Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 , ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — SK — 01.10.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2424

zo 16. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 341 24.12.2015, s. 21)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017

  L 154

1

16.6.2017


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 071, 16.3.2016, s.  322 (2015/2424)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 110, 26.4.2016, s.  4 (2015/2424)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 267, 30.9.2016, s.  1 (2015/2424)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2424

zo 16. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Text s významom pre EHP)▼M1 —————

▼B

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2868/95 sa mení takto:

1. V pravidle 1 sa odsek 3 vypúšťa.

2. Pravidlo 2 sa vypúšťa.

3. Pravidlo 4 sa vypúšťa.

4. Pravidlo 5 sa vypúšťa.

5. Pravidlo 5a sa vypúšťa.

6. V pravidle 9 sa odsek 3 mení takto:

a) V písmene a) sa slová „pravidiel 1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „pravidiel 1 a 3 a článku 28 nariadenia“.

b) V písmene b) sa slová „pravidla 4 b)“ nahrádzajú slovami „článku 26 ods. 2 nariadenia“.

▼C2

6a. V pravidle 10 sa v odseku 1 slová „v pravidle 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „v článku 38 ods. 2 nariadenia“.

▼B

7. V pravidle 11 sa odsek 2 vypúšťa.

8. V pravidle 12 sa písmeno k) vypúšťa.

▼C2

8a. Pravidlo 23 sa vypúšťa.

8b. V pravidle 24 sa v odseku 1 slová „v pravidle 84 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v článku 87 ods. 2 nariadenia“.

▼B

9. Hlava IV sa vypúšťa.

▼C2

9a. V pravidle 47 sa slová „v pravidle 84 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v článku 87 ods. 2 nariadenia“.

▼B

10. V pravidle 62 sa v odseku 2 slová „v spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v Európskom hospodárskom priestore“.

11. V pravidle 71 sa v odseku 1 slová „v rámci spoločenstva“ nahrádzajú slovami „v Európskom hospodárskom priestore“.

12. V pravidle 76 sa odsek 2 vypúšťa.

13. Pravidlo 78 sa mení takto:

a) V odseku 2 písmene c) sa slová „v spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v Európskom hospodárskom priestore“.

b) V odseku 2 písmene b) a v odseku 3 sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“ a v odseku 5 sa slová „členských štátov“ nahrádzajú slovami „členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru“.

14. Pravidlo 84 sa vypúšťa.

15. Pravidlo 87 sa vypúšťa.

16. V hlave XI sa časť K vypúšťa.

▼C2

16a. V pravidle 93 sa v odseku 1 vypúšťajú slová „v opačnom prípade sa pravidlo 89 neuplatňuje“.

16b. V pravidle 93 sa v odseku 3 vypúšťajú slová „a pravidla 88“.

▼B

17. V pravidle 112 sa odsek 2 vypúšťa.

▼C2

17a. V pravidle 115 sa v odseku 6 vypúšťa odkaz na pravidlo 112 ods. 2.

17b. V pravidle 121 sa v druhom pododseku odseku 3 vypúšťa odkaz na pravidlo 112 ods.2.

▼B

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 2869/95 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 207/2009 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. marca 2016.

▼C3

Nasledujúce body článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú od 1. októbra 2017:

body 8, 18 s výnimkou článku 17 ods. 5b nariadenia (ES) č. 207/2009, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bod 26 v rozsahu, v akom sa týka článku 26 ods. 1 písm. d) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 29, bod 30 v rozsahu, v akom sa týka článku 30 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 31 v rozsahu, v akom sa týka článku 33 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 32 v rozsahu, v akom sa týka článku 34 ods. 1a, 4 a 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, body 33 a 34, bod 35 v rozsahu, v akom sa týka článku 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 37 v rozsahu, v akom sa týka článku 39 ods. 1 druhej vety a ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 43 v rozsahu, v akom sa týka článku 44 ods. 2, 3, 4a a 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 46 v rozsahu, v akom sa týka článku 48 ods. 5 tretej vety nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 47 v rozsahu, v akom sa týka článku 48a ods. 1 prvého pododseku a ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 48 v rozsahu, v akom sa týka článku 49 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 49 v rozsahu, v akom sa týka článku 50 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, body 61, 62 a 63, bod 64 v rozsahu, v akom sa týka článku 67 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 67 s výnimkou článku 74b ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 68, bod 71 v rozsahu, v akom sa týka článku 78 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 72 v rozsahu, v akom sa týka článku 79 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 73 s výnimkou článku 79b ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 79c ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 74 v rozsahu, v akom sa týka článku 80 ods. 1, 2 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 75 v rozsahu, v akom sa týka článku 82 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 76 v rozsahu, v akom sa týka článku 82a ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 77, bod 78 v rozsahu, v akom sa týka článku 85 ods. 1, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 80 v rozsahu, v akom sa týka článku 87 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. y) nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 84 v rozsahu, v akom sa týka článku 89 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 97 s výnimkou článku 113 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 98, bod 102 v rozsahu, v akom sa týka článku 119 ods. 5, 5a, 6, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 103, bod 108 v rozsahu, v akom sa týka článku 128 ods. 4 písm. o) nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 111 v rozsahu, v akom sa týka článku 132 ods. 2 tretej vety nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 113, bod 125, bod 126 v rozsahu, v akom sa týka článku 147 ods. 1 a 3 až 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 127 v rozsahu, v akom sa týka článku 148a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 128 v rozsahu, v akom sa týka článku 149 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 129 v rozsahu, v akom sa týka článku 153 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 130 v rozsahu, v akom sa týka článku 153a ods. 1 až 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 132 s výnimkou článku 154a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 135 v rozsahu, v akom sa týka článku 158 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 136, bod 137 v rozsahu, v akom sa týka článku 159 ods. 4 až 9 nariadenia (ES) č. 207/2009, bod 138 v rozsahu, v akom sa týka článku 161 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, a bod 139.

▼B

Článok 1 bod 108 tohto nariadenia v rozsahu, ►C1  v akom sa týka článku 124 ods. 1 písm. h) a článku 128 ods. 4 písm. n) nariadenia (ES) č. 207/2009, sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uvedeného v článku 124 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo ►C3  12 mesiacov po dátume stanovenom v prvom odseku tohto článku ◄ podľa toho, čo nastane skôr. Dovtedy vykonáva právomoci uvedené v článku 124 ods. 1 písm. h) ◄ nariadenia (ES) č. 207/2009 výkonný riaditeľ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vkladá sa táto príloha:
„PRÍLOHA -I

VÝŠKA POPLATKOV

A. Výška poplatkov, ktoré sa podľa tohto nariadenia uhrádzajú úradu, je (v EUR):

1. základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

1 000 EUR;

2. základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ podanú elektronicky (článok 26 ods. 2):

850 EUR;

3. poplatok za druhú triedu tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

50 EUR;

4. poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2):

150 EUR;

5. základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 800 EUR;

6. základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ podanú elektronicky (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 500 EUR;

7. poplatok za druhú triedu tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

50 EUR;

8. poplatok za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 26 ods. 2 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

150 EUR;

9. poplatok za rešerš pre prihlášku ochrannej známky EÚ (článok 38 ods. 2) alebo pre medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia (článok 38 ods. 2 a článok 155 ods. 2): 12 EUR vynásobených počtom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva uvedených v článku 38 ods. 2; uvedenú sumu a následné zmeny zverejní úrad v úradnom vestníku úradu;

10. poplatok za podanie námietok (článok 41 ods. 3):

320 EUR;

11. základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

1 000 EUR;

12. základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 47 ods. 3):

850 EUR;

13. poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

50 EUR;

14. poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 47 ods. 3):

150 EUR;

15. základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 800 EUR;

16. základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ v prípade elektronického podania (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

1 500 EUR;

17. poplatok za obnovu zápisu druhej triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

50 EUR;

18. poplatok za obnovu zápisu každej ďalšej triedy nad dve triedy tovarov a služieb kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 47 ods. 3 a článok 66 ods. 3 alebo článok 74a ods. 3):

150 EUR;

19. dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu zápisu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu (článok 47 ods. 3): 25 % oneskorene uhradeného poplatku za obnovu zápisu, najviac však 1 500 EUR;

20. poplatok za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti (článok 56 ods. 2):

630 EUR;

21. poplatok za odvolanie (článok 60 ods. 1):

720 EUR;

22. poplatok za žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu (článok 81 ods. 3):

200 EUR;

23. poplatok za žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo o premenu ochrannej známky EÚ (článok 113 ods. 1, tiež v spojení s článkom 159 ods. 1):

a) na národnú prihlášku ochrannej známky;

b) na vyznačenie členských štátov podľa madridského protokolu:

200 EUR;

24. poplatok za pokračovanie v konaní (článok 82 ods. 1):

400 EUR;

25. poplatok za vyhlásenie o rozdelení zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 49 ods. 4) alebo prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 44 ods. 4):

250 EUR;

26. poplatok za žiadosť o zápis licencie alebo iného práva k zapísanej ochrannej známke EÚ [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 22a ods. 2] alebo k prihláške ochrannej známky EÚ [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 22a ods. 2]:

a) udelenie licencie;

b) prevod licencie;

c) zriadenie vecného práva;

d) prevod vecného práva;

e) exekúcia:

200 EUR za zápis, ak sa však žiada o viaceré zápisy v rámci tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR;

27. poplatok za výmaz zápisu licencie alebo iného práva [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 35 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 24a ods. 3]: 200 EUR za výmaz, ak sa však žiada o zrušenie viacerých zápisov v tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR;

28. poplatok za úpravu zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 48 ods. 4):

200 EUR;

29. poplatok za vyhotovenie kópie prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 88 ods. 7), vyhotovenie kópie osvedčenia o zápise (článok 45 ods. 2) alebo vyhotovenie výpisu z registra (článok 87 ods. 7):

a) neoverená kópia alebo výpis:

10 EUR;

b) overená kópia alebo výpis:

30 EUR;

30. poplatok za nahliadnutie do spisov (článok 88 ods. 6):

30 EUR;

31. poplatok za vyhotovenie kópií spisových dokumentov (článok 88 ods. 7):

a) neoverená kópia:

10 EUR;

b) overená kópia:

30 EUR

plus za stranu nad 10 strán

1 EUR;

32. poplatok za oznámenie informácií uvedených v spise (článok 88 ods. 9):

10 EUR;

33. poplatok za preskúmanie určenia trov konania, ktoré sa musia nahradiť [pred 1. októbrom 2017 pravidlo 94 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2868/95 a od uvedeného dátumu článok 85 ods. 7]:

100 EUR;

34. poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky na úrade (pred 1. októbrom 2017 článok 147 ods. 5 a od uvedeného dátumu článok 147 ods. 4):

300 EUR.

B. Poplatky, ktoré sa uhrádzajú medzinárodnému úradu

I.   Individuálny poplatok za medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia.

1. Prihlasovateľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2. Majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý podá žiadosť o územné rozšírenie s vyznačením Únie následne po medzinárodnom zápise, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

3. Výška poplatkov podľa B.I.1 alebo B.I.2, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a) za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b) za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov alebo služieb.

II.   Individuálny poplatok za obnovu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia

1. Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, je povinný zaplatiť medzinárodnému úradu ako súčasť poplatkov za obnovu medzinárodného zápisu individuálny poplatok za vyznačenie Únie v súlade s článkom 8 ods. 7 madridského protokolu.

2. Výška poplatkov podľa B.II.1, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:

a) za individuálnu ochrannú známku: 820 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise;

b) za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku: 1 400 EUR; k tomu sa v relevantnom prípade pripočíta 50 EUR za druhú triedu tovarov a služieb a 150 EUR za každú ďalšiu triedu nad dve triedy tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise.“
PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODYNariadenie (ES) č. 2869/95

Nariadenie (ES) č. 207/2009

článok 1

článok 2

príloha -I časť A body 1 až 34

článok 3

článok 144 ods. 1

článok 4

článok 144 ods. 2

článok 5 ods. 1

článok 144a ods. 1 prvý pododsek

článok 5 ods. 2

článok 144a ods. 1 druhý pododsek

článok 5 ods. 3

článok 144a ods. 1 tretí pododsek

článok 6

článok 144a ods. 1 štvrtý pododsek

článok 7 ods. 1

článok 144a ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 144a ods. 3

článok 8

článok 144b

článok 9

článok 144c ods. 1 a 2

článok 10

článok 144c ods. 4

článok 11

príloha -I časť B I body 1 až 3

článok 12

príloha -I časť B II body 1 a 2

článok 13

článok 14

článok 15

Top