EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0763-20200616

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/763/2020-06-16

02018R0763 — SK — 16.06.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/763

z 9. apríla 2018,

ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 129 25.5.2018, s. 49)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/777 z 12. júna 2020,

  L 188

1

15.6.2020
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/763

z 9. apríla 2018,

ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú praktické dojednania, ktoré majú železničné podniky uplatňovať pri predkladaní žiadostí o jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo o obnovu či aktualizáciu takéhoto osvedčenia na jednotnom kontaktnom mieste v zmysle článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 ( 1 ) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“).

Zároveň sa v ňom stanovujú praktické dojednania, ktoré majú uplatňovať bezpečnostné certifikačné orgány pri posudzovaní žiadostí o jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo o obnovu či aktualizáciu takéhoto osvedčenia, ako aj pri koordinácii aktivít s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v príslušnej plánovanej oblasti činnosti.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„bezpečnostný certifikačný orgán“ je orgán zodpovedný za vydávanie jednotného bezpečnostného osvedčenia – buď agentúra, alebo vnútroštátny bezpečnostný orgán;

2. 

„dátum prijatia žiadosti“ je:

a) 

ak je bezpečnostným certifikačným orgánom agentúra, prvý spoločný pracovný deň pre agentúru a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v príslušnej plánovanej oblasti činnosti po potvrdení prijatia spisu žiadosti;

b) 

ak je bezpečnostným certifikačným orgánom vnútroštátny bezpečnostný orgán, prvý pracovný deň príslušného členského štátu po potvrdení prijatia spisu žiadosti;

3. 

„predbežné zapojenie“ je procedurálna fáza pred predložením žiadosti, počas ktorej si žiadateľ môže od bezpečnostného certifikačného orgánu a vnútroštátnych bezpečnostných orgánov pôsobiacich v plánovanej oblasti činnosti vyžiadať dodatočné informácie o nadchádzajúcich fázach procesu posudzovania bezpečnosti.

4. 

„zvyšná otázka“ je drobný nedostatok zistený pri posudzovaní žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie, ktorý však nebráni vydaniu osvedčenia a možno ho odložiť na neskorší dohľad;

▼M1

5. 

„príslušný dátum“ je 16. jún 2019 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii neoznámili v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice. Je to 16. jún 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798. Je to 31. október 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, že ďalej predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.

▼B

Článok 3

Zodpovednosti agentúry a vnútroštátnych bezpečnostných orgánov

1.  Okrem vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení je bezpečnostný certifikačný orgán zodpovedný za plnenie týchto úloh:

a) 

plánovanie, implementácia a monitorovanie činností posudzovania, ktoré vykonáva;

b) 

tvorba opatrení na vzájomnú koordináciu zúčastnených strán.

2.  Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti na žiadosť žiadateľa akceptujú predbežné zapojenie a v tomto kontexte mu poskytnú všetky vysvetlenia, o ktoré požiada.

3.  Na účely vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti zostavia tieto informácie (každý vo svojej pôsobnosti):

a) 

všetky relevantné informácie o jednotlivých fázach posudzovania vrátane odôvodnenia rozhodnutí prijatých v rámci posudzovania a identifikácie prípadných obmedzení alebo podmienok využitia, ktoré sa zahrnú v jednotnom bezpečnostnom osvedčení;

b) 

výsledok posudzovania vrátane súhrnných záverov a podľa potreby stanoviska k vydaniu jednotného bezpečnostného osvedčenia.

4.  Ak je bezpečnostným certifikačným orgánom agentúra, zahrnie informácie uvedené v odseku 3 písm. b) do konečného výsledku posudzovania.

5.  Agentúra monitoruje konečné dátumy platnosti všetkých platných jednotných bezpečnostných osvedčení, pri ktorých oblasť činnosti presahuje hranice členských štátov, a tieto informácie poskytne príslušným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom.

6.  Vnútroštátne bezpečnostné orgány poskytnú agentúre a ostatným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom pôsobiacim v plánovanej oblasti činnosti všetky relevantné informácie, ktoré môžu ovplyvniť posudzovanie bezpečnosti.

7.  Agentúra uverejní a pravidelne aktualizuje bezplatnú príručku k predkladaniu žiadostí vo všetkých úradných jazykoch Únie, v ktorej sa opíšu a podľa potreby vysvetlia požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príručka k predkladaniu žiadostí musí zahŕňať aj vzory, ktoré vypracuje agentúra v spolupráci s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi.

8.  Vnútroštátne bezpečnostné orgány uverejnia a aktualizujú bezplatnú príručku k predkladaniu žiadostí, v ktorej sa opíšu a podľa potreby vysvetlia vnútroštátne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na plánovanú oblasť činnosti, ako aj príslušné vnútroštátne procesné pravidlá.

9.  Agentúra a príslušný vnútroštátny bezpečnostný orgán zavedú interné opatrenia alebo postupy na riadenie procesu posudzovania bezpečnosti. Pri týchto opatreniach sa zohľadnia opatrenia stanovené v článku 11 smernice (EÚ) 2016/798.

10.  Každému jednotnému bezpečnostnému osvedčeniu sa pridelí jedinečné európske identifikačné číslo (EIN). Agentúra stanoví štruktúru a obsah týchto EIN a sprístupní ich na svojej webovej stránke.

11.  Ak žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie, že plánuje prevádzku do staníc v susedných členských štátoch s podobnými charakteristikami siete a prevádzkovými predpismi, pričom tieto stanice sú blízko hraníc, jednotné bezpečnostné osvedčenie platí aj pre tieto stanice, pričom nie je potrebné žiadať o rozšírenie oblasti činnosti, avšak bezpečnostný certifikačný orgán musí vec vopred prekonzultovať s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi susedných členských štátov. Pred tým, ako bezpečnostný certifikačný orgán vydá jednotné bezpečnostné osvedčenie, vnútroštátne bezpečnostné orgány dotknutých členských štátov mu potvrdia, že sú splnené príslušné oznámené vnútroštátne pravidlá a záväzky vyplývajúce z relevantných cezhraničných dohôd.

12.  Na účely posudzovania žiadostí bezpečnostný certifikačný orgán akceptuje povolenia, uznania alebo osvedčenia produktov alebo služieb železničných podnikov alebo ich dodávateľov či partnerov, ktoré boli vydané v súlade s relevantnými právnymi predpismi Únie, ako dôkaz schopnosti daného železničného podniku vyhovieť príslušným požiadavkám stanoveným v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/762 ( 2 ).

Článok 4

Zodpovednosti žiadateľa

1.  Bez toho, aby boli dotknuté povolené lehoty na posudzovanie stanovené v článku 6, žiadateľ predloží žiadosť o jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo o jeho aktualizáciu či obnovu na jednotnom kontaktnom mieste pred týmito príslušnými dátumami:

a) 

plánovaný dátum začiatku akejkoľvek novej prevádzky železničnej dopravy;

b) 

plánovaný dátum prevádzky železničnej dopravy za iných podmienok, než sú stanovené v aktuálnom jednotnom bezpečnostnom osvedčení, po zásadnej zmene typu, rozsahu alebo oblasti činnosti;

c) 

konečný dátum platnosti aktuálneho jednotného bezpečnostného osvedčenia.

2.  Pri predkladaní žiadosti o nové jednotné bezpečnostné osvedčenie poskytne žiadateľ informácie uvedené v prílohe I.

3.  Pri predkladaní žiadosti o aktualizáciu alebo obnovu jednotného bezpečnostného osvedčenia poskytne žiadateľ informácie uvedené v prílohe I a opíše zmeny, ku ktorým došlo od vydania aktuálneho osvedčenia.

Ak sa v rámci dohľadu od predošlého posudzovania identifikuje závažný nesúlad, ktorý môže ovplyvniť bezpečnosť prevádzky či vyvolať vážne bezpečnostné riziká, prípadne akékoľvek iné problematické oblasti, bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti rozhodnú, či treba celý spis žiadosti posúdiť opätovne.

4.  Žiadateľova voľba bezpečnostného certifikačného orgánu je záväzná až do dokončenia alebo zrušenia procesu posudzovania bezpečnosti.

5.  Ak si žiadateľ vyžiada predbežné zapojenie, predloží na jednotnom kontaktnom mieste informácie uvedené v bodoch 1 až 6 prílohy I.

6.  Ak predložený spis zahŕňa kópie dokumentov, ktoré vydali orgány iné než bezpečnostný certifikačný orgán, žiadateľ uchováva originály týchto dokumentov aspoň 5 rokov po skončení platnosti daného jednotného bezpečnostného osvedčenia. Pri obnove alebo aktualizácii žiadateľ uchováva originály všetkých dokumentov predložených v rámci daného spisu a vydaných orgánmi inými než bezpečnostný certifikačný orgán aspoň 5 rokov po skončení platnosti obnoveného alebo aktualizovaného jednotného bezpečnostného osvedčenia. Žiadateľ tieto originály dokumentov na požiadanie sprístupní agentúre alebo vnútroštátnym bezpečnostným orgánom.

Článok 5

Jazyk

1.  Ak je bezpečnostným certifikačným orgánom agentúra, platia pre žiadosť tieto jazykové pravidlá:

a) 

pre časť spisu žiadosti uvedenú v článku 10 ods. 3 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798 sa použije jeden z úradných jazykov Únie podľa voľby žiadateľa;

b) 

pre časti spisu žiadosti uvedené v článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2016/798, ako aj pre časti spisu žiadosti uvedené v bode 8.1 prílohy I sa použije jazyk určený dotknutým členským štátom a zahrnutý v príručke k predkladaniu žiadostí uvedenej v článku 3 ods. 8 tohto nariadenia.

2.  Všetky rozhodnutia agentúry o vydávaní jednotného bezpečnostného osvedčenia vrátane odôvodnenia týchto rozhodnutí uvedeného v konečnom výsledku posudzovania a prípadne aj samotné jednotné bezpečnostné osvedčenia sa vypracujú v jazyku uvedenom v odseku 1 písm. a).

Článok 6

Procedurálne fázy a lehoty

1.  Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti uplatnia postup podľa prílohy II.

2.  Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti vyhodnotia (každý vo svojej pôsobnosti), či spis žiadosti obsahuje požadované doklady uvedené v prílohe I. Bezpečnostný certifikačný orgán bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr mesiac po dátume prijatia žiadosti, informuje žiadateľa o tom, či je žiadosť úplná.

3.  Rozhodnutie o vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia sa prijme najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu informovania žiadateľa o tom, že žiadosť je úplná, pričom sa uplatnia odseky 5 až 7.

4.  Ak je žiadateľ informovaný, že žiadosť je neúplná, bezpečnostný certifikačný orgán v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti si urýchlene vyžiadajú doplňujúce informácie, pričom uvedú odôvodnenie a podrobnosti o lehote žiadateľovej odpovede.

Lehota na poskytnutie doplňujúcich informácií musí byť realistická, úmerná zložitosti poskytnutia požadovaných údajov a dohodnutá so žiadateľom ihneď, ako bude informovaný o neúplnosti žiadosti. Ak žiadateľ neposkytne požadované informácie v dohodnutej lehote, bezpečnostný certifikačný orgán môže rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty na žiadateľovu odpoveď, alebo žiadateľa informovať o zamietnutí žiadosti.

Rozhodnutie o vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia sa prijme najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predložil požadované doplňujúce informácie.

5.  Aj keď je spis žiadosti úplný, agentúra alebo ktorýkoľvek vnútroštátny bezpečnostný orgán pôsobiaci v plánovanej oblasti činnosti si môžu pred rozhodnutím kedykoľvek vyžiadať doplňujúce informácie, pričom však musia na ich poskytnutie stanoviť primeranú lehotu. Takýmto vyžiadaním sa lehota stanovená v odseku 3 tohto článku predlžuje za podmienok stanovených v prílohe II.

6.  Agentúra môže lehotu podľa odseku 3 tohto článku predĺžiť o tieto obdobia v zmysle článku 10 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798:

a) 

obdobie spolupráce s cieľom dohodnúť sa na vzájomne prijateľnom posúdení;

b) 

obdobie, počas ktorého je vec predložená na rozhodcovské konanie odvolacej rade.

7.  Lehota sa môže predĺžiť aj o čas potrebný na to, aby žiadateľ zorganizoval návštevu alebo kontrolu vo svojich priestoroch, resp. audit svojej organizácie.

8.  Jednotné bezpečnostné osvedčenie musí obsahovať informácie uvedené v prílohe III.

Článok 7

Komunikácia

1.  Bezpečnostný certifikačný orgán, vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti a žiadateľ komunikujú o všetkých problémoch uvedených v článku 12 cez jednotné kontaktné miesto.

2.  Stav všetkých fáz procesu posudzovania bezpečnosti, výsledok posudzovania a rozhodnutie o žiadosti sa oznámia žiadateľovi cez jednotné kontaktné miesto.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, v príručkách agentúry a vnútroštátnych bezpečnostných orgánov k predkladaniu žiadostí sa musia uviesť pravidlá ich vzájomnej komunikácie, ako aj ich komunikácie so žiadateľom.

4.  Jednotné kontaktné miesto potvrdí prijatie žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie.

Článok 8

Obdobie platnosti jednotných bezpečnostných osvedčení

Jednotné bezpečnostné osvedčenia platia päť rokov.

Ak je však na zaistenie účinnej kontroly rizík vplývajúcich na bezpečnosť železničnej dopravy potrebné kratšie obdobie, bezpečnostný certifikačný orgán môže v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti rozhodnúť o udelení jednotného bezpečnostného osvedčenia na obdobie kratšie než päť rokov. V takom prípade bezpečnostný certifikačný orgán uvedie dôvody svojho rozhodnutia vo výsledku posudzovania evidovanom v súlade s článkom 9.

Článok 9

Správa informácií

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti zaevidujú všetky relevantné informácie a výsledok posudzovania podľa článku 3 ods. 3 na jednotnom kontaktnom mieste. Agentúra zároveň na jednotnom kontaktnom mieste zaeviduje konečný výsledok posudzovania uvedený v článku 3 ods. 4

Ak vnútroštátne bezpečnostné orgány používajú na spracovanie im adresovaných žiadostí informačný systém, všetky relevantné informácie postúpia na jednotné kontaktné miesto.

Článok 10

Pravidlá návštev a kontrol v priestoroch železničných podnikov a audity

1.  Pri návštevách a kontrolách v priestoroch žiadateľa a pri auditoch v zmysle článku 10 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/798 sa ciele a rozsah takýchto návštev, kontrol a auditov, ako aj rola každého z orgánov koordinujú medzi agentúrou a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti.

2.  Pri návštevách a kontrolách v priestoroch žiadateľa a pri auditoch v zmysle článku 10 ods. 5 a 8 smernice (EÚ) 2016/798 vypracuje orgán zodpovedný za danú návštevu, kontrolu alebo audit správu uvádzajúcu problémy zistené v priebehu posudzovania, ako aj to, či ich bolo možné uzavrieť na základe dôkazov predložených počas návštevy, kontroly alebo auditu, a ak áno, ako. V správe sa môžu uvádzať aj dodatočné problémy uvedené v článku 12, ktoré má žiadateľ vyriešiť v dohodnutej lehote.

3.  Pri návštevách a kontrolách v priestoroch žiadateľa a pri auditoch v zmysle článku 10 ods. 5 a 8 smernice (EÚ) 2016/798 poskytne žiadateľ informácie o tom, kto ho bude zastupovať, ako aj bezpečnostné a prevádzkové pravidlá v daných priestoroch, ktoré musí orgán zodpovedný za výkon návštevy, kontroly alebo auditu dodržiavať. Harmonogram návštev, kontrol a auditov vrátane poskytovania uvedených informácií sa dohodne medzi dotknutými orgánmi a žiadateľom.

Článok 11

Koordinácia medzi agentúrou a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi

1.  Ak je certifikačným orgánom agentúra, koordinuje svoju činnosť v jednotlivých fázach posudzovania bezpečnosti s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti. Agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány prerokujú akékoľvek otázky spojené s procesom posudzovania bezpečnosti vrátane prípadných nedostatkov, ako aj všetky žiadosti o doplňujúce informácie, ktoré ovplyvňujú harmonogram posudzovania alebo môžu ovplyvniť prácu iných vnútroštátnych bezpečnostných orgánov pôsobiacich v danej oblasti činnosti.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže každý orgán zapojený do procesu posudzovania bezpečnosti priamo kontaktovať žiadateľa v otázkach, ktoré sa týkajú jeho časti posudzovania.

3.  Pred rozhodnutím o vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia prijme agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti tieto kroky:

a) 

prediskutujú výsledky svojich jednotlivých posudzovaní;

b) 

dohodnú sa na prípadných zvyšných otázkach, ktorých riešenie sa presunie na neskorší dohľad;

c) 

dohodnú sa na prípadných obmedzeniach alebo podmienkach využitia, ktoré sa zahrnú do jednotného bezpečnostného osvedčenia.

4.  Ak žiadateľ vypracuje akčný plán riešenia zvyšných otázok uvedených v odseku 3 písm. b), vnútroštátne bezpečnostné orgány sa dohodnú, ktorý z nich dohliadne na jeho splnenie. Na tento účel vnútroštátne bezpečnostné orgány podľa potreby koordinujú svoju činnosť v súlade s pravidlami uvedenými v článku 8 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/761 ( 3 ). a informujú agentúru o svojej dohode a o výsledku ich príslušných činností dohľadu.

Agentúra zohľadní informácie o výsledku dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov pôsobiacich v plánovanej oblasti činnosti nad riešením zvyšných otázok s cieľom rozhodnúť, či ich možno v rámci posudzovania žiadosti o aktualizáciu alebo obnovu uzavrieť.

5.  Agentúra uchováva z koordinačných činností záznamy a zaeviduje ich na jednotnom kontaktnom mieste v súlade s článkom 9.

Článok 12

Kategorizácia problémov

1.  Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti kategorizujú problémy zistené v rámci posudzovania spisu žiadosti takto:

a) 

„Typ 1“: problémy, ktoré si vyžadujú odpoveď žiadateľa v záujme pochopenia spisu žiadosti;

b) 

„Typ 2“: problémy, ktoré si môžu vyžadovať zmenu spisu žiadosti alebo menšie opatrenia na strane žiadateľa; to, aké opatrenia treba prijať sa ponechá na úsudku žiadateľa, pričom táto skutočnosť nebráni vydaniu jednotného bezpečnostného osvedčenia;

c) 

„Typ 3“: problémy, ktoré si vyžadujú konkrétne kroky na strane žiadateľa, ktoré však možno vykonať aj po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia; kroky na vyriešenie problému navrhne žiadateľ a odsúhlasí ich strana, ktorá problém zistila;

d) 

„Typ 4“: problémy, ktoré si vyžadujú zmenu spisu žiadosti alebo konkrétne kroky zo strany žiadateľa; jednotné bezpečnostné osvedčenie sa nevydá, pokým sa problém nevyrieši, alebo pokiaľ sa do osvedčenia nezahrnú obmedzenia alebo podmienky využitia na zohľadnenie problému; prípadné kroky na vyriešenie problému navrhne žiadateľ a odsúhlasí ich strana, ktorá problém zistila.

2.  Po tom, ako žiadateľ v závislosti od problému reaguje alebo prijme kroky, bezpečnostný certifikačný orgán alebo príslušný vnútroštátny bezpečnostný orgán prehodnotí zistené problémy, podľa potreby ich preklasifikuje a každému zistenému problému priradí jednu z týchto možností:

a) 

„problém pretrváva“, ak doklady od žiadateľa nie sú uspokojivé a stále sa vyžadujú dodatočné informácie;

b) 

„zvyšná otázka vyžadujúca dohľad“, ak pretrvávajú zvyšné otázky;

c) 

„problém vyriešený“, ak žiadateľ poskytol vhodnú odpoveď a nepretrvávajú žiadne zvyšné otázky.

Článok 13

Požiadavky na pracovníkov zapojených do posudzovania

1.  Agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány zaistia, aby pracovníci zapojení do posudzovania spĺňali tieto požiadavky:

a) 

znalosť príslušného regulačného rámca v rozsahu, v ktorom sa týka posudzovania;

b) 

znalosť fungovania daného železničného systému;

c) 

primeraná úroveň kritického analytického myslenia;

d) 

skúsenosti s posudzovaním systému riadenia bezpečnosti alebo podobného riadiaceho systému v železničnej doprave alebo systému riadenia bezpečnosti v sektore s rovnocennou prevádzkovou a technickou komplexnosťou;

e) 

riešenie problémov, komunikácia a tímová práca;

f) 

akékoľvek ďalšie schopnosti, ktoré sa pri danom konkrétnom posudzovaní vyžadujú.

Pokiaľ ide o prácu v tíme, tieto schopnosti môžu byť medzi členov tímu rozdelené.

Pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na návštevách, kontrolách a auditoch podľa článku 10, musia zároveň preukázať znalosť a skúsenosti s vedením pohovorov.

2.  Na zaistenie správneho uplatňovania odseku 1 agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány zavedú systém riadenia schopností, ktorý zahŕňa:

a) 

vypracovanie profilov schopností pre každú prácu, pozíciu či rolu;

b) 

nábor pracovníkov podľa stanovených profilov schopností;

c) 

udržiavanie, rozvoj a hodnotenie schopností pracovníkov podľa stanovených profilov schopností.

Článok 14

Preskúmanie podľa článku 10 ods. 12 smernice (EÚ) 2016/798

1.  Ak bezpečnostný certifikačný orgán vydá záporné rozhodnutie, ktoré zahŕňa zamietnutie jednotného bezpečnostného osvedčenia, vylúčenie časti siete v súlade so záporným posúdením v zmysle článku 10 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798 a identifikáciu iných obmedzení alebo podmienok využitia, než sa uvádzajú v žiadosti, žiadateľ môže iniciovať preskúmanie rozhodnutia.

2.  Žiadosť o preskúmanie predkladá žiadateľ na jednotnom kontaktnom mieste a musí zahŕňať zoznam všetkých aspektov, ktoré podľa žiadateľa neboli v procese posudzovania bezpečnosti riadne zohľadnené.

3.  Žiadne dodatočné informácie poskytnuté po prijatí rozhodnutia o vydaní alebo zamietnutí jednotného bezpečnostného osvedčenia nie sú prípustné ako dôkaz.

4.  Bezpečnostný certifikačný orgán v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti zabezpečí nestrannosť procesu preskúmania.

5.  Preskúmanie sa zameria na otázky, ktorými sa podkladá odchýlka rozhodnutia bezpečnostného certifikačného orgánu od žiadateľovej žiadosti.

6.  Ak je bezpečnostným certifikačným orgánom agentúra, preskúmanie sa vykoná v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti.

7.  Bezpečnostný certifikačný orgán oznámi svoje rozhodnutie o potvrdení alebo úprave pôvodného rozhodnutia všetkým stranám zapojeným do posudzovania vrátane žiadateľa na jednotnom kontaktnom mieste.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

1.  Ak vnútroštátny bezpečnostný orgán uzná, že nebude môcť vydať bezpečnostné osvedčenie v súlade so smernicou 2004/49/ES do príslušného dátumu v danom členskom štáte, bezodkladne informuje žiadateľa a agentúru.

2.  V prípade podľa článku 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798 žiadateľ rozhodne, či by mal žiadosť naďalej posudzovať daný vnútroštátny bezpečnostný orgán, alebo či by sa mala postúpiť agentúre. Žiadateľ oba orgány informuje, pričom platí:

a) 

ak sa žiadateľ rozhodol, že ako bezpečnostný certifikačný orgán využije agentúru, vnútroštátny bezpečnostný orgán postúpi agentúre spis žiadosti a výsledky posudzovania uvedené v článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES. Agentúra a vnútroštátny bezpečnostný orgán spolupracujú a pomáhajú žiadateľovi pri dopĺňaní žiadosti, aby sa splnili dodatočné požiadavky článku 9 smernice (EÚ) 2016/798;

b) 

ak sa žiadateľ rozhodol, že ako bezpečnostný certifikačný orgán využije vnútroštátny bezpečnostný orgán, tento vnútroštátny bezpečnostný orgán pokračuje s posudzovaním žiadosti a rozhodne o vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia v súlade s článkom 10 smernice (EÚ) 2016/798 a s týmto nariadením. Daný orgán pomáha žiadateľovi pri dopĺňaní žiadosti, aby sa splnili dodatočné požiadavky článku 9 smernice (EÚ) 2016/798.

3.  Pri žiadateľoch, ktorí plánujú prevádzkovať činnosť vo viac než jednom členskom štáte, je bezpečnostným certifikačným orgánom agentúra, pričom sa uplatňuje postup stanovený v odseku 2 písm. a).

4.  Žiadateľ vo všetkých prípadoch predloží revidovanú žiadosť po príslušnom dátume v dotknutom členskom štáte na jednotnom kontaktnom mieste. Bezpečnostný certifikačný orgán v tom žiadateľovi pomôže.

▼M1

4a.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 a v ktorých sa smernica (EÚ) 2016/798 uplatňuje od 16. júna 2020, musí vnútroštátny bezpečnostný orgán na žiadosť žiadateľa naďalej vykonávať posudzovanie žiadostí o bezpečnostné osvedčenie v súlade so smernicou 2004/49/ES po 16. júni 2020 za predpokladu, že vydá bezpečnostné osvedčenie pred 330. októbrom 2020.

Pokiaľ vnútroštátny bezpečnostný orgán uzná, že nebude schopný vydať bezpečnostné osvedčenie pred 30. októbrom 2020, okamžite o tom informuje žiadateľa a agentúru a uplatňujú sa odseky 2 až 4.

▼B

5.  Po príslušnom dátume ktorýkoľvek železničný podnik usadený v dotknutom členskom štáte, ktorého bezpečnostné osvedčenie vydané v súlade so smernicou 2004/49/ES si vyžaduje obnovu alebo aktualizáciu v dôsledku zmien typu, rozsahu alebo oblasti činnosti, predloží na jednotnom kontaktnom mieste novú žiadosť o jednotné bezpečnostné osvedčenie v súlade s týmto nariadením.

6.  Ak plánovaná oblasť činnosti nie je obmedzená na jeden členský štát, jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou v období od 16. júna 2019 do 16. júna 2020 sa nevzťahuje na sieť alebo siete v ktoromkoľvek z členských štátov, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 a ktoré zatiaľ netransponovali danú smernicu, ani neuviedli do účinnosti vnútroštátne transpozičné opatrenia. Vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré takéto oznámenie predložili:

a) 

považujú jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou za rovnocenné časti bezpečnostného osvedčenia vydanej v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES;

b) 

vydávajú od 16. júna 2019 bezpečnostné osvedčenia v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) smernice 2004/49/ES, ktorých platnosť nepresahuje platnosť jednotného bezpečnostného osvedčenia.

▼M1

6a.  Ak plánovaná oblasť činnosti nie je obmedzená na jeden členský štát, jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou v období od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 sa nevzťahuje na sieť alebo siete v ktoromkoľvek z členských štátov, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798. Vnútroštátne bezpečnostné orgány členských štátov, ktoré takéto oznámenie predložili:

a) 

považujú jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou za rovnocenné časti bezpečnostného osvedčenia vydanej v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES;

b) 

vydávajú od 16. júna 2020 bezpečnostné osvedčenia v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b) smernice 2004/49/ES, ktorých platnosť nepresahuje platnosť jednotného bezpečnostného osvedčenia.

▼M1

7.  V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a odsekov 6 a 6a tohto článku vnútroštátny bezpečnostný orgán spolupracuje s agentúrou a koordinuje s ňou posudzovanie prvkov stanovených v článku 10 ods. 3 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798. Agentúra pritom uzná posúdenie uvedené v článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 2004/49/ES vykonané vnútroštátnym bezpečnostným orgánom.

▼M1

8.  Od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798, môžu žiadatelia o bezpečnostné osvedčenie na účely smernice 2004/49/ES vnútroštátnym bezpečnostným orgánom predložiť spis zostavený v súlade s prílohou I.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány uvedené v prvom pododseku akceptujú žiadosti o bezpečnostné osvedčenia v súlade s týmto nariadením na účely smernice 2004/49/ES.

▼M1

Článok 16

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 653/2007 sa zrušuje s účinnosťou od 16. júna 2019.

Naďalej sa však uplatňuje do 15. júna 2020 v tých členských štátoch, ktoré v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 agentúre a Komisii oznámili, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798.

Naďalej sa uplatňuje do 30. októbra 2020 v tých členských štátoch, ktoré v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798 agentúre a Komisii oznámili, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.

▼B

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M1

Uplatňuje sa od 16. júna 2019 v členských štátoch, ktoré neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798.

Uplatňuje sa od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/798 a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 33 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/798.

Uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch od 31. októbra 2020.

Článok 15 ods. 1, 2, 3 a 7 sa však uplatňuje od 16. februára 2019 a článok 15 ods. 6 sa uplatňuje od 16. júna 2019 vo všetkých členských štátoch.

Článok 15 ods. 6a sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch od 16. júna 2020.

Článok 15 ods. 8 sa uplatňuje od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Obsah žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie

Poznámka: všetky informácie vrátane podkladov priložených k žiadosti sú povinné, pokiaľ sa pri nich neuvádza „N“ (nepovinné) Ak má železničný podnik vypracovať akčný plán nápravných opatrení v zmysle bodu 9, informácie o ňom sú povinné.

1.    Druh žiadosti:

1.1.

Nové osvedčenie

1.2.

Obnova

1.3.

Aktualizácia

1.4.

EIN predchádzajúceho osvedčenia (iba pri obnove alebo aktualizácii)

2.    Žiadaný typ prevádzky (zvoľte jednu alebo viacero možností) ( 4 ):

2.1.

Osobná doprava vrátane vysokorýchlostných služieb

2.2.

Osobná doprava bez vysokorýchlostných služieb

2.3.

Nákladná doprava vrátane služieb prepravy nebezpečného tovaru ( 5 )

2.4.

Nákladná doprava bez služieb prepravy nebezpečného tovaru

2.5.

Iba posunovanie

2.6.

Iné (uveďte)

3.    Prevádzka železničnej dopravy:

3.1.

Očakávaný dátum začiatku poskytovania služieb/prevádzky (N)

3.2.

Členský štát/štáty plánovanej oblasti činnosti

3.3.

Vymedzenie plánovanej oblasti činnosti (pre príslušné siete) ( 6 )

3.4.

Stanica/stanice v susediacom členskom štáte/štátoch [v prípadoch podľa článku 3 ods. 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/763 a článku 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798]

4.    Bezpečnostný certifikačný orgán:

4.1.

Agentúra

4.2.

Vnútroštátny bezpečnostný orgán [v prípadoch podľa článku 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798]

5.    Informácie o žiadateľovi:

5.1.

Označenie právnej formy podniku

5.2.

Skratka (N)

5.3.

Úplná adresa

5.4.

Telefón

5.5.

Fax (N)

5.6.

E-mail:

5.7.

Webová adresa (N)

5.8.

Národné registračné číslo/IČO

5.9.

IČ DPH (N)

5.10.

Iné relevantné informácie (N)

6.    Údaje o kontaktnej osobe:

6.1.

Meno

6.2.

Priezvisko

6.3.

Titul alebo funkcia

6.4.

Úplná adresa

6.5.

Telefón

6.6.

Fax (N)

6.7.

E-mail:

6.8.

Pracovný jazyk/jazyky

Dokumenty priložené k žiadosti

7.    Dokumenty predkladané v rámci časti posudzovania, ktorá sa týka systému riadenia bezpečnosti:

7.1.

Opis systému riadenia bezpečnosti a ďalšie doklady preukazujúce súlad s požiadavkami článku 10 ods. 3 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798 a to, ako sú tieto požiadavky splnené.

7.2.

Krížová kontrola systému riadenia bezpečnosti (pozri bod 7.1) s prílohou I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/762 vrátane uvedenia, v ktorej časti dokumentácie systému riadenia bezpečnosti sa dokladuje splnenie príslušných požiadaviek platných technických špecifikácií interoperability vo vzťahu k subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“.

8.    Dokumenty predkladané v rámci vnútroštátnej časti posudzovania (za každý členský štát plánovanej oblasti činnosti):

8.1.

Opis alebo iné preukázanie toho, ako opatrenia na riadenie bezpečnosti zohľadňujú príslušné vnútroštátne predpisy oznámené v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798.

8.2.

Krížová kontrola systému riadenia bezpečnosti (pozri bod 7.1) s požiadavkami stanovenými v príslušných vnútroštátnych predpisoch (pozri bod 8.1).

9.    Plán(-y) nápravných opatrení

9.1.

Aktuálny stav vykonávania akčných plánov alebo plánov stanovených železničným podnikom na riešenie prípadného závažného nesúladu alebo akýchkoľvek iných problematických oblastí, ktoré sa zistili v rámci dohľadu od posledného posudzovania.

9.2.

Aktuálny stav vykonávania akčných plánov alebo plánov stanovených železničným podnikom na riešenie zvyšných otázok od posledného posudzovania.
PRÍLOHA II

Proces posudzovania bezpečnosti

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti vypracujú štruktúrovaný a auditovateľný proces celého posudzovania, ktorý zohľadňuje prvky stanovené v tejto prílohe. Proces posudzovania bezpečnosti musí byť iteratívny – podľa nasledujúceho diagramu (obrázok 1 v dodatku) – čo znamená, že bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti môžu v odôvodnených prípadoch žiadať doplňujúce informácie alebo opätovné predloženie v súlade s týmto nariadením.

2.   PRIJATIE ŽIADOSTI

2.1.

Po prijatí žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie bezpečnostný certifikačný orgán prijatie žiadosti formálne a promptne potvrdí.

2.2.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti vyčlenia na proces posudzovania primerané zdroje.

3.   PRVOTNÁ KONTROLA

3.1.

Bezpečnostný certifikačný orgán v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti vykoná bezodkladne po prijatí žiadosti prvotnú kontrolu týchto prvkov:

a) 

či žiadateľ poskytol základné informácie, ktoré si buď vyžaduje legislatíva, alebo sú potrebné na efektívne spracovanie žiadosti;

b) 

či sú podklady v spise žiadosti postačujúce, štruktúrované a vzájomne prepojené odkazmi, aby sa dal riadne vyhodnotiť ich súlad s požiadavkami na systém riadenia bezpečnosti a s relevantnými oznámenými vnútroštátnymi predpismi. Bezpečnostný certifikačný orgán v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti vykoná prvotnú revíziu skutočného faktického obsahu žiadosti, aby mohol vyvodiť prvotné závery o kvalite, dostatočnosti a primeranosti systému riadenia bezpečnosti;

c) 

prípadne či žiadosť zahŕňa aktuálny stav vykonávania akčných plánov alebo plánov stanovených železničným podnikom na riešenie prípadného závažného nesúladu alebo akýchkoľvek iných problematických oblastí, ktoré sa zistili v rámci dohľadu od posledného posudzovania;

d) 

prípadne či žiadosť zahŕňa aktuálny stav vykonávania akčného plánu alebo plánov stanovených železničným podnikom na riešenie zvyšných otázok od posledného posudzovania.

3.2.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti zároveň skontrolujú, či sú jasne identifikované doklady príslušného typu, rozsahu a plánovanej oblasti činnosti.

3.3.

Po kontrolách uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti rozhodnú, či z vlastného pohľadu potrebujú v určitej oblasti ďalšie informácie. Ak sú potrebné ďalšie informácie, môže si ich bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti bezodkladne vyžiadať v rozsahu, v akom ich považujú za primerane potrebné na podloženie posudzovania.

3.4.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti každý prečítajú dostatočne veľkú vzorku tej časti žiadosti, ktorá sa ich týka, aby overili, že je obsah zrozumiteľný. Ak zjavne nie je, bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti každý za svoju časť rozhodnú, či treba žiadosť vrátiť a požiadať o prepracovanie.

4.   PODROBNÉ POSUDZOVANIE

4.1.

Po skončení prvotnej kontroly bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti pristúpia – každý za svoju časť – k podrobnému posudzovaniu spisu žiadosti (pozri obrázok 2 v dodatku), pričom uplatňujú požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a relevantné oznámené vnútroštátne predpisy.

4.2.

Pri podrobnom posudzovaní uvedenom v bode 4.1, v súlade s článkom 18 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/798, bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti uplatnia odborný úsudok, konajú nestranne a primerane a zdokladujú závery, ku ktorým dospeli.

4.3.

Posudzovaním sa určí, či sú splnené požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a relevantné oznámené vnútroštátne predpisy, alebo sa vyžiadajú ďalšie informácie. Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti sa pri posudzovaní zároveň zamerajú na dôkazy o splnení požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti a relevantných oznámených vnútroštátnych predpisov, ktoré pramenia z výstupov procesu systému riadenia bezpečnosti, pričom podľa potreby použijú vzorkovacie metódy, aby sa uistili, že žiadateľ pochopil požiadavky na príslušný typ a rozsah železničnej dopravy a plánovanú oblasť činnosti a dokáže im vyhovieť, aby sa zaistila bezpečná prevádzka danej železnice.

4.4.

Každý problém typu 4 sa musí vyriešiť k spokojnosti bezpečnostného certifikačného orgánu, pričom sa spis žiadosti pred vydaním jednotného bezpečnostného osvedčenia podľa potreby aktualizuje.

4.5.

Riešenie zvyšných otázok možno ponechať na fázu dohľadu alebo sa môžu so žiadateľom dohodnúť kroky na základe jeho návrhu aktualizácie spisu žiadosti, prípadne sa môžu uplatniť oba postupy. V takom prípade sa vec formálne uzavrie po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia.

4.6.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti musia posudzovať závažnosť každého zisteného problému podľa kategorizácie v článku 12 ods. 1 transparentne.

4.7.

Pri identifikácii problému uvedeného v článku 12 ods. 1 sa musí bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti vyjadrovať konkrétne a pomôcť žiadateľovi pochopiť, nakoľko podrobná má byť jeho odpoveď. V tejto súvislosti bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti postupujú takto:

a) 

uvedú presný odkaz na relevantné požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a oznámené vnútroštátne predpisy a pomôžu žiadateľovi pochopiť zistené problémy;

b) 

identifikujú príslušnú časť súvisiacich predpisov a pravidiel;

c) 

uvedú, prečo nie je splnená daná požiadavka na systém riadenia bezpečnosti alebo oznámený vnútroštátny predpis (a prípadne súvisiaca legislatíva);

d) 

dohodnú sa so žiadateľom na ďalších záväzkoch, dokumentácii a prípadných ďalších podkladových informáciách, ktoré má dodať – v závislosti od miery podrobnosti, ktorá sa vyžaduje v príslušnej požiadavke na systém riadenia bezpečnosti alebo oznámenom vnútroštátnom predpise;

e) 

určia a so žiadateľom dohodnú lehotu na zabezpečenie súladu, ktorá je primeraná a zohľadňuje náročnosť poskytnutia požadovaných informácií.

4.8.

Ak žiadateľ s poskytnutím požadovaných informácií výrazne mešká, bezpečnostný certifikačný orgán môže rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty na žiadateľovu odpoveď, alebo žiadosť zamietnuť po tom, ako žiadateľa informuje.

4.9.

Lehotu na rozhodnutie o vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia možno predĺžiť, kým sa neposkytnú požadované informácie, iba na základe rozhodnutia bezpečnostného certifikačného orgánu v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti a so súhlasom žiadateľa v niektorom z týchto prípadov:

a) 

problémy typu 1 v zmysle článku 12 ods. 1, ktoré samy osebe alebo v spojení s inými bránia pokračovaniu posudzovania alebo jeho častí;

b) 

problémy typu 4 alebo viacnásobné problémy typu 3 v zmysle článku 12 ods. 1, ktoré, keď sa skombinujú, môžu zvýšiť závažnosť problému na typ 4, čo bráni vydaniu jednotného bezpečnostného osvedčenia.

4.10.

Aby bola žiadateľova písomná odpoveď dostatočná, musí postačujúco rozptýliť vyjadrené obavy a preukázať, že navrhované riešenie bude vyhovovať relevantným kritériám alebo oznámeným vnútroštátnym predpisom.

4.11.

Ak sa odpoveď považuje za nedostatočnú, presne sa zdôvodní, prečo, a uvedú sa ďalšie informácie alebo dôkazy, ktoré musí žiadateľ predložiť, aby dostatočná bola.

4.12.

Ak sa vyskytnú obavy, že by sa žiadosť mohla zamietnuť, alebo že rozhodnutie si bude vyžadovať dlhší čas, než je lehota na posudzovanie, bezpečnostný certifikačný orgán môže zvážiť prípadné výnimočné opatrenia.

4.13.

Ak sa dospeje k záveru, že žiadosť spĺňa všetky požiadavky, alebo že nie je pravdepodobný ďalší pokrok v uspokojivom zodpovedaní neuzavretých aspektov, bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti každý za svoju časť dokončia posudzovanie, a to:

a) 

uvedú, či sú splnené všetky kritériá alebo stále zostávajú určité neuzavreté aspekty;

b) 

identifikujú prípadné zvyšné otázky;

c) 

identifikujú prípadné obmedzenia alebo podmienky využitia, ktoré sa zahrnú do jednotného bezpečnostného osvedčenia;

d) 

podľa potreby informujú o opatreniach v nadväznosti na závažný nesúlad identifikovaný v rámci dohľadu, ako sa uvádza v článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/761;

e) 

uistia sa, že proces posudzovania bezpečnosti sa uplatnil správne;

f) 

pripravia výsledok posudzovania vrátane súhrnných záverov a podľa potreby stanoviska k vydaniu jednotného bezpečnostného osvedčenia.

4.14.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti zaznamenajú a písomne odôvodnia všetky zistenia a úsudky, aby sa uľahčilo zabezpečenie súladu i proces rozhodovania a aby bolo možné pomôcť pri prípadných odvolaniach proti rozhodnutiu vydať či nevydať jednotné bezpečnostné osvedčenie.

5.   ROZHODOVANIE

5.1.

Na základe záverov z dokončeného posudzovania sa prijme rozhodnutie, či vydať jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo žiadosť zamietnuť. Ak sa má jednotné bezpečnostné osvedčenie vydať, môžu sa identifikovať prípadné zvyšné otázky. Jednotné bezpečnostné osvedčenie sa nevydá, ak sa identifikoval akýkoľvek problém typu 4 v zmysle článku 12 ods. 1, ktorý nebol vyriešený v rámci posudzovania.

5.2.

Bezpečnostný certifikačný orgán môže rozhodnúť o obmedzení rozsahu platnosti jednotného bezpečnostného osvedčenia stanovením obmedzení alebo podmienok jeho využitia, ak v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti dospeje k záveru, že sa takýmito obmedzeniami alebo podmienkami využitia vyrieši problém typu 4, ktorý by bránil vydaniu jednotného bezpečnostného osvedčenia. Po tom, čo sa v spise žiadosti vyriešia všetky zvyšné otázky, jednotné bezpečnostné osvedčenie sa z podnetu žiadateľa aktualizuje.

5.3.

Žiadateľa treba informovať o rozhodnutí bezpečnostného certifikačného orgánu vrátane výsledku posudzovania a jednotné bezpečnostné osvedčenie sa v náležitých prípadoch vydá.

5.4.

Ak sa vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia zamietne, alebo ak jednotné bezpečnostné osvedčenie obsahuje obmedzenia alebo podmienky využitia iné, než tie, ktoré sa uviedli v žiadosti, bezpečnostný certifikačný orgán informuje žiadateľa, rozhodnutie zdôvodní a oznámi žiadateľovi postup, ak chce požiadať o preskúmanie rozhodnutia alebo sa proti nemu odvolať.

6.   ZÁVEREČNÉ POSÚDENIE

6.1.

Bezpečnostný certifikačný orgán vec administratívne uzavrie, pričom sa uistí, že všetky dokumenty a záznamy sú skontrolované, zorganizované a archivované. Aby sa proces mohol priebežne zdokonaľovať, bezpečnostný certifikačný orgán identifikuje historické informácie a nadobudnuté skúsenosti, ktoré sa uplatnia v budúcich posudzovaniach.

7.   OSOBITNÉ USTANOVENIA O OBNOVE JEDNOTNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA

7.1.

Jednotné bezpečnostné osvedčenie možno z podnetu žiadateľa pred uplynutím jeho platnosti obnoviť, aby sa zaistila certifikačná kontinuita.

7.2.

Pri žiadostiach o obnovu bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti podrobne skontrolujú zmeny v dokladoch predložených s predošlou žiadosťou a zohľadnia výsledky minulého dohľadu v zmysle článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/761 s cieľom stanoviť priority alebo zacieliť relevantné požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a oznámené vnútroštátne predpisy, na základe ktorých sa bude žiadosť o obnovu posudzovať.

7.3.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti pristupujú k opätovnému posudzovaniu primerane – v závislosti od rozsahu navrhovaných zmien.

8.   OSOBITNÉ USTANOVENIA O AKTUALIZÁCII JEDNOTNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA

8.1.

Jednotné bezpečnostné osvedčenie sa aktualizuje vždy, keď sa navrhne podstatná zmena typu alebo rozsahu činnosti v súlade s článkom 10 ods. 13 smernice (EÚ) 2016/798, alebo ak sa rozširuje oblasť činnosti v súlade s článkom 10 ods. 14 uvedenej smernice.

8.2.

Ak má železničný podnik, ktorý je držiteľom jednotného bezpečnostného osvedčenia, v pláne akékoľvek zmeny podľa bodu 8.1, bezodkladne to oznámi bezpečnostnému certifikačnému orgánu.

8.3.

Po oznámení železničného podniku podľa bodu 8.2 bezpečnostný certifikačný orgán:

a) 

skontroluje, či je jasne opísaná zmena prípadného uplatnenia a či sú vyhodnotené potenciálne bezpečnostné riziká;

b) 

prediskutuje s daným železničným podnikom a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti potrebu aktualizovať jednotné bezpečnostné osvedčenie.

8.4.

Bezpečnostný certifikačný orgán v koordinácii s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi pôsobiacimi v plánovanej oblasti činnosti si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie informácie. Ak bezpečnostný certifikačný orgán súhlasí s tým, že navrhovaná zmena nie je podstatná, písomne žiadateľa informuje, že aktualizácia sa nevyžaduje, pričom v evidovanom spise uchová záznam o tomto rozhodnutí.

8.5.

V prípade aktualizácie bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti:

a) 

podrobne skontrolujú zmeny dokladov predložených v predošlej žiadosti, na základe ktorej bolo vydané momentálne platné osvedčenie;

b) 

zohľadnia výsledky minulého dohľadu v zmysle článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/761, a najmä otázky spojené so schopnosťou žiadateľa účinne uplatniť a monitorovať proces riadenia zmien;

c) 

stanovia priority alebo zacielia relevantné požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a oznámené vnútroštátne predpisy, na základe ktorých sa bude žiadosť o aktualizáciu posudzovať.

8.6.

Bezpečnostný certifikačný orgán a vnútroštátne bezpečnostné orgány pôsobiace v plánovanej oblasti činnosti pristupujú k opätovnému posudzovaniu primerane – v závislosti od rozsahu navrhovaných zmien.

8.7.

Ak sa bezpečnostnému certifikačnému orgánu predloží žiadosť o aktualizáciu jednotného bezpečnostného osvedčenia, nevedie to k predĺženiu obdobia jeho platnosti.

8.8.

Bezpečnostný certifikačný orgán z podnetu žiadateľa rozhodne, či jednotné bezpečnostné osvedčenie treba aktualizovať, ak sa majú zmeniť podmienky, za ktorých bolo jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané, avšak bez vplyvu na typ, rozsah alebo oblasť činnosti.
Dodatok

Proces posudzovania bezpečnosti

Obrázok 1: Proces posudzovania bezpečnosti.

image

Proces podrobného posudzovania

Obrázok 2: Proces podrobného posudzovania.

image
PRÍLOHA III

Obsah jednotného bezpečnostného osvedčenia

Jednotné bezpečnostné osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje schválenie systému riadenia bezpečnosti železničného podniku vrátane opatrení, ktoré daný železničný podnik prijal na splnenie osobitných požiadaviek potrebných na bezpečnú prevádzku v príslušnej sieti v súlade so smernicou (EÚ) 2016/798 a platnou vnútroštátnou legislatívou, musí obsahovať tieto informácie:

1.

Európske identifikačné číslo (EIN) jednotného bezpečnostného osvedčenia

2.

Identifikácia železničného podniku:

2.1.

Označenie právnej formy podniku

2.2.

Národné registračné číslo/IČO

2.3.

IČ DPH

3.

Identifikácia bezpečnostného certifikačného orgánu:

3.1.

Organizácia

3.2.

Členský štát (podľa potreby)

4.

Informácie o osvedčení:

4.1.

Nové osvedčenie

4.2.

Obnova

4.3.

Aktualizácia

4.4.

EIN predchádzajúceho osvedčenia (iba pri obnove alebo aktualizácii)

4.5.

Dátum začiatku a konca platnosti

4.6.

Typ prevádzky ( 7 )

4.6.1.

Osobná doprava vrátane vysokorýchlostných služieb

4.6.2.

Osobná doprava bez vysokorýchlostných služieb

4.6.3.

Nákladná doprava vrátane služieb prepravy nebezpečného tovaru

4.6.4.

Nákladná doprava bez služieb prepravy nebezpečného tovaru

4.6.5.

Iba posunovanie

4.6.6.

Iná činnosť (7) 

5.

Príslušné vnútroštátne právne predpisy (7) 

6.

Oblasť činnosti (7) 

7.

Obmedzenia a podmienky využitia

8.

Doplňujúce informácie

9.

Dátum vydania a splnomocnená osoba/pečiatka orgánu( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).

( 2 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8 marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy spojené s požiadavkami na systém riadenia bezpečnosti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010 (Pozri stranu 26 tohto úradného vestníka).

( 3 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761 zo 16. februára 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 (Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka).

( 4 ) Za každý členský štát plánovanej oblasti činnosti.

( 5 ) „Nebezpečný tovar“ sú látky a predmety, ktorých preprava je povolená len za podmienok predpísaných v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

( 6 ) Za každý členský štát plánovanej oblasti činnosti.

( 7 ) Za každý členský štát plánovanej oblasti činnosti.

Top