EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0092-20210129

Consolidated text: Nariadenie Rady (EÚ) 2021/92 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/92/2021-01-29

02021R0092 — SK — 29.01.2021 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/92

z 28. januára 2021,

ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

(Ú. v. ES L 031 29.1.2021, s. 31)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/406 z 5. marca 2021,

  L 81

1

9.3.2021
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/92

z 28. januára 2021,

ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich ÚniiHLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.  
Týmto nariadením sa stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb dostupné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii.
2.  

Rybolovné možnosti uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a) 

obmedzenia výlovu na rok 2021 a v prípade, že sa tak uvádza v tomto nariadení, na rok 2022;

b) 

obmedzenia rybolovného úsilia na rok 2021 s výnimkou obmedzení rybolovného úsilia uvedených v prílohe II, ktoré sa budú uplatňovať od pondelok 1. februára 2021 do pondelok 31. januára 2022;

c) 

rybolovné možnosti pre určité populácie v oblasti dohovoru CCAMLR na obdobie od 1. decembra 2020 do 30. novembra 2021.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto plavidlá:

a) 

rybárske plavidlá Únie;

b) 

plavidlá tretích krajín vo vodách Únie.

2.  

Toto nariadenie sa uplatňuje aj:

a) 

na rekreačný rybolov, keď sa takýto rybolov výslovne uvádza v jeho príslušných ustanoveniach tohto nariadenia, a

b) 

na komerčný rybolov z brehu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„plavidlo tretej krajiny“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny a registrované v tretej krajine;

b) 

„rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje na rekreačné, turistické alebo športové účely;

c) 

„medzinárodné vody“ sú vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani právomoc žiadneho štátu;

d) 

„celkový povolený výlov“ (TAC) je:

i) 

v prípade rybolovu, na ktorý sa vzťahuje výnimka z povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, množstvo, ktoré možno z každej populácie vylodiť každý rok;

ii) 

v prípade všetkých ostatných druhov rybolovu množstvo, ktoré možno z každej populácie vyloviť každý rok;

e) 

„kvóta“ je podiel na TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine;

f) 

„analytický posudok“ je kvantitatívne vyhodnotenie trendov v danej populácii na základe údajov o biológii a využívaní tejto populácie, ktoré sú podľa vedeckého prieskumu dostatočne kvalitné ako podklad pre vedecké odporúčanie v súvislosti s možnosťami budúcich výlovov;

g) 

„veľkosť ôk siete“ je veľkosť ôk rybárskej siete vymedzená v článku 6 bode 34 nariadenia (EÚ) 2019/1241;

h) 

„register rybárskej flotily Únie“ je register zriadený Komisiou v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

i) 

„rybársky denník“ je denník uvedený v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

j) 

„prístrojová bója“ je bója, ktorá je zreteľne označená jedinečným referenčným číslom umožňujúcim identifikáciu jej vlastníka a vybavená satelitným systémom sledovania na monitorovanie jej polohy;

k) 

„aktívna bója“ je akákoľvek prístrojová bója, ktorá bola aktivovaná, zapnutá a nasadená na mori na unášanom zariadení na zhlukovanie rýb (FAD) alebo brvne, ktorá vysiela pozície a iné dostupné informácie, ako napríklad odhady echolotu.

Článok 4

Rybolovné zóny

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie zón:

a) 

„zóny ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora)“ sú geografické oblasti uvedené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ( 1 );

b) 

„Skagerrak“ je geografická oblasť ohraničená na západe čiarou vedenou od majáka Hanstholm po maják Lindesnes a na juhu čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od daného bodu po najbližší bod švédskeho pobrežia;

c) 

„Kattegat“ je geografická oblasť ohraničená na severe čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od daného bodu po najbližší bod na švédskom pobreží a na juhu čiarou vedenou od Hasenøre po Gnibens Spids, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved po Kullen;

d) 

„funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7“ je geografická oblasť ohraničená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

— 
53° 30' s. z. š., 15° 00' z. z. d.
— 
53° 30' s. z. š., 11° 00' z. z. d.
— 
51° 30' s. z. š., 11° 00' z. z. d.
— 
51° 30' s. z. š., 13° 00' z. z. d.
— 
51° 00' s. z. š., 13° 00' z. z. d.
— 
51° 00' s. z. š., 15° 00' z. z. d.
e) 

„funkčná jednotka 25 divízie ICES 8c“ je geografická oblasť ohraničená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

— 
43° 00' s. z. š., 9° 00' z. z. d.
— 
43° 00' s. z. š., 10° 00' z. z. d.
— 
43° 30' s. z. š., 10° 00' z. z. d.
— 
43° 30' s. z. š., 9° 00' z. z. d.
— 
44° 00' s. z. š., 9° 00' z. z. d.
— 
44° 00' s. z. š., 8° 00' z. z. d.
— 
43° 30' s. z. š., 8° 00' z. z. d.
f) 

„funkčná jednotka 26 divízie ICES 9a“ je geografická oblasť ohraničená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

— 
43° 00' s. z. š., 8° 00' z. z. d.
— 
43° 00' s. z. š., 10° 00' z. z. d.
— 
42° 00' s. z. š., 10° 00' z. z. d.
— 
42° 00' s. z. š., 8° 00' z. z. d.
g) 

„funkčná jednotka 27 divízie ICES 9a“ je geografická oblasť ohraničená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

— 
42° 00' s. z. š., 8° 00' z. z. d.
— 
42° 00' s. z. š., 10° 00' z. z. d.
— 
38° 30' s. z. š., 10° 00' z. z. d.
— 
38° 30' s. z. š., 9° 00' z. z. d.
— 
40° 00' s. z. š., 9° 00' z. z. d.
— 
40° 00' s. z. š., 8° 00' z. z. d.
h) 

„funkčná jednotka 30 divízie ICES 9a“ je geografická oblasť pod právomocou Španielska v Kádizskom zálive a priľahlých vodách divízie 9a;

i) 

„funkčná jednotka 31 divízie ICES 8c“ je geografická oblasť ohraničená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

— 
43° 30' s. z. š., 6° 00' z. z. d.
— 
44° 00' s. z. š., 6° 00' z. z. d.
— 
44° 00' s. z. š., 2° 00' z. z. d.
— 
43° 30' s. z. š., 2° 00' z. z. d.
j) 

„Kádizský záliv“ je geografická oblasť divízie ICES 9a východne od poludníka 7° 23′ 48″ z. z. d.;

k) 

„oblasť dohovoru CCAMLR (Komisia pre zachovanie živých antarktických morských zdrojov)“ je geografická oblasť vymedzená v článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 601/2004 ( 2 );

l) 

„oblasti CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku)“ sú geografické oblasti uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ( 3 );

m) 

„oblasť dohovoru IATTC (Medziamerická komisia pre tropické tuniaky)“ je geografická oblasť vymedzená v Dohovore o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949 ( 4 );

n) 

„oblasť dohovoru ICCAT (Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov)“ je geografická oblasť vymedzená v Medzinárodnom dohovore o zachovaní atlantických tuniakov ( 5 );

o) 

„oblasť pôsobnosti IOTC (Komisia pre tuniaky z Indického oceánu)“ je geografická oblasť vymedzená v Dohode o založení Komisie pre tuniaky z Indického oceánu ( 6 );

p) 

„oblasti NAFO (Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku)“ sú geografické oblasti uvedené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ( 7 );

q) 

„oblasť dohovoru SEAFO (Organizácia pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku)“ je geografická oblasť vymedzená v Dohovore o ochrane a využívaní rybolovných zdrojov v juhovýchodnom Atlantiku ( 8 );

r) 

„oblasť dohody SIOFA (Dohoda o rybolove v južnom Indickom oceáne)“ je geografická oblasť vymedzená v Dohode o rybolove v južnom Indickom oceáne ( 9 );

s) 

„oblasť dohovoru SPRFMO (Regionálna organizácia pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne)“ je geografická oblasť vymedzená v Dohovore o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne ( 10 );

t) 

„oblasť dohovoru WCPFC (Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne)“ je geografická oblasť vymedzená v Dohovore o ochrane populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a hospodárení s nimi v západnom a strednom Tichom oceáne ( 11 );

u) 

„šíre more Beringovho mora“ je geografická oblasť šíreho mora v Beringovom mori, ktorá sa nachádza viac ako 200 námorných míľ od základných línií, od ktorých sa meria šírka pobrežných vôd pobrežných štátov Beringovho mora;

v) 

„oblasť spoločných kompetencií IATTC a WCPFC“ je geografická oblasť vymedzená týmito hranicami:

— 
poludníkom 150° z. z. d.,
— 
poludníkom 130° z. z. d.,
— 
rovnobežkou 4° j. z. š.,
— 
rovnobežkou 50° j. z. š.HLAVA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL ÚNIEKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 5

TAC a prideľovanie

1.  
TAC pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Únie alebo v určitých vodách nepatriacich Únii, ako aj pridelenie týchto TAC členským štátom a prípadné funkčne súvisiace podmienky sú stanovené v prílohe I.
2.  
Rybárske plavidlá Únie môžu získať oprávnenie loviť v rámci TAC stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu vo vodách, ktoré patria pod právomoc Faerských ostrovov, Grónska a Nórska, a v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen za podmienok, ktoré sú stanovené v článku 22 tohto nariadenia a prílohe V časti A k tomuto nariadeniu a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 ( 12 ) a jeho vykonávacích ustanoveniach.
3.  
Rybárskym plavidlám Únie sa môže udeliť oprávnenie loviť v rámci TAC stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu vo vodách, ktoré patria pod rybársku právomoc Spojeného kráľovstva, za podmienok, ktoré sú stanovené v článku 22 tohto nariadenia a v nariadení (EÚ) 2017/2403 a jeho vykonávacích ustanoveniach.

Článok 6

TAC, ktoré majú určovať členské štáty

1.  
TAC určitých populácií rýb určuje príslušný členský štát. Tieto populácie sa uvádzajú v prílohe I.
2.  

TAC určované členskými štátmi:

a) 

sú v súlade so zásadami a pravidlami SRP, najmä so zásadou udržateľného využívania populácií, ako aj

b) 

majú za výsledok:

i) 

ak je k dispozícii analytický posudok, s čo najväčšou možnou pravdepodobnosťou také využívanie populácií, ktoré bude v súlade s MSY; alebo

ii) 

ak analytický posudok nie je k dispozícii alebo nie je úplný, také využívanie populácie, ktoré je v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva.

3.  

Každý príslušný členský štát do 15. marca 2021 predloží Komisii tieto informácie:

a) 

prijaté TAC;

b) 

údaje, ktoré zozbieral a posúdil a na základe ktorých stanovil TAC;

c) 

podrobné informácie o tom, ako prijaté TAC spĺňajú požiadavky odseku 2.

Článok 7

Uplatňovanie dočasných TAC

1.  
Ak sa odkazuje na tento odsek v tabuľke rybolovných možností v prílohe IA alebo prílohe IB, rybolovné možnosti v danej tabuľke sú dočasné a uplatňujú sa od 1. januára do 31. marca 2021. Týmito dočasnými rybolovnými možnosťami nie je dotknuté stanovenie konečných rybolovných možností na rok 2021 v súlade s výsledkami medzinárodných rokovaní alebo konzultácií v súlade, vedeckými odporúčaniami, uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a príslušnými viacročnými plánmi.
2.  
Plavidlá Únie môžu loviť populácie v súlade s dočasnými rybolovnými možnosťami uvedenými v odseku 1, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách a vo vodách tretích krajín, ktoré plavidlám Únie udelili prístup do svojich vôd.

Článok 8

Podmienky vylodenia úlovkov a vedľajších úlovkov

1.  

Úlovky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa ponechávajú na palube alebo sa vyloďujú, len ak:

a) 

ich vylovili plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu s kvótou a táto kvóta ešte nebola vyčerpaná; alebo

b) 

predstavujú podiel na kvóte Únie, ktorá nebola pridelená členským štátom, pričom uvedená kvóta Únie ešte nebola vyčerpaná.

2.  
Populácie necieľových druhov v rámci bezpečných biologických hraníc uvedené v článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uvádzajú v prílohe I k tomuto nariadeniu na účely výnimky z povinnosti započítavať úlovky do príslušných kvót, stanovenej v uvedenom článku.

Článok 9

Mechanizmus výmeny kvót pre TAC pre nezamedziteľné vedľajšie úlovky v súvislosti s povinnosťou vylodiť úlovky

1.  
S cieľom zohľadniť zavedenie povinnosti vylodiť úlovky a s cieľom sprístupniť kvóty pre určité vedľajšie úlovky členským štátom bez kvót sa na TAC určené v prílohe IA stanovuje mechanizmus výmeny kvót vymedzený v odsekoch 2 až 5.
2.  
6 % každej kvóty z dočasného TAC pre tresku škvrnitú v Keltskom mori, pre tresku škvrnitú na západe Škótska, pre tresku merlang v Írskom mori a pre platesu veľkú v divíziách ICES 7h, 7j a 7k, a 3 % každej kvóty z dočasného TAC pre tresku merlang na západe Škótska pridelenej jednotlivým členským štátom sa sprístupní pre rezervu na výmenu kvót dostupnú od 1. januára 2021. Členské štáty bez kvóty budú mať výhradný prístup k tejto rezerve do 31. marca 2021.“.
3.  
Množstvá vyčerpané z rezervy nemožno vymeniť ani presunúť do budúceho roku. Nevyužité množstvá sa po 31. marci 2021 vrátia členským štátom, ktoré ich pôvodne poskytli do rezervy na výmenu kvót.
4.  
Ako náhrada v rámci výmeny sa prednostne poskytujú kvóty zo zoznamu TAC určené členským štátom, ktorý prispel do rezervy, uvedené v dodatku k prílohe IA.
5.  
Kvóty uvedené v odseku 4 musia mať rovnocennú komerčnú hodnotu podľa trhového výmenného kurzu alebo iného vzájomne akceptovateľného výmenného kurzu. Ak neexistuje iná možnosť, použije sa rovnocenná hospodárska hodnota podľa priemerných cien Únie za predchádzajúci rok, ktoré poskytlo Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry.
6.  
Ak mechanizmus výmeny kvót stanovený v odsekoch 2 až 5 tohto článku neumožní členským štátom pokryť ich nezamedziteľné vedľajšie úlovky v približnej miere, usilujú sa členské štáty o dohodu o výmene kvót podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pričom zaistia, aby mali vymenené kvóty rovnocennú komerčnú hodnotu.

Článok 10

Obmedzenia rybolovného úsilia v divízii ICES 7e

1.  
V prílohe II sa na obdobia uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) stanovujú technické aspekty práv a povinností súvisiacich s prílohou II pre hospodárenie s populáciou soley európskej v divízii ICES 7e.
2.  
Pokiaľ členský štát predloží žiadosť v súlade s bodom 7.4 prílohy II, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prideliť tomuto žiadajúcemu členskému štátu dodatočný počet dní na mori, o ktorý sa navýši počet dní uvedený v bode 5 uvedenej prílohy, počas ktorých môže byť plavidlo na základe oprávnenia od vlajkového členského štátu prítomné vo vodách divízie ICES 7e, keď má na palube akýkoľvek regulovaný výstroj. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.
3.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prideliť žiadajúcemu členskému štátu maximálne tri dni v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022, o ktoré sa navýši počet dní uvedený v bode 5 prílohy II, počas ktorých môže byť plavidlo na základe programu na posilnenie prítomnosti vedeckých pozorovateľov uvedeného v bode 8.1 uvedenej prílohy prítomné vo vodách divízie ICES 7e. Tieto dni sa prideľujú na základe opisu, ktorý daný členský štát predložil v súlade s bodom 8.3 prílohy II, a po konzultácii s výborom STECF. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

Článok 11

Opatrenia týkajúce sa rybolovu morony striebristej

1.  
Rybárskym plavidlám Únie, ako aj komukoľvek, kto prevádzkuje komerčný rybolov z pobrežia, sa zakazuje loviť moronu striebristú v divíziách 4b a 4c a v podoblasti ICES 7. Zakazuje sa ponechávať, prekladať, premiestňovať alebo vyloďovať jedince morony striebristej ulovené v danej oblasti.
2.  

Odchylne od odseku 1 môžu v januári 2021 rybárske plavidlá Únie v divíziách ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f a 7h loviť moronu striebristú a ponechávať, prekladať, premiestňovať alebo vyloďovať jedince morony striebristej ulovené v uvedenej oblasti týmto výstrojom a v rámci týchto obmedzení:

a) 

vlečnými sieťami na lov pri dne ( 13 ) v prípade nezamedziteľných vedľajších úlovkov, ktorých množstvo nepresiahne 520 kilogramov za dva mesiace a 5 % hmotnosti celkového úlovku morských organizmov na palube ulovených daným plavidlom počas jedného rybárskeho výjazdu;

b) 

záťahovými sieťami ( 14 ) v prípade nezamedziteľných vedľajších úlovkov, ktorých množstvo nepresiahne 520 kilogramov za dva mesiace a 5 % hmotnosti celkového úlovku morských organizmov na palube ulovených daným plavidlom počas jedného rybárskeho výjazdu;

c) 

háčikmi a lovnými šnúrami ( 15 ) najviac 1,43 tony na plavidlo;

d) 

pomocou osadených žiabroviek ( 16 ) pre nezamedziteľné vedľajšie úlovky, ktorých množstvo nepresiahne 0,35 tony na plavidlo.

Výnimky uvedené v prvom pododseku sa vzťahujú na rybárske plavidlá Únie, ktoré zaznamenali úlovky morony striebristej od 1. júla 2015 do 30. septembra 2016: v písmene c) ide o zaznamenané úlovky háčikmi a lovnými šnúrami a v písmene d) o zaznamenané úlovky osadenými žiabrovkami. V prípade výmeny rybárskeho plavidla Únie môžu členské štáty povoliť, aby sa uvedená výnimka vzťahovala na iné rybárske plavidlo pod podmienkou, že počet rybárskych plavidiel Únie, na ktoré sa vzťahuje výnimka, ani ich celková rybolovná kapacita sa nezvýšia.

3.  
Obmedzenia výlovu stanovené v odseku 2 nemožno previesť z jedného plavidla na iné a v prípade uplatňovania mesačného obmedzenia ani z jedného mesiaca do iného. Na rybárske plavidlá Únie, ktoré používajú viac ako jeden výstroj v jednom kalendárnom mesiaci, sa uplatňujú najnižšie obmedzenia výlovu stanovené v odseku 2 pre každý výstroj.

Členské štáty nahlásia Komisii všetky úlovky morony striebristej na typ výstroja najneskôr 15 dní od konca každého mesiaca.

4.  
Francúzsko a Španielsko zabezpečia, aby rybolovná úmrtnosť populácie morony striebristej v divíziách ICES 8a a 8b pri ich komerčnom a rekreačnom rybolove neprekročila hodnotu bodu FMSY, čiže 3 108 ton celkových úlovkov, ako sa vyžaduje v článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/472.
5.  

Pri rekreačnom rybolove, okrem iného aj z pobrežia, v divíziách ICES 4b, 4c, 6a, 7a až 7k:

a) 

od 1. januára do 28. februára je v prípade morony striebristej povolený iba rybolov udicami a ručnými šnúrami, pri ktorom sa ulovené ryby vypustia na slobodu. Počas tohto obdobia sa zakazuje ponechávať, prekladať, premiestňovať alebo vyloďovať jedince morony striebristej ulovené v danej oblasti;

b) 

od 1. do 31. marca môže každý rybár denne uloviť a ponechať si najviac dva jedince morony striebristej. Minimálna veľkosť ponechaných jedincov morony striebristej je 42 cm.

Písmeno b) prvého pododseku sa neuplatňuje na statické siete, ktorými sa počas obdobia uvedeného v uvedenom písmene morona striebristá nesmie loviť ani zadržiavať.

6.  
V rámci rekreačného rybolovu, a to aj z pobrežia, v divíziách ICES 8a a 8b môže každý rybár denne uloviť a ponechať si najviac dva jedince morony striebristej. Tento odsek sa neuplatňuje na statické siete, ktorými sa morona striebristá nesmie loviť ani zadržiavať.
7.  
Odseky 5 a 6 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie vnútroštátne opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu.

Článok 12

Opatrenia týkajúce sa rybolovu úhora európskeho vo vodách Únie oblasti ICES

Vo vodách Únie oblasti ICES a brakických vodách, ako sú ústia riek a pobrežné lagúny, sa počas nepretržitého obdobia troch mesiacov, ktoré si určí každý dotknutý členský štát v období medzi 1. augustom 2021 a 28. februárom 2022, zakazuje akýkoľvek cielený, náhodný a rekreačný rybolov úhora európskeho. Členské štáty oznámia zvolené obdobie Komisii najneskôr utorok 1. júna 2021.

Článok 13

Osobitné ustanovenia o prideľovaní rybolovných možností

1.  

Prideľovanie rybolovných možností jednotlivým členským štátom podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a) 

výmeny vykonané podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b) 

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c) 

prerozdelenia vykonané podľa článkov 12 a 47 nariadenia Rady (EÚ) 2017/2403;

d) 

dodatočné vylodenia povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96 a článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e) 

množstvá zadržané podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96 a podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

f) 

zníženia vykonané podľa článkov 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

g) 

prevody kvót a výmeny kvót podľa článku 23 tohto nariadenia.

2.  
Populácie, na ktoré sa vzťahujú preventívne alebo analytické TAC, sa uvádzajú v prílohe I k tomuto nariadeniu na účely medziročného riadenia TAC a kvót uvedených v nariadení (ES) č. 847/96.
3.  
Pokiaľ sa v prílohe I k tomuto nariadeniu neuvádza inak, článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, a článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC.
4.  
Články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňujú, ak členský štát využíva medziročnú flexibilitu stanovenú v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 14

Obdobia hájenia piesočníc

Komerčný rybolov piesočníc pomocou vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí alebo podobného vlečeného výstroja s veľkosťou ôk menšou ako 16 mm sa v divíziách ICES 2a a 3a a podoblasti ICES 4 zakazuje od 1. januára do 31. marca 2021.

Článok 15

Technické opatrenia pre tresku škvrnitú a tresku merlang v Keltskom mori

1.  

Na plavidlá Únie, ktoré lovia vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami v divíziách ICES 7f a 7 g, v časti divízie ICES 7 h severne od 49° 30′ s. z. š. a v časti divízie ICES 7j severne od 49° 30′ s. z. š. a východne od 11° z. z. d., sa uplatňujú tieto opatrenia:

a) 

plavidlá Únie, ktoré lovia vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, používajú výstroj s jednou z týchto veľkostí ôk:

i) 

koncový rukávec s okami veľkosti 110 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 120 mm;

ii) 

koncový rukávec typu T90 s okami veľkosti 100 mm;

iii) 

koncový rukávec s okami veľkosti 120 mm;

iv) 

koncový rukávec s okami veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 160 mm;

b) 

okrem opatrení uvedených v písmene a) plavidlá Únie loviace vlečnými sieťami na lov pri dne, ktorých úlovky merané pred akýmkoľvek odhodením predstavujú aspoň 20 % tresky jednoškvrnnej, používajú:

i) 

rybársky výstroj, ktorý má medzi lovnou šnúrou a spodnou časťou výstroja rozstup minimálne jeden meter, alebo

ii) 

akékoľvek prostriedky schválené Komisiou, ktoré sú podľa posúdenia ICES alebo STECF prinajmenšom rovnako selektívne na zabránenie lovu tresky škvrnitej.

2.  
Členské štáty môžu od uplatňovania odseku 1 písm. b) oslobodiť plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne, ktorých úlovky merané pred akýmkoľvek odhodením predstavujú menej ako 1,5 % tresky škvrnitej, za predpokladu, že tieto plavidlá podliehajú postupnému zvyšovaniu prítomnosti pozorovateľov na mori počas aspoň 20 % všetkých ich rybárskych výjazdov od 1. júla 2021.
3.  
Plavidlám Únie loviacim vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami v divíziách ICES 7f až 7k a v oblasti západne od 5° z. z. d. v divízii ICES 7e sa zakazuje loviť, pokiaľ nepoužívajú minimálnu veľkosť ôk koncového rukávca aspoň 100 mm. Táto požiadavka na minimálnu veľkosť ôk koncového rukávca sa však nevzťahuje na plavidlá, ktorých vedľajšie úlovky tresky podľa posudku STECF neprekračujú 1,5 %, keď lovia mimo oblastí uvedených v odseku 1.
4.  
Opatrenia uvedené v odseku 3 sa uplatňujú na plavidlá Únie loviace vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami v divíziách ICES 7b a 7c od 1. júna 2021. Plavidlá Únie loviace v týchto oblastiach môžu používať aj iný rybársky výstroj, ktorý podľa posudku STECF má pri zmiešanom rybolove druhov žijúcich pri morskom dne rovnaké alebo lepšie vlastnosti selektívnosti ako minimálna veľkosť ôk koncového rukávca aspoň 100 mm, a ktorý schválila Komisia.
5.  

Odchylne od odseku 1 sa v divíziách ICES 7f a 7 g, v časti divízie ICES 7 h severne od 49° 30′ s. z. š. a v časti divízie ICES 7j severne od 49° 30′ s. z. š. a východne od 11° z. z. d. uplatňujú tieto opatrenia:

a) 

plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú viac ako 30 % homára štíhleho, používajú jeden z týchto variantov výstroja:

i) 

panel so štvorcovými okami veľkosti 300 mm; plavidlá s celkovou dĺžkou menej než 12 metrov však môžu používať panel so štvorcovými okami veľkosti 200 mm;

ii) 

panel Seltra;

iii) 

triediaca mriežka s rozstupom priečok 35 mm, ako sa uvádza v časti B prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2019/1241, alebo podobná sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid);

iv) 

koncový rukávec s okami veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm;

v) 

duálny koncový rukávec s najvrchnejším koncovým rukávcom vyrobeným z typu T90 s veľkosťou ôk siete aspoň 90 mm a vybavený separačným panelom s maximálnou veľkosťou ôk 300 mm;

b) 

plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú viac ako 55 % tresky merlang alebo 55 % kombinácie pozostávajúcej z čerta európskeho, merlúzy európskej alebo kalkana ostronosého, používajú jeden z týchto variantov výstroja:

i) 

koncový rukávec s okami veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm;

ii) 

koncový rukávec typu T90 s veľkosťou ôk siete 100 mm a tunel.

6.  
V súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1241 sa percentuálne podiely úlovkov vypočítavajú ako podiel živej hmotnosti všetkých morských biologických zdrojov vylodených po každom rybárskom výjazde.

Článok 16

Technické opatrenia v Írskom mori

Na rybárske plavidlá Únie loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami v divízii ICES 7a (Írske more) sa uplatňujú tieto opatrenia:

a) 

plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami s veľkosťou ôk koncového rukávca 70 mm alebo väčšou a menšou ako 100 mm, ktorých úlovky zahŕňajú viac ako 30 % homára štíhleho, používajú jeden z týchto variantov výstroja:

i) 

panel so štvorcovými okami veľkosti 300 mm; plavidlá s celkovou dĺžkou menej než 12 metrov však môžu používať panel so štvorcovými okami veľkosti 200 mm;

ii) 

panel Seltra;

iii) 

triediaca mriežka s rozstupom priečok 35 mm;

iv) 

sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid) Centra pre životné prostredie, rybárstvo a akvakultúru (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science - CEFAS);

v) 

vlečná sieť s klapkou.

b) 

plavidlá s celkovou dĺžkou 12 metrov alebo viac, ktoré lovia vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami a ktorých úlovky zahŕňajú viac ako 10 % kombinácie pozostávajúcej z tresky jednoškvrnnej, tresky škvrnitej a rajotvarých, používajú koncový rukávec s okami veľkosti 120 mm;

c) 

plavidlá s celkovou dĺžkou 12 metrov alebo viac, ktoré lovia vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami a ktorých úlovky zahŕňajú menej ako 10 % kombinácie pozostávajúcej z tresky jednoškvrnnej, tresky škvrnitej a rajotvarých, používajú koncový rukávec s veľkosťou ôk siete 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm.

Písmeno c) prvého odseku sa nevzťahuje na 5plavidlá, ktorých úlovky zahŕňajú viac ako 30 % homára štíhleho alebo viac ako 85 % hrebeňovky malej (Aequipecten opercularis).

Článok 17

Technické opatrenia západne od Škótska

Na rybárske plavidlá Únie loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami v divíziách ICES 6a a 5b vo vodách Únie východne od 12° z. z. d. (západne od Škótska) sa pri love homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uplatňujú tieto opatrenia:

a) 

ak plavidlá používajú koncový rukávec s veľkosťou ôk menšou ako 100 mm, použijú panel so štvorcovými okami (umiestnenie v nezmenenej polohe) s veľkosťou najmenej 300 mm; v prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 12 m alebo s výkonom motora 200 kW alebo menej však môže byť celková dĺžka panelu 2 m a veľkosť jeho ôk 200 mm;

b) 

plavidlá, ktoré používajú koncový rukávec s veľkosťou ôk 100 – 119 mm a ktorých úlovky zahŕňajú viac ako 30 % homára štíhleho, používajú panel so štvorcovými okami (umiestnenie v nezmenenej polohe) s veľkosťou ôk aspoň 160 mm.

Článok 18

Nápravné opatrenia pre tresku škvrnitú v Severnom mori

1.  
Oblasti zákazu rybolovu okrem lovu pomocou pelagického výstroja (vakové siete a vlečné siete) a obdobia, počas ktorých sa tieto zákazy uplatňujú, sa uvádzajú v prílohe IV.
2.  
Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s minimálnou veľkosťou ôk 70 mm v divíziách ICES 4a a 4b alebo 90 mm v divízii ICES 3a a lovnými šnúrami ( 17 ) nesmú loviť vo vodách Únie v divízii ICES 4a, severne od 58° 30′ 00 s z. š. a južne od 61° 30′ 00 s z. š. a vo vodách Únie v divíziách ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a a 4b, severne od 57° 00′ 00 s z. š. a východne od 5 00’ 00 v. z. d.
3.  

Odchylne od odseku 2 môžu rybárske plavidlá uvedené v uvedenom odseku loviť v oblastiach uvedených v danom odseku za predpokladu, že spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

a) 

percentuálny podiel úlovkov tresky škvrnitej nepresiahne 5 % celkových úlovkov na jeden rybársky výjazd; plavidlá s úlovkami tresky škvrnitej, ktoré v období rokov 2017 – 2019 neprekročili 5 % ich celkových úlovkov, sa považujú za plavidlá, ktoré spĺňajú toto kritérium, ak naďalej používajú rovnaký výstroj, ako používali v danom období; tento predpoklad možno vyvrátiť;

b) 

používa sa regulovaná a vysoko selektívna vlečná sieť na lov pri dne alebo záťahová sieť, čo podľa vedeckej štúdie vedie k najmenej 30 % zníženiu úlovkov tresky škvrnitej v porovnaní s plavidlami loviacimi vlečeným výstrojom so základnou veľkosťou ôk uvedenou v časti B bode 1.1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2019/1241; takéto štúdie môže vyhodnotiť výbor STECF; v prípade negatívneho hodnotenia STECF už nemožno takýto výstroj považovať za vhodný na účely používania v oblastiach uvedených v odseku 2 tohto článku;

c) 

v prípade plavidiel loviacich vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 100 mm (TR1) sa používajú tieto typy vysokoselektívneho výstroja:

i) 

vlečné siete s modifikovaným spodným vakom (tzv. belly trawls) s minimálnou veľkosťou ôk spodného vaku 600 mm;

ii) 

nadvihnuté dnové lano (0,6 m);

iii) 

vodorovný oddeľovací panel s únikovým panelom s veľkými okami;

d) 

v prípade plavidiel loviacich vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 70 mm v divízii ICES 4a a 90 mm v divízii ICES 3a a najviac 100 mm (TR2) sa používajú tieto typy vysokoselektívneho výstroja:

i) 

vodorovná triediaca mriežka s rozstupom priečok mriežky najviac 50 mm na oddelenie platesotvarých rýb od iných rýb a s nezablokovaným výstupom pre tieto iné ryby;

ii) 

panel Seltra so štvorcovými okami veľkosti 300 mm;

iii) 

triediaca mriežka s rozstupom priečok mriežky najviac 35 mm a s nezablokovaným výstupom pre ryby;

e) 

na plavidlá sa vzťahuje národný plán na zabránenie lovu tresky škvrnitej, ktorý je určený na dosiahnutie úrovní úlovkov tresky škvrnitej v súlade rybolovnou úmrtnosťou, ktorá zodpovedá rybolovným možnostiam stanoveným na základe vedeckých odporúčaní, a to prostredníctvom priestorových alebo technických opatrení alebo ich kombináciou; takéto plány by najneskôr do dvoch mesiacov od ich realizácie mal v prípade členských štátov posúdiť výbor STECF a v prípade tretích krajín ich príslušný národný vedecký orgán, pričom by sa v prípade potreby mali ďalej zrevidovať, ak z takéto posúdenia vyplýva, že cieľ národného plánu na zabránenie lovu tresky škvrnitej sa nepodarí dosiahnuť.

4.  
Členské štáty posilnia monitorovanie a kontrolu plavidiel uvedených v odseku 2 a dozor nad nimi s cieľom kontrolovať dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) až e).
5.  
Opatrenia ustanovené v tomto článku sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely vedeckého výskumu, ak sa tento vedecký výskum vykonáva v plnom súlade s podmienkami stanovenými v článku 25 nariadenia (EÚ) 2019/1241.

Článok 19

Nápravné opatrenia pre tresku škvrnitú v Kattegate

1.  

Plavidlá Únie loviace v Kattegate vlečnými sieťami na lov pri dne (kódy výstroja: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX a PTB) s minimálnou veľkosťou ôk 70 mm používajú jeden z týchto selektívnych výstrojov:

a) 

triediaca mriežka s rozstupom priečok mriežky najviac 35 mm a s nezablokovaným výstupom pre ryby;

b) 

triediaca mriežka s rozstupom priečok mriežky najviac 50 mm na oddelenie platesotvarých rýb od iných ako platesotvarých rýb a s nezablokovaným výstupom pre ostatné ryby;

c) 

panel Seltra so štvorcovými okami veľkosti 300 mm;

d) 

regulovaný vysokoselektívny výstroj, ktorého technické vlastnosti podľa vedeckej štúdie, ktorú posúdil STECF, zabezpečujú, že sa ním uloví menej ako 1,5 % tresky škvrnitej, ak je to jediný výstroj, ktorý má plavidlo na palube.

2.  
Plavidlá Únie, ktoré sa zúčastňujú na projekte dotknutého členského štátu a majú nainštalované vybavenie na plne zdokumentovaný rybolov, môžu používať výstroj v súlade s časťou B prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2019/1241. Dotknuté členské štáty oznámia zoznam týchto plavidiel Komisii.
3.  
Opatrenia ustanovené v tomto článku sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely vedeckého výskumu, ak sa tento vedecký výskum vykonáva v plnom súlade s podmienkami stanovenými v článku 25 nariadenia (EÚ) 2019/1241.

Článok 20

Zakázané druhy

1.  

Rybárskym plavidlám Únie sa zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať tieto druhy:

a) 

raja lúčovitá (Raja radiata) vo vodách Únie divízií ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b) 

ryby druhu Beryx splendens v podoblasti NAFO 6;

c) 

ostroňovec listošupinatý (Centrophorus squamosus) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 a vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 14;

d) 

pailona hladká (Centroscymnus coelolepis) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 a vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 14;

e) 

svietivec riasnatopyský (Dalatias licha) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 a vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 14;

f) 

ostroňovec zobákonosý (Deania calcea) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 a vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 14;

g) 

komplex rají druhov Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

h) 

svetloň veľký (Etmopterus princeps) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 a vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblastí ICES 1 a 14;

i) 

psohlav húfny (Galeorhinus galeus) pri love lovnými šnúrami vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 a vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

j) 

lamna sleďová (Lamna nasus) vo všetkých vodách;

k) 

raja tŕnitá (Raja clavata) vo vodách Únie divízie ICES 3a;

l) 

raja vlnkovaná (Raja undulata) vo vodách Únie podoblastí ICES 6 a 10;

m) 

veľžralok bodkovaný (Rhincodon typus) vo všetkých vodách;

n) 

gitarovec stredomorský (Rhinobatos rhinobatos) v Stredozemnom mori;

o) 

ostroň bieloškvrnitý (Squalus acanthias) vo vodách Únie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, s výnimkou programov zamedzenia vedľajším úlovkom stanoveným v prílohe IA.

2.  
Pri náhodnom výlove sa druhom uvedeným v odseku 1 nesmie ublížiť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú.

Článok 21

Zasielanie údajov

Keď členské štáty predkladajú Komisii údaje o vylodených množstvách ulovených populácií a rybolovnom úsilí podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009, použijú kódy populácií stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.KAPITOLA II

Oprávnenia na rybolov vo vodách tretích krajín

Článok 22

Oprávnenia na rybolov

1.  
Maximálny počet oprávnení na rybolov pre rybárske plavidlá Únie, ktoré lovia vo vodách tretej krajiny, sa pre príslušné prípady stanovuje v prílohe V časti A.
2.  
Ak v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 jeden členský štát prevedie na iný členský štát kvótu („výmena“) v rybolovných oblastiach stanovených v prílohe V časti A k tomuto nariadeniu, musí byť súčasťou prevodu aj zodpovedajúci prevod oprávnení na rybolov a prevod sa musí oznámiť Komisii. Nesmie sa však prekročiť celkový počet oprávnení na rybolov stanovený v prílohe V časti A k tomuto nariadeniu pre jednotlivé rybolovné oblasti.KAPITOLA III

Rybolovné možnosti vo vodách regionálnych organizácií pre riadenie rybárstvaOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 23

Prevody kvót a výmeny kvót

1.  
V prípade, že sa v pravidlách regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva („RFMO“) povoľujú prevody kvót alebo výmeny kvót medzi jej zmluvnými stranami, členský štát („dotknutý členský štát“) môže so zmluvnou stranou RFMO prediskutovať a prípadne zostaviť možný návrh plánovaného prevodu kvót alebo plánovanej výmeny kvót.
2.  
Komisia môže na základe oznámenia dotknutého členského štátu schváliť návrh plánovaného prevodu kvót alebo plánovanej výmeny kvót, ktorú daný členský štát prediskutoval s príslušnou zmluvnou stranou RFMO. Následne si Komisia a príslušná zmluvná strana RFMO bez zbytočného odkladu navzájom oznámia súhlas s tým, že budú takýmto prevodom kvót alebo takouto výmenou kvót viazané. Komisia potom sekretariátu RFMO oznámi dohodnutý prevod kvót alebo dohodnutú výmenu kvót v súlade s pravidlami danej organizácie.
3.  
Komisia informuje členské štáty o dohodnutom prevode kvót alebo dohodnutej výmene kvót.
4.  
Rybolovné možnosti prijaté od príslušnej zmluvnej strany RFMO alebo prevedené na ňu v rámci prevodu kvót alebo výmeny kvót sa považujú za kvóty pridelené dotknutému členskému štátu alebo odpočítané z jeho pridelených kvót, a to od chvíle, keď prevod kvót alebo výmena kvót nadobudne účinnosť v súlade s podmienkami dohody dosiahnutej s príslušnou zmluvnou stranou RFMO alebo prípadne v súlade s pravidlami príslušnej RFMO. Takýmto pridelením kvót sa však nemení existujúci kľúč na rozdeľovanie rybolovných možností medzi členské štáty v súlade so zásadou relatívnej stability rybolovných činností.
5.  
Tento článok sa uplatňuje do 31. januára 2022 na prevody kvót zmluvnej strany RFMO na Úniu a na ich následné pridelenie členským štátom.Oddiel 2

Oblasť dohovoru NEAFC

Článok 24

Obdobia hájenia sebastesov v Irmingerovom mori

Všetky rybolovné činnosti sa zakazujú v oblasti ohraničenej týmito súradnicami meranými podľa systému WGS84:Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

63° 00′

-30° 00'

61° 30'

-27° 35'

60° 45'

-28° 45'

62° 00′

-31° 35'

63° 00′

-30° 00'Oddiel 3

Oblasť dohovoru ICCAT

Článok 25

Obmedzenia rybolovnej, chovnej a kŕmnej kapacity

1.  
Počet rybárskych lodí Únie na lov návnadou a člnov Únie na lov vlečnými lovnými šnúrami s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm vo východnom Atlantiku sa obmedzuje podľa bodu 1 prílohy VI.
2.  
Počet rybárskych plavidiel Únie vykonávajúcich pobrežný drobný rybolov s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Stredozemnom mori sa obmedzuje podľa bodu 2 prílohy VI.
3.  
Počet rybárskych plavidiel Únie, ktoré lovia tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na účely chovu s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm sa obmedzuje podľa bodu 3 prílohy VI.
4.  
Počet rybárskych plavidiel s oprávnením loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať alebo vyloďovať tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori sa obmedzuje podľa bodu 4 prílohy VI.
5.  
Počet pascí nasadzovaných pri love tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori sa obmedzuje podľa bodu 5 prílohy VI.
6.  
V prípade tuniaka modroplutvého sa celková chovná kapacita a maximálna násada tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode pridelená jednotlivým akvakultúrnym farmám vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori obmedzuje podľa bodu 6 prílohy VI.
7.  
Maximálny počet rybárskych plavidiel Únie s oprávnením loviť severnú populáciu tuniaka dlhoplutvého ako cieľový druh v súlade s článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 520/2007 ( 18 ) sa obmedzuje podľa bodu 7 prílohy VI k tomuto nariadeniu.
8.  
Maximálny počet rybárskych plavidiel Únie s dĺžkou najmenej 20 metrov, ktoré lovia tuniaka okatého v oblasti dohovoru ICCAT, sa obmedzuje podľa bodu 8 prílohy VI.

Článok 26

Rekreačný rybolov

Členské štáty v relevantných prípadoch vyčlenia zo svojich kvót pridelených podľa prílohy ID osobitnú kvótu na rekreačný rybolov.

Článok 27

Žraloky

1.  
Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať akúkoľvek časť alebo celé telá ulovenej alopie okatej (Alopias superciliosus).
2.  
Zakazuje sa vykonávať cielený rybolov zameraný na žraloky rodu Alopias.
3.  
Pri rybolove v oblasti dohovoru ICCAT sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať akúkoľvek časť alebo celé telá ulovených mlatkohlavovitých čeľade Sphyrnidae (okrem druhu Sphyrna tiburo).
4.  
Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať akúkoľvek časť alebo celé telá žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus).
5.  
Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube uloveného žraloka hodvábneho (Carcharhinus falciformis).Oddiel 4

Oblasť dohovoru CCAMLR

Článok 28

Oznámenia o prieskumnom rybolove nototénií rodu Dissostichus

Členské štáty sa môžu v roku 2021 zúčastňovať na prieskumnom rybolove nototénií rodu Dissostichus (Dissostichus spp.) lovnými šnúrami v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a mimo oblastí pod vnútroštátnou právomocou. Ak má členský štát v úmysle zúčastniť sa na takomto prieskumnom rybolove, oznámi to v súlade s článkami 7 a 7a nariadenia (ES) č. 601/2004 sekretariátu CCAMLR najneskôr 1. júna 2021.

Článok 29

Obmedzenia prieskumného rybolovu nototénií rodu Dissostichus

1.  
Lov nototénií rodu Dissostichus počas rybárskej sezóny 2020 – 2021 sa obmedzuje na členské štáty, podoblasti a počet plavidiel stanovené v tabuľke A prílohy VII pre druhy, TAC a obmedzenia vedľajších úlovkov stanovené v tabuľke B uvedenej prílohy.
2.  
Zakazuje sa cielený lov všetkých druhov žralokov na iné účely ako vedecký výskum. Všetky vedľajšie úlovky žralokov, najmä mladé jedince a gravidné samice, ktoré sa náhodne vylovia pri love nototénií rodu Dissostichus, sa vrátia do mora živé.
3.  
V relevantných prípadoch sa rybolov v každej malej prieskumnej jednotke (SSRU) ukončí, keď nahlásené úlovky dosiahnu stanovený TAC, a v tejto SSRU sa zakáže rybolov na ostávajúce obdobie hospodárskeho roku.
4.  
Rybolov sa uskutočňuje podľa možnosti v čo najširšom geografickom a batymetrickom rozsahu, aby bolo možné získať informácie potrebné na určenie potenciálu rybolovu a aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii výlovu a rybolovného úsilia. Rybolov v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, ak je povolený v súlade s článkom 28, sa však zakazuje v hĺbkach menších ako 550 m.

Článok 30

Lov pancierovky antarktickej počas rybárskej sezóny 2020 – 2021

1.  
Ak má členský štát v úmysle loviť pancierovku antarktickú (Euphausia superba) v rybárskom hospodárskom roku 2020 – 2021 v oblasti dohovoru CCAMLR, oznámi to Komisii najneskôr 1. mája 2021, pričom použije formulár uvedený v časti B dodatku k prílohe VII. Na základe informácií od členských štátov Komisia predloží tieto oznámenia najneskôr 30. mája 2021 sekretariátu CCAMLR.
2.  
Oznámenie uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje informácie uvedené v článku 3 nariadenia (ES) č. 601/2004 za každé plavidlo, ktoré má členský štát oprávniť na účasť na love pancierovky antarktickej.
3.  
Členský štát, ktorý má v úmysle loviť pancierovku antarktickú v oblasti dohovoru CCAMLR, oznámi svoj úmysel iba v súvislosti s oprávnenými plavidlami, ktoré sa v čase predloženia oznámenia buď plavia pod jeho vlajkou, alebo sa plavia pod vlajkou iného člena CCAMLR, no očakáva sa, že v čase rybolovu sa budú plaviť pod vlajkou daného členského štátu.
4.  

Členské štáty majú nárok oprávniť na účasť na love pancierovky antarktickej plavidlá, ktoré neboli nahlásené sekretariátu CCAMLR v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 tohto článku, ak sa oprávnené plavidlo nemôže na love zúčastniť z legitímnych prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu zásahu vyššej moci. V takejto situácii príslušné členské štáty ihneď informujú sekretariát CCAMLR a Komisiu, pričom uvedú:

a) 

podrobné informácie o plavidle či plavidlách, ktorými plánujú oznámené plavidlo či plavidlá nahradiť, vrátane informácií uvedených v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 601/2004;

b) 

vyčerpávajúce vysvetlenie dôvodov výmeny a všetky súvisiace podporné dôkazy alebo materiály.

5.  
Členské štáty neoprávnia na účasť na love pancierovky antarktickej plavidlo, ktoré sa nachádza na akomkoľvek zozname rybárskych plavidiel zapojených do nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu, ktorý zostavila komisia CCAMLR.Oddiel 5

Oblasť pôsobnosti IOTC

Článok 31

Obmedzenie rybolovnej kapacity plavidiel loviacich v oblasti pôsobnosti IOTC

1.  
Maximálny počet rybárskych plavidiel Únie loviacich tropické tuniaky v oblasti pôsobnosti IOTC a zodpovedajúca kapacita v hrubej priestornosti sa stanovujú v bode 1 prílohy VIII.
2.  
Maximálny počet rybárskych plavidiel Únie loviacich mečiara veľkého (Xiphias gladius) a tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v oblasti dohovoru IOTC a zodpovedajúca kapacita v hrubej priestornosti sa stanovujú v bode 2 prílohy VIII.
3.  
Členské štáty môžu plavidlá pridelené na jeden z dvoch druhov rybolovu uvedených v odsekoch 1 a 2 prideliť na druhý z týchto druhov rybolovu, pokiaľ Komisii preukážu, že takáto zmena nevedie k zvýšeniu rybolovného úsilia zameraného na dotknuté populácie rýb.
4.  
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade navrhovaného presunu kapacity do ich flotily boli presúvané plavidlá v registri plavidiel IOTC alebo v registri povolených plavidiel iných RFMO pre lov tuniakov. Okrem toho sa na takomto presune nesmie zúčastniť žiadne plavidlo, ktoré sa nachádza na akomkoľvek zozname plavidiel zapojených do NNN rybolovu ktorejkoľvek RFMO.
5.  
Členské štáty môžu zvýšiť svoju rybolovnú kapacitu nad rámec stropov uvedených v odsekoch 1 a 2 iba v rámci limitov stanovených v plánoch rozvoja, ktoré boli predložené komisii IOTC.

Článok 32

Unášané FAD a zásobovacie plavidlá

1.  
Unášané FAD musia byť vybavené prístrojovými bójami. Používanie akýchkoľvek iných bójí, ako sú napríklad rádiové bóje, sa zakazuje.
2.  
Plavidlo na lov vakovou sieťou nesmie nikdy sledovať viac ako 300 aktívnych bojí.
3.  
Maximálny počet prístrojových bójí, ktoré sa môžu každoročne získať pre každé plavidlo s vakovou sieťou, sa stanovuje na 500 kusov. Žiadne plavidlo na lov vakovou sieťou nesmie mať nikdy viac než 500 prístrojových bójí (bóje v zásobe a aktívne bóje).
4.  
Maximálny počet zásobovacích plavidiel sa riadi podmienkou, že dve zásobovacie plavidlá obsluhujú najmenej päť plavidiel na lov vakovou sieťou, pričom všetky sa plavia pod vlajkou členského štátu. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na členské štáty, ktoré používajú iba jedno zásobovacie plavidlo.
5.  
Jedno plavidlo na lov vakovou sieťou je obsluhované vždy maximálne jedným zásobovacím plavidlom, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu.
6.  
Únia nové alebo dodatočné zásobovacie plavidlá neregistruje v registri oprávnených plavidiel IOTC.

Článok 33

Žraloky

1.  
Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať akúkoľvek časť alebo celé telá všetkých druhov čeľade Alopiidae.
2.  
Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať akúkoľvek časť alebo celé telá žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus) s výnimkou plavidiel s najväčšou dĺžkou menej ako 24 metrov, ktoré vykonávajú rybolovné operácie výlučne vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavia, a za predpokladu, že ich úlovok je určený výlučne na miestnu spotrebu.
3.  
Pri náhodnom výlove sa druhom uvedeným v odsekoch 1 a 2 nesmie ublížiť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú.

Článok 34

Mobulovité

1.  
Rybárskym plavidlám Únie sa zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, ponúkať na predaj alebo predávať akúkoľvek časť alebo celé telá mobulovitých (čeľaď Mobulidae, ktorá zahŕňa rody Manta a Mobula), s výnimkou rybárskych plavidiel, ktoré vykonávajú rybolov pre vlastnú spotrebu (t.j. keď ulovené ryby spotrebúvajú priamo rodiny rybárov).

Odchylne od prvého pododseku sa mobulovité, ktoré sa neúmyselne ulovia v rámci drobného rybolovu (t.j. rybolov iný ako lovnými šnúrami alebo hladinný rybolov, t. j. rybolov vykonávaný plavidlami, ktoré používajú vakové siete, udice, žiabrovky, ručné šnúry a vlečné lovné šnúry a ktoré sú registrované v registri oprávnených plavidiel IOTC), môžu vyloďovať na účely miestnej spotreby.

2.  
Všetky rybárske plavidlá, okrem tých, ktoré vykonávajú rybolov pre vlastnú spotrebu, bezodkladne vypustia do mora pokiaľ možno živé a nezranené mobulovité, hneď ako sa objavia v sieti, na háčiku alebo na palube, a to spôsobom, ktorý čo najmenej poškodí chytené jedince.Oddiel 6

Oblasť dohovoru SPRFMO

Článok 35

Pelagický rybolov

1.  
V pelagických populáciách môžu v oblasti dohovoru SPRFMO v súlade s TAC stanovenými v prílohe IH loviť iba tie členské štáty, ktoré sa v rokoch 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali rybolovu pelagických druhov v uvedenej oblasti v zmysle prílohy IH.
2.  
Členské štáty uvedené v odseku 1 obmedzia v roku 2021 v uvedenej oblasti celkovú hrubú priestornosť plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia v pelagických populáciách, na celkovú úroveň Únie, t. j. na 78 600 ton hrubej priestornosti.
3.  
Rybolovné možnosti stanovené v prílohe IH možno využívať iba pod podmienkou, že členské štáty najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca zašlú Komisii zoznam plavidiel, ktoré aktívne lovia alebo vykonávajú prekládky v oblasti dohovoru SPRFMO, záznamy systémov monitorovania plavidiel, mesačné hlásenia o úlovkoch a pokiaľ možno aj záznamy o navštívených prístavoch s cieľom postúpiť uvedené informácie sekretariátu SPRFMO.

Článok 36

Rybolov pri dne

1.  
Členské štáty obmedzia v roku 2021 svoj výlov alebo rybolovné úsilie pri dne v oblasti dohovoru na tie časti oblasti dohovoru SPRFMO, v ktorých sa rybolov pri dne vykonával od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006, a na úroveň, ktorá neprekročí ročnú priemernú úroveň výlovu alebo parametrov úsilia počas daného obdobia. Nad rámec záznamu môžu loviť len vtedy, ak SPRFMO schváli ich plán loviť nad rámec záznamu.
2.  
Členské štáty bez záznamu o výlove alebo rybolovnom úsilí pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO za obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006 nelovia, pokiaľ SPRFMO neschváli ich plán loviť aj bez záznamu.

Článok 37

Prieskumný rybolov

1.  
Členské štáty sa môžu zúčastňovať na prieskumnom rybolove nototénií rodu Dissostichus (Dissostichus spp.) lovnými šnúrami v oblasti dohovoru SPRFMO v roku 2021 len vtedy, ak SPRFMO schváli ich žiadosť o takýto rybolov, ktorej súčasťou je aj plán rybolovných operácií a záväzok plniť plán zberu údajov.
2.  
Rybolov sa uskutočňuje iba v prieskumných blokoch špecifikovaných v SPRFMO. Rybolov je zakázaný v hĺbke menšej ako 750 metrov a väčšej ako 2 000 metrov.
3.  
TAC je stanovený v prílohe IH. Rybolov je obmedzený na jeden výjazd s maximálnym trvaním 21 po sebe nasledujúcich dní a na maximálny počet 5 000 háčikov na jeden záťah, pričom v jednom prieskumnom bloku možno vykonať najviac 20 záťahov. Rybolov sa ukončí, keď sa dosiahne TAC, alebo keď sa dokončí 100 záťahov, podľa toho, čo nastane skôr.Oddiel 7

Oblasť dohovoru IATTC

Článok 38

Rybolov vakovými sieťami

1.  

Plavidlám na lov vakovou sieťou sa zakazuje lov tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares), tuniaka okatého (Thunnus obesus) a tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis):

a) 

od 29. júla 2021 00.00 hod. do 8. októbra 2021 24.00 hod. alebo od 9. novembra 2021 00.00 hod. do 19. januára 2022 24.00 hod. v oblasti vymedzenej týmito hranicami:

— 
americkými pobrežiami Tichého oceánu,
— 
poludníkom 150° z. z. d.,
— 
rovnobežkou 40° s. z. š.,
— 
rovnobežkou 40° j. z. š.;
b) 

od 9. októbra 2021 00:00 hod. do 8. novembra 2021 24:00 hod. v oblasti vymedzenej týmito hranicami:

— 
poludníkom 96° z. z. d.,
— 
poludníkom 110° z. z. d.,
— 
rovnobežkou 4° s. z. š.,
— 
rovnobežkou 3° j. z. š.
2.  
Dotknuté členské štáty skôr ako 1. apríla 2021 oznámia Komisii zvolené obdobie zákazu rybolovu uvedené v odseku 1 písm. a) pre všetky svoje plavidlá. Počas zvoleného obdobia všetky plavidlá dotknutých členských štátov loviace vakovou sieťou prestanú v oblastiach vymedzených v odseku 1 loviť vakovou sieťou.
3.  
Plavidlá na lov vakovou sieťou loviace tuniaky v oblasti dohovoru IATTC ponechajú na palube a potom vylodia alebo preložia všetky vylovené jedince tuniaka žltoplutvého, tuniaka okatého a tuniaka pruhovaného.
4.  

Odsek 3 sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

a) 

ak sa ryby považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu z iných dôvodov, ako je veľkosť, alebo

b) 

ak počas posledného záťahu výjazdu nastane situácia, že v nádržiach na živé ryby nie je dosť miesta na uskladnenie všetkých tuniakov vylovených počas daného záťahu.

Článok 39

Unášané FAD

1.  
Plavidlo na lov vakovou sieťou nesmie mať v oblasti dohovoru IATTC nikdy viac než 450 aktívnych FAD. FAD sa považuje za aktívne, keď sa nasadí na mori, začne vysielať svoju polohu a sleduje ho plavidlo, jeho vlastník alebo prevádzkovateľ. FAD sa aktivuje len na palube plavidla na lov vakovou sieťou.
2.  
Plavidlo na lov vakovou sieťou nesmie nasadiť FAD počas 15 dní pred začiatkom zvoleného obdobia zákazu rybolovu uvedeným v článku 38 ods. 1 písm. a) a musí zozbierať taký počet FAD, aký sa pôvodne nasadil v priebehu 15 dní pred začiatkom obdobia zákazu rybolovu.
3.  
Členské štáty podávajú Komisii mesačne správy s dennými informáciami o všetkých aktívnych FAD, ako vyžaduje IATTC. Správy sa predkladajú v lehote minimálne 60 dní, ale maximálne 75 dní. Komisia bezodkladne postúpi dané informácie sekretariátu IATTC.

Článok 40

Obmedzenie výlovu tuniaka okatého pri rybolove lovnými šnúrami

Celkový ročný úlovok tuniaka okatého plavidiel na lov lovnými šnúrami každého členského štátu v oblasti Dohovoru IATTC sa stanovuje v prílohe IL.

Článok 41

Zákaz lovu žraloka dlhoplutvého

1.  
V oblasti dohovoru IATTC sa zakazuje loviť žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus longimanus), ako aj ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, ponúkať na predaj alebo predávať akúkoľvek jeho časť alebo celé telá.
2.  
Pri náhodnom výlove sa druhom uvedeným v odseku 1 nesmie ublížiť. Prevádzkovatelia plavidla ich urýchlene vypúšťajú.
3.  

Prevádzkovatelia plavidiel:

a) 

zaznamenajú počet vypustení s uvedením stavu (mŕtve alebo živé);

b) 

oznámia informácie uvedené v písmene a) členskému štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi. Členské štáty zašlú Komisii do 31. januára informácie zozbierané počas predchádzajúceho roka.

Článok 42

Zákaz lovu mobulovitých

Rybárskym plavidlám Únie sa v oblasti dohovoru IATTC zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať, skladovať, ponúkať na predaj alebo predávať akúkoľvek časť alebo celé telá mobulovitých (čeľaď Mobulidae, do ktorej patria rody Manta a Mobula). Keď rybárske plavidlá Únie zistia, že ulovili mobulovité, pokiaľ možno ich urýchlene vypustia živé a nepoškodené.Oddiel 8

Oblasť dohovoru SEAFO

Článok 43

Zákaz lovu hlbokomorských žralokov

V oblasti dohovoru SEAFO sa zakazuje cielený rybolov týchto hlbokomorských žralokov:

a) 

žralok Apristurus manis,

b) 

svetloň Etmopterus bigelowi,

c) 

svetloň krátkochvostý (Etmopterus brachyurus),

d) 

svetloň veľký (Etmopterus princeps),

e) 

svetloň malý (Etmopterus pusillus),

f) 

rajovité (Rajidae),

g) 

ospalec zamatový (Scymnodon squamulosus),

h) 

hlbokomorské žraloky nadradu Selachimorpha,

i) 

ostroň bieloškvrnitý (Squalus acanthias).Oddiel 9

Oblasť dohovoru WCPFC

Článok 44

Podmienky pre rybolov tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého

1.  
Členské štáty zabezpečia, aby počet rybolovných dní pridelených plavidlám na lov vakovou sieťou loviacim tuniaka okatého (Thunnus obesus), tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares) a tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza na šírom mori medzi 20° s. z. š. a 20° j. z. š., neprekročil 403 dní.
2.  
Rybárske plavidlá Únie nesmú cielene loviť v juhotichomorskej populácii tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza južne od 20° j. z. š.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby úlovky tuniaka okatého (Thunnus obesus) plavidlami s lovnými šnúrami v roku 2021 neprekročili obmedzenia stanovené v tabuľke v prílohe IG.

Článok 45

Riadenie rybolovu pomocou FAD

1.  
V časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza medzi 20° s. z. š. a 20° j. z. š., sa plavidlám na lov vakovou sieťou od 1. júla 2021 00.00 hod. do 30. septembra 2021 24.00 hod. zakazuje nasadzovať, používať alebo nastavovať FAD.
2.  
Okrem zákazu stanoveného v odseku 1 sa na šírom mori v oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza medzi 20° s. z. š. a 20° j. z. š., zakazuje používať FAD počas ďalších dvoch mesiacov, a to buď od 1. apríla 2021 00.00 hod. do 31. mája 2021 24.00 hod. alebo od 1. novembra 2021 00.00 hod. do 31. decembra 2021 24.00 hod.
3.  

Odsek 2 sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

a) 

ak počas posledného záťahu výjazdu nastane situácia, že plavidlo nemá v nádržiach na živé ryby dosť miesta na uskladnenie všetkých rýb;

b) 

ak ryby nie sú vhodné na ľudskú spotrebu z iných dôvodov, ako je veľkosť; alebo

c) 

ak dôjde k vážnej poruche mraziarenského zariadenia.

4.  
Členské štáty zabezpečia, aby každé z ich plavidiel na lov vakovou sieťou využívalo na mori súčasne najviac 350 FAD s aktivovanými prístrojovými bójami. Bóje sa aktivujú výhradne na palube plavidla.
5.  
Všetky plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré lovia v časti oblasti dohovoru WCPFC uvedenej v odseku 1, ponechajú na palube, preložia a vylodia všetky ulovené jedince tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého a tuniaka pruhovaného.

Článok 46

Obmedzenia počtu rybárskych plavidiel Únie oprávnených loviť mečiara veľkého

Maximálny počet rybárskych plavidiel Únie s oprávnením loviť mečiara veľkého (Xiphias gladius) v oblastiach dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. sa uvádza v prílohe IX.

Článok 47

Obmedzenia výlovu mečiara veľkého pri love lovnou šnúrou v oblastiach južne od 20° j. z. š.

Členské štáty zabezpečia, aby úlovky mečiara veľkého (Xiphias gladius) plavidiel s lovnými šnúrami v oblastiach južne od 20° j. z. š. nepresiahli v roku 2021 obmedzenie stanovené v prílohe IG. Členské štáty takisto zabezpečia, aby v dôsledku tohto opatrenia nedochádzalo k presunu rybolovného úsilia zameraného na mečiara veľkého do oblasti severne od 20° j. z. š.

Článok 48

Žralok hodvábny a žralok dlhoplutvý

1.  

V oblasti dohovoru WCPFC sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať, vyloďovať alebo skladovať akúkoľvek časť alebo celé telá týchto druhov žralokov:

a) 

žralok hodvábny (Carcharhinus falciformis);

b) 

žralok dlhoplutvý (Carcharhinus longimanus).

2.  
Pri náhodnom výlove sa druhom uvedeným v odseku 1 nesmie ublížiť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú.

Článok 49

Oblasť spoločných právomocí IATTC a WCPFC

1.  
Plavidlá zapísané výhradne len v registri WCPFC uplatňujú pri rybolove v oblasti spoločných právomocí IATTC a WCPFC opatrenia stanovené v tomto oddiele.
2.  
Plavidlá zapísané v registri WCPFC a zároveň aj v registri IATTC a plavidlá zapísané výhradne len v registri IATTC uplatňujú pri rybolove v oblasti spoločných právomocí IATTC a WCPFC opatrenia stanovené v článku 38 ods. 1 písm. a), v článku 38 ods. 2, 3 a 4 a v článkoch 39, 40 a 41.Oddiel 10

Beringovo more

Článok 50

Zákaz rybolovu na šírom mori Beringovho mora

Na šírom mori Beringovho mora sa zakazuje lov tresky aljašskej (Gadus chalcogrammus).Oddiel 11

OBLASŤ DOHODY SIOFA

Článok 51

Obmedzenia rybolovu pri dne

Členské štáty zabezpečia, aby plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré vykonávajú rybolov v oblasti dohody SIOFA:

a) 

obmedzili svoje ročné rybolovné úsilie pri dne a ročné úlovky z rybolovu pri dne na svoju priemernú ročnú úroveň za roky, keď ich plavidlá pôsobili v oblasti dohody SIOFA, počas reprezentatívneho obdobia, za ktoré existujú údaje nahlásené Komisii;

b) 

nerozširovali priestorovú distribúciu rybolovného úsilia pri dne, s výnimkou lovu lovnými šnúrami a pascami, mimo oblastí, v ktorých v posledných rokoch lovili;

c) 

nemali oprávnenie loviť v dočasne chránených oblastiach Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, ako sa vymedzujú v prílohe IK, s výnimkou lovu lovnými šnúrami a pascami a pod podmienkou, že počas rybolovu v týchto oblastiach je na palube vždy prítomný vedecký pozorovateľ.HLAVA III

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH ÚNIE

Článok 52

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Nórska a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Nórska a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch môžu získať oprávnenie loviť vo vodách Únie v rámci TAC stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu a za podmienok stanovených v tomto nariadení a hlave III nariadenia (EÚ) 2017/2403.

Článok 53

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva, registrované v Spojenom kráľovstve a licencované rybárskou správou Spojeného kráľovstva

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva, registrované v Spojenom kráľovstve a licencované rybárskou správou Spojeného kráľovstva môžu získať oprávnenie loviť vo vodách Únie v rámci TAC stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu, pričom podliehajú podmienkam stanoveným v tomto nariadení a v nariadení (EÚ) 2017/2403.

Článok 54

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Venezuely

Na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Venezuely sa vzťahujú podmienky stanovené v tomto nariadení a hlave III nariadenia (EÚ) 2017/2403.

Článok 55

Oprávnenia na rybolov

Maximálny počet oprávnení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách Únie sa stanovuje v časti B prílohe V.

Článok 56

Podmienky vylodenia úlovkov a vedľajších úlovkov

Na úlovky a vedľajšie úlovky plavidiel tretích krajín, ktoré lovia v rámci oprávnení uvedených v článku 55, sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 8.

Článok 57

Zakázané druhy

1.  

Plavidlám tretích krajín sa zakazuje loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať tieto druhy morských živočíchov, ak ich nájdu vo vodách Únie:

a) 

raja lúčovitá (Raja radiata) vo vodách Únie divízií ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b) 

komplex rají druhov Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

c) 

psohlav húfny (Galeorhinus galeus) pri love lovnými šnúrami vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

d) 

svietivec riasnatopyský (Dalatias licha), ostroňovec zobákonosý (Deania calcea), ostroňovec listošupinatý (Centrophorus squamosus), svetloň veľký (Etmopterus princeps) a pailona hladká (Centroscymnus coelolepis) vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4 a 14;

e) 

lamna sleďová (Lamna nasus) vo vodách Únie;

f) 

raja tŕnitá (Raja clavata) vo vodách Únie divízie ICES 3a;

g) 

raja vlnkovaná (Raja undulata) vo vodách Únie podoblastí ICES 6, 9 a 10;

h) 

gitarovec stredomorský (Rhinobatos rhinobatos) v Stredozemnom mori;

i) 

veľžralok bodkovaný (Rhincodon typus) vo všetkých vodách;

j) 

ostroň bieloškvrnitý (Squalus acanthias) vo vodách Únie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

2.  
Pri náhodnom výlove sa druhom uvedeným v odseku 1 nesmie ublížiť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú.HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 58

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený nariadením (EÚ) č. 1380/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 59

Prechodné ustanovenie

Články 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 a 57 sa naďalej uplatňujú mutatis mutandis v roku 2022, kým nenadobudne účinnosť nariadenie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti na rok 2022.

Články 15, 16 a 17 sa uplatňujú do dátumu, od ktorého sa začne uplatňovať delegovaný akt prijatý v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1241, ktorým sa mení príloha VI k uvedenému nariadeniu zavedením zodpovedajúcich technických opatrení pre severozápadné vody.

Článok 60

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Článok 11 ods. 1, 2, 3 a 5, články 14 a 18 sa uplatňujú od 1. januára do 31. marca 2021.

Ustanovenia o rybolovných možnostiach v oblasti dohovoru CCAMLR stanovených v článkoch 28, 29 a 30 a v prílohe VII pre populácie uvedené v danej prílohe sa uplatňujú od 1. decembra 2020.

Ustanovenia o obmedzeniach rybolovného úsilia stanovených v prílohe II sa uplatňujú od 1. februára 2021 do 31. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

ZOZNAM PRÍLOHPRÍLOHA I:

TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí

PRÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany

PRÍLOHA IB:

Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1

PRÍLOHA IC:

Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO

PRÍLOHA ID:

Oblasť dohovoru ICCAT

PRÍLOHA IE:

Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO

PRÍLOHA IF:

Tuniak južný – oblasti výskytu

PRÍLOHA IG:

Oblasť dohovoru WCPFC

PRÍLOHA IH:

Oblasť dohovoru SPRFMO

PRÍLOHA IJ:

Oblasť pôsobnosti IOTC

PRÍLOHA IK:

Oblasť dohody SIOFA

PRÍLOHA IL:

Oblasť Dohovoru IATTC

PRÍLOHA II:

Rybolovné úsilie plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu v divízii ICES 7e

PRÍLOHA III:

Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4

PRÍLOHA IV:

Sezónne zákazy rybolovu v záujme ochrany neresiacej sa populácie tresky škvrnitej

PRÍLOHA V:

Oprávnenia na rybolov

PRÍLOHA VI:

Oblasť dohovoru ICCAT

PRÍLOHA VII:

Oblasť dohovoru CCAMLR

PRÍLOHA VIII:

Oblasť pôsobnosti IOTC

PRÍLOHA IX:

Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v prílohách sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v prílohách sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny v prílohách sú odkazmi na zóny ICES. Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov. Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená. Bežné názvy sa uvádzajú len pre jednoduchšiu orientáciu.

Prílohy IA až IL sú súčasťou prílohy I.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien druhov:Vedecké meno

Trojmiestny alfabetický kód

Slovenské meno

Ammodytes spp.

SAN

piesočnice

Argentina silus

ARU

striebristka severná

Beryx spp.

ALF

beryxy

Brosme brosme

USK

mieň lemovaný

Caproidae

BOR

ryby čeľade Caproidae

Centrophorus squamosus

GUQ

ostroňovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

pailona hladká

Chaceon spp.

GER

hlbokomorské kraby rodu Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

ľadovka čiernoplutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

ľadovka makrelia

Channichthys rhinoceratus

LIC

ľadovka nosorožia

Chionoecetes spp.

PCR

kraby rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Coryphaenoides rupestris

RNG

dlhochvost tuponosý

Dalatias licha

SCK

svietivec riasnatopyský

Deania calcea

DCA

ostroňovec zobákonosý

Dicentrarchus labrax

BSS

morona striebristá

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

komplex rají druhov Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia

Dissostichus eleginoides

TOP

nototénia patagónska

Dissostichus mawsoni

TOA

nototénia Dissostichus mawsoni

Dissostichus spp.

TOT

nototénie rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

sardela európska

Etmopterus princeps

ETR

svetloň veľký

Etmopterus pusillus

ETP

svetloň malý

Euphausia superba

KRI

pancierovka antarktická

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Galeorhinus galeus

GAG

psohlav húfny

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

platesa červená

Hippoglossoides platessoides

PLA

platesa drsná

Hoplostethus atlanticus

ORY

hoplostet oranžový

Illex illecebrosus

SQI

gordan západoatlantický

Lamna nasus

POR

lamna sleďová

Lepidorhombus spp.

LEZ

kalkany rodu Lepidorhombus

Leucoraja naevus

RJN

raja kukučia

Limanda ferruginea

YEL

limanda žltochvostá

Lophiidae

ANF

čertovité

Macrourus spp.

GRV

dlhochvosty rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

marlín mozaikový

Mallotus villosus

CAP

koruška polárna

Manta birostris

RMB

manta Manta birostris

Martialia hyadesi

SQS

gordan Martialia hyadesi

Melanogrammus aeglefinus

HAD

treska jednoškvrnná

Merlangius merlangus

WHG

treska merlang

Merluccius merluccius

HKE

merlúza európska

Micromesistius poutassou

WHB

treska belasá

Microstomus kitt

LEM

kambala malohlavá

Molva dypterygia

BLI

mieň modrý

Molva molva

LIN

mieň veľký

Nephrops norvegicus

NEP

homár štíhly

Gobionotothen gibberifrons

NOG

nototénia hrbohlavá

Notothenia rosii

NOR

nototénia mramorovaná

Lepidonotothen squamifrons

NOS

nototénia sivá

Pandalus borealis

PRA

kreveta boreálna

Paralomis spp.

PAI

kraby rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

krevety rodu Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Pleuronectiformes

FLX

platesotvaré

Pollachius pollachius

POL

treska žltkavá

Pollachius virens

POK

treska tmavá

Scophthalmus maximus

TUR

kalkan veľký

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

ľadovka sivozelená

Pseudopentaceros spp.

EDW

ryby rodu Pseudopentaceros

Raja alba

RJA

raja biela

Raja brachyura

RJH

raja krátkochvostá

Raja circularis

RJI

raja piesková

Raja clavata

RJC

raja tŕnitá

Raja fullonica

RJF

raja šagrénová

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

raja nórska

Raja microocellata

RJE

raja svetloškvrnitá

Raja montagui

RJM

raja fŕkaná

Raja radiata

RJR

raja lúčovitá

Raja undulata

RJU

raja vlnkovaná

Rajiformes

SRX

Rajotvaré

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

halibut tmavý

Sardina pilchardus

PIL

sardinka európska

Scomber scombrus

MAC

makrela atlantická

Scophthalmus rhombus

BLL

kalkan hladký

Sebastes spp.

RED

sebastesy

Solea solea

SOL

solea európska

Solea spp.

SOO

soley

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná

Squalus acanthias

DGS

ostroň bieloškvrnitý

Tetrapturus albidus

WHM

kopijonos belavý

Thunnus alalunga

ALB

tuniak dlhoplutvý

Thunnus maccoyii

SBF

tuniak južný

Thunnus obesus

BET

tuniak okatý

Thunnus thynnus

BFT

tuniak modroplutvý

Trachurus murphyi

CJM

stavrida Trachurus murphyi

Trachurus spp.

JAX

stavridy

Trisopterus esmarkii

NOP

treska koruškovitá

Urophycis tenuis

HKW

mieňovec belavý

Xiphias gladius

SWO

mečiar veľký

Táto tabuľka slovenských a vedeckých mien druhov sa uvádza výhradne na účely vysvetlenia:Slovenské meno

Trojmiestny alfabetický kód

Vedecké meno

beryxy

ALF

Beryx spp.

čertovité

ANF

Lophiidae

dlhochvost tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

dlhochvosty rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

gordan Martialia hyadesi

SQS

Martialia hyadesi

gordan západoatlantický

SQI

Illex illecebrosus

halibut tmavý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

hlbokomorské kraby rodu Chaceon

GER

Chaceon spp.

homár štíhly

NEP

Nephrops norvegicus

hoplostet oranžový

ORY

Hoplostethus atlanticus

kalkan hladký

BLL

Scophthalmus rhombus

kalkan veľký

TUR

Scophthalmus maximus

kalkany rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

kambala malohlavá

LEM

Microstomus kitt

komplex rají druhov Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

kopijonos belavý

WHM

Tetrapturus albidus

koruška polárna

CAP

Mallotus villosus

kraby rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

kraby rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

kreveta boreálna

PRA

Pandalus borealis

krevety rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

ľadovka čiernoplutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

ľadovka makrelia

ANI

Champsocephalus gunnari

ľadovka nosorožia

LIC

Channichthys rhinoceratus

ľadovka sivozelená

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

lamna sleďová

POR

Lamna nasus

limanda žltochvostá

YEL

Limanda ferruginea

makrela atlantická

MAC

Scomber scombrus

manta Manta birostris

RMB

Manta birostris

marlín mozaikový

BUM

Makaira nigricans

mečiar veľký

SWO

Xiphias gladius

merlúza európska

HKE

Merluccius merluccius

mieň lemovaný

USK

Brosme brosme

mieň modrý

BLI

Molva dypterygia

mieň veľký

LIN

Molva molva

mieňovec belavý

HKW

Urophycis tenuis

morona striebristá

BSS

Dicentrarchus labrax

nototénia Dissostichus mawsoni

TOA

Dissostichus mawsoni

nototénia hrbohlavá

NOG

Gobionotothen gibberifrons

nototénia mramorovaná

NOR

Notothenia rossii

nototénia patagónska

TOP

Dissostichus eleginoides

nototénia sivá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

nototénie rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

ostroň bieloškvrnitý

DGS

Squalus acanthias

ostroňovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

ostroňovec zobákonosý

DCA

Deania calcea

pailona hladká

CYO

Centroscymnus coelolepis

pancierovka antarktická

KRI

Euphausia superba

piesočnice

SAN

Ammodytes spp.

platesa červená

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

platesa drsná

PLA

Hippoglossoides platessoides

platesa veľká

PLE

Pleuronectes platessa

platesotvaré

FLX

Pleuronectiformes

psohlav húfny

GAG

Galeorhinus galeus

raja biela

RJA

Raja alba

raja fŕkaná

RJM

Raja montagui

raja krátkochvostá

RJH

Raja brachyura

raja kukučia

RJN

Leucoraja naevus

raja lúčovitá

RJR

Raja radiata

raja nórska

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

raja piesková

RJI

Raja circularis

raja svetloškvrnitá

RJE

Raja microocellata

raja šagrénová

RJF

Raja fullonica

raja tŕnitá

RJC

Raja clavata

raja vlnkovaná

RJU

Raja undulata

Rajotvaré

SRX

Rajiformes

ryby čeľade Caproidae

BOR

Caproidae

ryby rodu Pseudopentaceros

EDW

Pseudopentaceros spp.

sardela európska

ANE

Engraulis encrasicolus

sardinka európska

PIL

Sardina pilchardus

sebastesy

RED

Sebastes spp.

sleď atlantický

HER

Clupea harengus

solea európska

SOL

Solea solea

soley

SOO

Solea spp.

stavrida Trachurus murphyi

CJM

Trachurus murphyi

stavridy

JAX

Trachurus spp.

striebristka severná

ARU

Argentina silus

svetloň malý

ETP

Etmopterus pusillus

svetloň veľký

ETR

Etmopterus princeps

svietivec riasnatopyský

SCK

Dalatias licha

šprota severná

SPR

Sprattus sprattus

treska belasá

WHB

Micromesistius poutassou

treska jednoškvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

treska koruškovitá

NOP

Trisopterus esmarkii

treska merlang

WHG

Merlangius merlangus

treska škvrnitá

COD

Gadus morhua

treska tmavá

POK

Pollachius virens

treska žltkavá

POL

Pollachius pollachius

tuniak dlhoplutvý

ALB

Thunnus alalunga

tuniak južný

SBF

Thunnus maccoyii

tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

tuniak okatý

BET

Thunnus obesus
PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY ÚNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCÚZSKEJ GUYANYDruh:

piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky

Ammodytes spp.

Zóna:

vody Únie oblastí 2a, 3a a 4 (1)

Dánsko

0

(2)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

0

(2)

Švédsko

0

(2)

Únia

0

(2)

 

Spojené kráľovstvo

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2)

Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OT1/*2A3A4X). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe III prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

Nemecko

0

0

0

0

0

0

0

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

Únia

0

0

0

0

0

0

0

Spojené kráľovstvo

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

0

0

0

0

0

0

0Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2

(ARU/1/2.)

Nemecko

6

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

2

 

Holandsko

5

 

Únia

13

 

Spojené kráľovstvo

10

 

 

TAC

23

 Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

vody Únie zón 3a a 4

(ARU/3A4-C)

Dánsko

273

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

3

 

Francúzsko

2

 

Írsko

2

 

Holandsko

13

 

Švédsko

11

 

Únia

304

 

Spojené kráľovstvo

5

 

 

TAC

309

 Druh:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7

(ARU/567.)

Nemecko

71

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

2

 

Írsko

66

 

Holandsko

742

 

Únia

881

 

Spojené kráľovstvo

52

 

 

TAC

933

 Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14

(USK/1214EI)

Nemecko

2

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

2

(1)

Iné členské štáty

1

(1)

Únia

5

(1)

Spojené kráľovstvo

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/1214EI_AMS).Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody Únie zóny 4

(USK/04-C.)

Dánsko

17

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

5

 

Francúzsko

12

 

Švédsko

2

 

Iné členské štáty

2

(1)

Únia

38

 

Spojené kráľovstvo

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/04-C_AMS).Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7

(USK/567EI.)

Nemecko

4

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia

Španielsko

15

 

Francúzsko

176

 

Írsko

17

 

Iné členské štáty

4

(1)

Únia

216

 

Nórsko

731

(2 )(3) (4) (5)

Spojené kráľovstvo

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/567EI_AMS).

(2)

Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).

(3)

Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*5B67.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 7 podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.

750

 

 

(4)

Vrátane mieňa veľkého. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 sa lovia len lovnými šnúrami:

 

 

 

 

 

mieň veľký (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

mieň lemovaný (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

500

 

 Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna:

nórske vody zóny 4

(USK/04-N.)

Belgicko

0

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

41

 

Nemecko

0

 

Francúzsko

0

 

Holandsko

0

 

Únia

41

 

Spojené kráľovstvo

1

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

▼M1Druh:

ryby čeľade Caproidae

Caproidae

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7 a 8

(BOR/678-)

Dánsko

1 645

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Írsko

4 632

 

Únia

6 277

 

Spojené kráľovstvo

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BDruh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

2 577

(2)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

41

(2)

Švédsko

2 696

(2)

Únia

5 314

(2)

Nórsko

818

 

Faerské ostrovy

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2)

Osobitná podmienka: až 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*04-C.).

(3)

Môže sa loviť len v oblasti Skagerrak (HER/*03AN.).Druh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30′ s. z. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

14 867

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

9 851

 

Francúzsko

5 168

 

Holandsko

12 929

 

Švédsko

978

 

Únia

43 793

 

Faerské ostrovy

63

 

Nórsko

27 913

(2)

Spojené kráľovstvo

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2)

Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zón 4a a 4b (HER/*4AB-C) prekročiť tieto množstvá v tonách. Dodatočné množstvo vo výške najviac 10 000 ton sa pridelí, ak Nórsko o takéto zvýšenie požiada.

12 500

 

 

 

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky Únie v nórskych vodách južne od 62° s. z. š. prekročiť množstvá uvedené nižšie. Dodatočné množstvo vo výške najviac 2 500 ton sa pridelí, ak Únia o takéto zvýšenie požiada.

nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*4N-S62)

 

 

 

Únia

12 500

 

 

 Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(HER/4N-S62)

Švédsko

237

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.Druh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

3a

(HER/03A-BC)

Dánsko

1 423

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

13

 

Švédsko

229

 

Únia

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.Druh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

4, 7d a vody Únie zóny 2a

(HER/2A47DX)

Belgicko

11

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

2 143

 

Nemecko

11

 

Francúzsko

11

 

Holandsko

11

 

Švédsko

11

 

Únia

2 198

 

Spojené kráľovstvo

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.Druh:

sleď atlantický (1)

Clupea harengus

Zóna:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgicko

2 158

(3)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

200

(3)

Nemecko

133

(3)

Francúzsko

2 569

(3)

Holandsko

4 541

(3)

Únia

9 601

(3)

Spojené kráľovstvo

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2)

Okrem populácie v Blackwater: ide o populácie sleďa atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrómou vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56′ s. z. š., 1° 19,1′ v. z. d.) po 51° 33′ s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.

(3)

Osobitná podmienka: až 50 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 4b (HER/*04B.).Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6b a 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Nemecko

97

(2)

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

19

(2)

Írsko

132

(2)

Holandsko

97

(2)

Únia

345

(2)

Spojené kráľovstvo

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Odkazuje sa na zásobu sleďa atlantického v časti zóny ICES 6a, ktorá sa nachádza východne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 55° s. z. š., alebo západne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.

(2)

Zakazuje sa loviť sleďa atlantického v časti zón ICES, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30′ s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

6aS (1), 7b a 7c

(HER/6AS7BC)

Írsko

309

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Holandsko

31

 

Únia

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Ide o populáciu sleďa atlantického v zóne 6a južne od 56° 00′ s. z. š. a západne od 07° 00′ z. z. d.Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Írsko

525

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

525

 

Spojené kráľovstvo

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená:

— na severe rovnobežkou 52° 30′ s. z. š.,

— na juhu rovnobežkou 52° 00′ s. z. š.,

— na západe pobrežím Írska,

— na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

7e a 7f

(HER/7EF.)

Francúzsko

116

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

116

 

Spojené kráľovstvo

116

 

 

TAC

232

 Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

7g (1), 7h (1), 7j (1) a 7k (1)

(HER/7G-K.)

Nemecko

3

(2)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

14

(2)

Írsko

188

(2)

Holandsko

14

(2)

Únia

219

(2)

Spojené kráľovstvo

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená:

— na severe rovnobežkou 52° 30′ s. z. š.,

— na juhu rovnobežkou 52° 00′ s. z. š.,

— na západe pobrežím Írska,

— na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.

(2)

Túto kvótu možno udeliť len plavidlám podieľajúcim sa na monitorovacom rybolove vykonávanom na účely zberu údajov o rybolove v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Dotknuté členské štáty oznámia názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylodenie.Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

8

(ANE/08.)

Španielsko

29 700

 

Analytický TAC

Francúzsko

3 300

 

Únia

33 000

 

 

TAC

33 000

 Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španielsko

0

(1)

Preventívny TAC

Portugalsko

0

(1)

Únia

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

V rámci kvóty možno loviť iba od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgicko

1

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

421

 

Nemecko

11

 

Holandsko

3

 

Švédsko

74

 

Únia

510

 

 

TAC

526

 Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

75

(1)

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

2

(1)

Švédsko

46

(1)

Únia

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

4; Vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgicko

109

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

625

 

Nemecko

396

 

Francúzsko

134

(1)

Holandsko

353

(1)

Švédsko

4

 

Únia

1 621

 

Nórsko

626

(2)

Spojené kráľovstvo

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v 7d (COD/*07D.).

(2)

Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)

 

 

Únia

2 655

 

 

 Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(COD/4N-S62)

Švédsko

96

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

96

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

6b; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00′ z. z. d. a zón 12 a 14

(COD/5W6-14)

Belgicko

0

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

0

 

Francúzsko

2

 

Írsko

1

 

Únia

3

 

Spojené kráľovstvo

3

 

 

TAC

6

 Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

6a; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b východne od 12° 00′ z. z. d.

(COD/5BE6A)

Belgicko

1

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.

Nemecko

5

(1)

Francúzsko

51

(1)

Írsko

71

(1)

Únia

128

(1)

Spojené kráľovstvo

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

7a

(COD/07A.)

Belgicko

1

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

2

(1)

Írsko

43

(1)

Holandsko

0

(1)

Únia

46

(1)

Spojené kráľovstvo

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie zóny CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgicko

5

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.

Francúzsko

74

(1)

Írsko

115

(1)

Holandsko

0

(1)

Únia

194

(1)

Spojené kráľovstvo

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

7d

(COD/07D.)

Belgicko

9

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

180

(1)

Holandsko

5

(1)

Únia

194

(1)

Spojené kráľovstvo

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo: 4; Vody Únie zóny 2a; v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/*2A3X4).Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgicko

2

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

2

 

Nemecko

2

 

Francúzsko

12

 

Holandsko

10

 

Únia

28

 

Spojené kráľovstvo

703

 

 

TAC

731

 Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b a 6; medzinárodné vody zón 12 a 14

(LEZ/56-14)

Španielsko

168

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

654

(1)

Írsko

191

 

Únia

1 013

 

Spojené kráľovstvo

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

7

(LEZ/07.)

Belgicko

127

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Španielsko

1 405

(2)

Francúzsko

1 705

(2)

Írsko

775

(2)

Únia

4 012

 

Spojené kráľovstvo

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cielenom rybolove soley.

(2)

35 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

8a, 8b, 8d a 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španielsko

248

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

200

 

Únia

448

 

 

TAC

448

 Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna:

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španielsko

1 912

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Francúzsko

96

 

Portugalsko

64

 

Únia

2 072

 

 

TAC

2 158

 Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(ANF/2AC4-C)

Belgicko

125

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

275

(1)

Nemecko

134

(1)

Francúzsko

26

(1)

Holandsko

94

(1)

Švédsko

3

(1)

Únia

657

(1)

Spojené kráľovstvo

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť vo: 6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

nórske vody zóny 4

(ANF/04-N.)

Belgicko

13

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

326

 

Nemecko

5

 

Holandsko

5

 

Únia

349

 

Spojené kráľovstvo

76

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

(ANF/56-14)

Belgicko

72

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

82

(1)

Španielsko

77

 

Francúzsko

881

(1)

Írsko

199

 

Holandsko

69

(1)

Únia

1 380

 

Spojené kráľovstvo

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 2a a 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

7

(ANF/07.)

Belgicko

1 468

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Nemecko

164

(1)

Španielsko

583

(1)

Francúzsko

9 419

(1)

Írsko

1 204

(1)

Holandsko

190

(1)

Únia

13 028

(1)

Spojené kráľovstvo

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE)

▼BDruh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

8a, 8b, 8d a 8e

(ANF/8ABDE.)

Španielsko

343

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

1 909

 

Únia

2 252

 

 

TAC

2 252

 Druh:

čertovité

Lophiidae

Zóna:

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španielsko

2 934

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Francúzsko

3

 

Portugalsko

584

 

Únia

3 521

 

 

TAC

3 672

 Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

3a

(HAD/03A.)

Belgicko

3

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

442

 

Nemecko

28

 

Holandsko

1

 

Švédsko

52

 

Únia

526

 

 

TAC

548

 Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

4; vody Únie zóny 2a

(HAD/2AC4.)

Belgicko

52

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

354

 

Nemecko

225

 

Francúzsko

393

 

Holandsko

39

 

Švédsko

36

 

Únia

1 099

 

Nórsko

1 975

 

Spojené kráľovstvo

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Únia

5 161

 

 

 Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(HAD/4N-S62)

Švédsko

177

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

177

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14

(HAD/6B1214)

Belgicko

6

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

7

 

Francúzsko

289

 

Írsko

206

 

Únia

508

 

Spojené kráľovstvo

2 111

 

 

TAC

2 619

 Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgicko

1

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

1

(1)

Francúzsko

55

(1)

Írsko

163

(1)

Únia

220

 

Spojené kráľovstvo

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Maximálne 10 % tejto kvóty možno uloviť v: zóne 4; vo vodách Únie zóny 2a (HAD/*2AC4.).Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgicko

30

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

1 810

 

Írsko

603

 

Únia

2 443

 

Spojené kráľovstvo

272

 

 

TAC

2 715

 Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna:

7a

(HAD/07A.)

Belgicko

13

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

57

 

Írsko

342

 

Únia

412

 

Spojené kráľovstvo

378

 

 

TAC

790

 Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

292

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Holandsko

1

 

Švédsko

31

 

Únia

324

 

 

TAC

415

 Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

4; vody Únie zóny 2a

(WHG/2AC4.)

Belgicko

82

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

356

 

Nemecko

93

 

Francúzsko

535

 

Holandsko

206

 

Švédsko

1

 

Únia

1 273

 

Nórsko

304

(1)

Spojené kráľovstvo

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)

 

 

Únia

2 700

 

 

 Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

(WHG/56-14)

Nemecko

1

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.

Francúzsko

14

(1)

Írsko

68

(1)

Únia

83

(1)

Spojené kráľovstvo

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

7a

(WHG/07A.)

Belgicko

1

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.

Francúzsko

6

(1)

Írsko

104

(1)

Holandsko

0

(1)

Únia

111

(1)

Spojené kráľovstvo

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.

▼M1Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7 h, 7j a 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgicko

37

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Francúzsko

2 258

 

Írsko

1 629

 

Holandsko

18

 

Únia

3 942

 

Spojené kráľovstvo

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BDruh:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna:

8

(WHG/08.)

Španielsko

880

 

Preventívny TAC

Francúzsko

1 321

 

Únia

2 201

 

 

TAC

2 276

 Druh:

treska merlang a treska žltkavá

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(W/P/4N-S62)

Švédsko

48

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

48

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

3a

(HKE/03A.)

Dánsko

784

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Švédsko

67

(1)

Únia

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(HKE/2AC4-C)

Belgicko

14

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

570

(1)

Nemecko

65

(1)

Francúzsko

126

(1)

Holandsko

33

(1)

Únia

808

(1)

Spojené kráľovstvo

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.)Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

6 a 7, vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

(HKE/571214)

Belgicko

146

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Španielsko

4 667

 

Francúzsko

7 207

(1)

Írsko

873

 

Holandsko

94

(1)

Únia

12 987

 

Spojené kráľovstvo

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgicko

19

 

 

 

Španielsko

753

 

 

 

Francúzsko

753

 

 

 

Írsko

94

 

 

 

Holandsko

10

 

 

 

Únia

1 629

 

 

 

Spojené kráľovstvo

424

 

 

 Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

8a, 8b, 8d a 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgicko

5

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Španielsko

3 249

 

Francúzsko

7 296

 

Holandsko

10

(1)

Únia

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Túto kvótu možno previesť do zóny 4 a vôd Únie zóny 2a. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

6 a 7, vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgicko

1

 

 

 

Španielsko

941

 

 

 

Francúzsko

1 694

 

 

 

Holandsko

3

 

 

 

Únia

2 639

 

 

 Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna:

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španielsko

5 320

 

Preventívny TAC

Francúzsko

511

 

Portugalsko

2 483

 

Únia

8 314

 

 

TAC

8 517

 Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

nórske vody zón 2 a 4

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

0

 

Spojené kráľovstvo

0

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

▼M1Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

(WHB/1X14)

Dánsko

34 892

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Nemecko

13 566

(1)

Španielsko

29 581

(1) (2)

Francúzsko

24 282

(1)

Írsko

27 019

(1)

Holandsko

42 546

(1)

Portugalsko

2 748

(1) (2)

Švédsko

8 631

(1)

Únia

183 265

(1) (3)

Nórsko

69 930

 

Faerské ostrovy

7 000

 

Spojené kráľovstvo

45 274

(1)

 

TAC

Neuplatňuje sa

(1)

Osobitná podmienka: v rámci celkového obmedzenia 24 375 ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(2)

Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10; do vôd Únie CECAF 34.1.1. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

(3)

Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

133 566Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španielsko

25 065

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Portugalsko

6 266

 

Únia

31 331

(1)

 

TAC

Neuplatňuje sa

(1)

Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

133 566Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna:

vody Únie zón 2, 4a, 5, 6 severne od 56° 30′ s. z. š. a zóny 7 západne od 12° z. z. d.

(WHB/24A567)

Nórsko

133 566

(1) (2)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Faerské ostrovy

26 250

(3) (4)

 

TAC

Neuplatňuje sa

(1)

Započíta sa do kvóty stanovenej Nórskom.

(2)

Osobitná podmienka: výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):

28 000

Toto obmedzenie výlovu v zóne 4a zodpovedá tomuto percentuálnemu množstvu prístupového obmedzenia Nórska:

18 %

(3)

Započíta sa do kvóty stanovenej Faerskými ostrovmi.

(4)

Osobitné podmienky: môže sa loviť aj v zóne 6b (WHB/*06B-C). Výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):

6 563

▼BDruh:

kambala malohlavá a platesa červená

Microstomus kitt a

Glyptocephalus cynoglossus

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(L/W/2AC4-C)

Belgicko

92

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

253

 

Nemecko

33

 

Francúzsko

69

 

Holandsko

211

 

Švédsko

3

 

Únia

661

 

Spojené kráľovstvo

1 036

 

 

TAC

1 697

 Druh:

mieň modrý

Molva dypterygia

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7

(BLI/5B67-)

Nemecko

28

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Estónsko

4

 

Španielsko

89

 

Francúzsko

2 032

 

Írsko

8

 

Litva

2

 

Poľsko

1

 

Iné členské štáty

8

(1)

Únia

2 172

 

Nórsko

63

(2)

Faerské ostrovy

38

(3)

Spojené kráľovstvo

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/5B67_AMS).

(2)

Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30′ s. z. š. a zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.Druh:

mieň modrý

Molva dypterygia

Zóna:

medzinárodné vody zóny 12

(BLI/12INT-)

Estónsko

0

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Španielsko

33

(1)

Francúzsko

1

(1)

Litva

0

(1)

Iné členské štáty

0

(1)

Únia

34

(1)

Spojené kráľovstvo

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/12INT_AMS).Druh:

mieň modrý

Molva dypterygia

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 2 a 4

(BLI/24-)

Dánsko

1

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

1

 

Írsko

1

 

Francúzsko

4

 

Iné členské štáty

1

(1)

Únia

8

 

Spojené kráľovstvo

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/24_AMS).Druh:

mieň modrý

Molva dypterygia

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zóny 3a

(BLI/03A-)

Dánsko

1

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

0

 

Švédsko

1

 

Únia

2

 

 

TAC

2

 Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 1 and 2

(LIN/1/2.)

Dánsko

7

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

7

 

Francúzsko

7

 

Iné členské štáty

3

(1)

Únia

24

 

Spojené kráľovstvo

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (LIN/1/2_AMS).Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

vody Únie zóny 3a

(LIN/03A-C.)

Belgicko

3

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

25

 

Nemecko

3

 

Švédsko

10

 

Únia

41

 

Spojené kráľovstvo

3

 

 

TAC

44

 Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

vody Únie zóny 4

(LIN/04-C.)

Belgicko

7

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

106

(1)

Nemecko

66

(1)

Francúzsko

59

 

Holandsko

2

 

Švédsko

5

(1)

Únia

245

 

Spojené kráľovstvo

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 25 %, ale nie viac ako 75 ton, možno uloviť vo: vodách Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zóny 5

(LIN/05EI.)

Belgicko

2

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

2

 

Nemecko

2

 

Francúzsko

2

 

Únia

8

 

Spojené kráľovstvo

2

 

 

TAC

10

 Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

(LIN/6X14.)

Belgicko

12

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

2

(1)

Nemecko

42

(1)

Írsko

225

 

Španielsko

840

 

Francúzsko

896

(1)

Portugalsko

2

 

Únia

2 019

 

Nórsko

2 000

(2) (3) (4)

 

Faerské ostrovy

50

(5) (6)

 

Spojené kráľovstvo

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 35 % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 4 (LIN/*04-C.)

(2)

Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*6X14.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.

750

 

 

 

(3)

Vrátane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:

 

 

 

 

 

 

mieň veľký (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

mieň lemovaný (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

500

 

 

(5)

Vrátane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zónach 6b a 6a severne od 56° 30′ s. z. š. (LIN/*6BAN.).

(6)

Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.):

19Druh:

mieň veľký

Molva molva

Zóna:

nórske vody zóny 4

(LIN/04-N.)

Belgicko

2

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

297

 

Nemecko

8

 

Francúzsko

3

 

Holandsko

1

 

Únia

311

 

Spojené kráľovstvo

27

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

3a

(NEP/03A.)

Dánsko

9 084

 

Analytický TAC

Nemecko

26

 

Švédsko

3 250

 

Únia

12 360

 

 

TAC

12 360

 Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(NEP/2AC4-C)

Belgicko

301

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

301

 

Nemecko

5

 

Francúzsko

9

 

Holandsko

155

 

Únia

771

 

Spojené kráľovstvo

4 981

 

 

TAC

5 752

 Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

nórske vody zóny 4

(NEP/04-N.)

Dánsko

142

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

0

 

Únia

142

 

Spojené kráľovstvo

8

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b

(NEP/5BC6.)

Španielsko

8

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

32

 

Írsko

54

 

Únia

94

 

Spojené kráľovstvo

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

7

(NEP/07.)

Španielsko

252

(1)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Francúzsko

1 022

(1)

Írsko

1 550

(1)

Únia

2 824

(1)

Spojené kráľovstvo

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):

Španielsko

437

Francúzsko

274

Írsko

526

Únia

1 237

Spojené kráľovstvo

213

▼BDruh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

8a, 8b, 8d a 8e

(NEP/8ABDE.)

Španielsko

239

 

Analytický TAC

Francúzsko

3 745

 

Únia

3 984

 

 

TAC

3 984

 Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

8c

(NEP/08C.)

Španielsko

2,4

(1)

Preventívny TAC

Francúzsko

0,0

(1)

Únia

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Výlučne na úlovky v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu údajov o úlovku na jednotku úsilia (CPUE), ktoré vykonali plavidlá, na ktorých palube sa nachádzali pozorovatelia:

- 1,7 tony vo funkčnej jednotke 25 počas piatich výjazdov za mesiac v auguste a septembri;

- 0,7 tony vo funkčnej jednotke 31 počas siedmich dní v júli.Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna:

9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španielsko

94

(1)

Preventívny TAC

Portugalsko

280

(1)

Únia

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Z toho maximálne 6 % možno uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 divízie ICES 9a (NEP/*9U267).

(2)

V rámci uvedenej TAC nemožno v zóne Funkčnej jednotky 30 divízie ICES 9a (NEP/*9U30) presiahnuť tieto množstvá: 65Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

3a

(PRA/03A.)

Dánsko

531

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Švédsko

286

 

Únia

817

 

 

TAC

1 529

 Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

45

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Holandsko

0

 

Švédsko

2

 

Únia

47

 

Spojené kráľovstvo

13

 

 

TAC

60

 Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(PRA/4N-S62)

Dánsko

50

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Švédsko

31

(1)

Únia

81

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.Druh:

krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Zóna:

vody Francúzskej Guyany

(PEN/FGU.)

Francúzsko

stanoví sa

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.

Únia

stanoví sa

(1) (2)

 

TAC

stanoví sa

(1) (2)

(1)

Zakazuje sa lov kreviet Penaeus subtilis a Penaeus brasiliensis vo vodách plytších ako 30 metrov..

(2)

Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgicko

26

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

3 308

 

Nemecko

17

 

Holandsko

636

 

Švédsko

177

 

Únia

4 164

 

 

TAC

4 912

 Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

369

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Nemecko

4

 

Švédsko

41

 

Únia

414

 

 

TAC

719

 Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgicko

1 381

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

4 487

 

Nemecko

1 294

 

Francúzsko

259

 

Holandsko

8 627

 

Únia

16 048

 

Nórsko

2 570

(1)

Spojené kráľovstvo

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Z čoho najviac 75 ton môže byť vylovených v oblasti Skagerrak (PLE/*03AN.).

 

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)

 

 

Únia

14 010

 

 

 Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b;

medzinárodné vody zón 12 a 14

(PLE/56-14)

Francúzsko

2

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Írsko

65

 

Únia

67

 

Spojené kráľovstvo

97

 

 

TAC

164

 Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

7a

(PLE/07A.)

Belgicko

29

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

13

 

Írsko

361

 

Holandsko

9

 

Únia

412

 

Spojené kráľovstvo

287

 

 

TAC

699

 Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

7b a 7c

(PLE/7BC.)

Francúzsko

4

 

Preventívny TAC

Írsko

15

 

Únia

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

7d a 7e

(PLE/7DE.)

Belgicko

674

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Francúzsko

2 247

 

Únia

2 921

 

Spojené kráľovstvo

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BDruh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

7f a 7g

(PLE/7FG.)

Belgicko

117

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

211

 

Írsko

64

 

Únia

392

 

Spojené kráľovstvo

110

 

 

TAC

502

 Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

7h, 7j a 7k

(PLE/7HJK.)

Belgicko

1

(1)

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.

Francúzsko

2

(1)

Írsko

8

(1)

Holandsko

4

(1)

Únia

15

(1)

Spojené kráľovstvo

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Výhradne vedľajšie úlovky platesy veľkej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov platesy veľkej.Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španielsko

26

 

Preventívny TAC

Francúzsko

103

 

Portugalsko

26

 

Únia

155

 

 

TAC

155

 Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14

(POL/56-14)

Španielsko

1

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

29

 

Írsko

9

 

Únia

39

 

Spojené kráľovstvo

22

 

 

TAC

61

 Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

7

(POL/07.)

Belgicko

95

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Španielsko

6

(1)

Francúzsko

2 178

(1)

Írsko

232

(1)

Únia

2 511

(1)

Spojené kráľovstvo

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 2 % možno uloviť vo: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

8a, 8b, 8d a 8e

(POL/8ABDE.)

Španielsko

252

 

Preventívny TAC

Francúzsko

1 230

 

Únia

1 482

 

 

TAC

1 482

 Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

8c

(POL/08C.)

Španielsko

149

 

Preventívny TAC

Francúzsko

17

 

Únia

166

 

 

TAC

166

 Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna:

9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španielsko

196

(1)

Preventívny TAC

Portugalsko

7

(1) (2)

Únia

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 8c (POL/*08C.).

(2)

Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkavú, pričom množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

3a a 4; vody Únie zóny 2a

(POK/2C3A4)

Belgicko

7

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

823

 

Nemecko

2 079

 

Francúzsko

4 892

 

Holandsko

21

 

Švédsko

113

 

Únia

7 935

 

Nórsko

10 426

(1)

Spojené kráľovstvo

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Môže sa loviť iba vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14

(POK/56-14)

Nemecko

88

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

870

 

Írsko

100

 

Únia

1 058

 

Nórsko

235

(1)

Spojené kráľovstvo

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Má sa loviť severne od 56° 30' s. z. š. (POK/*5614N).Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

nórske vody južne od 62° s. z. š.

(POK/4N-S62)

Švédsko

220

(1)

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Únia

220

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

(1)

Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna:

7, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgicko

2

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

311

 

Írsko

373

 

Únia

686

 

Spojené kráľovstvo

109

 

 

TAC

795

 Druh:

kalkan veľký a kalkan hladký

Scophthalmus maximus a Scophthalmus rhombus

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(T/B/2AC4-C)

Belgicko

119

 

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

255

 

Nemecko

65

 

Francúzsko

31

 

Holandsko

902

 

Švédsko

2

 

Únia

1 374

 

Spojené kráľovstvo

251

 

 

TAC

1 625

 Druh:

Rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4

(SRX/2AC4-C)

Belgicko

73

(1) (2) (3) (4)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Dánsko

3

(1) (2) (3)

Nemecko

4

(1) (2) (3)

Francúzsko

12

(1) (2) (3) (4)

Holandsko

62

(1) (2) (3) (4)

Únia

154

(1) (3)

Spojené kráľovstvo

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Úlovky raje krátkochvostej (Raja brachyura) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.

(2)

Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka platí len pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013..

(3)

Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (Raja brachyura) vo vodách Únie zóny 2a a na raju svetloškvrnitú (Raja microocellata) vo vodách Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu.

(4)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 20 a 57 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*07D2.) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvrnitú (Raja microocellata) a raju vlnkovanú (Raja undulata).Druh:

Rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zóny 3a

(SRX/03A-C.)

Dánsko

9

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Švédsko

3

(1)

Únia

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.Druh:

Rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zóny 6a, 6b, 7a-c a 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgicko

230

(1) (2) (3) (4)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Estónsko

1

(1) (2) (3) (4)

Francúzsko

1 032

(1) (2) (3) (4)

Nemecko

3

(1) (2) (3) (4)

Írsko

332

(1) (2) (3) (4)

Litva

5

(1) (2) (3) (4)

Holandsko

1

(1) (2) (3) (4)

Portugalsko

6

(1) (2) (3) (4)

Španielsko

278

(1) (2) (3) (4)

Únia

1 888

(1) (2) (3) (4)

Spojené kráľovstvo

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (Raja circularis) (RJI/67AKXD) a raje šagrénovej (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.

(2)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 20 a 57 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*07D.), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*07D.), raje pieskovej (Raja circularis) (RJI/*07D.) a raje šagrénovej (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvrnitú (Raja microocellata) a raju vlnkovanú (Raja undulata).

(3)

Neuplatňuje sa na raju svetloškvrnitú (Raja microocellata) vo vodách Únie zón 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje svetloškvrnitej vo vodách únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť tieto množstvá:

Druh:

raja svetloškvrnitá

Raja microocellata

Zóna:

vody Únie zón 7f a 7g

(RJE/7FG.)

Belgicko

4

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Estónsko

0

Francúzsko

20

Nemecko

0

Írsko

6

Litva

0

Holandsko

0

Portugalsko

0

Španielsko

5

Únia

35

Spojené kráľovstvo

13

 

 

TAC

48

 

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/* 07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 20 a 57 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené.

(4)

Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata).Druh:

Rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zóny 7d

(SRX/07D.)

Belgicko

33

(1) (2) (3) (4)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

278

(1) (2) (3) (4)

Holandsko

2

(1) (2) (3) (4)

Únia

313

(1) (2) (3) (4)

Spojené kráľovstvo

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/07D.), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/07D.) a raje svetloškvrnitej (Raja microocellata) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.

(2)

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvrnitú (Raja microocellata) a raju vlnkovanú (Raja undulata).

(3)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť vo vodách Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (Raja brachyura) vo vodách Únie zóne 4 (RJH/*04-C.), raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*2AC4AC.) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvrnitú (Raja microocellata).

(4)

Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata).

▼M1Druh:

raja vlnkovaná

Raja undulata

Zóna:

7d a 7e

(RJU/7DE.)

Belgicko

13

(1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia

Estónsko

0

(1)

Francúzsko

63

(1)

Nemecko

0

(1)

Írsko

16

(1)

Litva

0

(1)

Holandsko

0

(1)

Portugalsko

0

(1)

Španielsko

14

(1)

Únia

106

(1)

Spojené kráľovstvo

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Jedince tohto druhu možno vyloďovať celé alebo vypitvané. Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 20 a 57 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené.

▼BDruh:

Rajotvaré

Rajiformes

Zóna:

vody Únie zón 8 a 9

(SRX/89-C.)

Belgicko

3

(1) (2)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

451

(1) (2)

Portugalsko

366

(1) (2)

Španielsko

368

(1) (2)

Únia

1 188

(1) (2)

Spojené kráľovstvo

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Úlovky raje kukučej (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/89-C) a raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.

(2)

Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vyloďovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 20 a 57 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách nižšie. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

 

Druh:

raja vlnkovaná

Raja undulata

Zóna:

vody Únie zóny 8

(RJU/8-C.)

Belgicko

0

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

3

Portugalsko

3

Španielsko

3

Únia

9

Spojené kráľovstvo

0

 

 

TAC

9

 

 

Druh:

raja vlnkovaná

Raja undulata

Zóna:

vody Únie zóny 9

(RJU/9-C.)

Belgicko

0

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Francúzsko

5

Portugalsko

4

Španielsko

4

Únia

13

Spojené kráľovstvo

0

 

 

TAC

13

 Druh:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna:

vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6

(GHL/2A-C46)

Dánsko

4

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.

Nemecko

6

 

Estónsko

4

 

Španielsko

4

 

Francúzsko

58

 

Írsko

4

 

Litva

4

 

Poľsko

4

 

Únia

88

 

Nórsko

313

(1)

Spojené kráľovstvo

228

 

 

TAC