EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1793-20210505

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 z 22. októbra 2019 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/2021-05-05

02019R1793 — SK — 05.05.2021 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1793

z 22. októbra 2019

o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 277 29.10.2019, s. 89)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/625 z 6. mája 2020,

  L 144

13

7.5.2020

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1540 z 22. októbra 2020,

  L 353

4

23.10.2020

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/608 zo 14. apríla 2021,

  L 129

119

15.4.2021


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 011, 15.1.2020, s.  3 (2019/1793)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1793

z 22. októbra 2019

o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660

(Text s významom pre EHP)ODDIEL 1

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  

Týmto nariadením sa:

a) 

v prílohe I v súlade s článkom 47 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovuje zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu pochádzajúcich z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol vykonávaných pri ich vstupe do Únie, ktoré sú označené číselnými znakmi KN a patria do klasifikácie TARIC podľa uvedenej prílohy;

b) 

v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 178/2002 z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduí pesticídov, pentachlórfenolu a dioxínov, ako aj mikrobiologickej kontaminácie ustanovujú osobitné podmienky týkajúce sa vstupu týchto kategórií zásielok potravín a krmív na územie Únie:

i) 

zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo ich častí uvedených v tabuľke 1 prílohy II, ktoré sú označené číselnými znakmi KN a patria do klasifikácií TARIC podľa uvedenej prílohy;

ii) 

zásielky zložených potravín s obsahom ktorejkoľvek z potravín uvedených v tabuľke 1 prílohy II z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi s obsahom viac ako 20 % buď v samotnom výrobku, alebo v kombinácii uvedených výrobkov označených číselnými znakmi KN uvedenými v tabuľke 2 v uvedenej prílohe;

▼M1

ba) 

pozastavenie vstupu potravín a krmív uvedených v prílohe IIa do Únie;

▼B

c) 

ustanovujú pravidlá týkajúce sa frekvencie identifikačných a fyzických kontrol zásielok potravín a krmív uvedených v písm. a) a b) tohto odseku;

d) 

v súlade s článkom 34 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovujú pravidlá týkajúce sa metód používaných pri odbere vzoriek a laboratórnych analýzach zásielok potravín a krmív uvedených v písm. a) a b) tohto odseku;

e) 

v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 178/2002 ustanovujú pravidlá týkajúce sa vzoru úradného certifikátu, ktorý sprevádza zásielky potravín a krmív uvedených v písm. b) tohto odseku, ako aj požiadavky, ktoré má tento úradný certifikát spĺňať;

f) 

v súlade s článkom 90 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 ustanovujú pravidlá vydávania náhradných certifikátov, ktoré sprevádzajú zásielky potravín a krmív uvedených v písm. b) tohto odseku.

2.  
Toto nariadenie sa vzťahuje na zásielky potravín a krmív uvedených v písm. a) a b) odseku 1, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie.

▼M1

3.  

Toto nariadenie sa nevzťahuje na nasledujúce kategórie zásielok potravín a krmív uvedených v odseku 1 písm. a) a b), ak ich čistá hmotnosť nepresahuje 30 kg:

a) 

zásielky potravín a krmív odosielané ako obchodné či laboratórne vzorky alebo ako výstavné položky pre výstavy, ktoré nie sú určené na umiestnenie na trh;

b) 

zásielky potravín a krmív, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na osobnú spotrebu či súkromné použitie;

c) 

zásielky potravín a krmív nekomerčného charakteru odosielané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na umiestnenie na trh;

d) 

zásielky potravín a krmív určené na vedecké účely.

▼B

4.  
Toto nariadenie sa nevzťahuje na potraviny a krmivá uvedené v písm. a) a b) odseku 1 prepravované medzinárodne v dopravných prostriedkov bez toho, aby boli vyložené a ktoré sú určené na spotrebu pre posádku alebo cestujúcich.
5.  
V prípade pochybností o zamýšľanom použití potravín a krmív uvedených v písmenách b) a c) odseku 3 znáša dôkazné bremeno vlastník osobnej batožiny, resp. príjemca zásielky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„zásielka“ je zásielka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625;

b) 

„umiestnenie na trh“ je umiestnenie na trh podľa vymedzenia v bode 8 článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.  

Na účely článkov 7, 8, 9, 10 a 11 a prílohy IV sa však pod „zásielkou“ rozumie:

a) 

„dávka“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 401/2006 a „šarža“ podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 152/2009 týkajúca sa potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov;

b) 

„výrobná dávka“ podľa prílohy k smernici 2002/63/ES týkajúca sa potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie pesticídmi a pentachlórfenolom.

Článok 3

Odber vzoriek a analýzy

Odber vzoriek a analýzy, ktoré majú vykonávať príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach alebo kontrolných miestach v zmysle článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 ako súčasť fyzických kontrol zásielok potravín a krmív uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a b), prípadne v tretích krajinách na účely získania výsledkov analýz, ktoré musia v súlade s týmto nariadením sprevádzať zásielky potravín a krmív uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), sa vykonávajú v súlade s týmito požiadavkami:

a) 

v prípade potravín uvedených prílohách I a II z dôvodu možného rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov sa odber vzoriek a analýzy vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006;

b) 

v prípade krmív uvedených prílohách I a II z dôvodu možného rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov sa odber vzoriek a analýzy vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009;

c) 

v prípade potravín a krmív uvedených prílohách I a II z dôvodu ich možného nesúladu s maximálnymi povolenými hladinami rezíduí pesticídov sa odber vzoriek vykonáva v súlade so smernicou 2002/63/ES;

d) 

v prípade guarovej gumy uvedenej v prílohe II z dôvodu jej možnej kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi sa odber vzoriek na analýzu prítomnosti pentachlórfenolu vykonáva v súlade so smernicou 2002/63/ES a odber vzoriek a analýza prítomnosti dioxínov v krmivách sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009;

e) 

v prípade potravín uvedených prílohách I a II z dôvodu rizika prítomnosti salmonely sa odber vzoriek a analýzy na kontrolu salmonely vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v prílohe III;

f) 

metódy odberu vzoriek a analýzy uvedené v poznámkach pod čiarou v prílohách I a II sa uplatňujú v prípade iných druhov nebezpečenstva, ako sú nebezpečenstvá uvedené v písm. a), b), c), d) a e).

Článok 4

Prepustenie do voľného obehu

Colné orgány povolia prepustenie zásielok potravín a krmív uvedených v prílohách I a II do voľného obehu až po predložení riadne vyplneného jednotného vstupného zdravotného dokladu podľa článku 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625, v ktorom sa potvrdzuje, že zásielka je v súlade s uplatniteľnými pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 daného nariadenia.ODDIEL 2

DOČASNÉ ZVÝŠENIE POČTU ÚRADNÝCH KONTROL URČITÝCH POTRAVÍN A KRMÍV Z URČITÝCH TRETÍCH KRAJÍN VYKONÁVANÝCH NA HRANIČNÝCH KONTROLNÝCH STANICIACH A KONTROLNÝCH MIESTACH

Článok 5

Zoznam potravín a krmív neživočíšneho pôvodu

1.  
Zásielky potravín a krmív uvedených v prílohe I podliehajú dočasnému zvýšeniu počtu úradných kontrol vykonávaných na hraničných kontrolných staniciach pri ich vstupe do Únie, ako aj na kontrolných miestach.
2.  
Identifikácia potravín a krmív uvedených v odseku 1 na účely vykonania úradnej kontroly sa riadi číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry a podpoložkou TARIC uvedenými v prílohe I.

Článok 6

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol

1.  
Príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestach podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 vykonávajú identifikačné a fyzické kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych analýz zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe I v intervaloch stanovených v uvedenej prílohe.
2.  
Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol stanovená v zázname uvedenom v prílohe I sa uplatňuje ako celková frekvencia v prípade všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento záznam.ODDIEL 3

▼M1

OSOBITNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA VSTUPU A POZASTAVENIA VSTUPU URČITÝCH POTRAVÍN A KRMÍV Z URČITÝCH TRETÍCH KRAJÍN DO ÚNIE

▼B

Článok 7

Vstup na územie Únie

1.  
Zásielky potravín a krmív uvedených v prílohe II môžu vstupovať na územie Únie iba ak spĺňajú podmienky ustanovené v tomto oddiele.
2.  
Identifikácia potravín a krmív uvedených v odseku 1 na účely vykonania úradnej kontroly sa riadi číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry a podpoložkou TARIC uvedenými v prílohe II.
3.  
Zásielky uvedené v odseku I podliehajú úradným kontrolám vykonávaným na hraničných kontrolných staniciach pri ich vstupe do Únie, ako aj na kontrolných miestach.

Článok 8

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol

1.  
Príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestach podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 vykonávajú identifikačné a fyzické kontroly vrátane odberu vzoriek a laboratórnych analýz zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II v intervaloch stanovených v prílohe.
2.  
Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol stanovená v zázname uvedenom v prílohe II sa uplatňuje ako celková frekvencia v prípade všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento záznam.
3.  
Zložené potraviny uvedené v tabuľke 2 prílohy II, ktoré obsahujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje len jeden záznam uvedený v tabuľke 1 prílohy II, podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám v celkovej frekvencii stanovenej v tabuľke 1 prílohy II pre uvedený záznam.
4.  
Zložené potraviny uvedené v tabuľke 2 prílohy II, ktoré obsahujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje viacero záznamov týkajúcich sa rovnakého nebezpečenstva uvedených v tabuľke 1 prílohy II, podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám v najvyššej celkovej frekvencii stanovenej v tabuľke 1 prílohy II pre uvedené záznamy.

Článok 9

Identifikačný kód

1.  
Každá zásielka potravín a krmív uvedených v prílohe II je označená identifikačným kódom.
2.  
Týmto identifikačným kódom sa označí každé jednotlivé vrece alebo balenie zásielky.
3.  
Odchylne od odseku 2 sa v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi a ak obal pozostáva z viacerých menších obalov nemusí identifikačný kód zásielky uvádzať samostatne na každom z malých balení, pokiaľ sa uvedie na obale, ktorý je z týchto malých balení zložený.

Článok 10

Výsledky odberu vzoriek a analýz vykonaných príslušnými orgánmi tretej krajiny

1.  
Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II sa priložia výsledky odberu a analýzy vzoriek danej zásielky vykonané príslušnými orgánmi tretej krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, ak ide o inú krajinu ako krajinu pôvodu.
2.  

Na základe výsledkov uvedených v odseku 1 príslušné orgány zaručia:

a) 

súlad s nariadením (ES) č. 1881/2006 a so smernicou 2002/32/ES, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu mykotoxínov v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi;

b) 

súlad s nariadením (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pesticídov v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie rezíduami pesticídov;

c) 

že daný výrobok neobsahuje viac ako 0,01  mg/kg pentachlórfenolu (PCP) v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi;

d) 

neprítomnosť salmonely v 25 g v prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie salmonelou.

3.  
Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi sa priloží analytická správa, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II.

Súčasťou analytickej správy sú výsledky analýz uvedených v odseku 1.

4.  
Výsledky odberu vzoriek a analýz uvedených v odseku 1 sú v zmysle článku 9 ods. 1 označené identifikačným kódom zásielky, ku ktorej patria.
5.  
Analýzy uvedené v odseku 1 vykonávajú laboratóriá akreditované v súlade s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.

▼M3

Článok 11

Úradný certifikát

1.  
Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II je priložený úradný certifikát zodpovedajúci vzoru v prílohe IV („úradný certifikát“).
2.  

Úradný certifikát spĺňa tieto požiadavky:

a) 

úradný certifikát je vydaný príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, ak ide o inú krajinu ako krajinu pôvodu;

b) 

úradný certifikát je v súlade s článkom 9 ods. 1 označený identifikačným kódom zásielky, na ktorú sa vzťahuje;

c) 

na úradnom certifikáte musí byť podpis certifikujúceho úradníka a úradná pečiatka;

d) 

ak úradný certifikát obsahuje viaceré alebo alternatívne vyjadrenia, tie vyjadrenia, ktoré nie sú relevantné, certifikujúci úradník preškrtne, parafuje a opečiatkuje alebo sa takéto vyjadrenia z certifikátu úplne odstránia;

e) 

úradný certifikát musí mať jednu z týchto podôb:

i) 

jeden list papiera;

ii) 

viacero listov papiera, pričom všetky listy sú neoddeliteľné a predstavujú súvislý celok;

iii) 

rad za sebou idúcich strán, pričom na každej z nich je uvedené číslo príslušnej strany z celkového počtu strán;

f) 

ak úradný certifikát pozostáva z radu za sebou idúcich strán, ako sa uvádza v písmene e) bode iii) tohto odseku, na každej strane sa musí uviesť jedinečný kód podľa článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625, podpis certifikujúceho úradníka a úradná pečiatka;

g) 

úradný certifikát sa predloží príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice vstupu do Únie, kde sa zásielka podrobí úradným kontrolám;

h) 

úradný certifikát sa vydáva pred tým, než príslušná zásielka, na ktorú sa vzťahuje, opustí kontrolu príslušných orgánov tretej krajiny, ktoré certifikát vydávajú;

i) 

úradný certifikát sa vypracúva v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza hraničná kontrolná stanica prvého vstupu do Únie;

j) 

úradný certifikát platí najviac štyri mesiace od dátumu jeho vydania a v každom prípade nie dlhšie ako šesť mesiacov od dátumu získania výsledkov laboratórnych analýz uvedených v článku 10 ods. 1

3.  
Odchylne od odseku 2 písm. i) môže členský štát súhlasiť s vypracovaním úradných certifikátov v inom úradnom jazyku Únie, ku ktorým sa v prípade potreby priloží overený preklad.
4.  
Farba podpisu a pečiatky, okrem reliéfnej alebo vodotlačovej pečiatky, uvedených v odseku 2 písm. c) sa musia líšiť od farby tlače.
5.  
Odsek 2 písm. c) až g) a odsek 4 sa nevzťahujú na elektronické úradné certifikáty vydané v súlade s požiadavkami článku 39 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1715 ( 1 ).
6.  
Odsek 2 písm. d), e) a f) sa nevzťahujú na úradné certifikáty vydané v papierovej forme, vyplnené v systéme TRACES a z tohto systému vytlačené.
7.  
Príslušné orgány môžu vydať náhradný úradný certifikát iba v prípade, že je v súlade s pravidlami stanovenými v článku 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2235 ( 2 ).
8.  
Úradný certifikát sa vypĺňa podľa pokynov uvedených v prílohe IV.

▼M1

Článok 11a

Pozastavenie vstupu do Únie

1.  
Členské štáty zakážu vstup potravín a krmív uvedených v prílohe IIa do Únie.
2.  
Odsek 1 sa uplatňuje na potraviny a krmivá určené na umiestnenie na trh Únie a na potraviny a krmivá určené na súkromné účely alebo súkromnú spotrebu v rámci colného územia Únie.

▼BODDIEL 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Aktualizácia príloh

Komisia najmenej každých šesť mesiacov preskúma zoznamy uvedené v prílohách I a II, aby zohľadnila nové informácie týkajúce sa rizík a nedodržiavania predpisov.

Článok 13

Zrušenie

1.  
Nariadenia (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2017/186, (EÚ) 2015/175 a (EÚ) 2018/1660 sa rušia s účinnosťou od 14. decembra 2019.
2.  
Odkazy na nariadenia (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2017/186, (EÚ) 2015/175 a (EÚ) 2018/1660 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.
3.  
Odkazy na „určené miesto vstupu“ podľa vymedzenia v článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 669/2009 alebo na „určené miesto vstupu“ v iných právnych aktoch, ako sú tie uvedené v odseku 1, sa považujú za odkazy na „hraničnú kontrolnú stanicu“ podľa vymedzenia v článku 3 ods. 38 nariadenia (EÚ) 2017/625.
4.  
Odkazy na „jednotný vstupný doklad (JVD)“ podľa článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 669/2009 alebo na „jednotný vstupný doklad (JVD)“ podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 669/2009 alebo na „jednotný vstupný doklad (JVD)“ v iných právnych aktoch, ako sú tie uvedené v odseku 1, sa považujú za odkazy na „jednotný vstupný zdravotný doklad“ podľa článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625.
5.  
Odkazy na vymedzenie pojmu v článku 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 669/2009 v iných aktoch, ako sú tie uvedené v odseku 1, sa považujú za odkazy na vymedzenie pojmu „zásielka“ podľa článku 3 ods. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 14

Prechodné obdobie

1.  
Požiadavky na podávanie správ Komisii ustanovené v článku 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, článku 13 nariadenia (EÚ) č. 884/2014, článku 12 nariadenia (EÚ) 2018/1660, článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/175 a v článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/186 sa naďalej uplatňujú do 31. januára 2020.

Tieto požiadavky na podávanie správ Komisii sa vzťahujú na obdobie do 31. decembra 2019.

2.  
Požiadavky na podávanie správ Komisii uvedené v odseku 1 sa považujú za splnené v prípade, že členské štáty zaregistrovali v systéme TRACES jednotný vstupný dokument vydaný zodpovednými príslušnými orgánmi v súlade s nariadením (ES) č. 669/2009, nariadením (EÚ) č. 884/2014, nariadením (EÚ) 2015/175, nariadením (EÚ) 2017/186 a nariadením (EÚ) 2018/1660 za obdobie podávania správ uvedené v ustanoveniach, na ktoré sa odvoláva odsek 1
3.  
Zásielky potravín a krmív uvedených v prílohe II, ku ktorým sú priložené príslušné certifikáty vydané pred 14. februárom 2020 v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 884/2014, nariadenia (EÚ) 2018/1660, nariadenia (EÚ) 2015/175, resp. nariadenia (EÚ) 2017/186, ktoré platia 13. decembra 2019, môžu vstupovať na územie Únie do 13. júna 2020.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA I

Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie počtu úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach a kontrolných miestachRiadok

Potraviny a krmivá

(plánované použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Nebezpečenstvo

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (v %)

1

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Bolívia (BO)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91

— 2008 11 96

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

2

— čierne korenie (Piper nigrum)

(potraviny – nedrvené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Brazília (BR)

Salmonella (2)

50

3

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91

— 2008 11 96

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

4

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Čína (KN)

aflatoxíny

10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91

— 2008 11 96

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

5

sladká paprika (Capsicum annuum)

(potraviny – drvené alebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Čína (KN)

Salmonella (6)

20

6

čaj, tiež aromatizovaný

(potraviny)

0902

 

Čína (KN)

rezíduá pesticídov (3) (7)

20

7

baklažán (Solanum melongena)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

0709 30 00

 

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (3)

20

8

— sladká paprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10

— 0710 80 51

 

Dominikánska republika (DO)

rezíduá pesticídov (3) (8)

50

— paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59 ;

20

— čínska fazuľa

— (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

— ex 0708 20 00

10

ex 0710 22 00

10

9

— sladká paprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10

— 0710 80 51

 

Egypt (EG)

rezíduá pesticídov (3) (9)

20

— paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

10

semená Sesamum

(potraviny)

— 1207 40 90

 

Etiópia (ET)

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

11

— lieskové orechy, nelúpané

— 0802 21 00

 

Gruzínsko (GE)

aflatoxíny

50

— lieskové orechy, lúpané

— 0802 22 00

— múka, krupica a prášok z lieskových orechov

— ex 1106 30 90

40

— lieskové orechy, inak upravené alebo konzervované

(potraviny)

— ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 95

20

ex 2008 19 99

30

12

palma olejná

(potraviny)

1511 10 90

1511 90 11

 

Ghana (GH)

farbivá Sudan (10)

50

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

13

listy karí (Bergera/Murraya koenigii)

(potraviny – čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

rezíduá pesticídov (3) (11)

50

14

ibištek jedlý (okra)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 99 90

20

India (IN)

rezíduá pesticídov (3) (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

0708 20

 

Keňa (KE)

rezíduá pesticídov (3)

10

16

zeler voňavý (Apium graveolens)

(potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (3) (13)

50

17

čínska fazuľa

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

ex 0708 20 00

10

Kambodža (KH)

rezíduá pesticídov (3) (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

okrúhlica (Brassica rapa ssp. rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

rodamín B

50

19

okrúhlica (Brassica rapa ssp. rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované slaným nálevom alebo kyselinou citrónovou, nemrazené)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

rodamín B

50

20

paprika druhu Capsicum

(sladká alebo iná ako sladká)

(potraviny – sušené, pražené, drvené alebo mleté)

0904 21 10

 

Srí Lanka (LK)

aflatoxíny

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

22

chlebovník (Artocarpus heterophyllus)

(potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Malajzia (MY)

rezíduá pesticídov (3)

20

23

semená Sesamum

(potraviny)

— 1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

24

Zmesi korenín

(potraviny)

0910 91 10

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

aflatoxíny

50

25

semená vodového melóna (Egusi, Citrullus spp.) a z nich získané produkty

(potraviny)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

aflatoxíny

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Senegal (SN)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

27

okrúhlica (Brassica rapa ssp. rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou)

ex 2001 90 97

11; 19

Sýria (SY)

rodamín B

50

28

okrúhlica (Brassica rapa ssp. rapa)

(potraviny – upravené alebo konzervované slaným nálevom alebo kyselinou citrónovou, nemrazené)

ex 2005 99 80

93

Sýria (SY)

rodamín B

50

29

paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Thajsko (TH)

rezíduá pesticídov (3) (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

— lieskové orechy (Corylus sp.), nelúpané

— 0802 21 00

 

Turecko (TR)

aflatoxíny

5

— lieskové orechy (Corylus sp.), lúpané

— 0802 22 00

 

 

 

 

— zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

— ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— pasta z lieskových orechov

— ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— lieskové orechy, inak upravené alebo konzervované vrátane zmesí

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— múka, krupica a prášok z lieskových orechov

— ex 1106 30 90

40

— olej z lieskových orechov

(potraviny)

— ex 1515 90 99

20

31

mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov), klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(potraviny – čerstvé alebo sušené)

0805 21

0805 22

0805 29

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3)

5

32

pomaranče

(potraviny – čerstvé alebo sušené)

0805 10

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3)

10

33

granátové jablká

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 75

30

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3) (16)

20

34

— sladká paprika (Capsicum annuum)

— paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51 ;

 

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (3) (17)

10

— ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

nespracované celé, drvené, mleté, polené a sekané marhuľové jadrá, ktoré majú byť umiestnené na trh pre konečného spotrebiteľa (18) (19)

(potraviny)

ex 1212 99 95

20

Turecko (TR)

kyanid

50

36

paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

rezíduá pesticídov (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

38

— pistácie, nelúpané

— 0802 51 00

 

Spojené štáty (US)

aflatoxíny

10

— pistácie, lúpané

— 0802 52 00

 

— pistácie, pražené

— ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

— sušené marhule

— 0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

siričitany (20)

50

— marhule, inak upravené alebo konzervované

(potraviny)

— 2008 50

40

— listy koriandra

— ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3) (21)

50

— bazalka (posvätná, sladká)

— ex 1211 90 86

20

— mäta

— ex 1211 90 86

30

— petržlen

(potraviny – čerstvé alebo chladené bylinky)

— ex 0709 99 90

40

41

ibištek jedlý (okra)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3) (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (3) (21)

50

ex 0710 80 59

20

(1)   

Ak sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý číselný znak KN, daný číselný znak KN je označený výrazom „ex“.

(2)   

Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v bode 1 písm. a) prílohy III.

(3)   

Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(4)   

Rezíduá amitrazu.

(5)   

Rezíduá nikotínu.

(6)   

Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v bode 1 písm. b) prílohy III.

(7)   

Rezíduá tolfenpyradu.

(8)   

Rezíduá amitrazu (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich zložku 2,4-dimetylanilínu, vyjadrený ako amitraz), diafentiurónu, dikofolu (suma p, p’ a o,p’ izomérov) a ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu).

(9)   

Rezíduá dikofolu (suma p, p’ a o,p’ izomérov), dinotefuránu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolovú zložku vyjadrená ako prochloraz), tiofanát-metylu a triforínu.

(10)   

Na účely tejto prílohy sa pod „farbivami Sudan“ rozumejú tieto chemické látky: i) Sudan I (CAS číslo 842-07-9); ii) Sudan II (CAS číslo 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS číslo 85-86-9); iv) šarlátová červeň alebo Sudan IV (CAS číslo 85-83-6).

(11)   

Rezíduá acefátu.

(12)   

Rezíduá diafentiurónu.

(13)   

Rezíduá fentoátu.

(14)   

Rezíduá chlórbufamu.

(15)   

Rezíduá formetanátu [suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát (hydrochlorid)], protiofosu a triforínu.

(16)   

Rezíduá prochlorazu.

(17)   

Rezíduá diafentiurónu, formetanátu [suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát (hydrochlorid)] a tiofanát-metylu.

(18)   

„Nespracované produkty“ podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(19)   

„Umiestnenie na trh“ a „konečný spotrebiteľ“ podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(20)   

Referenčné metódy: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 alebo ISO 5522:1981.

(21)   

Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.
PRÍLOHA II

Potraviny a krmivá z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky ich vstupu do Únie z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduami pesticídov, pentachlórfenolom a dioxínmi, ako aj z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie

1.    Potraviny a krmivá neživočíšneho pôvodu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode i)Riadok

Krmivá a potraviny (plánované použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Nebezpečenstvo

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (v %)

1

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Argentína (AR)

aflatoxíny

5

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

2

— lieskové orechy (Corylus sp.), nelúpané

— 0802 21 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoxíny

20

— lieskové orechy (Corylus sp.), lúpané

— 0802 22 00

— zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

— ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

— pasta z lieskových orechov

— ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

— lieskové orechy, inak upravené alebo konzervované vrátane zmesí

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

— múka, krupica a prášok z lieskových orechov

— ex 1106 30 90

40

— olej z lieskových orechov

(potraviny)

— ex 1515 90 99

20

3

— potraviny, ktoré obsahujú listy piepra betelového (Piper betle) alebo z nich pozostávajú

(potraviny)

ex 1404 90 00 (10)

10

Bangladéš (BD)

Salmonella (6)

50

4

— para orechy, nelúpané

— 0801 21 00

 

Brazília (BR)

aflatoxíny

50

— zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce nelúpané para orechy

(potraviny)

— ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Egypt (EG)

aflatoxíny

20

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

6

— čierne korenie rodu Piper sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo Pimenta

— 0904

 

Etiópia (ET)

aflatoxíny

50

— zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

(potraviny – sušené koreniny)

— 0910

7

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Ghana (GH)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

8

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Gambia (GM)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

9

muškátový oriešok (Myristica fragrans)

(potraviny – sušené koreniny)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

aflatoxíny

20

10

listy piepra betelového (Piper betle L.)

(potraviny)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (2)

10

11

paprika druhu Capsicum (sladká alebo iná ako sladká)

(potraviny – sušené, pražené, drvené alebo mleté)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

aflatoxíny

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

muškátový oriešok (Myristica fragrans)

(potraviny – sušené koreniny)

0908 11 00

0908 12 00

 

India (IN)

aflatoxíny

20

13

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

India (IN)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

14

guarová guma

(potraviny a krmivá)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

pentachlórfenol a dioxíny (3)

5

15

paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

India (IN)

rezíduá pesticídov (4) (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

semená Sesamum

(potraviny)

— 1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (6)

rezíduá pesticídov (4) (11)

20

— ex 2008 19 19

40

 

— ex 2008 19 99

40

50

17

— pistácie, nelúpané

— 0802 51 00

 

Irán (IR)

aflatoxíny

50

— pistácie, lúpané

— 0802 52 00

— zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— pasta z pistácií

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

— pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

— ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— múka, krupica a prášok z pistácií

(potraviny)

— ex 1106 30 90

50

18

semená vodového melóna (Egusi, Citrullus spp.) a z nich získané produkty

(potraviny)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigéria (NG)

aflatoxíny

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

paprika druhu Capsicum (iná ako sladká)

(potraviny – čerstvé, chladené alebo mrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

rezíduá pesticídov (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), nelúpané

— 1202 41 00

 

Sudán (SD)

aflatoxíny

50

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), lúpané

— 1202 42 00

— arašidové maslo

— 2008 11 10

— plody podzemnice olejnej (arašidové oriešky), inak upravené alebo konzervované

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

— 2305 00 00

— múka a krupica z plodov podzemnice olejnej

(potraviny a krmivá)

— ex 1208 90 00

20

21

semená Sesamum

(potraviny)

— 1207 40 90

 

Sudán (SD)

Salmonella (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

22

— sušené figy

— 0804 20 90

 

Turecko (TR)

aflatoxíny

20

— zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce figy

— ex 0813 50 99

50

— pasta zo sušených fíg

— ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

— sušené figy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

— ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

— múka, krupica alebo prášok zo sušených fíg

(potraviny)

— ex 1106 30 90

60

23

— pistácie, nelúpané

— 0802 51 00

 

Turecko (TR)

aflatoxíny

50

— pistácie, lúpané

— 0802 52 00

— zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

— pasta z pistácií

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

— pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

— ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— múka, krupica a prášok z pistácií

(potraviny)

— ex 1106 30 90

50

24

listy viniča

(potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

rezíduá pesticídov (4) (7)

20

25

semená Sesamum

(potraviny)

— 1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (6)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

26

pitahaya (dračie ovocie)

(potraviny – čerstvé alebo chladené)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

rezíduá pesticídov (4) (8)

10

(1)   

Ak sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý číselný znak KN, daný číselný znak KN je označený výrazom „ex“.

(2)   

Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v bode 1 písm. b) prílohy III.

(3)   

Analytickú správu uvedenú v článku 10 ods. 3 vydáva laboratórium akreditované v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na analýzu pentachlórfenolu (PCP) v potravinách a krmivách.


V analytickej správe sa uvedú:

a)  výsledky odberu vzoriek a analýzy na prítomnosť PCP vykonaných príslušnými orgánmi krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorej je zásielka odoslaná, ak je táto krajina iná ako krajina pôvodu;

b)  neistota merania analytického výsledku;

c)  detekčný limit (LOD) analytickej metódy, ako aj

d)  kvantifikačný limit (LOQ) analytickej metódy.


Extrakcia pred analýzou sa uskutočňuje pomocou acidifikovaného rozpúšťadla. Analýza sa vykonáva podľa upravenej verzie metódy QuEChERS, ktorá je uvedená na webových sídlach referenčných laboratórií Európskej únie pre rezíduá pesticídov, alebo podľa rovnako spoľahlivej metódy.

(4)   

Rezíduá aspoň tých pesticídov uvedených v kontrolnom programe prijatom v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1), ktoré možno analyzovať metódami na stanovenie viacerých rezíduí založenými na GC-MS a LC-MS (pesticídy, ktoré sa majú monitorovať výlučne v/na produktoch rastlinného pôvodu).

(5)   

Rezíduá karbofuránu.

(6)   

Odber vzoriek a analýzy sa vykonávajú v súlade s postupmi odberu vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v bode 1 písm. a) prílohy III.

(7)   

Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu) a metrafenónu.

(8)   

Rezíduá ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), fentoátu a chinalfosu.

(9)   

Opis tovaru zodpovedá opisu v stĺpci s číselným znakom KN v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)   

Potraviny, ktoré obsahujú listy piepra betelového (Piper betle) alebo z nich pozostávajú, okrem iného vrátane tých, ktoré sú uvedené pod číselným znakom KN 1404 90 00.

(11)   

Rezíduá etylénoxidu (suma etylénoxidu a 2-chlóretanolu vyjadrená ako etylénoxid).

2.    Zložené potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) bode ii)Riadok

Zložené potraviny obsahujúce akýkoľvek samostatný produkt uvedený v tabuľke bode 1 tejto prílohy z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi, a to v množstve presahujúcom 20 % buď v samostatnom produkte, alebo v kombinácii uvedených produktov

 

Číselný znak KN (1)

Opis (2)

1

ex 1704 90

cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao, okrem žuvačky, tiež s cukrovou polevou alebo obalené v cukre

2

ex  18 06

čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

3

ex  19 05

chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, pečatné oblátky, ryžový papier a podobné výrobky

(1)   

Ak sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý číselný znak KN, daný číselný znak KN je označený výrazom „ex“.

(2)   

Opis tovaru zodpovedá opisu v stĺpci s číselným znakom KN v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).
PRÍLOHA IIa

Potraviny a krmivá z určitých tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie vstupu do Únie uvedené v článku 11aRiadok

Potraviny a krmivá

(plánované použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Nebezpečenstvo

1

— potraviny pozostávajúce zo sušenej fazule

(potraviny)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigéria (NG)

rezíduá pesticídov

(1)   

Ak sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý číselný znak KN, daný číselný znak KN je označený výrazom „ex“.

▼B
PRÍLOHA III

1.    Postupy odberu vzoriek a referenčné analytické metódy uvedené v článku 3 písm. e)

1.  Postupy odberu vzoriek a referenčné analytické metódy na kontrolu prítomnosti salmonely v potravinách

a) 

Ak je v prílohách I alebo II k tomuto nariadeniu stanovené uplatňovanie postupov odberu vzoriek a referenčných analytických metód uvedených v bode 1 písm. a) prílohy III k tomuto nariadeniu, uplatňujú sa tieto pravidlá:Referenčná analytická metóda (1)

Hmotnosť zásielky

Počet jednotiek vzorky n)

Postupy odberu vzoriek

Analytický výsledok požadovaný pri každej jednotke vzorky z tej istej zásielky

EN ISO 6579-1

menej ako 20 ton

5

Odoberie sa n jednotiek vzorky s minimálnou hmotnosťou 100 g. Ak sú šarže uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, jednotky vzorky sa odoberú z iných šarží náhodne vybraných z danej zásielky. Ak šarže nie je možné identifikovať, z danej zásielky sa náhodne odoberú jednotky vzorky. Spájanie jednotiek vzorky nie je povolené. Každá jednotka vzorky musí byť testovaná osobitne.

neprítomnosť salmonely v 25 g

najmenej 20 ton

10

(1)   

Použije sa aktuálna verzia referenčnej analytickej metódy, prípadne metóda, ktorá s ňou bola porovnaná a uznaná za vhodnú v súlade s protokolom stanoveným v norme EN ISO 16140-2.

b) 

Ak je v prílohách I alebo II k tomuto nariadeniu stanovené uplatňovanie postupov odberu vzoriek a referenčných analytických metód uvedených v bode 1 písm. b) prílohy III k tomuto nariadeniu, uplatňujú sa tieto pravidlá:Referenčná analytická metóda (1)

Hmotnosť zásielky

Počet vzoriek n)

Postupy odberu vzoriek

Analytický výsledok požadovaný pri každej vzorke z tej istej zásielky

EN ISO 6579-1

ľubovoľná hmotnosť

5

Odoberie sa najmenej 100 g z každého počtu vzoriek n. Ak sú šarže uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, jednotky vzorky sa odoberú z iných šarží náhodne vybraných z danej zásielky. Ak šarže nie je možné identifikovať, z danej zásielky sa odoberú náhodne vybrané jednotky vzorky. Spájanie jednotiek vzorky nie je povolené. Každá jednotka vzorky musí byť testovaná osobitne.

neprítomnosť salmonely v 25 g

(1)   

Použije sa aktuálna verzia referenčnej analytickej metódy, prípadne metóda, ktorá s ňou bola porovnaná a uznaná za vhodnú v súlade s protokolom stanoveným v norme EN ISO 16140-2.

▼M3
PRÍLOHA IV

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 11 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2019/1793 PRE VSTUP URČITÝCH POTRAVÍN ALEBO KRMÍV DO ÚNIE