EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0040-20210630

Consolidated text: Rozhodnutie Výboru pre Vnútrozemskú Dopravu Spoločenstva a Švajčiarska č. 2/2019 z 13. decembra 2019 o prechodných opatreniach na zachovanie plynulej železničnej dopravy medzi Švajčiarskom a Európskou úniou [2020/40]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/40/2021-06-30

02020D0040 — SK — 30.06.2021 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 2/2019

z 13. decembra 2019

o prechodných opatreniach na zachovanie plynulej železničnej dopravy medzi Švajčiarskom a Európskou úniou [2020/40]

(Ú. v. ES L 013 17.1.2020, s. 43)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKAČ. 1/2020 z 19. júna 2020

  L 206

65

30.6.2020

►M2

Rozhodnutie Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska Č. 2/2020 z 11. decembra 2020,

  L 15

34

18.1.2021

►M3

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKAČ. 1/2021 z 30. júna 2021,

  L 255

7

16.7.2021
▼B

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE VNÚTROZEMSKÚ DOPRAVU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 2/2019

z 13. decembra 2019

o prechodných opatreniach na zachovanie plynulej železničnej dopravy medzi Švajčiarskom a Európskou úniou [2020/40]

Článok 1

Príloha 1 k dohode sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.  

Súlad s požiadavkami uplatniteľnými na používanie švajčiarskej železničnej siete železničným podnikom sa môže stanoviť kombináciou:

— 
jednotného bezpečnostného osvedčenia vydaného agentúrou v súlade s článkom 10 smernice (EÚ) 2016/798 a
— 
rozhodnutia Švajčiarska o overení súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi uvedenými v článku 6 ods. 1

Na účely prvého pododseku Švajčiarsko uznáva jednotné bezpečnostné osvedčenia vydané agentúrou v súlade s článkom 10 smernice (EÚ) 2016/798.

Švajčiarske vnútroštátne orgány vykonajú overenie súladu s vnútroštátnymi predpismi v lehotách uvedených v článku 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/763 ( 1 ).

2.  
Agentúra pri vydávaní jednotných bezpečnostných osvedčení na používanie železničnej siete Európskej únie zohľadní ako dôkaz posúdenie požiadaviek švajčiarskych právnych predpisov zodpovedajúcich príslušným právnym predpisom Európskej únie, ktoré vykonalo Švajčiarsko na účely vydania bezpečnostných osvedčení pre švajčiarsku železničnú sieť.
3.  
Žiadateľ môže požiadať súčasne o jednotné bezpečnostné osvedčenie aj o rozhodnutie o overení súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi. V takom prípade agentúra a Švajčiarsko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby sa rozhodnutia týkajúce sa žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie a o overenie súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi vydali v lehotách stanovených v článku 6 nariadenia (EÚ) 2018/763 a v súlade s odsekom 1 tretím pododsekom.

Článok 3

1.  

Súlad s požiadavkami uplatniteľnými na povolenia na používanie vozidla na švajčiarskej železničnej sieti sa môže stanoviť kombináciou:

— 
povolenia EÚ pre vozidlo vydaného agentúrou v súlade s článkom 21 a článkom 24 smernice (EÚ) 2016/797 a
— 
rozhodnutia Švajčiarska o overení súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi uvedenými v článku 6 ods. 1

Na účely prvého pododseku Švajčiarsko uznáva povolenia EÚ pre vozidlo vydané agentúrou v súlade s článkami 21 a 24 smernice (EÚ) 2016/797.

Švajčiarsko vykoná overenie súladu s vnútroštátnymi predpismi v lehotách stanovených v článku 34 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/545 ( 2 ).

2.  
Agentúra pri vydávaní povolenia EÚ pre vozidlo na používanie vozidla na železničnej sieti Európskej únie zohľadní ako dôkaz posúdenie požiadaviek švajčiarskych právnych predpisov zodpovedajúcich príslušným právnym predpisom Európskej únie, ktoré vykonalo Švajčiarsko na účely vydania povolení vozidiel pre švajčiarsku železničnú sieť.
3.  
Žiadateľ môže požiadať súčasne o povolenia EÚ pre vozidlo aj o rozhodnutie o overení súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi. V takom prípade agentúra a Švajčiarsko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby sa rozhodnutia týkajúce sa žiadosti o povolenie EÚ pre vozidlo a o overenie súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi vydali v lehotách stanovených v článku 34 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/545, v súlade s odsekom 1 tretím pododsekom.

Článok 4

1.  

Na základe reciprocity sa uznávajú:

a) 

osvedčenia ES o zhode alebo vhodnosti na použitie uvedené v článku 9 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a vydané notifikovaným orgánom;

b) 

vyhlásenia ES o zhode alebo vhodnosti na použitie uvedené v článku 9 a článku 10 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 a vyhotovené výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom;

c) 

osvedčenia ES o overení uvedené v prílohe IV k smernici (EÚ) 2016/797 a vydané notifikovaným orgánom;

d) 

vyhlásenia ES o overení uvedené v článku 15 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 a vyhotovené žiadateľom;

e) 

zoznam orgánov posudzovania zhody Švajčiarska a Európskej únie podľa článku 38 smernice (EÚ) 2016/797.

2.  
Švajčiarsko oznámi Európskej komisii a členským štátom Európskej únie v súlade s článkom 37 smernice (EÚ) 2016/797 orgány posudzovania zhody so sídlom vo Švajčiarsku.

Švajčiarske notifikované orgány môžu vykonávať svoje činnosti za podmienok stanovených v smernici (EÚ) 2016/797 a pokiaľ spĺňajú požiadavky smernice (EÚ) 2016/797.

Komisia uverejní zoznam švajčiarskych notifikovaných orgánov.

Článok 5

1.  
Žiadosti o rozhodnutie o overení súladu so švajčiarskymi vnútroštátnymi predpismi uvedenými v článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1 sa podávajú prostredníctvom jednotného kontaktného miesta uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) 2016/796.
2.  
Žiadosti uvedené v článku 2 ods. 3 a článku 3 ods. 3 sa predkladajú prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
3.  
Švajčiarsko zaeviduje jednu kópiu rozhodnutia o overení súladu s vnútroštátnymi predpismi v jednotnom kontaktnom mieste.
4.  
Švajčiarsko má na účely tohto rozhodnutia prístup k jednotnému kontaktnému miestu.

▼M2

Článok 6

1.  
Švajčiarske vnútroštátne predpisy a osobitné prípady môžu dopĺňať požiadavky Európskej únie alebo sa od nich odchýliť, pokiaľ tieto predpisy a osobitné prípady súvisia s technickými parametrami subsystémov, prevádzkovými aspektmi a aspektmi týkajúcimi sa zamestnancov, ktorí vykonávajú bezpečnostné úlohy uvedené v prílohe 1 k dohode.
2.  
Švajčiarsko agentúre oznámi vnútroštátne predpisy uvedené v odseku 1 na zverejnenie prostredníctvom systému informačných technológií uvedeného v článku 27 nariadenia (EÚ) 2016/796.

▼M3

3.  
V prílohe 1 sa uvádzajú uplatniteľné vnútroštátne predpisy a osobitné prípady, ktoré sú potenciálne nezlučiteľné s právom Únie. Ak sa do 31. decembra 2021 nepreukáže zlučiteľnosť s právom Únie, uvedené vnútroštátne predpisy a osobitné prípady sa už nebudú môcť uplatňovať, pokiaľ spoločný výbor nerozhodne inak.

▼B

Článok 7

1.  
Rozhodnutie spoločného výboru č. 1/2013 sa zrušuje s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.
2.  
Článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1 rozhodnutia spoločného výboru č. 1/2013 sa naďalej uplatňujú do 16. júna 2020 v prípade členských štátov, ktoré v tomto zmysle informovali agentúru a Komisiu podľa článku 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 alebo článku 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798.

▼M1

2a.  
Článok 2 ods. 1 a/alebo článok 3 ods. 1 rozhodnutia spoločného výboru č. 1/2013 sa naďalej uplatňujú do 31. októbra 2020 v prípade členských štátov, ktoré informovali agentúru a Komisiu podľa článku 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797 alebo článku 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798.

▼B

3.  
Vyhlásenia ES o zhode alebo vhodnosti na použitie, osvedčenia ES o overení a vyhlásenia ES o overení uznané v súlade s rozhodnutím spoločného výboru č. 1/2013 sa naďalej uznávajú za podmienok, na základe ktorých boli vydané.
4.  
Bezpečnostné osvedčenia a povolenia na uvedenie subsystémov a vozidiel do prevádzky a povolenia pre typ vozidla uznané v súlade s rozhodnutím spoločného výboru č. 1/2013 sa naďalej uznávajú v súlade s podmienkami, na základe ktorých boli vydané.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

▼M2

Články 2, 3, 4 a 5 sa uplatňujú do 31. decembra 2021.

▼B

PRÍLOHA
PRÍLOHA 1

Uplatniteľné ustanovenia

V súlade s článkom 52 ods. 6 tejto dohody bude Švajčiarsko uplatňovať právne predpisy, ktoré sú rovnocenné s týmito právnymi predpismi:

Príslušné ustanovenia právnych predpisov Európskej únie

ODDIEl 1 – POVOLENIE NA VÝKON POVOLANIA

— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1).
Na účely tejto dohody:
a) 

Európska únia a Švajčiarska konfederácia oslobodzujú od povinnosti mať osvedčenie vodiča všetkých občanov Švajčiarskej konfederácie, členského štátu Európskej únie a členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru;

b) 

Švajčiarska konfederácia nemôže od povinnosti mať osvedčenie vodiča oslobodiť občanov iných štátov než tých, ktoré sú uvedené v písmene a), bez predchádzajúcej konzultácie s Európskou úniou a bez jej súhlasu;

c) 

ustanovenia kapitoly III nariadenia (ES) č. 1072/2009 (týkajúce sa kabotáže) sa neuplatňujú.

— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88) naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1).
Na účely tejto dohody sa ustanovenia kapitoly V nariadenia (ES) č. 1073/2009 (týkajúce sa kabotáže) neuplatňujú.
— 
Rozhodnutie Komisie 2009/992/EÚ zo 17. decembra 2009 o minimálnych požiadavkách na údaje vkladané do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2009, s. 36).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 21),
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2121/98 (Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 39).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 8).

ODDIEL 2 – SOCIÁLNE NORMY

— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35), naposledy zmenená nariadením Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 8).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 581/2010 z 1. júla 2010 týkajúce sa maximálnych lehôt na ukladanie relevantných údajov z jednotiek vozidla a z kariet vodiča (Ú. v. EÚ L 168, 2.7.2010, s. 16).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/68 z 21. januára 2016 o spoločných postupoch a špecifikáciách potrebných na prepojenie elektronických registrov kariet vodiča (Ú. v. EÚ L 15, 22.1.2016, s. 51) zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1503 z 25. augusta 2017 (Ú. v. EÚ L 221, 26.8.2017, s. 10).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016, s. 1), zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/502 z 28. februára 2018 (Ú. v. EÚ L 85, 28.3.2018, s. 1).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/548 z 23. marca 2017, ktorým sa stanovuje štandardné tlačivo pre písomné vyhlásenie o odstránení alebo porušení plomby tachografu (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2017, s. 1).
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1013 z 30. marca 2017 o vyhotovení štandardného tlačiva na podávanie správ uvedeného v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 153, 16.6.2017, s. 28).

ODDIEL 3 – TECHNICKÉ NORMY

Motorové vozidlá

— 
Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16) naposledy zmenená smernicou Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 49).
— 
Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom a určených pre používanie vo vozidlách (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33) naposledy zmenená smernicou Komisie 2001/27/ES z 10. apríla 2001 (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).
— 
Smernica Rady 91/671/EHS zo 16 decembra 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa povinného použitia bezpečnostných pásov vo vozidlách s hmotnosťou menšou než 3,5 t (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 26) naposledy zmenená vykonávacou smernicou Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 59, 28.2.2014, s. 32).
— 
Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27) zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 327, 4.12.2002, s. 8).
— 
Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 47).
— 
Nariadenie Rady (ES) č. 2411/98 z 3. novembra 1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, v doprave vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES L 299, 10.11.1998, s. 1).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8.7.2010, s. 33).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2005, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2008/74/ES z 18. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 51).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2014, s. 1).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2016/1004 z 22. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016, s. 1).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 627/2014 z 12. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 28).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).
— 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131), zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1576 z 26. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 239, 19.9.2017, s. 3).

Preprava nebezpečného tovaru

— 
Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35) naposledy zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/54/ES zo 17. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 11).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13) naposledy zmenená smernicou Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018 (Ú. v. EÚ L 299, 26.11.2018, s. 58).
Na účely tejto dohody sa vo Švajčiarsku uplatňujú tieto odchýlky od smernice 2008/68/ES:

1.    Cestná doprava

Odchýlky pre Švajčiarsko podľa článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

RO – a – CH – 1

Predmet: preprava motorovej nafty a vykurovacieho oleja s UN číslom 1202 v cisternových kontajneroch.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k uvedenej smernici: body 1.1.3.6 a 6.8.

Obsah prílohy k smernici: odchýlky vzťahujúce sa na množstvá prepravované jednou dopravnou jednotkou, predpisy týkajúce sa zhotovenia cisterien.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: cisternové kontajnery, ktoré nie sú vyrobené podľa bodu 6.8, ale podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré majú objemovú kapacitu 1 210 l alebo menej a ktoré sa používajú na prepravu vykurovacieho oleja alebo motorovej nafty s UN číslom 1202, môžu využiť výnimky podľa bodu 1.1.3.6 ADR.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.6.3 písm. b) a bod 6.14 Vyhlášky z 29. novembra 2002 o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

RO – a – CH – 2

Predmet: výnimka z požiadavky prevážať prepravný doklad v prípade určitých množstiev nebezpečného tovaru podľa vymedzenia v bode 1.1.3.6.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k uvedenej smernici: body 1.1.3.6 a 5.4.1.

Obsah prílohy k smernici: povinnosť mať prepravný doklad.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: preprava nevyčistených prázdnych kontajnerov patriacich do kategórie prepravy 4 a naplnených alebo prázdnych fliaš so stlačeným plynom do dýchacích prístrojov, ktoré používajú záchranné služby alebo sú súčasťou potápačského výstroja, ak v množstve nepresahuje limitné hodnoty podľa bodu 1.1.3.6, nepodlieha povinnosti mať prepravný doklad stanovený v bode 5.4.1.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.6.3 písm. c) Vyhlášky z 29. novembra 2002 o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

RO – a – CH – 3

Predmet: preprava nevyčistených prázdnych zásobníkov spoločnosťami kontrolujúcimi skladovacie zariadenia pre kvapaliny, ktoré by mohli znečistiť vodu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k uvedenej smernici: body 6.5, 6.8, 8.2 a 9.

Obsah prílohy k smernici: zhotovenie, vybavenie a kontrola zásobníkov a vozidiel, odborné vzdelávanie vodičov.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: vozidlá a nevyčistené prázdne zásobníky/kontajnery používané spoločnosťami kontrolujúcimi skladovacie zariadenia pre kvapaliny, ktoré by mohli znečistiť vodu a ktoré slúžia na uchovávanie kvapaliny počas kontroly pevných cisterien, nepodliehajú predpisom o zhotovení, vybavení a kontrole ani predpisom o označovaní a identifikácii oranžovými tabuľkami podľa predpisov stanovených ADR. Podliehajú osobitným predpisom o označovaní a identifikácii a vodič vozidla nie je povinný absolvovať odbornú prípravu podľa bodu 8.2.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.6.3.10 Vyhlášky z 29. novembra 2002 o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

Odchýlky pre Švajčiarsko podľa článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru.

RO – bi – CH – 1

Predmet: preprava odpadu z domácností, ktorý obsahuje nebezpečné látky, do zariadení na zneškodňovanie odpadu.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k uvedenej smernici: body 2, 4.1.10, 5.2 a 5.4.

Obsah prílohy k smernici: klasifikácia, kombinované balenie, značenie a označovanie, dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: pravidlá obsahujú ustanovenia o zjednodušenej klasifikácii odpadu z domácností, ktorý obsahuje nebezpečné látky (odpad z domácností), ktorú má vykonať odborník uznaný príslušným orgánom, o používaní vhodných zberných nádob a odbornej príprave vodičov. Odpad z domácností, ktorý podľa odborníka nemožno klasifikovať, sa môže v malých množstvách previesť do strediska na spracovanie odpadu s príslušnými údajmi k jednotlivým baleniam a prepravným jednotkám.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.7 Vyhlášky z 29. novembra 2002 o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).

Poznámky: tieto pravidlá sa môžu uplatňovať len na prepravu odpadu z domácností, ktorý obsahuje nebezpečné látky, medzi verejnými strediskami na spracovanie odpadu a zariadeniami na zneškodňovanie odpadov.

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

RO – bi – CH – 2

Predmet: spätná preprava ohňostrojov.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k uvedenej smernici: body 2.1.2, 5.4.

Obsah prílohy k smernici: klasifikácia a dokumentácia.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: na uľahčenie spätnej prepravy ohňostrojov s UN číslami 0335, 0336 a 0337 od maloobchodníkov k dodávateľom sa stanovujú výnimky, pokiaľ ide o údaje o čistej hmotnosti a klasifikáciu výrobku v prepravnom doklade.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: dodatok 1 bod 1.1.3.8 Vyhlášky z 29. novembra 2002 o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621).

Poznámky: pokiaľ ide o výrobky určené pre maloobchod, podrobné kontroly presného obsahu jednotlivých položiek nepredaných výrobkov v každom balení sú prakticky nemožné.

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

RO – bi – CH – 3

Predmet: osvedčenie o odbornej príprave ADR v prípade ciest vykonaných na účely prepravy vozidiel, ktoré mali poruchu, ciest súvisiacich s opravami, ciest vykonaných na účely odborného preskúmania cisternových vozidiel/cisterien a ciest cisternovými vozidlami uskutočnených odborníkmi zodpovednými za preskúmanie daného vozidla.

Odkaz na oddiel I.1 prílohy I k uvedenej smernici: bod 8.2.1.

Obsah prílohy k smernici: Vodiči vozidiel musia absolvovať výcvikové kurzy.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: osvedčenie o odbornej príprave ADR a výcvikové kurzy ADR sa nevyžadujú v prípade ciest vykonaných na účely prepravy vozidiel, ktoré mali poruchu, alebo testovacích jázd spojených s opravami, ciest vykonaných v cisternových vozidlách na účely odborného preskúmania cisternového vozidla alebo jeho cisterny a ciest uskutočnených odborníkmi zodpovednými za preskúmanie cisternového vozidla.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: inštrukcie Federálneho ministerstva životného prostredia, dopravy, energetiky a komunikácií (DETEC) vydané 30. septembra 2008 týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru.

Poznámky: vozidlá, ktoré mali poruchu alebo na ktorých prebiehajú opravy, a cisternové vozidlá, ktoré sa pripravujú na technickú kontrolu alebo sa práve podrobujú technickej kontrole, v niektorých prípadoch ešte obsahujú nebezpečný tovar.

Požiadavky uvedené v bodoch 1.3 a 8.2.3 sa naďalej uplatňujú.

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

2.    Železničná doprava

Odchýlky pre Švajčiarsko podľa článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru

RA – a – CH – 1

Predmet: preprava motorovej nafty a vykurovacieho oleja s UN číslom 1202 v cisternových kontajneroch.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k uvedenej smernici: bod 6.8.

Obsah prílohy k smernici: predpisy týkajúce sa zhotovenia cisterien.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: povolené sú cisternové kontajnery, ktoré nie sú vyrobené podľa ustanovení bodu 6.8, ale podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré majú objemovú kapacitu 1 210 l alebo menej a ktoré sa používajú na prepravu vykurovacieho oleja alebo motorovej nafty s číslom UN 1202.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: príloha k Vyhláške DETEC z 3. decembra 1996 týkajúcej sa prepravy nebezpečného tovaru po železnici a lanovými dráhami (RSD; RS 742.401.6) a dodatok 1 kapitola 6.14 Vyhlášky z 29. novembra 2002 o cestnej preprave nebezpečného tovaru (SDR; RS 741.621)

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

RA – a – CH – 2

Predmet: prepravný doklad.

Odkaz na oddiel II.1 prílohy II k uvedenej smernici: bod 5.4.1.1.1.

Obsah prílohy k smernici: všeobecné informácie vyžadované v prepravnom doklade.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: v prepravnom doklade sa môže použiť spoločný pojem, ak je k nemu pripojený zoznam, ktorý obsahuje vyššie uvedené predpísané informácie.

Prvotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy: príloha k Vyhláške DETEC z 3. decembra 1996 týkajúcej sa prepravy nebezpečného tovaru po železnici a lanovými dráhami (RSD; RS 742.401.6).

Dátum skončenia platnosti: 1. januára 2023.

— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).

ODDIEL 4 – PRÁVA NA PRÍSTUP K ŽELEZNICI A PRÁVA NA TRANZIT

— 
Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25).
— 
Smernica Rady 95/18/ES z 19. júna 1995 o udeľovaní licencií železničným podnikom (Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 70).
— 
Smernica Rady 95/19/ES z 19. júna 1995 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a účtovaní poplatkov za infraštruktúru (Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 75).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44) naposledy zmenená smernicou Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 201, 10.7.2014, s. 9).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51) naposledy zmenená smernicou Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 22).
— 
Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti bezpečnostných osvedčení predkladaných podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES (Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2007, s. 9) zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 22).
— 
Rozhodnutie Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 30), zmenené rozhodnutím Komisie 2011/107/EÚ z 10. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 43, 17.2.2011, s. 33).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1) naposledy zmenená smernicou Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 70, 11.3.2014, s. 20).
— 
Rozhodnutie Komisie 2009/965/ES z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2009, s. 1) naposledy zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/2299 zo 17. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2015, s. 15).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 13, 19.1.2010, s. 1).
— 
Rozhodnutie Komisie 2010/713/EÚ z 9. novembra 2010 o moduloch na postupy posudzovania zhody, vhodnosti na použitie a overenia ES, ktoré sa majú použiť v technických špecifikáciách pre interoperabilitu prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2010, s. 1).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 z 9. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie osvedčení o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 11).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 13).
— 
Nariadenie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla (Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2011, s. 8).
— 
Rozhodnutie Komisie 2011/275/EÚ z 26. apríla 2011 o technickej špecifikácii pre interoperabilitu týkajúcu sa subsystému infraštruktúry systému transeurópskych konvenčných železníc (Ú. v. EÚ L 126, 14.5.2011, s. 53), zmenené rozhodnutím Komisie 2012/464/EÚ z 23. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 217, 14.8.2012, s. 20).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 22).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11) naposledy zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/775 zo 16. mája 2019 (Ú. v. EÚ L 139 I, 27.5.2019, s. 103).
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2011, s. 32).
— 
Rozhodnutie Komisie 2011/765/EÚ z 22. novembra 2011 o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 314, 29.11.2011, s. 36).
— 
Rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 1) naposledy zmenené rozhodnutím Komisie 2015/14/EÚ z 5. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2015, s. 44).
— 
Rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (Ú. v. EÚ L 345, 15.12.2012, s. 1) zmenené rozhodnutím Komisie 2013/710/EÚ z 2. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 323, 4.12.2013, s. 35).
Vo Švajčiarsku sa uplatňujú tieto vnútroštátne predpisy uvedené v článku 6 rozhodnutia spoločného výboru č. 2/2019:
— 
CH-TSI OPE-001: Prevádzkové postupy železníc: zaznamenávanie ústnej komunikácie (ETF-GI) (Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s rozhodnutím 2012/757/EÚ a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.),
— 
CH-TSI OPE-002: Prevádzkové postupy železníc: metóda komunikácie (Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s rozhodnutím 2012/757/EÚ a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.),
— 
CH-TSI OPE-003: Prevádzkové postupy železníc: „prevádzkový“ jazyk (Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s rozhodnutím 2012/757/EÚ a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.),
— 
CH-TSI OPE-004: Prevádzkové postupy železníc: núdzové volanie (Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s rozhodnutím 2012/757/EÚ a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2012 zo 16. novembra 2012 o spoločnej bezpečnostnej metóde monitorovania vykonávaného železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry po vydaní bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia a subjektmi zodpovednými za údržbu (Ú. v. EÚ L 320, 17.11.2012, s. 8).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2013 z 13. marca 2013 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne systému železníc v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2006/861/ES (Ú. v. EÚ L 104, 12.4.2013, s. 1), naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2015/924 z 8. júna 2015 (Ú. v. EÚ L 150, 17.6.2015, s. 10).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 (Ú. v. EÚ L 121, 3.5.2013, s. 8), zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1136 z 13. júla 2015 (Ú. v. EÚ L 185, 14.7.2015, s. 6).
— 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 489).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 1) zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/772 zo 16. mája 2019 (Ú. v. EÚ L 139I, 27.5.2019, s. 1).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému energia systému železníc v Únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 179) zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/868 z 13. júna 2018 (Ú. v. EÚ L 149, 14.6.2018, s. 16).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228) naposledy zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/868 z 13. júna 2018 (Ú. v. EÚ L 149, 14.6.2018, s. 16).
Vo Švajčiarsku sa uplatňujú tieto vnútroštátne predpisy uvedené v článku 6 rozhodnutia spoločného výboru č. 2/2019:
— 
CH-TSI LOC&PAS-001: šírka hlavy zberača,
— 
CH-TSI LOC&PAS-002: úzke výhybky/skúšobné jazdy cez výhybky,
— 
CH-TSI LOC&PAS-003: malé oblúky s polomerom r < 250 m,
— 
CH-TSI LOC&PAS-004: sila vychýlenia koľaje,
— 
CH-TSI LOC&PAS 005: nedostatočné prevýšenie,
— 
CH-TSI LOC&PAS-006: schvaľovanie vozidiel s naklápacou vozňovou skriňou série N,
— 
CH-TSI LOC&PAS-007: zariadenie na mazanie žliabkov,
— 
CH-TSI LOC&PAS-009: emisie výfukových plynov z vozidiel so spaľovacím motorom [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-010: optický výstražný signál na začiatku vlaku: 3 x červená,
— 
CH-TSI LOC&PAS-011: obmedzenie trakčného výkonu,
— 
CH-TSI LOC&PAS-012: admitancia,
— 
CH-TSI LOC&PAS 013: interakcia zberač/trolejové vedenie,
— 
CH-TSI LOC&PAS-014: kompatibilita so zariadeniami na kontrolu voľnosti koľaje,
— 
CH-TSI LOC&PAS-017: priechodný prierez,
— 
CH-TSI LOC&PAS-018: minimálny polomer oblúka,
— 
CH-TSI LOC&PAS-019: signál „non leading input“ pre vozidlo na začiatku vlaku [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-020: signál „sleeping input“ pre viacvozidlovú jednotku [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-022: reset núdzovej brzdy [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-025: zaistenie mechanizmu na odpojenie v palubnom zariadení ETCS [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-026: zákaz systému SIGNUM/ZUB vo vozidlách vybavených systémom ERTMS/ETCS úrovne Baseline 3,
— 
CH-TSI LOC&PAS-027: ručné rádiové diaľkové ovládanie počas režimu posunovania (prevádzkový režim „shunting“) [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-028: priechodný prierez, dvere,
— 
CH-TSI LOC&PAS-029: bezpečnosť pri vykoľajení Y/Q,
— 
CH-TSI LOC&PAS-030: použitie neadhéznych brzdových systémov,
— 
CH-TSI LOC&PAS-031: bezpečné vypnutie pohonu [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-035: dostatočný výkon núdzovej brzdy [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI LOC&PAS-037: prevádzková brzda (service brake) ETCS [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) č. 1302/2014 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.].
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 394).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 421).
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006 (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 438), naposledy zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/778 zo 16. mája 2019 (Ú. v. EÚ L 139I, 27.5.2019, s. 356).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/171 zo 4. februára 2015 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom (Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2015, s. 3).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov, ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb (Ú. v. EÚ L 148, 13.6.2015, s. 17).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44). Vo Švajčiarsku sa uplatňujú iba tieto ustanovenia: článok 7 (ods. 1 až 3), články 8 až 10, 12, 15, 17, 21 (okrem odseku 7), 22 až 25, 27 až 42, 44, 45 a 49 a prílohy II, III a IV.
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102 – 149). Vo Švajčiarsku sa uplatňujú iba tieto ustanovenia: články 9, 10 (okrem odseku 7), 13, 14 a 17 a príloha III.
— 
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016, s. 1).
Vo Švajčiarsku sa uplatňujú tieto vnútroštátne predpisy uvedené v článku 6 rozhodnutia spoločného výboru č. 2/2019:
— 
CH-TSI CCS-003: aktivácia/deaktivácia prenosu paketu 44 do systémov ZUB/SIGNUM,
— 
CH-TSI CCS-005: osvedčenie „Quality of Service“ na prenos údajov GSM-R [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-006: strata signálu „non leading permitted“ v prevádzkovom režime „Non Leading[Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-007: pravidlo o brzdových krivkách v prípade ERTMS/ETCS Baseline 2,
— 
CH-TSI CCS-008: minimálne uplatňovanie žiadostí o zmenu („Change Requests“) [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-011: funkcia Euroloop,
— 
CH-TSI CCS-015: súčasné riadenie dvoch dátových kanálov GSM-R,
— 
CH-TSI CCS-016: používanie parametrov a funkcií špecifických pre danú krajinu [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-018: zákaz úrovní STM/NTC pre ZUB/SIGNUM,
— 
CH-TSI CCS-019: Automatické prevzatie a zobrazenie údajov o vlaku [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-022: spätný chod v prevádzkovom režime „Unfitted“,
— 
CH-TSI CCS-023: zobrazovanie textových správ,
— 
CH-TSI CCS-024: údaje o vlaku: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-026: online monitorovanie traťových zariadení z vozidla,
— 
CH-TSI CCS-032: vloženie jedinečného čísla vlaku pre palubné zariadenie ETCS a vozidlové rádio GSM-R [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-033: funkcie GSM-R Voice [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-034: prevádzkový režim „Non Leading“,
— 
CH-TSI CCS-035: texty na zobrazenie na DMI [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-TSI CCS-038: správa o výraznom predĺžení intervalu spoľahlivosti merania prejdenej vzdialenosti [Tento predpis je potenciálne nezlučiteľný s nariadením (EÚ) 2016/919 a treba ho preskúmať do 31. decembra 2020.],
— 
CH-CSM-RA-001: koncept dokladu bezpečnosti na schválenie ETCS vo Švajčiarsku,
— 
CH-CSM-RA-002: požiadavky týkajúce sa rýchlosti viac ako 200 km/h,
— 
CH-CSM-RA-003: kvalita údajov o vlaku.
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2018, s. 66).
— 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761 zo 16. februára 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 16).
— 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 26).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 49).
— 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250 z 12. februára 2019 o vzoroch vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty interoperability a subsystémy, o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla a o ES postupoch overovania subsystémov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 (Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2019, s. 9).
— 
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/780 zo 16. mája 2019 o praktických dojednaniach na vydávanie bezpečnostných povolení pre manažérov infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 139I, 27.5.2019, s. 390).

ODDIEL 5 – INÉ OBLASTI

— 
Smernica Rady 92/82/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebných daní z minerálnych olejov (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 19).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).
— 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).“( 1 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 129, 25.5.2018, s. 49).

( 2 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2018, s. 66).

Top