EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0759-20161014

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 z  28. apríla 2016 , ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, častí tretích krajín a území, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu do Únie, a ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáty, mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutie 2003/812/ES (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/2016-10-14

2016R0759 — SK — 14.10.2016 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/759

z 28. apríla 2016,

ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, častí tretích krajín a území, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu do Únie, a ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáty, mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutie 2003/812/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 126 14.5.2016, s. 13)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1793 z 10. októbra 2016,

  L 274

48

11.10.2016
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/759

z 28. apríla 2016,

ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, častí tretích krajín a území, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu do Únie, a ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáty, mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutie 2003/812/ES

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA 1

DOVOZ URČITÝCH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Článok 1

Zoznamy tretích krajín, častí tretích krajín a území

Tretie krajiny, časti tretích krajín a územia, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz nasledujúcich produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, sú uvedené v príslušných častiach prílohy I:

a) žabie stehienka, časť I;

b) slimáky, časť II;

c) želatína a kolagén, časť III;

d) suroviny na výrobu želatíny a kolagénu, časť IV;

e) ošetrené suroviny na výrobu želatíny a kolagénu, časť V;

f) med, materská kašička a iné včelárske produkty, časť VI;

g) tieto vysoko rafinované produkty, časť VII:

i) chondroitín-sulfát;

ii) kyselina hyalurónová;

iii) ostatné hydrolyzované produkty z chrupaviek;

iv) chitozán;

v) glukozamín;

vi) syridlo;

vii) vyzina;

viii) aminokyseliny, ktoré sú povolené ako prídavné látky v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ( 1 ).

Článok 2

Vzory certifikátov

1.  Vzory certifikátov na dovoz produktov uvedených v článku 1 do Únie sa stanovujú v prílohe II takto:

a) žabie stehienka, časť I;

b) slimáky, časť II;

c) želatína, časť III;

d) kolagén, časť IV;

e) suroviny na výrobu želatíny a kolagénu, časť V;

f) ošetrené suroviny na výrobu želatíny a kolagénu, časť VI;

g) med, materská kašička a iné včelárske produkty, časť VII;

h) tieto vysoko rafinované produkty, časť VIII:

i) chondroitín-sulfát;

ii) kyselina hyalurónová;

iii) ostatné hydrolyzované produkty z chrupaviek;

iv) chitozán;

v) glukozamín;

vi) syridlo;

vii) vyzina;

viii) aminokyseliny, ktoré sú povolené ako prídavné látky v potravinách v súlade s nariadením (ES) č. 1333/2008.

Uvedené certifikáty sa vypĺňajú v súlade s vysvetlivkami uvedenými v prílohe IV a poznámkami uvedenými v príslušnom certifikáte.

2.  Môže sa využiť elektronická certifikácia a iné systémy dohodnuté medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou.KAPITOLA 2

TRANZIT URČITÝCH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Článok 3

Zoznamy tretích krajín, častí tretích krajín a území

V častiach IV a V prílohy I k tomuto nariadeniu sa stanovujú tretie krajiny, časti tretích krajín a územia, z ktorých majú členské štáty povoliť tranzit surovín a ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na ľudskú spotrebu a smerujúcich do tretej krajiny (či už okamžitý tranzit alebo tranzit po skladovaní v Únii v súlade s článkom 12 ods. 4 a článkom 13 smernice Rady 97/78/ES ( 2 )).

Článok 4

Vzor certifikátu

1.  Vzor certifikátu na tranzit surovín a ošetrených surovín uvedených v článku 3 cez Úniu je stanovený v prílohe III.

Uvedený certifikát sa vypĺňa v súlade s poznámkami uvedenými v prílohe IV a v príslušnom vzore certifikátu.

2.  Môže sa využiť elektronická certifikácia a iné systémy harmonizované na úrovni Únie.

Článok 5

Výnimka v prípade tranzitu cez Lotyšsko, Litvu a Poľsko

1.  Odchylne od článku 3 sa medzi určenými hraničnými inšpekčnými stanicami v Lotyšku, Litve a Poľsku uvedenými a označenými osobitnou poznámkou 13 v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2009/821/ES ( 3 ) povoľuje tranzit zásielok surovín alebo ošetrených surovín uvedených v článku 3 tohto nariadenia pochádzajúcich z Ruska a smerujúcich do Ruska priamo alebo cez inú tretiu krajinu cestnou alebo železničnou dopravou, ak sú splnené tieto podmienky:

a) zásielka je úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu zapečatená pečaťou s poradovým číslom;

b) doklady priložené k zásielke, ktoré sa uvádzajú v článku 7 smernice 97/78/ES, úradný veterinárny lekár na hraničnej kontrolnej stanici vstupu označí na každej strane odtlačkom pečiatky v znení „Len na tranzit do Ruska cez územie EÚ“;

c) sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d) zásielka je na spoločnom veterinárnom vstupnom doklade vydanom úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu osvedčená ako prípustná na tranzit.

2.  Zásielky uvedené v odseku 1 sa nesmú na území Únie vykladať ani uskladňovať, ako sa uvádza v článku 12 ods. 4 alebo v článku 13 smernice 97/78/ES.

3.  Príslušný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby počet zásielok podľa odseku 1 a príslušné množstvo produktov opúšťajúcich územie Únie zodpovedal počtu a množstvu, ktoré vstúpili do Únie.KAPITOLA 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Zmena

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 sa mení takto:

1. V oddiele I sa vypúšťajú kapitoly I, II, III a VI.

2. Vypúšťajú sa dodatky I, II, III a VI.

Článok 7

Zrušenie

Rozhodnutie 2003/812/ES sa zrušuje.

Článok 8

Prechodné ustanovenia

Zásielky produktov živočíšneho pôvodu, v súvislosti s ktorými sa vydali príslušné certifikáty v súlade s nariadením (ES) č. 2074/2005, možno aj naďalej dovážať do Únie za predpokladu, že certifikát bol podpísaný pred 3. decembrom 2016.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Zoznamy tretích krajín a častí tretích krajín a území uvedené v článku 1

ČASŤ I

ŽABIE STEHIENKA

Tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajiny prílohy II k rozhodnutiu 2006/766/ES s výnimkou tých, v prípade ktorých sa v stĺpci Obmedzenia uvedenej prílohy uvádza nejaké obmedzenie, a tieto krajiny alebo územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

MK (1)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

(1)   Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie tejto krajiny, ktoré sa stanoví po ukončení rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v súvislosti s touto otázkou v Organizácii Spojených národov.

ČASŤ II

SLIMÁKY

Tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajiny prílohy II k rozhodnutiu 2006/766/ES s výnimkou tých, v prípade ktorých sa v stĺpci Obmedzenia uvedenej prílohy uvádza nejaké obmedzenie, a tieto krajiny/územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

MD

Moldavsko

MK (1)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

SY

Sýria

(1)   Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je nijako dotknuté konečné označenie tejto krajiny, ktoré sa stanoví po ukončení rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v súvislosti s touto otázkou v Organizácii Spojených národov.

ČASŤ III

ŽELATÍNA A KOLAGÉN URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

ODDIEL A

Želatína a kolagén získané z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých, z farmového chovu aj voľne žijúcich

Tretie krajiny a územia uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny alebo územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

KR

Kórejská republika

MY

Malajzia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

▼M1

ODDIEL B

Želatína a kolagén získané z hydiny vrátane vtákov nadradu bežce a lovného vtáctva:

Tretie krajiny a územia uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 a tieto krajiny alebo územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

TW

Taiwan

▼B

ODDIEL C

Želatína a kolagén získané z produktov rybolovu:

Všetky tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajiny prílohy II k rozhodnutiu 2006/766/ES bez ohľadu na to, či sa v stĺpci Obmedzenia uvedenej prílohy uvádza nejaké obmedzenie.

ODDIEL D

Želatína a kolagén získané zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov neuvedených v oddiele A

Tretie krajiny uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009.

ČASŤ IV

SUROVINY NA VÝROBU ŽELATÍNY A KOLAGÉNU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

ODDIEL A

Suroviny z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých, z farmového chovu aj voľne žijúcich

Tretie krajiny, územia a ich časti uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých je povolený dovoz tejto kategórie čerstvého mäsa z príslušných druhov podľa uvedenej časti uvedenej prílohy, pokiaľ takýto dovoz nie je obmedzený dodatočnými zárukami A a F uvedenými v stĺpci 5.

ODDIEL B

Suroviny z hydiny vrátane vtákov nadradu bežce a lovného vtáctva

Tretie krajiny, časti tretích krajín a územia uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých je povolený dovoz čerstvého hydinového mäsa z príslušných druhov podľa uvedenej časti uvedenej prílohy.

ODDIEL C

Suroviny z produktov rybolovu

tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajiny prílohy II k rozhodnutiu 2006/766/ES, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia uvedené v stĺpci Obmedzenia uvedenej prílohy.

ODDIEL D

Suroviny zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov neuvedených v oddiele A

tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009, z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa z príslušných druhov podľa uvedenej časti uvedenej prílohy.

ČASŤ V

OŠETRENÉ SUROVINY NA VÝROBU ŽELATÍNY A KOLAGÉNU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

ODDIEL A

Ošetrené suroviny z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých, z farmového chovu aj voľne žijúcich

Tretie krajiny a územia a ich časti uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny alebo územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

KR

Kórejská republika

MY

Malajzia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

▼M1

ODDIEL B

Ošetrené suroviny z hydiny vrátane vtákov nadradu bežce a lovného vtáctva

Tretie krajiny a územia uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 a tieto krajiny alebo územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

TW

Taiwan

▼B

ODDIEL C

Ošetrené suroviny z produktov rybolovu

Všetky tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajiny prílohy II k rozhodnutiu 2006/766/ES bez ohľadu na to, či sa v stĺpci Obmedzenia uvedenej prílohy uvádza nejaké obmedzenie.

ODDIEL D

Ošetrené suroviny zo zajacovitých a z voľne žijúcich suchozemských cicavcov neuvedených v oddiele A

Tretie krajiny uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009.

ODDIEL E

Ošetrené suroviny uvedené v oddiele XIV kapitole I bode 4 písm. b) bode iii) a v oddiele XV kapitole I bode 4 písm. b) bode iii) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004

Tretie krajiny, časti tretích krajín a územia uvedené v časti IV tejto prílohy.

ČASŤ VI

MED, MATERSKÁ KAŠIČKA A INÉ VČELÁRSKE PRODUKTY URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajina prílohy II k rozhodnutiu Komisie 2011/163/EU ( 4 ), pri ktorých je v stĺpci Med uvedenej prílohy uvedené X.

ČASŤ VII

VYSOKO RAFINOVANÝ CHONDROITÍN-SULFÁT, KYSELINA HYALURÓNOVÁ, OSTATNÉ HYDROLYZOVANÉ PRODUKTY Z CHRUPAVIEK, CHITOZÁN, GLUKOZAMÍN, SYRIDLO, VYZINA A AMINOKYSELINY NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

a) V prípade surovín získaných z kopytníkov vrátane koňovitých – tretie krajiny a územia uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny alebo územia:ISO KÓD KRAJINY

KRAJINA/ÚZEMIE

KR

Kórejská republika

MY

Malajzia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b) v prípade surovín získaných z produktov rybolovu všetky tretie krajiny a územia uvedené v stĺpci Krajiny prílohy II k rozhodnutiu 2006/766/ES bez ohľadu na to, či sa v stĺpci Obmedzenia uvedenej prílohy uvádza nejaké obmedzenie;

c) v prípade surovín získaných z hydiny – tretie krajiny a územia uvedené v časti 1 stĺpci 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2010.
PRÍLOHA II

Vzor certifikátu uvedený v článku 2

ČASŤ I

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ CHLADENÝCH, MRAZENÝCH ALEBO UPRAVENÝCH ŽABÍCH STEHIENOK URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

ČASŤ II

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ CHLADENÝCH, MRAZENÝCH SLIMÁKOV, SLIMÁKOV ZBAVENÝCH ULITY A UPRAVENÝCH ALEBO KONZERVOVANÝCH SLIMÁKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

ČASŤ III

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ ŽELATÍNY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

image

image

ČASŤ IV

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ KOLAGÉNU URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

image

image

ČASŤ V

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ SUROVÍN NA VÝROBU ŽELATÍNY/KOLAGÉNU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU ( 5 )

image

image

image

image

image

image

image

ČASŤ VI

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ OŠETRENÝCH SUROVÍN NA VÝROBU ŽELATÍNY/KOLAGÉNU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

image

image

image

ČASŤ VII

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ MEDU, MATERSKEJ KAŠIČKY A INÝCH VČELÁRSKYCH PRODUKTOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image

ČASŤ VIII

VZOR CERTIFIKÁTU NA DOVOZ VYSOKO RAFINOVANÉHO CHONDROITÍN-SULFÁTU, KYSELINY HYALURÓNOVEJ, OSTATNÝCH HYDROLYZOVANÝCH PRODUKTOV Z CHRUPAVIEK, CHITOZÁNU, GLUKOZAMÍNU, SYRIDLA, VYZINY A AMINOKYSELÍN URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

image

image

image
PRÍLOHA III

VZOR CERTIFIKÁTU NA TRANZIT, OKAMŽITÝ TRANZIT ALEBO TRANZIT PO SKLADOVANÍ V PRÍPADE SUROVÍN ALEBO OŠETRENÝCH SUROVÍN NA VÝROBU ŽELATÍNY/KOLAGÉNU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU CEZ ÚNIU

image

image

image

image
PRÍLOHA IV

VYSVETLIVKY V SÚVISLOSTI S VYPĹŇANÍM CERTIFIKÁTOV

(podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1)

a) Certifikáty vydáva vyvážajúca tretia krajina na základe vzorov uvedených v prílohách II a III podľa štruktúry vzoru, ktorý zodpovedá príslušným produktom živočíšneho pôvodu.

Obsahujú potvrdenia, uvedené vo vzore v číslovanom poradí, ktoré sa požadujú od všetkých tretích krajín, a podľa konkrétnej situácie dodatočné záruky, ktoré sa požadujú od tretej krajiny vývozu alebo jej časti.

Ak členský štát určenia uloží v prípade príslušných produktov živočíšneho pôvodu dodatočné požiadavky na vydávanie certifikátov, zahrnú sa do originálu certifikátu aj potvrdenia o splnení týchto požiadaviek.

b) Keď sa vo vzore certifikátu uvádza „nehodiace sa preškrtnite“, údaje, ktoré nie sú relevantné, sa môžu preškrtnúť a označiť iniciálkami a pečiatkou certifikujúceho úradníka alebo sa z certifikátu môžu úplne vypustiť.

c) Pre produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa vyvážajú z územia/území alebo z oblasti/oblastí tej istej vyvážajúcej krajiny uvedenej v prílohe I, alebo na ktorú sa odkazuje v prílohe I, a ktoré sa odosielajú na to isté miesto určenia a prepravujú sa v tom istom železničnom vozni, nákladnom vozidle, lietadle alebo lodi, sa vydáva jediný samostatný certifikát.

d) Originál každého certifikátu pozostáva z jedného listu papiera alebo ak sa vyžaduje viac textu, musí mať takú formu, aby všetky požadované listy papiera tvorili jeden celok, ktorý sa nedá rozdeliť.

e) Certifikát sa vyhotovuje aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu hraničnej inšpekčnej stanice vstupu zásielky do EÚ a členského štátu určenia. Uvedené členské štáty však môžu povoliť, aby bol certifikát vyhotovený v úradnom jazyku iného členského štátu a aby bol v prípade potreby k nemu pripojený úradný preklad.

f) V prípade, že z dôvodu identifikácie položiek zásielky (tabuľka v bode I.28 vzoru certifikátu) sa k certifikátu pripoja ďalšie hárky, po podpísaní a opečiatkovaní každej strany osvedčujúcim úradníkom sa aj uvedené hárky považujú za súčasť originálu certifikátu.

g) Ak certifikát, vrátane dodatočných hárkov uvedených v písm. f), pozostáva z viac ako jednej strany, každá strana sa v dolnej časti očísluje (číslo strany) z (celkového počtu strán), a v hornej časti strany sa uvedie referenčné číslo certifikátu, ktoré pridelil príslušný orgán.

h) Originál certifikátu musí vyplniť a podpísať úradný veterinárny lekár alebo iný určený úradný inšpektor, ak sa to stanovuje vo vzore certifikátu. Príslušné orgány vyvážajúcej tretej krajiny zabezpečia, aby sa dodržiavali pravidlá certifikácie, ktoré sú rovnocenné so zásadami stanovenými v smernici Rady 96/93/ES ( 6 ).

Farba podpisu musí byť iná ako farba tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje pri pečiatkach iných ako reliéfnych alebo vo forme vodotlače.

i) Referenčné číslo certifikátu uvedené v kolónkach I.2 a II.a musí vydať príslušný orgán.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

( 2 ) Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

( 3 ) Rozhodnutie Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1).

( 4 ) Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).

( 5 ) Ak sa na ne nevzťahuje časť VI.

( 6 ) Smernica Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28).

Top