EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1675-20220313

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2022-03-13

02016R1675 — SK — 13.03.2022 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 254 20.9.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017,

  L 19

1

24.1.2018

 M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017,

  L 41

4

14.2.2018

 M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018,

  L 246

1

2.10.2018

 M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/855 zo 7. mája 2020,

  L 195

1

19.6.2020

 M5

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/37 zo 7. decembra 2020,

  L 14

1

18.1.2021

►M6

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/229 zo 7. januára 2022

  L 39

4

21.2.2022
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)Článok 1

V prílohe sa stanovuje zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie (vysokorizikové tretie krajiny).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
PRÍLOHA

Vysoko rizikové tretie krajiny

I.   Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a ktoré vypracovali so skupinou FATF akčný plán.

▼M6č.

Vysoko riziková tretia krajina

1.

Afganistan

2.

Barbados

3.

Burkina Faso

4.

Kambodža

5.

Kajmanie ostrovy

6.

Haiti

7.

Jamajka

8.

Jordánsko

9.

Mali

10.

Maroko

11.

Mjanmarsko

12.

Nikaragua

13.

Pakistan

14.

Panama

15.

Filipíny

16.

Senegal

17.

Južný Sudán

18.

Sýria

19.

Trinidad a Tobago

20.

Uganda

21.

Vanuatu

22.

Jemen

23.

Zimbabwe

▼B

II.   Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a rozhodli sa požiadať o technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu FATF, a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.č.

Vysoko riziková tretia krajina

1.

Irán

III.   Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predstavujú trvalé a významné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa opakovane nepodarilo vyriešiť zistené nedostatky a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.č.

Vysoko riziková tretia krajina

1.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Top