EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20200101

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2020-01-01

02019R0815 — SK — 01.01.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE ►C1  (EÚ) 2019/815 ◄

zo 17. decembra 2018,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 143 29.5.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2100 z 30. septembra 2019,

  L 326

1

16.12.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 145, 4.6.2019, s.  85  (815/2019)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE ►C1  (EÚ) 2019/815 ◄

zo 17. decembra 2018,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa špecifikuje jednotný elektronický formát vykazovania uvedený v článku 4 ods. 7 smernice 2004/109/ES, ktorý majú používať emitenti pri vypracúvaní ročných finančných správ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„základná taxonómia“ je kombinovaný súbor prvkov taxonómie uvedených v prílohe VI a tohto zoznamu odkazov:

a) 

základu prepojení (linkbase) prezentácie, v ktorej sa zoskupujú prvky taxonómie;

b) 

základu prepojení výpočtu, ktorý vyjadruje aritmetické vzťahy medzi prvkami taxonómie;

c) 

základu prepojení značky, v ktorej sa opisuje význam každého prvku taxonómie;

d) 

základu prepojení vymedzenia pojmov, v ktorom sa odrážajú rozmerové vzťahy prvkov základnej taxonómie;

2. 

„rozšírená taxonómia“ je kombinovaný súbor prvkov taxonómie a nasledujúceho súboru prepojení, pričom oba vytvoril emitent:

a) 

základu prepojení prezentácie, v ktorej sa zoskupujú prvky taxonómie;

b) 

základu prepojení výpočtu, ktorý vyjadruje aritmetické vzťahy medzi prvkami taxonómie;

c) 

základu prepojení značky, v ktorej sa opisuje význam každého prvku taxonómie;

d) 

základu prepojení vymedzenia pojmov, ktoré zabezpečuje rozmerovú platnosť výsledného prípadového dokumentu XBRL vo vzťahu k rozšírenej taxonómii;

3. 

„konsolidované účtovné závierky podľa IFRS“ sú konsolidované účtovné závierky vypracované v súlade so štandardmi IFRS prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 alebo so štandardmi IFRS uvedenými v článku 1 písm. a) prvom pododseku rozhodnutia 2008/961/ES.

Článok 3

Jednotný elektronický formát vykazovania

Emitenti vypracúvajú celé ročné finančné správy vo formáte XHTML.

Článok 4

Označovanie konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS

1.  Ak ročné finančné správy obsahujú konsolidované účtovné závierky podľa IFRS, emitenti musia uvedené konsolidované účtovné závierky označiť.

2.  Emitenti musia označiť aspoň zverejňovanie špecifikované v prílohe II, ak je toto zverejňovanie prítomné v uvedených konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS.

3.  Emitenti môžu označiť zverejňovanie prezentované v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS iných ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2.

4.  Na značky uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 používajú emitenti značkový jazyk XBRL a taxonómiu, ktorej prvky sú uvedené v základnej taxonómii. Ak v súlade s bodom 4 prílohy IV nie je vhodné použiť prvky v základnej taxonómii, emitenti musia vytvoriť prvky rozšírenej taxonómie, ako sa stanovuje v prílohe IV.

Článok 5

Označovanie iných častí ročných finančných správ

1.  Emitenti so sídlom v členských štátoch môžu označiť všetky časti svojich výročných finančných správ okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 4, ak používajú značkový jazyk XBRL a taxonómiu špecifickú pre uvedené časti a ak túto taxonómiu zabezpečuje členský štát, v ktorom majú sídlo.

2.  Emitenti so sídlom v tretích krajinách nesmú označovať žiadne iné časti svojich ročných finančných správ okrem konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.

Článok 6

Spoločné pravidlá týkajúce sa značiek

V prípade značiek vypracovaných v súlade s článkami 4 a 5 musia emitenti dodržiavať tieto podmienky:

a) 

začlenenie značiek do ročných finančných správ emitentov vo formáte XHTML s použitím špecifikácií jazyka Inline XL uvedených v prílohe III;

b) 

požiadavky na označovanie a pravidlá predkladania uvedené v prílohe IV.

Článok 7

Súbory v súlade s taxonómiou XBRL

Orgán ESMA môže uverejniť strojovo čitateľné a stiahnuteľné súbory v súlade s taxonómiou XBRL vychádzajúce zo základnej taxonómie. Uvedené súbory musia byť v súlade s kritériami uvedenými v prílohe V.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za finančné roky, ktoré sa začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Legenda k tabuľkám 1 a 2 prílohy II a k tabuľkám príloh IV a VIÚDAJE/TYP ATRIBÚTU/PREFIX

VYMEDZENIE

text block

znamená, že typ prvku je textový blok; používa sa na označenie rozsiahlejších informácií, ako sú poznámky, účtovná politika alebo tabuľky; textové bloky sú nečíselné riadkové položky

text

znamená, že typ prvku je text (sled alfanumerických znakov); používa sa na označenie krátkych slovných informácií; textové prvky sú nečíselné riadkové položky

yyyy-mm-dd

znamená, že typ prvku je dátum; tieto prvky sú riadkové položky a sú nečíselné

X

znamená, že typ prvku je peňažný (číselný údaj v mene deklarovanej vo výkaze); tieto prvky sú číselné riadkové položky

X.XX

znamená, že typ prvku je hodnota v desatinnom čísle (ako napríklad percentuálny podiel alebo hodnota akcie); tieto prvky sú číselné riadkové položky

shares

znamená, že typ prvku je počet akcií; tieto prvky sú číselné riadkové položky

table

znamená začiatok štruktúry vo forme tabuľky, v ktorej riadky a stĺpce prispievajú k vymedzeniu finančnej koncepcie v mieste, kde sa pretínajú

axis

znamená rozmerovú vlastnosť v tabuľkovej štruktúre

member

znamená člen rozmeru na osi

guidance

znamená prvok, ktorý podporuje prehliadanie obsahu taxonómie

role

znamená prvok predstavujúci časť taxonómie, ako je napríklad výkaz o finančnej situácii, výkaz ziskov a strát, každá jednotlivá poznámka atď.

abstract

znamená prvok zoskupovania alebo záhlavie

instant or duration

znamená, že peňažná hodnota predstavuje zásoby (ak ide o okamžitý stav) alebo tok (ak ide o trvanie)

credit or debit

znamená „prirodzenú“ rovnováhu zverejňovania

esef_cor

►M1  prefix použitý v tabuľkách v prílohách IV a VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor“ ◄

esef_all

►M1  prefix použitý v tabuľke v prílohe VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all“ ◄

esma_technical

prefix použitý v tabuľke v prílohe VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

►M1  prefix použitý v tabuľkách v prílohách IV a VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full“ ◄
PRÍLOHA II

Povinné značky

1. Emitenti musia označovať všetky čísla v mene deklarovanej vo výkaze o finančnej situácii, výkaze ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného účtovného výsledku, výkaze zmien vlastného imania a výkaze o peňažných tokoch v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS.

2. Emitenti musia označovať všetky zverejnenia vykonané v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS alebo prostredníctvom krížového odkazu na iné časti ročných finančných správ za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2020 alebo neskôr, ktoré zodpovedajú prvkom v tabuľke 1 tejto prílohy.

3. Emitenti musia označovať všetky zverejnenia vykonané v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS alebo prostredníctvom krížového odkazu na iné časti ročných finančných správ za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2022 alebo neskôr, ktoré zodpovedajú prvkom v tabuľke 2 tejto prílohy.Tabuľka 1

Povinné prvky základnej taxonómie, ktoré majú byť označené za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2020 alebo neskôr

Označenie

Typ údajov a iné atribúty

Odkazy na IFRS

Názov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iný spôsob identifikácie

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Vysvetlenie zmeny názvu vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iného spôsobu identifikácie od konca predchádzajúceho obdobia vykazovania

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Sídlo účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Právna forma účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Krajina založenia

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Adresa sídla účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Hlavné miesto podnikania

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Opis povahy činností účtovnej jednotky a jej hlavných aktivít

text

IAS 1 ods. 138 písm. b)

Názov materskej spoločnosti

text

IAS 1 ods. 138 písm. c), IAS 24 ods. 13

Názov materskej spoločnosti najvyššej úrovne v skupine

text

IAS 24 ods. 13, IAS 1 ods. 138 písm. c)Tabuľka 2

Povinné prvky základnej taxonómie, ktoré majú byť označené za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2022 alebo neskôr

▼M1

Označenie

Typ

Odkazy na IFRS

Názov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iné identifikačné údaje

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Vysvetlenie zmeny názvu vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iný spôsob identifikácie od konca predchádzajúceho obdobia vykazovania

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Sídlo účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Právna forma účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Krajina, v ktorej bola založená

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Adresa sídla účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Hlavné miesto podnikania

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

opis povahy činností účtovnej jednotky a jej hlavných aktivít

text

IAS 1 ods. 138 písm. b)

Názov materskej spoločnosti

text

IAS 1 ods. 138 písm. c), IAS 24 ods. 13

Názov hlavnej materskej spoločnosti skupiny

text

IAS 1 ods. 138 písm. c), IAS 24 ods. 13

Životnosť účtovnej jednotky s obmedzenou životnosťou

text

IAS 1 ods. 138 písm. d)

Vyhlásenie o zhode s IFRS [text block]

text block

IAS 1 ods. 16

Vysvetlenie odklonu od IFRS

text

IAS 1 ods. 20 písm. b), IAS 1 ods. 20 písm. c)

Vysvetlenie finančného účinku odklonu od IFRS

text

IAS 1 ods. 20 písm. d)

Zverejňovanie neistôt týkajúcich sa schopnosti účtovnej jednotky udržať nepretržitú činnosť [text block]

text block

IAS 1 ods. 25

Vysvetlenie skutočnosti a základu pre vypracovanie účtovných závierok, keď predpoklad nepretržitosti činnosti neplatí

text

IAS 1 ods. 25

Vysvetlenie, prečo sa účtovná jednotka nie je považovaná za podnik s nepretržitou činnosťou

text

IAS 1 ods. 25

Opis dôvodu na uplatňovanie dlhšieho alebo kratšieho obdobia vykazovania

text

IAS 1 ods. 36 písm. a)

Opis skutočnosti, že sumy prezentované v účtovnej závierke nie sú úplne porovnateľné

text

IAS 1 ods. 36 písm. b)

Zverejňovanie reklasifikácií alebo zmien v prezentácii [text block]

text block

IAS 1 ods. 41

Vysvetlenie zdrojov neistoty v odhadoch s významným rizikom, že vyústia do významných úprav

text

IAS 1 ods. 125, IFRIC 14 ods. 10

Zverejňovanie aktív a záväzkov s významným rizikom, že vyústia do významných úprav [text block]

text block

IAS 1 ods. 125

Dividendy vykazované ako sumy rozdelené vlastníkom na akciu

X.XX duration

IAS 1 ods. 107

Dividendy navrhované alebo deklarované pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie, ale nevykázané ako sumy rozdelené medzi vlastníkov

X duration

IAS 1 ods. 137, IFRIC 10 ods. 13

Dividendy navrhované alebo deklarované pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie, ale nevykázané ako sumy rozdelené medzi vlastníkov na akciu

X.XX duration

IAS 1 ods. 137 písm. a)

Zverejňovanie účtovných úsudkov a odhadov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výdavkov budúcich období a ostatných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie opravných položiek úverových strát [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odmien audítorov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie schválenia účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných aktív, ktoré sú k dispozícii na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

Zverejňovanie predpokladov, z ktorých sa vychádza pri konsolidácii [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie predpokladov, z ktorých sa vychádza pri zostavovaní účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie biologického majetku, poľnohospodárskej výroby v okamihu zberu úrody a štátnych dotácií súvisiacich s biologickým majetkom [text block]

text block

IAS 41 Zverejňovanie

Zverejňovanie nákladov na prijaté úvery a pôžičky [text block]

text block

IAS 23 Zverejňovanie

Zverejňovanie prijatých pôžičiek [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie podnikových kombinácií [text block]

text block

Zverejňovanie IFRS 3

Zverejňovanie hotovostných a bankových zostatkov v centrálnych bankách [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zostatkov peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výkazov peňažných tokov [text block]

text block

IAS 7 Prezentácia výkazu o peňažných tokoch

Zverejňovanie zmien v účtovnej politike, zmien v účtovných odhadoch a chýb [text block]

text block

IAS 8 Účtovná politika

Zverejňovanie zmien v účtovnej politike [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zaplatených nárokov a plnení [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie kolaterálu [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie záväzkov a podmienených záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 27 Zverejňovanie, IFRS 12 Cieľ

Zverejňovanie podmienených záväzkov [text block]

text block

IAS 37 ods. 86

Zverejňovanie nákladov na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úverového rizika [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e), IFRS 7 Úverové riziko

Zverejňovanie dlhových nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odložených obstarávacích nákladov vznikajúcich z poistných zmlúv [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov budúcich období [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odložených daní [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vkladov bánk [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vkladov zákazníkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odpisov a amortizácie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie derivátových finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ukončenia činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie dividend [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zisku na akciu [text block]

text block

IAS 33 Zverejňovanie

Zverejňovanie účinku zmien kurzov cudzích mien [text block]

text block

IAS 21 Zverejňovanie

Zverejňovanie zamestnaneckých požitkov [text block]

text block

IAS 19 Rozsah pôsobnosti

Zverejňovanie prevádzkových segmentov účtovnej jednotky [text block]

text block

IFRS 8 Zverejňovanie

Zverejňovanie udalostí po období vykazovania [text block]

text block

IAS 10 Zverejňovanie

Zverejňovanie nákladov podľa povahy [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie majetku z prieskumu a vyhodnocovania [text block]

text block

IFRS 6 Zverejňovanie

Zverejňovanie oceňovania reálnou hodnotou [text block]

text block

IFRS 13 Zverejňovanie

Zverejňovanie reálnej hodnoty finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov z poplatkov a provízií (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných výnosov (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných aktív držaných na obchodovanie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nástrojov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nástrojov [text block]

text block

Rozsah pôsobnosti IFRS 7

Zverejňovanie finančných nástrojov držaných na obchodovanie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných záväzkov držaných na obchodovanie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie riadenia finančných rizík [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie prvého uplatnenia [text block]

text block

IFRS 1 Prezentácia a zverejňovanie

Zverejňovanie všeobecných a administratívnych nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie všeobecných informácií o účtovnej závierke [text block]

text block

IAS 1 ods. 51

Zverejňovanie nepretržitosti činnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie štátnych dotácií [text block]

text block

IAS 20 Zverejňovanie

Zverejňovanie hyperinflačného vykazovania [text block]

text block

IAS 29 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie zníženia hodnoty majetku [text block]

text block

IAS 36 Zverejňovanie

Zverejňovanie dane z príjmov [text block]

text block

IAS 12 Zverejňovanie

Zverejňovanie informácií o zamestnancoch [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie informácií o kľúčových riadiacich pracovníkoch [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie poistných zmlúv [text block]

text block

IFRS 17 Zverejňovanie – účinný od 1.1.2021, IFRS 4 Zverejňovanie – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

Zverejňovanie výnosov z poistného [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nehmotného majetku a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nehmotného majetku [text block]

text block

IAS 38 Zverejňovanie

Zverejňovanie úrokových nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úrokových výnosov (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úrokových výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách [text block]

text block

IFRS 12 ods. 1

Zverejňovanie finančného vykazovania v priebehu účtovného roka [text block]

text block

IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

Zverejňovanie zásob [text block]

text block

IAS 2 Zverejňovanie

Zverejňovanie záväzkov z investičných zmlúv [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie investičného nehnuteľného majetku [text block]

text block

IAS 40 Zverejňovanie

Zverejňovanie investícií účtovaných s použitím metódy vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie investícií iných než investície účtované s použitím metódy vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie upísaného základného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie spoločných podnikov [text block]

text block

IAS 27 ods. 17 písm. b), IAS 27 ods. 16 písm. b), IFRS 12 ods. B4 písm. b)

Zverejňovanie zálohových lízingových platieb [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie lízingov [text block]

text block

IFRS 16 Prezentácia, IFRS 16 Zverejňovanie

Zverejňovanie rizika likvidity [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úverov a preddavkov bánk [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úverov a preddavkov zákazníkom [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie trhového rizika [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie hodnoty čistých aktív priraditeľnej držiteľom podielov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nekontrolných podielov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie dlhodobého majetku držaného na predaj a ukončených činností [text block]

text block

IFRS 5 Prezentácia a zverejňovanie

Zverejňovanie dlhodobého majetku alebo skupín na vyradenie klasifikovaného(ných) ako držanýé) na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie poznámok a ďalších vysvetľujúcich informácií [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie cieľov, politík a procesov na riadenie kapitálu [text block]

text block

IAS 1 ods. 134

Zverejňovanie iného majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatného krátkodobého majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných krátkodobých záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatného dlhodobého majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných dlhodobých záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných prevádzkových nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných prevádzkových výnosov (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných prevádzkových výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iných rezerv, podmienených záväzkov a podmienených aktív [text block]

text block

IAS 37 Zverejňovanie

Zverejňovanie preddavkov a iných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zisku (straty) z prevádzkových činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nehnuteľností, strojov a zariadení [text block]

text block

IAS 16 Zverejňovanie

Zverejňovanie rezerv [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie reklasifikácie finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie účtov časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [text block]

text block

IFRS 14 Prezentácia, IFRS 14 Zverejňovanie

Zverejňovanie zaistenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie o spriaznených osobách [text block]

text block

IAS 24 Zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv o repo transakcii a zmlúv o obrátenej repo transakcii [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nákladov na výskum a vývoj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie rezerv v rámci vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 79 písm. b)

Zverejňovanie viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi [text block]

text block

IFRS 15 Prezentácia, IFRS 15 Zverejňovanie

Zverejňovanie dojednaní o koncesiách na poskytovanie služieb [text block]

text block

SIC 29 Konsenzus

Zverejňovanie dohôd o platbách na základe podielov [text block]

text block

IFRS 2 ods. 44

Zverejňovanie základného imania, rezerv a iných podielov na vlastnom imaní [text block]

text block

IAS 1 ods. 79

Zverejňovanie pridružených podnikov [text block]

text block

IAS 27 ods. 17 písm. b), IAS 27 ods. 16 písm. b), IFRS 12 ods. B4 písm. d)

Zverejňovanie dcérskych spoločností [text block]

text block

IAS 27 ods. 17 písm. b), IAS 27 ods. 16 písm. b), IFRS 12 ods. B4 písm. a)

Zverejňovanie podriadených záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie významných účtovných politík [text block]

text block

IAS 1 ods. 117

Zverejňovanie daňových pohľadávok alebo záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie obchodných a iných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie obchodných a iných pohľadávok [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie príjmov (nákladov) z obchodovania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vlastných akcií [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných aktív k dispozícii na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa biologického majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na prijaté úvery a pôžičky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa pôžičiek [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky pre podnikové kombinácie a goodwill [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa podnikových kombinácií [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky pre peňažné toky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky pre zábezpeku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky pre prebiehajúcu výstavbu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa podmienených záväzkov a podmienených aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa obstarávacích nákladov pre zákazníkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vernostných programov pre zákazníkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa rezerv určených na ukončenie prevádzky, recykláciu a na obnovu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa odložených akvizičných nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa odloženej dane z príjmu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na odpisy [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa ukončenia vykazovania finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa derivátových finančných nástrojov a zabezpečenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa derivátových finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa ukončených činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zliav a rabatov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dividend [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zisku na akciu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa emisných práv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zamestnaneckých požitkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na životné prostredie [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výnimočných položiek [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výdavkov na prieskum a vyhodnocovanie [text block]

text block

IFRS 6 ods. 24 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa oceňovania reálnou hodnotou [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výnosov z poplatkov a provízií [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných výnosov a nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných záruk [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných nástrojov v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa prepočtu cudzej meny [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa franchisingových poplatkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa funkčnej meny [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa štátnych dotácií [text block]

text block

IAS 20 ods. 39 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zabezpečenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investícií držaných do splatnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zníženia hodnoty majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zníženia hodnoty finančných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zníženia hodnoty nefinančných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dane z príjmu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky pre poistné zmluvy a súvisiace aktíva, záväzky, výnosy a náklady [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b), IFRS 4 ods. 37 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nehmotného majetku a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nehmotného majetku iného ako goodwill [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa úrokových výnosov a nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa účtovania investícií do pridružených podnikov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investícií do pridružených podnikov a spoločných podnikov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investičného nehnuteľného majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investícií do spoločných podnikov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investícií iných ako investície účtované s použitím metódy vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa upísaného základného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa lízingov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa úverov a pohľadávok [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa oceňovania zásob [text block]

text block

IAS 2 ods. 36 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa banských aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky účtovnej jednotky týkajúcej sa banských práv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dlhodobého majetku alebo majetku zahrnutého do skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj a ukončené činnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dlhodobého majetku alebo majetku zahrnutého do skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa kompenzácie finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa ropných a plynárenských aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa aktív v oblasti programovania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nehnuteľností, strojov a zariadení [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa rezerv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa reklasifikácie finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky na vykazovanie rozdielu medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou vo výsledku hospodárenia [text block]

text block

IFRS 7 ods. 28 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vykazovania výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa účtov časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zaistenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa opráv a údržby [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zmlúv o repo transakcii a zmlúv o obrátenej repo transakcii [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na výskum a vývoj [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vykazovania segmentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dojednaní o koncesiách na poskytovanie služieb [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa platobných transakcií na základe podielov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na odstraňovanie skrývky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dcérskych spoločností [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa daní iných ako daň z príjmu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa požitkov vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa obchodných a iných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa obchodných a iných pohľadávok [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výnosov a nákladov z obchodovania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa transakcií s nekontrolnými podielmi [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa transakcií so spriaznenými osobami [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vlastných akcií [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa warrantov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa určovania súčastí peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 7 ods. 46

Opis iných účtovných politík relevantných pre pochopenie účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Zverejňovanie významných účtovných politík [text block]

text block

IAS 1 ods. 117
PRÍLOHA III

Uplatniteľné špecifikácie Inline XBRL

1. Emitenti zabezpečujú, aby bol prípadový dokument v jazyku Inline XBRL platný so zreteľom na špecifikáciu XBRL 1.1 a aby bol v súlade s registrom jednotiek XBRL.

2. Emitenti zabezpečujú, aby boli ich súbory rozšírenej taxonómie v jazyku XBRL platné so zreteľom na špecifikácie XBRL 2.1 a rozmery 1.0 XBRL.

3. Ak sú súbory taxonómie v jazyku XBRL zbalené v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa balíkov taxonómie, musia emitenti predložiť prípadový dokument v jazyku Inline XBRL a svoje súbory rozšírenej taxonómie v jazyku XBRL ako jediný balík výkazov.

4. Emitenti zabezpečujú, aby sa v prípadovom dokumente, ako aj v ich rozšírenej taxonómii v jazyku Inline XBRL dodržiavali požiadavky na označovanie a pravidlá predkladania uvedené v prílohe IV.
PRÍLOHA IV

Pravidlá označovania a predkladania

1. Emitenti zabezpečujú, aby prípadový dokument v jazyku Inline XBRL obsahoval údaje jediného emitenta, tak aby v rôznych kontextoch mali všetky identifikátory subjektu identický obsah.

2. Emitenti sa v prípadovom dokumente v jazyku Inline XBRL identifikujú s použitím identifikátorov právneho subjektu ISO 17442 v kontexte identifikátorov a schém subjektu v jazyku XBRL.

3. Emitenti musia pri označovaní zverejnení použiť ten prvok základnej taxonómie, ktorého účtovný význam sa najviac približuje k zverejneniu, ktoré je ním označené. V prípade viacerých možností pri výbere prvkov základnej taxonómie by emitenti mali vybrať prvok s najužším účtovným významom a/alebo rozsahom.

4. Ak by najbližší prvok základnej taxonómie nevyjadroval správny účtovný význam označovaného zverejnenia podľa požiadaviek v bode 3, musia emitenti prvok rozšírenej taxonómie vytvoriť a použiť ho na označenie príslušného zverejnenia. Vytvorené prvky rozšírenej taxonómie

a) 

nesmú uvádzať význam a rozsah žiadneho prvku základnej taxonómie duplicitne;

b) 

musia identifikovať tvorcu daného prvku;

c) 

musia byť pridelené s vhodným zostatkovým atribútom;

d) 

musia mať štandardné označenie v jazyku zodpovedajúcom jazyku ročného finančného výkazu. Odporúča sa doplniť označenia aj v ďalších jazykoch. Všetky označenia musia zodpovedať účtovnému významu a rozsahu opísaných základných podnikateľských koncepcií.

5. Emitenti zabezpečujú, aby bol každý prvok rozšírenej taxonómie použitý na označenie zverejnenia v ročnom finančnom výkaze zahrnutý aspoň v jednej hierarchii základu prepojení prezentácie a základu prepojení vymedzenia pojmov rozšírenej taxonómie.

6. Emitenti musia používať základ prepojení výpočtu svojich rozšírených taxonómií na dokumentovanie aritmetického vzťahu medzi číselnými prvkami základnej a/alebo rozšírenej taxonómie najmä v prípade aritmetického vzťahu medzi prvkami základnej a/alebo rozšírenej taxonómie z výkazu o finančnej situácii, výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného účtovného výsledku, výkazu zmien vlastného imania a výkazu o peňažných tokoch.

7. S cieľom identifikovať, ktorej časti účtovnej závierky sa týkajú značky, musia emitenti používať osobitné prvky základnej taxonómie ako počiatočné body príslušných častí účtovnej závierky vo svojich základoch prepojení prezentácie rozšírenej taxonómie. Názvy prvkov, označenia a prefixy uvedených prvkov základnej taxonómie musia byť rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.Tabuľka

Názvy prvkov, označenia a prefixy uvedených základných prvkov

Prefix

Názov prvku

Označenie

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz o finančnej situácii – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz o finančnej situácii

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Miesto vyhradené pre výsledok hospodárenia – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz ziskov a strát, ak sa výkaz ziskov a strát zverejňuje oddelene

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz komplexného výsledku – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz komplexného výsledku, ak sa zverejňuje oddelene alebo keď sú výkaz ziskov a strát a výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku spojené do jediného výkazu.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz o peňažných tokoch – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz o peňažných tokoch

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz zmien vlastného imania – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz zmien vlastného imania

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Miesto vyhradené pre poznámky, účtovné politiky a povinné prvky základnej taxonómie – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre značky zverejnení v poznámkach k účtovnej závierke

Osobitné prvky základnej taxonómie musia byť takisto zahrnuté do súborov taxonómie XBRL vypracovaných orgánom ESMA.

8. Emitenti vo svojich rozšírených taxonómiách nesmú nahrádzať označenia ani odkazy na prvky základnej taxonómie. K prvkom základnej taxonómie môže emitent doplniť špecifické označenia.

9. Emitenti zabezpečujú, aby prvky rozšírenej taxonómie emitenta označujúce výkaz o finančnej situácii, výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkaz zmien vlastného imania a výkaz o peňažných tokoch v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS boli ukotvené k jednému alebo viacerým prvkom základnej taxonómie. Konkrétne:

a) 

emitent musí svoj prvok rozšírenej taxonómie ukotviť k prvku základnej taxonómie, ktorého širší účtovný význam a/alebo rozsah je najbližšie k uvedenému prvku rozšírenej taxonómie emitenta. Emitent musí identifikovať vzťah príslušného prvku rozšírenej taxonómie k príslušnému prvku základnej taxonómie vo svojom základe prepojení vymedzenia pojmov rozšírenej taxonómie. Prvok rozšírenej taxonómie sa musí javiť ako cieľ vzťahu;

b) 

emitent môže svoj prvok rozšírenej taxonómie ukotviť k prvku základnej taxonómie alebo prvku, ktorého užší účtovný význam a/alebo rozsah je najbližšie k príslušnému prvku rozšírenej taxonómie. Emitent musí identifikovať vzťah príslušného prvku rozšírenej taxonómie k príslušnému prvku alebo prvkom základnej taxonómie vo svojom základe prepojení vymedzenia pojmov rozšírenej taxonómie. Prvok rozšírenej taxonómie sa musí javiť ako zdroj vzťahu alebo vzťahov. Ak sa prvok rozšírenej taxonómie skombinuje s viacerými prvkami základnej taxonómie, emitent musí uvedený prvok rozšírenej taxonómie ukotviť ku každému z uvedených prvkov základnej taxonómie s výnimkou každého takého prvku alebo prvkov základnej taxonómie, ktoré sa odôvodnene považujú za nevýznamné.

10. Bez ohľadu na bod 9 emitent nemusí k inému prvku základnej taxonómie ukotviť ten prvok rozšírenej taxonómie, ktorý sa používa na označovanie výkazu o finančnej situácii, výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkazu zmien vlastného imania alebo výkazu o peňažných tokoch, ktorý je medzisúčtom iných zverejnení v tom istom výkaze.

11. Emitenti zabezpečujú, aby typ údajov a typ obdobia prvku rozšírenej taxonómie použité na označenie zverejnenia odzrkadľovali účtovný význam označovaného zverejnenia. Emitenti nesmú vymedziť a uplatňovať osobitný typ pre prvok taxonómie, ak je už vhodný typ vymedzený v rámci špecifikácií XBRL alebo v registri typov údajov XBRL.

12. Pri označovaní zverejnení nesmú emitenti používať číselné prvky taxonómie na označovanie rôznych hodnôt pre daný kontext (subjekt, obdobie a rozmerové členenia), pokiaľ rozdiel nie je výsledkom zaokrúhlenia týkajúceho sa prezentácie tej istej informácie s rôznou škálou na viac ako jednom mieste v tom istom ročnom finančnom výkaze.

13. Pri označovaní zverejnení musia emitenti používať nečíselné prvky taxonómie tak, aby označovali všetky zverejnenia, ktoré vyhovujú vymedzeniu príslušného prvku. Emitenti nesmú používať značky iba čiastočne alebo selektívne.

14. Emitenti zabezpečujú, aby prípadový dokument v jazyku Inline XBRL neobsahoval strojový kód.
PRÍLOHA V

Súbory taxonómie XBRL

Súbory taxonómie XBRL uverejnené orgánom ESMA musia:

a) 

identifikovať všetky prvky základnej taxonómie ako prvky XBRL;

b) 

stanoviť atribúty prvkov základnej taxonómie na základe ich typu podľa ustanovení v prílohe I;

c) 

zabezpečiť ľudským okom čitateľné označenia podľa ustanovení v tabuľke prílohy VI, v ktorých je uvedený význam prvkov základnej taxonómie, ako aj odkazy;

d) 

vymedziť štruktúry na uľahčenie prehľadávania obsahu taxonómie a pochopenia vymedzenia prvkov základnej taxonómie v kontexte ostatných prvkov základnej taxonómie;

e) 

vymedziť vzťah, ktorý emitentom umožní ukotviť prvky rozšírenej taxonómie k prvkom základnej taxonómie;

f) 

byť platné na základe špecifikácií XBRL 2.1., špecifikácií rozmerov 1.0 XBRL a zbalené v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa balíkov taxonómie uvedenými v prílohe III;

g) 

obsahovať technické informácie potrebné na vyvinutie riešení v oblasti informačných technológií na podporu vypracúvania harmonizovaných ročných finančných výkazov;

h) 

identifikovať, ktorých období sa týkajú.
PRÍLOHA VI

Schéma základnej taxonómieTabuľka

Schéma základnej taxonómie na označovanie konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS

▼M1

Prefix

URI názvu/úlohy prvku

Typ prvku a atribúty

Označenie

Označenie na dokumente

Referenčné dokumenty

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Nezvyčajne veľké zmeny cien majetku alebo kurzov cudzích mien [member]

Tento člen predstavuje nezvyčajne veľké zmeny cien majetku alebo kurzov cudzích mien.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Účtovné odhady [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 8 ods. 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Účtovné odhady [member]

Tento člen predstavuje majetok, záväzok alebo periodickú spotrebu majetku na základe úprav, ktoré sú výsledkom zhodnotenia súčasného stavu majetku a záväzkov a očakávaných budúcich požitkov a povinností v súvislosti s majetkom a záväzkami Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „účtovné odhady“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 8 ods. 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Účtovný zisk

Výška zisku (straty) za obdobie pred odpočítaním daňových nákladov. [Odkaz: zisk (strata)]

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod ii), zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod i)

ifrs-full

Časové rozlíšenie nákladov

X instant, credit

Časové rozlíšenie nákladov

Suma záväzkov, ktoré sa majú zaplatiť za tovar alebo služby, ktoré boli prijaté alebo dodané, ale neboli vyplatené, fakturované alebo formálne odsúhlasené s dodávateľom, vrátane súm splatných pre zamestnancov.

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy

Suma časového rozlíšenia nákladov a odložených výnosov. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov; odložené výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako krátkodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov a odložených výnosov klasifikovaných ako krátkodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako krátkodobé [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako dlhodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov a odložených výnosov klasifikovaných ako dlhodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako dlhodobé [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Časové rozlíšenie nákladov klasifikovaných ako krátkodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov klasifikovaných ako krátkodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Časové rozlíšenie nákladov klasifikovaných ako dlhodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov klasifikovaných ako dlhodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Časovo rozlíšené príjmy

Výška majetku predstavujúca príjmy, ktoré boli zarobené, ale ešte neboli prijaté.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika aktív určených: a) ako výška zmeny reálnej hodnoty, ktorá nie je priraditeľná zmenám trhových podmienok, ktoré zapríčiňujú trhové riziko; alebo b) použitím alternatívneho spôsobu, o ktorom si účtovná jednotka myslí, že vernejšie prezentuje výšku zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika aktíva. {Odkaz: úverové riziko [member]; trhové riziko [member]; zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. {Odkaz: deriváty [member]; Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi; finančné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. d)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného záväzku priraditeľné zmenám úverového rizika záväzku

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných záväzkov, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika záväzkov. {Odkaz: úverové riziko [member]; trhové riziko [member]; zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného záväzku priraditeľné zmenám úverového rizika záväzku}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10 písm. a), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10A písm. a)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úveru alebo pohľadávky priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika aktív určených: a) ako výška zmeny ich reálnej hodnoty, ktorá nie je priraditeľná zmenám trhových podmienok, ktoré zapríčiňujú trhové riziko; alebo b) použitím alternatívneho spôsobu, o ktorom si účtovná jednotka myslí, že vernejšie prezentuje sumu zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika aktíva. {Odkaz: trhové riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s úvermi alebo pohľadávkami

Súhrnné zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi. {Odkaz: deriváty [member]; Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. d) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Kumulované odpisovanie, amortizácia a zníženie hodnoty [member]

Tento člen predstavuje kumulované odpisovanie, amortizáciu a zníženie hodnoty. [Odkaz: strata zo zníženia hodnoty; odpisy a amortizácia]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. d), zverejňovanie: IAS 16 ods. 75 písm. b), zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. c), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. c), zverejňovanie: IAS 41 ods. 54 písm. f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Kumulované odpisovanie a amortizácia [member]

Tento člen predstavuje kumulované odpisovanie a amortizáciu. [Odkaz: odpisy a amortizácia]

bežný postup: IAS 16 ods. 73 písm. d), zverejňovanie: IAS 16 ods. 75 písm. b), bežný postup: IAS 38 ods. 118 písm. c), bežný postup: IAS 40 ods. 79 písm. c), bežný postup: IAS 41 ods. 54 písm. f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky zahrnutá do účtovnej hodnoty, aktíva

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky, ktorá je zahrnutá do účtovnej hodnoty zabezpečenej položky vykázanej vo výkaze o finančnej situácii ako aktívum. {Odkaz: zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky zahrnutá do účtovnej hodnoty, záväzky

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky, ktorá je zahrnutá do účtovnej hodnoty zabezpečenej položky vykázanej vo výkaze o finančnej situácii ako záväzok. {Odkaz: zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod ii)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia, aktíva

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá je finančným aktívom oceňovaným reálnou hodnotou pri amortizačných nákladoch a prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia. {Odkaz: Finančné aktíva pri amortizačných nákladoch; zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod v)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia, záväzky

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá je finančným záväzkom oceňovaným reálnou hodnotou pri amortizačných nákladoch a prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia. {Odkaz: finančné záväzky pri amortizačných nákladoch; zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod v)

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Akumulované zníženie hodnoty [member]

Tento člen predstavuje akumulované zníženie hodnoty. [Odkaz: strata zo zníženia hodnoty]

bežný postup: IAS 16 ods. 73 písm. d), bežný postup: IAS 38 ods. 118 písm. c), bežný postup: IAS 40 ods. 79 písm. c), bežný postup: IAS 41 ods. 54 písm. f), zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, príklad: IFRS 7 ods. 35N, príklad: IFRS 7 ods. IG29 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Kumulované ostatné súčasti komplexného výsledku

Hodnota kumulovaných položiek výnosov a nákladov (vrátane reklasifikačných úprav), ktoré nie sú vykázané vo výsledku hospodárenia, ako sa vyžaduje alebo umožňuje inými IFRS. {Odkaz: štandardy IFRS [member]; ostatné súčasti komplexného výsledku}

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Kumulované ostatné súčasti komplexného výsledku [member]

Tento člen predstavuje ostatné súčasti komplexného výsledku. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Obstarávacie a administratívne náklady týkajúce sa poistných zmlúv

Výška obstarávacích a administratívnych nákladov týkajúcich sa poistných zmlúv {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Reálna hodnota k dátumu nadobudnutia podielu na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu vlastneného nadobúdateľom bezprostredne pred dátumom nadobudnutia

Reálna hodnota k dátumu nadobudnutia nadobúdateľom vlastneného podielu na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu bezprostredne pred dátumom nadobudnutia v prípade podnikovej kombinácie realizovanej vo fázach. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. p) bod i)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Prevedené plnenie, reálna hodnota k dátumu nadobudnutia

Reálna hodnota prevedeného plnenia k dátumu nadobudnutia v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Reálna hodnota prevedeného plnenia k dátumu nadobudnutia [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Náklady na transakciu súvisiace s nadobudnutím vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikovej kombinácii

Suma nákladov na transakcie súvisiacich s nadobudnutím vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikových kombináciách. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. m)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Náklady súvisiace s nadobudnutím vykazované ako náklady na transakciu vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikovej kombinácii

Suma nákladov súvisiacich s nadobudnutím vykazovaných ako náklady na transakcie, ktoré sú vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikových kombináciách. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, biologický majetok

Zvýšenie biologického majetku vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; biologický majetok}

zverejňovanie: IAS 41 ods. 50 písm. e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, odložené akvizičné náklady vyplývajúce z poistných zmlúv

Zvýšenie odložených akvizičných nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv vyplývajúcich z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, nehmotný majetok a goodwill

Zvýšenie nehmotného majetku a goodwillu vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehmotný majetok a goodwill}

bežný postup: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod. i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, nehmotný majetok iný ako goodwill

Zvýšenie nehmotného majetku iného ako goodwill vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehmotný majetok iný ako goodwill}

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, investičný majetok

Zvýšenie investičného majetku vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; investičný majetok}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 76 písm. b), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Akvizície cez podnikové kombinácie, záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv

Zvýšenie záväzkov vyplývajúcich z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv vyplývajúcich z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Akvizície cez podnikové kombinácie, iné rezervy

Zvýšenie iných rezerv vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; iné rezervy}

bežný postup: IAS 37 ods. 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Zvýšenie týkajúce sa nehnuteľností, strojov a zariadení vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehnuteľnosti, stroje a zariadenia}

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e) bod. iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, aktíva zo zaistenia

Zvýšenie aktív zo zaistenia vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; aktíva zo zaistenia}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Skutočné poistné nároky, ktoré vznikajú zo zmlúv v rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 17

Suma skutočných poistných nárokov, ktoré vznikajú zo zmlúv patriacich do rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 17

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 130 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad diskontných sadzieb

Diskontná sadzba použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Poistno-matematický predpoklad diskontných sadzieb [member]

Tento člen predstavuje diskontné sadzby použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier inflácie

Očakávaná miera inflácie, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]; záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier inflácie [member]

Tento člen predstavuje očakávané miery inflácie použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu dôchodkov

Očakávaná miera rastu dôchodkov, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]; záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu dôchodkov [member]

Tento člen predstavuje očakávané miery rastu dôchodkov použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu platov

Očakávaná miera rastu platov, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]; záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu platov [member]

Tento člen predstavuje očakávané miery rastu platov použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Poistno-matematický predpoklad strednej dĺžky života po odchode do dôchodku

Stredná dĺžka života po odchode do dôchodku, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; Poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Poistno-matematický predpoklad strednej dĺžky života po odchode do dôchodku [member]

Tento člen predstavuje strednú dĺžku života po odchode do dôchodku použitú ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad trendov mier nákladov na zdravotnú starostlivosť

Trend mier nákladov na zdravotnú starostlivosť použitý ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Poistno-matematický predpoklad trendov mier nákladov na zdravotnú starostlivosť [member]

Tento člen predstavuje trendy mier nákladov na zdravotnú starostlivosť použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad mier úmrtnosti

Miera úmrtnosti použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Poistno-matematický predpoklad mier úmrtnosti [member]

Tento člen predstavuje miery úmrtnosti použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Poistno-matematický predpoklad veku odchodu do dôchodku

Vek odchodu do dôchodku použitý ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Poistno-matematický predpoklad veku odchodu do dôchodku [member]

Tento člen predstavuje vek odchodu do dôchodku použitý ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Poistno-matematické predpoklady [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Poistno-matematické predpoklady [member]

Tento člen predstavuje všetky poistno-matematické predpoklady Poistno-matematické predpoklady sú nezaujaté a vzájomne porovnateľné najlepšie odhady účtovnej jednotky týkajúce sa demografických a finančných premenných, ktoré určujú konečné náklady poskytovania požitkov po skončení zamestnania. Predstavujú aj štandardnú hodnotu pre os „poistno-matematické predpoklady“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Poistno-matematické zisky (straty) vyplývajúce zo zmien v demografických predpokladoch, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúce z poistno-matematických ziskov (strát) vznikajúcich zo zmien v demografických predpokladoch, ktoré vedú k preceneniu čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov. Demografické predpoklady sa zaoberajú otázkami ako: a) úmrtnosť; b) miera fluktuácie zamestnancov, zdravotné postihnutie a skorší odchod do dôchodku; c) percentuálny podiel účastníkov programu a závislých osôb, ktoré budú mať nárok na požitky; d) percentuálny podiel účastníkov programu, ktorí si zvolia dostupnú možnosť vyplácania požitkov podľa podmienok programu; a e) miery nárokov na požitky vyplácané z nemocenských programov. [Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov]

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. c) bod ii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Poistno-matematické zisky (straty) vyplývajúce zo zmien vo finančných predpokladoch, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku zo stanovených požitkov (majetok) vyplývajúce z poistno-matematických ziskov (strát) vznikajúcich zo zmien v finančných predpokladoch, ktoré vedú k preceneniu čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov. Finančné predpoklady týkajúce sa položiek, ako sú napríklad: a) diskontná sadzba; b) úrovne požitkov, s výnimkou akýchkoľvek nákladov na požitky, ktoré majú zamestnanci dosiahnuť, a budúce platy; c) v prípade nemocenských požitkov budúce nemocenské náklady vrátane nákladov na správu nárokov (t. j. náklady, ktoré vzniknú pri spracovaní a riešení nárokov, vrátane právnych poplatkov a poplatkov likvidátora nárokov) a d) dane platené v rámci programu z príspevkov súvisiacich so službou pred dátumom vykazovania alebo z požitkov vyplývajúcich z tejto služby. [Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov]

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. c) bod iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Poistno-matematické zisky (straty) vznikajúce z úprav vyplývajúcich z praxe, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúce z poistno-matematických ziskov (strát) vznikajúcich z úprav vyplývajúcich z praxe, ktoré vedú k preceneniu čistého záväzku zo stanovených požitkov (aktívum). Úpravy vyplývajúce z praxe sa týkajú účinkov rozdielov medzi predchádzajúcimi poistno-matematickými predpokladmi a tým, čo sa skutočne stalo. [Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov]

bežný postup: IAS 19 ods. 141 písm. c)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Poistno-matematická súčasná hodnota prisľúbených penzijných požitkov

Súčasná hodnota očakávaných platieb penzijným programom súčasným a minulým zamestnancom priraditeľná k už poskytnutej službe.

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. d)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodatočné opravné položky vykázané vo výsledku hospodárenia, účet opravných položiek na úverové straty finančných aktív

Výška dodatočných opravných položiek úverových strát finančných aktív vykázaných vo výsledku hospodárenia. [Odkaz: účet opravných položiek na úverové straty finančných aktív]

bežný postup: IFRS 7 ods. 16 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatočné zverejnenia súm vykázaných k dátumu nadobudnutia pre každú hlavnú triedu nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatočné zverejnenia týkajúce sa účtov časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatočné informácie o expozícii účtovnej jednotky voči riziku

Dodatočné informácie o expozícii účtovnej jednotky voči riziku, keď kvantitatívne údaje nie sú reprezentatívne.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Ďalšie informácie o poistných zmluvách [text block]

Ďalšie informácie o poistných zmluvách potrebné na splnenie cieľa požiadaviek na zverejňovanie v štandarde IFRS 17. {Odkaz: Poistné zmluvy [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 94 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatočné informácie o povahe a finančnom vplyve podnikovej kombinácie

Dodatočné informácie o povahe a finančnom vplyve podnikových kombinácií potrebné na splnenie cieľov štandardu IFRS 3. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatočné informácie o povahe rizík súvisiacich s podielmi v štruktúrovaných účtovných jednotkách a o zmenách týchto rizík [text block]

Zverejňovanie dodatočných informácií o povahe rizík súvisiacich s podielmi v štruktúrovaných účtovných jednotkách a o zmenách týchto rizík.

zverejňovanie: IFRS 12 ods. B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatočné informácie o dohodách o platbách na základe podielov [text block]

Dodatočné informácie o dohodách o platbách na základe podielov potrebné na uspokojenie požiadaviek na zverejňovanie IFRS 2. {Odkaz: dohody o platbách na základe podielov [member]}

zverejňovanie: IFRS 2 ods. 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatočné informácie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Dodatočné záväzky, podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii

Suma dodatočných podmienených záväzkov vykázaných v podnikových kombináciách. {Odkaz: Podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii; podnikové kombinácie [member]; podmienené záväzky [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatočné záväzky, podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Dodatočný splatený kapitál

Prijatá suma alebo pohľadávka z emisie akcií účtovnej jednotky nad rámec nominálnej hodnoty a sumy prijaté z iných transakcií zahŕňajúcich akcie alebo akcionárov účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Dodatočný vložený kapitál [member]

Tento člen predstavuje sumy prijaté z emisie akcií účtovnej jednotky nad rámec nominálnej hodnoty a sumy prijaté z iných transakcií zahŕňajúcich akcie alebo akcionárov účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Dodatočné rezervy, iné rezervy

Suma vytvorených dodatočných iných rezerv. [Odkaz: iné rezervy]

zverejňovanie: IAS 37 ods. 84 písm. b)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatočné rezervy, iné rezervy [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Dodatočné vykazovanie, goodwill

Suma dodatočného vykázaného goodwillu okrem goodwillu zahrnutého do skupiny na vyradenie, ktorý pri nadobudnutí spĺňa kritériá na klasifikáciu ako majetok držaný na predaj v súlade s IFRS 5. {Odkaz: goodwill; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d) bod ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Prírastky z obstaraní, investičný majetok

Suma prírastkov k investičnému majetku, ktoré sú výsledkom obstaraní. [Odkaz: investičný majetok]

zverejňovanie: IFRS 40 ods. 76 písm. a), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Prírastky z nákupov, biologický majetok

Suma prírastkov k biologickému majetku, ktoré sú výsledkom nákupov. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 50 písm. b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Prírastky z následných výdavkov vykazovaných ako majetok, biologický majetok

Suma prírastkov k biologickému majetku, ktoré sú výsledkom následných výdavkov vykazovaných ako majetok. [Odkaz: biologický majetok]

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Prírastky následných výdavkov vykazovaných ako majetok, investičný majetok

Suma prírastkov k investičnému majetku, ktoré sú výsledkom následných výdavkov vykazovaných ako majetok. [Odkaz: investičný majetok]

zverejňovanie: IFRS 40 ods. 76 písm. a), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Prírastky, investičný majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv

Zvýšenie záväzkov vznikajúcich z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv vyplývajúcich z prírastkov iných ako cez podnikové kombinácie. {Odkaz: záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv; podnikové kombinácie [member]}

príklad: IFRS 4 ods. IG37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, biologický majetok

Suma prírastkov k biologickému majetku iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; biologický majetok}

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, biologický majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, nehmotný majetok iný ako goodwill

Suma prírastkov k nehmotnému majetku inému ako goodwill iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehmotný majetok iný ako goodwill}

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, investičný majetok

Suma prírastkov k investičnému majetku iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; investičný majetok}

zverejňovanie: IFRS 40 ods. 76 písm. a), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Suma prírastkov k nehnuteľnostiam, strojom a zariadeniam iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehnuteľnosti, stroje a zariadenia}

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, aktíva zo zaistenia

Suma prírastkov k aktívam zo zaistenia iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; aktíva zo zaistenia}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Prírastky k neobežným aktívam iným ako finančné nástroje, odložené daňové pohľadávky, čisté aktíva zo stanovených požitkov a práva vyplývajúce z poistných zmlúv

Suma prírastkov k neobežným aktívam iným ako finančné nástroje, odložené daňové pohľadávky, čisté aktíva zo stanovených požitkov a práva vyplývajúce z poistných zmlúv. {Odkaz: odložené daňové pohľadávky; finančné nástroje, trieda [member]; neobežné aktíva; typy poistných zmlúv [member]}

zverejňovanie: IFRS 8 ods. 24 písm. b), zverejňovanie: IFRS 8 ods. 28 písm. e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Prírastky k aktívam s právom na používanie

Suma prírastkov k aktívam s právom na používanie. [Odkaz: aktíva s právom na používanie]

zverejňovanie: IFRS 16 ods. 53 písm. h)

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sídla účtovnej jednotky

Adresa, na ktorej má účtovná jednotka sídlo.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 138 písm. a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa, na ktorej možno získať konsolidovanú účtovnú závierku

Adresa, na ktorej možno získať konsolidovanú účtovnú závierku najvyššej alebo akejkoľvek vyššej materskej spoločnosti účtovnej jednotky, ktoré sú v súlade s IFRS. {Odkaz: konsolidovaný [member]; IFRS [member]}

zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. a)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Upravený vážený priemer počtu kmeňových akcií zostávajúcich v obehu

Vážený priemer počtu kmeňových akcií zostávajúcich v obehu plus vážený priemer počtu kmeňových akcií, ktoré by boli emitované pri konverzii všetkých zrieďujúcich potenciálnych kmeňových akcií na kmeňové akcie. {Odkaz: kmeňové akcie [member]; vážený priemer [member]}

zverejňovanie: IAS 33 ods. 70 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Úpravy o amortizáciu

Úpravy o amortizáciu na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata); odpisy a amortizácia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté v účtovnej hodnote nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, bez dane

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté do prvotných nákladov alebo inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, bez dane. {Odkaz: účtovná hodnota [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Úpravy o splatnú daň predchádzajúcich období

Úpravy daňových nákladov (výnosov) vykázaných v období pre splatnú daň predchádzajúcich období.

príklad: IAS 12 ods. 80 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) biologického majetku

Úpravy o zníženie (zvýšenie) biologického majetku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: biologický majetok; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) derivátových finančných aktív

Úpravy o zníženie (zvýšenie) derivátových finančných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: derivátové finančné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) finančných aktív držaných na obchodovanie

Úpravy o zníženie (zvýšenie) finančných aktív držaných na obchodovanie na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné aktíva; finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok; klasifikované ako držané na obchodovanie; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) stavu zásob

Úpravy o zníženie (zvýšenie) stavu zásob na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: stav zásob; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov bankám

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov bankám na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úvery a preddavky bankám; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov zákazníkom

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov zákazníkom na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úvery a preddavky zákazníkom; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných aktív

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: iné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných obežných aktív

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných obežných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: iné obežné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných prevádzkových pohľadávok

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných prevádzkových pohľadávok na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) zmlúv o obrátenej repo transakcii a peňažnom kolaterále na požičané cenné papiere

Úpravy o zníženie (zvýšenie) zmlúv o obrátenej repo transakcii a peňažnom kolaterále na vypožičané cenné papiere na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zmluvy o obrátenej repo transakcii a peňažný kolaterál na vypožičané cenné papiere; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) pohľadávok z obchodného styku

Úpravy o zníženie (zvýšenie) pohľadávok z obchodného styku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) obchodných a iných pohľadávok

Úpravy o zníženie (zvýšenie) obchodných a iných pohľadávok na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: obchodné a iné pohľadávky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Úpravy o odložený daňový náklad

Úpravy o odložený daňový náklad na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: odložený daňový náklad (výnos); zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Úpravy o odloženú daň predchádzajúcich období

Úpravy daňových nákladov (výnosov) vykázaných v tomto období v súvislosti s odloženou daňou predchádzajúcich období.

bežný postup: IAS 12 ods. 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Úpravy o odpisy a amortizáciu

Úpravy o odpisy a amortizáciu na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: odpisy a amortizácia; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Úpravy o odpisy, amortizáciu a straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia

Úpravy o odpisy, amortizáciu a straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: strata zo zníženia hodnoty; odpisy a amortizácia; strata zo zníženia hodnoty (zrušenie straty zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Úpravy o odpisy

Úpravy o odpisy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Úpravy o výnosy z dividend

Úpravy o výnosy z dividend na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: výnosy z dividend; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Úpravy o straty (zisky) reálnej hodnoty

Úpravy o straty (zisky) reálnej hodnoty na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Úpravy o finančné náklady

Úpravy o finančné náklady na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné náklady; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Úpravy o finančné výnosy

Úpravy o finančné výnosy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné výnosy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Úpravy o finančné výnosy (náklady)

Úpravy o čisté finančné výnosy alebo náklady na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné výnosy (náklady); zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: pridružené podniky [member]; spoločné podniky [member]; dcérske spoločnosti [member]; investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov; zisk (strata)}

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia nehnuteľností, strojov a zariadení

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia nehnuteľností, strojov a zariadení na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata); nehnuteľnosti, stroje a zariadenia vyradenie, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj, biologický majetok

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj biologického majetku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: biologický majetok; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote derivátov

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote derivátov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: v reálnej hodnote [member]; deriváty [member]; zisk (strata)}

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny reálnej hodnoty, investičný nehnuteľný majetok

Úpravy o zisky (straty) vyplývajúce zo zmeny reálnej hodnoty investičného nehnuteľného majetku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: investičný nehnuteľný majetok; zisky (straty) zo zmeny reálnej hodnoty, investičný nehnuteľný majetok; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty vykázané vo výsledku hospodárenia, goodwill

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty z goodwillu vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: goodwill; straty zo zníženia hodnoty: straty zo zníženia hodnoty vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, majetok z prieskumu a vyhodnocovania

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z majetku z prieskumu a vyhodnocovania vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: majetok z prieskumu a vyhodnocovania [member]; strata zo zníženia hodnoty; úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; stav zásob

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) zo stavu zásob vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: stav zásob; strata zo zníženia hodnoty; úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, úvery a preddavky

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z úverov a preddavkov vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z nehnuteľností, zo strojov a zariadení vykázanú vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, obchodné a iné pohľadávky

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z obchodných a iných pohľadávok vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: obchodné a iné pohľadávky; strata zo zníženia hodnoty; úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Úpravy o náklady na daň z príjmov

Úpravy o náklady na daň z príjmov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) odložených výnosov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) odložených výnosov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: odložené výnosy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov bánk

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov bánk na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: vklady bánk; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov zákazníkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov zákazníkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: vklady zákazníkov; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) derivátových finančných záväzkov

Úpravy o zníženie (zvýšenie) derivátových finančných záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: derivátové finančné záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov zo zamestnaneckých požitkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov zo zamestnaneckých požitkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) finančných záväzkov držaných na obchodovanie

Úpravy o zvýšenie (zníženie) finančných záväzkov držaných na obchodovanie na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné záväzky; finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ktoré spĺňajú vymedzenie držané na obchodovanie; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) poistenia, zaistenia a záväzkov z investičných zmlúv

Úpravy o zvýšenie (zníženie) poistenia, zaistenia a záväzkov z investičných zmlúv na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: záväzky z investičných zmlúv; záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných krátkodobých záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných krátkodobých záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: ostatné krátkodobé záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: ostatné záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných prevádzkových záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných prevádzkových záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení a peňažnom kolaterále na požičané cenné papiere

Úpravy o zvýšenie (zníženie) týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení a peňažnom kolaterále na požičané cenné papiere na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: dohody o spätnom odkúpení a peňažný kolaterál na požičané cenné papiere; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov z obchodného styku

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov z obchodného styku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) obchodných a ostatných záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) obchodných a ostatných záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: obchodné a ostatné záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Úpravy o zvýšenie iných rezerv vznikajúcich v dôsledku plynutia času

Úpravy o zvýšenie iných rezerv vyplývajúcich z plynutia času na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: zisk (strata); iné rezervy [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Úpravy o úrokové náklady

Úpravy o úrokové náklady na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úrokové náklady; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Úpravy o úrokové výnosy

Úpravy o úrokové výnosy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úrokové výnosy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Úpravy týkajúce sa strát (ziskov) z vyradenia neobežných aktív

Úpravy týkajúce sa strát (ziskov) z vyradenia neobežných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: neobežné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Úpravy o rezervy

Úpravy o rezervy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: rezervy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát)

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Úpravy o platby na základe podielov

Úpravy o platby na základe podielov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Úpravy o nerozdelené zisky pridružených podnikov

Úpravy o nerozdelené zisky pridružených podnikov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: pridružené podniky [member]; zisk (strata)}

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Úpravy o nerozdelené zisky investícií účtovaných s použitím metódy vlastného imania

Úpravy o nerozdelené zisky investícií účtovaných s použitím metódy vlastného imania na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: investície účtované s použitím metódy vlastného imania; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Úpravy o nerealizované kurzové straty (zisky)

Úpravy o nerealizované kurzové straty (zisky) na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát) iných než zmeny pracovného kapitálu

Úpravy iné než zmeny pracovného kapitálu na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Súhrnná úprava účtovných hodnôt investícií vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP

Suma súhrnných úprav účtovných hodnôt investícií vykázaných do dcérskych spoločností, spoločných podnikov alebo pridružených podnikov podľa predchádzajúcich GAAP v prvej účtovnej závierke účtovnej jednotky podľa IFRS. {Odkaz: pridružené podniky [member]; účtovná hodnota [member]; spoločné podniky [member]; predchádzajúce GAAP [member]; dcérske spoločnosti [member]; investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov; IFRS [member]}

zverejňovanie: IFRS 1 ods. 31 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Úprava na strednú trhovú cenu určenú vzájomnou dohodou, vstup pre ocenenie [member]

Tento člen predstavuje úpravu na strednú trhovú cenu určenú vzájomnou dohodou, používanú ako vstup pre ocenenie.

príklad: IFRS 13 ods. B36 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Úprava zisku (straty) o dividendy z prioritných akcií

Úprava zisku (straty) o dividendy z prioritných akcií na vypočítanie zisku (straty) priraditeľného kmeňovým akcionárom materskej spoločnosti. {Odkaz: prioritné akcie [member]; zisk (strata)}

príklad: IAS 33 príklad 12 Výpočet a prezentácia základného a zriedeného zisku na akciu (komplexný príklad), príklad: IAS 33 ods. 70 písm. a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Administratívne náklady

Suma nákladov, ktoré účtovná jednotka klasifikuje ako administratívne.

príklad: IAS 1 ods. 103, zverejňovanie: IAS 1 ods. 99, zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. b) bod vi)

ifrs-full

Preddavky

X instant, credit

Prijaté preddavky

Suma platieb prijatých za tovar alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť v budúcnosti.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Výdavky na reklamu

Suma výdavkov na reklamu.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Súhrnná úprava účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP [member]

Tento člen predstavuje súhrnnú úpravu účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP. {Odkaz: účtovná hodnota [member]; predchádzajúce GAAP [member]}

zverejňovanie: IFRS 1 ods. 30 písm. b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Súhrn pokračujúcich a ukončených činností [member]

Tento člen predstavuje súhrn pokračujúcich a ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 Prezentácia a zverejňovanie

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Súhrnný rozdiel medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou, ktorá má byť ešte vykázaná vo výsledku hospodárenia

Súhrnný rozdiel medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou finančných nástrojov, ktorá má byť ešte vykázaná vo výsledku hospodárenia {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 28 písm. b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Súhrnné individuálne nepodstatné pridružené podniky [member]

Tento člen predstavuje súhrn pridružených podnikov, ktoré sú individuálne nepodstatné {Odkaz: pridružené podniky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 21 písm. c) bod ii), zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39M písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9, zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39J písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Súhrnné individuálne nevýznamné podnikové kombinácie [member]

Tento člen predstavuje súhrn podnikových kombinácií, ktoré sú individuálne nevýznamné. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Súhrnné individuálne nepodstatné spoločné podniky [member]

Tento člen predstavuje súhrn spoločných podnikov, ktoré sú individuálne nepodstatné. {Odkaz: spoločné podniky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 21 písm. c) bod i), zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39M písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9, zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39J písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Súhrnné oceňovanie [member]

Tento člen predstavuje všetky typy oceňovania Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „oceňovanie“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 40 ods. 32A, zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Súhrnné časové pásma [member]

Tento člen predstavuje súhrnné časové pásma. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „splatnosť“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 61, zverejňovanie: IFRS 15 ods. 120 písm. b) bod i), zverejňovanie: IAS 16 ods. 97, zverejňovanie: IAS 16 ods. 94, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 109 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 120 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 132 písm. b) – účinný od 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. B11, príklad: IFRS 7 ods. B35, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23B písm. a)

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Súhrnné peňazotvorné jednotky, pre ktoré hodnota goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti nie je významná [member]

Tento člen predstavuje súhrnné peňazotvorné jednotky, pre ktoré hodnota goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti nie je významná. {Odkaz: peňazotvorné jednotky [member]; goodwill; nehmotný majetok iný ako goodwill}

zverejňovanie: IAS 36 ods. 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Súhrnné reálne hodnoty [member]

Tento člen predstavuje súhrnné reálne hodnoty. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „reálna hodnota ako reprodukčná cena“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IFRS 1 ods. 30 písm. a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Poľnohospodárska produkcia podľa skupín [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IAS 41 ods. 46 písm. b) bod ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Poľnohospodárska produkcia, skupina [member]

Tento člen predstavuje celú poľnohospodársku produkciu rozdelenú podľa skupín. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „poľnohospodárska produkcia podľa skupín“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: súčasná poľnohospodárska produkcia]

bežný postup: IAS 41 ods. 46 písm. b) bod ii)

ifrs-full

Lietadlá

X instant, debit

Lietadlá

Hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúca lietadlá používané pri činnostiach účtovnej jednotky.

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AircraftMember

member

Lietadlá [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich lietadlá používané pri činnostiach účtovnej jednotky. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Letiskové pristávacie práva [member]

Tento člen predstavuje letiskové pristávacie práva.

bežný postup: IAS 38 ods. 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Všetky úrovne hierarchie reálnych hodnôt [member]

Tento člen predstavuje všetky úrovne hierarchie reálnych hodnôt. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „úrovne hierarchie reálnych hodnôt“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 19 ods. 142, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Všetky ostatné segmenty [member]

Tento člen predstavuje podnikateľské aktivity a prevádzkové segmenty, ktoré sa povinne nevykazujú.

zverejňovanie: IAS 15 ods. 115, zverejňovanie: IFRS 8 ods. 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Účet opravných položiek na úverové straty finančných aktív

Výška účtu opravných položiek použitých na zaznamenanie znížení hodnoty finančných aktív z dôvodu úverových strát. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 16 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Opravné položky úverových strát [member]

Tento člen predstavuje účet opravných položiek použitých na zaznamenanie znížení hodnoty finančných aktív z dôvodu úverových strát.

bežný postup: IAS 12 ods. 81 písm. g)

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Všetky roky poistných nárokov [member]

Tento člen predstavuje všetky roky poistných nárokov. Takisto predstavuje štandardnú hodnotu osi „roky poistných nárokov“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 130 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizácia, aktíva vykázané z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi

Výška amortizácie aktív vykázaných z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi. [Odkaz: aktíva vykázané z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi; amortizácia]

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. b)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizácia, odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv

Výška amortizácie odložených obstarávacích nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv. {Odkaz: odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv; odpisy a amortizácia; typy poistných zmlúv [member]}

príklad: IFRS 4 ods. IG39 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Amortizácia

Výška amortizácie. Amortizácia je systematická alokácia odpisovateľnej hodnoty nehmotného majetku počas doby jeho použiteľnosti.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizácia, nehmotný majetok iný ako goodwill

Výška amortizácie nehmotného majetku iného ako goodwill. [Odkaz: odpisy a amortizácia; nehmotný majetok iný ako goodwill]

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod. vi)

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metóda amortizácie, nehmotný majetok iný ako goodwill

Metóda amortizácie použitá na nehmotný majetok iný ako goodwill s určitou dobou použiteľnosti. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill; odpisy a amortizácia]

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Amortizácia strát (ziskov) vyplývajúcich z nákupu zaistenia

Výška amortizácie odložených strát (ziskov) vyplývajúcich z nákupu zaistenia. [Odkaz: odpisy a amortizácia; zisky (straty) vykázané vo výsledku hospodárenia pri nákupe zaistenia]

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 37 písm. b) bod ii) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Amortizačná sadzba, nehmotný majetok iný ako goodwill

Amortizačná sadzba použitá pre nehmotný majetok iný ako goodwill. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. a)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Suma, o ktorú úverové deriváty alebo podobné nástroje súvisiace s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia znižujú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku

Suma, o ktorú úverové deriváty alebo podobné nástroje súvisiace s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia znižujú uvedenú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku {Odkaz: úvery a pohľadávky; úverové riziko [member]; deriváty [member]; maximálna expozícia voči úverovému riziku; finančné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. b)

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Suma, o ktorú úverové deriváty alebo podobné nástroje súvisiace s úvermi alebo pohľadávkami znižujú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku

Suma, o ktorú úverové deriváty alebo podobné nástroje súvisiace s úvermi alebo pohľadávkami znižujú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku {Odkaz: úvery a pohľadávky; úverové riziko [member]; maximálna expozícia voči úverovému riziku; deriváty [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Suma, o ktorú bol znížený kreditný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške

Suma, o ktorú bol znížený kreditný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške. [Odkaz: kreditné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Suma, o ktorú bol znížený debetný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške

Suma, o ktorú bol znížený debetný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške [Odkaz: debetné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Suma, o ktorú spätne získateľná suma jednotky prevyšuje jej účtovnú hodnotu

Suma, o ktorú spätne získateľná suma peňazotvornej jednotky (skupiny jednotiek) prevyšuje jej účtovnú hodnotu {Odkaz: účtovná hodnota [member]; peňazotvorné jednotky [member]}

zverejňovanie: IAS 36 ods. 134 písm. f) bod i), zverejňovanie: IAS 36 ods. 135 písm. e) bod i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Suma, o ktorú sa hodnota priradená ku kľúčovému predpokladu musí zmeniť, aby sa spätne získateľná suma jednotky rovnala účtovnej hodnote

Suma, o ktorú sa hodnota priradená ku kľúčovému predpokladu musí zmeniť, aby sa spätne získateľná suma jednotky rovnala účtovnej hodnote {Odkaz: účtovná hodnota [member]}

zverejňovanie: IAS 36 ods. 134 písm. f) bod iii), zverejňovanie: IAS 36 ods. 135 písm. e) bod. iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Suma vzniknutá účtovnej jednotke v súvislosti s poskytovaním služieb kľúčových členov manažmentu, ktoré jej poskytuje samostatná riadiaca účtovná jednotka

Suma vzniknutá účtovnej jednotke v súvislosti s poskytovaním služieb kľúčových členov manažmentu, ktoré jej poskytuje samostatná riadiaca účtovná jednotka. {Odkaz: kľúčoví členovia manažmentu účtovnej jednotky alebo materskej spoločnosti [member]; samostatné riadiace účtovné jednotky [member]}

zverejňovanie: IAS 24 ods. 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Hodnota reklasifikácií alebo zmien v prezentácii

Hodnota, ktorá je reklasifikovaná, keď účtovná jednotka zmení klasifikáciu alebo prezentáciu vo svojej účtovnej závierke.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 41 písm. b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Suma prezentovaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku realizovaná pri ukončení vykazovania finančného záväzku

Suma prezentovaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku, ktorá bola realizovaná pri ukončení vykazovania finančných záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10 písm. d)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, prezentovaná vo výsledku hospodárenia ako samostatná riadková položka.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 35D písm. a) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, novo určené finančné aktíva

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku v súvislosti s novo určenými finančnými aktívami pri uplatnení prístupu zakrytia.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. f) bod i) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, pred zdanením

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku na reklasifikáciu z výsledku hospodárenia pri uplatnení prístupu zakrytia, pred zdanením. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 35D písm. b) – účinný od prvého uplatnenia IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, bez dane

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku na reklasifikáciu z výsledku hospodárenia pri uplatnení prístupu zakrytia, bez dane. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 35D písm. b) – účinný od prvého uplatnenia IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulovaná vo vlastnom imaní vzťahujúca sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulovaná vo vlastnom imaní vzťahujúca sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj. {Odkaz: dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj; iné rezervy; ostatné súčasti komplexného výsledku; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38, príklad: IFRS 5 príklad 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulovaná vo vlastnom imaní vzťahujúca sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj [member]

Tento člen predstavuje zložku vlastného imania vyplývajúcu zo súm, ktoré sú vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulované vo vlastnom imaní a ktoré sa vzťahujú sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj. [Odkaz: dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj; ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38, príklad: IFRS 5 príklad 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma odstránená z rezervy na zabezpečenie peňažných tokov a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zabezpečenie peňažných tokov a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty. [Odkaz: rezerva na zabezpečenie peňažných tokov]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 65.11 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24E písm. a)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty kurzových bázických rozpätí a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty kurzových bázických rozpätí a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty [Odkaz: rezerva na zmenu hodnoty kurzových bázických rozpätí]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 65.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty. [Odkaz: rezerva na zmenu hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 65.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma odstránená z rezervy na zmenu časovej hodnoty opcií a zahrnutá do prvotných nákladov alebo inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zmenu časovej hodnoty opcií a zahrnutá do prvotných nákladov alebo inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty. [Odkaz: rezerva na zmenu časovej hodnoty opcií]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 65.15 písm. b) bod i)

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Suma vykázaná vo výsledku hospodárenia pri uplatnení IFRS 9 v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia

Suma vykázaná vo výsledku hospodárenia uplatnením IFRS 9 v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. d) bod i) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Sumy vyplývajúce z poistných zmlúv [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IFRS 4 Zverejňovanie – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Vynaložené sumy, odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv

Zvýšenie odložených obstarávacích nákladov vznikajúcich z poistných zmlúv vyplývajúcich zo súm uvedených vynaložených nákladov. [Odkaz: odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv]

príklad: IFRS 4 ods. IG39 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Sumy splatné na požiadanie, ktoré vznikajú zo zmlúv v rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 17

Sumy splatné na požiadanie, ktoré vznikajú zo zmlúv patriacich do rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 17.

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 132 písm. c) – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Sumy záväzkov, transakcie so spriaznenými osobami

Sumy záväzkov vyplývajúcich z transakcií so spriaznenými osobami. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

zverejňovanie: IAS 24 ods. 20, zverejňovanie: IAS 24 ods. 18 písm. b)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Iné sumy splatné prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými aktívami

Iné sumy splatné prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými finančnými aktívami iné ako nediskontované peňažné odlevy, ktoré by sa mali alebo mohli požadovať na spätné odkúpenie finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo (napr. realizačná cena v prípade opčnej dohody). [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42E písm. d)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Sumy pohľadávok, transakcie so spriaznenými osobami

Sumy pohľadávok vyplývajúcich z transakcií so spriaznenými osobami. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

zverejňovanie: IAS 24 ods. 20, zverejňovanie: IAS 24 ods. 18 písm. b)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Sumy vykázané k dátumu nadobudnutia pre každú hlavnú triedu nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Sumy vykázané na transakciu vykázanú samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikovej kombinácii

Sumy vykázané na transakciu vykázanú samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikových kombináciách. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. l) bod iii)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, pred zdanením

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, pred zdanením. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 56.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, bez dane

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, bez dane. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 56.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté v účtovnej hodnote nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, pred zdanením

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté v počiatočnej obstarávacej hodnote alebo inej účtovnej hodnote nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, pred zdanením. {Odkaz: účtovná hodnota [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným aktívam

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú započítané oproti finančným aktívam. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 13C písm. d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným aktívam [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným záväzkom

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú započítané oproti finančným záväzkom. [Odkaz: finančné záväzky]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 13C písm. d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným záväzkom [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Suma, ktorá by bola reklasifikovaná z výsledku hospodárenia do ostatných súčastí komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, ak by sa pri finančných aktívach neukončilo určenie

Suma, ktorá by bola reklasifikovaná z výsledku hospodárenia do ostatných súčastí komplexného výsledku, ak by sa pri finančných aktívach neukončilo určenie pri uplatnení prístupu zakrytia

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. f) bod ii) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Suma, ktorá by bola vykázaná vo výsledku hospodárenia, ak by sa uplatňoval IAS 39, v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia

Suma, ktorá by bola vykázaná vo výsledku hospodárenia v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia, ak by sa uplatňoval IAS 39.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. d) bod ii) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analýza veku finančných aktív, ktoré sú po splatnosti, ale nemajú zníženú hodnotu [text block]

Analýza veku finančných aktív, ktoré sú po splatnosti, ale nemajú zníženú hodnotu. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 37 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analýza úverových expozícií s použitím externého úverového hodnotiaceho systému [text block]

Zverejnenie analýzy úverových expozícií s použitím externého úverového hodnotiaceho systému. {Odkaz: úverové expozície; externé úverové stupne [member]}

príklad: IFRS 7 ods. IG23 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. 36 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analýza úverových expozícií s použitím interného úverového hodnotiaceho systému [text block]

Zverejnenie analýzy úverových expozícií s použitím interného úverového hodnotiaceho systému. {Odkaz: úverové expozície; interné úverové stupne [member]}

príklad: IFRS 7 ods. IG23 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. 36 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analýza finančných aktív, pri ktorých je zníženie hodnoty posúdené individuálne [text block]

Analýza finančných aktív, pri ktorých je zníženie hodnoty posúdené individuálne, vrátane faktorov, ktoré účtovná jednotka posudzovala pri určovaní toho, či je ich hodnota znížená. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analýza výnosov a nákladov [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Oznámenie plánu na ukončenie činnosti [member]

Tento člen predstavuje oznámenie plánu na ukončenie činnosti.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Ohlásenie alebo začiatok rozsiahlej reštrukturalizácie účtovnej jednotky [member]

Tento člen predstavuje ohlásenie alebo začiatok rozsiahlej reštrukturalizácie účtovnej jednotky.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Platná sadzba dane

Platná sadzba dane z príjmov.

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Rozloha pôdy využívanej na poľnohospodárstvo

Rozloha pôdy, ktorú účtovná jednotka využíva na poľnohospodárstvo.

bežný postup: IAS 41 ods. 46 písm. b) bod i)

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Držané dlhové nástroje kryté aktívami

Hodnota držaných dlhových nástrojov krytých aktívami. [Odkaz: držané dlhové nástroje]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financovanie kryté aktívami [member]

Tento člen predstavuje financovanie kryté aktívami.

príklad: IFRS 12 ods. B23 písm. b)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Cenné papiere kryté aktívami, suma, ktorou prispeli k reálnej hodnote aktív programu

Hodnota, akou cenné papiere kryté podkladovými aktívami prispievajú k reálnej hodnote aktív v programoch so stanovenými požitkami. {Odkaz: aktíva programu, v reálnej hodnote; programy so stanovenými požitkami [member]}

príklad: IAS 19 ods. 142 písm. g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Majetok vykázaný ako očakávaná náhrada, podmienené záväzky v podnikovej kombinácii

Hodnota majetku, ktorý bol vykázaný ako očakávaná náhrada podmienených záväzkov vykázaných v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; očakávaná náhrada, podmienené záväzky v podnikovej kombinácii; podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c), zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Aktívum vykázané ako očakávaná náhrada, iné rezervy

Hodnota majetku, ktorý bol vykázaný ako očakávaná náhrada iných rezerv. [Odkaz: očakávaná náhrada, iné rezervy; iné rezervy]

zverejňovanie: IAS 37 ods. 85 písm. c)

ifrs-full

Aktíva

X instant, debit

Aktíva

Dátum ukončenia platnosti 1.1.2020: Výška zdrojov: a) ovládaných účtovnou jednotkou v dôsledku minulých udalostí; a b) od ktorých sa očakáva, že z nich budú do účtovnej jednotky plynúť budúce ekonomické úžitky.

Účinný od 1.1.2020: Výška súčasných hospodárskych zdrojov ovládaných účtovnou jednotkou v dôsledku minulých udalostí. Hospodársky zdroj je právo, ktoré má potenciál produkovať hospodárske úžitky.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 55, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. a), zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. b), zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. e), zverejňovanie: IAS 8 ods. 28 písm. c), zverejňovanie: IFRS 8 ods. 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Majetok a záväzky [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Majetok a záväzky klasifikované ako držané na predaj [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Majetok a záväzky klasifikované ako držané na predaj [member]

Tento člen predstavuje majetok a záväzky, ktoré sú klasifikované ako držané na predaj. {Odkaz: dlhodobý majetok držaný na predaj [member]; záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Majetok a záväzky [member]

Tento člen predstavuje majetok a záväzky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „majetok a záväzky“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: majetok; záväzky]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Majetok a záväzky neklasifikované ako držané na predaj [member]

Tento člen predstavuje majetok a záväzky, ktoré nie sú klasifikované ako držané na predaj. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „majetok a záväzky klasifikované ako držané na predaj“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. {Odkaz: dlhodobý majetok držaný na predaj [member]; záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Majetok a debetné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii

Hodnota majetku a debetných zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii. [Odkaz: majetok; debetné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Majetok vznikajúci z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov

Majetok vznikajúci z vyhľadávania nerastných zdrojov zahŕňajúcich nerasty, ropu, zemný plyn a podobné neobnoviteľné zdroje po tom, ako účtovná jednotka získa zákonné práva vykonávať prieskum na konkrétnom území, ako aj určenia technickej vykonateľnosti a komerčnej životaschopnosti ťažby nerastných surovín.

zverejňovanie: IFRS 6 ods. 24 písm. b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Aktíva vyplývajúce z poistných zmlúv

Hodnota vykazovaných aktív vyplývajúcich z poistných zmlúv. {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Držaný kolaterál, pri ktorom je povolené ho predať alebo opätovne použiť na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu, v reálnej hodnote

Reálna hodnota držaného kolaterálu, pri ktorom je povolené ho, predať alebo opätovne použiť na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 15 písm. a)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Majetok držaný na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z finančných činností [member]

Tento člen predstavuje majetok držaný na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z finančných činností. [Odkaz: majetok; záväzky vyplývajúce z finančných činností]

príklad: IAS 7 ods. C Zosúhlasenie záväzkov vyplývajúcich z finančných činností, príklad: IAS 7 ods. 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Majetok po odpočítaní krátkodobých záväzkov

Hodnota majetku po odpočítaní krátkodobých záväzkov.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Majetok po odpočítaní krátkodobých záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Majetok (záväzky) programu požitkov

Hodnota majetku penzijného programu po odpočítaní záväzkov iných ako aktuárska súčasná hodnota prisľúbených penzijných požitkov.

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Aktíva získané prevzatím vlastníctva ku kolaterálu alebo získaním práva na iné formy zníženia úverového rizika

Hodnota aktív získaných tým, že účtovná jednotka prevezme vlastníctvo ku kolaterálu, ktorý drží ako zálohu, alebo tým, že má právo na iné formy zníženia úverového rizika (napríklad záruky). {Odkaz: záruky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 38 písm. a)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Majetok programu požitkov

Hodnota majetku držaného penzijnými programami. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]}

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. a) bod i)

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Majetok iný ako peňažné prostriedky alebo peňažné ekvivalenty v nadobudnutých či vyradených dcérskych spoločnostiach alebo podnikateľských jednotkách

Suma majetku iného ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v dcérskych spoločnostiach alebo v iných podnikateľských jednotkách, ktorých ovládanie je dosiahnuté alebo stratené. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 40 písm. d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Aktíva vykázané z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi

Hodnota aktív vykázaných z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi. Náklady na nadobudnutie zmluvy so zákazníkom sú prírastkové náklady na nadobudnutie zmluvy, ktoré by účtovná jednotka nevynaložila, keby zmluva nebola uzavretá. Náklady na plnenie zmluvy so zákazníkom sú náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou alebo očakávanou zmluvou, ktoré účtovná jednotka dokáže presne identifikovať.

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. a)

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Aktíva vykázané v účtovnej závierke účtovnej jednotky vo vzťahu k štruktúrovaným účtovným jednotkám

Hodnota aktív a záväzkov vykázaných v účtovnej závierke účtovnej jednotky, ktoré sa týkajú jej podielu v štruktúrovaných účtovných jednotkách, {Odkaz: aktíva; nekonsolidované štruktúrované účtovné jednotky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 29 písm. a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Kolaterál predaný alebo opätovne použitý na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu, v reálnej hodnote

Reálna hodnota kolaterálu predaného alebo opätovne použitého, pri ktorom je povolené ho predať alebo opätovne použiť na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 15 písm. b)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Aktíva, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje

Hodnota prevedených finančných aktív, ktoré účtovná jednotka naďalej plne vykazuje. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Aktíva, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje v rozsahu pokračujúcej angažovanosti

Hodnota prevedených finančných aktív, ktoré účtovná naďalej vykazuje v rozsahu svojej pokračujúcej angažovanosti. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Aktíva, ktorých sa týkajú významné obmedzenia

Hodnota aktív skupiny v konsolidovanej účtovnej závierke, pri ktorých sa na schopnosť prístupu účtovnej jednotky k aktívam alebo ich využívaniu uplatňujú významné obmedzenia (napr. zákonné, zmluvné a regulačné obmedzenia).

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 13 písm. c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Aktíva prevedené na štruktúrované účtovné jednotky, v čase prevodu

Hodnota, v čase prevodu, všetkých aktív prevedených na štruktúrované účtovné jednotky. {Odkaz: nekonsolidované štruktúrované účtovné jednotky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 27 písm. c)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Aktíva vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv

Hodnota aktív vyplývajúcich z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv. {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

príklad: IAS1 ods. 55 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. IG20 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Zaistené postúpené aktíva

Hodnota aktív vyplývajúcich zo zaistných zmlúv, v rámci ktorých účtovná jednotka vystupuje ako poistník.

príklad: IAS1 ods. 55 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. IG20 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Majetok s významným rizikom významných úprav počas nasledujúceho účtovného obdobia

Hodnota majetku na základe predpokladov, že existuje významné riziko, že počas nasledujúceho účtovného obdobia dôjde k významným úpravám hodnôt uvedeného majetku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 125 písm. b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Pridružené záväzky, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje

Hodnota záväzkov pridružených k prevedeným finančným aktívam, ktoré účtovná jednotka naďalej plne vykazuje. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Pridružené záväzky, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje v rozsahu pokračujúcej angažovanosti

Hodnota záväzkov pridružených k prevedeným finančným aktívam, ktoré účtovná naďalej vykazuje v rozsahu svojej pokračujúcej angažovanosti. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružené podniky [member]

Tento člen predstavuje účtovné jednotky, na ktoré má investor podstatný vplyv.

zverejňovanie: IAS 24 ods. 19 písm. d), zverejňovanie: IAS 27 ods. 17 písm. b), zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. b), zverejňovanie: IFRS 12 ods. B4 písm. d), zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39M písm. a) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9, zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39J písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

V obstarávacej cene [member]

Tento člen predstavuje všetky typy oceňovania založeného na obstarávacej cene. Obstarávacia cena je uhradená suma peňazí alebo peňažných ekvivalentov, alebo reálna hodnota inej protihodnoty vynaloženej na účely nadobudnutia majetku v čase jeho obstarania alebo vyhotovovania, alebo prípadne suma priradená tomuto majetku pri prvotnom vykázaní v súlade so špecifickými požiadavkami iných IFRS.

zverejňovanie: IAS 40 ods. 32A, zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IAS 41 ods. 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

V obstarávacej cene alebo v súlade s IFRS 16 v rámci modelu reálnej hodnoty [member]

Tento člen predstavuje oceňovanie založené na obstarávacej cene alebo štandarde IFRS 16, ak účtovná jednotka na ocenenie triedy aktív používa vo všeobecnosti model ocenenia reálnou hodnotou. {Odkaz: v obstarávacej cene [member]}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

V reálnej hodnote [member]

Tento člen predstavuje oceňovanie na základe reálnej hodnoty. Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo bola zaplatená za prevod záväzku pri riadnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia.

zverejňovanie: IAS 40 ods. 32A, zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Odmena pre audítorov

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Odmena pre audítorov [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Odmena pre audítorov za audítorské služby

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky za audítorské služby.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Odmena pre audítorov za iné služby

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky za služby, ktoré účtovná jednotka nezverejňuje samostatne v tom istom výkaze alebo poznámkach.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Odmena pre audítorov za daňové služby

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky za daňové služby.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Schválené, ale zmluvne neuzavreté kapitálové záväzky

Hodnota kapitálových záväzkov, ktoré účtovná jednotka schválila, ale ku ktorým neuzavrela zmluvu. [Odkaz: kapitálové záväzky]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finančné aktíva k dispozícii na predaj [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Priemerná efektívna sadzba dane

Daňový náklad (výnos) vydelený účtovným ziskom. [Odkaz: účtovný zisk]

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod ii)

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Priemerný výmenný kurz

Priemerný výmenný kurz, ktorý použila účtovná jednotka. Výmenný kurz je výmenný pomer dvoch mien.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov zamestnaných počas obdobia v účtovnej jednotke.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Priemerná cena zabezpečovacieho nástroja

Priemerná cena zabezpečovacieho nástroja. {Odkaz: zabezpečovacie nástroje [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23B písm. b)

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Priemerný kurz zabezpečovacieho nástroja

Priemerný kurz zabezpečovacieho nástroja. {Odkaz: zabezpečovacie nástroje [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23B písm. b)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Zostatky na bežných účtoch zákazníkov

Hodnota zostatkov na bežných účtoch zákazníkov držaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Zostatky na vkladoch zákazníkov splatných na požiadanie

Hodnota zostatkov na vkladoch zákazníkov splatných na požiadanie držaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Zostatky na iných vkladoch zákazníkov

Hodnota zostatkov na vkladových účtoch zákazníkov držaných účtovnou jednotkou, ktoré účtovná jednotka nezverejňuje samostatne v tom istom výkaze alebo poznámkach.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Zostatky na termínovaných vkladoch zákazníkov

Hodnota zostatkov na termínovaných vkladoch zákazníkov držaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Zostatky v bankách

Výška peňažných zostatkov držaných v bankách.

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Prevzatie aktív bankami

Hodnota prevzatí bankami vykázaných ako aktíva.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Prevzatie záväzkov bankami

Hodnota prevzatí bankami vykázaných ako záväzky.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bankové a podobné poplatky

Výška bankových a podobných poplatkov, ktoré účtovná jednotka vykazuje ako náklady.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Bankové zostatky v centrálnych bankách iné ako povinné vklady rezerv

Výška bankových zostatkov držaných v centrálnych bankách iných ako povinné vklady rezerv. [Odkaz: povinné vklady rezerv v centrálnych bankách]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Pôžičky od bánk, nediskontované peňažné toky

Hodnota zmluvných nediskontovaných peňažných tokov vo vzťahu k pôžičkám od bánk. [Odkaz: pôžičky]

príklad: IFRS 7 ods. B11D, príklad: IFRS 7 ods. IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Držané bankové dlhové nástroje

Hodnota dlhových nástrojov, ktoré emitovala banka, držaných účtovnou jednotkou. [Odkaz: držané dlhové nástroje]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Iné bankové dohody klasifikované ako peňažné ekvivalenty

Klasifikácia peňažných ekvivalentov predstavujúcich bankové dohody, ktoré účtovná jednotka nezverejňuje samostatne v tom istom výkaze alebo poznámkach. [Odkaz: peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Kontokorentné úvery

Suma, ktorá bola stiahnutá z účtu nad rámec existujúcich peňažných zostatkov. Považuje sa to za krátkodobé predĺženie úveru bankou. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu

Hodnota zisku na akciu, ak je základné a zriedené ocenenie rovnaké. [Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; zriedený zisk (strata) na akciu]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností. [Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností. [Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; ukončené činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. [Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu;

Hodnota zisku alebo straty priraditeľná kmeňovým akcionárom materskej spoločnosti (čitateľ) delená váženým priemerom počtu kmeňových akcií zostávajúcich v obehu (menovateľ) počas obdobia.

zverejňovanie: IAS 33 ods. 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 33 ods. 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; ukončené činnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 33 ods. 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; ukončené činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu vrátane čistých zmien v zostatkoch účtu časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný zisk (strata) na akciu, ktorý zahŕňa čisté zmeny v zostatkoch účtu časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. [Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Základný zisk na akciu [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis základu na prideľovanie výnosov od externých zákazníkov jednotlivým krajinám

Opis základu na prideľovanie výnosov od externých zákazníkov jednotlivým krajinám. [Odkaz: výnosy]

zverejňovanie: IAS 8 ods. 33 písm. a)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodiaci biologický majetok [member]

Tento člen predstavuje plodiaci biologický majetok. Plodiaci biologický majetok je majetok iný ako biologický majetok určený na spotrebu. {Odkaz: biologický majetok; biologický majetok určený na spotrebu [member]}

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Plodiace rastliny

Hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúca plodiace rastliny. Plodiaca rastlina je živá rastlina, a) ktorá sa používa pri výrobe alebo dodávkach poľnohospodárskej produkcie; b) ktorá bude podľa očakávaní prinášať produkciu dlhšie než jedno obdobie a c) v prípade ktorej je málo pravdepodobné, že sa bude predávať ako poľnohospodárska produkcia, s výnimkou príležitostného predaja odpadu. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plodiace rastliny [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich plodiace rastliny. Plodiaca rastlina je živá rastlina, a) ktorá sa používa pri výrobe alebo dodávkach poľnohospodárskej produkcie; b) ktorá bude podľa očakávaní prinášať produkciu dlhšie než jedno obdobie a c) v prípade ktorej je málo pravdepodobné, že sa bude predávať ako poľnohospodárska produkcia, s výnimkou príležitostného predaja odpadu. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Požitky zaplatené alebo splatné

Hodnota požitkov zaplatených alebo splatných za penzijné programy.

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. b) bod v)

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Najlepší odhad zmluvných peňažných tokov, ktorých získanie za nadobudnuté pohľadávky sa neočakáva k dátumu nadobudnutia

Najlepší odhad zmluvných peňažných tokov, ktorých získanie za pohľadávky nadobudnuté v podnikových kombináciách sa neočakáva k dátumu nadobudnutia. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. h) bod iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologický majetok

Hodnota živých zvierat alebo rastlín vykázaných ako aktíva.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 54 písm. f), zverejňovanie: IFRS 41 ods. 50, príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologický majetok, vek [member]

Tento člen predstavuje celý biologický majetok rozčlenený podľa veku. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok podľa veku“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: biologický majetok]

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologický majetok [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologický majetok podľa veku [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologický majetok podľa skupín [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 41 ods. 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologický majetok podľa typu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologický majetok, skupina [member]

Tento člen predstavuje celý biologický majetok rozdelený podľa skupín. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok podľa skupín“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologický majetok [member]

Tento člen predstavuje živé zvieratá alebo rastliny. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biologický majetok použitý ako záruka za záväzky

Biologický majetok použitý ako záruka za záväzky. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 49 písm. a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologický majetok, typ [member]

Tento člen predstavuje celý biologický majetok rozdelený podľa typu. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok podľa typu“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: biologický majetok]

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologický majetok, ktorého vlastnícke právo je obmedzené

Hodnota biologického majetku, ktorého vlastnícke právo je obmedzené. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 49 písm. a)

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Emitované dlhopisy

Hodnota dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Emitované dlhopisy, nediskontované peňažné toky

Výška zmluvných nediskontovaných peňažných tokov vo vzťahu k emitovaným dlhopisom. [Odkaz: emitované dlhopisy]

príklad: IFRS 7 ods. B11D, príklad: IFRS 7 ods. IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Náklady na prijaté úvery a pôžičky [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizované náklady na prijaté úvery a pôžičky

Suma úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov, ktoré sú priamo priraditeľné akvizícii, zhotoveniu alebo výrobe kvalifikovateľného aktíva a ktoré tvoria súčasť nákladov na toto aktívum.

zverejňovanie: IAS 23 ods. 26 písm. a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Vzniknuté náklady na úvery a pôžičky

Suma úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Náklady na prijaté úvery a pôžičky vykázané ako náklady

Suma úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov, ktoré sú vykázané ako náklady.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

Pôžičky

X instant, credit

Pôžičky

Výška nesplatených finančných prostriedkov, ktoré je účtovná jednotka povinná zaplatiť.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

pôžičky [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Pôžičky, úpravy podľa základu úrokovej sadzby

Úprava podľa základu (referenčnej sadzby) použitého na výpočet úrokovej sadzby na pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Pôžičky podľa názvu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Pôžičky podľa názvu [member]

Tento člen predstavuje všetky pôžičky rozčlenené podľa názvu. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „pôžičky podľa názvu“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Pôžičky podľa typu [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Pôžičky, úroková sadzba

Úroková sadzba na pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Pôžičky, základ úrokovej sadzby

Základ (referenčná sadzba) použitý na výpočet úrokovej sadzby na pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Pôžičky, splatnosť

Splatnosť pôžičiek. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Pôžičky, pôvodná mena

Mena, v ktorej sú denominované pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Pôžičky vykázané k dátumu nadobudnutia

Suma vykázaná k dátumu nadobudnutia pôžičiek prevzatých v podnikovej kombinácii. {Odkaz: pôžičky; podnikové kombinácie [member]}

bežný postup: IFRS 3 ods. B64 písm. i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Dolná hranica intervalu [member]

Tento člen predstavuje dolnú hranicu intervalu.

príklad: IFRS 13 ods. IE63, príklad: IFRS 13 ods. B6, zverejňovanie: IFRS 14 ods. 33 písm. b), zverejňovanie: IFRS 17 ods. 120 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 2 ods. 45 písm. d), bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Obchodné značky

Výška nehmotného majetku predstavujúceho práva na skupinu doplnkového majetku, napríklad ochrannú známku (alebo servisnú známku) a s ňou súvisiaci obchodný názov, vzorce, recepty a technologickú expertízu. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. a)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Názvy obchodných značiek [member]

Tento člen predstavuje triedu nehmotného majetku predstavujúceho práva na skupinu doplnkového majetku, napríklad ochrannú známku (alebo servisnú známku) a s ňou súvisiaci obchodný názov, vzorce, recepty a technologickú expertízu. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. a)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Vysielacie práva [member]

Tento člen predstavuje vysielacie práva.

bežný postup: IAS 38 ods. 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Náklady na poplatky maklérom

Výška nákladov vykázaných za poplatky maklérom účtované účtovnej jednotke.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Výnosy z poplatkov maklérom

Výška výnosov vykázaných za poplatky maklérom účtované účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

Budovy

X instant, debit

Budovy

Hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúca odpisovateľné budovy a podobné stavby na používanie pri činnostiach. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Budovy [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich odpisovateľné budovy a podobné stavby na používanie pri činnostiach. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Podnikové kombinácie [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Podnikové kombinácie [member]

Tento člen predstavuje transakcie alebo iné udalosti, v rámci ktorých nadobúdateľ ovládne jeden alebo viacero podnikov. Transakcie, ktoré sa niekedy označujú ako „verné fúzie“ alebo „fúzie rovnocenných“, sú takisto podnikovými kombináciami, ako sa tento pojem používa v IFRS 3.

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Zrušenie vlastných akcií

Výška vlastných akcií zrušených v priebehu obdobia. [Odkaz: vlastné akcie]

bežný postup: IAS 1 ods. 106 písm. d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Kapitálové záväzky

Výška budúcich kapitálových výdavkov, ktoré je účtovná jednotka zaviazaná vynaložiť.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitálové záväzky [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Miera kapitalizácie, vstup pre ocenenie [member]

Tento člen predstavuje mieru kapitalizácie používanú ako vstup pre ocenenie.

príklad: IFRS 13 ods. 93 písm. d), príklad: IFRS 13 ods. IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Miera kapitalizácie nákladov na úvery a pôžičky spôsobilých na kapitalizáciu

Vážený priemer úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov súvisiacich s úvermi a pôžičkami, ktoré účtovná jednotka v priebehu obdobia nesplatila, iných ako pôžičky realizované s konkrétnym cieľom získať kvalifikovateľné aktívum. {Odkaz: vážený priemer [member]; pôžičky}

zverejňovanie: IAS 23 ods. 26 písm. b)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizované výdavky na vývoj [member]

Tento člen predstavuje triedu nehmotného majetku vyplývajúceho z výdavkov na vývoj kapitalizovaných pred začatím komerčnej výroby alebo využívania. Nehmotný majetok sa vykazuje iba vtedy, ak účtovná jednotka môže preukázať všetky tieto okolnosti: a) technickú realizovateľnosť dokončenia nehmotného majetku tak, že bude k dispozícii na používanie alebo predaj; b) svoj zámer dokončiť nehmotný majetok a využívať ho alebo ho predať; c) svoju schopnosť nehmotný majetok využívať alebo predať; d) spôsob, akým bude nehmotný majetok vytvárať pravdepodobné budúce ekonomické úžitky. Účtovná jednotka môže okrem iného preukázať, že existuje trh pre výstupy z nehmotného majetku alebo pre samotný nehmotný majetok, prípadne jeho užitočnosť, ak sa nehmotný majetok má používať interne; e) dostupnosť primeraných technických, finančných a ostatných zdrojov na dokončenie vývoja a na využívanie alebo predaj nehmotného majetku; a f) svoju schopnosť spoľahlivo vyčísliť výdavky, ktoré sa dajú priradiť k nehmotnému majetku počas jeho vývoja.

bežný postup: IAS 38 ods. 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Kapitálová rezerva na spätné odkúpenie

Zložka vlastného imania predstavujúca rezervu na spätné odkúpenie vlastných akcií účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitálová rezerva na spätné odkúpenie [member]

Tento člen predstavuje zložku vlastného imania predstavujúcu rezervu na spätné odkúpenie vlastných akcií účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitálové požiadavky [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitálové požiadavky [member]

Tento člen predstavuje kapitálové požiadavky, ktorým podlieha účtovná jednotka. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „kapitálové požiadavky“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitálová rezerva

Zložka vlastného imania predstavujúca kapitálové rezervy.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitálová rezerva [member]

Tento člen predstavuje zložku vlastného imania predstavujúcu kapitálové rezervy.

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Účtovná hodnota majetku, akumulované odpisy, amortizácia, straty zo zníženia hodnoty a hrubá účtovná hodnota majetku [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. d), zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e), zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. c), zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e), zverejňovanie: IAS 40 ods. 76, zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. c), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d), zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IAS 41 ods. 54 písm. f), zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35I, bežný postup: IFRS 7 ods. IG29 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, bežný postup: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Účtovná hodnota [member]

Tento člen predstavuje účtovnú hodnotu, v ktorej sa majetok vykazuje vo výkaze o finančnej situácii (po odpočítaní akýchkoľvek akumulovaných odpisov alebo amortizácie a akumulovaných strát zo zníženia hodnoty). Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „účtovná hodnota majetku, akumulované odpisy, amortizácia a straty zo zníženia hodnoty a hrubá účtovná hodnota majetku“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: odpisy a amortizácia; strata zo zníženia hodnoty]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e), zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e), zverejňovanie: IAS 40 ods. 76, zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d), zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35I, príklad: IFRS 7 ods. IG29 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

Peňažné prostriedky

X instant, debit

Peňažné prostriedky

Výška peňažných prostriedkov a vkladov splatných na požiadanie. [Odkaz: hotovosť]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Peňažné prostriedky [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Preddavkové platby a úvery od spriaznených osôb

Prílevy peňažných prostriedkov z preddavkových platieb a úverov od spriaznených osôb. {Odkaz: spriaznené osoby [member]; prijaté preddavky}

bežný postup: IAS 7 ods. 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Preddavkové platby a úvery poskytnuté tretím stranám, klasifikované ako investičné činnosti

Výška preddavkových platieb a úverov poskytnutých tretím stranám (iných ako preddavky a úvery poskytnuté finančnou inštitúciou), klasifikované ako investičné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. e)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Preddavkové platby a úvery poskytnuté spriazneným osobám

Odlev peňažných prostriedkov preddavkových platieb a úverov poskytnutých spriazneným osobám. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Peňažné prostriedky a pokladničné zostatky v centrálnych bankách

Výška peňažných a bankových zostatkov držaných v centrálnych bankách.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Výška hotovosti a vkladov splatných na požiadanie spolu s krátkodobými, vysoko likvidnými investíciami, ktoré sú ľahko konvertibilné na známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých existuje nepatrné riziko zmeny hodnoty. [Odkaz: peňažné prostriedky; peňažné ekvivalenty]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 54 písm. i), zverejňovanie: IAS 7 ods. 45, zverejňovanie: IFRS 12 ods. B13 písm. a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, suma, ktorou prispeli k reálnej hodnote aktív programu

Hodnota, akou peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty prispievajú k reálnej hodnote aktív v programoch so stanovenými požitkami. {Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty; aktíva programu, v reálnej hodnote; programy so stanovenými požitkami [member]}

príklad: IAS 19 ods. 142 písm. a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty klasifikované ako súčasť skupiny na vyradenie držanej na predaj

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, ktoré sú klasifikované ako súčasť skupiny na vyradenie držanej na predaj. {Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty držané účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine

Suma významných zostatkov peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držaných účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, ak sa odlišujú od výkazu o finančnej situácii

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vo výkaze o peňažných tokoch, ak sa odlišuje od sumy peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vo výkaze o finančnej situácii. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, ak sa odlišujú od výkazu o finančnej situácii [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v nadobudnutých či vyradených dcérskych spoločnostiach alebo podnikateľských jednotkách

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v dcérskych spoločnostiach alebo v iných podnikateľských jednotkách, ktorých ovládanie je dosiahnuté alebo stratené. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]; peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 40 písm. c)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty vykázané k dátumu nadobudnutia

Suma vykázaná k dátumu nadobudnutia v prípade peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nadobudnutých v podnikovej kombinácii. {Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty; podnikové kombinácie [member]}

bežný postup: IFRS 3 ods. B64 písm. i)

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Založený peňažný kolaterál, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítaný oproti finančným záväzkom

Suma založeného peňažného kolaterálu, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktorý nie je započítaný oproti finančným záväzkom. [Odkaz: finančné záväzky]

príklad: IFRS 7 ods. IG40D, príklad: IFRS 7 ods. 13C písm. d) bod ii)

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Prijatý peňažný kolaterál, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítaný oproti finančným aktívam

Suma prijatého peňažného kolaterálu, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktorý nie je započítaný oproti finančným aktívam. [Odkaz: finančné aktíva]

príklad: IFRS 7 ods. IG40D, príklad: IFRS 7 ods. 13C písm. d) bod ii)

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Peňažné ekvivalenty

Výška krátkodobých, vysoko likvidných investícií, ktoré sú ľahko konvertibilné na známe sumy peňažných prostriedkov a pri ktorých existuje nepatrné riziko zmeny hodnoty.

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Peňažné ekvivalenty [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Zabezpečenia peňažných tokov [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Zabezpečenia peňažných tokov [member]

Tento člen predstavuje zabezpečenia expozície voči premenlivosti v peňažných tokoch, ktoré a) sú priraditeľné konkrétnemu riziku spojenému s vykazovaným aktívom alebo záväzkom (napríklad všetky alebo niektoré budúce splátky úrokov z úveru s premenlivou úrokovou mierou) alebo vysoko pravdepodobnou očakávanou transakciou; a b) mohli by mať vplyv na výsledok hospodárenia. {Odkaz: zabezpečenia [member]}

zverejňovanie: IAS 39 ods. 86 písm. b), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24A, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Peňažné toky z pokračujúcich a ukončených činností [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peňažné toky zo strateného ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek, klasifikované ako investičné činnosti

Súhrnné peňažné toky vznikajúce zo strateného ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek, klasifikované ako investičné činnosti. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Peňažné toky zo zníženia (zvýšenia) [použité pri znížení (zvýšení)] viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z dôvodu zníženia (zvýšenia) viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. [Odkaz: viazané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Peňažné toky zo zníženia (zvýšenia) [použité v znížení (zvýšení)] krátkodobých vkladov a investícií

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z dôvodu zníženia (zvýšenia) krátkodobých vkladov a investícií.

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peňažné toky z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov (použité v prieskume a vyhodnocovaní nerastných zdrojov), klasifikované ako investičné činnosti

Peňažné toky z vyhľadávania (použité pri vyhľadávaní) nerastných zdrojov zahŕňajúcich nerasty, ropu, zemný plyn a podobné neobnoviteľné zdroje po tom, ako účtovná jednotka získala zákonné práva vykonávať prieskum na konkrétnom území, ako aj určenie technickej vykonateľnosti a komerčnej životaschopnosti ťažby nerastných surovín, klasifikované ako investičné činnosti.

zverejňovanie: IFRS 6 ods. 24 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Peňažné toky z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov (použité v prieskume a vyhodnocovaní nerastných zdrojov), klasifikované ako prevádzkové činnosti

Peňažné toky z vyhľadávania (použité pri vyhľadávaní) nerastných zdrojov zahŕňajúcich nerasty, ropu, zemný plyn a podobné neobnoviteľné zdroje po tom, ako účtovná jednotka získala zákonné práva vykonávať prieskum na konkrétnom území, ako aj určenie technickej vykonateľnosti a komerčnej životaschopnosti ťažby nerastných surovín, klasifikované ako prevádzkové činnosti.

zverejňovanie: IFRS 6 ods. 24 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach)

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach), ktoré majú za následok zmeny vo veľkosti a v zložení vloženého vlastného imania a pôžičiek účtovnej jednotky.

zverejňovanie: IAS 7 ods. 10, zverejňovanie: IAS 7 ods. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach), pokračujúce činnosti

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa pokračujúcich činností. {Odkaz: pokračujúce činnosti [member]; peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach), ukončené činnosti

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Peňažné toky zo zvýšenia (zníženia) krátkodobých pôžičiek [použité pri zvýšení (znížení) krátkodobých pôžičiek]

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z dôvodu zvýšenia (zníženia) krátkodobých pôžičiek. [Odkaz: krátkodobé pôžičky]

bežný postup: IAS 7 ods. 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Peňažné toky zo zvýšení (znížení) prevádzkovej kapacity [použité pri zvýšení (znížení) prevádzkovej kapacity]

Súhrnná hodnota peňažných tokov, ktoré predstavujú zvýšenia schopnosti účtovnej jednotky vykonávať prevádzkové činnosti (meraná napríklad jednotkami výstupu za deň).

príklad: IAS 7 ods. 50 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Peňažné toky z poistných zmlúv (použité v poistných zmluvách)

Peňažné toky z poistných zmlúv (použité v poistných zmluvách). {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach)

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach), ktoré predstavujú obstaranie a vyradenie dlhodobého majetku, a ostatné investície nezahŕňané medzi peňažné ekvivalenty.

zverejňovanie: IAS 7 ods. 10, zverejňovanie: IAS 7 ods. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach), pokračujúce činnosti

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa pokračujúcich činností. {Odkaz: pokračujúce činnosti [member]; peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach), ukončené činnosti

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Peňažné toky zo zachovania prevádzkovej kapacity (použité pri zachovaní prevádzkovej kapacity)

Súhrnná hodnota peňažných tokov, ktoré sú požadované na zachovanie existujúcej schopnosti účtovnej jednotky vykonávať prevádzkové činnosti (napríklad meraná jednotkami výstupu za deň).

príklad: IAS 7 ods. 50 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach)

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach), ktoré predstavujú hlavné výnosové činnosti účtovnej jednotky, a ostatné činnosti, ktoré nepatria medzi investičné alebo finančné činnosti. [Odkaz: výnosy]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 10, zverejňovanie: IAS 7 ods. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach), pokračujúce činnosti

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa pokračujúcich činností. {Odkaz: pokračujúce činnosti [member]; peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach), ukončené činnosti

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Peňažné toky z činností (použité pri činnostiach)

Peňažné toky z činností (použité pri činnostiach) účtovnej jednotky.

príklad: IAS 7 Výkaz o peňažných tokoch v prípade účtovnej jednotky, ktorá nie je finančnou inštitúciou, príklad: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Peňažné toky z činností (použité pri činnostiach) pred zmenami pracovného kapitálu

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z činností účtovnej jednotky pred zmenami pracovného kapitálu.

príklad: IAS 7 ods. A – Výkaz o peňažných tokoch účtovnej jednotky inej ako finančná inštitúcia, bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Peňažné toky použité pri činnostiach prieskumu a vývoja

Odlev peňažnej hotovosti na činnosti prieskumu a vývoja.

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peňažné toky použité pri získaní kontroly nad dcérskymi spoločnosťami alebo inými podnikateľskými jednotkami, klasifikované ako investičné činnosti

Súhrnné peňažné toky použité pri získaní kontroly nad dcérskymi spoločnosťami alebo inými podnikateľskými jednotkami, klasifikované ako investičné činnosti. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Hotovosť

Suma peňažných prostriedkov držaných účtovnou jednotkou. Táto suma nezahŕňa vklady splatné na požiadanie.

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Odlev peňažných prostriedkov na lízingy

Odlev peňažných prostriedkov na lízingy.

zverejňovanie: IFRS 16 ods. 53 písm. g)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Zaplatené peňažné prostriedky, záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv

Zníženie záväzkov vyplývajúcich z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv vyplývajúcich zo zaplatených peňažných prostriedkov. [Odkaz: záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv]

príklad: IFRS 4 ods. IG37 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Peňažné platby vyplývajúce zo zmlúv o futures, z forwardových zmlúv, opčných zmlúv a zo swapových zmlúv, klasifikované ako investičné činnosti

Odlev peňažných prostriedkov na zmluvy o futures, forwardové zmluvy, opčné zmluvy a swapové zmluvy okrem prípadov, ak sú tieto zmluvy držané na účely predaja alebo obchodovania, alebo ak sú platby klasifikované ako finančné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. g)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peňažné príjmy vyplývajúce zo zmlúv o futures, z forwardových zmlúv, opčných zmlúv a zo swapových zmlúv, klasifikované ako investičné činnosti

Prílev peňažných prostriedkov zo zmlúv o futures, z forwardových zmlúv, opčných zmlúv a zo swapových zmlúv okrem prípadov, ak sú tieto zmluvy držané na účely predaja alebo obchodovania, alebo ak sú príjmy klasifikované ako finančné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Peňažné príjmy zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých tretím stranám, klasifikované ako investičné činnosti

Prílev peňažných prostriedkov zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých tretím stranám (iných ako preddavky a úvery finančnej inštitúcie), klasifikované ako investičné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. f)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Peňažné príjmy zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých spriazneným osobám

Prílev peňažných prostriedkov zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých spriazneným osobám účtovnej jednotke. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Peňažné výdavky na preddavky a úvery od spriaznených osôb

Odlev peňažných prostriedkov na splácanie preddavkov a úverov od spriaznených osôb. {Odkaz: spriaznené osoby [member]; prijaté preddavky}

bežný postup: IAS 7 ods. 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Prevedené peňažné prostriedky

Reálna hodnota peňažných prostriedkov prevedených ako plnenie v podnikovej kombinácii, k dátumu nadobudnutia. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. f) bod i)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. a)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi [member]

Tento člen predstavuje všetky kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: aktíva vykázané z nákladov na nadobudnutie alebo splnenie zmlúv so zákazníkmi]

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. a)

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategórie krátkodobých finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategórie krátkodobých finančných záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategórie finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategórie finančných aktív [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategórie finančných záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategórie finančných záväzkov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategórie dlhodobých finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategórie dlhodobých finančných záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategórie spriaznených osôb [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 24 ods. 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) vykázanej hodnoty odloženej daňovej pohľadávky pred nadobudnutím

Zvýšenie (zníženie) hodnoty odloženej daňovej pohľadávky nadobúdateľa pred nadobudnutím v dôsledku podnikovej kombinácie, ktorou sa zmení pravdepodobnosť realizácie odloženej daňovej pohľadávky nadobúdateľom. {Odkaz: odložené daňové pohľadávky; podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Zmena hodnoty kurzových bázických rozpätí [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Zmena hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Zmena časovej hodnoty opcií [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Zmeny súhrnného rozdielu medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou, ktorá má byť ešte vykázaná vo výsledku hospodárenia [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Zmeny účtu opravných položiek na úverové straty finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) biologického majetku

Zvýšenie (zníženie) biologického majetku. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Zmeny biologického majetku [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Zmeny podmienených záväzkov vykázaných v podnikovej kombinácii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Zmeny odložených obstarávacích nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Zmeny odloženého daňového záväzku (aktíva) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Zvýšenie (zníženie) vlastného imania

Zvýšenie (zníženie) vlastného imania. [Odkaz: vlastné imanie]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 106 písm. d)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Zmeny vlastného imania [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis zmien expozície voči rizikám

Opis zmien expozície voči rizikám vyplývajúcim z finančných nástrojov. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Zmeny oceňovania reálnou hodnotou, aktíva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Zmeny oceňovania reálnou hodnotou, vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Zmeny oceňovania reálnou hodnotou, záväzky [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Zmeny reálnej hodnoty úverového derivátu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného aktíva (alebo skupiny finančných aktív) určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika týchto aktív určených: a) ako výška zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorú nemožno spájať so zmenami trhových podmienok, z ktorých vyplýva trhové riziko, alebo b) použitím alternatívneho spôsobu, o ktorom si účtovná jednotka myslí, že vernejšie prezentuje sumu zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika aktíva. {Odkaz: úverové riziko [member]; finančné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. c)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. {Odkaz: deriváty [member]; finančné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. d)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného záväzku priraditeľné zmenám úverového rizika záväzku

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného záväzku, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika tohto záväzku. {Odkaz: úverové riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10A písm. a), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika úverov a pohľadávok určených: a) ako výška zmeny reálnej hodnoty, ktorá nie je priraditeľná zmenám trhových podmienok, ktoré zapríčiňujú trhové riziko; alebo b) použitím alternatívneho spôsobu, o ktorom si účtovná jednotka myslí, že vernejšie prezentuje výšku zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika aktíva. {Odkaz: úverové riziko [member]; trhové riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s úvermi alebo pohľadávkami

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s úvermi alebo pohľadávkami. {Odkaz: deriváty [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. d) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021.

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) goodwillu

Zvýšenie (zníženie) goodwillu. [Odkaz: goodwill]

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d)

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Zmeny goodwillu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Zmeny v poistných zmluvách na účely zosúhlasenia, podľa zložiek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Zmeny v poistných zmluvách na účely zosúhlasenia, podľa zostávajúceho krytia a vzniknutých poistných nárokov [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Zmeny nehmotného majetku a goodwillu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) nehmotného majetku iného ako goodwill

Zvýšenie (zníženie) nehmotného majetku iného ako goodwill. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e)

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Zmeny nehmotného majetku iného ako goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

Zvýšenie (zníženie) zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby. [Odkaz: stav zásob; súčasné hotové výrobky; súčasná nedokončená výroba]

príklad: IAS 1 ods. 102, zverejňovanie: IAS 1 ods. 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) investičného nehnuteľného majetku

Zvýšenie (zníženie) investičného nehnuteľného majetku. [Odkaz: investičný majetok]

zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d), zverejňovanie: IAS 40 ods. 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Zmeny investičného nehnuteľného majetku [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Zmeny záväzkov vyplývajúcich z finančných činností [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zaistných zmlúv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Opis zmien v metódach a predpokladoch použitých pri príprave analýzy citlivosti

Opis zmien v metódach a predpokladoch použitých pri príprave analýzy citlivosti druhov trhového rizika, ktorému je vystavená účtovná jednotka. {Odkaz: trhové riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 40 písm. c)

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Opis zmien metód použitých na oceňovanie rizík

Opis zmien metód použitých na oceňovanie rizík vyplývajúcich z finančných nástrojov. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Zmeny čistého majetku k dispozícii pre požitky [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Zmeny čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Zmeny nominálnej hodnoty úverového derivátu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Zmeny počtu nesplatených akcií [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Opis zmien cieľov, politík a procesov riadenia rizík

Opis zmien cieľov, politík a procesov riadenia rizík vyplývajúcich z finančných nástrojov. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Zvýšenie (zníženie) iných rezerv

Zvýšenie (zníženie) iných rezerv. [Odkaz: iné rezervy]

zverejňovanie: IAS 37 ods. 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Zmeny iných rezerv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) týkajúce sa nehnuteľností, strojov a zariadení

Zvýšenie (zníženie) týkajúce sa nehnuteľností, strojov a zariadení. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e)

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Zmeny týkajúce sa nehnuteľností, strojov a zariadení [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Zmeny kreditných zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Zmeny debetných zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Zmeny nárokov na náhradu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Zvýšenie (zníženie) nárokov na náhradu, v reálnej hodnote

Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty nárokov na náhradu. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]; nároky na náhradu, v reálnej hodnote}

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Zmeny aktív zo zaistenia [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Uzákonené alebo ohlásené zmeny daňových sadzieb alebo daňových zákonov [member]

Tento člen predstavuje uzákonené alebo ohlásené zmeny daňových sadzieb alebo daňových zákonov.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. h)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Charakteristiky programov so stanovenými požitkami [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IAS 19 ods. 138 písm. b)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Charakteristiky programov so stanovenými požitkami [member]

Tento člen predstavuje všetky programy so stanovenými požitkami, pričom je rozčlenený podľa charakteristických znakov programov so stanovenými požitkami. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „charakteristiky programov so stanovenými požitkami“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

príklad: IAS 19 ods. 138 písm. b)

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Výnosy z obehu

Výška výnosov vyplývajúcich z predaja novín, časopisov, periodík, ako aj digitálnych aplikácií a formátov. [Odkaz: výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Opis okolností vedúcich k zrušeniu zníženia hodnoty zásob

Opis okolností, ktoré vedú k zrušeniu zníženia hodnoty zásob na čistú realizovateľnú hodnotu. [Odkaz: stav zásob; zrušenie zníženia hodnoty zásob]

zverejňovanie: IAS 2 ods. 36 písm. g)

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Zaplatené pohľadávky a požitky, bez spätne získateľných súm zo zaistenia

Výška zaplatených pohľadávok a požitkov poistníkom, bez spätne získateľných súm zo zaistenia.

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Vzniknuté, ale nevykázané pohľadávky

Výška záväzkov súvisiacich s poistenými udalosťami, ku ktorým došlo, ale na ktoré ešte poistníci nenahlásili pohľadávky.

príklad: IFRS 4 ods. IG22 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Pohľadávky nahlásené poistníkmi

Výška záväzkov súvisiacich s pohľadávkami nahlásenými poistníkmi v dôsledku výskytu poistených udalostí. {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

príklad: IFRS 4 ods. IG22 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Triedy nadobudnutých pohľadávok [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. h)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Triedy nadobudnutých pohľadávok [member]

Tento člen predstavuje triedy pohľadávok nadobudnutých v podnikových kombináciách. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy nadobudnutých pohľadávok“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. h)

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Triedy majetku [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 36 ods. 126, zverejňovanie: IAS 36 ods. 130 písm. d) bod ii), zverejňovanie: IAS 13 ods. 93, zverejňovanie: IFRS 16 ods. 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Majetok [member]

Dátum ukončenia platnosti 1.1.2020: Tento člen predstavuje zdroje: a) ovládané účtovnou jednotkou v dôsledku minulých udalostí; a b) od ktorých sa očakáva, že z nich budú do účtovnej jednotky plynúť budúce ekonomické úžitky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy majetku“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

Účinný od 1.1.2020: Tento člen predstavuje súčasné hospodárske zdroje ovládané účtovnou jednotkou v dôsledku minulých udalostí. Hospodársky zdroj je právo, ktoré má potenciál produkovať hospodárske úžitky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy majetku“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 36 ods. 126, zverejňovanie: IAS 13 ods. 93, zverejňovanie: IFRS 16 ods. 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Triedy peňažných platieb z prevádzkových činností [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Triedy peňažných príjmov z prevádzkových činností [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Triedy podmienených záväzkov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 37 ods. 86, zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c)

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Triedy aktuálnych zásob, alternatíva [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Triedy nákladov na zamestnanecké požitky [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Triedy vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Triedy finančných aktív [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 7.2.34 písm. d), zverejňovanie: IFRS 17 ods. C32 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9, zverejňovanie: IAS 7 ods. 6, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Triedy finančných nástrojov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 36, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35K, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finančné nástroje, trieda [member]

Tento člen predstavuje súhrnné triedy finančných nástrojov. Finančné nástroje sú zmluvy, ktoré spôsobujú vznik finančného aktíva jednej účtovnej jednotky a finančného záväzku alebo nástroja vlastného imania inej účtovnej jednotky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy finančných nástrojov“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: finančné aktíva; finančné záväzky]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 36, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35K, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Triedy finančných záväzkov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 7.2.34 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 6, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Triedy nehmotného majetku a goodwillu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IAS 38 ods. 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Triedy nehmotného majetku iného ako goodwill [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Triedy aktuálnych zásob [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Triedy záväzkov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Triedy kmeňových akcií [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 33 ods. 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Triedy iných rezerv [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Triedy nehnuteľností, strojov a zariadení [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Triedy iných rezerv [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 37 ods. 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Triedy zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 30 písm. c), zverejňovanie: IFRS 14 ods. 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Triedy zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [member]

Tento člen predstavuje všetky triedy (t. j. typy nákladov alebo výnosov) zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. {Odkaz: zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 30 písm. c), zverejňovanie: IFRS 14 ods. 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Triedy základného imania [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 79 písm. a)

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Základné imanie [member]

Tento člen predstavuje základné imanie účtovnej jednotky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy základného imania“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 79 písm. a)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Klasifikácia majetku ako držaného na predaj [member]

Tento člen predstavuje klasifikáciu majetku ako držaného na predaj. {Odkaz: dlhodobý majetok držaný na predaj [member]}

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. c)

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Záverečný výmenný kurz

Aktuálny výmenný kurz ku koncu obdobia vykazovania. Výmenný kurz je výmenný pomer dvoch mien. Aktuálny výmenný kurz je výmenný kurz pre okamžitú dodávku.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Začatie významného súdneho sporu [member]

Tento člen predstavuje začatie významného súdneho sporu.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. j)

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Komentár manažmentu k významným zostatkom peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držaných účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine

Komentár manažmentu k významným zostatkom peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držaných účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Emitované obchodné cenné papiere

Hodnota obchodných cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Záväzky na rozvoj alebo získanie biologického majetku

Hodnota záväzkov na rozvoj alebo získanie biologického majetku. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 49 písm. b)

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Záväzky týkajúce sa spoločných podnikov

Záväzky, ktoré sa týkajú spoločných podnikov účtovnej jednotky, ako je vymedzené v IFRS 12 ods. B18 až B20. {Odkaz: spoločné podniky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 23 písm. a)

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Záväzky prijaté účtovnou jednotkou, transakcie so spriaznenými osobami

Hodnota záväzkov súvisiacich so spriaznenými osobami prijatých účtovnou jednotkou so zámerom vykonať niečo, ak v budúcnosti dôjde k určitej udalosti alebo k určitej udalosti nedôjde, vrátane nesplnených zmlúv (vykázaných i nevykázaných). {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

príklad: IAS 24 ods. 21 písm. i)

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Záväzky prijaté v mene účtovnej jednotky, transakcie so spriaznenými osobami

Hodnota záväzkov súvisiacich so spriaznenými osobami prijatých v mene účtovnej jednotky so zámerom vykonať niečo, ak v budúcnosti dôjde k určitej udalosti alebo k určitej udalosti nedôjde, vrátane nesplnených zmlúv (vykázaných i nevykázaných). {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

príklad: IAS 24 ods. 21 písm. i)

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Cenové riziko komodity [member]

Tento člen predstavuje zložku iného cenového rizika, ktorá predstavuje typ rizika, že reálna hodnota alebo budúce peňažné toky finančného nástroja budú kolísať z dôvodu zmien v cenách komodít. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

príklad: IFRS 7 ods. IG32, príklad: IFRS 7 ods. 40 písm. a)

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Komunikačné a sieťové zariadenia [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich komunikačné a sieťové zariadenia. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Náklady na komunikáciu

Výška nákladov vyplývajúcich z komunikácie.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Kompenzácia od tretích osôb za položky nehnuteľností, strojov a zariadení, pri ktorých došlo k zníženiu hodnoty, stratili sa alebo boli odovzdané

Suma kompenzácie poskytnutej tretími osobami za položky nehnuteľností, strojov a zariadení, pri ktorých došlo k zníženiu hodnoty, stratili sa alebo boli odovzdané, ktorá je zahrnutá vo výsledku hospodárenia. [Odkaz: zisk (strata); nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 74 písm. d)

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Zložky vlastného imania [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Zložky ostatných súčastí komplexného výsledku, ktoré budú reklasifikované do výsledku hospodárenia, pred zdanením [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Zložky ostatných súčastí komplexného výsledku, ktoré budú reklasifikované do výsledku hospodárenia, bez dane [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Zložky ostatných súčastí komplexného výsledku, ktoré nebudú reklasifikované do výsledku hospodárenia, pred zdanením [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Zložky ostatných súčastí komplexného výsledku, ktoré nebudú reklasifikované do výsledku hospodárenia, bez dane [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Súčasti komplexného výsledku

Hodnota zmeny vlastného imania vznikajúca z transakcií a iných udalostí, s výnimkou zmien vyplývajúcich z transakcií s vlastníkmi konajúcimi v rámci svojich právomocí ako vlastníci.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 106 písm. a), zverejňovanie: IAS 1 ods. 81A písm. c), zverejňovanie: IFRS 1 ods. 32 písm. a) bod ii), zverejňovanie: IFRS 1 ods. 24 písm. b), zverejňovanie: IFRS 12 ods. B12 písm. b) bod ix), príklad: IFRS 12 ods. B10 písm. b)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Súčasti komplexného výsledku [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Priraditeľné súčasti komplexného výsledku [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Súčasti komplexného výsledku priraditeľné nekontrolným podielom

Hodnota súčastí komplexného výsledku priraditeľných nekontrolným podielom. [Odkaz: súčasti komplexného výsledku; nekontrolné podiely]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 106 písm. a), zverejňovanie: IAS 1 ods. 81B písm. b) bod i)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Súčasti komplexného výsledku priraditeľné vlastníkom materskej spoločnosti

Hodnota súčastí komplexného výsledku priraditeľných vlastníkom materskej spoločnosti. [Odkaz: súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 106 písm. a), zverejňovanie: IAS 1 ods. 81B písm. b) bod ii)

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Počítačové zariadenia [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich počítačové zariadenia. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Počítačový softvér

Hodnota nehmotného majetku predstavujúceho počítačový softvér. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. c)

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Počítačový softvér [member]

Tento člen predstavuje triedu nehmotného majetku predstavujúceho počítačový softvér. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Opis koncentrácie rizík

Opis koncentrácie rizík vyplývajúcich z finančných nástrojov. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 34 písm. c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentrácie rizík [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 127 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentrácie rizík [member]

Tento člen predstavuje koncentrácie rizík. Takisto predstavuje štandardnú hodnotu osi „koncentrácie rizík“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 127 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Stupeň uistenia zodpovedajúci výsledkom techniky inej než techniky stupňa uistenia používanej na určenie rizikovej úpravy o nefinančné riziko

Stupeň uistenia zodpovedajúci výsledkom techniky inej než techniky stupňa uistenia používanej na určenie rizikovej úpravy o nefinančné riziko. {Odkaz: Riziková úprava o nefinančné riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 119 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Stupeň uistenia používaný na určenie rizikovej úpravy o nefinančné riziko

Stupeň uistenia používaný na určenie rizikovej úpravy o nefinančné riziko. {Odkaz: Riziková úprava o nefinančné riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 119 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Tvorba cien na základe konsenzu [member]

Tento člen predstavuje osobitnú techniku oceňovania v súlade s trhovou metódou, ktorá zahŕňa analyzovanie vstupov z cien na základe konsenzu (napríklad poskytnuté kotácie, úpravy porovnateľnosti) na trhu. {Odkaz: Trhová metóda [member]}

príklad: IFRS 13 ods. IE63, príklad: IFRS 13 ods. B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Zaplatená (prijatá) protihodnota

Výška protihodnoty zaplatenej alebo prijatej v súvislosti s ovládnutím a stratou ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 40 písm. a)

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 27 ods. 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidovaná účtovná závierka [member]

Tento člen predstavuje účtovnú závierku skupiny, v ktorej sú aktíva, pasíva, vlastné imanie, príjmy, výdavky a peňažné toky materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností prezentované ako aktíva, pasíva, vlastné imanie, príjmy, výdavky a peňažné toky jednej hospodárskej jednotky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „konsolidovaná a individuálna účtovná závierka“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 27 ods. 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolidované štruktúrované účtovné jednotky [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 12 Povaha rizík spojených s podielmi účtovnej jednotky v konsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolidované štruktúrované účtovné jednotky [member]

Tento člen predstavuje konsolidované štruktúrované účtovné jednotky. Štruktúrovaná účtovná jednotka je účtovná jednotka, ktorá bola navrhnutá tak, aby hlasovacie alebo podobné práva neboli dominantným faktorom pri rozhodovaní o tom, kto túto účtovnú jednotku ovláda, ako napríklad keď sa niektoré hlasovacie práva týkajú len administratívnych úloh a relevantné činnosti sa riadia prostredníctvom zmluvných dohôd. {Odkaz: konsolidovaná účtovná závierka [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 Povaha rizík spojených s podielmi účtovnej jednotky v konsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Konštantná miera predčasných splácaní, vstup pre ocenenie [member]

Tento člen predstavuje konštantnú mieru predčasných splácaní používanú ako vstup pre ocenenie.

príklad: IFRS 13 ods. 93 písm. d), príklad: IFRS 13 ods. IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Prebiehajúca výstavba

Výška nákladov kapitalizovaných počas zhotovenia dlhodobého majetku, ktorý zatiaľ nie je k dispozícii na používanie. [Odkaz: dlhodobé aktíva]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Prebiehajúca výstavba [member]

Tento člen predstavuje náklady kapitalizované počas zhotovenia položiek nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii na používanie (t. j. v mieste určenia a uvedené do stavu, v ktorom sú schopné prevádzky, ktorej spôsob určil manažment). [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Biologický majetok určený na spotrebu [member]

Tento člen predstavuje biologický majetok určený na spotrebu. Biologický majetok určený na spotrebu je ten, ktorý sa zozbiera ako poľnohospodárska produkcia alebo sa predáva ako biologický majetok. [Odkaz: biologický majetok]

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Úvery spotrebiteľom

Výška spotrebiteľských úverov poskytnutých účtovnou jednotkou. {Odkaz: úvery spotrebiteľom [member]}

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Úvery spotrebiteľom [member]

Tento člen predstavuje úvery poskytnuté jednotlivcom na osobné použitie.

príklad: IFRS 7 ods. IG40B, príklad: IFRS 7 ods. 6, príklad: IFRS 7 ods. IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Podmienené plnenie [member]

Tento člen predstavuje povinnosť nadobúdateľa previesť dodatočné aktíva alebo majetkové podiely na bývalých vlastníkov nadobúdaného subjektu v rámci výmeny na účely ovládania nadobúdaného subjektu, ak dôjde k určeným budúcim udalostiam alebo ak sú splnené určené podmienky.

bežný postup: IFRS 13 ods. 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Podmienené plnenie vykázané k dátumu nadobudnutia

Výška dohôd o podmienenom plnení vykázaných ako plnenie prevádzané v rámci podnikovej kombinácie, k dátumu nadobudnutia. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. g) bod i)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Podmienené záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s podielmi v spoločných podnikoch

Výška podmienených záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s podielmi v spoločných podnikoch. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; spoločné podniky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 23 písm. b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Podmienené záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s podielmi v pridružených podnikoch

Výška podmienených záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s podielmi účtovnej jednotky v pridružených podnikoch. {Odkaz: pridružené podniky [member]; podmienené záväzky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 23 písm. b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Podmienené záväzky [member]

Tento člen predstavuje možné záväzky, ktoré vznikajú z minulých udalostí a ktorých existencia sa potvrdí iba vzniknutím alebo nevzniknutím jednej alebo viacerých neurčitých budúcich udalostí, ktoré nie sú úplne pod kontrolou účtovnej jednotky; alebo súčasné záväzky, ktoré vznikajú z minulých udalostí, ale nie sú vykázané, pretože a) je pravdepodobné, že na vyrovnanie záväzkov bude potrebný odlev zdrojov stelesňujúcich ekonomické úžitky; alebo b) výšku záväzkov nie je možné oceniť s dostatočnou spoľahlivosťou. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „triedy podmienených záväzkov“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 37 ods. 88, zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Podmienené záväzky týkajúce sa spoločných podnikov [member]

Tento člen predstavuje podmienené záväzky, ktoré sa týkajú spoločných podnikov. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; spoločné podniky [member]}

príklad: IAS 37 ods. 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Podmienené záväzky vykázané k dátumu nadobudnutia

Výška podmienených záväzkov vykázaná k dátumu nadobudnutia v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; podnikové kombinácie [member]}

príklad: IFRS 3 ods. B64 písm. i), príklad: IFRS 3 ods. IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii

Výška podmienených záväzkov vykázaných v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c)

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Podmienené záväzky vznikajúce zo záväzkov z požitkov po skončení zamestnania [member]

Tento člen predstavuje podmienený záväzok vznikajúci zo záväzkov z požitkov po skončení zamestnania. Požitky po skončení zamestnania sú zamestnanecké požitky (iné ako požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru a krátkodobé zamestnanecké požitky), ktoré sú splatné po skončení pracovného pomeru. {Odkaz: podmienené záväzky [member]}

zverejňovanie: IAS 19 ods. 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Podmienený záväzok týkajúci sa nákladov na ukončenie prevádzky, recykláciu a obnovu [member]

Tento člen predstavuje podmienený záväzok týkajúci sa nákladov na ukončenie prevádzky, recykláciu a obnovu. {Odkaz: podmienené záväzky [member]}

príklad: IAS 37 ods. 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Podmienený záväzok týkajúci sa záruk [member]

Tento člen predstavuje podmienený záväzok týkajúci sa záruk. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; záruky [member]}

bežný postup: IAS 37 ods. 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Súhrn pokračujúcich a ukončených činností [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 5 Prezentácia a zverejňovanie

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Pokračujúca angažovanosť účtovnej jednotky vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo, podľa druhu nástroja [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IFRS 7 ods. B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Pokračujúca angažovanosť účtovnej jednotky vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo, podľa druhu prevodu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IFRS 7 ods. B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Pokračujúce činnosti [member]

Tento člen predstavuje zložky účtovnej jednotky, ktoré nie sú ukončenými činnosťami. Zložka účtovnej jednotky zahŕňa činnosti a peňažné toky, ktoré je možné jednoznačne odčleniť od ostatných častí účtovnej jednotky, a to tak na prevádzkové účely, ako aj na účely finančného vykazovania. Tento člen predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „pokračujúce a ukončené činnosti“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; súhrn pokračujúcich a ukončených činností [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 Prezentácia a zverejňovanie

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Zmluvné aktíva

Hodnota práva účtovnej jednotky na protihodnotu výmenou za tovar alebo služby, ktoré účtovná jednotka previedla na zákazníka, keď je toto právo podmienené niečím iným ako len plynutím času (napríklad budúcim plnením zmluvy účtovnou jednotkou).

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 105, zverejňovanie: IFRS 15 ods. 116 písm. a)

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Zmluvné aktíva [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Zmluvné aktíva [member]

Tento člen predstavuje zmluvné aktíva. [Odkaz: zmluvné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H písm. b) bod iii), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35M písm. b) bod iii), príklad: IFRS 7 ods. 34N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Trvanie zmluvy [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IFRS 15 ods. B89 písm. e)

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Trvanie zmluvy [member]

Tento člen predstavuje všetky trvania zmluvy so zákazníkmi. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „trvanie zmluvy“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

príklad: IFRS 15 ods. B89 písm. e)

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Zmluvné záväzky

Výška povinnosti účtovnej jednotky previesť na zákazníka tovar alebo služby, za ktoré účtovná jednotka prijala od zákazníka protihodnotu (alebo je táto suma splatná).

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 105, zverejňovanie: IFRS 15 ods. 116 písm. a)

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Zmluvné záväzky [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Zmluvné sumy, ktoré sa majú vymeniť v derivátovom finančnom nástroji, pri ktorom sa vymieňajú hrubé peňažné toky

Výška zmluvných nediskontovaných peňažných tokov vo vzťahu k zmluvným sumám, ktoré sa majú vymeniť v derivátovom finančnom nástroji, pri ktorom sa vymieňajú hrubé peňažné toky. {Odkaz: deriváty [member]}

príklad: IFRS 7 ods. B11D písm. d)

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Zmluvné kapitálové záväzky

Hodnota kapitálových záväzkov, ku ktorým účtovná jednotka uzavrela zmluvu. [Odkaz: kapitálové záväzky]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Kapitálové záväzky za nadobudnutie nehmotného majetku

Výška zmluvných záväzkov z obstarania nehmotného majetku.

zverejňovanie: IAS 38 ods. 122 písm. e)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Zmluvné záväzky z obstarania nehnuteľností, strojov a zariadení

Výška zmluvných záväzkov z obstarania nehnuteľností, strojov a zariadení. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 74 písm. c)

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Zmluvná servisná marža

Výška zmluvnej servisnej marže. {Odkaz: Zmluvná servisná marža [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 109 – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Zmluvná servisná marža [member]

Tento člen predstavuje zložku účtovnej hodnoty aktíva alebo záväzku pri skupine poistných zmlúv a vyjadruje nedosiahnutý zisk, ktorý účtovná jednotka vykáže v priebehu poskytovania služieb na základe poistných zmlúv v skupine.

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 101 písm. c) – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 107 písm. d) – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Zmluvná servisná marža nesúvisiaca so zmluvami, ktoré existovali ku dňu prechodu a na ktoré bol uplatnený upravený retrospektívny prístup alebo metóda reálnej hodnoty [member]

Tento člen predstavuje zmluvnú servisnú maržu, ktorá nesúvisí so zmluvami, ktoré existovali ku dňu prechodu a na ktoré bol uplatnený upravený retrospektívny prístup (ako je opísaný v odsekoch C6 až C19 štandardu IFRS 17) alebo metóda reálnej hodnoty (ako je opísaná v odsekoch C20 až C24 štandardu IFRS 17). {Odkaz: Zmluvná servisná marža [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 114 písm. c) – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Zmluvná servisná marža súvisiaca so zmluvami, ktoré existovali ku dňu prechodu a na ktoré bola uplatnená metóda reálnej hodnoty [member]

Tento člen predstavuje zmluvnú servisnú maržu, ktorá súvisí so zmluvami, ktoré existovali ku dňu prechodu a na ktoré bola uplatnená metóda reálnej hodnoty (ako je opísaná v odsekoch C20 až C24 štandardu IFRS 17). {Odkaz: Zmluvná servisná marža [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 114 písm. b) – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

Zmluvná servisná marža súvisiaca so zmluvami, ktoré existovali ku dňu prechodu a na ktoré bol uplatnený upravený retrospektívny prístup [member]

Tento člen predstavuje zmluvnú servisnú maržu, ktorá súvisí so zmluvami, ktoré existovali ku dňu prechodu a na ktoré bol uplatnený upravený retrospektívny prístup (ako je opísaný v odsekoch C6 až C19 štandardu IFRS 17). {Odkaz: Zmluvná servisná marža [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 114 písm. a) – účinný od 1.1.2021

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Príspevky zamestnávateľa do programu, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúceho z príspevkov zamestnávateľa do programu so stanovenými požitkami. {Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov; programy so stanovenými požitkami [member]}

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. f)

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Príspevky účastníkov programu do programu, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúceho z príspevkov účastníkov programu do programu so stanovenými požitkami. {Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov; programy so stanovenými požitkami [member]}

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Príspevky do programu, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov účastníkov programu

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúceho z príspevkov do programu so stanovenými požitkami. {Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov; programy so stanovenými požitkami [member]}

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Príspevky do programu, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

Autorské práva, patenty a iné práva priemyselného vlastníctva, servisné a prevádzkové práva

Výška nehmotného majetku predstavujúceho autorské práva, patenty a iné práva priemyselného vlastníctva, servisné a prevádzkové práva. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. e)

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autorské práva, patenty a iné práva priemyselného vlastníctva, servisné a prevádzkové práva [member]

Tento člen predstavuje triedu nehmotného majetku predstavujúceho autorské práva, patenty a iné práva priemyselného vlastníctva, servisné a prevádzkové práva. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. e)

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Podnikové dlhové nástroje v držbe

Hodnota dlhových nástrojov držaných účtovnou jednotkou, ktoré emitovala právnická osoba. [Odkaz: držané dlhové nástroje]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debit

Úvery pre právnické osoby

Hodnota podnikových úverov poskytnutých účtovnou jednotkou. {Odkaz: úvery právnickým osobám [member]}

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Úvery právnickým osobám [member]

Tento člen predstavuje úvery právnickým osobám.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c), príklad: IFRS 7 ods. 6, príklad: IFRS 7 ods. IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Nákladová metóda [member]

Tento člen predstavuje techniku oceňovania, ktorá odráža sumu, ktorá by bola v danej dobe potrebná na nahradenie servisnej kapacity aktíva (často označovaná ako „bežná reprodukčná obstarávacia cena“).

príklad: IFRS 13 ods. 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration, debit

Obstarávacia cena zásob vykázaná ako náklad počas obdobia

Hodnota zásob vykázaných ako náklad počas obdobia. [Odkaz: stav zásob]

zverejňovanie: IAS 2 ods. 36 písm. d)

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration, debit

Náklady na predaný tovar

Hodnota tovaru, ktorý bol počas obdobia predaný a vykázaný ako náklad.

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration, debit

Náklady na predanú zakúpenú energiu

Hodnota zakúpenej energie, ktorá bola počas obdobia predaná a vykázaná ako náklady.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CostOfSales

X duration, debit

Náklady na predaj

Výška nákladov týkajúcich sa nákladov priamo alebo nepriamo priradených k predanému tovaru alebo službám, ktoré môžu zahŕňať okrem iného náklady, ktoré boli predtým zahrnuté do ocenenia zásob teraz predaných a z nerozvrhnutej réžie a z neobvyklej výšky nákladov na výrobu zásob.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 99, zverejňovanie: IAS 1 ods. 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration, debit

Náklady na predaj, potraviny a nápoje

Výška nákladov na predaj priradených na potraviny a nápoje. [Odkaz: náklady na predaj]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration, debit

Náklady na predaj, prevádzka hotelov

Výška nákladov na predaj priradených na prevádzku hotelov. [Odkaz: náklady na predaj]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration, debit

Náklady na predaj, služby týkajúce sa obsadenosti izieb

Výška nákladov na predaj priradených na služby týkajúce sa obsadenosti izieb. [Odkaz: náklady na predaj]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Náklady na nadobudnutie zmlúv so zákazníkmi [member]

Tento člen predstavuje kategóriu aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi predstavujúcich náklady na nadobudnutie zmlúv so zákazníkmi. [Odkaz: aktíva vykázané z nákladov na nadobudnutie alebo splnenie zmlúv so zákazníkmi]

príklad: IFRS 15 ods. 128 písm. a)

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Protistrany [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Protistrany [member]

Tento člen predstavuje strany transakcie iné ako účtovná jednotka. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „protistrany“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Krajina sídla [member]

Tento člen predstavuje krajinu, v ktorej je účtovná jednotka zaregistrovaná v obchodnom registri a v ktorej má adresu sídla alebo sídlo.

zverejňovanie: IFRS 8 ods. 33 písm. b), zverejňovanie: IFRS 8 ods. 33 písm. a)

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Krajina, v ktorej bola založená

Krajina, v ktorej bola založená účtovná jednotka.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 138 písm. a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Krajina, v ktorej bola založená účtovná jednotka, ktorej konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícii na verejné použitie

Krajina, v ktorej bola založená najvyššia materská spoločnosť alebo akákoľvek vyššia materská spoločnosť účtovnej jednotky, ktorej konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade so štandardmi IFRS je k dispozícii na verejné použitie. {Odkaz: konsolidovaný [member]; IFRS [member]}

zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Krajina, v ktorej bola založená spojená prevádzka

Krajina, v ktorej bola založená spojená prevádzka účtovnej jednotky. {Odkaz: spoločné prevádzky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 21 písm. a) bod iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Krajina, v ktorej bol založený spoločný podnik

Krajina, v ktorej bol založený spoločný podnik účtovnej jednotky. {Odkaz: spoločné podniky [member]}

zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. b) bod ii), zverejňovanie: IAS 27 ods. 17 písm. b) bod ii), zverejňovanie: IFRS 12 ods. 21 písm. a) bod iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Krajina, v ktorej bol založený pridružený podnik

Krajina, v ktorej bol založený pridružený podnik účtovnej jednotky. {Odkaz: pridružené podniky [member]}

zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. b) bod ii), zverejňovanie: IAS 27 ods. 17 písm. b) bod ii), zverejňovanie: IFRS 12 ods. 21 písm. a) bod iii)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Krajina, v ktorej bola založená dcérska spoločnosť

Krajina, v ktorej bola založená dcérska spoločnosť účtovnej jednotky. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. b) bod ii), zverejňovanie: IAS 27 ods. 17 písm. b) bod ii), zverejňovanie: IFRS 12 ods. 12 písm. b), zverejňovanie: IFRS 12 ods. 19 B písm. b)

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Dátum vytvorenia [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 8 ods. 28 písm. f) bod i), zverejňovanie: IAS 8 ods. 29 písm. c) bod i), zverejňovanie: IAS 8 ods. 49 písm. b) bod i)

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debit

Úverový derivát, reálna hodnota

Reálna hodnota úverového derivátu. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]; deriváty [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24G písm. a)

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Úverový derivát, nominálna hodnota

Nominálna hodnota úverového derivátu. {Odkaz: deriváty [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24G písm. a)

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Úverová expozícia

Výška expozície voči stratám vyplývajúcim z úverového rizika. {Odkaz: úverové riziko [member]}

príklad: IFRS 7 ods. IG24 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. IG25 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. 36 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Úverové znehodnotenie finančných nástrojov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Úverové znehodnotenie finančných nástrojov [member]

Tento člen predstavuje všetky stavy úverového znehodnotenia finančných nástrojov. Finančný nástroj je úverovo znehodnotený, keď došlo k jednej alebo viacerým udalostiam, ktoré majú škodlivý vplyv na odhadované budúce peňažné toky tohto finančného nástroja. Tento člen predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „úverové znehodnotenie finančných nástrojov“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration, credit

Výnosy z poplatkov a provízií súvisiacich s úverom

Výška výnosov vykázaných z poplatkov a provízií súvisiacich s úverom. [Odkaz: príjmy z poplatkov a provízií]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Úverové riziko [member]

Tento člen predstavuje riziko, že jedna strana finančného nástroja spôsobí finančnú stratu inej strane tým, že zlyhá pri plnení záväzku. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 124 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 125 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 127 – účinný od 1.1.2021, príklad: IFRS 7 ods. 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

member

Kreditné rozpätie, vstup pre ocenenie [member]

Tento člen predstavuje kreditné rozpätie používané ako vstup pre ocenenie.

bežný postup: IFRS 13 ods. 93 písm. d)

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration, credit

Kumulatívna zmena reálnej hodnoty vykázaná vo výsledku hospodárenia v predajoch investičného nehnuteľného majetku medzi súbormi majetku ocenenými rôznymi modelmi

Kumulatívna zmena reálnej hodnoty vykázaná vo výsledku hospodárenia v predajoch investičného nehnuteľného majetku zo súboru majetku, v rámci ktorého sa používa model ocenenia obstarávacou cenou do súboru, v ktorom sa používa model ocenenia reálnou hodnotou. {Odkaz: model ocenenia reálnou hodnotou [member]; investičný nehnuteľný majetok}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 75 písm. f) bod iv)

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration, credit

Kumulovaný zisk (strata) z vyradenia investícií do nástrojov vlastného imania určených za oceňované reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku

Kumulovaný zisk (strata) z vyradenia investícií do nástrojov vlastného imania určených za oceňované reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]; ostatné súčasti komplexného výsledku}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 11B písm. c)

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration, credit

Kumulovaný zisk (strata) predtým vykázaný v ostatných súčastiach komplexného výsledku vyplývajúci z reklasifikácie finančných aktív z reálnej hodnoty cez ostatné súčasti komplexného výsledku do kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

Kumulovaný zisk (strata) predtým vykázaný v ostatných súčastiach komplexného výsledku vyplývajúci z reklasifikácie finančných aktív z reálnej hodnoty cez ostatné súčasti komplexného výsledku do kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. [Odkaz: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku; finančné aktíva v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia; ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 82 písm. cb)

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Kumulatívne prioritné dividendy, nevykázané

Suma kumulatívnych prioritných dividend, ktoré neboli vykázané.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 137 písm. b)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, credit

Kumulatívny nevykázaný podiel na stratách pridružených podnikov

Kumulatívna suma nevykázaného podielu na stratách pridružených podnikov, ak účtovná jednotka prestala vykazovať svoj podiel na stratách pri uplatňovaní metódy vlastného imania. {Odkaz: pridružené podniky [member]; nevykázaný podiel na stratách pridružených podnikov}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 22 písm. c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, credit

Kumulatívny nevykázaný podiel na stratách spoločných podnikov

Kumulatívna suma nevykázaného podielu na stratách spoločných podnikov, ak účtovná jednotka prestala vykazovať svoj podiel na stratách pri uplatňovaní metódy vlastného imania. {Odkaz: spoločné podniky [member]; nevykázaný podiel na stratách spoločných podnikov}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 22 písm. c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, credit

Kumulatívny nevykázaný podiel na stratách spoločných podnikov, prechod od metódy podielovej konsolidácie k metóde vlastného imania

Kumulatívny nevykázaný podiel účtovnej jednotky na stratách jej spoločných podnikov, pre ktoré sa uskutočnil prechod od metódy podielovej konsolidácie k metóde vlastného imania. {Odkaz: spoločné podniky [member]; kumulatívny nevykázaný podiel na stratách spoločných podnikov}

zverejňovanie: IFRS 11 ods. C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Menové riziko [member]

Tento člen predstavuje druh trhového rizika predstavujúceho riziko, že reálna hodnota alebo budúce peňažné toky finančného nástroja budú kolísať z dôvodu zmien výmenných kurzov. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 17 ods. 124 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 125 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 127 – účinný od 1.1.2021, zverejňovanie: IFRS 17 ods. 128 písm. a) bod ii) – účinný od 1.1.2021 IFRS 7 Vymedzené pojmy

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Zmluva o menovom swape [member]

Tento člen predstavuje zmluvu o menovom swape. {Odkaz: swapová zmluva [member]}

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé časovo rozlíšené náklady a ostatné krátkodobé záväzky

Výška krátkodobých časovo rozlíšených nákladov a ostatných krátkodobých záväzkov. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov; ostatné krátkodobé záväzky]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debit

Krátkodobé časovo rozlíšené výnosy

Výška krátkodobých časovo rozlíšených výnosov. [Odkaz: príjmy budúcich období]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, credit

Krátkodobé prijaté preddavky

Suma bežných platieb prijatých za tovar alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť v budúcnosti. [Odkaz: prijaté preddavky]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debit

Krátkodobé preddavky dodávateľom

Suma krátkodobých preddavkov poskytnutých dodávateľom pred prijatím tovaru alebo služieb.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debit

Aktuálna poľnohospodárska produkcia

Klasifikácia aktuálneho stavu zásob predstavujúcich zozbieranú produkciu z biologického majetku účtovnej jednotky. [Odkaz: biologický majetok; stav zásob]

bežný postup: IAS 2 ods. 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Splatná a odložená daň súvisiaca s položkami, ktoré sa zaúčtovali priamo (na ťarchu) v prospech vlastného imania

Súhrnná splatná a odložená daň súvisiaca s konkrétnymi položkami, ktoré sa zaúčtovávajú priamo na ťarchu alebo v prospech vlastného imania, napríklad: a) úprava počiatočného stavu nerozdeleného zisku spôsobená buď zmenou účtovnej politiky, ktorá sa uplatňuje retrospektívne, alebo opravou chyby; a b) sumy vznikajúce pri prvotnom vykázaní prvku vlastného imania v zloženom finančnom nástroji. {Odkaz: odložená daň súvisiaca s položkami, ktoré sa zaúčtovali priamo (na ťarchu) v prospech vlastného imania; nerozdelený zisk; finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. a)

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Splatná a odložená daň súvisiaca s položkami, ktoré sa zaúčtovali priamo (na ťarchu) v prospech vlastného imania [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debit

Krátkodobý majetok

Hodnota majetku, v prípade ktorého účtovná jednotka a) očakáva realizáciu alebo ho zamýšľa predať alebo spotrebovať v rámci svojho bežného prevádzkového cyklu; b) ho drží primárne na účely obchodovania; c) očakáva realizáciu majetku do dvanástich mesiacov po období vykazovania; alebo d) majetok klasifikuje ako peniaze alebo peňažné ekvivalenty (ako sa vymedzuje v IAS 7), s výnimkou prípadu, keď je zamedzené výmene majetku alebo jeho použitiu na splatenie záväzku počas najmenej dvanástich mesiacov po období vykazovania. [Odkaz: aktíva]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 66, zverejňovanie: IFRS 12 ods. B12 písm. b) bod i), príklad: IFRS 12 ods. B10 písm. b)

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Krátkodobý majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debit

Krátkodobý majetok (záväzky)

Hodnota krátkodobého majetku po odpočítaní krátkodobých záväzkov.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debit

Krátkodobý majetok iný ako dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj alebo držané na rozdelenie vlastníkom

Hodnota krátkodobého majetku iného ako dlhodobý majetok alebo skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj alebo držané na rozdelenie vlastníkom. {Odkaz: krátkodobý majetok; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]; dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj; dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj}

zverejňovanie: IAS 1 ods. 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Krátkodobé aktíva vykázané k dátumu nadobudnutia

Suma vykázaná k dátumu nadobudnutia krátkodobých aktív nadobudnutých v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

bežný postup: IFRS 3 ods. B64 písm. i)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debit

Krátkodobý biologický majetok

Výška krátkodobého biologického majetku. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 54 písm. f)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Krátkodobý biologický majetok [member]

Tento člen predstavuje krátkodobý biologický majetok. [Odkaz: biologický majetok]

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, credit

Emitované krátkodobé dlhopisy a krátkodobá časť emitovaných dlhodobých dlhopisov

Výška emitovaných krátkodobých dlhopisov a krátkodobej časti emitovaných dlhodobých dlhopisov. [Odkaz: emitované dlhopisy]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, credit

Krátkodobé pôžičky a krátkodobá časť dlhodobých pôžičiek

Výška krátkodobých pôžičiek a krátkodobej časti dlhodobých pôžičiek. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Krátkodobé pôžičky a krátkodobá časť dlhodobých pôžičiek [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Krátkodobé pôžičky a krátkodobá časť dlhodobých pôžičiek, podľa druhu [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, credit

Emitované krátkodobé obchodné cenné papiere a krátkodobá časť emitovaných dlhodobých obchodných cenných papierov

Výška emitovaných krátkodobých obchodných cenných papierov a krátkodobej časti emitovaných dlhodobých obchodných cenných papierov. [Odkaz: dlhodobé obchodovateľné cenné papiere]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debit

Krátkodobé zmluvné aktíva

Výška krátkodobých zmluvných aktív. [Odkaz: zmluvné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé zmluvné záväzky

Výška krátkodobých zmluvných záväzkov. [Odkaz: zmluvné záväzky]

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debit

Aktuálne zásoby ropy

Klasifikácia aktuálnych zásob predstavujúcich hodnotu nerafinovanej nespracovanej ropy. [Odkaz: stav zásob]

bežný postup: IAS 2 ods. 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, credit

Emitované krátkodobé dlhové nástroje

Výška emitovaných krátkodobých dlhových nástrojov. [Odkaz: emitované dlhové nástroje]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, credit

Krátkodobé vklady zákazníkov

Výška krátkodobých vkladov zákazníkov. [Odkaz: vklady zákazníkov]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Krátkodobé derivátové finančné aktíva

Výška krátkodobých derivátových finančných aktív. [Odkaz: derivátové finančné aktíva]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Krátkodobé derivátové finančné záväzky

Výška krátkodobých derivátových finančných záväzkov. [Odkaz: derivátové finančné záväzky]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, credit

Krátkodobé splatné dividendy

Výška krátkodobých splatných dividend. [Odkaz: záväzky z dividend]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

member

Súčasný odhad budúcich odlevov peňažných prostriedkov, ktoré sa majú zaplatiť na splnenie povinnosti, vstup pre ocenenie [member]

Tento člen predstavuje súčasný odhad budúcich odlevov peňažných prostriedkov, ktoré sa majú zaplatiť na splnenie povinnosti, ktorý sa používa ako vstup pre ocenenie.

príklad: IFRS 13 ods. B36 písm. d)

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, credit

Splatné záväzky spotrebnej dane

Výška splatných záväzkov spotrebnej dane. [Odkaz: záväzky zo spotrebnej dane]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debit

Krátkodobé pohľadávky finančného lízingu

Výška krátkodobých pohľadávok finančného lízingu. [Odkaz: pohľadávky finančného lízingu]

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debit

Krátkodobé finančné aktíva

Výška krátkodobých finančných aktív. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debit

Krátkodobé finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote