EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0776-20181025

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776 zo 4. mája 2017, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/2018-10-25

02017R0776 — SK — 25.10.2018 — 001.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/776

zo 4. mája 2017,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 116 5.5.2017, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1480 zo 4. októbra 2018,

  L 251

1

5.10.2018


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 342, 21.12.2017, s.  85 (2017/776)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 317, 14.12.2018, s.  57 (2017/776)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/776

zo 4. mája 2017,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. decembra 2018.

▼M1

Bod 1, bod 2 a bod 3 písm. a), b) a c) prílohy sa uplatňujú od 1. júna 2017.

▼B

3.  Odchylne od odseku 2, látky a zmesi môžu byť, pred 1. decembrom 2018, klasifikované, označované a balené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1. Úvodné odseky sa nahrádzajú takto:

„Časť 1 tejto prílohy je úvodom k zoznamu pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a v tabuľke 3 obsahuje informácie pre každý záznam, príslušnú klasifikáciu a výstražné upozornenie.

V časti 2 tejto prílohy sa stanovujú všeobecné zásady prípravy dokumentácie k predkladaniu návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie látok a preukazovaniu ich odôvodnenosti na úrovni Únie.

V časti 3 tejto prílohy sa uvádza zoznam nebezpečných látok, pre ktoré sa stanovila harmonizovaná klasifikácia a označovanie na úrovni Únie. Klasifikácia a označovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke 3, vychádzajú z kritérií prílohy I k tomuto nariadeniu.“;

2. Časť 1 sa mení takto:

a) Názov oddielu 1.1.2. sa nahrádza takto:

Údaje týkajúce sa klasifikácie a označovania každého záznamu v tabuľke 3“;

b) Oddiel 1.1.2.3 sa nahrádza takto:

„1.1.2.3.    Špecifické koncentračné limity, M-koeficienty a odhady akútnej toxicity (ATE)

Ak sú špecifické koncentračné limity (SCL) odlišné od generických koncentračných limitov uvedených v prílohe I pre určitú kategóriu, spolu s príslušnou klasifikáciou sa uvádzajú v osobitnom stĺpci, pričom sa používajú rovnaké kódy, ako sú uvedené v oddiele 1.1.2.1.1. V rovnakom stĺpci tabuľky 3 sa nachádzajú aj harmonizované ATE. Výrobca, dovozca a následný užívateľ musia použiť SCL a ATE na klasifikáciu zmesi s obsahom tejto látky. Pri použití ATE sa aplikuje súčtový vzorec opísaný v bode 3.1.3.6 prílohy I. Ak sa v tejto prílohe pre určitú kategóriu neuvádzajú špecifické koncentračné limity, musia sa pri klasifikácii zmesí alebo látok obsahujúcich nečistoty, prídavné látky alebo jednotlivé zložky použiť generické koncentračné limity uvedené v prílohe I. Ak chýbajú harmonizované hodnoty ATE pre akútnu toxicitu, musí sa pomocou dostupných údajov stanoviť správna hodnota.

Ak sa neuvádza inak, koncentračné limity sú hmotnostné percentá látky vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi.

Ak bol pre látky klasifikované ako nebezpečné pre vodné prostredie v kategóriách Akútna vodná toxicita 1 alebo Chronická vodná toxicita 1 zosúladený faktor M, uvádza sa v rovnakom stĺpci ako špecifické koncentračné limity. V prípade, že sa zosúladil faktor M pre akútnu vodnú toxicitu 1 s faktorom M pre chronickú vodnú toxicitu, každý faktor sa uvedie v rovnakom riadku ako ich príslušné rozlíšenie. Ak sa v tabuľke 3 uvádza jediný faktor M a látka je klasifikovaná v akútnej vodnej toxicite 1 a chronickej vodnej toxicite 1, výrobca, dovozca a následný užívateľ používa tento faktor M na klasifikáciu zmesi, ktorá obsahuje túto látku, v kategórii akútnej a dlhodobej nebezpečnosti pre vodné prostredie pomocou metódy súčtu. Ak sa v tabuľke 3 nenachádza žiadny faktor M, jeho hodnotu (ich hodnoty) vychádzajúcu(-ce) z dostupných údajov pre látku určí výrobca, dovozca alebo následný užívateľ. Určovanie a používanie faktorov M pozri v oddiele 4.1.3.5.5.5 prílohy I.“;

c) Oddiel 1.1.3.1 sa mení takto:

i) Poznámka E sa vypúšťa;

ii) Poznámka K sa nahrádza takto:

„Poznámka K:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 0,1 hm. % 1,3-butadiénu (Einecs č. 203-450-8). Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna ani mutagénna, mali by sa uplatňovať aspoň bezpečnostné upozornenia (P102-)P210-P403. Táto poznámka sa vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z ropy a uvedené v časti 3.“;

iii) Poznámka P sa nahrádza takto:

„Poznámka P:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs č. 200-753-7).

Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna ani mutagénna, mali by sa uplatňovať aspoň bezpečnostné upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331

Táto poznámka sa vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z ropy a uvedené v časti 3.“;

iv) Poznámka S sa nahrádza takto:

„Poznámka S:

Pri tejto látke sa nevyhnutne nevyžaduje označovanie v súlade s článkom 17 (pozri oddiel 1.3 prílohy I) (tabuľka 3).“;

v) V poznámke U sa názov nahrádza takto:

„Poznámka U (tabuľka 3):“;

d) Oddiel 1.1.3.2. sa mení takto:

i) Poznámka 1 sa nahrádza takto:

„Poznámka 1:

Uvedená koncentrácia, alebo ak takáto koncentrácia chýba, generické koncentrácie v zmysle tohto nariadenia sú hmotnostné percentá kovového prvku vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi.“;

ii) Dopĺňa sa táto poznámka 8:

„Poznámka 8:

Klasifikácia ako karcinogén sa nemusí uplatňovať, ak je možné preukázať, že maximálna teoretická koncentrácia uvoľniteľného formaldehydu (nezávisle od zdroja) v zmesi, tak ako sa uvádza na trh, je menej ako 0,1 %.“;

iii) Dopĺňa sa táto poznámka 9:

„Poznámka 9:

Klasifikácia ako mutagén sa nemusí uplatňovať, ak je možné preukázať, že maximálna teoretická koncentrácia uvoľniteľného formaldehydu (nezávisle od zdroja) v zmesi, tak ako sa uvádza na trh, je menej ako 0,1 %.“;

e) Oddiel 1.1.4. sa vypúšťa;

f) Názov oddielu 1.2 sa nahrádza takto:

Klasifikácia a výstražné upozornenia v tabuľke 3, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia v súvislosti s prevodom klasifikácií uvedených v prílohe I k smernici 67/548/EHS“

g) Oddiel 1.2.1. sa nahrádza takto:

„1.2.1.    Minimálna klasifikácia

Pri určitých triedach nebezpečnosti vrátane akútnej toxicity a STOT pri opakovanej expozícii klasifikácia podľa kritérií v smernici 67/548/EHS priamo nezodpovedá klasifikácii v triede a kategórii nebezpečnosti podľa tohto nariadenia. V takýchto prípadoch sa klasifikácia v tejto prílohe považuje za minimálnu klasifikáciu. Táto klasifikácia sa uplatňuje, ak nie je splnená nijaká z nasledujúcich podmienok:

 ako sa uvádza v časti 1 prílohy I, ak má výrobca alebo dovozca prístup k údajom alebo iným informáciám, ktoré vedú ku klasifikácii v prísnejšej kategórii v porovnaní s minimálnou klasifikáciou. V takomto prípade sa musí uplatniť prísnejšia kategória;

 ak výrobca alebo dovozca pozná fyzikálny stav látky použitej v teste akútnej inhalačnej toxicity, minimálnu klasifikáciu možno ďalej spresniť na základe prevodovej tabuľky v prílohe VII. Ak sú klasifikácie odlišné, klasifikácia podľa prílohy VII potom nahradí minimálnu klasifikáciu uvedenú v tejto prílohe.

Minimálna klasifikácia vlastností je v stĺpci klasifikácie tabuľky 3 označená symbolom *.

Symbol * sa niekedy nachádza aj v stĺpci „Špecifické konc. limity, M-koeficienty a ATE“ a označuje, že príslušný záznam mal špecifické koncentračné limity pre akútnu toxicitu v súlade so smernicou 67/548/EHS. Tieto koncentračné limity sa nedajú previesť na koncentračné limity podľa tohto nariadenia, najmä ak sa uvádza minimálna klasifikácia. Ak je však prítomný symbol *, zaradenie do kategórie akútnej toxicity môže byť pri tomto zázname zvlášť znepokojivé.“

h) Oddiel 1.2.2. sa nahrádza takto:

„1.2.2.    Spôsob expozície nemožno vylúčiť

Pri určitých triedach nebezpečnosti, napr. STOT, by spôsob expozície mal byť vyjadrený vo výstražnom upozornení, iba ak je nezvratne preukázané, že žiadny iný spôsob expozície nie je príčinou ohrozenia podľa kritérií uvedených v prílohe I. Podľa smernice 67/548/EHS sa spôsob expozície pri klasifikácii R48 udával iba ak boli k dispozícii údaje, na základe ktorých je klasifikácia pre tento spôsob expozície opodstatnená. Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS, ktorou sa udáva spôsob expozície, bola prevedená do príslušnej triedy a kategórie podľa tohto nariadenia, ale so všeobecným výstražným upozornením, ktoré nevyjadruje spôsob expozície, pretože potrebné údaje nie sú k dispozícii.

V tabuľke 3 sú tieto výstražné upozornenia označené symbolom **.“

i) Oddiel 1.2.3. sa nahrádza takto:

„1.2.3.    Výstražné upozornenia súvisiace s reprodukčnou toxicitou

Výstražné upozornenia H360 a H361 vyjadrujú všeobecnú obavu o plodnosť a/alebo vývoj: Môže spôsobiť poškodenie/podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Podľa kritérií možno všeobecné upozornenie na nebezpečnosť nahradiť upozornením vyjadrujúcim iba obávaný účinok v súlade s oddielom 1.1.2.1.2. Pokiaľ nie je uvedené iné rozlíšenie, je to z dôvodu existencie dôkazov vyvracajúcich takýto účinok, nejednoznačných alebo žiadnych údajov. Na takéto rozlíšenie sa uplatňujú povinnosti uvedené v článku 4 ods. 3

Aby sa nestratili informácie z harmonizovanej klasifikácie so zreteľom na plodnosť a vývoj plodu uvedené v smernici 67/548/EHS, k prevodu klasifikácie došlo len pri účinkoch, ktoré sa klasifikujú podľa tejto smernice.

V tabuľke 3 sú tieto výstražné upozornenia označené symbolom ***.“

j) Oddiel 1.2.4. sa nahrádza takto:

„1.2.4.    Nebolo možné uskutočniť správnu klasifikáciu so zreteľom na fyzikálnu nebezpečnosť

V niektorých prípadoch sa nedá uskutočniť správna klasifikácia so zreteľom na fyzikálnu nebezpečnosť, pretože na uplatnenie klasifikačných kritérií z tohto nariadenia nie je k dispozícii dostatok údajov. Záznamu by sa mohla priradiť iná (aj vyššia) kategória alebo iná trieda nebezpečnosti, ako sa uvádza. Správna klasifikácia sa musí potvrdiť testami.

Záznamy, pri ktorých sa uvádza fyzikálna nebezpečnosť a ktoré sa musia potvrdiť testami, sa v tabuľke 3 označujú symbolom ****.“

3. Časť 3 sa mení takto:

a) Záhlavie časti 3 sa nahrádza takto:

TABUĽKA HARMONIZOVANEJ KLASIFIKÁCIE A OZNAČOVANIA“

b) Úvodné odseky sa vypúšťajú;

c) Názov tabuľky 3.1 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 3

Zoznam harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok“;

d) Tabuľka 3 sa mení takto:

i) Názov predposledného stĺpca sa nahrádza takto: „Špecifické konc. limity, M-koeficienty a ATE“;

▼C1

ii) Položky s indexovými číslami 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 a 650-032-00-X sa nahrádzajú týmito zodpovedajúcimi položkami:Číslo indexu

Medzinárodná identifikácia chemických látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Špecifické konc. limity, M-koeficienty a ATE

Poznámky

Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti

Kód(-y) výstražných upozornení

Kód(-y) piktogramov a výstražných slov

Kód(-y) výstražných upozornení

Kód(-y) ďalších výstražných upozornení

„006-046-00-8

bendiokarb (ISO);

O-(2,2-dimetyl-1,3-benzodioxol-4-yl)-N-metylkarbamát;

(2,2-dimetyl-1,3-benzodioxol-4-yl)-metylkarbamát

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100“

 

„604-057-00-8

reakčná zmes zložená z týchto látok:

izoméry 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-n)-dodecyl-4-metylfenolu;

izoméry 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl-n)-tetrakozylfenolu;

izoméry 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-5,6-di(dodecyl)-4-metylfenolu. n = 5 alebo 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„605-023-00-5

5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„606-041-00-6

2-metyl-1-[4-(metylsulfanyl)fenyl]-2-morfolinopropán-1-ón

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411“

 

 

 

„607-123-00-4

(oxiranylmetyl)-metakrylát;

O-(oxiranylmetyl)-2-metylakrylát;

glycidyl-metakrylát

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H 372 (dýchacia sústava) (inhalácia)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H 372 (dýchacia sústava) (inhalácia)

H314

H317

 

 

D“

„608-055-00-8

fipronil (ISO);

5-amino-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-4-[(trifluórmetyl)sulfinyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 “

 

„612-150-00-X

spiroxamín (ISO);

N-[(8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekán-2-yl)metyl]-N-etylpropán-1-amín

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (oči)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (oči)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„613-318-00-5

fenpyrazamín (ISO);

S-alyl 5-amino-2,3-dihydro-2-izopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazol-1-karbotioát;

S-alyl 5-amino-2-izopropyl-4-(2-metylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazol-1-karbotioát

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1“

 

„614-001-00-4

nikotín (ISO);

3-(N-metylpyrolidín-2-yl)pyridín

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalačná:

ATE = 0,19 mg/l (prach alebo hmla)

dermálna:

ATE = 70 mg/kg

orálna:

ATE (*1) = 5 mg/kg“

 

„615-013-00-2

kyánamid;

karbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (štítna žľaza)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (štítna žľaza)

H314

H317

H412“

 

 

 

„616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-(fluórdichlórmetylsulfanyl)-N-fenyl-N′,N′-dimetylsulfamid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10“

 

„616-094-00-7

3,3′-dicyklohexyl-1,1′-metylénbis(4,1-fenylén)dimočovina

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„650-032-00-X

cyprokonazol (ISO);

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (pečeň)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (pečeň)

H410

 

M = 10

M = 1“

 

(*1)   Odhad hodnôt akútnej toxicity po prepočítaní podľa tabuľky 3.1.2 prílohy I.

iii) Tieto položky sa vkladajú v súlade s poradím položiek uvedeným v tabuľke 3:Číslo indexu

Medzinárodná identifikácia chemických látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označenie

Špecifické konc. limity, M-koeficienty

Poznámky

Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti

Kód(-y) výstražných upozornení

Kód(-y) piktogramov a výstražných slov

Kód(-y) výstražných upozornení

Kód(-y) ďalších výstražných upozornení

„047-003-00-3

zeolit strieborno-zinočnatý (Zeolit, rámcový typ LTA, povrchovo upravený iónmi striebra a zinku)

[Táto položka sa vzťahuje na zeolit rámcového typu LTA (Linde Type A), ktorý bol povrchovo upravený iónmi striebornými aj zinočnatými v množstvách Ag+ 0,5 % – 6 %, Zn2 + 5 % – 16 %, a prípadne fosforom, NH4+, Mg2+ a/alebo Ca2+ každý v množstve < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„048-012-00-5

uhličitan kademnatý

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (obličky a kosti)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (obličky a kosti)

H410

 

 

A1“

„048-013-00-0

hydroxid kademnatý, dihydroxid kademnatý

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (obličky a kosti)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (obličky a kosti)

H410

 

 

A1“

„048-014-00-6

dusičnan kademnatý;

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (obličky a kosti)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (obličky a kosti)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1“

„050-030-00-3

dibutyltin dilaurát; dibutylstannium-didodekanoát

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (imunitný systém)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (imunitný systém)“

 

 

 

„603-235-00-2

linalol; 3,7-dimetyl-1,6-oktadién-3-ol; dl-linalol; [1]

koriandrol; (S)-3,7-dimetylokta-1,6-dién-3-ol; d-linalol; [2]

licareol; (R)-3,7- dimetylokta-1,6-dién-3-ol; l-linalol [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„604-093-00-4

chlorofén;

2-benzyl-4-chlórfenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H 373 (obličky)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H 373 (obličky)

H410

 

M = 1

M = 100“

 

„606-150-00-9

kletodím (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlóralyloxyimín]propyl}-5-[(2RS)-2-(etyltio)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066“

 

 

„606-151-00-4

antrachinón

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

►C2  607-720-00-X ◄

kyselina nonadekafluórdekánová; [1]

nonadekafluórdekanoát amónny; [2]

nonadekafluórdekanoát sodný [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362“

 

 

 

„607-721-00-5

dimorfolínmetán;

N,N′-metylénbis(morfolín);

[formaldehyd uvoľnený z N,N′-metylénbis(morfolínu)];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (gastrointestinálny trakt, dýchacia sústava)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (gastrointestinálny trakt, dýchacia sústava)

H314

H317

EUH071

 

8

9“

„607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluór-4-(metoxymetyl)benzyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-kyanoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát;

epsilon-momfluorotrín

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (nervová sústava)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (nervová sústava)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-723-00-6

teflutrín (ISO);

2,3,5,6-tetrafluór-4-metylbenzyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„612-290-00-1

produkty reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (v pomere 3:2);

[formaldehyd uvoľnený z 3,3′-metylénbis[5-metyloxazolidínu];

formaldehyd uvoľnený z oxazolidínu];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (gastrointestinálny trakt, dýchacia sústava)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (gastrointestinálny trakt, dýchacia sústava)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9“

„612-291-00-7

produkty reakcie paraformaldehydu s 2-hydroxypropylamínom (v pomere 1:1);

[formaldehyd uvoľnený z α,α,α-trimetyl-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolu];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (gastrointestinálny trakt, dýchacia sústava)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (gastrointestinálny trakt, dýchacia sústava)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9“

„612-292-00-2

metylhydrazín

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetylfenyl)etyl]-1H-imidazol;

medetomidín

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (oči)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (oči)

H372

H410

 

M = 1

M = 100“

 

„613-322-00-7

triadimenol (ISO); 1-(4-chlórofenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol;

N-tert-butyl-6-chlór-N′-etyl-1,3,5-triazín-2,4-diamín

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411“

 

 

 

„613-323-00-2

terbutylazín (ISO);

N-tert-butyl-6-chlór-N′-etyl-1,3,5-triazín-2,4-diamín

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-324-00-8

chinolín-8-ol;

8-hydroxychinolín

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-325-00-3

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chlór-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidín-2-ylidénkyanamid;

{(2Z)-3-[(6-chlórpyridín-3-yl)metyl]-1,3-tiazolidín-2-ylidén}kyanamid

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„616-221-00-6

hexaflumurón (ISO);

1-(3,5-dichlór-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)fenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 “

 

„616-222-00-1

pentiopyrad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetylbutyl)-3-tienyl]-1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-4-karboxamid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-223-00-7

karbetamid (ISO);

1-etylkarbamoyl-etylfenylkarbaminán; (2R)-1-(etylamino)-1-oxopropán-2-yl fenylkarbamát

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411“

 

 

 

Top