EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0891-20180101

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z  13. marca 2017 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/2018-01-01

02017R0891 — SK — 01.01.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/891

z 13. marca 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011

(Ú. v. ES L 138 25.5.2017, s. 4)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1145 zo 7. júna 2018,

  L 208

1

17.8.2018
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/891

z 13. marca 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. i) a j) uvedeného nariadenia, s výnimkou obchodných noriem, a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré sa majú uplatňovať v týchto sektoroch.

Hlava II tohto nariadenia sa však uplatňuje len na výrobky sektora ovocia a zeleniny uvedené v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na takéto výrobky určené na spracovanie.HLAVA II

ORGANIZÁCIE VÝROBCOVKAPITOLA I

Požiadavky a uznávanieOddiel 1

Vymedzenie pojmov

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „výrobca“ je poľnohospodár v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 ( 1 ), ktorý produkuje ovocie a zeleninu uvedené v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a takéto výrobky určené výlučne na spracovanie;

b) „člen-výrobca“ je výrobca alebo právny subjekt tvorený výrobcami, ktorý je členom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov;

c) „dcérska spoločnosť“ je spoločnosť, v ktorej má podiely alebo kapitál jedna organizácia alebo viac organizácií výrobcov, resp. jedno združenie alebo viac združení organizácií výrobcov a ktorá prispieva k plneniu cieľov týchto organizácií alebo združení;

d) „nadnárodná organizácia výrobcov“ je akákoľvek organizácia, v ktorej sa minimálne jeden z podnikov výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má organizácia svoje sídlo;

▼M1

e) „nadnárodné združenie organizácií výrobcov“ je akékoľvek združenie organizácií výrobcov, v ktorom sa minimálne jedna zo združených organizácií alebo jedno zo združení nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má združenie sídlo;

▼B

f) „opatrenie“ sú:

i) akcie zamerané na plánovanie výroby vrátane investícií do fyzických aktív;

ii) akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme vrátane investícií do fyzických aktív;

iii) akcie zamerané na zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov a zlepšovanie predaja vrátane investícií do fyzických aktív, ako aj propagácia výrobkov v čerstvej alebo v spracovanej forme a komunikačné činnosti iné ako propagačné a komunikačné činnosti patriace do bodu vi);

iv) akcie zamerané na výskum a experimentálnu výrobu vrátane investícií do fyzických aktív;

v) školiace akcie a akcie zamerané na výmenu najlepších postupov iné ako odborná príprava patriaca do bodu vi) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám a technickej pomoci;

vi) každá akcia súvisiaca s predchádzaním krízam a s krízovým riadením uvedená v článku 33 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

vii) environmentálne opatrenia uvedené v článku 33 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane investícií do fyzických aktív;

viii) ostatné akcie, vrátane investícií do fyzických aktív, s výnimkou aktív patriacich do bodov i) až vii), ktoré spĺňajú najmenej jeden cieľ uvedený alebo stanovený v článku 33 ods. 1) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

g) „akcia“ je osobitná činnosť alebo nástroj, ktorý prispieva k splneniu najmenej jedného cieľa uvedeného alebo stanoveného v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

h) „investície do fyzických aktív“ je nadobudnutie hmotného majetku, ktorý prispieva k najmenej jednému cieľu uvedenému alebo stanovenému v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

i) „vedľajší produkt“ je produkt, ktorý je výsledkom prípravy výrobku z ovocia alebo zeleniny, ktorý má kladnú ekonomickú hodnotu, ale nepredstavuje hlavný plánovaný výrobok;

j) „príprava“ sú prípravné činnosti ako čistenie, krájanie, šúpanie, orezávanie a sušenie ovocia a zeleniny bez toho, aby z nich vzniklo spracované ovocie a zelenina;

k) „medziodvetvový základ“ uvedený v článku 34 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú činnosti, ktorými sa sleduje jeden alebo viac cieľov podľa článku 157 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia a ktoré boli schválené členským štátom a sú riadené spoločne organizáciou výrobcov alebo združením organizácií výrobcov a aspoň jedným ďalším subjektom v reťazci spracovania alebo distribúcie potravín;

l) „základný ukazovateľ“ je akýkoľvek ukazovateľ, ktorý odráža stav alebo trend existujúci na začiatku programového obdobia a môže poskytnúť informácie užitočné:

i) pri analýze počiatočnej situácie s cieľom vytýčiť národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy alebo operačný program;

ii) ako porovnávacie kritérium, vo vzťahu ku ktorému možno hodnotiť výsledky a vplyv národnej stratégie alebo operačného programu; alebo

iii) pri interpretácii výsledkov a vplyvu národnej stratégie alebo operačného programu;

m) „osobitné náklady“ sú dodatočné náklady vypočítané ako rozdiel medzi bežnými nákladmi a skutočne vynaloženými nákladmi, a strata príjmu vyplývajúca z akcie bez dodatočných príjmov a úspor nákladov.Oddiel 2

Kritériá na získanie uznania a iné požiadavky

Článok 3

Právne postavenie organizácií výrobcov

Členské štáty určia právne subjekty, ktoré môžu požiadať o uznanie podľa článku 154 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 z hľadiska svojej vnútroštátnej právnej a správnej štruktúry. V prípade potreby stanovia aj ustanovenia o jasne vymedzených častiach právnych subjektov, ktoré môžu požiadať o uznanie podľa uvedeného článku. Členské štáty môžu prijať doplňujúce pravidlá o uznávaní organizácií výrobcov a o právnych subjektoch, ktoré môžu požiadať o uznanie za organizácie výrobcov.

Článok 4

Rozsah výrobkov

1.  Členské štáty uznajú organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie.

2.  Členské štáty uznajú organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov určených výhradne na spracovanie, ak sú organizácie výrobcov schopné zabezpečiť, že sa tieto výrobky budú dodávať na spracovanie, buď prostredníctvom systému zmlúv o dodávkach, alebo inak.

Článok 5

Minimálny počet členov

Na účely článku 154 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty stanovia minimálny počet členov.

Pri stanovení minimálneho počtu členov organizácie výrobcov členské štáty môžu stanoviť, že ak žiadateľ o uznanie pozostáva úplne alebo sčasti z členov, ktorí sú sami právnymi subjektmi alebo jasne vymedzenými časťami právnych subjektov zložených z výrobcov, minimálny počet výrobcov možno vypočítať na základe počtu výrobcov združených v každom z právnych subjektov alebo jasne vymedzených častiach právnych subjektov.

Článok 6

Minimálna dĺžka členstva

1.  Minimálne obdobie členstva výrobcu nesmie byť menej ako jeden rok.

2.  Výpoveď z členstva sa organizácii výrobcov oznamuje písomne. Členské štáty stanovia výpovednú lehotu, ktorá nesmie presiahnuť šesť mesiacov, a deň, ku ktorému výpoveď nadobúda platnosť.

Článok 7

Štruktúry a činnosti organizácií výrobcov

Členské štáty overia, či organizácie výrobcov majú k dispozícii pracovníkov, infraštruktúru a vybavenie potrebné na splnenie požiadaviek stanovených v článkoch 152, 154 a 160 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na zabezpečenie svojho základného fungovania, najmä pokiaľ ide o:

a) vedomosti o výrobe svojich členov;

b) technické prostriedky na zber, triedenie, skladovanie a balenie výroby svojich členov;

c) umiestňovanie výroby svojich členov na trh;

d) riadenie obchodu a rozpočtu a

e) centralizované nákladové účtovníctvo a systém fakturácie podľa vnútroštátneho práva.

Článok 8

Hodnota alebo objem predajnej výroby

1.  Na účely článku 154 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa hodnota alebo objem predajnej výroby počíta na rovnakom základe ako hodnota predávanej výroby stanovená v článkoch 22 a 23 tohto nariadenia.

2.  Za okolností, keď historické údaje o predávanej výrobe člena nie sú na účely uplatnenia odseku 1 dostatočné, hodnota predajnej výroby sa rovná skutočnej hodnote predávanej výroby počas obdobia po sebe nasledujúcich 12 mesiacov. Týchto 12 mesiacov musí spadať do troch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa predkladá žiadosť o uznanie.

Článok 9

Minimálna hodnota predávanej výroby:

Na účely článku 154 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty stanovia okrem minimálneho počtu členov aj minimálnu hodnotu predávanej výroby pre organizácie výrobcov, ktoré vykonávajú operačný program.

Článok 10

Dodanie technických prostriedkov

Na účely článku 154 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 7 písm. b) tohto nariadenia sa organizácia výrobcov, ktorá je uznaná pre výrobok, ktorý si vyžaduje technické prostriedky, považuje za organizáciu plniacu si v tomto ohľade svoju povinnosť, ak dodáva technické prostriedky na primeranej úrovni sama alebo prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom dcérskych spoločností alebo prostredníctvom združenia organizácií výrobcov, ktorého je členom, alebo prostredníctvom outsourcingu.

Článok 11

Hlavné činnosti organizácií výrobcov

1.  Hlavná činnosť organizácie výrobcov sa týka koncentrácie ponuky výrobkov svojich členov, na ktoré dostala uznanie, a ich umiestňovania na trh.

Umiestňovanie na trh podľa prvého pododseku vykonáva organizácia výrobcov, pričom v prípade outsourcingu podľa článku 13 sa umiestňovanie na trh vykonáva pod jej kontrolou. Umiestňovanie na trh okrem iného zahŕňa rozhodnutie o výrobku, ktorý sa má predávať, spôsob predaja a s výnimkou prípadu, keď sa predaj uskutočňuje prostredníctvom aukcie, rokovania o množstve a cene.

Organizácie výrobcov minimálne počas piatich rokov uchovávajú evidenciu vrátane účtovných dokladov, ktorá preukazuje, že daná organizácia výrobcov koncentrovala ponuku výrobkov svojich členov, na ktoré dostala uznanie, a umiestňovala ich na trh.

2.  Organizácia výrobcov môže predávať výrobky výrobcov, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov ani združenia organizácií výrobcov, ak má na uvedené výrobky uznanie a pod podmienkou, že ekonomická hodnota tejto činnosti je nižšia ako hodnota jej predávanej výroby vypočítaná v súlade s článkom 22.

3.  Predaj ovocia a zeleniny, ktoré sa zakúpili priamo od inej organizácie výrobcov, a predaj výrobkov, na ktoré organizácia výrobcov nemá uznanie, sa nepovažujú za časť činností organizácie výrobcov.

4.  Ak sa uplatňuje článok 22 ods. 8, odsek 2 tohto článku sa uplatňuje mutatis mutandis na príslušné dcérske spoločnosti.

▼M1

Článok 12

Umiestňovanie výroby na trh mimo organizácie výrobcov

1.  So zodpovedajúcim povolením organizácie výrobcov uvedeným v jej stanovách a za predpokladu dodržiavania podmienok, ktoré stanovil členský štát a organizácia výrobcov, členovia-výrobcovia môžu:

a) predávať výrobky priamo alebo mimo svojich podnikov spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu,

b) predávať samostatne alebo prostredníctvom inej organizácie výrobcov, ktorú určila ich vlastná organizácia výrobcov, množstvá výrobkov, ktoré sú, pokiaľ ide o objem alebo hodnotu, okrajové v porovnaní s objemom alebo hodnotou predajnej výroby ich organizácie v prípade dotknutých výrobkov,

c) predávať samostatne alebo prostredníctvom inej organizácie výrobcov, ktorú určila ich vlastná organizácia výrobcov, výrobky, na ktoré sa z dôvodu ich vlastností alebo obmedzenej výroby členov-výrobcov, pokiaľ ide o objem alebo hodnotu, bežne nevzťahujú obchodné aktivity dotknutej organizácie výrobcov.

2.  Percentuálny podiel výroby, ktorý členovia-výrobcovia umiestňujú na trh mimo organizácie výrobcov, ako sa uvádza v odseku 1, nesmie prekročiť 25 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby každého člena-výrobcu.

Členské štáty však môžu stanoviť nižší percentuálny podiel výroby, ktorú členovia-výrobcovia môžu umiestniť na trh mimo organizácie výrobcov, ako ten, ktorý sa stanovuje v prvom pododseku. Členské štáty môžu zvýšiť uvedený percentuálny podiel až do 40 % v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 ( 2 ), alebo v prípade, ak členovia-výrobcovia umiestňujú svoju výrobu na trh prostredníctvom inej organizácie výrobcov, ktorú určila ich vlastná organizácia výrobcov.

▼B

Článok 13

Outsourcing

1.  Činnosti, ktorých outsourcovanie môže členský štát povoliť v súlade s článkom 155 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, musia súvisieť s cieľmi uvedenými v článku 152 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia a môžu okrem iného zahŕňať zber, skladovanie a balenie výrobkov členov organizácie výrobcov a ich umiestňovanie na trh.

2.  Organizácia výrobcov, ktorá činnosť outsourcuje, uzatvára prostredníctvom písomnej zmluvy, dohody alebo protokolu obchodnú dohodu s iným subjektom, vrátane jedného alebo viacerých svojich členov alebo dcérskej spoločnosti, na účel vykonania predmetnej činnosti. Organizácia výrobcov zostáva zodpovedná za zabezpečenie výkonu outsourcovanej činnosti a za kontrolu celkového riadenia a dohľad nad obchodnou dohodou o vykonaní činnosti.

Činnosť sa považuje za vykonávanú organizáciou výrobcov, ak ju vykonáva združenie organizácií výrobcov alebo družstvo, ktorého členmi sú takisto družstvá, v ktorých je organizácia výrobcov členom, alebo ak ju vykonáva dcérska spoločnosť, ktorá spĺňa požiadavku 90 % uvedenú v článku 22 ods. 8.

3.  Kontrola celkového riadenia a dohľad podľa odseku 2 prvého pododseku musia byť účinné, pričom sa vyžaduje, aby zmluva, dohoda alebo protokol o outsourcingu:

a) umožňovala organizácii výrobcov vydávať záväzné pokyny a obsahovala ustanovenia, na základe ktorých organizácie výrobcov môžu zmluvu, dohodu alebo protokol vypovedať, ak poskytovateľ služby nedodržiava podmienky zmluvy o outsourcingu;

b) stanovovala podrobné podmienky vrátane povinnosti pravidelne podávať správy a lehôt, ktoré organizácii výrobcov umožnia vykonávať účinnú kontrolu nad outsourcovanými činnosťami.

Organizácia výrobcov uchováva zmluvy, dohody alebo protokoly o outsourcingu, ako aj správy uvedené v prvom pododseku písm. b) počas obdobia aspoň 5 rokov na účely kontrol ex-post, pričom prístup k nim musia mať na požiadanie všetci členovia.

Článok 14

Nadnárodné organizácie výrobcov

1.  Sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov sa musí nachádzať v členskom štáte, v ktorom organizácia dosahuje prevažnú časť hodnoty predávanej výroby vypočítanej v súlade s článkom 22 a 23.

Alternatívne sa môže sídlo zriadiť v členskom štáte, v ktorom sa nachádza väčšina členov-výrobcov, ak sa na tom dohodnú príslušné členské štáty.

2.  Ak nadnárodná organizácia výrobcov vykonáva operačný program a ak v čase predloženia žiadosti o nový operačný program sa prevažná časť hodnoty predávanej výroby dosahuje v inom členskom štáte, resp. ak sa väčšina členov-výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v tom, kde má svoje sídlo nadnárodná organizácia výrobcov, sídlo musí zostať v súčasnom členskom štáte až do ukončenia vykonávania nového operačného programu.

Ak sa však na konci vykonávania takéhoto nového operačného programu prevažná časť hodnoty predávanej výroby naďalej dosahuje v inom členskom štáte, resp. ak sa väčšina členov organizácie výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v tom, kde sa sídlo v súčasnosti nachádza, sídlo sa musí premiestniť do tohto iného členského štátu, pokiaľ sa príslušné členské štáty nedohodnú, že umiestnenie sídla sa nezmení.

3.  Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov, nesie zodpovednosť za:

a) uznanie nadnárodnej organizácie výrobcov;

b) schválenie operačného programu nadnárodnej organizácie výrobcov;

c) zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sa nachádzajú členovia, v súvislosti so spĺňaním podmienok na získanie uznania a systémom kontrol a administratívnych sankcií. Tieto iné členské štáty včas poskytnú akúkoľvek potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo; a

d) poskytnutie všetkých príslušných dokumentov na základe žiadosti členského štátu, v ktorom sa členovia nachádzajú, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov, preložených do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto členského štátu.

Článok 15

Zlučovanie organizácií výrobcov

1.  Ak sa organizácie výrobcov zlúčia, organizácia výrobcov, ktorá zlúčením vznikne, preberá práva a povinnosti jednotlivých organizácií výrobcov, ktoré sa zlúčili. Členský štát zabezpečí, že nová organizácia výrobcov splní všetky kritériá na získanie uznania a priradí jej nové číslo na účely špecifického systému identifikácie uvedeného v článku 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

Organizácia výrobcov, ktorá zlúčením vznikla, môže prevádzkovať programy paralelne a oddelene do prvého januára roka nasledujúceho po zlúčení alebo môže zlúčiť operačné programy od chvíle zlúčenia.

Článok 34 tohto nariadenia sa uplatňuje na operačné programy, ktoré sa zlúčili.

2.  Odchylne od odseku 1 druhého pododseku môžu členské štáty na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť, aby sa operačné programy naďalej realizovali paralelne, až kým sa prirodzene neukončia.

Článok 16

Členovia, ktorí nie sú výrobcovia

1.  Členské štáty môžu určiť podmienky, za ktorých môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je výrobcom, prijatá za člena organizácie výrobcov.

2.  Pri určovaní podmienok uvedených v odseku 1 členské štáty zabezpečia najmä dodržiavanie článku 153 ods. 2 písm. c) a článku 159 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.  Fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku 1:

a) sa nezohľadňujú v rámci kritérií na získanie uznania;

b) nemajú priame výhody z opatrení financovaných Úniou.

Členské štáty môžu v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1 obmedziť alebo zakázať právo fyzických alebo právnických osôb hlasovať pri rozhodnutiach týkajúcich sa operačných fondov.

Článok 17

Demokratická kontrola organizácií výrobcov

1.  Ak má organizácia výrobcov právnu štruktúru, ktorá vyžaduje demokratickú kontrolu v zmysle platných vnútroštátnych právnych predpisov, v jej prípade sa bude táto požiadavka považovať za splnenú na účely tohto nariadenia, pokiaľ členský štát nerozhodne inak.

2.  V prípade iných organizácií výrobcov, ako je organizácia uvedená v odseku 1, členské štáty stanovia maximálnu percentuálny podiel hlasovacích práv a podielov alebo kapitálu, ktoré môže mať fyzická alebo právnická osoba v organizácii výrobcov. Maximálna percentuálny podiel hlasovacích práv a podielov alebo kapitálu musí byť nižší než 50 % celkových hlasovacích práv a nižší než 50 % podielov alebo kapitálu.

V náležite opodstatnených prípadoch môžu členské štáty stanoviť vyšší maximálny percentuálny podiel podielov alebo kapitálu, ktoré právnická osoba môže mať v organizácii výrobcov, pod podmienkou prijatia opatrení, ktorými sa v každom prípade zamedzí zneužitiu právomocí takouto právnickou osobou.

Odchylne od prvého pododseku sa v prípade organizácií výrobcov, ktoré k 17. máju 2014 vykonávajú operačný program, maximálny percentuálny podiel podielov alebo kapitálu, ktorý stanovil členský štát podľa prvého pododseku, uplatňuje až po skončení predmetného operačného programu.

3.  Orgány členských štátov vykonávajú na základe analýzy rizík kontroly hlasovacích práv a podielov. Ak sú členovia organizácie výrobcov sami právnickými osobami, uvedené kontroly budú zahŕňať aj kontroly totožnosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia podiely alebo kapitál týchto členov.

4.  Ak je organizácia výrobcov jasne vymedzenou časťou právneho subjektu, členské štáty prijmú opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie právomocí tohto právneho subjektu meniť, schvaľovať alebo zamietať rozhodnutia organizácie výrobcov.Oddiel 3

Združenia organizácií výrobcov

Článok 18

Pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov uplatniteľné na združenia organizácií výrobcov

Na združenia organizácií výrobcov sa mutatis mutandis uplatňujú články 3, 6, článok 11 ods. 3 a články 13, 15 a 17. V prípade, ak združenie organizácií výrobcov predáva výrobky svojich členských organizácií výrobcov, článok 11 ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 19

Uznanie združení organizácií výrobcov

1.  Členské štáty môžu uznať združenia organizácií výrobcov podľa článku 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s činnosťou alebo činnosťami týkajúcimi sa výrobku alebo skupiny výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie, ak je združenie schopné účinne vykonávať tieto činnosti.

2.  Združenie organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže vykonávať ktorékoľvek z činností alebo funkcií organizácie výrobcov, aj keď predaj príslušných výrobkov naďalej vykonávajú jeho členovia.

3.  Pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov a činnosť musí byť organizácia výrobcov členom len jedného združenia organizácií výrobcov, ktoré vykonáva operačný program.

4.  Členské štáty môžu prijať doplňujúce pravidlá o uznávaní združení organizácií výrobcov.

Článok 20

Členovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov

1.  Členské štáty môžu stanoviť podmienky, za akých fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú iné než uznaná organizácia výrobcov, môžu byť členmi združenia organizácií výrobcov.

2.  Členovia uznaného združenia organizácií výrobcov, ktorí nie sú uznanými organizáciami výrobcov:

a) sa nezohľadňujú v rámci kritérií na získanie uznania;

b) nemajú priame výhody z opatrení financovaných Úniou.

Členské štáty môžu povoliť, obmedziť alebo zakázať právo uvedených členov hlasovať o rozhodnutiach týkajúcich sa operačných programov.

Článok 21

Nadnárodné združenie organizácií výrobcov

1.  Sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov sa musí nachádzať v členskom štáte, v ktorom členské organizácie výrobcov dosahujú prevažnú časť hodnoty predávanej výroby.

Alternatívne sa môže sídlo zriadiť v členskom štáte, v ktorom sa nachádza väčšina členských organizácií výrobcov, ak sa na tom dohodnú príslušné členské štáty.

2.  Ak nadnárodné združenie organizácií výrobcov vykonáva operačný program a ak v čase predloženia žiadosti o nový operačný program sa prevažná časť hodnoty predávanej výroby dosahuje v inom členskom štáte, resp. ak sa väčšina členských organizácií výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v tom, kde má svoje sídlo nadnárodné združenie, sídlo musí zostať v súčasnom členskom štáte až do ukončenia vykonávania nového operačného programu.

Ak sa však na konci vykonávania takéhoto nového operačného programu prevažná časť hodnoty predávanej výroby naďalej dosahuje v inom členskom štáte, resp. ak sa väčšina členských organizácií výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v tom, kde sa sídlo v súčasnosti nachádza, sídlo sa musí premiestniť do tohto iného členského štátu, pokiaľ sa príslušné členské štáty nedohodnú, že umiestnenie sídla sa nezmení.

3.  Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov, zodpovedá za:

a) uznanie združenia;

b) schválenie operačného programu nadnárodného združenia, ak je to potrebné;

c) zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sa nachádzajú združené organizácie, v súvislosti so spĺňaním podmienok na získanie uznania, vykonávaním operačného programu členskými organizáciami výrobcov a so systémom kontrol a administratívnych sankcií. Tieto iné členské štáty poskytnú akúkoľvek potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo; a

d) poskytnutie všetkých príslušných dokumentov na základe žiadosti členského štátu, v ktorom sa členovia nachádzajú, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov, preložených do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto členského štátu.KAPITOLA II

Operačné fondy a operačné programyOddiel 1

Hodnota predávanej výroby

Článok 22

Základ pre výpočet

1.  Hodnota predávanej výroby organizácie výrobcov sa vypočíta na základe výroby samotnej organizácie výrobcov a jej členov-výrobcov a zahŕňa len produkciu toho ovocia a zeleniny, na ktoré bola organizácia výrobcov uznaná. Do hodnoty predávanej výroby možno zahrnúť ovocie a zeleninu, ktoré nemusia spĺňať obchodné normy, ak sa uvedené normy neuplatňujú.

Hodnota predávanej výroby združenia organizácií výrobcov sa vypočíta na základe výroby umiestňovanej na trh samotným združením organizácií výrobcov a jej členskými organizáciami výrobcov a zahŕňa len produkciu toho ovocia a zeleniny, na ktoré bolo združenie organizácií výrobcov uznané. Pri tomto výpočte sa musí zabrániť dvojitému započítaniu.

2.  Hodnota predávanej výroby nezahŕňa hodnotu spracovaného ovocia a zeleniny ani akéhokoľvek iného výrobku, ktorý nepatrí do sektora ovocia a zeleniny.

Hodnota predávanej výroby ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktoré organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, ich členovia-výrobcovia alebo dcérske spoločnosti spĺňajúce požiadavku 90 % podľa odseku 8 tohto článku, buď samostatne alebo prostredníctvom outsourcingu, spracovali na jeden z výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny uvedených v časti X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 alebo na akýkoľvek iný spracovaný výrobok uvedený v tomto článku a ďalej opísaný v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa však vypočíta ako paušálna sadzba vyjadrená ako percentuálny podiel uplatnený na fakturovanú hodnotu uvedených spracovaných výrobkov. Uvedená paušálna sadzba predstavuje:

a) 53 % v prípade ovocných štiav;

b) 73 % v prípade koncentrovaných štiav;

c) 77 % v prípade rajčiakového koncentrátu;

d) 62 % v prípade mrazeného ovocia a zeleniny;

e) 48 % v prípade konzervovaného ovocia a zeleniny;

f) 70 % v prípade konzervovaných húb rodu Agaricus;

g) 81 % v prípade ovocia dočasne konzervovaného v slanom náleve;

h) 81 % v prípade sušeného ovocia;

i) 27 % v prípade spracovaného ovocia a zeleniny, ktoré sú iné než výrobky uvedené v písmenách a) až h);

j) 12 % v prípade spracovaných aromatických bylín;

k) 41 % v prípade mletej papriky.

3.  Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby zahrnuli hodnotu vedľajších produktov do hodnoty predávanej výroby.

4.  Hodnota predávanej výroby zahŕňa hodnotu výroby, ktorá sa stiahne z trhu a s ktorou sa naloží podľa ustanovení článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Hodnota sa vypočíta na základe priemernej ceny tých výrobkov, ktoré organizácia výrobcov umiestnila na trh v príslušnom období.

5.  Do hodnoty predávanej výroby sa počíta len výroba organizácie výrobcov a jej členov-výrobcov, ktorú predáva uvedená organizácia výrobcov. Výroba členov-výrobcov organizácie výrobcov, ktorú predáva iná organizácia výrobcov určená ich vlastnou organizáciou, sa započíta do hodnoty predávanej výroby druhej organizácie výrobcov. Musí sa zabrániť dvojitému započítaniu.

6.  S výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje odsek 8, predávaná výroba ovocia a zeleniny sa vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov“ fakturuje ako výrobok uvedený v časti IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktorý je pripravený a zabalený, bez:

a) DPH;

b) interných dopravných nákladov organizácie výrobcov v prípade, ak vzdialenosť medzi centralizovanými zbernými alebo baliacimi strediskami organizácie výrobcov a miestom distribúcie organizácie výrobcov presahuje 300 km.

7.  Hodnotu predávanej výroby možno vypočítať aj vo fáze „odoslania zo združenia organizácie výrobcov“ na rovnakom základe, ako je uvedené v odseku 6.

8.  Hodnotu predávanej výroby možno vypočítať aj vo fáze „odoslania z dcérskej spoločnosti“ na rovnakom základe, ako sa uvádza v odseku 6, za predpokladu, že aspoň 90 % podielov alebo kapitálu dcérskej spoločnosti vlastní resp. vlastnia:

a) jedna alebo viac organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov alebo

b) výrobcovia-členovia organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov s výhradou súhlasu členského štátu, ak sa tým prispieva k plneniu cieľov uvedených v článku 152 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

9.  V prípade outsourcingu sa hodnota predávanej výroby vypočíta vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov“ a zahrnie sa do nej pridaná ekonomická hodnota činnosti, na ktorú organizácia výrobcov zadala zákazku svojim členom, tretím stranám alebo dcérskej spoločnosti inej, ako tej, ktorá je uvedená v odseku 8.

▼M1

10.  Ak v dôsledku prírodnej katastrofy, poveternostnej udalosti, chorôb zvierat alebo rastlín alebo zamorenia hmyzom dôjde k zníženiu výroby, do hodnoty predávanej výroby sa môže zahrnúť poistné odškodnenie získané na základe uvedených dôvodov v súvislosti s akciami poistenia úrody, na ktoré sa vzťahuje kapitola III oddiel 7, alebo rovnocennými akciami riadenými organizáciou výrobcov alebo členmi-výrobcami.

▼B

Článok 23

Referenčné obdobie a maximálna výška finančnej pomoci Únie

1.  Pre každú organizáciu výrobcov členský štát stanoví 12 mesačné referenčné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára v roku, ktorý plynie tri roky pred rokom, na ktorý sa pomoc žiada, a skončí najneskôr 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

Dvanásťmesačné referenčné obdobie je účtovným obdobím príslušnej organizácie výrobcov.

Metodika na stanovenie referenčného obdobia sa počas operačného programu nemení okrem riadne opodstatnených situácií.

2.  Strop finančnej pomoci Únie uvedený v článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa počíta každý rok na základe hodnoty predávanej výroby počas referenčného obdobia výrobcov, ktorí sú členovia organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov 1. januára v roku, na ktorý sa pomoc žiada.

3.  Ako alternatíva k metóde uvedenej v odseku 2 sa v prípade organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov, ktoré nie sú nadnárodné, členské štáty môžu rozhodnúť použiť skutočnú hodnotu predávanej výroby v príslušnom referenčnom období tejto organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov. V takomto prípade členský štát uplatňuje toto pravidlo na všetky organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov, ktoré nie sú nadnárodné.

4.  Ak z dôvodov, ktoré sú mimo zodpovednosti a kontroly organizácie výrobcov, dôjde k zníženiu hodnoty výrobku o minimálne 35 %, hodnota predávanej výroby uvedeného výrobku sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % jej hodnoty v predchádzajúcom referenčnom období.

Organizácia výrobcov opodstatní dôvody uvedené v prvom pododseku príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

Tento odsek sa uplatňuje aj na účely určenia súladu s minimálnou hodnotou predávanej výroby v zmysle článku 9.

5.  Ak v prípade nových uznaných organizácií výrobcov sú historické údaje o predávanej produkcii nedostatočné na účely uplatnenia odseku 1, za hodnotu predávanej výroby sa považuje hodnota predajnej výroby uvedená organizáciou výrobcov na účely uznania.

Článok 24

Účtovníctvo

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie výrobcov dodržiavali vnútroštátne štandardy nákladového účtovníctva tak, aby externí audítori mohli urýchlene zisťovať, kontrolovať a potvrdzovať ich výdavky a príjmy.Oddiel 2

Operačné fondy

Článok 25

Financovanie operačných fondov

1.  Finančné príspevky do operačného fondu uvedené v článku 32 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanoví organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov.

2.  Všetci členovia-výrobcovia alebo členské organizácie majú možnosť využívať operačný fond a demokraticky sa zúčastňovať na rozhodnutiach týkajúcich sa použitia operačného fondu organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov a finančných príspevkov do operačného fondu.

3.  V stanovách organizácie výrobcov alebo stanovách združenia organizácií výrobcov sa členom-výrobcom alebo členským organizáciám ukladá povinnosť platiť finančné príspevky v súlade so stanovami na účel vytvorenia a dopĺňania operačného fondu podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 26

Oznamovanie predpokladaných súm

1.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov oznámia členskému štátu, ktorý uznanie udelil, predpokladané sumy finančnej pomoci Únie a príspevku svojich členov a samotnej organizácie výrobcov alebo združenia do operačných fondov na nasledujúci rok najneskôr do 15. septembra spolu s operačnými programami alebo akoukoľvek žiadosťou o schválenie zmien v existujúcom operačnom programe.

Členské štáty však môžu stanoviť aj neskorší dátum než 15. september.

2.  Základom pre výpočet predpokladanej sumy operačných fondov sú operačné programy a hodnota predávanej výroby. Výpočet sa rozdelí medzi výdavky na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia.Oddiel 3

Operačné programy

Článok 27

Národná stratégia

1.  Národná stratégia uvedená v článku 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane vnútroštátneho rámca podľa článku 36 ods. 1 uvedeného nariadenia sa stanoví pred ročným predkladaním návrhov operačných programov. Vnútroštátny rámec sa začlení do národnej stratégie po tom, ako sa predloží Komisii a prípadne po tom, ako sa zmení v súlade s článkom 36 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Národná stratégia sa môže rozdeliť na regionálne prvky.

2.  Okrem prvkov uvedených v článku 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 národná stratégia obsahuje všetky rozhodnutia a ustanovenia prijaté členským štátom na účely článkov 152 až 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.  Analýza začiatočnej situácie tvorí súčasť procesu navrhovania národnej stratégie a za jej vykonanie zodpovedá členský štát.

Určia a vyhodnotia sa ňou prioritné potreby, ciele, očakávané výsledky a kvantifikované ciele voči začiatočnej situácii.

Stanovia sa aj nástroje a opatrenia na dosiahnutie uvedených cieľov.

4.  Členské štáty monitorujú a hodnotia národnú stratégiu a jej vykonávanie prostredníctvom operačných programov.

Národná stratégia sa môže meniť a dopĺňať pred ročným predkladaním návrhov operačných programov.

5.  Členské štáty stanovia v národnej stratégii maximálne percentuálne podiely z operačného fondu, ktoré sa môžu vynaložiť na ktorékoľvek jednotlivé opatrenie alebo druh akcie s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi rôznymi opatreniami.

Článok 28

Vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia

Okrem predloženia navrhovaného rámca podľa článku 36 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny vnútroštátneho rámca, na ktorý sa uplatňuje postup stanovený v uvedenom pododseku.

Komisia sprístupní vnútroštátny rámec ostatným členským štátom spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 29

Doplňujúce predpisy členských štátov

Členské štáty môžu prijať predpisy, ktorými doplnia nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, toto nariadenie a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/892, pokiaľ ide o oprávnenosť opatrení, akcií alebo výdavkov v rámci operačných programov.

Článok 30

Vzťah s programami rozvoja vidieka, štátnej pomoci a propagačnými programami

1.  Ak sa podpora v rámci programu alebo programov rozvoja vidieka členského štátu poskytla na operácie, ktoré sú rovnaké ako akcie, ktoré by boli potenciálne oprávnené na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tento členský štát zabezpečí, aby príjemca mohol dostať podporu na danú akciu len na v rámci jednej schémy.

Ak členský štát začlení tieto operácie do svojho programu resp. svojich programov rozvoja vidieka, musí zabezpečiť, aby národná stratégia obsahovala ochranné opatrenia, ustanovenia a kontroly zavedené na zabránenie dvojitému financovaniu tej istej akcie alebo operácie.

▼M1

2.  Organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktoré získali podporu stanovenú v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článku 19 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 ( 3 ), môžu vykonávať operačný program v rovnakom období za predpokladu, že dotknutý členský štát zabezpečí, aby prijímatelia dostávali podporu na akúkoľvek danú akciu len v rámci jednej schémy.

▼B

3.  Kde je to potrebné a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 34 ods. 1 a 3 a článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, úroveň podpory na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, neprekročí úroveň uplatniteľnú na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka.

4.  Podpora na environmentálne opatrenia, ktoré sú identické so záväzkami týkajúcimi sa agroenvironmentálno-klimatického opatrenia a ekologického poľnohospodárstva podľa článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa obmedzuje maximálnymi sumami stanovenými v prílohe II k uvedenému nariadeniu pre agroenvironmentálno-klimatické platby alebo pre platby v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Uvedené sumy možno v náležite odôvodnených prípadoch zvýšiť, pričom sa zohľadnia osobitné okolnosti, ktoré treba odôvodniť v národnej stratégii a v operačných programoch organizácií výrobcov.

5.  Odsek 4 sa nevzťahuje na environmentálne opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo nesúvisia s konkrétnou parcelou.

6.  Ak organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo medziodvetvové organizácie využívajú propagačné programy schválené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 ( 4 ), členské štáty zabezpečia, aby príjemca mohol dostať podporu na danú akciu len v rámci jednej schémy.

Článok 31

Oprávnenosť akcií v rámci operačných programov

1.  Operačné programy nezahŕňajú akcie alebo výdavky uvedené v zozname v prílohe II. Neúplný zoznam oprávnených akcií sa uvádza v prílohe III.

2.  Výdavky v rámci operačných programov oprávnené na podporu sa obmedzia na skutočne vzniknuté náklady. Členské štáty však môžu stanoviť štandardné paušálne sadzby alebo stupnice jednotkových nákladov v týchto prípadoch:

a) ak sú takéto štandardné paušálne sadzby alebo stupnice jednotkových nákladov uvedené v prílohe III;

b) v prípade dodatočných externých prepravných nákladov na kilometer, ktoré sa v porovnaní s nákladmi na cestnú dopravu vynaložia pri využití železničnej alebo lodnej dopravy v rámci opatrenia na ochranu životného prostredia.

Okrem toho členské štáty sa môžu rozhodnúť použiť diferencované stupnice jednotkových nákladov v záujme zohľadnenia regionálnych alebo miestnych špecifík.

Členské štáty prehodnotia štandardné paušálne sadzby alebo stupnice jednotkových nákladov aspoň raz za päť rokov.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu. Na tento účel členské štáty:

a) zabezpečia, aby subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od orgánov zodpovedných za vykonávanie programu a ktorý disponuje primeranými odbornými znalosťami, uskutočnil výpočty alebo potvrdil primeranosť a presnosť výpočtov,

b) uchovávajú všetky listinné dôkazy týkajúce sa stanovenia štandardných paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov a ich prehodnotenia.

4.  Aby bola akcia oprávnená, výrobky, na ktoré má organizácia výrobcov uznanie, musia predstavovať viac ako 50 % hodnoty výrobkov, na ktoré sa uvedená akcia vzťahuje. Okrem toho dotknuté výrobky musia pochádzať od členov organizácie výrobcov alebo od členov-výrobcov inej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov. Články 22 a 23 sa mutatis mutandis uplatňujú na výpočet hodnoty.

5.  Investície do fyzických aktív zahŕňajú tieto záväzky:

a) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, nadobudnuté fyzické aktíva musia byť využívané v súlade s ich plánovaným použitím opísaným v schválenom operačnom programe;

b) bez toho, aby bol dotknutý tretí a štvrtý pododsek odseku 6, nadobudnuté fyzické aktíva zostávajú vo vlastníctve a držbe príjemcu až do konca doby odpisovania fyzického aktíva na daňové účely alebo počas obdobia 10 rokov, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie. Príjemca musí takisto zabezpečiť zachovanie fyzického aktíva počas tohto obdobia. Ak sa však investícia realizuje na pozemku prenajímanom za určitých vnútroštátnych pravidiel o vlastníctve, požiadavka, podľa ktorej má byť príjemca vlastníkom, sa nemusí uplatňovať pod podmienkou, že investície boli vo v držbe príjemcu aspoň počas obdobia požadovaného v prvej vete tohto písmena;

c) ak vlastníkom fyzického aktíva, ktorého sa investícia týka, je organizácia výrobcov, a jeho držiteľom je člen organizácie výrobcov, organizácia výrobcov má právo prístupu k tomuto aktívu počas trvania doby odpisovania na daňové účely.

Na účely prvého pododseku písm. b) členské štáty môžu stanoviť uplatňovanie iného obdobia než doby odpisovania na daňové účely. Takéto obdobie sa musí uviesť a riadne odôvodniť v národnej stratégii a musí pokrývať aspoň obdobie uvedené v článku 71 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ( 5 ).

6.   ►M1  Investície vrátane investícií na základe lízingových zmlúv sa môžu financovať prostredníctvom operačného fondu jednorazovou sumou alebo v splátkach, ktoré boli schválené v operačnom programe. ◄ Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch schváliť zmeny operačného programu na účel stanovenia nového rozdelenia splátok.

Ak je doba odpisovania investície na daňové účely dlhšia ako trvanie operačného programu, môže sa preniesť do nasledujúceho operačného programu.

Ak sa investície reprodukujú, zostatková hodnota reprodukovaných investícií:

a) sa pridá do operačného fondu organizácie výrobcov alebo

b) sa odpočíta od nákladov na reprodukciu.

Ak sa investícia predá pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 5 bez toho, aby bola reprodukovaná, pomoc Únie, ktorá bola poskytnutá na financovanie investície, sa musí vymôcť späť a vrátiť Európskemu poľnohospodárskemu záručnému fondu (EPZF) úmerne k počtu celých rokov, ktoré zostávajú do konca doby odpisovania uvedenej v odseku 5 prvom pododseku písm. b).

7.  Akcie vrátane investícií sa môžu realizovať v individuálnych podnikoch alebo priestoroch členov-výrobcov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov alebo ich dcérskych spoločností spĺňajúcich požiadavku 90 % podľa článku 22 ods. 8, a to aj v prípade outsourcovania členom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov pod podmienkou, že prispievajú k plneniu cieľov operačného programu.

Ak člen-výrobca vystúpi z organizácie výrobcov, členské štáty zabezpečia vymáhanie investície alebo jej zostatkovej hodnoty prostredníctvom organizácie výrobcov, pričom v druhom prípade sa zostatková hodnota pridá do operačného fondu.

Za riadne odôvodnených okolností však členské štáty môžu stanoviť, že sa od organizácie výrobcov nebude požadovať vymáhanie investície alebo jej zostatkovej hodnoty.

8.  Akcie a investície súvisiace s úpravou ovocia a zeleniny na spracované ovocie a zeleninu môžu byť oprávnené na podporu, ak takéto akcie a investície sledujú ciele uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane cieľov uvedených v článku 160 uvedeného nariadenia a pod podmienkou, že sú uvedené v národnej stratégii podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

9.  Investície do nehmotného majetku môžu byť oprávnené na podporu, ak takéto investície sledujú ciele uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane cieľov uvedených v článku 160 uvedeného nariadenia a pod podmienkou, že sú uvedené v národnej stratégii podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 32

Operačné programy združení organizácií výrobcov

1.  Členské štáty môžu povoliť, aby členovia-výrobcovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov, ale sú členmi takýchto združení podľa článku 20, financovali opatrenia vykonávané združením organizácií výrobcov úmerne k príspevkom členských organizácií výrobcov.

2.  Články 30, 31, 33 a 34 tohto nariadenia články 4 až 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa uplatňujú mutatis mutandis na operačné programy združení organizácií výrobcov. Rovnováha medzi činnosťami podľa článku 4 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 sa však nevyžaduje v prípade čiastkových operačných programov združení organizácií výrobcov.

3.  Strop výdavkov na predchádzanie krízam a krízové riadenie podľa článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v rámci operačných programov združení organizácií výrobcov sa vypočíta na úrovni každej členskej organizácie výrobcov.

Článok 33

Rozhodnutie

1.  Členské štáty:

a) schvália sumy operačných fondov a operačné programy, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a požiadavky tejto kapitoly,

b) schvália operačné programy pod podmienkou, že organizácia výrobcov prijme určité zmeny, alebo

c) zamietne operačné programy alebo ich časti.

2.  Členské štáty prijmú rozhodnutia o operačných programoch a operačných fondoch do 15. decembra roku, v ktorom sa predložia.

Členské štáty oznámia organizáciám výrobcov uvedené rozhodnutia do 15. decembra.

Z náležite opodstatnených dôvodov sa však takéto rozhodnutia môžu prijať aj po tomto dni, avšak najneskôr do 20. januára nasledujúceho po dni predloženia. V rozhodnutí o schválení sa môže stanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roka nasledujúceho po predložení operačných programov a operačných fondov.

Článok 34

Zmeny operačných programov

1.  Organizácie výrobcov môžu požiadať o zmeny operačných programov, vrátane ich trvania, na nasledujúce roky. Členské štáty stanovia lehoty na predkladanie a schvaľovanie týchto žiadostí tak, aby sa schválené zmeny uplatňovali od 1. januára nasledujúceho roka.

Z riadne opodstatnených dôvodov takéto žiadosti možno schváliť po lehotách stanovených členskými štátmi, avšak najneskôr do 20. januára, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola žiadosť podaná. V rozhodnutí o schválení sa môže stanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roka nasledujúceho po predložení žiadosti.

2.  Členské štáty môžu povoliť zmeny operačných programov počas roka za podmienok, ktoré určia. Rozhodnutia o týchto zmenách a sa prijmú do 20. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa o zmeny požiadalo.

Členské štáty môžu povoliť organizáciám výrobcov, aby počas roka:

a) vykonávali svoje operačné programy len čiastočne;

b) zmenili obsah operačných programov;

c) zvýšili sumu operačného fondu maximálne o 25 % pôvodne schválenej sumy a znížili ju o percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele operačného programu;

d) v prípade uplatňovania článku 53 doplnili operačný fond o vnútroštátnu finančnú pomoc.

Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa operačné programy môžu zmeniť počas roka bez predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom členského štátu. Takéto zmeny môžu byť oprávnené na pomoc, len ak ich organizácia výrobcov bezodkladne oznámi príslušnému orgánu.

Členské štáty môžu percentuálne podiely uvedené v druhom pododseku písmene c) zvýšiť v prípade zlúčenia organizácií výrobcov, ako sa uvádza v článku 15 ods. 1.

3.  K požiadavkám o zmeny sa pripoja sprievodné doklady, v ktorých sa uvedie dôvod, povaha a následky zmien.Oddiel 4

Pomoc

Článok 35

Vyplácanie preddavkov

1.  Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť požiadať o preddavok časti pomoci. Tento preddavok zodpovedá predpokladaným výdavkom vyplývajúcim z operačného programu počas troj- alebo štvormesačného obdobia, ktoré začína v mesiaci, v ktorom sa žiadosť o vyplatenie preddavku podáva.

Členské štáty stanovia podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby sa finančné príspevky do operačného fondu vybrali v súlade s článkom 24 a článkom 25 tohto nariadenia a aby sa predchádzajúce vyplatené preddavky a zodpovedajúci príspevok organizácie výrobcov skutočne minuli.

2.  Žiadosti o uvoľnenie zábezpeky možno podávať počas roka vykonávania súčasného programu, pričom sa k nim pripoja príslušné podporné doklady ako faktúry a doklady preukazujúce uskutočnenie platby.

Zábezpeky sa uvoľnia do výšky 80 % zaplateného preddavku.

3.  V prípade nesplnenia operačných programov alebo závažného nesplnenia záväzkov stanovených v článku 5 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, zábezpeka prepadne bez toho, aby boli dotknuté ostatné administratívne sankcie, ktoré sa uplatnia v súlade s kapitolou V oddielom 3 tejto hlavy.

V prípade nesplnenia iných požiadaviek zábezpeka prepadne pomerne k závažnosti nezrovnalosti, ktorá sa potvrdila.

Článok 36

Ukončenie operačného programu a prerušenie uznania

1.  Ak organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov ukončí vykonávanie svojho operačného programu pred skončením jeho plánovaného trvania, takejto organizácii alebo združeniu sa neuhradia žiadne ďalšie platby na akcie vykonané po dni ukončenia.

2.  Pomoc poskytnutá na oprávnené akcie vykonané pred ukončením operačného programu sa nevymáha, ak:

a) organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov splnili kritériá na získanie uznania a ciele akcií stanovené v operačnom programe boli v čase ukončenia splnené a

b) investície financované s podporou z operačného fondu zostávajú vo vlastníctve a sú používané organizáciou výrobcov, združením organizácií výrobcov alebo ich dcérskymi spoločnosťami spĺňajúcimi požiadavku 90 % podľa článku 22 ods. 8, alebo ich členmi minimálne do konca doby odpisovania, ako sa uvádza v článku 31 ods. 5. V opačnom prípade sa finančná pomoc Únie, ktorá bola poskytnutá na financovanie týchto investícií, musí vymôcť a vrátiť EPZF.

3.  Finančná pomoc Únie poskytnutá na viacročné záväzky, ako sú environmentálne opatrenia, v prípade ktorých sa dlhodobé ciele a očakávané prínosy nedajú realizovať z dôvodu prerušenia opatrenia, sa musí vymôcť a vrátiť EPZF.

4.  Tento článok sa uplatňuje mutatis mutandis v prípade dobrovoľného ukončenia uznania, odobratia uznania alebo zrušenia organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov.

5.  Neoprávnene vyplatená pomoc sa vymáha v súlade s článkom 67.KAPITOLA III

Opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a s krízovým riadenímOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 37

Výber opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením

Členské štáty môžu stanoviť, že na ich území sa neuplatňuje jedno alebo viac opatrení uvedených v článku 33 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 38

Úvery na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením

Úvery prijaté na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením podľa článku 33 ods. 3 piateho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno na základe riadne odôvodnených ekonomických dôvodov preniesť do nasledujúceho operačného programu, ak obdobie ich splácania presahuje dĺžku operačného programu.Oddiel 2

Investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh

Článok 39

Investície súvisiace s riadením objemov

1.  Členské štáty začlenia do svojej národnej stratégie zoznam oprávnených investícií zameraných na zvýšenie účinnosti riadenia objemov umiestnených na trh, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.  Pred schválením operačných programov, ktoré obsahujú akcie súvisiace s investíciami uvedenými v odseku 1, si členské štáty vyžiadajú odôvodnenie, že navrhovaná investícia je vhodná na účinné predchádzanie alebo lepšie odolávanie krízam.

▼M1Oddiel 3

Podpora týkajúca sa vzájomných fondov

Článok 40

Podpora týkajúca sa vzájomných fondov

1.  Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia týkajúce sa podpory na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov a dopĺňaním vzájomných fondov, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3 prvom pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.  Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov uvedená v odseku 1 zahŕňa finančnú pomoc Únie aj príspevok od organizácie výrobcov. Celková výška tejto podpory nepresiahne 5 %, 4 % alebo 2 % príspevku organizácie výrobcov do vzájomného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho činnosti v uvedenom poradí.

3.  Organizácia výrobcov môže dostať podporu na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov uvedenú v odseku 1 len raz a len v rámci prvých troch rokov činnosti vzájomného fondu. Ak organizácia výrobcov žiada o podporu až v druhom alebo treťom roku činnosti vzájomných fondov, podpora predstavuje 4 % alebo 2 % príspevku organizácie výrobcov do vzájomného fondu v druhom a treťom roku jeho činnosti v uvedenom poradí.

4.  Členské štáty môžu stanoviť maximálne sumy, ktoré môže organizácia výrobcov dostať ako podporu týkajúcu sa vzájomných fondov.

▼BOddiel 4

Opätovná výsadba sadov po povinnom vyklčovaní

Článok 41

Opätovná výsadba sadov

1.  Ak členské štáty začlenia do svojej národnej stratégie opätovnú výsadbu ovocných sadov po povinnom vyklčovaní zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3 prvom pododseku písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, prijaté opatrenia musia byť v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES ( 6 ).

2.  Na opätovnú výsadbu sadov nemožno vynaložiť viac než 20 % celkových výdavkov v rámci operačných programov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť stanoviť nižší percentuálny podiel.Oddiel 5

Stiahnutia z trhu

Článok 42

Rozsah pôsobnosti

V tomto oddiele sa stanovujú pravidlá týkajúce sa stiahnutí z trhu a bezplatnej distribúcie podľa článku 33 ods. 3 prvého pododseku písm. f) a článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v uvedenom poradí.

Článok 43

Trojročný priemer pre stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu

1.  Hranica 5 % objemu predávanej produkcie podľa článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vypočíta na základe aritmetického priemeru celkových objemov výrobkov, pre ktoré je organizácia výrobcov uznaná a ktoré sa predávali prostredníctvom danej organizácie výrobcov počas predchádzajúcich troch rokov.

2.  V prípade nových uznaných organizácií výrobcov, údajmi za hospodárske roky pred uznaním sú:

a) ak organizácia bola skupinou výrobcov, rovnocenné údaje za uvedenú skupinu výrobcov v náležitých prípadoch alebo

b) objem uplatniteľný na žiadosť o uznanie.

Článok 44

Oznámenie pred stiahnutím z trhu

1.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred oznámia písomnou alebo elektronickou formou príslušným orgánom členských štátov svoj zámer stiahnuť výrobky z trhu.

V takomto oznámení sa uvedie najmä zoznam výrobkov určených na stiahnutie z trhu a ich hlavné vlastnosti podľa príslušných obchodných noriem, odhadované množstvo každého dotknutého výrobku, ich predpokladané miesto určenia a miesto, kde sa môže vykonať inšpekcia stiahnutých výrobkov, ako sa uvádza v článku 29 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

Oznámenia zahŕňajú písomné vyhlásenie, ktorým sa potvrdzuje, že výrobky určené na stiahnutie z trhu spĺňajú uplatniteľné obchodné normy alebo minimálne požiadavky uvedené v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

2.  Členské štáty stanovia pre organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov podrobné pravidlá týkajúce sa oznámení stanovených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o lehoty.

Článok 45

Podpora

1.  Podpora na stiahnutia z trhu, ktorá pozostáva z finančnej pomoci Únie aj príspevku od organizácie výrobcov, nesmie byť vyššia než sumy uvedené v prílohe IV.

Pre výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, členské štáty stanovia maximálne sumy podpory, ktorá zahŕňa finančnú pomoc Únie aj príspevok organizácie výrobcov, vo výške nepresahujúcej 40 % priemerných trhových cien za posledných päť rokov v prípade bezplatnej distribúcie a vo výške nepresahujúcej 30 % priemeru trhových cien za posledných päť rokov na iné miesta určenia než na bezplatnú distribúciu.

Ak organizácia výrobcov dostala kompenzáciu za stiahnuté výrobky od tretích strán, podpora uvedená v prvom pododseku sa zníži o sumu zodpovedajúcu prijatej kompenzácii. Na to, aby boli príslušné výrobky oprávnené na podporu, nesmú sa opätovne dostať na komerčný trh s ovocím a zeleninou.

2.  Stiahnutia z trhu neprekročia 5 % objemu predávanej produkcie akéhokoľvek daného výrobku akejkoľvek organizácie výrobcov. Množstvá, s ktorými sa naloží jedným zo spôsobov uvedených v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo akýmkoľvek iným spôsobom schváleným členskými štátmi podľa článku 46 ods. 2 tohto nariadenia sa pri výpočte uvedeného podielu nezohľadňujú.

Objem predávanej výroby uvedenej v prvom pododseku tvorí priemer objemu predávanej výroby za posledné tri roky. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, použije sa objem predávanej výroby, na ktorý bola organizácia výrobcov uznaná.

Percentuálne podiely uvedené v prvom pododseku zodpovedajú ročným priemerom za trojročné obdobie, ktoré pozostáva z príslušného roka a dvoch predchádzajúcich rokov, s ročnou mierou prekročenia vo výške piatich percentuálnych bodov.

3.  V prípade, že sa z trhu sťahuje ovocie a zelenina, ktoré sa bezplatne distribuujú dobročinným organizáciám a inštitúciám podľa článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, finančná pomoc Únie kryje len platbu za výrobky stiahnuté z trhu v súlade s odsekom 1 tohto článku a náklady uvedené v článku 16 ods. 1 a článku 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

Článok 46

Miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu

1.  Členské štáty stanovia povolené miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu. Prijmú ustanovenia s cieľom zaistiť, aby stiahnutie výrobkov ani ich miesta určenia nemali žiadny negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky.

2.  Miesta určenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú bezplatnú distribúciu v zmysle článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a akékoľvek iné ekvivalentné miesta určenia schválené členskými štátmi.

Členské štáty môžu na požiadanie povoliť dobročinným organizáciám a inštitúciám uvedeným v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, aby od konečných príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu žiadali príspevok.

Ak príslušné dobročinné organizácie a inštitúcie získali povolenie, musia okrem plnenia povinností podľa článku 47 ods. 1 tohto nariadenia viesť finančné účtovníctvo, ktoré sa týka predmetnej operácie.

Príjemcom bezplatnej distribúcie možno povoliť, aby spracovateľom ovocia a zeleniny zaplatili v naturáliách, ak je takáto platba len kompenzáciou za náklady na spracovanie a ak členský štát, v ktorom sa platba uskutočňuje, stanovil pravidlá, ktorými sa zaistí, že spracované výrobky sú určené na spotrebovanie konečnými príjemcami uvedenými v druhom pododseku.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie kontaktov a spolupráce medzi organizáciami výrobcov a dobročinnými organizáciami a inštitúciami uvedenými v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré schválili.

3.  Dodanie výrobkov spracovateľskému priemyslu je možné. Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia s cieľom zaistiť, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže pre príslušné priemyselné odvetvia v Únii alebo dovážané výrobky a že sa stiahnuté výrobky opätovne nedostanú na komerčný trh. Alkohol získaný z destilácie sa použije výlučne na priemyselné alebo energetické účely.

Článok 47

Podmienky pre príjemcov stiahnutých výrobkov

1.  Príjemcovia stiahnutých výrobkov uvedení v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa zaväzujú, že:

a) budú dodržiavať pravidlá stanovené nariadením, resp. v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b) budú viesť samostatnú skladovú evidenciu na účely predmetných operácií;

c) akceptujú kontroly stanovené v práve Únie a

d) poskytnú podporné dokumenty o konečnom mieste určenia každého z príslušných výrobkov vo forme preberacieho listu alebo rovnocenného dokladu, ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky prevzala tretia strana s cieľom ich bezplatnej distribúcie.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že príjemcovia nemusia viesť evidenciu uvedenú v prvom pododseku písm. b), ak prijímajú množstvá, ktoré nedosahujú maximálnu hodnotu, ktorú určia sami na základe zdokumentovanej analýzy rizika.

2.  Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu na iné určenia sa zaviažu, že:

a) budú dodržiavať pravidlá stanovené nariadením, resp. v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b) budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo pre predmetné operácie, ak členský štát usúdi, že je to potrebné napriek tomu, že výrobok bol pred dodaním denaturovaný;

c) akceptujú kontroly stanovené v práve Únie a

d) v prípade výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré sú určené na destiláciu, nepožiadajú o dodatočnú pomoc na alkohol vyrobený z príslušných výrobkov.Oddiel 6

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

Článok 48

Podmienky uplatnenia zeleného zberu a neuskutočnenia zberu

1.  Zelený zber a neuskutočnenie zberu podľa článku 33 ods. 3 prvého pododseku písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 dopĺňajú bežné pestovateľské postupy a líšia sa od nich.

2.  Rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, sa po uplatnení zeleného zberu alebo neuskutočnení zberu už nepoužívajú na ďalšie výrobné účely v rovnakom vegetačnom období po uskutočnení operácie.

3.  Opatrenia zeleného zberu sa neprijmú v súvislosti s ovocím a zeleninou, ktorých riadny zber už začal, a opatrenia neuskutočnenia zberu sa neprijmú, ak komerčná výroba z predmetnej oblasti už bola odobraná počas riadneho výrobného cyklu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, majú obdobie zberu dlhšie než jeden mesiac. V takýchto prípadoch sa sumami uvedenými v odseku 4 kompenzuje iba výroba, ktorej zber sa má vykonať do šiestich týždňov po operáciách zeleného zberu a neuskutočnenia zberu. Tieto rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina, sa po uskutočnení operácie už nepoužívajú na výrobné účely v tom istom vegetačnom období.

Na účely druhého pododseku môžu členské štáty zakázať uplatnenie opatrení zeleného zberu a neuskutočnenia zberu, ak sa v prípade zeleného zberu vykonala značná časť riadneho zberu a ak sa v prípade neuskutočnenia zberu už vykonala značná časť komerčnej výroby. Členský štát, ktorý má v úmysle uplatniť toto ustanovenie, musí vo svojej národnej stratégii stanoviť časť, ktorú považuje za značnú.

Zelený zber a neuskutočnenie zberu sa nesmú uplatňovať na ten istý výrobok a tú istú danú oblasť v žiadnom danom roku s výnimkou účelov podľa druhého pododseku, keď sa obe operácie môžu vykonávať súčasne.

4.  Podpora na zelený zber sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré sa fyzicky nachádzajú na poliach a skutočne sa pozberajú nezrelé, t. j., uskutoční sa zelený zber. Výšku kompenzácie za zelený zber a neuskutočnenie zberu, ktorá zahŕňa príspevok Únie a príspevok organizácie výrobcov, stanoví členský štát ako platbu na hektár podľa článku 49 prvého odseku písm. a) na úrovni, ktorá nepokrýva viac ako 90 % maximálnej úrovne podpory za stiahnutia z trhu v prípade stiahnutí na iné miesta určenia než na bezplatnú distribúciu, ako sa uvádza v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

5.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov musia vopred informovať príslušné orgány členského štátu písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami o svojom zámere uplatniť zelený zber alebo neuskutočnenie zberu.

Článok 49

Povinnosti členských štátov

Členské štáty prijmú:

a) podrobné ustanovenia o vykonávaní opatrení zeleného zberu a neuskutočnenia zberu vrátane ustanovení o predchádzajúcich oznámeniach o zelenom zbere a neuskutočnení zberu, ich obsahu a lehotách, o sume kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť, a o uplatňovaní uvedených opatrení, ako aj o zozname výrobkov oprávnených pre tieto opatrenia;

b) ustanovenia s cieľom zaistiť, aby vykonávanie uvedených opatrení nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani negatívne fytosanitárne dôsledky.

Členské štáty overia, či sa uvedené opatrenia vykonávajú správne, a to aj pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v prvom odseku písm. a) a b). Ak členské štáty zistia, že tieto opatrenia neboli vykonané správne, neschvália uplatňovanie uvedených opatrení.Oddiel 7

Poistenie úrody

Článok 50

Cieľ akcií poistenia úrody

Akcie týkajúce sa poistenia úrody podľa článku 33 ods. 3 prvého pododseku písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musia prispievať k ochrane príjmov výrobcov a krytiu trhových strát, ktoré vzniknú organizácii výrobcov alebo jej členom, ak ich postihnú prírodné katastrofy, poveternostné udalosti, prípadne choroby alebo zamorenie hmyzom.

Článok 51

Vykonávanie akcií poistenia úrody

1.  Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní akcií poistenia úrody vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby akcie poistenia úrody nenarúšali hospodársku súťaž na poistnom trhu.

2.  Členské štáty môžu udeliť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky na podporu akcií poistenia úrody, na ktoré sa už prispieva z operačného fondu. Celková verejná podpora na poistenie úrody však nesmie presiahnuť:

a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia na poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať ku prírodným katastrofám;

b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia na poistenie proti:

i) stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a

ii) stratám spôsobeným ochoreniami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami.

Hranica stanovená v prvom pododseku písm. b) sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je operačný fond inak oprávnený na 60 % finančnú pomoc Únie podľa článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.  Akcie poistenia úrody nezahŕňajú poistné plnenie, ktorým sa výrobcom nahrádza viac ako 100 % utrpenej straty príjmov, so zreteľom na akúkoľvek kompenzáciu, ktorú výrobcovia získajú z iných systémov podpory týkajúcich sa poistenia rizika.

▼M1Oddiel 8

Podpora týkajúca sa odborného poradenstva

Článok 51a

Vykonávanie opatrení odborného poradenstva

1.  Na účely článku 33 ods. 3 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú oprávnené na podporu tieto opatrenia odborného poradenstva:

a) výmena najlepších postupov spojených s opatreniami súvisiacimi s predchádzaním krízam a krízovým riadením podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré pomáhajú uznaným organizáciám výrobcov, skupinám výrobcov alebo jednotlivým výrobcom využívať skúsenosti s vykonávaním opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením;

b) propagácia zriaďovania nových organizácií výrobcov, zlučovanie existujúcich organizácií alebo umožňovanie jednotlivým výrobcom vstúpiť do existujúcej organizácie výrobcov;

c) vytváranie kontaktných sietí pre poskytovateľov a príjemcov odborného poradenstva s cieľom posilniť najmä odbytové kanály ako prostriedok na predchádzanie krízam a riadenie kríz.

2.  Poskytovateľom odborného poradenstva je združenie organizácií výrobcov alebo organizácia výrobcov. Poskytovateľ odborného poradenstva je príjemcom podpory pre opatrenia odborného poradenstva.

3.  Príjemcom odborného poradenstva je uznaná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov v regiónoch, v ktorých bola miera organizovanosti za posledné tri roky idúce po sebe a predchádzajúce vykonávaniu operačného programu nižšia ako 20 %.

Jednotliví výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov alebo ich združení, môžu odborne viesť príjemcov, aj keď sa nachádzajú v regiónoch s mierou organizovanosti nad 20 %.

4.  Výdavky spojené s odborným poradenstvom sú súčasťou opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením operačného programu podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Oprávnené náklady spojené s odborným poradenstvom sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Všetky náklady stanovené v prílohe III sa uhradia poskytovateľovi odborného poradenstva.

5.  Opatrenia odborného poradenstva sa nezadávajú tretím stranám.

▼BKAPITOLA IV

Vnútroštátna finančná pomoc

Článok 52

Stupeň organizovanosti výrobcov a vymedzenie pojmu región

1.  Na účely článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stupeň organizovanosti výrobcov v regióne členského štátu vypočíta na základe hodnoty ovocia a zeleniny, ktoré v dotknutom regióne vyprodukujú a predávajú:

a) uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov a

b) skupiny výrobcov vytvorené v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 a organizácie výrobcov a skupiny výrobcov uvedené v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Hodnota vyprodukovaného ovocia a zeleniny sa vydelí celkovou hodnotou produkcie ovocia a zeleniny, ktorá bola dosiahnutá v uvedenom regióne.

Hodnota ovocia a zeleniny, ktoré boli vyprodukované v dotknutom regióne a predávané organizáciami, združeniami a skupinami uvedenými v prvom pododseku písm. a) a b), zahŕňa len tie výrobky, pre ktoré boli organizácie výrobcov, združenia a skupiny uznané. Článok 22 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Do výpočtu tejto hodnoty sa zahrnie len ovocie a zelenina vyprodukované v dotknutom regióne organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov, skupinami výrobcov a ich členmi, ktoré ho získali a umiestnili na trh.

Na výpočet celkovej hodnoty produkcie ovocia a zeleniny v tomto regióne sa použije metodika uvedená v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ( 7 )mutatis mutandis.

2.  Stupeň organizovanosti výrobcov v regióne členského štátu sa považuje za osobitne nízky, ak priemerný stupeň organizovanosti vypočítaný v súlade s odsekom 1 za posledné tri roky, za ktoré sú k dispozícii údaje, je nižší ako 20 %.

3.  Vnútroštátna finančná pomoc sa môže poskytovať iba na produkciu ovocia a zeleniny v regióne uvedenú v odsekoch 1 a 2.

4.  Na účely tejto kapitoly členské štáty určia regióny ako osobitnú súčasť svojich území v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, akými sú ich agronomické a hospodárske charakteristiky a ich regionálny poľnohospodársky potenciál/potenciál pestovania ovocia a zeleniny alebo ich inštitucionálna a administratívna štruktúra a pre ktoré sú k dispozícii údaje na výpočet stupňa organizovanosti v súlade s odsekom 1.

Regióny určené členským štátom na účely tejto kapitoly sa nebudú meniť aspoň počas piatich rokov, pokiaľ nebude takáto zmena objektívne odôvodnená závažnými dôvodmi, ktoré nesúvisia s výpočtom stupňa organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne alebo v príslušných regiónoch.

Ak členský štát požiada o čiastočné preplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci v súlade s článkom 20 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, na túto žiadosť sa bude vzťahovať rovnaké vymedzenie pojmu región, aké je uvedené v žiadosti o povolenie.

Článok 53

Zmeny operačného programu

Organizácia výrobcov, ktorá má v úmysle požiadať o vnútroštátnu finančnú pomoc, v prípade potreby zmení svoj operačný program podľa článku 34.KAPITOLA V

Všeobecné ustanoveniaOddiel 1

Oznámenia a správy

Článok 54

Oznámenia členských štátov týkajúce sa organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a skupín výrobcov

Členské štáty Komisii poskytnú tieto informácie a dokumenty:

a) do 31. januára v každom roku celkovú výšku operačných fondov schválenú v uvedený rok na všetky operačné programy. Toto oznámenie musí obsahovať celkovú výšku operačných fondov, ako aj celkovú výšku poskytnutej finančnej pomoci Únie, ktorá bola zahrnutá do uvedených fondov. Uvedené číselné údaje sú rozdelené na sumy na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia;

b) do 15. novembra v každom roku výročnú správu o organizáciách výrobcov, združeniach organizácií výrobcov a skupinách výrobcov vytvorených v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 a operačných fondoch, operačných programoch a plánoch na získanie uznania, ktoré prebiehali v predchádzajúcom roku. Táto výročná správa obsahuje najmä informácie stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu;

c) do 31. januára v každom roku finančné sumy zodpovedajúce každému nastávajúcemu ročnému obdobiu vykonávania plánov na získanie uznania v prípade skupín výrobcov vytvorených v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007, vrátane súčasného roka vykonávania. Oznámia sa schválené alebo odhadované sumy. Toto oznámenie musí za každú skupinu výrobcov a každé nastávajúce ročné obdobie vykonávania plánu obsahovať tieto informácie:

i) celkovú sumu za jednoročné obdobie vykonávania plánu na získanie uznania, finančnú pomoc Únie a príspevky od členských štátov, skupín výrobcov a členov skupín výrobcov;

ii) rozdelenie na pomoc poskytnutú podľa článku 103a ods. 1 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 55

Oznámenia členských štátov týkajúce sa cien výrobcov za ovocie a zeleninu na vnútornom trhu

1.  Členské štáty oznámia Komisii každú stredu do 12.00 hod. na poludnie (bruselského času) priemernú zaznamenanú cenu ovocia a zeleniny podľa zoznamu v prílohe VI počas predchádzajúceho týždňa, ak sú údaje k dispozícii.

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, na ktorú sa vzťahuje všeobecná obchodná norma uvedená v prílohe I časti A k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011, oznámia sa len ceny výrobkov, ktoré spĺňajú uvedenú normu, pričom ceny za výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma uvedená v časti B uvedenej prílohy, sa týkajú len výrobkov I. triedy.

Členské štáty oznámia jednu váženú priemernú cenu zodpovedajúcu druhom a odrodám výrobkov, veľkostiam a obchodným úpravám uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu. Ak sa zaznamenané ceny týkajú iných druhov, odrôd, veľkostí alebo obchodných úprav ako tých, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe, členské štáty informujú Komisiu o druhoch, odrodách, veľkostiach a obchodných úpravách výrobkov, ktorým ceny zodpovedajú.

Oznámené ceny sa týkajú výrobkov pri výstupe z miesta balenia, roztriedených, zabalených a prípadne na paletách a sú vyjadrené v eurách na 100 kilogramov čistej hmotnosti.

2.  Členské štáty určia reprezentatívne trhy v oblasti výroby príslušného ovocia a zeleniny. Členské štáty oznámia Komisii reprezentatívne trhy a ich váhu pri stanovení priemeru už v prvom oznámení alebo pri ich zmene. Členské štáty môžu oznámiť iné ceny na dobrovoľnej báze.Oddiel 2

Monitorovanie a hodnotenie operačných programov a národných stratégií

Článok 56

Spoločné výkonnostné ukazovatele

1.  Operačné programy a národné stratégie podliehajú monitorovaniu a hodnoteniu zameranému na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení určených cieľov operačných programov, ako aj hodnoteniu efektívnosti a účinnosti v súvislosti s uvedenými cieľmi.

2.  Pokrok, efektívnosť a účinnosť sa hodnotia prostredníctvom spoločných výkonnostných ukazovateľov, ktoré sú stanovené v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 a týkajú sa východiskovej situácie, ako aj vstupov (finančného plnenia), výstupov, výsledkov a vplyvu vykonávaných operačných programov.

3.  Členské štáty môžu vo svojej národnej stratégii stanoviť ďalšie ukazovatele.

Článok 57

Monitorovanie a hodnotenie postupov v súvislosti s operačnými programami

1.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií na účel zhromažďovania príslušných ukazovateľov na monitorovanie a hodnotenie operačných programov.

2.  Proces monitorovania sa uskutoční spôsobom, ktorého výsledkom bude:

a) overenie kvality vykonávania programu;

b) zistenie akejkoľvek potreby úprav alebo prehodnotenia operačného programu;

c) poskytnutie informácií v zmysle požiadaviek na podávanie správ. Informácie týkajúce sa výsledkov monitorovacích činností sa zahrnú do výročnej správy uvedenej v článku 21 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

3.  Hodnotenie má formu správy v predposlednom roku vykonávania operačného programu, ako sa uvádza v článku 21 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

V procese hodnotenia sa preskúma pokrok dosiahnutý v súvislosti s celkovými cieľmi programu. Na tieto účely sa použijú spoločné výkonnostné ukazovatele týkajúce sa východiskovej situácie, výstupov a výsledkov.

V prípade potreby bude súčasťou hodnotenia kvalitatívne hodnotenie výsledkov a vplyvu environmentálnych opatrení zameraných na:

a) zabránenie pôdnej erózii;

b) obmedzenie používania prípravkov na ochranu rastlín alebo lepšie hospodárenie s nimi;

c) ochranu biotopov a biodiverzity a

d) zachovanie krajiny.

Výsledky hodnotenia sa použijú na:

a) zlepšenie kvality operačného programu;

b) zistenie akejkoľvek potreby zásadne zmeniť operačný program a

c) vyvodenie ponaučení užitočných pri zlepšovaní budúcich operačných programov.

Hodnotiaca správa sa priloží k zodpovedajúcej výročnej správe uvedenej v článku 21 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

Článok 58

Postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s národnou stratégiou

1.  Členské štáty zriadia systém, ktorý sa použije na zber, zaznamenávanie a uchovávanie informácií v elektronickej forme a ktorý bude primeraný na zhromažďovanie ukazovateľov uvedených v článku 56. Na tieto účely použijú informácie, ktoré im zaslali organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v súvislosti s monitorovaním a hodnotením svojich operačných programov.

2.  Monitorovanie je nepretržité, aby bolo možné hodnotiť pokrok pri dosahovaní cieľov operačných programov. Na tieto účely sa použijú informácie poskytnuté vo výročných správach, ktoré zasielajú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov. Proces monitorovania sa uskutoční spôsobom, ktorého výsledkom bude:

a) overenie kvality vykonávania operačných programov;

b) zistenie potreby úprav alebo prehodnotenia národnej stratégie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov stratégie alebo lepšieho riadenia pri vykonávaní stratégie vrátane finančného riadenia operačných programov.

3.  Hodnotenie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení celkových cieľov stratégie. Na tieto účely sa využívajú výsledky monitorovania a hodnotenia operačných programov uvedené vo výročnej správe a v predposlednej výročnej správe, ktoré zasielajú organizácie výrobcov. Výsledky hodnotenia sa používajú na:

a) zlepšenie kvality stratégie;

b) zistenie potreby zásadnej zmeny stratégie.

Uvedené hodnotenie zahŕňa hodnotenie vykonané v roku 2020. Jeho výsledky sa zapracujú do výročnej vnútroštátnej správy uvedenej v článku 54 písm. b) za ten istý rok. V správe sa preskúma miera využitia finančných zdrojov, efektívnosť a účinnosť vykonávaných operačných programov a vyhodnotia sa účinky a vplyv uvedených programov v súvislosti s cieľmi, očakávanými výsledkami a opatreniami stanovenými v stratégii a prípadne ďalšími cieľmi stanovenými v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.Oddiel 3

Administratívne sankcie

Článok 59

Nedodržiavanie kritérií na získanie uznania

1.  Ak členský štát zistí, že organizácia výrobcov neplní jedno z kritérií na získanie uznania súvisiace s požiadavkami článkov 5 a 7, článku 11 ods. 1 a 2 a článku 17, dotknutej organizácii výrobcov zašle najneskôr do dvoch mesiacov po tomto zistení doporučený list s upozornením, v ktorom uvedie zistené neplnenie kritérií, požadované nápravné opatrenia a lehoty na vykonanie týchto opatrení, ktoré nesmú presiahnuť štyri mesiace. Od okamihu zistenia nedodržiavania kritérií členské štáty pozastavia platby pomoci dovtedy, kým sa nápravné opatrenia nevykonajú uspokojivým spôsobom.

2.  Neprijatie nápravných opatrení uvedených v odseku 1 v lehote, ktorú určil členský štát, má za následok pozastavenie uznania pre organizáciu výrobcov. Členský štát oznámi organizácii výrobcov obdobie pozastavenia, ktoré začína okamžite po uplynutí lehoty určenej na vykonanie nápravných opatrení a nepresahuje 12 mesiacov odo dňa doručenia listu s upozornením organizácii výrobcov. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie horizontálnych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu stanoviť pozastavenie takejto akcie v dôsledku začatia súvisiaceho súdneho konania.

Organizácia výrobcov môže počas pozastavenia uznania pokračovať vo svojej činnosti, ale platby pomoci sa nebudú vyplácať až do zrušenia pozastavenia uznania. Ročná výška pomoci sa zníži o 2 % za každý kalendárny mesiac alebo jeho časť počas trvania pozastavenia uznania.

Pozastavenie sa končí dňom kontroly, ktorou sa preukáže splnenie predmetných kritérií na získanie uznania.

3.  Ak kritériá nie sú splnené na konci obdobia pozastavenia, ktoré určil príslušný orgán členského štátu, členský štát zruší uznanie s účinkom odo dňa, od ktorého neboli podmienky na uznanie splnené, resp. v prípade, ak tento deň nemožno určiť, odo dňa, keď sa nedodržanie podmienok zistilo. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie horizontálnych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu stanoviť pozastavenie uznania v dôsledku začatia súvisiaceho súdneho konania. Nevyplatená pomoc za obdobie, počas ktorého sa zistilo nedodržanie podmienok, nebude uhradená, pričom neoprávnene vyplatená pomoc sa bude vymáhať.

4.  Ak členský štát zistí, že organizácia výrobcov neplní ktorékoľvek z kritérií na získanie uznania uvedených v článku 154 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré je iné než kritériá uvedené v odseku 1, dotknutej organizácii výrobcov zašle najneskôr do dvoch mesiacov po tomto zistení doporučený list s upozornením, v ktorom uvedie zistené neplnenie kritérií, požadované nápravné opatrenia a lehoty na vykonanie týchto opatrení, ktoré nesmú presiahnuť štyri mesiace.

5.  Neprijatie nápravných opatrení uvedených v odseku 4 v lehote, ktorú určil členský štát, má za následok pozastavenie uznania a zníženie ročnej sumy pomoci o 1 % za každý kalendárny mesiac alebo jej časť po uplynutí tejto lehoty. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie horizontálnych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu stanoviť pozastavenie takejto akcie v dôsledku začatia súvisiaceho súdneho konania.

6.  Členské štáty zrušia uznanie, ak organizácia výrobcov nepreukáže dodržanie minimálneho objemu alebo hodnoty predanej výroby, ako to vyžaduje článok 154 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, do 15. októbra druhého roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom tieto kritériá neboli dodržané. Zrušenie nadobúda účinnosť odo dňa, od ktorého nie sú splnené podmienky na uznanie, resp. v prípade, ak tento deň nemožno určiť, odo dňa, keď sa nedodržanie podmienok zistilo. Nevyplatená pomoc za obdobie, počas ktorého sa zistilo nedodržanie podmienok, nebude uhradená, pričom neoprávnene vyplatená pomoc sa bude vymáhať.

Ak však organizácia výrobcov členskému štátu predloží dôkaz, že v dôsledku prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorení škodcami nie je schopná napriek prijatiu opatrení na predchádzanie rizikám plniť kritériá na získanie uznanie stanovené v článku 154 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s minimálnym objemom alebo hodnotou predajnej výroby, ktoré stanovili členské štáty, členský štát môže za príslušný rok povoliť výnimku z minimálneho objemu alebo hodnoty predajnej výroby pre túto organizáciu výrobcov.

7.  V prípadoch, keď sa uplatňujú odseky 1, 2, 4 a 5, členské štáty môžu vykonať platby po lehote uvedenej v článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892. Tieto platby však nemožno uskutočniť po 15. októbri druhého roka nasledujúceho po roku vykonávania operačného programu.

8.  Odseky 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis v prípadoch, keď organizácia výrobcov neposkytne členskému štátu informácie požadované podľa článku 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

Článok 60

Podvody

1.  Členské štáty pozastavia platby a uznanie organizácii výrobcov alebo združeniu organizácií výrobcov, ktoré sú predmetom vyšetrovania zo strany vnútroštátneho orgánu v súvislosti s obvinením z podvodu týkajúceho sa pomoci, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, až kým nie je o obvinení rozhodnuté.

2.  Ak sa zistí, že organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov spáchali podvod v súvislosti s pomocou, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné sankcie uplatniteľné podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov:

a) zrušia uznanie takejto organizácie alebo združenia;

b) vylúčia dotknuté akcie z udeľovania podpory v rámci príslušného operačného programu a vymôžu celú sumu pomoci, ktorá už bola v súvislosti s takýmito akciami vyplatená; a

c) vylúčia takúto organizáciu alebo združenie z uznania počas nasledujúceho roka.

Článok 61

Sankcia za neoprávnené sumy

1.  Platby sa vypočítajú na základe oprávnených akcií.

2.  Členský štát preskúma žiadosť o poskytnutie pomoci a určí sumy oprávnené na podporu. Členský štát stanoví:

a) sumu, ktorá by sa mala vyplatiť príjemcovi len na základe žiadosti;

b) sumu, ktorú možno vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti žiadosti.

3.  Ak suma určená podľa odseku 2 písm. a) prevyšuje sumu určenú podľa odseku 2 písm. b) o viac než 3 %, uplatní sa sankcia. Výška sankcie predstavuje rozdiel medzi sumami vypočítanými podľa odseku 2 písm. a) a b). Žiadna sankcia sa však neuplatní, ak organizácia výrobcov môže preukázať, že nie je zodpovedná za uvedenie neoprávnenej sumy.

4.  Odseky 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na neoprávnené výdavky zistené počas kontroly na mieste alebo následných kontrol.

5.  Ak sa hodnota predávanej výroby deklaruje a skontroluje pred žiadosťou o pomoc, deklarované a schválené hodnoty sa použijú pri určovaní súm podľa odseku 2 písm. a) a b).

6.  Ak pri ukončení operačného programu neboli dodržané podmienky uvedené v článku 33 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, celková výška podpory za posledný rok operačného programu sa zníži v pomere k sume výdavkov, ktoré neboli vynaložené na environmentálne opatrenia.

Článok 62

Administratívne sankcie na základe prvostupňových kontrol týkajúcich sa stiahnutí z trhu

1.  Ak sa na základe kontroly uvedenej v článku 29 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 zistia prípady nesúladu s obchodnými normami alebo minimálnymi požiadavkami uvedenými v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, pri ktorých boli prekročené stanovené tolerancie, dotknutá organizácia výrobcov je povinná zaplatiť sankciu, ktorá sa vypočíta na základe podielu výrobkov stiahnutých z trhu, pri ktorých bol zistený nesúlad, takto:

a) ak tieto množstvá nedosahujú 10 % z množstiev skutočne stiahnutých z trhu podľa článku 44 tohto nariadenia, sankcia sa rovná finančnej pomoci Únie vypočítanej na základe množstiev výrobkov stiahnutých z trhu, pri ktorých bol zistený nesúlad;

b) ak sa tieto množstvá pohybujú v rozpätí od 10 % do 25 % z množstiev skutočne stiahnutých z trhu, sankcia sa rovná dvojnásobku výšky finančnej pomoci Únie vypočítanej na základe množstiev výrobkov stiahnutých z trhu, pri ktorých bol zistený nesúlad; alebo

c) ak tieto množstvá prevyšujú 25 % z množstva skutočne stiahnutého z trhu, sankcia sa rovná výške finančnej pomoci Únie za celkové množstvo oznámené podľa článku 44 tohto nariadenia.

2.  Sankcie uvedené v odseku 1 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek sankcie uplatnené podľa článku 61.

Článok 63

Administratívne sankcie uplatniteľné na organizácie výrobcov v súvislosti s operáciami stiahnutia z trhu

Výdavky na operácie stiahnutia z trhu sú neoprávnené, ak sa s výrobkami nenaložilo tak, ako členský štát stanovil podľa článku 46 ods. 1, alebo ak operácia mala negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky; uvedené nemá vplyv na akékoľvek sankcie uplatnené podľa článku 61.

Článok 64

Administratívne sankcie uplatniteľné voči príjemcom výrobkov stiahnutých z trhu

Ak sa počas kontrol vykonaných v súlade s článkami 29 a 30 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892 zistia nezrovnalosti, za ktoré sú zodpovední príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu, takíto príjemcovia sú:

a) vylúčení z nároku na prijímanie výrobkov stiahnutých z trhu a

b) povinní uhradiť hodnotu výrobkov, ktoré prijali, plus súvisiace náklady na triedenie, balenie a dopravu v súlade s pravidlami stanovenými v členských štátoch.

Vylúčenie podľa prvého odseku písm. a) je účinné s okamžitou platnosťou v trvaní minimálne jedného roka s možnosťou predĺženia.

Článok 65

Administratívne sankcie v súvislosti so zeleným zberom a neuskutočnením zberu

1.  Ak v súvislosti so zeleným zberom organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, zaplatí formou sankcie výšku kompenzácie v súvislosti s plochami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a) oblasť oznámená pre zelený zber nie je oprávnená na zelený zber;

b) v oblasti nebola pozbieraná celá úroda alebo výroba nie je denaturovaná;

c) vznikol negatívny vplyv na životné prostredie alebo negatívne fytosanitárne dôsledky, za ktoré je organizácia výrobcov zodpovedná.

2.  Ak v súvislosti s neuskutočnením zberu organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, zaplatí formou sankcie výšku kompenzácie v súvislosti s plochami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a) oblasť oznámená na neuskutočnenie zberu nie je oprávnená na neuskutočnenie zberu;

b) zber alebo čiastočný zber sa napriek tomu uskutočnil;

c) vznikol negatívny vplyv na životné prostredie alebo negatívne fytosanitárne dôsledky, za ktoré je organizácia výrobcov zodpovedná.

Prvý pododsek písm. b) v tomto odseku sa neuplatňuje, ak sa uplatňuje článok 48 ods. 3 druhý pododsek.

3.  Sankcie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú ako doplnenie každej sankcie uloženej podľa článku 61.

Článok 66

Zabránenie kontrole na mieste

Žiadosť o uznanie, schválenie operačného programu alebo žiadosť o poskytnutie pomoci sa zamietne za príslušnú položku alebo časť výdavkov, ak organizácia výrobcov, vrátane jej členov alebo príslušných zástupcov, zabráni vykonaniu kontroly na mieste.

Článok 67

Úhrada vymoženej pomoci a sankcií

1.  Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov alebo iné príslušné subjekty vrátia neoprávnene vyplatenú pomoc s úrokmi a zaplatia sankcie stanovené v tomto oddiele.

Úrok sa vypočíta:

a) na základe obdobia, ktoré uplynie od prijatia neoprávnenej platby do jej vrátenia zo strany príjemcu;

b) so sadzbou, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a ktorá platí v deň uskutočnenia neoprávnenej platby, plus tri percentuálne body.

2.  Vymožená pomoc, úroky a uložené sankcie sa uhradia EPZF.KAPITOLA VI

Rozšírenie pravidiel

Článok 68

Podmienky pre rozšírenie pravidiel

1.  Článok 164 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa vzťahuje na výrobky sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny pod podmienkou, že pravidlá uvedené v odseku 4 tohto článku:

a) sú v platnosti aspoň jeden rok;

b) sú záväzné na obdobie najviac troch rokov.

Členské štáty však môžu upustiť od podmienky stanovenej v prvom pododseku písm. a) tohto odseku, ak cieľom pravidiel, ktoré sa majú rozšíriť, je jeden z cieľov uvedených v článku 164 ods. 4 prvom pododseku písm. a), e), f), h), i), j), m) a n) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.  Pravidlá, ktorými sú viazaní všetci výrobcovia v konkrétnej hospodárskej oblasti, sa nevzťahujú na výrobky dodávané na spracovanie na základe zmluvy podpísanej pred začiatkom zberu, pokiaľ rozšírenie pravidiel výslovne nezahŕňa takéto výrobky, s výnimkou pravidiel o informovaní o trhu podľa článku 164 ods. 4 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.  Pravidlá organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov nesmú byť záväzné pre výrobcov ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 834/2007, pokiaľ ich neodsúhlasilo aspoň 50 % výrobcov, na ktorých sa vzťahuje uvedené nariadenie v hospodárskej oblasti, v ktorej organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov pôsobí, a táto organizácia alebo združenie nepokrýva aspoň 60 % výroby tejto oblasti.

4.  Pravidlá uvedené v článku 164 ods. 4 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa neuplatňujú na výrobky vyrobené mimo konkrétnej hospodárskej oblasti podľa článku 164 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 69

Vnútroštátne predpisy

1.  Na účely článku 164 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že hospodárskou oblasťou, ktorá sa berie do úvahy pri rozšírení pravidiel medziodvetvovej organizácie, je región alebo celé vnútroštátne územie, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh.

2.  Na účely určenia reprezentatívnosti organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v zmysle článku 164 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty stanovia pravidlá, ktorými vylúčia:

a) výrobcov, ktorých výroba je určená predovšetkým na priamy predaj spotrebiteľom v podniku alebo vo výrobnej oblasti;

b) priamy predaj uvedený v písmene a);

c) výrobky dodávané na spracovanie na základe zmluvy podpísanej pred začiatkom zberu, pokiaľ sa rozšírené pravidlá výslovne nevzťahujú na takéto výrobky;

d) výrobcov alebo výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 834/2007.

Článok 70

Oznámenie o rozšírení pravidiel a hospodárskych oblastí

1.  Keď členský štát oznamuje pravidlá, ktoré stanovil ako záväzné pre určitý výrobok a hospodársku oblasť podľa článku 164 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, bezodkladne Komisiu informuje o:

a) hospodárskej oblasti, v ktorej sa tieto pravidlá budú uplatňovať;

b) organizácii výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo medziodvetvovej organizácii, ktoré požiadali o rozšírenie pravidiel, a o údajoch preukazujúcich súlad s článkom 164 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c) počte výrobcov, ktorí patria do organizácie alebo združenia, ak o rozšírenie pravidiel žiada takáto organizácia výrobcov alebo takéto združenie organizácií výrobcov, a o celkovom počte výrobcov v príslušnej hospodárskej oblasti; tieto informácie sa poskytnú s ohľadom na situáciu, ktorá platí v čase podania žiadosti o rozšírenie;

d) celkovej výrobe hospodárskej oblasti a o výrobe, ktorú organizácia alebo združenie predávali počas posledného roka, za ktorý sú k dispozícii číselné údaje, ak o rozšírenie pravidiel žiada takáto organizácia výrobcov alebo takéto združenie organizácií výrobcov;

e) dni, od ktorého sa pravidlá, ktoré sa majú rozšíriť, uplatňujú na príslušnú organizáciu výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo medziodvetvovú organizáciu a

f) dni, od ktorého rozšírenie nadobudne účinnosť, a o trvaní rozšírenia.

2.  Ak členský štát stanovil vnútroštátne predpisy týkajúce sa reprezentatívnosti v prípade rozšírenia pravidiel medziodvetvových organizácií podľa druhého pododseku článku 164 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tieto predpisy a ich odôvodnenie oznámi Komisii spolu so samotným oznámením o rozšírení pravidiel.

3.  Pred zverejnením rozšírených pravidiel Komisia informuje členské štáty o takýchto pravidlách spôsobom, ktorý uzná za vhodný.

Článok 71

Zrušenie rozšírenia pravidiel

Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 175 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, v ktorom požaduje, aby členský štát zrušil rozšírenie pravidiel, o ktorom rozhodol podľa článku 164 ods. 1 uvedeného nariadenia, ak Komisia zistí, že:

a) rozhodnutie členského štátu vylučuje hospodársku súťaž v podstatnej časti vnútorného trhu alebo ohrozuje voľný obchod, alebo že sú ohrozené ciele článku 39 zmluvy;

b) článok 101 ods. 1 zmluvy sa uplatňuje na pravidlá rozšírené na ostatných výrobcov;

c) neboli dodržané ustanovenia tejto kapitoly.

Rozhodnutie Komisie v súvislosti s týmito pravidlami sa uplatňuje odo dňa oznámenia uvedeného zistenia dotknutému členskému štátu.

Článok 72

Nákupcovia produktov predaných na strome

1.  V prípadoch, ak výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov, predajú svoje produkty na strome, nákupca sa na účely dosiahnutia súladu s pravidlami, ktoré sa týkajú nahlasovania výroby a uvádzania produktov na trh, považuje za výrobcu uvedených produktov.

2.  Dotknutý členský štát sa môže rozhodnúť, že pravidlá, ktoré sú iné než pravidlá uvedené v odseku 1, môžu byť záväzné pre nákupcov, ak títo zodpovedajú za správu príslušnej výroby.HLAVA III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI – SYSTÉM VSTUPNÝCH CIEN

Článok 73

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly:

a) „zásielka“ je tovar predložený na základe vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, ktoré sa vzťahuje len na tovar toho istého pôvodu a patriaci do jedného číselného znaku KN; a

b) „dovozca“ je deklarant v zmysle článku 5 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 ( 8 ).

Článok 74

Oznamovanie cien a množstiev dovezených výrobkov

1.  Za každý výrobok a za obdobia stanovené v časti A prílohy VII členské štáty oznámia Komisii do poludnia 12.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa za každý obchodný deň a každý pôvod:

a) priemerné reprezentatívne ceny výrobkov dovezených z tretích krajín a predaných na dovozných trhoch členských štátov a

b) celkové množstvá týkajúce sa cien uvedených v písmene a).

Na účely prvého pododseku písm. a) členské štáty oznámia Komisii dovozné trhy, ktoré považujú za reprezentatívne a medzi ktoré patrí Londýn, Miláno, Perpignan a Rungis.

Ak celkové množstvá uvedené v prvom pododseku písm. b) predstavujú menej než desať ton, zodpovedajúce ceny sa Komisii neoznamujú.

2.  Ceny uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) sa zaznamenajú:

a) za každý výrobok uvedený v časti A prílohy VII;

b) za všetky odrody a veľkosti, ktoré sú k dispozícii; a

c) vo fáze dovozca/veľkoobchodník, alebo vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, ak ceny vo fáze dovozca/veľkoobchodník nie sú k dispozícii.

Znížia sa o tieto sumy:

a) o obchodnú maržu vo výške 15 % v predajných centrách Londýn, Miláno a Rungis a vo výške 8 % v ostatných predajných centrách; a

b) o náklady na dopravu a poistenie v rámci colného územia Únie.

V prípade nákladov na dopravu a poistenia, ktoré sa majú odpočítať podľa druhého pododseku, členské štáty môžu stanoviť štandardné sumy na odpočítanie. Takéto štandardné sumy a spôsoby ich výpočtu sa okamžite oznamujú Komisii.

3.  Ceny zaznamenané v súlade s odsekom 2 sa v prípade, ak boli zistené vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, znížia o:

a) sumu rovnú 9 %, čím sa zohľadní veľkoobchodná prirážka; a

b) o sumu rovnú 0,7245 EUR na 100 kilogramov v súvislosti s nákladmi na manipuláciu a trhové dane a poplatky.

4.  V prípade výrobkov uvedených v časti A prílohy VII, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma, sa za reprezentatívne ceny považujú:

a) ceny výrobkov I. triedy, ak na množstvá v tejto triede pripadá najmenej 50 % celkových predávaných množstiev;

b) ceny výrobkov I. triedy a II. triedy, ak na množstvá v týchto triedach pripadá najmenej 50 % celkových predávaných množstiev;

c) ceny výrobkov II. triedy, ak výrobky I. triedy nie sú k dispozícii, pokiaľ sa neprijme rozhodnutie uplatniť na ne vyrovnávací koeficient, ak sa uvedené výrobky zvyčajne nepredávajú v I. triede v dôsledku ich kvalitatívnych charakteristík.

Vyrovnávací koeficient uvedený v prvom pododseku písm. c) sa uplatní po odpočítaní súm uvedených v odseku 2.

V prípade výrobkov uvedených v časti A prílohy VII, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, sa za reprezentatívne ceny považujú ceny výrobkov, ktoré spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.

Článok 75

Základ pre vstupné ceny

1.  Na účely článku 181 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa za výrobky sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny podľa uvedeného článku považujú výrobky uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

2.  Keď sa colná hodnota výrobkov uvedených v časti A prílohy VII určí v súlade s prevodnou hodnotou podľa článku 70 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, pričom táto colná hodnota je o viac než 8 % vyššia než paušálna sadzba, ktorú Komisia vypočítala ako štandardnú dovoznú hodnotu v čase vyhotovenia colného vyhlásenia o prepustení výrobkov do režimu voľný obeh, dovozca musí poskytnúť záruku podľa článku 148 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 ( 9 ). Na tieto účely sa za sumu dovozného cla, ktorá sa môže vyrubiť na výrobky uvedené v časti A prílohy VII k tomuto nariadeniu, považuje suma cla, ktoré by sa zaplatilo, ak by bol príslušný výrobok zatriedený na základe príslušnej štandardnej dovoznej hodnoty.

Prvý pododsek sa neuplatňuje vtedy, keď je štandardná dovozná hodnota vyššia než vstupné ceny uvedené v prílohe 2 k tretej časti oddielu I prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 10 ) alebo keď deklarant namiesto poskytnutia záruky požaduje okamžité zaúčtovanie sumy cla, ktorému môže tovar v konečnom dôsledku podliehať.

3.  Keď sa colná hodnota výrobkov uvedených v časti A prílohy VII vypočíta v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013, clo sa odpočíta v súlade s ustanovením článku 38 ods. 1 vykonávacieho nariadenia EÚ 2017/892. V tom prípade dovozca poskytne záruku rovnú výške cla, ktoré by musel zaplatiť, ak by boli výrobky zatriedené na základe uplatniteľnej štandardnej dovoznej hodnoty.

4.  Colná hodnota tovaru dovážaného do komisionálneho predaja sa priamo určuje v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013, pričom sa na tieto účely počas období platnosti uplatňuje štandardná dovozná hodnota vypočítaná v súlade s článkom 38 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

5.  Dovozca má k dispozícii jeden mesiac od predaja predmetných výrobkov, avšak nie viac než štyri mesiace odo dňa prevzatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, na to, aby preukázal, že zásielka bola predaná za podmienok, ktoré potvrdzujú správnosť cien uvedených v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, alebo aby určil colnú hodnotu uvedenú v odseku 74 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia.

Nedodržanie jednej z týchto lehôt má za následok stratu poskytnutej záruky bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 6.

Poskytnutá záruka sa uvoľní, ak bude colným orgánom poskytnutý uspokojivý dôkaz o podmienkach predaja. V opačnom prípade zábezpeka prepadá formou zaplatenia dovozných ciel.

Aby bolo možné preukázať, že zásielka bola predaná za podmienok uvedených v prvom pododseku, dovozca sprístupní okrem faktúry aj všetky dokumenty potrebné na vykonanie príslušných colných kontrol týkajúcich sa predaja každého výrobku z predmetnej zásielky, vrátane dokumentov týkajúcich sa dopravy, poistenia, manipulácie a skladovania zásielky.

Ak obchodné normy uvedené v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 vyžadujú, aby odroda výrobku alebo druh ovocia a zeleniny bola uvedená na obale, odroda výrobku alebo druh ovocia a zeleniny, ktoré sú súčasťou zásielky, sa uvádzajú na dokumentoch súvisiacich s dopravou, faktúrach a dodacom liste.

6.  Lehotu štyroch mesiacov podľa odseku 5 prvého pododseku môžu príslušné orgány členského štátu predĺžiť na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu maximálne o tri mesiace.

Ak príslušné orgány členského štátu pri preverovaní zistia, že požiadavky tohto článku neboli splnené, vyberú clo v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Výška cla, ktoré sa má vybrať, alebo zostatok, ktorý sa má vybrať, zahŕňa úroky odo dňa prepustenia tovaru do voľného obehu až do dňa vybratia cla. Uplatní sa úroková sadzba, ktorá je platná na operácie vymáhania podľa vnútroštátneho práva.HLAVA IV

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 76

Vnútroštátne sankcie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek sankcie stanovené v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, nariadení (EÚ) č. 1308/2013, tomto nariadení alebo vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/892, členské štáty uplatnia na vnútroštátnej úrovni sankcie v súvislosti s nezrovnalosťami, ktoré sa týkajú požiadaviek stanovených v uvedených nariadeniach, a to aj vo vzťahu k organizáciám výrobcov, ktoré nevykonávajú operačný program. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Únie.

Článok 77

Oznámenia

1.  Členské štáty určia jeden príslušný orgán alebo subjekt zodpovedný za plnenie oznamovacích povinností, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré uvedené témy:

a) skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie, ako sa stanovuje v článku 54;

b) ceny výrobcov za ovocie a zeleninu na vnútornom trhu, ako sa stanovuje v článku 55;

c) ceny a množstvá výrobkov dovážaných z tretích krajín a predávaných na reprezentatívnych dovozných trhoch, ako sa uvádza v článku 74;

d) dovozné objemy prepustené do voľného obehu, ako sa stanovuje v článku 39 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

2.  Členské štáty Komisii oznámia príslušný určený orgán alebo subjekt a jeho kontaktné údaje, ako aj každú zmenu týchto informácií.

Zoznam určených orgánov alebo subjektov s ich menami a adresami sa sprístupní členským štátom a verejnosti všetkými vhodnými prostriedkami pomocou informačných systémov, ktoré zaviedla Komisia, vrátane zverejnenia na internete.

3.  Oznámenia stanovené v tomto nariadení a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/892 sa vykonajú v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 ( 11 ).

4.  Ak členský štát nevykoná oznámenie, ako sa požaduje podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tohto nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, alebo ak sa oznámenie javí nesprávne z hľadiska objektívnych skutočností, o ktorých Komisia vie, Komisia môže pozastaviť časť mesačných platieb alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny až do správneho vykonania oznámenia.

Článok 78

Oznamovanie prípadov vyššej moci

Na účely článku 59 ods. 7 a článku 64 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa každý prípad vyššej moci oznámi príslušnému orgánu členského štátu spolu s príslušnými dôkazmi, ktoré tento orgán vyžaduje, do 30 pracovných dní odo dňa, kedy prípad vyššej moci nastal.

Článok 79

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 sa mení takto:

1. článok 2 sa vypúšťa;

2. články 19 až 35 sa vypúšťajú;

3. články 50 až 148 sa vypúšťajú;

4. prílohy VI až XVIII sa vypúšťajú.

Článok 80

Prechodné ustanovenia

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 34, operačný program schválený podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 môže na žiadosť organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov:

a) pokračovať až do konca jeho trvania za podmienok platných v zmysle vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011;

b) byť zmenený tak, aby spĺňal požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892; alebo

c) byť nahradený novým operačným programom schváleným podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

2.  Odchylne od článku 23 sa strop finančnej pomoci Únie na rok 2017 vypočíta podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011.

3.  Pokiaľ ide o skupiny výrobcov vytvorené podľa článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007, vypustené ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 v zmysle článku 79 tohto nariadenia sa naďalej uplatňujú dovtedy, kým tieto skupiny výrobcov nie sú uznané ako organizácie výrobcov alebo kým dotknutý členský štát nevymôže pomoc vyplatenú podľa článku 116 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011.

Článok 81

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Spracované výrobky uvedené v článku 22 ods. 2Kategória

Číselný znak KN

Opis

Šťavy ovocné

ex  20 09

Šťavy ovocné, okrem hroznovej šťavy a hroznového muštu podpoložiek 2009 61 a 2009 69 , banánovej šťavy podpoložky ex 2009 80 a koncentrovaných štiav, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá.

Koncentrované ovocné šťavy sú ovocné šťavy patriace do položky ex  20 09 , ktoré sa získavajú fyzickým odstránením najmenej 50 % obsahu vody a ktoré sa balia do balení s netto obsahom najmenej 200 kg.

Rajčiakový koncentrát

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Rajčiakový koncentrát s obsahom sušiny najmenej 28 % v bezprostrednom obale s netto obsahom najmenej 200 kg.

Mrazené ovocie a zelenina

ex  07 10

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená, okrem kukurice cukrovej podpoložky 0710 40 00 , olív podpoložky 0710 80 10 a plodov rodu Capsicum alebo rodu Pimenta podpoložky 0710 80 59 .

ex  08 11

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, okrem mrazených banánov patriacich do podpoložky ex 0811 90 95 .

ex  20 04

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006 , okrem kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky ex 2004 90 10 , olív podpoložky ex 2004 90 30 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných vo forme múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2004 10 91 .

Konzervované ovocie a zelenina

ex  20 01

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej, okrem:

— plodov rodu Capsicum, iných ako sladké papriky alebo pimentos podpoložky 2001 90 20

— kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2001 90 30

— yamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 hmotnostných % alebo viac škrobu podpoložky 2001 90 40

— palmových jadier podpoložky 2001 90 60

— olív podpoložky 2001 90 65

— listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex 2001 90 97 .

ex  20 02

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem už opísaného rajčiakového koncentrátu podpoložiek ex 2002 90 31 a ex 2002 90 91 .

ex  20 05

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006 , okrem olív podpoložky 2005 70 , kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) podpoložky 2005 80 00 a plodov rodu Capsicum, iných ako sladká paprika alebo pimentos podpoložky 2005 99 10 a zemiakov pripravených alebo konzervovaných vo forme múky, krupice alebo vločiek podpoložky 2005 20 10 .

ex  20 08

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

— arašidového masla podpoložky 2008 11 10

— ostatných orechov inak pripravených alebo konzervovaných, tiež obsahujúcich pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikovaných alebo nezahrnutých, podpoložky ex 2008 19

— palmových jadier podpoložky 2008 91 00

— kukurice podpoložky 2008 99 85

— yamov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 hm. % alebo viac škrobu podpoložky 2008 99 91

— listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex 2008 99 99

— zmesí banánov inak pripravených alebo konzervovaných podpoložiek ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 a ex 2008 92 98

— banánov inak pripravených alebo konzervovaných podpoložiek ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 a ex 2008 99 99 .

Konzervované huby

2003 10

Huby rodu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej.

Ovocie dočasne konzervované v slanom náleve

ex  08 12

Ovocie a orechy dočasne konzervované v slanom náleve, avšak v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, okrem dočasne konzervovaných banánov patriacich do podpoložky ex 0812 90 98 .

Sušené ovocie

ex  08 13

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Ovocie, sušené, iné ako ovocie položiek 0801 až 0806 .

Sušené figy.

Sušené hrozno.

Ostatné orechy, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem tropických orechov a ich zmesí.

Ostatné spracované ovocie a zelenina

 

Spracované ovocie a zelenina uvedené v časti X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, iné ako výrobky v uvedených kategóriách.

Spracované aromatické byliny

ex  09 10

ex  12 11

Sušený tymian.

Bazalka, medovka, mäta, pamajorán obyčajný (oregano), rozmarín, šalvia, sušené, tiež krájané, drvené alebo mleté.

Mletá paprika

ex  09 04

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkých paprík patriacich do podpoložky 0904 20 10 .
PRÍLOHA II

Zoznam akcií a nákladov, ktoré nie sú oprávnené v rámci operačných programov a sú uvedené v článku 31 ods. 1

1. Všeobecné výrobné náklady, a najmä náklady na mycélium (aj s osvedčením), semená a netrvalé rastliny; prípravky na ochranu rastlín (vrátane materiálov integrovanej ochrany); hnojivá a ostatné vstupy; náklady na zber alebo prepravu (internú alebo externú); náklady na skladovanie, náklady na balenie (vrátane používania a obalového hospodárstva), aj ako súčasť nových procesov; prevádzkové náklady (najmä na elektrickú energiu, palivo a údržbu).

2. Administratívne a personálne náklady s výnimkou výdavkov týkajúcich sa implementácie operačných fondov a operačných programov.

3. Príjmové alebo cenové dodatky mimo predchádzania krízam a krízového riadenia.

4. Náklady na poistenie mimo opatrení poistenia úrody uvedených v hlave II kapitole III oddiele 7.

5. Preplácanie úverov prijatých na operáciu vykonávanú pred začatím operačného programu inú ako operácie uvedené v článku 38.

6. Nákup nezastavanej pôdy v hodnote viac ako 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu.

7. Náklady na zasadnutia a vzdelávacie programy, ktoré sa nevzťahujú na operačný program.

8. Operácie alebo náklady súvisiace s množstvami, ktoré vyrobili členovia organizácie výrobcov mimo Únie.

9. Operácie, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž pri iných hospodárskych činnostiach organizácie výrobcov.

10. Investície do dopravných prostriedkov, ktoré organizácia výrobcov použije na predaj alebo distribúciu.

11. Prevádzkové náklady na prenajatý tovar.

12. Výdavky spojené s lízingovými zmluvami (dane, úroky, poistné náklady atď.) a prevádzkové náklady.

13. Subdodávateľské alebo outsourcingové zmluvy týkajúce sa operácií alebo výdavkov uvedených v tomto zozname ako neoprávnené na podporu.

14. Daň z pridanej hodnoty (DPH) s výnimkou prípadov, keď je nenávratná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.

15. Akékoľvek vnútroštátne alebo regionálne daňové poplatky.

16. Úroky z dlhov, okrem prípadu, keď sa príspevok poskytuje v inej forme ako nenávratná priama pomoc.

17. Investície do akcií alebo kapitálu spoločností, ak tieto investície predstavujú finančné investície.

18. Náklady vzniknuté iným stranám ako organizácia výrobcov alebo jej členovia a združenia organizácií výrobcov a ich členovia alebo dcérske spoločnosti v situácii uvedenej v článku 22 ods. 8.

19. Investície alebo podobné druhy akcií, ktoré sa nerealizujú v podnikoch a/alebo priestoroch organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo ich členov – výrobcov alebo dcérskej spoločnosti v situácii uvedenej v článku 22 ods. 8.

▼M1

20. Opatrenia, na ktoré organizácia výrobcov alebo jej združenia zadali zákazku subdodávateľom mimo Únie, okrem prípadov, keď sa propagácia vykonáva mimo Únie podľa článku 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

▼M1

21. Vývozný úver súvisiaci s akciami a činnosťami zameranými na diverzifikáciu a konsolidáciu na trhoch s ovocím a zeleninou, či už s cieľom predísť kríze alebo počas obdobia krízy.

▼B
PRÍLOHA III

Neúplný zoznam akcií a nákladov, ktoré sú oprávnené v rámci operačných programov a sú uvedené v článku 31 ods. 1

1. Osobitné náklady na:

 opatrenia zamerané na zlepšenie kvality,

 biologické prostriedky na ochranu rastlín (ako sú feromóny a predátori) bez ohľadu na to, či sa používajú v ekologickej, integrovanej alebo klasickej výrobe,

 environmentálne opatrenia uvedené v článku 33 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013,

 ekologickú, integrovanú alebo experimentálnu výrobu vrátane osobitných nákladov na ekologické semená a sadenice,

 monitorovanie dodržiavania noriem podľa hlavy II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, dodržiavania pravidiel zdravia rastlín a maximálnych úrovní rezíduí.

Osobitné náklady sú dodatočné náklady vypočítané ako rozdiel medzi bežnými nákladmi a skutočne vynaloženými nákladmi, a strata príjmu vyplývajúca z akcie bez dodatočných príjmov a úspory nákladov.

S cieľom vypočítať dodatočné náklady v porovnaní s bežnými nákladmi môžu členské štáty pre každú kategóriu oprávnených osobitných nákladov uvedených v prvom odseku riadne opodstatneným spôsobom stanoviť štandardné paušálne sadzby alebo stupnice jednotkových nákladov.

2. Administratívne a personálne náklady týkajúce sa implementácie operačných fondov a operačných programov, medzi ktoré patria:

a) Režijné náklady výslovne spojené s operačným fondom alebo operačným programom vrátane správnych a personálnych nákladov, správ a hodnotiacich štúdií a nákladov na vedenie a správu účtov, prostredníctvom platby štandardnej paušálnej sadzby vo výške maximálne 2 % operačného fondu schváleného v súlade s článkom 33 a maximálne 180 000  EUR, ktoré zahŕňajú finančnú pomoc Únie a príspevok organizácie výrobcov.

V prípade operačných programov, ktoré uznané združenia organizácií výrobcov predkladajú, režijné náklady sa vypočítajú ako súčet režijných nákladov každej organizácie výrobcov, ako je ustanovené v prvom odseku, ale obmedzia sa na maximum 1 250 000  EUR za združenie organizácií výrobcov.

Členské štáty môžu obmedziť financovanie na skutočné náklady, pričom by v tom prípade mali vymedziť oprávnené náklady.

b) Personálne náklady vrátane právne záväzných poplatkov spojených so mzdami a platbami, ak obidve znáša a fakturuje organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo dcérske spoločnosti v situácii podľa článku 22 ods. 8 so súhlasom členských štátov, družstvá, ktoré sú členmi organizácie výrobcov, v dôsledku opatrení:

i) na zlepšenie alebo udržanie vysokej úrovne kvality alebo ochrany životného prostredia;

ii) na zlepšenie úrovne predaja.

Zavedenie týchto opatrení v podstate zahŕňa využitie kvalifikovaného personálu. Ak organizácia výrobcov v takom prípade použije svojich vlastných zamestnancov alebo členov výrobcov, dokumentuje sa odpracovaný čas.

Ak chce členský štát s cieľom obmedziť financovanie na reálne náklady poskytnúť alternatívnu možnosť k všetkým oprávneným personálnym nákladom uvedeným v tomto písmene, stanoví vopred a riadne opodstatneným spôsobom štandardné paušálne sumy alebo stupnice jednotkových nákladov do výšky najviac 20 % schváleného operačného fondu. Toto percento je možné zvýšiť v náležite opodstatnených prípadoch.

Ak organizácie výrobcov požiadajú o tieto štandardné paušálne sadzby, musia predložiť dôkaz o vykonaní činnosti k spokojnosti členského štátu.

c) Právne a administratívne náklady v prípade zlučovania organizácií výrobcov, ako aj právne a administratívne náklady súvisiace s vytvorením nadnárodných organizácií výrobcov alebo nadnárodných združení organizácií výrobcov, realizačné štúdie a návrhy objednané organizáciami výrobcov v tejto súvislosti.

3. Náklady na zasadnutia a vzdelávacie programy, ak sa týkajú operačného programu, vrátane denných diét, dopravných nákladov a nákladov na ubytovanie (na paušálnom základe alebo podľa stupnice jednotkových nákladov, ak sa uplatňujú).

4. Podpora:

 ochranných/obchodných známok organizácie výrobcov, združení organizácií výrobcov a dcérskych spoločností v situácii podľa článku 22 ods. 8,

 všeobecnej propagácie a propagácie značiek kvality,

 nákladov na propagačnú tlač na obaloch alebo na štítky v rámci prvej alebo druhej zarážky za podmienky, že je to ustanovené v operačnom programe.

Zemepisné názvy sú povolené iba:

a) ak ide o chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie patriace do predmetu úpravy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ( 12 ), alebo

b) ak sú tieto zemepisné názvy vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje písmeno a), druhoradé vo vzťahu k základnej výpovedi propagácie.

Propagačný materiál na všeobecnú propagáciu a propagáciu značiek kvality obsahuje znak Európskej únie (iba v prípade vizuálnych médií) a tento text: „Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie“. Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a dcérske spoločnosti nachádzajúce sa v situácii uvedenej v článku 22 ods. 8 tohto nariadenia pri propagovaní svojich ochranných/obchodných známok nepoužívajú znak Európskej únie.

5. Náklady na dopravu, triedenie a balenie v súvislosti s bezplatnou distribúciou, uvedené v článkoch 16 a 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

6. Nákup nezastavanej pôdy, ak je nákup potrebný na realizáciu investície, ktorá je súčasťou operačného programu, pod podmienkou, že tieto náklady nepresahujú 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu; vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch možno stanoviť vyššie percento pre operácie týkajúce sa ochrany životného prostredia.

7. Nákup zariadení, vrátane zariadení z druhej ruky, ak neboli kúpené s podporou Únie alebo vnútroštátnou podporou počas obdobia siedmich rokov, ktoré predchádzajú nákupu.

8. Investície do dopravných prostriedkov, ak organizácia výrobcov náležite preukáže dotknutému členskému štátu, že dopravné prostriedky sa používajú len na internú prepravu v rámci organizácie výrobcov, a investície do dodatočných zariadení vozidiel pre chladiarenskú prepravu alebo prepravu s kontrolovanou atmosférou.

9. Lízing, vrátane zariadení z druhej ruky, na ktoré sa počas obdobia siedmich rokov predchádzajúcich lízingu nezískala podpora Únie ani vnútroštátna podpora, v rámci limitov čistej trhovej hodnoty položky.

10. Nájom zariadení alebo iných položiek, ak je ekonomicky oprávnený ako alternatíva k nákupu, so súhlasom členského štátu.

11. Investície do podielov alebo kapitálu spoločností, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov operačného programu.

▼M1

12. Náklady spojené s odborným poradenstvom, ktoré je súčasťou opatrení na predchádzanie krízam a krízové riadenie v rámci operačného programu.

Oprávnené náklady v rámci tohto opatrenia sú:

a) náklady na organizáciu a poskytovanie odborného poradenstva a

b) náklady na cestu, ubytovanie a denné výdavky poskytovateľa odborného poradenstva.

13. Náklady spojené s rokovaniami s tretími krajinami o fytosanitárnych protokoloch a ich vykonávaním a riadením na území Únie, ak ich znáša organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov ako súčasť opatrení na predchádzanie krízam a krízové riadenie uvedených v článku 33 ods. 3 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, okrem uhrádzania nákladov tretích krajín.

14. Náklady spojené s propagačnými a komunikačnými opatreniami uvedenými v článku 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892. Oprávnené náklady v rámci týchto opatrení sú náklady spojené s organizáciou a účasťou na propagačných a informačných podujatiach vrátane práce v oblasti vzťahov s verejnosťou, propagačných a informačných kampaní a môžu mať podobu účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách národného, európskeho a medzinárodného významu. Náklady spojené s technickými poradenskými službami sú oprávnené, ak sú potrebné na organizáciu alebo účasť na týchto podujatiach alebo na propagačné a informačné kampane.

▼B
PRÍLOHA IV

Maximálna výška podpory na stiahnutie z trhu uvedené článku 45 ods. 1Výrobok

Maximálna podpora (EUR/100 kg)

Bezplatná distribúcia

Iné miesta určenia

Karfiol

21,05

15,79

Rajčiaky (1. jún – 31. október)

7,25

7,25

Rajčiaky (1. november – 31. máj)

33,96

25,48

Jablká

24,16

18,11

Hrozno

53,52

40,14

Marhule

64,18

48,14

Nektárinky

37,82

28,37

Broskyne

37,32

27,99

Hrušky

33,96

25,47

Baklažány

31,2

23,41

Melóny žlté

48,1

36,07

Dyne červené

9,76

7,31

Pomaranče

21,00

21,00

Mandarínky

25,82

19,50

Klementínky

32,38

24,28

Satsumasy

25,56

19,50

Citróny

29,98

22,48
PRÍLOHA V

Informácie, ktoré treba zahrnúť do výročnej správy členských štátov, ako sa uvádza v článku 54 písm. b)

Všetky informácie sa týkajú roka, za ktorý sa správa podáva. Patria medzi ne aj informácie o výdavkoch zaplatených po skončení roka, za ktorý sa správa podáva. Zahŕňajú informácie o vykonaných kontrolách a uplatnených administratívnych sankciách v danom roku, vrátane kontrol vykonaných a sankcií uplatnených po skončení uvedeného roka. Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa počas roka menia, výročná správa by mala obsahovať prehľad zmien týchto informácií, ktoré nastali počas roka, za ktorý sa správa podáva, ako aj situáciu k 31. decembru roka, za ktorý sa správa podáva.

ČASŤ A — INFORMÁCIE NA ÚČELY RIADENIA TRHU

1.   Administratívne informácie

a) Vnútroštátne právne predpisy prijaté s cieľom vykonávať články 32 až 38, články 152 až 160 a články 164 a 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane národnej stratégie udržateľných operačných programov uplatniteľnej na operačné programy realizované v roku, za ktorý sa správa podáva.

b) Informácie o organizáciách výrobcov, združeniach organizácií výrobcov a skupinách výrobcov:

 kódové číslo,

 názov a kontaktné údaje,

 dátum uznania (predbežného uznania v prípade skupín výrobcov),

 všetky zapojené právnické subjekty alebo jasne vymedzené časti právnických subjektov a všetky zapojené dcérske spoločnosti,

 počet členov (rozdelený medzi výrobcov a nevýrobcov), ako aj zmeny členstva počas roka,

 plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina (celková plocha a plocha rozdelená podľa hlavných plodín), sortiment výrobkov a opis predaných konečných výrobkov (s uvedením ich hmotnosti a hodnôt podľa hlavných zdrojov), ako aj hlavné určenia výrobkov rozdelených podľa hodnoty (s podrobnými informáciami o výrobkoch predávaných pre trh s čerstvými výrobkami, výrobkami predanými na spracovanie a výrobkami, ktoré boli stiahnuté z trhu),

 zmeny v štruktúrach počas roka, najmä: novo uznané alebo vytvorené orgány, zrušenia a pozastavenia uznaní a zlúčenia spolu s dátumami týchto udalostí.

c) Informácie o medziodvetvových organizáciách:

 názov organizácie a kontaktné údaje,

 dátum uznania,

 sortiment výrobkov,

 zmeny počas roka.

2.   Informácie týkajúce sa výdavkov

a) Organizácie výrobcov. Finančné údaje na každého príjemcu (organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov):

 operačný fond: celková suma, finančná pomoc Únie, členského štátu (vnútroštátna pomoc) a príspevky od organizácie výrobcov a členov,

 opis úrovne finančnej pomoci Únie podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013,

 finančné údaje operačného programu rozdelené podľa organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov,

 hodnota predávanej výroby: hodnota spolu a rozdelená medzi jednotlivé právnické subjekty, ktoré tvoria organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov,

 výdavky na operačný program rozdelené podľa opatrení a druhov akcií vybraných ako oprávnené na podporu,

 informácie o objeme stiahnutých výrobkov rozdelené podľa výrobkov a mesiacov a medzi celkovými objemami stiahnutými z trhu a objemami, ktoré sa stiahli z trhu na bezplatnú distribúciu, vyjadrenými v tonách,

 zoznam schválených orgánov na účely článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

b) V prípade skupín výrobcov vytvorených podľa článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007. Finančné údaje na každého príjemcu:

 celková suma, pomoc od Únie, členského štátu, príspevky od skupiny výrobcov a členov,

 pomoc od členského štátu s uvedením medzisúčtov za skupiny výrobcov v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom roku prechodného obdobia,

 výdavky na investície požadované na získanie uznania podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdelené podľa pomoci od Únie, členského štátu a príspevku od skupiny výrobcov,

 hodnota predávanej výroby s medzisúčtami za skupiny plodín v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom roku prechodného obdobia.

c) V prípade organizácií výrobcov a skupín výrobcov uvedených v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013:

 hodnota a objem predávanej výroby a počet členov.

3.   Informácie o vykonávaní národnej stratégie:

 súhrnný opis pokroku dosiahnutého pri vykonávaní operačných programov s rozdelením podľa všetkých druhov opatrení podľa článku 2 ods. 1 písm. f). Tento opis je založený na finančných a spoločných ukazovateľoch výstupov a výsledkov a zhŕňa informácie z výročných správ o pokroku, ktoré organizácie výrobcov odovzdávajú v súvislosti s operačnými programami,

 zhrnutie výsledkov hodnotení operačných programov, ktoré organizácie výrobcov odovzdávajú vrátane kvalitatívnych hodnotení výsledkov a vplyvu environmentálnych opatrení,

 zhrnutie väčších problémov, ktoré nastali pri vykonávaní a riadení národnej stratégie a akéhokoľvek prijatého opatrenia, a uvedenie toho, či sa národná stratégia aktualizovala, a dôvodu aktualizácie. Kópia aktualizovanej stratégie sa pripojí k výročnej správe.

ČASŤ B — INFORMÁCIE NA ÚČELY VYROVNANIA ÚČTOV

Informácie o kontrolách a administratívnych sankciách:

 kontroly vykonané členským štátom: údaje o navštívených orgánoch a dátumoch návštevy,

 miery kontroly,

 výsledky kontrol,

 uplatnené administratívne sankcie.
PRÍLOHA VI

Oznamovanie cien uvedené v článku 55 ods. 1Výrobok

Druh/odroda

Obchodná úprava/veľkosť

Reprezentatívne trhy

Rajčiaky

okrúhle

veľkosť 57 – 100 mm, voľne ložené v baleniach s hmotnosťou približne 5 – 6 kg

Belgicko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

strapce

voľne ložené v baleniach s hmotnosťou približne 3 – 6 kg

cherry

tácne s hmotnosťou približne 250 – 500 g

Marhule

všetky druhy a odrody

veľkosť 45 – 50 mm

tácne alebo balenia s hmotnosťou približne 6 – 10 kg

Bulharsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Nektárinky

biela dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou približne 6 – 10 kg

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

žltá dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou približne 6 – 10 kg

Broskyne

biela dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou približne 6 – 10 kg

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Portugalsko

žltá dužina

veľkosť A/B

tácne alebo balenia s hmotnosťou približne 6 – 10 kg

Stolové hrozno

všetky druhy a odrody so semenami

tácne alebo balenia s hmotnosťou 1 kg

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Portugalsko

tácne alebo balenia s hmotnosťou 1 kg

Všetky druhy a odrody bez semien

Hrušky

Blanquilla

veľkosť 55/60, balenia s hmotnosťou približne 5 – 10 kg

Belgicko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Conference

veľkosť 60/65+, balenia s hmotnosťou približne 5 – 10 kg

Williams

veľkosť 65+/75+, balenia s hmotnosťou približne 5 – 10 kg

Rocha

Abbé Fétel

veľkosť 70/75, balenia s hmotnosťou približne 5 – 10 kg

Kaiser

Doyenné du Comice

veľkosť 75/90, balenia s hmotnosťou približne 5 – 10 kg

Jablká

Golden Delicious

veľkosť 70/80, balenia s hmotnosťou približne 5 – 20 kg

Belgicko

Česká republika

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Rakúsko

Braeburn

Jonagold (alebo Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny Smith

Red delicious a ostatné červené odrody

Boskoop

Gala

veľkosť 70/80, balenia s hmotnosťou približne 5 – 20 kg

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Elstar

Cox orange

Satsumasy

všetky odrody

veľkosti 1-X – 3, balenia s hmotnosťou približne 10 – 20 kg

Španielsko

Citróny

všetky odrody

veľkosť 3 – 4, balenia s hmotnosťou približne 10 – 20 kg

Grécko

Španielsko

Taliansko

Klementínky

všetky odrody

veľkosti 1-X – 3, balenia s hmotnosťou približne 10 – 20 kg

Grécko

Španielsko

Taliansko

Mandarínky

všetky odrody

veľkosti 1 – 2, balenia s hmotnosťou približne 10 – 20 kg

Grécko

Španielsko

Taliansko

Portugalsko

Pomaranče

Salustiana

veľkosť 3 – 6, balenia s hmotnosťou približne 10 – 20 kg

Grécko

Španielsko

Taliansko

Portugalsko

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Cukety

všetky odrody

veľkosť 14 – 21 voľne uložené v balení

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Čerešne

všetky sladké odrody

veľkosti 22 a viac voľne uložené v balení

Bulharsko

Česká republika

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Uhorky šalátové

hladké odrody

veľkosti 350 – 500 g usporiadané v balení

Bulharsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Holandsko

Poľsko

Cesnak

biely

veľkosť 50 – 60 mm, balenia s hmotnosťou približne 2 – 5 kg

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

fialový

veľkosť 45 – 55 mm, balenia s hmotnosťou približne 2 – 5 kg

jarný

veľkosť 50 – 60 mm, balenia s hmotnosťou približne 2 – 5 kg

Slivky

všetky druhy a odrody

veľkosť 35 mm a viac

Bulharsko

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Maďarsko

Poľsko

Rumunsko

veľkosť 35 mm a viac

veľkosť 40 mm a viac

veľkosť 40 mm a viac

Sladká paprika

všetky druhy a odrody

veľkosť 70 mm a viac

Bulharsko

Grécko

Španielsko

Taliansko

Maďarsko

Holandsko

Portugalsko

veľkosť 50 mm a viac

veľkosť 40 mm a viac

Šalát

všetky druhy a odrody

veľkosť 400 g a viac, balenia 8 – 12

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Portugalsko

Spojené kráľovstvo

veľkosť 400 g a viac, balenia 8 – 12

Jahody

všetky odrody

balenia 250/500 g

Belgicko

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Poľsko

Portugalsko

Spojené kráľovstvo

pestované huby

zatvorené

stredne veľké (30 – 65 mm)

Írsko

Španielsko

Francúzsko

Maďarsko

Holandsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

Kivi

Hayward

veľkosť 105 – 125 g, balenia s hmotnosťou približne 3 – 10 kg

Grécko

Francúzsko

Taliansko

Portugalsko

Karfiol

všetky druhy a odrody

veľkosť 16 – 20 mm

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Poľsko

Špargľa

všetky druhy a odrody

veľkosť 10 – 16/16+

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Holandsko

Poľsko

Baklažán

všetky druhy a odrody

veľkosť 40+/70+

Španielsko

Taliansko

Rumunsko

Mrkva

všetky druhy a odrody

obvyklé štandardy na reprezentatívnom trhu

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

Cibuľa

všetky druhy a odrody

veľkosť 40 – 80

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

Fazuľa

všetky druhy a odrody

obvyklé štandardy na reprezentatívnom trhu

Belgicko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Poľsko

Pór

všetky druhy a odrody

obvyklé štandardy na reprezentatívnom trhu

Belgicko

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Holandsko

Poľsko

Dyne červené

všetky druhy a odrody

obvyklé štandardy na reprezentatívnom trhu

Grécko

Španielsko

Taliansko

Maďarsko

Rumunsko

Melóny žlté

všetky druhy a odrody

obvyklé štandardy na reprezentatívnom trhu

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Kapusta

všetky druhy a odrody

obvyklé štandardy na reprezentatívnom trhu

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Poľsko

Rumunsko

Spojené kráľovstvo
PRÍLOHA VII

Zoznam výrobkov na účely systému vstupných cien stanoveného v hlave III

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Na účely tejto prílohy je rozsah pôsobnosti opatrení ustanovených v hlave III určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich podobe v čase prijatia tohto nariadenia. Ak sa pred číselným znakom KN nachádza výraz „ex“, rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je určený rozsahom pôsobnosti číselného znaku KN, ako aj opisom výrobkov a zodpovedajúcim obdobím uplatňovania.

ČASŤ AČíselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

ex 0702 00 00

Rajčiaky

od 1. januára do 31. decembra

ex 0707 00 05

Uhorky šalátové (1)

od 1. januára do 31. decembra

ex 0709 90 80

Artičoky

od 1. novembra do 30. júna

0709 90 70

Cukety

od 1. januára do 31. decembra

ex 0805 10 20

Sladké pomaranče, čerstvé

od 1. decembra do 31. mája

ex 0805 20 10

Klementínky

od 1. novembra do konca februára

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

ex 0805 50 10

Citróny (Citrus limon, Citrus limonum)

od 1. júna do 31. mája

ex 0806 10 10

Stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

ex 0808 10 80

Jablká

od 1. júla do 30. júna

ex 0808 20 50

Hrušky

od 1. júla do 30. apríla

ex 0809 10 00

Marhule

od 1. júna do 31. júla

ex 0809 20 95

Čerešne, okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

ex 0809 40 05

Slivky

od 11. júna do 30. septembra

ČASŤ BČíselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

ex 0707 00 05

Uhorky šalátové určené na spracovanie

od 1. mája do 31. októbra

ex 0809 20 05

Višne (Prunus cerasus)

od 21. mája do 10. augusta( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

( 2 ) Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 6 ) Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004, s. 1).

( 8 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 9 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

( 10 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

( 11 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

Top