EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0840-20200715

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/840 z 29. mája 2015 o kontrolách vykonávaných zodpovednými orgánmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/840/2020-07-15

02015R0840 — SK — 15.07.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/840

z 29. mája 2015

o kontrolách vykonávaných zodpovednými orgánmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

(Ú. v. ES L 134 30.5.2015, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1019 z 13. júla 2020,

  L 225

13

14.7.2020
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/840

z 29. mája 2015

o kontrolách vykonávaných zodpovednými orgánmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadeniaČlánok 1

Administratívna kontrola

1.  Zodpovedný orgán vykoná administratívne kontroly všetkých finančných vyhlásení zaslaných príjemcami s cieľom získať finančné prostriedky Únie v súlade s dohodami o grante vymedzenými v článku 1 písmene d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1042/2014 ( 1 ) (ďalej len „finančné výkazy“). Tieto kontroly zahŕňajú aspoň tieto prvky:

a) 

kontroly zamerané na potvrdenie formálnej správnosti a aritmetickej presnosti finančných vyhlásení;

b) 

kontroly na potvrdenie toho, že projekt dosiahol ciele stanovené v dohode o grante alebo že sa dosiahol pokrok pri dosahovaní týchto cieľov;

c) 

analytické preskúmanie s cieľom posúdiť relevantnosť výdavkov vykázaných vo finančných vyhláseniach a ich súlad s požiadavkami stanovenými v dohode o grante a uplatniteľnými pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami.

2.  Ak administratívne kontroly odhalia nezrovnalosti, zodpovedný orgán vykoná podrobné kontroly s cieľom posúdiť zákonnosť a správnosť výdavkov, a to najmä preskúmaním vybranej vzorky podporných dokladov.

3.  Zodpovedný orgán môže požiadať príjemcu o osvedčenie o audite a správu o audite, ktoré sa vzťahujú na všetky aspekty uvedené v ods. 1 písm. a) a c) a ktoré sú vydané nezávislým audítorom. V takomto prípade zodpovedný orgán stanoví rozsah kontrol, ktoré má vykonať nezávislý audítor, ako aj vzor audítorskej správy.

Článok 2

Všeobecné zásady týkajúce sa kontrol na mieste

Zodpovedný orgán vykonáva finančné a operačné kontroly na mieste.

Kontroly na mieste sa vykonávajú na základe dokumentácie a záznamov, ktoré vedú príjemcovia projektov.

Neohlásené kontroly na mieste sa môžu vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v prípade, že by miera istoty mohla byť oslabená, ak by bola kontrola ohlásená.

Článok 3

Finančné kontroly na mieste

1.  Finančné kontroly na mieste sa zameriavajú na poskytnutie dostatočnej miery istoty o zákonnosti a správnosti transakcií a zmlúv, o ktoré sa opierajú finančné vyhlásenia.

2.  Zodpovedný orgán overí, či:

a) 

výdavky týkajúce sa finančných vyhlásení zodpovedajú účtovným záznamom a podporným dokladom, ktoré vedú príjemcovia projektov;

b) 

výdavky týkajúce sa finančných vyhlásení sú v súlade s požiadavkami oprávnenosti stanovenými v dohode o grante a uplatniteľnými pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami;

c) 

zdroje financovania sú v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

3.  Bez toho aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 tohto nariadenia, finančné kontroly na mieste pokrývajú najmenej 10 % kumulovaného príspevku Únie na projekty, ktoré sú v ročných účtovných závierkach uvedených v článku 39 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 vykázané ako dokončené.

Článok 4

Podmienky pre zníženie alebo zvýšenie finančných kontrol na mieste

1.  Zodpovedný orgán zistí mieru chybovosti v príspevku Únie kontrolovanom v ročných účtovných závierkach uvedených v článku 39 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 za rozpočtový rok N.

2.  Zodpovedný orgán môže znížiť pokrytie finančných kontrol na mieste v nasledujúcom rozpočtovom roku N + 1, ak sú splnené tieto dve podmienky:

a) 

miera chybovosti je menej ako 2 % príspevku Únie kontrolovanom v ročných účtovných závierkach za rozpočtový rok N;

b) 

finančné kontroly na mieste vykonané od začiatku národného programu pokrývajú najmenej 10 % celkového príspevku Únie na všetky projekty, ktoré sú v ročných účtovných závierkach od začiatku programu vykázané ako dokončené.

3.  Keď je miera chybovosti vyššia alebo sa rovná 2 % príspevku Únie kontrolovaného v ročných účtovných závierkach za rozpočtový rok N, zodpovedný orgán analyzuje závažnosť tejto miery chybovosti, aby sa zistil rozsah a vplyv chýb a určilo sa, či je miera chybovosti reprezentatívna pre celý súbor vykázaných platieb. Zodpovedný orgán prijme potrebné preventívne a nápravné opatrenia vrátane dodatočných kontrol a uvedie výsledky tejto analýzy v ročnom súhrne uvedenom v článku 59 ods. 5 písm. b) prvom pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 ( 2 ).

Finančné kontroly na mieste za nasledujúci rozpočtový rok (N + 1) pokrývajú percentuálny podiel kumulovaného príspevku Únie na projekty vykázané ako dokončené v ročných účtovných závierkach za rozpočtový rok N + 1, ktorý je vyšší ako zodpovedajúci percentuálny podiel vo finančnom roku N. Tento vyšší percentuálny podiel nesmie byť nižší ako 10 %. Okrem toho, do rozpočtového roku N + 1 pokrývajú finančné kontroly na mieste vykonávané od začiatku národného programu najmenej 10 % kumulovaného príspevku Únie na všetky projekty, ktoré sú v ročných účtovných závierkach od začiatku programu vykázané ako dokončené.

Keď miera chybovosti vyplývajúca zo zvýšených kontrol vykonaných v roku N + 1 klesne pod 2 %, zodpovedný orgán v nasledujúcom rozpočtovom roku (N + 2) vykoná finančné kontroly na mieste v prípade minimálne 10 % kumulovaného príspevku Únie na projekty, ktoré boli v ročných účtovných závierkach za rozpočtový rok N + 2 vykázané ako dokončené.

Článok 5

Operačné kontroly na mieste

1.  Počas vykonávania operačných kontrol na mieste zodpovedný orgán overí, či sa konkrétny projekt realizuje v súlade s dohodou o grante. Najmä skontroluje, že ukazovatele, ktoré uviedli príjemcovia, sú spoľahlivé a že projekt prebieha bez zbytočného zdržania.

▼M1

2.  Operačné kontroly na mieste vykonané v rozpočtovom roku N pokrývajú najmenej 20 % počtu projektov realizovaných počas tohto rozpočtového roka, ako boli vykázané v príslušných ročných účtovných závierkach uvedených v článku 39 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. Ak nie je možné toto minimum dosiahnuť v rozpočtovom roku N v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, tak sa kontroly, ktoré sa nevykonali v rozpočtovom roku N, vykonajú neskôr počas programového obdobia.

▼B

Článok 6

Metodika výberu vzorky pre kontroly na mieste

Zodpovedný orgán vykonáva kontroly na mieste na vzorke projektov, ktoré predstavujú vhodnú kombináciu typov a veľkostí projektov, transakcií, príjemcov a realizačných režimov. Vzorka zohľadňuje všetky rizikové faktory, ako aj aspekty nákladov a prínosov kontrol.

Článok 7

Správy z kontrol

1.  Zodpovedný orgán vypracuje správu o každej administratívnej kontrole a kontrole na mieste, pričom uvedie tieto informácie:

a) 

úplné údaje o projekte a príslušnej dohode o grante;

b) 

meno a podpis kontrolóra;

c) 

názov príjemcu;

d) 

druh kontrol (administratívna, finančná alebo operačná na mieste alebo ich kombinácia);

e) 

v prípade potreby rozsah kontroly;

f) 

výdavky spadajúce do rozsahu kontroly a skutočne overené výdavky (vzorka);

g) 

sumu výdavkov, ktoré sa považujú za neoprávnené a

h) 

opis hlavných zistení, nedostatkov, chýb a nezrovnalostí, dodatočných kontrol a analýz, ktoré boli vykonané, ako aj odporúčania a navrhované nápravné opatrenia a reakciu príjemcu.

2.  Správa z kontroly sa môže predložiť ako kontrolný zoznam.

Článok 8

Osobitné podmienky

Ak zodpovedný orgán pôsobí ako vykonávajúci subjekt, ako sa uvádza v článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1042/2014, administratívne kontroly a kontroly na mieste uvedené v článkoch 1 a 2 tohto nariadenia vykonáva subjekt alebo osoba funkčne nezávislá od subjektov alebo osôb, ktoré projekt riadia.

Článok 9

Uchovávanie podporných dokladov

1.  Zodpovedný orgán zabezpečí, aby všetky záznamy, dokumenty a metaúdaje týkajúce sa vykazovaných výdavkov, pridelených príjmov a vykonaných auditov a kontrol boli uchovávané tak, aby boli k dispozícii Komisii (vrátane úradu OLAF) a Európskemu dvoru audítorov najmenej počas štyroch rokov nasledujúcich po rozpočtovom roku, v ktorom bola vykázaná posledná platba.

Na tento účel zodpovedný orgán stanoví pravidlá týkajúce sa uchovávania záznamov, dokumentov a metaúdajov príjemcami.

2.  Ak príslušný zodpovedný orgán zistí nezrovnalosti, podporné doklady uvedené v odseku 1 sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po roku, v ktorom príslušné sumy boli v plnej výške vymožené od príjemcu a pripísané na účet národného programu.

3.  Ak sa začne postup overovania súladu, ako sa uvádza v článku 47 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, podporné doklady uvedené v odseku 1 tohto článku sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom sa tento postup ukončí.

4.  Ak je rozhodnutie o súlade predmetom súdneho konania na Súdnom dvore Európskej únie, relevantné podporné doklady sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom bolo toto konanie ukončené.

5.  Podporné doklady uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 4 sa uchovávajú tak, aby boli k dispozícii Komisii v papierovej alebo elektronickej forme.

Dokumenty sa môžu uchovávať výlučne v elektronickej podobe iba vtedy, ak vnútroštátne právne predpisy členského štátu povoľujú použitie dokumentov v elektronickej podobe ako dôkazu príslušných transakcií v rámci vnútroštátnych súdnych konaní.

6.  Členské štáty môžu stanoviť dlhšie obdobia uchovávania podporných dokladov.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.( 1 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1042/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o určenie zodpovedných orgánov a ich riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov auditu (Ú. v. EÚ L 289, 3.10.2014, s. 3).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Top