EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20191205

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2018 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2019-12-05

  The document is unavailable in your User interface language.

02019R2018 — SK — 05.12.2019 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2018

z 11. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 315 5.12.2019, s. 155)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 317, 1.10.2020, s.  39 (2019/2018)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2018

z 11. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  
Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja napájaných z elektrickej siete vrátane spotrebičov predávaných na chladenie iného tovaru ako potraviny, a poskytovanie doplňujúcich informácií o týchto výrobkoch.
2.  

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) 

chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktoré sú napájané výlučne inými zdrojmi energie ako elektrinou;

b) 

chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktoré nevyužívajú parný kompresorový chladiaci cyklus;

c) 

vzdialené komponenty ako kondenzačná jednotka, kompresory alebo vodou chladený kondenzátor, ku ktorým musí byť chladiaca skriňa s externým napájaním pripojená na to, aby fungovala;

d) 

chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja určené na spracovanie potravín;

e) 

chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktoré boli osobitne odskúšané a schválené na skladovanie liekov alebo vzoriek na vedecké účely;

f) 

chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja určené na predaj a vystavovanie živých potravín, ako napríklad chladiace spotrebiče na predaj a vystavovanie živých rýb a mäkkýšov, chladené akváriá a vodné nádrže;

g) 

saladety;

h) 

horizontálne obslužné pulty so zabudovaným chladeným skladovacím priestorom navrhnuté na fungovanie pri prevádzkovej teplote chladenia;

i) 

chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktoré nemajú zabudovaný chladiaci systém, ale prívod chladeného vzduchu, ktorý zabezpečuje vonkajší chladič vzduchu; nepatria sem chladiace spotrebiče s externým napájaním ani chladené predajné automaty kategórie 6 vymedzené v tabuľke 4 prílohy IV;

j) 

rohové skrine;

k) 

predajné automaty určené na fungovanie pri prevádzkovej teplote mrazenia;

l) 

obslužné pulty na ryby s drveným ľadom;

m) 

profesionálne chladené skrine na uskladnenie, šokové skrine, kondenzačné jednotky a priemyselné chladiče v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/1095;

n) 

spotrebiče na uchovávanie vína a minibary.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja“ je izolovaná skriňa s jedným alebo viacerými oddeleniami, ktoré sa regulujú na špecifické teploty, chladená prirodzeným alebo núteným prúdením, pričom chladenie zabezpečuje jeden alebo viac prostriedkov spotrebúvajúcich energiu, určená na vystavenie a predaj potravín a iného tovaru zákazníkom pri špecifických teplotách nižších ako teplota okolia, s asistovaným podávaním alebo bez neho, prístupná priamo cez otvorené strany alebo cez jedny alebo viaceré dvere alebo zásuvky alebo oboma spôsobmi, vrátane chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja s priestormi na uchovávanie potravín a iného tovaru, ku ktorému zákazníci nemajú prístup, okrem minibarov a spotrebičov na uchovávanie vína;

2. 

„potraviny“ sú jedlo, zložky potravín, nápoje vrátane vína a iné položky určené predovšetkým na konzumáciu, ktoré si vyžadujú chladenie pri konkrétnych teplotách;

3. 

„kondenzačná jednotka“ je zariadenie obsahujúce aspoň jeden elektricky poháňaný kompresor a jeden kondenzátor schopný ochladiť a nepretržite udržiavať nízku alebo strednú teplotu vo vnútri chladiaceho spotrebiča alebo systému, ktoré po pripojení na výparník a expanzný prvok využíva parný kompresorový obeh, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2015/1095;

4. 

„chladiaca skriňa s externým napájaním“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja pozostávajúci z prefabrikovanej zostavy komponentov, ktorá na to, aby fungovala ako chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, musí byť dodatočne pripojená k vzdialeným komponentom (t. j. kondenzačná jednotka a/alebo kompresor a/alebo vodou chladený kondenzátor), ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou skrine;

5. 

„chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja určené na spracovanie potravín“ sú chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktoré boli osobitne odskúšané a schválené na spracovanie potravín, ako napríklad výrobníky zmrzliny, chladené predajné automaty vybavené mikrovlnnou rúrou alebo výrobníky ľadu; nepatria sem chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja vybavené jedným oddelením osobitne určeným na spracovanie potravín, ktoré zaberá menej ako 20 % celkového čistého objemu spotrebiča;

6. 

„čistý objem“ je časť hrubého objemu ktoréhokoľvek oddelenia po odpočítaní objemu komponentov a priestorov nepoužiteľných na skladovanie alebo vystavovanie potravín a iného tovaru vyjadrená v decimetroch kubických (dm3) alebo litroch (L);

7. 

„hrubý objem“ je objem v rámci vnútorného obloženia oddelenia bez vnútorného príslušenstva a s uzavretými dverami alebo vekami vyjadrený v decimetroch kubických (dm3) alebo litroch (L);

8. 

„osobitne odskúšaný a schválený“ znamená, že výrobok spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) 

bol osobitne navrhnutý a odskúšaný pre uvedenú prevádzkovú podmienku alebo použitie podľa uvedených právnych predpisov Únie alebo súvisiacich aktov, príslušných právnych predpisov členského štátu a/alebo európskych alebo medzinárodných noriem;

b) 

je k nemu pripojený dôkaz, ktorý sa zahrnie do technickej dokumentácie, vo forme osvedčenia, značky typového schválenia či skúšobného protokolu, že výrobok bol osobitne schválený pre uvedenú prevádzkovú podmienku alebo použitie;

c) 

uvádza sa na trh konkrétne pre uvedenú prevádzkovú podmienku alebo použitie, čoho dôkazom je prinajmenšom technická dokumentácia, informácie o výrobku a akékoľvek reklamné alebo marketingové materiály;

9. 

„saladeta“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja s jednými alebo viacerými dverami alebo čelami zásuviek vo vertikálnej rovine a otvormi z vrchnej strany, do ktorých je možné vkladať nádoby na dočasné skladovanie potravín umožňujúce ľahký prístup, napr. prísady na pizzu či do šalátov;

10. 

„horizontálny obslužný pult so zabudovaným skladovacím priestorom“ je horizontálna skriňa na asistované podávanie s chladeným priestorom na uskladnenie, ktorého objem je aspoň 100 litrov l) na meter m) dĺžky a ktorý sa zvyčajne umiestni v spodnej časti obslužného pultu;

11. 

„horizontálna skriňa“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorého horizontálna vitrína sa otvára z vrchnej strany a ktorý je prístupný zhora;

12. 

„prevádzková teplota chladenia“ je teplota v rozmedzí -3,5 a 15 stupňov Celzia (°C) pri spotrebičoch vybavených systémami energetického manažérstva na úsporu energie a v rozmedzí -3,5 a 10 stupňov Celzia (°C) pri spotrebičoch, ktoré nie sú vybavené systémami energetického manažérstva na úsporu energie;

13. 

„prevádzková teplota“ je referenčná teplota vo vnútri oddelenia počas skúšania;

14. 

„chladený predajný automat“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja určený na príjem platby alebo žetónov od spotrebiteľa a výdaj chladených potravín alebo iného tovaru bez potreby pracovných úkonov na mieste;

15. 

„rohová skriňa“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorý sa používa na dosiahnutie geometrickej kontinuity medzi dvoma rovnými skriňami, medzi ktorými je určitý uhol a/alebo ktoré tvoria oblúk. Rohová skriňa nemá rozoznateľnú pozdĺžnu os alebo dĺžku, pretože ju tvorí len výplňový tvar (klin a pod.) a nie je určená na prevádzku ako samostatná chladiaca jednotka. Oba konce rohovej skrine tvoria 30- až 90-stupňový uhol;

16. 

„prevádzková teplota mrazenia“ je teplota nižšia ako -12 stupňov Celzia (°C);

17. 

„obslužný pult na ryby s drveným ľadom“ je skriňa na horizontálnu obsluhu určená a predávaná špecificky na vystavovanie čerstvých rýb. Jeho charakteristickým znakom je, že navrchu má vrstvu drveného ľadu na udržiavanie teploty vystavených čerstvých rýb, a má aj zabudovaný výpust;

18. 

„spotrebič na uchovávanie vína“ je chladiaci spotrebič s jediným typom oddelenia na uchovávanie vína s presným ovládaním teploty na účely podmienok skladovania a cieľovej teploty, vybavený antivibračnými funkciami, v zmysle vymedzenia v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/2016;

19. 

„oddelenie“ je uzavretý priestor v chladiacom spotrebiči s funkciou priameho predaja oddelený od ostatných oddelení priehradkou, nádobou alebo podobnou konštrukciou, ktorý je priamo dostupný jednými alebo viacerými vonkajšími dverami a možno ho rozdeliť na ďalšie pododdelenia. Ak sa nestanovuje inak, na účely tohto nariadenia sa „oddelenie“ vzťahuje na oddelenia i na pododdelenia;

20. 

„vonkajšie dvere“ je časť chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja, ktorou možno pohybovať alebo ju možno odňať minimálne s cieľom umožniť vloženie náplne do chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja alebo jej vyloženie z neho;

21. 

„pododdelenie“ je ohraničený priestor oddelenia, ktorý má iný rozsah prevádzkovej teploty než oddelenie, v ktorom sa nachádza;

22. 

„minibar“ je chladiaci spotrebič s celkovým objemom najviac 60 litrov, ktorý je určený predovšetkým na skladovanie a predaj potravín v hotelových izbách a podobných priestoroch, ako sa vymedzuje v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/2016;

23. 

„miesto predaja“ je miesto, kde sa chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky;

24. 

„koeficient energetickej účinnosti (EEI)“ je ukazovateľ pomernej energetickej účinnosti chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja vyjadrený v percentách (%) a vypočítaný podľa bodu 2 prílohy IV.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

1.  

Dodávatelia zabezpečia, aby:

a) 

sa každý chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja dodával s vytlačeným štítkom vo formáte stanovenom v prílohe III;

b) 

parametre informačného listu výrobku stanovené v prílohe V boli zapísané do databázy výrobkov;

c) 

sa informačný list výrobku na osobitnú žiadosť predajcu sprístupnil v tlačenej podobe;

d) 

obsah technickej dokumentácie stanovený v prílohe VI bol nahratý do databázy výrobkov;

e) 

každá vizuálna reklama konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja obsahovala triedu energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti dostupné na štítku v súlade s prílohou VII;

f) 

každý technický propagačný materiál alebo iný propagačný materiál pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja, a to aj technický propagačný materiál alebo iný propagačný materiál na internete obsahoval triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah tried energetickej účinnosti dostupných na štítku v súlade s prílohou VII a VIII.

g) 

predajcovia mali k dispozícii elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja;

h) 

predajcovia mali k dispozícii elektronický informačný list výrobku podľa prílohy V pre každý model chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja.

2.  
Trieda energetickej účinnosti sa určuje na základe koeficientu energetickej účinnosti vypočítaného v súlade s prílohou II.

Článok 4

Povinnosti predajcov

Predajcovia zabezpečia, aby:

a) 

bol každý chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja v mieste predaja spotrebiča vrátane obchodných veľtrhov označený štítkom, ktorý poskytol dodávateľ v súlade s článkom 3 bodom 1 písm. a), pričom štítok musí byť na vstavaných spotrebičoch jasne viditeľný, a pri všetkých ostatných chladiacich spotrebičoch s funkciou priameho predaja musí byť jasne viditeľný zvonka na prednej alebo vrchnej strane chladiaceho spotrebiča;

b) 

štítok a informačný list výrobku boli v prípade predaja na diaľku poskytnuté v súlade s prílohami VII a VIII;

c) 

každá vizuálna reklama konkrétneho modelu chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja, a to aj na internete, obsahovala triedu energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti dostupných na štítku v súlade s prílohou VII a VIII;

d) 

každý technický propagačný materiál alebo iný propagačný materiál pre konkrétny model chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja, a to aj technický propagačný materiál alebo iný propagačný materiál na internete, v ktorom sú opísané jeho špecifické technické parametre, obsahoval triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah tried energetickej účinnosti dostupných na štítku v súlade s prílohou VII a VIII.

Článok 5

Povinnosti internetových hostingových platforiem

Ak poskytovateľ hostingových služieb podľa článku 14 smernice 2000/31/ES umožňuje priamy predaj chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja prostredníctvom svojej internetovej stránky, poskytovateľ služieb musí umožniť zobrazenie elektronického štítku a elektronického informačného listu výrobku, ktoré poskytol predajca, na mechanizme zobrazovania v súlade s ustanoveniami prílohy VIII a informovať predajcu o povinnosti ich zobrazovať.

Článok 6

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania a výpočtu, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe IV.

Článok 7

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom uvedených v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1369 členské štáty použijú postup overovania stanovený v prílohe IX.

Článok 8

Preskúmanie

Komisia toto nariadenie preskúma vzhľadom na technologický pokrok a výsledky preskúmania vrátane prípadného návrhu revízie poskytne konzultačnému fóru najneskôr do 25. decembra 2023. V rámci tohto preskúmania sa okrem iného posúdia tieto aspekty:

a) 

triedy energetickej účinnosti;

b) 

možnosť venovať sa aspektom obehového hospodárstva;

c) 

realizovateľnosť úpravy klasifikácie výrobkov, okrem iného s prihliadnutím na rozdiel medzi samostatnými skriňami a skriňami s externým napájaním.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov platné pre prílohy

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

1. 

„chladnička na nápoje“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja navrhnutý tak, aby špecifikovanou rýchlosťou chladil balené nápoje nepodliehajúce skaze (okrem vína) vložené doň pri teplote okolia, určené na predaj pri špecifikovaných teplotách nižších ako teplota okolia. Umožňuje prístup k nápojom priamo cez otvorené strany alebo cez jedny alebo viaceré dvere alebo zásuvky, alebo oboma spôsobmi. Vzhľadom na trvanlivosť nápojov sa teplota vo vnútri chladničky v období bez dopytu môže zvýšiť, aby sa ušetrila energia;

2. 

„mraznička na zmrzlinu“ je horizontálna uzavretá skriňa určená na skladovanie a/alebo vystavovanie a predaj vopred zabalenej zmrzliny, ku ktorej má spotrebiteľ prístup po otvorení nepriehľadného alebo priehľadného veka z vrchnej strany, s čistým objemom ≤ 600 litrov (L) a iba v prípade mrazničiek na zmrzlinu s priehľadným vekom, s čistým objemom vydeleným hodnotou TDA ≥ 0,35 metra m);

3. 

„priehľadné veko“ sú dvere vyrobené z priehľadného materiálu, ktorý tvorí aspoň 75 % plochy dverí a ktorý koncovému používateľovi umožňuje zreteľne cez ne vidieť tovar;

4. 

„celková vystavovacia plocha (TDA)“ je celková viditeľná plocha vystavovaných potravín a iného tovaru vrátane plochy viditeľnej cez sklo, určená ako súčet horizontálnych a vertikálnych projektovaných plôch čistého objemu vyjadrených v metroch štvorcových (m2);

5. 

„QR (quick response) kód“ je maticový čiarový kód uvedený na energetickom štítku modelu výrobku, ktorý je prepojený s údajmi o danom modeli výrobku vo verejnej časti databázy výrobkov;

6. 

„ročná spotreba energie“ (AE) je priemerná denná spotreba energie vynásobená 365 (počet dní v roku) vyjadrená v kilowatthodinách za rok (kWh/a) a vypočítaná v súlade s bodom 2 písm. b) prílohy IV;

7. 

„denná spotreba energie“ (Edaily ) je energia spotrebovaná chladiacim spotrebičom s funkciou priameho predaja za 24 hodín pri referenčných podmienkach vyjadrená v kilowatthodinách za deň (kWh/24 h);

8. 

„štandardná ročná spotreba energie“ (SAE) je referenčná ročná spotreba energie chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja vyjadrená v kilowatthodinách za rok (kWh/a), vypočítaná v súlade s bodom 2 písm. c) prílohy IV;

9. 

„M“ a „N“ sú parametre modelovania, ktoré zohľadňujú celkovú vystavovaciu plochu alebo spotrebu energie v závislosti od objemu, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke 3 prílohy IV;

10. 

„teplotný koeficient“ (C) je korekčný faktor, ktorý zohľadňuje rozdiel v prevádzkovej teplote;

11. 

„faktor klimatickej triedy“ (CC) je korekčný faktor, ktorý zohľadňuje rozdiel v podmienkach okolia, pre ktoré je chladiaci spotrebič určený;

12. 

„P“ je korekčný faktor, ktorý zohľadňuje rozdiely medzi samostatnými skriňami a skriňami s externým napájaním;

13. 

„samostatná skriňa“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorý má vlastný systém chladenia zložený z kompresora a kondenzačnej jednotky;

14. 

„zmrzlinová vitrína“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, v ktorom možno skladovať, vystavovať a naberať zmrzlinu v rámci predpísaných teplotných limitov stanovených v tabuľke 4 prílohy IV;

15. 

„vertikálna skriňa“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorého vitrína má vertikálny alebo zošikmený otvor;

16. 

„polovertikálna chladiaca skriňa“ je vertikálna skriňa, ktorej vitrína má vertikálny alebo zošikmený otvor, s celkovou výškou najviac 1,5 metra m);

17. 

„kombinovaná skriňa“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorý kombinuje smery vystavovania a otvárania vertikálnych a horizontálnych skríň;

18. 

„chladiaca skriňa pre supermarkety“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja určený na predaj a vystavovanie potravín a iného tovaru v maloobchode, napr. v supermarketoch. Chladničky na nápoje, chladené predajné automaty, zmrzlinové vitríny a mrazničky na zmrzlinu sa nepovažujú za chladiace skrine pre supermarkety;

19. 

„chladnička“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorý nepretržite udržiava teplotu výrobkov skladovaných v skrini pri prevádzkovej teplote chladenia;

20. 

„mraznička“ je chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorý nepretržite udržiava teplotu výrobkov skladovaných v skrini pri prevádzkovej teplote mrazenia;

21. 

„zásuvná skriňa“ je chladiaca skriňa pre supermarkety, ktorá umožňuje vystavenie tovaru priamo na paletách alebo vozíkoch, ktoré možno do jej vnútra umiestniť zdvíhaním, kývaním alebo odobratím spodnej prednej časti, ak je namontovaná;

22. 

„balenie M“ je skúšobné balenie vybavené zariadením na meranie teploty;

23. 

„predajný automat s viacerými teplotami“ je chladený predajný automat obsahujúci aspoň dve oddelenia s rôznymi prevádzkovými teplotami;

24. 

„mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;

25. 

„dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

26. 

„vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

27. 

„alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu zobraziť obrázok, alebo ako pomôcka na zlepšenie prístupnosti, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.
PRÍLOHA II

Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja sa stanoví na základe jeho EEI v zmysle tabuľky 1.Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja

Trieda energetickej účinnosti

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

EEI chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja sa stanovuje v súlade s bodom 2 prílohy IV.
PRÍLOHA III

Štítok pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja

1.   ŠTÍTOK PRE CHLADIACE SPOTREBIČE S FUNKCIOU PRIAMEHO PREDAJA OKREM CHLADNIČIEK NA NÁPOJE A MRAZNIČIEK NA ZMRZLINU

1.1.   Štítok:

image

1.2.   Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. 

QR kód;

II. 

názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

III. 

identifikačný kód modelu dodávateľa;

IV. 

stupnica tried energetickej účinnosti od A po G;

V. 

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou II;

VI. 

Hodnota AE v kWh za rok a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VII. 

— 
pre chladené predajné automaty: súčet čistých objemov všetkých oddelení s prevádzkovými teplotami chladenia vyjadrený v litroch (L) a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;
— 
pre všetky ostatné chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja: súčet vystavovacích plôch s prevádzkovými teplotami chladenia, vyjadrený v metroch štvorcových (m2) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta;
— 
pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktorých súčasťou nie sú oddelenia s prevádzkovými teplotami chladenia: symbol a hodnoty v litroch (L) alebo metroch štvorcových (m2) v zóne VII sa vynechajú;
VIII. 

— 
pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktorých všetky oddelenia majú prevádzkovú teplotu chladenia, s výnimkou chladených predajných automatov:
— 
teplota vo vrchnej časti: najvyššia teplota najteplejšieho balenia M v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami chladenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 4;
— 
teplota v spodnej časti: najnižšia teplota najchladnejšieho balenia M v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami chladenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, prípadne najvyššia minimálna teplota všetkých balení M v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami chladenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo podľa tabuľky 4;
— 
pre chladené predajné automaty:
— 
teplota vo vrchnej časti: maximálna nameraná teplota výrobku v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami chladenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 4;
— 
teplota v spodnej časti: teplota sa neuvádza;
— 
pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktorých súčasťou nie sú oddelenia s prevádzkovými teplotami chladenia, symbol a hodnoty v stupňoch Celzia (°C) v zóne VIII sa vynechajú;
IX. 

— 
pre všetky chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja okrem predajných automatov: súčet vystavovacích plôch s prevádzkovými teplotami mrazenia, vyjadrený v metroch štvorcových (m2) a zaokrúhlený na dve desatinné miesta;
— 
pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktorých súčasťou nie sú oddelenia s prevádzkovými teplotami mrazenia: symbol a hodnoty v metroch štvorcových (m2) v zóne IX sa vynechajú;
X. 

— 
pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktorých všetky oddelenia s prevádzkovou teplotou mrazenia majú rovnakú teplotnú triedu, s výnimkou chladených predajných automatov;
— 
teplota vo vrchnej časti: najvyššia teplota najteplejšieho balenia M v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami mrazenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 4;
— 
teplota v spodnej časti: najnižšia teplota najchladnejšieho balenia M v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami mrazenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, prípadne najvyššia minimálna teplota všetkých balení M v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami mrazenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo podľa tabuľky 4;
— 
pre chladené predajné automaty:
— 
teplota vo vrchnej časti: maximálna nameraná teplota výrobku v oddelení (oddeleniach) s prevádzkovými teplotami mrazenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 4;
— 
teplota v spodnej časti: teplota sa neuvádza;
— 
pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, ktorých súčasťou nie sú oddelenia s prevádzkovými teplotami mrazenia: symbol a hodnoty v stupňoch Celzia (°C) v zóne X sa vynechajú;
XI. 

číslo tohto nariadenia, t. j. „2019/2018“.

2.   ŠTÍTOK PRE CHLADNIČKY NA NÁPOJE

2.1.   Štítok:

image

2.2.   Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. 

QR kód;

II. 

názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

III. 

identifikačný kód modelu dodávateľa;

IV. 

stupnica tried energetickej účinnosti od A po G;

V. 

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou II;

VI. 

Hodnota AE v kWh za rok a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VII. 

súčet hrubých objemov všetkých oddelení s prevádzkovými teplotami chladenia vyjadrený v litroch (L) a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VIII. 

najvyššia priemerná teplota oddelenia za všetky oddelenia s prevádzkovými teplotami chladenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 5;

IX. 

najvyššia teplota okolia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 6;

X. 

číslo tohto nariadenia, t. j. „2019/2018“.

3.   ŠTÍTOK PRE MRAZNIČKY NA ZMRZLINU

3.1.   Štítok:

image

3.2.   Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I. 

QR kód;

II. 

názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

III. 

identifikačný kód modelu dodávateľa;

IV. 

stupnica tried energetickej účinnosti od A po G;

V. 

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou II;

VI. 

Hodnota AE v kWh za rok a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VII. 

súčet čistých objemov všetkých oddelení s prevádzkovými teplotami mrazenia vyjadrený v litroch (L) a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VIII. 

najvyššia priemerná teplota oddelenia za všetky oddelenia s prevádzkovými teplotami mrazenia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 7;

IX. 

maximálna teplota okolia v stupňoch Celzia (°C) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, podľa tabuľky 8;

X. 

číslo tohto nariadenia, t. j. „2019/2018“.

4.   VZORY ŠTÍTKA

4.1.   Vzor štítka pre chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja okrem chladničiek na nápoje a mrazničiek na zmrzlinu: