EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1009-20221003

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/2022-10-03

02019R1009 — SK — 03.10.2022 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1009

z 5. júna 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 170 25.6.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1768 z 23. júna 2021,

  L 356

8

8.10.2021

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2086 z 5. júla 2021,

  L 427

120

30.11.2021

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2087 zo 6. júla 2021,

  L 427

130

30.11.2021

►M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2088 zo 7. júla 2021,

  L 427

140

30.11.2021

►M5

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1171 z 22. marca 2022,

  L 183

2

8.7.2022

►M6

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1519 z 5. mája 2022,

  L 236

5

13.9.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 302, 22.11.2019, s.  129 (2019/1009)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 161, 16.6.2022, s.  121 (2019/1009)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1009

z 5. júna 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  
Toto nariadenie sa uplatňuje na EÚ produkty na hnojenie.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a) 

vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, na ktoré sa pri ich sprístupňovaní na trhu vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) 

prípravky na ochranu rastlín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.  

Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie týchto právnych aktov:

a) 

smernica 86/278/EHS;

b) 

smernica 89/391/EHS;

c) 

smernica 91/676/EHS;

d) 

smernica 2000/60/ES;

e) 

smernica 2001/18/ES;

f) 

nariadenie (ES) č. 852/2004;

g) 

nariadenie (ES) č. 882/2004;

h) 

nariadenie (ES) č. 1881/2006;

i) 

nariadenie (ES) č. 1907/2006;

j) 

nariadenie (ES) č. 834/2007;

k) 

nariadenie (ES) č. 1272/2008;

l) 

nariadenie (EÚ) č. 98/2013;

m) 

nariadenie (EÚ) č. 1143/2014;

n) 

nariadenie (EÚ) 2016/2031;

o) 

smernica (EÚ) 2016/2284;

p) 

nariadenie (EÚ) 2017/625.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„produkt na hnojenie“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať na rastliny alebo ich rizosféru, alebo na huby alebo ich mykosféru, alebo má vytvárať túto rizosféru či mykosféru, a to buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, s cieľom poskytnúť týmto rastlinám alebo hubám živinu alebo zvýšiť účinnosť ich výživy;

2. 

„EÚ produkt na hnojenie“ je produkt na hnojenie, ktorý je sprístupňovaný na trhu s označením CE;

3. 

„látka“ je látka podľa vymedzenia v článku 3 bode 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

4. 

„zmes“ je zmes podľa vymedzenia v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

5. 

„mikroorganizmus“ je mikroorganizmus podľa vymedzenia v článku 3 bode 15 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

6. 

„kvapalná forma“ je suspenzia, roztok alebo gél a zahŕňa aj pasty, pričom suspenzia je dvojfázová disperzia, v rámci ktorej sú tuhé častice dispergované v kvapalnej fáze, a roztok je tekutina neobsahujúca tuhé častice;

7. 

„tuhá forma“ je forma charakteristická štrukturálnou pevnosťou a odolnosťou proti zmene tvaru alebo objemu, v ktorej sú atómy na seba pevne viazané, a to buď v pravidelnej geometrickej štruktúre (kryštalické tuhé látky) alebo nepravidelne (amorfné tuhé látky);

8. 

„hmotnostné percento (hm. %)“ je percentuálny podiel hmotnosti celého EÚ produktu na hnojenie vo forme, v akej sa sprístupňuje na trhu;

9. 

„sprístupnenie na trhu“ je každé dodanie EÚ produktu na hnojenie na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu, alebo bezplatne;

10. 

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie EÚ produktu na hnojenie na trhu Únie;

11. 

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába EÚ produkt na hnojenie alebo dáva EÚ produkt na hnojenie navrhnúť alebo vyrobiť a obchoduje s týmto produktom na hnojenie pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

12. 

„splnomocnený zástupca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá od výrobcu dostala písomné splnomocnenie, aby pri plnení presne stanovených úloh konala v jeho mene;

13. 

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza EÚ produkt na hnojenie pochádzajúci z tretej krajiny na trh Únie;

14. 

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci s výnimkou výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje EÚ produkt na hnojenie na trhu;

15. 

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

16. 

„technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí spĺňať EÚ produkt na hnojenie, alebo jeho výrobný proces alebo metódy odberu vzoriek z neho a jeho analýza;

17. 

„harmonizovaná technická norma“ je harmonizovaná norma podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

18. 

„akreditácia“ je akreditácia podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

19. 

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán podľa vymedzenia v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

20. 

„posudzovanie zhody“ je postup, ktorým sa preukazuje, či boli splnené požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa EÚ produktu na hnojenie;

21. 

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane skúšania, certifikácie a kontroly;

22. 

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia EÚ produktu na hnojenie, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi;

23. 

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť, aby sa EÚ produkt na hnojenie, ktorý sa nachádza v dodávateľskom reťazci, sprístupnil na trhu;

24. 

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky obchodovania s produktmi;

25. 

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca vyjadruje, že EÚ produkt na hnojenie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestnenia.

Článok 3

Voľný pohyb

1.  
Členské štáty z dôvodov týkajúcich sa zloženia, označenia alebo iných aspektov upravených týmto nariadením nebránia tomu, aby sa EÚ produkty na hnojenie, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, sprístupňovali na trhu.
2.  
Odchylne od odseku 1 tohto článku členský štát, ktorý k 14. júlu 2019 využíva výnimku z článku 5 nariadenia (ES) č. 2003/2003 v súvislosti s obsahom kadmia v hnojivách udelenú v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ, môže pre obsah kadmia v hnojivách naďalej uplatňovať na EÚ produkty na hnojenie vnútroštátne limitné hodnoty platné v uvedenom členskom štáte k 14. júlu 2019 až dovtedy, kým sa nebudú pre obsah kadmia vo fosforečných hnojivách uplatňovať na úrovni Únie harmonizované limitné hodnoty, ktoré sa rovnajú limitným hodnotám uplatňovaným v dotknutom členskom štáte k 14. júlu 2019 alebo sú nižšie ako tieto limitné hodnoty.
3.  
Týmto nariadením sa členským štátom nebráni v tom, aby zachovali v platnosti alebo prijali ustanovenia na účely ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ktoré sú v súlade so zmluvami a ktoré sa týkajú používania EÚ produktov na hnojenie, pod podmienkou, že sa týmito ustanoveniami nevyžaduje úprava EÚ produktov na hnojenie, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a že nimi nie sú ovplyvnené podmienky ich sprístupňovania na trhu.

Článok 4

Požiadavky na produkt

1.  

EÚ produkt na hnojenie musí:

a) 

spĺňať požiadavky stanovené v prílohe I pre príslušnú kategóriu produktov podľa účinku;

b) 

spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II pre príslušnú kategóriu alebo kategórie komponentných materiálov; a

c) 

byť označený v súlade s požiadavkami na označovanie stanovenými v prílohe III.

2.  
Pokiaľ ide o akékoľvek aspekty, ktoré nie sú upravené v prílohe I ani prílohe II, EÚ produkty na hnojenie nesmú predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť ani pre životné prostredie.
3.  
Komisia do 16. júla 2020 uverejní usmerňujúci dokument pre výrobcov a orgány dohľadu nad trhom s jasnými informáciami a príkladmi týkajúcimi sa vizuálneho vzhľadu etikety uvedenej v prílohe III.

Článok 5

Sprístupňovanie na trhu

EÚ produkty na hnojenie sa môžu sprístupniť na trhu iba vtedy, keď sú v súlade s týmto nariadením.KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 6

Povinnosti výrobcov

1.  
Výrobcovia pri uvádzaní EÚ produktov na hnojenie na trh zabezpečia, aby boli navrhnuté a vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohách I a II.
2.  
Pred uvedením EÚ produktov na hnojenie na trh výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 15.

Ak sa uvedeným postupom posudzovania zhody preukáže, že EÚ produkt na hnojenie spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v tomto nariadení, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a umiestnia na produkt označenie CE.

3.  
Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 5 rokov od uvedenia EÚ produktu na hnojenie, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.

Výrobcovia sprístupnia na požiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode ďalším hospodárskym subjektom.

4.  
Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda EÚ produktov na hnojenie s týmto nariadením. Zmeny vo výrobnom procese alebo vo vlastnostiach uvedených EÚ produktov na hnojenie a zmeny v harmonizovaných technických normách, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 14 alebo v iných technických špecifikáciách, s odkazom na ktoré sa vyhlasuje zhoda EÚ produktu na hnojenie alebo ktorých uplatnením sa overuje jeho zhoda, sa vezmú náležite do úvahy.

Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť EÚ produktu na hnojenie alebo vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto EÚ produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich EÚ produktov na hnojenie a prípady spätných prevzatí takýchto produktov na hnojenie od používateľa a v prípade potreby vedú register uvedených sťažností, nevyhovujúcich produktov a spätných prevzatí takýchto EÚ produktov na hnojenie a priebežne informujú distribútorov o akomkoľvek takomto monitorovaní.

5.  
Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na obale EÚ produktov na hnojenie, ktoré uviedli na trh, uvedené typové číslo, číslo šarže alebo iný prvok, ktorý umožní ich identifikáciu, alebo, ak sa EÚ produkt na hnojenie dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnom dokumente ku každému produktu na hnojenie.
6.  
Výrobcovia na obale EÚ produktu na hnojenie alebo, ak sa tento EÚ produkt na hnojenie dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k EÚ produktu na hnojenie uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Takéto informácie sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný, a sú jasné, pochopiteľné a čitateľné.
7.  
Výrobcovia zabezpečia, aby boli k EÚ produktom na hnojenie priložené informácie požadované podľa prílohy III. Ak sa EÚ produkt na hnojenie dodáva v obale, informácie sa uvedú na etikete, ktorá sa umiestni na uvedený obal. Ak je obal príliš malý na to, aby sa naň zmestili všetky informácie, informácie, ktoré nemožno uviesť na etikete, sa uvedú v samostatnom sprievodnom príbalovom letáku k obalu. Takýto príbalový leták sa považuje za súčasť etikety. Ak sa EÚ produkt na hnojenie dodáva bez obalu, všetky informácie sa uvedú v príbalovom letáku. Keď sa EÚ produkt na hnojenie sprístupní na trhu, etiketa a príbalový leták sú prístupné na účely kontroly. Informácie sa poskytujú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu, a sú jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.
8.  
Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s týmto nariadením, prijmú ihneď nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody tohto EÚ produktu na hnojenie, či prípadne na jeho stiahnutie z trhu alebo na jeho spätné prevzatie. Okrem toho, ak sa výrobcovia domnievajú alebo majú dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie, ktorý uviedli na trh, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, ihneď o tom informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých EÚ produkt na hnojenie sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o akomkoľvek nesúlade s predpismi a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.
9.  
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, v tlačenej alebo elektronickej forme, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EÚ produktu na hnojenie s týmto nariadením, a to v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje EÚ produkt na hnojenie, ktorý uviedli na trh.

Článok 7

Splnomocnený zástupca

1.  
Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu nie sú povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedená v článku 6 ods. 2.

2.  

Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi prinajmenšom:

a) 

uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre potreby vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom počas 5 rokov od uvedenia EÚ produktu na hnojenie, na ktorý sa vzťahujú tieto dokumenty, na trh;

b) 

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody EÚ produktu na hnojenie;

c) 

na požiadanie spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú EÚ produkty na hnojenie, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.  
Dovozcovia uvádzajú na trh iba vyhovujúce EÚ produkty na hnojenie.
2.  
Pred uvedením EÚ produktu na hnojenie na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 15. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby boli k EÚ produktu na hnojenie priložené požadované doklady a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie nie je v zhode s týmto nariadením, nesmie uviesť EÚ produkt na hnojenie na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak EÚ produkt na hnojenie predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.  
Dovozcovia na obale EÚ produktu na hnojenie alebo, ak sa tento EÚ produkt na hnojenie dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k EÚ produktu na hnojenie uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.
4.  
Dovozcovia zabezpečia, aby boli k EÚ produktom na hnojenie priložené informácie požadované podľa prílohy III. Ak sa EÚ produkt na hnojenie dodáva v obale, informácie sa uvedú na etikete, ktorá sa umiestni na uvedený obal. Ak je obal príliš malý na to, aby sa naň zmestili všetky informácie, informácie, ktoré nemožno uviesť na etikete, sa uvedú v samostatnom sprievodnom príbalovom letáku k obalu. Takýto príbalový leták sa považuje za súčasť etikety. Ak sa EÚ produkt na hnojenie dodáva bez obalu, všetky informácie sa uvedú v príbalovom letáku. Keď sa EÚ produkt na hnojenie sprístupní na trhu, etiketa a príbalový leták sú prístupné na účely kontroly. Informácie sa poskytujú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu.
5.  
Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď sú za EÚ produkt na hnojenie zodpovední, podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v prílohách I alebo III.
6.  
Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť EÚ produktu na hnojenie alebo vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto EÚ produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich EÚ produktov na hnojenie a prípady spätných prevzatí takýchto produktov a v prípade potreby vedú register uvedených sťažností, nevyhovujúcich EÚ produktov na hnojenie a spätných prevzatí a priebežne informujú distribútorov o akomkoľvek takomto monitorovaní.
7.  
Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s týmto nariadením, ihneď prijmú nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody tohto EÚ produktu na hnojenie, či prípadne na jeho stiahnutie z trhu alebo na jeho spätné prevzatie. Okrem toho, ak sa dovozcovia domnievajú alebo majú dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie, ktorý uviedli na trh, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, ihneď o tom informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých EÚ produkt na hnojenie sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o akomkoľvek nesúlade s predpismi a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.
8.  
Dovozcovia počas 5 rokov od uvedenia EÚ produktu na hnojenie na trh uchovávajú kópiu EÚ vyhlásenia o zhode pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia.

Dovozcovia na požiadanie sprístupnia kópiu EÚ vyhlásenia o zhode ďalším hospodárskym subjektom.

9.  
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu dovozcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EÚ produktu na hnojenie s týmto nariadením, a to v tlačenej alebo elektronickej forme a v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje EÚ produkt na hnojenie, ktorý uviedli na trh.

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.  
Pri sprístupňovaní EÚ produktu na hnojenie na trhu distribútori konajú s náležitou starostlivosťou vo vzťahu k požiadavkám tohto nariadenia.
2.  
Pred sprístupnením EÚ produktu na hnojenie na trhu distribútori overia, či je k nemu priložená požadovaná dokumentácia vrátane informácií uvedených v článku 6 ods. 7 alebo článku 8 ods. 4 a či sú tieto informácie poskytnuté spôsobom uvedeným v týchto ustanoveniach, a to v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa EÚ produkt na hnojenie sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a či dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie nie je v zhode s týmto nariadením, nesmie EÚ produkt na hnojenie sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak EÚ produkt na hnojenie predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.

3.  
Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď sú za EÚ produkt na hnojenie zodpovední, neohrozovali podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy jeho súlad s požiadavkami stanovenými v prílohách I alebo III.
4.  
Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s týmto nariadením, zaistia, že sa prijmú nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody tohto EÚ produktu na hnojenie, či prípadne na jeho stiahnutie z trhu alebo na jeho spätné prevzatie. Okrem toho, ak sa distribútori domnievajú alebo majú dôvod nazdávať sa, že EÚ produkt na hnojenie, ktorý sprístupnili na trhu, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, ihneď o tom informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých daný EÚ produkt na hnojenie sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o akomkoľvek nesúlade s predpismi a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.
5.  
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu distribútori poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody EÚ produktu na hnojenie s týmto nariadením, a to v tlačenej alebo elektronickej forme. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú EÚ produkty na hnojenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považuje za výrobcu a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedený dovozca alebo distribútor uvedie EÚ produkt na hnojenie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví EÚ produkt na hnojenie, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad produktu s týmto nariadením.

Článok 11

Balenie a prebaľovanie dovozcami a distribútormi

Ak dovozca alebo distribútor balí alebo prebaľuje EÚ produkt na hnojenie a nepovažuje sa za výrobcu podľa článku 10, uvedený dovozca alebo distribútor:

a) 

zabezpečí, aby sa na obale uviedlo jeho meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a poštová adresa a aby sa pred uvedenými informáciami uviedlo „Zabalil:“ alebo „Prebalil:“; a

b) 

uchováva jeden exemplár pôvodných informácií uvedených v článku 6 ods. 7 alebo článku 8 ods. 4 pre potreby orgánov dohľadu nad trhom počas 5 rokov od sprístupnenia EÚ produktu na hnojenie na trhu.

Článok 12

Identifikácia hospodárskych subjektov

1.  

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom uvedú:

a) 

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal EÚ produkt na hnojenie;

b) 

každý hospodársky subjekt, ktorému dodali EÚ produkt na hnojenie.

2.  
Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 5 rokov odvtedy, ako im bol dodaný EÚ produkt na hnojenie, a počas 5 rokov odvtedy, ako dodali EÚ produkt na hnojenie.KAPITOLA III

ZHODA EÚ PRODUKTOV NA HNOJENIE

Článok 13

Predpoklad zhody

1.  
EÚ produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode s harmonizovanými technickými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode s požiadavkami stanovenými v prílohách I, II a III, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
2.  
Skúšky na overenie zhody EÚ produktov na hnojenie s požiadavkami stanovenými v prílohách I, II a III sa vykonávajú spoľahlivo a tak, aby sa dali reprodukovať. Skúšky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými technickými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za spoľahlivé a reprodukovateľné natoľko, nakoľko sa na tieto skúšky vzťahujú tieto normy alebo ich časti.

Článok 14

Spoločné špecifikácie

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie pre požiadavky stanovené v prílohe I, II alebo III alebo skúšky uvedené v článku 13 ods. 2, ak:

a) 

sa na uvedené požiadavky alebo skúšky nevzťahujú harmonizované technické normy alebo ich časti, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie;

b) 

Komisia zistí zbytočné prieťahy pri prijímaní požadovaných harmonizovaných technických noriem; alebo

c) 

Komisia rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 ponechať s obmedzením alebo zrušiť odkazy na dané harmonizované technické normy alebo ich časti, ktoré sa na uvedené požiadavky alebo skúšky vzťahujú.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

2.  
EÚ produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode so spoločnými špecifikáciami alebo ich časťami, sa považujú za produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode s požiadavkami stanovenými v prílohách I, II a III, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.
3.  
Skúšky na overenie zhody EÚ produktov na hnojenie s požiadavkami stanovenými v prílohách I, II a III, ktoré sú v zhode so spoločnými špecifikáciami alebo ich časťami, sa považujú za spoľahlivé a reprodukovateľné natoľko, nakoľko sa na tieto skúšky vzťahujú tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti.

Článok 15

Postupy posudzovania zhody

1.  
Posudzovanie zhody EÚ produktu na hnojenie s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení sa uskutočňuje podľa uplatniteľného postupu posudzovania zhody podľa prílohy IV.
2.  
Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody, sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom je notifikovaná osoba vykonávajúca postupy posudzovania zhody usadená, alebo v jazyku, ktorý táto osoba akceptuje.

Článok 16

EÚ vyhlásenie o zhode

1.  
V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, že bolo preukázané splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení.
2.  
EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracuje podľa vzoru stanoveného v prílohe V, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe IV a neustále sa aktualizuje. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa EÚ produkt na hnojenie uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu.
3.  
Ak sa na EÚ produkt na hnojenie vzťahuje viac ako jeden akt Únie, v ktorých sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jedno EÚ vyhlásenie o zhode pre všetky takéto akty Únie. V tomto vyhlásení sa uvedú príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie. Môže ísť o spis pozostávajúci z príslušných jednotlivých EÚ vyhlásení o zhode.
4.  
Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad EÚ produktu na hnojenie s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 17

Všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE

Na označenie CE sa vzťahujú všeobecné zásady stanovené v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 18

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.  
Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na obal EÚ produktu na hnojenie alebo, ak sa EÚ produkt na hnojenie dodáva bez obalu, do sprievodnej dokumentácie k EÚ produktu na hnojenie.
2.  
Označenie CE sa umiestni pred uvedením EÚ produktu na hnojenie na trh.
3.  
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak sa to vyžaduje podľa prílohy IV.

Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestni samotná osoba alebo ho na základe jej pokynov umiestni výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

4.  
Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, vychádzajú z existujúcich mechanizmov a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú primerané opatrenia.

Článok 19

Stav konca odpadu

Týmto nariadením sa stanovujú kritériá, podľa ktorých materiál predstavujúci odpad v zmysle vymedzenia v smernici 2008/98/ES môže prestať byť odpadom, ak tvorí zložku vyhovujúceho EÚ produktu na hnojenie. V takýchto prípadoch sa pred tým, ako materiál prestane byť odpadom, vykonajú podľa tohto nariadenia činnosti zhodnocovania a materiál sa považuje za spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 uvedenej smernice, a teda za taký, ktorý prestal byť odpadom, a to od okamihu vypracovania EÚ vyhlásenia o zhode.KAPITOLA IV

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 20

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom subjekty, ktoré sú oprávnené vykonávať ako tretia strana úlohy posudzovania zhody podľa tohto nariadenia.

Článok 21

Notifikujúce orgány

1.  
Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý bude zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a za monitorovanie notifikovaných osôb vrátane súladu s článkom 26.
2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že hodnotenie a monitorovanie uvedené v odseku 1 tohto článku bude vykonávať vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.
3.  
Ak notifikujúci orgán deleguje hodnotenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 tohto článku na subjekt, ktorý nie je orgánom štátnej správy, alebo ho inak poverí týmito úlohami, tento subjekt je právnickou osobou a mutatis mutandis spĺňa požiadavky stanovené v článku 22. Tento subjekt má okrem toho zavedené opatrenia na pokrytie záväzkov vyplývajúcich z jeho činností.
4.  
Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subjektom uvedeným v odseku 3.

Článok 22

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.  
Notifikujúci orgán je zriadený takým spôsobom, aby nedochádzalo k žiadnym konfliktom záujmov s orgánmi posudzovania zhody.
2.  
Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby bola zabezpečená objektivita a nestrannosť jeho činností.
3.  
Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali odborne spôsobilé osoby, iné ako osoby, ktoré vykonali posudzovanie.
4.  
Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody alebo poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.
5.  
Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.
6.  
Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 23

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných osôb a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto postupy.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 24

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných osôb

1.  
Na účely notifikácie orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.
2.  
Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.
3.  
Orgán posudzovania zhody je treťou stranou, nezávislou od organizácie alebo od EÚ produktov na hnojenie, ktoré posudzuje.
4.  
Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť tými, ktorí navrhujú, vyrábajú, dodávajú, nakupujú, vlastnia alebo používajú produkty na hnojenie, ani zástupcami žiadnej z týchto strán. To nevylučuje možnosť používania produktov na hnojenie, ktoré je potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo používania produktov na hnojenie na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť priamo zapojení do navrhovania, výroby či používania produktov na hnojenie alebo do obchodovania s nimi, ani nesmú zastupovať strany, ktoré sa týmito činnosťami zaoberajú. Nesmú vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý úsudok alebo integritu vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov nemali vplyv na dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

5.  
Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesijnej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú byť vystavení žiadnym tlakom ani podnetom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.
6.  
Orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe prílohy IV a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý druh alebo kategóriu EÚ produktov na hnojenie, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a) 

potrebných zamestnancov s odbornými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b) 

potrebné opisy postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, aby bola zabezpečená transparentnosť týchto postupov a možnosť ich reprodukovania. Uplatňuje príslušné politiky a zavedené postupy, ktorými sa rozlišuje medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami;

c) 

potrebné postupy na vykonávanie činností, ktoré náležitým spôsobom zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti technológie daného produktu a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na riadne plnenie odborných a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.  

Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody majú:

a) 

primeranú technickú a odbornú prípravu zahŕňajúcu všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b) 

dostatočné vedomosti o požiadavkách na posudzovania, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc tieto posudzovania vykonávať;

c) 

primerané znalosti a porozumenie požiadaviek stanovených v prílohách I, II a III, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem uvedených v článku 13 a spoločných špecifikácií uvedených v článku 14, ako aj príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d) 

spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy preukazujúce, že sa vykonalo posúdenie.

8.  
Je zaručená nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.  
Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť v súlade s vnútroštátnym právom nenesie štát alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.
10.  
Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy IV, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, v ktorom daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.
11.  
Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej podľa článku 36 alebo zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o týchto činnostiach informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 25

Predpoklad zhody notifikovaných osôb

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 24 v rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované technické normy vzťahujú na tieto požiadavky.

Článok 26

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných osôb

1.  
Ak notifikovaná osoba zadá osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody subdodávateľovi alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 24, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.
2.  
Notifikované osoby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde sú títo subdodávatelia alebo pobočky usadené.
3.  
Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým klient súhlasí.
4.  
Notifikované osoby uchovávajú pre potreby notifikujúceho orgánu príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy IV.

Článok 27

Žiadosť o notifikáciu

1.  
Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.
2.  
K žiadosti o notifikáciu je priložený opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a EÚ produktu alebo produktov na hnojenie, v súvislosti s ktorými daný orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, ako aj osvedčenie o akreditácii vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 24.

Článok 28

Postup notifikácie

1.  
Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 24.
2.  
Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie, ktorý vyvinula a spravuje Komisia.
3.  
V notifikácii sa uvádzajú všetky podrobné údaje o činnostiach posudzovania zhody, o module alebo moduloch posudzovania zhody a o príslušnom EÚ produkte alebo produktoch na hnojenie, ako aj osvedčenie o akreditácii uvedené v článku 27 ods. 2.
4.  
Dotknutý orgán môže vykonávať činnosti notifikovanej osoby iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli do dvoch týždňov od notifikácie proti tomu námietky.

Na účely tohto nariadenia sa za notifikovanú osobu pokladá iba takýto orgán.

5.  
Notifikujúci orgán oznámi Komisii a ostatným členským štátom všetky následné relevantné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 29

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných osôb

1.  
Komisia pridelí notifikovanej osobe identifikačné číslo.

Pridelí jej len jedno číslo, aj keď je osoba notifikovaná podľa viacerých aktov Únie.

2.  
Komisia zverejní zoznam osôb notifikovaných podľa tohto nariadenia vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 30

Zmeny v notifikáciách

1.  
Ak sa notifikujúci orgán presvedčí alebo je informovaný o tom, že notifikovaná osoba už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 24 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Ihneď o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.
2.  
V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spisy tejto osoby buď spracovala iná notifikovaná osoba, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich požiadanie.

Článok 31

Spochybnenie spôsobilosti notifikovaných osôb

1.  
Komisia prešetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť notifikovanej osoby alebo o to, či si notifikovaná osoba kontinuálne plní požiadavky a povinnosti, ktoré sa na ňu vzťahujú.
2.  
Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutej notifikovanej osoby.
3.  
Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej šetrení.
4.  
Ak Komisia zistí, že notifikovaná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt, v ktorom sa od notifikujúceho členského štátu bude požadovať, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane zrušenia notifikácie, ak je to potrebné.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

Článok 32

Povinnosti notifikovaných osôb, pokiaľ ide o výkon ich činností

1.  
Notifikované osoby vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe IV.
2.  
Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov. Notifikované osoby pri vykonávaní svojej činnosti náležite zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti technológie daného produktu a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Pritom však dodržiavajú mieru prísnosti a úroveň ochrany, ktoré sa požadujú v záujme zabezpečenia súladu EÚ produktu na hnojenie s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.  
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, II alebo III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných technických normách, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 14, či v iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a certifikát ani rozhodnutie o schválení nevydá.
4.  
Ak po vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o schválení notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že EÚ produkt na hnojenie už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť certifikátu či rozhodnutia o schválení alebo certifikát či rozhodnutie o schválení odníme.
5.  
Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaná osoba podľa náležitého prípadu obmedzí všetky príslušné certifikáty alebo rozhodnutia o schválení, pozastaví ich platnosť alebo ich odníme.

Článok 33

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných osôb

Členské štáty zabezpečia, aby sa bolo možné odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných osôb.

Článok 34

Informačná povinnosť notifikovaných osôb

1.  

Notifikované osoby informujú notifikujúci orgán:

a) 

o každom zamietnutí, obmedzení alebo pozastavení platnosti certifikátu alebo rozhodnutia o schválení, alebo o ich odňatí;

b) 

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c) 

o každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom v súvislosti s činnosťami posudzovania zhody;

d) 

na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a zadávania činností subdodávateľom.

2.  
Notifikované osoby poskytujú ostatným osobám notifikovaným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké EÚ produkty na hnojenie, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 35

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za notifikácie.

Článok 36

Koordinácia notifikovaných osôb

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi osobami notifikovanými podľa tohto nariadenia vo forme odvetvovej skupiny notifikovaných osôb.

Notifikované osoby sa zúčastňujú na práci tejto skupiny priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov.KAPITOLA V

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA EÚ PRODUKTOV NA HNOJENIE VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 37

Dohľad nad trhom Únie a kontrola EÚ produktov na hnojenie vstupujúcich na trh Únie

Na EÚ produkty na hnojenie sa uplatňujú články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 38

Postup na vnútroštátnej úrovni pre zaobchádzanie s EÚ produktmi na hnojenie, ktoré predstavujú riziko

1.  
Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že EÚ produkt na hnojenie predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, vykonajú v súvislosti s daným EÚ produktom na hnojenie hodnotenie vzťahujúce sa na všetky príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty podľa potreby na tento účel spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v priebehu hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že EÚ produkt na hnojenie nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote predpísanej orgánmi dohľadu nad trhom a úmernej povahe rizika prijal všetky primerané nápravné opatrenia na to, aby zosúladil EÚ produkt na hnojenie s uvedenými požiadavkami, stiahol ho z trhu alebo ho spätne prevzal.

Orgány dohľadu nad trhom o tom informujú príslušnú notifikovanú osobu.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.  
Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že neplnenie požiadaviek sa netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a o opatreniach, ktoré má hospodársky subjekt na ich žiadosť prijať.
3.  
Hospodársky subjekt zabezpečí, aby sa všetky primerané nápravné opatrenia prijali v súvislosti so všetkými dotknutými EÚ produktmi na hnojenie, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.
4.  
Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie EÚ produktu na hnojenie na svojom vnútroštátnom trhu, stiahnuť EÚ produkt na hnojenie z daného trhu, alebo ho spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom o týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

5.  

Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho EÚ produktu na hnojenie, údaje o pôvode tohto EÚ produktu na hnojenie, povahe údajného nesúladu a o možnom riziku, o povahe a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení, ako aj argumenty, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený niektorým z týchto dôvodov:

a) 

EÚ produkt na hnojenie nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe I, II alebo III;

b) 

nedostatky v harmonizovaných technických normách uvedených v článku 13;

c) 

nedostatky v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 14.

6.  
Členské štáty iné ako členský štát, ktorý postup podľa tohto článku inicioval, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o všetkých dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu dotknutého EÚ produktu na hnojenie, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením aj o svojich námietkach.
7.  
Ak do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku žiadny členský štát ani Komisia nevznesú námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, dané opatrenie sa pokladá za opodstatnené.
8.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa v súvislosti s dotknutým EÚ produktom na hnojenie bezodkladne prijali primerané obmedzujúce opatrenia, ako napríklad stiahnutie EÚ produktu na hnojenie z trhu.
9.  
Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom podľa tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá možnosť členských štátov regulovať produkty na hnojenie, ktoré nie sú EÚ produktmi na hnojenie.

Článok 39

Ochranný postup Únie

1.  
Ak sú po dokončení postupu stanoveného v článku 38 ods. 3 a 4 vznesené námietky proti opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právom Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí dané vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov uvedeného hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt v podobe rozhodnutia, v ktorom stanoví, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, v rozhodnutí sa všetkým členským štátom nariadi, aby prijali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho EÚ produktu na hnojenie zo svojho trhu a informovali o tom Komisiu.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, v rozhodnutí sa príslušnému členskému štátu nariadi, aby dané opatrenie zrušil.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho ihneď oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.  
Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad EÚ produktu na hnojenie sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných technických normách uvedených v článku 38 ods. 5 písm. b) tohto nariadenia, Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.
3.  
Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad EÚ produktu na hnojenie sa pripisuje nedostatkom v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 38 ods. 5 písm. c), Komisia bezodkladne prijme vykonávacie akty, ktorými príslušné spoločné špecifikácie zmení alebo zruší.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

Článok 40

Vyhovujúce EÚ produkty na hnojenie, ktoré predstavujú riziko

1.  
Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 38 ods. 1 členský štát zistí, že aj keď je EÚ produkt na hnojenie je v súlade s týmto nariadením, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote predpísanej orgánmi dohľadu nad trhom a úmernej povahe rizika prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý EÚ produkt na hnojenie pri sprístupnení na trhu toto riziko už nepredstavoval, na stiahnutie tohto EÚ produktu na hnojenie z trhu alebo na jeho spätné prevzatie.
2.  
Hospodársky subjekt zabezpečí, aby sa nápravné opatrenia prijali v súvislosti so všetkými dotknutými EÚ produktmi na hnojenie, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.
3.  
Členský štát ihneď informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého EÚ produktu na hnojenie, údaje o pôvode a dodávateľskom reťazci daného EÚ produktu na hnojenie, o povahe možného rizika a o povahe a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.
4.  
Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov uvedeného hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt v podobe rozhodnutia, v ktorom stanoví, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a podľa potreby nariadi primerané opatrenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 4 prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty.

5.  
Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho ihneď oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 41

Formálny nesúlad

1.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 38, ak členský štát dospeje v súvislosti s EÚ produktom na hnojenie k jednému z nasledujúcich zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a) 

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo s článkom 18 tohto nariadenia;

b) 

identifikačné číslo notifikovanej osoby bolo umiestnené v rozpore s článkom 18 alebo nebolo umiestnené v prípade, v ktorom sa to požaduje podľa článku 18;

c) 

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vypracované alebo nebolo vypracované správne;

d) 

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

e) 

informácie uvedené v článku 6 ods. 6 alebo v článku 8 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

f) 

nie je splnená ktorákoľvek iná administratívna požiadavka stanovená v článku 6 alebo článku 8.

2.  
Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na to, aby obmedzil alebo zakázal sprístupnenie EÚ produktu na hnojenie na trhu alebo zabezpečil stiahnutie produktu z trhu či spätné prevzatie.

Povinnosti členských štátov v tomto zmysle sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá ich možnosť regulovať produkty na hnojenie, ktoré nie sú EÚ produktmi na hnojenie.KAPITOLA VI

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI A POSTUP VÝBORU

Článok 42

Zmeny príloh

1.  

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 44, ktorými sa mení príloha I, s výnimkou limitných hodnôt kadmia a vymedzení kategórií produktov podľa účinku alebo iných prvkov súvisiacich s rozsahom týchto kategórií, ako aj prílohy II, III a IV na účely prispôsobenia uvedených príloh technickému pokroku a na účely uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu EÚ produktov na hnojenie:

a) 

ktoré majú potenciál byť predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu; a

b) 

pre ktoré existujú vedecké dôkazy o tom, že:

i) 

nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie a

ii) 

zabezpečujú agronomickú účinnosť.

Pri prijímaní delegovaných aktov, ktorými sa zavedú do prílohy I nové limitné hodnoty pre kontaminanty, Komisia podľa náležitého prípadu zohľadní vedecké stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Európskej chemickej agentúry alebo Spoločného výskumného centra Komisie.

Ak Komisia prijme delegované akty s cieľom doplniť alebo preskúmať kategórie komponentných materiálov, aby sa do nich zahrnuli materiály, ktoré možno pokladať za zhodnotený odpad alebo vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES, v uvedených delegovaných aktoch sa takéto materiály explicitne vylúčia z kategórií komponentných materiálov 1 a 11 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Pri prijímaní delegovaných aktov podľa tohto odseku Komisia uprednostní najmä vedľajšie živočíšne produkty, vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES a zhodnotený odpad pochádzajúce predovšetkým zo sektora poľnohospodárstva a agropotravinárskeho priemyslu, ako aj materiály a produkty, ktoré už boli zákonne uvedené na trh v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

2.  
Po 15. júli 2019 Komisia bez zbytočného odkladu posúdi struvit, biouhlie a produkty na báze popola. Ak sa uvedeným posúdením dospeje k záveru, že sú splnené kritériá uvedené v odseku 1 písm. b), Komisia prijme delegované akty podľa odseku 1 s cieľom zahrnúť uvedené materiály do prílohy II.
3.  
Komisia môže prijímať delegované akty podľa odseku 1, ktorými sa mení príloha II k tomuto nariadeniu s cieľom zahrnúť do kategórií komponentných materiálov materiály, ktoré v dôsledku činnosti zhodnocovania prestávajú byť odpadom, iba vtedy, ak sa pravidlami zhodnocovania v uvedenej prílohe prijatými najneskôr ku dňu zahrnutia zabezpečí, že uvedené materiály spĺňajú podmienky stanovené v článku 6 smernice 2008/98/ES.
4.  

Komisia môže prijímať delegované akty podľa odseku 1, ktorými sa mení príloha II s cieľom doplniť nové mikroorganizmy alebo nové kmene mikroorganizmov alebo doplňujúce metódy spracovania do kategórie komponentných materiálov pre takéto organizmy, až po tom, ako overí, ktoré kmene ďalších mikroorganizmov spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1 písm. b), a to na základe týchto údajov:

a) 

názov mikroorganizmu;

b) 

taxonomická klasifikácia mikroorganizmu: rod, druh, kmeň a metóda získavania;

c) 

údaje z vedeckej literatúry o bezpečnej výrobe, uchovávaní a používaní mikroorganizmu;

d) 

taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti, ako ho stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín;

e) 

informácie o výrobnom procese, čo v náležitých prípadoch zahŕňa metódy spracovania ako sušenie rozprašovaním, sušenie vo fluidnej vrstve, stacionárne sušenie, odstreďovanie, deaktivácia teplom, filtrácia a mletie;

f) 

informácie o totožnosti a hladinách rezíduí zvyškových medziproduktov, toxínov alebo mikrobiálnych metabolitov v komponentnom materiáli a

g) 

prirodzený výskyt, prežitie a mobilita v životnom prostredí.

5.  
Komisia môže prijímať delegované akty podľa odseku 1, ktorými sa mení príloha II k tomuto nariadeniu s cieľom doplniť odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009 do kategórií komponentných materiálov, iba vtedy, ak bol v súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia určený koncový bod vo výrobnom reťazci.

Komisia posúdi takéto odvodené produkty z hľadiska relevantných aspektov nezohľadnených na účely určenia koncového bodu vo výrobnom reťazci v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009. Ak z uvedeného posúdenia vyplynie záver, že kritériá uvedené v odseku 1 písm. b) tohto článku sú splnené, Komisia prijme delegované akty podľa odseku 1 tohto článku s cieľom zahrnúť uvedené materiály do tabuľky v kategórii komponentných materiálov 10 v časti II prílohy II k tomuto nariadeniu bez zbytočného odkladu, len čo sa takýto koncový bod určí.

6.  
Do 16. júla 2024 Komisia posúdi kritériá biodegradability polymérov uvedené v kategórii komponentných materiálov 9 bode 2 v časti II prílohy II a skúšobné metódy na overenie súladu s týmito kritériami a v náležitých prípadoch prijme delegované akty podľa odseku 1, v ktorých stanoví tieto kritériá.

Takýmito kritériami sa zabezpečí, že:

a) 

polymér v prirodzených pôdnych podmienkach a vodnom prostredí na území Únie dokáže prejsť takým fyzikálnym a biologickým rozkladom, že sa napokon rozloží len na oxid uhličitý, biomasu a vodu;

b) 

v porovnaní s príslušnou normou v rámci skúšky biodegradácie sa aspoň 90 % organického uhlíka obsiahnutého v polyméri počas maximálne 48 mesiacov po skončení obdobia účinku produktu na hnojenie uvedeného na etikete premení na oxid uhličitý; a

c) 

používanie polymérov nebude mať za následok hromadenie plastov v životnom prostredí.

7.  
Do 16. júla 2022 Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 44 s cieľom doplniť kategóriu komponentných materiálov 11 bod 3 v časti II prílohy II k tomuto nariadeniu stanovením kritérií agronomickej účinnosti a bezpečnosti používania vedľajších produktov v zmysle smernice 2008/98/ES v EÚ produktoch na hnojenie. V týchto kritériách sa zohľadnia súčasné postupy pri výrobe produktu, technologický vývoj a najnovšie vedecké dôkazy.
8.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 44, ktorými sa mení príloha I, s výnimkou limitných hodnôt kadmia, ako aj prílohy II, III a IV na základe nových vedeckých dôkazov. Komisia využije toto splnomocnenie, ak sa na základe vyhodnotenia rizika preukáže, že je potrebná zmena na zabezpečenie toho, aby žiadny EÚ produkt na hnojenie, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia, nepredstavoval za bežných podmienok používania riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie.

Článok 43

Samostatné delegované akty pre samostatné kategórie komponentných materiálov

Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty podľa článku 42 prijme samostatný delegovaný akt pre každú kategóriu komponentných materiálov v prílohe II. Uvedené delegované akty zahŕňajú akékoľvek zmeny príloh I, III a IV, ktoré sú potrebné v dôsledku zmien prílohy II.

Článok 44

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 42 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 15. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 42 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 42 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 45

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha Výbor pre produkty na hnojenie. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.KAPITOLA VII

ZMENY

Článok 46

Zmeny nariadenia (ES) č. 1069/2009

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa mení takto:

1. 

V článku 5 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.  
Pre odvodené produkty uvedené v článkoch 32, 35 a 36, ktoré už nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, sa môže stanoviť koncový bod výrobného reťazca, po ktorého dosiahnutí už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

Tieto odvodené produkty sa tak môžu uviesť na trh bez obmedzení vyplývajúcich z tohto nariadenia a nie sú už predmetom úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a, ktorými sa toto nariadenie doplní tým, že sa určí koncový bod výrobného reťazca, po ktorého dosiahnutí produkty uvedené v tomto odseku už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

3.  
V prípade rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat sa články 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 týkajúce sa mimoriadnych zdravotných opatrení primerane uplatňujú na odvodené produkty uvedené v článkoch 32, 33 a 36 tohto nariadenia.
4.  
Do šiestich mesiacov od 15. júla 2019 Komisia začne prvé posúdenie tých odvodených produktov uvedených v článku 32, ktoré sa už vo veľkej miere používajú v Únii ako organické hnojivá a zúrodňujúce látky. Toto posúdenie zahŕňa minimálne tieto produkty: mäsová múčka, kostná múčka, mäsokostná múčka, krv zvierat, hydrolyzované bielkoviny z materiálov kategórie 3, spracovaný hnoj, kompost, zvyšky rozkladu vznikajúce pri premene na bioplyn, perová múčka, glycerín a iné produkty z materiálov kategórie 2 alebo 3 pochádzajúce z výroby bionafty a obnoviteľných palív, ako aj krmivo pre spoločenské zvieratá, krmivá a psie žuvačky, ktoré boli zamietnuté z komerčných dôvodov alebo kvôli technickému zlyhaniu, a odvodené produkty z krvi zvierat, z koží a kožiek, z paznechtov a rohov, z guána z netopierov a vtákov, z vlny a srsti, z peria a páperia a zo štetín ošípaných. Ak z posúdenia vyplynie, že uvedené odvodené produkty už nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, Komisia určí koncový bod výrobného reťazca podľa odseku 2 tohto článku, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do šiestich mesiacov po ukončení posúdenia.“
2. 

Vkladá sa tento článok:

„Článok 51a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 15. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( *1 ).
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 47

Zmeny nariadenia (ES) č. 1107/2009

Nariadenie (ES) č. 1107/2009 sa mení takto:

1. 

V článku 2 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) 

ovplyvnenie životných procesov rastlín, ako sú napríklad látky ovplyvňujúce ich rast iné ako živiny alebo rastlinné biostimulátory;“.

2. 

V článku 3 sa dopĺňa tento bod:

„34. 

„rastlinný biostimulátor“ je prípravok, ktorý stimuluje proces výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín a ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny alebo jej rizosféry:

a) 

efektívnosť využívania živín;

b) 

tolerancia na abiotický stres;

c) 

kvalitatívne znaky;

d) 

dostupnosť živín nachádzajúcich sa v pôde alebo v rizosfére;“.

3. 

V článku 80 sa dopĺňa tento odsek:

„8.  
Na prípravok, pre ktorý sa udelila autorizácia podľa článku 32 ods. 1 na základe žiadosti podanej pred 15. júlom 2019 a ktorý po tomto dátume patrí do vymedzenia pojmu v článku 3 bode 34, sa naďalej uplatňuje toto nariadenie počas obdobia stanoveného v autorizácii.“.KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o uvedených pravidlách a opatreniach bezodkladne informujú Komisiu a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá uvedené pravidlá a opatrenia ovplyvní.

Článok 49

Správa

Do 16. júla 2026 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a jeho celkový vplyv, pokiaľ ide o dosahovanie jeho cieľov, vrátane vplyvu na malé a stredné podniky. Správa obsahuje:

a) 

posúdenie fungovania vnútorného trhu s produktmi na hnojenie vrátane efektívnosti posudzovania zhody a dohľadu nad trhom a analýzu účinkov dobrovoľnej harmonizácie na výrobu, na podiely na trhu a na obchodné toky EÚ produktov na hnojenie a produktov na hnojenie uvedených na trh podľa vnútroštátnych pravidiel;

b) 

revíziu limitných hodnôt pre obsah kadmia vo fosforečných hnojivách s cieľom posúdiť realizovateľnosť zníženia uvedených limitných hodnôt na nižšiu vhodnú úroveň, a to na základe dostupných technológií a vedeckých dôkazov o expozícii účinkom kadmia a o jeho akumulácii v životnom prostredí, pričom sa zohľadnia environmentálne faktory, najmä v súvislosti s pôdnymi a klimatickými podmienkami, zdravotné faktory, ako aj sociálno-ekonomické faktory vrátane bezpečnosti dodávok;

c) 

posúdenie uplatňovania obmedzení týkajúcich sa množstva kontaminantov stanovených v prílohe I a posúdenie akýchkoľvek nových relevantných vedeckých informácií týkajúcich sa toxicity a karcinogenity kontaminantov, ktoré budú dostupné, a to vrátane rizík vyplývajúcich z kontaminácie uránom v produktoch na hnojenie.

V správe sa náležite zohľadní technologický pokrok a inovácia, ako aj procesy štandardizácie týkajúce sa výroby a používania produktov na hnojenie. V náležitom prípade sa k správe pripojí legislatívny návrh.

Článok 50

Preskúmanie biodegradability

Do 16. júla 2024 Komisia uskutoční preskúmanie s cieľom posúdiť možnosť stanoviť kritériá biodegradability pre mulčovacie fólie a možnosť ich začlenenia do kategórie komponentných materiálov 9 v časti II prílohy II.

Článok 51

Zrušenie nariadenia (ES) č. 2003/2003

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 sa zrušuje s účinnosťou od 16. júla 2022.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 52

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebránia tomu, aby sa na trhu sprístupňovali produkty, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivo ES“ pred 16. júlom 2022. Na takéto produkty sa však mutatis mutandis uplatňuje kapitola V tohto nariadenia.

Článok 53

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. júla 2022.

Avšak:

a) 

článok 4 ods. 3 a články 14, 42, 43, 44, 45, 46 a 47 sa uplatňujú od 15. júla 2019; a

b) 

články 20 až 36 sa uplatňujú od 16. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Kategórie produktov podľa účinku (ďalej len „PFC“ – Product Function Categories) pre EÚ produkty na hnojenie

ČASŤ I

OZNAČENIE PFC

1.   Hnojivo

A.   Organické hnojivo

I. Tuhé organické hnojivo

II. Kvapalné organické hnojivo

B.   Organicko-minerálne hnojivo

I. Tuhé organicko-minerálne hnojivo

II. Kvapalné organicko-minerálne hnojivo

C.   Anorganické hnojivo

I. Anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

a) 

Tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

i) 

Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

A) 

Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

ii) 

Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

A) 

Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka

b) 

Kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

i) 

Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

ii) 

Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

II. Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny

a) 

Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny

b) 

Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny

2.   Prípravok na vápnenie

3.   Pôdna pomocná látka

A. Organická pôdna pomocná látka

B. Anorganická pôdna pomocná látka

4.   Pestovateľský substrát

5.   Inhibítor

A. Inhibítor nitrifikácie

B. Inhibítor denitrifikácie

C. Inhibítor ureázy

6.   Rastlinný biostimulátor

A. Mikrobiálny rastlinný biostimulátor

B. Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor

7.   Zmes produktov na hnojenie

ČASŤ II

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA PFC

1. V tejto časti sa stanovujú požiadavky týkajúce sa produktov podľa účinku (PFC), do ktorých sa zaraďujú EÚ produkty na hnojenie z hľadiska svojho uvedeného účinku.

2. Požiadavky stanovené v tejto prílohe pre určitú kategóriu PFC sa uplatňujú na EÚ produkty na hnojenie vo všetkých podkategóriách danej PFC.

3. Ak je na EÚ produkte na hnojenie uvedené, že má účinok stanovený v tejto prílohe pri príslušnej PFC, toto tvrdenie vychádza z mechanizmu jeho pôsobenia, relatívneho obsahu jeho rôznych zložiek alebo z akéhokoľvek iného relevantného parametra.

4. Ak súlad s určitou požiadavkou (napríklad neprítomnosť určitého kontaminantu) nepochybne a jednoznačne vyplýva z povahy EÚ produktu na hnojenie alebo z jeho výrobného procesu, uvedený súlad možno predpokladať, na zodpovednosť výrobcu, pri postupe posudzovania zhody bez vykonania overenia (napríklad skúšania).

▼M1

5. Rezíduá farmakologicky účinnej látky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( 1 ) (ES) č. 470/2009 môžu byť prítomné v EÚ produkte na hnojenie, len ak je táto látka buď:

— 
zahrnutá do tabuľky 1 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 ( 2 ), alebo
— 
jej referenčná hodnota na prijatie opatrení bola stanovená v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/1871 ( 3 ) a táto látka alebo jej rezíduá sú v EÚ produkte na hnojenie prítomné na úrovni, ktorá sa pohybuje pod touto referenčnou hodnotou.

▼M1

5a. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať účinnú látku v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 len vtedy, ak tento EÚ produkt na hnojenie neslúži na ochranu rastlín v zmysle článku 2 ods. 1 uvedeného nariadenia.

▼B

6. Do žiadneho EÚ produktu na hnojenie sa nesmú zámerne pridávať fosforitany. Nezámerná prítomnosť fosforitanov nesmie presiahnuť 0,5 hm. %.

7. Požiadavky uvedené v tejto prílohe sa pri určitých živinách vyjadrujú v oxidovanej forme. Ak sa súlad posudzuje na základe prítomnosti danej živiny v jej elementárnej forme, použijú sa tieto konverzné faktory:

fosfor (P)

=

oxid fosforečný (P2O5) × 0,436

draslík (K)

=

oxid draselný (K2O) × 0,830

vápnik (Ca)

=

oxid vápenatý (CaO) × 0,715

horčík (Mg)

=

oxid horečnatý (MgO) × 0,603

sodík (Na)

=

oxid sodný (Na2O) × 0,742

síra (S)

=

oxid sírový (SO3) × 0,400.

8. Požiadavky uvedené v tejto prílohe sú vyjadrené odkazom na organický uhlík (Corg). Ak sa súlad posudzuje na základe organickej hmoty, použije sa tento konverzný faktor:

organický uhlík (Corg) = organická hmota × 0,56.

PFC 1: HNOJIVO

Hnojivo je EÚ produkt na hnojenie, ktorého účinkom je poskytnutie živín rastlinám alebo hubám.

PFC 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVO

1. Organické hnojivo obsahuje:

— 
organický uhlík (Corg) a
— 
živiny

výlučne biologického pôvodu.

Organické hnojivo môže obsahovať rašelinu, leonardit a lignit, ale nesmie obsahovať žiadny iný materiál, ktorý je fosilizovaný alebo pevne usadený v geologických útvaroch.

2. Kontaminanty v organickom hnojive nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg sušiny,

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

d)

nikel (Ni): 50 mg/kg sušiny,

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny a

f)

anorganický arzén (As): 40 mg/kg sušiny.

Organické hnojivo nesmie obsahovať biuret (C2H5N3O2).

3. Obsah medi (Cu) v organickom hnojive nesmie prekročiť 300 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v organickom hnojive nesmie prekročiť 800 mg/kg sušiny.

4. Patogény v organickom hnojive nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v kolónie tvoriacich jednotkách (KTJ) je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

PFC 1(A)(I): TUHÉ ORGANICKÉ HNOJIVO

1. Tuhé organické hnojivo musí byť v tuhej forme.

2. Tuhé organické hnojivo musí obsahovať aspoň jednu z týchto deklarovaných primárnych živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).

Ak tuhé organické hnojivo obsahuje len jednu deklarovanú primárnu živinu, obsah uvedenej živiny musí byť najmenej:

a) 

2,5 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

2 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

2 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Ak tuhé organické hnojivo obsahuje viac ako jednu deklarovanú primárnu živinu, obsahy uvedených živín musia byť najmenej:

a) 

1 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

1 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

1 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Súčet obsahov uvedených živín musí byť najmenej 4 hm. %.

3. Obsah organického uhlíka (Corg) v tuhom organickom hnojive musí byť najmenej 15 hm. %.

PFC 1(A)(II): KVAPALNÉ ORGANICKÉ HNOJIVO

1. Kvapalné organické hnojivo musí byť v kvapalnej forme.

2. Kvapalné organické hnojivo musí obsahovať aspoň jednu z týchto deklarovaných primárnych živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).

Ak kvapalné organické hnojivo obsahuje len jednu deklarovanú primárnu živinu, obsah uvedenej živiny musí byť najmenej:

a) 

2 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

1 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

2 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Ak kvapalné organické hnojivo obsahuje viac ako jednu deklarovanú primárnu živinu, obsahy uvedených živín musia byť najmenej:

a) 

1 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

1 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

1 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Súčet obsahov uvedených živín musí byť najmenej 3 hm. %.

3. Obsah organického uhlíka (Corg) v kvapalnom organickom hnojive musí byť najmenej 5 hm. %.

PFC 1(B): ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVO

1. Organicko-minerálne hnojivo je zložené z

a) 

jedného alebo viacerých anorganických hnojív podľa vymedzenia v PFC 1(C) a

b) 

jedného alebo viacerých materiálov obsahujúcich:

— 
organický uhlík (Corg) a
— 
živiny

výlučne biologického pôvodu.

Organicko-minerálne hnojivo môže obsahovať rašelinu, leonardit a lignit, ale nesmie obsahovať žiadny iný materiál, ktorý je fosilizovaný alebo pevne usadený v geologických útvaroch.

2. Ak je jedno alebo viacero anorganických hnojív v zložení jednozložkové alebo viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka uvedené v PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), organicko-minerálne hnojivo nesmie obsahovať 16 alebo viac hm. % dusíka (N) v dôsledku prítomnosti dusičnanu amónneho (NH4NO3).

3. Kontaminanty v organicko-minerálnom hnojive nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd):

i) 

ak je celkový obsah fosforu (P) v organicko-minerálnom hnojive nižší ako 5 hm. % ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5): 3 mg/kg sušiny, alebo

ii) 

ak je celkový obsah fosforu (P) v organicko-minerálnom hnojive rovný alebo vyšší ako 5 hm. % ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné hnojivo“): 60 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny;

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny;

d)

nikel (Ni): 50 mg/kg sušiny;

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny;

f)

anorganický arzén (As): 40 mg/kg sušiny; a

g)

biuret (C2H5N3O2): 12 g/kg sušiny.

4. Obsah medi (Cu) v organicko-minerálnom hnojive nesmie prekročiť 600 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v organicko-minerálnom hnojive nesmie prekročiť 1 500  mg/kg sušiny. Tieto limitné hodnoty sa však neuplatňujú, ak boli meď (Cu) alebo zinok (Zn) pridané do organicko-minerálneho hnojiva zámerne na účely nápravy nedostatku mikroživín v pôde a sú deklarované v súlade s prílohou III.

5. Patogény v organicko-minerálnom hnojive nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

PFC 1(B)(I): TUHÉ ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVO

1. Tuhé organicko-minerálne hnojivo musí byť v tuhej forme.

2. Tuhé organicko-minerálne hnojivo musí obsahovať aspoň jednu z týchto deklarovaných primárnych živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).

Ak tuhé organicko-minerálne hnojivo obsahuje len jednu deklarovanú primárnu živinu, obsah uvedenej živiny musí byť najmenej:

a) 

2,5 hm. % celkového dusíka (N), z toho organický dusík (Norg) musí predstavovať 1 hm. %,

b) 

2 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

2 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Ak tuhé organicko-minerálne hnojivo obsahuje viac ako jednu deklarovanú primárnu živinu, obsahy uvedených živín musia byť najmenej:

a) 

2 hm. % celkového dusíka (N), z toho organický dusík (Norg) musí predstavovať 0,5 hm. %,

b) 

2 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

2 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Súčet obsahov uvedených živín musí byť najmenej 8 hm. %.

3. Obsah organického uhlíka (Corg) v tuhom organicko-minerálnom hnojive musí byť najmenej 7,5 hm. %.

4. Každá materiálová jednotka tuhého organicko-minerálneho hnojiva musí obsahovať organický uhlík (Corg) a všetky živiny v ich deklarovanom množstve. Materiálová jednotka sa vzťahuje na jeden komponentný kus produktu, ako sú granuly alebo pelety.

PFC 1(B)(II): KVAPALNÉ ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVO

1. Kvapalné organicko-minerálne hnojivo je v kvapalnej forme.

2. Kvapalné organicko-minerálne hnojivo musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných primárnych živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).

Ak kvapalné organicko-minerálne hnojivo obsahuje len jednu deklarovanú primárnu živinu, obsah uvedenej živiny musí byť najmenej:

a) 

2 hm. % celkového dusíka (N), z toho organický dusík (Norg) musí predstavovať 0,5 hm. %,

b) 

2 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

2 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Ak kvapalné organicko-minerálne hnojivo obsahuje viac ako jednu deklarovanú primárnu živinu, obsahy uvedených živín musia byť najmenej:

a) 

2 hm. % celkového dusíka (N), z toho organický dusík (Norg) musí predstavovať 0,5 hm. %,

b) 

2 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

c) 

2 hm. % celkového oxidu draselného (K2O).

Súčet obsahov uvedených živín musí byť najmenej 6 hm. %.

3. Obsah organického uhlíka (Corg) v kvapalnom organicko-minerálnom hnojive musí byť najmenej 3 hm. %.

PFC 1(C): ANORGANICKÉ HNOJIVO

1. Anorganické hnojivo je hnojivo, ktoré obsahuje živiny v minerálnej forme alebo z ktorého sa živiny v takejto forme uvoľňujú, pričom to nie je ani organické, ani organicko-minerálne hnojivo.

2. Okrem požiadaviek kategórií PFC 1 (C) (I) alebo PFC 1 (C) (II) musí anorganické hnojivo, ktoré obsahuje viac ako 1 hm. % organického uhlíka (Corg) iného, ako je organický uhlík (Corg) pochádzajúci z:

— 
chelátotvorných alebo komplexotvorných činidiel uvedených v kategórii komponentných materiálov (ďalej len „CMC“ – component material category) 1 bode 3 v časti II prílohy II,

▼M6

— 
zložiek inhibujúcich nitrifikáciu, zložiek inhibujúcich denitrifikáciu alebo zložiek inhibujúcich ureázu uvedených v CMC 1 bode 4 v časti II prílohy II,

▼B

— 
obalových činidiel uvedených v CMC 9 bode 1 písm. a) v časti II prílohy II,
— 
močoviny (CH4N2O), alebo
— 
kyánamidu vápenatého (CaCN2)

spĺňať požiadavku, že patogény v anorganickom hnojive nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

PFC 1(C)(I): ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Účelom anorganického hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám alebo hubám jednu alebo viacero z týchto makroživín:

a) 

primárne makroživiny: dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K),

b) 

sekundárne makroživiny: vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síru (S).

2. Kontaminanty v anorganickom hnojive s obsahom makroživiny nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd):

i) 

ak je celkový obsah fosforu (P) v anorganickom hnojive s obsahom makroživiny nižší ako 5 hm. % ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5): 3 mg/kg sušiny, alebo

ii) 

ak je celkový obsah fosforu (P) v anorganickom hnojive s obsahom makroživiny rovný alebo vyšší ako 5 hm. % ekvivalentu oxidu fosforečného (P2O5) („fosforečné hnojivo“): 60 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

d)

nikel (Ni): 100 mg/kg sušiny,

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny,

f)

arzén (As): 40 mg/kg sušiny,

g)

biuret (C2H5N3O2): 12 g/kg sušiny,

h)

perchlorát (ClO4-): 50 mg/kg sušiny.

3. Obsah medi (Cu) v anorganickom hnojive s obsahom makroživiny nesmie prekročiť 600 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v anorganickom hnojive s obsahom makroživiny nesmie prekročiť 1 500  mg/kg sušiny. Tieto limitné hodnoty sa však neuplatňujú, ak boli meď (Cu) alebo zinok (Zn) pridané do anorganického hnojiva s obsahom makroživiny zámerne na účely nápravy nedostatku mikroživín v pôde a sú deklarované v súlade s prílohou III.

PFC 1(C)(I)(a): TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

Tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny je v tuhej forme.

PFC 1(C)(I)(a)(i): JEDNOZLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:

a) 

iba jednej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)], alebo

b) 

iba jednej primárnej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)] a jednej alebo viacerých sekundárnych makroživín [vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)].

2. Ak jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny obsahuje len jednu deklarovanú makroživinu [dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)], obsah uvedenej makroživiny musí byť najmenej:

a) 

10 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

12 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5),

c) 

6 hm. % celkového oxidu draselného (K2O),

d) 

5 hm. % celkového oxidu horečnatého (MgO),

e) 

12 hm. % celkového oxidu vápenatého (CaO),

f) 

10 hm. % celkového oxidu sírového (SO3), alebo

g) 

1 hm. % celkového oxidu sodného (Na2O).

Obsah celkového oxidu sodného (Na2O) však nesmie prekročiť 40 hm. %.

Ak jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny obsahuje len jednu deklarovanú primárnu makroživinu [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)] a jednu alebo viac deklarovaných sekundárnych makroživín [vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)]:

a) 

obsah uvedenej primárnej makroživiny musí byť najmenej:

i) 

3 hm. % celkového dusíka (N),

ii) 

3 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

iii) 

3 hm. % celkového oxidu draselného (K2O);

b) 

obsah uvedenej sekundárnej makroživiny alebo obsahy uvedených sekundárnych makroživín musí(-ia) byť najmenej:

i) 

1,5 hm. % celkového oxidu horečnatého (MgO),

ii) 

1,5 hm. % celkového oxidu vápenatého (CaO),

iii) 

1,5 hm. % celkového oxidu sírového (SO3), alebo

iv) 

1 hm. % celkového oxidu sodného (Na2O).

Obsah celkového oxidu sodného (Na2O) však nesmie prekročiť 40 hm. %.

Súčet obsahov všetkých deklarovaných primárnych a sekundárnych makroživín musí byť najmenej 18 hm. %.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): VIACZLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:

a) 

viac ako jednej primárnej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)], alebo

b) 

viac ako jednej sekundárnej makroživiny [vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)] a žiadnej primárnej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)].

2. Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných makroživín v najmenej týchto obsahoch:

a) 

3 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

3 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5),

c) 

3 hm. % celkového oxidu draselného (K2O),

d) 

1,5 hm. % celkového oxidu horečnatého (MgO),

e) 

1,5 hm. % celkového oxidu vápenatého (CaO),

f) 

1,5 hm. % celkového oxidu sírového (SO3), alebo

g) 

1 hm. % celkového oxidu sodného (Na2O).

Obsah celkového oxidu sodného (Na2O) však nesmie prekročiť 40 hm. %.

Súčet obsahov všetkých deklarovaných makroživín musí byť najmenej 18 hm. %.

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): JEDNOZLOŽKOVÉ ALEBO VIACZLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINOU TYPU DUSIČNANU AMÓNNEHO S VYSOKÝM OBSAHOM DUSÍKA

1. Jednozložkové alebo viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka je na báze dusičnanu amónneho (NH4NO3) a obsahuje najmenej 28 hm. % dusíka (N) v dôsledku prítomnosti dusičnanu amónneho (NH4NO3).

2. Akákoľvek iná hmota ako dusičnan amónny (NH4NO3) je voči dusičnanu amónnemu (NH4NO3) inertná.

3. Jednozložkové alebo viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka sa koncovému používateľovi sprístupňuje len v balenej forme. Obal je uzavretý takým spôsobom alebo takým zariadením, aby sa pri otvorení nenávratne poškodil uzáver, plomba uzáveru alebo samotný obal. Je možné používať ventilové vrecia.

4. Retencia oleja jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka po dvoch tepelných cykloch opísaných v module A1 bode 4.1 časti II prílohy IV nesmie prekročiť 4 hm. %.

5. Odolnosť jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka proti výbuchu musí byť taká, že

— 
po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 bode 4.3 časti II prílohy IV,
— 
v dvoch skúškach odolnosti proti výbuchu opísaných v module A1 bode 4.3 časti II prílohy IV,

dôjde k stlačeniu jedného alebo viacerých podporných olovených valcov v rozsahu menšom ako 5 %.

6. Hmotnostné % horľavých materiálov meraných ako uhlík (C) nesmie prekročiť:

— 
0,2 % v prípade jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka s obsahom dusíka (N) najmenej 31,5 hm. % a
— 
0,4 % v prípade jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka s obsahom dusíka (N) najmenej 28 hm. %, ale menej ako 31,5 hm. %.

7. Roztok 10 g jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka v 100 ml vody musí mať hodnotu pH najmenej 4,5.

8. Cez sito s veľkosťou ôk 1 mm nesmie prejsť viac ako 5 hm. % a cez sito s veľkosťou ôk 0,5 mm nesmie prejsť viac ako 3 hm. %.

9. Obsah medi (Cu) nesmie byť vyšší ako 10 mg/kg a obsah chlóru (Cl) nesmie byť vyšší ako 200 mg/kg.

PFC 1(C)(I)(b): KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

Kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí byť v kvapalnej forme.

PFC 1(C)(I)(b)(i): JEDNOZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:

a) 

iba jednej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)] alebo

b) 

iba jednej primárnej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)] a jednej alebo viacerých sekundárnych makroživín [vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)].

2. Ak jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny obsahuje len jednu deklarovanú makroživinu [dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)], obsah uvedenej makroživiny musí byť najmenej:

a) 

5 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

5 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5),

c) 

3 hm. % celkového oxidu draselného (K2O),

d) 

2 hm. % celkového oxidu horečnatého (MgO),

e) 

6 hm. % celkového oxidu vápenatého (CaO),

f) 

5 hm. % celkového oxidu sírového (SO3), alebo

g) 

1 hm. % celkového oxidu sodného (Na2O).

Obsah celkového oxidu sodného (Na2O) však nesmie prekročiť 40 hm. %.

Ak jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny obsahuje len jednu deklarovanú primárnu makroživinu [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)] a jednu alebo viac deklarovaných sekundárnych makroživín [vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)]:

a) 

obsah uvedenej primárnej makroživiny musí byť najmenej:

i) 

1,5 hm. % celkového dusíka (N),

ii) 

1,5 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5), alebo

iii) 

1,5 hm. % celkového oxidu draselného (K2O); a

b) 

obsah uvedenej sekundárnej makroživiny alebo obsahy uvedených sekundárnych makroživín musí(-ia) byť najmenej:

i) 

0,75 hm. % celkového oxidu horečnatého (MgO),

ii) 

0,75 hm. % celkového oxidu vápenatého (CaO),

iii) 

0,75 hm. % celkového oxidu sírového (SO3), alebo

iv) 

0,5 hm. % celkového oxidu sodného (Na2O).

Obsah celkového oxidu sodného (Na2O) však nesmie prekročiť 20 hm. %.

Súčet obsahov všetkých deklarovaných primárnych a sekundárnych makroživín musí byť najmenej 7 hm. %.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:

a) 

viac ako jednej primárnej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)], alebo

b) 

viac ako jednej sekundárnej makroživiny [vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na), síra (S)] a žiadnej primárnej makroživiny [dusík (N), fosfor (P), draslík (K)].

2. Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v najmenej týchto obsahoch:

a) 

1,5 hm. % celkového dusíka (N),

b) 

1,5 hm. % celkového oxidu fosforečného (P2O5),

c) 

1,5 hm. % celkového oxidu draselného (K2O),

d) 

0,75 hm. % celkového oxidu horečnatého (MgO),

e) 

0,75 hm. % celkového oxidu vápenatého (CaO),

f) 

0,75 hm. % celkového oxidu sírového (SO3), alebo

g) 

0,5 hm. % celkového oxidu sodného (Na2O).

Obsah celkového oxidu sodného (Na2O) však nesmie prekročiť 20 hm. %.

Súčet obsahov všetkých deklarovaných živín musí byť najmenej 7 hm. %.

PFC 1(C)(II): ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

1. Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je anorganické hnojivo iné ako anorganické hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého účelom je poskytovať rastlinám alebo hubám jednu alebo viacero z týchto mikroživín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) alebo zinok (Zn).

2. Anorganické hnojivá s obsahom mikroživiny sa koncovému používateľovi sprístupňujú len v balenej forme.

3. Kontaminanty v anorganickom hnojive s obsahom mikroživiny nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:Kontaminant

Limitné hodnoty kontaminantov vyjadrená v mg v pomere k celkovému obsahu mikroživín vyjadrenému v kg

[v mg/kg celkového obsahu mikroživín, t. j. bóru (B), kobaltu (Co), medi (Cu), železa (Fe), mangánu (Mn), molybdénu (Mo) a zinku (Zn)]

arzén (As)

1 000

kadmium (Cd)

200

olovo (Pb)

600

ortuť (Hg)

100

nikel (Ni)

2 000

PFC 1(C)(II)(a): JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

1. Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej mikroživiny.

2. Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny musí patriť do jednej z typológií a zodpovedať príslušnému opisu a požiadavkám na minimálny obsah mikroživiny podľa tejto tabuľky:Typológia

Opis

Minimálny obsah mikroživiny

▼M1

Hnojivo s obsahom mikroživiny vo forme soli

Chemickým procesom získané jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny, ktoré obsahuje ako základnú zložku minerálnu iónovú soľ

10 hm. % hnojiva s obsahom mikroživiny vo forme soli musí pozostávať z mikroživiny

▼B

Hnojivo s mikroživinou vo forme oxidu alebo hydroxidu

Chemickým procesom získané jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny, ktoré obsahuje ako základnú zložku oxid alebo hydroxid

10 hm. % hnojiva s mikroživinou vo forme oxidu alebo hydroxidu musí pozostávať z mikroživiny

Hnojivo na báze mikroživín

Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny, ktoré tvorí hnojivo s obsahom mikroživiny vo forme soli s jedným alebo viacerými inými hnojivami s obsahom mikroživiny vo forme soli a/alebo s jednotlivou mikroživinou vo forme chelátu

5 hm. % hnojiva na báze mikroživín musí pozostávať z mikroživiny

Hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku

Vodný roztok rôznych foriem jednozložkového anorganického hnojiva s obsahom mikroživiny

2 hm. % hnojiva s obsahom mikroživiny v roztoku musia pozostávať z mikroživiny rozpustnej vo vode

Hnojivo s obsahom mikroživiny vo forme suspenzie

Suspenzia rôznych foriem jednozložkového anorganického hnojiva s obsahom mikroživiny

2 hm. % hnojiva s obsahom mikroživiny vo forme suspenzie musia pozostávať z mikroživiny

Hnojivo s obsahom mikroživiny vo forme chelátu

Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny rozpustné vo vode, v ktorom je deklarovaná mikroživina chemicky kombinovaná s chelátotvorným(-i) činidlom(-ami), ktoré spĺňa požiadavky uvedené v CMC 1 v časti II prílohy II

— 5 hm. % hnojiva s obsahom mikroživiny vo forme chelátu musí pozostávať z mikroživiny rozpustnej vo vode a

— najmenej 80 % mikroživiny rozpustnej vo vode musí byť uvedených do formy chelátu chelátotvorným činidlom, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v CMC 1 v časti II prílohy II

▼M1

Cheláty mikroživiny, ktoré sú látkami UVCB (1)

Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny rozpustné vo vode, v ktorom je deklarovaná mikroživina chemicky kombinovaná s chelátotvorným(-i) činidlom(-ami), ktoré spĺňa(-jú) požiadavky uvedené v CMC 1 v časti II prílohy II

— 5 hm. % chelátov mikroživiny, ktoré sú látkami UVCB, musí pozostávať z mikroživiny rozpustnej vo vode a najmenej 80 % mikroživiny rozpustnej vo vode musí byť vo forme chelátu (chelátová zložka) a najmenej 50 % mikroživiny rozpustnej vo vode musí byť uvedených do formy chelátu osobitnými chelátotvornými činidlami, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v CMC 1 v časti II prílohy II

▼B

Hnojivo s obsahom mikroživiny vo forme komplexu

Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny rozpustné vo vode, v ktorom je deklarovaná mikroživina chemicky kombinovaná s komplexotvorným činidlom (činidlami), ktoré spĺňa požiadavky uvedené v CMC 1 v časti II prílohy II

— 5 hm. % hnojiva s obsahom mikroživiny vo forme komplexu musí pozostávať z mikroživiny rozpustnej vo vode a

— najmenej 80 % mikroživiny rozpustnej vo vode musí byť uvedených do formy komplexu komplexotvorným činidlom, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v CMC 1 v časti II prílohy II

(1)   

UVCB: látky neznámeho alebo variabilného zloženia, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály.

PFC 1(C)(II)(b): VIACZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

1. Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny má deklarovaný obsah viac ako jednej mikroživiny.

2. Súčet obsahov všetkých deklarovaných mikroživín vo viaczložkovom anorganickom hnojive s obsahom mikroživiny musí byť najmenej:

a) 

2 hm. % pri hnojivách v kvapalnej forme;

b) 

5 hm. % pri hnojivách v tuhej forme.

PFC 2: PRÍPRAVOK NA VÁPNENIE

1. Prípravok na vápnenie je EÚ produkt na hnojenie, ktorého účinkom je korekcia kyslosti pôdy.

Prípravok na vápnenie obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).

2. Kontaminanty v prípravku na vápnenie nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd): 2 mg/kg sušiny,

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

d)

nikel (Ni): 90 mg/kg sušiny,

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny,

f)

arzén (As): 40 mg/kg sušiny.

3. Obsah medi (Cu) v prípravku na vápnenie nesmie prekročiť 300 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v prípravku na vápnenie nesmie prekročiť 800 mg/kg sušiny.

4. Musia sa splniť tieto parametre stanovené na základe hmotnosti prípravku na vápnenie:

a) 

minimálna neutralizačná hodnota: 15 (ekvivalent CaO) alebo 9 (ekvivalent HO-),

b) 

minimálna reaktivita: 10 % (test kyselinou chlorovodíkovou) alebo 50 % po šiestich mesiacoch (test inkubácie) a

c) 

minimálna veľkosť zrna: najmenej 70 % < 1 mm, okrem páleného vápna, granulovaného prípravku na vápnenie a kriedy (najmenej 70 % prípravku na vápnenie musí prejsť cez sito s veľkosťou ôk 1 mm).

PFC 3: PÔDNA POMOCNÁ LÁTKA

Pôdna pomocná látka je EÚ produkt na hnojenie, ktorého účinkom je zachovanie, zlepšenie alebo ochrana fyzikálnych alebo chemických vlastností, štruktúry alebo biologickej aktivity pôdy, do ktorej sa pridáva.

PFC 3(A): ORGANICKÁ PÔDNA POMOCNÁ LÁTKA

1. Organická pôdna pomocná látka pozostáva z materiálu, z ktorého je 95 % výlučne biologického pôvodu.

Organická pôdna pomocná látka môže obsahovať rašelinu, leonardit a lignit, ale nesmie obsahovať žiadny iný materiál, ktorý je fosilizovaný alebo pevne usadený v geologických útvaroch.

2. Kontaminanty v organickej pôdnej pomocnej látke nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd): 2 mg/kg sušiny,

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

d)

nikel (Ni): 50 mg/kg sušiny,

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny a

f)

anorganický arzén (As): 40 mg/kg sušiny.

3. Obsah medi (Cu) v organickej pôdnej pomocnej látke nesmie prekročiť 300 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v organickej pôdnej pomocnej látke nesmie prekročiť 800 mg/kg sušiny.

4. Patogény v organickej pôdnej pomocnej látke nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

5. Organická pôdna pomocná látka musí obsahovať najmenej 20 % sušiny.

6. Obsah organického uhlíka (Corg) v organickej pôdnej pomocnej látke musí byť najmenej 7,5 hm. %.

PFC 3(B): ANORGANICKÁ PÔDNA POMOCNÁ LÁTKA

1. Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka.

2. Kontaminanty v anorganickej pôdnej pomocnej látke nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg sušiny,

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

d)

nikel (Ni): 100 mg/kg sušiny,

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny,

f)

anorganický arzén (As): 40 mg/kg sušiny.

3. Obsah medi (Cu) v anorganickej pôdnej pomocnej látke nesmie prekročiť 300 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v anorganickej pôdnej pomocnej látke nesmie prekročiť 800 mg/kg sušiny.

▼M1

4. Patogény v anorganickej pôdnej pomocnej látke, ktorá obsahuje viac ako 1 hm. % organického uhlíka (Corg), nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

▼B

PFC 4: PESTOVATEĽSKÝ SUBSTRÁT

1. Pestovateľský substrát je EÚ produkt na hnojenie, ktorý nie je pôdou in situ a ktorého účinkom je poskytnutie prostredia na rast rastlinám alebo hubám.

Na účely tohto bodu sa za rastliny považujú aj riasy.

2. Kontaminanty v pestovateľskom substráte nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg sušiny,

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

d)

nikel (Ni): 50 mg/kg sušiny,

e)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny a

f)

anorganický arzén (As): 40 mg/kg sušiny.

▼M1

2a. V pestovateľskom substráte, ktorý je zložený iba z minerálnych zložiek a ponúka sa na profesionálne použitie v záhradníctve, na vegetačné strechy alebo vegetačné steny, sa limitná hodnota niklu (Ni) uplatňuje odchylne od bodu 2 písm. d) na biologicky dostupný obsah kontaminantu.

▼B

3. Obsah medi (Cu) v pestovateľskom substráte nesmie prekročiť 200 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v pestovateľskom substráte nesmie prekročiť 500 mg/kg sušiny.

4. Patogény v pestovateľskom substráte nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

PFC 5: INHIBÍTOR

Inhibítor je EÚ produkt na hnojenie, ktorého účinkom je zlepšenie spôsobu uvoľňovania živín z produktu poskytujúceho rastlinám živiny, a to oddialením alebo zastavením činnosti konkrétnych skupín mikroorganizmov alebo enzýmov.

PFC 5(A): INHIBÍTOR NITRIFIKÁCIE

1. Inhibítor nitrifikácie inhibuje biologickú oxidáciu amoniakálneho dusíka (NH3-N) na dusitanový dusík (NO2-), čím spomaľuje vytváranie dusičnanového dusíka (NO3-).

2. Rýchlosť oxidácie amoniakálneho dusíka (NH3-N) sa meria prostredníctvom:

a) 

vyprchania amoniakálneho dusíka (NH3-N), alebo

b) 

súčtu obsahov vytvoreného dusitanového dusíka (NO2-) a dusičnanového dusíka (NO3-) vzhľadom na čas.

V porovnaní s kontrolnou vzorkou, do ktorej nebol pridaný inhibítor nitrifikácie, sa vo vzorke pôdy obsahujúcej inhibítor nitrifikácie na základe analýzy vykonanej 14 dní po aplikácii pri 95 % istote musí preukázať 20 % zníženie rýchlosti oxidácie amoniakálneho dusíka (NH3-N).

PFC 5(B): INHIBÍTOR DENITRIFIKÁCIE

1. Inhibítor denitrifikácie inhibuje tvorbu oxidu dusného (N2O) tým, že spomaľuje alebo blokuje konverziu dusičnanov (NO3-) na plynný dusík (N2) bez ovplyvnenia procesu nitrifikácie popísaného v PFC 5(A).

2. V porovnaní s kontrolnou vzorkou, do ktorej nebol pridaný inhibítor denitrifikácie, sa pri in vitro teste zahŕňajúcom inhibítor denitrifikácie na základe analýzy vykonanej 14 dní po aplikácii pri 95 % istote musí preukázať 20 % zníženie rýchlosti uvoľňovania oxidu dusného (N2O).

PFC 5(C): INHIBÍTOR UREÁZY

1. Inhibítor ureázy inhibuje hydrolýzu močoviny (CH4N2O) enzýmom ureázy, najmä s cieľom znížiť vyprchávanie amoniaku.

2. V porovnaní s kontrolnou vzorkou, do ktorej nebol pridaný inhibítor ureázy, sa pri in vitro teste zahŕňajúcom inhibítor ureázy na základe analýzy vykonanej 14 dní po aplikácii pri 95 % istote musí preukázať 20 % zníženie rýchlosti hydrolýzy močoviny (CH4N2O).

PFC 6: RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

1. Rastlinný biostimulátor je EÚ produkt na hnojenie, ktorého účinkom je stimulácia procesu výživy rastliny nezávisle od obsahu živín v produkte a ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny alebo jej rizosféry:

a) 

efektívnosť využívania živín,

b) 

tolerancia na abiotický stres,

c) 

kvalitatívne znaky, alebo

d) 

dostupnosť živín nachádzajúcich sa v pôde alebo v rizosfére.

2. Kontaminanty v rastlinnom biostimulátore nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a)

kadmium (Cd): 1,5 mg/kg sušiny,

b)

šesťmocný chróm (Cr VI): 2 mg/kg sušiny,

c)

olovo (Pb): 120 mg/kg sušiny,

d)

ortuť (Hg): 1 mg/kg sušiny,

e)

nikel (Ni): 50 mg/kg sušiny a

f)

anorganický arzén (As): 40 mg/kg sušiny.

3. Obsah medi (Cu) v rastlinnom biostimulátore nesmie prekročiť 600 mg/kg sušiny a obsah zinku (Zn) v rastlinnom biostimulátore nesmie prekročiť 1 500  mg/kg sušiny.

4. Rastlinný biostimulátor musí mať účinky, ktoré sú uvedené na etikete, na tie rastliny, ktoré sú na nej uvedené.

PFC 6(A): MIKROBIÁLNY RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

1. Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí pozostávať z mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v CMC 7 v časti II prílohy II.

2. Patogény v mikrobiálnom rastlinnom biostimulátore nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy/ich toxíny, metabolity

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

Salmonella spp.

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli

5

0

neprítomnosť v 1 g alebo 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Vibrio spp.

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Shigella spp.

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Enterococaceae

5

2

10 KTJ/g

Počet anaeróbnych mikroorganizmov, pokiaľ nie je mikrobiálnym rastlinným biostimulátorom aeróbna baktéria

5

2

105 KTJ/g alebo ml

Počet kvasiniek a plesní, pokiaľ nie je mikrobiálnym rastlinným biostimulátorom huba

5

2

1 000 KTJ/g alebo ml

pričom:

n

=

počet jednotiek, ktoré sú vo vzorke,

c

=

počet jednotiek vzorky s hodnotami nad stanoveným limitom.

3. Ak je mikrobiálny rastlinný biostimulátor v kvapalnej forme, musí mať tento rastlinný biostimulátor pH optimálne pre mikroorganizmy, ktoré obsahuje, ako aj pre rastliny.

PFC 6(B): NEMIKROBIÁLNY RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

1. Nemikrobiálny rastlinný biostimulátor je rastlinný biostimulátor iný ako mikrobiálny rastlinný biostimulátor.

2. Patogény v nemikrobiálnom rastlinnom biostimulátore nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

PFC 7: ZMES PRODUKTOV NA HNOJENIE

1. Zmes produktov na hnojenie je EÚ produkt na hnojenie zložený z dvoch alebo viacerých EÚ produktov na hnojenie patriacich do kategórií PFC 1 až PFC 6, pri ktorom sa pre každý komponentný EÚ produkt na hnojenie v zmesi preukázalo splnenie požiadaviek tohto nariadenia v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na daný komponentný EÚ produkt na hnojenie.

2. Zmiešavanie nesmie zmeniť povahu jednotlivých komponentných EÚ produktov na hnojenie a nesmie mať za rozumne predvídateľných podmienok skladovania alebo používania zmesi produktov na hnojenie nežiaduci účinok na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na bezpečnosť alebo na životné prostredie.

▼M6

2a. Inhibujúca zložka v zmesi musí byť prítomná v takej koncentrácii, ktorá je v rozsahu koncentrácií zabezpečujúcich dosiahnutie zníženia rýchlosti za podmienok uvedených v časti II oddieli PFC 5 tejto prílohy, resp. v časti II oddieli CMC 1 bode 4 prílohy II, na úrovni zmesi.

▼B

3.  ►M6  Výrobca zmesi posúdi zhodu zmesi s požiadavkami uvedenými v bodoch 1, 2 a 2a tejto PFC, zabezpečí súlad zmesi s požiadavkami na označovanie uvedenými v prílohe III a podľa článku 16 ods. 4 tohto nariadenia prevezme zodpovednosť za súlad zmesi s požiadavkami tohto nariadenia tak, že: ◄

a) 

pre zmes produktov na hnojenie v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia vyhotoví EÚ vyhlásenie o zhode a

b) 

je držiteľom EÚ vyhlásenia o zhode pre každý z komponentných EÚ produktov na hnojenie.

4. Hospodárske subjekty, ktoré na trhu sprístupňujú zmesi produktov na hnojenie, dodržiavajú nasledujúce ustanovenia tohto nariadenia, pokiaľ ide o EÚ vyhlásenie o zhode pre každý komponentný EÚ produkt na hnojenie aj pre zmes:

a) 

článok 6 ods. 3 (povinnosť výrobcu uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode);

b) 

článok 7 ods. 2 písm. a) (povinnosť splnomocnených zástupcov uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode);

c) 

článok 8 ods. 8 (povinnosť dovozcov uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode pre potreby orgánov dohľadu nad trhom).
PRÍLOHA II

Kategórie komponentných materiálov (CMC)

EÚ produkt na hnojenie pozostáva výlučne z komponentných materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky jednej alebo viacerých CMC uvedených v tejto prílohe.

Komponentné materiály a vstupné materiály použité na ich výrobu nesmú obsahovať žiadnu z látok, pre ktoré sú v prílohe I uvedené maximálne limitné hodnoty, v takom množstve, ktoré by ohrozilo súlad EÚ produktu na hnojenie s uplatniteľnými požiadavkami uvedenej prílohy.

ČASŤ I

OZNAČENIE CMC

CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

CMC 2: Rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín

CMC 3: Kompost

CMC 4: Digestát z čerstvých plodín

CMC 5: Iný digestát ako digestát z čerstvých plodín

CMC 6: Vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu

CMC 7: Mikroorganizmy

CMC 8: Živinové polyméry

CMC 9: Iné polyméry ako živinové polyméry

CMC 10: Odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009

CMC 11: Vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES

▼M2

CMC 12: Vyzrážané fosfátové soli a deriváty

▼M3

CMC 13: Termooxidačné materiály a deriváty

▼M4

CMC 14: Materiály pyrolýzy a splyňovania

▼M5

CMC 15: Zhodnotené materiály vysokej čistoty

▼B

ČASŤ II

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA CMC

V tejto časti sú vymedzené komponentné materiály, z ktorých musia EÚ produkty na hnojenie výlučne pozostávať.

CMC 1: PÔVODNÉ LÁTKY A ZMESI

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať látky a zmesi, okrem: ( 4 )

a) 

odpadu v zmysle smernice 2008/98/ES;

b) 

látok alebo zmesí, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES;

c) 

látok vytvorených z prekurzorov, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES, alebo zmesi obsahujúce takéto látky;

d) 

vedľajších produktov v zmysle smernice 2008/98/ES;

e) 

vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009;

▼M1

f) 

polymérov iných než:

— 
polyméry, ktoré sú výsledkom procesu polymerizácie, ktorý prebehol v prírode, a to bez ohľadu na proces extrakcie, pomocou ktorého boli extrahované, a ktoré neboli chemicky modifikované v zmysle článku 3 bodu 40 nariadenia (ES) č. 1907/2006,
— 
biologicky rozložiteľné polyméry alebo
— 
polyméry, ktorých rozpustnosť vo vode je za ďalej uvedených podmienok vyššia ako 2 g/l:
— 
teplota 20 °C
— 
pH 7
— 
dávkovanie: 10 g/1 000 ml
— 
doba trvania skúšky: 24 hodín;

▼B

g) 

kompostu; ►M2  ————— ◄

h) 

digestátu ►M2  , alebo ◄

▼M2

i) 

vyzrážaných fosfátových solí alebo derivátov, ktoré sa získavajú zhodnotením odpadu alebo sú vedľajšími produktmi v zmysle smernice 2008/98/ES;

▼M3

j) 

termooxidačných materiálov alebo derivátov, ktoré sa získavajú zhodnotením odpadu alebo sú vedľajšími produktmi v zmysle smernice 2008/98/ES, ►M5  ————— ◄

▼M4

k) 

materiálov pyrolýzy a splyňovania, ktoré sa získavajú zhodnotením odpadu alebo sú vedľajšími produktmi v zmysle smernice 2008/98/ES. ►M5  , alebo ◄

▼M5

l) 

amónne soli, síranové soli, fosfátové soli, elementárna síra, uhličitan vápenatý alebo oxid vápenatý, ktoré sa zhodnocujú z odpadu v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES.

▼M6

2. Všetky látky, ktoré sú zapracované do EÚ produktu na hnojenie, samostatne alebo v zmesi, musia byť okrem polymérov registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 ( 5 ) s dokumentáciou, ktorá obsahuje:

a) 

informácie stanovené v prílohách VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

b) 

správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie látky ako produktu na hnojenie,

pokiaľ sa na látku výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo v bodoch 6, 7, 8, 9 alebo 10 prílohy V k uvedenému nariadeniu (len pre oxid horečnatý).

▼B

3. Ak je v EÚ produkte na hnojenie látka alebo niektorá z látok v zmesi určená na zvýšenie dlhodobej dostupnosti mikroživín pre rastliny, táto látka je buď chelátotvorné činidlo alebo komplexotvorné činidlo, pričom sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) 

Chelátotvorné činidlo je organická zlúčenina zložená z molekúl, ktoré:

i) 

obsahujú dve alebo viac miest poskytujúcich elektrónové páry centrálnemu atómu prechodného prvku [zinok (Zn), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), horčík (Mg), vápnik (Ca) alebo kobalt (Co)] a

ii) 

sú dostatočne veľké na to, aby vytvorili päťčlennú alebo šesťčlennú cyklickú štruktúru.

▼M1

EÚ produkt na hnojenie zostane počas najmenej 3 dní stabilný v roztoku, ktorého pH sa pohybuje v rozpätí, ktoré je deklarované ako zaručujúce prijateľnú stabilitu.

▼B

b) 

Komplexotvorné činidlo je organická zlúčenina zložená z molekúl, ktoré vytvárajú s jedným atómom prechodného prvku v oxidačnom čísle dva alebo tri [zinok (Zn), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn) alebo kobalt (Co)] komplex s rovinnou alebo priestorovou štruktúrou.

EÚ produkt na hnojenie zostane stabilný vo vodnom roztoku s hodnotou pH 6 a 7 počas najmenej 1 dňa.

▼M6

4. Ak je látka alebo niektorá z látok v zmesi určená na zlepšenie spôsobov uvoľňovania živín z EÚ produktu na hnojenie odďaľovaním alebo zastavením činnosti konkrétnych skupín mikroorganizmov alebo enzýmov, táto látka je zložka inhibujúca nitrifikáciu, zložka inhibujúca denitrifikáciu alebo zložka inhibujúca ureázu, pričom sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) 

Zložka inhibujúca nitrifikáciu inhibuje biologickú oxidáciu amoniakálneho dusíka (NH3-N), ktorý je obsiahnutý v EÚ produkte na hnojenie, na dusitanový dusík (NO2 -), čím spomaľuje vytváranie dusičnanového dusíka (NO3 -).

Rýchlosť oxidácie amoniakálneho dusíka (NH3-N) sa meria niektorým z týchto postupov:

i) 

vyprchanie amoniakálneho dusíka (NH3-N);

ii) 

súčet obsahov vytvoreného dusitanového dusíka (NO2 -) a dusičnanového dusíka (NO3 -) vzhľadom na čas.

V porovnaní s kontrolnou vzorkou, do ktorej nebola pridaná zložka inhibujúca nitrifikáciu, sa vo vzorke pôdy obsahujúcej zložku inhibujúcu nitrifikáciu na základe analýzy vykonanej 14 dní po aplikácii pri 95 % istote musí preukázať 20 % zníženie rýchlosti oxidácie amoniakálneho dusíka (NH3-N).

Zložka inhibujúca nitrifikáciu musí byť prítomná v EÚ produkte na hnojenie v takej koncentrácii, ktorá sa nachádza v rozsahu koncentrácií zabezpečujúcom dosiahnutie takéhoto zníženia.

Minimálne 50 % celkového obsahu dusíka (N) v EÚ produkte na hnojenie musí pozostávať z dusíka (N) vo forme amónneho katiónu (NH4 +) a močoviny (CH4N2O).

b) 

Zložka inhibujúca denitrifikáciu inhibuje tvorbu oxidu dusného (N2O) obsiahnutého v EÚ produkte na hnojenie tým, že spomaľuje alebo blokuje konverziu dusičnanov (NO3 -) na plynný dusík (N2) bez ovplyvnenia procesu nitrifikácie popísaného v PFC 5(A).

V porovnaní s kontrolnou vzorkou, do ktorej nebola pridaná zložka inhibujúca denitrifikáciu, sa pri in vitro teste zahŕňajúcom zložku inhibujúcu denitrifikáciu na základe analýzy vykonanej 14 dní po aplikácii pri 95 % istote musí preukázať 20 % zníženie rýchlosti uvoľňovania oxidu dusného (N2O).

Zložka inhibujúca denitrifikáciu musí byť prítomná v EÚ produkte na hnojenie v takej koncentrácii, ktorá sa nachádza v rozsahu koncentrácií zabezpečujúcom dosiahnutie takéhoto zníženia.

c) 

Zložka inhibujúca ureázu inhibuje hydrolýzu močoviny (CH4N2O), ktorá sa nachádza v EÚ produkte na hnojenie, enzýmom ureázy, najmä s cieľom znížiť vyprchávanie amoniaku.

V porovnaní s kontrolnou vzorkou, do ktorej nebola pridaná zložka inhibujúca ureázu, sa pri in vitro teste zahŕňajúcom zložku inhibujúcu ureázu na základe analýzy vykonanej 14 dní po aplikácii pri 95 % istote musí preukázať 20 % zníženie rýchlosti hydrolýzy močoviny (CH4N2O).

Zložka inhibujúca ureázu musí byť prítomná v EÚ produkte na hnojenie v takej koncentrácii, ktorá sa nachádza v rozsahu koncentrácií zabezpečujúcom dosiahnutie takéhoto zníženia.

Minimálne 50 % celkového obsahu dusíka (N) v EÚ produkte na hnojenie musí pozostávať z dusíka (N) vo forme močoviny (CH4N2O).

▼B

CMC 2: RASTLINY, ČASTI RASTLÍN ALEBO VÝŤAŽKY Z RASTLÍN

▼M1

EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, drvením, mletím, precedením, preosievaním, odstredením, lisovaním, sušením, ošetrovaním mrazom, lyofilizáciou, extrahovaním vodou, extrahovaním superkritickým CO2 alebo rozvlákňovaním pri teplote najviac 100 °C a bez akýchkoľvek prídavných látok okrem vody.

▼B

Na účely tohto bodu rastliny zahŕňajú huby a riasy, ale nie modrozelené riasy (cyanobaktérie).

CMC 3: KOMPOST

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať kompost získaný aeróbnym kompostovaním výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

a) 

biologický odpad v zmysle smernice 2008/98/ES, ktorý je výsledkom triedeného zberu biologického odpadu pri zdroji;

▼M1 —————

▼M1

c) 

živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody alebo ktoré sú extrahované zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou:

i) 

materiálov pochádzajúcich zo zmiešaného komunálneho odpadu;

ii) 

čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a

iii) 

vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼B

d) 

prídavné látky na kompostovanie, ktoré sú potrebné na zlepšenie účinnosti procesu kompostovania alebo jeho vplyvu na životné prostredie za predpokladu, že:

▼M6

i) 

prídavná látka spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2 a

▼B

ii) 

celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 5 % celkovej hmotnosti vstupného materiálu; alebo

e) 

▼M1

ktorýkoľvek materiál uvedený v písmenách a) alebo c) alebo v bode 1a, ktorý:

▼B

i) 

bol predtým kompostovaný alebo digestovaný a

ii) 

obsahuje najviac 6 mg PAH16 ( 6 ) na kg sušiny.

▼M1

1a. EÚ produkt na hnojenie môže bez ohľadu na bod 1 obsahovať kompost získaný aeróbnym kompostovaním materiálov kategórie 2 alebo kategórie 3 alebo z nich odvodených produktov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 ods. 1 a 2 a v opatreniach uvedených v článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, a to samostatne alebo zmiešane so vstupnými materiálmi uvedenými v bode 1 za predpokladu, že:

a) 

koncový bod výrobného reťazca bol určený v súlade s článkom 5 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009 a

b) 

sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2 a 3.

▼B

2. Kompostovanie sa uskutočňuje v zariadení:

▼M1

a) 

v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bodoch 1 a 1a jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú materiály uvedené v bodoch 1 a 1a, a

▼B

b) 

v ktorom sa zabráni fyzickému kontaktu medzi vstupnými a výstupnými materiálmi, a to aj počas skladovania.

3. Aeróbne kompostovanie pozostáva z kontrolovaného rozkladu biologicky rozložiteľných materiálov, ktorý je prevažne aeróbneho charakteru a ktorý v dôsledku biologicky vytváraného tepla umožňuje dosahovať teploty vyhovujúce termofilným baktériám. Všetky časti každej šarže sa buď pravidelne a dôkladne premiesia a poprevracajú, alebo sa vystavia nútenej ventilácii, aby sa zabezpečila správna sanitácia a homogenita materiálu. Počas procesu kompostovania sa u všetkých častí každej šarže zabezpečí jeden z týchto teplotno-časových profilov:

— 
70 °C alebo viac počas najmenej 3 dní,
— 
65 °C alebo viac počas najmenej 5 dní,
— 
60 °C alebo viac počas najmenej 7 dní, alebo
— 
55 °C alebo viac počas najmenej 14 dní.

4. Kompost obsahuje:

a) 

najviac 6 mg PAH16 ( 7 ) na kg sušiny;

b) 

najviac 3 g/kg sušiny makroskopických nečistôt veľkosti nad 2 mm v niektorej z týchto foriem: sklo, kov alebo plasty; a

c) 

najviac 5 g/kg sušiny celkového množstva makroskopických nečistôt uvedených v písmene b).

Od 16. júla 2026 nesmie byť prítomné množstvo plastov veľkosti nad 2 mm v maximálnej limitnej hodnote uvedenej v písmene b) vyššie ako 2,5 g/kg sušiny. K 16. júlu 2029 sa prehodnotí limitná hodnota 2,5 g/kg sušiny pre plasty veľkosti nad 2 mm s cieľom zohľadniť pokrok dosiahnutý pri triedenom zbere biologického odpadu.

5. Kompost spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií stability:

a) 

špecifická spotreba kyslíka:

— 
definícia: ukazovateľ rozsahu, v akom dôjde v stanovenom čase k rozkladu biologicky rozložiteľnej organickej hmoty. Táto metóda nie je vhodná pre materiál, ktorý obsahuje viac ako 20 % častíc veľkosti > 10 mm,
— 
kritérium: maximálne 25 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
b) 

faktor samozahrievania:

— 
definícia: maximálna teplota, ktorú kompost dosiahne za štandardizovaných podmienok, ako ukazovateľ stavu jeho aeróbnej biologickej aktivity,
— 
kritérium: minimálny stupeň vyzretosti kompostu III.

CMC 4: DIGESTÁT Z ČERSTVÝCH PLODÍN

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať digestát získaný anaeróbnou digesciou výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

a) 

rastliny alebo časti rastlín pestované na výrobu bioplynu. Na účely tohto bodu rastliny zahŕňaj riasy, ale nie modrozelené riasy (cyanobaktérie);

b) 

prídavné látky na digesciu, ktoré sú potrebné na zlepšenie účinnosti procesu digescie alebo jeho vplyvu na životné prostredie, za predpokladu, že:

▼M6

i) 

prídavná látka spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2 a

▼B

ii) 

celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 5 % celkovej hmotnosti vstupného materiálu; alebo

c) 

ktorýkoľvek materiál uvedený v písmene a), ktorý predtým prešiel digesciou.

2. Anaeróbna digescia sa uskutočňuje v zariadení,

a) 

v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú materiály uvedené v bode 1, a

b) 

v ktorom sa zabráni fyzickému kontaktu medzi vstupnými a výstupnými materiálmi, a to aj počas skladovania.

3. Anaeróbna digescia pozostáva z kontrolovaného rozkladu biologicky rozložiteľných materiálov, ktorý je prevažne anaeróbneho charakteru a prebieha pri teplotách vyhovujúcich mezofilným alebo termofilným baktériám. Všetky časti každej šarže sa pravidelne a dôkladne premiesia a poprevracajú, aby sa zabezpečila správna sanitácia a homogenita materiálu. Počas procesu digescie sa u všetkých častí každej šarže zabezpečí jeden z týchto teplotno-časových profilov:

a) 

termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a následný hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní;

b) 

termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, ako sa opisuje v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 ( 8 );

c) 

termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C a následné kompostovanie pri teplote:

— 
70 °C alebo viac počas najmenej 3 dní,
— 
65 °C alebo viac počas najmenej 5 dní,
— 
60 °C alebo viac počas najmenej 7 dní, alebo
— 
55 °C alebo viac počas najmenej 14 dní;
d) 

mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, ako sa opisuje v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo

e) 

mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C a následné kompostovanie pri teplote

— 
70 °C alebo viac počas najmenej 3 dní,
— 
65 °C alebo viac počas najmenej 5 dní,
— 
60 °C alebo viac počas najmenej 7 dní, alebo
— 
55 °C alebo viac počas najmenej 14 dní.

▼M6

3a. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať tuhú alebo kvapalnú frakciu získanú mechanickou separáciou digestátu v súlade s bodmi 1 až 3.

3b. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať digestát, ktorý spĺňa požiadavky bodov 1 až 3, alebo frakciu, ktorá spĺňa požiadavky bodu 3a, z ktorých bol úplne alebo čiastočne odstránený rozpustný amónny katión a/alebo fosfor s cieľom získať dusík a/alebo fosfor, a to bez zámeru inak upravovať daný digestát alebo frakciu.

3c. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať digestát, ktorý spĺňa požiadavky bodov 1 až 3 alebo bodu 3b, ako aj frakciu, ktorá spĺňa požiadavky bodu 3a, ktoré prešli jedine fyzikálnym spracovaním s cieľom odstrániť vodu, a to bez zámeru inak upravovať daný digestát alebo frakciu.

3d. Prídavné látky potrebné na následné spracovanie digestátu alebo frakcie v súlade s bodmi 3a, 3b a 3c sa môžu použiť za predpokladu, že:

a) 

prídavná látka spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2;

b) 

koncentrácia prídavných látok potrebných v každom postupe nepresahuje 5 % hmotnosti digestátu alebo frakcie použitých ako vstup v príslušnom procese.

▼B

4.  ►M6  Digestát alebo frakcia opísané v bodoch 3a, 3b a 3c spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií stability: ◄

a) 

špecifická spotreba kyslíka:

— 
definícia: ukazovateľ rozsahu, v akom dôjde v stanovenom čase k rozkladu biologicky rozložiteľnej organickej hmoty. Táto metóda nie je vhodná pre materiál, ktorý obsahuje viac ako 20 % častíc veľkosti > 10 mm;
— 
kritérium: maximálne 25 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
b) 

potenciál zvyškového bioplynu:

— 
definícia: ukazovateľ plynu uvoľneného z digestátu počas 28 dní a meraný na základe prchavých tuhých látok obsiahnutých vo vzorke. Skúška sa vykonáva trikrát, pričom na preukázanie splnenia kritéria sa použije priemerný výsledok. Prchavé tuhé látky sú tie tuhé látky vo vzorke materiálu, ku ktorých strate dochádza pri vznietení suchých tuhých látok pri teplote 550 °C,
— 
kritérium: maximálne 0,25 l bioplynu/g prchavých tuhých látok.

CMC 5: INÝ DIGESTÁT AKO DIGESTÁT Z ČERSTVÝCH PLODÍN

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať digestát získaný anaeróbnou digesciou výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

a) 

biologický odpad v zmysle smernice 2008/98/ES, ktorý je výsledkom triedeného zberu biologického odpadu pri zdroji;

▼M1 —————

▼M1

c) 

živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody alebo ktoré sú extrahované zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou:

i) 

materiálov pochádzajúcich zo zmiešaného komunálneho odpadu;

ii) 

čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a

iii) 

vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼B

d) 

prídavné látky na digesciu, ktoré sú potrebné na zlepšenie účinnosti procesu digescie alebo jeho vplyvu na životné prostredie za predpokladu, že:

▼M6

i) 

prídavná látka spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2 a

▼B

ii) 

celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 5 % celkovej hmotnosti vstupného materiálu; alebo

e) 

▼M1

ktorýkoľvek materiál uvedený v písmenách a) alebo c) alebo v bode 1a, ktorý:

▼B

i) 

bol predtým kompostovaný alebo digestovaný a

ii) 

obsahuje najviac 6 mg PAH16 ( 9 ) na kg sušiny.

▼M1

1a. EÚ produkt na hnojenie môže bez ohľadu na bod 1 obsahovať digestát získaný anaeróbnou digesciou materiálov kategórie 2 alebo kategórie 3 alebo z nich odvodených produktov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 ods. 1 a 2 a v opatreniach uvedených v článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, a to samostatne alebo zmiešane so vstupnými materiálmi uvedenými v bode 1 za predpokladu, že:

a) 

koncový bod výrobného reťazca bol určený v súlade s článkom 5 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009 a

b) 

sú splnené podmienky uvedené v bodoch 2 a 3.

▼B

2. Anaeróbna digescia sa uskutočňuje v zariadení,

▼M1

a) 

v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bodoch 1 a 1a jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú materiály uvedené v bodoch 1 a 1a, a

▼B

b) 

v ktorom sa zabráni fyzickému kontaktu medzi vstupnými a výstupnými materiálmi, a to aj počas skladovania.

3. Anaeróbna digescia pozostáva z kontrolovaného rozkladu biologicky rozložiteľných materiálov, ktorý je prevažne anaeróbneho charakteru a prebieha pri teplotách vyhovujúcich mezofilným alebo termofilným baktériám. Všetky časti každej šarže sa pravidelne a dôkladne premiesia a poprevracajú, aby sa zabezpečila správna sanitácia a homogenita materiálu. Počas procesu digescie sa u všetkých častí každej šarže zabezpečí jeden z týchto teplotno-časových profilov:

a) 

termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a následný hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní;

b) 

termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, ako sa opisuje v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011;

c) 

termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C a následné kompostovanie pri teplote

— 
70 °C alebo viac počas najmenej 3 dní,
— 
65 °C alebo viac počas najmenej 5 dní,
— 
60 °C alebo viac počas najmenej 7 dní, alebo
— 
55 °C alebo viac počas najmenej 14 dní;
d) 

mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu, ako sa opisuje v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011; alebo

e) 

mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C a následné kompostovanie pri teplote:

— 
70 °C alebo viac počas najmenej 3 dní,
— 
65 °C alebo viac počas najmenej 5 dní,
— 
60 °C alebo viac počas najmenej 7 dní, alebo
— 
55 °C alebo viac počas najmenej 14 dní.

▼M6

3a. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať tuhú alebo kvapalnú frakciu získanú mechanickou separáciou digestátu v súlade s bodmi 1 až 3.

3b. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať digestát, ktorý spĺňa požiadavky bodov 1 až 3, alebo frakciu, ktorá spĺňa požiadavky bodu 3a, z ktorých bol úplne alebo čiastočne odstránený rozpustný amónny katión a/alebo fosfor s cieľom získať dusík a/alebo fosfor, a to bez zámeru inak upravovať daný digestát alebo frakciu.

3c. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať digestát, ktorý spĺňa požiadavky bodov 1 až 3 alebo bodu 3b, ako aj frakciu, ktorá spĺňa požiadavky bodu 3a, ktoré prešli jedine fyzikálnym spracovaním s cieľom odstrániť vodu, a to bez zámeru inak upravovať daný digestát alebo frakciu.

3d. Prídavné látky potrebné na následné spracovanie digestátu alebo frakcie v súlade s bodmi 3a, 3b a 3c sa môžu použiť za predpokladu, že:

a) 

prídavná látka spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2;

b) 

koncentrácia prídavných látok potrebných v každom postupe nepresahuje 5 % hmotnosti digestátu alebo frakcie použitých ako vstup v príslušnom procese.

▼M6

4. „Digestát alebo frakcia opísané v bodoch 3a, 3b a 3c nesmú obsahovať viac ako 6 mg PAH16 ( 10 ) na kg sušiny.

▼B

5.  ►M6  Digestát alebo frakcia opísané v bodoch 3a, 3b a 3c obsahujú: ◄

a) 

najviac 3 g/kg sušiny makroskopických nečistôt veľkosti nad 2 mm v niektorej z týchto foriem: sklo, kov alebo plasty; a

b) 

najviac 5 g/kg sušiny celkového množstva makroskopických nečistôt uvedených v písmene a).

Od 16. júla 2026 nesmie byť prítomné množstvo plastov veľkosti nad 2 mm v maximálnej limitnej hodnote uvedenej v písmene a) vyššie ako 2,5 g/kg sušiny. K 16. júlu 2029 sa prehodnotí limitná hodnota 2,5 g/kg sušiny pre plasty veľkosti nad 2 mm s cieľom zohľadniť pokrok dosiahnutý pri triedenom zbere biologického odpadu.

6.  ►M6  Digestát alebo frakcia opísané v bodoch 3a, 3b a 3c spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií stability: ◄

a) 

špecifická spotreba kyslíka:

— 
definícia: ukazovateľ rozsahu, v akom dôjde v stanovenom čase k rozkladu biologicky rozložiteľnej organickej hmoty. Táto metóda nie je vhodná pre materiál, ktorý obsahuje viac ako 20 % častíc veľkosti > 10 mm,
— 
kritérium: maximálne 25 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo
b) 

potenciál zvyškového bioplynu:

— 
definícia: ukazovateľ plynu uvoľneného z digestátu počas 28 dní a meraný na základe prchavých tuhých látok obsiahnutých vo vzorke. Skúška sa vykonáva trikrát, pričom na preukázanie splnenia kritéria sa použije priemerný výsledok. Prchavé tuhé látky sú tie tuhé látky vo vzorke materiálu, ku ktorých strate dochádza pri vznietení suchých tuhých látok pri teplote 550 °C,
— 
kritérium: maximálne 0,25 l bioplynu/g prchavých tuhých látok.

CMC 6: VEDĽAJŠIE PRODUKTY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať komponentný materiál zložený z jednej z týchto látok:

a) 

vápno z potravinárskeho priemyslu, t. j. látka pochádzajúca z potravinárskeho spracovateľského priemyslu získaná karbonizáciou organickej hmoty použitím výlučne páleného vápna z prírodných zdrojov;

b) 

melasa, t. j. viskózny vedľajší produkt rafinácie cukrovej trstiny alebo cukrovej repy na cukor;

c) 

vinas, t. j. viskózny vedľajší produkt fermentácie melasy na etanol, kyselinu askorbovú alebo iné produkty;

d) 

liehovarské mláto, t. j. vedľajšie produkty výroby alkoholických nápojov;

e) 

rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré prešli iba tepelným spracovaním alebo tepelným spracovaním popri metódach spracovania uvedených v CMC 2; alebo

f) 

vápno z výroby pitnej vody, t. j. rezíduum, ktoré sa uvoľňuje pri výrobe pitnej vody z podzemnej alebo povrchovej vody a obsahuje najmä uhličitan vápenatý.

▼M6

2. Všetky látky, ktoré sú zapracované do EÚ produktu na hnojenie, samostatne alebo v zmesi, spĺňajú požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2.

▼B

CMC 7: MIKROORGANIZMY

EÚ produkt na hnojenie patriaci do kategórie PFC 6(A) môže obsahovať mikroorganizmy vrátane neživých mikroorganizmov alebo prázdnych buniek mikroorganizmov a neškodlivých zvyškov médií, na ktorých boli vyprodukované, ktoré

— 
neprešli iným spracovaním ako sušením alebo lyofilizáciou a
— 
sú uvedené v tejto tabuľke:Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

CMC 8: ŽIVINOVÉ POLYMÉRY

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať polyméry tvorené výlučne monomérnymi látkami, ktoré spĺňajú kritériá stanovené pre CMC 1 v bodoch 1 a 2, ak je účelom polymerizácie kontrola uvoľňovania živín z jednej alebo viacerých monomérnych látok.

2. Aspoň 60% polymérov musí byť rozpustných vo fosfátovom tlmivom roztoku s hodnotou pH 7,5 a teplotou 100 °C.

3. Výslednými produktmi rozkladu sú len amoniak (NH3), voda a oxid uhličitý (CO2).

4. Polyméry nesmú obsahovať viac ako 600 ppm voľného formaldehydu.

CMC 9: INÉ POLYMÉRY AKO ŽIVINOVÉ POLYMÉRY

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak je účelom polyméru:

a) 

kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým kontrolovať uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „obalové činidlo“);

b) 

zvyšovať schopnosť EÚ produktu na hnojenie zadržiavať vodu alebo jeho zmáčavosť; alebo

c) 

byť spojivovým materiálom v EÚ produkte na hnojenie patriacom do kategórie PFC 4.

2. Od 16. júla 2026 musia polyméry uvedené v bode 1 písm. a) a b) spĺňať kritériá biodegradability stanovené delegovanými aktmi uvedenými v článku 42 ods. 6. V prípade absencie takýchto kritérií nesmie EÚ produkt na hnojenie uvedený na trh po tomto dátume obsahovať také polyméry.

3. V prípade polymérov uvedených v bode 1 písm. a) a b) nesmie polymér ani vedľajšie produkty, ktoré sú výsledkom jeho rozkladu, za rozumne predvídateľných podmienok používania vykazovať v EÚ produkte na hnojenie žiadne celkové nežiaduce účinky na zdravie zvierat či rastlín ani na životné prostredie. Polymér musí úspešne prejsť testom akútnej toxicity na rast rastlín, testom akútnej toxicity na dážďovkách a testom nitrifikačnej inhibície na pôdnych mikroorganizmoch takto:

a) 

V rámci testu akútnej toxicity na rast rastlín musí hodnota klíčivosti a rastlinná biomasa skúšaného rastlinného druhu pestovaného v pôde, ktorá obsahuje skúšobný materiál, prekročiť 90 % hodnoty klíčivosti a rastlinnej biomasy toho istého rastlinného druhu pestovaného v zodpovedajúcej referenčnej pôde, ktorá neobsahuje skúšobný materiál.

Výsledky sa považujú za platné len vtedy, ak pri kontrolách (t. j. v referenčnej pôde neobsahujúcej skúšobný materiál):

— 
klíčivosť je najmenej 70 %,
— 
klíčky nevykazujú viditeľné fytotoxické účinky (napr. chlorózu, nekrózu, vädnutie, deformácie listov a stonky) a rastliny vykazujú len takú odchýlku v rastovom vývoji a morfológii, ktorá je pre daný druh zvyčajná,
— 
stredná miera prežitia vzklíčených kontrolných klíčkov je počas trvania štúdie najmenej 90 % a
— 
environmentálne podmienky daného druhu sú rovnaké a pestovateľské substráty obsahujú rovnaké množstvo pôdnej matrice, podporných substrátov alebo substrátov z rovnakého zdroja.
b) 

V rámci testu akútnej toxicity na dážďovkách sa pozorovaná úmrtnosť a biomasa žijúcich dážďoviek v pôde, ktorá obsahuje skúšobný materiál, nesmie odlišovať o viac ako 10 % od hodnôt zaznamenaných v prípade dážďoviek zo zodpovedajúcej referenčnej pôdy, ktorá neobsahuje skúšobný materiál. Výsledky sa považujú za platné, ak

— 
miera úmrtnosti pozorovaná v rámci kontroly (t. j. v referenčnej pôde neobsahujúcej skúšobný materiál) je menej ako 10 % a
— 
priemerná strata biomasy (priemerná hmotnosť) dážďoviek v referenčnej pôde, ktorá neobsahuje skúšobný materiál, neprekračuje 20 %.
c) 

V rámci testu nitrifikačnej inhibície na pôdnych mikroorganizmoch musí miera vytvárania dusitanov v pôde, ktorá obsahuje skúšobný materiál, prekročiť 90 % hodnôt nameraných v zodpovedajúcej referenčnej pôde, ktorá neobsahuje skúšobný materiál. Výsledky sa považujú za platné, ak je odchýlka medzi replikovanými kontrolnými vzorkami (referenčná pôda neobsahujúca skúšobný materiál) a skúšobnými vzorkami menšia ako 20 %.

CMC 10: ODVODENÉ PRODUKTY V ZMYSLE NARIADENIA (ES) Č. 1069/2009

EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v tejto tabuľke ( 11 ):

CMC 11: VEDĽAJŠIE PRODUKTY V ZMYSLE SMERNICE 2008/98/ES

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES, okrem ( 12 ):

a) 

vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009;

▼M1

b) 

polymérov iných než:

— 
polyméry, ktoré sú výsledkom procesu polymerizácie, ktorý prebehol v prírode, a to bez ohľadu na proces extrakcie, pomocou ktorého boli extrahované, a ktoré neboli chemicky modifikované v zmysle článku 3 bodu 40 nariadenia (ES) č. 1907/2006,
— 
biologicky rozložiteľné polyméry, alebo
— 
polyméry, ktorých rozpustnosť vo vode je za ďalej uvedených podmienok vyššia ako 2 g/l:
— 
teplota 20 °C
— 
pH 7
— 
dávkovanie: 10 g/1 000 ml
— 
doba trvania skúšky: 24 hodín;

▼B

c) 

kompostu; ►M2  ————— ◄

d) 

digestátu ►M2  , alebo ◄

▼M2

e) 

vyzrážaných fosfátových solí alebo derivátov, ktoré sa získavajú zhodnotením odpadu alebo sú vedľajšími produktmi v zmysle smernice 2008/98/ES.

▼M3

f) 

termooxidačných materiálov alebo derivátov, ktoré sa získavajú zhodnotením odpadu alebo sú vedľajšími produktmi v zmysle smernice 2008/98/ES, ►M5  ————— ◄

▼M4

g) 

materiálov pyrolýzy a splyňovania, ktoré sa získavajú zhodnotením odpadu alebo sú vedľajšími produktmi v zmysle smernice 2008/98/ES. ►M5  , alebo ◄

▼M5

h) 

amónne soli, síranové soli, fosfátové soli, elementárna síra, uhličitan vápenatý alebo oxid vápenatý, ktoré sa zhodnocujú z odpadu v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES.

▼M6

2. Tieto vedľajšie produkty spĺňajú požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2.

▼B

3. Od 16. júla 2022 musia vedľajšie produkty spĺňať kritériá stanovené delegovanými aktmi uvedenými v článku 42 ods. 7. EÚ produkt na hnojenie uvedený na trh po tomto dátume nesmie obsahovať vedľajšie produkty uvedené v bode 1, ktoré nespĺňajú také kritériá.

▼M2

CMC 12: VYZRÁŽANÉ FOSFÁTOVÉ SOLI A DERIVÁTY

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať vyzrážané fosfátové soli získané vyzrážaním výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

a) 

odpadové vody a čistiarenský kal z čistiarní komunálnych odpadových vôd okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) 

odpadové vody a kal zo spracovania potravín, nápojov, krmív pre spoločenské zvieratá, krmív pre zvieratá alebo mliečnych výrobkov okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009, pokiaľ spracovateľské kroky nezahŕňali kontakt s biocídnymi výrobkami v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 13 ) okrem tých, ktoré sú vymedzené ako výrobky typu 4 hlavnej skupiny 1 prílohy V k uvedenému nariadeniu;

c) 

biologický odpad v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2008/98/ES, ktorý je výsledkom triedeného zberu biologického odpadu pri zdroji, okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;

d) 

zvyšky po spracovaní v zmysle článku 2 písm. t) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES ( 14 ) pochádzajúce z výroby bioetanolu a bionafty, získané z materiálov uvedených v tomto bode písmenách b), c) a e);

e) 

živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody alebo ktoré sú extrahované zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou ( 15 ):

— 
materiálov pochádzajúcich zo zmiešaného komunálneho odpadu,
— 
čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu,
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;
f) 

látky a zmesi okrem (15) :

— 
látok a zmesí uvedených v písmenách a) až e),
— 
odpadu v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES,
— 
látok alebo zmesí, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES,
— 
látok vytvorených z prekurzorov, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES, alebo zmesí obsahujúcich takéto látky,
— 
biologicky nerozložiteľných polymérov,
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Okrem toho sa vyzrážané fosfátové soli získavajú vyzrážaním akéhokoľvek vstupného materiálu uvedeného v písmenách a) až f) alebo ich kombinácie, ktorý bol spracovaný manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, frakcionáciou na účely oddelenia pevnej a kvapalnej frakcie s použitím biologicky rozložiteľných polymérov, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody, termohydrolýzou, anaeróbnou digesciou alebo kompostovaním. Teplota pri takýchto procesoch sa nesmie zvýšiť nad 275 °C.

2. Proces vyzrážania sa uskutočňuje v kontrolovaných podmienkach v reaktore. Okrem toho sa použijú len vstupné materiály, ktoré nie sú kontaminované inými materiálovými tokmi, alebo vstupné materiály iné ako vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré boli neúmyselne kontaminované inými materiálovými tokmi pri jednorazovom incidente vedúcom len k stopovým úrovniam exogénnych zlúčenín.

V závode, kde sa vyzrážanie uskutočňuje, sa po procese vyzrážania musí zabrániť fyzickým kontaktom medzi vstupnými a výstupnými materiálmi, a to aj počas skladovania.

3. Vyzrážané fosfátové soli musia mať:

a) 

minimálny obsah oxidu fosforečného (P2O5) 16 % v sušine;

b) 

maximálny obsah organického uhlíka (Corg) 3 % v sušine;

c) 

najviac 3 g/kg sušiny makroskopických nečistôt veľkosti nad 2 mm v niektorej z týchto foriem: organická hmota, sklo, kamene, kov a plasty;

d) 

najviac 5 g/kg sušiny celkového množstva makroskopických nečistôt uvedených v písmene c).

4. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať deriváty z vyzrážaných fosfátových solí vyrobené jedným alebo viacerými chemickými výrobnými krokmi, pri ktorých dochádza k reakcii vyzrážaných fosfátových solí s materiálmi uvedenými v bode 1 písm. f), ktoré sa spotrebúvajú pri chemickom spracovaní alebo používajú na chemické spracovanie.

Proces výroby derivátov sa vykonáva tak, aby sa úmyselne upravilo chemické zloženie vyzrážaných fosfátových solí.

5. Vyzrážané fosfátové soli použité na deriváty musia byť v súlade s bodmi 1, 2 a 3.

6. Bez ohľadu na bod 1 môže EÚ produkt na hnojenie obsahovať vyzrážané fosfátové soli získané vyzrážaním materiálov kategórie 2 alebo kategórie 3 alebo z nich odvodených produktov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v opatreniach uvedených v článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia, či už ako také, alebo zmiešané so vstupnými materiálmi uvedenými v bode 1, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a) 

koncový bod výrobného reťazca bol určený v súlade s článkom 5 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) 

podmienky uvedené v bodoch 2 a 3 sú splnené.

EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať aj deriváty z takýchto vyzrážaných fosfátových solí získané v súlade s podmienkami stanovenými v bode 4.

7. V závode, kde sa vyzrážanie uskutočňuje, musia byť výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov povolených pre vyzrážané fosfátové soli a deriváty a uvedených v bodoch 1, 4 a 6 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie ostatných vstupných materiálov.

8. Pokiaľ pre PFC EÚ produktu na hnojenie obsahujúceho vyzrážané fosfátové soli alebo deriváty alebo oboje alebo pozostávajúceho z nich neexistujú v prílohe I žiadne požiadavky týkajúce sa Salmonella spp., Escherichia coli alebo Enterococcaceae, uvedené patogény nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia alebo

coli

Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

9. Patogény v EÚ produkte na hnojenie, ktorý obsahuje vyzrážané fosfátové soli získané z materiálov uvedených v bode 1 písm. a) alebo deriváty z takýchto vyzrážaných fosfátových solí alebo oboje, alebo ktorý z nich pozostáva, nesmú prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Clostridium perfringens

5

5

0

100 KTJ v 1 g alebo 1 ml

Životaschopné vajíčka Ascaris sp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v KTJ je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

10. Požiadavky stanovené v bodoch 8 a 9, ako aj požiadavky týkajúce sa mikroorganizmov Salmonella spp., Escherichia coli alebo Enterococcaceae stanovené v príslušnej PFC EÚ produktu na hnojenie pozostávajúceho len z vyzrážaných fosfátových solí alebo derivátov alebo oboch sa neuplatňujú, ak uvedené vyzrážané fosfátové soli alebo všetky biogénne vstupné materiály použité v procese vyzrážania prešli jedným z týchto procesov:

a) 

tlaková sterilizácia prostredníctvom zahrievania na teplotu v jadre vyššiu ako 133 °C počas najmenej 20 minút pri absolútnom tlaku najmenej 3 bary, pričom tlak sa musí vytvoriť vyprázdnením všetkého vzduchu v sterilizačnej komore a nahradením vzduchu parou („nasýtená para“);

b) 

spracovanie v pasterizačnej alebo hygienizačnej jednotke, pri ktorom sa dosiahne teplota 70 °C počas aspoň jednej hodiny.

11. Vyzrážané fosfátové soli získané z materiálov uvedených v bode 1 písm. a) a deriváty z takýchto vyzrážaných fosfátových solí nesmú obsahovať viac ako 6 mg PAH16 ( 16 ) na kg sušiny.

12. Celkové množstvo hliníka (Al) a železa (Fe) vo vyzrážaných fosfátových soliach alebo v derivátoch nesmie prekročiť 10 % sušiny vyzrážaných fosfátových solí alebo derivátov.

▼M6

13. Vyzrážané fosfátové soli alebo deriváty spĺňajú požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2.

▼M2

14. Na účely bodov 3, 11 a 12 sa sušina vyzrážaných fosfátových solí a derivátov meria pomocou vákuového sušenia pri teplote 40 °C až do dosiahnutia konštantnej hmotnosti, aby sa zabránilo strate vody viazanej na kryštál.

▼M3

CMC 13: TERMOOXIDAČNÉ MATERIÁLY ALEBO DERIVÁTY

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať termooxidačné materiály získané termochemickou konverziou, za podmienok bez obmedzenia prístupu kyslíka, výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

a) 

živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody alebo ktoré sú extrahované zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou ( 17 ):

— 
materiálov pochádzajúcich zo zmiešaného komunálneho odpadu,
— 
čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;
b) 

rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu a vláknitý rastlinný odpad pochádzajúci z výroby nerecyklovanej buničiny a z výroby papiera z nerecyklovanej buničiny, ak nie je chemicky modifikovaný;

c) 

zložka biologického odpadu, ktorá je výsledkom následných spracovateľských činností triedeného biologického odpadu zbieraného na účely recyklácie v zmysle smernice 2008/98/ES, v prípade ktorého spaľovanie prináša najlepší environmentálny výsledok v súlade s článkom 4 uvedenej smernice, okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;

d) 

materiály, ktoré sú výsledkom riadeného mikrobiálneho alebo termochemického procesu konverzie s použitím výlučne vstupných materiálov uvedených v písmenách a), b) a c);

e) 

čistiarenský kal z čistiarní komunálnych odpadových vôd okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;

f) 

materiály z nezávisle prevádzkovaného čistenia odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady 91/271/EHS ( 18 ), z odvetvia spracovania potravín, odvetvia krmív pre spoločenské zvieratá a krmív pre zvieratá, odvetvia výroby mlieka a mliečnych výrobkov a odvetvia výroby nápojov, okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;

g) 

odpad v zmysle smernice 2008/98/ES s výnimkou (17) :

— 
vstupných materiálov uvedených v písmenách a) až f),
— 
nebezpečného odpadu v zmysle článku 3 bodu 2 smernice 2008/98/ES,
— 
materiálov pochádzajúcich zo zmiešaného komunálneho odpadu,
— 
biologického odpadu v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2008/98/ES, ktorý je výsledkom triedeného zberu biologického odpadu pri zdroji, a
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;
h) 

pomocné palivá (zemný plyn, skvapalnený plyn, kondenzát zemného plynu, technologické plyny a ich zložky, ropa, uhlie, koks, ako aj materiály z nich odvodené), ak sa používajú na spracovanie vstupných materiálov uvedených v písmenách a) až g);

i) 

látky, ktoré sa používajú vo výrobných procesoch železiarskeho a oceliarskeho priemyslu, alebo

j) 

látky a zmesi, s výnimkou (17) :

— 
vstupných materiálov uvedených v písmenách a) až i),
— 
odpadu v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES,
— 
látok alebo zmesí, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES,
— 
látok vytvorených z prekurzorov, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES, alebo zmesí obsahujúcich takéto látky, a
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2. Bez ohľadu na bod 1 môže EÚ produkt na hnojenie obsahovať termooxidačné materiály získané termochemickou konverziou, za podmienok bez obmedzenia prístupu kyslíka, materiálov kategórie 2 alebo kategórie 3 alebo z nich odvodených produktov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v opatreniach uvedených v článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia, či už ako také, alebo zmiešané so vstupnými materiálmi uvedenými v bode 1, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a) 

koncový bod výrobného reťazca bol určený v súlade s článkom 5 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) 

sú splnené podmienky uvedené v bodoch 3, 4 a 5.

3. Tepelná oxidácia sa uskutočňuje za podmienok bez obmedzenia prístupu kyslíka takým spôsobom, aby teplota plynu, ktorý je výsledkom termochemického procesu konverzie, za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu dosahovala riadeným a rovnomerným spôsobom aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas najmenej dvoch sekúnd hodnotu minimálne 850 °C. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky vstupné materiály s výnimkou:

a) 

vstupných materiálov uvedených v bode 1 písm. a), b) a h) alebo materiálov, ktoré sú výsledkom riadeného mikrobiálneho alebo termochemického procesu konverzie s použitím výlučne uvedených materiálov, a

b) 

vstupných materiálov uvedených v bode 2,

v prípade ktorých sa uplatňuje teplota najmenej 450 °C počas najmenej 0,2 sekundy;

4. Tepelná oxidácia sa uskutočňuje v spaľovni alebo spaľovacej komore. Spaľovňa/spaľovacia komora môže spracúvať len vstupné materiály, ktoré nie sú kontaminované inými materiálovými tokmi, alebo vstupné materiály iné ako vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré boli neúmyselne kontaminované inými materiálovými tokmi pri jednorazovom incidente vedúcom len k stopovým úrovniam exogénnych zlúčenín.

V závode, v ktorom sa uskutočňuje tepelná oxidácia, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a) 

výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bodoch 1 a 2 musia byť jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie ostatných vstupných materiálov;

b) 

vstupný materiál sa musí oxidovať tak, aby celkový obsah organického uhlíka (Corg) v troskách a lôžovom popole, ktoré sú výsledkom oxidácie, bol menší ako 3 % sušiny materiálu;

c) 

po termochemickom procese konverzie sa musí zabrániť fyzickému kontaktu medzi vstupnými a výstupnými materiálmi, a to aj počas skladovania.

5. Termooxidačné materiály musia byť popolom alebo troskami a musia mať najviac:

a) 

6 mg PAH16 ( 19 ) na kg sušiny;

b) 

20 ng toxických ekvivalentov (podľa WHO) ( 20 ) PCDD/F ( 21 ) na kg sušiny.

6. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať deriváty z termooxidačných materiálov, ktoré boli vyrobené zo vstupných materiálov uvedených v bodoch 1 a 2, ktoré spĺňajú podmienky bodu 5 a ktoré boli vyrobené termochemickým procesom konverzie v súlade s bodmi 3 a 4.

Proces výroby derivátov sa vykonáva tak, aby sa úmyselne upravilo chemické zloženie termooxidačného materiálu.

Proces výroby derivátov musí byť nasledovnej povahy:

a) 

chemická výroba: deriváty sa vyrábajú jedným alebo viacerými chemickými výrobnými krokmi, pri ktorých dochádza k reakcii termooxidačných materiálov so vstupnými materiálmi uvedenými v bode 1 písm. j), ktoré sa spotrebúvajú pri chemickom spracovaní alebo používajú na chemické spracovanie, pričom sa nesmú používať biologicky nerozložiteľné polyméry;

b) 

termochemická výroba: deriváty sa vyrábajú jedným alebo viacerými výrobnými krokmi, pri ktorých dochádza k termochemickej reakcii termooxidačných materiálov s reagujúcimi zložkami uvedenými v bodoch 1 a 2, ktoré sa spotrebúvajú pri chemickom spracovaní alebo používajú na chemické spracovanie.

Termooxidačné materiály, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici 2008/98/ES, sa nesmú miešať ani nechať zreagovať s odpadom, látkami alebo materiálmi s úmyslom znížiť obsah nebezpečných látok pod limitné hodnoty stanovené pre danú nebezpečnú vlastnosť v prílohe III k uvedenej smernici. Výrobcovia, ktorí používajú termooxidačné materiály s nebezpečnými vlastnosťami, musia pomocou prístupu hmotnostnej bilancie preukázať odstránenie alebo premenu kontaminantov na úrovne pod limitnými hodnotami stanovenými v prílohe III k smernici 2008/98/ES.

7. Kontaminanty v EÚ produkte na hnojenie obsahujúcom termooxidačné materiály alebo deriváty alebo pozostávajúcom z nich nesmú prekročiť tieto limitné hodnoty:

a) 

celkový obsah chrómu (Cr): 400 mg na kg sušiny, ak termooxidačné materiály alebo deriváty pochádzajú zo vstupných materiálov uvedených v bode 1 písm. e), g) alebo i);

b) 

tálium (Tl): 2 mg na kg sušiny, ak termooxidačné materiály alebo deriváty pochádzajú zo vstupných materiálov uvedených v bode 1 písm. e), g), h) alebo i).

Obsah chlóru (Cl-) nesmie byť vyšší ako 30 g na kg sušiny. Táto limitná hodnota sa však neuplatňuje na EÚ produkty na hnojenie vyrobené výrobným procesom, pri ktorom bola pridaná zlúčenina s obsahom chlóru s úmyslom vyrábať soli alkalických kovov alebo soli alkalických zemín, pokiaľ je obsah chlóru deklarovaný v súlade s prílohou III.

Obsah vanádu (V) nesmie byť vyšší ako 600 mg na kg sušiny, ak termooxidačné materiály alebo deriváty pochádzajú zo vstupných materiálov uvedených v bode 1 písm. g) alebo i).

▼M6

8. Termooxidačné materiály alebo deriváty spĺňajú požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2.

▼M4

CMC 14: MATERIÁLY PYROLÝZY A SPLYŇOVANIA

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať materiály pyrolýzy alebo splyňovania získané termochemickou konverziou, za podmienok s obmedzeným prístupom kyslíka, výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

a) 

živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody alebo ktoré sú extrahované zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou ( 22 ):

— 
materiálov pochádzajúcich zo zmiešaného komunálneho odpadu,
— 
čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;
b) 

rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu a vláknitý rastlinný odpad pochádzajúci z výroby nerecyklovanej buničiny a z výroby papiera z nerecyklovanej buničiny, ak nie je chemicky modifikovaný;

c) 

zvyšky po spracovaní v zmysle článku 2 písm. t) smernice 2009/28/ES pochádzajúce z výroby bioetanolu a bionafty získaných z materiálov uvedených v písmenách a), b) a d);

d) 

biologický odpad v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2008/98/ES, ktorý je výsledkom triedeného zberu biologického odpadu pri zdroji, okrem vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

e) 

prídavné látky na pyrolýzu alebo splyňovanie, ktoré sú potrebné na zlepšenie účinnosti procesu pyrolýzy alebo splyňovania alebo jeho vplyvu na životné prostredie za predpokladu, že uvedené prídavné látky sa spotrebúvajú pri chemickom spracovaní alebo sa používajú na takéto spracovanie a že celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 25 % čerstvej hmoty celkového vstupného materiálu, s výnimkou (22) :

— 
vstupných materiálov uvedených v písmenách a) až d),
— 
odpadu v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES,
— 
látok alebo zmesí, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES,
— 
látok vytvorených z prekurzorov, ktoré prestali byť odpadom v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 6 smernice 2008/98/ES, alebo zmesí obsahujúcich takéto látky,
— 
biologicky nerozložiteľných polymérov a
— 
vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať materiály pyrolýzy alebo splyňovania získané termochemickou konverziou, za podmienok s obmedzeným prístupom kyslíka, akéhokoľvek vstupného materiálu uvedeného v písmenách a) až e) alebo ich kombinácie, ktorý bol spracovaný manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, frakcionáciou na účely oddelenia pevnej a kvapalnej frakcie s použitím biologicky rozložiteľných polymérov, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody, kompostovaním alebo anaeróbnou digesciou.

2. Proces termochemickej konverzie sa uskutočňuje za podmienok s obmedzeným prístupom kyslíka tak, aby sa v reaktore dosiahla teplota najmenej 180 °C počas najmenej dvoch sekúnd.

Reaktor používaný na pyrolýzu alebo splyňovanie môže spracúvať len vstupné materiály, ktoré nie sú kontaminované inými materiálovými tokmi, alebo vstupné materiály iné ako vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré boli neúmyselne kontaminované inými materiálovými tokmi pri jednorazovom incidente vedúcom len k stopovým úrovniam exogénnych zlúčenín.

V závode, kde sa uskutočňuje pyrolýza alebo splyňovanie, sa po procese termochemickej konverzie musí zabrániť fyzickým kontaktom medzi vstupnými a výstupnými materiálmi, a to aj počas skladovania.

3. V prípade materiálov pyrolýzy a splyňovania musí byť molárny pomer vodíka (H) k organickému uhlíku (H/Corg) menej ako 0,7, pričom v prípade materiálov, ktorých obsah organického uhlíka (Corg) je nižší ako 50 %, sa skúšanie musí vykonávať na suchej frakcii bez prítomnosti popola. Materiály pyrolýzy a splyňovania nesmú obsahovať viac ako:

a) 

6 mg PAH16 ( 23 ) na kg sušiny;

b) 

20 ng toxických ekvivalentov (podľa WHO) ( 24 ) PCDD/F ( 25 ) na kg sušiny;

▼M6 —————

▼M4

4. Bez ohľadu na bod 1 môže EÚ produkt na hnojenie obsahovať materiály pyrolýzy alebo splyňovania získané termochemickou konverziou, za podmienok s obmedzeným prístupom kyslíka, materiálov kategórie 2 alebo kategórie 3 alebo z nich odvodených produktov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v opatreniach uvedených v článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia, či už ako také, alebo zmiešané so vstupnými materiálmi uvedenými v bode 1, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a) 

koncový bod výrobného reťazca bol určený v súlade s článkom 5 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) 

podmienky uvedené v bodoch 2 a 3 sú splnené.

5. V závode, kde sa uskutočňuje pyrolýza alebo splyňovanie, musia byť výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bodoch 1 a 4 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie ostatných vstupných materiálov.

6. V EÚ produkte na hnojenie, ktorý obsahuje materiály pyrolýzy a splyňovania alebo ktorý z nich pozostáva:

a) 

obsah chlóru (Cl-) nesmie byť vyšší ako 30 g na kg sušiny a

b) 

obsah tália (Tl) nesmie byť vyšší ako 2 mg na kg sušiny v prípade, že sa v pomere k vlhkej hmotnosti celkového vstupného materiálu použilo viac ako 5 % prídavných látok na pyrolýzu alebo splyňovanie.

▼M6

7. Materiál pyrolýzy a splyňovania spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2.

▼M5

CMC 15: ZHODNOTENÉ MATERIÁLY VYSOKEJ ČISTOTY

1. EÚ produkt na hnojenie môže obsahovať zhodnotený materiál vysokej čistoty, ktorým je amónna soľ, síranová soľ, fosfátová soľ, elementárna síra, uhličitan vápenatý alebo oxid vápenatý alebo ich zmesi s čistotou najmenej 95 % sušiny materiálu.

2. Materiál vysokej čistoty sa musí zhodnocovať z odpadu, ktorý vznikol z:

a) 

výrobného procesu, ktorý ako vstupné materiály používa látky a zmesi iné ako vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009 ( 26 ), alebo

b) 

z procesu čistenia plynov alebo procesu riadenia emisií určeného na odstraňovanie živín z odplynov pochádzajúcich z jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov a zariadení:

i) 

látok a zmesí iných ako odpad v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES;

ii) 

rastlín alebo častí rastlín;

iii) 

biologického odpadu v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2008/98/ES, ktorý je výsledkom triedeného zberu biologického odpadu pri zdroji;

iv) 

komunálnych odpadových vôd a odpadovej vody z domácností v zmysle článku 2 bodov 1 a 2 smernice 91/271/EHS ( 27 );

v) 

kalu v zmysle článku 2 bodu a) smernice 86/278/EHS ( 28 ), ktorý nevykazuje žiadne z nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici 2008/98/ES;

vi) 

odpadu v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES a palív vstupujúcich do zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vymedzeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ ( 29 ) a prevádzkovaného v súlade s podmienkami uvedenej smernice pod podmienkou, že uvedené vstupy nevykazujú žiadne nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe III k smernici 2008/98/ES;

vii) 

materiálov kategórie 2 alebo kategórie 3 alebo z nich odvodených produktov v súlade s podmienkami stanovenými v článku 32 ods. 1 a 2 a v opatreniach uvedených v článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009 za predpokladu, že odplyny pochádzajú z procesu kompostovania alebo digescie v súlade s CMC 3 a CMC 5 v prílohe II k tomuto nariadeniu;

viii) 

hnoja v zmysle článku 3 bodu 20 nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo z neho odvodených produktov; alebo

ix) 

zariadení na ustajnenie hospodárskych zvierat.

Vstupné materiály uvedené v bodoch i) až vi) nesmú obsahovať vedľajšie živočíšne produkty ani odvodené produkty v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

3. Materiál vysokej čistoty musí mať obsah organického uhlíka (Corg) najviac 0,5 % sušiny materiálu.

4. Materiál vysokej čistoty nesmie obsahovať viac ako:

a) 

6 mg/kg sušiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH16) ( 30 );

b) 

20 ng toxických ekvivalentov podľa WHO ( 31 )/kg sušiny polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF) ( 32 ).

5. EÚ produkt na hnojenie, ktorý obsahuje materiály vysokej čistoty alebo je z nich zložený, nesmie obsahovať viac ako:

a) 

400 mg/kg sušiny celkového chrómu (Cr); a

b) 

2 mg/kg sušiny tália (Tl).

6. Ak súlad s určitou požiadavkou stanovenou v bodoch 4 a 5 (napríklad neprítomnosť určitého kontaminantu) nepochybne a jednoznačne vyplýva z povahy materiálu vysokej čistoty alebo z procesu jeho zhodnocovania alebo z výrobného procesu EÚ produktu na hnojenie, uvedený súlad možno predpokladať, na zodpovednosť výrobcu, pri postupe posudzovania zhody bez vykonania overenia (napríklad skúšania).

7. Pokiaľ pre kategóriu produktov podľa účinku (PFC) EÚ produktu na hnojenie obsahujúceho materiály vysokej čistoty uvedené v bode 2 písm. b) alebo z nich zloženého neexistujú v prílohe I žiadne požiadavky týkajúce sa mikroorganizmov Salmonella spp., Escherichia coli alebo Enterococcaceae, uvedené patogény nesmú v EÚ produktoch na hnojenie prekročiť limity stanovené v tejto tabuľke:Mikroorganizmy, ktoré sa majú testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli

alebo

Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g alebo 1 ml

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované,

c

=

počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v jednotkách tvoriacich kolóniu (JTK) je medzi m a M,

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v KTJ, ktorá sa považuje za uspokojivú,

M

=

maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v KTJ.

8. Súlad EÚ produktu na hnojenie, ktorý obsahuje materiály vysokej čistoty uvedené v bode 2 písm. b) alebo je z nich zložený, s požiadavkami uvedenými v bode 7 alebo s požiadavkami týkajúcimi sa mikroorganizmov Salmonella spp., Escherichia coli alebo Enterococcaceae stanovenými v prílohe I pre zodpovedajúcu PFC EÚ produktu na hnojenie sa overuje skúšaním v súlade s bodom 5.1.3.1 Modulu D1 – Zabezpečenie kvality výrobného procesu v časti II prílohy IV.

Požiadavky uvedené v bode 7 a požiadavky týkajúce sa mikroorganizmov Salmonella spp., Escherichia coli alebo Enterococcaceae stanovené v prílohe I pre zodpovedajúcu PFC EÚ produktu na hnojenie pozostávajúceho len z materiálov vysokej čistoty uvedených v bode 2 písm. b) sa neuplatňujú, ak materiály vysokej čistoty alebo všetky použité biogénne vstupné materiály prešli jedným z týchto procesov:

a) 

tlaková sterilizácia prostredníctvom zahrievania na teplotu v jadre vyššiu ako 133 °C počas najmenej 20 minút pri absolútnom tlaku najmenej 3 bary, pričom tlak sa musí vytvoriť vyprázdnením všetkého vzduchu v sterilizačnej komore a nahradením vzduchu parou („nasýtená para“);

b) 

spracovanie v pasterizačnej alebo hygienizačnej jednotke, pri ktorom sa dosiahne teplota 70 °C počas aspoň jednej hodiny.

Požiadavky uvedené v bode 7 a požiadavky týkajúce sa mikroorganizmov Salmonella spp., Escherichia coli alebo Enterococcaceae stanovené v prílohe I pre zodpovedajúcu PFC EÚ produktu na hnojenie pozostávajúceho len z materiálov vysokej čistoty uvedených v bode 2 písm. b) sa neuplatňujú, ak odplyny pochádzajú z procesu spaľovania vymedzeného v smernici 2010/75/EÚ.

9. Materiály vysokej čistoty, ktoré sa skladujú spôsobom, ktorý ich nechráni pred zrážkami a priamym slnečným svetlom, sa môžu pridať do EÚ produktu na hnojenie, len ak boli vyrobené najviac 36 mesiacov pred podpísaním EÚ vyhlásenia o zhode pre príslušný EÚ produkt na hnojenie.

▼M6

10. Materiál vysokej čistoty spĺňa požiadavku stanovenú v CMC 1 bode 2.

▼B
PRÍLOHA III

Požiadavky na označovanie

V tejto prílohe sú stanovené požiadavky na označovanie EÚ produktov na hnojenie. Požiadavky stanovené v časti II a časti III tejto prílohy pre danú PFC podľa jej vymedzenia v prílohe I sa uplatňujú na EÚ produkty na hnojenie všetkých podkategórií danej PFC.

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE

1. Poskytujú sa tieto informácie:

a) 

pre EÚ produkty na hnojenie v PFC 1 až PFC 6 označenie kategórie PFC, v zmysle časti I prílohy I, zodpovedajúcej uvedenému účinku daného produktu;

b) 

pre EÚ produkty na hnojenie v PFC 7 označenia všetkých kategórií PFC, v zmysle časti I prílohy I, zodpovedajúcich uvedeným účinkom daných komponentných EÚ produktov na hnojenie;

c) 

množstvo EÚ produktu na hnojenie uvedené ako hmotnosť alebo ako objem;

d) 

návod na určené použitie vrátane dávkovania, času a frekvencie aplikácie a cieľových rastlín alebo húb;

e) 

odporúčané podmienky skladovania;

f) 

pre produkty obsahujúce polymér patriace do CMC 9 v časti II prílohy II časová lehota po použití produktu, počas ktorej je uvoľňovanie živín riadené alebo počas ktorej je schopnosť zadržiavať vodu zvýšená (tzv. obdobie účinku), ktorá nesmie byť dlhšia ako obdobie medzi dvoma aplikáciami v súlade s návodom na použitie uvedeným v písmene d);

g) 

všetky relevantné informácie o odporúčaných opatreniach na riadenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre bezpečnosť alebo pre životné prostredie a

▼M1

h) 

zoznam všetkých zložiek, ktoré prekračujú 5 % hmotnosti alebo objemu produktu, resp. hmotnosti sušiny, ak ide o produkty v kvapalnej forme, a to v zostupnom poradí, vrátane označení príslušných CMC podľa časti I prílohy II k tomuto nariadeniu. Ak je zložka látkou alebo zmesou, identifikuje sa v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Prirodzene sa vyskytujúce látky možno identifikovať podľa ich minerálnych názvov.

▼B

2. Ak má EÚ produkt na hnojenie účinky uvedené v dvoch alebo viacerých PFC stanovených v prílohe I, môžu sa pomocou zodpovedajúcich označení PFC v zmysle časti I prílohy I uviesť len tie účinky, pre ktoré sa tento EÚ produkt na hnojenie úspešne podrobil posudzovaniu zhody v súlade s týmto nariadením.

▼M1

3. Ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje komponentný materiál, na ktorý by sa v prípade jeho uvedenia na trh ako potraviny alebo krmiva vzťahovali maximálne limity rezíduí stanovené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ( 33 ), maximálne hladiny rezíduí stanovené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ( 34 ), alebo maximálne hladiny stanovené podľa nariadenia Rady (EHS) č. 315/93 ( 35 ) alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES ( 36 ), a tento komponentný materiál obsahuje látku presahujúcu príslušnú(-é) limitnú(-é) hodnotu(-y), resp. jednu z týchto hodnôt, musí sa uviesť maximálna koncentrácia tejto látky v EÚ produkte na hnojenie spolu s upozornením, že EÚ produkt na hnojenie sa nesmie používať spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku prekročenia tejto limitnej hodnoty v potravine alebo krmive.

▼B

4. Ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sú iné ako hnoj, na etikete sa uvedie tento pokyn: „Hospodárske zvieratá nesmú byť priamo ani spásaním kŕmené rastlinným porastom z pôdy, na ktorej sa použil tento produkt, okrem prípadu, keď sa kosba alebo spásanie uskutočnia po uplynutí čakacej lehoty najmenej 21 dní.“.

5. Ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje ricín, na etikete sa uvedie tento pokyn: „Nebezpečné pre zvieratá v prípade požitia.“

6. Ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje nespracované alebo spracované kakaové škrupiny, na etikete sa uvedie tento pokyn: „Toxické pre psy a mačky.“

▼M1

7. Ak je EÚ produkt na hnojenie pestovateľským substrátom, ako sa uvádza v PFC 4 bode 2a v časti II prílohy I, alebo obsahuje polymér, ktorý má byť v produkte spojivovým materiálom, ako sa uvádza v CMC 9 bode 1 písm. c) v časti II prílohy II, je potrebné používateľa upozorniť, aby produkt pri používaní nebol v kontakte s pôdou a aby v spolupráci s výrobcom po skončení používania produktu zabezpečil jeho primerané zneškodnenie.

▼M4

7a. Ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje termooxidačné materiály a deriváty, ako sa uvádzajú v CMC 13 v časti II prílohy II, alebo z nich pozostáva, alebo materiály pyrolýzy alebo splyňovania, ako sa uvádzajú v CMC 14 v časti II uvedenej prílohy, alebo z nich pozostáva, a má obsah mangánu (Mn) vyšší ako 3,5 hm. %, musí sa deklarovať obsah mangánu.

▼M5

7b. Ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje materiály vysokej čistoty uvedené v CMC 15 v časti II prílohy II alebo z nich pozostáva a:

a) 

obsah selénu (Se) presahuje 10 mg/kg sušiny, uvedie sa obsah selénu;

b) 

obsah chloridu (Cl-) presahuje 30 g/kg sušiny, uvedie sa obsah chloridu, pokiaľ sa EÚ produkt na hnojenie nevyrába vo výrobnom procese, v ktorom sa použili látky alebo zmesi obsahujúce chlorid s úmyslom vytvoriť alebo zahrnúť soli alkalických kovov alebo soli alkalických zemín, a informácie o týchto soliach sa poskytujú v súlade s prílohou III.

Ak sa obsah selénu alebo chloridu uvádza v súlade s písmenami a) a b), musí sa jasne oddeliť od vyhlásenia o živinách a môže sa vyjadriť ako rozpätie hodnôt.

Ak skutočnosť, že takýto EÚ produkt na hnojenie obsahuje selén alebo chlorid pod limitnými hodnotami uvedenými v písmenách a) a b), nepochybne a jednoznačne vyplýva z povahy alebo činnosti zhodnocovania materiálu vysokej čistoty, respektíve z výrobného procesu EÚ produktu na hnojenie obsahujúceho takýto materiál, etiketa nemusí obsahovať, na zodpovednosť výrobcu, žiadne informácie o týchto parametroch bez vykonania overenia (napríklad skúšania).

▼B

8. Iné informácie ako informácie vyžadované na základe bodov 1 až 6:

a) 

nesmú používateľa uviesť do omylu, napríklad tým, že produktu prisúdia vlastnosti, ktoré nemá, alebo tým, že by naznačovali, že produkt má jedinečné vlastnosti, ktorými sa vyznačujú aj podobné produkty;

b) 

týkajú sa overiteľných skutočností;

c) 

nesmú produkt označovať ako „udržateľný“ alebo „šetrný k životnému prostrediu“, okrem prípadu, keď sa takýmito tvrdeniami odkazuje na právne predpisy, jednoznačne identifikované usmernenia, normy alebo systémy, s ktorými je EÚ produkt na hnojenie v súlade; a

d) 

nesmie sa nimi tvrdiť, písomne ani vizuálnymi znázorneniami, že EÚ produkt na hnojenie predchádza chorobám rastlín alebo ich lieči alebo že chráni rastliny pred škodlivými organizmami.

9. Slovné spojenie „nízky obsah chloridu“ alebo podobný výraz sa smie použiť len vtedy, ak je obsah chloridu (Cl-) nižší ako 30 g/kg sušiny.

10. Ak sú požiadavky v tejto prílohe týkajúce sa informácií o obsahu živín vyjadrené v oxidovanej forme, obsah živín sa môže vyjadriť v elementárnej forme namiesto oxidovanej formy alebo v oxidovanej forme aj elementárnej forme zároveň, a to v súlade s týmito konverznými faktormi:

fosfor (P) = oxid fosforečný (P2O5) × 0,436

draslík (K) = oxid draselný (K2O) × 0,830

vápnik (Ca) = oxid vápenatý (CaO) × 0,715

horčík (Mg) = oxid horečnatý (MgO) × 0,603

sodík (Na) = oxid sodný (Na2O) × 0,742

síra (S) = oxid sírový (SO3) × 0,400.

11. Ak požiadavky na informácie v tejto prílohe odkazujú na organický uhlík (Corg), príslušné informácie môžu odkazovať na organickú hmotu namiesto organického uhlíka (Corg) alebo na organickú hmotu aj organický uhlík (Corg) zároveň, a to v súlade s týmto konverzným faktorom:

organický uhlík (Corg) = organická hmota × 0,56.

ČASŤ II

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRODUKTOV

PFC 1: HNOJIVO

1. Obsah živín sa môže deklarovať len vtedy, ak boli do EÚ produktu na hnojenie pridané v minimálnom množstve stanovenom pre príslušnú PFC v prílohe I.

2. Ak medzi deklarovanými živinami nie je dusík (N) alebo fosfor (P), obsah dusíka (N) a oxidu fosforečného (P2O5) sa napriek tomu uvedie v prípade, ak presahuje 0,5 hm. %. Tento údaj sa uvedie oddelene od údaja o obsahu deklarovaných živín.

▼M6

3. Na hnojivá s obsahom inhibujúcich zložiek podľa vymedzenia v CMC 1 v časti II prílohy II sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) 

na etikete sa podľa náležitého prípadu musí uvádzať výraz „inhibítor nitrifikácie“, „inhibítor denitrifikácie“ alebo „inhibítor ureázy“;

b) 

obsah zložky inhibujúcej nitrifikáciu sa musí vyjadriť ako hmotnostné % celkového dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4 +) a močovinový dusík (CH4N2O);

c) 

obsah zložky inhibujúcej denitrifikáciu sa musí vyjadriť ako hmotnostné % prítomných dusičnanov (NO3 -);

d) 

obsah zložky inhibujúcej ureázu sa musí vyjadriť ako hmotnostné % celkového dusíka (N) prítomného ako močovinový dusík (CH4N2O).

▼B

4. Výraz „minerálne hnojivo“ možno použiť len vtedy, ak hnojivo patrí do kategórie PFC 1(C) a spĺňa tieto ďalšie podmienky:

a) 

minerálne hnojivo nesmie obsahovať viac ako 1 hm. % organického uhlíka (Corg), ktorý je iný ako organický uhlík pochádzajúci z:

i) 

chelátotvorných alebo komplexotvorných činidiel uvedených v CMC 1 bode 3 v časti II prílohy II,

▼M6

ii) 

zložiek inhibujúcich nitrifikáciu, zložiek inhibujúcich denitrifikáciu alebo zložiek inhibujúcich ureázu uvedených v CMC 1 bode 4 v časti II prílohy II,

▼B

iii) 

obalových činidiel uvedených v CMC 9 bode 1 písm. a) v časti II prílohy II,

iv) 

močoviny (CH4N2O), alebo

v) 

kyánamidu vápenatého (CaCN2);

b) 

ak je medzi deklarovanými živinami fosfor (P), deklarovaný obsah fosforu pozostáva len z fosforu vo forme fosforečnanu a minerálne hnojivo spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií na rozpustnosť:

i) 

rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 40 % celkového fosforu (P),

ii) 

rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 75 % celkového fosforu (P), alebo

iii) 

rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre mäkký prírodný fosfát): minimálna úroveň 55 % celkového fosforu (P);

c) 

ak je medzi deklarovanými živinami dusík (N), deklarovaný obsah dusíka je daný len súčtom obsahov dusičnanového dusíka, amoniakálneho dusíka, močovinového dusíka a dusíka z metylénmočoviny, z izobutylidéndimočoviny a z krotonylidéndimočoviny.

PFC 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVO

Uvádzajú sa tieto informácie:

a) 

deklarované primárne živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;

b) 

deklarované sekundárne živiny vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S) pomocou ich chemických značiek v poradí Ca-Mg-Na-S;

c) 

číselné údaje udávajúce obsah deklarovaných živín – celkový obsah dusíka (N), celkový obsah fosforu vo forme oxidu fosforečného (P2O5) alebo celkový obsah draslíka vo forme oxidu draselného (K2O), za ktorými nasledujú číselné údaje v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah oxidu vápenatého (CaO), oxidu horečnatého (MgO), oxidu sodného (Na2O) alebo oxidu sírového (SO3);

d) 

obsah týchto deklarovaných živín a ostatné parametre v tomto poradí a ako hmotnostné %:

i) 

dusík (N):

— 
celkový dusík (N);
— 
minimálne množstvo organického dusíka (Norg), za ktorým nasleduje opis pôvodu použitej organickej hmoty;
— 
dusík vo forme amoniakálneho dusíka;
ii) 

celkový oxid fosforečný (P2O5);

iii) 

celkový oxid draselný (K2O);

iv) 

oxid vápenatý (CaO), oxid horečnatý (MgO), oxid sodný (Na2O) a oxid sírový (SO3) vyjadrené:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch;
v) 

organický uhlík (Corg);

vi) 

sušina;

e) 

pomer obsahu organického uhlíka a celkového obsahu dusíka (Corg/N);

f) 

dátum výroby;

g) 

v uplatniteľných prípadoch forma fyzickej jednotky produktu, napríklad prášok alebo pelety.

PFC 1(B): ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVO

1. Uvádzajú sa tieto informácie:

a) 

deklarované primárne živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;

b) 

v uplatniteľných prípadoch deklarované sekundárne živiny vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S) pomocou ich chemických značiek v poradí Ca-Mg-Na-S;

c) 

číselné údaje udávajúce obsah deklarovaných živín – celkový obsah dusíka (N), celkový obsah fosforu vo forme oxidu fosforečného (P2O5) alebo celkový obsah draslíka vo forme oxidu draselného (K2O), za ktorými nasledujú číselné údaje v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah oxidu vápenatého (CaO), oxidu horečnatého (MgO), oxidu sodného (Na2O) alebo oxidu sírového (SO3);

d) 

obsah týchto deklarovaných živín a ostatné parametre v tomto poradí a ako hmotnostné %:

i) 

dusík (N):

— 
celkový dusík (N);
— 
minimálne množstvo organického dusíka (Norg), za ktorým nasleduje opis pôvodu použitej organickej hmoty;
— 
dusík vo forme dusičnanového dusíka;
— 
dusík vo forme amoniakálneho dusíka;
— 
dusík vo forme močovinového dusíka;
ii) 

oxid fosforečný (P2O5):

— 
celkový oxid fosforečný (P2O5);
— 
oxid fosforečný (P2O5) rozpustný vo vode;
— 
oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom;
— 
ak je prítomný jemne mletý fosfát, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej;
iii) 

oxid draselný (K2O):

— 
celkový oxid draselný (K2O);
— 
oxid draselný (K2O) rozpustný vo vode;
iv) 

oxid vápenatý (CaO), oxid horečnatý (MgO), oxid sodný (Na2O) a oxid sírový (SO3) vyjadrené:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch;
v) 

organický uhlík (Corg);

vi) 

sušina;

e) 

ak je prítomná močovina (CH4N2O), informácie o možných vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a výzva, aby používatelia uplatňovali vhodné nápravné opatrenia.

2. Ak je prítomná jedna alebo viacero z týchto mikroživín: bór (B), kobalt (Co), železo (Fe), mangán (Mn) a molybdén (Mo) v minimálnom množstve uvedenom v tejto tabuľke ako hmotnostné %,

— 
a ak sú tieto mikroživiny pridané do organicko-minerálneho hnojiva, musia sa deklarovať a
— 
v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu:Mikroživina

Obsah mikroživiny (v hm. %)

Tuhé organicko-minerálne hnojivo

Kvapalné organicko-minerálne hnojivo

Určené na použitie na plodinách alebo trávnatých porastoch

Určené na záhradnícke použitie

bór (B)

0,01

0,01

0,01

kobalt (Co)

0,002

neuvádza sa

0,002

železo (Fe)

0,5

0,02

0,02

mangán (Mn)

0,1

0,01

0,01

molybdén (Mo)

0,001

0,001

0,001

3. Ak je prítomná jedna alebo obidve tieto mikroživiny: meď (Cu) a zinok (Zn) v minimálnom množstve uvedenom v tejto tabuľke ako hmotnostné % a neboli pridané zámerne, môžu sa deklarovať:Mikroživina

Obsah mikroživiny (v hm. %)

Tuhé organicko-minerálne hnojivo

Kvapalné organicko-minerálne hnojivo

Určené na použitie na plodinách alebo trávnatých porastoch

Určené na záhradnícke použitie

meď (Cu)

0,01

0,002

2

zinok (Zn)

0,01

0,002

0,002

4. Ak sa meď (Cu) alebo zinok (Zn) pridá do organicko-minerálneho hnojiva zámerne, celkový obsah medi (Cu) alebo zinku (Zn) sa musí deklarovať.

5. Mikroživiny uvedené v bodoch 2, 3 a 4 sa deklarujú po uvedení informácií o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie:

▼M1

a) 

názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín uvedené v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov, pokiaľ sa deklarované mikroživiny pridávajú zámerne;

▼B

b) 

celkový obsah mikroživín vyjadrený hmotnostným %

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto mikroživiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto mikroživín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto mikroživín, a
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch;

▼M1

c) 

ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami alebo sú uvedené do formy komplexu komplexotvorným činidlom, resp. komplexotvornými činidlami:

— 
za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa podľa prípadu uvedie tento kvalifikačný výraz:

‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)] a vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’,

— 
množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme chelátu/množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme komplexu ako hmotnostné %;

▼M1

ca) 

ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami, rozpätie pH zaručujúce prijateľnú stabilitu;

▼M1 —————

▼B

e) 

ak sú mikroživiny pridané zámerne, uvedie sa toto vyhlásenie: „Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.“

6. Ak sa obsah kadmia (Cd) v organicko-minerálnom hnojive rovná alebo je nižší ako 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), môže sa doplniť vyhlásenie „nízky obsah kadmia (Cd)“ alebo podobné vyhlásenie, alebo vizuálne znázornenie v tomto zmysle.

PFC 1(C): ANORGANICKÉ HNOJIVO

PFC 1(C)(I): ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Uvádzajú sa tieto informácie:

a) 

v uplatniteľných prípadoch deklarované primárne živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;

b) 

v uplatniteľných prípadoch deklarované sekundárne živiny vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S) pomocou ich chemických značiek v poradí Ca-Mg-Na-S;

c) 

číselné údaje udávajúce obsah deklarovaných živín – celkový obsah dusíka (N), celkový obsah fosforu vo forme oxidu fosforečného (P2O5) alebo celkový obsah draslíka vo forme oxidu draselného (K2O), za ktorými nasledujú číselné údaje v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah oxidu vápenatého (CaO), oxidu horečnatého (MgO), oxidu sodného (Na2O) alebo oxidu sírového (SO3);

d) 

obsah týchto deklarovaných živín v tomto poradí a ako hmotnostné %:

i) 

dusík (N):

— 
celkový dusík (N);
— 
dusík vo forme dusičnanového dusíka;
— 
dusík vo forme amoniakálneho dusíka;
— 
dusík vo forme močovinového dusíka;
— 
dusík z formaldehydu močoviny, izobutylidéndimočoviny, krotonylidéndimočoviny;
— 
dusík z kyánamidového dusíka;
ii) 

oxid fosforečný (P2O5):

— 
celkový oxid fosforečný (P2O5);
— 
oxid fosforečný (P2O5) rozpustný vo vode;,
— 
oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom;,
— 
ak je prítomný jemne mletý fosfát, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej;
iii) 

oxid draselný (K2O) rozpustný vo vode;

iv) 

oxid vápenatý (CaO), oxid horečnatý (MgO), oxid sodný (Na2O) a oxid sírový SO3) vyjadrené:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch
e) 

ak je prítomná močovina (CH4N2O), informácie o možných vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a výzva, aby používatelia uplatňovali vhodné nápravné opatrenia.

2. Ak sa obsah kadmia (Cd) v anorganickom hnojive s obsahom makroživiny rovná alebo je nižší ako 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5), môže sa doplniť vyhlásenie „nízky obsah kadmia (Cd)“ alebo podobné vyhlásenie, alebo vizuálne znázornenie v tomto zmysle.

PFC 1(C)(I)(a): TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny sa môže označiť ako „komplexné“, len ak každá fyzická jednotka hnojiva obsahuje všetky deklarované živiny v ich deklarovanom množstve.

2. Uvedie sa granulometria tuhého anorganického hnojiva s obsahom makroživiny vyjadrená ako hmotnostné % produktu, ktoré prejde cez určené sito.

▼M1

3. Forma fyzickej jednotky produktu sa uvedie jedným alebo kombináciou dvoch alebo viacerých z týchto označení:

a) 

granuly;

b) 

pelety;

c) 

prášok, ak aspoň 90 hm. % produktu prejde sitom s okami veľkosti 1 mm, alebo

d) 

prily.

▼B

4. V prípade obaľovaných tuhých anorganických hnojív s obsahom makroživiny sa uvedie názov obalového činidla a pre každé obalové činidlo percentuálny podiel hnojiva ním obaleného, za čím nasleduje:

a) 

v prípade tuhých anorganických hnojív s obsahom makroživiny obaľovaných polymérmi sa uvedie: „Miera uvoľňovania živiny sa môže líšiť v závislosti od teploty substrátu. Môže byť potrebné upraviť hnojenie.“; a

b) 

v prípade tuhých anorganických hnojív s obsahom makroživiny obaľovaných sírou (S) a tuhých anorganických hnojív s obsahom makroživiny obaľovaných sírou (S)/polymérmi sa uvedie: „Miera uvoľňovania živiny sa môže líšiť v závislosti od teploty substrátu a biologickej aktivity. Môže byť potrebné upraviť hnojenie.“

5. Ak je prítomná jedna alebo viacero z týchto mikroživín: bór (B), kobalt (Co), železo (Fe), mangán (Mn) a molybdén (Mo) v minimálnom množstve uvedenom v tejto tabuľke ako hmotnostné %,

— 
a ak sú tieto mikroživiny pridané do tuhého anorganického hnojiva s obsahom makroživiny zámerne, musia sa deklarovať a
— 
v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu:Mikroživina

Obsah mikroživín (v hm. %)

Určené na použitie na plodinách alebo trávnatých porastoch

Určené na záhradnícke použitie

bór (B)

0,01

0,01

kobalt (Co)

0,002

neuvádza sa

železo (Fe)

0,5

0,02

mangán (Mn)

0,1

0,01

molybdén (Mo)

0,001

0,001

6. Ak je prítomná jedna alebo obidve tieto mikroživiny: meď (Cu) a zinok (Zn) v minimálnom množstve uvedenom v tejto tabuľke ako hmotnostné % a neboli pridané zámerne, môžu sa deklarovať:Mikroživina

Obsah mikroživín (v hm. %)

Určené na použitie na plodinách alebo trávnatých porastoch

Určené na záhradnícke použitie

meď (Cu)

0,01

0,002

zinok (Zn)

0,01

0,002

7. Ak sa meď (Cu) alebo zinok (Zn) pridá do tuhého anorganického hnojiva s obsahom makroživiny zámerne, celkový obsah medi (Cu) alebo zinku (Zn) sa musí sa deklarovať.

8. Mikroživiny uvedené v bodoch 5, 6 a 7 sa deklarujú po uvedení informácií o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie:

▼M1

a) 

názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín uvedené v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov, pokiaľ sa deklarované mikroživiny pridávajú zámerne;

▼B

b) 

celkový obsah mikroživín vyjadrený hmotnostným %:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto mikroživiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto mikroživín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto mikroživín,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch;

▼M1

c) 

ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami alebo sú uvedené do formy komplexu komplexotvorným činidlom, resp. komplexotvornými činidlami:

— 
za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa podľa prípadu uvedie tento kvalifikačný výraz:

‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)] a vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’,

— 
množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme chelátu/množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme komplexu ako hmotnostné %;

▼M1

ca) 

ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami, rozpätie pH zaručujúce prijateľnú stabilitu;

▼M1 —————

▼B

e) 

ak sú mikroživiny pridané zámerne, uvedie sa toto vyhlásenie: „Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.“

PFC 1(C)(I)(b): KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

1. Na etikete sa uvedie, či je kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny v suspenzii alebo v roztoku.

2. Obsah živín sa môže uviesť buď ako hmotnostné % alebo ako objemové %.

3. Ak je prítomná jedna alebo viacero z týchto mikroživín: bór (B), kobalt (Co), železo (Fe), mangán (Mn) a molybdén (Mo) v minimálnom množstve uvedenom v tejto tabuľke ako hmotnostné %,

— 
a ak sú tieto mikroživiny pridané do kvapalného anorganického hnojiva s obsahom makroživiny zámerne, musia sa deklarovať a
— 
v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu:Mikroživina

Obsah mikroživiny (v hm. %)

bór (B)

0,01

kobalt (Co)

0,002

železo (Fe)

0,02

mangán (Mn)

0,01

molybdén (Mo)

0,001

4. Ak je prítomná jedna alebo obidve tieto mikroživiny: meď (Cu) a zinok (Zn) v minimálnom množstve 0,002 hm. % a neboli pridané zámerne, môžu sa deklarovať.

5. Ak sa meď (Cu) alebo zinok (Zn) pridá do kvapalného anorganického hnojiva s obsahom makroživiny zámerne, celkový obsah medi (Cu) alebo zinku (Zn) sa musí deklarovať.

6. Mikroživiny uvedené v bodoch 3, 4 a 5 sa deklarujú po uvedení informácií o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie:

▼M1

a) 

názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín uvedené v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov, pokiaľ sa deklarované mikroživiny pridávajú zámerne;

▼B

b) 

celkový obsah mikroživín vyjadrený hmotnostným alebo objemovým %:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto mikroživiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto mikroživín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto mikroživín,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch;

▼M1

c) 

ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami alebo sú uvedené do formy komplexu komplexotvorným činidlom, resp. komplexotvornými činidlami:

— 
za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny podľa prípadu uvedenie tento kvalifikačný výraz:

‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)] a vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’,

— 
množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme chelátu/množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme komplexu ako hmotnostné %;

▼M1

ca) 

ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami, rozpätie pH zaručujúce prijateľnú stabilitu;

▼M1 —————

▼B

e) 

ak sú mikroživiny pridané zámerne, uvedie sa toto vyhlásenie: „Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.“

PFC 1(C)(II): ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

▼M1

1. Deklarované mikroživiny v anorganickom hnojive s obsahom mikroživiny sa uvedú pomocou názvov a chemických značiek deklarovaných mikroživín v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov, pokiaľ sa deklarované mikroživiny pridávajú zámerne;

2. Ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami a každé chelátotvorné činidlo možno identifikovať a kvantifikovať a chelátuje najmenej 1 % mikroživiny rozpustnej vo vode, alebo sú deklarované mikroživiny uvedené do formy komplexu komplexotvorným činidlom, resp. komplexotvornými činidlami, za názov a chemický identifikátor mikroživiny sa podľa prípadu doplní tento kvalifikačný výraz:

— 
‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’/‘vo forme chelátu s [názov chelátotvorného činidla (chelátotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)] a vo forme komplexu s [názov komplexotvorného činidla (komplexotvorných činidiel) alebo jeho skratka (ich skratky)]’,
— 
množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme chelátu/množstvo mikroživiny (mikroživín) vo forme komplexu ako hmotnostné %;

▼M1

2a. Ak sú deklarované mikroživiny uvedené do formy chelátu chelátotvorným činidlom, resp. chelátotvornými činidlami, uvedie sa rozpätie pH zaručujúce prijateľnú stabilitu.

▼M1 —————

▼B

4. Uvedie sa toto vyhlásenie: „Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.“

PFC 1(C)(II)(a): JEDNOZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

1. Na etikete sa uvedenie príslušná typológia podľa tabuľky uvedenej v PFC 1(C)(II)(a) v časti II prílohy I.

2. Celkový obsah mikroživín sa vyjadrí ako hmotnostné %:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak je táto mikroživina úplne rozpustná vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah tejto mikroživiny tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu tejto mikroživiny,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch.

PFC 1(C)(II)(b): VIACZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

1. Mikroživiny možno deklarovať len vtedy, ak sú prítomné v minimálnych množstvách uvedených v tejto tabuľke ako hmotnostné %:Mikroživina

Obsah mikroživiny (v hm. %)

Nie vo forme chelátu ani komplexu

Vo forme chelátu alebo komplexu

bór (B)

0,2

neuvádza sa

kobalt (Co)

0,02

0,02

meď (Cu)

0,5

0,1

železo (Fe)

2

0,3

mangán (Mn)

0,5

0,1

molybdén (Mo)

0,02

neuvádza sa

zinok (Zn)

0,5

0,1

2. Ak je viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny vo forme suspenzie alebo roztoku, na etikete sa uvedie „vo forme suspenzie“, resp. „vo forme roztoku“.

3. Celkový obsah mikroživín sa vyjadrí ako hmotnostné %:

— 
len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto mikroživiny úplne rozpustné vo vode,
— 
ako celkový obsah a ako obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto mikroživín tvorí najmenej polovicu celkového obsahu týchto mikroživín,
— 
ako celkový obsah v ostatných prípadoch.

PFC 2: PRÍPRAVOK NA VÁPNENIE

Nasledujúce parametre sa deklarujú v tomto poradí:

— 
neutralizačná hodnota;
— 
granulometria vyjadrená ako hmotnostné % produktu, ktoré prejde cez sito s veľkosťou oka 1,0 mm;
— 
celkový obsah oxidu vápenatého (CaO) vyjadrený ako hmotnostné %;
— 
celkový obsah oxidu horečnatého (MgO) vyjadrený ako hmotnostné %;
— 
reaktivita a metóda určenia reaktivity, s výnimkou oxidov a hydroxidov vápenatých.

PFC 3: PÔDNA POMOCNÁ LÁTKA

1. Obsah sušiny vyjadrený ako hmotnostné % sa deklaruje.

2. Nasledujúce živiny vyjadrené ako hmotnostné % sa deklarujú, ak prekračujú 0,5 hm. %: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) a oxid draselný (K2O).

PFC 3(A): ORGANICKÁ PÔDNA POMOCNÁ LÁTKA

Deklarujú sa tieto parametre:

— 
pH;
— 
elektrická vodivosť vyjadrená ako mS/m;
— 
obsah organického uhlíka (Corg) vyjadrený ako hmotnostné %;
— 
minimálne množstvo organického dusíka (Norg) vyjadrené ako hmotnostné %, za ktorým nasleduje opis pôvodu použitej organickej hmoty;
— 
pomer obsahu organického uhlíka a celkového obsahu dusíka (Corg/N).

PFC 4: PESTOVATEĽSKÝ SUBSTRÁT

Nasledujúce parametre sa deklarujú v tomto poradí:

— 
elektrická vodivosť vyjadrená ako mS/m, s výnimkou minerálnej vlny;
— 
pH;
— 
množstvo:
— 
v prípade minerálnej vlny sa vyjadrí ako počet kusov a uvedú sa tri rozmery: dĺžka, výška a šírka;
— 
v prípade iných tvarovaných pestovateľských substrátov sa vyjadrí ako veľkosť v najmenej dvoch rozmeroch;
— 
v prípade iných pestovateľských substrátov sa vyjadrí ako celkový objem;
— 
v prípade iných pestovateľských substrátov ako tvarovaných sa uvedie množstvo vyjadrené ako objem materiálov s veľkosťou častíc presahujúcou 60 mm, ak sú prítomné;
— 
dusík (N) extrahovateľný pomocou CaCl2/DTPA (chlorid vápenatý/kyselina dietyléntriamínpentaoctová; „rozpustný v CAT“), ak prekračuje 150 mg/l;
— 
oxid fosforečný (P2O5) extrahovateľný pomocou CaCl2/DTPA (chlorid vápenatý/kyselina dietyléntriamínpentaoctová; „rozpustný v CAT“), ak prekračuje 20 mg/l;
— 
oxid draselný (K2O) extrahovateľný pomocou CaCl2/DTPA (chlorid vápenatý/kyselina dietyléntriamínpentaoctová; „rozpustný v CAT“), ak prekračuje 150 mg/l;
— 
dátum výroby.

▼M6

PFC 5: INHIBÍTOR

1. Všetky zložky sa deklarujú podľa hmotnosti alebo objemu produktu v zostupnom poradí.

2. Deklaruje sa obsah inhibujúcej zložky (zložiek) ako hmotnostné alebo objemové %.

3. Návod na použitie uvedený v časti I bode 1 písm. d) tejto prílohy obsahuje informácie:

a) 

o typoch EÚ produktov na hnojenie, s ktorými sa inhibítor môže zmiešať, najmä:

i) 

v prípade inhibítora nitrifikácie uvedeného v PFC 5(A) v časti II prílohy I s takým EÚ produktom na hnojenie, v ktorom aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) pozostáva z dusíka (N) vo forme amónneho katiónu (NH4 +) a močoviny (CH4N2O);

ii) 

v prípade inhibítora ureázy uvedeného v PFC 5(C) v časti II prílohy I s takým EÚ produktom na hnojenie, v ktorom aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) pozostáva z dusíka (N) vo forme močoviny (CH4N2O);

b) 

o minimálnej a maximálnej odporúčanej koncentrácii inhibujúcej zložky (zložiek) pri zmiešaní s hnojivom pred jeho použitím:

i) 

v prípade inhibítora nitrifikácie uvedeného v PFC 5(A) v časti II prílohy I ako hmotnostné % celkového dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4 +) a močovinový dusík (CH4N2O);

ii) 

v prípade inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC 5(B) v časti II prílohy I ako hmotnostné % prítomných dusičnanov (NO3 -);

iii) 

v prípade inhibítora ureázy uvedeného v PFC 5(C) v časti II prílohy I ako hmotnostné % celkového dusíka (N) prítomného ako močovinový dusík (CH4N2O).

▼B

PFC 6: RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

Uvádzajú sa tieto informácie:

a) 

fyzikálna forma;

b) 

dátum výroby a dátum exspirácie;

c) 

metóda (metódy) aplikácie;

d) 

účinok pre každú cieľovú rastlinu a

e) 

všetky relevantné pokyny týkajúce sa účinnosti produktu vrátane postupov obhospodarovania pôdy, použitia chemických hnojív, nezlučiteľnosti s prípravkami na ochranu rastlín, odporúčanej veľkosti rozprašovacích dýz, odporúčaného tlaku rozprašovača a iných opatrení zabraňujúcich úniku produktu.

PFC 6(A): MIKROBIÁLNY RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

Uvádzajú sa všetky zámerne pridané mikroorganizmy. Ak má mikroorganizmus niekoľko kmeňov, uvedú sa zámerne pridané kmene. Ich koncentrácia sa vyjadrí ako počet aktívnych jednotiek na objem alebo hmotnosť alebo akýmkoľvek iným spôsobom relevantným pre mikroorganizmus, napr. počtom jednotiek tvoriacich kolóniu na gram (KTJ/g).

Na etikete sa uvedie táto veta: „Mikroorganizmy môžu vyvolať senzibilizačné reakcie.“

PFC 7: ZMES PRODUKTOV NA HNOJENIE

Všetky požiadavky na označovanie uplatniteľné na všetky komponentné EÚ produkty na hnojenie sa vzťahujú aj na zmes produktov na hnojenie a vyjadrujú sa vo vzťahu ku konečnej zmesi produktov na hnojenie.

Ak zmes produktov na hnojenie obsahuje jeden alebo viacero rastlinných biostimulátorov patriacich do kategórie PFC 6, koncentrácia každého rastlinného biostimulátora v zmesi sa uvedie v g/kg alebo g/l pri teplote 20 °C.

▼M6

Ak zmes produktov na hnojenie obsahuje jeden alebo viacero inhibítorov patriacich do kategórie PFC 5, návod na použitie uvedený v časti II oddiele PFC 5 bode 3 tejto prílohy sa neprikladá.

▼B

ČASŤ III

PRAVIDLÁ PRE ODCHÝLKY

1. Deklarovaný obsah živín alebo fyzikálno-chemické vlastnosti EÚ produktu na hnojenie sa môžu odchyľovať od skutočných hodnôt len v súlade s odchýlkami, ktoré sú stanovené v tejto časti pre príslušnú PFC. Účelom stanovenia odchýlok je zohľadniť určité výkyvy v rámci výroby, v distribučnom reťazci, počas odberu vzoriek a pri vykonávaní analýzy.

2. Povolené odchýlky od deklarovaných parametrov uvedené v tejto časti sú vymedzené zápornými a kladnými hodnotami.

3. Odchylne od bodu 1 nesmie byť skutočný obsah zložky v EÚ produkte na hnojenie, ktorej minimálny alebo maximálny obsah je stanovený v prílohe I alebo prílohe II, nikdy nižší ako minimálny obsah ani vyšší ako maximálny obsah.

▼M6

PFC 1: HNOJIVO

Na hnojivá s obsahom zložiek inhibujúcich nitrifikáciu, zložiek inhibujúcich denitrifikáciu alebo zložiek inhibujúcich ureázu podľa vymedzenia v CMC 1 v časti II prílohy II sa vzťahujú tieto pravidlá pre odchýlky:Inhibujúce zložky

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah inhibujúcich zložiek

Koncentrácia nižšia ako alebo rovná 2 %

± 20 % deklarovanej hodnoty

Koncentrácia vyššia ako 2 %

± 0,3 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

▼B

PFC 1(A): ORGANICKÉ HNOJIVOFormy deklarovanej živiny a ostatné deklarované parametre

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah živín a ostatné deklarované parametre

Organický uhlík (Corg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny

± 5,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (Norg)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) alebo oxid sodný (Na2O)

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický uhlík (Corg)/celkový dusík (N)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Množstvo

± 1,5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

PFC 1(B): ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVOFormy deklarovanej živiny a ostatné deklarované parametre

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah makroživín a ostatné deklarované parametre

Organický uhlík (Corg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny

± 5,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy anorganického dusíka (N)

± 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (Norg)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy oxidu fosforečného (P2O5)

± 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy oxidu draselného (K2O)

± 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3)

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid sodný (Na2O)

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo

± 1,5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnotyMikroživina

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem mikroživiny

Koncentrácia nižšia ako alebo rovná 2 %

± 20 % deklarovanej hodnoty

Koncentrácia vyššia ako 2 % a nižšia ako alebo rovná 10 %

± 20 % deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Koncentrácia vyššia ako 10 %

± 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

PFC 1(C): ANORGANICKÉ HNOJIVO

▼M1Formy deklarovanej živiny a ostatné deklarované parametre

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah makroživín a ostatné deklarované parametre

Deklarované formy dusíka (N)

± 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy oxidu fosforečného (P2O5)

± 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy oxidu draselného (K2O)

± 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy dusíka (N), oxidu fosforečného (P2O5) alebo oxidu draselného (K2O) v dvojzložkových hnojivách

± 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Deklarované formy dusíka (N), oxidu fosforečného (P2O5) alebo oxidu draselného (K2O) v trojzložkových hnojivách

± 1,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3)

– 50 a + 100 % relatívna odchýlka od deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne – 2 a + 4 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný oxid sodný (Na2O)

– 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení + 50 % deklarovaného obsahu do maximálne 1,8 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Množstvo

± 1 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnotyMikroživina

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem mikroživiny

Koncentrácia nižšia ako alebo rovná 2 %

± 50 % deklarovanej hodnoty

Koncentrácia vyššia ako 2 % a nižšia ako alebo rovná 10 %

± 50 % deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Koncentrácia vyššia ako 10 %

± 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

▼B

Množstvo ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

PFC 2: PRÍPRAVOK NA VÁPNENIEFormy deklarovanej živiny a ostatné deklarované parametre

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Neutralizačná hodnota

± 3

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Celkový obsah oxidu vápenatého (CaO)

± 3,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah oxidu horečnatého (MgO)

 

Koncentrácia nižšia ako 8 %

± 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Koncentrácia v rozmedzí od 8 % do 16 %

± 2,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Koncentrácia vyššia ako alebo rovná 16 %

± 3,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Reaktivita (test kyselinou chlorovodíkovou a test inkubácie)

± 5,0 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

Množstvo

± 1 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

PFC 3: PÔDNA POMOCNÁ LÁTKAFormy deklarovanej živiny a ostatné deklarované parametre

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

▼C1

pH

± 1,0 deklarovanej hodnoty

▼M1

Organický uhlík (Corg)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 3,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

▼B

Organický dusík (Norg)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový oxid draselný (K2O)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo

± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Elektrická vodivosť

± 75 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

PFC 4: PESTOVATEĽSKÝ SUBSTRÁTFormy deklarovanej živiny a ostatné deklarované parametre

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 75 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

▼C1

pH

± 1,0 deklarovanej hodnoty

▼B

Množstvo vyjadrené objemom (v litroch alebo m3)

± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc presahujúcou 60 mm

± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Určenie množstva (objemu) tvarovaných pestovateľských substrátov

± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Dusík (N) extrahovateľný pomocou CaCl2/DTPA (chlorid vápenatý/kyselina dietyléntriamínpentaoctová; „rozpustný v CAT“)

± 75 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Oxid fosforečný (P2O5) extrahovateľný pomocou CaCl2/DTPA (chlorid vápenatý/kyselina dietyléntriamínpentaoctová; „rozpustný v CAT“)

± 75 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Oxid draselný (K2O) extrahovateľný pomocou CaCl2/DTPA (chlorid vápenatý/kyselina dietyléntriamínpentaoctová; „rozpustný v CAT“)

± 75 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

PFC 5: INHIBÍTORInhibujúca zložka

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah inhibujúcej zložky

Koncentrácia nižšia ako alebo rovná 2 %

± 20 % deklarovanej hodnoty

Koncentrácia vyššia ako 2 %

± 0,3 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

▼M1

PFC 6: RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

Množstvo rastlinného biostimulátora sa môže od deklarovanej hodnoty odchyľovať o ± 5 %.

▼B

PFC 6(A): MIKROBIÁLNY RASTLINNÝ BIOSTIMULÁTOR

Skutočná koncentrácia (koncentrácie) mikroorganizmov sa od deklarovanej hodnoty (hodnôt) môže odchyľovať maximálne o 15 %.

PFC 7: ZMES PRODUKTOV NA HNOJENIE

Ak zmes produktov na hnojenie obsahuje jeden alebo viacero rastlinných biostimulátorov patriacich do kategórie PFC 6, na deklarovanú koncentráciu každého rastlinného biostimulátora sa uplatňujú tieto odchýlky:

▼M1Deklarovaný parameter

Prípustná odchýlka pre deklarovaný parameter

Množstvo

odchýlka je súčtom relatívneho podielu každej zložky EÚ produktu na hnojenie vynásobeného odchýlkou pre PFC pre daný produkt na hnojenie. Ak nie je možné určiť, aký je podiel každého EÚ produktu na hnojenie v zmesi produktov na hnojenie, odchýlkou je odchýlka pre PFC s najprísnejšou hodnotou odchýlky pre množstvo.

▼BDeklarovaná koncentrácia v g/kg alebo g/l pri teplote 20 °C

Prípustná odchýlka

Do 25

± 15 % relatívna odchýlka

Viac ako 25 až do 100

± 10 % relatívna odchýlka

Viac ako 100 až do 250

± 6 % relatívna odchýlka

Viac ako 250 až do 500

± 5 % relatívna odchýlka

Viac ako 500

± 25 g/kg alebo ± 25 g/l
PRÍLOHA IV

Postupy posudzovania zhody

ČASŤ I

UPLATNITEĽNOSŤ POSTUPOV POSUDZOVANIA ZHODY

V tejto časti sa stanovuje uplatniteľnosť modulov postupov posudzovania zhody uvedených v časti II tejto prílohy na EÚ produkty na hnojenie v závislosti od ich CMC uvedených v prílohe II a ich PFC uvedených v prílohe I.

1.   UPLATNITEĽNOSŤ VNÚTORNEJ KONTROLY VÝROBY (MODUL A)

1.1 Modul A možno použiť v prípade EÚ produktu na hnojenie, ktorý je zložený výlučne z jedného alebo viacerých z týchto komponentných materiálov:

▼M6

a) 

pôvodných látok alebo zmesí uvedených v CMC 1 v časti II prílohy II okrem zložiek inhibujúcich nitrifikáciu, zložiek inhibujúcich denitrifikáciu alebo zložiek inhibujúcich ureázu;

▼B

b) 

digestátov z čerstvých plodín uvedených v CMC 4 v časti II prílohy II;

c) 

vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu uvedených v CMC 6 v časti II prílohy II;

▼C2

▼B

e) 

živinových polymérov uvedených v CMC 8 v časti II prílohy II;

f) 

vedľajších produktov v zmysle smernice 2008/98/ES uvedených v CMC 11 v časti II prílohy II.

1.2. Modul A možno takisto použiť v prípade zmesi produktov na hnojenie uvedenej v PFC 7.

1.3. Odchylne od bodov 1.1 a 1.2 sa modul A nesmie použiť v prípade:

a) 

jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka uvedeného v PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), ani v prípade zmesi produktov na hnojenie uvedenej v PFC 7, ktorá obsahuje najmenej 28 hm. % dusíka (N) z EÚ produktu na hnojenie patriaceho do kategórie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A);

b) 

inhibítora uvedeného v PFC 5; alebo

c) 

rastlinného biostimulátora uvedeného v PFC 6.

2.   UPLATNITEĽNOSŤ VNÚTORNEJ KONTROLY VÝROBY A SKÚŠKY PRODUKTU POD DOHĽADOM (MODUL A1)

Modul A1 sa použije v prípade jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka uvedeného v PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), ako aj v prípade zmesi produktov na hnojenie uvedenej v PFC 7, ktorá obsahuje najmenej 28 hm. % dusíka (N) z EÚ produktu na hnojenie patriaceho do kategórie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A).

3.   UPLATNITEĽNOSŤ EÚ SKÚŠKY TYPU (MODUL B) A NÁSLEDNE ZHODY S TYPOM ZALOŽENEJ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY (MODUL C)

3.1. Modul B a následne modul C možno použiť v prípade EÚ produktu na hnojenie, ktorý je zložený výlučne z jedného alebo viacerých z týchto komponentných materiálov:

▼M6

a) 

zložiek inhibujúcich nitrifikáciu, zložiek inhibujúcich denitrifikáciu alebo zložiek inhibujúcich ureázu uvedených v CMC 1 časti II prílohy II;

▼B

b) 

rastlín, častí rastlín alebo výťažkov z rastlín uvedených v CMC 2 v časti II prílohy II;

c) 

iných polymérov ako živinových polymérov uvedených v CMC 9 v časti II prílohy II;

d) 

odvodených produktov v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009 uvedených v CMC 10 v časti II prílohy II;

e) 

kategórií CMC uvedených v bode 1.1 tejto časti.

▼M1

3.2 Modul B a následne modul C možno takisto použiť v prípade zmesi produktov na hnojenie uvedenej v PFC 7.

▼B

3.3. Odchylne od bodov 3.1 a 3.2 sa modul B a následne modul C nesmú použiť v prípade jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka uvedeného v PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), ani v prípade zmesi produktov na hnojenie uvedenej v PFC 7, ktorá obsahuje najmenej 28 hm. % dusíka (N) z EÚ produktu na hnojenie patriaceho do kategórie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A).

4.   UPLATNITEĽNOSŤ ZABEZPEČENIA KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU (MODUL D1)

4.1. Modul D1 možno použiť v prípade každého EÚ produktu na hnojenie.

4.2. Odchylne od bodu 4.1 sa modul D1 nesmie použiť v prípade jednozložkového alebo viaczložkového tuhého anorganického hnojiva s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka uvedeného v PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), ani v prípade zmesi produktov na hnojenie uvedenej v PFC 7, ktorá obsahuje najmenej 28 hm. % dusíka (N) z EÚ produktu na hnojenie patriaceho do kategórie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A).

ČASŤ II

OPIS POSTUPOV POSUDZOVANIA ZHODY

MODUL A – VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1.   Opis modulu

Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti uvedené v bodoch 2, 3 a 4 a zaručuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že príslušné EÚ produkty na hnojenie spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Technická dokumentácia

2.1 Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Táto dokumentácia umožní posúdiť zhodu EÚ produktu na hnojenie s príslušnými požiadavkami, pričom jej súčasťou je primeraná analýza a posúdenie rizika či rizík.

2.2 V technickej dokumentácii sa špecifikujú uplatniteľné požiadavky, pričom sa do nej zahrnie, pokiaľ je to relevantné pre posudzovanie, návrh, výrobu a účel určenia EÚ produktu na hnojenie. Technická dokumentácia obsahuje v uplatniteľnom prípade aspoň tieto prvky:

a) 

všeobecný opis EÚ produktu na hnojenie, kategóriu PFC zodpovedajúcu uvedenému účinku EÚ produktu na hnojenie a opis určeného použitia;

b) 

zoznam použitých komponentných materiálov, kategórie CMC uvedené v prílohe II, do ktorých patria, a informácie o ich pôvode alebo o výrobnom procese;

c) 

EÚ vyhlásenia o zhode pre komponentné EÚ produkty na hnojenie tvoriace zmes produktov na hnojenie;

d) 

výkresy, schémy, opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výrobného procesu EÚ produktu na hnojenie;

e) 

vzorku etikety alebo príbalový leták alebo oboje uvedené v článku 6 ods. 7 obsahujúce informácie požadované podľa prílohy III;

f) 

zoznam harmonizovaných technických noriem uvedených v článku 13, spoločných špecifikácií uvedených v článku 14 a/alebo iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných technických noriem alebo spoločných špecifikácií sa v technickej dokumentácii špecifikujú tie časti, ktoré sa uplatnili;

▼M1

g) 

výsledky uskutočnených výpočtov, výsledky vykonaných skúšok atď.;

▼B

h) 

protokoly o skúškach;

i) 

ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES alebo z nich pozostáva, technické a administratívne dôkazy o tom, že tieto vedľajšie produkty spĺňajú kritériá stanovené delegovaným aktom uvedeným v článku 42 ods. 7 tohto nariadenia a sú v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, ktorými sa transponuje článok 5 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a v uplatniteľnom prípade s vykonávacími aktmi uvedenými v článku 5 ods. 2 alebo s vnútroštátnymi opatreniami prijatými podľa článku 5 ods. 3 uvedenej smernice;

▼M1

j) 

ak je celkový obsah chrómu (Cr) v EÚ produkte na hnojenie nad 200 mg/kg sušiny, informácie o maximálnom množstve a presnom zdroji celkového chrómu (Cr).

▼B

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných EÚ produktov na hnojenie s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1. Výrobca umiestni označenie CE na každý jednotlivý obal EÚ produktu na hnojenie, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia, alebo ak sa produkt dodáva bez obalu, do sprievodného dokumentu k EÚ produktu na hnojenie.

4.2. Výrobca vypracuje pre EÚ produkt na hnojenie alebo jeho typ písomné EÚ vyhlásenie o zhode a spolu s technickou dokumentáciou ho uchováva pre potreby vnútroštátnych orgánov počas 5 rokov od uvedenia EÚ produktu na hnojenie na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie EÚ produkt alebo typ produktu na hnojenie, pre ktorý bolo vypracované.

4.3. Na požiadanie sa príslušným orgánom poskytne kópia EÚ vyhlásenia o zhode.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca za predpokladu, že sú uvedené v splnomocnení.

MODUL A1 – VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY A SKÚŠKA PRODUKTU POD DOHĽADOM

1.   Opis modulu

Vnútorná kontrola výroby a skúška produktu pod dohľadom je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti uvedené v bodoch 2, 3, 4 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že príslušné EÚ produkty na hnojenie spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Technická dokumentácia

2.1. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Táto dokumentácia umožní posúdiť zhodu EÚ produktu na hnojenie s príslušnými požiadavkami, pričom jej súčasťou je primeraná analýza a posúdenie rizika alebo rizík.

2.2. V technickej dokumentácii sa špecifikujú uplatniteľné požiadavky, pričom sa do nej zahrnie, pokiaľ je to relevantné pre posudzovanie, návrh, výrobu a účel určenia EÚ produktu na hnojenie. Technická dokumentácia obsahuje v uplatniteľnom prípade aspoň tieto prvky:

a) 

všeobecný opis EÚ produktu na hnojenie, kategóriu PFC zodpovedajúcu uvedenému účinku daného EÚ produktu na hnojenie a opis určeného použitia;

b) 

zoznam použitých komponentných materiálov, kategórie CMC uvedené v prílohe II, do ktorých patria, a informácie o ich pôvode alebo o výrobnom procese;

c) 

EÚ vyhlásenia o zhode pre komponentné EÚ produkty na hnojenie tvoriace zmes produktov na hnojenie;

d) 

výkresy, schémy, opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výrobného procesu EÚ produktu na hnojenie;

e) 

vzorku etikety alebo príbalový leták alebo oboje uvedené v článku 6 ods. 7 obsahujúce informácie požadované podľa prílohy III;

f) 

názvy a adresy závodov a prevádzkovateľov závodov, v ktorých boli produkt a jeho základné zložky vyrobené;

g) 

zoznam harmonizovaných technických noriem uvedených v článku 13, spoločných špecifikácií uvedených v článku 14 a/alebo iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných technických noriem alebo spoločných špecifikácií sa v technickej dokumentácii špecifikujú tie časti, ktoré sa uplatnili;

▼M1

h) 

výsledky uskutočnených výpočtov, výsledky vykonaných skúšok atď.;

▼B

i) 

protokoly o skúškach vrátane správ z kontrol produktu zameraných na retenciu oleja a odolnosť proti výbuchu uvedených v bode 4 a

j) 

ak EÚ produkt na hnojenie obsahuje vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES alebo z nich pozostáva, technické a administratívne dôkazy o tom, že tieto vedľajšie produkty spĺňajú kritériá stanovené delegovanými aktmi uvedenými v článku 42 ods. 7 tohto nariadenia a sú v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, ktorými sa transponuje článok 5 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a v uplatniteľnom prípade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 5 ods. 2 alebo s vnútroštátnymi opatreniami prijatými podľa článku 5 ods. 3 uvedenej smernice.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných EÚ produktov na hnojenie s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

4.   Kontroly produktov zamerané na retenciu oleja a odolnosť proti výbuchu

Tepelné cykly a skúšky uvedené v bodoch 4.1 až 4.4 sa vykonávajú v mene výrobcu každé 3 mesiace, a to na reprezentatívnej vzorke EÚ produktu na hnojenie s cieľom overiť zhodu s:

a) 

požiadavkou na retenciu oleja uvedenou v bode 4 v rámci PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I a

b) 

požiadavkou na odolnosť proti výbuchu uvedenou v bode 5 v rámci PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I.

Tepelné cykly a skúšky sa vykonávajú na zodpovednosť notifikovanej osoby vybranej výrobcom.

4.1.   Tepelné cykly pred vykonaním skúšky splnenia požiadavky na retenciu oleja uvedenej v bode 4 v rámci PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I

4.1.1.   Princíp a definícia

Vzorka sa vo vhodnej uzavretej laboratórnej banke zahreje z teploty okolia na teplotu 50 °C a udržiava sa pri tejto teplote počas dvoch hodín (fáza pri 50 °C). Následne sa vzorka schladí, pokým nedosiahne teplotu 25 °C, a udržiava sa pri tejto teplote počas dvoch hodín (fáza pri 25 °C). Tieto dve po sebe nasledujúce fázy pri 50 °C a pri 25 °C tvoria jeden tepelný cyklus. Na stanovenie hodnoty retencie oleja sa skúšobná vzorka po podrobení dvom tepelným cyklom udržiava pri teplote 20 (±3) °C.

4.1.2.   Zariadenie

Bežné laboratórne zariadenie, najmä:

a) 

vodné kúpele udržiavané pri teplote 25 ± 1 °C alebo pece udržiavané pri teplote 50 ± 1 °C;

b) 

vhodné laboratórne banky, každá s objemom 150 ml.

4.1.3.   Postup

4.1.3.1. Každá skúšobná vzorka s hmotnosťou 70 ± 5 g sa vloží do vhodnej laboratórnej banky, ktorá sa potom uzavrie.

4.1.3.2. Po dosiahnutí teploty 50 °C a jej udržiavaní počas dvoch hodín sa teplota banky zmení v kúpeli alebo v peci na 25 °C a obrátene.

4.1.3.3. Pri použití vodného kúpeľa sa teplota vody každého kúpeľa udržiava konštantná a voda sa udržiava v pohybe rýchlym miešaním. Je potrebné zaistiť, aby hladina vody vystúpila nad úroveň vzorky. Zátka sa chráni pred kondenzáciou použitím penového gumeného krytu.

4.2.   Skúška retencie oleja uvedená v bode 4 v rámci PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I

4.2.1.   Opis

Retencia oleja v EÚ produkte na hnojenie je množstvo oleja zadržaného v EÚ produkte na hnojenie určené pri zadaných prevádzkových podmienkach a vyjadrené ako hmotnostné %.

Táto skúška sa vykoná na reprezentatívnej vzorke EÚ produktu na hnojenie. Pred skúškou sa celé množstvo vzorky podrobí dvom tepelným cyklom v súlade s bodom 4.1.

Táto metóda je uplatniteľná na prilované aj na granulované hnojivá, ktoré neobsahujú materiály rozpustné v oleji.

4.2.2.   Princíp

Úplné ponorenie skúšobnej vzorky do plynového oleja na určitý čas s následným odstránením nadbytočného oleja pri zadaných podmienkach. Meranie nárastu hmotnosti skúšaného segmentu vzorky.

4.2.3.   Činidlá

Plynový olej s týmito vlastnosťami:

a) 

viskozita maximálne: 5 mPas pri 40 °C;

b) 

hustota: 0,8 g/ml až 0,85 g/ml pri 20 °C;

c) 

obsah síry: ≤ 1,0 % (m/m);

d) 

popol: ≤ 0,1 % (m/m).

4.2.4.   Zariadenie

Bežné laboratórne zariadenie a:

a) 

váhy s presnosťou váženia na 0,01 g;

b) 

kadičky s objemom 500 ml;

c) 

lievik z plastových materiálov, najlepšie s valcovou stenou na hornom konci a s priemerom približne 200 mm;

d) 

skúšobné sitko s veľkosťou ôk 0,5 mm, ktoré zapasuje do lievika;

Poznámka: Veľkosť lievika a sitka je taká, aby sa zabezpečilo, že sa navzájom prekrýva len niekoľko granúl a olej môže ľahko odtekať;

e) 

filtračný papier rýchlo filtrujúci, krepový, jemný, s gramážou 150 g/m2;

f) 

absorpčná tkanina (laboratórna kvalita).

4.2.5.   Postup

4.2.5.1. Robia sa rýchlo za sebou dve samostatné stanovenia na rôznych segmentoch tej istej skúšobnej vzorky.

4.2.5.2. Odstránia sa častice menšie ako 0,5 mm použitím skúšobného sitka. Do kadičky sa odváži približne 50 g vzorky s presnosťou na 0,01 g. Pridá sa dostatočné množstvo plynového oleja, aby boli prily alebo granuly úplne zaliate, a opatrne sa zamieša tak, aby bol povrch všetkých príl alebo granúl úplne premočený. Kadička sa zakryje hodinovým sklíčkom a nechá sa stáť jednu hodinu pri teplote 25 (± 2) °C.

4.2.5.3. Celý obsah kadičky sa prefiltruje cez lievik, v ktorom je vložené skúšobné sitko. Segment vzorky zachytený na sitku sa nechá stáť jednu hodinu, aby mohla odtiecť väčšina prebytočného oleja.

4.2.5.4. Na hladký povrch sa na seba položia dva hárky filtračného papiera (asi 500 mm x 500 mm); všetky štyri okraje oboch filtračných papierov sa ohnú dohora do šírky asi 40 mm, aby sa zabránilo odkotúľaniu príl alebo granúl. Na filtračné papiere sa do stredu položia dve vrstvy absorpčnej tkaniny. Celý obsah sitka sa vysype na absorpčné tkaniny a prily alebo granuly sa rovnomerne rozprestrú pomocou mäkkého plochého štetca. Po dvoch minútach sa jedna strana tkanín zdvihne tak, aby sa prily alebo granuly presunuli na filtračné papiere pod nimi, potom sa prily štetcom rovnomerne rozprestrú po papieri. Na vzorku sa položí ďalší hárok filtračného papiera takisto s okrajmi ohnutými dohora a prily alebo granuly sa za mierneho tlaku krúživými pohybmi vaľkajú medzi filtračnými papiermi. Po každom ôsmom krúživom pohybe sa zastane a zdvihnú sa protiľahlé rohy filtračných papierov, aby sa prily alebo granuly, ktoré sa odkotúľali k okraju, vrátili do stredu. Dodržiava sa takýto postup: urobia sa štyri úplné krúživé pohyby najskôr v smere hodinových ručičiek, a potom proti smeru hodinových ručičiek. Potom sa prily alebo granuly prikotúľajú naspäť do stredu, ako je uvedené vyššie. Tento postup sa má zopakovať trikrát (24 krúživých pohybov, rohy sa zdvihnú dvakrát). Medzi spodný hárok a hárok, ktorý je nad ním, sa opatrne vloží nový hárok filtračného papiera a zdvihnutím okrajov vrchného hárku sa prily alebo granuly prekotúľajú na tento nový hárok. Prily alebo granuly sa zakryjú novým hárkom filtračného papiera a zopakuje sa ten istý postup. Ihneď po skončení vaľkania sa prily alebo granuly presypú do vopred odváženej misky a znova sa odvážia s presnosťou 0,01 g, čím sa stanoví množstvo plynového oleja, ktorý sa vo vzorke zadržal.

4.2.5.5. Opakovanie postupu vaľkania a nové váženie

Ak sa zistí, že množstvo plynového oleja, ktorý sa zadržal v skúšanom segmente vzorky, je väčšie ako 2,00 g, segment sa umiestni na novú sadu filtračných papierov a zopakuje sa postup vaľkania a zdvíhanie rohov podľa bodu 4.2.5.4. (dvakrát osem krúživých pohybov, jedno zdvihnutie). Potom sa segment vzorky znova odváži.

4.2.5.6. Každá vzorka sa podrobí dvom skúškam retencie oleja.

4.2.6.   Protokol o skúškach

4.2.6.1.   Vyjadrenie výsledkov

4.2.6.1.1.   Metóda výpočtu a vzorec

Retencia oleja, pri každom stanovení (bod 4.2.5.1) vyjadrená ako hmotnostné % preosiateho skúšaného segmentu vzorky, sa určí rovnicou:

image

kde:

m1 je hmotnosť preosiateho skúšaného segmentu vzorky (v gramoch) (bod 4.2.5.2),

m2 je hmotnosť skúšaného segmentu vzorky podľa bodov 4.2.5.4. a 4.2.5.5. (v gramoch) získaná ako výsledok posledného váženia.

4.2.6.1.2.

Za výsledok sa považuje aritmetický priemer dvoch samostatných stanovení.

4.2.6.2.

Protokol o skúškach tvorí súčasť technickej dokumentácie.

4.3.   Tepelné cykly pred vykonaním skúšky odolnosti proti výbuchu uvedenej v bode 5 v rámci PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I.

4.3.1.   Princíp a definícia

Vzorka sa v utesnenej skrinke zahreje z teploty okolia na teplotu 50 °C a udržiava sa pri tejto teplote počas jednej hodiny (fáza pri 50 °C). Následne sa vzorka schladí, pokým nedosiahne teplotu 25 °C, a udržiava sa pri tejto teplote počas jednej hodiny (fáza pri 25 °C). Tieto dve po sebe nasledujúce fázy pri 50 °C a pri 25 °C tvoria jeden tepelný cyklus. Po podrobení požadovanému počtu tepelných cyklov sa skúšobná vzorka udržiava pri teplote 20 ±3 °C až do vykonania skúšky odolnosti proti výbuchu.

4.3.2.   Zariadenie

Metóda 1

a) 

Vodný kúpeľ udržiavaný v teplotnom rozsahu od 20 do 51 °C s rýchlosťou ohrevu a chladenia minimálne 10 °C za hodinu, alebo dva vodné kúpele, z ktorých jeden je udržiavaný pri teplote 20 °C a druhý pri teplote 51 °C. Voda v kúpeli (alebo kúpeľoch) sa nepretržite mieša; objem kúpeľa musí byť dostatočne veľký na to, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vody.

b) 

Skrinka z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je úplne vodotesná a v strede vybavená zariadením na zaznamenávanie teploty. Vonkajšia šírka skrinky je 45 ± 2 mm a hrúbka stien je 1,5 mm (pozri obrázok č. 1 ako príklad). Výšku a dĺžku skrinky možno zvoliť tak, aby vyhovovali rozmerom vodného kúpeľa, napríklad dĺžka 600 mm a výška 400 mm.

Metóda 2

a) 

Vhodná pec udržiavaná v teplotnom rozsahu od 20 °C do 51 °C s rýchlosťou ohrevu a chladenia minimálne 10 °C za hodinu.

b) 

Vhodné vzduchotesné plastové skrinky alebo vrecká vybavené vhodným zariadením na zaznamenávanie teploty umiestneným v strede vzorky, alebo skrinka z nehrdzavejúcej ocele opísaná v bode 4.3.2. písm. b) metódy 1. Vonkajšia hrúbka skrinky alebo vrecka nesmie po naplnení prekročiť 45 mm.

4.3.3.   Postup

Do skriniek alebo vreciek sa umiestni také množstvo hnojív, ktoré postačuje na skúšku odolnosti proti výbuchu, a uzatvoria sa. Skrinky z nehrdzavejúcej ocele sa umiestnia do vodného kúpeľa (metóda 1) alebo sa skrinky či vrecká umiestnia do pece (metóda 2). Voda alebo pec sa zahreje na 51 °C a meria sa teplota v strede hnojiva. Jednu hodinu po tom, ako teplota v strede hnojiva dosiahne 50 °C, sa začne ochladzovanie. Jednu hodinu po tom, ako teplota v strede hnojiva dosiahne 25 °C, sa začne ohrievanie, a tým druhý cyklus. Ak sa použijú dva vodné kúpele alebo dve pece, skrinky alebo vrecká sa po každom ohreve/ochladení premiestnia do druhého kúpeľa alebo druhej pece.

Obrázok č. 1