EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1333-20161002

Consolidated text: Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1333 z 31. júla 2015 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/2016-10-02

2015D1333 — SK — 02.10.2016 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1333

z 31. júla 2015

o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP

(Ú. v. ES L 206 1.8.2015, s. 34)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/478 z 31. marca 2016,

  L 85

48

1.4.2016

►M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/694 zo 4. mája 2016,

  L 120

12

5.5.2016

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/816 z 23. mája 2016,

  L 133

11

24.5.2016

 M4

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/1340 zo 4. augusta 2016,

  L 212

113

5.8.2016

►M5

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/1694 z 20. septembra 2016,

  L 255

33

21.9.2016

►M6

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/1755 z 30. septembra 2016,

  L 268

85

1.10.2016


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 098, 14.4.2016, s.  6 (2016/478)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 243, 10.9.2016, s.  16 (2016/478)
▼B

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1333

z 31. júla 2015

o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBPKAPITOLA I

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 1

1.  Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo transfer všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Líbye štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov či cez ne, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.  Zakazuje sa:

a) poskytovať, priamo alebo nepriamo, technickú pomoc, odbornú prípravu alebo inú pomoc vrátane poskytnutia ozbrojeného žoldnierskeho personálu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Líbyi alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s vojenskými aktivitami alebo poskytovaním, údržbou a využívaním položiek uvedených v odseku 1;

b) poskytovať, priamo alebo nepriamo, finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Líbyi alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s vojenskými aktivitami alebo poskytovaním, údržbou a využívaním položiek uvedených v odseku 1;

c) vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) alebo b).

Článok 2

1.  Článok 1 sa nevzťahuje na:

a) dodávky, predaj ani transfer nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely, ako aj poskytovanie súvisiacej technickej pomoci alebo odbornej prípravy;

b) dodávky, predaj ani transfer ochranných odevov vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Líbye výlučne na osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, personál Únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál;

c) dodávky, predaj ani transfer nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na účely pomoci líbyjskej vláde v oblasti bezpečnosti alebo odzbrojenia, ani na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, odbornej prípravy alebo finančnej pomoci.

2.  Článok 1 sa nevzťahuje na:

a) dodávky, predaj ani transfer zbraní a súvisiaceho materiálu, ako aj poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, odbornej prípravy alebo finančnej pomoci vrátane poskytovania personálu;

b) dodávky, predaj ani transfer zbraní a súvisiaceho materiálu určeného výhradne na účely pomoci líbyjskej vláde v oblasti bezpečnosti alebo odzbrojenia, ani na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, odbornej prípravy alebo finančnej pomoci;

ktoré vopred schválil výbor stanovený podľa bodu 24 rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) (ďalej len „výbor“).

3.  Článok 1 sa nevzťahuje na dodávky, predaj ani transfer ručných a ľahkých zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré sa dočasne vyvážajú do Líbye na výhradné použitie personálom OSN, zástupcami médií a humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom, ak sa vopred nahlásia výboru a ak výbor do piatich pracovných dní od ich nahlásenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.  Článok 1 sa nevzťahuje na dodávky, predaj ani transfer vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely, ako aj poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, odbornej prípravy alebo finančnej pomoci.

Článok 3

Zakazuje sa obstarávanie položiek uvedených v článku 1 ods. 1 z Líbye zo strany štátnych príslušníkov členských štátov alebo prostredníctvom ich plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, bez ohľadu na to, či pôvod uvedených položiek je alebo nie je na území Líbye.KAPITOLA II

SEKTOR DOPRAVY

Článok 4

1.  Členské štáty po dohode so svojimi vnútroštátnymi orgánmi a v súlade so svojimi právnymi predpismi a s medzinárodným právom, najmä morským právom a príslušnými medzinárodnými dohodami v oblasti civilného letectva, skontrolujú na svojom území vrátane ich námorných prístavov a letísk plavidlá a lietadlá smerujúce do Líbye alebo z nej, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad týchto plavidiel a lietadiel obsahuje položky, ktorých dodávka, predaj, transfer alebo vývoz je podľa článku 1 zakázaný.

2.  Ak členské štáty zistia položky, ktorých dodávky, predaj, transfer alebo vývoz je podľa článku 1 zakázaný, zaistia ich a zneškodnia (napríklad zničením, znefunkčnením, uskladnením alebo transferom do iného štátu ako je štát pôvodu alebo štát určenia z hľadiska použitia).

3.  Členské štáty pri kontrolách a zneškodnení vykonávaných podľa odsekov 1 a 2 spolupracujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.  Lietadlá a plavidlá prevážajúce náklad z Líbye alebo do nej podliehajú požiadavke dodatočného poskytovania informácií pred príchodom alebo odchodom o všetkých tovarov, ktoré sa do členského štátu dovážajú alebo z neho vyvážajú.

Článok 5

Členské štáty odmietnu udeliť akémukoľvek lietadlu povolenie odletieť z ich územia, pristáť na ňom alebo nad ním preletieť, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že dané lietadlo obsahuje položky, ktorých dodávka, predaj, transfer alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný, čo zahŕňa aj poskytnutie ozbrojeného žoldnierskeho personálu s výnimkou prípadu núdzového pristátia.

Článok 6

1.  Členské štáty môžu v súlade s bodmi 5 až 9 rezolúcie BR OSN č. 2146 (2014) vykonávať inšpekcie plavidiel na otvorenom mori, pričom môžu použiť všetky opatrenia primerané konkrétnym okolnostiam, a to pri plnom dodržovaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ktoré je v danom prípade uplatniteľné, s cieľom vykonať takéto inšpekcie a nariadiť dotknutým plavidlám, aby prijali príslušné opatrenia na vrátanie surovej ropy do Líbye, a to so súhlasom líbyjskej vlády a v koordinácii s ňou.

2.  Členské štáty by mali pred vykonaním inšpekcie podľa odseku 1 najskôr požiadať o súhlas štát, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví.

3.  Členské štáty vykonávajúce inšpekciu podľa odseku 1 predložia výboru urýchlene správu o inšpekcii, ktorá obsahuje príslušné údaje okrem iného aj o úsilí vynaloženom na získanie súhlasu vlajkového štátu plavidla.

4.  Členské štáty vykonávajúce inšpekcie podľa odseku 1 zabezpečia, aby tieto inšpekcie vykonávali len bojové lode a lode, ktorých vlastníkom alebo prevádzkovateľom je štát a ktoré sa používajú len na štátne nekomerčné účely.

5.  Odsekom 1 nie sú dotknuté práva, povinnosti ani zodpovednosti členských štátov podľa medzinárodného práva, čo zahŕňa aj práva a povinnosti podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve vrátane všeobecnej zásady výlučnej právomoci vlajkového štátu nad svojimi plavidlami na otvorenom mori, vo vzťahu k neoznačeným plavidlám a v akejkoľvek inej situácii, ktorá sa neuvádza v uvedenom odseku.

6.  V prílohe V k tomuto rozhodnutiu sú uvedené plavidlá podľa odseku 1 označené výborom v súlade s bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 2146 (2014).

Článok 7

1.  Ak tak výbor stanovil v označení, pokiaľ zákaz, aby označené plavidlo na palube nenakladalo, neprepravovalo ani nevykladalo surovú ropu nezákonne vyvezenú z Líbye, nevydalo kontaktné miesto líbyjskej vlády, ako sa uvádza v bode 3 rezolúcie BR OSN č. 2146 (2014), urobí tak členský štát, ktorý je vlajkovým štátom uvedeného plavidla.

2.  Ak tak výbor stanovil v označení, členské štáty označeným plavidlám nedovolia vstúpiť do svojich prístavov, pokiaľ nie je vstup do prístavu potrebný na účely inšpekcie, v prípade núdze alebo v prípade návratu do Líbye.

3.  Ak tak výbor stanovil v označení zakazuje sa, aby štátni príslušníci členských štátov poskytovali označeným plavidlám zásobníkové služby, ako je poskytovanie paliva alebo zásob, alebo iné služby určené plavidlám, alebo aby tieto služby boli poskytované z území členských štátov.

4.  Odsek 3 sa neuplatňuje, ak príslušný orgán v danom členkom štáte určí, že poskytnutie týchto služieb je potrebné na humanitárne účely alebo že plavidlo sa vracia do Líbye. Dotknutý členský štát o každom takomto povolení informuje výbor.

5.  Ak tak výbor stanovil v označení, zakazujú sa finančné transakcie týkajúce sa surovej ropy nezákonne vyvážanej z Líbye na palube označených plavidiel a uskutočňované štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo subjektmi pod ich právomocou alebo z území členských štátov.

6.  V prílohe V sú uvedené plavidlá podľa odsekov 1, 2, 3 a 5 tohto článku označené výborom v súlade s bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 2146 (2014).KAPITOLA III

OBMEDZENIA VSTUPU

Článok 8

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia alebo prechodu cez ne osobám, ktoré v súlade s bodom 22 rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011), bodom 23 rezolúcie BR OSN č. 1973 (2011), bodom 4 rezolúcie BR OSN č. 2174 (2014) a bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 2213 (2015) označila a na ktoré uvalila obmedzenia cestovania Bezpečnostná rada alebo výbor, uvedeným v prílohe I.

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia alebo prechodu cez ne osobám:

a) ktoré sa podieľajú alebo zúčastňujú na nariaďovaní, kontrole alebo akomkoľvek inom riadení závažného porušovania ľudských práv osôb v Líbyi vrátane zapojenia sa do plánovania, velenia, nariaďovania alebo vedenia útokov na civilné obyvateľstvo a objekty v rozpore s medzinárodným právom vrátane bombardovania zo vzduchu, alebo účasti na takýchto činnostiach, alebo osobám konajúcim v ich záujme alebo v ich mene alebo na ich pokyn;

b) ktoré boli identifikované ako osoby podieľajúce sa na represívnych politikách bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Líbyi alebo ktoré boli predtým inak spojené s týmto režimom a ktoré naďalej predstavujú hrozbu pre mier, stabilitu alebo bezpečnosť Líbye alebo úspešné ukončenie jej politickej transformácie;

c) ktoré sú zapojené do činností, ktoré ohrozujú mier, stabilitu či bezpečnosť Líbye alebo ktoré bránia alebo škodia úspešnému ukončeniu jej politickej transformácie, alebo ktoré takéto činnosti podporujú, a to aj prostredníctvom:

i) plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré sú porušením platného medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva, alebo činov, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv, v Líbyi;

ii) útokov proti akémukoľvek letisku, vnútrozemskému alebo námornému prístavu v Líbyi, alebo proti líbyjskej štátnej inštitúcii alebo zariadeniu, alebo proti akémukoľvek zahraničnému zastúpeniu v Líbyi;

iii) poskytovania podpory ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam, a to aj prostredníctvom nezákonnej ťažby ropy alebo akýchkoľvek iných prírodných zdrojov v Líbyi;

iv) ohrozovania líbyjských štátnych finančných inštitúcií alebo Líbyjskej národnej ropnej spoločnosti alebo vyvíjania nátlaku na ne, alebo účasti na akejkoľvek činnosti, ktorá môže viesť k sprenevere líbyjských štátnych finančných prostriedkov alebo ju môže mať za následok;

v) porušovania ustanovení zbrojného embarga v Líbyi stanovených v rezolúcii BR OSN č. 1970 (2011) a v článku 1 tohto rozhodnutia alebo poskytovania pomoci pri vyhýbaní sa týmto ustanoveniam;

vi) konania v záujme alebo v mene alebo na pokyn osôb a subjektov zaradených do zoznamu;

d) ktoré vlastnia alebo kontrolujú líbyjské štátne finančné prostriedky spreneverené počas bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Líbyi, ktoré by sa mohli použiť na ohrozovanie mieru, stability či bezpečnosti Líbye alebo ktoré by mohli brániť alebo škodiť úspešnému ukončeniu jej politickej transformácie;

ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

3.  Odsekmi 1 a 2 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.

4.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak výbor rozhodne, že:

a) cestovanie je opodstatnené z humanitárnych dôvodov vrátane náboženských povinností, alebo

b) udelenie výnimky by pomohlo naplniť ciele, ktorými sú nastolenie mieru a dosiahnutie národného zmierenia v Líbyi, ako aj stability v tomto regióne.

5.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak:

a) vstup na územie alebo prechod cezeň je potrebný na účely súdneho konania, alebo

b) členský štát jednotlivo rozhodne, že takýto vstup alebo prechod je potrebný v záujme podpory mieru a stability v Líbyi, a následne informuje výbor, a to do 48 hodín po prijatí takéhoto rozhodnutia.

6.  Odsekom 2 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a) ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b) ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej zo strany OSN alebo pod jej záštitou;

c) podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity; alebo

d) podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

7.  Odsek 6 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

8.  Členský štát náležite informuje Radu o všetkých prípadoch, v ktorých udelí výnimku podľa odseku 6 alebo 7.

9.  Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 2, ak je cesta odôvodnená naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje alebo hostí Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Líbyi.

10.  Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 9, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

11.  Ak členský štát podľa odsekov 6, 7 a 9 povolí osobám uvedeným v prílohe I alebo II vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.KAPITOLA IV

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 9

1.  Všetky finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou| osôb a subjektov, ktoré označila a na ktoré uvalila zmrazenie aktív Bezpečnostná rada alebo výbor v súlade s bodom 22 rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011), bodmi 19 a 23 rezolúcie BR OSN č. 1973 (2011), bodom 4 rezolúcie BR OSN č. 2174 (2014) a bodom 11 rezolúcie BR OSN č. 2213 (2015), ako sa uvádzajú v prílohe III, sa zmrazujú.

2.  Všetky finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb a subjektov:

a) ktoré sa podieľajú alebo zúčastňujú na nariaďovaní, kontrole alebo akomkoľvek inom riadení závažného porušovania ľudských práv osôb v Líbyi okrem iného aj tým, že sa podieľajú alebo zúčastňujú na plánovaní, velení, nariaďovaní alebo vedení útokov na civilné obyvateľstvo a objekty v rozpore s medzinárodným právom vrátane bombardovania zo vzduchu, alebo líbyjských orgánov, alebo osôb a subjektov, ktoré porušili alebo pomáhali pri porušovaní ustanovení rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) alebo tohto rozhodnutia, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich záujme alebo v ich mene alebo na ich pokyn, alebo subjektov, ktoré sú v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou, alebo osôb a subjektov uvedených v zozname v prílohe III k tomuto rozhodnutiu;

b) ktoré boli identifikované ako osoby podieľajúce sa na represívnych politikách bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Líbyi alebo ktoré boli predtým inak spojené s týmto režimom a ktoré naďalej predstavujú hrozbu pre mier, stabilitu alebo bezpečnosť Líbye alebo úspešné ukončenie jej politickej transformácie;

c) ktoré sú zapojené do činností, ktoré ohrozujú mier, stabilitu či bezpečnosť Líbye alebo ktoré bránia alebo škodia úspešnému ukončeniu jej politickej transformácie, alebo ktoré takéto činnosti podporujú, a to aj prostredníctvom:

i) plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré sú porušením platného medzinárodného práva v oblasti ľudských práv alebo medzinárodného humanitárneho práva, alebo činov, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv, v Líbyi;

ii) útokov proti akémukoľvek letisku, vnútrozemskému alebo námornému prístavu v Líbyi, alebo proti líbyjskej štátnej inštitúcii alebo zariadeniu, alebo proti akémukoľvek zahraničnému zastúpeniu v Líbyi;

iii) poskytovania podpory ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam, a to aj prostredníctvom nezákonnej ťažby ropy alebo akýchkoľvek iných prírodných zdrojov v Líbyi;

iv) ohrozovania líbyjských štátnych finančných inštitúcií alebo Líbyjskej národnej ropnej spoločnosti alebo vyvíjania nátlaku na ne, alebo účasti na akejkoľvek činnosti, ktorá môže viesť k sprenevere líbyjských štátnych finančných prostriedkov alebo ju môže mať za následok;

v) porušovania ustanovení zbrojného embarga v Líbyi stanovených v rezolúcii BR OSN č. 1970 (2011) a v článku 1 tohto rozhodnutia alebo poskytovania pomoci pri vyhýbaní sa týmto ustanoveniam;

vi) konania v záujme alebo v mene alebo na pokyn osôb a subjektov zaradených do zoznamu;

d) ktoré vlastnia alebo kontrolujú líbyjské štátne finančné prostriedky spreneverené počas bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Líbyi, ktoré by sa mohli použiť na ohrozovanie mieru, stability či bezpečnosti Líbye alebo ktoré by mohli brániť alebo škodiť úspešnému ukončeniu jej politickej transformácie,

ako sa uvádzajú v prílohe IV, sa zmrazujú.

3.  Všetky finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou subjektov uvedených v prílohe VI, ktoré sú zmrazené k 16. septembru 2011, zostávajú zmrazené.

4.  Fyzickým alebo právnickým osobám alebo subjektom uvedeným v odsekoch 1 a 2, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky, iné finančné aktíva ani hospodárske zdroje.

5.  Zákaz poskytovať finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 2 nebráni, pokiaľ ide o prístavné orgány, v tom, aby sa do 15. júla 2011 plnili zmluvy uzavreté pred 7. júnom 2011 s výnimkou zmlúv, ktoré sa týkajú ropy, plynu a rafinovaných výrobkov.

6.  Môžu sa udeliť výnimky pre finančné prostriedky, iné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a) nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb v súlade s vnútroštátnym právom, alebo

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo náhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

po tom, ako dotknutý členský štát oznámi výboru svoj zámer povoliť, ak je to vhodné, prístup k finančným prostriedkom, iným finančným aktívam a hospodárskym zdrojom a výbor do piatich pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

7.  Výnimky sa môžu udeliť aj pre finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a) potrebné na mimoriadne výdavky, potom ako ich dotknutý členský štát podľa potreby oznámi výboru a po schválení výborom, alebo

b) na ktoré sa vzťahuje súdne, správne alebo arbitrážne opatrenie alebo rozhodnutie, pričom v tomto prípade sa po oznámení dotknutým členským štátom výboru môžu finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje podľa potreby použiť na účely tohto opatrenia alebo rozhodnutia za predpokladu, že toto opatrenie alebo rozhodnutie existovali pred dátumom prijatia rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) a nie sú v prospech osoby alebo subjektu uvedených v odseku 1 alebo 2 tohto článku.

8.  Pokiaľ ide o osoby a subjekty uvedené na zozname v prílohe IV, je tiež možné udeliť výnimky v súvislosti s finančnými prostriedkami a hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú potrebné na humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčovanie poskytovania pomoci vrátane dopravy zdravotníckych potrieb, potravín, poskytovania elektriny, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci, alebo evakuácia cudzích štátnych príslušníkov z Líbye.

9.  Pokiaľ ide o subjekty uvedené v odseku 3, je možné udeliť výnimky aj v súvislosti s finančnými prostriedkami, finančnými aktívami a hospodárskymi zdrojmi za podmienky, že:

a) dotknutý členský štát oznámil výboru svoj zámer povoliť prístup k finančným prostriedkom, iným finančným aktívam alebo hospodárskym zdrojom na jeden alebo viacero z účelov uvedených nižšie a výbor do 5 pracovných dní od takéhoto oznámenia neprijal rozhodnutie o zamietnutí:

i) humanitárne potreby;

ii) palivo, elektrická energia a voda, určené výlučne na civilné použitie;

iii) obnova produkcie a predaja uhľovodíkov v Líbyi;

iv) vytvorenie, prevádzka alebo posilnenie inštitúcií civilnej vlády a civilnej verejnej infraštruktúry, alebo

v) uľahčenie obnovy fungovania bankového sektora vrátane podpory uľahčenia medzinárodného obchodu s Líbyou;

b) dotknutý členský štát oznámil výboru, že uvedené finančné prostriedky, iné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje sa nesprístupnia osobám uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3, ani v ich prospech;

c) dotknutý členský štát sa o použití týchto finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov vopred poradil s líbyjskými orgánmi a

d) dotknutý členský štát informoval o oznámení predloženom podľa tohto odseku líbyjské orgány, ktoré do 5 pracovných dní od uvoľnenia takýchto finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov nevzniesli námietku.

10.  Odseky 1 a 2 nebránia tomu, aby označená osoba alebo subjekt vykonávali platby splatné na základe zmluvy uzatvorenej pred tým, ako boli takáto osoba alebo subjekt zaradené do zoznamu, pod podmienkou, že príslušný členský štát stanovil, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1 alebo 2, a potom ako príslušný členský štát výboru oznámi zámer vykonať alebo prijať takéto platby alebo prípadne povoliť uvoľnenie finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov na tento účel, a to 10 pracovných dní pred takýmto povolením.

11.  Odsek 3 nebráni tomu, aby subjekt v ňom uvedený vykonával platby splatné na základe zmluvy uzatvorenej pred tým, ako bol tento subjekt zaradený do zoznamu podľa tohto rozhodnutia pod podmienkou, že príslušný členský štát stanovil, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba ani subjekt, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 a potom ako príslušný členský štát výboru 10 pracovných dní vopred oznámi, že má v úmysle vykonať alebo prijať takéto platby alebo povoliť uvoľnenie finančných prostriedkov alebo iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov na tento účel.

12.  Pokiaľ ide o osoby a subjekty uvedené na zozname v prílohe IV a odchylne od odseku 2, môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) na uvedené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 2 do prílohy IV, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohách III, IV alebo VI, a

d) uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré sa udelí podľa tohto odseku.

13.  Odsek 4 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na tieto účty vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo

c) platby splatné na základe súdneho, správneho alebo arbitrážneho rozhodnutia vydaného v Únii alebo vykonateľného v dotknutom členskom štáte vo vzťahu k osobám a subjektom uvedeným v prílohe IV,

ak sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú odseky 1 alebo 2.KAPITOLA V

INÉ REŠTRIKTÍVNE OPATRENIA

Článok 10

Členské štáty požiadajú svojich štátnych príslušníkov, osoby podliehajúce ich súdnej právomoci a firmy registrované na ich území alebo podliehajúce ich súdnej právomoci, aby postupovali obozretne pri obchodovaní so subjektmi, ktoré sú registrované v Líbyi alebo podliehajú súdnej právomoci Líbye, a so všetkými jednotlivcami a subjektmi konajúcimi v ich mene alebo podľa ich pokynov a subjektmi, ktoré sú v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou, s cieľom zabrániť obchodovaniu, ktoré by mohlo prispieť k násiliu a použitiu sily proti civilnému obyvateľstvu.KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Označeným osobám alebo subjektom uvedeným v prílohe I, II, III alebo IV ani žiadnej inej osobe či subjektu v Líbyi vrátane líbyjskej vlády, ani inej osobe či subjektu, ktoré si uplatňujú nárok prostredníctvom akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu alebo v ich prospech, sa nesmie uznať žiaden nárok vrátane náhrady škody alebo akéhokoľvek iného nároku takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení, o ktorých sa rozhodlo podľa rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011), vrátane opatrení Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady alebo opatreniami, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, na základe požiadaviek v týchto rozhodnutiach alebo opatreniach alebo v súvislosti s ich vykonávaním.

Článok 12

1.  Rada vykoná úpravy v prílohách I, III, V a VI na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady alebo výboru.

2.  Rada na základe návrhu členských štátov alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vypracuje zoznamy pre prílohy II a IV a prijme k nim úpravy.

Článok 13

1.  Ak Bezpečnostná rada alebo výbor zaradia do zoznamu osobu alebo subjekt, Rada takúto osobu alebo subjekt zaradí do prílohy I alebo III.

2.  Ak Rada rozhodne, že osoba alebo subjekt budú podliehať opatreniam uvedeným v článku 8 ods. 2 a článku 9 ods. 2, zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohy II a IV.

3.  Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej osobe alebo subjektu uvedeným v odsekoch 1 a 2, a to buď priamo, ak je známa ich adresa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť sa.

4.  V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt o tom príslušne informuje.

Článok 14

Ak výbor označí plavidlo podľa článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1, 2, 3 a 5, Rada toto plavidlo zaradí do prílohy V.

Článok 15

1.  V prílohách I, II, III, IV a VI sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých osôb a subjektov do zoznamu, ako ich so zreteľom na prílohy I, III a VI poskytla Bezpečnostná rada alebo výbor.

2.  V prílohách I, II, III, IV a VI sa uvádzajú aj dostupné informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov, ako ich so zreteľom na prílohy I, III a VI poskytla Bezpečnostná rada alebo výbor. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti. V prílohách I, III a VI sa uvádza aj dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo výborom.

Článok 16

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení ustanovených v tomto rozhodnutí Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali podobné reštriktívne opatrenia.

Článok 17

1.  Toto rozhodnutie sa podľa potreby preskúma, zmení a doplní alebo zruší, najmä na základe príslušných rozhodnutí Bezpečnostnej rady.

2.  Opatrenia uvedené v článku 8 ods. 2 a článku 9 ods. 2 sa v pravidelných intervaloch, a aspoň každých 12 mesiacov, prehodnocujú. Opatrenia sa na dotknuté osoby alebo subjekty prestanú uplatňovať, ak Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 stanoví, že podmienky na ich uplatňovanie už neplatia.

▼M6

3.  Opatrenia uvedené v článku 8 ods. 2 sa uplatňujú vo vzťahu k záznamom č. 16, 17 a 18 v prílohe II do 2. apríla 2017.

4.  Opatrenia uvedené v článku 9 ods. 2 sa uplatňujú vo vzťahu k záznamom č. 21, 22 a 23 v prílohe IV do 2. apríla 2017.

▼B

Článok 18

Rozhodnutie 2011/137/SZBP sa zrušuje.

Článok 19

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA I

ZOZNAM OSÔB PODĽA ČLÁNKU 8 ODS. 1

1.  Meno: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Hodnosť: Dr Označenie: riaditeľ styčného úradu revolučných výborov Dátum narodenia:1. júla 1950Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: B010574 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Tunisko (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: väznica v Tunisku.) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname OSN podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Al-Baghdadi bol do zoznamu zaradený 26. februára 2011 podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 ako „riaditeľ styčného úradu revolučných výborov“.

Doplňujúce informácie

Revolučné výbory sa zapojili do násilností voči demonštrantom.

2.  Meno: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: veliteľ osobnej ochrany Muammara Qadhafiho (Kaddáfího) Dátum narodenia: 1946 Miesto narodenia: Houn, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania).

Dibri bol do zoznamu zaradený 26. februára 2011 podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 ako „veliteľ osobnej ochrany Muammara Kaddáfího“.

Doplňujúce informácie:

Zodpovedný za bezpečnosť režimu. Opakovane používal násilie voči disidentom.

▼M2

3.  Meno: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1948 Miesto narodenia: Sirte, Líbya; Egypt Spoľahlivý alias: SAYED M. GADDEF EEDAM Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: LÍBYJSKÝ PAS č. 513519 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname OSN podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania).

Qadhaf Al-dam bol do zoznamu zaradený 26. februára 2011 podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 ako „bratranec Muammara Kaddáfího“.

▼B

4.  Meno: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: veľvyslanec Líbye v Čade Dátum narodenia: nie je k dispozícii Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: Akrin Saleh Akrin (image) Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Egypt Dátum zaradenia na zoznam:17. marca 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania).

Al Qadhafi bol do zoznamu zaradený 17. marca 2011 podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 ako „Líbyjský veľvyslanec v Čade“.

Doplňujúce informácie

Opustil Čad a odišiel do oblasti Sabha. Priamo sa podieľa na verbovaní a koordinovaní žoldnierov pre režim.

5.  Meno: AMID HUSAIN AL KUNI

Hodnosť: plukovník Označenie: guvernér oblasti Ghat (južná Líbya) Dátum narodenia: nie je k dispozícii Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: južná Líbya) Dátum zaradenia na zoznam:17. marca 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania).

Doplňujúce informácie

Priamo sa podieľa na verbovaní žoldnierov.

6.  Meno: ABU ZAYD UMAR DORDA

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: a) postavenie: Riaditeľ, Organizácia pre vonkajšiu bezpečnosť. b) Riaditeľ agentúry pre vonkajšie spravodajské informácie. Dátum narodenia: nie je k dispozícii Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zadržaný v Líbyi) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Prívrženec režimu. Riaditeľ agentúry pre vonkajšie spravodajské informácie.

7.  Meno: ABU BAKR YUNIS JABIR

Hodnosť: generálmajor Označenie: Postavenie: minister obrany. Dátum narodenia: 1952 Miesto narodenia: Jalo, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Celková zodpovednosť za činnosť ozbrojených síl.

8.  Meno: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: postavenie: štátny tajomník pre verejnoprospešné služby Dátum narodenia: 1956 Miesto narodenia: Khoms, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: neznáme, pravdepodobne bol zajatý.

Doplňujúce informácie

Vysoký predstaviteľ režimu. Spolupracuje s revolučnými výbormi. V minulosti sa podieľal na potláčaní opozície a používaní násilia.

9.  Meno: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1978 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo pasu: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: 428720 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Ománsky sultanát (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: Ománsky sultanát) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedená v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Cestovala v rozpore s bodom 15 rezolúcie č. 1970, ako opisuje skupina odborníkov pre Líbyu vo svojej predbežnej správe z roku 2013.

10.  Meno: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia:20. septembra 1975Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: B/002210 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Alžírsko (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: Alžírsko) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim.

11.  Meno: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1978 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Velenie nad vojenskými jednotkami zapojenými do potláčania demonštrácií.

12.  Meno: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1970 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Ománsky sultanát (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: Ománsky sultanát) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim.

13.  Meno: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: vodca revolúcie, najvyšší veliteľ ozbrojených síl Dátum narodenia: 1942 Miesto narodenia: Sirte, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Zodpovedný za nariadenie potlačenia demonštrácií a porušovanie ľudských práv.

▼M2

14.  Názov: MUTASSIM QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: poradca v otázkach národnej bezpečnosti Dátum narodenia: 1976 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI; MUATASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI; Nespoľahlivý alias: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH: Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: LÍBYJSKÝ PAS č. B/001897 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel. Údajne zomrel v Sirte, Líbya, 20. októbra 2011.

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

▼B

15.  Meno: SAADI QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: veliteľ osobitných jednotiek Dátum narodenia: a)27. mája 1973b)1. januára 1975Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: a) 014797 b) 524521 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (vo väzbe) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Velenie nad vojenskými jednotkami zapojenými do potláčania demonštrácií.

16.  Meno: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1982 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim.

17.  Meno: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: riaditeľ nadácie Qadhafi Foundation Dátum narodenia:25. júna 1972Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: B014995 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zadržaný v Líbyi.) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Štvavé verejné prejavy, v ktorých vyzýval na použitie násilia voči demonštrantom.

18.  Meno: ABDULLAH AL-SENUSSI

Hodnosť: plukovník Označenie: riaditeľ vojenskej spravodajskej služby Dátum narodenia: 1949 Miesto narodenia: Sudán Spoľahlivý alias: a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo pasu: B0515260; Dátum narodenia: 1948 Miesto narodenia: Anefif (Kidal), Mali; Dátum vydania: 10. januára 2012; Miesto vydania: Bamako, Mali; Dátum skončenia platnosti: 10. januára 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Číslo identifikačného dokladu v Mali 73/SPICRE; Miesto narodenia: Anefif, Mali; Dátum vydania: 6. decembra 2011; Miesto vydania: Essouck, Mali) Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zadržaný v Líbyi.) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Vojenská spravodajská služba bola zapojená do potlačenia demonštrácií. Je podozrivý, že v minulosti bol okrem iného zapojený do masakry vo väznici Abu Selim. Bol odsúdený v neprítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagor Muammara Kaddáfího.

▼M2

19.  Meno: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: nie je k dispozícii Miesto narodenia: Al Bayda, Líbya Spoľahlivý alias: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narodená 1. januára 1953 (Č. ománskeho pasu 03825239) Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: 03825239 Národné identifikačné číslo: Ománske identifikačné číslo: 98606491; Adresa: Ománsky sultanát; predpokladané miesto pobytu – Egypt Dátum zaradenia na zoznam:24. júna 2011Ďalšie informácie: Uvedená v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 a bodu 19 rezolúcie č. 1973 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Významný osobný majetok, ktorý by mohol byť použitý na účely režimu. Jej sestra Fatima FARKASH je vydatá za ABDALLAHA SANUSSIHO, veliteľa líbyjskej vojenskej spravodajskej služby.

▼B

20.  Meno: ABDELHAFIZ ZLITNI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: a) Minister plánovania a financií vo vláde plukovníka Kaddáfího. b) Tajomník Všeobecného ľudového výboru pre financie a plánovanie c) Dočasný riaditeľ Líbyjskej centrálnej banky Dátum narodenia: 1935 Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozíciiŠtátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:24. júna 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 a bodu 19 rezolúcie č. 1973 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Zapojený do násilností proti demonštrantom. Tajomník Všeobecného ľudového výboru pre financie a plánovanie. Zlitni v súčasnosti vykonáva funkciu dočasného riaditeľa Líbyjskej centrálnej banky. V minulosti bol predsedom Národnej ropnej spoločnosti. Na základe našich informácií predpokladáme, že v súčasnosti sa snaží o zvýšenie finančných prostriedkov pre režim s cieľom doplniť rezervy centrálnej banky, ktoré sa už použili na udržanie súčasného vojenského ťaženia.
PRÍLOHA II

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 8 ODS. 2

A.   Osoby 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Postavenie: veliteľ protiteroristického oddelenia, Organizácia pre vonkajšiu bezpečnosť

Dátum nar.: 1952

Miesto nar.: Tripolis, Líbya

Významný člen revolučného výboru.

Blízky spolupracovník Muammara KADDÁFÍHO. Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Postavenie: zástupca riaditeľa, Organizácia pre vonkajšiu bezpečnosť

Švagor Muammara KADDÁFÍHO.

Významný príslušník Kaddáfího režimu, z tejto pozície úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Postavenie: vedúci Hnutia revolučných výborov

Miesto narodenia: Sirte, Líbya

Predpokladá sa, že bol v auguste 2014 zavraždený v Egypte.

Revolučné výbory sa zapojili do násilností voči demonštrantom.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Traghen

Vedúci úradu Muammara Kaddáfího. Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TOHAMI, generál Khaled

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Genzur

Bývalý riaditeľ Úradu pre vnútornú bezpečnosť.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dátum narodenia: 1. júla 1949

Miesto narodenia: Al-Bayda

Bývalý riaditeľ spravodajskej služby na Úrade pre vonkajšiu bezpečnosť.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bývalý generálny tajomník Všeobecného ľudového kongresu.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister zdravotníctva a životného prostredia vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dátum narodenia: 1949

Miesto narodenia: Al-Azizia (neďaleko Tripolisu)

Minister priemyslu, hospodárstva a obchodu vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dátum narodenia: 1943

Minister poľnohospodárstva a živočíšnych a morských zdrojov vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister sociálnych vecí vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dátum narodenia: 4. mája 1963

Číslo cestovného pasu: B/014965 (platnosť do konca roka 2013)

Minister školstva, vysokoškolského vzdelávania a výskumu vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Dátum narodenia: 8.7.1954

Číslo cestovného pasu: B/014924 (platnosť do konca roka 2013)

Bývalý blízky spolupracovník plukovníka Kaddáfího s poprednou úlohou v bezpečnostných zložkách, bývalý riaditeľ rozhlasu a televízie.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

▼M5 —————

▼M6

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

dátum nar.: 1. júna 1942

miesto narodenia: Elgubba, Líbya

cestovný pas: D001001 (Líbya), vydaný 22. januára 2015

Agila Saleh je od 5. augusta 2014 predsedom líbyjskej poslaneckej snemovne.

Dňa 17. decembra 2015 Saleh vyjadril nesúhlas s politickou dohodou o Líbyi podpísanou 17. decembra 2015.

Ako predseda Rady zástupcov Saleh obmedzuje a podkopáva proces politickej transformácie Líbye, napríklad viackrát odmietol usporiadať hlasovanie o vláde národného porozumenia (ďalej len „GNA“).

Dňa 23. augusta 2016 Saleh adresoval generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov list, v ktorom kritizoval Organizáciu Spojených národov za podporu GNA, ktorú opísal ako nanútenie „skupiny osôb líbyjskému ľudu […] v rozpore s ústavou a Chartou Organizácie Spojených národov“. Kritizoval prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2259 (2015), ktorou sa schválila dohoda zo Schírátu, a pohrozil, že Organizáciu Spojených národov, ktorú považuje za zodpovednú za „bezpodmienečnú a neoprávnenú“ podporu nekompletnej predsedníckej rady, ako aj generálneho tajomníka OSN, zažaluje na Medzinárodnom trestnom súde za porušenie Charty OSN, líbyjskej ústavy a zvrchovanosti Líbye. Tieto vyhlásenia oslabujú podporu mediácie OSN a podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL), ako sa uvádza vo všetkých príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, najmä v rezolúcii č. 2259 (2015).

Dňa 6. septembra 2016 Saleh absolvoval oficiálnu návštevu Nigeru s Abdullahom al-Thanim, „predsedom“ neuznanej vlády v Tobruku, hoci v rezolúcii č. 2259(2015) sa vyzýva na ukončenie podpory a oficiálnych kontaktov s paralelnými inštitúciami, ktoré údajne reprezentujú legitímnu moc, ale nie sú stranami dohody.

1.4.2016

17.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

dátum nar.: 1. januára 1956

miesto narodenia: Misurata, Líbya

štátna príslušnosť: líbyjská

cestovný pas: A005465 (Líbya), vydaný 12. apríla 2015, platný do 11. apríla 2017

Khalifa Ghwell bol takzvaným predsedom vlády a ministrom obrany medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedal za jeho činnosť.

Dňa 7. júla 2015 Khalifa Ghwell vyjadril účasťou na slávnostnej inaugurácii spolu s prezidentom GNC Nurim Abuom Sahmainom podporu Frontu nezlomnosti (Alsomood), novej vojenskej sile zloženej zo 7 brigád, ktorá má zabrániť vytvoreniu vlády národnej jednoty v Tripolise.

Ghwell v pozícii „predsedu vlády“ GNC zohráva ústrednú úlohu pri zabraňovaní vytvoreniu GNA v súlade s politickou dohodou o Líbyi.

Dňa 15. januára 2016 v pozícii „predsedu vlády a ministra obrany“ GNC v Tripolise Ghwell nariadil zatknutie všetkých členov nového bezpečnostného tímu, ktorý vymenoval nominovaný predseda vlády národného porozumenia, ktorí vstúpia do Tripolisu.

Dňa 31. augusta 2016 nariadil „predsedovi vlády“ a „ministrovi obrany“„vlády národnej spásy“, aby sa po odmietnutí GNA poslaneckou snemovňou vrátili do práce.

1.4.2016

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

dátum nar.: 16.5.1956

Zouara/Zuwara, Líbya

Nuri Abu Sahmain bol takzvaným „prezidentom“ medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedá za jeho činnosť.

V pozícii „prezidenta“ GNC Nuri Abu Sahmain zohráva ústrednú úlohu pri obmedzovaní a zabraňovaní politickej dohody o Líbyi a vytvorenia vlády národného porozumenia (ďalej len „GNA“).

Dňa 15. decembra 2015 Sahmain vyzval na odloženie politickej dohody o Líbyi, ktorá sa mala dosiahnuť na zasadnutí 17. decembra.

Dňa 16. decembra 2015 Sahmain vydal vyhlásenie, že GNC nepovoľuje žiadnemu zo svojich členov, aby sa zúčastnil na tomto zasadnutí ani aby podpísal politickú dohodu o Líbyi.

Dňa 1. januára 2016 Sahmain zamietol politickú dohodu o Líbyi v rozhovoroch s osobitným zástupcom OSN.

1.4.2016

▼B
PRÍLOHA III

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 1

A.   Fyzické osoby

6.  Meno: ABU ZAYD UMAR DORDA

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: a) postavenie: riaditeľ, Organizácia pre vonkajšiu bezpečnosť b) Riaditeľ agentúry pre vonkajšie spravodajské informácie. Dátum narodenia: nie je k dispozícii Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zadržaný v Líbyi) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Prívrženec režimu. Riaditeľ agentúry pre vonkajšie spravodajské informácie.

7.  Meno: ABU BAKR YUNIS JABIR

Hodnosť: generálmajor Označenie: Postavenie: minister obrany. Dátum narodenia: 1952 Miesto narodenia: Jalo, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Celková zodpovednosť za činnosť ozbrojených síl.

8.  Meno: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: Postavenie: štátny tajomník pre verejnoprospešné služby Dátum narodenia: 1956 Miesto narodenia: Khoms, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: neznáme, pravdepodobne bol zajatý.

Doplňujúce informácie

Vysoký predstaviteľ režimu. Spolupracuje s revolučnými výbormi. V minulosti sa podieľal na potláčaní opozície a používaní násilia.

9.  Meno: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1978 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo cestovného pasu: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: 428720 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Ománsky sultanát (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: Ománsky sultanát) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedená v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Cestovala v rozpore s bodom 15 rezolúcie č. 1970, ako opisuje skupina odborníkov pre Líbyu vo svojej predbežnej správe z roku 2013.

10.  Meno: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia:20. septembra 1975Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: B/002210 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Alžírsko (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: Alžírsko) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim.

11.  Meno: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1978 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Velenie nad vojenskými jednotkami zapojenými do potláčania demonštrácií.

12.  Meno: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1970 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Ománsky sultanát (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: Ománsky sultanát) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim.

13.  Meno: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: vodca revolúcie, najvyšší veliteľ ozbrojených síl Dátum narodenia: 1942 Miesto narodenia: Sirte, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Zodpovedný za nariadenie potlačenia demonštrácií a porušovanie ľudských práv.

▼M2

14.  Meno: MUTASSIM QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: poradca v otázkach národnej bezpečnosti Dátum narodenia: 1976 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI; MUATASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI; Nespoľahlivý alias: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH: Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: LÍBYJSKÝ PAS č. B/001897 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel. Údajne zomrel v Sirte, Líbya, 20. októbra 2011.

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

▼B

15.  Meno: SAADI QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: veliteľ osobitných jednotiek Dátum narodenia: a)27. mája 1973b)1. januára 1975Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: a) 014797 b) 524521 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (vo väzbe) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Velenie nad vojenskými jednotkami zapojenými do potláčania demonštrácií.

16.  Meno: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: 1982 Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku). Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zomrel.

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim.

17.  Meno: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: riaditeľ nadácie Qadhafi Foundation Dátum narodenia:25. júna 1972Miesto narodenia: Tripolis, Líbya Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: B014995 Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zadržaný v Líbyi.) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Úzke prepojenie na režim. Štvavé verejné prejavy, v ktorých vyzýval na použitie násilia voči demonštrantom.

18.  Meno: ABDULLAH AL-SENUSSI

Hodnosť: plukovník Označenie: riaditeľ vojenskej spravodajskej služby Dátum narodenia: 1949 Miesto narodenia: Sudán Spoľahlivý alias: a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo cestovného pasu: B0515260; Dátum narodenia: 1948 Miesto narodenia: Anefif (Kidal), Mali; Dátum vydania: 10. januára 2012; Miesto vydania: Bamako, Mali; Dátum skončenia platnosti: 10. januára 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Číslo identifikačného dokladu v Mali 73/SPICRE; Miesto narodenia: Anefif, Mali; Dátum vydania: 6. decembra 2011; Miesto vydania: Essouck, Mali) Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: Líbya (Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: zadržaný v Líbyi.) Dátum zaradenia na zoznam:26. februára 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania). Zaradený na zoznam 17. marca 2011 podľa bodu 17 rezolúcie č. 1970 (zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Vojenská spravodajská služba bola zapojená do potlačenia demonštrácií. Je podozrivý, že v minulosti bol okrem iného zapojený do masakry vo väznici Abu Selim. Bol odsúdený v neprítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagor Muammara Kaddáfího.

▼M2

19.  Meno: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: nie je k dispozícii Dátum narodenia: nie je k dispozícii Miesto narodenia: Al Bayda, Líbya Spoľahlivý alias: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narodená 1. januára 1953 (Č. ománskeho pasu 03825239) Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: 03825239 Národné identifikačné číslo: Ománske identifikačné číslo: 98606491; Adresa: Ománsky sultanát; predpokladané miesto pobytu: Egypt Dátum zaradenia na zoznam:24. júna 2011Ďalšie informácie: Uvedená v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 a bodu 19 rezolúcie č. 1973 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Významný osobný majetok, ktorý by mohol byť použitý na účely režimu. Jej sestra Fatima FARKASH je vydatá za ABDALLAHA SANUSSIHO, veliteľa líbyjskej vojenskej spravodajskej služby.

▼B

20.  Meno: ABDELHAFIZ ZLITNI

Hodnosť: nie je k dispozícii Označenie: a) Minister plánovania a financií vo vláde plukovníka Kaddáfího. b) Tajomník Všeobecného ľudového výboru pre financie a plánovanie c) Dočasný riaditeľ Líbyjskej centrálnej banky Dátum narodenia: 1935 Miesto narodenia: nie je k dispozícii Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii Štátna príslušnosť: nie je k dispozícii Č. pasu: nie je k dispozícii Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii Adresa: nie je k dispozícii Dátum zaradenia na zoznam:24. júna 2011Ďalšie informácie: Uvedený v zozname podľa bodu 15 rezolúcie č. 1970 a bodu 19 rezolúcie č. 1973 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku).

Doplňujúce informácie

Zapojený do násilností proti demonštrantom. Tajomník Všeobecného ľudového výboru pre financie a plánovanie. Zlitni v súčasnosti vykonáva funkciu dočasného riaditeľa Líbyjskej centrálnej banky. V minulosti bol predsedom Národnej ropnej spoločnosti. Na základe našich informácií predpokladáme, že v súčasnosti sa snaží o zvýšenie finančných prostriedkov pre režim s cieľom doplniť rezervy centrálnej banky, ktoré sa už použili na udržanie súčasného vojenského ťaženia.
PRÍLOHA IV

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 2

A.   Osoby 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Postavenie: veliteľ protiteroristického oddelenia, Organizácia pre vonkajšiu bezpečnosť

Dátum narodenia: 1952

Miesto narodenia: Tripolis, Líbya

Významný člen revolučného výboru.

Blízky spolupracovník Muammara Kaddáfího. Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Postavenie: zástupca riaditeľa, Organizácia pre vonkajšiu bezpečnosť

Švagor Muammara Kaddáfího.

Významný príslušník Kaddáfího režimu, z tejto pozície úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Postavenie: vedúci Hnutia revolučných výborov

Miesto narodenia: Sirte, Líbya

Predpokladá sa, že bol v auguste 2014 zavraždený v Egypte.

Revolučné výbory sa zapojili do násilností voči demonštrantom.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Traghen

Vedúci úradu Muammara Kaddáfího. Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TOHAMI, generál Khaled

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Genzur

Bývalý riaditeľ Úradu pre vnútornú bezpečnosť.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dátum narodenia: 1. júla 1949

Miesto narodenia: Al-Bayda

Bývalý riaditeľ spravodajskej služby na Úrade pre vonkajšiu bezpečnosť.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bývalý generálny tajomník Všeobecného ľudového kongresu.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister zdravotníctva a životného prostredia vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dátum narodenia: 1949

Miesto narodenia: Al-Azizia (neďaleko Tripolisu)

Minister priemyslu, hospodárstva a obchodu vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dátum narodenia: 1943

Minister poľnohospodárstva a živočíšnych a morských zdrojov vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister sociálnych vecí vo vláde plukovníka Kaddáfího.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dátum narodenia: 4. mája 1963

Číslo cestovného pasu: B/014965 (platnosť do konca roka 2013)

Minister školstva, vysokoškolského vzdelávania a výskumu vo vláde plukovníka Kaddáfího. Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Dátum narodenia: 8.7.1954

Číslo cestovného pasu: B/014924 (platnosť do konca roka 2013)

Bývalý blízky spolupracovník plukovníka Kaddáfího s poprednou úlohou v bezpečnostných zložkách, bývalý riaditeľ rozhlasu a televízie.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

▼M5 —————

▼B

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Riaditeľ styčného úradu revolučných výborov.

Revolučné výbory sa zapojili do násilností voči demonštrantom.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Postavenie: veliteľ osobnej ochrany Muammara Kaddáfího

Dátum narodenia: 1946

Miesto narodenia: Houn, Líbya

Zodpovedný za bezpečnosť režimu. Opakovane používal násilie voči disidentom.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Dátum narodenia: 1948

Miesto narodenia: Sirte, Líbya

Bratranec Muammara Kaddáfího. V 80. rokoch 20. storočia sa Sayyid podieľal na kampani úkladných vrážd členov opozície a je údajne zodpovedný za viaceré úmrtia v Európe. Údajne mal byť zapojený aj do obstarávania zbraní. Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Bývalý líbyjský veľvyslanec v Čade. Opustil Čad a odišiel do oblasti Sabha. Priamo sa podieľa na verbovaní a koordinovaní žoldnierov pre režim.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

20.

AL KUNI, plukovník Amid Husain

Predpokladaná osobná situácia/miesto pobytu: južná Líbya

Bývalý guvernér oblasti Ghat (južná Líbya). Priamo sa podieľa na verbovaní žoldnierov.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

▼M6

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

dátum nar.: 1. júna 1942

miesto narodenia: Elgubba, Líbya

cestovný pas: D001001 (Líbya), vydaný 22. januára 2015

Agila Saleh je od 5. augusta 2014 predsedom líbyjskej poslaneckej snemovne.

Dňa 17. decembra 2015 Saleh vyjadril nesúhlas s politickou dohodou o Líbyi podpísanou 17. decembra 2015.

Ako predseda Rady zástupcov Saleh obmedzuje a podkopáva proces politickej transformácie Líbye, napríklad viackrát odmietol usporiadať hlasovanie o vláde národného porozumenia (ďalej len „GNA“).

Dňa 23. augusta 2016 Saleh adresoval generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov list, v ktorom kritizoval Organizáciu Spojených národov za podporu GNA, ktorú opísal ako „nanútenie skupiny osôb k líbyjskému ľudu […] v rozpore s ústavou a Chartou Organizácie Spojených národov“. Kritizoval prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2259 (2015), ktorou sa schválila dohoda zo Schírátu, a pohrozil, že Organizáciu Spojených národov, ktorú považuje za zodpovednú za „bezpodmienečnú a neoprávnenú“ podporu nekompletnej predsedníckej rady, ako aj generálneho tajomníka OSN, zažaluje na Medzinárodnom trestnom súde za porušenie Charty OSN, líbyjskej ústavy a zvrchovanosti Líbye. Tieto vyhlásenia oslabujú podporu mediácie OSN a podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL), ako sa uvádza vo všetkých príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, najmä v rezolúcii č. 2259 (2015).

Dňa 6. septembra 2016 Saleh absolvoval oficiálnu návštevu Nigeru s Abdullahom al-Thanim, „predsedom“ neuznanej vlády v Tobruku, hoci v rezolúcii č. 2259(2015) sa vyzýva na ukončenie podpory a oficiálnych kontaktov s paralelnými inštitúciami, ktoré údajne reprezentujú legitímnu moc, ale nie sú stranami dohody.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

dátum nar.: 1. januára 1956

miesto narodenia: Misurata, Líbya

štátna príslušnosť: líbyjská

cestovný pas: A005465 (Líbya), vydaný 12. apríla 2015, platný do 11. apríla 2017

Khalifa Ghwell je takzvaným predsedom vlády a ministrom obrany medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedá za jeho činnosť.

Dňa 7. júla 2015 Khalifa Ghwell vyjadril účasťou na slávnostnej inaugurácii spolu s prezidentom GNC Nurim Abuom Sahmainom podporu Frontu nezlomnosti (Alsomood), novej vojenskej sile zloženej zo 7 brigád, ktorá má zabrániť vytvoreniu vlády národnej jednoty v Tripolise, účasťou na slávnostnej inaugurácii spolu s prezidentom GNC Nurim Abuom Sahmainom.

Ghwell v pozícii „predsedu vlády“ GNC zohráva ústrednú úlohu pri zabraňovaní vytvoreniu GNA v súlade s politickou dohodou o Líbyi.

Dňa 15. januára 2016 v pozícii „predsedu vlády a ministra obrany“ GNC v Tripolise Ghwell nariadil zatknutie všetkých členov nového bezpečnostného tímu, ktorý vymenoval nominovaný predseda vlády národného porozumenia, ktorí vstúpia do Tripolisu.

Dňa 31. augusta 2016 nariadil „predsedovi vlády“ a „ministrovi obrany“„vlády národnej spásy“, aby sa po odmietnutí GNA poslaneckou snemovňou vrátili do práce.

1.4.2016

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

dátum nar.: 16.5.1956

Zouara/Zuwara, Líbya

Nuri Abu Sahmain bol takzvaným „prezidentom“ medzinárodne neuznaného Všeobecného národného kongresu (ďalej len „GNC“) (známeho aj ako „vláda národnej spásy“) a v tejto pozícii zodpovedá za jeho činnosť.

V pozícii „prezidenta“ GNC Nuri Abu Sahmain zohráva ústrednú úlohu pri obmedzovaní a zabraňovaní politickej dohody o Líbyi a vytvorenia vlády národného porozumenia (ďalej len „GNA“).

Dňa 15. decembra 2015 Sahmain vyzval na odloženie politickej dohody o Líbyi, ktorá sa mala dosiahnuť na zasadnutí 17. decembra.

Dňa 16. decembra 2015 Sahmain vydal vyhlásenie, že GNC nepovoľuje žiadnemu zo svojich členov, aby sa zúčastnil na tomto zasadnutí ani aby podpísal politickú dohodu o Líbyi.

Dňa 1. januára 2016 Sahmain zamietol politickú dohodu o Líbyi v rozhovoroch s osobitným zástupcom OSN.

1.4.2016

▼B

B.   Subjekty 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Libyan Arab African Investment Company (LAAICO – Líbyjská arabská africká investičná spoločnosť)

(alias LAICO)

webové sídlo: http://www.laaico.com Spoločnosť založená v roku 1981 76351 Janzour – Líbya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 email: info@laaico.com

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Kaddáfího nadácia pre medzinárodnú dobročinnosť a rozvoj)

Kontaktné údaje sídla: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – Libya Tel.: (+218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation (Nadácia Waatassimou)

Sídli v Tripolise.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Líbyjský štátny rozhlas a televízia)

Kontaktné údaje: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

Zapojený do verejného podnecovania k nenávisti a násiliu prostredníctvom účasti na dezinformačných kampaniach v súvislosti s násilím proti demonštrantom.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps (Zbor revolučných gárd)

 

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

Zapojený do násilností proti demonštrantom.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Email Address agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel No. (218)214870586;

Tel No. (218) 214870714;

Tel No. (218) 214870745;

Tel No. (218) 213338366;

Tel No. (218) 213331533;

Tel No. (218) 213333541;

Tel No. (218) 213333544;

Tel No. (218) 213333543;

Tel No. (218) 213333542;

Fax No. (218) 214870747;

Fax No. (218) 214870767;

Fax No. (218) 214870777;

Fax No. (218) 213330927;

Fax No. (218) 213333545

Líbyjská dcérska spoločnosť Líbyjskej centrálnej banky.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Líbyjská dcérska spoločnosť Fondu pre hospodársky a sociálny rozvoj

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Líbyjská dcérska spoločnosť Fondu pre hospodársky a sociálny rozvoj.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly

Líbyjská dcérska spoločnosť Fondu pre hospodársky a sociálny rozvoj.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Líbyjská dcérska spoločnosť Fondu pre hospodársky a sociálny rozvoj.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Líbyjská dcérska spoločnosť spoločnosti Libyan Africa Investment Portfolio.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Ďalšie informácie: registračné č.: 01794877 (UK)

Dcérska spoločnosť Libyan Investment Authority registrovaná v Spojenom kráľovstve.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Ďalšie informácie: registračné č.: 1510484 (BVI)

Dcérska spoločnosť Libyan Investment Authority registrovaná na Britských Panenských ostrovoch.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt vo vlastníctve Sádího Kaddáfího registrovaný na Britských Panenských ostrovoch.

Úzko spojený s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Ďalšie informácie: registračné č.: 1534407 (BVI)

Dcérska spoločnosť Libyan Investment Authority registrovaná na Britských Panenských ostrovoch.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Ďalšie informácie: registračné č.: 59058C (IOM)

Dcérska spoločnosť Libyan Investment Authority registrovaná na Isle of Man.

Úzko spojená s bývalým režimom Muammara Kaddáfího.

12.4.2011
PRÍLOHA V

ZOZNAM PLAVIDIEL PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 1 A ČLÁNKU 7 ODS. 1, 2, 3 A 5

▼M2

B.   Subjekty

▼M3 —————

▼B
PRÍLOHA VI

ZOZNAM SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 3

1.  Meno: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Líbyjská investičná agentúra)

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) kedysi známa ako: nie je k dispozícii Adresa:1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103 LíbyaDátum zaradenia na zoznam:17. marca 2011Ďalšie informácie: Uvedená v zozname podľa bodu 17 rezolúcie č. 1973 v znení upravenom 16. septembra podľa bodu 15 rezolúcie č. 2009.

Doplňujúce informácie

Pod kontrolou Muammara Kaddáfího a jeho rodiny a potenciálny zdroj financovania jeho režimu.

2.  Meno: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Líbyjské africké investičné portfólio)

Alias: nie je k dispozícii Kedysi známe ako: nie je k dispozícii Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaDátum zaradenia na zoznam:17. marca 2011Ďalšie informácie: Uvedené v zozname podľa bodu 17 rezolúcie č. 1973 v znení upravenom 16. septembra podľa bodu 15 rezolúcie č. 2009.

Doplňujúce informácie

Pod kontrolou Muammara Kaddáfího a jeho rodiny a potenciálny zdroj financovania jeho režimu.

Top