EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0856-20231121

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/856 z 26. februára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/2023-11-21

02019R0856 — SK — 21.11.2023 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/856

z 26. februára 2019,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 140 28.5.2019, s. 6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1204 z 10. mája 2021,

  L 261

4

22.7.2021

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2537 z 15. septembra 2023,

  L 

1

20.11.2023
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/856

z 26. februára 2019,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá, ktorými sa dopĺňa smernica 2003/87/ES, pokiaľ ide o:

a) 

operačné ciele inovačného fondu stanovené článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES;

b) 

formy podpory poskytovanej z inovačného fondu;

c) 

postup podávania žiadostí o podporu z inovačného fondu;

d) 

postup a kritériá výberu projektov v rámci inovačného fondu;

e) 

vyplatenie podpory z inovačného fondu;

f) 

riadenie a správu inovačného fondu;

g) 

podávanie správ, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu a zverejňovanie v súvislosti s prevádzkovaním inovačného fondu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„finančné uzavretie“ je časový okamih v cykle vývoja projektu, v ktorom sú všetky dohody o projekte a financovaní podpísané a všetky požadované podmienky, ktoré obsahujú, boli splnené;

2. 

„uvedenie do prevádzky“ je časový okamih v cykle vývoja projektu, v ktorom všetky prvky a systémy potrebné na prevádzku projektu boli otestované a začali sa činnosti, ktorých výsledkom je účinné zamedzenie emisiám skleníkových plynov;

▼M2

3. 

„malý projekt“ je projekt s celkovými kapitálovými výdavkami nepresahujúcimi 20 000 000  EUR;

▼M2

4. 

„stredný projekt“ je projekt s celkovými kapitálovými výdavkami presahujúcimi 20 000 000  EUR a nepresahujúcimi 100 000 000  EUR;

5. 

„rozhodnutie o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov“ je rozhodnutie o financovaní, ktorým Komisia umožňuje financovanie výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 110 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 ( 1 ) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“);

6. 

„súťažné ponukové konanie“ je postup, pri ktorom sú výrobcovia produktov s nízkymi alebo nulovými emisiami uhlíka, ktorí požiadali o podporu z inovačného fondu, vybraní na základe najkonkurencieschopnejšej ponuky v súlade s článkom 13d tohto nariadenia;

7. 

„kvalifikačná požiadavka“ je podmienka, ktorú musí uchádzač v súťažnom ponukovom konaní splniť, aby sa mohlo stanoviť poradie jeho ponuky;

8. 

„kritérium na stanovenie poradia“ je kritérium používané v súťažných ponukových konaniach na stanovenie poradia návrhov, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Kritérium na stanovenie poradia je vždy ponuková cena uvedená do priamej súvislosti s výrobkom alebo cieľom predstavujúcim predmet súťažného ponukového konania, ale vo výnimočných prípadoch ho môžu doplniť iné kritériá na stanovenie poradia;

9. 

„návrh súťažného ponukového konania“ je opis hlavných ekonomických parametrov súťažného ponukového konania, ktoré majú priamy vplyv na štruktúru stimulu a ponukové správanie navrhovateľov projektov;

10. 

„zúčtovacia cena“ je cena hraničnej ponuky, ktorá spĺňa uplatniteľné kvalifikačné požiadavky v súťažnom ponukovom konaní.

▼B

Článok 3

Operačné ciele

Inovačný fond má tieto operačné ciele:

a) 

podporiť projekty, ktoré demonštrujú vysoko inovačné technológie, procesy alebo výrobky, ktoré sú dostatočne pokročilé a majú významný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov;

▼M2

a. a.) 

podporiť projekty, ktoré sú dostatočne pokročilé, majú významný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov a sú zamerané na rozšírenie inovačných technológií, procesov alebo výrobkov na dosiahnutie ich širokého komerčného zavádzania v celej EÚ;

▼B

b) 

ponúknuť finančnú podporu prispôsobenú potrebám trhu a rizikovým profilom oprávnených projektov a zároveň pritiahnuť ďalšie verejné a súkromné zdroje;

c) 

zabezpečiť, aby príjmy inovačného fondu boli spravované v súlade s cieľmi smernice 2003/87/ES.

Článok 4

Formy podpory z inovačného fondu

▼M2

Podpora z inovačného fondu sa môže poskytovať touto formou:

▼B

a) 

granty;

b) 

príspevky do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií;

▼M2

c) 

ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov smernice 2003/87/ES, financovanie v akejkoľvek inej forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o ceny a obstarávanie.

▼B

KAPITOLA II

▼M2

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na granty, ktoré sa neudeľujú na základe kapitol IIa, IIb alebo IIc

Článok 5

Relevantné náklady

Na účely článku 10a ods. 8 šestnásteho pododseku piatej vety smernice 2003/87/ES sú relevantnými nákladmi čisté dodatočné náklady, ktoré znáša navrhovateľ projektu z dôvodu využívania inovačnej technológie súvisiacej so znížením emisií skleníkových plynov alebo ich zamedzením.

Čisté dodatočné náklady sa vypočítajú ako rozdiel medzi i) najlepším odhadom hospodárskych nákladov (zahŕňajúcich investície a prevádzku) a hospodárskych príjmov a prevádzkových výnosov a ii) najlepším odhadom hospodárskych nákladov a príjmov a prevádzkových výnosov projektu využívajúceho konvenčnú výrobu pri rovnakej kapacite z hľadiska efektívnej výroby podobného finálneho výrobku.

Komisia zároveň môže rozhodnúť, že relevantnými nákladmi sú čisté dodatočné náklady vypočítané ako rozdiel medzi najlepším odhadom i) hospodárskych nákladov (zahŕňajúcich investície a prevádzku) a ii) hospodárskych príjmov a prevádzkových výnosov.

▼B

Článok 6

Vyplácanie grantov

▼M2

1.  
Granty sa vyplácajú po dosiahnutí vopred určených čiastkových cieľov.

▼B

2.  

Pri všetkých projektoch čiastkové ciele podľa odseku 1 vychádzajú z cyklu vývoja projektu a musia pozostávať aspoň z:

a) 

finančného uzavretia;

b) 

uvedenia do prevádzky.

3.  
S ohľadom na použité technológie a špecifické okolnosti v odvetví(-iach), v ktorom(-ých) sa využívajú, môžu byť v zmluvných dokumentoch vytýčené doplňujúce čiastkové ciele.

▼M2

4.  
Pri finančnom uzavretí alebo pri dosiahnutí konkrétneho čiastkového cieľa, ktorý predchádza finančnému uzavretiu, ak bol takýto cieľ vytýčený v súlade s odsekom 3, sa na konkrétny projekt vyplácajú prostriedky až do výšky 40 % z celkovej sumy grantu.
5.  
Zvyšok celkovej sumy grantu sa vypláca po finančnom uzavretí. Môže byť čiastočne vyplatený pred uvedením do prevádzky a v ročných splátkach po uvedení do prevádzky.

▼M2 —————

▼B

Článok 7

Všeobecné pravidlá vymáhania

1.  
Komisia prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia finančné záujmy inovačného fondu chránili uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam, účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a prípadne aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.
2.  
Vymáhanie sa vykonáva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
3.  
Dôvody na vymáhanie, ako aj postupy vymáhania, sa bližšie určia v zmluvnej dokumentácii.

Článok 8

Osobitné pravidlá vymáhania

1.  
Výška podpory z inovačného fondu vyplatená v súlade s článkom 6 ods. 5 po finančnom uzavretí závisí od zamedzenia emisiám skleníkových plynov overeného na základe výročných správ, ktoré predkladá navrhovateľ projektu za obdobie od 3 do 10 rokov po uvedení do prevádzky. V záverečnej výročnej správe, ktorú predkladá navrhovateľ projektu, sa uvedie celkové množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa predišlo počas celého vykazovaného obdobia.
2.  
Ak je celkové množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa predišlo počas celého vykazovaného obdobia, nižšie ako 75 % z celkového plánovaného množstva zamedzených emisií skleníkových plynov, suma, ktorá bola zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť navrhovateľovi projektu v súlade s článkom 6 ods. 5, sa vymáha alebo zníži v úmernej výške.
3.  
Ak sa projekt neuvedie do prevádzky vo vopred určenom čase alebo navrhovateľ projektu nepreukáže žiadne skutočné zamedzenie emisiám skleníkových plynov, suma vyplatená po finančnom uzavretí v súlade s článkom 6 ods. 5 sa vymáha v plnej výške.
4.  
Ak situácie uvedené v odsekoch 2 a 3 nastanú z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré navrhovateľ projektu nemôže ovplyvniť, pričom preukáže, že projekt má potenciál zamedziť emisiám skleníkových plynov nad rámec vykázaného množstva, alebo ak navrhovateľ projektu preukáže, že prostredníctvom projektu sa môžu dosiahnuť významné prínosy v oblasti nízkouhlíkových inovácií, Komisia môže rozhodnúť o neuplatnení mechanizmov vymáhania podľa odsekov 2 a 3.
5.  
Dôvody na vymáhanie a postupy na vymáhanie sa bližšie určia v zmluvnej dokumentácii.
6.  
Pravidlami stanovenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku nie sú dotknuté všeobecné pravidlá vymáhania podľa článku 7.

Článok 9

Výzvy na predkladanie návrhov

▼M2

1.  
Prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov, ktoré vyhlási Komisia, budú navrhovatelia projektov vyzvaní, aby požiadali o granty. Pred prijatím rozhodnutia o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov sa Komisia poradí s členskými štátmi o návrhu rozhodnutia.

▼B

2.  

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa vyhlasujú výzvy na predkladanie návrhov, musí obsahovať aspoň:

a) 

celkovú sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je pre danú výzvu k dispozícii;

▼M2 —————

▼B

c) 

typy požadovaných projektov alebo odvetví;

▼M2

d) 

opis postupu podávania žiadostí s uvedením, či sa uplatňuje jednofázový alebo dvojfázový postup, a s uvedením informácií a dokumentov, ktoré sa majú predložiť spolu so žiadosťou;

▼B

e) 

podrobné informácie o postupe výberu vrátane metodiky hodnotenia a stanovenia poradia;

▼M1

f) 

ak sa na malé projekty vzťahuje zjednodušený postup podávania žiadostí v súlade s článkom 10 ods. 4 a osobitný postup výberu v súlade s článkom 12b, pravidlá týkajúce sa týchto osobitných postupov;

▼M2

g) 

ak z celkovej sumy podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii pre výzvu, Komisia vyhradí časť pre malé alebo stredné projekty, sumu danej časti;

h) 

či sa v súlade s článkom 11 ods. 2 a 3 uplatňujú doplňujúce kritériá na vyhodnotenie návrhov.

▼B

Článok 10

Postup podávania žiadostí

▼M1

1.  
Implementačný orgán zozbiera žiadosti a zabezpečí postup podávania žiadostí uvedený v článku 9 ods. 2 písm. d).

▼M2

2.  

Ak sa využíva dvojfázový postup podávania žiadostí, pozostáva z týchto po sebe nasledujúcich fáz:

a) 

fáza vyjadrenia záujmu;

b) 

fáza úplnej žiadosti.

Vo fáze vyjadrenia záujmu navrhovateľ projektu predloží opis kľúčových charakteristík projektu v súlade s požiadavkami uvedenými v príslušnej výzve na predkladanie návrhov. Tento opis zahŕňa opis účinnosti projektu, stupňa inovácie a pokročilosti projektu v zmysle článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c).

Vo fáze úplnej žiadosti navrhovateľ projektu predloží podrobný opis projektu a celú podpornú dokumentáciu vrátane plánu výmeny poznatkov a plánu komunikácie a šírenia informácií.

3.  
V prípade uplatnenia jednofázového postupu podávania žiadosti musí navrhovateľ projektu predložiť úplnú žiadosť v zmysle odseku 2 tretieho pododseku.

▼B

4.  
Pri malých projektoch sa môže použiť zjednodušený postup podávania žiadostí.

Článok 11

▼M2

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

1.  

Granty sa udeľujú na základe týchto kritérií:

a) 

efektívnosť navrhovaných projektov z hľadiska ich potenciálu zamedziť emisiám skleníkových plynov a z hľadiska zníženia celkového vplyvu na klímu, pričom sa v relevantných prípadoch použijú referenčné úrovne podľa článku 10a ods. 2 smernice 2003/87/ES;

b) 

stupeň inovácie navrhovaných projektov v porovnaní so súčasným stavom;

c) 

pokročilosť projektu z hľadiska plánovania, obchodného modelu a finančnej a právnej štruktúry, ako aj vyhliadok na dosiahnutie finančného uzavretia v rámci vopred stanoveného obdobia, ktoré nepresiahne štyri roky od rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov;

d) 

technický a trhový potenciál navrhovaných projektov na rozsiahle uplatnenie alebo replikáciu, alebo na zníženie nákladov v budúcnosti a z hľadiska potenciálu navrhovaných projektov riešiť viaceré vplyvy na životné prostredie a jeho príspevok k cieľom EÚ v oblasti nulového znečistenia a obehovosti;

e) 

efektívnosť z hľadiska požadovanej sumy grantu z inovačného fondu po pripočítaní akejkoľvek verejnej podpory, ktorá je súčasťou finančného modelu projektu, vydelenej celkovým plánovaným množstvom emisií skleníkových plynov, ktorým sa má zamedziť počas prvých 10 rokov prevádzky.

2.  
Pri udeľovaní grantov pre vybrané projekty sa vo výzve na predkladanie návrhov môžu zahrnúť aj doplňujúce kritériá na vyhodnotenie návrhov zamerané na dosiahnutie geograficky vyváženého rozdelenia podpory z inovačného fondu.

▼M2

3.  
Ak Komisia vyhlási výzvu na predkladanie návrhov špecifickú pre jednotlivé odvetvia alebo v rámci výzvy na predkladanie návrhov stanoví tému špecifickú pre jednotlivé odvetvia, v dokumentoch výzvy sa môžu zahrnúť doplňujúce kritériá alebo požiadavky na vyhodnotenie návrhov s cieľom zhodnotiť potenciálny príspevok navrhovaných projektoch k cieľom a prioritám Európskej zelenej dohody. Takéto doplňujúce kritériá alebo požiadavky na vyhodnotenie návrhov môžu zahŕňať potenciálny príspevok navrhovaných projektov k zabezpečeniu prístupu EÚ k bezpečným a udržateľným dodávkam emisne neutrálnych technológií potrebných na zabezpečenie odolnosti energetického systému EÚ a na podporu tvorby kvalitných pracovných miest.

▼B

Článok 12

▼M2

Postup výberu v prípade dvojfázového postupu podávania žiadostí

1.  
Na základe žiadostí doručených počas fázy vyjadrenia záujmu implementačný orgán posúdi oprávnenosť každého navrhovaného projektu v súlade s článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Implementačný orgán potom vyberie oprávnené projekty v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
2.  
Na základe žiadostí doručených vo fáze vyjadrenia záujmu implementačný orgán vypracuje zoznam projektov, ktoré spĺňajú kritériá na vyhodnotenie návrhov stanovené v článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c), a vyzve navrhovateľov týchto projektov, aby predložili úplnú žiadosť.
3.  
Na základe úplnej žiadosti doručenej v súlade s odsekom 2 implementačný orgán následne pokračuje vyhodnotením projektu a stanovením poradia na základe všetkých kritérií na vyhodnotenie návrhov stanovených v článku 11. Žiadosti posudzuje hodnotiaci výbor, ktorý je úplne alebo čiastočne zložený z nezávislých externých expertov. Na konci hodnotenia implementačný orgán zostaví zoznam predbežne vybraných projektov.
4.  

Komisii sa musí poskytnúť zoznam predbežne vybraných projektov uvedený v odseku 3, ktorý musí obsahovať aspoň:

a) 

potvrdenie o splnení kritérií oprávnenosti a kritérií na vyhodnotenie návrhov;

b) 

podrobnosti o hodnotení projektov a stanovení ich poradia;

c) 

celkové náklady na projekt a relevantné náklady v zmysle článku 5 v eurách;

d) 

výšku požadovaného grantu v eurách;

e) 

predpokladané množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa má predísť.

5.  
Na základe náležitostí oznámených v zmysle odseku 4 Komisia po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 prijme rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov, pričom špecifikuje podporu, ktorá sa má poskytnúť pre projekty, ktoré boli vybrané, a prípadne vypracuje rezervný zoznam.

▼M2

6.  
Implementačný orgán poskytne Komisii žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b), ale neboli predbežne vybrané. Ak žiadatelia súhlasia, Komisia môže tieto žiadosti postúpiť subjektu zodpovednému za udeľovanie pomoci pri vypracúvaní projektov v súlade s článkom 13.

▼M1 —————

▼M1

Článok 12a

▼M2

Postup výberu v prípade jednofázového postupu podávania žiadostí

▼M1

1.  
Na základe doručených žiadostí implementačný orgán pri každom projekte posúdi jeho oprávnenosť v súlade s článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Implementačný orgán následne pristúpi k výberu oprávnených projektov podľa odsekov 2 a 3 tohto článku.

▼M2

2.  
Na základe doručených žiadostí implementačný orgán zostaví zoznam projektov, ktoré spĺňajú kritériá na vyhodnotenie návrhov stanovené v článku 11, a pristúpi k hodnoteniu projektov a stanoveniu ich poradia vzhľadom na kritériá na vyhodnotenie návrhov stanovené v uvedenom článku. Žiadosti posudzuje hodnotiaci výbor, ktorý je úplne alebo čiastočne zložený z nezávislých externých expertov. Na konci hodnotenia implementačný orgán zostaví zoznam predbežne vybraných projektov.
3.  
Implementačný orgán poskytne Komisii žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b), ale neboli predbežne vybrané. Ak žiadatelia súhlasia, Komisia môže tieto žiadosti postúpiť subjektu zodpovednému za udeľovanie pomoci pri vypracúvaní projektov v súlade s článkom 13.
4.  

Komisii sa musí poskytnúť zoznam predbežne vybraných projektov uvedený v odseku 2, ktorý musí obsahovať aspoň:

a) 

potvrdenie o splnení kritérií oprávnenosti a kritérií na vyhodnotenie návrhov;

b) 

podrobnosti o hodnotení projektov a stanovení ich poradia;

c) 

celkové náklady na projekt a relevantné náklady v zmysle článku 5 v eurách;

d) 

výšku požadovaného grantu v eurách;

e) 

predpokladané množstvo emisií skleníkových plynov, ktorým sa má predísť.

▼M1

5.  
Na základe náležitostí oznámených v zmysle odseku 4 tohto článku Komisia po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 prijme rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov, v ktorom uvedie konkrétne podobnosti týkajúce sa podpory pre vybrané projekty, a v náležitom prípade zostaví rezervný zoznam.

Článok 12b

Postup výberu v prípade malých projektov

Odchylne od článkov 12 a 12a sa pri malých projektoch môže uplatniť osobitný postup výberu.

▼M2

KAPITOLA IIa

Pomoc pri vypracúvaní projektov

▼M2

Článok 13

Pomoc pri vypracúvaní projektov

1.  
Komisia po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. c) stanoví maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá bude k dispozícii na účely pomoci pri vypracúvaní projektov.
2.  
Komisia môže udeliť pomoc pri vypracúvaní projektov vo forme technickej pomoci na akýkoľvek projekt, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti inovačného fondu, ako sa stanovuje v článku 10a ods. 8 prvom a šiestom pododseku smernice 2003/87/ES.
3.  

Z pomoci pri vypracúvaní projektov sa môžu financovať tieto činnosti:

a) 

zlepšenie a vypracovanie projektovej dokumentácie alebo súčastí koncepcie projektu s cieľom zabezpečiť dostatočnú pokročilosť projektu;

b) 

posúdenie realizovateľnosti projektu vrátane technických a ekonomických štúdií;

c) 

poradenstvo v súvislosti s finančnou a právnou štruktúrou projektu;

d) 

budovanie kapacít navrhovateľa projektu.

4.  
Ak sa pomoc pri vypracúvaní projektov vykonáva v rámci nepriameho riadenia, implementačný orgán uskutoční postup výberu a po porade s Komisiou prijme rozhodnutie o udelení pomoci pri vypracúvaní projektov. V kritériách na vyhodnotenie návrhov sa zohľadní stupeň inovácie v porovnaní so súčasným stavom, potenciál významne znížiť vplyvy na klímu a podporiť rozsiahle uplatnenie, pokročilosť, ako aj geografická a odvetvová vyváženosť v súvislosti s portfóliom financovaných projektov.

▼M2

KAPITOLA IIb

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na súťažné ponukové konania

Článok 13a

Návrh a zásady súťažného ponukového konania

1.  
Komisia stanoví návrh súťažného ponukového konania v súlade so zásadami otvorenosti, jasnosti, transparentnosti a nediskriminácie.
2.  
Súťažné ponukové konania sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko špekulatívnych ponukových konaní.
3.  
Všetky súťažné ponukové konania majú maximálny rozpočet alebo objem prostriedkov, ktorý predstavuje záväzné obmedzenie. Súťažné ponukové konania s nedostatočným počtom uchádzačov sa prispôsobia tak, aby sa v následných súťažných ponukových konaniach obnovila účinná hospodárska súťaž.
4.  
Návrh súťažného ponukového konania sa uverejní v dostatočnom predstihu pred uverejnením výzvy na predkladanie návrhov s cieľom umožniť účinnú hospodársku súťaž.

Článok 13b

Výzvy na predkladanie návrhov

1.  
Prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov, ktoré vyhlási Komisia, budú navrhovatelia projektov vyzvaní, aby sa prihlásili do súťažného ponukového konania.
2.  
Pred prijatím rozhodnutia o vyhlásení výzvy na predkladanie návrhov sa Komisia poradí s členskými štátmi o návrhu rozhodnutia.
3.  

V rozhodnutí Komisie, ktorým sa vyhlasujú výzvy na predkladanie návrhov, sa musia jasne stanoviť tieto prvky:

a) 

politické ciele sledované výzvou;

b) 

presné vymedzenie produktu s nízkymi alebo nulovými emisiami uhlíka, na ktorý možno poskytnúť podporu, a požiadavky na tento produkt;

c) 

rozpočtové prostriedky poskytované z inovačného fondu;

d) 

či sa bude uplatňovať maximálna ponuková cena alebo objem na ponuku;

e) 

či sa budú uplatňovať obmedzenia týkajúce sa kumulácie alebo kombinácie podpory udelenej na základe súťažného ponukového konania s únijnými alebo vnútroštátnymi podpornými opatreniami;

f) 

či sa na stanovenie poradia návrhov budú uplatňovať iné kritériá než ponuková cena;

g) 

maximálne trvanie podpory udelenej na základe súťažného ponukového konania;

h) 

opis postupu podávania žiadostí a výberu.

Článok 13c

Kvalifikačné požiadavky

1.  
Na účely postupu stanovenia poradia uvedeného v článku 13d sa zvážia len návrhy, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky.
2.  
Cieľom kvalifikačných požiadaviek je zabezpečiť, aby navrhovatelia projektov, ktorí sa zúčastňujú na súťažnom ponukovom konaní, mohli dokončiť navrhovaný projekt v súlade s návrhom súťažného ponukového konania, s podmienkami výzvy na predkladanie návrhov a s cieľmi uvedenými v článku 3, ako aj v súlade s právom EÚ.
3.  
Kvalifikačné požiadavky sú obmedzené na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov súťažného ponukového konania a na zabezpečenie najvyššej miery hospodárskej súťaže a kvality predkladaných návrhov.
4.  
Kvalifikačnými požiadavkami môžu byť kritériá oprávnenosti, výberu a kritériá na vyhodnotenie návrhov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 13d

Postup stanovenia poradia

1.  
Návrhy, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky, sa zoradia od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu, pokiaľ sa neuplatňujú doplňujúce kritériá podľa odseku 2.
2.  
Vo výnimočných prípadoch sa Komisia môže rozhodnúť použiť doplňujúce kritériá na stanovenie poradia návrhov za predpokladu, že ponuková cena, uvedená do priamej súvislosti s výrobkom alebo cieľom predstavujúcim predmet súťažného ponukového konania, predstavuje aspoň 70 % váhy kritérií na stanovenie poradia. Použitie doplňujúcich kritérií sa jasne uvedie vo výzve na predkladanie návrhov a odôvodní sa povahou výrobku, s ktorým sa obchoduje formou aukcie, a cieľmi výzvy.
3.  

Implementačný orgán vypracuje zoznam predbežne vybraných návrhov a oznámi ho Komisii. Tento zoznam obsahuje:

a) 

potvrdenie o splnení kvalifikačných požiadaviek;

b) 

podrobnosti o stanovení poradia;

c) 

požadovanú sumu podpory;

d) 

plánované množstvo výrobku, s ktorým sa obchoduje formou aukcie.

4.  
Implementačný orgán na žiadosť Komisie oznámi aj poradie návrhov, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky, ale ich cena presahuje zúčtovaciu cenu.
5.  
Na základe náležitostí oznámených v zmysle odseku 3 Komisia po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 prijme rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov, pričom špecifikuje podporu, ktorá sa má poskytnúť pre návrhy, ktoré boli vybrané, a prípadne vypracuje rezervný zoznam.

Článok 13e

Kumulácia

1.  
Pri každom súťažnom ponukovom konaní sa Komisia môže rozhodnúť obmedziť možnosť navrhovateľa projektu kumulovať podporu udelenú na základe súťažného ponukového konania s financovaním EÚ alebo vnútroštátnou verejnou podporou.
2.  
Všetky obmedzenia prijaté v súlade s odsekom 1 sú obmedzené na to, čo je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok a na dosiahnutie cieľov súťažného ponukového konania.
3.  
Rozsah pôsobnosti a odôvodnenie obmedzení uvedených v odseku 1 sa jasne stanovia v návrhu rozhodnutia predloženom členským štátom v súlade s článkom 13b ods. 2, ako aj pri uverejnení prvkov návrhu súťažného ponukového konania uvedeného v článku 13a ods. 4

Článok 13f

Zálohy

1.  
Komisia môže v súlade s článkom 10a ods. 8a smernice 2003/87/ES požadovať zálohy vo forme finančnej záruky s cieľom zmierniť riziko špekulatívneho ponukového konania alebo motivovať navrhovateľov projektov, aby predložili navrhovaný projekt včas a v súlade s ich návrhom.
2.  
Zadržané zálohy pribudnú do inovačného fondu ako vonkajší pripísaný príjem podľa článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA IIc

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na technickú pomoc poskytnutú členským štátom s nízkou úrovňou účinnej účasti

Článok 13g

Technická pomoc poskytnutá členským štátom s nízkou úrovňou účinnej účasti

1.  
Členské štáty s najnižším pomerom na základe podpory z inovačného fondu poskytnutej na projekty na ich území v porovnaní s ich podielom overených emisií v rámci EU ETS v období 2013 – 2020 môžu byť oprávnené na technickú pomoc, ktorú Komisia poskytuje v súlade s článkom 10a ods. 8 štrnástym pododsekom smernice 2003/87/ES.
2.  
Komisia určí maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii na technickú pomoc, ako aj zoznam členských štátov oprávnených na technickú pomoc po porade s členskými štátmi v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. d). Zoznam oprávnených členských štátov sa potom aktualizuje aspoň raz za dva roky.

▼B

KAPITOLA III

▼M2

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na iné formy podpory z inovačného fondu

▼B

Článok 14

Poskytovanie podpory z inovačného fondu prostredníctvom príspevkov do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií

1.  
Ak sa Komisia rozhodne vyplatiť podporu z inovačného fondu prostredníctvom príspevkov do operácií kombinovaného financovania v rámci nástroja Únie na podporu investícií, podpora z inovačného fondu sa bude realizovať v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na nástroj Únie na podporu investícií. Oprávnenosť projektov sa však posudzuje v súlade s článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES.
2.  
Komisia po porade s členskými štátmi prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie, či sa príspevok do operácií kombinovaného financovania vykoná vo forme nenávratnej alebo návratnej podpory, resp. oboma spôsobmi, pričom uvedie sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii na vyplatenie prostredníctvom nástroja Únie na podporu investícií.

Článok 15

Poskytovanie podpory z inovačného fondu ktoroukoľvek z iných foriem uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách

1.  
Ak sa Komisia rozhodne vyplatiť podporu z inovačného fondu ktoroukoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktorá je iná ako grant, Komisia po porade s členskými štátmi prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie sumu podpory z inovačného fondu, ktorá je k dispozícii na vyplatenie v takejto forme, ako aj pravidlá, ktoré sa vzťahujú na žiadosti o takúto podporu, výber projektov a vyplatenie podpory.
2.  
Projekty, ktorým sa poskytuje podpora z inovačného fondu podľa tohto článku, musia byť v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

KAPITOLA IV

Správa a riadenie

Článok 16

Vykonávanie inovačného fondu

1.  
Komisia vykonáva inovačný fond v rámci priameho riadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 125 až 153 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia prostredníctvom subjektov uvedených v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2.  
Náklady vynaložené v súvislosti s činnosťami vykonávania inovačného fondu vrátane administratívnych nákladov a nákladov na správu sa financujú z inovačného fondu.

Článok 17

Určenie implementačných orgánov

1.  
Ak sa Komisia rozhodne delegovať určité úlohy súvisiace s vykonávaním inovačného fondu na implementačný orgán, musí prijať rozhodnutie o určení takéhoto implementačného orgánu.

Komisia a určený implementačný orgán uzatvoria dohodu, ktorou sa stanovia konkrétne podmienky, na základe ktorých bude implementačný orgán vykonávať svoje úlohy.

2.  
V prípade, ak Komisia vykonáva inovačný fond v rámci priameho riadenia a rozhodne sa delegovať určité úlohy spojené s vykonávaním na implementačný orgán, určí za implementačný orgán výkonnú agentúru.
3.  
V prípade, ak Komisia vykonáva inovačný fond v rámci nepriameho riadenia, určí za implementačný orgán subjekt podľa článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
4.  
Pokiaľ úlohy súvisiace s vykonávaním inovačného fondu nemožno delegovať na implementačný orgán, dané úlohy musí vykonávať Komisia.

Článok 18

Úlohy implementačného orgánu

►M2  Implementačný orgán, ktorý bol určený v súlade s článkom 17 ods. 1 tohto nariadenia na vykonávanie inovačného fondu v súlade s článkom 17 ods. 2, môže byť poverený celkovým riadením výziev na predkladanie návrhov, vyplácaním podpory z inovačného fondu a monitorovaním realizácie vybraných projektov. ◄ Na tento účel môže byť implementačný orgán poverený týmito úlohami:

a) 

organizovanie výzvy na predkladanie návrhov;

b) 

organizovanie postupu podávania žiadostí vrátane zozbierania žiadostí a analýzy všetkých podporných dokumentov;

▼M2

c) 

organizovanie postupu výberu vrátane hodnotenia a stanovenia poradia návrhov;

▼B

d) 

poskytovanie poradenstva Komisii v súvislosti s projektmi, ktorým má byť udelená podpora z inovačného fondu, a projektmi, ktoré majú byť zaradené do rezervného zoznamu;

e) 

udeľovanie alebo poskytovanie pomoci pri vypracúvaní projektov;

f) 

podpisovanie dohôd o grante a iných zmlúv v závislosti od formy podpory z inovačného fondu;

g) 

príprava a spravovanie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa projektov, ktorým bola udelená podpora;

h) 

kontrola splnenia podmienok financovania a vyplácanie príjmov inovačného fondu navrhovateľom projektov;

i) 

monitorovanie realizácie projektov;

j) 

komunikácia s navrhovateľmi projektov;

k) 

podávanie správ Komisii vrátane všeobecných usmernení v súvislosti s ďalším vývojom inovačného fondu;

l) 

finančné výkazníctvo;

▼M2

m) 

opatrenia v oblasti poskytovania informácií, komunikácie a propagácie vrátane tvorby propagačných materiálov;

▼B

n) 

riadenie výmeny poznatkov;

o) 

podporovanie členských štátov v ich úsilí zameranom na propagovanie inovačného fondu a komunikáciu s navrhovateľmi projektov;

▼M2

oa) 

podpora synergií medzi inovačným fondom a inými programami financovania EÚ (vrátane Horizont Európa);

▼B

p) 

všetky ostatné úlohy súvisiace s implementáciou inovačného fondu.

▼M2

Po uzavretí každej výzvy na predkladanie návrhov organizovanej podľa článkov 9 a 10 si implementačný orgán s členskými štátmi vymieňa informácie týkajúce sa žiadateľov, ich projektov, ich kontaktných údajov, požadovanej výšky grantu, potenciálu zamedziť emisiám skleníkových plynov a plánovaných dátumov finančného uzavretia a uvedenia do prevádzky.

Po uzavretí každej výzvy na predkladanie návrhov organizovanej podľa článku 13b si implementačný orgán s členskými štátmi vymieňa informácie týkajúce sa navrhovateľov projektov, ich projektov, ich kontaktných údajov, požadovanej sumy podpory z inovačného fondu a prípadne plánovaných dátumov finančného uzavretia a uvedenia do prevádzky.

Výmena informácií uvedených v druhom a treťom odseku podlieha súhlasu navrhovateľov projektov a právnym predpisom EÚ.

▼B

Článok 19

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na vykonávanie inovačného fondu v rámci priameho riadenia

1.  
Ak Komisia určí výkonnú agentúru za implementačný orgán podľa článku 17 ods. 1 tohto nariadenia, takéto rozhodnutie Komisie musí vyplynúť z výsledku analýzy ekonomickej efektívnosti podľa článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 ( 2 ), pričom dohoda podľa článku 17 ods. 1 druhého pododseku tohto nariadenia musí mať formu poverovacieho právneho dokumentu v súlade s nariadením (ES) č. 58/2003.

▼M2

2.  
Ak sa vyplatené sumy vymáhajú podľa článkov 7 a 8 tohto nariadenia, vrátené sumy sú vonkajšími pripísanými príjmami v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách a použijú sa na financovanie fungovania inovačného fondu.
3.  
Pri všetkých vykonávacích úlohách, ktoré vykonáva Komisia, a to aj prostredníctvom výkonnej agentúry, sú príjmy inovačného fondu vonkajšími pripísanými príjmami v zmysle článku 21 ods. 1 a 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Príjmy inovačného fondu pokrývajú všetky administratívne náklady a náklady na riadenie súvisiace s jeho vykonávaním. Komisia môže na pokrytie nákladov na riadenie použiť maximálne 5 % z balíka rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rámci inovačného fondu.
4.  
Na projekt, na ktorý sa získala podpora z inovačného fondu, môžu plynúť prostriedky aj z akéhokoľvek iného programu EÚ vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia, pričom podmienkou je, aby predmetné prostriedky nepokrývali tie isté náklady a neboli zavedené žiadne obmedzenia v súlade s článkom 13e ods. 1 Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady projektu a podporu z rôznych programov EÚ možno počítať na pomernom základe.

▼B

Článok 20

Riadenie príjmov inovačného fondu

1.  
Komisia zabezpečí, aby obchodovanie s kvótami určenými pre inovačný fond formou aukcie prebiehalo v súlade so zásadami a podmienkami stanovenými v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, pričom zodpovedá za riadenie príjmov inovačného fondu v súlade s cieľmi smernice 2003/87/ES.
2.  
Komisia zabezpečí, aby sa príjmy uvedené v odseku 1 včas previedli na implementačný orgán na účely financovania nákladov na činnosti súvisiace s vykonávaním a na vyplatenie finančných prostriedkov projektom, ktorým boli udelené.
3.  
Komisia môže delegovať speňaženie kvót a riadenie príjmov inovačného fondu na Európsku investičnú banku (EIB). V prípade takéhoto delegovania Komisia a EIB uzatvoria dohodu, ktorou sa stanovia konkrétne podmienky, podľa ktorých bude EIB plniť svoje úlohy v súvislosti s riadením príjmov inovačného fondu.

▼M2

4.  
V zmysle ustanovení smernice 2003/87/ES sa zvyšné príjmy inovačného fondu na konci obdobia oprávnenosti pre podporované projekty použijú na podporu nových projektov, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti stanovené v článku 10a ods. 8 uvedenej smernice, až kým sa všetky príjmy nepoužijú na ciele inovačného fondu.

▼B

Článok 21

Úloha členských štátov

1.  
Pri vykonávaní inovačného fondu Komisia uskutočňuje konzultácie s členskými štátmi, ktoré jej pomáhajú.
2.  

S členskými štátmi prekonzultuje:

▼M2

a) 

zoznam predbežne vybraných projektov vrátane rezervného zoznamu zostaveného v súlade s článkami 12, 12a a 13d;

b) 

návrhy rozhodnutí Komisie uvedených v článku 9 ods. 1, článku 13b, článku 14 ods. 2 a článku 15 ods. 1;

c) 

maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá má byť k dispozícii na účely pomoci pri vypracúvaní projektov v súlade s článkom 13;

▼M2

d) 

maximálnu sumu podpory z inovačného fondu, ktorá má byť k dispozícii na účely technickej pomoci, a zoznam členských štátov s nízkou úrovňou účinnej účasti v súlade s článkom 13g.

▼B

3.  

Členské štáty poradia a pomôžu Komisii v prípade, ak ich o to požiada, pri:

a) 

stanovení všeobecných usmernení pre inovačný fond;

b) 

riešení existujúcich alebo objavujúcich sa problémov pri vykonávaní projektov;

c) 

riešení akýchkoľvek iných otázok v súvislosti s vykonávaním projektov.

▼M1

4.  
Komisia podáva členským štátom správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle článku 12 ods. 5 alebo článku 12a ods. 5

▼B

Článok 22

Úloha zúčastnených strán

Komisia môže zapojiť zúčastnené strany do diskusií o vykonávaní inovačného fondu vrátane oblastí uvedených v článku 21 ods. 3

KAPITOLA V

Monitorovanie a podávanie správ, hodnotenie

Článok 23

Monitorovanie a podávanie správ

1.  
Implementačný orgán monitoruje prevádzkovanie inovačného fondu vrátane súm vyplatenej podpory z inovačného fondu.
2.  
S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje na monitorovanie podľa odseku 1 a výsledky zbierali efektívne, účinne a včas, navrhovateľom projektu sa môžu uložiť primerané požiadavky na podávanie správ. V správach navrhovatelia projektu uvedú informácie o opatreniach v oblasti výmeny poznatkov vykonaných podľa článku 27.
3.  
Implementačný orgán pravidelne predkladá Komisii správu o plnení svojich úloh.
4.  
Implementačný orgán podáva Komisii správu za celý cyklus vyplácania podpory, a najmä v súvislosti s organizovaním výziev na predkladanie návrhov, a o podpisovaní zmlúv s navrhovateľmi projektov.

▼M2 —————

▼B

7.  

Implementačné orgány, ktoré nie sú výkonnými agentúrami, a subjekty, ktoré boli poverené riadením príjmov inovačného fondu podľa článku 20 ods. 3, poskytnú Komisii:

a) 

do 15. februára neauditovaný finančný výkaz za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra, v súvislosti s činnosťami delegovanými na takéto implementačné orgány a subjekty;

b) 

do 15. marca roku, v ktorom sa zasiela neauditovaný finančný výkaz, auditovaný finančný výkaz za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra, v súvislosti s činnosťami delegovanými na takéto implementačné orgány a subjekty.

Komisia zostavuje ročnú účtovnú závierku inovačného fondu za každý finančný rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra na základe finančných výkazov poskytnutých podľa prvého pododseku. Táto účtovná závierka je predmetom nezávislého externého auditu.

Všetky finančné výkazy a účtovná závierka podľa tohto odseku sa vypracujú v súlade s pravidlami účtovania uvedenými v článku 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 24

Hodnotenie

▼M2

1.  
Komisia v roku 2025 a následne každých päť rokov vyhodnotí prevádzkovanie inovačného fondu. Hodnotenie bude zamerané okrem iného aj na posúdenie synergií medzi inovačným fondom a ostatnými relevantnými programami EÚ, najmä rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie (vrátane programov Horizont Európa a Horizont 2020), ako aj na postup vyplácania podpory z inovačného fondu.

▼B

2.  
Na základe výsledkov hodnotení uvedených v odseku 1 tohto článku Komisia v prípade potreby vypracuje návrhy s cieľom zabezpečiť, aby inovačný fond napredoval smerom k dosiahnutiu svojich cieľov stanovených v smernici 2003/87/ES a v článku 3 tohto nariadenia.
3.  
Na konci vykonávania inovačného fondu, najneskôr však v roku 2035, Komisia vykoná záverečné hodnotenie prevádzkovania inovačného fondu.
4.  
Komisia verejne sprístupní výsledky hodnotení uskutočnených v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

KAPITOLA VI

Audity, zverejňovanie a výmena poznatkov

Článok 25

Audity

1.  
Audity týkajúce sa využívania podpory z inovačného fondu vykonávané nezávislými externými audítormi vrátane tých, ktorí neboli poverení inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku 26.
2.  
Každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú podporu z inovačného fondu, musia poskytnúť písomný súhlas s udelením nevyhnutných práv a prístupu podľa článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 26

Využitie auditov

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce možnosti vykonávania ďalších auditov, v prípade, že nezávislý audítor vykonal v súvislosti s finančnými výkazmi a správami o použití príspevku Únie audit založený na medzinárodne uznávaných normách auditu poskytujúcich primerané uistenie, tvorí predmetný audit základ celkového uistenia, ako sa v relevantných prípadoch ďalej uvádza v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach, za predpokladu, že existujú dostatočné dôkazy o nezávislosti a spôsobilosti audítora. Na uvedený účel sa správa nezávislého audítora a súvisiaca audítorská dokumentácia sprístupňujú na žiadosť Európskemu parlamentu, Komisii, Dvoru audítorov a orgánom auditu členských štátov.

Článok 27

Komunikácia, výmena poznatkov a zverejňovanie

▼M2

1.  
Navrhovatelia projektov iniciatívne a systematicky propagujú projekty podporené na základe tohto nariadenia a ich výsledky a vplyv tým, že sprístupňujú verejnosti relevantné informácie prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov vrátane ich webových sídiel a účtov v sociálnych médiách. Uvedené informácie musia obsahovať výslovný odkaz na podporu získanú z inovačného fondu. Navrhovatelia projektov vymenujú kontaktné miesto na projektovú komunikáciu a informujú implementačný orgán v dostatočnom časovom predstihu pred zapojením sa do osobitných činností projektovej komunikácie alebo šírenia informácií s potenciálne významným ohlasom v médiách.

▼B

2.  
Navrhovatelia projektu zabezpečia poskytovanie ucelených, účinných a cielených informácií o podpore získanej z inovačného fondu rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

▼M2

3.  
Označenie „(spolu)financované zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (Inovačný fond)“, znak Únie a iné požadované reklamné prvky sa použijú pri každej komunikačnej činnosti a činnosti v oblasti výmeny poznatkov a uvádzajú sa na informačných tabuliach na strategických miestach viditeľných pre verejnosť v súlade so zmluvnými požiadavkami súvisiacimi s podporou z inovačného fondu.
4.  
Navrhovatelia projektov uvedú v pláne výmeny poznatkov a pláne komunikácie a šírenia informácií podrobné informácie o plánovaných činnostiach v súlade s odsekmi 1 a 2. Pravidelne monitorujú ich vykonávanie a v prípade potreby ho preskúmajú.

▼B

5.  
Implementačný orgán vykonáva informačné, komunikačné a propagačné činnosti týkajúce sa podpory z inovačného fondu a jeho výsledkov. Implementačný orgán usporadúva špecifické semináre, workshopy alebo prípadne iné druhy činností s cieľom uľahčiť výmenu skúseností, poznatkov a najlepších postupov, pokiaľ ide o navrhovanie, prípravu a vykonávanie projektov, ako aj účinnosť financovania poskytovaného prostredníctvom projektov, pri ktorých bola uplatnená pomoc pri vypracúvaní projektov.

KAPITOLA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1)

( 2 ) Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).

Top