EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2035-20210421

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/2021-04-21

02019R2035 — SK — 21.04.2021 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2035

z 28. júna 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 314 5.12.2019, s. 115)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1625 z 25. augusta 2020,

  L 366

1

4.11.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 191, 16.6.2020, s.  3 (2019/2035)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2035

z 28. júna 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec

(Text s významom pre EHP)ČASŤ I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  

Týmto nariadením sa dopĺňajú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o:

a) 

registrované a schválené zariadenia pre držané suchozemské zvieratá a násadové vajcia;

b) 

požiadavky na vysledovateľnosť týchto držaných suchozemských zvierat:

i) 

hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, koňovitých, ťavovitých a jeleňovitých (kopytníky);

ii) 

psov, mačiek a fretiek;

iii) 

vtákov chovaných v zajatí;

iv) 

násadových vajec;

v) 

suchozemských zvierat, ktoré sú držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpenia zvierat.

2.  
V časti II hlave I kapitole 1 sa stanovujú požiadavky na registráciu prepravcov držaných psov, mačiek a fretiek a hydiny, ktorí prepravujú uvedené zvieratá medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a treťou krajinou.
3.  
V časti II hlave I kapitole 2 sa stanovujú výnimky pre prevádzkovateľov zariadení na zhromažďovanie určitých koňovitých a liahní vtákov chovaných v zajatí, ktoré sa týkajú požiadavky podať príslušnému orgánu žiadosť o schválenie.

V uvedenej kapitole sa takisto stanovujú požiadavky na schvaľovanie týchto typov zariadení:

a) 

zariadení na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny, z ktorých sa uvedené zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu alebo ktoré prijímajú zvieratá z iného členského štátu;

b) 

liahní, z ktorých sa násadové vajcia alebo jednodňové kurčatá majú premiestniť do iného členského štátu;

c) 

zariadení, v ktorých sa drží hydina a z ktorých sa hydina určená na iné účely ako zabitie alebo násadové vajcia majú premiestniť do iného členského štátu;

Uvedené požiadavky sa týkajú izolácie a iných opatrení biologickej bezpečnosti, opatrení na dohľad, zariadení a vybavenia, personálu a dohľadu príslušného orgánu.

4.  

V časti II hlave I kapitole 3 sa stanovujú požiadavky na schvaľovanie týchto typov zariadení:

a) 

zhromažďovacích stredísk pre psy, mačky a fretky, z ktorých sa uvedené zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu;

b) 

zvieracích útulkov pre psy, mačky a fretky, z ktorých sa uvedené zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu;

c) 

kontrolných miest;

d) 

zariadení na produkciu čmeľov, ktoré sú izolované od okolitého prostredia a z ktorých sa majú uvedené živočíchy premiestniť do iného členského štátu;

e) 

karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty, z ktorých sa tieto zvieratá majú premiestniť v rámci toho istého členského štátu alebo do iného členského štátu.

Uvedené požiadavky sa týkajú karantény, izolácie a iných opatrení biologickej bezpečnosti, opatrení na dohľad a kontrolu, zariadení a vybavenia, personálu a dozoru veterinárneho lekára.

5.  
V časti II hlave I kapitole 4 sa stanovujú požiadavky na schvaľovanie zariadení so špeciálnym režimom, z ktorých sa majú držané suchozemské zvieratá premiestniť v rámci toho istého členského štátu alebo do iného členského štátu v súvislosti s karanténou, izoláciou a inými opatreniami biologickej bezpečnosti, opatreniami na dohľad a kontrolu, so zariadeniami a s vybavením a dozorom veterinárneho lekára.
6.  

V časti II hlave II kapitole 1 sa stanovujú informačné povinnosti príslušného orgánu týkajúce sa jeho registrov:

a) 

zariadení držaných suchozemských zvierat;

b) 

liahní;

c) 

prepravcov držaných kopytníkov, psov, mačiek a fretiek a hydiny, ktorí prepravujú uvedené zvieratá medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a treťou krajinou;

d) 

prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia.

7.  
V časti II hlave II kapitole 2 sa stanovuje informačná povinnosť príslušného orgánu týkajúca sa registrov schválených zariadení v zmysle časti II hlavy I kapitol 2, 3 a 4.
8.  

V časti II hlave III kapitole 1 sa stanovujú ďalšie povinnosti prevádzkovateľov týkajúce sa vedenia záznamov, okrem povinností stanovených v článku 102 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktoré sa týkajú týchto typov registrovaných alebo schválených zariadení:

a) 

všetkých zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá;

b) 

zariadení, v ktorých sa držia/drží:

i) 

hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané;

ii) 

koňovité;

iii) 

hydina a vtáky chované v zajatí;

iv) 

psy, mačky a fretky;

v) 

včely medonosné;

c) 

putovných cirkusov a vystúpení zvierat;

d) 

zvieracích útulkov pre psy, mačky a fretky;

e) 

kontrolných miest;

f) 

karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty;

g) 

zariadení so špeciálnym režimom.

9.  
V časti II hlave III kapitole 2 sa stanovujú ďalšie povinnosti prevádzkovateľov registrovaných alebo schválených liahní týkajúce sa vedenia záznamov, okrem povinností stanovených v článku 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429.
10.  
V časti II hlave III kapitole 3 sa stanovujú ďalšie povinnosti registrovaných prepravcov týkajúce sa vedenia záznamov, okrem povinností stanovených v článku 104 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429.
11.  

V časti II hlave III kapitole 4 sa stanovujú ďalšie povinnosti prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie týkajúce sa vedenia záznamov, okrem povinností stanovených v článku 105 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, ktoré sa vzťahujú na:

a) 

prevádzkovateľov registrovaných alebo schválených zariadení na zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny;

b) 

prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia;

c) 

prevádzkovateľov zhromažďovacích stredísk pre psy, mačky a fretky, ktorí sú registrovaní príslušným orgánom.

12.  
V časti III hlavách I až IV sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných a koňovitých vrátane prostriedkov identifikácie, dokladov a počítačových databáz.
13.  
V časti III hlave V kapitole 1 sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných psov, mačiek a fretiek vrátane tých, ktoré sa týkajú spoločenských zvierat pri ich premiestňovaní do iného členského štátu na iné ako na nekomerčné účely.
14.  
V časti III hlave V kapitole 2 sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných ťavovitých a jeleňovitých.
15.  
V časti III hlave V kapitole 3 sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných vtákov chovaných v zajatí.
16.  
V časti III hlave V kapitole 4 sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných suchozemských zvierat v putovných cirkusoch a na účely vystúpení zvierat.
17.  
V časti III hlave VI sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť násadových vajec.
18.  
V časti III hlave VII sa stanovujú požiadavky na vysledovateľnosť držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, koňovitých, jeleňovitých a ťavovitých po ich vstupe do Únie.
19.  

V časti IV sa stanovujú určité prechodné opatrenia, pokiaľ ide o smernice 64/432/EHS a 92/65/EHS, nariadenia (ES) č. 1760/2000, (ES) č. 21/2004 a (ES) č. 1739/2005, smernice 2008/71/ES, 2009/156/ES a 2009/158/ES a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/262, ktoré sa týkajú:

a) 

registrácie a schvaľovania zariadení;

b) 

identifikácie držaných suchozemských zvierat;

c) 

sprievodných dokladov pri premiestňovaní a identifikačných dokladov pre držané suchozemské zvieratá v putovných cirkusoch a na účely vystúpení zvierat;

d) 

jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života pre držané zvieratá koňovité.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„pes“ je držané zviera druhov Canis lupus;

2. 

„mačka“ je držané zviera druhov Felis silvestris;

3. 

„fretka“ je držané zviera druhov Mustela putorius furo;

4. 

„typ prepravy“ je spôsob ako sa vykonáva preprava, napríklad cestnou, železničnou, leteckou alebo vodnou dopravou;

5. 

„dopravné prostriedky“ sú cestné alebo železničné vozidlá, plavidlá a lietadlá;

6. 

„jednodňové kurčatá“ sú všetka hydina mladšia ako 72 hodín;

7. 

„zhromažďovacie stredisko pre psy, mačky a fretky“ je zariadenie, v ktorom sa uvedené zvieratá s rovnakým zdravotným štatútom zhromažďujú z viac ako jedného zariadenia;

8. 

„zvierací útulok“ je útulok, v ktorom sa držia bývalé túlavé, zdivočené, stratené, opustené alebo skonfiškované suchozemské zvieratá, pričom zdravotný štatút všetkých týchto zvierat nemusí byť v čase vstupu do zariadenia známy;

9. 

„kontrolné miesta“ sú kontrolné miesta uvedené v nariadení (ES) č. 1255/97;

10. 

„zariadenie na produkciu izolované od okolitého prostredia“ je zariadenie, ktorého štruktúry spolu s jeho prísnymi opatreniami biologickej bezpečnosti zabezpečujú účinnú izoláciu produkcie zvierat od pridružených zariadení a od okolitého prostredia;

11. 

„čmeľ“ je živočích jedného z druhov patriacich do rodu Bombus;

12. 

„primáty“ sú zvieratá druhov patriacich do radu Primates okrem ľudí;

13. 

„včely medonosné“ sú živočíchy druhu Apis mellifera;

14. 

„veterinárny lekár zariadenia“ je veterinárny lekár zodpovedný za činnosti vykonávané v karanténnom zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty alebo v zariadení so špeciálnym režimom, ako sú stanovené v tomto nariadení;

15. 

„jedinečné registračné číslo“ je číslo pridelené príslušným orgánom registrovanému zariadeniu, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (EÚ) 2016/429;

16. 

„jedinečné schvaľovacie číslo“ je číslo pridelené príslušným orgánom zariadeniu, ktoré ním bolo schválené v súlade s článkami 97 a 99 nariadenia (EÚ) 2016/429;

17. 

„jedinečný kód“ je jedinečný kód, ktorým prevádzkovatelia, ktorí držia držané koňovité, zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá individuálne identifikované, ako sa stanovuje v článku 114 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429, a ktorý je zaznamenaný v počítačovej databáze členského štátu stanovenej v článku 109 ods. 1 uvedeného nariadenia;

18. 

„identifikačný kód zvieraťa“ je individuálny kód zobrazený prostriedkami identifikácie aplikovanými na zviera, ktorý zahŕňa:

a) 

kód členského štátu, v ktorom sa prostriedok identifikácie aplikuje na zviera;

b) 

po ktorom nasleduje individuálne identifikačné číslo pridelené zvieraťu, ktoré nemá viac ako 12 číslic;

19. 

„hovädzí dobytok“ alebo „zviera druhu hovädzieho dobytka“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodom Bison, Bos (vrátane podrodov Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) a Bubalus (vrátane podrodu Anoa) a potomstvo po skrížení týchto druhov;

20. 

„ovca“ alebo „zviera druhu oviec“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodu Ovis a potomstvo po skrížení týchto druhov;

21. 

„koza“ alebo „zviera druhu kôz“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodu Capra a potomstvo po skrížení týchto druhov;

22. 

„ošípaná“ alebo „zviera druhu ošípaných“ je zviera z druhov kopytníkov čeľade Suidae uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

23. 

„elektronický identifikátor“ je označenie rádiofrekvenčnou identifikáciou („RFID“);

24. 

„zviera druhu koňovitých“ alebo „koňovité“ je zviera z druhov nepárnokopytníkov patriacich k rodu Equus (vrátane koní, somárov a zebier) a potomstvo po skrížení týchto druhov;

25. 

„počítačová databáza“ je databáza držaných suchozemských zvierat stanovená v článku 109 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429;

26. 

„dodávateľský reťazec“ je integrovaný produkčný reťazec so spoločným zdravotným štatútom, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu, ktorý pozostáva z kooperatívnej siete špecializovaných zariadení schválených príslušným orgánom na účely článku 53, medzi ktorými sa ošípané premiestňujú na dokončenie produkčného cyklu;

27. 

„jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života“ je jedinečný doklad na celú dĺžku života, ktorým prevádzkovatelia, ktorí držia držané koňovité, zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá individuálne identifikované, ako sa stanovuje v článku 114 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429;

28. 

„chovateľská organizácia“ je každé združenie chovateľov, organizácia chovateľov alebo verejný orgán, iný ako príslušné orgány, ktorý je uznaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 na účely vykonávania šľachtiteľského programu pre čistokrvné plemenné zvieratá zapísané v plemennej(-ých) knihe(-ách), ktorú(-é) vedie alebo zakladá;

29. 

„chovateľský subjekt“ je každé združenie chovateľov, chovateľská organizácia, súkromný podnik, organizácia na chov dobytka alebo úradná služba v tretej krajine, ktorá bola v súvislosti s čistokrvnými plemennými zvieratami druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz alebo koňovitých alebo hybridných plemenných ošípaných úradne schválená v uvedenej tretej krajine v súvislosti so vstupom plemenných zvierat určených na plemenitbu do Únie;

30. 

„registrované koňovité zviera“ je:

a) 

čistokrvné plemenné zviera druhov Equus caballus a Equus asinus zapísané alebo oprávnené na zápis v hlavnej časti plemennej knihy založenej chovateľskou organizáciou alebo chovateľským subjektom, ktoré boli uznané v súlade s článkami 4 alebo 34 nariadenia (EÚ) 2016/1012;

b) 

držané zviera druhu Equus caballus zaregistrované v medzinárodnom združení alebo medzinárodnej organizácií buď priamo, alebo prostredníctvom jeho/jej národnej federácie alebo pobočiek, ktoré(-á) riadi(-a) účasť koní na súťažiach alebo dostihoch („registrovaný kôň“);

31. 

„ťavovité“ je zviera z druhov kopytníkov čeľade Camelidae uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

32. 

„jeleňovité“ je zviera z druhov kopytníkov čeľade Cervidae uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

33. 

„sob“ je kopytník druhu Rangifer tarandus uvedený v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

34. 

„putovný cirkus“ je predstavenie alebo podujatie, ktoré zahŕňa zvieratá alebo vystúpenia zvierat a ktoré sa má premiestňovať medzi členskými štátmi;

35. 

„vystúpenie zvierat“ je každé vystúpenie, na ktorom sa zúčastňujú zvieratá držané na účely výstavy alebo podujatia a ktoré môže tvoriť súčasť cirkusu;

36. 

„hydina na reprodukciu“ je hydina vo veku 72 hodín alebo staršia, určená na produkciu násadových vajec;

▼C1

37. 

„kŕdeľ“ je všetka hydina alebo vtáky chované v zajatí s rovnakým zdravotným štatútom, ktoré sú držané v rovnakých priestoroch alebo na tom istom ohradenom pozemku a predstavujú jednu epidemiologickú jednotku; v prípade ustajnenej hydiny to zahŕňa všetky vtáky, ktoré sa delia o ten istý vzdušný priestor.

▼BČASŤ II

REGISTRÁCIA, SCHVAĽOVANIE, REGISTRE A VEDENIE ZÁZNAMOVHLAVA I

REGISTRÁCIA A SCHVAĽOVANIE PREPRAVCOV A PREVÁDZKOVATEĽOV ZARIADENÍ PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOMKAPITOLA 1

Registrácia prepravcov držaných suchozemských zvierat iných ako kopytníky na prepravu medzi členskými štátmi a na prepravu do tretích krajín

Článok 3

Povinnosť registrácie prepravcov držaných psov, mačiek a fretiek a hydiny

1.  

Prepravcovia, ktorí prepravujú držané psy, mačky a fretky a hydinu medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a treťou krajinou musia na účely registrácie v súlade s článkom 93 nariadenia (EÚ) 2016/429 pred začatím takýchto činností poskytnúť príslušnému orgánu informácie o:

a) 

názve a adrese dotknutého prepravcu;

b) 

druhoch, pre ktoré sa plánuje preprava;

c) 

type prepravy;

d) 

dopravných prostriedkoch.

2.  
Prepravcovia držaných psov, mačiek a fretiek, ako sa uvádza v odseku 1, informujú príslušný orgán o počte zvierat, pre ktoré sa plánuje preprava.
3.  
Prepravcovia hydiny, ako sa uvádza v odseku 1, informujú príslušný orgán o kategóriách hydiny, pre ktorú sa plánuje preprava.
4.  

Prepravcovia uvedení v odseku 1 informujú príslušný orgán o:

a) 

každej zmene týkajúcej sa záležitostí uvedených v odsekoch 1, 2 a 3;

b) 

každom ukončení prepravnej činnosti.KAPITOLA 2

Schvaľovanie zariadení na zhromažďovanie kopytníkov a hydiny, liahní a zariadení, kde sa drží hydina

Článok 4

Výnimky z požiadavky podať príslušnému orgánu žiadosť o schválenie pre prevádzkovateľov zariadení na zhromažďovanie určitých koňovitých a liahní vtákov chovaných v zajatí

Prevádzkovatelia nasledujúcich zariadení nemusia žiadať príslušný orgán o schválenie svojho zariadenia v súlade s článkom 96 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429:

a) 

zariadenia na zhromažďovanie koňovitých, ak sa uvedené zvieratá zhromažďujú na účely súťaží, pretekov, predstavení, kolektívnych voľnočasových alebo pracovných aktivít alebo v súvislosti s chovateľskými činnosťami;

b) 

liahne vtákov chovaných v zajatí.

Článok 5

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam na zhromažďovanie kopytníkov

Ak sa udeľuje schválenie zariadeniam na zhromažďovanie kopytníkov, z ktorých sa tieto zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu alebo ktoré prijímajú uvedené zvieratá z iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 2, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie;

c) 

v bode 3, pokiaľ ide o personál;

d) 

v bode 4, pokiaľ ide o dohľad príslušného orgánu.

Článok 6

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam na zhromažďovanie hydiny

Ak sa udeľuje schválenie zariadeniam na zhromažďovanie hydiny, z ktorých sa tieto zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu alebo ktoré prijímajú uvedené zvieratá z iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 2, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie;

c) 

v bode 3, pokiaľ ide o personál;

d) 

v bode 4, pokiaľ ide o dohľad príslušného orgánu.

Článok 7

Požiadavky na udelenie schválenia liahňam

Ak sa udeľuje schválenie liahňam, z ktorých sa násadové vajcia hydiny alebo jednodňové kurčatá majú premiestniť do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v:

a) 

v časti 3 bode 1 prílohy I, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v časti 3 bode 2 prílohy I a v častiach 1 a 2 prílohy II, pokiaľ ide o dohľad;

c) 

v časti 3 bode 3 prílohy I, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie;

d) 

v časti 3 bode 4 prílohy I, pokiaľ ide o personál;

e) 

v časti 3 bode 5 prílohy I, pokiaľ ide o dohľad príslušného orgánu.

Článok 8

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam, v ktorých sa drží hydina

Ak sa udeľuje schválenie zariadeniam, v ktorých sa drží hydina a z ktorých sa hydina určená na iné účely ako zabitie alebo násadové vajcia majú premiestniť do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v:

a) 

v časti 4 bode 1 prílohy I, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v časti 4 bode 2 prílohy I a v časti 2 prílohy II, pokiaľ ide o dohľad;

c) 

v časti 4 bode 3 prílohy I, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.KAPITOLA 3

Schvaľovanie zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá

Článok 9

Povinnosť prevádzkovateľov určitých typov zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá, aby požiadali príslušný orgán o schválenie

Prevádzkovatelia nasledujúcich typov zariadení požiadajú príslušný orgán o schválenie v súlade s článkom 96 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 a nezačnú svoje činnosti, kým ich zariadenie nie je schválené:

a) 

zhromažďovacie strediská pre psy, mačky a fretky, z ktorých sa uvedené zvieratá premiestňujú do iného členského štátu;

b) 

zvieracie útulky pre psy, mačky a fretky, z ktorých sa uvedené zvieratá premiestňujú do iného členského štátu;

c) 

kontrolné miesta;

d) 

zariadenia izolované od okolitého prostredia pre čmele, z ktorých sa uvedené živočíchy premiestňujú do iného členského štátu;

e) 

karanténne zariadenia pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty, z ktorých sa uvedené zvieratá premiestňujú v rámci toho istého členského štátu alebo do iného členského štátu.

Článok 10

Požiadavky na udelenie schválenia zhromažďovacím strediskám pre psy, mačky a fretky

Ak sa udeľuje schválenie zhromažďovacím strediskám pre psy, mačky a fretky, z ktorých sa tieto zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 5 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 3, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.

Článok 11

Požiadavky na udelenie schválenia zvieracím útulkom pre psy, mačky a fretky

Ak sa udeľuje schválenie zvieracím útulkom pre psy, mačky a fretky, z ktorých sa tieto zvieratá majú premiestniť do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 5 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 2, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 3, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.

Článok 12

Požiadavky na udelenie schválenia kontrolným miestam

Ak sa udeľuje schválenie kontrolným miestam, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto kontrolné miesta spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 6 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 2, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.

Článok 13

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam izolovaným od okolitého prostredia pre čmele

Ak sa udeľuje schválenie zariadeniam izolovaným od okolitého prostredia pre čmele, z ktorých sa čmele majú premiestniť do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 7 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti a dohľadu;

b) 

v bode 2, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.

Článok 14

Požiadavky na udelenie schválenia karanténnym zariadeniam pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty

Ak sa udeľuje schválenie karanténnym zariadeniam pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty, z ktorých sa uvedené zvieratá majú premiestniť v rámci toho istého štátu alebo do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 8 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o karanténu, izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 2, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu a dohľad;

c) 

v bode 3, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.

Článok 15

Povinnosti prevádzkovateľov karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty

Prevádzkovatelia karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty, ktoré sa uvádzajú v článku 14:

▼C1

a) 

zavedú potrebné opatrenia na vykonanie veterinárnych vyšetrení post mortem vo vhodných priestoroch v zariadení alebo v laboratóriu;

▼B

b) 

prostredníctvom zmluvy alebo iného právneho nástroja zabezpečia služby veterinárneho lekára zariadenia, ktorý je zodpovedný za:

i) 

dozor nad činnosťami zariadenia a dodržiavanie požiadaviek na schválenie, ktoré sú stanovené v článku 14;

ii) 

preskúmanie plánu dohľadu nad chorobami v zmysle časti 8 bodu 2 písm. a) prílohy I podľa potreby, a minimálne raz ročne.KAPITOLA 4

Schvaľovanie zariadení so špeciálnym režimom, z ktorých sa suchozemské zvieratá majú premiestniť v rámci členského štátu alebo do iného členského štátu

Článok 16

Požiadavky na udelenie schválenia štatútu zariadení so špeciálnym režimom pre suchozemské zvieratá

Ak sa udeľuje schválenie zariadeniam so špeciálnym režimom pre držané suchozemské zvieratá, ktoré sa majú premiestniť v rámci toho istého štátu alebo do iného členského štátu, príslušný orgán zabezpečí, aby takéto zariadenia spĺňali tieto požiadavky stanovené v časti 9 prílohy I k tomuto nariadeniu:

a) 

v bode 1, pokiaľ ide o karanténu, izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti;

b) 

v bode 2, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu a dohľad;

c) 

v bode 3, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie.

Článok 17

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení so špeciálnym režimom pre suchozemské zvieratá

Prevádzkovatelia zariadení so špeciálnym režimom pre suchozemské zvieratá uvedené v článku 16:

▼C1

a) 

zavedú potrebné opatrenia na vykonanie veterinárnych vyšetrení post mortem vo vhodných priestoroch v zariadení alebo v laboratóriu;

▼B

b) 

prostredníctvom zmluvy alebo iného právneho nástroja zabezpečia služby veterinárneho lekára zariadenia, ktorý je zodpovedný za:

i) 

dozor nad činnosťami zariadenia a dodržiavanie požiadaviek na schválenie stanovených v článku 16;

ii) 

preskúmanie plánu dohľadu nad chorobami v zmysle časti 9 bodu 2 písm. a) prílohy I podľa potreby, a minimálne raz ročne.HLAVA II

REGISTRE REGISTROVANÝCH A SCHVÁLENÝCH PREPRAVCOV A PREVÁDZKOVATEĽOV VEDENÉ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMIKAPITOLA 1

Registre zariadení, prepravcov a prevádzkovateľov registrovaných príslušným orgánom

Článok 18

Informačné povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o registre zariadení pre držané suchozemské zvieratá a liahní

Príslušný orgán vo svojom registri ním registrovaných zariadení pre držané suchozemské zvieratá a liahní uvedie o každom zariadení tieto informácie:

a) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

b) 

dátum registrácie príslušným orgánom;

c) 

názov a adresu prevádzkovateľa zariadenia;

d) 

adresu a zemepisné súradnice (zemepisná šírka a dĺžka) miesta, kde sa zariadenie nachádza;

e) 

opis zariadenia (budovy, vybavenie);

f) 

typ zariadenia;

g) 

druhy, kategórie a počet držaných suchozemských zvierat alebo násadových vajec, ktoré sa držia v zariadení;

h) 

obdobie, počas ktorého sa držia zvieratá alebo násadové vajcia v zariadení, ak nejde o nepretržitú prevádzku, vrátane sezónneho obsadenia alebo obsadenia počas konkrétnych udalostí;

i) 

zdravotný štatút zariadenia, ak mu bol pridelený príslušným orgánom;

j) 

obmedzenia týkajúce sa premiestňovania zvierat, násadových vajec alebo produktov do zariadenia a z neho, ak príslušný orgán takéto obmedzenia uplatňuje;

k) 

dátum ukončenia činnosti, ak prevádzkovateľ o ňom informoval príslušný orgán.

Článok 19

Informačné povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o registre prepravcov držaných kopytníkov, psov, mačiek a fretiek a hydiny

1.  

Príslušný orgán vo svojom registri ním registrovaných prepravcov, ktorí prepravujú držané kopytníky, psy, mačky a fretky a hydinu medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a treťou krajinou, uvedie o každom prepravcovi tieto informácie:

a) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

b) 

dátum registrácie príslušným orgánom;

c) 

názov a adresu prevádzkovateľa;

d) 

druhy, pre ktoré sa plánuje preprava;

e) 

typ prepravy;

f) 

dopravné prostriedky;

g) 

dátum ukončenia činnosti, ak prevádzkovateľ o ňom informoval príslušný orgán.

2.  
V prípade každého prepravcu držaných kopytníkov, psov, mačiek a fretiek, ako sa uvádza v odseku 1, príslušný orgán vo svojom registri prepravcov uvedie informáciu o počte zvierat, pre ktoré sa plánuje preprava.
3.  
V prípade každého prepravcu hydiny, ako sa uvádza v odseku 1, príslušný orgán vo svojom registri prepravcov uvedie informáciu o kategóriách hydiny, pre ktorú sa plánuje preprava.

Článok 20

Informačná povinnosť príslušného orgánu, pokiaľ ide o registre prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia

Príslušný orgán vo svojom registri ním registrovaných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia, vrátane prevádzkovateľov, ktorí zvieratá kupujú a predávajú, uvedie o každom prevádzkovateľovi tieto informácie:

a) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

b) 

dátum registrácie príslušným orgánom;

c) 

názov a adresu prevádzkovateľa;

d) 

druhy a kategórie držaných kopytníkov alebo hydiny, ktoré sa majú zhromaždiť;

e) 

dátum ukončenia činnosti, ak prevádzkovateľ o ňom informoval príslušný orgán.KAPITOLA 2

Registre zariadení schválených príslušným orgánom

Článok 21

Informačná povinnosť príslušného orgánu, pokiaľ ide o registre schválených zariadení

Príslušný orgán vo svojom registri schválených zariadení uvedených v časti II hlavy I kapitolách 2, 3 a 4 uvedie o každom zariadení tieto informácie:

a) 

jedinečné schvaľovacie číslo pridelené príslušným orgánom;

b) 

dátum schválenia udeleného príslušným orgánom alebo každého pozastavenia alebo zrušenia takéhoto schválenia;

c) 

názov a adresu prevádzkovateľa;

d) 

adresu a zemepisné súradnice (zemepisná šírka a dĺžka) miesta, kde sa zariadenie nachádza;

e) 

opis zariadenia (budovy, vybavenie);

f) 

typ zariadenia;

g) 

druhy, kategórie a počet držaných suchozemských zvierat alebo násadových vajec alebo jednodňových kurčiat, ktoré sa držia v zariadení;

h) 

obdobie, počas ktorého sa držia zvieratá v zariadení, ak nejde o nepretržitú prevádzku, vrátane sezónneho obsadenia alebo obsadenia počas konkrétnych udalostí;

i) 

zdravotný štatút pridelený zariadeniu, ak mu bol pridelený príslušným orgánom;

j) 

obmedzenia stanovené príslušným orgánom na premiestňovanie zvierat alebo zárodočných produktov do zariadenia a z neho, ak boli stanovené;

k) 

dátum ukončenia činnosti, ak prevádzkovateľ o ňom informoval príslušný orgán.HLAVA III

ĎALŠIE POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV TÝKAJÚCE SA VEDENIA ZÁZNAMOV, OKREM POVINNOSTÍ STANOVENÝCH V NARIADENÍ (EÚ) 2016/429KAPITOLA 1

Prevádzkovatelia zariadení registrovaných alebo schválených príslušným orgánom

Článok 22

Povinnosti prevádzkovateľov všetkých zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia všetkých registrovaných alebo schválených zariadení, v ktorých sa držia suchozemské zvieratá, zaznamenávajú tieto informácie:

a) 

identifikačný kód každého identifikovaného zvieraťa držaného v zariadení, ako je zobrazený prostriedkami identifikácie, ak sú aplikované;

b) 

jedinečné registračné alebo schvaľovacie číslo zariadenia pôvodu zvierat, ak pochádzajú z iného zariadenia;

c) 

jedinečné registračné alebo schvaľovacie číslo zariadenia určenia zvierat, ak sú určené pre iné zariadenie;

Článok 23

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa drží hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, pokiaľ ide o vedenie záznamov

1.  

Prevádzkovatelia registrovaných zariadení, v ktorých sa drží hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané zaznamenávajú tieto informácie týkajúce sa uvedených zvierat:

a) 

dátum narodenia každého zvieraťa držaného v zariadení;

b) 

dátum prirodzenej smrti, zabitia alebo straty každého zvieraťa v zariadení;

c) 

typ elektronického identifikátora alebo tetovania a jeho umiestnenie, ak sa aplikoval(-o) na zviera;

d) 

pôvodný identifikačný kód každého identifikovaného zvieraťa, ak bol zmenený a dôvod tejto zmeny.

2.  
Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia ovce a kozy, zaznamenajú informáciu uvedenú v odseku 1 písm. a) v podobe roku narodenia každého takého zvieraťa držaného v zariadení.
3.  
Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia ošípané, sú oslobodení od zaznamenávania informácií uvedených v odseku 1 písm. a).
4.  
Ak sa ovce, kozy alebo ošípané držané v zariadení identifikujú len na základe jedinečného identifikačného čísla zariadenia, v ktorom sa narodili, prevádzkovatelia zariadení zaznamenajú informácie uvedené v odseku 1 v prípade každej skupiny zvierat, ktorá má rovnaké jedinečné identifikačné číslo zariadenia, v ktorom sa narodili, a celkový počet zvierat v danej skupine.
5.  

Ak nie sú ošípané držané v zariadení identifikované v súlade s článkom 53, prevádzkovatelia zariadení:

a) 

nie sú povinní zaznamenávať informácie uvedené v odseku 1;

b) 

zaznamenávajú v prípade každej skupiny zvierat, ktorá sa premiestňuje z ich zariadenia, informácie uvedené v článku 102 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 a celkový počet zvierat v danej skupine.

Článok 24

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa držia koňovité zvieratá, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných zariadení, v ktorých sa držia koňovité, zaznamenávajú o každom držanom koňovitom zvierati tieto informácie:

a) 

jedinečný kód;

b) 

dátum narodenia v zariadení;

c) 

dátum prirodzenej smrti, straty alebo zabitia zvieraťa v zariadení.

Článok 25

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa drží hydina a vtáky chované v zajatí, pokiaľ ide vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných alebo schválených zariadení, v ktorých sa drží hydina, a prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia vtáky chované v zajatí, zaznamenávajú tieto informácie:

a) 

výkonnosť produkcie hydiny;

b) 

chorobnosť hydiny a vtákov chovaných v zajatí v zariadení spolu s informáciami týkajúcimi sa príčiny.

Článok 26

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa držia psy, mačky a fretky, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných zariadení, v ktorých sa držia psy, mačky a fretky, zaznamenávajú o každom takomto zvierati tieto informácie:

a) 

dátum narodenia;

b) 

dátum smrti alebo straty zvieraťa v zariadení.

Článok 27

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa držia včely medonosné, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných zariadení, v ktorých sa držia včely medonosné, zaznamenávajú v prípade každého včelína podrobnosti o dočasnom sezónnom presune držaného včelstva, ak k nemu dôjde, pričom sa uvedú informácie aspoň o mieste každého sezónneho presunu, dátum jeho začiatku a ukončenia a počet premiestnených včelstiev.

Článok 28

Povinnosti prevádzkovateľov putovných cirkusov a vystúpení zvierat, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných putovných cirkusov a vystúpení zvierat zaznamenávajú o každom zvierati tieto informácie:

a) 

dátum smrti alebo straty zvieraťa v zariadení;

b) 

názov a adresu prevádzkovateľa zodpovedného za zvieratá alebo majiteľa spoločenského zvieraťa;

c) 

podrobnosti o premiestňovaní putovných cirkusov a vystúpení zvierat.

Článok 29

Povinnosti prevádzkovateľov zvieracích útulkov pre psy, mačky a fretky, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia schválených zvieracích útulkov pre psy, mačky a fretky zaznamenávajú o každom takomto zvierati tieto informácie:

a) 

odhadovaný vek a pohlavie, plemeno alebo farbu srsti;

b) 

dátum aplikácie alebo dátum načítania injektovateľného transpondéra;

c) 

pozorovania týkajúce sa prichádzajúcich zvierat počas obdobia izolácie;

d) 

dátum smrti alebo straty zvieraťa v zariadení.

Článok 30

Povinnosti prevádzkovateľov kontrolných miest, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia schválených kontrolných miest zaznamenávajú evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov, z ktorých sa vykladajú zvieratá, a jedinečné registračné číslo prepravcu, ak je k dispozícii.

Článok 31

Povinnosti prevádzkovateľov karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia schválených karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty zaznamenávajú tieto informácie:

a) 

odhadovaný vek a pohlavie zvierat držaných v zariadení;

b) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov, z ktorých sa vykladajú a do ktorých sa nakladajú zvieratá, a jedinečné registračné číslo prepravcu, ak je k dispozícii;

c) 

podrobnosti o vykonávaní a výsledkoch plánu dohľadu nad chorobami, ako sa stanovuje v časti 8 bode 2 písm. a) prílohy I;

d) 

výsledky klinických a laboratórnych testov a testovania post mortem, ako sa stanovuje v časti 8 bode 2 písm. b) prílohy I;

e) 

podrobnosti o vakcinácii a ošetrení vnímavých zvierat, ako sa stanovuje v časti 8 bode 2 písm. c) prílohy I;

f) 

pokyny príslušného orgánu, ak sú k dispozícii, pokiaľ ide o zistenia počas každého obdobia izolácie alebo karantény.

Článok 32

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení so špeciálnym režimom, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia schválených zariadení so špeciálnym režimom zaznamenávajú tieto dodatočné informácie:

a) 

odhadovaný vek a pohlavie zvierat držaných v zariadení;

b) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov, z ktorých sa vykladajú a do ktorých sa nakladajú zvieratá, a jedinečné registračné číslo prepravcu, ak je k dispozícii;

c) 

podrobnosti o vykonávaní a výsledkoch plánu dohľadu nad chorobami, ako sa stanovuje v časti 9 bode 2 písm. a) prílohy I;

d) 

výsledky klinických a laboratórnych testov a testovania post mortem, ako sa stanovuje v časti 9 bode 2 písm. b) prílohy I;

e) 

podrobnosti o vakcinácii a ošetrení vnímavých zvierat, ako sa stanovuje v časti 9 bode 2 písm. c) prílohy I;

f) 

podrobnosti týkajúce sa izolácie alebo karantény v prípade prichádzajúcich zvierat, pokyny príslušného orgánu, ak sú k dispozícii, a zistenia počas každého obdobia izolácie alebo karantény.KAPITOLA 2

Liahne

Článok 33

Povinnosti prevádzkovateľov liahní, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných alebo schválených liahní zaznamenávajú o každom kŕdli tieto informácie:

a) 

druhy a počet jednodňových kurčiat alebo čerstvo vyliahnutých vtákov iných druhov alebo násadových vajec držaných v liahni;

b) 

premiestňovanie jednodňových kurčiat, čerstvo vyliahnutých vtákov iných druhov a násadových vajec do svojich zariadení a z nich, pričom podľa potreby uvedú:

i) 

ich miesto pôvodu alebo určenia vrátane jedinečného registračného alebo schvaľovacieho čísla zariadenia podľa potreby;

ii) 

dátumy takéhoto premiestňovania;

c) 

počet inkubovaných vajec, ktoré sa nevyliahli, a ich plánované miesto určenia vrátane jedinečného registračného alebo schvaľovacieho čísla zariadenia podľa potreby;

d) 

výnosnosť liahnutia;

e) 

podrobné informácie o všetkých vakcinačných programoch.KAPITOLA 3

Prepravcovia registrovaní príslušným orgánom

Článok 34

Povinnosti registrovaných prepravcov držaných suchozemských zvierat, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Registrovaní prepravcovia zaznamenávajú v prípade každého dopravného prostriedku použitého na prepravu držaných suchozemských zvierat tieto dodatočné informácie:

a) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo;

b) 

dátum a čas naloženia zvierat v zariadení pôvodu;

c) 

názov, adresu a jedinečné registračné číslo alebo schvaľovacie číslo každého navštíveného zariadenia;

d) 

dátum a čas vyloženia zvierat v zariadení určenia;

e) 

dátum a miesto čistenia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie dopravných prostriedkov;

f) 

referenčné čísla dokladov sprevádzajúcich zvieratá.KAPITOLA 4

Prevádzkovatelia vykonávajúci zhromažďovanie

Článok 35

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení na zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia registrovaných alebo schválených zariadení na zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny musia zaznamenať tieto informácie:

a) 

dátum smrti a straty zvierat v zariadení;

b) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov, do ktorých sa nakladajú a z ktorých sa vykladajú zvieratá, a jedinečné registračné číslo prepravcu uvedených zvierat, ak je k dispozícii;

c) 

referenčné čísla dokladov, ktoré musia sprevádzať zvieratá.

Článok 36

Povinnosti prevádzkovateľov vykonávajúcich zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Registrovaní prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú zhromažďovanie držaných kopytníkov a hydiny nezávisle od zariadenia, musia o každom zvierati, ktoré je predmetom nákupu, zaznamenať tieto informácie:

a) 

jedinečné schvaľovacie alebo registračné číslo zariadenia na zhromažďovanie, ktorým zviera prešlo po odchode zo zariadenia pôvodu a pred jeho nákupom, ak je k dispozícii;

b) 

dátum nákupu;

c) 

názov a adresu nákupcu zvieraťa;

d) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov, do ktorých sa nakladajú a z ktorých sa vykladajú zvieratá, a jedinečné registračné číslo prepravcu, ak je k dispozícii;

e) 

referenčné čísla dokladov, ktoré musia sprevádzať zvieratá.

Článok 37

Povinnosti prevádzkovateľov zhromažďovacích stredísk pre psy, mačky a fretky, pokiaľ ide o vedenie záznamov

Prevádzkovatelia schválených zhromažďovacích stredísk pre psy, mačky a fretky musia zaznamenať evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov, do ktorých sa nakladajú alebo z ktorých sa vykladajú zvieratá, a jedinečné registračné číslo prepravcu, ak je k dispozícii.ČASŤ III

VYSLEDOVATEĽNOSŤ DRŽANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT A NÁSADOVÝCH VAJECHLAVA I

VYSLEDOVATEĽNOSŤ DRŽANÉHO HOVÄDZIEHO DOBYTKAKAPITOLA 1

Prostriedky a metódy identifikácie

Článok 38

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia hovädzí dobytok, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaného hovädzieho dobytka, ich aplikáciu a použitie

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia hovädzí dobytok, zabezpečia, aby bol hovädzí dobytok jednotlivo identifikovaný pomocou bežného ušného štítku, ako sa uvádza v písmene a) prílohy III, ktorý:

a) 

musí byť pripevnený na každú ušnicu zvieraťa, pričom sa na prostriedku identifikácie viditeľne, čitateľne a nezmazateľne zobrazuje identifikačný kód zvieraťa;

b) 

sa musí aplikovať hovädziemu dobytku v zariadení narodenia;

c) 

sa nesmie odstrániť, upraviť alebo nahradiť bez povolenia príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa hovädzí dobytok drží.

2.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia hovädzí dobytok môžu nahradiť:

a) 

jeden z bežných ušných štítkov uvedených v odseku 1 elektronickým identifikátorom schváleným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa hovädzí dobytok drží;

b) 

obidva bežné ušné štítky uvedené v odseku 1 elektronickým identifikátorom schváleným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa hovädzí dobytok drží, v súlade s oslobodeniami stanovenými v článku 39 ods. 1

Článok 39

Oslobodenia týkajúce sa identifikácie, ktoré udeľuje príslušný orgán prevádzkovateľom zariadení so špeciálnym režimom a prevádzkovateľom, ktorí držia hovädzí dobytok na kultúrne, historické, rekreačné, vedecké alebo športové účely

1.  
Príslušný orgán môže oslobodiť prevádzkovateľov zariadení so špeciálnym režimom a prevádzkovateľov, ktorí držia hovädzí dobytok na kultúrne, historické, rekreačné, vedecké alebo športové účely, od požiadaviek na identifikáciu hovädzieho dobytka stanovených v článku 38 ods. 1 písm. a).
2.  
Ak sa udeľujú oslobodenia podľa odseku 1, príslušný orgán zabezpečí, aby aspoň jeden z prostriedkov identifikácie uvedený v písmenách d) a e) prílohy III bol schválený príslušným orgánom na aplikáciu ako prostriedok identifikácie hovädzieho dobytka držaného prevádzkovateľmi, ktorí sú oslobodení v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Príslušný orgán zavedie postupy na podávanie žiadostí prevádzkovateľmi, keď žiadajú o takéto oslobodenie, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 40

Osobitné ustanovenia týkajúce sa identifikácie plemien hovädzieho dobytka, ktoré sa chovajú osobitne na tradičné kultúrne a športové podujatia

Príslušný orgán môže povoliť prevádzkovateľom, ktorí držia plemená hovädzieho dobytka chované osobitne na tradičné kultúrne a športové podujatia, aby po odstránení bežného ušného štítku uvedeného v článku 38 ods. 1 písm. a) uvedené zvieratá jednotlivo identifikovali alternatívnym prostriedkom identifikácie, ktorý schválil príslušný orgán, a to za predpokladu, že sa zachová jednoznačné prepojenie medzi identifikovaným zvieraťom a jeho identifikačným kódom.

Článok 41

Nahrádzanie bežných ušných štítkov v prípade držaného hovädzieho dobytka podľa článku 38 ods. 1

1.  
Členské štáty môžu povoliť nahradenie jedného z bežných ušných štítkov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. a) jedným z prostriedkov identifikácie uvedených v písmenách c), d) a e) prílohy III v prípade všetkých alebo osobitných kategórií hovädzieho dobytka držaného na svojom území.
2.  

Členské štáty zabezpečia, aby prostriedky identifikácie uvedené v písmenách a), c), d) a e) prílohy III spĺňali tieto požiadavky:

a) 

zobrazujú identifikačný kód zvieraťa;

b) 

sú schválené príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa hovädzí dobytok drží.

3.  

Členské štáty zavedú postupy týkajúce sa:

a) 

podávania žiadostí výrobcami o schválenie prostriedkov identifikácie hovädzieho dobytka držaného na svojom území;

b) 

podávania žiadostí prevádzkovateľmi, ktorí držia hovädzí dobytok, o pridelenie prostriedku identifikácie ich zariadeniu.

4.  
Členský štát vytvorí a sprístupní verejnosti zoznam plemien hovädzieho dobytka chovaných osobitne na tradičné kultúrne a športové podujatia na svojom území.KAPITOLA 2

Počítačová databáza

Článok 42

Pravidlá týkajúce sa informácií v počítačovej databáze držaného hovädzieho dobytka

Príslušný orgán uchováva informácie uvedené v článku 109 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429 o každom držanom zvierati druhu hovädzieho dobytka v počítačovej databáze v súlade s týmito pravidlami:

a) 

identifikačný kód zvieraťa sa musí zaznamenať;

b) 

typ elektronického identifikátora, ak bol aplikovaný hovädziemu dobytku, sa musí zaznamenať tak, ako sa uvádza v písmenách c), d) a e) prílohy III;

c) 

v prípade zariadení, v ktorých sa drží hovädzí dobytok, sa musia zaznamenávať tieto informácie:

i) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

ii) 

názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia;

d) 

pri každom premiestnení hovädzieho dobytka do zariadenia a z neho sa musia zaznamenať tieto informácie:

i) 

jedinečné registračné číslo zariadení pôvodu a určenia;

ii) 

dátum príchodu;

iii) 

dátum odchodu;

e) 

dátum prirodzenej smrti, straty alebo zabitia zvieraťa druhu hovädzieho dobytka v zariadení sa musí zaznamenať.

Článok 43

Pravidlá, pokiaľ ide o výmenu elektronických údajov medzi počítačovými databázami členských štátov, pokiaľ ide o hovädzí dobytok

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby ich počítačové databázy spĺňali tieto požiadavky, pokiaľ ide o hovädzí dobytok:

a) 

sú zabezpečené v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

b) 

obsahujú aspoň aktuálne informácie stanovené v článku 42.

2.  

Členské štáty zabezpečia, aby ich počítačové databázy boli riadené informačným systémom schopným uplatňovať a spravovať kvalifikované elektronické podpisy na účely výmeny údajov s cieľom zaručiť nespochybniteľnosť, pokiaľ ide o:

a) 

autentickosť vymieňaných správ tak, aby boli poskytnuté záruky týkajúce sa pôvodu správy;

b) 

integritu vymieňaných správ tak, aby boli poskytnuté záruky, že správa nebola zmenená ani poškodená;

c) 

dočasné informácie o vymieňaných správach tak, aby boli poskytnuté záruky, že boli poslané v určitom čase.

3.  
Členský štát bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 24 hodín po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, informuje členský štát, s ktorým bola zriadená elektronická výmena údajov, o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo strate integrity, ktoré majú významný vplyv na platnosť údajov alebo osobné údaje uchovávané v rámci výmeny.KAPITOLA 3

Identifikačný doklad

Článok 44

Identifikačný doklad držaného hovädzieho dobytka

Identifikačný doklad držaného hovädzieho dobytka stanovený v článku 112 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 musí obsahovať tieto informácie:

a) 

informácie uvedené v článku 42 písm. a) až d);

b) 

dátum narodenia každého zvieraťa;

c) 

názov vydávajúceho príslušného orgánu alebo vydávajúceho orgánu, ktorému bola daná úloha pridelená;

d) 

dátum vydania.HLAVA II

VYSLEDOVATEĽNOSŤ DRŽANÝCH OVIEC A KÔZKAPITOLA 1

Prostriedky a metódy identifikácie

Článok 45

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia ovce a kozy, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich aplikáciu a použitie

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy určené na premiestnenie priamo na bitúnok pred dosiahnutím veku 12 mesiacov zabezpečia, aby každé takéto zviera bolo označené aspoň bežným ušným štítkom pripevneným k ušnici zvieraťa alebo bežnou páskou na nohe podľa písmena a) alebo b) prílohy III a viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením buď:

a) 

jedinečného registračného čísla zariadenia narodenia zvieraťa;,

alebo

b) 

identifikačného kódu zvieraťa.

2.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy, ktoré nie sú určené na premiestnenie priamo na bitúnok pred dosiahnutím veku 12 mesiacov zabezpečia, aby každé takéto zviera bolo označené takto:

a) 

bežným ušným štítkom podľa písmena a) prílohy III s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa

a

b) 

jedným z prostriedkov identifikácie uvedených v písmenách c) až f) prílohy III schválených príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ovce a kozy držia, s čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa.

3.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy, zabezpečia, aby:

a) 

prostriedky identifikácie boli na ovce a kozy aplikované v zariadení narodenia;

b) 

žiadne prostriedky identifikácie neboli odstránené, upravené ani nahradené bez povolenia príslušného orgánu.

4.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy, môžu nahradiť:

▼M1

a) 

jeden z prostriedkov identifikácie uvedených v odseku 2 tohto článku v súlade s výnimkami stanovenými v článku 46;

▼B

b) 

obidva prostriedky identifikácie uvedené v odseku 2 tohto článku elektronickým identifikátorom schváleným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ovce a kozy držia, v súlade s výnimkami stanovenými v článku 47 ods. 1

Článok 46

Výnimky z požiadaviek stanovených v článku 45, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných oviec a kôz, ich aplikáciu a použitie

1.  
Odchylne od požiadavky stanovenej v článku 45 ods. 2 písm. a) zabezpečia prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy patriace k populácii zvierat, ktoré sa rodia s ušami, ktoré sú príliš malé na pripevnenie bežného ušného štítku, ako sa uvádza v písmene a) prílohy III, aby takéto zvieratá boli jednotlivo identifikované bežnou páskou na nohe, ako sa uvádza v písmene b) uvedenej prílohy, s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa.
2.  
Odchylne od požiadavky stanovenej v článku 45 ods. 2 písm. a) môžu prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy, ktoré nie sú určené na premiestnenie do iného členského štátu, nahradiť bežný ušný štítok uvedený v písmene a) prílohy III tetovaním uvedeným v písmene g) uvedenej prílohy s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa za predpokladu, že príslušný orgán povolil použitie bachorového bolusu, ako sa uvádza v písmene d) uvedenej prílohy.
3.  
Odchylne od požiadavky stanovenej v článku 45 ods. 2 písm. b) môžu prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy, ktoré nie sú určené na premiestnenie do iného členského štátu, a prevádzkovatelia, ktorí držia ovce alebo kozy, ktoré sú oslobodené od aplikácie elektronického identifikátora v súlade s článkom 48, nahradiť elektronický identifikátor tetovaním uvedeným v písmene g) prílohy III s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa.
4.  

Odchylne od článku 45 ods. 2, môžu prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy, ktoré sú určené na prepravu na bitúnok, buď po zhromaždení, alebo po výkrme v inom zariadení, identifikovať každé zviera aspoň elektronickým ušným štítkom podľa písmena c) prílohy III pripevneným k ušnici zvieraťa s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením jedinečného registračného čísla zariadenia narodenia zvieraťa a s čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu daného zvieraťa za predpokladu, že uvedené zvieratá:

a) 

nie sú určené na premiestnenie do iného členského štátu

a

b) 

sú zabité pred dosiahnutím veku 12 mesiacov.

▼M1

5.  

Odchylne od článku 45 ods. 2 môžu prevádzkovatelia, ktorí držia ovce a kozy určené na prepravu na bitúnok po výkrme v inom zariadení, identifikovať každé zviera prinajmenšom bežným ušným štítkom alebo bežnou páskou na nohe podľa písmen a) a b) prílohy III s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením buď jedinečného registračného čísla zariadenia narodenia zvieraťa, alebo identifikačného kódu zvieraťa, za predpokladu, že uvedené zvieratá:

a) 

nie sú určené na premiestnenie do iného členského štátu

a

b) 

sú zabité pred dosiahnutím veku 12 mesiacov.

▼B

Článok 47

Oslobodenia od požiadaviek článku 45 ods. 2 pre prevádzkovateľov zariadení so špeciálnym režimom a tých, ktorí držia zvieratá na kultúrne, rekreačné alebo vedecké účely

1.  
Príslušný orgán môže oslobodiť prevádzkovateľov zariadení so špeciálnym režimom a prevádzkovateľov, ktorí držia ovce a kozy na kultúrne, rekreačné alebo vedecké účely, od požiadaviek na identifikáciu podľa článku 45 ods. 2 za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.
2.  
Príslušný orgán zabezpečí, aby na účely identifikácie oviec a kôz uvedených v odseku 1 schválil buď bachorový bolus, ako sa uvádza v písmene d) prílohy III, alebo injektovateľný transpondér, ako sa uvádza v písmene e) prílohy III, a aby takéto schválené prostriedky identifikácie spĺňali požiadavky stanovené v článku 48 ods. 3

Príslušný orgán zavedie postupy na podávanie žiadostí prevádzkovateľmi, keď žiadajú o takéto oslobodenie, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 48

Výnimky z požiadaviek článku 45 ods. 2 udelené členským štátom a povinnosti členských štátov týkajúce sa prostriedkov identifikácie

1.  

Odchylne od článku 45 ods. 2 písm. b) môžu členské štáty prevádzkovateľom, ktorí držia ovce alebo kozy, povoliť, aby nahradili prostriedky identifikácie uvedené v písmenách c) až f) prílohy III bežným ušným štítkom alebo bežnou páskou na nohe, ako sa uvádza v písmenách a) alebo b) uvedenej prílohy, ak spĺňajú tieto podmienky:

a) 

celkový počet oviec a kôz držaných v rámci jeho územia nepresahuje podľa záznamov v počítačovej databáze 600 000

a

b) 

držané ovce a kozy nie sú určené na premiestnenie do iného členského štátu.

2.  

Odchylne od článku 45 ods. 2 písm. b) môžu členské štáty prevádzkovateľom, ktorí držia kozy, povoliť, aby nahradili prostriedky identifikácie uvedené v písmenách c) až f) prílohy III bežným ušným štítkom alebo bežnou páskou na nohe, ako sa uvádza v písmenách a) alebo b) uvedenej prílohy, ak spĺňajú tieto podmienky:

a) 

celkový počet kôz držaných v rámci jeho územia nepresahuje podľa záznamov v počítačovej databáze 160 000

a

b) 

držané kozy nie sú určené na premiestnenie do iného členského štátu.

3.  

Členský štát zabezpečí, aby prostriedky identifikácie uvedené v písmenách a) až f) prílohy III spĺňali tieto požiadavky:

a) 

zobrazujú identifikačný kód zvieraťa;

b) 

sú schválené príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ovce alebo kozy držia.

4.  

Členské štáty zavedú postupy podávania žiadostí:

a) 

výrobcami, pokiaľ ide o schválenie prostriedkov identifikácie oviec a kôz držaných na ich území;

b) 

prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o pridelenie prostriedku identifikácie oviec a kôz ich zariadeniu;

▼M1

c) 

prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimiek stanovených v článku 46 ods. 4 a 5.

▼BKAPITOLA 2

Počítačová databáza

Článok 49

Pravidlá týkajúce sa informácií v počítačovej databáze držaných oviec a kôz

Príslušný orgán uchováva informácie uvedené v článku 109 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o držané ovce a kozy, v počítačovej databáze v súlade s týmito pravidlami:

a) 

v prípade zariadení, v ktorých sa držia uvedené zvieratá, sa musia zaznamenávať tieto informácie:

i) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

ii) 

názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia;

b) 

pri každom premiestnení uvedených zvierat do zariadenia a z neho sa musia zaznamenať tieto informácie:

i) 

celkový počet zvierat;

ii) 

jedinečné registračné číslo ich zariadení pôvodu a určenia;

iii) 

dátum príchodu;

iv) 

dátum odchodu.KAPITOLA 3

Sprievodný doklad pri premiestňovaní

Článok 50

Sprievodný doklad pri premiestňovaní pre držané ovce a kozy, ktoré sa majú premiestniť v rámci územia členského štátu

Sprievodný doklad pri premiestňovaní v zmysle článku 113 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 pre držané ovce a kozy, ktoré sa majú premiestniť v rámci územia jedného členského štátu, obsahuje tieto informácie:

a) 

individuálny identifikačný kód zvieraťa alebo jedinečné registračné číslo zariadenia narodenia zvieraťa, ako je zobrazený(-é) prostriedkami identifikácie;

b) 

typ elektronického identifikátora uvedeného v písmenách c) až f) prílohy III, a jeho umiestnenie, ak sa aplikoval zvieraťu;

c) 

informácie stanovené v článku 49 písm. a) bode i) a článku 49 písm. b) bodoch i), ii) a iv);

d) 

jedinečné registračné číslo prepravcu;

e) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov.

Článok 51

Výnimky z určitých požiadaviek článku 50, pokiaľ ide o sprievodný doklad pri premiestňovaní pre držané ovce a kozy určených na zhromaždenie v rámci územia členského štátu

Príslušný orgán môže udeliť výnimky z požiadaviek v článku 50 písm. a) prevádzkovateľom zariadení, z ktorých sa majú držané ovce a kozy premiestniť do zariadenia, v ktorom sa majú zhromaždiť, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

prevádzkovatelia nesmú prepravovať držané ovce a kozy v rovnakých dopravných prostriedkoch ako zvieratá z iných zariadení, ak nie sú šarže uvedených zvierat v dopravnom prostriedku od seba fyzicky oddelené;

b) 

prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa majú zvieratá zhromaždiť, zaznamenávajú na základe povolenia príslušného orgánu v mene prevádzkovateľa zariadenia, z ktorého sa ovce a kozy prijímajú, individuálny identifikačný kód každého zvieraťa, ako sa uvádza v článku 50 písm. a), a tieto záznamy uvedený prevádzkovateľ uchováva;

c) 

príslušný orgán musí prevádzkovateľom zariadení, v ktorých sa má vykonať zhromažďovanie oviec a kôz, udeliť prístup k počítačovej databáze uvedenej v článku 49;

d) 

prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa majú zvieratá zhromaždiť, musia mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby sa informácie uvedené v písmene b) zaznamenávali do počítačovej databázy uvedenej v článku 49.HLAVA III

VYSLEDOVATEĽNOSŤ DRŽANÝCH OŠÍPANÝCHKAPITOLA 1

Prostriedky a metódy identifikácie

Článok 52

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia ošípané, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných ošípaných, ich aplikáciu a použitie

1.  

Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia ošípané, zabezpečia, aby každá ošípaná bola identifikovaná týmto prostriedkom identifikácie:

a) 

bežným ušným štítkom, ako sa uvádza v písmene a) prílohy III, alebo elektronickým ušným štítkom, ako sa uvádza v písmene c) prílohy III, pripojeným k ušnici zvieraťa s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením registračného čísla

i) 

zariadenia narodenia zvieraťa

alebo

ii) 

posledného zariadenia dodávateľského reťazca uvedeného v článku 53, ak sa uvedené zvieratá premiestňujú do zariadenia mimo tohto dodávateľského reťazca

alebo

b) 

tetovaním, ako sa uvádza v písmene g) prílohy III, aplikovaným na zviera s nezmazateľným zobrazením jedinečného registračného čísla

i) 

zariadenia narodenia zvieraťa

alebo

ii) 

posledného zariadenia dodávateľského reťazca uvedeného v článku 53, ak sa uvedené zvieratá premiestňujú do zariadenia mimo tohto dodávateľského reťazca.

2.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ošípané, zabezpečia, aby:

a) 

prostriedky identifikácie boli aplikované na ošípané:

i) 

v zariadení narodenia zvieraťa

alebo

ii) 

v poslednom zariadení dodávateľského reťazca uvedenom v článku 53, ak sa uvedené zvieratá premiestňujú do zariadenia mimo tohto dodávateľského reťazca;

b) 

žiadne prostriedky identifikácie neboli odstránené, upravené ani nahradené bez povolenia príslušného orgánu.

3.  
Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa držia ošípané, môžu nahradiť prostriedky identifikácie uvedené v odseku 1 tohto článku elektronickým identifikátorom schváleným príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ošípané držia, v súlade s oslobodeniami stanovenými v článku 54 ods. 1

Článok 53

Výnimky z požiadaviek stanovených článku 52, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných ošípaných dodávateľského reťazca

Odchylne od článku 52 môže príslušný orgán povoliť prevádzkovateľom zariadení dodávateľského reťazca výnimku z povinnosti identifikovať ošípané, ak sú uvedené zvieratá určené na premiestnenie v rámci uvedeného dodávateľského reťazca na území daného členského štátu za predpokladu, že praktické uplatňovanie opatrení týkajúcich sa vysledovateľnosti v tomto členskom štáte zabezpečuje úplnú vysledovateľnosť uvedených zvierat.

Článok 54

Oslobodenia týkajúce sa identifikácie, ktoré udeľuje príslušný orgán prevádzkovateľom zariadení so špeciálnym režimom a prevádzkovateľom, ktorí držia ošípané na kultúrne, rekreačné alebo vedecké účely

1.  
Príslušný orgán môže oslobodiť prevádzkovateľov zariadení so špeciálnym režimom a prevádzkovateľov, ktorí držia ošípané na kultúrne, rekreačné alebo vedecké účely, od požiadaviek na identifikáciu ošípaných stanovených v článku 52 ods. 1
2.  
V prípade udeľovania oslobodení podľa odseku 1 tohto článku príslušný orgán zabezpečí, aby na identifikáciu ošípaných podľa odseku 1 tohto článku schválil injektovateľný transpondér, ako sa uvádza v písmene e) prílohy III, a aby takýto schválený prostriedok identifikácie spĺňal požiadavky článku 55 ods. 1
3.  
Príslušný orgán zavedie pre prevádzkovateľov postupy na podávanie žiadostí o takéto oslobodenie, ako sa stanovuje v odseku 1 tohto článku.

Článok 55

Povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných ošípaných, ich aplikáciu a použitie

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby prostriedky identifikácie uvedené v písmenách a), c), e) a g) prílohy III spĺňali tieto požiadavky:

a) 

zobrazujú buď:

i) 

jedinečné registračné číslo zariadenia narodenia zvieraťa;

alebo

ii) 

v prípade zvierat, ktoré sa majú premiestniť zo zariadenia dodávateľského reťazca uvedeného v článku 53 do iného zariadenia mimo uvedeného dodávateľského reťazca, jedinečné registračné číslo posledného zariadenia dodávateľského reťazca;

b) 

sú schválené príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ošípané držia.

2.  

Členské štáty zavedú postupy podávania žiadostí:

a) 

výrobcami, pokiaľ ide o schválenie prostriedkov identifikácie ošípaných držaných na ich území;

b) 

prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o pridelenie prostriedkov identifikácie ošípaných ich zariadeniu.

3.  
Členské štáty vytvoria zoznam zariadení dodávateľského reťazca na svojom území uvedený v článku 53 a sprístupnia ho verejnosti.KAPITOLA 2

Počítačová databáza

Článok 56

Pravidlá týkajúce sa informácií v počítačovej databáze držaných ošípaných

Príslušný orgán uchováva informácie uvedené v článku 109 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o držané ošípané, v počítačovej databáze v súlade s týmito pravidlami:

a) 

v prípade zariadení, v ktorých sa držia uvedené zvieratá sa musia zaznamenávať tieto informácie:

i) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

ii) 

názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia;

b) 

pri každom premiestnení uvedených zvierat do zariadenia a z neho sa musia zaznamenať tieto informácie:

i) 

celkový počet zvierat;

ii) 

jedinečné registračné číslo ich zariadení pôvodu a určenia;

iii) 

dátum príchodu;

iv) 

dátum odchodu.KAPITOLA 3

Sprievodný doklad pri premiestňovaní

Článok 57

Sprievodné doklady pri premiestňovaní pre držané ošípané, ktoré sa majú premiestniť v rámci územia svojho členského štátu

Sprievodné doklady pri premiestňovaní v zmysle článku 115 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 pre držané ošípané, ktoré sa majú premiestniť v rámci územia jedného členského štátu, musia obsahovať tieto informácie:

a) 

informácie, ktoré sa majú uvádzať v počítačovej databáze, ako sa uvádza v článku 56 písm. a) bode i) a článku 56 písm. b) bodoch i), ii) a iv);

b) 

jedinečné registračné číslo prepravcu;

c) 

evidenčné číslo alebo registračné číslo dopravných prostriedkov.HLAVA IV

VYSLEDOVATEĽNOSŤ DRŽANÝCH KOŇOVITÝCHKAPITOLA 1

Prostriedky a metódy identifikácie

Článok 58

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia koňovité, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich aplikáciu a použitie

1.  

Prevádzkovatelia držaných koňovitých zabezpečia, aby bolo každé zviera jednotlivo identifikované týmito prostriedkami identifikácie:

a) 

injektovateľným transpondérom, ako sa uvádza v písmene e) prílohy III;

b) 

jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života.

2.  

Prevádzkovatelia držaných koňovitých zabezpečia, aby:

a) 

boli koňovité identifikované v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/262;

b) 

neboli žiadne prostriedky identifikácie uvedené v odseku 1 odstránené, upravené alebo nahradené bez povolenia príslušného orgánu zariadenia, v ktorom sú uvedené zvieratá zvyčajne držané.

3.  
Prevádzkovatelia držaných koňovitých, ktorí nie sú majiteľom zvierat, ale konajú v mene vlastníka zvieraťa a po dohode s ním, podávajú žiadosť o vydanie jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života uvedeného v článku 65 alebo 66 príslušnému orgánu zariadenia, v ktorom sa zvieratá zvyčajne držia, a príslušnému orgánu poskytujú informácie potrebné na vyplnenie identifikačného dokladu a záznamov v databáze podľa článku 64.

Článok 59

Povinnosti členského štátu, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných koňovitých, ich aplikáciu a použitie

1.  

Členské štáty môžu schváliť, aby sa injektovateľný transpondér uvedený v článku 58 ods. 1 písm. a) nahradil:

a) 

jedinečným bežným ušným štítkom uvedeným v písmene a) prílohy III aplikovaným na koňovité, ktoré sa držia na produkciu mäsa, ak sa uvedené zvieratá narodili v danom členskom štáte alebo boli do daného členského štátu dovezené bez toho, aby boli pred vstupom do Únie označené fyzickou identifikačnou značkou;

b) 

alternatívnou metódou schválenou príslušným orgánom v súlade s článkom 62, ktorou sa vytvorí jednoznačné prepojenie medzi koňovitým a jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života uvedeným v článku 58 ods. 1 písm. b).

2.  

Členské štáty zabezpečia, aby prostriedky identifikácie uvedené v článku 58 ods. 1 písm. a) a v odseku 1 písm. a) tohto článku spĺňali tieto požiadavky:

a) 

zobrazujú identifikačný kód zvieraťa;

b) 

sú schválené príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli koňovité identifikované v súlade s článkom 58 ods. 2 písm. a).

3.  

Členské štáty:

a) 

zavedú postupy podávania žiadostí výrobcami o schválenie prostriedkov identifikácie koňovitých držaných na svojom území;

b) 

zavedú lehoty na podávanie žiadostí o vydanie identifikačného dokladu stanoveného v článku 58 ods. 1 písm. b).

Článok 60

Výnimky, pokiaľ ide o identifikáciu koňovitých žijúcich v polodivokých podmienkach

1.  

Odchylne od článku 58 ods. 2 písm. a) môžu členské štáty vymedziť populácie držaných koňovitých žijúcich v polodivokých podmienkach v určitých oblastiach svojho územia, ktoré sa musia identifikovať v súlade s článkom 58 ods. 1 iba v prípadoch, že sú:

a) 

z týchto populácií premiestnené, s výnimkou presunu z jednej vymedzenej populácie do druhej pod úradným dohľadom

alebo

b) 

odchytené na domestikáciu.

2.  
Pred tým, ako sa využije výnimka stanovená v odseku 1, členské štáty informujú Komisiu o populáciách koňovitých a o oblastiach, v ktorých tieto zvieratá žijú v polodivokých podmienkach.
3.  
Odchylne od článku 58 ods. 1 môžu členské štáty povoliť aplikáciu injektovateľného transpondéra, ako sa uvádza v písmene e) prílohy III, viac ako 12 mesiacov pred vydaním identifikačného dokladu v súlade s odsekom 1 tohto článku, ak identifikačný kód zvieraťa zobrazený na injektovateľnom transpondéri je zaznamenaný prevádzkovateľom v čase implantovania injektovateľného transpondéra a postúpený príslušnému orgánu.

Článok 61

Výnimky, pokiaľ ide o držané koňovité, ktoré sa premiestňujú na bitúnok alebo sú sprevádzané dočasným identifikačným dokladom

▼C1

1.  

Odchylne od článku 58 ods. 1 môže príslušný orgán povoliť používanie zjednodušenej metódy identifikácie koňovitých určených na premiestnenie na bitúnok, ktorým nebol vydaný jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života v súlade s článkom 110 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429, ak:

▼B

a) 

koňovité majú menej ako 12 mesiacov;

b) 

existuje neprerušená línia, pokiaľ ide o vysledovateľnosť zvierat, od zariadenia narodenia až po bitúnok nachádzajúcich sa v tom istom členskom štáte.

Koňovité sa musia prepravovať priamo na bitúnok a počas tejto prepravy musia byť jednotlivo identifikované injektovateľným transpondérom, bežným alebo elektronickým ušným štítkom, alebo bežnou alebo elektronickou páskou na nohe podľa písmen a), b), c), e) alebo f) prílohy III.

▼C1

2.  
Odchylne od článku 58 ods. 1 písm. b) vydá príslušný orgán na žiadosť prevádzkovateľa koňovitého dočasný identifikačný doklad na obdobie, počas ktorého uvedený orgán aktualizuje identifikačné údaje v identifikačnom doklade vydanom v súlade s článkom 110 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429 alebo s článkom 67 alebo článkom 68 tohto nariadenia, ktorý mu prevádzkovateľ odovzdal na tieto účely.

▼B

Článok 62

Schválenie alternatívnych metód identifikácie držaných koňovitých

1.  
Členské štáty môžu povoliť vhodné alternatívne metódy identifikácie držaných koňovitých vrátane zaznamenávania značiek, ktorými sa zabezpečí jednoznačné prepojenie medzi koňovitým a jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života a preukáže, že zviera prešlo procesom identifikácie.
2.  

Členské štáty, ktoré schvaľujú alternatívne metódy identifikácie podľa odseku 1 zabezpečia, aby:

a) 

sa alternatívne metódy identifikácie používali len vo výnimočných prípadoch na identifikáciu koňovitých zapísaných v osobitných plemenných knihách alebo sa používali na osobitné účely, alebo v prípade koňovitých, ktoré nemožno identifikovať pomocou injektovateľného transpondéra z medicínskych dôvodov alebo z dôvodov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat;

b) 

akákoľvek povolená alternatívna metóda identifikácie alebo akákoľvek kombinácia týchto metód poskytovala aspoň rovnaké záruky ako injektovateľný transpondér;

c) 

formát informácií o alternatívnej metóde identifikácie aplikovanej na koňovité bol vhodný na zápis do databázy s možnosťou vyhľadávania.

Článok 63

Povinnosť prevádzkovateľov používajúcich alternatívne metódy identifikácie

1.  
Prevádzkovatelia, ktorí využívajú povolené alternatívne metódy identifikácie podľa článku 62 ods. 1 poskytnú príslušnému orgánu a v prípade potreby iným prevádzkovateľom prostriedok na prístup k uvedeným informáciám týkajúcim sa identifikácie alebo nesú bremeno na účely overenia identity koňovitého uvedenými orgánmi alebo prevádzkovateľmi.
2.  
Ak sú alternatívne metódy identifikácie založené na charakteristických vlastnostiach koňovitého, ktoré sa môžu časom zmeniť, prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu informácie potrebné na aktualizáciu identifikačného dokladu uvedeného v článku 62 a databázy uvedenej v článku 64.
3.  
Chovateľské organizácie a medzinárodné združenia alebo organizácie, ktoré riadia účasť koní na súťažiach alebo pretekoch, môžu požadovať, že koňovité, ktoré boli identifikované použitím alternatívnej metódy identifikácie stanovenej v článku 62, sa majú identifikovať implantovaním injektovateľného transpondéra na účely zápisu alebo registrácie čistokrvných plemenných koňovitých do plemenných kníh alebo registrácie koní na súťaže alebo preteky.KAPITOLA 2

Počítačová databáza

Článok 64

Pravidlá týkajúce sa informácií v počítačovej databáze držaných koňovitých

Príslušný orgán uchováva informácie uvedené v článku 109 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o držané zvieratá koňovité, v počítačovej databáze v súlade s týmito pravidlami:

a) 

v prípade zariadení, v ktorých sa uvedené koňovité zvyčajne držia, sa musí zaznamenať:

i) 

jedinečné registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené;

ii) 

názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia;

b) 

v prípade každého koňovitého, ktoré sa zvyčajne v zariadení drží, sa musí zaznamenať:

i) 

jedinečný kód;

ii) 

ak je k dispozícii, identifikačný kód zvieraťa zobrazený fyzickou identifikačnou značkou;

iii) 

ak injektovateľný transpondér nebol schválený príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bolo koňovité identifikované v súlade s článkom 58 ods. 2, systém na čítanie daného injektovateľného transpondéra;

iv) 

akékoľvek informácie týkajúce sa nových, duplicitných alebo náhradných identifikačných dokladov vydaných zvieraťu;

v) 

druh zvieraťa;

vi) 

pohlavie zvierat s možnosťou zapísať dátum kastrácie;

vii) 

dátum a krajinu narodenia podľa vyhlásenia prevádzkovateľa držaného koňovitého;

viii) 

dátum prirodzenej smrti v zariadení alebo straty podľa vyhlásenia prevádzkovateľa držaného koňovitého alebo dátum zabitia uvedeného zvieraťa;

ix) 

názov a adresu príslušného orgánu alebo vydávajúceho orgánu, ktorému bola pridelená daná úloha, ktorý vydal identifikačný doklad;

x) 

dátum vydania identifikačného dokladu;

c) 

v prípade každého koňovitého, ktoré sa drží v zariadení dlhšie ako 30 dní, sa zaznamená jedinečný kód; okrem týchto prípadov:

i) 

v prípade zvierat čeľade koňovitých, ktoré sa zúčastňujú na súťažiach, pretekoch, vystúpeniach, tréningu a súťažiach ťažných koní, najviac na 90 dní;

ii) 

v prípade koňovitých samčieho pohlavia na plemenitbu, ktorí sa držia počas sezónneho reprodukčného cyklu;

iii) 

v prípade koňovitých samičieho pohlavia na plemenitbu najviac na 90 dní.KAPITOLA 3

Identifikačný doklad

Článok 65

Jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života pre držané koňovité

1.  

Jedinečný identifikačný doklad musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a) 

identifikačný kód zvieraťa zobrazený injektovateľným transpondérom alebo ušným štítkom;

b) 

jedinečný kód pridelený zvieraťu na celú dĺžku života, ktorého súčasťou je

i) 

údaj o počítačovej databáze, do ktorej príslušný orgán alebo vydávajúci orgán zaznamenal informácie potrebné na vydanie prvého jedinečného dokladu na celú dĺžku života uvedeného v článku 58 ods. 1 písm. b) a v prípade potreby náhradného jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života uvedeného v článku 69 ods. 2 písm. b);

ii) 

číselný identifikačný kód jednotlivého koňovitého v uvedenej databáze;

c) 

druh zvieraťa;

d) 

pohlavie zvieraťa s možnosťou zapísať dátum kastrácie;

e) 

dátum a krajinu narodenia podľa vyhlásenia prevádzkovateľa držaného koňovitého;

f) 

názov a adresu vydávajúceho príslušného orgánu alebo vydávajúceho orgánu, ktorému bola daná úloha pridelená;

g) 

dátum vydania jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života;

h) 

v relevantných prípadoch informácie o nahradení fyzickej identifikačnej značky a identifikačného kódu zvieraťa zobrazené danou nahradenou fyzickou identifikačnou značkou;

i) 

v relevantných prípadoch

i) 

validačnú značku vydanú a zahrnutú v jedinečnom identifikačnom doklade na celú dĺžku života príslušným orgánom alebo orgánom, ktorému bola táto činnosť pridelená, na obdobie najviac 4 rokov, ktorou sa potvrdzuje, že zviera má zvyčajný pobyt v zariadení uznanom príslušným orgánom ako zariadenie s nízkym zdravotným rizikom v dôsledku častých návštev zameraných na zdravie zvierat, dodatočných identifikačných kontrol a zdravotných vyšetrení a absencie prirodzenej plemenitby v zariadení, okrem prípadov, keď sa uskutočňuje v na to určených a oddelených priestoroch, s možnosťou predĺženia obdobia platnosti vydanej validačnej značky

alebo

ii) 

licenciu vydanú a zahrnutú v jedinečnom identifikačnom doklade na celú dĺžku života na obdobie najviac 4 rokov, ktorá umožňuje účasť na jazdeckých súťažiach organizovaných národnou federáciou Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) alebo účasť na pretekoch organizovaných príslušným orgánom zodpovedným za preteky a ktorá potvrdzuje najmenej dve návštevy veterinára ročne vrátane tých, ktoré sú potrebné na vykonávanie pravidelnej vakcinácie proti chrípke koní a prehliadok potrebných na premiestňovanie do iných členských štátov alebo tretích krajín, s možnosťou predĺženia obdobia platnosti vydanej licencie.

2.  

Jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života pre registrované koňovité a koňovité identifikované v súlade s článkom 62 musí okrem informácií uvedených v odseku 1 tohto článku obsahovať aspoň tieto informácie:

a) 

obrazový a slovný opis zvieraťa vrátane možnosti aktualizovať tieto informácie;

b) 

v relevantných prípadoch podrobné informácie o alternatívnych metódach identifikácie;

c) 

v relevantných prípadoch informácie o plemene v súlade s prílohou k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/1940;

d) 

v relevantných prípadoch informácie potrebné na používanie jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života na športové účely v súlade s požiadavkami príslušných organizácií, ktoré riadia účasť koní na súťažiach a pretekoch, vrátane informácií o testoch na choroby, ktoré nie sú v zozname, a choroby zo zoznamu a o vakcináciách proti týmto chorobám, ako sa stanovuje v požiadavkách na prístup na súťaže a preteky a na získanie licencie uvedenej v odseku 1 bode i) a ii).

Článok 66

Povinnosti prevádzkovateľov držaných koňovitých, pokiaľ ide o jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života

1.  
Prevádzkovatelia držaných koňovitých zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá vždy sprevádzané jedinečným identifikačným dokladom na celú dĺžku života.
2.  

Odchylne od odseku 1 sa od prevádzkovateľov nevyžaduje, aby zabezpečili, že držané koňovité sú sprevádzané jedinečným identifikačným dokladom, ak ide o zvieratá, ktoré:

a) 

sú ustajnené alebo na pastve a prevádzkovateľ daného koňovitého alebo prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa zviera drží, môže jedinečný identifikačný doklad bezodkladne predložiť;

b) 

sú dočasne jazdené, prevážané, vedené alebo zapriahnuté:

i) 

v blízkosti zariadenia, v ktorom sa zviera drží v rámci členského štátu

alebo

ii) 

počas sezónneho presunu zvierat na registrované letné pasienky a z nich, ak je možné jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života predložiť v zariadení, z ktorého boli presunuté;

c) 

sú neodstavenými žriebätami a sú v sprievode svojej matky alebo náhradnej matky;

d) 

sa zúčastňujú na tréningu alebo skúške v rámci jazdeckej súťaže, preteku alebo podujatia, pri ktorých musia dočasne opustiť zariadenie, v ktorom sa tréning, súťaž, pretek alebo podujatie koná;

e) 

sú premiestňované alebo prepravované v núdzovej situácii týkajúcej sa samotných zvierat alebo zariadenia, v ktorom sa držia.

3.  
Prevádzkovatelia držaných koňovitých nesmú premiestňovať koňovité, ktoré sprevádza dočasný doklad uvedený v článku 61 ods. 2, na bitúnok.
4.  
Prevádzkovatelia držaných koňovitých vrátia jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života po smrti alebo strate koňovitého vydávajúcemu príslušnému orgánu alebo vydávajúcemu orgánu, ktorému bola daná úloha pridelená, podľa obsahu jedinečného kódu.

Článok 67

Povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o vydávanie duplicitných a náhradných jedinečných identifikačných dokladov na celú dĺžku života

1.  

Na žiadosť prevádzkovateľa vydá príslušný orgán alebo vydávajúci orgán, ktorému bola pridelená daná úloha, duplikát jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života, ak sa identita držaného koňovitého dá určiť a prevádzkovateľ buď

a) 

vyhlásil stratu jednotného identifikačného dokladu na celú dĺžku života vydaného pre dané zviera;

alebo

b) 

nebol schopný identifikovať zviera v rámci lehoty stanovenej v článku 58 ods. 2 písm. a).

2.  

Na žiadosť prevádzkovateľa alebo z vlastnej iniciatívy vydá príslušný orgán náhradný identifikačný doklad, ak sa nedá určiť identita zvieraťa a prevádzkovateľ buď

a) 

vyhlásil stratu jednotného identifikačného dokladu na celú dĺžku života vydaného pre dané zviera;

alebo

b) 

nesplnil požiadavky na identifikáciu uvedené v článku 58 ods. 2 písm. b).

Článok 68

Povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o vydanie nových jedinečných dokladov na celú dĺžku života pre registrované koňovité

Ak sa identifikované koňovité stane registrovaným koňovitým a jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života vydaný v súvislosti s týmto zvieraťom sa nemôže prispôsobiť tak, aby spĺňal požiadavky stanovené v článku 65 ods. 2, príslušný orgán alebo vydávajúci orgán, ktorému bola pridelená úloha, vydá na žiadosť prevádzkovateľa koňovitého nový jedinečný identifikačný doklad na celú dĺžku života s cieľom nahradiť predchádzajúci doklad obsahujúci informácie požadované v súlade s článkom 65 ods. 1 a 2.

Článok 69

Povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o vydávanie duplicitných, náhradných a nových identifikačných dokladov

1.  
Príslušný orgán alebo vydávajúci orgán, ktorému bola pridelená daná úloha, zapíše informácie týkajúce sa vydania duplicitného alebo náhradného identifikačného dokladu v súlade s článkom 67 alebo vydania nového identifikačného dokladu v súlade s článkom 68 do počítačovej databázy uvedenej v článku 64.
2.  

Príslušný orgán alebo vydávajúci orgán, ktorému bola pridelená úloha, zapíše

a) 

v duplicitnom jedinečnom identifikačnom doklade na celú dĺžku života a v novom jedinečnom identifikačnom doklade na celú dĺžku života – jedinečný kód pridelený zvieraťu v súlade s článkom 65 ods. 1 písm. b) pri príležitosti vydania prvého jedinečného identifikačného dokladu na celú dĺžku života

alebo

b) 

v náhradnom jedinečnom identifikačnom doklade na celú dĺžku života – jedinečný kód pridelený koňovitému pri príležitosti jeho vydania.HLAVA V

VYSLEDOVATEĽNOSŤ PSOV, MAČIEK A FRETIEK, ŤAVOVITÝCH A JELEŇOVITÝCH, VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ A SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT DRŽANÝCH V PUTOVNÝCH CIRKUSOCH A ÚČELY VYSTÚPENÍ ZVIERATKAPITOLA 1

Vysledovateľnosť psov, mačiek a fretiekOddiel 1

Prostriedky identifikácie

Článok 70

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia psy, mačky a fretky, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich aplikáciu a použitie

Prevádzkovatelia, ktorí držia psy, mačky a fretky, zabezpečia, aby:

a) 

boli uvedené zvieratá pri premiestňovaní do iného členského štátu identifikované injektovateľným transpondérom, ako sa uvádza v písmene e) prílohy III;

b) 

bol injektovateľný transpondér určený na implantáciu do zvieraťa schválený príslušným orgánom;

c) 

poskytli príslušnému orgánu a v prípade potreby iným prevádzkovateľom čítacie zariadenie, ktoré kedykoľvek umožní overiť individuálnu identifikáciu zvieraťa, ak implantovaný injektovateľný transpondér nebol schválený príslušným orgánom.Oddiel 2

Identifikačný doklad

Článok 71

Identifikačný doklad pre psy, mačky a fretky

Prevádzkovatelia, ktorí držia psy, mačky a fretky zabezpečia, aby každé z uvedených zvierat pri premiestňovaní do iného členského štátu sprevádzal identifikačný doklad uvedený v článku 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 576/2013, riadne vyplnený a vydaný v súlade s článkom 22 uvedeného nariadenia.Oddiel 3

VYSLEDOVATEĽNOSŤ SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

Článok 72

Požiadavky na vysledovateľnosť pri inom ako nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby spoločenské zvieratá premiestňované do iného členského štátu na iné účely ako nekomerčné premiestňovanie spĺňali pravidlá stanovené v článkoch 70 a 71.KAPITOLA 2

Vysledovateľnosť držaných ťavovitých a jeleňovitých

Článok 73

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia ťavovité a jeleňovité, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich aplikáciu a použitie

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ťavovité, zabezpečia, aby boli uvedené zvieratá individuálne identifikované:

a) 

bežným ušným štítkom podľa písmena a) prílohy III pripevneným na každú ušnicu zvieraťa s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa

alebo

b) 

injektovateľným transpondérom podľa písmena e) prílohy III s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa.

2.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia jeleňovité, zabezpečia, aby každé z uvedených zvierat bolo jednotlivo identifikované týmto prostriedkom identifikácie:

a) 

bežným ušným štítkom podľa písmena a) prílohy III pripevneným na každú ušnicu zvieraťa s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa

alebo

b) 

injektovateľným transpondérom podľa písmena e) prílohy III s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa

alebo

c) 

tetovaním podľa písmena g) prílohy III aplikovaným na zviera s nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa.

3.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia ťavovité a jeleňovité, zabezpečia, aby:

a) 

prostriedky identifikácie boli na uvedené zvieratá aplikované v zariadení narodenia;

b) 

žiadne prostriedky identifikácie neboli odstránené, upravené ani nahradené bez povolenia príslušného orgánu;

c) 

poskytli príslušnému orgánu a v prípade potreby iným prevádzkovateľom čítacie zariadenie, ktoré kedykoľvek umožní overiť individuálnu identifikáciu zvieraťa, ak implantovaný injektovateľný transpondér nebol schválený príslušným orgánom.

Článok 74

Oslobodenie pre prevádzkovateľov, ktorí držia soby

Na základe oslobodenia od povinností stanovených v článku 73 ods. 2 prevádzkovatelia, ktorí držia soby, zabezpečia, aby bolo každé z uvedených zvierat, ktoré držia vo svojom zariadení, identifikované alternatívnou metódou schválenou príslušným orgánom členského štátu.

Článok 75

Povinnosti členského štátu, pokiaľ ide o prostriedky identifikácie držaných ťavovitých a jeleňovitých

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby prostriedky identifikácie uvedené v písmenách a), e) a g) prílohy III spĺňali tieto požiadavky:

a) 

zobrazujú identifikačný kód zvieraťa;

b) 

sú schválené príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa ťavovité a jeleňovité držia.

2.  

Členské štáty zavedú postupy týkajúce sa:

a) 

podávania žiadostí výrobcami o schválenie prostriedkov identifikácie ťavovitých a jeleňovitých držaných na svojom území;

b) 

podávania žiadostí prevádzkovateľmi, ktorí držia ťavovité a jeleňovité, o pridelenie prostriedku identifikácie ich zariadeniu.KAPITOLA 3

Vysledovateľnosť vtákov chovaných v zajatí

Článok 76

Povinnosti prevádzkovateľov, ktorí držia papagájovité, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich aplikáciu a použitie

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia papagájovité, zabezpečia, aby bolo každé z uvedených zvierat pri premiestňovaní do iného členského štátu identifikované týmto prostriedkom identifikácie:

a) 

krúžkom umiestneným na nohe podľa písmena h) prílohy III pripevneným aspoň na jednu nohu zvieraťa s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa

alebo

b) 

injektovateľným transpondérom podľa písmena e) prílohy III s viditeľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa

alebo

c) 

tetovaním podľa písmena g) prílohy III aplikovaným na zviera s viditeľným a nezmazateľným zobrazením identifikačného kódu zvieraťa.

2.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia papagájovité:

a) 

zabezpečia, aby prostriedky identifikácie uvedené v odseku 1 písm. b) boli schválené príslušným orgánom;

b) 

poskytnú príslušnému orgánu a v prípade potreby iným prevádzkovateľom čítacie zariadenie, ktoré kedykoľvek umožní overenie individuálnej identifikácie zvieraťa, ak prostriedok identifikácie uvedený v odseku 1 písm. b) nebol schválený príslušným orgánom.KAPITOLA 4

Vysledovateľnosť suchozemských zvierat držaných v putovných cirkusoch a na účely vystúpeníOddiel 1

Premiestňovanie a identifikačné doklady, pokiaľ ide o suchozemské zvieratá držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpení

Článok 77

Povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o sprievodný doklad pri premiestňovaní suchozemských zvierat držaných v putovných cirkusoch a na účely vystúpení

1.  
Príslušný orgán vydá sprievodný doklad pri premiestňovaní podľa článku 117 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 pre všetky suchozemské zvieratá držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpení, ktoré sa majú premiestniť do iného členského štátu, okrem zajacovitých, hlodavcov, včiel medonosných a čmeľov.
2.  

Príslušný orgán zabezpečí, aby sprievodný doklad pri premiestňovaní stanovený v odseku 1 obsahoval aspoň tieto informácie:

a) 

komerčný názov putovného cirkusu alebo vystúpenia zvierat;

b) 

jedinečné registračné číslo putovného cirkusu alebo vystúpenia zvierat pridelené príslušným orgánom;

c) 

názov a adresu prevádzkovateľa putovného cirkusu alebo vystúpenia zvierat;

d) 

živočíšne druhy a množstvo zvierat;

e) 

v prípade každého zvieraťa, za ktoré nie je zodpovedný prevádzkovateľ putovného cirkusu alebo vystúpenia zvierat, názov/meno a adresu prevádzkovateľa zodpovedného za zviera alebo majiteľa zvieraťa alebo spoločenského zvieraťa;

f) 

identifikačný kód zvieraťa zobrazený prostriedkom identifikácie stanoveným v článkoch 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 a 76;

g) 

typ elektronického identifikátora a jeho umiestnenie, ak sa aplikoval na zviera podľa písmena f);

h) 

v relevantných prípadoch identifikačnú značku, prostriedok identifikácie a jeho umiestnenie v prípade iných zvierat, ako sú zvieratá uvedené v písmene f), ktoré boli aplikované prevádzkovateľom;

i) 

dátum premiestnenia každého zvieraťa do putovného cirkusu alebo na vystúpenie zvierat a z nich;

j) 

meno, adresu a podpis úradného veterinárneho lekára, ktorý vydal identifikačný doklad;

k) 

dátum vydania sprievodného dokladu pri premiestňovaní.

Článok 78

Povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o identifikačný doklad pre suchozemské zvieratá držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpení

1.  
Príslušný orgán vydá identifikačný doklad podľa článku 117 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 pre každé suchozemské zviera držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpení, ktoré sa má premiestniť do iného členského štátu, okrem koňovitých, vtákov, psov, mačiek a fretiek, papagájovitých a hlodavcov.
2.  

Príslušný orgán zabezpečí, aby identifikačný doklad stanovený v odseku 1 obsahoval aspoň tieto informácie:

a) 

názov, adresu a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za zvieratá;

b) 

živočíšny druh, pohlavie, farbu a všetky významné alebo rozoznateľné znaky alebo charakteristiky zvieraťa;

c) 

identifikačný kód zvieraťa identifikovaného prostriedkom identifikácie stanoveným v článkoch 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 a 76;

d) 

typ elektronického identifikátora a jeho umiestnenie, ak sa aplikoval na zviera, podľa písmena c);

e) 

v relevantných prípadoch identifikačnú značku, prostriedok identifikácie a jeho umiestnenie v prípade iných zvierat ako sú zvieratá uvedené v písmene c), ktoré boli aplikované prevádzkovateľom;

f) 

v relevantných prípadoch podrobnosti o vakcinácii zvieraťa;

g) 

v relevantných prípadoch podrobnosti o ošetreniach zvieraťa;

h) 

podrobnosti o diagnostických testoch;

i) 

názov a adresu príslušného orgánu, ktorý vydal identifikačný doklad;

j) 

dátum vydania identifikačného dokladu.

Článok 79

Povinnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o identifikačný doklad pre vtáky držané v putovných cirkusoch a na účely vystúpení

1.  
Príslušný orgán vydá identifikačný doklad podľa článku 117 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429 pre skupinu vtákov držaných v putovných cirkusoch alebo na účely vystúpení zvierat, ktoré sa majú premiestniť do iného členského štátu.
2.  

Príslušný orgán zabezpečí, aby identifikačný doklad stanovený v odseku 1 obsahoval aspoň tieto informácie:

a) 

názov, adresu a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za vtáky;

b) 

druh vtákov;

c) 

identifikačný kód, prostriedok identifikácie a jeho umiestnenie, ak sa aplikoval na vtáky;

d) 

v relevantných prípadoch podrobnosti o vakcinácii vtákov;

e) 

v relevantných prípadoch podrobnosti o ošetreniach vtákov;

f) 

podrobnosti o diagnostických testoch;

g) 

názov a adresu príslušného orgánu, ktorý vydal identifikačný doklad;

h) 

dátum vydania identifikačného dokladu.Hlava VI

Vysledovateľnosť násadových vajec

Článok 80

Povinnosť prevádzkovateľov, pokiaľ ide o vysledovateľnosť násadových vajec

Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých sa drží hydina, a prevádzkovatelia liahní zabezpečia, aby každé násadové vajce bolo označené jedinečným schvaľovacím číslom zariadenia pôvodu násadových vajec.HLAVA VII:

VYSLEDOVATEĽNOSŤ DRŽANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT PO ICH VSTUPE DO ÚNIE

Článok 81

Povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, jeleňovitých alebo ťavovitých po ich vstupe do Únie

1.  
Ak sa držaným zvieratám druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, jeleňovitých alebo ťavovitých aplikovali prostriedky identifikácie v tretích krajinách alebo na územiach, po ich vstupe do Únie, a ak zostávajú v Únii, prevádzkovatelia zariadení prvého príchodu uvedených zvierat zabezpečia, aby boli zvieratá identifikované prostriedkami identifikácie stanovenými v článkoch 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 a 74, podľa vhodnosti.
2.  
Pokiaľ ide o držané zvieratá druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, jeleňovitých alebo ťavovitých pochádzajúce z členských štátov a identifikované v súlade s pravidlami Únie, po ich vstupe z tretích krajín alebo území do Únie a ak zostávajú v Únii, prevádzkovatelia zariadení prvého príchodu uvedených zvierat zabezpečia, aby boli zvieratá identifikované prostriedkami identifikácie stanovenými v článkoch 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 a 74, podľa vhodnosti.
3.  
Prevádzkovatelia neuplatňujú pravidlá uvedené v odsekoch 1 a 2 na držané zvieratá druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, jeleňovitých alebo ťavovitých, ktoré sa majú premiestniť na bitúnok nachádzajúci sa v členskom štáte, ak sú zvieratá zabité do 5 dní po ich vstupe do Únie.

Článok 82

Povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, jeleňovitých alebo ťavovitých po ich vstupe do Únie

Členské štáty stanovia pre prevádzkovateľov zariadení, v ktorých sa držia zvieratá uvedené v článku 81 ods. 2, postupy, ktoré treba dodržiavať pri podávaní žiadosti o pridelenie prostriedkov identifikácie ich zariadeniu.

Článok 83

Povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o prostriedky a metódy identifikácie držaných koňovitých po ich vstupe do Únie

Prevádzkovatelia držaných koňovitých zabezpečia, aby po vstupe koňovitých do Únie, a ak zostávajú v Únii, boli identifikované v súlade s článkom 58 po dátume ukončenia colného režimu podľa vymedzenia v článku 5 ods. 16 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.ČASŤ IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 84

Zrušenie

Od 21. apríla 2021 sa zrušujú tieto akty:

— 
nariadenie (ES) č. 509/1999,
— 
nariadenie (ES) č. 2680/99,
— 
rozhodnutie 2000/678/ES,
— 
rozhodnutie 2001/672/ES,
— 
nariadenie (ES) č. 911/2004,
— 
rozhodnutie 2004/764/ES,
— 
nariadenie (ES) č. 644/2005,
— 
nariadenie (ES) č. 1739/2005,
— 
rozhodnutie 2006/28/ES,
— 
rozhodnutie 2006/968/ES,
— 
rozhodnutie 2009/712/ES,
— 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/262.

Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 85

Prechodné opatrenia týkajúce sa zrušenia nariadenia (ES) č. 1739/2005

Bez ohľadu na článok 84 tohto nariadenia, článok 5 a článok 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1739/2005 týkajúce sa registra zvierat a pasov zvierat a prílohy I, III a IV k uvedenému nariadeniu ostávajú v platnosti do dňa, ktorý určí Komisia vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 120 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 86

Prechodné opatrenia týkajúce sa zrušenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/262

Bez toho, aby bol dotknutý článok 84 tohto nariadenia:

a) 

lehoty na identifikáciu koňovitých narodených v Únii, ktoré sú stanovené v článku 12 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/262, ostávajú v platnosti do dňa, ktorý určí Komisia vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 120 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429;

b) 

pravidlá týkajúce sa koňovitých určených na zabitie na ľudskú spotrebu a záznamov o liečbe podľa článku 37 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/262 ostávajú v platnosti do dňa, ktorý určí Komisia v delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 109 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/6;

c) 

pravidlá týkajúce sa formátu a obsahu identifikačných dokladov vydaných pre koňovité narodené v Únii, ktoré sú stanovené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/262, ostávajú v platnosti do dňa, ktorý určí Komisia vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 120 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 87

Prechodné opatrenia týkajúce sa identifikácie držaných suchozemských zvierat

1.  
Články 1 až 10 nariadenia (ES) č. 1760/2000, nariadenie (ES) č. 21/2004 a smernica 2008/71/ES, ako aj akty prijaté na ich základe sa naďalej uplatňujú do 21. apríla 2021.
2.  
Držané zvieratá druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, ktoré boli identifikované pred 21. aprílom 2021 v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000, nariadením (ES) č. 21/2004 a so smernicou 2008/71/ES, ako aj s aktmi prijatými na ich základe, sa považujú za zvieratá identifikované v súlade s týmto nariadením.
3.  
Držané koňovité, ktoré boli identifikované pred 21. aprílom 2021 v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/262, sa považujú za zvieratá identifikované v súlade s týmto nariadením.
4.  
Držané ťavovité a jeleňovité, ktoré boli identifikované pred 21. aprílom 2021 v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom, sa považujú za zvieratá identifikované v súlade s týmto nariadením.
5.  
Držané papagájovité, ktoré boli identifikované pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou 92/65/EHS, sa považujú za zvieratá identifikované v súlade s týmto nariadením.

Článok 88

Prechodné opatrenia týkajúce sa informácií v registroch vedených príslušnými orgánmi

Členské štáty zabezpečia, aby sa do 21. apríla 2021 informácie uvedené v článkoch 18 až 21 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú existujúcich zariadení a prevádzkovateľov uvedených v článku 279 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429, zahrnuli v prípade každého zariadenia a prevádzkovateľa do príslušných registrov vedených príslušnými orgánmi.

Článok 89

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA UDELENIE SCHVÁLENIA ZARIADENIAM, AKO SA UVÁDZAJÚ V ČASTI II HLAVE I KAPITOLÁCH 2, 3 A 4

ČASŤ 1

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam na zhromažďovanie kopytníkov uvedené v článku 5

1. Požiadavky, pokiaľ ide o izoláciu a opatrenia biologickej bezpečnosti v prípade zariadení na zhromažďovanie kopytníkov podľa článku 5, sú tieto:

a) 

musia byť k dispozícii vhodné zariadenia na izoláciu kopytníkov;

b) 

v ktoromkoľvek danom čase musí byť v zariadení ustajnená rovnaká kategória kopytníkov rovnakého druhu a zdravotného štatútu;

c) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd;

d) 

plochy, kde sú držané kopytníky, a všetky chodby a materiály a zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s nimi, sa musia čistiť a dezinfikovať po odsune každej šarže kopytníkov a v prípade potreby pred príchodom akejkoľvek novej šarže kopytníkov v súlade so zavedenými prevádzkovými postupmi;

e) 

po čistení a dezinfekcii a pred príchodom akejkoľvek novej šarže kopytníkov do zariadení, v ktorých sa držia kopytníky, sa musia robiť primerané hygienické prestávky.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenie a vybavenie zariadení na zhromažďovanie kopytníkov podľa článku 5, sú tieto:

a) 

na účely nakladania a vykladania kopytníkov musí byť k dispozícii vhodné vybavenie a zariadenie;

b) 

musia byť dostupné primerané chovné budovy vhodného štandardu pre kopytníky, ktoré sú vybudované takým spôsobom, aby sa zabránilo styku s dobytkom nachádzajúcim sa vonku a priamej komunikácii so zariadením na izoláciu a aby bolo možné ľahko vykonať prehliadku a akékoľvek potrebné ošetrenie;

c) 

musia byť dostupné vhodné skladovacie priestory pre stelivo, krmovinu, podstielku a hnoj;

d) 

plochy, kde sú držané uvedené zvieratá, a chodby, dlážky, steny, rampy a všetky ostatné materiály alebo vybavenie, ktoré prichádzajú do styku s nimi, sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať;

e) 

musí byť dostupné primerané vybavenie na čistenie a dezinfekciu zariadenia, vybavenia a dopravných prostriedkov používaných pre kopytníky.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o personál zariadení na zhromažďovanie kopytníkov podľa článku 5, sú tieto:

a) 

musí mať zodpovedajúce schopnosti a znalosti a absolvoval špecifické vzdelávanie alebo získal ekvivalentné praktické skúsenosti, pokiaľ ide o:

i) 

manipuláciu s kopytníkmi držanými v zariadení a v prípade potreby poskytovanie primeranej starostlivosti;

ii) 

dezinfekčné a hygienické techniky potrebné na zabránenie šírenia prenosných chorôb.

4. Požiadavky, pokiaľ ide o dohľad príslušného orgánu nad zariadeniami na zhromažďovanie kopytníkov podľa článku 5, sú tieto:

a) 

prevádzkovateľ musí poskytnúť úradnému veterinárnemu lekárovi možnosť použiť kanceláriu na

i) 

dozor nad zhromažďovaním kopytníkov;

ii) 

prehliadku zariadenia s cieľom overiť, či spĺňa požiadavky stanovené v bodoch 1, 2 a 3;

iii) 

certifikáciu zdravia kopytníkov;

b) 

prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby na žiadosť úradného veterinárneho lekára bola poskytnutá pomoc pri vykonávaní povinností súvisiacich s dozorom podľa bodu 4 písm. a) bodu i).

ČASŤ 2

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam na zhromažďovanie hydiny podľa článku 6

1. Požiadavky, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti zariadení na zhromažďovanie hydiny podľa článku 6, sú tieto:

a) 

musia byť k dispozícii vhodné zariadenia na izoláciu hydiny;

b) 

v ktoromkoľvek danom čase musí byť v zariadení ustajnená rovnaká kategória hydiny rovnakého druhu a zdravotného štatútu;

c) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd;

d) 

plochy, kde je držaná hydina, a všetky chodby a materiály a vybavenie, ktoré prichádzajú do styku s nimi, sa musia čistiť a dezinfikovať po odsune každej šarže hydiny a v prípade potreby pred príchodom akejkoľvek novej šarže hydiny v súlade so zavedenými prevádzkovými postupmi;

e) 

po čistení a dezinfekcii a pred príchodom akejkoľvek novej šarže hydiny do zariadení, v ktorých sa drží hydina, sa musia robiť primerané hygienické prestávky;

f) 

návštevníci musia nosiť ochranný odev a personál musí nosiť vhodný pracovný odev a konať v súlade s hygienickými predpismi stanovenými prevádzkovateľom.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenie a vybavenie zariadení na zhromažďovanie hydiny, podľa článku 6 sú tieto:

a) 

v zariadení musí byť ustajnená iba hydina;

b) 

musia byť dostupné vhodné skladovacie priestory pre stelivo, krmivo, podstielku a hnoj;

c) 

hydina nesmie prísť do styku s hlodavcami a s vtákmi z prostredia mimo zariadenia;

d) 

plochy, kde sú držané uvedené zvieratá, a chodby, dlážky, steny, rampy a všetky ostatné materiály alebo zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s nimi sa musia dať ľahko čistiť a dezinfikovať;

e) 

musí byť dostupné primerané vybavenie na čistenie a dezinfekciu zariadenia, vybavenia a dopravných prostriedkov používaných pre hydinu;

f) 

zariadenie musí zabezpečovať dobré hygienické podmienky a umožniť vykonávanie monitorovania zdravia.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o personál zariadení na zhromažďovanie hydiny podľa článku 6, sú tieto:

a) 

má zodpovedajúce schopnosti a znalosti a absolvoval špecifickú odbornú prípravu alebo získal ekvivalentné praktické skúsenosti, pokiaľ ide o:

i) 

manipuláciu s hydinou držanou v zariadení a v prípade potreby poskytovanie primeranej starostlivosti;

ii) 

dezinfekčné a hygienické techniky potrebné na zabránenie šírenia prenosných chorôb.

4. Požiadavky, pokiaľ ide o dohľad príslušného orgánu nad zariadeniami na zhromažďovanie hydiny podľa článku 6, sú tieto:

a) 

prevádzkovateľ musí poskytnúť úradnému veterinárnemu lekárovi možnosť použiť kanceláriu na:

i) 

dozor nad zhromažďovaním hydiny;

ii) 

prehliadku zariadenia s cieľom overiť, či spĺňa požiadavky stanovené v bodoch 1, 2 a 3;

iii) 

certifikáciu zdravia hydiny;

b) 

prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby na žiadosť úradného veterinárneho lekára bola poskytnutá pomoc pri vykonávaní povinností súvisiacich s dozorom podľa bodu 4 písm. a) bodu i).

ČASŤ 3

Požiadavky na udeľovanie schválenia liahňam podľa článku 7

1. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti liahní podľa článku 7, sú tieto:

a) 

násadové vajcia hydiny musia pochádzať buď zo schválených zariadení, v ktorých sa drží hydina na reprodukciu, alebo z iných schválených liahní hydiny;

b) 

vajcia sa musia medzi ich príchodom do liahne a procesom inkubácie alebo v čase ich odoslania vyčistiť a vydezinfikovať, ak neboli vydezinfikované v zariadení pôvodu;

c) 

musia sa vyčistiť a vydezinfikovať:

i) 

inkubátory a vybavenie po vyliahnutí;

ii) 

obalové materiály po každom použití, ak nie sú jednorazové, ktoré sa po prvom použití zničia;

d) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd;

e) 

pracujúcim návštevníkom sa poskytne ochranný odev;

f) 

personálu sa musí poskytnúť vhodný pracovný odev a kódex správania v súlade s hygienickými predpismi.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o dohľad nad liahňami podľa článku 7, sú tieto:

a) 

prevádzkovateľ musí zaviesť program mikrobiologickej kontroly kvality v súlade s časťou 1 prílohy II;

b) 

prevádzkovateľ liahne musí zabezpečiť, aby boli zavedené opatrenia v spolupráci s prevádzkovateľom zariadenia, v ktorom sa drží hydina a z ktorého pochádzajú násadové vajcia na odber vzoriek, ktorý sa má vykonať v liahni na účely testovania na pôvodcov chorôb uvedených v programe dohľadu nad chorobami v časti 2 prílohy II, s cieľom dokončiť uvedený program.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie liahní podľa článku 7, sú tieto:

a) 

liahne musia byť fyzicky a prevádzkovo oddelené od zariadení, v ktorých sa drží hydina alebo akékoľvek iné vtáky;

b) 

tieto funkčné jednotky a vybavenie musia byť oddelené:

i) 

skladovanie a klasifikácia vajec;

ii) 

dezinfekcia vajec;

iii) 

predliaheň;

iv) 

inkubácia na účely liahnutia;

v) 

sexácia a vakcinácia jednodňových kurčiat;

vi) 

balenie násadových vajec a jednodňových kurčiat na odoslanie;

c) 

jednodňové kurčatá a násadové vajcia držané v liahni nesmú prísť do styku s hlodavcami a vtákmi mimo liahne;

d) 

prevádzka musí byť založená na jednosmernom pohybe násadových vajec, mobilného vybavenia a personálu.

e) 

musí byť k dispozícii vhodné prirodzené alebo umelé svetlo, prúdenie vzduchu a teplotné systémy;

f) 

musí byť možné ľahko čistiť a dezinfikovať podlahy, steny a všetky ostatné materiály alebo vybavenie v liahni;

g) 

musí byť dostupné primerané vybavenie na čistenie a dezinfekciu zariadení, vybavenia a dopravných prostriedkov používaných pre jednodňové kurčatá a násadové vajcia.

4. Požiadavky, pokiaľ ide o personál, ktorý prichádza do styku s násadovými vajcami a jednodňovými kurčatami podľa článku 7, sú tieto:

a) 

personál musí mať zodpovedajúce schopnosti a znalosti a na ten účel absolvoval špecifickú odbornú prípravu alebo získal ekvivalentné praktické skúsenosti, pokiaľ ide o dezinfekčné a hygienické techniky potrebné na zabránenie šíreniu prenosných chorôb.

5. Požiadavky, pokiaľ ide o dohľad príslušného orgánu nad liahňami podľa článku 7, sú tieto:

a) 

prevádzkovateľ musí poskytnúť úradnému veterinárnemu lekárovi možnosť použiť kanceláriu na

i) 

prehliadku liahne s cieľom overiť, či spĺňa požiadavky stanovené v bodoch 1 až 4;

ii) 

certifikáciu zdravia zvierat v prípade násadových vajec a jednodňových kurčiat;

b) 

prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby na žiadosť úradného veterinárneho lekára bola poskytnutá pomoc pri vykonávaní povinností súvisiacich s dozorom podľa bodu 5 písm. a) bodu i).

ČASŤ 4

Požiadavky na udeľovanie schválenia zariadeniam, v ktorých sa drží hydina, podľa článku 8

1. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti zariadení, v ktorých sa drží hydina, podľa článku 8, sú tieto:

a) 

Násadové vajcia musia byť:

i) 

zbierané v častých intervaloch, najmenej raz za deň a čo najskôr po znáške;

ii) 

čo najskôr vyčistené a dezinfikované, ak sa dezinfekcia nevykonáva v liahni v tom istom členskom štáte;

iii) 

uložené buď do nového, alebo do čistého a vydezinfikovaného obalového materiálu;

b) 

ak je v zariadení v rovnakom čase ustajnená hydina druhov patriacich k radom Galliformes a Anseriformes, musia sa od seba jasne oddeliť;

c) 

po čistení a dezinfekcii a pred príchodom akéhokoľvek nového kŕdľa hydiny do zariadení, v ktorých sa drží hydina, sa musia robiť primerané hygienické prestávky;

d) 

návštevníci musia nosiť ochranný odev a personál musí nosiť vhodný pracovný odev a konať v súlade s hygienickými predpismi stanovenými prevádzkovateľom;

e) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o dohľad nad zariadeniami, v ktorých sa drží hydina, podľa článku 8 sú tieto:

a) 

prevádzkovateľ musí uplatňovať a dodržiavať program dohľadu nad chorobami podľa časti 2 prílohy II;

b) 

prevádzkovateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby boli zavedené opatrenia v spolupráci s prevádzkovateľom liahne, do ktorej sú určené násadové vajcia na odber vzoriek, ktorý sa má vykonať v liahni na účely testovania na pôvodcov chorôb uvedených v programe dohľadu nad chorobami v časti 2 prílohy II, s cieľom dokončiť uvedený program.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie zariadení, v ktorých sa drží hydina, podľa článku 8 sú tieto:

a) 

rozmiestnenie a dispozičné riešenie musí byť zlučiteľné s typom vykonávanej produkcie;

b) 

v zariadení musí byť umiestnená iba hydina:

i) 

zo samotného zariadenia

alebo

ii) 

z iného schváleného zariadenia, v ktorom sa drží hydina

alebo

iii) 

zo schválenej liahne hydiny

alebo

iv) 

ktorá vstúpila do Únie zo schválených tretích krajín a území;

c) 

hydine sa musí zabrániť, aby prišla do styku s hlodavcami a s vtákmi z prostredia mimo zariadenia;

d) 

zariadenia musia zabezpečovať dobré hygienické podmienky a umožniť vykonávanie monitorovania zdravia;

e) 

musí byť možné ľahko čistiť a dezinfikovať podlahy, steny a všetky ostatné materiály alebo vybavenie v zariadení;

f) 

zariadenie musí mať na najvhodnejšom mieste v zariadení umiestnené vhodné vybavenie zlučiteľné s typom vykonávanej produkcie, ktoré je k dispozícii na čistenie a dezinfekciu zariadení, vybavenia a dopravných prostriedkov.

ČASŤ 5

Požiadavky na udelenie schválenia zhromažďovacím strediskám pre psy, mačky a fretky a zvieracím útulkom pre uvedené zvieratá podľa článkov 10 a 11

1. Požiadavky, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti zhromažďovacích stredísk pre psy, mačky a fretky podľa článku 10, sú tieto:

a) 

môžu prijímať iba psy, mačky a fretky pochádzajúce z registrovaných zariadení, v ktorých sa držia uvedené zvieratá;

b) 

musia byť k dispozícii vhodné zariadenia na izoláciu psov, mačiek a fretiek;

c) 

po čistení a dezinfekcii a pred príchodom akejkoľvek novej šarže psov, mačiek a fretiek do zariadení, v ktorých sa držia takéto zvieratá, sa musia robiť primerané hygienické prestávky;

d) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti zvieracích útulkov pre psy, mačky a fretky podľa článku 11, sú tieto:

a) 

musia byť k dispozícii vhodné zariadenia na izoláciu psov, mačiek a fretiek;

b) 

plochy, kde sú držané psy, mačky a fretky, a všetky chodby a materiály a vybavenie, ktoré prichádzajú do styku s nimi, sa musia čistiť a dezinfikovať po odsune každej šarže uvedených zvierat a v prípade potreby pred príchodom akejkoľvek novej šarže uvedených zvierat v súlade so zavedenými prevádzkovými postupmi;

c) 

po čistení a dezinfekcii a pred príchodom akejkoľvek novej šarže psov, mačiek a fretiek do zariadení, v ktorých sa držia uvedené zvieratá, sa musia robiť primerané hygienické prestávky;

d) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie zhromažďovacích stredísk pre psy, mačky a fretky a zvieracích útulkov pre uvedené zvieratá podľa článkov 10 a 11, sú tieto:

a) 

musia byť dostupné primerané chovné budovy vhodného štandardu pre uvedené zvieratá a musí byť vybudované takým spôsobom, aby sa zabránilo styku so zvieratami zvonku a neexistovala priama komunikácia so zariadením na izoláciu a prehliadky a akékoľvek potrebné ošetrenia bolo možné ľahko vykonať;

b) 

plochy, kde sú držané uvedené zvieratá, a všetky chodby, dlážky, steny, rampy a všetky ostatné materiály alebo vybavenie, ktoré prichádzajú do styku s nimi sa dajú ľahko čistiť a dezinfikovať;

c) 

musia byť dostupné vhodné skladovacie priestory pre stelivo, krmivo, podstielku, hnoj a krmivo pre spoločenské zvieratá;

d) 

musí byť dostupné primerané vybavenie na čistenie a dezinfekciu zariadení, nástrojov a dopravných prostriedkov.

ČASŤ 6

Požiadavky na udeľovanie schválenia kontrolným miestam podľa článku 12

1. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti kontrolných miest podľa článku 12, sú tieto:

a) 

kontrolné miesta musia byť umiestnené, navrhnuté, vybudované a prevádzkované tak, aby zabezpečili dostatočnú biologickú bezpečnosť s cieľom zabrániť šíreniu chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb do iných zariadení a medzi po sebe nasledujúcimi zásielkami zvierat prechádzajúcimi týmito priestormi;

b) 

kontrolné miesto musí byť vybudované, vybavené a prevádzkované tak, aby bolo možné ľahko vykonať postupy čistenia a dezinfekcie; umyváreň dopravných prostriedkov musí byť k dispozícii na mieste;

c) 

kontrolné miesta musia mať vhodné zariadenia na oddelenú izoláciu zvierat, ktoré sú podozrivé z infekcie chorobou;

d) 

medzi dvoma po sebe idúcimi zásielkami zvierat sa musia robiť primerané hygienické prestávky, a ak je to vhodné môžu sa prispôsobiť podľa toho, či zvieratá pochádzajú z podobného regiónu, pásma alebo kompartmentu s rovnakým zdravotným štatútom; po maximálnom období šiestich dní používania a po ukončení čistenia a dezinfekcie a pred príchodom akejkoľvek novej zásielky zvierat sa na kontrolných miestach nesmú nachádzať žiadne zvieratá počas najmenej 24 hodín;

e) 

pred prijatím zvierat musia prevádzkovatelia kontrolných miest:

i) 

do 24 hodín od odchodu všetkých zvierat, ktoré sa tam držali, začať čistenie a dezinfekciu;

ii) 

zabezpečiť, aby do kontrolných miest nevstupovali žiadne zvieratá, kým nie je ukončené čistenie a dezinfekcia k spokojnosti úradného veterinárneho lekára.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie kontrolných miest podľa článku 12, sú tieto:

a) 

musia byť vyčistené a dezinfikované pred a po každom použití tak, ako to požaduje úradný veterinárny lekár;

b) 

vybavenie, ktoré prichádza do styku so zvieratami prítomnými v kontrolných miestach, musí byť určené výlučne pre dotknuté priestory, ak nebolo podrobené čisteniu a dezinfekcii po tom, ako prišlo do styku so zvieratami alebo s ich výkalmi alebo močom; konkrétne prevádzkovateľ kontrolného miesta musí poskytnúť čisté vybavenie a ochranný odev, ktorý sa výhradne používa pre osoby vstupujúce na kontrolné miesto, a na čistenie a dezinfekciu uvedených predmetov musí byť dostupné vhodné vybavenie;

c) 

keď sa z ohrady premiestni zásielka zvierat, musí sa odstrániť podstielka a po vyčistení a dezinfekcii sa musí nahradiť novým stelivom;

d) 

krmovina, podstielka, výkaly a moč sa z priestorov smú odviezť až po tom, ako prešli vhodným ošetrením s cieľom vyhnúť sa šíreniu chorôb zvierat;

e) 

musia mať vhodné zariadenia na zadržiavanie, prehliadku, a vyšetrenie zvierat, kedykoľvek to je potrebné;

f) 

musia byť dostupné skladovacie priestory pre stelivo, krmivo, krmovinu, podstielku a hnoj;

g) 

musí byť zavedený vhodný systém na zabezpečenie zberu odpadových vôd.

ČASŤ 7

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam izolovaným od okolitého prostredia pre čmele podľa článku 13

1. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti a dohľadu zariadení izolovaných od okolitého prostredia pre čmele podľa článku 13, sú tieto:

a) 

prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa zabránilo vstupu malých úľových chrobákov do zariadenia a aby sa ich prítomnosť v zariadení dala zistiť, pričom tieto skutočnosti musí vnútornými kontrolami overiť a výsledok zaznamenať.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie zariadení izolovaných od okolitého prostredia pre čmele podľa článku 13, sú tieto:

a) 

produkcia čmeľov musí byť izolovaná od všetkých súvisiacich činností zariadenia a musí sa vykonávať v zariadeniach, ktoré nie sú zabezpečené proti lietajúcemu hmyzu;

b) 

čmele sa musia držať oddelene v priestoroch uvedenej budovy počas celej produkcie;

c) 

skladovanie peľu a manipulácia s ním v zariadeniach musia byť izolované od čmeľov počas celej produkcie čmeľov, kým im nie je podaný ako krmivo.

ČASŤ 8

Požiadavky na udelenie schválenia karanténnym zariadeniam pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty podľa článku 14

1. Požiadavky, pokiaľ ide o izoláciu a iné opatrenia biologickej bezpečnosti karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty, podľa článku 14 sú tieto:

a) 

každá jednotka karanténneho zariadenia musí:

i) 

byť umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od okolitých zariadení alebo iných miest, v ktorých sa držia zvieratá, aby sa zabránilo prenosu nákazlivých chorôb zvierat medzi rezidentnými zvieratami a zvieratami v karanténe;

ii) 

začať požadované karanténne obdobie, keď sa posledné zviera šarže umiestni do karanténneho zariadenia;

iii) 

byť na konci karanténneho obdobia poslednej šarže zbavené zvierat, vyčistené a dezinfikované a následne ponechané bez zvierat počas obdobia najmenej siedmich dní pred tým, ako sa do karanténneho zariadenia prijme šarža zvierat, ktorá vstúpila do Únie z tretích krajín a území;

b) 

keď sa z ohrady premiestni zásielka zvierat, musí sa odstrániť podstielka a po ukončení čistenia a dezinfekcie sa musí nahradiť novým stelivom;

c) 

krmovina, podstielka, výkaly a moč sa z priestorov smú odviezť až po tom, ako prešli vhodným ošetrením s cieľom vyhnúť sa šíreniu chorôb zvierat;

d) 

musia sa prijať predbežné opatrenia, ktorými sa zabráni krížovej kontaminácii medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi zásielkami zvierat;

e) 

zvieratá prepustené z karanténneho zariadenia musia spĺňať požiadavky Únie na premiestňovanie držaných suchozemských zvierat medzi členskými štátmi.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia dohľadu a kontroly týkajúce sa karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty podľa článku 14, sú tieto:

a) 

plán dohľadu nad chorobami musí obsahovať primeranú kontrolu zoonóz zvierat a musí sa vykonávať a aktualizovať podľa počtu a druhu zvierat prítomných v zariadení a podľa epidemiologickej situácie v zariadení a okolo neho, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby;

b) 

zvieratá, pri ktorých existuje podozrenie, že sú infikované alebo kontaminované pôvodcami chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, musia byť podrobené klinickému testovaniu, laboratórnemu testovaniu alebo testovaniu post mortem;

c) 

v prípade potreby sa musí vykonať vakcinácia a ošetrenie vnímavých zvierat zamerané na prenosné choroby zvierat;

d) 

ak to nariadil príslušný orgán, musia sa použiť sentinelové zvieratá na včasné zistenie možnej choroby.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie karanténnych zariadení pre držané suchozemské zvieratá iné ako primáty podľa článku 14, sú tieto:

a) 

zariadenia musia byť jasne ohraničené a prístup zvierat a ľudí do zariadení, v ktorých sa vyskytujú zvieratá, sa musí kontrolovať;

b) 

personál zodpovedný za vykonávanie veterinárnych kontrol musí mať k dispozícii dostatočne veľké priestory vrátane šatní, spŕch a toaliet;

c) 

musia byť k dispozícii primerané prostriedky na odchyt, zadržanie, v prípade potreby znehybnenie a izoláciu zvierat;

d) 

musí byť k dispozícii vybavenie a zariadenia na čistenie a dezinfekciu;

e) 

časť zariadenia, v ktorej sa držia zvieratá, musí byť:

i) 

zabezpečená proti hmyzu HEPA filtrami umiestnenými na prívode a vývode vzduchu, vybavená vnútornou vektorovou kontrolou, prístupom s dvomi dverami a prevádzkovými postupmi, ak to nariadil príslušný orgán s cieľom riešiť osobitné riziká pre zdravie zvierat;

ii) 

v prípade vtákov chovaných v zajatí, zabezpečená proti vtákom, muchám a škodcom;

iii) 

hermeticky uzatvoriteľná, aby bola možná fumigácia;

iv) 

mať vhodný štandard a byť vybudovaná tak, aby sa zabránilo styku so zvieratami zvonku a aby sa mohli ľahko vykonávať prehliadky a všetky potrebné ošetrenia;

v) 

byť vybudovaná takým spôsobom, aby sa dlážky, steny a všetky ostatné materiály alebo vybavenie dali ľahko čistiť a dezinfikovať.

ČASŤ 9

Požiadavky na udelenie schválenia zariadeniam so špeciálnym režimom pre držané suchozemské zvieratá podľa článku 16

1. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa karantény, izolácie a biologickej bezpečnosti zariadení so špeciálnym režimom pre držané suchozemské zvieratá podľa článku 16, sú tieto:

a) 

musia prijímať iba držané suchozemské zvieratá, ktoré sa podrobili obdobiu karantény primeranému k chorobám relevantným pre daný druh, ak tieto zvieratá pochádzajú z iných zariadení ako zo zariadení so špeciálnym režimom;

b) 

musia prijímať len primáty, ktoré spĺňajú také prísne pravidlá ako sú pravidlá uvedené v článku 6.12.4 Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), vydanie 2018;

c) 

v prípade potreby musia byť k dispozícii primerané zariadenia na karanténu držaných suchozemských zvierat prichádzajúcich z iných zariadení.

2. Požiadavky, pokiaľ ide o opatrenia dohľadu a kontroly zariadení so špeciálnym režimom pre držané suchozemské zvieratá podľa článku 16, sú tieto:

a) 

plán dohľadu nad chorobami musí obsahovať primeranú kontrolu zoonóz držaných suchozemských zvierat a musí sa vykonávať a aktualizovať podľa počtu a druhu držaných suchozemských zvierat prítomných v zariadení a podľa epidemiologickej situácie v zariadení a okolo neho, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby;

b) 

držané suchozemské zvieratá, pri ktorých existuje podozrenie, že sú infikované alebo kontaminované pôvodcami chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, musia byť podrobené klinickému testovaniu, laboratórnemu testovaniu alebo testovaniu post mortem;

c) 

v prípade potreby sa musí vykonať vakcinácia a ošetrenie vnímavých zvierat zamerané na prenosné choroby.

3. Požiadavky, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie zariadení so špeciálnym režimom pre držané suchozemské zvieratá podľa článku 16, sú tieto:

a) 

zariadenia musia byť jasne ohraničené a prístup zvierat a ľudí do zariadení, v ktorých sa vyskytujú zvieratá, sa musí kontrolovať;

b) 

sú k dispozícii primerané prostriedky na odchyt, zadržanie, v prípade potreby znehybnenie a izoláciu zvierat;

c) 

priestory, kde sú ustajnené zvieratá, majú vhodný štandard a sú vybudované takým spôsobom, aby

i) 

sa zabránilo styku so zvieratami zvonku a aby sa mohli ľahko vykonávať prehliadky a všetky potrebné ošetrenia;

ii) 

sa dlážky, steny a všetky ostatné materiály alebo vybavenie dali ľahko čistiť a dezinfikovať.
PRÍLOHA II

PROGRAM MIKROBIOLOGICKEJ KONTROLY V LIAHŇACH A PROGRAMY DOHĽADU NAD CHOROBAMI V ZARIADENIACH, V KTORÝCH SA DRŽÍ HYDINA, A V LIAHŇACH

ČASŤ 1

Program mikrobiologickej kontroly v liahňach podľa článku 7

Program mikrobiologickej kontroly na účely hygienických kontrol zahŕňa:

a) 

povinnosť odoberať vzorky zo životného prostredia a podrobiť ich bakteriologickému vyšetreniu;

b) 

povinnosť odoberať vzorky aspoň raz za šesť týždňov a každý odber vzoriek musí zahŕňať 60 vzoriek.

ČASŤ 2

Programy dohľadu nad chorobami v liahňach podľa článku 7 a v zariadeniach, v ktorých sa drží hydina, podľa článku 8

1. Cieľ programov dohľadu nad chorobami

Preukázať, že kŕdle držané v schválených zariadeniach, v ktorých sa drží hydina, sú bez výskytu pôvodcov chorôb uvedených v bodoch 2 a 3.

Programy dohľadu nad chorobami musia zahŕňať aspoň pôvodcov chorôb a držané druhy zo zoznamu uvedené v bode 2.

2. Dohľad nad chorobami spôsobenými sérotypmi salmonely, ktoré sú relevantné pre zdravie zvierat

2.1. 

Identifikácia infekcie týmito pôvodcami:

a) 

Salmonella Pullorum: vrátane mikroorganizmu Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Gallinarum biovar Pullorum;

b) 

Salmonella Gallinarum: vrátane mikroorganizmu Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Gallinarum biovar Gallinarum;

c) 

Salmonella arizonae: vrátane Salmonella enterica poddruh arizonae séroskupina K (O18) arizonae.

2.2. 

Cieľové druhy hydiny:

a) 

v prípade Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

b) 

v prípade Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3. 

Vyšetrenia:

Každý kŕdeľ musí byť klinicky vyšetrený počas znáškového alebo produktívneho obdobia v najvhodnejšom čase na zistenie príslušnej choroby.

2.4. 

Schéma odberu vzoriek:

a) 

vzorky sa musia odobrať z každého kŕdľa v zariadení, v ktorom sa drží hydina, podľa vhodnosti:

i) 

pri sérologickom teste: krv;

ii) 

pri bakteriologickom teste:

— 
tkanivá post mortem, najmä tkanivá pečene, sleziny, vaječníkov a ileocekálneho spojenia;
— 
vzorky zo životného prostredia;
— 
výtery z kloaky živých vtákov, najmä v prípade tých vtákov, ktoré sa javia choré alebo ktoré boli identifikované ako vysoko séropozitívne;
b) 

vzorky, ktoré sa majú odobrať v liahni na bakteriologické testovanie:

i) 

kurčatám, ktoré sa nevyliahnu (najmä embryám uhynutým v škrupine);

ii) 

druhotriednym kurčatám;

iii) 

z mekónia kurčiat;

iv) 

z peria alebo prachu z inkubátorov a zo stien liahne.

2.5. 

Rámec a frekvencia odberu vzoriek:

a) 

v zariadení, v ktorom sa drží hydina:

i) 

odber vzoriek v prípade mikroorganizmov Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum:Druh

Čas odberu vzoriek

Počet vtákov, ktorým sa majú odobrať vzorky/počet vzoriek zo životného prostredia

Hydina na reprodukciu

Úžitková hydina

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix a Anas spp.

v čase znášky

počas produkcie minimálne raz ročne

60

ii) 

odber vzoriek v prípade mikroorganizmu Salmonella arizonae:Druh

Čas odberu vzoriek

Počet vtákov, ktorým sa majú odobrať vzorky/počet vzoriek zo životného prostredia

Hydina na reprodukciu

Úžitková hydina

Meleagris gallopavo

v čase znášky

počas produkcie minimálne raz ročne

60

iii) 

počet vtákov, ktorým sa majú odobrať vzorky v súlade s bodmi i) a ii), môže upraviť príslušný orgán podľa známej prevalencie infekcie v konkrétnom členskom štáte a jej predošlej incidencie v zariadení. Vždy sa musí odobrať štatisticky reprezentatívny počet vzoriek na sérologické/bakteriologické testovanie na zistenie infekcie;

b) 

v liahni sa vzorky odoberú a vyšetria aspoň raz za 6 týždňov. Testovanie musí obsahovať aspoň:

i) 

jednu súhrnnú vzorku peria a mekónia z kurčiat z každého inkubátora

a

ii) 

vzorku buď z:

— 
10 druhotriednych kurčiat a 10 kurčiat uhynutých v škrupine z každého kŕdľa pôvodu prítomného v inkubátore v deň odberu vzoriek

alebo

— 
20 druhotriednych kurčiat z každého kŕdľa pôvodu prítomného v inkubátore v deň odberu vzoriek.
2.6. 

Spracovanie vzoriek a testovacie metódy:

a) 

odobrané vzorky musia byť podrobené:

i) 

sérologickému testovaniu ( 1 );

ii) 

bakteriologické testovanie buď ako alternatíva, alebo ako doplnok k sérologickému testovaniu uvedenému v bode i); Vzorky na bakteriologické testovanie sa nesmú odoberať z hydiny alebo vajec, ktoré boli ošetrené antimikrobikami počas dvoch až troch týždňov pred testovaním.

b) 

odobrané vzorky musia byť spracované takto:

i) 

v prípade vzoriek z výkalov/mekónia a črevných vzoriek sa má použiť priame pomnoženie v selenit-cysteínovom bujóne alebo v inom médiu vhodnom pre vzorky, pri ktorých sa predpokladá konkurenčná flóra;

ii) 

v prípade vzoriek (ako napríklad embryá uhynuté v škrupine), u ktorých sa predpokladá minimálna konkurenčná flóra, neselektívne predpomnoženie, za ktorým nasleduje selektívne pomnoženie v Rappaport-Vassiliadisovom bujóne na báze sóje (RVS) alebo v Müller-Kauffmannovom bujóne s tetrationátom a novobiocínom (MKTTn);

iii) 

priamy rozter sterilne odobraných tkanív na minimálne selektívny agar, ako napr. MacConkeyov agar;

iv) 

mikroorganizmy Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum nerastú ľahko v modifikovanom polotuhom Rappaport-Vassiladisovom médiu (MSRV), ktoré sa používa na sledovanie zoonotického mikroorganizmu Salmonella spp. v Únii, ale je vhodné v prípade Salmonella arizonae;

v) 

detekčné techniky musia umožňovať rozlišovanie medzi sérologickými reakciami na infekciu mikroorganizmami Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum a sérologickými reakciami vyvolanými použitím vakcíny proti mikroorganizmu Salmonella Enteritidis, ak bola takáto vakcína použitá ( 2 ). Takáto vakcinácia sa preto nemôže vykonať, ak sa má uskutočniť sérologické monitorovanie. Ak sa vykonala vakcinácia, musí sa uskutočniť bakteriologické testovanie, ale použitou konfirmačnou metódou musí byť možné rozlíšiť živé vakcinačné kmene od terénnych kmeňov.

2.7. 

Výsledky:

Kŕdeľ sa považuje za pozitívny, ak sa po pozitívnych výsledkoch z testovania vykonaného v súlade s bodmi 2.3 až 2.6 druhým testom príslušného typu potvrdí infekcia pôvodcami choroby.

3. Dohľad nad chorobami spôsobenými mikroorganizmami Mycoplasma spp., ktoré sú relevantné pre hydinu:

3.1. 

Identifikácia infekcie týmito pôvodcami:

a) 

Mycoplasma gallisepticum;

b) 

Mycoplasma meleagridis.

3.2. 

Cieľové druhy:

a) 

Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

b) 

Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3. 

Vyšetrenia:

Každý kŕdeľ musí byť klinicky vyšetrený počas znáškového alebo produktívneho obdobia v najvhodnejšom čase na zistenie príslušnej choroby.

3.4. 

Schéma odberu vzoriek:

vzorky sa musia odobrať z každého kŕdľa v zariadení, v ktorom sa drží hydina, podľa vhodnosti:

a) 

krv;

b) 

sperma;

c) 

výtery z priedušnice, choany alebo kloaky;

d) 

tkanivá post mortem, najmä vzdušné vaky jednodňových kurčiat s léziami;

e) 

vaječníky a penis morky, najmä na zistenie mikroorganizmu Mycoplasma meleagridis.

3.5. 

Rámec a frekvencia odberu vzoriek:

a) 

odber vzoriek v prípade mikroorganizmu Mycoplasma gallisepticum:Druh

Čas odberu vzoriek

Počet vtákov, ktorým sa majú odobrať vzorky

Hydina na reprodukciu

Úžitková hydina

Gallus gallus

vo veku 16 týždňov
v čase znášky
a následne každých 90 dní

počas produkcie každých 90 dní

60
60
60

Meleagris gallopavo

vo veku 20 týždňov
v čase znášky
a následne každých 90 dní

počas produkcie každých 90 dní

60
60
60
b) 

odber vzoriek v prípade mikroorganizmu Mycoplasma meleagridis:Druh

Čas odberu vzoriek

Počet vtákov, ktorým sa majú odobrať vzorky

Hydina na reprodukciu

Úžitková hydina

Meleagris gallopavo

vo veku 20 týždňov
v čase znášky
a následne každých 90 dní

počas produkcie každých 90 dní

60
60
60
c) 

počet vtákov, ktorým sa majú odobrať vzorky podľa písmen a) a b), môže upraviť príslušný orgán podľa známej prevalencie infekcie v konkrétnom členskom štáte a jej predošlej incidencie v zariadení. Vždy sa musí odobrať štatisticky reprezentatívny počet vzoriek na sérologické/bakteriologické testovanie.

3.6. 

Vyšetrenia, odber vzoriek a testovacie metódy:

Testovanie na prítomnosť infekcie sérologickými, bakteriologickými a molekulárnymi testami sa musí vykonať validovanými metódami uznanými príslušným orgánom.

3.7. 

Výsledky:

Kŕdeľ sa považuje za pozitívny, ak sa po pozitívnych výsledkoch z testovania vykonaného v súlade s bodmi 3.3 až 3.6 druhým testom príslušného typu potvrdí infekcia pôvodcami choroby.

ČASŤ 3

Dodatočné informácie o diagnostických technikách

Laboratóriá, ktoré boli určené príslušným orgánom na vykonávanie testovania podľa požiadaviek v častiach 1 a 2 tejto prílohy, získajú podrobnejší opis diagnostických techník v Príručke diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), vydanie 2018.
PRÍLOHA III

PROSTRIEDKY IDENTIFIKÁCIE DRŽANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT

Prostriedky identifikácie držaných suchozemských zvierat sú tieto:

a) 

bežný ušný štítok;

b) 

bežná páska na nohe;

c) 

elektronický ušný štítok;

d) 

bachorový bolus;

e) 

injektovateľný transpondér;

f) 

elektronická páska na nohe;

g) 

tetovanie;

h) 

krúžok umiestnený na nohe.( 1 ) Niekedy môže sérologické testovanie v prípade vtákov iných druhov ako Galliformes viesť k neprijateľnému podielu falošne pozitívnych reakcií.

( 2 ) Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti neexistuje test, ktorý by umožnil rozlišovať medzi reakciou na nákazu spôsobenú mikroorganizmami Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum a na vakcináciu proti tomuto sérotypu.

Top