EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1675-20181022

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2018-10-22

02016R1675 — SK — 22.10.2018 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 254 20.9.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017,

  L 19

1

24.1.2018

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017,

  L 41

4

14.2.2018

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018,

  L 246

1

2.10.2018
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675

zo 14. júla 2016,

ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

(Text s významom pre EHP)Článok 1

V prílohe sa stanovuje zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie (vysokorizikové tretie krajiny).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
PRÍLOHA

Vysoko rizikové tretie krajiny

I.   Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a ktoré vypracovali so skupinou FATF akčný plán.č.

Vysoko riziková tretia krajina

1.

Afganistan

2.

Bosna a Hercegovina

3.

Guyana

4.

Irak

5.

Laoská ľudovodemokratická republika

6.

Sýria

7.

Uganda

8.

Vanuatu

9.

Jemen

▼M1

10.

Etiópia

▼M2

11.

Srí Lanka

12.

Trinidad a Tobago

13.

Tunisko

▼M3

14.

Pakistan

▼B

II.   Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a rozhodli sa požiadať o technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu FATF, a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.č.

Vysoko riziková tretia krajina

1.

Irán

III.   Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predstavujú trvalé a významné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa opakovane nepodarilo vyriešiť zistené nedostatky a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.č.

Vysoko riziková tretia krajina

1.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

Top