EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1686-20210415

Consolidated text: Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1686 z 20. septembra 2016, ktorým sa ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia voči ISIL (Dá'iš) a al-Káide a voči fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom, ktoré sú s nimi spojené

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/2021-04-15

02016R1686 — SK — 15.04.2021 — 009.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1686

z 20. septembra 2016,

ktorým sa ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia voči ISIL (Dá'iš) a al-Káide a voči fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom, ktoré sú s nimi spojené

(Ú. v. ES L 255 21.9.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1686 z 20. septembra 2016,

  L 54I

1

26.2.2018

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/999 zo 16. júla 2018,

  L 178I

1

16.7.2018

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1539 z 15. októbra 2018,

  L 257I

1

15.10.2018

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/270 z 18. februára 2019,

  L 46I

1

18.2.2019

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1163 z 5. júla 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1717 zo 14. októbra 2019,

  L 262

11

15.10.2019

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1943 z 25. novembra 2019,

  L 303I

1

25.11.2019

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1124 z 30. júla 2020,

  L 246

1

30.7.2020

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/612 z 15. apríla 2021,

  L 129I

1

15.4.2021
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1686

z 20. septembra 2016,

ktorým sa ukladajú dodatočné reštriktívne opatrenia voči ISIL (Dá'iš) a al-Káide a voči fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom, ktoré sú s nimi spojenéČlánok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a ekonomické výhody každého druhu, najmä vrátane hotovosti, šekov, peňažných pohľadávok, zmeniek, peňažných poukážok a ďalších platobných nástrojov; vklady vo finančných inštitúciách alebo v iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy; verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane cenných papierov a akcií, certifikátov predstavujúcich cenné papiere, obligácií, bankoviek, záruk, dlžobných úpisov, zmlúv o derivátoch; úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnoty akumulované alebo vytvárané aktívami; úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky; akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy; dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch, a akýkoľvek iný nástroj financovania vývozu;

b) 

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

c) 

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

d) 

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie ich využívaniu na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý okrem iného zahŕňa predaj, prenájom alebo použitie ako zábezpeky;

e) 

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ktorých webové sídla sú uvedené v prílohe II;

f) 

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred dátumom zaradenia osoby, subjektu alebo orgánu do zoznamu v prílohe I, alebo po tomto dátume, podľa zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaci s nimi, a zahŕňa najmä:

i) 

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii) 

nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

iii) 

nárok na náhradu škody súvisiacej so zmluvou alebo s transakciou;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia, vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek.

Článok 2

1.  
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré priamo alebo nepriamo patria fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, uvedeným v prílohe I, alebo sa priamo alebo nepriamo nachádzajú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou a to aj prostredníctvom tretej strany, ktorá koná v ich mene alebo na ich príkaz.
2.  
Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I, a ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

Článok 3

1.  

Príloha I zahŕňa zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 3 ods. 3 rozhodnutia (SZBP) 2016/1693 identifikovala ako:

a) 

spojené s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou alebo akoukoľvek ich bunkou, pridruženou organizáciou, odštiepenou skupinou alebo odvodeným subjektom, a to aj prostredníctvom:

i) 

účasti na financovaní ISIL (Dá'iš) a al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu, alebo na financovaní ich činov alebo aktivít, v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

ii) 

účasti na plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít ISIL (Dá'iš) a al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu, v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu, alebo poskytovania či absolvovania teroristického výcviku napríklad inštrukcií týkajúcich sa zbraní, výbušných zariadení alebo iných metód alebo technológií s cieľom spáchať teroristické činy;

iii) 

obchodovania s ISIL (Dá'iš), al-Káidou alebo akoukoľvek ich bunkou, pridruženou organizáciou, odštiepenou skupinou alebo odvodeným subjektom, najmä pokiaľ ide o ropu, ropné produkty, modulárne rafinérie a súvisiaci materiál, ako aj obchodovania s inými prírodnými zdrojmi a kultúrnymi statkami;

iv) 

dodávok, predaja alebo transferov zbraní a súvisiaceho materiálu ISIL (Dá'iš) a al-Káide alebo akejkoľvek ich bunke, pridruženej organizácii, odštiepenej skupine alebo odvodeného subjektu;

b) 

cestujúce alebo usilujúce sa o vycestovanie mimo Únie na účely:

i) 

páchania, plánovania alebo prípravy teroristických činov v mene alebo na podporu ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu, alebo účasti na takýchto teroristických činoch, alebo

ii) 

poskytovania alebo absolvovania teroristického výcviku v mene alebo na podporu ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu, alebo

iii) 

inej podpory ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu;

c) 

usilujúce sa cestovať do Únie na rovnaké účely, ako sú uvedené v písmene b), alebo s cieľom zúčastniť sa na činoch alebo aktivitách v spojení s ISIL (Dá'iš), al-Káidou alebo s akoukoľvek ich bunkou, pridruženou organizáciou, odštiepenou skupinou alebo odvodeným subjektom, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

d) 

vykonávajúce nábor do ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo do akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu alebo inak podporujúce ich činy alebo aktivity, a to aj:

i) 

priamym alebo nepriamym poskytovaním alebo zhromažďovaním finančných prostriedkov s cieľom financovať cestovanie jednotlivcov na účely uvedené v písmenách b) a c); organizáciou ciest jednotlivcov na účely uvedené v písmenách b) a c), alebo iným uľahčovaním takýchto ciest na uvedené účely;

ii) 

navádzaním iných osôb, aby sa zúčastnili na činoch alebo aktivitách ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu, v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

e) 

podnecujúce alebo verejne provokujúce k páchaniu činov alebo aktivít ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu, v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu, vrátane nabádania k takýmto činom alebo aktivitám alebo ich glorifikácie, čím spôsobujú nebezpečenstvo, že môžu byť spáchané teroristické činy;

f) 

podieľajúce sa alebo zúčastňujúce sa na nariaďovaní alebo páchaní vážnych porušovaní ľudských práv vrátane únosov, znásilnení, sexuálneho násilia, manželstiev vynútených násilím a zotročovania ľudí mimo územia Únie v mene alebo pod menom ISIL (Dá'iš), al-Káidy alebo akejkoľvek ich bunky, pridruženej organizácie, odštiepenej skupiny alebo odvodeného subjektu.

2.  
Príloha I obsahuje prípadné informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu takéto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a dokladu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu takéto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 4

1.  
Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článkoch 2 a 9, príslušne zmení prílohu I.
2.  
Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1, oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.
3.  
Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán o tom príslušným spôsobom informuje.
4.  
Zoznam v prílohe I sa pravidelne, aspoň každých 12 mesiacov preskúma.

Článok 5

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupniť určité finančné prostriedky alebo hospodárskej zdroje za podmienok, ktoré považujú za vhodné, a to potom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) 

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe I a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) 

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) 

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo náhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d) 

potrebné na mimoriadne výdavky.

Článok 6

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

na uvedené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu do zoznamu v prílohe I, alebo súdne či správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom, v uvedenom dátume alebo po ňom;

b) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) 

rozhodnutie nie je v prospech fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú uvedené v prílohe I,

d) 

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Článok 7

Odchylne od článku 2 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo na základe záväzku, ktorý dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom zaradenia týchto fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov do zoznamu v prílohe I, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I; a

b) 

platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2

Článok 8

Článok 2 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami v Únii pod podmienkou, že každé takéto pripísanie na účet sa tiež zmrazí. Finančná alebo úverová inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

Článok 9

Zakazuje sa:

a) 

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby súvisiace s vojenskými činnosťami a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru a technológií uvedených v spoločnom zozname vojenského materiálu ( 1 ), vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedené položky, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v prílohe I;

b) 

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s vojenskými činnosťami, medzi ktoré patria najmä príspevky, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie, na akýkoľvek predaj, dodávky, transfer alebo vývoz zbraní a súvisiaceho materiálu alebo na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v prílohe I.

Článok 10

1.  

Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné pravidlá týkajúce sa podávania správ, dôvernosti a povinnosti mlčanlivosti a článok 337 Zmluvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

okamžite poskytnú akékoľvek informácie, ktoré uľahčia dodržiavanie tohto nariadenia, napríklad informácie o finančných prostriedkoch a hospodárskych zdrojoch v držbe alebo pod kontrolou pri konaní v mene alebo na príkaz akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe I, alebo o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 2, príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sídlia alebo sa nachádzajú, a priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii;

b) 

spolupracujú s týmito príslušnými orgánmi pri overovaní týchto informácií.

2.  
Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.
3.  
Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré dostane Komisia priamo, sú prístupné príslušným orgánom dotknutých členských štátov.

Článok 11

1.  
Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov stanovených v tomto nariadení.
2.  
Akékoľvek informácie o súčasnom alebo minulom obchádzaní ustanovení tohto nariadenia budú oznámené príslušným orgánom členských štátov a Komisii priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov.

Článok 12

1.  
Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov podľa článku 2 vykonané v dobrej viere, že takáto činnosť je v súlade s týmto nariadením, nespôsobia vznik žiadnej zodpovednosti zo strany fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu či orgánu, ktorý ju uskutočňuje, alebo jeho riaditeľov alebo zamestnancov, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané z nedbanlivosti.
2.  
Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká pre ne žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení.

Článok 13

Označeným osobám alebo subjektom uvedeným v prílohe I, ani žiadnej osobe alebo subjektu, ktorí vznesú nárok prostredníctvom alebo v prospech takejto osoby alebo subjektu sa nepriznávajú žiadne nároky vrátane nároku na kompenzáciu alebo iného nároku tohto druhu, ako je nárok na započítanie pohľadávok alebo nárok na základe záruky v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo transakciou, ktorej plnenie bolo priamo alebo nepriamo, čiastočne alebo úplne ovplyvnené z dôvodu opatrení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 14

1.  

Komisia a členské štáty sa okamžite vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a vymieňajú si všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, pričom ide najmä o informácie:

a) 

o finančných prostriedkoch zmrazených podľa článku 2 a povoleniach udelených podľa článkov 5, 6 a 7;

b) 

súvisiace so záležitosťami, ktoré sa týkajú porušovania a presadzovania ustanovení tohto nariadenia a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.  
Členské štáty sa okamžite navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 15

1.  
Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o pravidlách uvedených v odseku 1, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 16

1.  
Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových sídlach vymenovaných v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries na svojich webových sídlach uvedených v prílohe II.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.
3.  
Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka oznámiť Komisii, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 17

Komisia je oprávnená meniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 18

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) 

v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) 

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu;

c) 

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) 

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) 

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa v plnom rozsahu alebo čiastočne vykonáva v rámci Únie.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 3

▼M1

A.    Osoby

▼M6 —————

▼M2

2. Rabah TAHARI (alias Abú Mus'ab); dátum narodenia: 28. augusta 1971; miesto narodenia: Oran (Alžírsko); štátna príslušnosť: Alžírsko.

▼M3

3. Hocine BOUGUETOF; dátum narodenia: 1. júla 1959; miesto narodenia: Tebessa (Alžírsko); štátna príslušnosť: Alžírsko.

▼M4

4. Brahim el KHAYARI; dátum narodenia: 7. mája 1992; miesto narodenia: Nîmes (Francúzsko); štátna príslušnosť: Francúzsko.

▼M7

5. Guillaume PIROTTE; dátum narodenia: 7. júna 1994; miesto narodenia: Grasse (Francúzsko); štátna príslušnosť: Francúzsko.

▼M8

6. Bryan D’ANCONA; dátum narodenia: 26. januára 1997; miesto narodenia: Nice (Francúzsko); štátna príslušnosť: Francúzsko.

▼M9

7. Mesut SEKERCI; dátum narodenia: 22. júla 1995; miesto narodenia: Evreux (Francúzsko); štátna príslušnosť: francúzska, turecká.

▼B
PRÍLOHA II

Webové sídla s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

▼M5

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Najnovšia verzia je uverejnená v Ú. v. EÚ C 122, 6.4.2016, s. 1.

Top