EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20190501

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/196 zo 7. februára 2018, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2019-05-01

02018R0196 — SK — 01.05.2019 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/196

zo 7. februára 2018,

ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 044 16.2.2018, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/632 z 19. februára 2018,

  L 105

3

25.4.2018

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/673 z 27. februára 2019,

  L 114

5

30.4.2019
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/196

zo 7. februára 2018,

ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

(kodifikované znenie)Článok 1

Colné koncesie a súvisiace záväzky Únie podľa GATT z roku 1994 na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa pozastavujú.

▼M2

Článok 2

Na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov uvedené v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu sa ku clu uplatniteľnému podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 ( 1 ) ukladá dodatočné valorické clo vo výške 0,001 %.

▼B

Článok 3

1.  Komisia každý rok upraví úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Únii v danom čase uplatňovaním zákona Spojených štátov o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ďalej len „ZKPDS“). Komisia zmení sadzbu dodatočného dovozného cla alebo zoznam uvedený v prílohe I za týchto podmienok:

a) úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod sa rovná 72 % zo sumy vyplatenej podľa ZKPDS, súvisiacej s antidumpingovými alebo vyrovnávacími clami zaplatenými za dovozy z Únie za posledný rok, za ktorý boli v danom čase k dispozícii údaje, ktoré uverejnili orgány Spojených štátov;

b) zmena sa urobí tak, aby účinok dodatočného dovozného cla na dovoz vybraných výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov predstavoval za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšuje úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod;

c) s výnimkou okolností uvedených v písmene e), ak sa úroveň pozastavenia zvýši, Komisia doplní výrobky do zoznamu uvedeného v prílohe I; uvedené výrobky sa vyberú zo zoznamu uvedeného v prílohe II v takom poradí, v akom sa uvádzajú v uvedenom zozname;

d) s výnimkou okolností uvedených v písmene e), ak sa úroveň pozastavenia zníži, výrobky sa zo zoznamu uvedeného v prílohe I odoberú; Komisia odoberie najprv výrobky, ktoré sa k 1. máju 2005 nachádzali v zozname uvedenom v prílohe II a ktoré sa do zoznamu uvedeného v prílohe I doplnili neskôr; potom Komisia odoberie výrobky, ktoré sa k 1. máju 2005 nachádzali v zozname uvedenom v prílohe I v takom poradí, v akom sa v uvedenom zozname uvádzajú;

e) Komisia zmení sadzbu dodatočného dovozného cla, keď nie je možné upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod doplnením alebo odobratím výrobkov zo zoznamu uvedeného v prílohe I.

2.  Pri doplnení výrobkov do zoznamu uvedeného v prílohe I Komisia zároveň zmení zoznam uvedený v prílohe II tak, že odoberie dané výrobky z uvedeného zoznamu. Poradie výrobkov, ktoré zostanú v zozname uvedenom v prílohe II, sa neupravuje.

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 4 prijímať delegované akty na účely vykonania úprav a zmien uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Ak sa informácie o sume, ktorú vyplatili Spojené štáty, poskytnú neskôr v priebehu roka, v dôsledku čoho nie je možné pri použití postupu stanoveného v článku 4 dodržať lehoty WTO a zákonné lehoty, a v prípade, že je to pri úpravách a zmenách príloh nutné z mimoriadne naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku sa uplatňuje postup stanovený v článku 5.

Článok 4

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 5

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 6 V takom prípade Komisia bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 6

Pôvod akéhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, sa určí v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013.

Článok 7

1.  Výrobky uvedené v zozname v prílohe I, pre ktoré bolo pred 30. aprílom 2005 vydané dovozné povolenie s oslobodením od cla alebo so znížením cla, nepodliehajú dodatočnému dovoznému clu.

2.  Výrobky uvedené v zozname v prílohe I, ktoré sú prepustené bez dovozných ciel na základe nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ( 2 ), nepodliehajú dodatočnému dovoznému clu.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 673/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2
PRÍLOHA I

Výrobky, na ktoré sa uplatnia dodatočné dovozné clá, sa určia podľa ich osemmiestnych číselných znakov KN. Opis výrobkov zatriedených do týchto číselných znakov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 3 ).

0710 40 00

ex 9003 19 00 „rámy a obruby zo základného kovu“

8705 10 00

6204 62 31

▼B
PRÍLOHA II

Výrobky v tejto prílohe sa určia podľa ich osemmiestnych číselných znakov KN. Opis výrobkov zatriedených do týchto číselných znakov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.
PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmienNariadenie Rady (ES) č. 673/2005

(Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 632/2006

(Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2006, s. 5).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2007

(Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2007, s. 16).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2008

(Ú. v. EÚ L 86, 28.3.2008, s. 19).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2009

(Ú. v. EÚ L 100, 18.4.2009, s. 6).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2010

(Ú. v. EÚ L 94, 15.4.2010, s. 15).

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 311/2011

(Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2011, s. 51).

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2013

(Ú. v. EÚ L 108, 18.4.2013, s. 6).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1).

Iba bod 11 prílohy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 38/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 52).

Iba bod 4 prílohy

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 303/2014

(Ú. v. EÚ L 90, 26.3.2014, s. 6).

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/675

(Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2015, s. 16).

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/654

(Ú. v. EÚ L 114, 28.4.2016, s. 1).

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/750

(Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2017, s. 12).

 
PRÍLOHA IV

Tabuľka zhodyNariadenie (ES) č. 673/2005

Toto nariadenie

články 1 až 4

články 1 až 4

článok 4a

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 6 ods. 4

článok 8

článok 8

článok 9

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV( 1 ) Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

( 2 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23).

( 3 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Top