EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0178-20220518

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/178 z 31. januára 2020 o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/2022-05-18

02020R0178 — SK — 18.05.2022 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/178

z 31. januára 2020

o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

(Ú. v. ES L 037 10.2.2020, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/680 z 27. apríla 2022,

  L 125

1

28.4.2022
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/178

z 31. januára 2020

o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031Článok 1

Informácie pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov

1.  
Členské štáty, prístavy, letiská a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy umiestnia na všetkých miestach vstupu do Únie alebo v každom dopravnom prostriedku smerujúcom do Únie plagáty s informáciami uvedenými v prílohe pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.

Členské štáty, prístavy, letiská a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy môžu plagáty uvedené v prvom pododseku umiestniť aj na miestach odchodu z Únie.

2.  
Prevádzkovatelia poštových služieb a profesionálni prevádzkovatelia zapojení do predaja na diaľku sprístupnia informácie uvedené v prílohe svojim klientom, a to minimálne cez internet.
3.  
Informácie uvedené v prílohe sa umiestňujú na ľahko viditeľné plochy tak na fyzickom mieste, ako aj na internete.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

Plagát v zmysle článku 1