Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1189-20170109

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1189 z  28. apríla 2015 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1189/2017-01-09

02015R1189 — SK — 09.01.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1189

z 28. apríla 2015,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 193 21.7.2015, s. 100)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2282 z 30. novembra 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1189

z 28. apríla 2015,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ ( 1 ), sa týmto nariadením stanovujú požiadavky na ekodizajn týkajúce sa uvádzania kotlov na tuhé palivo s menovitým tepelným výkonom menším alebo rovným ako 500 kilowattov (kW) na trh a do prevádzky, a to vrátane tých, ktoré sú súčasťou zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení podľa vymedzenia v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/XXX.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) kotly vyrábajúce teplo výlučne na ohrev teplej pitnej alebo úžitkovej vody;

b) kotly na ohrev a rozvod plynných teplonosných médií, napríklad pary alebo vzduchu;

c) kogeneračné kotly na tuhé palivo s maximálnym elektrickým výkonom 50 kW alebo vyšším;

d) kotly na nedrevnú biomasu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Popri vymedzení pojmov stanovenom v článku 2 smernice 2009/125/ES sa na účely tohto nariadenia uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „kotol na tuhé palivo“ je zariadenie vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla, ktoré poskytuje teplo pre teplovodné systémy ústredného vykurovania s cieľom dosiahnuť a udržiavať na požadovanej úrovni vnútornú teplotu jedného alebo viacerých uzavretých priestorov so stratou tepla do svojho okolitého prostredia nie viac ako 6 % menovitého tepelného výkonu;

2. „teplovodný systém ústredného vykurovania“ je systém, ktorý používa vodu ako teplonosné médium na rozvod centrálne vyrobeného tepla do vykurovacích telies na vykurovanie uzavretých priestorov v budovách alebo ich častiach vrátane blokového vykurovania alebo sietí diaľkového vykurovania;

3. „zdroj tepla na tuhé palivo“ je časť kotla na tuhé palivo, ktorá vyrába teplo spaľovaním tuhých palív;

4. „menovitý tepelný výkon“ alebo „Pr“ je deklarovaný tepelný výkon kotla na tuhé palivo pri vykurovaní uzavretých priestorov prostredníctvom uprednostňovaného paliva, vyjadrený v kW;

5. „tuhé palivo“ je palivo, ktoré je pri normálnej izbovej teplote v pevnom skupenstve, vrátane tuhej biomasy a tuhého fosílneho paliva;

6. „biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybolovu a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu;

7. „drevná biomasa“ je biomasa pochádzajúca zo stromov, kríkov a krovia vrátane guľatiny, štiepaného dreva, lisovaného dreva vo forme peliet, lisovaného dreva vo forme brikiet a pilín;

8. „nedrevná biomasa“ je biomasa iná ako drevná biomasa, okrem iného vrátane slamy, tráv miscanthus (Ozdobnica čínska), trstiny, jadier, zŕn, jadier olív, olivových výliskov a škrupín orechov;

9. „fosílne palivo“ je palivo iné ako biomasa vrátane antracitu, hnedého uhlia, koksu, bitúmenového uhlia, pričom na účely tohto nariadenia zahŕňa aj rašelinu;

10. „kotol na biomasu“ je kotol na tuhé palivo, ktorý ako uprednostňované palivo používa biomasu;

11. „kotol na nedrevnú biomasu“ je kotol na biomasu, ktorý ako uprednostňované palivo používa nedrevnú biomasu, a v prípade ktorého nie sú drevná biomasa, fosílne palivo alebo zmes biomasy a fosílneho paliva uvedené v zozname iných vhodných palív;

12. „uprednostňované palivo“ je jedno tuhé palivo, v prípade ktorého sa uprednostňuje jeho používanie v kotle podľa pokynov výrobcu;

13. „iné vhodné palivo“ je tuhé palivo iné ako uprednostňované palivo, ktoré možno použiť v kotle na tuhé palivo podľa pokynov výrobcu a ktoré zahŕňa akékoľvek palivo, ktoré je uvedené v návode na montáž pre inštalatérov a v príručke pre koncového používateľa, na voľne prístupných webových lokalitách výrobcov, v technických propagačných materiáloch a v reklamách;

14. „kogeneračný kotol na tuhé palivo“ je kotol na tuhé palivo, ktorý je schopný súčasne vyrábať teplo aj elektrinu;

15. „sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru“ alebo „ηs “ je pomer medzi potrebou vykurovaného priestoru v určenej vykurovacej sezóne dodanou kotlom na tuhé palivo, a ročnou spotrebou energie potrebnou na uspokojenie tejto potreby, vyjadrený v %;

16. „tuhé častice“ sú častice rôzneho tvaru, štruktúry a hustoty, ktoré sú rozptýlené v plynnej fáze spalín;

V prílohe I sa uvádzajú dodatočné vymedzenia pojmov na účely príloh II až V.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn a časový rozvrh

1.  Požiadavky na ekodizajn pre kotly na tuhé palivo sú stanovené v prílohe II.

2.  Kotly na tuhé palivo musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 1 a 2 prílohy II od 1. januára 2020.

3.  Súlad s požiadavkami na ekodizajn sa meria a počíta v súlade s metódami stanovenými v prílohe III.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.  Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 ods. 2 smernice 2009/125/ES je vnútorná kontrola návrhu stanovená v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia stanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.  Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES musí technická dokumentácia obsahovať informácie stanovené v bode 2 písm. c) v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú postup overovania stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES na zaručenie súladu s požiadavkami stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre najhospodárnejšie kotly na tuhé palivo, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú stanovené v prílohe V.

Článok 7

Preskúmanie

1.  Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku a výsledok tohto preskúmania predloží konzultačnému fóru najneskôr 1. januára 2022. V preskúmaní sa predovšetkým posúdi, či je vhodné:

a) zahrnúť kotly na tuhé palivo s menovitým tepelným výkonom do 1 000 kilowattov;

b) zahrnúť kotly na nedrevnú biomasu, s požiadavkami na ekodizajn pre ich osobitné typy emisií znečisťujúcich látok;

c) stanoviť na obdobie po roku 2020 prísnejšie požiadavky na ekodizajn týkajúce sa energetickej účinnosti a emisií tuhých častíc, plynných organických zlúčenín a oxidu uhoľnatého a

d) meniť tolerancie pri overovaní.

2.  Komisia preskúma, či je vhodné zaviesť certifikáciu kotlov na tuhé palivo tretími stranami, a najneskôr 22. augusta 2018 predloží výsledky tohto preskúmania konzultačnému fóru.

Článok 8

Prechodné ustanovenia

Do 1. januára 2020 môžu členské štáty povoliť uvádzanie kotlov na tuhé palivo na trh a do prevádzky, ktoré sú v súlade s platnými vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a emisií tuhých častíc, plynných organických zlúčenín, oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vymedzenia pojmov platné pre prílohy II až V

Na účely príloh II až V sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „sezónne emisie vykurovania priestoru“ sú:

a) v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním vážený priemer emisií pri menovitom tepelnom výkone a emisií pri 30 % menovitého tepelného výkonu, vyjadrený v mg/m3;

b) v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu v nepretržitom režime, vážený priemer emisií pri menovitom tepelnom výkone a emisií pri 50 % menovitého tepelného výkonu, vyjadrený v mg/m3;

c) v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu alebo menej v nepretržitom režime, emisie pri menovitom tepelnom výkone, vyjadrené v mg/m3;

d) v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo emisie pri menovitom tepelnom výkone, vyjadrené mg/m3;

2. „kotol na fosílne palivo“ je kotol na tuhé palivo, pri ktorom je uprednostňovaným palivom fosílne palivo alebo zmes biomasy a fosílneho paliva;

3. „plášť kotla na tuhé palivo“ je časť kotla na tuhé palivo určená na montáž zdroja tepla na tuhé palivo;

4. „identifikačný kód modelu“ je obyčajne alfanumerický kód, ktorým sa odlišuje konkrétny model kotla na tuhé palivo od iných modelov tej istej obchodnej značky alebo mena výrobcu;

5. „kondenzačný kotol“ je kotol na tuhé palivo, v ktorom pri bežných prevádzkových podmienkach a pri daných prevádzkových teplotách vody dochádza k čiastočnej kondenzácii vodnej pary v spalinách s cieľom využiť latentné teplo tejto vodnej pary na účely vykurovania;

6. „kombinovaný kotol“ je kotol na tuhé palivo, ktorý je konštrukčne navrhnutý aj na dodávku tepla na ohrev teplej pitnej alebo úžitkovej vody so stanovenou teplotou, množstvom a prietokom v stanovenom čase, a je pripojený k vonkajšiemu zdroju pitnej alebo úžitkovej vody;

7. „iná drevná biomasa“ je drevná biomasa iná ako: guľatina s obsahom vlhkosti 25 % alebo menej, štiepané drevo s obsahom vlhkosti 15 % alebo viac, lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet, alebo piliny s obsahom vlhkosti rovným alebo nižším ako 50 %;

8. „obsah vlhkosti“ je podiel hmotnosti vody v palive a celkovej hmotnosti paliva, ktoré sa používa v kotloch na tuhé palivo;

9. „iné fosílne palivo“ je fosílne palivo iné ako bitúmenové uhlie, hnedé uhlie (vrátane brikiet), koks, antracit alebo brikety zo zmiešaných fosílnych palív;

10. „elektrická účinnosť“ alebo „ηel “ je pomer elektrického výkonu a celkového energetického príkonu kogeneračného kotla na tuhé palivo vyjadrený v %, pričom celkový energetický príkon sa vyjadruje ako GCV alebo ako celková energia vynásobená CC;

11. „spalné teplo“ alebo „GCV“ je celkové množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením jednotkového množstva paliva, ktoré má príslušný obsah vlhkosti, s kyslíkom pri ochladení produktov spaľovania na teplotu okolia; toto množstvo zahŕňa kondenzačné teplo vodnej pary vzniknutej spálením vodíka obsiahnutého v palive;

12. „konverzný súčiniteľ“ alebo „CC“ je súčiniteľ, ktorý vyjadruje odhadovanú 40 % priemernú účinnosť výroby elektriny v EÚ uvedenú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ ( 2 ); hodnota konverzného súčiniteľa je CC = 2,5;

13. „potreba elektrickej energie pri maximálnom tepelnom výkone“ alebo „elmax “ je spotreba elektrickej energie kotla na tuhé palivo pri menovitom tepelnom výkone vyjadrená v kW okrem spotreby elektrickej energie záložného ohrievača a zabudovaného sekundárneho zariadenia na zníženie emisií;

14. „potreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone“ alebo „elmin “ je spotreba elektrickej energie kotla na tuhé palivo pri príslušnom čiastočnom zaťažení vyjadrená v kW okrem spotreby elektrickej energie záložného ohrievača a zabudovaného zariadenia na zníženie sekundárnych emisií;

15. „záložný tepelný zdroj“ je elektrický odporový článok s Joulovým javom, ktorý vyrába teplo iba na to, aby sa zabránilo zamrznutiu kotla na tuhé palivo alebo teplovodných systémov ústredného vykurovania, alebo keď je dodávka tepla z vonkajšieho zdroja prerušená (aj počas údržby) alebo mimo prevádzky;

16. „príslušné čiastočné zaťaženie“ je v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním prevádzka pri 30 % menovitého tepelného výkonu a v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu, prevádzka pri 50 % menovitého tepelného výkonu;

17. „spotreba energie v pohotovostnom režime“ alebo „PSB “ je spotreba energie kotla na tuhé palivo v pohotovostnom režime, okrem spotreby energie zabudovaných sekundárnych zariadení na zníženie emisií, vyjadrená v kW;

18. „pohotovostný režim“ je stav, keď je kotol na tuhé palivo pripojený k sieťovému zdroju, jeho účelné fungovanie závisí od príkonu energie zo sieťového zdroja a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo zobrazenie informácií alebo stavu;

19. „sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime“ alebo „ηson “ je:

a) v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním vážený priemer užitočnej účinnosti pri menovitom tepelnom výkone a užitočnej účinnosti pri 30 % menovitého tepelného výkonu, vyjadrený v %;

b) v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu v nepretržitom režime, vážený priemer užitočnej účinnosti pri menovitom tepelnom výkone a užitočnej účinnosti pri 50 % menovitého tepelného výkonu, vyjadrený v %;

c) v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu alebo menej v nepretržitom režime, užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone, vyjadrená v %;

d) v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone, vyjadrená v %;

20. „užitočná účinnosť“ alebo „η“ je pomer užitočného tepelného výkonu a celkového energetického príkonu kotla na tuhé palivo vyjadrený v %, pričom celkový energetický príkon sa vyjadruje ako GCV alebo ako konečná energia vynásobená CC;

21. „užitočný tepelný výkon“ alebo „P“ je tepelný výkon kotla na tuhé palivo odovzdaný teplonosnému médiu, vyjadrený v kW;

22. „regulátor teploty“ je zariadenie, ktoré slúži ako rozhranie pre koncového používateľa pokiaľ ide o nastavenie hodnôt a času požadovanej vnútornej teploty, a oznamuje príslušné údaje rozhraniu kotla na tuhé palivo, napríklad centrálnej riadiacej jednotke, čím umožňuje regulovať teplotu v interiéri;

23. „spalné teplo bez vlhkosti“ alebo „GCVmf “ je celkové množstvo tepla uvoľnené dokonalým spálením jednotkového množstva paliva, ktoré je vysušením zbavené vlastnej vlhkosti, s kyslíkom pri ochladení produktov spaľovania na teplotu okolia; toto množstvo zahŕňa kondenzačné teplo vodnej pary vzniknutej spálením vodíka obsiahnutého v palive;

24. „ekvivalentný model“ je model uvedený na trh s rovnakými technickými parametrami stanovenými v tabuľke 1 bode 2 prílohy II, aké má iný model uvedený na trh rovnakým výrobcom.
PRÍLOHA II

Požiadavky na ekodizajn

1.    Osobitné požiadavky na ekodizajn

Od 1. januára 2020 musia kotly na tuhé palivo spĺňať tieto požiadavky:

a) sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade kotlov s menovitým tepelným výkonom 20 kW alebo menej nesmie byť nižšia ako 75 %;

b) sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade kotlov s menovitým tepelným výkonom nad 20 kW nesmie byť nižšia ako 77 %;

c) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade tuhých častíc nesmú byť vyššie ako 40 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s automatickým prikladaním, a nesmú byť vyššie ako 60 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s ručným prikladaním;

d) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade plynných organických zlúčenín nesmú byť vyššie ako 20 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s automatickým prikladaním, a nesmú byť vyššie ako 30 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s ručným prikladaním;

e) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade oxidu uhoľnatého nesmú byť vyššie ako 500 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s automatickým prikladaním, a nesmú byť vyššie ako 700 mg/m3, pokiaľ ide o kotly s ručným prikladaním;

f) sezónne emisie vykurovania priestoru v prípade oxidov dusíka nesmú byť vyššie ako 200 mg/m3, pokiaľ ide o kotly na biomasu, a nesmú byť vyššie ako 350 mg/m3, pokiaľ ide o kotly na fosílne palivo.

Tieto požiadavky musia byť splnené v prípade uprednostňovaného paliva a všetkých iných vhodných palív pre daný kotol na tuhé palivo.

2.    Požiadavky na informácie o výrobku

Od 1. januára 2020 sa musia uvádzať tieto informácie o výrobku týkajúce sa kotlov na tuhé palivo:

a) v návode na montáž pre montážne podniky a v príručke pre koncového používateľa, voľne prístupných webových lokalitách výrobcov, ich autorizovaných zástupcov a dovozcov:

1. informácie uvedené v tabuľke 1 spolu s ich technickými parametrami nameranými a vypočítanými v súlade s prílohou III a s uvedením počtu podstatných číselných hodnôt stanovených v tabuľke;

2. všetky osobitné opatrenia, ktoré sa musia vykonať pri montáži, inštalácii alebo údržbe kotla na tuhé palivo;

3. pokyny o správnom spôsobe prevádzky kotla na tuhé palivo a o požiadavkách na kvalitu pre uprednostňované palivo a všetky iné vhodné palivá;

4. pokiaľ ide o zdroje tepla na tuhé palivo určené pre kotly na tuhé palivo a plášte kotlov na tuhé palivo, ktoré majú byť vybavené takýmito zdrojmi tepla, ich charakteristiky, požiadavky na montáž (s cieľom zabezpečiť ich súlad s požiadavkami na ekodizajn kotlov na tuhé palivo), a podľa potreby zoznam kombinácií odporúčaných výrobcom;

b) v časti voľne prístupných webových lokalít výrobcov, ich autorizovaných zástupcov a dovozcov, určenej pre podnikateľov: informácie týkajúce sa demontáže, recyklácie a zneškodnení odpadu po skončení životnosti výrobku.

c) v technickej dokumentácii na účely posudzovania zhody podľa článku 4:

1. informácie uvedené v písm. a) a b);

2. zoznam všetkých ekvivalentných modelov, ak existuje;

3. ak uprednostňovaným palivom alebo iným vhodným palivom je iná drevná biomasa, nedrevná biomasa, iné fosílne palivo alebo iná zmes biomasy a fosílneho paliva podľa tabuľky 1, opis paliva dostatočný na jeho jednoznačnú identifikáciu a technická norma alebo špecifikácia paliva vrátane nameraného obsahu vlhkosti a nameraný obsah popola, a pri iných fosílnych palivách aj nameraný obsah nestálych látok v palive;

d) elektrický výkon trvalo vyznačený na kogeneračnom kotle na tuhé palivo.

Informácie uvedené v písm. c) možno spojiť s technickou dokumentáciou poskytnutou v súlade s opatreniami podľa smernice 2010/30/EÚ.Tabuľka 1

Požiadavky na informácie v prípade kotlov na tuhé palivo

Identifikačný(-é) kód(-y) modelu:

Režim prikladania: [ručné: kotol by sa mal prevádzkovať so zásobníkom teplej vody s objemom minimálne x (*1) litrov/automatické: odporúča sa prevádzkovať kotol so zásobníkom teplej vody s objemom minimálne x (*2) litrov]

Kondenzačný kotol: [áno/nie]

 

Kogeneračný kotol na tuhé palivo: [áno/nie]

Kombinovaný kotol: [áno/nie]

Palivo

Uprednostňované palivo (len jedno):

Iné vhodné palivá:

ηs [x %]:

Sezónne emisie vykurovania priestoru (*4)

POZ

CO

NOx

[x] mg/m3

Guľatina, obsah vlhkosti ≤ 25 %

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Štiepané drevo, obsah vlhkosti 15 – 35 %

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Štiepané drevo, obsah vlhkosti > 35 %

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Lisované drevo v podobe peliet alebo brikiet

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Iná drevná biomasa

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Nedrevná biomasa

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Bitúmenové uhlie

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Hnedé uhlie (vrátane brikiet)

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Koks

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Antracit

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Brikety zo zmiešaných fosílnych palív

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Iné fosílne palivo

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Brikety zo zmesi biomasy (30 – 70 %)/fosílneho paliva

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Iná zmes biomasy a fosílneho paliva

[áno/nie]

[áno/nie]

 

 

 

 

 

Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Užitočný tepelný výkon

 

Užitočná účinnosť

Pri menovitom tepelnom výkone

Pn  (*3)

x,x

kW

 

Pri menovitom tepelnom výkone

ηn

x,x

%

Pri [30 %/50 %] menovitého tepelného výkonu, podľa vhodnosti

Pp

[x,x/neuvádza sa]

kW

 

Pri [30 %/50 %] menovitého tepelného výkonu, podľa vhodnosti

ηp

[x,x/ neuvádza sa]

%

Kogeneračné kotly na tuhé palivo: elektrická účinnosť

 

Vlastná spotreba elektriny

 

Pri menovitom tepelnom výkone

elmax

x,xxx

kW

Pri menovitom tepelnom výkone

ηel,n

x,x

%

 

Pri [30 %/50 %] menovitého tepelného výkonu, podľa vhodnosti

elmin

[x,xxx/ neuvádza sa]

kW

 

zabudovaného sekunárneho zariadenia na zníženie emisií, podľa vhodnosti

[x,xxx/ neuvádza sa]

kW

 

V pohotovostnom režime

PSB

x,xxx

kW

 

Kontaktné údaje

Meno a adresa výrobcu alebo autorizovaného zástupcu.

 

(*1)   Objem zásobníka = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) alebo 300 litrov, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia, pričom Pr je uvedený v kW

(*2)   Objem zásobníka = 20 × Pr , pričom Pr je uvedený v kW

(*3)   Pri uprednostňovanom palive sa Pn rovná Pr

(*4)   TČ = tuhé častice, POZ = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NOx = oxidy dusíka
PRÍLOHA III

Merania a výpočty

1.

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo s použitím iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy. Musia spĺňať podmienky a technické parametre stanovené v bodoch 2 až 6.

2.

Všeobecné podmienky pre merania a výpočty

a) Kotly na tuhé palivo sa skúšajú na uprednostňované palivo a na všetky iné vhodné palivá, uvedené v tabuľke 1 prílohy II s výnimkou toho, že kotly skúšané na štiepané drevo s obsahom vlhkosti viac než 35 % spĺňajúce príslušné požiadavky sa považujú za vyhovujúce aj takýmto požiadavkám pre štiepané drevo s obsahom vlhkosti 15 až 35 % a nemusia sa skúšať na štiepané drevo s obsahom vlhkosti 15 až 35 %.

b) Deklarované hodnoty sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a sezónnych emisií vykurovania priestoru sa zaokrúhlia na najbližšie celé číslo.

c) Každý zdroj tepla na tuhé palivo určený pre kotol na tuhé palivo a každý plášť kotla na tuhé palivo, ktorý má byť vybavený takýmto zdrojom tepla, sa musí skúšať s vhodným plášťom kotla na tuhé palivo a zdrojom tepla.

3.

Všeobecné podmienky pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru

a) Merajú sa hodnoty užitočnej účinnosti ηn , ηp prípadne hodnoty užitočného tepelného výkonu Pn , Pp. Pri kogeneračných kotloch na tuhé palivo sa meria aj elektrická účinnosť ηel,n .

b) Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs sa vypočíta ako sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime ηson upravená o príspevky zohľadňujúce reguláciu teploty, vlastnú spotrebu elektriny a v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo upravená pripočítaním elektrickej účinnosti vynásobenej konverzným súčiniteľom CC vo výške 2,5.

c) Spotreba elektrickej energie sa vynásobí konverzným súčiniteľom CC vo výške 2,5.

4.

Osobitné podmienky pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru

a) Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs sa vymedzuje takto:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)

kde:

1.  ηson je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime vyjadrená ako percentuálna hodnota a vypočítaná podľa bodu 4 písm. b);

2.  F(1) predstavuje stratu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru z dôvodu príspevkov regulácie teploty, F(1) = 3 %;

3.  F(2) predstavuje záporný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru z dôvodu vlastnej spotreby energie, vyjadrený ako percentuálna hodnota a vypočítaný podľa bodu 4 písm. c);

4.  F(3) predstavuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru z dôvodu elektrickej účinnosti kogeneračných kotlov na tuhé palivo, vyjadrený ako percentuálna hodnota a vypočítaný takto:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b) sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime ηson sa vypočíta takto:

1. v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu v nepretržitom režime, a v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

2. v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu alebo menej v nepretržitom režime, a v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo:

ηson = ηn

c)  F(2) sa vypočíta takto:

1. v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu v nepretržitom režime, a v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2. v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu alebo menej v nepretržitom režime, a v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.

Výpočet spalného tepla

Spalné teplo (GCV) sa získa z hodnoty spalného tepla bez vlhkosti (GCVmf ) použitím tohto prevodu:

GCV = GCVmf × (1 – M)

kde:

a) hodnoty GCVGCVmf sú vyjadrené v megajouloch na kilogram;

b)  M je obsah vlhkosti v palive vyjadrený ako podiel.

6.

Sezónne emisie vykurovania priestoru

a) Emisie tuhých častíc, plynných organických zlúčenín, oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka sa vyjadrujú normalizované na suché spaliny s 10 % kyslíka a pri štandardných podmienkach 0 °C a 1 013 hPa.

b) Sezónne emisie vykurovania priestoru Es, pokiaľ ide o tuhé častice, plynné organické zlúčeniny, oxid uhoľnatý a oxidy dusíka, sa vypočítajú takto:

1. v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu v nepretržitom režime, a v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním:

Es  = 0,85 × Es,p  + 0,15 × Es,n

2. v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu alebo menej v nepretržitom režime, a v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo:

Es = Es,n

kde:

a)  Es,p sú podľa vhodnosti emisie tuhých častíc, plynných organických zlúčenín, oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka namerané pri 30 % alebo 50 % menovitého tepelného výkonu;

b)  Es,n sú emisie tuhých častíc, plynných organických zlúčenín, oxidu uhoľnatého prípadne oxidov dusíka namerané pri menovitom tepelnom výkone.

c) Emisie tuhých častíc sa merajú gravimetrickou metódou okrem tuhých častíc vytvorených plynnými organickými zlúčeninami, keď sa spaliny zmiešajú s okolitým vzduchom.

d) Emisie oxidov dusíka sa vypočítajú ako súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, a vyjadrujú sa ako oxid dusičitý.

▼M1
PRÍLOHA IV

Overovanie súladu výrobku orgánmi dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a výrobca alebo dovozca ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii alebo pri interpretácii týchto hodnôt s cieľom dosiahnuť súlad alebo prezentovať lepší výkon.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v tejto prílohe, orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1. Orgány členských štátov overujú iba jednu jednotku modelu.

2. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak:

a) hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než zodpovedajúce výsledky meraní vykonaných podľa jeho písmena g) a

b) deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a prípadné požadované informácie o výrobku, ktoré uverejnil výrobca alebo dovozca, nezahŕňajú hodnoty, ktoré sú pre výrobcu alebo dovozcu priaznivejšie než deklarované hodnoty a

c) ak orgány členských štátov skúšajú jednotku modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri testovaní, ako aj hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnou toleranciou overovania, ako sa uvádza v tabuľke 2. Jednotka sa musí skúšať s jedným alebo viacerými palivami, ktorých vlastnosti sa nachádzajú v tom istom rozsahu, ako palivo(-á), ktoré použil výrobca pri meraniach opísaných v prílohe III.

3. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahne, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely, nie sú v súlade s týmto nariadením.

4. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať ďalšie tri jednotky jedného alebo viacerých rôznych modelov, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely.

5. Model je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, ak je pri týchto troch jednotkách aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami overovania uvedenými v tabuľke 2.

6. Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, príslušný model a všetky modely, ktoré boli v technickej dokumentácii výrobcu alebo dovozcu uvedené ako ekvivalentné modely, nie sú v súlade s týmto nariadením.

7. Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe III.

Orgány členských štátov uplatňujú na účely požiadaviek uvedených v tejto prílohe iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 1 a používajú iba postup opísaný v bodoch 2 až 7. Neuplatňujú sa nijaké iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 2

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru, ηs

Určená hodnota nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota o viac ako 4 %.

Emisie tuhých častíc

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 9 mg/m3.

Emisie plynných organických zlúčenín

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 7 mg/m3.

Emisie oxidu uhoľnatého

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 30 mg/m3.

Emisie oxidov dusíka

Určená hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 30 mg/m3.

▼B
PRÍLOHA V

Orientačné referenčné hodnoty uvedené v článku 6

Orientačné referenčné hodnoty pre najlepšie technológie dostupné na trhu kotlov na tuhé palivo v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sú uvedené v ďalšom texte. V čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nebol identifikovaný ani jeden kotol na tuhé palivo vyhovujúci všetkým hodnotám stanoveným v odsekoch 1 a 2. Niekoľko kotlov na tuhé palivo vyhovuje jednej alebo viacerým týmto hodnotám:

1. Pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru: 96 % v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo, 90 % v prípade kondenzačných kotlov a 84 % v prípade ostatných kotlov na tuhé palivo.

2. Pre sezónne emisie vykurovania priestoru:

c) 2 mg/m3, pokiaľ ide o tuhé častice z kotlov na biomasu; 10 mg/m3 z kotlov na fosílne palivo;

d) 1 mg/m3, pokiaľ ide o plynné organické zlúčeniny;

e) 6 mg/m3, pokiaľ ide o oxid uhoľnatý;

f) 97 mg/m3, pokiaľ ide o oxidy dusíka z kotlov na biomasu; 170 mg/m3 z kotlov na fosílne palivo.

Z referenčných hodnôt uvedených v bodoch 1 a 2 písm. a) až d) nevyhnutne nevyplýva, že v prípade jediného kotla na tuhé palivo je dosiahnuteľná kombinácia týchto hodnôt. Príkladom dobrej kombinácie je existujúci model so sezónnou energetickou účinnosťou vykurovania priestoru 81 % a sezónnymi emisiami vykurovania priestoru 7 mg/m3, pokiaľ ide o tuhé častice, 2 mg/m3, pokiaľ ide o plynné organické zlúčeniny, 6 mg/m3, pokiaľ ide o oxid uhoľnatý a 120 mg/m3, pokiaľ ide o oxidy dusíka.( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

Top