EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0787-20210525

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/2021-05-25

02019R0787 — SK — 25.05.2021 — 001.003


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/787

zo 17. apríla 2019

o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008

(Ú. v. ES L 130 17.5.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1096 z 21. apríla 2021,

  L 238

1

6.7.2021

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1334 z 27. mája 2021,

  L 289

1

12.8.2021

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1335 z 27. mája 2021,

  L 289

4

12.8.2021

►M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1465 zo 6. júla 2021,

  L 321

12

13.9.2021


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 316I, 6.12.2019, s.  3 (2019/787)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 178, 20.5.2021, s.  4 (2019/787)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/787

zo 17. apríla 2019

o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, DEFINÍCIE A KATEGÓRIE LIEHOVÍN

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie stanovuje pravidlá pre:

— 
definovanie, popis, prezentáciu a označovanie liehovín, ako aj pre ochranu zemepisných označení liehovín,
— 
etylalkohol a destiláty používané pri výrobe alkoholických nápojov a
— 
používanie názvov liehovín podľa právnych predpisov v prezentácii a označovaní potravín iných ako liehoviny.
2.  
Toto nariadenie sa uplatňuje na výrobky uvedené v odseku 1, ktoré sa umiestňujú na trh Únie, bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v Únii alebo v tretích krajinách, ako aj na výrobky vyrábané v Únii na vývoz.
3.  
Pokiaľ ide ochranu zemepisných označení, kapitola III tohto nariadenia sa tiež uplatňuje na tovary, ktoré vstupujú na colné územie Únie bez toho, aby v nej boli prepustené do voľného obehu.

Článok 2

Definícia liehovín a požiadavky týkajúce sa liehovín

Na účely tohto nariadenia je liehovina alkoholický nápoj, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a) 

je určený na ľudskú spotrebu;

b) 

má špecifické organoleptické vlastnosti;

c) 

má obsah alkoholu najmenej 15 % obj., s výnimkou liehovín, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 39 prílohy I;

d) 

je vyrobený buď:

i) 

priamo ktoroukoľvek z týchto metód, a to jednotlivo alebo v kombinácii:

— 
destiláciou fermentovaných výrobkov s pridanými arómami alebo potravinami s aromatickými vlastnosťami alebo bez nich;
— 
macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich kombinácii;
— 
pridaním ktorejkoľvek z týchto látok, jednotlivo alebo v kombinácii, do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:
— 
aróm použitých v súlade s nariadením (ES) č. 1334/2008,
— 
farbív použitých v súlade s nariadením (ES) č. 1333/2008,
— 
iných povolených zložiek použitých v súlade s nariadeniami (ES) č. 1333/2008 a (ES) č. 1334/2008,
— 
sladiacich produktov,
— 
iných poľnohospodárskych produktov,
— 
potravín alebo
ii) 

pridaním ktorejkoľvek z týchto látok, jednotlivo alebo v kombinácii:

— 
iných liehovín,
— 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu,
— 
destilátov poľnohospodárskeho pôvodu,
— 
iných potravín;
e) 

nepatrí pod číselné znaky KN 2203 , 2204 , 2205 , 2206 a 2207 ;

f) 

ak bola pri jej výrobe pridaná voda, ktorá môže byť destilovaná, demineralizovaná, deionizovaná alebo zmäkčená:

i) 

kvalita uvedenej vody je v súlade so smernicou Rady 98/83/ES ( 1 ) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES ( 2 ), a

ii) 

obsah alkoholu v liehovine po pridaní vody je naďalej v súlade s minimálnym obsahom alkoholu v objemových percentách stanoveným v písmene c) tohto článku alebo v príslušnej kategórii liehovín stanovenej v prílohe I.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„názov podľa právnych predpisov“ je názov, pod ktorým sa liehovina umiestňuje na trh v zmysle článku 2 ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

2. 

„zložený výraz“ je v súvislosti s popisom, prezentáciou a označovaním alkoholického nápoja kombinácia buď názvu podľa právnych predpisov stanoveného v kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo zemepisného označenia liehoviny, z ktorej pochádza všetok alkohol konečného výrobku, a jedného alebo viacerých týchto výrazov:

a) 

názvu jednej alebo viacerých potravín, ktoré nie sú alkoholickým nápojom a ktoré sa líšia od potravín používaných na výrobu danej liehoviny podľa prílohy I, alebo prídavného mena odvodeného od týchto názvov;

b) 

výrazu „likér“ alebo „krém“;

▼M4

3. 

„zmienka“ je priamy alebo nepriamy odkaz na jeden alebo viaceré názvy podľa právnych predpisov v kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo na jedno či viaceré zemepisné označenia liehovín, ktoré sú iné ako odkazy v zloženom výraze alebo v zozname zložiek uvedených v článku 13 ods. 2 až 4 v popise, prezentácii a označovaní:

a) 

potraviny, ktorá je iná ako liehovina;

b) 

liehoviny, ktorá spĺňa požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I, alebo

c) 

liehoviny, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 3a;

▼B

4. 

„zemepisné označenie“ je označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na uvedenom území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti uvedenej liehoviny zásadne prisúdiť jej zemepisnému pôvodu;

5. 

„špecifikácia výrobku“ je dokumentácia priložená k žiadosti o ochranu zemepisného označenia, v ktorej sú stanovené špecifiká, ktoré musí táto liehovina spĺňať, a ktorá bola uvedená ako „technická dokumentácia“ podľa nariadenia (ES) č. 110/2008;

6. 

„skupina“ je akékoľvek združenie bez ohľadu na jeho právnu formu, ktoré je zložené najmä z výrobcov alebo spracovateľov, ktorí pracujú s dotknutými liehovinami;

7. 

„druhový názov“ je názov liehoviny, ktorý zovšeobecnel a hoci sa vzťahuje na miesto alebo región, kde sa liehovina pôvodne vyrábala alebo umiestňovala na trh, stal sa bežným názvom uvedenej liehoviny v Únii;

8. 

„zorné pole“ je zorné pole v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. k) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

9. 

„miešať“ znamená spájať liehovinu, ktorá patrí buď do kategórie liehovín stanovenej v prílohe I alebo k zemepisnému označeniu, s jedným alebo viacerými z týchto produktov:

a) 

inými liehovinami, ktoré nepatria do tej istej kategórie liehovín uvedenej v prílohe I;

b) 

destilátmi poľnohospodárskeho pôvodu;

c) 

etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu;

10. 

„zmes“ je liehovina, ktorá bola získaná miešaním;

11. 

„sceľovať (egalizovať)“ znamená spájať dve alebo viaceré liehoviny tej istej kategórie, ktoré sa vyznačujú len malými rozdielmi v zložení spôsobenými jedným alebo viacerými z týchto faktorov:

a) 

výrobná metóda;

b) 

použité destilačné prístroje;

c) 

doba zrenia alebo stárenia;

d) 

zemepisná oblasť výroby;

takto vyrobená liehovina patrí do rovnakej kategórie liehovín ako pôvodné liehoviny pred sceľovaním;

12. 

„scelená zmes“ je liehovina, ktorá bola sceľovaná.

Článok 4

Technické definície a požiadavky

Na účely tohto nariadenia platia tieto technické definície a požiadavky:

1. 

„popis“ sú výrazy, ktoré sa používajú na označenie, pri prezentácii a na obale liehoviny, v sprievodných dokladoch pri preprave liehoviny, v obchodných dokumentoch, najmä na faktúrach a dodacích listoch, a v reklame liehoviny;

2. 

„prezentácia“ sú výrazy použité pri označovaní a na obale, ako aj v reklame a propagácii predaja výrobku, na vyobrazeniach a podobne, ako aj na nádobe vrátane fľaše alebo uzáveru;

3. 

„označenie“ je akékoľvek slovo, údaj, ochranná známka, názov značky, obrázkový materiál alebo symboly, ktoré sa týkajú výrobku a sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktorá je priložená k takémuto výrobku alebo naň odkazuje;

4. 

„etiketa“ je akákoľvek visačka, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál písaný, tlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený alebo vtlačený na obal alebo potravinovú nádobu alebo k nim pripojený;

5. 

„obal“ je ochranné balenie, kartóny, debny, nádoby a fľaše, ktoré sa používajú pri preprave alebo predaji liehovín;

6. 

„destilácia“ je postup tepelnej separácie, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých krokov separácie, ktorých cieľom je dosiahnutie určitých organoleptických vlastností alebo vyššej koncentrácie alkoholu alebo dosiahnutie určitých organoleptických vlastností aj vyššej koncentrácie alkoholu, nezávisle od toho, či takéto kroky prebiehajú pri normálnom tlaku alebo vo vákuu podľa toho, aké destilačné zariadenie sa používa; a môže byť jednoduchá, viacnásobná alebo opakovaná;

7. 

„destilát poľnohospodárskeho pôvodu“ je alkoholická kvapalina, ktorá pochádza z destilácie poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve po ich alkoholovej fermentácii a ktorá nemá vlastnosti etylalkoholu, ale zachováva si arómu a chuť použitých surovín;

8. 

„sladiť“ znamená používať jedno alebo viaceré sladiace produkty vo výrobe liehovín;

9. 

„sladiace produkty“ sú:

a) 

polobiely cukor, biely cukor, extra biely cukor, dextróza, fruktóza, glukózový sirup, cukrový roztok, roztok invertného cukru a sirup z invertného cukru, ako sa vymedzuje v časti A prílohy k smernici Rady 2001/111/ES ( 3 );

b) 

rektifikovaný zahustený hroznový mušt, zahustený hroznový mušt a čerstvý hroznový mušt;

c) 

karamelizovaný cukor, ktorý je výrobkom získaným výlučne z kontrolovaného ohrievania sacharózy bez zásad, minerálnych kyselín alebo iných chemických prídavných látok;

d) 

med, ako sa vymedzuje v bode 1 prílohy I k smernici Rady 2001/110/ES ( 4 );

e) 

sirup zo svätojánskeho chleba;

f) 

akékoľvek iné prírodné uhľovodíkové látky, ktoré majú podobný účinok ako produkty uvedené v písmenách a) až e);

10. 

„pridanie alkoholu“ je pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo aj etylalkoholu aj destilátov poľnohospodárskeho pôvodu do liehoviny; za pridanie alkoholu sa nepovažuje používanie alkoholu na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, aróm alebo iných povolených zložiek používaných pri výrobe liehovín;

11. 

„zrenie“ alebo „stárenie“ je skladovanie liehoviny vo vhodných nádobách na určitú dobu s cieľom umožniť, aby v liehovine prebehli prirodzené reakcie, ktoré uvedenej liehovine dodajú špecifické vlastnosti;

12. 

„aromatizovať“ znamená používať vo výrobe liehoviny jednu alebo viaceré arómy alebo potraviny s aromatickými vlastnosťami pomocou jedného alebo viacerých z týchto postupov: pridanie, luhovanie, macerácia alebo alkoholová fermentácia alebo destilácia alkoholu za prítomnosti aróm alebo potravín s aromatickými vlastnosťami;

13. 

„arómy“ sú arómy podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

14. 

„aromatická látka“ je aromatická látka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

15. 

„prírodná aromatická látka“ je prírodná aromatická látka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

16. 

„aromatický prípravok“ je aromatický prípravok podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

17. 

„iná aróma“ je iná aróma podľa vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 1334/2008;

18. 

„potraviny s aromatickými vlastnosťami“ sú potraviny podľa vymedzenia v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 5 ), ktoré sa používajú na výrobu liehovín, pričom hlavným cieľom je ochutiť liehoviny;

19. 

„farbiť“ znamená používať jedno alebo viaceré farbivá vo výrobe liehovín;

20. 

„farbivá“ sú farbivá v zmysle bodu 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008;

21. 

„karamel“ je prídavná látka v potravinách, ktorá zodpovedá označeniu E 150a, E 150b, E 150c alebo E 150d a vzťahuje sa na produkty viac či menej intenzívnej hnedej farby, ktoré sú určené na farbenie podľa vymedzenia v časti B prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008; nezodpovedá cukrovému aromatickému produktu získanému zahriatím cukrov a používa sa na ochutenie;

22. 

„iné povolené zložky“ sú zložky potravín s aromatickými vlastnosťami povolené podľa nariadenia (ES) č. 1334/2008 a prídavné látky v potravinách iné ako farbivá povolené podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008;

23. 

„obsah alkoholu v objemových percentách“ je pomer objemu čistého alkoholu prítomného vo výrobku pri teplote 20 oC a celkového objemu tohto výrobku pri tej istej teplote;

24. 

„obsah prchavých látok“ je množstvo prchavých látok okrem etylalkoholu a metanolu v liehovine vyrábanej výlučne destiláciou.

Článok 5

Definícia a požiadavky na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

Na účely tohto nariadenia je etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu kvapalina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

a) 

bola získaná výlučne z produktov uvedených v prílohe I k zmluve;

b) 

nemá inú rozpoznateľnú chuť okrem chuti surovín použitých pri jej výrobe;

c) 

obsahuje minimálne 96,0 % obj. alkoholu;

d) 

najvyšší obsah rezíduí v nej neprekračuje tieto hodnoty:

i) 

celková kyslosť (vyjadrená v kyseline octovej): 1,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

ii) 

obsah esterov (vyjadrený v etylacetáte): 1,3 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iii) 

obsah aldehydov (vyjadrený v acetaldehyde): 0,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iv) 

obsah vyšších alkoholov (vyjadrený v 2-metylpropán-1-ole): 0,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

v) 

obsah metanolu: 30 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

vi) 

suchý extrakt: 1,5 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

vii) 

obsah prchavých dusíkatých látok (vyjadrený v dusíku): 0,1 gramu na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

viii) 

furfural: nezistiteľný.

Článok 6

Etylalkohol a destiláty používané v alkoholických nápojoch

1.  
Etylalkohol a destiláty, ktoré sa používajú na výrobu liehovín, musia byť výlučne poľnohospodárskeho pôvodu v zmysle prílohy I k zmluve.
2.  
Okrem etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovín kategórie 1 až 14 prílohy I sa na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených zložiek používaných vo výrobe alkoholických nápojov nesmie používať žiadny iný alkohol. Takýto alkohol používaný na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených zložiek sa smie používať iba v množstvách nevyhnutne potrebných na uvedený účel.
3.  
Alkoholické nápoje nesmú obsahovať alkohol syntetického pôvodu ani iný alkohol nepoľnohospodárskeho pôvodu v zmysle prílohy I k zmluve.

Článok 7

Kategórie liehovín

1.  
Liehoviny sa rozdeľujú do kategórií podľa všeobecných pravidiel stanovených v tomto článku a osobitných pravidiel stanovených v prílohe I.
2.  

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené pre každú z kategórií liehovín 1 až 14 prílohy I, liehoviny uvedených kategórií:

a) 

sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou a destiláciou a výlučne zo surovín stanovených v zodpovedajúcej kategórii liehovín v prílohe I;

b) 

neobsahujú pridaný alkohol nezávisle od toho, či je zriedený alebo nezriedený;

c) 

nesmú byť aromatizované;

d) 

nesmú byť čímkoľvek farbené okrem karamelu, ktorý sa používa výlučne na prispôsobenie zafarbenia týchto liehovín;

e) 

nesmú byť sladené, s výnimkou na dotvorenie konečnej chuti výrobku; maximálny obsah sladiacich produktov vyjadrených ako invertný cukor nesmie presahovať prahové hodnoty stanovené pre každú kategóriu v prílohe I;

f) 

nesmú obsahovať doplnky s výnimkou celých nespracovaných kusov suroviny, z ktorej sa alkohol získava, a ktoré sa používajú hlavne na účely dekorácie.

3.  

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené pre každú z kategórií liehovín 15 až 44 prílohy I, liehoviny uvedených kategórií môžu:

a) 

sa vyrábať z akejkoľvek poľnohospodárskej suroviny uvedenej v prílohe I k zmluve;

b) 

mať pridaný alkohol;

c) 

obsahovať aromatické látky, prírodné aromatické látky, aromatické prípravky a potraviny s aromatickými vlastnosťami;

d) 

byť farbené;

e) 

byť sladené.

4.  

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v prílohe II, liehoviny, ktoré nespĺňajú osobitné pravidlá stanovené pre každú z kategórií stanovených v prílohe I, môžu:

a) 

byť vyrobené z akejkoľvek poľnohospodárskej suroviny uvedenej v prílohe I k zmluve alebo z akejkoľvek potraviny alebo z obidvoch;

b) 

mať pridaný alkohol;

c) 

byť aromatizované;

d) 

byť farbené;

e) 

byť sladené.

Článok 8

Delegované a vykonávacie právomoci

1.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na zmenu tohto nariadenia zavedením zmien technických definícií a požiadaviek stanovených v článku 2 písm. f) a v článkoch 4 a 5.

Delegované akty uvedené v prvom pododseku sa obmedzujú výlučne na naplnenie preukázaných potrieb vyplývajúcich z vývoja požiadaviek spotrebiteľov, technologického pokroku alebo potreby inovovať výrobky.

Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každú technickú definíciu alebo požiadavku uvedenú v prvom pododseku.

2.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na zmenu tohto nariadenia stanovením vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžadujú právne predpisy dovážajúcej tretej krajiny, výnimiek z požiadaviek stanovených v článku 2 písm. f) a v článkoch 4 a 5, požiadaviek pre jednotlivé kategórie liehovín stanovených v prílohe I a osobitných pravidiel pre určité liehoviny stanovených v prílohe II.
3.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia uvedením, ktoré ďalšie prírodné látky alebo poľnohospodárske suroviny s podobnými účinkami ako produkty uvedené v článku 4 ods. 9 písm. a) až e) sú vo výrobe liehovín v Únii povolené ako sladiace produkty.
4.  
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijímať jednotné pravidlá používania iných prírodných látok alebo poľnohospodárskych surovín povolených delegovanými aktmi ako sladiace produkty vo výrobe liehovín podľa odseku 3, pričom určí najmä príslušné konverzné faktory cukornatosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

KAPITOLA II

POPIS, PREZENTÁCIA A OZNAČOVANIE LIEHOVÍN A POUŽÍVANIE NÁZVOV LIEHOVÍN PRI PREZENTÁCII A OZNAČOVANÍ INÝCH POTRAVÍN

Článok 9

Prezentácia a označovanie

Liehoviny umiestňované na trh Únie musia spĺňať požiadavky na prezentáciu a označovanie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 10

Názvy liehovín podľa právnych predpisov

1.  
Názvom liehoviny musí byť názov podľa právnych predpisov.

Liehoviny majú názvy podľa právnych predpisov uvedené v ich popise, prezentácii a označení.

Názvy podľa právnych predpisov musia byť uvedené na etikete liehoviny jasne a viditeľne a nesmú sa nahrádzať ani upravovať.

2.  
Pre liehoviny, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie liehovín uvedenej v prílohe I, sa ako názov podľa právnych predpisov používa názov uvedenej kategórie, pokiaľ uvedená kategória neumožňuje používať iný názov podľa právnych predpisov.
3.  
Pre liehovinu, ktorá nespĺňa požiadavky stanovené pre žiadnu kategóriu liehovín uvedenú v prílohe I, sa používa názov podľa právnych predpisov „liehovina“.
4.  
Liehovina, ktorá spĺňa požiadavky viac ako jednej kategórie liehovín uvedenej v prílohe I, sa môže umiestňovať na trh pod jedným alebo viacerými názvami stanovenými podľa právnych predpisov pre uvedené kategórie v prílohe I.
5.  

Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku sa názov liehoviny podľa právnych predpisov môže:

a) 

doplniť alebo nahradiť zemepisným označením uvedeným v kapitole III. V tomto prípade sa môže zemepisné označenie ešte doplniť akýmkoľvek výrazom, ktorý špecifikácia príslušného výrobku dovoľuje, za predpokladu, že to spotrebiteľa neuvedie do omylu; a

b) 

nahradiť zloženým výrazom, ktorý obsahuje výraz „likér“ alebo „krém“, pokiaľ konečný výrobok spĺňa požiadavky kategórie 33 prílohy I.

6.  

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 a osobitné pravidlá stanovené pre kategórie liehovín v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa názov liehoviny podľa právnych predpisov môže doplniť o:

a) 

názov alebo zemepisný odkaz stanovený v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach platných v tom členskom štáte, v ktorom sa liehovina umiestňuje na trh, za predpokladu, že to spotrebiteľa neuvádza do omylu;

b) 

zaužívaný názov podľa článku 2 ods. 2 písm. o) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 za predpokladu, že to spotrebiteľa neuvádza do omylu;

c) 

zložený výraz alebo zmienku v súlade s článkami 11 a 12;

d) 

výraz „scelená zmes“„sceľovanie“ alebo „scelená“, ak bola daná liehovina sceľovaná;

e) 

výraz „zmes“„zmiešaná“ alebo „miešaná liehovina“, ak bola daná liehovina miešaná, alebo

f) 

výraz „suchý“ alebo „dry“, s výnimkou liehovín, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 2 prílohy I, bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky stanovené v kategóriách 20 až 22 prílohy I, a za predpokladu, že daná liehovina nie je sladená, a to ani na dotvorenie konečnej chuti. Odchylne od prvej časti tohto písmena môže výraz „suchý“ alebo „dry“ doplniť názov liehovín podľa právnych predpisov, ktoré spĺňajú požiadavky kategórie 33 a boli preto sladené.

▼M1

7.  
Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 12 a článok 13 ods. 2 až 4, názvy podľa právnych predpisov uvedené v odseku 2 tohto článku alebo zemepisné označenia sa nesmú používať v popise, prezentácii ani označovaní žiadneho nápoja, ktorý nespĺňa požiadavky príslušnej kategórie stanovené v prílohe I alebo príslušného zemepisného označenia. Uvedený zákaz sa vzťahuje aj na prípady, keď sa takéto názvy podľa právnych predpisov alebo zemepisné označenia používajú v spojení so slovami alebo slovnými spojeniami, ako napríklad „podobný“, „typ“, „štýl“, „vyrobený“, „aróma“ alebo inými podobnými výrazmi.

▼B

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 1, arómy, ktoré napodobňujú liehovinu alebo jej používanie vo výrobe potravín iných ako nápoje, môžu vo svojej prezentácii alebo na označení obsahovať odkaz na názov podľa právnych predpisov uvedený v odseku 2 tohto článku za predpokladu, že takýto názov podľa právnych predpisov je doplnený výrazom „aróma“ alebo inými podobnými výrazmi. Zemepisné označenia sa na opis takýchto aróm nepoužívajú.

Článok 11

Zložené výrazy

1.  

Používanie zloženého výrazu, ktorý obsahuje názov podľa právnych predpisov podľa kategórií liehovín stanovených v prílohe I alebo zemepisné označenie liehovín, sa povolí na popis, prezentáciu a označovanie alkoholického nápoja, ak:

a) 

alkohol používaný vo výrobe daného alkoholického nápoja pochádza výlučne z liehoviny uvedenej v zloženom výraze okrem alkoholu, ktorý sa môže nachádzať v arómach, farbivách alebo iných povolených zložkách používaných na výrobu uvedeného alkoholického nápoja, a

b) 

liehovina nebola zriedená iba pridaním vody tak, aby jej obsah alkoholu klesol pod minimálny obsah stanovený v príslušnej kategórií liehovín stanovených v prílohe I.

2.  
Bez toho, aby boli dotknuté názvy podľa právnych predpisov uvedené v článku 10, výrazy „alkohol“, „destilát“, „nápoj“, „liehovina“ a „voda“ nesmú byť súčasťou zloženého výrazu, ktorým sa opisuje alkoholický nápoj.

▼M3

3.  

Zložené výrazy, ktorými sa opisuje alkoholický nápoj:

a) 

sa musia uvádzať jednotným písmom toho istého typu, veľkosti a farby;

b) 

nesmú byť prerušené žiadnymi textovými alebo obrazovými prvkami, ktoré nie sú ich súčasťou,

c) 

nesmú sa uvádzať väčším písmom, ako je veľkosť písma použitá pri názve daného alkoholického nápoja, a

d) 

v prípadoch, keď je daný alkoholický nápoj liehovinou, sa popri týchto výrazoch musí vždy uvádzať názov liehoviny podľa právnych predpisov, ktorý sa musí uvádzať v rovnakom zornom poli ako zložený výraz, pokiaľ sa daný názov podľa právnych predpisov nenahrádza zloženým výrazom v súlade s článkom 10 ods. 5 písm. b).

▼B

Článok 12

Zmienky

1.  
Zmienka názvu podľa právnych predpisov stanoveného v jednej alebo viacerých kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo jedného či viacerých zemepisných označení liehovín sa povolí v prezentácii a označovaní potraviny inej ako alkoholický nápoj pod podmienkou, že alkohol použitý na výrobu danej potraviny pochádza výhradne z liehoviny alebo liehovín, na ktoré zmienka odkazuje, s výnimkou alkoholu, ktorý sa môže nachádzať v arómach, farbivách alebo iných povolených zložkách použitých na výrobu uvedenej potraviny.
2.  

Odchylne od odseku 1 tohto článku a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 6 ) a (EÚ) č. 251/2014 ( 7 ) sa zmienka názvu podľa právnych predpisov stanoveného v jednej alebo viacerých kategóriách liehovín uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo jedného či viacerých zemepisných označení pre liehoviny povolí v prezentácii a označovaní alkoholických nápojov iných ako liehoviny, ak:

a) 

pridaný alkohol pochádza výhradne z liehoviny alebo liehovín uvedených v zmienke a

b) 

podiel každej alkoholickej zložky je uvedený aspoň raz v tom istom zornom poli ako zmienka, a to podľa použitého množstva v zostupnom poradí. Uvedený podiel sa rovná percentuálnemu podielu, ktorým je vyjadrený objem čistého alkoholu v celkovom obsahu čistého alkoholu podľa objemového percenta v konečnom výrobku.

3.  

Odchylne od odseku 1 tohto článku a od článku 13 ods. 4 sa v popise, prezentácii a označovaní liehoviny, ktorá spĺňa požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I, povolí používať zmienku názvov podľa právnych predpisov stanovených v jednej alebo viacerých kategóriách liehovín uvedených v uvedenej prílohe alebo jedného či viacerých zemepisných označení pre liehoviny, ak:

a) 

pridaný alkohol pochádza výhradne z liehoviny alebo liehovín uvedených v zmienke;

b) 

podiel každej alkoholickej zložky je uvedený aspoň raz v tom istom zornom poli ako zmienka, a to podľa použitého množstva v zostupnom poradí. Uvedený podiel sa rovná objemovému percentu čistého alkoholu v celkovom objeme čistého alkoholu v konečnom výrobku, a

c) 

výraz „cream“ sa neuvádza v názve liehoviny podľa právnych predpisov, ktorá spĺňa požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I, ani v názve liehoviny alebo liehovín podľa právnych predpisov, na ktoré odkazuje zmienka.

▼M4

3a.  

Odchylne od odseku 1 sa pri popise, prezentácii a označovaní liehoviny inej ako liehoviny spĺňajúcej požiadavky kategórií 33 až 40 prílohy I povoľuje zmienka názvu podľa právnych predpisov v kategórii liehovín stanovenej v uvedenej prílohe alebo zemepisného označenia liehovín pod podmienkou, že:

a) 

liehovina uvedená v zmienke:

i) 

bola použitá ako jediný alkoholový základ na výrobu konečnej liehoviny, ktorá musí spĺňať požiadavky kategórie liehovín stanovenej v prílohe I;

ii) 

nebola kombinovaná s potravinami inými ako potraviny používané na jej výrobu alebo výrobu konečnej liehoviny v súlade s prílohou I alebo príslušnou špecifikáciou výrobku a

iii) 

nebola zriedená pridaním vody tak, že výsledný obsah alkoholu je nižší ako minimálny obsah alkoholu stanovený v kategórii liehovín uvedenej v prílohe I alebo v špecifikácii výrobku týkajúcej sa zemepisného označenia, do ktorého liehovina uvedená v zmienke patrí, alebo

b) 

liehovina bola počas celého obdobia zrenia alebo časti tohto obdobia uskladnená v drevenom sude, ktorý sa predtým použil na zrenie liehoviny uvedenej v zmienke, a to za podmienky, že:

i) 

v prípade kategórií liehovín alebo zemepisných označení liehovín, pri ktorých je zakázané pridávanie zriedeného či nezriedeného alkoholu, sa z drevených sudov odstránil ich predchádzajúci obsah;

ii) 

zmienka je použitá pri popise sudu použitého na zrenie výslednej liehoviny;

iii) 

zmienka je uvedená menej výrazne ako názov liehoviny podľa právnych predpisov alebo akýkoľvek použitý zložený výraz a

iv) 

odchylne od odseku 4 písm. b) je zmienka uvedená písmom, ktoré nie je väčšie ako veľkosť písma použitá v prípade názvu liehoviny podľa právnych predpisov alebo akéhokoľvek použitého zloženého výrazu.

▼M4

4.  

Zmienky uvedené v odsekoch 2, 3 a 3a:

▼M2

a) 

sa nesmú nachádzať v tom istom riadku ako názov alkoholického nápoja;

b) 

nesmú byť uvedené väčším písmom ako polovica veľkosti písma použitého pri názve alkoholického nápoja a v prípade použitia zložených výrazov nesmú byť uvedené väčším písmom ako polovica veľkosti písma použitého pri takýchto zložených výrazoch v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. c) a

c) 

v prípade zmienok uvádzaných pri popise, prezentácii a označovaní liehovín sa pri nich musí vždy uvádzať názov predmetnej liehoviny podľa právnych predpisov, ktorý sa musí nachádzať v rovnakom zornom poli ako zmienka.

▼B

Článok 13

Ďalšie pravidlá pre popis, prezentáciu a označovanie

1.  
Popis, prezentácia alebo označovanie liehoviny môže odkazovať na suroviny, ktoré sa používajú na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu použitých vo výrobe uvedenej liehoviny, iba ak sú tento etylalkohol alebo tieto destiláty získané výlučne z uvedených surovín. V takom prípade sa každý druh etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu uvedie podľa objemu čistého alkoholu v zostupnom poradí.
2.  
Názvy podľa právnych predpisov uvedené v článku 10 možno zaradiť do zoznamu zložiek potravín, pokiaľ je tento zoznam v súlade s článkami 18 až 22 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

▼M1

3.  
V prípade zmesi sa názvy podľa právnych predpisov stanovené v kategóriách liehovín uvedených v prílohe I alebo zemepisné označenia liehovín môžu uviesť iba v zozname alkoholických zložiek, ktorý sa nachádza v tom istom zornom poli ako názov liehoviny podľa právnych predpisov.

V prípade uvedenom v prvom pododseku sa k zoznamu alkoholických zložiek pripojí aspoň jeden z výrazov uvedených v článku 10 ods. 6 písm. e). Tak zoznam alkoholických zložiek, ako aj sprievodný výraz sa uvedú v tom istom zornom poli ako názov zmesi podľa právnych predpisov jednotným písmom rovnakého typu, farby a veľkosti, ktorá nepresahuje polovicu veľkosti písma použitého pre názov podľa právnych predpisov.

Okrem toho sa podiel každej alkoholickej zložky v zozname alkoholických zložiek aspoň raz vyjadrí v percentách použitého množstva v zostupnom poradí. Uvedený podiel sa rovná percentuálnemu podielu objemu čistého alkoholu v celkovom objeme čistého alkoholu v zmesi.

▼M1

3a.  
V prípade scelenej zmesi má liehovina názov podľa právnych predpisov stanovený pre príslušnú kategóriu liehovín uvedenú v prílohe I.

V prípade scelených zmesí, ktoré vznikli kombináciou liehovín, ktoré patria k rôznym zemepisným označeniam, alebo kombináciou liehovín, ktoré patria k zemepisným označeniam, s liehovinami, ktoré nepatria k žiadnemu zemepisnému označeniu, sa uplatňujú tieto podmienky:

a) 

v popise, prezentácii alebo označovaní scelenej zmesi sa môžu uvádzať názvy podľa právnych predpisov stanovené v prílohe I alebo zemepisné označenia zodpovedajúce liehovinám, ktoré boli sceľované, pokiaľ sa tieto názvy uvádzajú:

i) 

výlučne v zozname všetkých alkoholických zložiek v scelenej zmesi, ktorý sa uvedie jednotným písmom toho istého typu, farby a veľkosti, ktorá nepresahuje polovicu veľkosti písma použitého pre názov podľa právnych predpisov, a

ii) 

aspoň jedenkrát v tom istom zornom poli ako názov scelenej zmesi podľa právnych predpisov;

b) 

k zoznamu alkoholických zložiek sa pripojí aspoň jeden z výrazov uvedených v článku 10 ods. 6 písm. d);

c) 

podiel každej alkoholickej zložky v zozname alkoholických zložiek sa aspoň raz vyjadrí v percentách použitého množstva v zostupnom poradí. Uvedený podiel sa rovná percentuálnemu podielu objemu čistého alkoholu v celkovom objeme čistého alkoholu v scelenej zmesi.

▼B

4.  
Odchylne od odseku 3 tohto článku, ak zmes spĺňa požiadavky na jednu z kategórií liehovín stanovených v prílohe I, musí mať táto zmes názov podľa právnych predpisov stanovený pre príslušnú kategóriu.

V prípade uvedenom v prvom pododseku sa v popise, prezentácii alebo označovaní zmesi môžu uvádzať názvy podľa právnych predpisov stanovené v prílohe I alebo zemepisné označenia zodpovedajúce liehovinám, ktoré boli zmiešané, pokiaľ sa tieto názvy uvádzajú:

a) 

výlučne na zozname všetkých alkoholických zložiek v zmesi, ktorý sa uvedie jednotným písmom toho istého typu, farby a veľkosti, ktorá nepresahuje polovicu veľkosti písma použitého pre názov podľa právnych predpisov, a

b) 

aspoň jedenkrát v tom istom zornom poli ako názov zmesi podľa právnych predpisov.

Okrem toho sa podiel každej alkoholickej zložky na zozname alkoholických zložiek aspoň raz vyjadrí v percentách použitého množstva v zostupnom poradí. Uvedený podiel sa rovná percentuálnemu podielu objemu čistého alkoholu v celkovom objeme čistého alkoholu v zmesi.

5.  
Používaním názvov rastlinných surovín, ktoré sa používajú ako názvy určitých liehovín podľa právnych predpisov, nie je dotknuté používanie názvov uvedených rastlinných surovín v prezentácii a označovaní iných potravín. Názvy takýchto surovín sa môžu používať v popise, prezentácii alebo označovaní iných liehovín za predpokladu, že takéto používanie neuvádza spotrebiteľa do omylu.
6.  
V popise, prezentácii alebo označovaní liehoviny možno uviesť dobu zrenia alebo vek iba vtedy, ak sa vzťahuje na alkoholickú zložku liehoviny s najkratšou dobou zrenia, v každom prípade však za predpokladu, že všetky operácie stárenia liehoviny sa uskutočnili pod dohľadom daňových orgánov členského štátu alebo pod dohľadom, ktorý poskytne rovnocenné záruky. Komisia vytvorí verejný register so zoznamom subjektov vymenovaných v každom členskom štáte na dohľad nad postupmi stárenia.
7.  
Názov liehoviny podľa právnych predpisov sa uvedie v elektronickom administratívnom dokumente uvedenom v nariadení Komisie (ES) č. 684/2009 ( 8 ). Keď sa v popise, prezentácii alebo označovaní uvádza doba zrenia alebo vek liehoviny, musí sa uviesť aj v uvedenom administratívnom dokumente.

Článok 14

Uvedenie miesta proveniencie

1.  
Ak sa v popise, prezentácii alebo označovaní liehoviny uvádza miesto proveniencie liehoviny, ktoré je iné ako zemepisné označenie alebo ochranná známka, musí zodpovedať miestu alebo regiónu, kde sa uskutočnilo štádium výrobného postupu, ktorým konečná liehovina získala svoj charakter a podstatné rozhodujúce vlastnosti.
2.  
V prípade liehovín sa označenie krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie hlavnej zložky, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1169/2011, nevyžaduje.

Článok 15

Jazyk názvu liehoviny

1.  
Výrazy uvedené v prílohách I a II kurzívou ani zemepisné označenia sa na etikete alebo v popise a prezentácii liehovín neprekladajú.
2.  
V prípade liehovín vyrobených v Únii a určených na vývoz môžu odchylne od odseku 1 byť výrazy uvedené v odseku 1 a zemepisné označenia doplnené prekladom, transkripciou alebo transliteráciou za predpokladu, že takéto výrazy a zemepisné označenia v pôvodnom jazyku nie sú skryté.

Článok 16

Používanie symbolu Únie pre zemepisné označenia

V popise, prezentácii a označovaní liehovín, ktorých názvy sú zemepisnými označeniami, možno používať symbol Únie pre chránené zemepisné označenia stanovený podľa článku 12 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Článok 17

Zákaz olovnatých kapsúl a olovnatých fólií

Liehoviny sa nesmú skladovať na účely predaja ani umiestňovať na trh v nádobách s uzáverom obsahujúcim olovnaté kapsuly alebo olovnatú fóliu.

Článok 18

Referenčné metódy analýzy v Únii

1.  
Ak sa má vykonať analýza etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovín na overenie, či spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, takáto analýza musí byť v súlade s referenčnými metódami analýzy v Únii na určenie ich chemického a fyzikálneho zloženia a organoleptických vlastností.

Iné analytické metódy je povolené používať na zodpovednosť vedúceho laboratória pod podmienkou, že správnosť, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť výsledkov týchto metód sú aspoň rovnocenné so správnosťou a presnosťou výsledkov príslušných referenčných analytických metód v Únii.

2.  

Ak nie sú v Únii stanovené analytické metódy na identifikáciu a kvantifikáciu látok v konkrétnej liehovine, použije sa jedna alebo viaceré z týchto metód:

a) 

analytické metódy, ktoré validovali medzinárodne uznávaní výrobcovia a ktoré najmä spĺňajú kritériá stanovené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 9 );

b) 

analytické metódy, ktoré vyhovujú odporúčaným normám Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO);

c) 

analytické metódy, ktoré uznala a zverejnila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), alebo

d) 

ak neexistuje metóda uvedená v písmene a), b) ani c), pokiaľ ide o presnosť, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť:

— 
analytická metóda, ktorú schválil príslušný členský štát,
— 
ak je to potrebné, akákoľvek iná vhodná analytická metóda.

Článok 19

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zohľadniť tradičný postup dynamického stárenia brandy v členských štátoch známeho ako systém „ criaderas y solera “ alebo systém „ solera e criaderas “ uvedeného v prílohe III, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia tým, že:

a) 

stanoví výnimky z článku 13 ods. 6, týkajúce sa špecifikácie doby zrenia alebo veku v popise, prezentácii alebo označovaní takéhoto brandy; a

b) 

zavedie vhodné mechanizmy kontroly pre takéto brandy.

2.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide o zriadenie verejného registra subjektov, ktoré vymenuje každý členský štát pre dohľad nad postupmi stárenia, ako sa uvádza v článku 13 ods. 6.

Článok 20

Vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijímať:

a) 

pravidlá potrebné pre komunikáciu členských štátov so subjektmi vymenovanými na dohľad nad postupmi stárenia v súlade s článkom 13 ods. 6;

b) 

jednotné pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie v popise, prezentácii alebo označovaní liehovín uvedené v článku 14;

c) 

pravidlá o používaní symbolu Únie v popise, prezentácii a označovaní liehovín uvedené v článku 16;

d) 

podrobné technické pravidlá referenčných analytických metód v Únii uvedené v článku 18.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

KAPITOLA III

ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Článok 21

Ochrana zemepisných označení

1.  
Zemepisné označenia chránené podľa tohto nariadenia môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý umiestňuje na trh liehovinu vyrobenú v súlade so špecifikáciou príslušného výrobku.
2.  

Zemepisné označenia chránené podľa tohto nariadenia sú chránené pred:

a) 

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym komerčným použitím názvu zapísaného v registri pre výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú uvedené výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, a to aj v prípade, keď sa uvedené výrobky používajú ako zložka;

b) 

akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vzbudzovaním dojmu, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo služieb, alebo ak je chránený názov preložený alebo doplnený výrazom ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „aróma“, „ako“ alebo podobne, a to aj v prípade, keď sa uvedené výrobky používajú ako zložka;

c) 

akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti výrobku v jeho popise, prezentácii alebo označení, ktoré by mohlo vzbudzovať falošný dojem, pokiaľ ide o pôvod daného výrobku;

d) 

akýmikoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod daného výrobku.

3.  
Zemepisné označenia chránené podľa tohto nariadenia sa v Únii nesmú stať druhovými.
4.  
Ochrana uvedená v odseku 2 sa vzťahuje aj na tovary, ktoré vstupujú na colné územie Únie bez toho, aby v nej boli prepustené do voľného obehu.

Článok 22

Špecifikácia výrobkov

1.  

Zemepisné označenie chránené podľa tohto nariadenia musí byť v súlade so špecifikáciou výrobku, v ktorej sa uvádzajú aspoň tieto informácie:

a) 

názov, ktorý má byť chránený ako zemepisné označenie, v podobe, v akej sa používa v obchodnom styku alebo bežnom jazyku, len v jazykoch, ktoré sa používajú alebo sa historicky používali na opis konkrétneho výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti v pôvodnom písme a v prepise do latinky, ak pôvodným písmom nie je latinka;

b) 

kategória liehoviny alebo výraz „liehovina“, ak daná liehovina nespĺňa požiadavky stanovené pre kategórie liehovín stanovené v prílohe I;

c) 

popis charakteristík liehoviny, v prípade potreby vrátane surovín, z ktorých je vyrobená, ako aj hlavných fyzikálnych, chemických alebo organoleptických vlastností výrobku a špecifických vlastností výrobku v porovnaní s liehovinami tej istej kategórie;

d) 

vymedzenie zemepisnej oblasti ohraničenej s ohľadom na súvislosť uvedenú v písmene f);

e) 

popis spôsobu výroby liehoviny a ak je to vhodné, aj originálnych a nemenných miestnych spôsobov výroby;

f) 

podrobnosti, ktorými sa potvrdzuje súvislosť danej kvality, dobrej povesti alebo iných charakteristík liehoviny s jej zemepisným pôvodom;

g) 

názvy a adresy príslušných orgánov, alebo, ak sú k dispozícii, názvy a adresy subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami špecifikácie výrobku podľa článku 38, a ich osobitné úlohy;

h) 

každé osobitné pravidlo označovania pre príslušné zemepisné označenie.

V prípade potreby sa požiadavky na balenie uvedú v špecifikácii výrobku spolu s odôvodnením, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä na právo Únie, ktoré sa týka voľného pohybu tovaru a voľného poskytovania služieb.

2.  
Technická dokumentácia predložená ako súčasť ktorejkoľvek žiadosti do 8. júna 2019 podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 sa podľa tohto článku považuje za špecifikáciu výrobku.

Článok 23

Obsah žiadosti o zápis zemepisného označenia do registra

1.  

Žiadosť o zápis zemepisného označenia do registra podľa článku 24 ods. 5 alebo 8 musí obsahovať aspoň:

a) 

názov a adresu skupiny žiadateľov a príslušných orgánov alebo, ak sú k dispozícii, subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami špecifikácie výrobku;

b) 

špecifikáciu výrobku stanovenú v článku 22;

c) 

jednotný dokument, v ktorom sa uvedú:

i) 

hlavné prvky špecifikácie výrobku vrátane názvu, ktorý má byť chránený, kategória, do ktorej patrí liehovina, alebo výraz „liehovina“, spôsob výroby, opis charakteristík liehoviny, stručné vymedzenie zemepisnej oblasti a v prípade potreby osobitné pravidlá balenia a označovania;

ii) 

opis súvislosti medzi liehovinou a jej zemepisným pôvodom, ako sa uvádza v článku 3 bode 4, vrátane prípadných špecifických prvkov popisu výrobku alebo spôsobu výroby, ktoré uvedenú súvislosť odôvodňujú.

Žiadosť uvedená v článku 24 ods. 8 musí obsahovať aj odkaz na zverejnenie špecifikácie výrobku a dôkaz, že názov výrobku je v krajine pôvodu chránený.

2.  

Dokumentácia žiadosti uvedená v článku 24 ods. 7 musí obsahovať:

a) 

názov a adresu skupiny žiadateľov;

b) 

jednotný dokument uvedený v odseku 1 písm. c) tohto článku;

c) 

vyhlásenie členského štátu, že považuje žiadosť za spĺňajúcu požiadavky tohto nariadenia a ustanovenia prijaté na jeho základe;

d) 

odkaz na zverejnenie špecifikácie výrobku.

Článok 24

Žiadosť o zápis zemepisného označenia do registra

1.  
Žiadosť o zápis zemepisného označenia do registra podľa tejto kapitoly môže podať len skupina, ktorá pracuje s liehovinou, ktorej názov sa navrhuje do registra zapísať.
2.  
Ak nie je reálne, že dotknutí výrobcovia z dôvodu svojej početnosti, zemepisného sídla alebo organizačnej charakteristiky vytvoria skupinu, na účely tejto kapitoly sa za skupinu môže považovať orgán, ktorý určil členský štát. V takom prípade sa v dokumentácii žiadosti uvedenej v článku 23 ods. 2 tieto dôvody uvedú.
3.  

Na účely tejto kapitoly sa za skupinu môže považovať aj jediná fyzická alebo právnická osoba, ak sú splnené tieto dve podmienky:

a) 

dotknutá osoba je jediným výrobcom ochotným podať žiadosť a

b) 

charakteristika vymedzenej zemepisnej oblasti sa značne líši od charakteristiky susedných oblastí, charakteristika liehoviny sa líši od charakteristiky výrobku vyrobeného v susedných oblastiach alebo liehovina má osobitnú kvalitu, povesť či iné charakteristiky, ktoré možno jednoznačne pripísať jej zemepisnému pôvodu.

4.  
Ak ide o zemepisné označenie, ktoré určuje cezhraničnú zemepisnú oblasť, spoločnú žiadosť o zápis do registra môže podať viacero skupín z rôznych členských štátov alebo tretích krajín.

V prípade spoločnej žiadosti túto predkladá Komisii dotknutý členský štát alebo skupina žiadateľov v dotknutej tretej krajine, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov uvedenej tretej krajiny po porade so všetkými dotknutými orgánmi a skupinami žiadateľov. K spoločnej žiadosti sa priloží vyhlásenie uvedené v článku 23 ods. 2 písm. c) každého dotknutého členského štátu. Požiadavky stanovené v článku 23 musia byť splnené v každom dotknutom členskom štáte a každej dotknutej tretej krajine.

V prípade spoločnej žiadosti musí vo všetkých dotknutých členských štátoch prebehnúť súvisiace vnútroštátne námietkové konanie.

5.  
Ak sa žiadosť týka zemepisnej oblasti v určitom členskom štáte, uvedená žiadosť sa predloží orgánom uvedeného členského štátu.

Členský štát vhodnými prostriedkami preskúma žiadosť, aby overil, či je odôvodnená a či spĺňa požiadavky tejto kapitoly.

6.  
Ako súčasť prieskumu uvedeného v odseku 5 druhom pododseku začne členský štát vnútroštátne námietkové konanie, v rámci ktorého sa zabezpečí náležité zverejnenie žiadosti uvedenej v odseku 5 a poskytne primeraná lehota, počas ktorej akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem a bydlisko alebo sídlo na jeho území, môže voči žiadosti podať námietku.

Členský štát preskúma prípustnosť každej námietky doručenej v súlade s kritériami uvedenými v článku 28.

7.  
Ak sa členský štát po posúdení akejkoľvek prijatej námietky domnieva, že požiadavky tejto kapitoly sú splnené, môže prijať kladné rozhodnutie a žiadosť aj s dokumentáciou predložiť Komisii. V takom prípade informuje Komisiu o prípustných námietkach, ktoré mu boli doručené od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá v súlade s právnymi predpismi umiestňovala na trh predmetné výrobky s dotknutými názvami, a to nepretržite počas najmenej piatich rokov pred dňom uverejnenia uvedeného v odseku 6. Členské štáty takisto informujú Komisiu o všetkých vnútroštátnych súdnych konaniach, ktoré môžu mať vplyv na postup registrácie.

Členský štát zabezpečí, aby kladné rozhodnutie, ktoré prijme podľa prvého pododseku, bolo zverejnené a aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, mala možnosť podať opravný prostriedok.

Členský štát zabezpečí, aby sa zverejnila verzia špecifikácie výrobku, na základe ktorej prijal kladné rozhodnutie, a poskytne k nej elektronický prístup.

Členský štát zabezpečí aj náležité zverejnenie verzie špecifikácie výrobku, na základe ktorej Komisia prijala svoje rozhodnutie podľa článku 26 ods. 2

8.  
Ak sa žiadosť týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, žiadosť sa predloží Komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny.
9.  
Dokumenty uvedené v tomto článku, ktoré sa zasielajú Komisii, musia byť v jednom z úradných jazykov Únie.

Článok 25

Prechodná vnútroštátna ochrana

1.  
Členský štát môže prechodne poskytnúť ochranu názvu podľa tejto kapitoly na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii.
2.  
Takáto vnútroštátna ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o zápise do registra podľa tejto kapitoly alebo dňom stiahnutia žiadosti.
3.  
Ak názov nie je zapísaný do registra podľa tejto kapitoly, za dôsledky takejto vnútroštátnej ochrany zodpovedá výlučne príslušný členský štát.
4.  
Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa odseku 1 majú účinok iba na vnútroštátnej úrovni a nemajú vplyv na obchod v rámci Únie ani na medzinárodný obchod.

Článok 26

Preskúmanie Komisiou a zverejnenie na účely námietkového konania

1.  
Komisia vhodnými prostriedkami preskúma každú žiadosť, ktorá jej je doručená podľa článku 24, aby overila, či je odôvodnená, či spĺňa požiadavky tejto kapitoly a či boli zohľadnené záujmy zainteresovaných subjektov mimo členského štátu, ktorý žiadosť podal. Takéto preskúmanie vychádza z jednotného dokumentu uvedeného v článku 23 ods. 1 písm. c), pozostáva z overenia toho, či v žiadosti nie sú zjavné chyby a spravidla netrvá dlhšie ako šesť mesiacov. Ak sa však táto lehota prekročí, Komisia žiadateľovi bezodkladne písomne oznámi dôvody omeškania.

Komisia aspoň raz za mesiac zverejňuje zoznam názvov, v súvislosti s ktorými jej boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj dátum ich podania. V tomto zozname uvedie aj názov členského štátu alebo tretej krajiny, ktoré tieto žiadosti podali.

2.  
Ak sa na základe preskúmania vykonaného podľa odseku 1 prvého pododseku Komisia domnieva, že požiadavky tejto kapitoly sú splnené, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie jednotný dokument uvedený v článku 23 ods. 1 písm. c) a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku.

Článok 27

Námietkové konanie

1.  
Do troch mesiacov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie môžu orgány členského štátu či tretej krajiny alebo fyzická či právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem a bydlisko alebo sídlo v tretej krajine, podať Komisii oznámenie o námietke.

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem a bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte ako v tom, z ktorého bola žiadosť podaná, môže podať oznámenie o námietke členskému štátu, v ktorom má uvedená osoba bydlisko alebo sídlo, a to v lehote umožňujúcej podanie námietky podľa prvého pododseku.

Oznámenie o námietke obsahuje vyhlásenie, že žiadosť by mohla porušovať požiadavky tejto kapitoly.

Oznámenie o námietke, ktoré neobsahuje takéto vyhlásenie, je neplatné.

Komisia bezodkladne zašle oznámenie o námietke orgánu alebo subjektu, ktorý žiadosť podal.

2.  
Ak sa Komisii podá oznámenie o námietke a do dvoch mesiacov po nej nasleduje odôvodnená námietka, Komisia overí prípustnosť tejto odôvodnenej námietky.
3.  
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia prípustnej odôvodnenej námietky vyzve orgán alebo osobu, ktorá podala námietku, a orgán alebo subjekt, ktorý podal žiadosť, aby počas obdobia, ktoré neprekročí tri mesiace, začali príslušné konzultácie. Uvedená lehota začne plynúť dňom elektronického doručenia výzvy zainteresovaným stranám.

Orgán alebo osoba, ktorá podala námietku, a orgán alebo subjekt, ktorý podal žiadosť, začnú bezodkladne takéto príslušné konzultácie. Navzájom si poskytnú relevantné informácie, aby mohli posúdiť, či žiadosť o zápis do registra spĺňa požiadavky tejto kapitoly. Ak dohodu nedosiahnu, túto informáciu oznámia aj Komisii.

Keď zainteresované strany dosiahnu dohodu, orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola žiadosť podaná, oznámia Komisii všetky faktory, ktoré umožnili dosiahnuť dohodu, vrátane stanovísk žiadateľa a orgánov členského štátu či tretej krajiny alebo iných fyzických a právnických osôb, ktoré podali námietku.

Nezávisle od toho, či sa dohoda dosiahla alebo nedosiahla, sa oznámenie Komisii zašle do jedného mesiaca po ukončení konzultácií.

Komisia môže kedykoľvek počas týchto troch mesiacov na žiadosť žiadateľa predĺžiť lehotu na konzultácie najviac o tri mesiace.

4.  
Ak sa v nadväznosti na príslušné konzultácie uvedené v odseku 3 tohto článku údaje uverejnené v súlade s článkom 26 ods. 2 podstatne zmenia, Komisia zopakuje preskúmanie uvedené v článku 26.
5.  
Oznámenie o námietke, odôvodnená námietka a súvisiace dokumenty, ktoré sa zasielajú Komisii v súlade s odsekmi 1 až 4, musia byť v jednom z úradných jazykov Únie.

Článok 28

Dôvody námietky

1.  

Odôvodnená námietka uvedená v článku 27 ods. 2 je prípustná len vtedy, ak bola Komisii doručená v lehote stanovenej v uvedenom článku a ak z nej vyplýva, že:

a) 

navrhované zemepisné označenie nie je v súlade s vymedzením v článku 3 bode 4 alebo s požiadavkami uvedenými v článku 22;

b) 

zápis navrhovaného zemepisného označenia do registra by bol v rozpore s článkom 34 alebo 35;

c) 

zápis navrhovaného zemepisného označenia do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne zhodného názvu alebo ochrannej známky alebo existenciu výrobkov, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi na trhu aspoň päť rokov predo dňom uverejnenia stanoveným v článku 26 ods. 2, alebo

d) 

požiadavky uvedené v článkoch 31 a 32 nie sú splnené.

2.  
Dôvody námietky sa posúdia vo vzťahu k územiu Únie.

Článok 29

Prechodné obdobia na používanie zemepisných označení

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa udelí prechodné obdobie v trvaní najviac piatich rokov s cieľom umožniť, aby sa v prípade liehovín, ktoré pochádzajú z niektorého členského štátu alebo tretej krajiny a ktorých názov je v rozpore s článkom 21 ods. 2, naďalej používalo označenie, pod ktorým boli umiestnené na trh, pod podmienkou, že sa prípustnou námietkou podľa článku 24 ods. 6 alebo článku 27 preukáže, že zápis názvu do registra by ohrozil existenciu:

a) 

úplne zhodného názvu alebo zloženého názvu, v ktorom je jeden výraz zhodný s názvom, ktorý sa má zapísať do registra, alebo

b) 

iných názvov podobných názvu, ktorý sa má zapísať do registra, vzťahujúcich sa na liehoviny, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi na trhu aspoň päť rokov predo dňom uverejnenia stanoveným v článku 26 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

2.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 36, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa predĺži prechodné obdobie udelené podľa odseku 1 na najviac 15 rokov alebo ktorými sa v riadne odôvodnených prípadoch umožňuje predĺžiť používanie o najviac 15 rokov, ak sa preukáže, že:

a) 

označenie uvedené v odseku 1 sa v súlade s právnymi predpismi nepretržite a riadne používalo aspoň 25 rokov pred podaním žiadosti o ochranu Komisii;

b) 

účelom použitia označenia uvedeného v odseku 1 nikdy nebolo ťažiť z dobrej povesti zemepisného označenia zapísaného do registra, a

c) 

spotrebiteľ nebol ani nemohol byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod daného výrobku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

3.  
Keď sa používa označenie uvedené v odsekoch 1 a 2, krajina pôvodu sa jasne a viditeľne označí na označení.

Článok 30

Rozhodnutie o zápise do registra

1.  
Ak sa Komisia na základe jej dostupných informácií získaných preskúmaním podľa článku 26 ods. 1 prvého pododseku domnieva, že podmienky na zápis navrhovaného zemepisného označenia do registra nie sú splnené, informuje dotknutý žiadajúci členský štát alebo tretiu krajinu o dôvodoch zamietnutia a poskytne im dva mesiace na vyjadrenie. Ak Komisii neobdrží vyjadrenie alebo ak sa napriek doručenému vyjadreniu naďalej domnieva, že podmienky na zápis do registra nie sú splnené, prostredníctvom vykonávacích aktov zamietne žiadosť, pokiaľ žiadosť nebola stiahnutá. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.
2.  
Ak sa Komisii nedoručí oznámenie o námietke ani žiadna prípustná odôvodnená námietka podľa článku 27, bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 47 ods. 2 prijme vykonávacie akty, ktorými sa názov zapíše do registra.
3.  

Ak sa Komisii doručí prípustná odôvodnená námietka, po príslušných konzultáciách uvedených v článku 27 ods. 3 a po zohľadnení ich výsledkov konzultácií:

a) 

ak sa dosiahla dohoda, zapíše názov do registra prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 47 ods. 2 a v prípade potreby zmení informácie uverejnené podľa článku 26 ods. 2 za predpokladu, že nejde o podstatné zmeny, alebo

b) 

ak sa nedosiahla dohoda, prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o zápise do registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

4.  
Akty o zápise do registra a rozhodnutia o zamietnutí sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Aktom o zápise do registra sa udeľuje zemepisnému označeniu ochrana uvedená v článku 21.

Článok 31

Zmena špecifikácie výrobku

1.  
Akákoľvek skupina s oprávneným záujmom môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku.

V žiadosti sa opíšu a odôvodnia požadované zmeny.

2.  

Zmeny špecifikácie výrobku sa vzhľadom na ich význam rozdelia do dvoch kategórií:

a) 

zmeny na úrovni Únie, ktoré si vyžadujú námietkové konanie na úrovni Únie;

b) 

štandardné zmeny, ktoré sa majú riešiť s členským štátom alebo treťou krajinou.

3.  

Zmena sa považuje za zmenu na úrovni Únie, ak:

a) 

obsahuje zmenu názvu alebo niektorej časti zemepisného označenia zapísaného do registra podľa tohto nariadenia;

b) 

pozostáva zo zmeny názvu podľa právnych predpisov alebo kategórie liehoviny;

c) 

hrozí, že sa vylúči daná kvalita, dobrá povesť alebo iná charakteristika uvedenej liehoviny, ktorú možno v podstate pripísať jej zemepisnému pôvodu, alebo

d) 

prináša ďalšie obmedzenia pre umiestňovanie výrobku na trh.

Všetky ostatné zmeny sa považujú za štandardné zmeny.

Za štandardnú zmenu sa považuje aj dočasná zmena, ak sa týka dočasnej zmeny špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo súvisí s prírodnými katastrofami či nepriaznivými poveternostnými podmienkami oficiálne uznanými príslušnými orgánmi.

4.  
Zmeny na úrovni Únie schvaľuje Komisia. Postup schvaľovania sleduje mutatis mutandis postup stanovený v článku 24 a článkoch 26 až 30. Žiadosť o zmenu na úrovni Únie, ktorú podala tretia krajina alebo výrobcovia z tretích krajín, musí obsahovať dôkaz, že požadovaná zmena je v súlade s právnymi predpismi o ochrane zemepisného označenia platnými v uvedenej tretej krajine.
5.  
Štandardné zmeny musí schváliť členský štát, na území ktorého sa nachádza zemepisná oblasť dotknutého výrobku. Pokiaľ ide o tretie krajiny, zmeny musia byť schválené v súlade s právnymi predpismi platnými v dotknutej tretej krajine.
6.  
Preskúmanie žiadosti o zmenu sa týka iba navrhovanej zmeny.

Článok 32

Zrušenie

1.  

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty na zrušenie zápisu zemepisného označenia do registra, a to v každom z týchto prípadov:

a) 

ak už nie je možné zabezpečiť súlad s požiadavkami špecifikácie výrobku;

b) 

ak za najmenej sedem po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh umiestnený žiaden výrobok s daným zemepisným označením.

Na postup zrušenia sa mutatis mutandis uplatňujú články 24, 26, 27, 28 a 30.

2.  
Bez ohľadu na odsek 1 môže Komisia na žiadosť výrobcov liehoviny umiestňovanej na trh pod zemepisným označením zapísaným do registra prijať vykonávacie akty, ktorými zruší príslušný zápis do registra.
3.  
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 Komisia pred prijatím vykonávacieho aktu konzultuje s orgánmi členského štátu, orgánmi tretej krajiny alebo podľa možnosti s výrobcom v tretej krajine, ktorý pôvodne o zápis príslušného zemepisného označenia do registra požiadal, ak o zrušenie nežiada priamo pôvodný žiadateľ o zápis.
4.  
Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

Článok 33

Register zemepisných označení liehovín

1.  
Komisia do 8. júna 2021 prijme delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia zriadením verejne prístupného aktualizovaného elektronického registra zemepisných označení liehovín uznaných v rámci tohto systému (ďalej len „register“).
2.  
Názov zemepisného označenia sa do registra zapisuje pôvodným písmom. Ak pôvodným písmom nie je latinka, spolu s názvom v pôvodnom písme sa zapíše do registra aj jeho transkripcia alebo transliterácia v latinke.

Pre zemepisné označenia zapísané do registra podľa tejto kapitoly register umožňuje priamy prístup k jednotným dokumentom a obsahuje aj odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku.

Pre zemepisné označenia zapísané do registra pred 8. júnom 2019 umožňuje register priamy prístup k hlavným špecifikáciám technickej dokumentácie, ako sa uvádza v článku 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 110/2008.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 46, ktorými tento odsek doplní stanovením ďalších podrobných pravidiel formy a obsahu registra.

3.  
Zemepisné označenia liehovín vyrábaných v tretích krajinách, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, možno zapísať do registra ako zemepisné označenia.

Článok 34

Homonymné zemepisné označenia

1.  
Ak je názov, ktorý je predmetom podanej žiadosti, úplne alebo čiastočne homonymný s názvom už zapísaným v registri podľa tohto nariadenia, zapíše sa tento názov do registra s náležitým zreteľom na miestne a tradičné použitie a akékoľvek riziko zámeny.
2.  
Homonymný názov, ktorý vyvoláva u spotrebiteľa mylnú domnienku, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa do registra nezapíše, aj keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, región alebo miesto pôvodu uvedených výrobkov.
3.  
Používanie homonymného zemepisného označenia zapísaného do registra podlieha podmienke, že v praxi možno dostatočne rozlíšiť následne registrované homonymum a názov, ktorý už v registri zapísaný je, so zreteľom na potrebu zabezpečiť dotknutým výrobcom rovnosť zaobchádzania a neuvádzať spotrebiteľa do omylu.
4.  
Ochrana zemepisných označení liehovín podľa článku 21 tohto nariadenia sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté chránené zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov podľa nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 251/2014.

Článok 35

Špecifické dôvody na zamietnutie ochrany

1.  
Druhový názov nemožno chrániť ako zemepisné označenie.

Na určenie, či sa názov stal druhovým názvom alebo nie, sa zohľadňujú všetky relevantné faktory, najmä:

a) 

súčasný stav v Únii, najmä v oblasti spotreby;

b) 

príslušné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.

2.  
Názov nemožno chrániť ako zemepisné označenie, ak by ochranou s ohľadom na povesť ochrannej známky a jej dobré meno mohol byť spotrebiteľ uvedený do omylu, pokiaľ ide o skutočnú totožnosť liehoviny.
3.  
Názov možno chrániť ako zemepisné označenie, iba ak sa kroky pri výrobe, ktoré liehovine dodávajú kvalitu, dobrú povesť alebo inú charakteristiku, ktorú možno v podstate pripísať jej zemepisnému pôvodu, uskutočňujú v príslušnej zemepisnej oblasti.

Článok 36

Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami

1.  
Zápis ochrannej známky do registra, ktorej používanie zodpovedá alebo by zodpovedalo jednej či viacerým situáciám uvedeným v článku 21 ods. 2, sa zamietne alebo sa vyhlási za neplatný.
2.  
Ochrannú známku, ktorej používanie zodpovedá jednej alebo viacerým situáciám uvedeným v článku 21 ods. 2, pre ktorej zápis do registra bola podaná žiadosť, bola zapísaná do registra alebo bola používaním zavedená, ak túto možnosť stanovujú príslušné právne predpisy, v dobrej viere na území Únie pred dátumom podania žiadosti o ochranu zemepisného označenia Komisii, možno naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na zápis zemepisného označenia v registri, ak neexistujú dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 ( 10 ) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2017/1001 ( 11 ).

Článok 37

Existujúce zemepisné označenia zapísané v registri

Zemepisné označenia liehovín zapísané v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008, a tak chránené podľa uvedeného nariadenia, sú automaticky chránené ako zemepisné označenia podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra uvedeného v článku 33 tohto nariadenia.

Článok 38

Overovanie súladu so špecifikáciou výrobku

1.  
Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznam hospodárskych subjektov, ktoré vyrábajú liehoviny so zemepisným označením zapísaným v registri podľa tohto nariadenia.
2.  

Pokiaľ ide o zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny pochádzajúce z Únie a zapísané v registri podľa tohto nariadenia, overovanie súladu so špecifikáciou výrobku uvedenou v článku 22 pred umiestnením daného výrobku na trh vykonáva:

a) 

jeden alebo viaceré príslušné orgány uvedené v článku 43 ods. 1, alebo

b) 

kontrolné orgány v zmysle článku 2 druhého pododseku bodu 5 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré pôsobia ako orgány pre certifikáciu výrobkov.

Ak členský štát uplatňuje článok 24 ods. 2, overovanie súladu so špecifikáciou výrobku zabezpečuje iný orgán, než ten, ktorý sa považuje za skupinu podľa uvedeného odseku.

Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy členských štátov náklady na takéto overovanie súladu so špecifikáciou výrobku môžu znášať hospodárske subjekty, ktoré podliehajú uvedeným kontrolám.

3.  

Pokiaľ ide o zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny pochádzajúce z tretej krajiny a zapísané v registri podľa tohto nariadenia, overovanie súladu so špecifikáciou výrobku pred umiestnením daného výrobku na trh vykonáva:

a) 

príslušný orgán verejnej moci určený treťou krajinou, alebo

b) 

orgán pre certifikáciu výrobkov.

4.  
Členské štáty zverejnia názvy a adresy príslušných orgánov uvedených v odseku 2 a tieto informácie pravidelne aktualizujú.

Komisia zverejní názvy a adresy príslušných orgánov uvedených v odseku 3 a tieto informácie pravidelne aktualizuje.

5.  
Kontrolné orgány uvedené v odseku 2 písm. b) a orgány pre certifikáciu výrobkov uvedené v odseku 3 písm. b) musia dodržiavať európsku normu ISO/IEC 17065:2012 alebo akékoľvek jej uplatniteľné budúce revidované alebo zmenené znenie a musia byť v súlade s ňou akreditované.
6.  
Príslušné orgány uvedené v odsekoch 2 a 3, ktoré overujú súlad zemepisného označenia chráneného podľa tohto nariadenia so špecifikáciou výrobku, musia byť objektívne a nestranné. Musia mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.

Článok 39

Dohľad nad používaním názvov na trhu

1.  
Členské štáty vykonávajú na základe analýzy rizík kontroly, pokiaľ ide o používanie zemepisných označení zapísaných v registri podľa tohto nariadenia na trhu, a v prípade porušenia požiadaviek tejto kapitoly prijmú všetky potrebné opatrenia.
2.  
Členské štáty prijmú všetky vhodné administratívne a justičné opatrenia, aby predchádzali neoprávnenému používaniu alebo zastavili neoprávnené používanie názvov výrobkov alebo služieb, ktoré sa vyrábajú alebo umiestňujú na trh na ich území a na ktoré sa vzťahujú zemepisné označenia zapísané do registra podľa tohto nariadenia.

Členské štáty na tento účel určia orgány zodpovedné za vykonávanie týchto opatrení v súlade s postupmi určenými jednotlivými členskými štátmi.

Uvedené orgány musia poskytnúť primerané záruky objektívnosti a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.

3.  
Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy príslušných orgánov zodpovedných za kontroly, pokiaľ ide o používanie názvov na trhu, a určených v súlade s článkom 43. Komisia názvy a adresy týchto orgánov zverejní.

Článok 40

Postup a požiadavky, a plánovanie a predkladanie správ v súvislosti s vykonávaním kontrolných činností

1.  
Postupy a požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004 sa uplatňujú mutatis mutandis na kontroly stanovené v článkoch 38 a 39 tohto nariadenia.
2.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti zamerané na kontrolu povinností podľa tejto kapitoly výslovne uviedli v samostatnom oddiele viacročných národných plánov kontroly v súlade s článkami 41 až 43 nariadenia (ES) č. 882/2004.
3.  
Do výročných správ uvedených v článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa v samostatnom oddiele uvedú informácie, ktoré sa podľa uvedeného ustanovenia týkajú kontroly povinností stanovených týmto nariadením.

Článok 41

Delegované právomoci

1.  

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia stanovením ďalších podmienok, ktoré sa majú dodržiavať, vrátane prípadov, keď zemepisná oblasť zahŕňa viac ako jednu krajinu, pokiaľ ide o:

a) 

žiadosť o zápis zemepisného označenia do registra, ako sa uvádza v článkoch 23 a 24, a

b) 

predbežné vnútroštátne postupy, ako sa uvádza v článku 24, kontrolu zo strany Komisie, námietkové konanie a zrušenie zemepisných označení.

2.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46 na doplnenie tohto nariadenia stanovením podmienok a požiadaviek na postup týkajúci sa zmien na úrovni Únie a štandardných zmien vrátane dočasných zmien špecifikácie výrobku, ako sa uvádza v článku 31.

Článok 42

Vykonávacie právomoci

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa:

a) 

formy špecifikácie výrobku uvedenej v článku 22 a opatrení týkajúcich sa informácií, ktoré musí špecifikácia výrobku obsahovať, pokiaľ ide o súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a konečným výrobkom, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 písm. f);

b) 

postupov podávania námietok, ich formy a predkladania, ako sa uvádza v článkoch 27 a 28;

c) 

formy a predkladania žiadostí o zmeny na úrovni Únie a oznámení v súvislosti so štandardnými a dočasnými zmenami, ako sa uvádza v článku 31 ods. 4 a 5;

d) 

postupu zrušenia a formy postupu zrušenia uvedeného v článku 32, ako aj predkladania žiadostí o zrušenie, a

e) 

kontrol a overovania vrátane skúšok, ktoré majú vykonávať členské štáty, ako sa uvádza v článku 38.

2.  
Komisia prijme do 8. júna 2021 vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá pre postupy, formu a predkladanie žiadostí, ako sa uvádza v článkoch 23 a 24, a to aj v prípade žiadostí týkajúcich sa viac ako jedného vnútroštátneho územia.
3.  
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

KAPITOLA IV

KONTROLY, VÝMENA INFORMÁCIÍ A PRÁVNE PREDPISY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 43

Kontrola liehovín

1.  
Za kontrolu liehovín zodpovedajú členské štáty. Tieto prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a určia príslušné orgány zodpovedné za zabezpečenie súladu s týmto nariadením.
2.  
Komisia zabezpečí jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a v prípade potreby prijme prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá pre administratívne a fyzické kontroly, ktoré majú členské štáty vykonávať s ohľadom na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

Článok 44

Výmena informácií

1.  
Členské štáty a Komisia si navzájom poskytujú informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.
2.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty týkajúce sa povahy a typu informácií, ktoré sa majú vymieňať, a metód výmeny informácií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2.

Článok 45

Právne predpisy členských štátov

1.  
Pri uplatňovaní politiky kvality liehovín, ktoré sa vyrábajú na ich území, a najmä zemepisných označení zapísaných v registri alebo na ochranu nových zemepisných označení môžu členské štáty stanoviť v oblasti výroby, popisu, prezentácie a označovania prísnejšie pravidlá ako pravidlá stanovené v prílohách I a II, pokiaľ sú zlučiteľné s právom Únie.
2.  
Bez ohľadu na odsek 1 členské štáty nesmú zakázať ani obmedziť dovoz, predaj ani spotrebu liehovín vyrábaných v iných členských štátoch alebo tretích krajinách, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA V

DELEGOVANIE PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Delegovanie právomoci a vykonávacie ustanovenia

Článok 46

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 a 19 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 24. mája 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 33 a 41 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 24. mája 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
4.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 50 sa Komisii udeľuje na obdobie šiestich rokov od 24. mája 2019.
5.  
Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8, 19, 33, 41 a 50 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
6.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
7.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
8.  
Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8, 19, 33, 41 a 50 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 47

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha Výbor pre liehoviny zriadený nariadením (EHS) č. 1576/89. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

ODDIEL 2

Ustanovenia o výnimkách, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 48

Výnimka z požiadaviek na menovité množstvá v smernici 2007/45/ES

Odchylne od článku 3 smernice 2007/45/ES a od šiesteho riadku oddielu 1 prílohy k uvedenej smernici sa jedenkrát destilované šóčú ( 12 ) vyrábané periodickou destiláciou a fľašované v Japonsku môže umiestňovať na trh Únie v menovitých množstvách 720 ml a 1 800 ml.

Článok 49

Zrušenie

1.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 50, nariadenie (ES) č. 110/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 25. mája 2021. Kapitola III uvedeného nariadenia sa však zrušuje s účinnosťou od 8. júna 2019.
2.  

Odchylne od odseku 1:

a) 

článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 110/2008 sa naďalej uplatňuje až do 25. mája 2021;

b) 

článok 20 nariadenia (ES) č. 110/2008 a bez toho, aby bola dotknutá uplatniteľnosť iných ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 716/2013 ( 13 ), článok 9 uvedeného vykonávacieho nariadenia sa bude naďalej uplatňovať až do dokončenia postupov stanovených v článku 9 uvedeného vykonávacieho nariadenia, v každom prípade však najneskôr do 25. mája 2021 a

c) 

príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa uplatňuje naďalej až do zriadenia registra uvedeného v článku 33 tohto nariadenia.

3.  
Odkazy na nariadenie (ES) č. 110/2008 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 50

Prechodné opatrenia

▼C2

1.  
Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ale spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 110/2008 a boli vyrobené pred 25. májom 2021, sa môžu naďalej umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob.

▼B

2.  
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku liehoviny, ktorých popis, prezentácia alebo označovanie nie sú v súlade s článkami 21 a 36 tohto nariadenia, ale sú v súlade s článkami 16 a 23 nariadenia (ES) č. 110/2008 a boli označené pred 8. júnom 2019 sa môžu naďalej umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob.
3.  
Komisia je do 25. mája 2025 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 46, ktorými sa mení článok 3 ods. 2, 3, 9, 10, 11 a 12, článok 10 ods. 6 a 7 a články 11, 12 a 13 alebo sa dopĺňa toto nariadenie tým, že sa odchýli od uvedených ustanovení.

Delegované akty uvedené v prvom pododseku sa výslovne obmedzujú na naplnenie preukázaných potrieb vyplývajúcich zo situácie na trhu.

Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každé vymedzenie, technickú definíciu alebo požiadavku v ustanoveniach, ktoré sú uvedené v prvom pododseku.

4.  
Články 22 až 26, 31 a 32 tohto nariadenia sa neuplatňujú na žiadosti o zápis do registra ani na žiadosti o zmenu, ako ani na žiadosti o zrušenie, o ktorých k 8. júnu 2019 nebolo ešte rozhodnuté. Článok 17 ods. 4, 5 a 6 a články 18 a 21 nariadenia (ES) č. 110/2008 sa na takéto žiadosti a žiadosti o zrušenie uplatňujú aj naďalej.

Ustanovenia o námietkovom konaní uvedené v článkoch 27, 28 a 29 tohto nariadenia sa nevzťahujú na žiadosti o zápis do registra alebo o zmenu, v prípade ktorých hlavné špecifikácie technickej dokumentácie alebo žiadosť o zmenu už boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie8. júna 2019 na predkladanie námietok. Článok 17 ods. 7 nariadenia (ES) č. 110/2008 sa na takéto žiadosti uplatňuje naďalej.

Ustanovenia o námietkovom konaní uvedené v článkoch 27, 28 a 29 tohto nariadenia sa nevzťahujú na žiadosti o zrušenie, o ktorých k 8. júnu 2019 nebolo ešte rozhodnuté. Článok 18 nariadenia (ES) č. 110/2008 sa na takéto žiadosti o zrušenie uplatňuje naďalej.

5.  
Pokiaľ ide o zemepisné označenia zapísané do registra podľa kapitoly III tohto nariadenia a v prípade ktorých o žiadosti o zápis do registra nebolo ešte rozhodnuté k dátumu uplatňovania vykonávacích aktov, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá pre postupy, formu a predkladanie žiadostí, ako sa uvádza v článku 23, a ktoré sú stanovené v článku 42 ods. 2 tohto nariadenia, môže register poskytnúť priamy prístup k hlavným špecifikáciám technickej dokumentácie v zmysle článku 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 110/2008.
6.  
Pokiaľ ide o zemepisné označenia zapísané do registra v súlade s nariadením (ES) č. 110/2008, Komisia na žiadosť členského štátu zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie jednotný dokument, ktorý tento členský štát predložil. V tomto zverejnení sa uvedie odkaz na zverejnenie špecifikácie výrobku a po ňom už námietkové konanie nenasleduje.

Článok 51

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. mája 2021.

▼C1

2.  
Bez ohľadu na odsek 1 sa článok 14 ods. 2, článok 16, článok 20 písm. c), články 21, 22 a 23, článok 24 ods. 1, 2 a 3, článok 24 ods. 4 prvý a druhý pododsek, článok 24 ods. 8 a 9, články 25 až 42, články 46 a 47, článok 50 ods. 1, 4 a 6, bod 39 písm. d) a bod 40 písm. d) prílohy I a vymedzenia pojmov stanovené v článku 3 súvisiace s uvedenými ustanoveniami uplatňujú od 8. júna 2019.

▼B

3.  
Delegované akty stanovené v článkoch 8, 19 a 50 prijaté v súlade s článkom 46 a vykonávacie akty stanovené v článku 8 ods. 4 a článkoch 20, 43 a 44 prijaté v súlade s článkom 47 sa uplatňujú od 25. mája 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

KATEGÓRIE LIEHOVÍN

1.    Rum

a) 

Rum je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou zápary pripravenej alkoholovou fermentáciou melasy alebo sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe trstinového cukru, alebo samotnej šťavy z cukrovej trstiny, pričom sa destiluje na menej ako 96 % obj. etylalkoholu, takže destilát má rozoznateľné špecifické organoleptické vlastnosti rumu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu v rume je 37,5 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Rum sa nearomatizuje.

e) 

Rum môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Rum môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

V prípade zemepisných označení zapísaných do registra podľa tohto nariadenia možno názov rumu podľa právnych predpisov doplniť:

i) 

výrazom „traditionnel“ alebo „tradicional“, ak predmetný rum:

— 
je vyrobený destiláciou na menej ako 90 % obj. po alkoholovej fermentácii látok, z ktorých vzniká alkohol a ktoré pochádzajú výlučne z príslušného miesta výroby, a
— 
má obsah prchavých látok najmenej 225 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu, a
— 
nie je sladený;
ii) 

výrazom „poľnohospodársky“, ak predmetný rum spĺňa požiadavky podľa bodu i) a bol vyrobený výlučne destiláciou po alkoholovej fermentácii šťavy cukrovej trstiny. Výraz „poľnohospodársky“ sa môže používať len v prípade zemepisného označenia francúzskych zámorských departementov alebo autonómneho regiónu Madeira.

Týmto písmenom nie je dotknuté používanie výrazu „poľnohospodársky“, „ traditionnel “ alebo „ tradicional “ v spojení s akýmkoľvek výrobkom, na ktorý sa táto kategória nevzťahuje, podľa ich vlastných špecifických kritérií.

2.    Whisky alebo whiskey

a) 

Whisky alebo whiskey je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne vykonaním všetkých týchto výrobných činností:

i) 

destiláciou zápary vyrobenej zo sladovaných obilnín s celými zrnami nesladovaných obilnín alebo bez nich, ktorá je:

— 
scukrená sladovou amylázou, ktorá sa v nej nachádza, s inými prírodnými enzýmami alebo bez nich,
— 
fermentovaná pôsobením kvasiniek;
ii) 

každá destilácia sa vykonáva na menej ako 94,8 % obj., takže destilát má arómu a chuť pochádzajúce z použitých surovín;

iii) 

zrením konečného destilátu prebiehajúcim najmenej tri roky v drevených sudoch, ktorých objem nepresahuje 700 litrov.

Konečný destilát, do ktorého sa môže pridať iba voda a obyčajný karamel (na farbenie), si zachováva farbu, arómu a chuť, ktoré pochádzajú z výrobného procesu uvedeného v bodoch i), ii) a iii).

b) 

Minimálny obsah alkoholu whisky alebo whiskey je 40 % obj..

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená, a to ani na dotvorenie chuti, ani aromatizovaná, ani obsahovať iné prídavné látky okrem obyčajného karamelu (E 150a) používaného na úpravu farby.

e) 

Názov podľa právnych predpisov „whisky“ alebo „whiskey“ možno doplniť výrazom „single malt“, len ak je destilovaná výlučne zo sladového jačmeňa v jednom liehovare.

3.    Obilný destilát

a) 

Obilný destilát je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne destiláciou fermentovanej zápary z celých zŕn obilnín a ktorej organoleptické vlastnosti pochádzajú z použitých surovín.

b) 

S výnimkou liehoviny Korn je minimálny obsah alkoholu obilného destilátu 35 % obj..

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Obilný destilát sa nearomatizuje.

e) 

Obilný destilát môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na úpravu farby.

f) 

Obilný destilát môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 10 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

Obilný destilát môže mať názov podľa právnych predpisov „obilné brandy“, ak sa vyrobil destiláciou na menej ako 95 % obj. z fermentovanej zápary z celých zŕn obilnín, pričom musí mať organoleptické vlastnosti pochádzajúce z použitých surovín.

h) 

V názve podľa právnych predpisov „obilný destilát“ alebo „obilné brandy“ slovo „obilný“ či „obilné“ možno nahradiť názvom obilniny použitej výlučne pri výrobe uvedenej liehoviny.

4.    Vínny destilát alebo Vínovica

a) 

Vínny destilát alebo Vínovica je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

▼C1

i) 

vyrába sa výlučne destiláciou, a to na menej ako 86 % obj., vína, vína obohateného alkoholom na destiláciu alebo destilátu z vína;

▼B

ii) 

má obsah prchavých látok v množstve najmenej 125 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iii) 

má maximálny obsah metanolu 200 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu vínneho destilátu je 37,5 % obj..

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Vínny destilát alebo Vínovica sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e) 

Vínny destilát alebo Vínovica môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Vínny destilát alebo Vínovica môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

Ak sa vínny destilát alebo vínovica nechá zrieť, môže sa naďalej umiestňovať na trh ako „vínny destilát“ alebo „vínovica“ za predpokladu, že doba zrenia zodpovedá dobe zrenia stanovenej pre liehoviny kategórie 5 alebo je dlhšia.

h) 

Týmto nariadením nie je dotknuté používanie výrazu „Branntwein“ v kombinácii s výrazom „essig“ pri prezentácií a označovaní octu.

5.    Brandy alebo Weinbrand

a) 

Brandy alebo Weinbrand je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa z vínneho destilátu, do ktorého sa môže pridať destilát z vína, ak destilát z vína bol destilovaný na menej ako 94,8 % obj. a obsahuje najviac 50 % alkoholu v konečnom výrobku;

ii) 

zrela minimálne:

— 
jeden rok v dubových nádobách s objemom aspoň 1 000 litrov; alebo
— 
šesť mesiacov v dubových sudoch s objemom menším ako 1 000 litrov;
iii) 

má obsah prchavých látok v množstve najmenej 125 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu, ktoré pochádzajú výlučne z destilácie použitých surovín;

iv) 

má maximálny obsah metanolu 200 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu brandy alebo Weinbrand je 36 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Brandy alebo Weinbrand sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e) 

Brandy alebo Weinbrand môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Brandy alebo Weinbrand môže byť sladené na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 35 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

6.    Destilát z hroznových výliskov (matolín) alebo matolinovica alebo terkelica

a) 

Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica alebo terkelica je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa výlučne z hroznových výliskov, ktoré sa fermentujú a destilujú buď priamo vodnou parou, alebo po pridaní vody, a sú splnené obe tieto podmienky:

— 
každá destilácia sa vykonáva na menej ako 86 % obj.,
— 
prvá destilácia sa vykonáva za prítomnosti samotných hroznových výliskov;
ii) 

k hroznovým výliskom možno pridať vínne kaly, pričom ich množstvo nepresiahne 25 kg kalov na 100 kg použitých hroznových výliskov;

iii) 

množstvo alkoholu, ktoré pochádza z kalov, neprekročí 35 % obj. celkového množstva alkoholu v konečnom výrobku;

iv) 

má obsah prchavých látok v množstve najmenej 140 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu a má maximálny obsah metanolu 1 000 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu destilátu z hroznových výliskov alebo matolinovice alebo terkelice je 37,5 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica alebo terkelica sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e) 

Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica alebo terkelica môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica alebo terkelica môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

7.    Destilát z ovocných výliskov

a) 

Destilát z ovocných výliskov je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa výlučne fermentáciou a destiláciou ovocných výliskov okrem hroznových výliskov a sú splnené obe tieto podmienky:

— 
každá destilácia sa vykonáva na menej ako 86 % obj.,
— 
prvá destilácia sa vykonáva za prítomnosti samotných výliskov,
ii) 

má obsah prchavých látok v množstve najmenej 200 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iii) 

maximálny obsah metanolu je 1 500 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iv) 

maximálny obsah kyseliny kyanovodíkovej je 7 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu v prípade výliskov z kôstkového ovocia.

b) 

Minimálny obsah alkoholu destilátu z ovocných výliskov je 37,5 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Destilát z ovocných výliskov sa nearomatizuje.

e) 

Destilát z ovocných výliskov môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Destilát z ovocných výliskov môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

Názov podľa právnych predpisov obsahuje názov použitého ovocia, za ktorým nasleduje výraz „destilát z výliskov“. Ak sú použité výlisky z viacerých rôznych druhov ovocia, názov podľa právnych predpisov musí byť „destilát z ovocných výliskov“ a môže sa doplniť názvom každého ovocia v zostupnom poradí použitého množstva.

8.    Hrozienkový destilát alebo raisin brandy

a) 

Hrozienkový destilát alebo raisin brandy je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou zápary pripravenej alkoholovou fermentáciou extraktu sušených hroznových bobúľ odrody „Corinth Black“ alebo „alexandrijský muškát“ na menej ako 94,5 % obj. alkoholu tak, že aróma a chuť destilátu pochádzajú zo surovín použitých na destiláciu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu hrozienkového destilátu alebo raisin brandy je 37,5 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Hrozienkový destilát alebo raisin brandy sa nearomatizuje.

e) 

Hrozienkový destilát alebo raisin brandy môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Hrozienkový destilát alebo raisin brandy môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

9.    Ovocný destilát

a) 

Ovocný destilát je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou čerstvého a dužinatého ovocia, s kôstkami alebo bez nich, vrátane banánov, alebo šťavy z takéhoto ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny;

ii) 

každá destilácia sa vykonáva na menej ako 86 % obj. tak, že destilát získa arómu a chuť pochádzajúcu z destilovaných surovín;

iii) 

má obsah prchavých látok v množstve najmenej 200 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iv) 

v prípade destilátov z kôstkového ovocia obsahuje najviac 7 gramov kyseliny kyanovodíkovej na hektoliter 100 % obj. alkoholu.

b) 

Maximálny obsah metanolu ovocného destilátu je 1 000 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu okrem:

i) 

ovocných destilátov vyrobených z tohto ovocia alebo bobuľovitého ovocia, v prípade ktorých je maximálny obsah metanolu 1 200 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu:

— 
jablká (Malus domestica Borkh.),
— 
marhule (Prunus armeniaca L.),
— 
slivky (Prunus domestica L.),
— 
bystrické slivky (Prunus domestica L.),
— 
mirabelky [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],
— 
broskyne [Prunus persica (L.) Batsch],
— 
hrušky (Pyrus communis L.) okrem hrušiek odrody Williams (Pyrus communis L. cv „Williams“),
— 
černice (Rubus sect. Rubus),
— 
maliny (Rubus idaeus L.).
ii) 

ovocných destilátov vyrobených z tohto ovocia alebo bobuľovitého ovocia, v prípade ktorých je maximálny obsah metanolu 1 350 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu:

— 
dula podlhovastá (Cydonia oblonga Mill.),
— 
borievky (Juniperus communis L. alebo Juniperus oxicedrus L.),
— 
hrušky Williams (Pyrus communis L. cv „Williams“),
— 
čierne ríbezle (Ribes nigrum L.),
— 
červené ríbezle (Ribes rubrum L.),
— 
ruža šípová (Rosa canina L.),
— 
baza čierna (Sambucus nigra L.),
— 
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.),
— 
jarabina oskorušová (Sorbus domestica L.),
— 
jarabina brekyňová (Sorbus torminalis (L.) Crantz).
c) 

Minimálny obsah alkoholu ovocného destilátu je 37,5 % obj.

d) 

Ovocný destilát sa neprifarbuje.

e) 

Bez ohľadu na písmeno d) tejto kategórie a odchylne od kategórie potravín 14.2.6 časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa však na prispôsobenie zafarbenia ovocných destilátov, ktoré boli stárené v kontakte s drevom aspoň jeden rok, môže použiť karamel.

f) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

g) 

Ovocný destilát sa nearomatizuje.

h) 

Ovocný destilát môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 18 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

i) 

Názov podľa právnych predpisov ovocného destilátu je „destilát“ doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny. V bulharskom, českom, gréckom, chorvátskom, poľskom, rumunskom, slovenskom a slovinskom jazyku možno názov podľa právnych predpisov vyjadriť názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny s príponou.

Alternatívne:

i) 

názov podľa právnych predpisov uvedený v prvom pododseku môže byť „wasser“ spolu s názvom ovocia, alebo

ii) 

v týchto prípadoch sa môžu prípadne použiť tieto názvy podľa právnych predpisov:

— 
kirsch “ v prípade čerešňového destilátu (Prunus avium (L.) L.),
— 
„slivka“, „bystrická slivka“ alebo „slivovica“ v prípade slivkového destilátu (Prunus domestica L.),
— 
„mirabelka“ v prípade mirabelkového destilátu (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.);
— 
„plod planiky“ v prípade destilátu z plodu planiky (Arbutus unedo L.),
— 
„Golden Delicious“ v prípade destilátu z jabĺk (Malus domestica var. „Golden Delicious“),
— 
Obstler “ v prípade ovocného destilátu vyrobeného z ovocia, s bobuľovitým ovocím alebo bez neho, ak aspoň 85 % zápary pochádza z rôznych odrôd jabĺk, hrušiek, alebo z oboch.

Názov „ Williams “ alebo „williams“ možno používať len na umiestnenie hruškového destilátu vyrobeného výlučne z hrušiek odrody „Williams“ na trh.

V prípade rizika, že by konečný spotrebiteľ ľahko neporozumel jednému z názvov podľa právnych predpisov neobsahujúcich slovo „destilát“ uvedených v tomto písmene, v popise, prezentácii a označení sa musí uvádzať slovo „destilát“, ktoré možno doplniť o vysvetlenie.

j) 

Kedykoľvek sú spolu destilované dva alebo viaceré druhy ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny, výrobok sa musí umiestňovať na trh pod názvom podľa právnych predpisov:

— 
„ovocný destilát“ pre liehoviny vyrobené výlučne destiláciou ovocia alebo bobuľovitého ovocia, alebo oboch, alebo
— 
„zeleninový destilát“ pre liehoviny vyrobené výlučne destiláciou zeleniny, alebo
— 
„ovocný a zeleninový destilát“ pre liehoviny vyrobené destiláciou kombinácie ovocia, bobuľovitého ovocia a zeleniny.

Názov podľa právnych predpisov možno doplniť názvom každého druhu ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny v zostupnom poradí použitého množstva.

10.    Destilát z jablčného vína (cider destilát), destilát z hruškového vína (perry destilát) a destilát z jablčného a hruškového vína (cider a perry destilát)

a) 

Destilát z jablčného vína (cider destilát), destilát z hruškového vína (perry destilát) a destilát z jablčného a hruškového vína (cider a perry destilát) sú liehoviny, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

i) 

vyrábajú sa výlučne destiláciou jablčného vína (cideru) alebo hruškového vína (perry) destilovaného na menej ako 86 % obj. tak, že destilát získa arómu a chuť pochádzajúce z ovocia;

ii) 

majú obsah prchavých látok v množstve najmenej 200 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iii) 

majú maximálny obsah metanolu 1 000 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu destilátu z jablčného vína (cider destilátu), destilátu z hruškového vína (perry destilátu) a destilátu z jablčného a hruškového vína (cider a perry destilátu) je 37,5 % obj..

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Destilát z jablčného vína (cider destilát), destilát z hruškového vína (perry destilát) a destilát z jablčného a hruškového vína (cider a perry destilát) sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.

e) 

Destilát z jablčného vína (cider destilát), destilát z hruškového vína (perry destilát) a destilát z jablčného a hruškového vína (cider a perry destilát) môžu obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Destilát z jablčného vína (cider destilát), destilát z hruškového vína (perry destilát) a destilát z jablčného a hruškového vína (cider a perry destilát) môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 15 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

Názov podľa právnych predpisov musí byť:

— 
„destilát z jablčného vína“ alebo „cider destilát“ pre liehoviny vyrobené výlučne destiláciou jablčného vína (cideru),
— 
„destilát z hruškového vína“ alebo „perry destilát“ pre liehoviny vyrobené výlučne destiláciou hruškového vína (perry), alebo
— 
„destilát z jablčného a hruškového vína“ alebo „cider a perry destilát“ pre liehoviny vyrobené výlučne destiláciou jablčného a hruškového vína (cideru a perry).

11.    Medový destilát

a) 

Medový destilát je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa výlučne fermentáciou a destiláciou medovej zápary;

ii) 

destiluje sa na menej ako 86 % obj. tak, aby destilát mal organoleptické vlastnosti pochádzajúce z použitých surovín.

b) 

Minimálny obsah alkoholu medového destilátu je 35 % obj..

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Medový destilát sa nearomatizuje.

e) 

Medový destilát môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Medový destilát môže byť sladený iba medom na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov medu na liter, vyjadreného ako invertný cukor.

12.    Hefebrand alebo destilát z kalov

a) 

Hefebrand alebo destilát z kalov je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou vínnych kalov, pivných kalov alebo kalov z fermentovaného ovocia na menej ako 86 % obj.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny Hefebrand alebo destilátu z kalov je 38 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Hefebrand alebo destilát z kalov sa nearomatizuje.

e) 

Hefebrand alebo destilát z kalov môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Hefebrand alebo destilát z kalov môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

Názov podľa právnych predpisov „Hefebrand“ alebo „destilát z kalov“ sa doplní názvom použitých surovín.

13.    Pivný destilát alebo Pivovica

a) 

Pivný destilát alebo Pivovica je liehovina vyrobená výlučne priamou destiláciou čerstvého piva za normálneho tlaku na obsah alkoholu menej ako 86 % obj. tak, že výsledný destilát má organoleptické vlastnosti pochádzajúce z piva.

b) 

Minimálny obsah alkoholu pivného destilátu alebo pivovice je 38 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Pivný destilát alebo Pivovica sa nearomatizuje.

e) 

Pivný destilát alebo Pivovica môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Pivný destilát alebo Pivovica môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

14.    Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov

a) 

Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov je liehovina, ktorá sa vyrába výlučne fermentáciou a destiláciou hľúz jeruzalemských artičokov (Helianthus tuberosus L.) na menej ako 86 % obj.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny topinambur alebo destilátu z jeruzalemských artičokov je 38 % obj.

c) 

Nepridáva sa alkohol, zriedený ani nezriedený.

d) 

Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov sa nearomatizuje.

e) 

Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov môže obsahovať iba pridaný karamel ako prostriedok na prispôsobenie zafarbenia.

f) 

Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičokov môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 20 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

15.    Vodka

a) 

Vodka je liehovina vyrábaná z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu získaného fermentáciou kvasinkami buď:

— 
zo zemiakov alebo z obilnín alebo oboch,
— 
z iných poľnohospodárskych surovín,

destilovaného tak, že organoleptické vlastnosti použitých surovín a vedľajších produktov vzniknutých pri fermentácii sa selektívne redukujú.

Po tom môže nasledovať ďalšia destilácia alebo spracovanie za použitia vhodných technologických pomocných látok alebo oba tieto postupy vrátane použitia aktívneho uhlia tak, aby sa dosiahli špeciálne organoleptické vlastnosti.

Najvyšší obsah rezíduí pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu používaný na výrobu vodky musí spĺňať hodnoty uvedené v článku 5 písm. d) okrem toho, že obsah metanolu nesmie prekročiť 10 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu vodky je 37,5 % obj.

c) 

Jediné arómy, ktoré možno pridať, sú prírodné aromatické látky alebo aromatické prípravky, ktoré sú prítomné v destiláte získanom z fermentovaných surovín. Výrobku možno dodať okrem prevládajúcej chuti a vône aj iné špeciálne organoleptické vlastnosti.

d) 

Vodka sa neprifarbuje.

e) 

Vodka môže byť sladená na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 8 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

f) 

V popise, prezentácii alebo označovaní vodky, ktorá sa nevyrobila výlučne zo zemiakov alebo obilnín, alebo obidvoch, sa výrazne uvádza označenie „vyrobené z...“, ktoré sa doplní o názov surovín použitých na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. Toto označenie sa uvádza v rovnakom zornom poli ako názov podľa právnych predpisov.

g) 

Názov podľa právnych predpisov môže byť „vodka“ v ktoromkoľvek členskom štáte.

16.    Destilát (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaný maceráciou a destiláciou

a) 

Destilát (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaný maceráciou a destiláciou je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

bola vyrobená:

— 
maceráciou čiastočne fermentovaného alebo nefermentovaného ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov uvedených v bode ii), pričom možno pridať najviac 20 litrov etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu alebo destilačného produktu (alebo ich kombinácie) pochádzajúcich z toho istého ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov na každých 100 kg fermentovaného ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov,
— 
po ktorej nasleduje destilácia; každá destilácia sa vykonáva na menej ako 86 % obj.;
ii) 

vyrába sa z týchto druhov ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov:

— 
arónia (Aronia Medik. nom cons.),
— 
plody arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott),
— 
gaštan jedlý (Castanea sativa Mill.),
— 
citrusové plody (Citrus spp.),
— 
lieskové orechy (Corylus avellana L.),
— 
šucha čierna (Empetrum nigrum L.),
— 
jahody (Fragaria spp.),
— 
rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides L.),
— 
cezmíny (Ilex aquifoliumIlex cassine L.),
— 
drieň obyčajný (Cornus mas),
— 
vlašské orechy (Juglans regia L.),
— 
banány (Musa spp.),
— 
myrta obyčajná (Myrtus communis L.),
— 
opuncia (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.),
— 
mučenka jedlá (Passiflora edulis Sims),
— 
čremcha obyčajná (Prunus padus L.).
— 
slivka trnková (Prunus spinosa L.),
— 
čierne ríbezle (Ribes nigrum L.),
— 
biele ríbezle (Ribes niveum Lindl.),
— 
červené ríbezle (Ribes rubrum L.),
— 
egreš obyčajný (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),
— 
ruža šípová (Rosa canina L.),
— 
ostružina arktická (Rubus arcticus L.),
— 
ostružina morušková (Rubus chamaemorus L.),
— 
černice (Rubus sect. Rubus),
— 
maliny (Rubus idaeus L.),
— 
baza čierna (Sambucus nigra L.),
— 
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.),
— 
jarabina oskorušová (Sorbus domestica L.),
— 
jarabina brekyňová (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
— 
mombin sladký (Spondias dulcis Parkinson),
— 
mombin žltý (Spondias mombin L.),
— 
čučoriedka chocholíkatá (Vaccinium corymbosum L.),
— 
kľukva močiarna (Vaccinium oxycoccos L.),
— 
čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus L.),
— 
brusnica pravá (Vaccinium vitis-idaea L.).
b) 

Minimálny obsah alkoholu destilátu (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaného maceráciou a destiláciou je 37,5 % obj.

c) 

Destilát (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaný maceráciou a destiláciou sa nearomatizuje.

d) 

Destilát (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaný maceráciou a destiláciou sa neprifarbuje.

e) 

Bez ohľadu na písmeno d) a odchylne od kategórie potravín 14.2.6 časti E prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa však na prispôsobenie zafarbenia destilátu (doplneného názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaného maceráciou a destiláciou, ktorý bol stárený v kontakte s drevom aspoň jeden rok, môže použiť karamel.

f) 

Destilát (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaný maceráciou a destiláciou môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 18 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

g) 

Pokiaľ ide o popis, prezentáciu a označovanie destilátu (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov) získaného maceráciou a destiláciou, v popise, prezentácii alebo označovaní sa musí uviesť spojenie „získaný maceráciou a destiláciou“ písmom toho istého typu, veľkosti a farby a v rovnakom zornom poli ako spojenie „destilát (doplnený názvom ovocia, bobuľovitého ovocia alebo orechov)“ a v prípade fliaš sa tento text uvádza na prednej etikete.

17.    Geist (doplnený názvom ovocia alebo použitej suroviny)

a) 

Geist (doplnený názvom ovocia alebo použitej suroviny) je liehovina, ktorá sa vyrába maceráciou nefermentovaného ovocia a bobuľovitého ovocia uvedených v kategórii 16 písm. a) bode ii) alebo nefermentovanej zeleniny, orechov, iných rastlinných materiálov, ako sú byliny alebo ružové lupienky, alebo húb v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej nasleduje destilácia na menej ako 86 % obj.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny Geist (doplnený názvom ovocia alebo použitej suroviny) je 37,5 % obj..

c) 

Geist (doplnený názvom ovocia alebo použitej suroviny) sa nearomatizuje.

d) 

Geist (doplnený názvom ovocia alebo použitej suroviny) sa neprifarbuje.

e) 

Geist (doplnený názvom ovocia alebo použitej suroviny) môže byť sladený na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 10 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

f) 

Výraz „-geist“, pred ktorým sa uvádza výraz iný ako názov ovocia, rastliny alebo inej suroviny, môže dopĺňať názov podľa právnych predpisov iných liehovín a alkoholických nápojov, ak takéto použitie neuvádza spotrebiteľa do omylu.

18.    Gentian (Horcová liehovina)

a) 

Horcová liehovina je liehovina vyrobená z destilátu horca, ktorý sa získava fermentáciou koreňa horca s pridaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo bez jeho pridania.

b) 

Minimálny obsah alkoholu horcovej liehoviny je 37,5 % obj.

c) 

Horcová liehovina sa nearomatizuje.

19.    Borovička

a) 

Borovička je liehovina, ktorá sa vyrába aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo obilného destilátu alebo destilátu z obilia alebo ich kombinácie plodmi borievky obyčajnej alebo borievky cédrovitej (Juniperus communis L. alebo Juniperus oxicedrus L.).

b) 

Minimálny obsah alkoholu borovičky je 30 % obj..

c) 

Okrem plodov borievky možno pridávať aromatické látky, aromatické prípravky, rastliny s aromatickými vlastnosťami alebo časti rastlín s aromatickými vlastnosťami alebo ich kombináciu, ale organoleptické vlastnosti borievky musia byť rozpoznateľné, aj keď sú niekedy stlmené.

d) 

Borovičku možno označovať názvom podľa právnych predpisov „Wacholder“ alebo „genebra“.

20.    Gin

a) 

Gin je liehovina aromatizovaná borievkami, vyrobená aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu plodmi borievky (Juniperus communis L.).

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny gin je 37,5 % obj.

c) 

Na výrobu liehoviny gin možno použiť len aromatické látky alebo aromatické prípravky, alebo tieto oboje tak, aby chuť bola prevažne borievková.

d) 

Výraz „gin“ možno doplniť výrazom „dry“, ak neobsahuje pridané sladidlá v množstve presahujúcom 0,1 gramu sladiacich produktov na liter konečného výrobku, vyjadrených ako invertný cukor.

21.    Destilovaný gin

a) 

Destilovaný gin je jednou z týchto liehovín:

i) 

liehovina aromatizovaná borievkami vyrábaná výlučne destiláciou etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s počiatočným obsahom alkoholu najmenej 96 % obj. za prítomnosti plodov borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) a iných prírodných rastlinných prípravkov, pokiaľ prevláda chuť borievok;

ii) 

kombinácia výrobku takejto destilácie a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s rovnakým zložením, čistotou a obsahom alkoholu; na aromatizovanie destilovaného ginu možno použiť aj aromatické látky alebo aromatické prípravky, alebo tieto oboje, ako sú stanovené v kategórii 20 písm. c).

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny destilovaný gin je 37,5 % obj..

c) 

Gin vyrobený jednoduchým pridaním esencií alebo aróm do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu sa nepovažuje za destilovaný gin.

d) 

Výraz „destilovaný gin“ možno doplniť výrazom „dry“ alebo môže obsahovať výraz „dry“, ak neobsahuje pridané sladidlá v množstve presahujúcom 0,1 gramu sladiacich produktov na liter konečného výrobku, vyjadrených ako invertný cukor.

22.    London gin

a) 

London gin je destilovaný gin, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa výlučne z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s maximálnym obsahom metanolu 5 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu, ktorého aróma sa dodáva výlučne destiláciou etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu za prítomnosti všetkých použitých prírodných rastlinných materiálov;

ii) 

výsledný destilát obsahuje najmenej 70 % obj. alkoholu;

iii) 

každý ďalší etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, ktorý sa pridáva, musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 5, ale s maximálnym obsahom metanolu 5 gramov na hektoliter 100 % obj. alkoholu;

iv) 

neprifarbuje sa;

v) 

nesladí sa viac ako 0,1 gramom sladiacich produktov na liter konečného výrobku, vyjadrených ako invertný cukor;

vi) 

neobsahuje žiadne ďalšie zložky než zložky uvedené v bodoch i), iii) a v) a vodu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny London gin je 37,5 % obj..

c) 

Výraz „London gin“ možno doplniť výrazom „dry“ alebo môže obsahovať výraz „dry“.

23.    Rascová liehovina alebo Kümmel

a) 

Rascová liehovina alebo Kümmel je liehovina vyrábaná aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu rascou (Carum carvi L.).

b) 

Minimálny obsah alkoholu rascovej liehoviny alebo liehoviny Kümmel je 30 % obj..

c) 

Možno použiť aj aromatické látky, aromatické prípravky, alebo tieto oboje, avšak musí prevládať chuť rasce.

24.    Akvavit alebo aquavit

a) 

Akvavit alebo aquavit je liehovina aromatizovaná rascou alebo semenami kôpru, alebo obidvomi, vyrobená s použitím etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a aromatizovaná destilátom rastlín alebo korenín.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny akvavit alebo aquavit je 37,5 % obj..

c) 

Možno použiť aj ďalšie prírodné aromatické látky, aromatické prípravky, alebo oboje, ale aróma týchto nápojov musí do značnej miery pochádzať z destilátov semien rasce (Carum carvi L.) alebo kôpru (Anethum graveolens L.) alebo oboch, pričom používanie éterických olejov sa zakazuje.

d) 

V chuti nesmú zreteľne prevládať horké látky; obsah sušiny nesmie prekročiť 1,5 gramu na 100 mililitrov.

25.    Anízová liehovina

a) 

Anízová liehovina je liehovina vyrábaná aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu prírodnými výťažkami badiánu (Illicium verum Hook f.), anízu (Pimpinella anisum L.), feniklu (Foeniculum vulgare Mill.) alebo inej rastliny, ktorá obsahuje rovnakú základnú aromatickú zložku, jedným z týchto postupov alebo ich kombináciou:

i) 

maceráciou, destiláciou, alebo obidvomi týmito postupmi;

ii) 

destiláciou alkoholu za prítomnosti semien alebo iných častí uvedených rastlín;

iii) 

pridaním prírodných destilovaných výťažkov rastlín s arómou anízu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu anízovej liehoviny je 15 % obj..

c) 

Anízová liehovina môže byť aromatizovaná iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

d) 

Možno použiť aj iné prírodné rastlinné výťažky alebo aromatické semená, ale anízová chuť musí naďalej prevládať.

26.    Pastis

a) 

Pastis je anízová liehovina, ktorá obsahuje aj prírodné výťažky z koreňa sladkého drievka (Glycyrrhiza spp.), čo spôsobuje prítomnosť farbív známych ako chalkóny, ako aj kyseliny glycyrizínovej v množstve minimálne 0,05 gramu a maximálne 0,5 gramu na jeden liter liehoviny.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny pastis je 40 % obj.

c) 

Liehovina pastis môže byť aromatizovaná iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

d) 

Pastis obsahuje menej ako 100 gramov sladiacich produktov na liter vyjadrených ako invertný cukor a obsah anetolu je minimálne 1,5 gramu a maximálne 2 gramy na liter.

27.    Pastis de Marseille

a) 

Pastis de Marseille je pastis s výraznou chuťou anízu s obsahom anetolu od 1,9 do 2,1 gramu na liter.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny pastis de Marseille je 45 % obj.

c) 

Liehovina pastis de Marseille môže byť aromatizovaná iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

28.    Anis alebo janeževec

a) 

Anis alebo janeževec je anízová liehovina, ktorej charakteristická chuť a vôňa pochádzajú výlučne z anízu (Pimpinella anisum L.), badiánu (Illicium verum Hook f.) alebo feniklu (Foeniculum vulgare Mill.) alebo ich kombinácie.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny anis alebo janeževec je 35 % obj.

c) 

Liehovina anis alebo janeževec môže byť aromatizovaná iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

29.    Destilovaný anis

a) 

Destilovaný anis je anis, ktorý obsahuje alkohol destilovaný za prítomnosti semien uvedených v kategórii 28 písm. a) a v prípade zemepisných označení plodov pistácie mastixovej (Pistacia lentiscus) a iných aromatických semien, rastlín alebo ovocia, pokiaľ destilovaný anis obsahuje najmenej 20 % takéhoto alkoholu.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny destilovaný anis je 35 % obj.

c) 

Destilovaný anis môže byť aromatizovaný iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

30.    Liehovina s horkou chuťou alebo bitter

a) 

Liehovina s horkou chuťou alebo bitter je liehovina s prevládajúcou horkou chuťou, vyrobená aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu alebo obidvoch aromatickými látkami, aromatickými prípravkami alebo obidvomi.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny s horkou chuťou alebo bitter je 15 % obj.

c) 

Bez toho, aby bolo dotknuté používanie takýchto výrazov pri prezentácií a označovaní iných potravín ako liehovín, liehovinu s horkou chuťou alebo bitter možno umiestňovať na trh aj pod názvami „horký“ alebo „bitter“ s ďalším výrazom alebo bez neho.

d) 

Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c), výraz „horký“ alebo „bitter“ možno použiť pri popise, prezentácii a označovaní likérov s horkou chuťou.

31.    Aromatizovaná vodka

a) 

Aromatizovaná vodka je vodka, ktorá získala prevládajúcu chuť a vôňu odlišnú od chuti surovín použitých na výrobu vodky.

b) 

Minimálny obsah alkoholu aromatizovanej vodky je 37,5 % obj.

c) 

Aromatizovaná vodka môže byť sladená, sceľovaná, aromatizovaná, vystavená zreniu alebo prifarbená.

d) 

Keď je aromatizovaná vodka sladená, konečný výrobok musí obsahovať menej ako 100 gramov sladiacich produktov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

e) 

Názov podľa právnych predpisov aromatizovanej vodky môže byť aj názov akejkoľvek prevládajúcej chuti v kombinácii so slovom „vodka“. Výraz „vodka“ vo všetkých úradných jazykoch Únie môže byť nahradený výrazom „vodka“.

32.    Liehovina aromatizovaná trnkami alebo pacharán

a) 

Liehovina aromatizovaná trnkami alebo pacharán je liehovina, ktorá má prevládajúcu trnkovú chuť a vyrába sa maceráciou trniek (Prunus spinosa) v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu s pridaním prírodných extraktov anízu alebo destilátov anízu alebo obidvoch;

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny aromatizovanej trnkami alebo liehoviny pacharán je 25 % obj.

c) 

Pri výrobe liehoviny aromatizovanej trnkami alebo liehoviny pacharán sa použije aspoň 125 gramov plodov trnky na liter konečného výrobku.

d) 

Obsah sladiacich produktov v liehovine aromatizovanej trnkami alebo liehovine pacharán vyjadrených ako invertný cukor je 80 až 250 gramov na liter konečného výrobku.

e) 

Organoleptické vlastnosti, farba a chuť liehoviny aromatizovanej trnkami alebo liehoviny pacharán pochádzajú výlučne z použitého ovocia a anízu.

f) 

Výraz „pacharán“ možno použiť ako názov podľa právnych predpisov, len ak bol výrobok vyrobený v Španielsku. Ak sa výrobok vyrába mimo Španielska, výraz „pacharán“ možno použiť len na doplnenie názvu podľa právnych predpisov „liehovina aromatizovaná trnkami“ a za predpokladu, že sa uvádza aj toto spojenie: „vyrobené v …“, za ktorým nasleduje názov členského štátu alebo tretej krajiny výroby.

33.    Likér

a) 

Likér je liehovina, ktorá:

i) 

má minimálny obsah sladiacich produktov, vyjadrených ako invertný cukor:

— 
70 gramov na liter v prípade čerešňových alebo višňových likérov, ktorých etylalkohol pozostáva výlučne z čerešňového alebo višňového destilátu,
— 
80 gramov na liter v prípade likérov, ktoré sú aromatizované výlučne horcom alebo podobnou rastlinou alebo palinou,
— 
100 gramov na liter vo všetkých ostatných prípadoch;
ii) 

sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo jednej alebo viacerých liehovín alebo ich kombinácie, ktoré boli sladené a ku ktorým sa pridala jedna alebo viaceré arómy, výrobky poľnohospodárskeho pôvodu alebo potraviny.

b) 

Minimálny obsah alkoholu likéru je 15 % obj.

c) 

Vo výrobe likéru možno používať aromatické látky a aromatické prípravky.

Tieto likéry však môžu byť aromatizované iba potravinami s aromatickými vlastnosťami, aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami:

i) 

ovocné likéry:

— 
ananásový (Ananas),
— 
z citrusových plodov (Citrus L.),
— 
z rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides L.),
— 
morušový (Morus alba, Morus rubra),
— 
višňový (Prunus cerasus),
— 
čerešňový (Prunus avium),
— 
z čiernych ríbezlí (Ribes nigrum L.),
— 
z ostružiny arktickej (Rubus arcticus L.),
— 
z ostružiny moruškovej (Rubus chamaemorus L.),
— 
malinový (Rubus idaeus L.),
— 
kľukvový (Vaccinium oxycoccos L.),
— 
čučoriedkový (Vaccinium myrtillus L.),
— 
brusnicový (Vaccinium vitis-idaea L.);
ii) 

rastlinné likéry na báze:

— 
paliny (Artemisia genepi),
— 
horca (Gentiana L.),
— 
mäty (Mentha L.),
— 
anízu (Pimpinella anisum L.).
d) 

Názov podľa právnych predpisov môže byť „likér v ktoromkoľvek členskom štáte a:

— 
v prípade likérov vyrobených maceráciou višní alebo čerešní (Prunus cerasus alebo Prunus avium) v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu môže byť názov podľa právnych predpisov „ guignolet “ alebo „ češnjevec “, a to s výrazom „likér“ alebo bez neho,
— 
v prípade likérov vyrobených maceráciou višní (Prunus cerasus) v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu môže byť názov podľa právnych predpisov „ ginja “ alebo „ ginjinha “ alebo „ višnjevec “, a to s výrazom „likér“ alebo bez neho,
— 
v prípade likérov, ktorých obsah alkoholu pochádza výlučne z rumu, môže byť názov podľa právnych predpisov „ punch au rhum “, a to s výrazom „likér“ alebo bez neho,
— 
bez toho, aby bol dotknutý článok 3 bod 2, článok 10 ods. 5 písm. b) a článok 11, v prípade likérov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky môže byť názov podľa právnych predpisov „ krém “ doplnený názvom použitej suroviny, ktorá likéru dodáva jeho prevládajúcu chuť a vôňu, a to s výrazom „likér“ alebo bez neho.
e) 

Pri popise, prezentácii a označovaní likérov vyrobených v Únii, v ktorých sa používa etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát poľnohospodárskeho pôvodu, možno na vyjadrenie zavedených výrobných metód použiť tieto zložené výrazy:

— 
prune brandy,
— 
orange brandy,
— 
apricot brandy,
— 
cherry brandy,
— 
solbaerrom alebo rum z čiernych ríbezlí.

Pokiaľ ide o popis, prezentáciu a označovanie likérov uvedených v tomto písmene, zložený výraz sa musí uviesť v jednom riadku jednotným písmom rovnakého typu a farby a slovo „likér“ sa musí uviesť v bezprostrednej blízkosti písmenami, ktoré nie sú menšie ako uvedené písmo. Ak alkohol nepochádza z uvedenej liehoviny, jeho pôvod sa na etikete musí uviesť v rovnakom zornom poli ako zložený výraz a slovo „likér“ buď uvedením typu poľnohospodárskeho alkoholu, alebo slovami „poľnohospodársky alkohol“, pred ktorými sa v každom prípade uvedie „vyrobené z“ alebo „vyrobené s použitím“.

f) 

Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 12 a článok 13 ods. 4, názov podľa právnych predpisov „likér“ možno doplniť názvom arómy alebo potraviny, ktorá dáva liehovine prevládajúcu chuť a vôňu, ak túto chuť a vôňu dodávajú liehovine potraviny s aromatickými vlastnosťami, aromatické prípravky a prírodné aromatické látky pochádzajúce zo suroviny uvedenej v názve arómy alebo potraviny, a sú doplnené aromatickými látkami len v prípade, keď je to potrebné na posilnenie chute a vône danej suroviny.

34.    Crème de (doplnený názvom ovocia alebo inej použitej suroviny)

a) 

Crème de (doplnený názvom ovocia alebo inej použitej suroviny) je likér, ktorý má minimálny obsah sladiacich produktov 250 gramov na liter vyjadrených ako invertný cukor.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny crème de (doplnený názvom ovocia alebo inej použitej suroviny) je 15 % obj.

c) 

Na túto liehovinu sa vzťahujú pravidlá o aromatických látkach a aromatických prípravkoch pre likéry stanovené v kategórii 33.

▼C2

d) 

Z použitých surovín sú vylúčené mlieko a mliečne výrobky.

▼B

e) 

Ovocím alebo akoukoľvek inou použitou surovinou v názve podľa právnych predpisov je ovocie alebo surovina, ktoré dávajú tejto liehovine svoju prevládajúcu chuť a vôňu.

f) 

Názov podľa právnych predpisov možno doplniť výrazom „likér“.

g) 

Názov podľa právnych predpisov „crème de cassis“ možno použiť iba pre likéry vyrobené z čiernych ríbezlí, ktorých obsah sladiacich produktov je viac ako 400 gramov na liter, vyjadrených ako invertný cukor.

35.    Sloe gin

a) 

Sloe gin je likér vyrobený maceráciou trniek v liehovine gin s možnosťou pridania trnkovej šťavy.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny sloe gin je 25 % obj.

c) 

Pri výrobe liehoviny sloe gin možno používať iba prírodné aromatické látky a aromatické prípravky.

d) 

Názov podľa právnych predpisov možno doplniť výrazom „likér“.

36.    Sambuca

a) 

Sambuca je bezfarebný likér aromatizovaný anízom, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

i) 

obsahuje destiláty anízu (Pimpinella anisum L.), badiánu (Illicium verum L.) alebo iných aromatických bylín;

ii) 

má minimálny obsah sladiacich produktov 350 gramov na liter vyjadrených ako invertný cukor;

iii) 

obsahuje najmenej 1 gram a najviac 2 gramy prírodného anetolu na liter.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny sambuca je 38 % obj..

c) 

Na liehovinu sambuca sa vzťahujú pravidlá o aromatických látkach a aromatických prípravkoch pre likéry stanovené v kategórii 33.

d) 

Sambuca sa neprifarbuje.

e) 

Názov podľa právnych predpisov možno doplniť výrazom „likér“.

37.    Maraschino, marrasquino alebo maraskino

a) 

Maraschino, marrasquino alebo maraskino je bezfarebný likér, ktorého chuť a vôňa pochádza hlavne z destilátu čerešní maraska alebo z výrobku vyrobeného maceráciou čerešní alebo častí čerešní v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu čerešní maraska s minimálnym obsahom sladiacich produktov 250 gramov na liter vyjadrených ako invertný cukor.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny maraschino, marrasquino alebo maraskino je 24 % obj.

c) 

Na liehovinu maraschino, marrasquino alebo maraskino sa vzťahujú pravidlá o aromatických látkach a aromatických prípravkoch pre likéry stanovené v kategórii 33.

d) 

Maraschino, marrasquino alebo maraskino sa neprifarbujú.

e) 

Názov podľa právnych predpisov možno doplniť výrazom „likér“.

38.    Nocino alebo orehovec

a) 

Nocino alebo orehovec je likér, ktorého aróma pochádza hlavne z macerácie alebo macerácie a destilácie celých zelených vlašských orechov (Juglans regia L.), s minimálnym obsahom sladiacich produktov 100 gramov na liter vyjadrených ako invertný cukor.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny nocino alebo orehovec je 30 % obj.

c) 

Na liehovinu nocino alebo orehovec sa vzťahujú pravidlá o aromatických látkach a aromatických prípravkoch pre likéry stanovené v kategórii 33.

d) 

Názov podľa právnych predpisov možno doplniť výrazom „likér“.

39.    Vaječný likér alebo advocaat alebo avocat alebo advokat

a) 

Vaječný likér alebo advocaat alebo avocat alebo advokat je aromatizovaný alebo nearomatizovaný likér, ktorý sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehoviny alebo ich kombinácie a ktorého zložkami sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med, alebo oboje. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadrený ako invertný cukor. Minimálny obsah čistého vaječného žĺtka musí byť 140 gramov na liter konečného výrobku. Ak sa použijú iné vajcia ako vajcia sliepok druhu Gallus gallus, musí to byť uvedené na etikete.

b) 

Minimálny obsah alkoholu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat alebo avocat alebo advokat je 14 % obj..

c) 

Pri výrobe vaječného likéru alebo liehoviny advocaat alebo avocat alebo advokat možno používať len potraviny s aromatickými vlastnosťami, aromatické látky a aromatické prípravky.

▼C2

d) 

Pri výrobe vaječného likéru alebo liehoviny advocaat alebo avocat alebo advokat možno používať mlieko a mliečne výrobky.

▼B

40.    Likér s vajcom

a) 

Likér s vajcom je aromatizovaný alebo nearomatizovaný likér, vyrobený z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehoviny alebo ich kombinácie, ktorého charakteristické zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med, alebo oboje. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadrený ako invertný cukor. Minimálny obsah vaječného žĺtka musí byť 70 gramov na liter konečného výrobku.

b) 

Minimálny obsah alkoholu likéru s vajcom je 15 % obj.

c) 

Pri výrobe likéru s vajcom možno používať len potraviny s aromatickými vlastnosťami, prírodné aromatické látky a aromatické prípravky.

▼C2

d) 

Pri výrobe likéru s vajcom možno používať mlieko a mliečne výrobky.

▼B

41.    Mistrà

a) 

Mistrà je bezfarebná liehovina aromatizovaná anízom alebo prírodným anetolom, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

obsahuje najmenej 1 gram a najviac 2 gramy anetolu na liter;

ii) 

môže obsahovať aj destilát z aromatických bylín;

iii) 

nie je sladená.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny mistrà je 40 % obj. a maximálny 47 % obj..

c) 

Liehovina mistrà môže byť aromatizovaná iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

d) 

Mistrà sa neprifarbuje.

42.    Väkevä glögi alebo spritglögg

a) 

Väkevä glögi alebo spritglögg je liehovina vyrábaná aromatizovaním vína alebo vínnych výrobkov a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu arómou klinčekov alebo škorice, alebo oboch jedným z týchto postupov alebo ich kombináciou:

i) 

maceráciou alebo destiláciou;

ii) 

destiláciou alkoholu za prítomnosti častí vyššie uvedených rastlín;

iii) 

pridaním prírodných aromatických látok klinčekov alebo škorice.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny väkevä glögi alebo spritglögg je 15 % obj.

c) 

Liehovina väkevä glögi alebo spritglögg môže byť aromatizovaná len aromatickými látkami, aromatickými prípravkami alebo inými arómami, ale chuť korenín uvedených v písmene a) musí prevládať.

d) 

Obsah vína alebo vínnych výrobkov nesmie prekročiť 50 % konečného výrobku.

43.    Berenburg alebo Beerenburg

a) 

Berenburg alebo Beerenburg je liehovina, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

i) 

vyrába sa použitím etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu;

ii) 

vyrába sa maceráciou ovocia alebo rastlín alebo ich častí;

iii) 

obsahuje ako špecifickú chuť a vôňu destilát z koreňa horca (Gentiana lutea L.), z plodov borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) a z vavrínových listov (Laurus nobilis L.);

iv) 

má svetlohnedú až tmavohnedú farbu;

v) 

môže byť sladená, pričom obsah sladiacich produktov vyjadrených ako invertný cukor je maximálne 20 gramov na liter.

b) 

Minimálny obsah alkoholu liehoviny Berenburg alebo Beerenburg je 30 % obj..

c) 

Liehovina Berenburg alebo Beerenburg môže byť aromatizovaná iba aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami.

44.    Medový nektár alebo medovinový nektár

a) 

Medový nektár alebo medovinový nektár je liehovina, ktorá sa vyrába aromatizovaním zmesi fermentovanej medovej zápary a medového destilátu alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo oboch, ktorá obsahuje aspoň 30 % obj. fermentovanej medovej zápary.

b) 

Minimálny obsah alkoholu medového nektáru alebo medovinového nektáru je 22 % obj.

c) 

Medový nektár alebo medovinový nektár môže byť aromatizovaný len aromatickými prípravkami a prírodnými aromatickými látkami, musí však prevládať chuť medu.

d) 

Medový nektár alebo medovinový nektár možno sladiť len medom.
PRÍLOHA II

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE URČITÉ LIEHOVINY

1.

Rum-Verschnitt sa vyrába v Nemecku a získava sa zmiešaním rumu a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu takým spôsobom, že minimálne 5 % alkoholu v konečnom výrobku musí pochádzať z rumu. Minimálny obsah alkoholu liehoviny Rum-Verschnitt je 37,5 % obj. Slovo „ Verschnitt “ sa musí uvádzať v popise, prezentácii a označovaní písmenami rovnakého typu, veľkosti a farby ako slovo „ Rum “ a v tom istom riadku, a v prípade fliaš na prednej etikete. Názov podľa právnych predpisov tohto výrobku je „liehovina“. Ak sa Rum-Verschnitt umiestňuje na trh mimo Nemecka, na etikete sa musí uvádzať jeho alkoholické zloženie.

2.

Slivovice sa vyrába v Česku a získava sa pridaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu do slivkového destilátu pred konečnou destiláciou takým spôsobom, že minimálne 70 % alkoholu v konečnom výrobku musí pochádzať zo slivkového destilátu. Názov podľa právnych predpisov tohto výrobku je „liehovina“. Môže sa pridať názov „ slivovice “, ak sa uvedie v rovnakom zornom poli na prednej etikete. Ak sa slivovice umiestňuje na trh mimo Česka, na etikete sa uvedie jej alkoholické zloženie. Týmto ustanovením nie je dotknuté používanie názvu podľa právnych predpisov pre ovocné destiláty v kategórii 9 prílohy I.

3.

Guignolet Kirsch sa vyrába vo Francúzsku a získava sa zmiešaním liehovín guignoletkirsch takým spôsobom, že minimálne 3 % celkového objemu čistého alkoholu v konečnom výrobku pochádzajú z liehoviny kirsch. Slovo „ guignolet “ sa musí uvádzať v popise, prezentácii a označovaní písmenami rovnakého typu, veľkosti a farby ako slovo „ kirsch “ a v tom istom riadku, a v prípade fliaš na prednej etikete. Názov podľa právnych predpisov tohto výrobku je „likér“. Jeho alkoholické zloženie musí uvádzať podiel čistého alkoholu, ktorý guignoletkirsch predstavujú z celkového obsahu čistého alkoholu v liehovine guignolet kirsch v objemových percentách.
PRÍLOHA III

SYSTÉM DYNAMICKÉHO STÁRENIA ALEBO SYSTÉM „ CRIADERAS Y SOLERA “ ALEBO SYSTÉM „ SOLERA E CRIADERAS

Systém dynamického stárenia alebo systém „ criaderas y solera “ alebo systém „ solera e criaderas “ spočíva vo vykonávaní pravidelnej extrakcie časti brandy nachádzajúceho sa v každom z dubových sudov a nádob, ktoré tvoria stupeň stárenia, a príslušného doplnenia o brandy extrahované z predchádzajúceho stupňa stárenia.

Vymedzenia pojmov

„Stupeň stárenia“ je každá skupina dubových sudov a nádob s rovnakou úrovňou zrenia, ktorými brandy postupuje v priebehu svojho procesu stárenia. Každý stupeň sa označuje ako „ criadera “, s výnimkou posledného, pred expedíciou brandy, ktorý sa nazýva „ solera “.
„Extrakcia“ je čiastočný objem brandy odčerpaný z každého dubového suda a nádoby v stupni stárenia s cieľom doplniť ho do dubových sudov a nádob v nasledujúcom stupni stárenia alebo, v prípade „ solera “, s cieľom jeho expedície.
„Doplnenie“ je objem brandy z dubových sudov a nádob daného stupňa stárenia, ktorý je doplnený do dubových sudov a nádob nasledujúceho stupňa stárenia a zmiešaný s ich obsahom.
„Priemerný vek“ je obdobie zodpovedajúce rotácii celkových zásob brandy, ktoré prechádza procesom stárenia, vypočítané vydelením celkového objemu brandy obsiahnutého vo všetkých stupňoch stárenia objemom extrakcií z posledného stupňa – solera – za jeden rok.

Priemerný vek brandy odčerpaného zo solera sa vypočítava podľa tohto vzorca: t = Vt/Ve, kde:

— 
t je priemerný vek, vyjadrený v rokoch,
— 
Vt je celkový objem zásob v systéme stárenia, vyjadrený v litroch čistého alkoholu,
— 
Ve je celkový objem výrobku extrahovaného na expedíciu počas roka, vyjadrený v litroch čistého alkoholu.

V prípade dubových sudov a nádob s objemom menším ako 1 000 litrov sa počet ročných extrakcií a doplnení rovná najviac dvojnásobku počtu stupňov v systéme, s cieľom zabezpečiť, aby najmladšia zložka dosiahla vek aspoň šesť mesiacov.

V prípade dubových sudov a nádob s objemom 1 000 litrov alebo viac sa počet ročných extrakcií a doplnení rovná počtu stupňov v systéme alebo je nižší, s cieľom zabezpečiť, aby najmladšia zložka dosiahla vek aspoň jeden rok.
PRÍLOHA IV

Tabuľka zhodyToto nariadenie

Nariadenie (ES) č. 110/2008

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 1 a 2

článok 2 písm. a) až d)

článok 2 ods. 1 a 3

článok 2 písm. e)

článok 2 ods. 2

článok 2 písm. f)

príloha I, bod 6

článok 3 bod 1

článok 8

článok 3 body 2 a 3

článok 10

článok 3 bod 4

článok 15 ods. 1

článok 3 bod 5

článok 3 bod 6

článok 3 bod 7

článok 15 ods. 3 tretí pododsek

článok 3 bod 8

článok 3 body 9 a 10

článok 11 ods. 2 a príloha I, bod 4

článok 3 body 11 a 12

príloha I, bod 7

článok 4 bod 1

článok 7 a príloha I, bod 14

článok 4 bod 2

článok 7 a príloha I, bod 15

článok 4 bod 3

článok 7 a príloha I, bod 16

článok 4 bod 4

článok 4 bod 5

príloha I, bod 17

článok 4 bod 6

článok 4 bod 7

príloha I, bod 2

článok 4 bod 8

príloha I, bod 3

článok 4 bod 9

príloha I, bod 3

článok 4 bod 10

príloha I, bod 5

článok 4 bod 11

príloha I, bod 8

článok 4 bod 12

príloha I, bod 9

článok 4 bod 13

článok 4 bod 14

článok 4 bod 15

článok 4 bod 16

článok 4 bod 17

článok 4 bod 18

článok 4 body 19 a 20

príloha I, bod 10

článok 4 bod 21

článok 4 bod 22

článok 4 bod 23

príloha I, bod 11

článok 4 bod 24

príloha I, bod 12

článok 5

príloha I, bod 1

článok 6 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 6 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 7ods. 1

článok 4

článok 7ods. 2

článok 5 ods. 1

článok 7 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 7 ods. 4

článok 5 ods. 3

článok 8 ods. 1

článok 26

článok 8 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 4

článok 9

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 10 ods. 3

článok 9 ods. 2

článok 10 ods. 4

článok 9 ods. 3

článok 10 ods. 5

článok 9 ods. 5 a 6

článok 10 ods. 6 písm. a) až c), písm. e) a f)

článok 10 ods. 6 písm. d)

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 7 prvý pododsek

článok 9 ods. 4 a 7

článok 10 ods. 7 druhý pododsek

článok 11 ods. 1

článok 10 ods. 1 a 2

článok 11 ods. 2 a 3

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 12 ods. 2, 3 a 4

článok 13 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 9 ods. 9

článok 13 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 11 ods. 4

článok 13 ods. 3 tretí pododsek

článok 11 ods. 5

článok 13 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 13 ods. 4 prvý pododsek

článok 11 ods. 3

článok 13 ods. 4 druhý pododsek

článok 11 ods. 4

článok 13 ods. 4 tretí pododsek

článok 11 ods. 5

článok 13 ods. 5

článok 13 ods. 6

článok 12 ods. 3

článok 13 ods. 7

článok 14 ods. 1

príloha I, bod 13

článok 14 ods. 2

článok 15 ods. 1

článok 14 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 16

článok 17

článok 13

článok 18

článok 19 ods. 1

článok 12 ods. 3

článok 19 ods. 2

článok 20 písm. a)

článok 20 písm. b)

článok 28 ods. 2

článok 20 písm. c)

článok 20 písm. d)

článok 21 ods. 1

článok 21 ods. 2

článok 16

článok 21 ods. 3

článok 15 ods. 3 prvý pododsek

článok 21 ods. 4

článok 22 ods. 1 prvý pododsek

článok 17 ods. 4

článok 22 ods. 1 druhý pododsek

článok 22 ods. 2

článok 23 ods. 1 úvodné slová a písm. a), b) a c)

článok 23 ods. 1 druhý pododsek

článok 17 ods. 3

článok 23 ods. 2

článok 17ods. 1 druhá veta

článok 24 ods. 1 až 4

článok 24 ods. 5, 6 a 7

článok 17ods. 2

článok 24 ods. 8

článok 17 ods. 3

článok 24 ods. 9

článok 17 ods. 1 prvá veta

článok 25

článok 26 ods. 1 prvý pododsek

článok 17 ods. 5

článok 26 ods. 1 druhý pododsek

článok 26 ods. 2

článok 17 ods. 6

článok 27 ods. 1

článok 17 ods. 7 prvá veta

článok 27 ods. 2, 3 a 4

článok 27 ods. 5

článok 17 ods. 7 druhá veta

článok 28

článok 29

článok 30 ods. 1, 2 a 3

článok 17 ods. 8 prvá veta

článok 30 ods. 4 prvý pododsek

článok 17 ods. 8 druhá veta

článok 30 ods. 4 druhý pododsek

článok 31

článok 21

článok 32

článok 18

článok 33 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 33 ods. 2 a 3

článok 34 ods. 1, 2 a 3

článok 19

článok 34 ods. 4

článok 35 ods. 1 prvý pododsek

článok 15 ods. 3 druhý pododsek

článok 35 ods. 1 druhý pododsek

článok 35 ods. 2

článok 23 ods. 3

článok 35 ods. 3

článok 36 ods. 1

článok 23 ods. 1

článok 36 ods. 2

článok 23 ods. 2

článok 37

článok 38 ods. 1

článok 38 ods. 2

článok 22 ods. 1

článok 38 ods. 3

článok 22 ods. 2

článok 38 ods. 4

článok 38 ods. 5

článok 22 ods. 3

článok 38 ods. 6

článok 22 ods. 4

článok 39 ods. 1

článok 39 ods. 2 a 3

článok 40

článok 41

článok 42

článok 43 ods. 1

článok 24 ods. 1

článok 43 ods. 2

článok 24 ods. 3

článok 44 ods. 1

článok 24 ods. 2

článok 44 ods. 2

článok 45

článok 6

článok 46

článok 47

článok 25

článok 48

článok 49

článok 29

článok 50

článok 28

článok 51

článok 30

príloha I, kategórie 1 až 31

príloha II, kategórie 1 až 31

príloha I, kategória 32

príloha II, kategória 37a

príloha I, kategória 33

príloha II, kategória 32

príloha I, kategória 34

príloha II, kategória 33

príloha I, kategória 35

príloha II, kategória 37

príloha I, kategória 36

príloha II, kategória 38

príloha I, kategória 37

príloha II, kategória 39

príloha I, kategória 38

príloha II, kategória 40

príloha I, kategória 39

príloha II, kategória 41

príloha I, kategória 40

príloha II, kategória 42

príloha I, kategória 41

príloha II, kategória 43

príloha I, kategória 42

príloha II, kategória 44

príloha I, kategória 43

príloha II, kategória 45

príloha I, kategória 44

príloha II, kategória 46

príloha II

príloha II, časť pod nadpisom „Iné liehoviny“

príloha III

príloha IV( 1 ) Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).

( 3 ) Smernica Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 53).

( 4 ) Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

( 8 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

( 9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

( 10 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1).

( 11 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).

( 12 ) Podľa prílohy 2-D k Dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve.

( 13 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 21).

Top