EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0758-20180331

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z  29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/2018-03-31

02015R0758 — SK — 31.03.2018 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/758

z 29. apríla 2015

o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

(Ú. v. ES L 123 19.5.2015, s. 77)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/79 z 12. septembra 2016,

  L 12

44

17.1.2017
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/758

z 29. apríla 2015

o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ESČlánok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné požiadavky pre typové schválenie ES vozidiel, pokiaľ ide o palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112 a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1, ako sú vymedzené v bodoch 1.1.1 a 1.2.1 v časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES, a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 navrhnuté a vyrobené pre tieto vozidlá.

Nevzťahuje sa na tieto vozidlá:

a) vozidlá vyrábané v malých sériách schválených podľa článkov 22 a 23 smernice 2004/46/ES;

b) vozidlá schválené podľa článku 24 smernice 2007/46/ES;

c) vozidlá, ktoré z technických dôvodov nie je možné vybaviť vhodným mechanizmom na vytvorenie volania eCall, určené v súlade s odsekom 2.

2.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8, v ktorých určí triedy vozidiel z kategórií M1 a N1, ktoré z technických dôvodov nie je možné vybaviť vhodným mechanizmom na vytvorenie volania eCall, a to na základe štúdie posúdenia nákladov a prínosov vykonanej alebo nariadenej Komisiou a po zohľadnení všetkých príslušných bezpečnostných a technických aspektov.

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 3 smernice 2007/46/ES uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112“ je núdzový systém obsahujúci palubné zariadenie a prostriedky na vytvorenie, riadenie a vykonanie prenosu volania eCall, ktorý je aktivovaný buď automaticky palubnými senzormi, alebo manuálne a ktorý prostredníctvom verejnej mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete prenáša minimálny súbor údajov a pomocou linky 112 vytvára audiokanál medzi osobami vo vozidle a strediskom tiesňového volania pre eCall;

2. „eCall“ je tiesňové volanie z vozidla na linku 112, ktoré sa vytvorí automaticky aktivovaním palubnými senzormi alebo manuálne a ktoré prostredníctvom verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí prenáša minimálny súbor údajov a vytvára audiokanál medzi vozidlom a strediskom tiesňového volania pre eCall;

3. „stredisko tiesňového volania“ je fyzické miesto, ktoré ako prvé prijíma tiesňové volania v rámci zodpovednosti verejného orgánu alebo súkromnej organizácie uznanej príslušným členským štátom;

4. „najvhodnejšie stredisko tiesňového volania“ je stredisko, ktoré príslušné orgány vopred určia na prijímanie tiesňových volaní z určitej oblasti alebo tiesňových volaní určitého typu;

5. „stredisko tiesňového volania pre eCall“ je najvhodnejšie stredisko tiesňového volania, ktoré vopred určia orgány na prvotné prijatie a spracovanie volaní eCall;

6. „minimálny súbor údajov“ sú informácie určené podľa normy Telematika v cestnej doprave. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall (STN EN 15722:2011), ktoré sa odosielajú do strediska tiesňového volania pre eCall;

7. „palubné zariadenie“ je zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré poskytuje palubné údaje alebo má prístup k palubným údajom, ktoré sú potrebné na uskutočnenie transakcie eCall prostredníctvom verejnej mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete;

8. „transakcia eCall“ je zriadenie relácie mobilnej bezdrôtovej komunikácie vo verejnej bezdrôtovej komunikačnej sieti, prenos minimálneho súboru údajov z vozidla do strediska tiesňového volania pre eCall a vytvorenie audiokanála medzi vozidlom a týmto strediskom;

9. „verejná mobilná bezdrôtová komunikačná sieť“ je mobilná bezdrôtová komunikačná sieť dostupná verejnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES ( 1 ) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES ( 2 );

10. „volanie eCall podporované službami tretích strán“ alebo „volanie eCall STS“ je palubné tiesňové volanie poskytovateľovi služieb tretích strán, ktoré sa uskutočňuje automaticky aktivovaním palubnými senzormi alebo manuálne a ktoré prostredníctvom verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí prenáša minimálny súbor údajov a vytvára audiokanál medzi vozidlom a poskytovateľom služieb tretích strán;

11. „poskytovateľ služieb tretích strán“ je organizácia uznaná vnútroštátnymi orgánmi za oprávnenú prijímať volanie eCall STS a postúpiť minimálny súbor údajov stredisku tiesňového volania pre eCall;

12. „palubný systém eCall pre služby tretích strán“ je systém aktivovaný automaticky palubnými senzormi alebo manuálne, ktorý prostredníctvom verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí prenáša minimálny súbor údajov a vytvára audiokanál medzi vozidlom a poskytovateľom služieb tretích strán.

Článok 4

Všeobecné povinnosti výrobcov

Výrobcovia preukazujú, že všetky nové typy vozidiel uvedené v článku 2 sú vybavené pevne zabudovaným palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

Článok 5

Osobitné povinnosti výrobcov

1.  Výrobcovia zabezpečia, aby všetky nové typy ich vozidiel a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 navrhnuté a vyrobené pre tieto vozidlá boli vyrobené a schválené v súlade s týmto nariadením a v delegovaných a vykonávajúcich aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

2.  Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v prípade závažnej nehody, zistenej aktiváciou jedného alebo viacerých senzorov alebo procesorov vo vozidle, ktorá sa stane na území Únie, zabezpečené automatické vytvorenie volania eCall na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.

Výrobcovia preukážu, že nové typy vozidiel sú vyrobené tak, aby bola zabezpečená aj možnosť manuálneho vytvorenia volania eCall na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.

Výrobcovia zabezpečia, aby ovládanie manuálneho spustenia palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 bolo navrhnuté tak, aby sa predišlo nesprávnemu použitiu.

3.  Odsekom 2 nie je dotknuté právo majiteľa vozidla použiť okrem palubného systému eCall využívajúceho linku 112 aj palubný systém eCall pre služby tretích strán poskytujúci rovnaké služby, a to za predpokladu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) palubný systém eCall pre služby tretích strán spĺňa normu STN EN 16102:2011 Inteligentné dopravné systémy. eCall. Prevádzkové požiadavky na podporu tretej strany;

b) výrobcovia zabezpečia, aby bol vždy aktívny len jeden systém a aby sa v prípade nefunkčnosti palubného systému eCall pre služby tretích strán automaticky spustil palubný systém eCall využívajúci linku 112;

c) majiteľ vozidla má vždy právo rozhodnúť sa použiť namiesto palubného systému pre služby tretích strán palubný systém eCall využívajúci linku 112;

d) výrobcovia zahrnú do návodu na obsluhu informácie o práve uvedenom v písmene c).

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače v palubných systémoch eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 boli kompatibilné so službami určovania polohy poskytovanými systémami Galileo a EGNOS. Výrobcovia sa môžu navyše rozhodnúť aj pre kompatibilitu s inými satelitnými navigačnými systémami.

5.  Na účely typového schválenia ES sa prijímajú len tie palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, či už trvalo zabudované do vozidla alebo so samostatným typovým schválením, ktoré možno podrobiť skúškam.

6.  Výrobcovia preukážu, že v prípade výskytu závažnej systémovej poruchy, ktorá by spôsobila neschopnosť vytvoriť volanie eCall na linku 112, budú osoby vo vozidle upozornené.

7.  Palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je prístupný za primeraný poplatok nepresahujúci nominálnu hodnotu a bez diskriminácie pre všetkých nezávislých prevádzkovateľov na účely opravy a údržby v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007.

8.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8, v ktorých stanoví podrobné technické požiadavky a skúšky na typové schválenie ES vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a typové schválenie ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112.

▼M1

Technické požiadavky a skúšky uvedené v prvom pododseku sa zakladajú na požiadavkách stanovených v odsekoch 2 až 7 a podľa potreby na existujúcich normách týkajúcich sa volania eCall vrátane:

a) EN 16072:2015: „Inteligentné dopravné systémy – Elektronická bezpečnosť – Prevádzkové požiadavky na celoeurópske eCall“;

b) EN 16062:2015: „Inteligentné dopravné systémy – Elektronická bezpečnosť – Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAR) eCall“;

c) EN 16454: 2015 „Inteligentné dopravné systémy – Elektronická bezpečnosť – Testovanie zhody eCall od začiatku do konca“;

d) EN 15722:2015: „Inteligentné dopravné systémy – Elektronická bezpečnosť – Minimálny súbor dát pre eCall“;

e) EN 16102:2011: „Inteligentné dopravné systémy – eCall – Prevádzkové požiadavky na podporu tretej strany“;

f) akýchkoľvek ďalších európskych normách týkajúcich sa systémov eCall prijatých v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 ( 3 ) alebo predpisoch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (predpisy EHK OSN) týkajúcich sa systémov eCall, ku ktorým Únia pristúpila.

▼B

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016.

9.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 8 na účely aktualizácie verzií noriem uvedených v odseku 8 tohto článku v prípade prijatia novej verzie.

Článok 6

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov

1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté smernice 95/46/ES a 2002/58/ES. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 spĺňa pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v uvedených smerniciach.

2.  Osobné údaje spracúvané podľa tohto nariadenia sa použijú len na účely spracovania núdzových situácií uvedených v článku 5 ods. 2 prvom pododseku.

3.  Osobné údaje spracúvané podľa tohto nariadenia sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutné na účely spracovania núdzových situácií uvedených v článku 5 ods. 2 prvom pododseku. Tieto údaje sa úplne vymažú hneď, ako už nie sú na tento účel potrebné.

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112 neboli sledovateľné ani neboli nijakým spôsobom nepretržite sledované.

5.  Výrobcovia zabezpečia, aby sa údaje vo vnútornej pamäti palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 automaticky a nepretržite odstraňovali. Uchovávať sa môžu len tri posledné polohy vozidla, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné na určenie aktuálnej polohy a smeru jazdy v čase udalosti.

6.  Uvedené údaje nesmú byť pred vytvorením volania eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 dostupné mimo palubného systému pre žiadne subjekty.

7.  Do palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 sa zabudujú technológie na zvýšenie ochrany súkromia, aby sa tak pre používateľov systému eCall zabezpečila náležitá úroveň ochrany súkromia, a rovnako aj potrebné záruky na zabránenie sledovaniu a zneužitiu.

8.  Minimálny súbor údajov zasielaný palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 obsahuje iba minimálne množstvo informácií, ako sa uvádzajú v norme EN 15722:2011: Telematika v cestnej doprave. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall. Palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 sa neprenášajú žiadne ďalšie údaje. Minimálny súbor dát je uchovávaný spôsobom, ktorý umožňuje jeho úplné a trvalé vymazanie.

9.  Výrobcovia zabezpečia, aby sa v návode na použitie uviedli jasné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní údajov, ktoré sa uskutočňuje v rámci palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112. Ide o tieto informácie:

a) odkaz na právny základ spracúvania údajov;

b) skutočnosť, že palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je štandardne nastavený ako aktívny;

c) spôsoby spracúvania údajov, ktoré vykonáva palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112;

d) osobitné účely spracúvania v rámci systému eCall, ktoré sa obmedzujú na núdzové situácie uvedené v článku 5 ods. 2 prvom pododseku;

e) typy zhromažďovaných a spracúvaných údajov a informácie o príjemcoch týchto údajov;

f) čas, počas ktorého sa údaje uchovávajú v palubnom systéme eCall využívajúcom tiesňovú linku 112;

g) skutočnosť, že nedochádza k nepretržitému sledovaniu vozidla;

h) spôsoby vykonávania práv dotknutých osôb, ako aj kontaktná služba príslušná na spracovávanie žiadostí o prístup;

i) akékoľvek ďalšie potrebné informácie týkajúce sa sledovateľnosti, sledovania a spracúvania osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služby volania eCall STS a/alebo ďalších služieb s pridanou hodnotou, ktoré musí výslovne odsúhlasiť majiteľ a ktoré sú v súlade so smernicou 95/46/ES. Osobitne sa zohľadní skutočnosť, že môžu existovať rozdiely medzi spracúvaním údajov vykonávaným prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 a palubných systémov eCall pre služby tretích strán alebo ďalších služieb s pridanou hodnotou.

10.  Aby sa predišlo nedorozumeniu v súvislosti so sledovanými účelmi a pridanou hodnotou spracúvania, informácie uvedené v odseku 9 sa v návode na použitie uvedú oddelene pre palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a palubné systémy eCall pre služby tretích strán pred použitím systému.

11.  Výrobcovia zabezpečia, aby palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a každý ďalší systém poskytujúci službu volania eCall STS alebo službu s priadnou hodnotou boli navrhnuté tak, aby výmena osobných údajov medzi nimi nebola možná. Nevyužívanie systému poskytujúceho službu volania eCall STS alebo službu s pridanou hodnotou alebo odmietnutie dotknutej osoby udeliť súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účely služby volania eCall STS alebo služby s pridanou hodnotou nesmie negatívne ovplyvniť využívanie palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112.

12.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 8 s cieľom stanoviť:

a) podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy týkajúce sa uplatňovania pravidiel spracúvania osobných údajov uvedených v odsekoch 2 a 3;

b) podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa neuskutočnila výmena osobných údajov medzi palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 a systémami tretích strán, ako sa uvádza v odseku 11.

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016.

13.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ustanoví:

a) praktické opatrenia na posúdenie zamedzenia sledovateľnosti a sledovania vozidla podľa odsekov 4, 5 a 6;

b) vzor pre informovanie používateľa podľa odseku 9.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2

Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 9. júna 2016.

Článok 7

Povinnosti členských štátov

S účinnosťou od 31. marca 2018 vnútroštátne orgány udeľujú typové schválenie ES, pokiaľ ide o palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112, pre nové typy vozidiel a nové typy systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá, ktoré spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Článok 8

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 8 a 9 a článku 6 ods. 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. júna 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 8 a 9 a článku 6 ods. 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 8 a 9 a článku 6 ods. 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9

Vykonávacie akty

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia správne opatrenia na účely typového schválenia ES vozidiel s ohľadom na palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 navrhnuté a vyrobené pre tieto vozidlá, ako sa vyžaduje v článku 5 ods. 1, týkajúce sa:

a) vzorov pre informačné dokumenty poskytované výrobcami na účely typového schválenia;

b) vzorov osvedčení o typovom schválení ES;

c) vzoru/vzorov značky typového schválenia ES.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 9. júna 2016.

Článok 10

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá (TCMV) zriadený podľa článku 40 ods. 1 smernice 2007/46/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 11

Sankcie

1.  Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade nedodržania ustanovení tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia výrobcami. Prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo vykonávanie týchto sankcií. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii a bezodkladne jej oznámia akékoľvek ich dodatočné zmeny, ktoré ich ovplyvňujú.

2.  Medzi typy nedodržania ustanovení, ktoré majú podliehať sankciám, patria minimálne tieto:

a) nepravdivé vyhlásenie počas postupu schválenia alebo postupu vedúceho k zrušeniu;

b) falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia;

c) neposkytnutie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k zrušeniu, zamietnutiu alebo odobratiu typového schválenia;

d) porušenie ustanovení článku 6;

e) konanie v rozpore s ustanoveniami u článku 5 ods. 7.

Článok 12

Podávanie správ a preskúmanie

1.  Do 31. marca 2021 Komisia vypracuje hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch, pokiaľ ide o palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 vrátane miery jeho rozšírenia, a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Komisia preskúma, či by sa mal rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť na ďalšie kategórie vozidiel, akými sú napríklad ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary, dvojkolesové motorové vozidlá a poľnohospodárske traktory. V prípade potreby predloží Komisia na tento účel legislatívny návrh.

2.  V nadväznosti na rozsiahle konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a štúdiu na posúdenie nákladov a prínosov Komisia posúdi, či sú potrebné požiadavky na interoperabilnú, normalizovanú a zabezpečenú platformu s otvoreným prístupom. Komisia v prípade potreby a najneskôr do 9. júna 2017 prijme legislatívnu iniciatívu na základe týchto požiadaviek.

Článok 13

Zmeny smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, IV a XI k smernici 2007/46/ES sa týmto menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 ods. 2, článok 5 ods. 8 a 9, článok 6 ods. 12 a 13 a články 8, 9, 10 a 12 sa uplatňujú od 8. júna 2015.

Články, ktoré sa neuvádzajú v druhom odseku tohto článku, sa uplatňujú od 31. marca 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Zmeny smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení takto:

1. V prílohe I sa dopĺňajú tieto body:

„12.8. Systém eCall

12.8.1. Prítomnosť: áno/nie (1)

12.8.2. technický opis alebo výkresy zariadenia: …“

2. V časti I oddiele A prílohy III sa dopĺňajú tieto body:

„12.8. Systém eCall

12.8.1. Prítomnosť: áno/nie (1)“

.

3. V prílohe IV sa časť I mení takto:

a) Do tabuľky sa dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Regulačný akt

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

b) Doplnok 1 sa mení takto:

i) Do tabuľky 1 sa dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Regulačný akt

Špecifiká

Uplatniteľnosť a špecifické požiadavky

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

 

Neuplatňuje sa.“

ii) Do tabuľky 2 sa dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Regulačný akt

Špecifiká

Uplatniteľnosť a špecifické požiadavky

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

 

Neuplatňuje sa.“

c) V doplnku 2 sa oddiel 4. Technické požiadavky mení takto:

i) Do časti I sa dopĺňa tento bod: Vozidlá patriace do kategórie M1:Bod

Odkaz na regulačný akt

Alternatívne požiadavky

„72

Nariadenie (EÚ) 2015/758 (Systémy eCall)

Požiadavky uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.“

ii) Do časti II sa dopĺňa tento bod: Vozidlá patriace do kategórie N1:Bod

Odkaz na regulačný akt

Alternatívne požiadavky

„72

Nariadenie (EÚ) 2015/758 (Systémy eCall)

Požiadavky uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.“

4. Príloha XI sa mení takto:

a) V doplnku 1 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

G

G

N/A

N/A“

b) V doplnku 2 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“

c) V doplnku 3 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

G“

d) V doplnku 4 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Top