EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2450-20171215

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2450 z  2. decembra 2015 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií orgánom dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2017-12-15

02015R2450 — SK — 15.12.2017 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2450

z 2. decembra 2015,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií orgánom dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 347 31.12.2015, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1868 z 20. októbra 2016,

  L 286

35

21.10.2016

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2189 z 24. novembra 2017,

  L 310

3

25.11.2017
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2450

z 2. decembra 2015,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií orgánom dohľadu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE INFORMÁCIÍ ORGÁNOM DOHĽADU

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú vykonávacie technické predpisy týkajúce sa pravidelného vykazovania informácií orgánom dohľadu tak, že sa stanovujú vzory na predkladanie informácií orgánom dohľadu podľa článku 35 ods. 1 a 2 smernice 2009/138/ES pre individuálne poisťovne a zaisťovne a podľa článku 244 ods. 2 a článku 245 ods. 2 smernice 2009/138/ES pre skupiny.

Článok 2

Formáty vykazovania informácií orgánom dohľadu

Poisťovne a zaisťovne, poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti predkladajú informácie podľa tohto nariadenia vo formátoch na výmenu údajov a v podobách stanovených orgánmi dohľadu alebo orgánom dohľadu nad skupinou v súlade s týmito špecifikáciami:

a) údajové body s typom údajov „peňažné“ sa vyjadrujú v jednotkách bez desatinných miest, s výnimkou vzorov S.06.02, S.08.01, S.08.02 a S.11.01, ktoré sa vyjadrujú v jednotkách s presnosťou na dve desatinné miesta;

b) údajové body s typom údajov „percentuálny podiel“ sa vyjadrujú podľa jednotky s presnosťou na štyri desatinné miesta;

c) údajové body s typom údajov „celé číslo“ sa vyjadrujú v jednotkách bez desatinných miest.

Článok 3

Mena

1.  Pokiaľ to inak nevyžaduje orgán dohľadu, na účely tohto nariadenia je „menou vykazovania“:

a) pri individuálnom vykazovaní mena použitá na zostavenie účtovnej závierky poisťovne alebo zaisťovne;

b) pri skupinovom vykazovaní mena použitá na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

2.  Údajové body s typom údajov „peňažné“ sa vykazujú v mene vykazovania, čo si vyžaduje prepočet akejkoľvek inej meny na menu vykazovania, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.

3.  Pri vyjadrení hodnoty akéhokoľvek aktíva alebo záväzku vyjadreného v inej mene, než je mena vykazovania, sa jeho hodnota prepočítava na menu vykazovania záverečným kurzom platným v posledný deň, pre ktorý je príslušný kurz k dispozícii v období vykazovania, s ktorým dané aktívum alebo záväzok súvisí.

4.  Pri vyjadrení hodnoty akýchkoľvek príjmov alebo výdavkov sa ich hodnota prepočítava na menu vykazovania použitím rovnakého základu na prepočet, aký sa použil na účtovné účely.

5.  Prepočet na menu vykazovania sa uskutočňuje použitím výmenného kurzu z rovnakého zdroja, aký sa použil na účely účtovnej závierky poisťovne alebo zaisťovne v prípade individuálneho vykazovania alebo na účely konsolidovaných finančných výkazov v prípade skupinového vykazovania, pokiaľ orgán dohľadu nevyžaduje inak.

Článok 4

Opakované predloženie údajov

Poisťovne a zaisťovne, poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti opakovane predkladajú informácie vykázané s použitím vzorov uvedených v tomto nariadení hneď, ako je to možné, v prípade, že pôvodne vykázané informácie týkajúce sa rovnakého obdobia vykazovania sa po poslednom predložení informácií orgánom dohľadu alebo orgánu dohľadu nad skupinou významne zmenili.KAPITOLA II

VZORY NA VYKAZOVANIE KVANTITATÍVNYCH INFORMÁCIÍ ZA INDIVIDUÁLNE PODNIKY

Článok 5

Vzory na vykazovanie počiatočných kvantitatívnych informácií za individuálne podniky

Poisťovne a zaisťovne predkladajú informácie uvedené v článku 314 ods. 1 písm. a) a c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.01.01.03 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy II;

b) vzor S.01.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v časti S.01.02 prílohy II;

c) vzor S.01.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o oddelene spravovaných fondoch a portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v časti S.01.03 prílohy II;

d) vzor S.02.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

e) vzor S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v časti S.23.01 prílohy II;

f) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor S.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy II;

g) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor S.25.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy II;

h) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor S.25.03.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy II;

i) keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú len činnosti životného poistenia alebo zaistenia alebo len činnosti neživotného poistenia alebo zaistenia, vzor S.28.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v časti S.28.01 prílohy II;

j) keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú činnosti životného poistenia aj činnosti neživotného poistenia, vzor S.28.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v časti S.28.02 prílohy II.

Článok 6

Vzory na štvrťročné vykazovanie kvantitatívnych informácií za individuálne podniky

1.  Poisťovne a zaisťovne každý štvrťrok, pokiaľ nie sú rozsah alebo frekvencia ich vykazovania obmedzené v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.01.01.02 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy II;

b) vzor S.01.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v časti S.01.02 prílohy II;

c) vzor S.02.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d) vzor S.05.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.05.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

e) vzor S.06.02.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.06.02 prílohy II a s použitím doplnkového identifikačného kódu („kód CIC“) stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI;

f) keď je pomer kolektívnych investícií v držbe podniku k celkovým investíciám vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.01 prílohy I, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe podniku, podľa pokynov stanovených v časti S.06.03 prílohy II;

g) vzor S.08.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.08.01 prílohy II a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI;

h) vzor S.08.02.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam jednotlivých položiek derivátov uzatvorených počas obdobia vykazovania, podľa pokynov stanovených v časti S.08.02 prílohy II a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI;

i) vzor S.12.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách životného poistenia a zdravotného poistenia vykonávaného na podobnom technickom základe ako životné poistenie („zdravotné poistenie SLT“) pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.12.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

j) vzor S.17.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách neživotného poistenia pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.17.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

k) vzor S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v časti S.23.01 prílohy II;

l) keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú len činnosti životného poistenia alebo zaistenia alebo len činnosti neživotného poistenia alebo zaistenia, vzor S.28.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v časti S.28.01 prílohy II;

m) keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú činnosti životného poistenia aj činnosti neživotného poistenia, vzor S.28.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v časti S.28.02 prílohy II.

2.  Na účely odseku 1 písm. f) sa pomer kolektívnych investícií v držbe podniku k celkovým investíciám určuje tak, že sa súčet položiek C0010/R0180, podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0220 a podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0090 vzoru S.02.01.02 vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.02.

Článok 7

Zjednodušenia povolené pri štvrťročnom vykazovaní za individuálne podniky

1.  Pokiaľ ide o informácie podľa článku 6 ods. 1 písm. c), pri štvrťročnom oceňovaní sa možno opierať o odhady a metódy odhadovania vo väčšom rozsahu než pri oceňovaní ročných finančných údajov. Postupy oceňovania na účely štvrťročného vykazovania sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že výsledné informácie budú spoľahlivé a v súlade s normami stanovenými v smernici 2009/138/ES a že budú vykázané všetky významné informácie, ktoré sú dôležité na pochopenie údajov.

2.  Pri predkladaní informácií podľa článku 6 ods. 1 písm. i) a j) môžu poisťovne a zaisťovne na výpočet technických rezerv použiť zjednodušené metódy.

Článok 8

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – základné informácie a obsah predkladaných údajov

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.01.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy II;

b) vzor S.01.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v časti S.01.02 prílohy II;

c) vzor S.01.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o oddelene spravovaných fondoch a portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v časti S.01.03 prílohy II.

Článok 9

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – súvaha a iné všeobecné informácie

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe účtovnej závierky podniku, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b) vzor S.02.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o aktívach a záväzkoch podľa meny, podľa pokynov stanovených v časti S.02.02 prílohy II;

c) vzor S.03.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované všeobecné informácie o podsúvahových položkách, podľa pokynov stanovených v časti S.03.01 prílohy II;

d) vzor S.03.02.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam podsúvahových prijatých neobmedzených záruk, podľa pokynov stanovených v časti S.03.02 prílohy II;

e) vzor S.03.03.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam podsúvahových poskytnutých neobmedzených záruk, podľa pokynov stanovených v časti S.03.03 prílohy II;

f) vzor S.04.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny vrátane krajín EHP a krajín mimo EHP s uplatnením zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.04.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

g) vzor S.04.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES okrem zodpovednosti dopravcu, podľa pokynov stanovených v časti S.04.02 prílohy II k tomuto nariadeniu;

h) vzor S.05.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.05.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

i) vzor S.05.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch podľa krajiny, pri uplatňovaní zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku, podľa pokynov stanovených v časti S.05.02 prílohy II.

Článok 10

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o investíciách

Poisťovne a zaisťovne, pokiaľ im v súvislosti s konkrétnym vzorom nie je udelená výnimka podľa článku 35 ods. 7 smernice 2009/138/ES, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom použijú tieto vzory:

a) keď je podnik oslobodený od ročného predkladania informácií uvedených vo vzoroch S.06.02.01 alebo S.08.01.01 v súlade s článkom 35 ods. 7 smernice 2009/138/ES, vzor S.06.01.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú uvedené súhrnné informácie o aktívach, podľa pokynov stanovených v časti S.06.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b) keď je podnik oslobodený od vykazovania vzoru S.06.02.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, vzor S.06.02.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.06.02 prílohy II k tomuto nariadeniu a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI k tomuto nariadeniu;

c) keď je podnik oslobodený od vykazovania vzoru S.06.03.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES alebo ho nevykazuje štvrťročne, pretože pomer kolektívnych investícií v držbe podniku k celkovým investíciám, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, nie je vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe podnikov, podľa pokynov stanovených v časti S.06.03 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d) keď hodnota štruktúrovaných produktov určená ako súčet aktív klasifikovaných v kategóriách 5 a 6, ako sú vymedzené v prílohe V, predstavuje viac ako 5 % celkových investícií vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.01, vzor S.07.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam štruktúrovaných produktov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.07.01 prílohy II;

e) keď sú podniky oslobodené od vykazovania vzoru S.08.01.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, vzor S.08.01.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.08.01 prílohy II k tomuto nariadeniu a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI k tomuto nariadeniu;

f) keď sú podniky oslobodené od vykazovania vzoru S.08.02.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, vzor S.08.02.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam jednotlivých položiek derivátov uzatvorených počas obdobia vykazovania, podľa pokynov stanovených v časti S.08.02 prílohy II k tomuto nariadeniu a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI k tomuto nariadeniu;

g) vzor S.09.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o príjmoch, ziskoch a stratách v období vykazovania podľa kategórií aktív vymedzených v prílohe IV, podľa pokynov stanovených v časti S.09.01 prílohy II;

h) keď hodnota súvahových a podsúvahových podkladových cenných papierov zahrnutých do dohôd o požičiavaní a spätnom odkúpení v prípade zmlúv s dátumom splatnosti po referenčnom dátume vykázania predstavuje viac než 5 % celkových investícií vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.01 prílohy I, vzor S.10.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam dohôd o požičiavaní a spätnom odkúpení cenných papierov podľa jednotlivých súvahových a podsúvahových položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.10.01 prílohy II;

i) vzor S.11.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív držaných ako kolaterál podľa jednotlivých položiek, ktorý pozostáva zo všetkých typov kategórií podsúvahových aktív držaných ako kolaterál, podľa pokynov stanovených v časti S.11.01 prílohy II.

Článok 11

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o technických rezervách

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.12.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách životného poistenia a zdravotného poistenia SLT pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.12.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b) vzor S.12.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách životného poistenia a zdravotného poistenia SLT podľa krajiny, podľa pokynov stanovených v časti S.12.02 prílohy II;

c) vzor S.13.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o predpoklade najlepšieho odhadu budúcich peňažných tokov v oblasti životného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.13.01 prílohy II;

d) vzor S.14.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o analýze záväzkov životného poistenia vrátane poistných a zaistných zmlúv životného poistenia a anuít vyplývajúcich zo zmlúv neživotného poistenia podľa produktu a podľa homogénnej rizikovej skupiny, ktoré vystavil podnik, podľa pokynov stanovených v časti S.14.01 prílohy II;

e) vzor S.15.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o opise záruk variabilných anuít podľa produktov, ktoré vystavil podnik v rámci priameho poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.15.01 prílohy II;

f) vzor S.15.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o hedžingu záruk variabilných anuít podľa produktov, ktoré vystavil podnik v rámci priameho poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.15.02 prílohy II;

g) vzor S.16.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia, ktoré vystavil podnik v rámci anuít vyplývajúcich z priameho poistenia pre všetky skupiny činnosti vymedzené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, ako aj podľa meny, podľa pokynov stanovených v časti S.16.01 prílohy II k tomuto nariadeniu. Informácie podľa meny sa vykazujú len vtedy, keď najlepší odhad diskontovaných rezerv na anuitné nároky jednej skupiny činnosti neživotného poistenia predstavuje viac než 3 % celkového najlepšieho odhadu rezerv na anuitné nároky, a rozčleňujú sa takto:

i) sumy pre menu vykazovania;

ii) sumy pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje viac než 25 % najlepšieho odhadu diskontovaných rezerv na anuitné nároky v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia;

iii) sumy pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje menej než 25 % najlepšieho odhadu (diskontovaných) rezerv na anuitné nároky v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia, ale viac než 5 % celkového najlepšieho odhadu všetkých rezerv na anuitné nároky;

h) vzor S.17.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách neživotného poistenia podľa skupín činnosti vymedzených v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.17.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

i) vzor S.17.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách neživotného poistenia s uvedením priameho poistenia podľa krajiny, podľa pokynov stanovených v časti S.17.02 prílohy II;

j) vzor S.18.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o predpoklade budúcich peňažných tokov na základe najlepšieho odhadu v oblasti neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.18.01 prílohy II;

k) vzor S.19.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o nárokoch z neživotného poistenia vo formáte vývojových trojuholníkov, pre sumár každej skupiny činnosti neživotného poistenia vymedzenej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, ako aj podľa meny, podľa pokynov stanovených v časti S.19.01 prílohy II. Informácie podľa meny sa vykazujú len vtedy, keď celkový brutto najlepší odhad jednej skupiny činnosti neživotného poistenia predstavuje viac než 3 % celkového brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenie, a rozčleňujú sa takto:

i) sumy pre menu vykazovania;

ii) sumy pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje viac než 25 % brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia;

iii) sumy pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje menej než 25 % brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia, ale viac než 5 % celkového brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia v pôvodnej mene;

l) vzor S.20.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vývoji distribúcie poistných nárokov vzniknutých na konci účtovného roka pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.20.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

m) vzor S.21.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o rizikovom profile rozdelenia strát neživotného poistenia, pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.21.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

n) vzor S.21.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacích rizikách neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.21.02 prílohy II;

o) vzor S.21.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacích rizikách neživotného poistenia podľa poistnej sumy podľa skupiny činnosti vymedzenej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov v časti S.21.03 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o dlhodobých zárukách

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.22.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vplyve opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení, podľa pokynov stanovených v časti S.22.01 prílohy II;

b) vzor S.22.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prechodnom opatrení týkajúcom sa úrokových sadzieb, podľa pokynov stanovených v časti S.22.04 prílohy II;

c) vzor S.22.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prechodnom opatrení týkajúcom sa technických rezerv, podľa pokynov stanovených v časti S.22.05 prílohy II;

d) vzor S.22.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o najlepšom odhade podliehajúcom korekcii volatility podľa krajiny a meny, podľa pokynov stanovených v časti S.22.06 prílohy II.

Článok 13

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o vlastných zdrojoch a účastiach

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v časti S.23.01 prílohy II;

b) vzor S.23.02.01 prílohy I, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried, podľa pokynov stanovených v časti S.23.02 prílohy II;

c) vzor S.23.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o ročných pohyboch vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v časti S.23.03 prílohy II;

d) vzor S.23.04.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam položiek vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v časti S.23.04 prílohy II;

e) vzor S.24.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o účastiach v držbe podniku a prehľad výpočtu na účely zníženia vlastných zdrojov o účasti vo finančných a úverových inštitúciách, podľa pokynov stanovených v časti S.24.01 prílohy II.

Článok 14

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

1.  Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor S.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy II;

b) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor S.25.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy II;

c) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor S.25.03.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy II;

d) vzor S.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.01 prílohy II;

e) vzor S.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v časti S.26.02 prílohy II;

f) vzor S.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.03 prílohy II;

g) vzor S.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.04 prílohy II;

h) vzor S.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.05 prílohy II;

i) vzor S.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.06 prílohy II;

j) vzor S.26.07.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach použitých pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.26.07 prílohy II;

k) vzor S.27.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.27.01 prílohy II.

2.  V prípade existencie oddelene spravovaných fondov alebo portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, sa vzory uvedené v ods. 1 písm. d) až k) nevykazujú pre subjekt ako celok.

3.  Ak sa používa čiastočný vnútorný model, vzory uvedené v ods. 1 písm. d) až k) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, pokiaľ sa nerozhodne inak na základe článku 19.

4.  Ak sa používa úplný vnútorný model, vzory uvedené v ods. 1 písm. d) až k) sa nevykazujú.

Článok 15

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o minimálnej kapitálovej požiadavke

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú len činnosti životného poistenia alebo zaistenia alebo len činnosti neživotného poistenia alebo zaistenia, vzor S.28.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v časti S.28.01 prílohy II;

b) keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú činnosti životného poistenia aj činnosti neživotného poistenia, vzor S.28.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v časti S.28.02 prílohy II.

Článok 16

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o analýze zmien

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.29.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zmene prebytku aktív nad záväzkami počas roka vykazovania, s uvedením zhrnutia hlavných zdrojov tohto rozdielu, podľa pokynov stanovených v časti S.29.01 prílohy II;

b) vzor S.29.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o tej časti zmeny prebytku aktív nad záväzkami počas roka vykazovania, ktorú vysvetľujú investície a finančné záväzky, podľa pokynov stanovených v časti S.29.02 prílohy II;

c) vzory S.29.03.01 a S.29.04.01 prílohy I, v ktorých sú špecifikované informácie o tej časti zmeny prebytku aktív nad záväzkami počas roka vykazovania, ktorú vysvetľujú technické rezervy, podľa pokynov stanovených v častiach S.29.03 a S.29.04 prílohy II.

Článok 17

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o zaistení a účelovo vytvorených subjektoch

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím týchto vzorov:

a) vzor S.30.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o fakultatívnom krytí v nasledujúcom roku vykazovania týkajúce sa 10 najdôležitejších rizík z hľadiska zaistenej expozície, pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, pre ktoré sa používa fakultatívne zaistenie, podľa pokynov stanovených v časti S.30.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b) vzor S.30.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podieloch zaisťovateľov na fakultatívnom krytí v nasledujúcom roku vykazovania týkajúce sa 10 najdôležitejších rizík z hľadiska zaistenej expozície, pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.30.02 prílohy II k tomuto nariadeniu;

c) vzor S.30.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o programe postúpeného zaistného v nasledujúcom roku vykazovania týkajúce sa prípadných informácií o zaistných zmluvách, ktorých obdobie platnosti zahŕňa nasledujúci rok vykazovania alebo sa s ním prekrýva, podľa pokynov stanovených v časti S.30.03 prílohy II;

d) vzor S.30.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o programe postúpeného zaistného v nasledujúcom roku vykazovania týkajúce sa prípadných informácií o zaistných zmluvách, ktorých obdobie platnosti zahŕňa nasledujúci rok vykazovania alebo sa s ním prekrýva, podľa pokynov stanovených v časti S.30.04 prílohy II;

e) vzor S.31.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podiele zaisťovateľov, podľa pokynov stanovených v časti S.31.01 prílohy II;

f) vzor S.31.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o účelovo vytvorených subjektoch z pohľadu poisťovne alebo zaisťovne prenášajúcich riziko na účelovo vytvorené subjekty, podľa pokynov stanovených v časti S.31.02 prílohy II.

Článok 18

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o oddelene spravovaných fondoch, portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a o zvyšnej časti

1.  Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v súvislosti s každým významným oddelene spravovaným fondom, každým významným portfóliom, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a so zvyšnou časťou, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor SR.01.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy II;

b) pre každý významný oddelene spravovaný fond a pre zvyšnú časť vzor SR.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe účtovnej závierky podniku, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

c) vzor SR.12.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách životného poistenia a zdravotného poistenia SLT pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.12.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d) vzor SR.17.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách neživotného poistenia pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.17.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

e) vzor SR.22.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o predpoklade budúcich peňažných tokov na výpočet najlepšieho odhadu pre každé významné portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v časti S.22.02 prílohy II;

f) vzor SR.22.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa každého významného portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v časti S.22.03 prílohy II;

g) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor SR.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy II;

h) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor SR.25.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy II;

i) keď podnik na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor SR.25.03.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy II;

j) vzor SR.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.01 prílohy II;

k) vzor SR.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v časti S.26.02 prílohy II;

l) vzor SR.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.03 prílohy II;

m) vzor SR.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.04 prílohy II;

n) vzor SR.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.05 prílohy II;

o) vzor SR.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.06 prílohy II;

p) vzor SR.26.07.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach použitých pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.26.07 prílohy II;

q) vzor SR.27.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.27.01 prílohy II.

2.  Ak sa používa čiastočný vnútorný model, vzory uvedené v písmenách j) až q) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, pokiaľ sa nerozhodne inak na základe článku 19.

3.  Ak sa používa úplný vnútorný model, vzory uvedené v písmenách j) až q) sa nevykazujú.

Článok 19

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – používatelia vnútorného modelu

Poisťovne a zaisťovne, ktoré vypočítavajú kapitálovú požiadavku na solventnosť použitím schváleného čiastočného alebo úplného vnútorného modelu, sa so svojím orgánom dohľadu dohodnú na vzoroch, ktoré budú každoročne predkladať v súvislosti s informáciami o kapitálovej požiadavke na solventnosť.

Článok 20

Ročné kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o vnútroskupinových transakciách

Poisťovne a zaisťovne, ktoré nie sú súčasťou skupiny vymedzenej v článku 213 ods. 2 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/138/ES a ktorých materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 245 ods. 2 druhého pododseku v spojení s článkom 265 uvedenej smernice, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.36.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách, ktoré zahŕňajú transakcie typu vlastného imania, prevod dlhu a aktív, podľa pokynov stanovených v časti S.36.01 prílohy II;

b) vzor S.36.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách s derivátmi vrátane záruk na podporu akýchkoľvek derivátových nástrojov, podľa pokynov stanovených v časti S.36.02 prílohy II;

c) vzor S.36.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa zaistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.36.03 prílohy II;

d) vzor S.36.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa rozdelenia vnútorných nákladov, podmienených záväzkov (okrem derivátov), podsúvahových položiek a o ďalších typoch vnútroskupinových transakcií, podľa pokynov stanovených v časti S.36.04 prílohy II.

Článok 21

Kvantitatívne vzory pre individuálne podniky – informácie o vnútroskupinových transakciách

Poisťovne a zaisťovne, ktoré nie sú súčasťou skupiny vymedzenej v článku 213 ods. 2 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/138/ES a ktorých materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa, vykazujú veľmi významné vnútroskupinové transakcie podľa článku 245 ods. 2 druhého pododseku uvedenej smernice v spojení s článkom 265 uvedenej smernice, ako aj vnútroskupinové transakcie, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, podľa článku 245 ods. 3 uvedenej smernice v spojení s článkom 265 uvedenej smernice, čo najskôr s použitím príslušných vzorov spomedzi vzorov S.36.01.01 až S.36.04.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v častiach S.36.01 až S.36.04 prílohy II k tomuto nariadeniu.KAPITOLA III

VZORY NA VYKAZOVANIE KVANTITATÍVNYCH INFORMÁCIÍ ZA SKUPINY

Článok 22

Vzory na vykazovanie počiatočných kvantitatívnych informácií za skupiny

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti predkladajú informácie uvedené v článku 314 ods. 1 písm. a) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 375 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.01.01.06 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy III;

b) vzor S.01.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o skupine a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v časti S.01.02 prílohy III;

c) vzor S.01.03.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o oddelene spravovaných fondoch a portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v časti S.01.03 prílohy III;

d) vzor S.02.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy III;

e) vzor S.23.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v časti S.23.01 prílohy III;

f) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor S.25.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy III;

g) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor S.25.02.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy III;

h) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor S.25.03.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy III;

i) vzor S.32.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poisťovniach a zaisťovniach, ktoré patria do skupiny, podľa pokynov stanovených v časti S.32.01 prílohy III;

j) vzor S.33.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o požiadavkách poisťovní a zaisťovní, ktoré patria do skupiny, podľa pokynov stanovených v časti S.33.01 prílohy III;

k) vzor S.34.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o iných regulovaných finančných podnikoch a iných neregulovaných finančných podnikoch vrátane holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností, podľa pokynov stanovených v časti S.34.01 prílohy III.

2.  Vzory uvedené v odseku 1 písm. c), d), f), g) a h) predkladajú len poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice.

Článok 23

Vzory na štvrťročné vykazovanie kvantitatívnych informácií za skupiny

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti predkladajú každý štvrťrok informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pokiaľ nie sú rozsah alebo frekvencia tohto vykazovania obmedzené podľa článku 254 ods. 2 druhého pododseku smernice 2009/138/ES, pričom používajú tieto vzory:

a) vzor S.01.01.05 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy III;

b) vzor S.01.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o skupine a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v časti S.01.02 prílohy III;

c) keď skupina na výpočet skupinovej solventnosti používa metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, vzor S.02.01.02 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

d) vzor S.05.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35 na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v konsolidovaných finančných výkazoch, podľa pokynov stanovených v časti S.05.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

e) vzor S.06.02.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.06.02 prílohy III a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI;

f) keď je pomer kolektívnych investícií v držbe skupiny k celkovým investíciám vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.04 prílohy I, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe skupiny, podľa pokynov stanovených v časti S.06.03 prílohy III;

g) vzor S.08.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.08.01 prílohy III a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI;

h) vzor S.08.02.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam transakcií s derivátmi podľa jednotlivých položiek počas roka vykazovania, podľa pokynov stanovených v časti S.08.02 prílohy III a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a vymedzeného v prílohe VI;

i) vzor S.23.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v časti S.23.01 prílohy III.

2.  Na účely odseku 1 písm. f), keď sa na výpočet skupinovej solventnosti používa výlučne metóda 1 v zmysle vymedzenia v článku 230 smernice 2009/138/ES, sa pomer kolektívnych investícií v držbe skupiny k celkovým investíciám určuje tak, že sa súčet položiek C0010/R0180, podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0220 a podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0090 vzoru S.02.01.02 vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.02. Keď sa na výpočet skupinovej solventnosti metóda 1 používa v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo sa používa len metóda 2, pomer sa vypočítava v súlade s prvou vetou a upravuje sa tak, aby sa zachytili požadované položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.04.

Článok 24

Zjednodušenia povolené pri štvrťročnom vykazovaní za skupiny

Pokiaľ ide o informácie podľa článku 23 ods. 1 písm. c), pri štvrťročnom oceňovaní sa možno opierať o odhady a metódy odhadovania vo väčšom rozsahu než pri oceňovaní ročných finančných údajov. Postupy oceňovania na účely štvrťročného vykazovania sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že výsledné informácie budú spoľahlivé a v súlade s normami stanovenými v smernici 2009/138/ES a že budú vykázané všetky významné informácie, ktoré sú dôležité na pochopenie údajov.

Článok 25

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – základné informácie a obsah predkladaných údajov

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.01.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy III;

b) vzor S.01.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v časti S.01.02 prílohy III;

c) keď skupina na výpočet skupinovej solventnosti používa metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, vzor S.01.03.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú špecifikované základné informácie o oddelene spravovaných fondoch a portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v časti S.01.03 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 26

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – súvaha a iné všeobecné informácie

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe konsolidovaných finančných výkazov, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy III;

b) vzor S.02.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o aktívach a záväzkoch podľa meny, podľa pokynov stanovených v časti S.02.02 prílohy III;

c) vzor S.03.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované všeobecné informácie o podsúvahových položkách, podľa pokynov stanovených v časti S.03.01 prílohy III;

d) vzor S.03.02.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam podsúvahových prijatých neobmedzených záruk, podľa pokynov stanovených v časti S.03.02 prílohy III;

e) vzor S.03.03.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam podsúvahových poskytnutých neobmedzených záruk, podľa pokynov stanovených v časti S.03.03 prílohy III;

f) vzor S.05.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35 na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v konsolidovaných finančných výkazoch, podľa pokynov stanovených v časti S.05.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

g) vzor S.05.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch podľa krajiny pri uplatnení zásad oceňovania a vykazovania použitých v konsolidovaných finančných výkazoch, podľa pokynov stanovených v časti S.05.02 prílohy III.

2.  Vzory uvedené v odseku 1 písm. a) a b) predkladajú len poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice.

Článok 27

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie o investíciách

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, pokiaľ im v súvislosti s konkrétnym vzorom nie je udelená výnimka podľa článku 254 ods. 2 tretieho pododseku smernice 2009/138/ES, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) keď je skupina oslobodená od ročného predkladania informácií uvedených vo vzoroch S.06.02.04 alebo S.08.01.04 v súlade s článkom 254 ods. 2 tretím pododsekom smernice 2009/138/ES, vzor S.06.01.01 prílohy I, v ktorom sú uvedené súhrnné informácie o aktívach, podľa pokynov stanovených v časti S.06.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

b) keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.06.02.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES, vzor S.06.02.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.06.02 prílohy III k tomuto nariadeniu;

c) keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.06.03.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES alebo ho nevykazuje štvrťročne, pretože pomer kolektívnych investícií v držbe skupiny k celkovým investíciám, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, nie je vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe podnikov, podľa pokynov stanovených v časti S.06.03 prílohy III k tomuto nariadeniu;

d) keď je pomer hodnoty štruktúrovaných produktov v držbe skupiny k celkovým investíciám vyšší ako 5 %, vzor S.07.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam štruktúrovaných produktov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.07.01 prílohy III;

e) keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.08.01.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES, vzor S.08.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.08.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

f) keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.08.02.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES, vzor S.08.02.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam transakcií s derivátmi podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.08.02 prílohy III k tomuto nariadeniu;

g) vzor S.09.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o príjmoch, ziskoch a stratách v období vykazovania podľa kategórií aktív vymedzených v prílohe IV, podľa pokynov stanovených v časti S.09.01 prílohy III;

h) keď pomer hodnoty súvahových a podsúvahových podkladových cenných papierov zahrnutých do dohôd o požičiavaní a spätnom odkúpení v prípade zmlúv s dátumom splatnosti po referenčnom dátume vykázania k celkovým investíciám je vyšší ako 5 %, vzor S.10.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam dohôd o požičiavaní a spätnom odkúpení cenných papierov podľa jednotlivých súvahových a podsúvahových položiek, podľa pokynov stanovených v časti S.10.01 prílohy III;

i) vzor S.11.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív držaných ako kolaterál podľa jednotlivých položiek, ktorý pozostáva zo všetkých typov kategórií podsúvahových aktív držaných ako kolaterál, podľa pokynov stanovených v časti S.11.01 prílohy III.

2.  Na účely odseku 1 písm. d), keď sa na výpočet skupinovej solventnosti používa výlučne metóda 1 v zmysle vymedzenia v článku 230 smernice 2009/138/ES, sa pomer hodnoty štruktúrovaných produktov v držbe skupiny k celkovým investíciám určuje tak, že sa súčet aktív klasifikovaných do kategórií 5 a 6, ako sú vymedzené v prílohe IV k tomuto nariadeniu, vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0020 vzoru S.02.01.01. Keď sa na výpočet skupinovej solventnosti metóda 1 používa v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo sa používa len metóda 2, pomer sa vypočítava v súlade s prvou vetou a upravuje sa tak, aby sa zachytili požadované položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.04.

3.  Na účely odseku 1 písm. h), keď sa na výpočet skupinovej solventnosti používa výlučne metóda 1 v zmysle vymedzenia v článku 230 smernice 2009/138/ES, sa pomer určuje tak, že sa súčet súvahových a podsúvahových podkladových cenných papierov zahrnutých do dohôd o požičiavaní a spätnom odkúpení v prípade zmlúv s dátumom splatnosti po referenčnom dátume vykázania vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.01. Keď sa na výpočet skupinovej solventnosti metóda 1 používa v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo sa používa len metóda 2, pomer sa vypočítava v súlade s prvou vetou a upravuje sa tak, aby sa zachytili požadované položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.04.

Článok 28

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie o variabilných anuitách

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.15.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o opise záruk variabilných anuít podľa produktov, ktoré v rámci priameho poistenia vystavili podniky patriace do rozsahu skupiny usadené mimo EHP, podľa pokynov stanovených v časti S.15.01 prílohy III;

b) vzor S.15.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o hedžingu záruk variabilných anuít podľa produktov, ktoré v rámci priameho poistenia vystavili podniky patriace do rozsahu skupiny usadené mimo EHP, podľa pokynov stanovených v časti S.15.02 prílohy III.

Článok 29

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie o dlhodobých zárukách

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie podľa článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 delegovaného nariadenia s použitím vzoru S.22.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vplyve opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení, podľa pokynov stanovených v časti S.22.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 30

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie o vlastných zdrojoch

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.23.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v časti S.23.01 prílohy III;

b) vzor S.23.02.04 prílohy I, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried, podľa pokynov stanovených v časti S.23.02 prílohy III;

c) vzor S.23.03.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o ročných pohyboch vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v časti S.23.03 prílohy III;

d) vzor S.23.04.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam položiek vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v časti S.23.04 prílohy III.

2.  Vzory uvedené v odseku 1 písm. b) a c) predkladajú len poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice.

Článok 31

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 delegovaného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor S.25.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy III;

b) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor S.25.02.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy III;

c) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor S.25.03.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy III;

d) vzor S.26.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.01 prílohy III;

e) vzor S.26.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v časti S.26.02 prílohy III;

f) vzor S.26.03.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.03 prílohy III;

g) vzor S.26.04.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.04 prílohy III;

h) vzor S.26.05.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.05 prílohy III;

i) vzor S.26.06.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.06 prílohy III;

j) vzor S.26.07.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach použitých pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.26.07 prílohy III;

k) vzor S.27.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.27.01 prílohy III.

2.  V prípade existencie oddelene spravovaných fondov alebo portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, sa vzory uvedené v odseku 1 písm. d) až k) nevykazujú pre skupinu ako celok.

3.  Ak sa používa čiastočný vnútorný model, vzory uvedené v ods. 1 písm. d) až k) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, pokiaľ sa nerozhodne inak na základe článku 35.

4.  Ak sa používa úplný vnútorný model, vzory uvedené v ods. 1 písm. d) až k) sa nevykazujú.

Článok 32

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie o zaisťovateľoch a účelovo vytvorených subjektoch

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.31.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podiele zaisťovateľov, podľa pokynov stanovených v časti S.31.01 prílohy III;

b) vzor S.31.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o účelovo vytvorených subjektoch z pohľadu poisťovne alebo zaisťovne prenášajúcich riziko na účelovo vytvorené subjekty, podľa pokynov stanovených v časti S.31.02 prílohy III.

Článok 33

Ročné kvantitatívne vzory pre skupiny – informácie špecifické pre skupinu

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného nariadenia, pričom použijú tieto vzory:

a) vzor S.32.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poisťovniach a zaisťovniach, ktoré patria do skupiny, podľa pokynov stanovených v časti S.32.01 prílohy III;

b) vzor S.33.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o požiadavkách poisťovní a zaisťovní, ktoré patria do skupiny, podľa pokynov stanovených v časti S.33.01 prílohy III;

c) vzor S.34.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o finančných podnikoch, ktoré nie sú poisťovňou alebo zaisťovňou, a o neregulovaných podnikoch, ktoré vykonávajú finančné činnosti vymedzené v článku 1 ods. 52 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v časti S.34.01 prílohy III;

d) vzor S.35.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách podnikov skupiny, podľa pokynov stanovených v časti S.35.01 prílohy III;

e) vzor S.36.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách, ktoré zahŕňajú transakcie typu vlastného imania, prevod dlhu a aktív a ktoré prekračujú prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.36.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

f) vzor S.36.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách s derivátmi, ktoré zahŕňajú záruky na podporu akýchkoľvek derivátových nástrojov a ktoré prekračujú prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.36.02 prílohy III k tomuto nariadeniu;

g) vzor S.36.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa zaistenia prekračujúcich prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.36.03 prílohy III k tomuto nariadeniu;

h) vzor S.36.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa rozdelenia vnútorných nákladov, podmienených záväzkov (okrem derivátov), podsúvahových položiek a o ďalších typoch vnútroskupinových transakcií, ktoré prekračujú prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.36.04 prílohy III k tomuto nariadeniu;

i) vzor S.37.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných koncentráciách rizika prekračujúcich prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 244 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v časti S.37.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 34

Vzory na ročné kvantitatívne vykazovanie pre skupiny – informácie o oddelene spravovaných fondoch, významných portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a o zvyšnej časti

1.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, predkladajú každoročne informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 delegovaného nariadenia s použitím týchto vzorov v súvislosti so všetkými významnými oddelene spravovanými fondmi a všetkými významnými portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, týkajúcich sa konsolidovanej časti, ako je uvedené v článku 335 ods. 1 písm. a) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ako aj vo vzťahu k zvyšnej časti:

a) vzor SR.01.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy III;

b) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor SR.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy III;

c) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor SR.25.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy III;

d) keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor SR.25.03.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy III;

e) vzor SR.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.01 prílohy III;

f) vzor SR.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v časti S.26.02 prílohy III;

g) vzor SR.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.03 prílohy III;

h) vzor SR.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.04 prílohy III;

i) vzor SR.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.05 prílohy III;

j) vzor SR.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.06 prílohy III;

k) vzor SR.26.07.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach použitých pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.26.07 prílohy III;

l) vzor SR.27.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.27.01 prílohy III.

2.  Ak sa používa čiastočný vnútorný model, vzory uvedené v odseku 1 písm. e) až l) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, pokiaľ sa nerozhodne inak na základe článku 35.

3.  Ak sa používa úplný vnútorný model, vzory uvedené v odseku 1 písm. e) až l) sa nevykazujú.

4.  Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, popri informáciách vykázaných vo vzoroch uvedených v odseku 1, každoročne predkladajú aj informácie o súvahe v súvislosti so všetkými významnými oddelene spravovanými fondmi týkajúcimi sa konsolidovanej časti uvedenej v článku 335 ods. 1 písm. a) alebo c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ako aj v súvislosti so zvyšnou časťou, ako je uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú vzor SR.02.01.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 35

Vzory na kvantitatívne ročné vykazovanie pre skupiny – používatelia vnútorného modelu

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré vypočítavajú kapitálovú požiadavku na solventnosť použitím schváleného čiastočného alebo úplného vnútorného modelu, sa so svojím orgánom dohľadu nad skupinou dohodnú na vzoroch, ktoré budú každoročne predkladať v súvislosti s informáciami o kapitálovej požiadavke na solventnosť.

Článok 36

Vzory na kvantitatívne vykazovanie pre skupiny – vnútroskupinové transakcie a koncentrácie rizika

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti vykazujú:

a) významné a veľmi významné vnútroskupinové transakcie uvedené v článku 245 ods. 2 prvom a druhom pododseku smernice 2009/138/ES a vnútroskupinové transakcie, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, podľa článku 245 ods. 3 uvedenej smernice, pričom použijú príslušné vzory S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 a S.36.04.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v častiach S.36.01 až S.36.04 prílohy III k tomuto nariadeniu;

b) významné koncentrácie rizika uvedené v článku 244 ods. 2 smernice 2009/138/ES a koncentrácie rizika, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, podľa článku 244 ods. 3 uvedenej smernice, pričom sa použije vzor S.37.01.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v častiach S.37.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IS.01.01.01

Obsah predkladaných údajov

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.01.03.01

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

R0020

 

S.02.01.01

Súvaha

R0030

 

S.02.02.01

Aktíva a záväzky podľa meny

R0040

 

S.03.01.01

Podsúvahové položky – všeobecné

R0060

 

S.03.02.01

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik prijal

R0070

 

S.03.03.01

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik poskytol

R0080

 

S.04.01.01

Činnosť podľa krajiny

R0090

 

S.04.02.01

Informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici Solventnosť II, okrem zodpovednosti dopravcu

R0100

 

S.05.01.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.05.02.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín

R0120

 

S.06.01.01

Súhrnný prehľad aktív

R0130

 

S.06.02.01

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.01

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.07.01.01

Štruktúrované produkty

R0160

 

S.08.01.01

Otvorené deriváty

R0170

 

S.08.02.01

Derivátové transakcie

R0180

 

S.09.01.01

Príjmy/zisky a straty v danom období

R0190

 

S.10.01.01

Požičiavanie cenných papierov a repo obchody

R0200

 

S.11.01.01

Aktíva držané ako kolaterál

R0210

 

S.12.01.01

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

R0220

 

S.12.02.01

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT – podľa krajín

R0230

 

S.13.01.01

Prognózy budúcich hrubých peňažných tokov

R0240

 

S.14.01.01

Analýza záväzkov vyplývajúcich zo životného poistenia

R0250

 

S.15.01.01

Opis záruk variabilných anuít

R0260

 

S.15.02.01

Hedžing záruk variabilných anuít

R0270

 

S.16.01.01

Informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia

R0280

 

S.17.01.01

Technické rezervy neživotného poistenia

R0290

 

S.17.02.01

Technické rezervy neživotného poistenia – podľa krajín

R0300

 

S.18.01.01

Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – neživotné poistenie)

R0310

 

S.19.01.01

Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

R0320

 

S.20.01.01

Vývoj distribúcie nákladov na poistné plnenia

R0330

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozdeľovania strát

R0340

 

S.21.02.01

Upisovacie riziká neživotného poistenia

R0350

 

S.21.03.01

Rozdelenie upisovacích rizík neživotného poistenia – podľa poistnej sumy

R0360

 

S.22.01.01

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

R0370

 

S.22.04.01

Informácie o prechodnom opatrení týkajúcom sa výpočtu úrokových mier

R0380

 

S.22.05.01

Celkový výpočet prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

R0390

 

S.22.06.01

Najlepší odhad podliehajúci korekcii volatility podľa krajiny a meny

R0400

 

S.23.01.01

Vlastné zdroje

R0410

 

S.23.02.01

Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried

R0420

 

S.23.03.01

Ročné pohyby vlastných zdrojov

R0430

 

S.23.04.01

Zoznam položiek vlastných zdrojov

R0440

 

S.24.01.01

Účasti v držbe

R0450

 

S.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

R0460

 

S.25.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model

R0470

 

S.25.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce úplné vnútorné modely

R0480

 

S.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0500

 

S.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0510

 

S.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia

R0520

 

S.26.04.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0530

 

S.26.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia

R0540

 

S.26.06.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0550

 

S.26.07.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0560

 

S.27.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia

R0570

 

S.28.01.01

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného alebo len neživotného poistenia alebo zaistenia

R0580

 

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

R0590

 

S.29.01.01

Prebytok aktív nad záväzkami

R0600

 

S.29.02.01

Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený investíciami a finančnými záväzkami

R0610

 

S.29.03.01

Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený technickými rezervami

R0620

 

S.29.04.01

Podrobná analýza za obdobie – technické toky verzus technické rezervy

R0630

 

S.30.01.01

Fakultatívne krytia pre neživotné poistenie a životné poistenie – základné údaje

R0640

 

S.30.02.01

Fakultatívne krytia pre neživotné a životné poistenie – údaje o podieloch

R0650

 

S.30.03.01

Program postúpeného zaistenia – základné údaje

R0660

 

S.30.04.01

Program postúpeného zaistenia – údaje o podieloch

R0670

 

S.31.01.01

Podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaistenia a SPV)

R0680

 

S.31.02.01

Účelovo vytvorené subjekty

R0690

 

S.36.01.01

IGT – transakcie typu vlastného kapitálu, prevod dlhu a aktív

R0740

 

S.36.02.01

IGT – deriváty

R0750

 

S.36.03.01

IGT – interné zaistenie

R0760

 

S.36.04.01

IGT – rozdelenie nákladov, podmienené záväzky, podsúvahové položky a iné položky

R0770

 S.01.01.02

Obsah predkladaných údajov

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.02.01.02

Súvaha

R0030

 

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.06.02.01

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.01

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.08.01.01

Otvorené deriváty

R0170

 

S.08.02.01

Derivátové transakcie

R0180

 

S.12.01.02

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

R0220

 

S.17.01.02

Technické rezervy neživotného poistenia

R0290

 

S.23.01.01

Vlastné zdroje

R0410

 

S.28.01.01

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného alebo len neživotného poistenia alebo zaistenia

R0580

 

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

R0590

 S.01.01.03

Obsah predkladaných údajov

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.01.03.01

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

R0020

 

S.02.01.02

Súvaha

R0030

 

S.23.01.01

Vlastné zdroje

R0410

 

S.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

R0460

 

S.25.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model

R0470

 

S.25.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce úplné vnútorné modely

R0480

 

S.28.01.01

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného alebo len neživotného poistenia alebo zaistenia

R0580

 

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

R0590

 S.01.01.04

Obsah predkladaných údajov

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.01.03.04

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

R0020

 

S.02.01.01

Súvaha

R0030

 

S.02.02.01

Aktíva a záväzky podľa meny

R0040

 

S.03.01.04

Podsúvahové položky – všeobecné

R0060

 

S.03.02.04

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré skupina prijala

R0070

 

S.03.03.04

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré skupina poskytla

R0080

 

S.05.01.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.05.02.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín

R0120

 

S.06.01.01

Súhrnný prehľad aktív

R0130

 

S.06.02.04

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.04

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.07.01.04

Štruktúrované produkty

R0160

 

S.08.01.04

Otvorené deriváty

R0170

 

S.08.02.04

Derivátové transakcie

R0180

 

S.09.01.04

Príjmy/zisky a straty v danom období

R0190

 

S.10.01.04

Požičiavanie cenných papierov a repo obchody

R0200

 

S.11.01.04

Aktíva držané ako kolaterál

R0210

 

S.15.01.04

Opis záruk variabilných anuít

R0260

 

S.15.02.04

Hedžing záruk variabilných anuít

R0270

 

S.22.01.04

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

R0370

 

S.23.01.04

Vlastné zdroje

R0410

 

S.23.02.04

Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried

R0420

 

S.23.03.04

Ročné pohyby vlastných zdrojov

R0430

 

S.23.04.04

Zoznam položiek vlastných zdrojov

R0440

 

S.25.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec

R0460

 

S.25.02.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model

R0470

 

S.25.03.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce úplné vnútorné modely

R0480

 

S.26.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0500

 

S.26.02.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0510

 

S.26.03.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia

R0520

 

S.26.04.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0530

 

S.26.05.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia

R0540

 

S.26.06.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0550

 

S.26.07.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0560

 

S.27.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia

R0570

 

S.31.01.04

Podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaistenia a SPV)

R0680

 

S.31.02.04

Účelovo vytvorené subjekty

R0690

 

S.32.01.04

Podniky patriace do rozsahu pôsobnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuálne požiadavky na poistenie a zaistenie

R0710

 

S.34.01.04

Individuálne požiadavky na iné regulované a neregulované finančné podniky vrátane holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností

R0720

 

S.35.01.04

Príspevok do technických rezerv skupiny

R0730

 

S.36.01.01

IGT – transakcie typu vlastného kapitálu, prevod dlhu a aktív

R0740

 

S.36.02.01

IGT – deriváty

R0750

 

S.36.03.01

IGT – interné zaistenie

R0760

 

S.36.04.01

IGT – rozdelenie nákladov, podmienené záväzky, podsúvahové položky a iné položky

R0770

 

S.37.01.04

Koncentrácia rizík

R0780

 S.01.01.05

Obsah predkladaných údajov

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.02.01.02

Súvaha

R0030

 

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.06.02.04

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.04

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.08.01.04

Otvorené deriváty

R0170

 

S.08.02.04

Derivátové transakcie

R0180

 

S.23.01.04

Vlastné zdroje

R0410

 S.01.01.06

Obsah predkladaných údajov

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.01.03.04

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

R0020

 

S.02.01.02

Súvaha

R0030

 

S.23.01.04

Vlastné zdroje

R0410

 

S.25.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec

R0460

 

S.25.02.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model

R0470

 

S.25.03.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce úplné vnútorné modely

R0480

 

S.32.01.04

Subjekty patriace do rozsahu pôsobnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuálne požiadavky na poistenie a zaistenie

R0710

 

S.34.01.04

Individuálne požiadavky na iné regulované a neregulované finančné podniky vrátane holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností

R0720

 

SR.01.01.01

Obsah predkladaných údajovOddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia/zvyšná časť

Z0010

 

Číslo fondu/portfólia

Z0020

 Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

SR.02.01.01

Súvaha

R0790

 

SR.12.01.01

Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

R0800

 

SR.17.01.01

Technické rezervy neživotného poistenia

R0810

 

SR.22.02.01

Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia)

R0820

 

SR.22.03.01

Informácie o výpočte párovacej korekcie

R0830

 

SR.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

R0840

 

SR.25.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model

R0850

 

SR.25.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce úplné vnútorné modely

R0860

 

SR.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia

R0890

 

SR.26.04.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0900

 

SR.26.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia

R0910

 

SR.26.06.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0930

 

SR.27.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia

R0940

 

SR.01.01.04

Obsah predkladaných údajovOddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia/zvyšná časť

Z0010

 

Číslo fondu/portfólia

Z0020

 Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

SR.02.01.04

Súvaha

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce úplné vnútorné modely ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia

R0890

 

SR.26.04.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0900

 

SR.26.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia

R0910

 

SR.26.06.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0930

 

SR.27.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia

R0940

 S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

 

 

C0010

Názov podniku

R0010

 

Identifikačný kód podniku

R0020

 

Typ kódu podniku

R0030

 

Typ podniku

R0040

 

Krajina povolenia

R0050

 

Jazyk predkladaných výkazov

R0070

 

Dátum predloženia výkazov

R0080

 

▼M2

Koniec účtovného obdobia

R0081

 

▼B

Referenčný dátum vykazovania

R0090

 

Pravidelné predkladanie výkazov/predloženie výkazov ad hoc

R0100

 

Mena použitá vo výkazoch

R0110

 

Účtovné štandardy

R0120

 

Metóda výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0130

 

Použitie parametrov špecifických pre podnik

R0140

 

Oddelene spravované fondy

R0150

 

Párovacia korekcia

R0170

 

Korekcia volatility

R0180

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa bezrizikovej úrokovej miery

R0190

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv

R0200

 

Prvotné predloženie výkazov alebo opätovné predloženie výkazov

R0210

 S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

 

 

C0010

Názov podniku s účasťou

R0010

 

Identifikačný kód skupiny

R0020

 

Typ kódu skupiny

R0030

 

Krajina orgánu dohľadu nad skupinou

R0050

 

Informácie o podskupine

R0060

 

Jazyk predkladaných výkazov

R0070

 

Dátum predloženia výkazov

R0080

 

▼M2

Koniec účtovného obdobia

R0081

 

▼B

Referenčný dátum vykazovania

R0090

 

Pravidelné predkladanie výkazov/predloženie výkazov ad hoc

R0100

 

Mena použitá vo výkazoch

R0110

 

Účtovné štandardy

R0120

 

Metóda výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny

R0130

 

Použitie parametrov špecifických pre skupinu

R0140

 

Oddelene spravované fondy

R0150

 

Metóda výpočtu skupinovej solventnosti

R0160

 

Párovacia korekcia

R0170

 

Korekcia volatility

R0180

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa bezrizikovej úrokovej miery

R0190

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv

R0200

 

Prvotné predloženie výkazov alebo opätovné predloženie výkazov

R0210

 

S.01.03.01

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)Zoznam všetkých RFF/MAP (prekrytie povolené)

Číslo fondu/portfólia

Názov oddelene spravovaného fondu/portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

RFF/MAP/zvyšná časť fondu

RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Významnosť

Článok 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Zoznam RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo čiastkových RFF/MAP

Čiastkové RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)Zoznam všetkých RFF/MAP (prekrytie povolené)

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Číslo fondu/portfólia

Názov oddelene spravovaného fondu/portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

RFF/MAP/zvyšná časť fondu

RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Významnosť

Článok 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoznam RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo čiastkových RFF/MAP

Čiastkové RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Súvaha

 

 

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Hodnota podľa štatutárnej účtovnej závierky

Aktíva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia

R0020

 

 

Nehmotný majetok

R0030

 

 

Odložené daňové pohľadávky

R0040

 

 

Prebytok dôchodkových dávok

R0050

 

 

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie

R0060

 

 

Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)

R0070

 

 

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)

R0080

 

 

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kótované

R0110

 

 

Akcie – nekótované

R0120

 

 

Dlhopisy

R0130

 

 

Štátne dlhopisy

R0140

 

 

Podnikové dlhopisy

R0150

 

 

Štruktúrované cenné papiere

R0160

 

 

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom

R0170

 

 

Podniky kolektívneho investovania

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty

R0200

 

 

Iné investície

R0210

 

 

Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia

R0220

 

 

Úvery a hypotéky

R0230

 

 

Úvery na poistné zmluvy

R0240

 

 

Úvery a hypotéky fyzickým osobám

R0250

 

 

Iné úvery a hypotéky

R0260

 

 

Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z:

R0270

 

 

Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0280

 

 

Neživotné poistenie okrem zdravotného poistenia

R0290

 

 

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0300

 

 

Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia

R0310

 

 

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu

R0320

 

 

Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia

R0330

 

 

Životné index-linked a unit-linked poistenie

R0340

 

 

Vklady pri aktívnom zaistení

R0350

 

 

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0360

 

 

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia

R0370

 

 

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0380

 

 

Vlastné akcie (v priamej držbe)

R0390

 

 

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným vkladom, ktoré boli vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0400

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

R0410

 

 

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené

R0420

 

 

Aktíva celkom

R0500

 

 

Záväzky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotné poistenie

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0530

 

 

Najlepší odhad

R0540

 

 

Riziková marža

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0570

 

 

Najlepší odhad

R0580

 

 

Riziková marža

R0590

 

 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0620

 

 

Najlepší odhad

R0630

 

 

Riziková marža

R0640

 

 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0660

 

 

Najlepší odhad

R0670

 

 

Riziková marža

R0680

 

 

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0700

 

 

Najlepší odhad

R0710

 

 

Riziková marža

R0720

 

 

Ostatné technické rezervy

R0730

 

 

Podmienené záväzky

R0740

 

 

Rezervy iné ako technické rezervy

R0750

 

 

Záväzky z dôchodkových dávok

R0760

 

 

Vklady od zaisťovateľov

R0770

 

 

Odložené daňové záväzky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dlhy voči úverovým inštitúciám

R0800

 

 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

R0810

 

 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0820

 

 

Záväzky zo zaistenia

R0830

 

 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0840

 

 

Podriadené záväzky

R0850

 

 

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0860

 

 

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0870

 

 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

R0880

 

 

Záväzky celkom

R0900

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R1000

 

 S.02.01.02

Súvaha

 

 

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Aktíva

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia

R0020

 

Nehmotný majetok

R0030

 

Odložené daňové pohľadávky

R0040

 

Prebytok dôchodkových dávok

R0050

 

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie

R0060

 

Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)

R0070

 

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)

R0080

 

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

R0090

 

Akcie

R0100

 

Akcie – kótované

R0110

 

Akcie – nekótované

R0120

 

Dlhopisy

R0130

 

Štátne dlhopisy

R0140

 

Podnikové dlhopisy

R0150

 

Štruktúrované cenné papiere

R0160

 

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom

R0170

 

Podniky kolektívneho investovania

R0180

 

Deriváty

R0190

 

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty

R0200

 

Iné investície

R0210

 

Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia

R0220

 

Úvery a hypotéky

R0230

 

Úvery na poistné zmluvy

R0240

 

Úvery a hypotéky fyzickým osobám

R0250

 

Iné úvery a hypotéky

R0260

 

Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z:

R0270

 

Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0280

 

Neživotné poistenie okrem zdravotného poistenia

R0290

 

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0300

 

Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia

R0310

 

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu

R0320

 

Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia

R0330

 

Životné index-linked a unit-linked poistenie

R0340

 

Vklady pri aktívnom zaistení

R0350

 

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0360

 

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia

R0370

 

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0380

 

Vlastné akcie (v priamej držbe)

R0390

 

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným vkladom, ktoré boli vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0400

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

R0410

 

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené

R0420

 

Aktíva celkom

R0500

 

Záväzky

 

C0010

Technické rezervy – neživotné poistenie

R0510

 

Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia)

R0520

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0530

 

Najlepší odhad

R0540

 

Riziková marža

R0550

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

R0560

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0570

 

Najlepší odhad

R0580

 

Riziková marža

R0590

 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

R0600

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

R0610

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0620

 

Najlepší odhad

R0630

 

Riziková marža

R0640

 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia)

R0650

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0660

 

Najlepší odhad

R0670

 

Riziková marža

R0680

 

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

R0690

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0700

 

Najlepší odhad

R0710

 

Riziková marža

R0720

 

Ostatné technické rezervy

R0730

 

Podmienené záväzky

R0740

 

Rezervy iné ako technické rezervy

R0750

 

Záväzky z dôchodkových dávok

R0760

 

Vklady od zaisťovateľov

R0770

 

Odložené daňové záväzky

R0780

 

Deriváty

R0790

 

Dlhy voči úverovým inštitúciám

R0800

 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

R0810

 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0820

 

Záväzky zo zaistenia

R0830

 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0840

 

Podriadené záväzky

R0850

 

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0860

 

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0870

 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

R0880

 

Záväzky celkom

R0900

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R1000

 

SR.02.01.01

SúvahaOddelene spravovaný fond alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu

Z0030

  

 

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Hodnota podľa štatutárnej účtovnej závierky

Aktíva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia

R0020

 

 

Nehmotný majetok

R0030

 

 

Odložené daňové pohľadávky

R0040

 

 

Prebytok dôchodkových dávok

R0050

 

 

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie

R0060

 

 

Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)

R0070

 

 

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)

R0080

 

 

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kótované

R0110

 

 

Akcie – nekótované

R0120

 

 

Dlhopisy

R0130

 

 

Štátne dlhopisy

R0140

 

 

Podnikové dlhopisy

R0150

 

 

Štruktúrované cenné papiere

R0160

 

 

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom

R0170

 

 

Podniky kolektívneho investovania

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty

R0200

 

 

Iné investície

R0210

 

 

Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia

R0220

 

 

Úvery a hypotéky

R0230

 

 

Úvery na poistné zmluvy

R0240

 

 

Úvery a hypotéky fyzickým osobám

R0250

 

 

Iné úvery a hypotéky

R0260

 

 

Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z:

R0270

 

 

Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0280

 

 

Neživotné poistenie okrem zdravotného poistenia

R0290

 

 

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0300

 

 

Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia

R0310

 

 

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu

R0320

 

 

Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia

R0330

 

 

Životné index-linked a unit-linked poistenie

R0340

 

 

Vklady pri aktívnom zaistení

R0350

 

 

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0360

 

 

Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia

R0370

 

 

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0380

 

 

Vlastné akcie (v priamej držbe)

R0390

 

 

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným vkladom, ktoré boli vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0400

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

R0410

 

 

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené

R0420

 

 

Aktíva celkom

R0500

 

 

Záväzky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotné poistenie

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0530

 

 

Najlepší odhad

R0540

 

 

Riziková marža

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0570

 

 

Najlepší odhad

R0580

 

 

Riziková marža

R0590

 

 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0620

 

 

Najlepší odhad

R0630

 

 

Riziková marža

R0640

 

 

Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0660

 

 

Najlepší odhad

R0670

 

 

Riziková marža

R0680

 

 

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0700

 

 

Najlepší odhad

R0710

 

 

Riziková marža

R0720

 

 

Ostatné technické rezervy

 

 

 

Podmienené záväzky

R0740

 

 

Rezervy iné ako technické rezervy

R0750

 

 

Záväzky z dôchodkových dávok

R0760

 

 

Vklady od zaisťovateľov

R0770

 

 

Odložené daňové záväzky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dlhy voči úverovým inštitúciám

R0800

 

 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

R0810

 

 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0820

 

 

Záväzky zo zaistenia

R0830

 

 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0840

 

 

Podriadené záväzky

R0850

 

 

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0860

 

 

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0870

 

 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

R0880

 

 

Záväzky celkom

R0900

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R1000

 

 S.02.02.01

Aktíva a záväzky podľa meny

 

 

 

 

 

 

Meny

 

 

 

 

 

 

C0010

Kód meny

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota všetkých mien

Hodnota meny vykazovania podľa smernice Solventnosť II

Hodnota zvyšných ostatných mien

 

Hodnota významných mien

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Aktíva

 

 

 

 

 

 

 

Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)

R0020

 

 

 

 

 

Iné aktíva: Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie, Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, Úvery na poistné zmluvy, Úvery a hypotéky fyzickým osobám a Ostatné úvery a hypotéky (iné ako zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)

R0030

 

 

 

 

 

Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia

R0040

 

 

 

 

 

Pohľadávky zo zaistenia

R0050

 

 

 

 

 

Vklady pri aktívnom zaistení, pohľadávky z poistenia, voči sprostredkovateľom a zo zaistenia

R0060

 

 

 

 

 

Všetky ostatné aktíva

R0070

 

 

 

 

 

Aktíva celkom

R0100

 

 

 

 

 

Záväzky

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy (okrem zmlúv index-linked a unit-linked poistenia)

R0110

 

 

 

 

 

Technické rezervy – zmluvy index-linked a unit-linked poistenia

R0120

 

 

 

 

 

Záväzky z vkladov od zaisťovateľov a z poistných zmlúv, voči sprostredkovateľom a zo zaistenia

R0130

 

 

 

 

 

Deriváty

R0140

 

 

 

 

 

Finančné záväzky

R0150

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky

R0160

 

 

 

 

 

Všetky ostatné záväzky

R0170

 

 

 

 

 

Záväzky celkom

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Podsúvahové položky – všeobecné

 

 

Maximálna hodnota

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov

Hodnota aktív, na ktoré sa drží kolaterál

Hodnota záväzkov, na ktoré sa zložil kolaterál

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Záruky, ktoré podnik poskytol, vrátane akreditívov

R0010

 

 

 

 

Z toho záruky vrátane akreditívov poskytnuté ostatným podnikom tej istej skupiny

R0020

 

 

 

 

Záruky, ktoré podnik prijal, vrátane akreditívov

R0030

 

 

 

 

Z toho záruky vrátane akreditívov prijaté od ostatných podnikov tej istej skupiny

R0040

 

 

 

 

Kolaterál v držbe

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na poskytnuté úvery alebo nakúpené dlhopisy

R0100

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na deriváty

R0110

 

 

 

 

Aktíva založené zaisťovateľmi na postúpené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

Iný kolaterál v držbe

R0130

 

 

 

 

Kolaterál v držbe spolu

R0200

 

 

 

 

Zložený kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál zložený na prijaté úvery alebo vydané dlhopisy

R0210

 

 

 

 

Kolaterál zložený na deriváty

R0220

 

 

 

 

Aktíva založené v prospech cedentov na technické rezervy (prijaté zaistenie)

R0230

 

 

 

 

Iný zložený kolaterál

R0240

 

 

 

 

Zložený kolaterál spolu

R0300

 

 

 

 

Podmienené záväzky

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky nezahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0310

 

 

 

 

Z toho podmienené záväzky voči subjektom tej istej skupiny

R0320

 

 

 

 

Podmienené záväzky zahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0330

 

 

 

 

Podmienené záväzky spolu

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Podsúvahové položky – všeobecné

 

 

Maximálna hodnota

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov

Hodnota aktív, na ktoré sa drží kolaterál

Hodnota záväzkov, na ktoré sa zložil kolaterál

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Záruky, ktoré skupina poskytla, vrátane akreditívov

R0010

 

 

 

 

Záruky, ktoré skupina prijala, vrátane akreditívov

R0030

 

 

 

 

Kolaterál v držbe

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na poskytnuté úvery alebo nakúpené dlhopisy

R0100

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na deriváty

R0110

 

 

 

 

Aktíva založené zaisťovateľmi na postúpené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

Iný kolaterál v držbe

R0130

 

 

 

 

Kolaterál v držbe spolu

R0200

 

 

 

 

Zložený kolaterál

 

 

 

 

 

Kolaterál zložený na prijaté úvery alebo vydané dlhopisy

R0210

 

 

 

 

Kolaterál zložený na deriváty

R0220

 

 

 

 

Aktíva založené v prospech cedentov na technické rezervy (prijaté zaistenie)

R0230

 

 

 

 

Iný zložený kolaterál

R0240

 

 

 

 

Zložený kolaterál spolu

R0300

 

 

 

 

Podmienené záväzky

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky nezahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0310

 

 

 

 

Podmienené záväzky zahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0330

 

 

 

 

Podmienené záväzky spolu

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik prijal

Kód záruky

Názov poskytovateľa záruky

Kód poskytovateľa záruky

Typ kódu poskytovateľa záruky

Poskytovateľ záruky, ktorý patrí do tej istej skupiny

Spúšťacia udalosť (spúšťacie udalosti) záruky

Osobitná spúšťacia udalosť (osobitné spúšťacie udalosti) záruky

Dátum nadobudnutia účinnosti záruky

Dodatkové vlastné zdroje

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré skupina prijala

Kód záruky

Názov poskytovateľa záruky

Kód poskytovateľa záruky

Typ kódu poskytovateľa záruky

Spúšťacia udalosť (spúšťacie udalosti) záruky

Osobitná spúšťacia udalosť (osobitné spúšťacie udalosti) záruky

Dátum nadobudnutia účinnosti záruky

Dodatkové vlastné zdroje

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik poskytol

Kód záruky

Názov príjemcu záruky

Kód príjemcu záruky

Typ kódu príjemcu záruky

Príjemca záruky, ktorý patrí do tej istej skupiny

Spúšťacia udalosť (spúšťacie udalosti) záruky

Odhad maximálnej hodnoty záruky

Osobitná spúšťacia udalosť (osobitné spúšťacie udalosti) záruky

Dátum nadobudnutia účinnosti záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré skupina poskytla

Kód záruky

Názov príjemcu záruky

Kód príjemcu záruky

Typ kódu príjemcu záruky

Spúšťacia udalosť (spúšťacie udalosti) záruky

Odhad maximálnej hodnoty záruky

Osobitná spúšťacia udalosť (osobitné spúšťacie udalosti) záruky

Dátum nadobudnutia účinnosti záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Činnosť podľa krajiny 

 

Skupina činnosti

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik

Všetky členské štáty EHP

Celková výška činnosti upísanej všetkými pobočkami mimo EHP

 

 

Činnosť upísaná v domovskej krajine podľa podnikov

Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby podľa podnikov v členských štátoch EHP okrem domovskej krajiny

Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby v domovskej krajine podľa pobočiek v EHP

Celková výška činnosti upísanej všetkými pobočkami v EHP v krajine, v ktorej sú usadené

Celková výška činnosti upísanej v rámci slobody poskytovať služby podľa všetkých pobočiek v EHP

Celková výška činnosti upísanej v rámci slobody poskytovať služby podľa podnikov a všetkých pobočiek v EHP

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Krajina

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Predpísané poistné

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provízie

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Podľa členských štátov EHP

Podľa významných štátov mimo EHP

 

 

Činnosť upísaná v posudzovanej krajine podľa pobočiek v EHP, ktoré sú v tejto krajine usadené

Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby podľa pobočiek v EHP, ktoré sú usadené v posudzovanej krajine

Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby v posudzovanej krajine podľa podnikov alebo pobočiek v EHP

Činnosť upísaná v posudzovanej krajine podľa pobočiek v EHP, ktoré sú v tejto krajine usadené

Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby podľa pobočiek v EHP, ktoré sú usadené v posudzovanej krajine

Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby v posudzovanej krajine podľa podnikov alebo pobočiek v EHP

Upísaná činnosť podľa pobočiek vo významných nečlenských štátoch EHP

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Krajina

R0010

 

 

 

 

Predpísané poistné

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provízie

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici Solventnosť II, okrem zodpovednosti dopravcu

 

 

Podnik

Podľa členských štátov EHP

 

 

Sloboda poskytovať služby

Pobočka

Sloboda poskytovať služby

Pobočka

Sloboda poskytovať služby

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Krajina

R0010

 

 

 

 

 

Frekvencia nárokov z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (okrem zodpovednosti dopravcu)

R0020

 

 

 

 

 

Priemerné náklady nárokov z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (okrem zodpovednosti dopravcu)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti 

 

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia a zaistenia (priama činnosť a prijaté proporcionálne zaistenie)

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Predpísané poistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia a zaistenia (priama činnosť a prijaté proporcionálne zaistenie)

Skupina činnosti pre:

prijaté neproporcionálne zaistenie

Spolu

 

 

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

Zdravotné

Úrazové

Námorné, letecké a dopravné

Nehnuteľnosti

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Predpísané poistné

 

 

Brutto – priama činnosť

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto – priama činnosť

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto – priama činnosť

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

Brutto – priama činnosť

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investícií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na likvidáciu poistných udalostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na obstaranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijné náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkom

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia

Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie

Spolu

 

 

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

Zdravotné

Úrazové

Námorné, letecké a dopravné

Nehnuteľnosti

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investícií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na likvidáciu poistných udalostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na obstaranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijné náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priama činnosť

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné náklady

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkom

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce zo životného poistenia

Záväzky vyplývajúce zo životného zaistenia

Spolu

 

 

Zdravotné poistenie

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv o neživotnom poistení a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv o neživotnom poistení a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie

Životné zaistenie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Predpísané poistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investícií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na likvidáciu poistných udalostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce zo životného poistenia

Záväzky vyplývajúce zo životného zaistenia

Spolu

 

 

Zdravotné poistenie

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv o neživotnom poistení a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv o neživotnom poistení a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie

Životné zaistenie

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Náklady na obstaranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijné náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné náklady

R2500