EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0036(01)-20201231

Consolidated text: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2016/36) (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/2020-12-31

02016D0036(01) — SK — 31.12.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/2248

z 3. novembra 2016

o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2016/36)

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 347 20.12.2016, s. 26)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1735 z 12. novembra 2020,

  L 390

60

20.11.2020
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/2248

z 3. novembra 2016

o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2016/36)

(prepracované znenie)Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a) 

„NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

b) 

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 ), ktorá podlieha dohľadu vykonávanému príslušným orgánom, alebo: b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 Zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom;

c) 

„záväzkovým základom“ sa rozumie výška oprávnených záväzkov v rámci súvahy každej NCB určená v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu;

d) 

„dňom prechodu na hotovostné euro“ sa rozumie deň, ku ktorému sa eurobankovky a euromince stanú zákonným platidlom v členskom štáte, ktorého menou je euro;

e) 

„rokom prechodu na hotovostné euro“ sa rozumie obdobie v dĺžke 12 mesiacov, ktoré začína dňom prechodu na hotovostné euro;

f) 

„zostatkom eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému“ sa rozumejú pohľadávky a záväzky vznikajúce medzi NCB a ECB a medzi NCB a ostatnými národnými centrálnymi bankami v dôsledku uplatňovania článku 4 rozhodnutia ECB/2010/29;

g) 

„kľúčom upísaného základného imania“ sa rozumejú podiely národných centrálnych bánk (vyjadrené v percentách) na upísanom základnom imaní ECB, ktoré pre národné centrálne banky vyplývajú z uplatňovania vážených podielov v kľúči podľa článku 29.1 štatútu ESCB, ktoré platia pre príslušný finančný rok;

h) 

„eurobankovkami stiahnutými z obehu“ sa rozumie akýkoľvek typ alebo séria eurobankoviek, ktoré boli stiahnuté z obehu na základe rozhodnutia Rady guvernérov prijatého podľa článku 5 rozhodnutia ECB/2003/4;

i) 

„obdobím vydávania“ sa vo vzťahu k typu alebo sérii eurobankoviek rozumie obdobie, ktoré sa začína dátumom, keď bolo prvé vydanie eurobankoviek daného typu alebo série zaznamenané v záväzkovom základe, a končí sa dátumom, keď bolo posledné vydanie eurobankoviek daného typu alebo série zaznamenané v záväzkovom základe;

j) 

„referenčnou sadzbou“ sa rozumie najnovšia dostupná hraničná úroková sadzba používaná Eurosystémom v jeho tendroch na hlavné refinančné operácie na základe článku 6 usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 2 ). Pokiaľ sa v ten istý deň vykonáva viac ako jedna refinančná operácia na účely vyrovnania, používa sa jednoduchý priemer hraničných sadzieb paralelne vykonávaných operácií;

k) 

„aktívami vedenými oddelene“ sa rozumie výška aktív držaných ako protipoložka k záväzkovému základu v rámci súvahy každej NCB a určených v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu;

l) 

„referenčným obdobím“ sa rozumie obdobie v dĺžke 24 mesiacov, ktoré začína 30 mesiacov pred dňom prechodu na hotovostné euro;

m) 

„denným referenčným výmenným kurzom“ sa rozumie denný referenčný výmenný kurz, ktorý je založený na pravidelnom dennom postupe zlaďovania medzi centrálnymi bankami v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a mimo neho, ku ktorému zvyčajne dochádza o 14:15 hod. stredoeurópskeho času ( 3 );

n) 

pojmom „odpísať“ sa rozumie vyradenie eurobankoviek stiahnutých z obehu zo súvahovej položky „bankovky v obehu“;

o) 

„kľúčom na vydávanie eurobankoviek“ sa rozumie priemerný kľúč upísaného základného imania počas obdobia vydávania typu alebo série eurobankoviek stiahnutých z obehu;

p) 

„harmonizovanou súvahou“ (HS) sa rozumie harmonizovaná súvaha, tak ako je uvedená v prílohe VIII k usmerneniu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34) ( 4 ).

Článok 2

Zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému

1.  
Zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému sa vypočítava každý mesiac a účtuje sa v účtovníctve ECB a národných centrálnych bánk v prvý pracovný deň mesiaca s dňom valuty k poslednému pracovnému dňu predchádzajúceho mesiaca.

Ak členský štát prijme euro, výpočet zostatku eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému podľa prvého pododseku sa účtuje v účtovníctve ECB a národných centrálnych bánk s dňom valuty ku dňu prechodu na hotovostné euro.

Zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému sa pre obdobie od 1. januára do 31. januára prvého roka, od ktorého sa uplatňuje každá úprava váženia podľa článku 29.3 štatútu ESCB, vypočítava na základe upraveného kľúča upísaného základného imania uplatneného na zostatky všetkých eurobankoviek v obehu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

2.  
Zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému vrátane zostatkov, ktoré vyplývajú z uplatnenia článku 4 tohto rozhodnutia, sa úročí referenčnou sadzbou.
3.  
Úročenie uvedené v odseku 2 sa vyrovnáva prostredníctvom štvrťročných platieb v TARGET2.

Článok 3

Metóda merania menových príjmov

1.  

Výška menového príjmu každej NCB sa určuje meraním skutočného príjmu, ktorý sa odvodzuje od oddelene vedených aktív účtovaných v účtovníctve danej NCB. Výnimkou z uvedeného je, že:

a) 

zlato sa nepovažuje za vytvárajúce príjem;

b) 

za vytvárajúce menový príjem vo výške referenčnej sadzby by sa mali považovať:

i) 

cenné papiere držané na účely menovej politiky podľa rozhodnutia ECB/2009/16;

ii) 

cenné papiere držané na účely menovej politiky podľa rozhodnutia ECB/2011/17;

▼M1

iii) 

dlhové nástroje vydané ústrednými, regionálnymi a miestnymi vládami a uznanými agentúrami a náhradné dlhové nástroje vydané verejnými nefinančnými korporáciami držané na účely menovej politiky podľa rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 (ECB/2020/9) ( 5 ) alebo podľa rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/440 (ECB/2020/17) ( 6 ).

▼B

2.  
Keď hodnota aktív NCB vedených oddelene presahuje alebo nedosahuje hodnotu svojho záväzkového základu, rozdiel sa vyrovnáva uplatnením referenčnej sadzby na výšku rozdielu.

Článok 4

Úprava zostatkov v rámci Eurosystému

1.  

Na účely výpočtu menového príjmu sa zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému pre každú NCB upravuje kompenzačnou čiastkou určenou v súlade s týmto vzorcom:

C = (K – A) × S

kde:

C

je kompenzačná čiastka,

K

je čiastka vyjadrená v eurách pre každú NCB, ktorá vyplýva z uplatňovania kľúča upísaného základného imania na priemernú hodnotu bankoviek v obehu počas referenčného obdobia, pričom hodnota bankoviek v obehu denominovaných v národnej mene členského štátu, ktorý prijme euro, sa prepočítava na euro denným referenčným výmenným kurzom počas referenčného obdobia,

A

je priemerná hodnota bankoviek v obehu počas referenčného obdobia vyjadrená v eurách pre každú NCB, ktorá sa prepočítava na euro denným referenčným výmenným kurzom počas referenčného obdobia,

S

je nasledovný koeficient pre každý finančný rok počnúc dňom prechodu na hotovostné euro:Finančný rok

Koeficient

Rok prechodu na hotovostné euro

1

Rok prechodu na hotovostné euro plus jeden rok

0,8606735

Rok prechodu na hotovostné euro plus dva roky

0,7013472

Rok prechodu na hotovostné euro plus tri roky

0,5334835

Rok prechodu na hotovostné euro plus štyri roky

0,3598237

Rok prechodu na hotovostné euro plus päť rokov

0,1817225

2.  
Súčet kompenzačných čiastok národných centrálnych bánk sa rovná nule.
3.  
Kompenzačné čiastky sa vypočítavajú vždy, keď členský štát prijme euro, alebo keď sa zmení kľúč upísaného základného imania.
4.  
Keď NCB vstúpi do Eurosystému, jej kompenzačná čiastka sa rozdelí medzi ostatné národné centrálne banky pomerne k príslušným podielom ostatných národných centrálnych bánk v kľúči upísaného základného imania s opačným znamienkom (+/–) a je dodatočnou čiastkou ku kompenzačným čiastkam už platným pre ostatné národné centrálne banky.
5.  
Kompenzačné čiastky a účtovné položky na vyrovnanie uvedených kompenzačných čiastok sa účtujú na účty, ktoré jednotlivé NCB vedú oddelene pre transakcie v rámci Eurosystému, v účtovníctve každej NCB s dňom valuty ku dňu prechodu na hotovostné euro a s dňom valuty k rovnakému dňu každého nasledujúceho roku obdobia, v ktorom dochádza k úpravám. Účtovné položky na vyrovnanie kompenzačných čiastok sa neúročia.
6.  
Pri výskyte osobitných udalostí týkajúcich sa zmien v charakteristikách obehu bankoviek, ako sa stanovuje v prílohe III k tomuto rozhodnutiu, sa odchylne od odseku 1 zostatok eurobankoviek v obehu v rámci Eurosystému každej NCB upravuje v súlade s ustanoveniami stanovenými v uvedenej prílohe.
7.  
Úpravy zostatkov eurobankoviek v rámci Eurosystému stanovené v tomto článku sa prestávajú uplatňovať prvým dňom šiesteho roku nasledujúceho po roku prechodu na hotovostné euro.

Článok 5

Výpočet a rozdeľovanie menových príjmov

1.  
Výpočet menových príjmov každej NCB uskutočňuje ECB každý deň. Výpočet sa vykonáva s použitím účtovných údajov, ktoré národné centrálne banky oznamujú ECB. ECB informuje národné centrálne banky o súhrnných čiastkach štvrťročne.
2.  
Výška menového príjmu každej NCB sa upraví o čiastku rovnajúcu sa úrokom, ktoré vznikajú, sú platené alebo prijaté za záväzky zahrnuté do záväzkového základu a v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov podľa článku 32.4 druhý pododsek štatútu ESCB.
3.  
Rozdeľovanie súhrnu menových príjmov každej NCB v pomere ku kľúču upísaného základného imania sa uskutočňuje na konci každého finančného roka.

Článok 6

Výpočet a rozdeľovanie príjmov z odpisov eurobankoviek

1.  
Eurobankovky stiahnuté z obehu zostávajú súčasťou záväzkového základu, kým sa nevymenia alebo neodpíšu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
2.  
Rada guvernérov môže rozhodnúť o odpísaní eurobankoviek stiahnutých z obehu, pričom určí dátum odpisu a celkovú výšku rezerv, ktorá sa má vytvoriť pre tie eurobankovky stiahnuté z obehu, pri ktorých sa naďalej očakáva, že budú vymenené.
3.  

Eurobankovky stiahnuté z obehu sa odpisujú takto:

a) 

V deň odpisu sa súvahové položky ECB a národných centrálnych bánk „bankovky v obehu“ znížia o celkovú hodnotu eurobankoviek stiahnutých z obehu, ktoré sú naďalej v obehu. Na tento účel sa skutočná hodnota eurobankoviek stiahnutých z obehu, ktoré boli dané do obehu, upraví na ich pomerné hodnoty vypočítané v súlade s kľúčom na vydávanie eurobankoviek a medzi ECB a národnými centrálnymi bankami sa vyrovnajú rozdiely.

b) 

Upravená hodnota eurobankoviek stiahnutých z obehu sa odpíše zo súvahovej položky „bankovky v obehu“ a prevedie sa do výkazov ziskov a strát národných centrálnych bánk.

c) 

Každá NCB vytvorí rezervy pre eurobankovky stiahnuté z obehu, pri ktorých sa naďalej očakáva, že budú vymenené. Výška rezerv sa rovná podielu príslušnej národnej centrálnej banky na celkovej výške rezerv, vypočítanému s použitím kľúča na vydávanie eurobankoviek.

4.  
Eurobankovky stiahnuté z obehu, ktoré sa vymieňajú po dni odpisu, sa účtujú v účtovníctve NCB, ktorá ich prijala. Prísun eurobankoviek stiahnutých z obehu sa prerozdelí medzi národné centrálne banky aspoň raz za rok s použitím kľúča na vydávanie eurobankoviek a rozdiely medzi nimi sa vyrovnajú. Každá NCB započíta pomernú hodnotu voči jej rezervám alebo, ak prísun prevýši rezervy, účtuje zodpovedajúci výdavok do jej výkazu ziskov a strát.
5.  
Rada guvernérov každoročne prehodnotí celkovú výšku rezerv.

Článok 7

Zrušovacie ustanovenie

1.  
Rozhodnutie ECB/2010/23 sa týmto zrušuje.
2.  
Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
PRÍLOHA I

ZLOŽENIE ZÁVÄZKOVÉHO ZÁKLADU

A. Záväzkový základ zahŕňa výlučne:

1. 

Bankovky v obehu

Na účely tejto prílohy v roku prechodu na hotovostné euro pre každú národnú centrálnu banku (NCB), ktorá vstupuje do Eurosystému, „bankovky v obehu“:

a) 

zahŕňajú bankovky vydané NCB a denominované v jej národnej menovej jednotke a

b) 

musia sa znížiť o hodnotu neúročených pôžičiek týkajúcich sa predzásobených eurobankoviek, ktoré ešte neboli zaúčtované na ťarchu [časť položky 6 aktív harmonizovanej súvahy (HS)].

Po príslušnom roku prechodu na hotovostné euro „bankovky v obehu“ pre každú NCB znamenajú bankovky denominované v eurách bez akýchkoľvek ďalších bankoviek.

Ak je dňom prechodu na hotovostné euro deň, v ktorý je TARGET2 zatvorený, záväzok NCB, ktorý vyplýva z eurobankoviek, ktoré boli predzásobené podľa usmernenia ECB/2006/9 a dostali sa do obehu pred dňom prechodu na hotovostné euro, je súčasťou záväzkového základu (ako časť korešpondenčných účtov v položke pasív 10.4 HS), kým sa tento záväzok nestane súčasťou záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z transakcií TARGET2.

2. 

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách vrátane:

a) 

bežných účtov vrátane povinných minimálnych rezerv na základe článku 19.1 štatútu ESCB (položka pasív 2.1 HS);

b) 

sumy na vkladoch na základe jednodňových sterilizačných obchodov Eurosystému (položka pasív 2.2 HS);

c) 

termínované vklady (položka pasív 2.3 HS);

d) 

záväzky vyplývajúce z reverzných dolaďovacích obchodov (položka pasív 2.4 HS);

e) 

vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie (položka pasív 2.5 HS).

3. 

Záväzky z vkladov voči zmluvným stranám Eurosystému, ktoré zlyhali, pričom tieto záväzky boli preklasifikované z položky pasív 2.1 HS.

4. 

Záväzky národných centrálnych bánk v rámci Eurosystému, ktoré vyplývajú z emisie dlhových certifikátov ECB podľa článku 13 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (položka pasív 10.2 HS).

5. 

Čisté záväzky v rámci Eurosystému z eurobankoviek v obehu vrátane záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania článku 4 tohto rozhodnutia (časť položky pasív 10.3 HS).

6. 

Čisté záväzky v rámci Eurosystému, ktoré vyplývajú z transakcií TARGET2, úročené referenčnou sadzbou (časť položky pasív 10.4 HS).

7. 

Vzniknutý úrok z menovopolitických záväzkov, ktorých splatnosť je aspoň jeden rok, zaúčtovaný každou NCB na konci každého štvrťroka (časť položky pasív 12.2 HS).

8. 

Pasíva voči ECB kryjúce pohľadávku, ktorá súvisí so swapovými zmluvami medzi ECB a centrálnou bankou mimo Eurosystému, ktoré vytvárajú čistý príjem pre Eurosystém (časť podsúvahových pasív).

B. Výška záväzkového základu každej NCB sa vypočítava v súlade s harmonizovanými účtovnými zásadami a pravidlami ustanovenými v usmernení (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).
PRÍLOHA II

AKTÍVA VEDENÉ ODDELENE

A. Aktíva vedené oddelene zahŕňajú výlučne:

1. 

úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách [položka aktív 5 harmonizovanej súvahy (HS)];

2. 

cenné papiere držané na účely menovej politiky (časť položky aktív 7.1. HS);

3. 

pohľadávky v rámci Eurosystému z prevodu iných devízových rezerv ako zlato do ECB na základe článku 30 štatútu ESCB (časť položky aktív 9.2 HS);

4. 

čisté pohľadávky v rámci Eurosystému z eurobankoviek v obehu vrátane pohľadávok vyplývajúcich z uplatňovania článku 4 tohto rozhodnutia (časť položky aktív 9.4 HS);

5. 

čisté pohľadávky v rámci Eurosystému, ktoré vyplývajú z transakcií TARGET2, úročené referenčnou sadzbou (časť položky aktív 9.5 HS);

6. 

zlato vrátane pohľadávok v zlate prevedených do ECB v množstve dovoľujúcom každej NCB viesť oddelene časť svojho zlata, ktorá zodpovedá uplatňovaniu jej podielu v kľúči upísaného základného imania k celkovému množstvu zlata vedenému oddelene všetkými národnými centrálnymi bankami (položka aktív 1 a časť položky aktív 9.2 HS);

Na účely tohto rozhodnutia sa zlato oceňuje na základe ceny zlata v eurách za rýdzu uncu k 31. decembru 2002;

7. 

pohľadávky z eurobankoviek, ktoré boli predzásobené podľa usmernenia ECB/2006/9 a ktoré sa potom dostali do obehu predo dňom prechodu na hotovostné euro (časť položky aktív 4.1 HS do dňa prechodu na hotovostné euro a potom časť korešpondenčných účtov v položke aktív 9.5 HS), ale len kým sa tieto pohľadávky nestanú súčasťou pohľadávok v rámci Eurosystému vyplývajúcich z transakcií TARGET2;

8. 

neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému a/alebo finančné aktíva alebo pohľadávky voči tretím osobám privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením zábezpeky poskytnutej zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali, v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému, ktoré boli preklasifikované z položky aktív 5 HS (časť položky aktív 11.6 HS);

9. 

vzniknutý úrok z menovopolitických aktív, ktorých splatnosť je aspoň jeden rok, zaúčtovaný každou NCB na konci štvrťroka (časť položky aktív 11.5 HS);

▼M1

9a. 

zostatky súvisiace s akumulovaným kupónovým úrokom z cenných papierov so zníženou hodnotou držaných na účely menovej politiky (s výnimkou akumulovaného kupónového úroku z cenných papierov so zníženou hodnotou uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) tohto rozhodnutia) (časť položky aktív 11.5 HS).

▼B

10. 

pohľadávky voči zmluvným stranám eurozóny, ktoré súvisia so swapovými zmluvami medzi ECB a centrálnou bankou mimo Eurosystému, ktoré vytvárajú čistý príjem pre Eurosystém (časť položky 3.1 aktív HS).

▼M1

11. 

pohľadávky voči centrálnym bankám mimo Eurosystému, ktoré súvisia s operáciami na dodanie likvidity (časť položky aktív 4.1 HS alebo časť podsúvahových aktív).

▼B

B. Hodnota aktív vedených oddelene v každej NCB sa vypočítava v súlade s harmonizovanými účtovnými zásadami a pravidlami ustanovenými v usmernení (EÚ) 2016/2249 (ECB/2016/34).
PRÍLOHA III

A.    Prvá príležitostná úprava

Ak priemerná celková hodnota bankoviek v obehu v roku prechodu na hotovostné euro je nižšia ako priemerná celková hodnota bankoviek v obehu vyjadrená v eurách počas referenčného obdobia (vrátane bankoviek denominovaných v národnej mene členského štátu, ktorý prijal euro, a prepočítavaných na euro denným referenčným výmenným kurzom počas referenčného obdobia), koeficient „S“ uplatňovaný v roku prechodu na hotovostné euro v súlade s článkom 4 ods. 1 sa zníži s retroaktívnym účinkom v rovnakom pomere, v akom sa zníži celkový priemer bankoviek v obehu.

Výsledkom zníženia nesmie byť zníženie koeficientu pod 0,8606735. Ak sa uplatňuje táto výnimka, musí sa jedna štvrtina výsledného zníženia kompenzačných čiastok národných centrálnych bánk („C“) uplatňovaných v roku prechodu na hotovostné euro pripočítať ku každej kompenzačnej čiastke NCB uplatňovanej v druhom až piatom roku nasledujúcom po roku prechodu na hotovostné euro na základe článku 4 ods. 1

B.    Druhá príležitostná úprava

Ak tie národné centrálne banky, pre ktoré je kompenzačná čiastka uvedená v článku 4 ods. 1 kladným číslom, platia čistý úrok zo zostatku z bankoviek v obehu v rámci Eurosystému, ktorý po pripočítaní k položke „čistý výsledok združovania menového príjmu“ v ich výkaze ziskov a strát na konci roka dáva čistý výdavok, koeficient „S“ uplatňovaný v roku prechodu na hotovostné euro sa v súlade s článkom 4 ods. 1 zníži v rozsahu potrebnom na odstránenie tejto podmienky.

Výsledkom zníženia nesmie byť zníženie koeficientu pod 0,8606735. Ak sa uplatňuje táto výnimka, musí sa jedna štvrtina výsledného zníženia kompenzačných čiastok národných centrálnych bánk („C“) uplatňovaných v roku prechodu na hotovostné euro prirátať ku každej kompenzačnej čiastke NCB uplatňovanej v druhom až piatom roku nasledujúcom po roku prechodu na hotovostné euro na základe článku 4 ods. 1
PRÍLOHA IV

ZRUŠENÉ ROZHODNUTIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIENRozhodnutie ECB/2010/23

Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 17.

Rozhodnutie ECB/2011/18

Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 116.

Rozhodnutie ECB/2014/24

Ú. v. EÚ L 117, 7.6.2014, s. 168.

Rozhodnutie ECB/2014/56

Ú. v. EÚ L 53, 25.2.2015, s. 21.

Rozhodnutie ECB/2015/37

Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015, s. 42.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 zo 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

( 3 ) Stredoeurópsky čas zohľadňuje prechod na letný stredoeurópsky čas.

( 4 ) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2016/34) (pozri stranu 37 tohto úradného vestníka).

( 5 ) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 zo 3. februára 2020 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2020/9) (Ú. v. EÚ L 39, 12.2.2020, s. 12).

( 6 ) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/440 zo 24. marca 2020 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/17) (Ú. v. EÚ L 91, 25.3.2020, s. 1).

Top