť rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu;

b) 

keď Rada schválila nápravný akčný plán predložený dotknutým členským štátom v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, alebo sa postup pri nadmernej nerovnováhe pozastavil v súlade s článkom 10 ods. 5 uvedeného nariadenia, alebo Rada uzavrela postup pri nadmernej nerovnováhe v súlade s článkom 11 uvedeného nariadenia;

c) 

keď Komisia dospela k záveru, že členský štát prijal príslušné opatrenia uvedené v nariadení (ES) č. 332/2002;

d) 

keď Komisia dospela k záveru, že dotknutý členský štát prijal príslušné opatrenia na vykonanie programu makroekonomických úprav uvedeného v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 alebo opatrenia požadované na základe rozhodnutia Rady prijatého v súlade s článkom 136 ods. 1 ZFEÚ.

Po tom, ako Rada zruší pozastavenie záväzkov, môže Komisia opätovne prijať predtým pozastavené záväzky k bez toho, aby tým bol dotknutý článok 3 ods. 4, 7 a 9 nariadenia (EÚ) 2020/2094.

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia platieb prijme Rada na návrh Komisie v súlade s postupom stanoveným v odseku 3 treťom pododseku, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v prvom pododseku tohto odseku.

7.  
Komisia informuje Európsky parlament o vykonávaní tohto článku. Predovšetkým, ak Komisia predloží návrh podľa odseku 1 alebo 2, okamžite informuje Európsky parlament a poskytne mu podrobné údaje o záväzkoch a platbách, ktoré by mohli byť predmetom pozastavenia.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže Komisiu vyzvať na diskusiu o uplatňovaní tohto článku v rámci štruktúrovaného dialógu, aby Európsky parlament mohol vyjadriť svoj názor. Komisia náležite zohľadní názory Európskeho parlamentu.

Komisia postúpi návrh na pozastavenie alebo návrh na zrušenie takéhoto pozastavenia Európskemu parlamentu a Rade bezodkladne po jeho prijatí. Európsky parlament môže požiadať Komisiu o vysvetlenie dôvodov jej návrhu.

8.  
Komisia do 31. decembra 2024 uskutoční preskúmanie uplatňovania tohto článku. Na uvedený účel Komisia vypracuje správu, ktorú zašle Európskemu parlamentu a Rade a ku ktorej podľa potreby priloží legislatívny návrh.
9.  
V prípade významných zmien sociálnej a ekonomickej situácie v Únii môže Komisia podať návrh na preskúmanie uplatňovania tohto článku, alebo Európsky parlament alebo Rada, konajúc v súlade s článkom 225 alebo 241 ZFEÚ, môže požiadať Komisiu, aby takýto návrh predložila.

KAPITOLA II

FINANČNÝ PRÍSPEVOK, POSTUP PRIDEĽOVANIA, ÚVERY A PRESKÚMANIE

Článok 11

Maximálny finančný príspevok

1.  

Maximálny finančný príspevok sa pre každý členský štát vypočíta takto:

a) 

pre 70 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) prevedenej na súčasné ceny, a to na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu, ako sa uvádza v metodike v prílohe II;

b) 

pre 30 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) prevedenej na súčasné ceny, a to na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty HDP na obyvateľa a v rovnakom pomere na základe zmeny v reálnom HDP v roku 2020 a súhrnnej zmeny v reálnom HDP za obdobie rokov 2020 – 2021, ako sa uvádza v metodike v prílohe III. Zmena v reálnom HDP v roku 2020 a súhrnná zmena v reálnom HDP za obdobie rokov 2020 – 2021 vychádzajú z prognóz Komisie z jesene 2020.

2.  
Výpočet maximálneho finančného príspevku podľa odseku 1 písm. b) sa aktualizuje do 30. júna 2022 pre každý členský štát tak, že sa nahradia údaje z prognóz Komisie z jesene 2020 reálnymi výsledkami v súvislosti so zmenou v reálnom HDP za rok 2020 a súhrnnou zmenou v reálnom HDP za obdobie rokov 2020 – 2021.

Článok 12

Pridelenie finančného príspevku

1.  
Na realizáciu svojho plánu obnovy a odolnosti môže každý členský štát predložiť žiadosť až do výšky svojho maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 11.
2.  
Do 31. decembra 2022 Komisia sprístupní na pridelenie 70 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) prevedenej na súčasné ceny.
3.  
Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 Komisia sprístupní na pridelenie 30 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) prevedenej na súčasné ceny.
4.  
Pridelením podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutý článok 6 ods. 2.

Článok 13

Predbežné financovanie

1.  
Komisia pod podmienkou, že Rada prijme do 31. decembra 2021 vykonávacie rozhodnutie uvedené v článku 20 ods. 1, a ak o to členský štát požiada spolu s predložením svojho plánu obnovy a odolnosti, vyplatí platbu predbežného financovania vo výške do 13 % finančného príspevku a v príslušných prípadoch do výšky 13 % úveru stanoveného v článku 20 ods. 2 a 3. Odchylne od článku 116 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia vykoná zodpovedajúcu platbu v maximálnej možnej miere do dvoch mesiacov odvtedy, ako prijme právny záväzok uvedený v článku 23.
2.  
V prípadoch predbežného financovania podľa odseku 1 tohto článku sa finančné príspevky a v príslušných prípadoch úver, ktoré sa majú vyplatiť v zmysle článku 20 ods. 5 písm. a) alebo h), pomerne upravia.
3.  
Ak suma predbežného financovania finančného príspevku podľa odseku 1 tohto článku presahuje 13 % maximálneho finančného príspevku vypočítaného v súlade s článkom 11 ods. 2 do 30. júna 2022, ďalšia platba schválená v súlade s článkom 24 ods. 5 a v prípade potreby aj nasledujúce platby sa znížia až do vyrovnania nadmernej sumy. Ak zostávajúce platby nie sú dostatočné, nadmerná suma sa vráti.

Článok 14

Úvery

1.  
Na žiadosť členského štátu môže Komisia do 31. decembra 2023 poskytnúť dotknutému členskému štátu úver na realizáciu jeho plánu obnovy a odolnosti.
2.  
Členský štát môže požiadať o úverovú podporu v čase predloženia plánu obnovy a odolnosti uvedeného v článku 18, alebo inokedy do 31. augusta 2023. V druhom prípade sa k žiadosti priloží prepracovaný plán obnovy a odolnosti vrátane dodatočných míľnikov a cieľov.
3.  

V žiadosti členského štátu o úverovú podporu sa uvedú:

a) 

dôvody úverovej podpory podložené vyššími finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami;

b) 

dodatočné reformy a investície v súlade s článkom 18;

c) 

vyššie náklady na príslušný plán obnovy a odolnosti v porovnaní s výškou finančných príspevkov pridelených na plán obnovy a odolnosti podľa článku 20 ods. 4 písm. a) alebo b);

▼M1

d) 

v náležitých prípadoch reformy a investície v súlade s článkom 21c.

▼M1

4.  
Úverová podpora na plán obnovy a odolnosti dotknutého členského štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi celkovými nákladmi plánu obnovy a odolnosti, prípadne v jeho prepracovanom znení, a maximálnym finančným príspevkom uvedeným v článku 11 vrátane, ak je to relevantné, príjmov uvedených v článku 21a, ako aj zdrojov presunutých z programov so zdieľaným riadením.

▼B

5.  
Maximálny objem úverovej podpory pre každý členský štát nesmie presiahnuť 6,8 % jeho HND v roku 2019 v súčasných cenách.

▼M1

6.  
Ak sú dostupné zdroje, môže sa odchylne od odseku 5 výška úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť berúc do úvahy potreby žiadajúceho členského štátu, ako aj žiadosti o úverovú podporu, ktoré už predložili alebo plánujú predložiť iné členské štáty, pričom sa uplatňujú zásady rovnakého zaobchádzania, solidarity, proporcionality a transparentnosti. S cieľom uľahčiť uplatňovanie týchto zásad členské štáty oznámia Komisii do 31. marca 2023, či majú v úmysle požiadať o úverovú podporu. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade súčasne, za rovnakých podmienok a bez zbytočného odkladu prehľad zámerov, ktoré vyjadrili členské štáty, a navrhovaný ďalší postup pri rozdeľovaní dostupných zdrojov. Uvedeným oznámením o zámere požiadať o úverovú podporu nie je dotknutá možnosť členských štátov požiadať o úverovú podporu do 31. augusta 2023, a to ani v prípade žiadostí nad 6,8 % HND, ak sa uplatňujú príslušné podmienky. Nie je tým dotknuté ani uzavretie príslušnej dohody o úvere po prijatí príslušného vykonávacieho rozhodnutia Rady.

▼B

7.  
Úver sa vypláca v čiastkových platbách podmienených plnením míľnikov a cieľov v súlade s článkom 20 ods. 5 písm. h).
8.  
Komisia posúdi žiadosť o úverovú podporu v súlade s článkom 19. Rada v súlade s článkom 20 ods. 1 prijme vykonávacie rozhodnutie na návrh Komisie. V prípade potreby sa plán obnovy a odolnosti zodpovedajúcim spôsobom zmení.

Článok 15

Dohoda o úvere

1.  

Pred uzavretím dohody o úvere s dotknutým členským štátom Komisia posúdi, či:

a) 

sa odôvodnenie žiadosti o úverovú podporu a jej výška považujú vzhľadom na dodatočné reformy a investície za primerané a realistické a

b) 

dodatočné reformy a investície spĺňajú kritériá stanovené v článku 19 ods. 3.

2.  

Ak sa Komisia domnieva, že žiadosť o úverovú podporu spĺňa kritériá uvedené v odseku 1, a ak sa prijme vykonávacie rozhodnutie Rady uvedené v článku 20 ods. 1, Komisia uzavrie s dotknutým členským štátom dohodu o úvere. Dohoda o úvere musí okrem náležitostí stanovených v článku 220 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách obsahovať tieto náležitosti:

a) 

sumu úveru v eurách vrátane, v príslušných prípadoch, sumy predbežne financovaného úveru v súlade s článkom 13;

b) 

priemernú splatnosť, pričom na túto splatnosť sa neuplatňuje článok 220 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c) 

vzorec na stanovenie ceny a obdobie dostupnosti úveru;

d) 

maximálny počet splátok a harmonogram splácania;

e) 

ostatné náležitosti potrebné na implementáciu úveru v súvislosti s príslušnými reformami a investičnými projektmi v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 20 ods. 3.

3.  
V súlade s článkom 220 ods. 5 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách znášajú náklady spojené s vypožičaním finančných prostriedkov na úvery uvedené v tomto článku prijímajúce členské štáty.
4.  
Na správu úverových operácií súvisiacich s úvermi poskytnutými v súlade s týmto článkom zavedie Komisia potrebné opatrenia.
5.  
Členský štát, ktorý využíva úver poskytnutý v súlade s týmto článkom, otvorí na správu prijatého úveru osobitný účet. Takisto v súlade s opatreniami zavedenými podľa odseku 4 prevedie 20 pracovných dní pred príslušným dátumom splatnosti istinu a úroky splatné v rámci súvisiaceho úveru na účet, ktorý určí Komisia.

Článok 16

Správa o preskúmaní

1.  
Komisia predloží do 31. júla 2022 Európskemu parlamentu a Rade správu o preskúmaní vykonávania mechanizmu.
2.  

V správe o preskúmaní sa uvedú najmä tieto prvky:

a) 

posúdenie rozsahu, v akom je vykonávanie plánov obnovy a odolnosti v súlade s rozsahom pôsobnosti a prispieva k všeobecnému cieľu tohto nariadenia v súlade so šiestimi piliermi uvedenými v článku 3 vrátane toho, ako plány obnovy a odolnosti riešia nerovnosti medzi ženami a mužmi;

b) 

kvantitatívne posúdenie prínosu plánov obnovy a odolnosti ku:

i) 

cieľu v oblasti klímy na úrovni aspoň 37 %,

ii) 

digitálnemu cieľu na úrovni aspoň 20 %,

iii) 

každému zo šiestich pilierov uvedených v článku 3;

c) 

stav vykonávania plánov obnovy a odolnosti a pozorovaní a usmernení pre členské štáty pred aktualizáciou ich plánov obnovy a odolnosti uvedených v článku 18 ods. 2.

3.  
Na účely správy o preskúmaní uvedenej v odseku 1 tohto článku Komisia zohľadní hodnotiacu tabuľku uvedenú v článku 30, správy členských štátov uvedené v článku 27 a akékoľvek iné relevantné informácie o plnení míľnikov a cieľov plánov obnovy a odolnosti, ktoré sú k dispozícii z postupov platieb, pozastavenia a vypovedania uvedených v článku 24.
4.  
Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať Komisiu, aby v rámci dialógu o podpore obnovy a odolnosti uvedeného v článku 26 predložila hlavné zistenia správy o preskúmaní.

KAPITOLA III

PLÁNY OBNOVY A ODOLNOSTI

Článok 17

Oprávnenosť

1.  
V rámci rozsahu pôsobnosti stanovenom v článku 3 a v zmysle cieľov stanovených v článku 4 členské štáty vypracujú národné plány obnovy a odolnosti. V uvedených plánoch sa stanoví program reforiem a investícií dotknutých členských štátov. Plány obnovy a odolnosti, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci mechanizmu, musia zahŕňať opatrenia na vykonávanie reforiem a implementáciu verejných investícií prostredníctvom komplexného a koherentného balíka, ktorý môže obsahovať aj verejné schémy zamerané na podnecovanie súkromných investícií.

▼M1

2.  
Opatrenia, ktoré sa začali od 1. februára 2020, sú oprávnené za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Nové reformy a investície uvedené v článku 21c ods. 1 sú však oprávnené len vtedy, ak sa začnú uplatňovať od 1. februára 2022.

▼B

3.  
Plány obnovy a odolnosti musia byť v súlade s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra, ako aj s výzvami a prioritami identifikovanými v najnovšom odporúčaní Rady o hospodárskej politike eurozóny pre členské štáty, ktorých menou je euro. Plány obnovy a odolnosti musia byť takisto v súlade s informáciami, ktoré členské štáty uvádzajú v národných programoch reforiem v rámci európskeho semestra, vo svojich národných energetických a klimatických plánoch a v ich aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999, v plánoch spravodlivej transformácie územia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „nariadenie o Fonde na spravodlivú transformáciu“), v plánoch vykonávania záruky pre mladých ľudí a v partnerských dohodách a operačných programoch v rámci fondov Únie.
4.  
V plánoch obnovy a odolnosti sa musia dodržiavať horizontálne zásady stanovené v článku 5.
5.  
Ak je členský štát na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 vyňatý z monitorovania a posúdenia v kontexte európskeho semestra alebo podlieha dohľadu podľa nariadenia (ES) č. 332/2002, toto nariadenie sa na dotknutý členský štát uplatňuje vo vzťahu k výzvam a prioritám určeným opatreniami stanovenými v uvedených nariadeniach.

Článok 18

Plán obnovy a odolnosti

1.  
Členský štát, ktorý chce získať finančný príspevok v súlade s článkom 12, predloží Komisii plán obnovy a odolnosti, ako je vymedzený v článku 17 ods. 1.
2.  
Keď Komisia sprístupní na pridelenie sumu uvedenú v článku 12 ods. 3, členský štát môže aktualizovať a predložiť plán obnovy a odolnosti uvedený v odseku 1 tohto článku, aby sa zohľadnil aktualizovaný maximálny finančný príspevok vypočítaný v súlade s článkom 11 ods. 2.
3.  
Plán obnovy a odolnosti, ktorý predkladá členský štát, môže byť predložený ako jeden integrovaný dokument spolu s národným programom reforiem a oficiálne sa predloží spravidla do 30. apríla. Návrh plánu obnovy a odolnosti môžu členské štáty predložiť od 15. októbra predchádzajúceho roka.
4.  

Plán obnovy a odolnosti musí byť riadne odôvodnený a podložený. Uvádzajú sa v ňom najmä tieto prvky:

a) 

vysvetlenie, ako plán obnovy a odolnosti s prihliadnutím na opatrenia, ktoré sú v ňom zahrnuté, predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu členského štátu, čím primerane prispieva ku všetkým pilierom uvedeným v článku 3, pričom zohľadňuje osobitné výzvy dotknutého členského štátu;

b) 

vysvetlenie, ako plán obnovy a odolnosti prispeje k účinnému riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu vrátane ich fiškálnych aspektov a, v príslušných prípadoch, odporúčaní vydaných podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, adresovaných dotknutému členskému štátu, alebo výziev identifikovaných v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v kontexte európskeho semestra;

c) 

podrobné objasnenie spôsobu, ako plán obnovy a odolnosti posilní rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a ekonomickú, sociálnu a inštitucionálnu odolnosť dotknutého členského štátu, a to aj podporou politík pre deti a mládež, a zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19, podporí vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, čím sa zlepší hospodárska, sociálna a územná súdržnosti a konvergencia v Únii;

▼M1

ca) 

vysvetlenie toho, ako kapitola REPowerEU prispieva k riešeniu energetickej chudoby, a to v relevantných prípadoch aj tým, že dáva primeranú prioritu potrebám osôb postihnutých energetickou chudobou, ako aj znižovaniu zraniteľných miest počas nadchádzajúcich zimných období;

▼B

d) 

vysvetlenie, ako plán obnovy a odolnosti zabezpečuje, aby žiadne opatrenie na vykonávanie reforiem a implementáciu investícií, ktoré plán obnovy a odolnosti obsahuje, výrazne nenarúšalo environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 (zásada „výrazne nenarušiť“);

▼M1

e) 

kvalitatívne vysvetlenie, ako majú opatrenia uvedené v pláne obnovy a odolnosti prispieť k zelenej transformácii vrátane biodiverzity, alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú, či zahŕňajú sumu, ktorá predstavuje aspoň 37 % celkových pridelených prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, a či opatrenia tohto typu v kapitole REPowerEU dosahujú sumu, ktorá predstavuje aspoň 37 % celkových odhadovaných nákladov na opatrenia zahrnuté do danej kapitoly, na základe metodiky sledovania klímy stanovenej v prílohe VI; táto metodika sa zodpovedajúcim spôsobom použije v prípade opatrení, ktoré nemožno priamo zaradiť do niektorej oblasti intervencie uvedenej v prílohe VI; koeficienty na podporu cieľov v oblasti klímy sa môžu v prípade jednotlivých investícií zvýšiť až na celkovú sumu 3 % prostriedkov pridelených v rámci plánu obnovy a odolnosti s cieľom zohľadniť sprievodné reformné opatrenia, ktoré hodnoverne zvyšujú ich vplyv na ciele v oblasti klímy, ako sa vysvetľuje v pláne obnovy a odolnosti;

▼B

f) 

vysvetlenie, ako majú opatrenia uvedené v pláne obnovy a odolnosti prispieť k digitálnej transformácii alebo k výzvam, ktoré z nej vyplývajú, a či predstavujú sumu, ktorá tvorí aspoň 20 % celkových pridelených prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, a to na základe metodiky digitálneho označovania stanovenej v prílohe VII; uvedená metodika sa zodpovedajúcim spôsobom použije v prípade opatrení, ktoré nemožno priamo zaradiť do niektorej oblasti intervencie uvedenej v prílohe VII; koeficienty na podporu digitálnych cieľov sa môžu v prípade jednotlivých investícií zvýšiť s cieľom zohľadniť sprievodné reformné opatrenia, ktoré zvyšujú ich vplyv na digitálne ciele;

g) 

v príslušnom prípade, pokiaľ ide o investície do digitálnych kapacít a pripojiteľnosti, vlastné posúdenie bezpečnosti založené na spoločných objektívnych kritériách, v ktorom sa určia všetky bezpečnostné problémy a podrobne sa uvedie, ako sa tieto problémy budú riešiť s cieľom dosiahnuť súlad s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

▼M1

h) 

údaj o tom, či opatrenia uvedené v pláne obnovy a odolnosti zahŕňajú cezhraničné projekty alebo projekty zahŕňajúce viac krajín, vysvetlenie, akým spôsobom príslušné opatrenia v kapitole REPowerEU, vrátane opatrení na riešenie výziev identifikovaných v najnovšom posúdení potrieb vypracovanom Komisiou majú cezhraničný rozmer či účinok alebo rozmer či účinok zahŕňajúci viac krajín, a údaj o tom, či celkové náklady na tieto opatrenia dosahujú sumu, ktorá predstavuje aspoň 30 % odhadovaných nákladov kapitoly REPowerEU;

▼B

i) 

predpokladané míľniky a ciele a orientačný harmonogram vykonávania reforiem a implementácie investícií, ktoré sa majú dokončiť do 31. augusta 2026;

j) 

predpokladané investičné projekty a súvisiace investičné obdobie;

k) 

odhadované celkové náklady na reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje predložený plán obnovy a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti“), podložené príslušným odôvodnením a vysvetlením, ako je to v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a primerané očakávanému vplyvu na národné hospodárstvo a sociálnu oblasť;

l) 

v relevantnom prípade informácie o existujúcom alebo plánovanom financovaní z prostriedkov Únie;

m) 

sprievodné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné;

n) 

odôvodnenie koherentnosti plánu obnovy a odolnosti, a vysvetlenie jeho súladu so zásadami, plánmi a programami uvedenými v článku 17;

o) 

vysvetlenie, ako majú opatrenia uvedené v pláne obnovy a odolnosti prispieť k rodovej rovnosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých a k uplatňovaniu uvedených cieľov v súlade so zásadami 2 a 3 Európskeho piliera sociálnych práv, cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN č. 5 a v relevantnom prípade s vnútroštátnou stratégiou v oblasti rodovej rovnosti;

p) 

opatrenia na účinné monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti dotknutým členským štátom vrátane navrhovaných míľnikov a cieľov, ako aj súvisiacich ukazovateľov;

▼M1

q) 

na účely prípravy a, ak je to možné, realizácie plánu obnovy a odolnosti, zhrnutie konzultačného procesu, ktorý sa uskutočnil v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán a spôsobu zohľadnenia pripomienok zainteresovaných strán v pláne obnovy a odolnosti, pričom keď sa zahrnie kapitola REPowerEU, toto zhrnutie sa doplní o stanovenie zainteresovaných strán, s ktorými sa konzultovalo, o opis výsledku konzultačného procesu, pokiaľ ide o uvedenú kapitolu, a o údaj o tom, ako sa v ňom zohľadnili poskytnuté pripomienky;

▼B

r) 

vysvetlenie systému členského štátu na predchádzanie korupcie, podvodu a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu, pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých v rámci mechanizmu a opatrení zameraných na zabránenie dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie;

s) 

v príslušnom prípade žiadosť o úverovú podporu a dodatočné míľniky uvedené v článku 14 ods. 2 a 3 a ich prvky; a

t) 

iné relevantné informácie.

5.  
Pri príprave svojich plánov obnovy a odolnosti môžu členské štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala výmenu osvedčených postupov s cieľom umožniť žiadajúcim členským štátom využívať skúsenosti iných členských štátov. Členské štáty môžu tiež požiadať o technickú podporu v rámci Nástroja technickej podpory. Členské štáty sa nabádajú, aby podporovali synergie s plánmi obnovy a odolnosti iných členských štátov.

Článok 19

Posúdenie Komisiou

1.  
Komisia posúdi plán obnovy a odolnosti alebo v príslušných prípadoch jeho aktualizáciu, ktoré predložil členský štát v súlade s článkom 18 ods. 1 alebo článkom 18 ods. 2, do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia a predloží návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady v súlade s článkom 20 ods. 1. Pri vykonávaní uvedeného posúdenia Komisia koná v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia môže predložiť pripomienky alebo požiadať o dodatočné informácie. Dotknutý členský štát poskytne požadované dodatočné informácie a v prípade potreby môže plán obnovy a odolnosti prepracovať, a to aj po jeho oficiálnom predložení. Dotknutý členský štát a Komisia sa môžu v prípade potreby dohodnúť na predĺžení lehoty na posúdenie o primerané obdobie.
2.  
Pri posudzovaní plánu obnovy a odolnosti a pri určovaní sumy, ktorá sa má prideliť dotknutému členskému štátu, Komisia zohľadní analytické informácie o dotknutom členskom štáte, ktoré sú dostupné v kontexte európskeho semestra, ako aj odôvodnenie a prvky, ktoré poskytol uvedený členský štát podľa článku 18 ods. 4, ako aj všetky ďalšie relevantné informácie, ako najmä informácie obsiahnuté v národnom programe reforiem a národnom energetickom a klimatickom pláne uvedeného členského štátu, v plánoch spravodlivej transformácie územia v rámci nariadenia o Fonde pre spravodlivú transformáciu, v plánoch vykonávania záruky pre mladých ľudí, a v relevantných prípadoch informácie z technickej podpory získanej prostredníctvom Nástroja technickej podpory.
3.  

Komisia posúdi relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a koherentnosť plánu obnovy a odolnosti a na tento účel zohľadní tieto kritériá, ktoré uplatňuje v súlade s prílohou V:

Relevantnosť:

a) 

či plán obnovy a odolnosti predstavuje komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu, čím primerane prispieva ku všetkým šiestim pilierom uvedeným v článku 3, pričom zohľadňuje osobitné výzvy a pridelené finančné prostriedky dotknutého členského štátu;

b) 

či plán obnovy a odolnosti prispeje k účinnému riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu vrátane ich fiškálnych aspektov a v príslušnom prípade odporúčaní vydaných podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, adresovaných dotknutému členskému štátu, alebo výziev identifikovaných v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v kontexte európskeho semestra;

c) 

či plán obnovy a odolnosti účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti členského štátu, prispeje k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv a to aj podporou politík pre deti a mládež, a zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19, čím posilní hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a konvergenciu v rámci Únie;

d) 

či plán obnovy a odolnosti zaručí, že žiadne opatrenie na vykonávanie reforiem a investičných projektov, ktoré obsahuje, výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 (zásada „výrazne nenarušiť“); Komisia na tento účel poskytne členským štátom technické usmernenia;

▼M1

da) 

či kapitola REPowerEU obsahuje reformy a investície uvedené v článku 21c, ktoré účinne prispievajú k energetickej bezpečnosti, diverzifikácii dodávok energie v Únii, zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, zvýšeniu kapacít na uskladňovanie energie alebo potrebnému zníženiu závislosti od fosílnych palív pred rokom 2030;

db) 

či kapitola REPowerEU obsahuje reformy a investície uvedené v článku 21c, pri ktorých sa očakáva, že budú mať cezhraničný rozmer či účinok alebo rozmer či účinok zahŕňajúci viac krajín;

▼M1

e) 

či plán obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej transformácii vrátane biodiverzity alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú, či dosahujú sumu, ktorá predstavuje aspoň 37 % celkových pridelených prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, a či takéto opatrenia v kapitole REPowerEU dosahujú sumu, ktorá predstavuje aspoň 37 % celkových odhadovaných nákladov na opatrenia zahrnuté do danej kapitoly, na základe metodiky sledovania klímy stanovenej v prílohe VI; táto metodika sa zodpovedajúcim spôsobom použije v prípade opatrení, ktoré nemožno priamo zaradiť do niektorej oblasti intervencie uvedenej v prílohe VI; na základe dohody s Komisiou sa môžu koeficienty na podporu cieľov v oblasti klímy v prípade jednotlivých investícií zvýšiť až na celkovú sumu 3 % prostriedkov pridelených v rámci plánu obnovy a odolnosti s cieľom zohľadniť sprievodné reformné opatrenia, ktoré hodnoverne zvyšujú ich vplyv na ciele v oblasti klímy;

▼B

f) 

či plán obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k digitálnej transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú, a či zahŕňajú sumu, ktorá sa rovná najmenej 20 % celkových pridelených prostriedkov plánu obnovy a odolnosti na základe metodiky sledovania digitálneho označovania stanovenej v prílohe VII; uvedená metodika sa zodpovedajúcim spôsobom použije v prípade opatrení, ktoré nemožno priamo zaradiť do niektorej oblasti intervencie uvedenej v prílohe VII; koeficienty na podporu digitálnych cieľov sa môžu v prípade jednotlivých investícií zvýšiť s cieľom zohľadniť sprievodné reformné opatrenia, ktoré zvyšujú ich vplyv na digitálne ciele;

Účinnosť:

g) 

či bude mať plán obnovy a odolnosti v dotknutom členskom štáte trvalý dopad;

h) 

či majú opatrenia, ktoré navrhli dotknuté členské štáty, zabezpečiť účinné monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti vrátane predpokladaného harmonogramu, míľnikov a cieľov a súvisiacich ukazovateľov;

Efektívnosť:

i) 

či odôvodnenie výšky odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti predložené členským štátom je primerané a realistické a je v súlade so zásadou nákladovej efektívnosti a zodpovedá očakávanému vnútroštátnemu hospodárskemu a sociálnemu vplyvu;

j) 

či budú opatrenia navrhnuté dotknutým členským štátom pri využívaní finančných prostriedkov získaných v rámci mechanizmu predchádzať korupcii, podvodom a konfliktom záujmov a odhaľovať a naprávať ich, a to vrátane opatrení zameraných na zabránenie dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie;

Súdržnosť:

k) 

či plán obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na vykonávanie reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú súdržné činnosti.

4.  
Ak dotknutý členský štát požiada o úver podľa článku 14, Komisia posúdi, či žiadosť o úver spĺňa kritériá stanovené v článku 15 ods. 1, a najmä to, či dodatočné reformy a investície, na ktoré sa vyhotovila žiadosť o úver, spĺňajú kritériá posudzovania uvedené v odseku 3.
5.  
Ak Komisia vydá negatívne posúdenie pre plán obnovy a odolnosti, oznámi riadne odôvodnené posúdenie v lehote stanovenej v odseku 1.
6.  
Pri posudzovaní plánov obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi môžu Komisii pomáhať experti.

Článok 20

Návrh Komisie a vykonávacie rozhodnutie Rady

1.  
Na návrh Komisie schváli Rada prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia posúdenie plánu obnovy a odolnosti, ktorý predložil členský štát v súlade s článkom 18 ods. 1 alebo v príslušnom prípade jeho aktualizáciu predloženú v súlade s článkom 18 ods. 2.
2.  
Ak Komisia posúdi kladne plán obnovy a odolnosti, v návrhu Komisie na vykonávacie rozhodnutie Rady sa stanovia reformy a investičné projekty, ktoré má členský štát vykonávať, vrátane míľnikov a cieľov, a finančné príspevky vypočítané v súlade s článkom 11.
3.  
Ak dotknutý členský štát žiada o úverovú podporu, v návrhu Komisie na vykonávacie rozhodnutie Rady sa stanoví aj výška úverovej podpory podľa článku 14 ods. 4 a 6, ako aj dodatočné reformy a investičné projekty, ktoré má členský štát vykonávať a na ktoré sa uvedený úver vzťahuje, vrátane dodatočných míľnikov a cieľov.
4.  

Finančný príspevok uvedený v odseku 2 sa určí na základe odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý členský štát a ktorý bol posúdený podľa kritérií stanovených v článku 19 ods. 3. Výška finančného príspevku sa stanovuje takto:

a) 

ak plán obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 19 ods. 3 a výška odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku vypočítanému pre daný členský štát v súlade s článkom 11 alebo je vyššia ako tento príspevok, finančný príspevok pridelený dotknutému členskému štátu sa rovná plnej výške maximálneho finančného príspevku vypočítaného pre daný členský štát v súlade s článkom 11;

b) 

ak plán obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 19 ods. 3 a odhadovaná výška celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti je nižšia ako maximálny finančný príspevok vypočítaný pre daný členský štát v súlade s článkom 11, finančný príspevok pridelený členskému štátu sa rovná odhadovaným celkovým nákladom na plán obnovy a odolnosti;

c) 

ak plán obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené v článku 19 ods. 3, dotknutému členskému štátu sa nepridelí žiaden finančný príspevok.

5.  

V návrhu Komisie uvedenom v odseku 2 sa takisto stanoví:

a) 

finančný príspevok, ktorý sa má vyplatiť v čiastkových platbách, keď členský štát uspokojivo splní príslušné míľniky a ciele určené v súvislosti s realizáciou plánu obnovy a odolnosti;

b) 

finančný príspevok a v príslušných prípadoch výška úverovej podpory, ktorá sa má vyplatiť vo forme predbežného financovania v súlade s článkom 13 po schválení plánu obnovy a odolnosti;

c) 

opis reforiem a investičných projektov a výška odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti;

▼M1

ca) 

zhrnutie opatrení navrhovaných v kapitole REPowerEU, ktoré majú cezhraničný rozmer či účinok alebo rozmer či účinok zahŕňajúci viac krajín, vrátane opatrení na riešenie výziev identifikovaných v najnovšom posúdení potrieb vypracovanom Komisiou, ak odhadované náklady na tieto opatrenia dosahujú sumu, ktorá predstavuje menej ako 30 % odhadovaných nákladov na všetky opatrenia zahrnuté do kapitoly REPowerEU, vysvetlenie obsahujúce dôvody tohto nižšieho percentuálneho podielu, a to najmä preukázaním toho, že iné opatrenia zahrnuté do kapitoly REPowerEU lepšie riešia ciele stanovené v článku 21c ods. 3 alebo že nie je k dispozícii dostatok realistických projektov, ktoré majú cezhraničný rozmer či účinok alebo rozmer či účinok zahŕňajúci viac krajín, najmä vzhľadom na životnosť mechanizmu;

▼B

d) 

termín, ktorý by nemal byť stanovený na neskôr ako 31. august 2026, do ktorého sa musia splniť konečné míľniky a ciele pre investičné projekty aj reformy;

e) 

podrobnosti a harmonogram monitorovania a realizácie plánu obnovy a odolnosti vrátane, v relevantných prípadoch, opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 22;

f) 

príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných míľnikov a cieľov;

g) 

opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým relevantným údajom Komisii, a

h) 

v príslušných prípadoch výška úveru, ktorý sa má vyplatiť v čiastkových platbách, a dodatočné míľniky a ciele súvisiace s vyplatením úveru.

6.  
Podrobnosti a harmonogram monitorovania a realizácie uvedené v odseku 5 písm. e), príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných míľnikov a cieľov uvedené v odseku 5 písm. f), opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii uvedené v odseku 5 písm. g) a v príslušných prípadoch dodatočné míľniky a ciele súvisiace s vyplatením úveru uvedené v odseku 5 písm. h) sa bližšie špecifikujú v operačných dohodách, na ktorých sa majú dohodnúť dotknutý členský štát a Komisia po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1.
7.  
Rada prijme vykonávacie rozhodnutia uvedené v odseku 1 spravidla do štyroch týždňov od prijatia návrhu Komisie.
8.  
Rada na návrh Komisie bez zbytočného odkladu zmení svoje vykonávacie rozhodnutie prijaté v súlade s článkom 20 ods. 1 tak, aby zahŕňalo aktualizovaný maximálny finančný príspevok vypočítaný podľa článku 11 ods. 2.

Článok 21

Zmena plánu obnovy a odolnosti členského štátu

1.  
Ak už dotknutý členský štát z dôvodu objektívnych okolností nie je schopný zrealizovať plán obnovy a odolnosti vrátane príslušných míľnikov a cieľov, či už sčasti alebo úplne, môže Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o prípravu návrhu na zmenu alebo nahradenie vykonávacích rozhodnutí Rady uvedených v článku 20 ods. 1 a 3. Na uvedený účel môže členský štát navrhnúť zmenený alebo nový plán obnovy a odolnosti. Členské štáty môžu požiadať o technickú podporu pri príprave takéhoto návrhu v rámci Nástroja technickej podpory.

▼M2

1a.  
Výlučne na účely využitia možnosti stanovenej v článku 7 ods. 3 tohto nariadenia a v článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2024/795 členské štáty môžu Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o prípravu návrhu na zmenu vykonávacieho rozhodnutia Rady uvedeného v článku 20 ods. 1 a 3 tohto nariadenia tak, aby zahŕňalo opatrenia na podporu cieľov nariadenia (EÚ) 2024/795 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia.

▼B

2.  
Ak sa Komisia domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu obnovy a odolnosti, posúdi pozmenený alebo nový plán obnovy a odolnosti v súlade s článkom 19 a do dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia žiadosti pripraví návrh pre nové vykonávacie rozhodnutie Rady v súlade s článkom 20 ods. 1. Dotknutý členský štát a Komisia sa môžu v prípade potreby dohodnúť na predĺžení uvedenej lehoty o primerané obdobie. Rada prijme nové vykonávacie rozhodnutie spravidla do štyroch týždňov od prijatia návrhu Komisie.
3.  
Ak sa Komisia domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, neodôvodňujú zmenu príslušného plánu obnovy a odolnosti, žiadosť zamietne v lehote uvedenej v odseku 2, a to po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne príležitosť predložiť pripomienky v lehote jedného mesiaca od oznámenia záverov Komisie.

▼M1

KAPITOLA IIIa

REPowerEU

Článok 21a

Príjmy zo systému obchodovania s emisiami podľa smernice 2003/87/ES

1.  
Suma 20 000 000 000  EUR v bežných cenách získaná v súlade s článkom 10e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 6 ) je k dispozícii ako dodatočná nenávratná finančná podpora v rámci mechanizmu na vykonávanie podľa tohto nariadenia s cieľom zvýšiť odolnosť energetického systému Únie prostredníctvom zníženia závislosti od fosílnych palív a diverzifikácie dodávok energie na úrovni Únie. Ako sa stanovuje v článku 10e smernice 2003/87/ES, tieto sumy predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  
Alokovaný podiel sumy uvedenej v odseku 1, ktorý je k dispozícii pre každý členský štát, sa vypočíta na základe ukazovateľov stanovených v metodike uvedenej v prílohe IVa.
3.  
Suma uvedená v odseku 1 sa pridelí výlučne na opatrenia uvedené v článku 21c, s výnimkou opatrení uvedených v článku 21c ods. 3 písm. a). Môže pokrývať aj výdavky uvedené v článku 6 ods. 2.
4.  
Viazané rozpočtové prostriedky pokrývajúce sumu uvedenú v odseku 1 sa sprístupnia automaticky pre danú sumu od 1. marca 2023.
5.  
Každý členský štát môže Komisii predložiť žiadosť o pridelenie sumy, ktorá nepresahuje jeho podiel tak, že do svojho plánu zahrnie reformy a investície uvedené v článku 21c a uvedie svoje odhadované náklady.
6.  
Vo vykonávacom rozhodnutí Rady prijatom podľa článku 20 ods. 1 sa stanoví výška príjmov uvedených odseku 1 tohto článku pridelených členskému štátu po predložení žiadosti podľa odseku 5 tohto článku. Zodpovedajúca suma sa vyplatí v splátkach v závislosti od dostupných finančných prostriedkov v súlade s článkom 24, keď dotknutý členský štát uspokojivo splní míľniky a ciele určené v súvislosti s vykonávaním opatrení uvedených v článku 21c.

Článok 21b

Zdroje z programov so zdieľaným riadením na podporu cieľov REPowerEU

1.  
Členské štáty v rámci zdrojov, ktoré im boli pridelené, môžu žiadať podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021-2027 o podporu cieľov stanovených v článku 21c ods. 3 tohto nariadenia z programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus a Kohézneho fondu za predpokladu splnenia podmienok stanovených v článku 26a nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021-2027 a v nariadeniach pre dané fondy. Takáto podpora sa implementuje v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach na roky 2021-2027 a nariadeniami pre jednotlivé fondy.
2.  
Zdroje sa môžu previesť podľa článku 4aa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1755 ( 7 ) na podporné opatrenia uvedené v článku 21c tohto nariadenia.

Článok 21c

Kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti

1.  
Plány obnovy a odolnosti predložené Komisii po 1. marci 2023, v ktorých sa požaduje využitie dodatočných finančných prostriedkov podľa článku 14, 21a alebo 21b, musia zahŕňať kapitolu REPowerEU obsahujúcu opatrenia a ich príslušné míľniky a ciele. Opatreniami v kapitole REPowerEU sú buď nové reformy a investície, ktoré sa začali od 1. februára 2022, alebo rozšírená časť reforiem a investícií zahrnutých do už prijatého vykonávacieho rozhodnutia Rady pre dotknutý členský štát.
2.  
Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty, na ktoré sa vzťahuje zníženie maximálneho finančného príspevku v súlade s článkom 11 ods. 2, zahrnúť do kapitoly REPowerEU aj opatrenia uvedené v už prijatých vykonávacích rozhodnutiach Rady bez toho, aby sa rozšírili, a to až do výšky odhadovaných nákladov, ktorá sa rovná uvedenému zníženiu.
3.  

Cieľom reforiem a investícií v kapitole REPowerEU je prispieť k aspoň jednému z týchto cieľov:

a) 

zlepšenie energetickej infraštruktúry a zariadení s cieľom uspokojiť bezprostredné potreby v oblasti bezpečnosti dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu, a najmä umožniť diverzifikáciu dodávok v záujme Únie ako celku; opatrenia týkajúce sa ropnej infraštruktúry a zariadení potrebných na uspokojenie bezprostredných potrieb v oblasti bezpečnosti dodávok sa môžu zahrnúť do kapitoly REPowerEU členského štátu, len ak sa na tento členský štát do 1. marca 2023 vzťahovala mimoriadna dočasná výnimka podľa článku 3m ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 833/2014, a to z dôvodu jeho osobitnej závislosti od ropy a jeho geografickej situácie;

b) 

zvýšenie energetickej efektívnosti budov a kritickej energetickej infraštruktúry, dekarbonizácia hospodárstva, zvýšenie výroby a využívania udržateľného biometánu a vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo bezfosílneho vodíka a zvýšenie podielu a urýchlenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov;

c) 

boj proti energetickej chudobe;

d) 

stimulovanie znižovania dopytu po energii;

e) 

riešenie vnútorných a cezhraničných prekážok pri prenose a distribúcii energie, podpora uskladňovania elektrickej energie a urýchlenia integrácie obnoviteľných zdrojov energie a podpora dopravy s nulovými emisiami a jej infraštruktúry vrátane železníc;

f) 

podpora cieľov uvedených v písmenách a) až e) prostredníctvom urýchlenej rekvalifikácie pracovnej sily smerom k zeleným a súvisiacim digitálnym zručnostiam, ako aj podporovaním hodnotových reťazcov súvisiacich s kritickými surovinami a technológiami spojenými so zelenou transformáciou.

4.  
Kapitola REPowerEU obsahuje aj vysvetlenie, ako sú opatrenia v danej kapitole v súlade s úsilím dotknutého členského štátu dosiahnuť ciele stanovené v odseku 3, pričom sa zohľadnia opatrenia zahrnuté v už prijatom vykonávacom rozhodnutí Rady, ako aj vysvetlenie celkového prínosu týchto opatrení a iných doplnkových alebo sprievodných opatrení financovaných z vnútroštátnych zdrojov a zdrojov Únie k uvedeným cieľom.
5.  
Odhadované náklady na reformy a investície v kapitole REPowerEU sa nezohľadňujú pri výpočte celkových prostriedkov pridelených na plán obnovy a odolnosti podľa článku 18 ods. 4 písm. f) a článku 19 ods. 3 písm. f).
6.  

Odchylne od článku 5 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 4 písm. d) a článku 19 ods. 3 písm. d) sa zásada „výrazne nenarušiť“ neuplatňuje na reformy a investície podľa odseku 3 písm. a) tohto článku za predpokladu, že Komisia kladne posúdi splnenie týchto požiadaviek:

a) 

opatrenie je nevyhnutné a primerané na uspokojenie bezprostredných potrieb v oblasti bezpečnosti dodávok v súlade s odsekom 3 písm. a) tohto článku, pričom sa zohľadňujú čistejšie uskutočniteľné alternatívy a riziká účinkov odkázanosti na určitého dodávateľa;

b) 

dotknuté členské štáty vynaložili uspokojivé úsilie na obmedzenie potenciálneho narušenia environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, ak je to možné, a na zmiernenie narušenia prostredníctvom iných opatrení vrátane opatrení v kapitole REPowerEU;

c) 

opatrenie neohrozuje dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 na základe kvalitatívnych úvah;

d) 

opatrenie má byť funkčné do 31. decembra 2026.

7.  
Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 6 Komisia koná v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia môže predložiť pripomienky alebo požiadať o dodatočné informácie. Dotknutý členský štát poskytne požadované dodatočné informácie.
8.  
Príjmami sprístupnenými v súlade s článkom 21a sa nesmie prispievať na reformy a investície podľa odseku 3 písm. a) tohto článku.
9.  
Celkové odhadované náklady na opatrenia, ktoré sú predmetom kladného posúdenia Komisiou podľa odseku 6, nesmú presiahnuť 30 % celkových odhadovaných nákladov na opatrenia zahrnuté do kapitoly REPowerEU.

Článok 21d

Predbežné financovanie REPowerEU

1.  
K plánu obnovy a odolnosti, ktorý obsahuje kapitolu REPowerEU, môže byť pripojená žiadosť o predbežné financovanie. Pod podmienkou, že Rada prijme vykonávacie rozhodnutie uvedené v článku 20 ods. 1 a článku 21 ods. 2 do 31. decembra 2023, Komisia uskutoční dve platby predbežného financovania do celkovej výšky 20 % dodatočných finančných prostriedkov požadovaných dotknutým členským štátom na financovanie kapitoly REPowerEU, a to podľa článkov 7, 12, 14, 21a a 21b, pričom sa dodrží zásada rovnakého zaobchádzania medzi členskými štátmi a zásada proporcionality.
2.  
Pokiaľ ide o zdroje prevedené za podmienok stanovených v článku 26 nariadenia (EÚ) 2021/1060, každá z týchto dvoch platieb predbežného financovania nesmie presiahnuť 1 000 000 000  EUR.
3.  

Odchylne od článku 116 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia v čo najväčšej možnej miere a s výhradou dostupných zdrojov uskutoční platby predbežného financovania takto:

a) 

pokiaľ ide o prvú platbu predbežného financovania, do dvoch mesiacov od uzavretia dohody predstavujúcej právny záväzok uvedený v článku 23 Komisiou a dotknutým členským štátom;

b) 

pokiaľ ide o druhú platbu predbežného financovania, do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje posúdenie plánu obnovy a odolnosti vrátane kapitoly REPowerEU.

4.  
Platba predbežného financovania v súvislosti so zdrojmi uvedenými v odseku 2 sa uskutoční po prijatí informácií od všetkých členských štátov o tom, či majú v úmysle požiadať o predbežné financovanie takýchto zdrojov, a v prípade potreby na pomernom základe, aby sa dodržal celkový strop vo výške 1 000 000 000  EUR.
5.  
V prípadoch predbežného financovania podľa odseku 1 sa finančný príspevok uvedený v článku 20 ods. 5 písm. a) a v príslušných prípadoch úver, ktorý sa má vyplatiť, ako sa uvádza v článku 20 ods. 5 písm. h), pomerne upravia.

▼B

KAPITOLA IV

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  
Členské štáty pri vykonávaní mechanizmu ako prijímatelia alebo subjekty požičiavajúce si finančné prostriedky v rámci mechanizmu prijmú všetky primerané opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie a na zabezpečenie toho, aby využívanie finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami podporovanými mechanizmom bolo v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä pokiaľ ide o predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu. Na tento účel členské štáty zabezpečia účinný a efektívny systém vnútornej kontroly a vymáhanie neoprávnene vyplatených alebo zneužitých súm. Členské štáty môžu využívať svoje bežné vnútroštátne systémy rozpočtového riadenia.
2.  

V dohodách uvedených v článku 15 ods. 2 a článku 23 ods. 1 sa stanovia povinnosti členských štátov:

a) 

pravidelne kontrolovať, aby sa poskytnuté finančné prostriedky riadne využili v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami a aby sa každé opatrenie na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti riadne vykonalo v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami, najmä pokiaľ ide o predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu;

b) 

prijímať vhodné opatrenia na predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu, ako sa vymedzuje v článku 61 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a prijímať právne kroky na vymáhanie finančných prostriedkov, ktoré boli spreneverené, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek opatrením na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti;

c) 

priložiť k žiadosti o platbu:

i) 

vyhlásenie riadiaceho subjektu, že finančné prostriedky boli použité na určený účel, že informácie predložené spolu so žiadosťou o platbu sú úplné, presné a spoľahlivé, a že zavedené systémy kontroly poskytujú potrebné záruky, že finančné prostriedky boli spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov, podvodom a korupcii a dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia, a

ii) 

súhrn vykonaných auditov vrátane zistených nedostatkov a všetkých prijatých nápravných opatrení;

d) 

na účely auditu a kontroly a na poskytovanie porovnateľných informácií o využívaní finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti, na zber a zaručovanie prístupu k týmto štandardizovaným kategóriám údajov:

i) 

meno/názov konečného prijímateľa finančných prostriedkov;

ii) 

názov dodávateľa a subdodávateľa, ak je konečným prijímateľom finančných prostriedkov verejný obstarávateľ v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom v oblasti verejného obstarávania;

iii) 

meno(-á), priezvisko(-á) a dátum narodenia konečného(-ých) užívateľa(-ov) výhod v prípade prijímateľa finančných prostriedkov alebo dodávateľa, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ( 8 );

iv) 

zoznam všetkých opatrení na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti s celkovou výškou verejných finančných prostriedkov uvedených opatrení a s uvedením sumy finančných prostriedkov vyplatených v rámci mechanizmu a z iných fondov Únie;

e) 

výslovne oprávniť Komisiu, úrad OLAF, Dvor audítorov a v príslušných prípadoch Európsku prokuratúru, aby vykonali svoje práva, ako sa stanovuje v článku 129 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a uložiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov vyplatených na opatrenia na vykonávanie reforiem a investičných projektov zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti alebo všetkým ostatným osobám alebo subjektom zapojeným do ich vykonávania povinnosti výslovne oprávniť Komisiu, úrad OLAF, Dvor audítorov a v príslušných prípadoch Európsku prokuratúru na vykonávanie ich práv, ako sa stanovuje v článku 129 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a uložiť podobné povinnosti všetkým konečným prijímateľom vyplatených finančných prostriedkov;

f) 

viesť záznamy v súlade s článkom 132 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  
Osobné údaje, ako sú uvedené v odseku 2 písm. d) tohto článku, spracúvajú členské štáty a Komisia len na účely a príslušné trvanie postupov udeľovania absolutória, auditu a kontroly súvisiacich s využívaním finančných prostriedkov súvisiacich s vykonávaním dohôd uvedených v článku 15 ods. 2 a článku 23 ods. 1. V rámci postupu udeľovania absolutória Komisii v súlade s článkom 319 ZFEÚ podlieha mechanizmus podávaniu správ v rámci integrovaného podávania finančných správ a správ o zodpovednosti uvedeného v článku 247 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to najmä osobitne vo výročnej správe o riadení a výkonnosti.
4.  
Komisia sprístupní členským štátom integrovaný a interoperabilný informačný a monitorovací systém vrátane jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika na účely prístupu k príslušným údajom a ich analýzy v záujme všeobecného uplatňovania uvedeného systému členskými štátmi, a to aj za podpory Nástroja technickej podpory.
5.  
V dohodách uvedených v článku 15 ods. 2 a článku 23 ods. 1 sa takisto stanovuje právo Komisie primerane znížiť podporu v rámci mechanizmu a vymáhať všetky sumy splatné do rozpočtu Únie alebo požiadať o predčasné splatenie úveru v prípadoch podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie a ktoré členský štát nenapravil, alebo v prípade závažného porušenia povinnosti vyplývajúcej z takýchto dohôd.

Pri rozhodovaní o výške vymáhanej sumy a znížení, alebo o sume, ktorá sa má predčasne splatiť, Komisia dodržiava zásadu proporcionality a zohľadňuje závažnosť podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie, alebo závažnosť porušenia povinnosti. Pred tým, ako dôjde k zníženiu alebo sa požiada o predčasné splatenie, dostane členský štát príležitosť predložiť svoje pripomienky.

Článok 23

Záväzok finančného príspevku

▼M1

1.  
Keď Rada prijme vykonávacie rozhodnutie uvedené v článku 20 ods. 1, Komisia uzavrie dohodu s dotknutým členským štátom predstavujúcu individuálny právny záväzok v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. V prípade žiadneho členského štátu nesmie právny záväzok prekročiť celkovú sumu finančného príspevku uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) na roky 2021 a 2022, aktualizovaného finančného príspevku uvedeného v článku 11 ods. 2 na rok 2023 a sumy vypočítanej podľa článku 21a ods. 2.

▼B

2.  
Rozpočtové záväzky sa môžu zakladať na globálnych záväzkoch a v príslušnom prípade sa môžu rozdeliť na ročné splátky rozložené na viacero rokov.

Článok 24

Pravidlá pre platby, pozastavenie a vypovedanie dohôd týkajúcich sa finančných príspevkov a úverov

1.  
Platby finančných príspevkov, a v príslušných prípadoch úveru, dotknutému členskému štátu podľa tohto článku sa uskutočnia do 31. decembra 2026 v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti od dostupných finančných prostriedkov.
2.  
Po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v pláne obnovy a odolnosti schválenom v súlade s článkom 20 dotknutý členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku, a v relevantnom prípade úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu členské štáty predkladať Komisii dvakrát za rok.
3.  
Komisia posúdi na predbežnom základe a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti, či boli uspokojivo splnené príslušné míľniky a ciele stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Rady uvedenom v článku 20 ods. 1. Uspokojivé splnenie míľnikov a cieľov predpokladá, že dotknutý členský štát nezrušil opatrenia týkajúce sa predtým uspokojivo splnených míľnikov a cieľov. Pri tomto posúdení sa zohľadnia aj operačné dohody uvedené v článku 20 ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.
4.  
Ak Komisia vykoná kladné predbežné posúdenie uspokojivého splnenia príslušných míľnikov a cieľov, poskytne svoje zistenia Hospodárskemu a finančnému výboru a požiada ho o stanovisko k uspokojivému splneniu príslušných míľnikov a cieľov. Komisia pri svojom posúdení zohľadní stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru.
5.  
Ak je posúdenie Komisie kladné, Komisia bez zbytočného odkladu prijme rozhodnutie, ktorým v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách povolí vyplatenie finančného príspevku a v príslušných prípadoch i úveru. Takéto rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 35 ods. 2.
6.  
►C2  Ak Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 3 dospeje k záveru, že míľniky a ciele stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Rady uvedenom v článku 20 ods. 1 neboli uspokojivo splnené, ◄ pozastaví sa platba celého finančného príspevku alebo jeho časti, a v príslušných prípadoch úveru. Dotknutý členský štát môže do jedného mesiaca od oznámenia posúdenia Komisie predložiť svoje pripomienky.

Pozastavenie sa zruší len vtedy, ak dotknutý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie uspokojivého splnenia míľnikov a cieľov stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady uvedenom v článku 20 ods. 1.

7.  
Odchylne od článku 116 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách začína lehota na vykonanie platby plynúť odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vyplatenie dotknutému členskému štátu podľa odseku 5 tohto článku, alebo odo dňa oznámenia zrušenia pozastavenia podľa odseku 6 druhého pododseku tohto článku.
8.  
Ak dotknutý členský štát v lehote šiestich mesiacov od pozastavenia neprijme potrebné opatrenia, Komisia proporčne zníži sumu finančného príspevku, a v príslušných prípadoch úveru po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne príležitosť predložiť pripomienky do dvoch mesiacov od oznámenia svojich záverov.
9.  
Ak dotknutý členský štát do 18 mesiacov odo dňa prijatia vykonávacieho rozhodnutia Rady uvedeného v článku 20 ods. 1 nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti so žiadnym príslušným míľnikom a cieľom, Komisia vypovie dohody uvedené v článku 15 ods. 2 a článku 23 ods. 1 a zruší viazanosť sumy finančného príspevku bez toho, aby tým bol dotknutý článok 14 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Akékoľvek predbežné financovanie v súlade s článkom 13 sa vráti v plnej výške. Rozhodnutie o vypovedaní dohôd uvedených v článku 15 ods. 2 a článku 23 ods. 1 a v príslušných prípadoch o vrátení predbežného financovania prijme Komisia po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne možnosť predložiť pripomienky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia svojho posúdenia toho, či sa dosiahol hmatateľný pokrok.
10.  
Ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, prijatie rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vyplatenie finančného príspevku a v príslušných prípadoch úveru v súlade s odsekom 5, sa môže odložiť najviac o tri mesiace.

KAPITOLA V

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

Článok 25

Transparentnosť

1.  
Komisia bez zbytočného odkladu postúpi Európskemu parlamentu a Rade súčasne a za rovnakých podmienok plány obnovy a odolnosti, ktoré oficiálne predložili členské štáty, a návrhy vykonávacích rozhodnutí Rady uvedených v článku 20 ods. 1, ako ich zverejnila Komisia.
2.  
Informácie, ktoré Komisia zašle Rade alebo ktorémukoľvek z jej prípravných orgánov v súvislosti s týmto nariadením alebo jeho vykonávaním, sa súčasne sprístupnia Európskemu parlamentu, a to v prípade potreby pri splnení dojednaní o zachovaní dôvernosti. Príslušné výsledky diskusií vedených v prípravných orgánoch Rady sa poskytnú aj príslušnému výboru Európskeho parlamentu.
3.  
Dotknutý členský štát môže požiadať Komisiu o odstránenie citlivých alebo dôverných informácií, ktorých zverejnenie by ohrozilo jeho verejné záujmy. V takom prípade Komisia komunikuje s Európskym parlamentom a Radou o tom, ako im možno dôverne sprístupniť odstránené informácie v súlade s platnými pravidlami.
4.  
Komisia poskytne príslušnému výboru Európskeho parlamentu prehľad svojich predbežných zistení týkajúcich sa uspokojivého plnenia príslušných míľnikov a cieľov zahrnutých do plánov obnovy a odolnosti členských štátov.
5.  
Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže vyzvať Komisiu, aby poskytla informácie o aktuálnom stave posudzovania plánov obnovy a odolnosti v kontexte dialógu o podpore obnovy a odolnosti uvedenom v článku 26.

▼M1

Článok 25a

Transparentnosť v súvislosti s konečnými prijímateľmi

1.  
Každý členský štát vytvorí ľahko použiteľný verejný portál obsahujúci údaje o 100 konečných prijímateľoch, ktorí dostávajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení v rámci mechanizmu. Členské štáty aktualizujú tieto údaje dvakrát ročne.
2.  

V prípade konečných prijímateľov uvedených v odseku 1 sa uverejňujú tieto informácie:

a) 

v prípade právnickej osoby celý úradný názov prijímateľa a identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo, ak je k dispozícii, alebo iný jedinečný identifikátor zavedený na vnútroštátnej úrovni;

b) 

v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko prijímateľa;

c) 

suma prijatá každým prijímateľom, ako aj súvisiace opatrenia, na ktoré dostal členský štát finančné prostriedky v rámci mechanizmu.

3.  
Informácie uvedené v článku 38 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neuverejňujú.
4.  
Ak sa uverejnia osobné údaje, dotknutý členský štát informácie uvedené v odseku 2 odstráni po dvoch rokoch od skončenia rozpočtového roka, v ktorom sa finančné prostriedky vyplatili konečnému prijímateľovi.
5.  
Komisia centralizuje verejné portály členských štátov a uverejňuje údaje uvedené v odseku 1 v hodnotiacej tabuľke obnovy a odolnosti uvedenej v článku 30.

▼B

Článok 26

Dialóg o podpore obnovy a odolnosti

1.  

S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže príslušný výbor Európskeho parlamentu každé dva mesiace vyzvať Komisiu, aby prediskutovala tieto záležitosti:

a) 

stav obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii, ako aj opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia;

b) 

plány obnovy a odolnosti členských štátov;

c) 

posúdenie plánov obnovy a odolnosti členských štátov;

d) 

hlavné zistenia správy o preskúmaní uvedenej v článku 16 ods. 2;

e) 

stav plnenia míľnikov a cieľov plánov obnovy a odolnosti členských štátov;

f) 

postupy týkajúce sa platieb, pozastavenia a vypovedania vrátane všetkých predložených pripomienok a nápravných opatrení prijatých členskými štátmi na zabezpečenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov;

g) 

akékoľvek ďalšie relevantné informácie a dokumentáciu, ktoré Komisia poskytne príslušnému výboru Európskeho parlamentu v súvislosti s vykonávaním mechanizmu;

▼M1

h) 

pokrok vo vykonávaní reforiem a investícií v kapitolách REPowerEU.

▼B

2.  
Európsky parlament môže vyjadriť svoje názory v uzneseniach k záležitostiam uvedeným v odseku 1.
3.  
Komisia zohľadní všetky prvky vyplývajúce z názorov vyjadrených v rámci dialógu o podpore obnovy a odolnosti vrátane uznesení Európskeho parlamentu, ak sú k dispozícii.
4.  
Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti uvedená v článku 30 slúži ako základ pre dialóg o podpore obnovy a odolnosti.

KAPITOLA VI

PODÁVANIE SPRÁV

Článok 27

Podávanie správ členskými štátmi v kontexte európskeho semestra

Dotknutý členský štát podáva v kontexte európskeho semestra dvakrát za rok správu o pokroku dosiahnutom pri plnení svojho plánu obnovy a odolnosti vrátane operačných dohôd uvedených v článku 20 ods. 6 a o spoločných ukazovateľoch, ako sú uvedené v článku 29 ods. 4. Na uvedený účel sa správy členských štátov náležite zohľadnia v národných programoch reforiem, ktoré sa použijú ako nástroj na podávanie správ o pokroku pri plnení plánov obnovy a odolnosti.

KAPITOLA VII

KOMPLEMENTARITA, MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 28

Koordinácia a komplementarita

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne k svojej príslušnej zodpovednosti podporujú synergie a zabezpečujú účinnú koordináciu medzi mechanizmom a inými programami a nástrojmi Únie vrátane Nástroja technickej podpory, a najmä s opatreniami financovanými z fondov Únie. Na tento účel:

a) 

zabezpečujú medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, na vnútroštátnej a v príslušných prípadoch regionálnej úrovni komplementaritu, synergiu, koherentnosť a konzistentnosť, najmä vo vzťahu k opatreniam financovaným z fondov Únie, a to ako vo fáze plánovania, tak aj vo fáze implementácie;

b) 

optimalizujú mechanizmy koordinácie s cieľom zabrániť duplicite úsilia; a

c) 

zabezpečujú úzku spoluprácu medzi subjektmi zodpovednými za implementáciu a kontrolu na úrovni Únie, na vnútroštátnej a v príslušných prípadoch na regionálnej úrovni v záujme splnenia cieľov mechanizmu.

Článok 29

Monitorovanie vykonávania

▼M1

1.  
Komisia monitoruje vykonávanie mechanizmu a meria dosahovanie cieľov stanovených v článku 4 vrátane vykonávania reforiem a investícií v kapitolách REPowerEU a ich prispievaniu k cieľom stanoveným v článku 21c ods. 3. Monitorovanie vykonávania musí byť cielené a primerané činnostiam vykonávaným v rámci mechanizmu.

▼B

2.  
Systém Komisie na podávanie správ o výkonnosti zabezpečí, aby bol zber údajov na monitorovanie vykonávania činností a implementácie výsledkov vykonaný efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.
3.  
Komisia podáva správu ex post o výdavkoch financovaných z mechanizmu v rámci každého z pilierov uvedených v článku 3. Takéto podávanie správ bude vychádzať z rozpisu odhadovaných výdavkov uvedených v schválených plánoch obnovy a odolnosti.
4.  

Komisia je splnomocnená prijať v súlade článkom 33 do konca decembra 2021 delegované akty na doplnenie tohto nariadenia s cieľom:

a) 

stanoviť spoločné ukazovatele, ktoré sa majú používať na podávanie správ o pokroku a na účely monitorovania a hodnotenia mechanizmu, pokiaľ ide o dosahovanie všeobecných a konkrétnych cieľov; a

b) 

vymedziť metodiku vykazovania sociálnych výdavkov v rámci mechanizmu vrátane výdavkov na deti a mládež.

5.  
Členské štáty podávajú Komisii správy o spoločných ukazovateľoch.

▼M2

6.  

Pred vyhlásením akýchkoľvek výziev na predkladanie návrhov alebo postupov verejného obstarávania súvisiacich s cieľmi platformy STEP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) 2024/795, členské štáty sprístupnia na Portáli suverenity uvedenom v článku 6 uvedeného nariadenia tieto informácie:

a) 

geografická oblasť, na ktorú sa výzva na predkladanie návrhov vzťahuje;

b) 

príslušná investícia;

c) 

typ oprávnených žiadateľov;

d) 

celková výška podpory na výzvu;

e) 

dátum začiatku a konca výzvy;

f) 

odkaz na webové sídlo, na ktorom sa uverejní výzva.

▼B

Článok 30

Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

1.  
Komisia vypracuje hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti (ďalej len „hodnotiaca tabuľka“), v ktorej sa uvádza pokrok v realizácii plánov obnovy a odolnosti členských štátov v každom zo šiestich pilierov uvedených v článku 3. Hodnotiaca tabuľka predstavuje systém podávania správ o výkonnosti mechanizmu.
2.  
Komisia je splnomocnená prijať v súlade článkom 33 delegovaný akt na doplnenie tohto nariadenia vymedzením podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky s cieľom zaznamenávať pokrok v realizácii plánov obnovy a odolnosti, ako sa uvádza v odseku 1.

▼M1

3.  
V hodnotiacej tabuľke sa uvádza aj pokrok vo vykonávaní plánov obnovy a odolnosti v súvislosti so spoločnými ukazovateľmi uvedenými v článku 29 ods. 4. Takisto zahŕňa pokrok vo vykonávaní opatrení v kapitolách REPowerEU a ich príspevok k cieľom stanoveným v článku 21c ods. 3 a uvádza informácie o znížení dovozu fosílnych palív do Únie a o diverzifikácii dodávok energie.

▼B

4.  
Hodnotiaca tabuľka začne fungovať do decembra 2021 a Komisia ju aktualizuje dvakrát za rok. Hodnotiaca tabuľka sa sprístupní verejnosti na webovom sídle alebo na internetovom portáli.

Článok 31

Výročná správa

1.  
O vykonávaní mechanizmu podáva Komisia výročnú správu Európskemu parlamentu a Rade.
2.  
Výročná správa musí obsahovať informácie o pokroku dosiahnutom v súvislosti s plánmi obnovy a odolnosti dotknutých členských štátov v rámci mechanizmu vrátane informácií o stave plnenia míľnikov a cieľov a stave platieb a ich pozastavení.

▼M1

3.  

Výročná správa musí obsahovať aj tieto informácie o:

▼B

a) 

príspevku z mechanizmu k cieľom v oblasti klímy a k digitálnym cieľom;

b) 

výkonnosti mechanizmu na základe spoločných ukazovateľov uvedených v článku 29 ods. 4;

c) 

výdavkoch financovaných z mechanizmu v rámci šiestich pilierov uvedených v článku 3, zahŕňajúc sociálne výdavky vrátane výdavkov na deti a mládež, ako sa uvádza v článku 29 ods. 4;

▼M1

d) 

prehľade opatrení s cezhraničným rozmerom či účinkom alebo rozmerom či účinkom zahŕňajúcim viac krajín, ktoré sú zahrnuté do všetkých kapitol REPowerEU, ich celkových odhadovaných nákladoch a údaj o tom, či celkové náklady na tieto opatrenia dosahujú sumu, ktorá predstavuje aspoň 30 % celkových odhadovaných nákladov na opatrenia zahrnuté do všetkých kapitol REPowerEU;

e) 

počte opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 21c ods. 3 písm. a), zahrnutých do všetkých kapitol REPowerEU, a ich celkových odhadovaných nákladoch;

f) 

pokroku vo vykonávaní reforiem a investícií v kapitole REPowerEU prostredníctvom osobitného oddielu, ktorý zahŕňa skúsenosti získané po analýze dostupných údajov o konečných prijímateľoch a príklady najlepších postupov.

3a.  
Informácie uvedené v odseku 3 písm. d) a e) sa zahrnú len do výročnej správy po schválení posúdenia všetkých plánov obnovy a odolnosti obsahujúcich kapitolu REPowerEU.

▼B

4.  
Na účely podávania správ o činnostiach uvedených v odsekoch 2 a 3 môže Komisia v príslušnom prípade použiť obsah príslušných dokumentov, ktoré oficiálne prijala v rámci európskeho semestra.

Článok 32

Hodnotenie mechanizmu a jeho hodnotenie ex post

1.  
Komisia predloží do 20 februára 2024 [tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov nezávislú hodnotiacu správu o vykonávaní mechanizmu a do 31. decembra 2028 správu o nezávislom hodnotení ex post.

▼M1

2.  
V hodnotiacej správe sa predovšetkým posúdi miera dosiahnutia cieľov, efektívnosť využívania zdrojov a európska pridaná hodnota. Zváži sa v nej aj pokračujúca relevantnosť všetkých cieľov a opatrení, ako aj posúdenie vykonávania kapitol REPowerEU a ich príspevkov k cieľom stanoveným v článku 21c ods. 3.

▼B

3.  
V príslušnom prípade sa k hodnoteniu pripojí návrh na zmeny tohto nariadenia.
4.  
Správa o hodnotení ex post pozostáva z celkového posúdenia mechanizmu a obsahuje informácie o jeho vplyve z dlhodobého hľadiska.

Článok 33

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 ods. 4 a v článku 30 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 19 februára 2021 [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
3.  
Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 29 ods. 4 a v článku 30 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 29 ods. 4 a článku 30 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Informovanosť, komunikácia a propagácia

1.  
Na zabezpečenie zviditeľnenia finančných prostriedkov Únie určených na finančnú podporu, s ktorou sa počíta v príslušnom pláne obnovy a odolnosti, môže Komisia vykonávať komunikačné činnosti vrátane spoločných komunikačných činností s dotknutými vnútroštátnymi orgánmi. Komisia môže v príslušnom prípade zabezpečiť, aby sa podpora v rámci mechanizmu oznámila a uznala prostredníctvom vyhlásenia o financovaní.
2.  
Prijímatelia finančných prostriedkov Únie musia, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, priznať pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie tak, že poskytujú koherentné, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, prípadne aj zobrazením emblému Únie a uvedením náležitého vyhlásenia o financovaní, ktoré znie „financované Európskou úniou – NextGenerationEU“.
3.  
Komisia v súvislosti s mechanizmom, akciami prijatými v rámci mechanizmu a dosiahnutými výsledkami vykonáva informačné a komunikačné činnosti. Komisia v príslušnom prípade informuje o svojich akciách styčné kancelárie Európskeho parlamentu a zapojí ich do týchto akcií. Finančné zdroje pridelené na mechanizmus takisto prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 4.

Článok 35

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku z mechanizmu pre každý členský štát

V tejto prílohe sa stanovuje metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý členský štát v súlade s článkom 11. Metóda zohľadňuje, pokiaľ ide o každý členský štát:

— 
počet obyvateľov;
— 
prevrátenú hodnotu HDP na obyvateľa;
— 
priemernú mieru nezamestnanosti za posledných päť rokov oproti priemeru Únie (2015 – 2019);
— 
pokles v reálnom HDP v roku 2020 a súhrnný pokles v reálnom HDP v rokoch 2020 a 2021.

Na zabránenie nadmernej koncentrácii prostriedkov:

— 
prevrátená hodnota HDP na obyvateľa je obmedzená na maximálne 150 % priemeru Únie;
— 
odchýlka miery nezamestnanosti v danom členskom štáte od priemeru Únie je obmedzená na maximálne 150 % priemeru Únie;
— 
aby sa zohľadnili všeobecne stabilnejšie pracovné trhy v bohatších členských štátoch (s HND na obyvateľa nad priemerom Únie), je odchýlka ich miery nezamestnanosti od priemeru Únie obmedzená na maximálne 75 %.

Maximálny finančný príspevok z mechanizmu pre členský štát (MFCi) je definovaný takto:

MFCi = ν i × (FS)

kde:

FS (finančná podpora) je dostupné financovanie v rámci mechanizmu podľa článku 6 ods. 1 písm. a), a

νi je kľúč na určenie príspevku pre členský štát i, definovaný ako:

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

kde:

κi je kľúč na určenie príspevku uplatňovaný na 70 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) a stanovený v prílohe II, a

αi je kľúč na určenie príspevku uplatňovaný na 30 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) a stanovený v prílohe III.
PRÍLOHA II

Kľúč na určenie príspevku uplatňovaný na 70 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a), κi , sa definuje takto:

image,

kdeimageaimage,

simage,

υi ≤ 0,75 pre členské štáty simagea

υi ≤ 1,5 pre členské štáty simage.

Definícia ( 9 ):

— 
imageako nominálny HDP na obyvateľa členského štátu i v roku 2019;
— 
imageako vážený priemer HDP na obyvateľa v roku 2019 v členských štátoch EÚ-27;
— 
popi,2019 ako celkový počet obyvateľov členského štátu i v roku 2019;
— 
popEU,2019 ako celkový počet obyvateľov členských štátov EÚ-27 v roku 2019;
— 
Ui,2015-2019 ako priemerná miera nezamestnanosti členského štátu i v období 2015 – 2019;
— 
UEU,2015-2019 ako priemerná miera nezamestnanosti v EÚ-27 v období 2015 – 2019 (v každom roku vážený priemer členských štátov EÚ-27);
— 
imageako HND na obyvateľa v členskom štáte i v roku 2019;
— 
imageako vážený priemer HND na obyvateľa členských štátov EÚ-27 v roku 2019.
PRÍLOHA III

Kľúč na určenie príspevku uplatňovaný na 30 % sumy uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a), αi, sa definuje takto:

image

kde:

imageaimage

kde:

image imageaimage

simage

Definícia:

— 
GDPi,t ako reálny HDP členského štátu i v čase t = 2019, 2020, 2021;
— 
imageako HDP na obyvateľa členského štátu i v roku 2019;
— 
imageako vážený priemer HDP na obyvateľa v roku 2019 v členských štátoch EÚ-27;
— 
popi,2019 ako celkový počet obyvateľov členského štátu i v roku 2019;
— 
popEU,2019 ako celkový počet obyvateľov členských štátov EÚ-27 v roku 2019.

Pokles v reálnom HDP za rok 2020 (δGDPi,2020–2019) a súhrnný pokles v reálnom HDP za obdobie 2020 – 2021 (δGDPi,2020–2019) sa zakladá na prognózach Komisie z jesene 2020 a bude aktualizovaný do 30. júna 2022 pre každý členský štát, čím sa údaje z prognóz Komisie z jesene 2020 nahradia aktuálnymi údajmi nahlásenými v najnovšej dostupnej aktualizácii Eurostatu so sériovým kódom „tec00115 (miera rastu reálneho HDP – objem)“.
PRÍLOHA IV

Uplatnením metodík uvedených v prílohách I, II a III na sumu uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. a) prepočítaných na súčasné ceny vznikne nasledovný podiel a výška maximálneho finančného príspevku pre každý členský štát bez toho, aby tým bol dotknutý výpočet aktualizovaný do 30. júna 2022:Maximálny finančný príspevok na každý členský štát EÚ

 

na 70 % sumy, ktorá je k dispozícii

Na 30 % sumy, ktorá je k dispozícii (orientačná suma na základe prognóz Komisie z jesene 2020)

 

 

Podiel ako % celku

Suma (v 1 000 EUR v bežných cenách)

Podiel ako % celku

Suma (v 1 000 EUR v bežných cenách)

Spolu

BE

1,56 %

3 646 437

2,20 %

2 278 834

5 925 271

BG

1,98 %

4 637 074

1,58 %

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51 %

3 538 166

3,41 %

3 533 509

7 071 676

DK

0,56 %

1 303 142

0,24 %

248 604

1 551 746

DE

6,95 %

16 294 947

9,01 %

9 324 228

25 619 175

EE

0,32 %

759 715

0,20 %

209 800

969 515

IE

0,39 %

914 572

0,07 %

74 615

989 186

EL

5,77 %

13 518 285

4,11 %

4 255 610

17 773 895

ES

19,88 %

46 603 232

22,15 %

22 924 818

69 528 050

FR

10,38 %

24 328 797

14,54 %

15 048 278

39 377 074

HR

1,98 %

4 632 793

1,61 %

1 664 039

6 296 831

IT

20,45 %

47 935 755

20,25 %

20 960 078

68 895 833

CY

0,35 %

818 396

0,18 %

187 774

1 006 170

LV

0,70 %

1 641 145

0,31 %

321 944

1 963 088

LT

0,89 %

2 092 239

0,13 %

132 450

2 224 690

LU

0,03 %

76 643

0,02 %

16 883

93 526

HU

1,98 %

4 640 462

2,45 %

2 535 376

7 175 838

MT

0,07 %

171 103

0,14 %

145 371

316 474

NL

1,68 %

3 930 283

1,96 %

2 032 041

5 962 324

AT

0,95 %

2 231 230

1,19 %

1 230 938

3 462 169

PL

8,65 %

20 275 293

3,46 %

3 581 694

23 856 987

PT

4,16 %

9 760 675

4,01 %

4 149 713

13 910 387

RO

4,36 %

10 213 809

3,90 %

4 034 211

14 248 020

SI

0,55 %

1 280 399

0,48 %

496 924

1 777 322

SK

1,98 %

4 643 840

1,63 %

1 686 154

6 329 994

FI

0,71 %

1 661 113

0,41 %

424 692

2 085 805

SE

1,24 %

2 911 455

0,36 %

377 792

3 289 248

EÚ27

100,00 %

234 461 000

100,00 %

103 508 000

337 969 000

▼M1
PRÍLOHA IVa

V tejto prílohe sa stanovuje metodika výpočtu alokovaného podielu zdrojov vo forme dodatočnej nenávratnej finančnej podpory v rámci mechanizmu uvedenej v článku 21a ods. 1, ktorá je k dispozícii pre každý členský štát. Metóda v súvislosti s každým členským štátom zohľadňuje:

— 
počet obyvateľov,
— 
prevrátenú hodnotu HDP na obyvateľa,
— 
cenový deflátor tvorby hrubého fixného kapitálu,
— 
podiel fosílnych palív na hrubej domácej spotrebe energie.

Na zabránenie nadmernej koncentrácii zdrojov:

— 
prevrátená hodnota HDP na obyvateľa je obmedzená na maximálne 160 % váženého priemeru Únie,
— 
prevrátená hodnota HDP na obyvateľa je obmedzená na maximálne 55 % váženého priemeru Únie, ak je HDP na obyvateľa dotknutého členského štátu vyšší ako 130 % priemeru EÚ27,
— 
minimálny alokovaný podiel je stanovený na 0,15 %,
— 
maximálny alokovaný podiel je stanovený na 13,80 %.

Kľúč na pridelenie príspevku uplatňovaný na sumu uvedenú v článku 21a ods. 1, ρi sa definuje takto:

image

kde členské štáty i až z sú členskými štátmi, ktoré využívajú minimálny alokovaný podiel, a členské štáty i až q sú členské štáty, ktoré využívajú maximálny alokovaný podiel;

kde

image

kde

image

,kde

image

pre členské štáty i s