EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1286-20141229

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/2014-12-29

2014R1286 — SK — 29.12.2014 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1286/2014

z 26. novembra 2014

o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 352, 9.12.2014, p.1)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 358, 13.12.2014, s. 50 (1286/2014)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1286/2014

z 26. novembra 2014

o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Keď retailoví investori zvažujú uskutočnenie investície, ponúka sa im čoraz širšie spektrum štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení (PRIIP). Niektoré z týchto produktov ponúkajú špecifické investičné riešenia, ktoré sú prispôsobené potrebám retailových investorov, sú často kombinované s poistným krytím alebo môžu byť zložité a ťažko zrozumiteľné. Informácie, ktoré sa v súčasnosti poskytujú retailovým investorom, sú v prípade takýchto PRIIP nekoordinované a retailovým investorom často nepomáhajú pri porovnávaní rôznych produktov alebo pri pochopení ich charakteristických znakov. Retailoví investori v dôsledku toho často investovali bez toho, žeby pochopili súvisiace riziká a náklady, a preto niekedy utrpeli nepredvídané straty.

(2)

Zlepšenie transparentnosti PRIIP ponúkaných retailovým investorom je dôležitým opatrením na ochranu investorov a predpokladom na obnovenie dôvery retailových investorov vo finančný trh najmä vzhľadom na následky finančnej krízy. Prvé kroky v tomto smere sa na úrovni Únie uskutočnili už prostredníctvom vytvorenia režimu kľúčových informácií pre investorov zriadeného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ( 3 ).

(3)

V dôsledku existencie rôznych pravidiel o PRIIP, ktoré sa líšia v závislosti od odvetvia ponúkajúceho PRIIP a rozdielov vo vnútroštátnych regulačných úpravách v tejto oblasti, vznikajú medzi rôznymi produktmi a distribučnými kanálmi nerovnaké podmienky a vytvárajú sa ďalšie prekážky vnútornému trhu finančných služieb a produktov. Členské štáty už prijali odlišné a nekoordinované kroky na riešenie nedostatkov v opatreniach na ochranu investorov a je pravdepodobné, že tento vývoj by pokračoval. Odlišné prístupy k poskytovaniu informácií o PRIIP bránia vytvoreniu rovnakých podmienok medzi rôznymi tvorcami PRIIP a osobami, ktoré tieto produkty predávajú alebo v súvislosti s nimi poskytujú poradenstvo, čím dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže a k vytvoreniu nerovnakej úrovne ochrany investorov v rámci Únie. Takéto odlišnosti predstavujú prekážku realizácii a bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

(4)

S cieľom zabrániť odlišnostiam je potrebné stanoviť na úrovni Únie jednotné pravidlá týkajúce sa transparentnosti, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých účastníkov trhu s PRIIP, a tým podporia ochranu investorov. Nariadenie je potrebné s cieľom zaistiť, aby sa spoločný štandard pre dokumenty s kľúčovými informáciami stanovil jednotným spôsobom, aby bolo možné zosúladiť formát a obsah týchto dokumentov. Priamo uplatniteľnými pravidlami nariadenia by sa malo zaistiť, aby sa na všetky subjekty poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúce PRIIP uplatňovali jednotné požiadavky, pokiaľ ide o poskytnutie dokumentu s kľúčovými informáciami retailovým investorom. Toto nariadenie nemá žiadny vplyv na dohľad nad reklamnými materiálmi. Navyše nemá žiadny vplyv na opatrenia týkajúce sa intervencií v prípade produktov okrem intervencií v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení.

(5)

Hoci zlepšenie poskytovania informácií o PRIIP je nevyhnutné na obnovenie dôvery retailových investorov vo finančné trhy, účinne regulované postupy predaja týchto produktov sú rovnako dôležité. Týmto nariadením sa dopĺňajú opatrenia týkajúce sa distribúcie uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( 4 ). Dopĺňajú sa ním aj prijaté opatrenia týkajúce sa distribúcie poistných produktov uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES ( 5 ).

(6)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky produkty nezávisle od ich formy alebo zloženia, ktoré vytvorilo odvetvie finančných služieb s cieľom poskytnúť retailovým investorom investičné príležitosti a pri ktorých suma splatná retailovému investorovi podlieha výkyvom z dôvodu expozície voči referenčným hodnotám alebo výkonnosti jedného či viacerých aktív, ktoré retailový investor nenakupuje priamo. Uvedené produkty by sa mali na účely tohto nariadenia označovať ako PRIIP a okrem iného by mali zahŕňať investičné produkty, ako sú investičné fondy, životné poistenie s investičným prvkom, štruktúrované produkty a štruktúrované vklady. Finančné nástroje vydané účelovo vytvorenými subjektmi, ktoré sú v súlade s vymedzením PRIIP, by tiež mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V prípade všetkých uvedených produktov nejde o priame investície, ktoré sa uskutočňujú na základe kúpy alebo držby samotných aktív. Uvedené produkty namiesto toho pôsobia medzi retailovým investorom a trhmi, a to prostredníctvom štrukturalizácie alebo spájania aktív s cieľom vytvoriť rôzne expozície, poskytnúť rôzne charakteristické znaky produktov alebo dosiahnuť rôzne nákladové štruktúry v porovnaní s priamou držbou. Takáto štrukturalizácia môže retailovým investorom umožniť, aby sa podieľali na investičných stratégiách, ktoré by boli inak nedostupné alebo nepraktické, ale môže si takisto vyžadovať sprístupnenie dodatočných informácií najmä s cieľom umožniť porovnanie medzi rôznymi spôsobmi štrukturalizácie investícií.

(7)

S cieľom zaistiť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo len na takéto PRIIP, by sa poistné produkty, ktoré neponúkajú investičné príležitosti, a vklady exponované výlučne len voči úrokovým sadzbám mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V prípade produktov životného poistenia pojem „kapitál“ označuje kapitál, ktorý sa investuje na žiadosť retailového investora. Okrem toho každý vklad alebo certifikáty, ktoré reprezentujú tradičné vklady, iné ako štruktúrované vklady vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 43 smernice 2014/65/EÚ, by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Aktíva, ktoré sú držané priamo, ako napríklad akcie spoločností alebo štátne dlhopisy, nie sú PRIIP, a preto by sa mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sú vyňaté investičné fondy určené pre inštitucionálnych investorov, keďže sa nepredávajú retailovým investorom. Osobné a zamestnanecké dôchodkové produkty, uznané podľa vnútroštátneho práva ako produkty, ktorých hlavným účelom je poskytnúť investorovi príjem v čase dôchodku, by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to s ohľadom na ich osobitosti a ciele, zatiaľ čo na iné individuálne poistné akumulačné či sporiace produkty, ktoré ponúkajú investičné príležitosti, by sa toto nariadenie malo vzťahovať.

(8)

Týmto nariadením nie je dotknuté právo členských štátov regulovať poskytovanie kľúčových informácií o produktoch, ktoré nepatria do rozsahu jeho pôsobnosti. V súlade so svojimi právomocami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľov podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 ( 6 ), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 ( 7 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 8 ) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadené uvedenými nariadeniami (ďalej len „európske orgány dohľadu“) by mali monitorovať produkty vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a v prípade potreby by mali vydávať usmernenia s cieľom riešiť akýkoľvek zistený problém. Takéto usmernenia by sa mali zohľadňovať pri preskúmaní, ktoré sa má vykonať po uplynutí štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia s cieľom posúdiť možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti a zrušenie niektorých výnimiek.

(9)

S cieľom objasniť vzťah medzi povinnosťami stanovenými v tomto nariadení a povinnosťami stanovenými v iných legislatívnych aktoch, v ktorých sa vyžaduje poskytovanie informácií investorom, medzi ktoré okrem iných patrí smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES ( 9 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 10 ), je potrebné stanoviť, že uvedené legislatívne akty sa budú naďalej uplatňovať popri tomto nariadení.

(10)

Členské štáty s cieľom zabezpečiť riadny a účinný dohľad nad dodržiavaním požiadaviek uvedených v tomto nariadení by mali určiť príslušné orgány zodpovedné za tento dohľad. V mnohých prípadoch sú už určené príslušné orgány na dohľad nad inými povinnosťami vzťahujúcimi sa na tvorcov PRIIP, predajcov PRIIP alebo osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP a vyplývajúcimi z iných ustanovení vnútroštátneho práva a práva Únie.

(11)

Príslušným orgánom by sa mali poskytnúť, a to na vyžiadanie a aj vopred, všetky informácie potrebné na overenie obsahu dokumentov s kľúčovými informáciami, posúdenie súladu s týmto nariadením a zabezpečenie ochrany klientov a investorov na finančných trhoch.

(12)

Tvorcovia PRIIP, ako napríklad správcovia fondov, poisťovne, úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti, by mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami pre PRIIP, ktoré vytvárajú, keďže tento produkt najlepšie poznajú. Mali by byť aj zodpovední za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami. Tvorca PRIIP by dokument s kľúčovými informáciami mal vypracovať skôr, než sa produkt bude môcť predávať retailovým investorom. Ak sa však produkt nepredáva retailovým investorom, nemala by byť stanovená povinnosť vypracovať dokument s kľúčovými informáciami, a ak je vypracovanie dokumentu s kľúčovými informáciami pre tvorcu PRIIP nepraktické, malo by byť možné túto úlohu delegovať na iné subjekty. Povinnosti podľa tohto nariadenia, ktoré sú stanovené v ustanoveniach o vypracovaní dokumentu s kľúčovými informáciami a pravidlách o jeho revízii by sa mali vzťahovať len na tvorcu PRIIP a mali by sa uplatňovať dovtedy, dokiaľ sa PRIIP obchoduje na sekundárnych trhoch. S cieľom zaistiť rozsiahle šírenie a dostupnosť dokumentov s kľúčovými informáciami by sa týmto nariadením malo ustanoviť, aby tvorca PRIIP zverejňoval dokumenty s kľúčovými informáciami na svojej webovej stránke.

(13)

S cieľom uspokojiť potreby retailových investorov je potrebné zaistiť, aby informácie o PRIIP boli presné, pravdivé, jasné a aby neboli pre týchto retailových investorov zavádzajúce. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť spoločné normy na vypracovanie dokumentu s kľúčovými informáciami s cieľom zaistiť, aby bol pre retailových investorov zrozumiteľný. Vzhľadom na ťažkosti, ktoré majú mnohí retailoví investori pri chápaní odbornej finančnej terminológie, by sa mala zvláštna pozornosť venovať slovnej zásobe a písomnému štýlu použitému v dokumente. Rovnako by sa mali stanoviť aj pravidlá upravujúce jazyk, v ktorom by mal byť dokument s kľúčovými informáciami vypracovaný. Retailoví investori by okrem toho mali byť schopní porozumieť dokumentu s kľúčovými informáciami samostatne, bez odkazov na iné nemarketingové informácie.

(14)

Európske orgány dohľadu by pri vypracúvaní technických noriem týkajúcich sa obsahu dokumentu s kľúčovými informáciami na účely presného zohľadnenia investičných politík týkajúcich sa produktov a jeho cieľov v súlade s týmto nariadením mali zabezpečiť, aby tvorca PRIIP používal jasný a zrozumiteľný jazyk, ktorý je dostupný retailovým investorom, a pri opise spôsobu dosiahnutia investičných cieľov vrátane opisu finančných nástrojov, ktoré sa na to použijú, by sa mal vyhnúť používaniu finančného žargónu a terminológie, ktoré nie sú retailovým investorom bezprostredne jasné.

(15)

Retailovým investorom by sa mali poskytnúť informácie, ktoré sú pre nich potrebné na to, aby prijali informované investičné rozhodnutie a porovnali rôzne PRIIP; ak však tieto informácie nebudú krátke a stručné, existuje riziko, že retailoví investori ich nepoužijú. Dokument s kľúčovými informáciami by mal preto obsahovať len kľúčové informácie, najmä informácie týkajúce sa povahy a charakteristických znakov produktu vrátane informácie o tom, či môže dôjsť k strate kapitálu, informácie týkajúce sa nákladov a rizikového profilu produktu, ako aj príslušné informácie o výkonnosti a určité iné osobitné informácie, ktoré môžu byť potrebné na pochopenie znakov jednotlivých druhov produktu.

(16)

Na vnútroštátnej úrovni sa už vyvíjajú kalkulačky pre investičné produkty. Na to, aby tieto kalkulačky v boli plnej miere užitočné pre spotrebiteľov, by však mali zohľadňovať náklady a poplatky účtované rôznymi tvorcami PRIIP spolu so všetkými ďalšími nákladmi alebo poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezahrnuli tvorcovia PRIIP. Komisia by mala podávať správy o tom, či sú uvedené nástroje dostupné online v každom členskom štáte a či poskytujú spoľahlivé a presné výpočty súhrnných nákladov a poplatkov pre všetky produkty patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(17)

Dokument s kľúčovými informáciami by sa mal vypracovať v štandardizovanom formáte, ktorý retailovým investorom umožňuje porovnať rôzne PRIIP, keďže správanie a schopnosti spotrebiteľov sú také, že formát, prezentácia a obsah informácií sa musia starostlivo nastaviť, aby sa maximalizovalo pochopenie a využitie informácií. V každom dokumente by sa malo zachovať rovnaké poradie položiek a nadpisov pre tieto položky. Podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do dokumentu s kľúčovými informáciami pre rôzne PRIIP, a prezentácia týchto informácií by sa okrem toho mali ďalej harmonizovať prostredníctvom regulačných technických predpisov, ktoré zohľadňujú existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti správania spotrebiteľov vrátane výsledkov testovania účinnosti rôznych spôsobov prezentácie informácií spotrebiteľom. Niektoré PRIIP okrem toho ponúkajú retailovému investorovi výber medzi viacerými podkladovými investíciami, ako sú napríklad interné fondy poisťovní. Uvedené produkty by sa mali pri vypracúvaní formátu zohľadniť.

(18)

Keďže niektoré z investičných produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia nie sú jednoduché a pre retailových investorov môže byť náročné porozumieť im, dokument s kľúčovými informáciami by mal v prípade potreby obsahovať upozornenie pre retailového investora týkajúce sa pochopenia. Produkt by sa mal považovať za nejednoduchý a ťažko pochopiteľný, najmä ak investuje do podkladových aktív, do ktorých retailoví investori bežne neinvestujú, ak na výpočet konečnej návratnosti investície využíva niekoľko rôznych mechanizmov, čo vytvára vyššie riziko nesprávneho porozumenia retailovým investorom, alebo ak sa pri splatení investície získava prospech zo zaujatého správania retailových investorov, napríklad na základe lákavej sadzby, po ktorej nasleduje oveľa vyššia pohyblivejšia podmienená sadzba, alebo iteračného vzorca.

(19)

Retailoví investori čoraz častejšie sledujú popri finančných výnosoch svojich investícií ďalšie účely, napríklad sociálne alebo environmentálne ciele. Informácie o sociálnych alebo environmentálnych výsledkoch, ktoré sa tvorca PRIIP snaží dosiahnuť, však môže byť ťažké porovnávať, prípadne môžu chýbať. Z tohto dôvodu by sa prostredníctvom predpokladaného udržateľného environmentálneho a sociálneho vývoja finančných investícií, ako aj prostredníctvom uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 ( 11 ) mohlo umožniť vhodnejšie začlenenie takýchto aspektov do práva Únie a ich ďalšie posilnenie. Nie sú však zavedené žiadne kritériá ani formálny postup na objektívne overenie takýchto sociálnych alebo environmentálnych kritérií, ako je to už v potravinovom odvetví. Preto je žiaduce, aby Komisia pri preskúmaní tohto nariadenia dôkladne zvážila vývoj v súvislosti so sociálnymi a environmentálnymi investičnými produktmi a výsledky preskúmania nariadenia (EÚ) č. 346/2013.

(20)

Dokument s kľúčovými informáciami by mal byť jasne odlíšiteľný a oddelený od akýchkoľvek marketingových oznámení.

(21)

S cieľom zaistiť, aby bol dokument s kľúčovými informáciami spoľahlivý, od tvorcov PRIIP by sa malo vyžadovať, aby dokument s kľúčovými informáciami aktualizovali. Na tento účel je potrebné, aby sa v regulačných technických predpisoch, ktoré prijme Komisia, stanovili podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok a frekvencie preskúmania informácií a revízie dokumentu s kľúčovými informáciami.

(22)

Dokumenty s kľúčovými informáciami tvoria základ investičných rozhodnutí retailových investorov. Tvorcovia PRIIP majú z tohto dôvodu významnú zodpovednosť voči retailovým investorom, ktorá spočíva v zaistení toho, aby neboli zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami zmluvných dokumentov týkajúcich sa PRIIP. Je preto dôležité zabezpečiť, aby retailoví investori mali účinné právo na nápravu. Malo by sa takisto zaistiť, aby všetci retailoví investori z celej Únie mali rovnaké právo žiadať náhradu škody, ktorú utrpeli z dôvodu nedodržiavania tohto nariadenia. Preto by sa mali harmonizovať pravidlá týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti tvorcov PRIIP. Retailoví investori by mali mať možnosť brať tvorcu PRIIP na zodpovednosť za porušenie tohto nariadenia v prípade, že utrpenú škodu spôsobilo spoliehanie sa na dokument s kľúčovými informáciami, ktorý je v rozpore s predzmluvnými alebo zmluvnými dokumentmi v zodpovednosti tvorcu PRIIP alebo je zavádzajúci či nepresný.

(23)

Záležitosti týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti tvorcu PRIIP, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, by sa mali riadiť uplatniteľným vnútroštátnym právom. Súd, ktorý je príslušný, aby rozhodol o nárokoch, pokiaľ ide o občianskoprávnu zodpovednosť, vznesených retailovým investorom, by sa mal určiť na základe príslušných pravidiel medzinárodnej súdnej príslušnosti.

(24)

Týmto nariadením sa nezavádza oprávnenie umožňujúce cezhraničný predaj alebo marketing PRIIP retailovým investorom ani sa nemenia prípadné existujúce režimy oprávnení na cezhraničný predaj alebo marketing PRIIP. Týmto nariadením sa nemení rozdelenie zodpovednosti medzi existujúce príslušné orgány podľa existujúcich režimov oprávnení. Príslušné orgány, ktoré členské štáty určili na účely tohto nariadenia, by preto mali koordinovať svoju činnosť s orgánmi príslušnými pre marketing PRIIP podľa akýchkoľvek existujúcich oprávnení. Za dohľad nad marketingom PRIIP by mal byť zodpovedný príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa toto PRIIP ponúka na trhu. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa produkt ponúka na trhu, by mal mať vždy právo pozastaviť marketing PRIIP na svojom území v prípadoch nedodržania tohto nariadenia.

(25)

Právomoci orgánu EIOPA a relevantných príslušných orgánov by sa mali doplniť explicitným mechanizmom, ktorý by zakazoval alebo obmedzoval marketing, distribúciu a predaj investičných produktov založených na poistení, v súvislosti s ktorými existujú vážne obavy, pokiaľ ide o ochranu investorov, riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, ako aj príslušnými právomocami orgánu EIOPA v oblasti koordinácie a intervencií v prípade mimoriadnych udalostí. Uvedené právomoci by tiež mali zohľadniť právomoci udelené orgánom ESMA a EBA na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 ( 12 ) a tak zabezpečiť, aby takéto mechanizmy intervencie boli uplatniteľné na všetky investičné produkty bez ohľadu na ich právnu formu. Výkon týchto právomocí príslušnými orgánmi a vo výnimočných prípadoch orgánom EIOPA by mal podliehať potrebe splniť viaceré osobitné podmienky. V prípade splnenia týchto podmienok by príslušné orgány alebo vo výnimočných prípadoch orgán EIOPA mali mať možnosť preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie pred tým, než sa investičný produkt založený na poistení ponúkne na trhu, začne distribuovať alebo predávať investorom. Z uvedených právomocí nevyplýva, že by sa malo požadovať zavedenie alebo uplatňovanie schvaľovania alebo povoľovania produktov príslušnými orgánmi alebo orgánom EIOPA, a ani sa nimi tvorca investičného produktu založeného na poistení nezbavuje povinnosti dodržiavať všetky relevantné požiadavky stanovené v tomto nariadení. Okrem toho by sa mali uvedené právomoci používať výhradne vo verejnom záujme a nemala by z nich vyplývať občianskoprávna zodpovednosť príslušných orgánov.

(26)

Na to, aby retailový investor mohol prijať informované investičné rozhodnutie, by sa od osôb poskytujúcich poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúcich PRIIP malo vyžadovať, aby dokument s kľúčovými informáciami poskytli v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením akejkoľvek transakcie. Táto požiadavka by sa mala uplatňovať nezávisle od toho, kde alebo ako sa transakcia uskutočňuje. Ak sa však transakcia uskutočňuje pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, môže sa dokument s kľúčovými informáciami poskytnúť bezprostredne po uzavretí transakcie, pokiaľ nie je možné poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami vopred a retailový investor s tým súhlasí. Medzi osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúce PRIIP patria sprostredkovatelia a samotní tvorcovia PRIIP, ak sa tvorcovia PRIIP rozhodnú, že budú poskytovať poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo PRIIP predávať priamo retailovým investorom. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES ( 13 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES ( 14 ).

(27)

Mali by sa stanoviť jednotné pravidlá, aby sa osobe poskytujúcej poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúcej PRIIP poskytla určitá možnosť voľby, pokiaľ ide o médium, ktorým sa dokument s kľúčovými informáciami poskytne retailovým investorom, pričom sa umožní použitie elektronickej komunikácie, ak to je vhodné vzhľadom na okolnosti transakcie. Retailový investor by však mal mať možnosť získať dokument v tlačenej podobe. V záujme prístupu spotrebiteľov k informáciám by sa dokument s kľúčovými informáciami mal vždy poskytovať bezplatne.

(28)

S cieľom zaistiť dôveru retailových investorov v PRIIP a vo finančné trhy ako celok by sa mali stanoviť požiadavky na primerané vnútorné postupy, ktorými sa zaistí, aby retailoví investori získali od tvorcu PRIIP vecnú odpoveď na svoju sťažnosť.

(29)

Keďže dokumenty s kľúčovými informáciami pre PRIIP by mali vypracovať subjekty pôsobiace na finančných trhoch v sektoroch bankovníctva, poisťovníctva, cenných papierov a fondov, je nanajvýš dôležité, aby sa zaistila bezproblémová spolupráca medzi rôznymi orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad tvorcami PRIIP a osobami poskytujúcimi poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúcimi PRIIP, aby sa zaistila spoločná koncepcia uplatňovania tohto nariadenia.

(30)

V súlade s oznámením Komisie z 8. decembra 2010 s názvom Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb a s cieľom zaistiť splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení je dôležité, aby členské štáty prijali potrebné kroky na to, aby sa v prípade porušenia tohto nariadenia uplatnili primerané správne sankcie a opatrenia. S cieľom zaistiť, aby sankcie mali odrádzajúci účinok, a s cieľom posilniť ochranu investorov prostredníctvom ich varovania pred PRIIP, ktoré sa na trhu ponúkajú napriek tomu, že sa tým porušuje toto nariadenie, by sa sankcie a opatrenia mali zvyčajne zverejňovať s výnimkou určitých dôkladne vymedzených okolností.

(31)

Aj keď členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre správne a trestné sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenia tohto nariadenia, ktoré sú predmetom vnútroštátneho trestného práva. V súlade s vnútroštátnym právom členské štáty nie sú povinné ukladať správne aj trestné sankcie za to isté porušenie, ale mali by tak môcť urobiť, ak to ich vnútroštátne právo povoľuje. Zachovaním trestných sankcií za porušenia tohto nariadenia namiesto správnych sankcií by sa však nemala obmedziť alebo inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, mať prístup k informáciám a informácie si včas vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tohto nariadenia, a to aj po akomkoľvek predložení predmetných porušení príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.

(32)

S cieľom splniť ciele tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podrobných postupov používaných na určenie toho, či PRIIP dosahuje konkrétne environmentálne alebo sociálne ciele, a stanovenie podmienok na vykonávanie intervenčných právomocí orgánom EIOPA a príslušnými orgánmi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(33)

Komisia by mala prijať návrh regulačných technických predpisov vypracovaný európskymi orgánmi dohľadu prostredníctvom spoločného výboru, pokiaľ ide o prezentáciu a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami, štandardizovaný formát dokumentu s kľúčovými informáciami, metodiku, na ktorej sa bude zakladať prezentácia rizík a výnosov a výpočet nákladov, ako aj podmienky a minimálnu frekvenciu preskúmavania informácií obsiahnutých v dokumente s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami retailovým investorom v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Komisia by mala doplniť technickú prácu európskych orgánov dohľadu vykonaním spotrebiteľských testov prezentácie dokumentu s kľúčovými informáciami navrhnutého európskymi orgánmi dohľadu.

(34)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 15 ) sa upravuje spracovanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 16 ) sa upravuje spracovanie osobných údajov, ktoré vykonávajú európske orgány dohľadu v súlade s týmto nariadením a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, by sa malo vykonať v súlade so smernicou 95/46/ES a akákoľvek výmena alebo zaslanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

(35)

Hoci podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) tvoria investičné produkty v zmysle tohto nariadenia, z nedávneho stanovenia požiadaviek na kľúčové informácie pre investorov v smernici 2009/65/ES vyplýva, že by bolo primerané poskytnúť takýmto PKIPCP prechodné obdobie piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, počas ktorého by sa na ne toto nariadenie neuplatňovalo. Po uplynutí tohto prechodného obdobia a v prípade, ak by nedošlo k jeho predĺženiu, by sa na PKIPCP malo toto nariadenie začať uplatňovať. Toto prechodné obdobie by sa malo vzťahovať aj na správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami iných fondov ako PKIPCP alebo predávajúce podielové listy iných fondov ako PKIPCP, keď členský štát uplatňuje pravidlá týkajúce sa formátu a obsahu dokumentu s kľúčovými informáciami, ako sú stanovené v článkoch 78 až 81 smernice 2009/65/ES, na takéto fondy.

(36)

Preskúmanie tohto nariadenia by sa malo vykonať po uplynutí štyroch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti s cieľom zohľadniť vývoj na trhu, ako napríklad vznik nových druhov PRIIP, ako aj vývoj v iných oblastiach práva Únie a skúsenosti členských štátov. V rámci preskúmania by sa tiež mala posúdiť uskutočniteľnosť a náklady na zavedenie označovania sociálnych a environmentálnych investícií, ako aj jeho možný prínos. V preskúmaní by sa ďalej malo posúdiť, či sa zavedenými opatreniami zlepšila zrozumiteľnosť PRIIP pre priemerného retailového investora, a porovnateľnosť týchto PRIIP. Takisto by sa v ňom malo zvážiť, či by sa malo predĺžiť prechodné obdobie, ktoré sa uplatňuje na PKIPCP alebo určité iné fondy ako PKIPCP, alebo či by sa mali zvážiť iné možnosti zaobchádzania s takýmito fondmi. Okrem toho by sa v ňom malo posúdiť, či by sa malo zachovať vyňatie produktov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to vzhľadom na potrebu riadnych noriem na ochranu spotrebiteľa vrátane porovnávania finančných produktov. Ako súčasť preskúmania by Komisia tiež mala vykonať prieskum trhu s cieľom určiť, či sú na ňom dostupné online kalkulačky, pomocou ktorých si môže retailový investor vypočítať celkové náklady a poplatky týkajúce sa PRIIP, a či sú tieto nástroje k dispozícii bezplatne. Komisia by na základe tohto preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(37)

So zreteľom na prácu, ktorú v súčasnosti vykonáva orgán EIOPA v oblasti požiadaviek na zverejňovanie informácií o produktoch osobného dôchodkového poistenia, a po zohľadnení osobitostí uvedených produktov by Komisia mala do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia posúdiť, či by sa malo zachovať vyňatie dôchodkových produktov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva uznané ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité plnenie. Komisia by mala v rámci svojho posúdenia zvážiť, či toto nariadenie predstavuje najlepší legislatívny mechanizmus na zabezpečenie zverejňovania informácií o dôchodkových produktoch alebo či by boli vhodnejšie iné mechanizmy zverejňovania informácií.

(38)

S cieľom poskytnúť tvorcom PRIIP a osobám poskytujúcim poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo osobám predávajúcim PRIIP dostatok času na to, aby sa pripravili na praktické uplatňovanie požiadaviek tohto nariadenia, nemalo by sa uplatňovať skôr ako po uplynutí dvoch rokov od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

(39)

Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(40)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to posilnenie ochrany retailových investorov a zvýšenie ich dôvery v PRIIP, a to aj v prípade cezhraničného predaja týchto produktov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu ich dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(41)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu osobných údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a európsky dozorný úradník vydal svoje stanovisko ( 17 ),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá upravujúce formát a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami, ktorý vypracujú tvorcovia PRIIP, a poskytovanie dokumentu s kľúčovými informáciami retailovým investorom s cieľom umožniť im pochopiť a porovnať hlavné vlastnosti a riziká PRIIP.

Článok 2

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na tvorcov PRIIP a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúce PRIIP.

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto produkty:

a) produkty neživotného poistenia uvedené v prílohe I k smernici 2009/138/ES;

b) zmluvy o životnom poistení, pri ktorých je plnenie zo zmluvy splatné len pri úmrtí alebo pri práceneschopnosti v dôsledku úrazu, choroby alebo nespôsobilosti;

c) iné vklady ako štruktúrované vklady vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 43 smernice 2014/65/EÚ;

d) cenné papiere uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) až g), i) a j) smernice 2003/71/ES;

e) dôchodkové produkty, ktoré sú na základe vnútroštátnych právnych predpisov uznané ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité plnenie;

f) oficiálne uznané systémy dôchodkového poistenia zamestnancov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES ( 18 ) alebo smernice 2009/138/ES;

g) osobné dôchodkové produkty, pri ktorých sa podľa vnútroštátneho práva požaduje finančný príspevok od zamestnávateľa a pri ktorých si zamestnávateľ ani zamestnanec nemôže vybrať dôchodkový produkt ani poskytovateľa.

Článok 3

1.  Ak sa na tvorcov PRIIP, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, vzťahuje aj smernica 2003/71/ES, uplatňuje sa tak toto nariadenie, ako aj smernica 2003/71/ES.

2.  Ak sa na tvorcov PRIIP, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, vzťahuje aj smernica 2009/138/ES, uplatňuje sa tak toto nariadenie, ako aj smernica 2009/138/ES.

Článok 4

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „štrukturalizovaný retailový investičný produkt“ alebo „PRIP“ (packaged retail investment product) je investícia vrátane nástrojov vydaných účelovo vytvorenými subjektmi vymedzenými v článku 13 bode 26 smernice 2009/138/ES alebo subjektmi zriadenými na účely sekuritizácie vymedzenými v článku 4 ods. 1 písm. an) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ( 19 ), pri ktorej nezávisle od právnej formy investície suma splatná retailovému investorovi podlieha výkyvom z dôvodu expozície voči referenčným hodnotám alebo výkonnosti jedného či viacerých aktív, ktoré retailový investor nenakupuje priamo;

2. „investičný produkt založený na poistení“ je investičný produkt, ktorý ponúka hodnotu pri splatnosti alebo odkupnú hodnotu, pričom táto hodnota pri splatnosti alebo odkupná hodnota je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená trhovým výkyvom;

3. „štrukturalizovaný retailový investičný produkt a investičný produkt založený na poistení“ alebo „PRIIP“ (packaged retail and insurance-based investment product) je produkt, ktorý je jedným alebo obojím z uvedeného:

a) PRIP;

b) investičný produkt založený na poistení;

4. „tvorca štrukturalizovaného retailového investičného produktu a investičného produktu založeného na poistení“ alebo „tvorca PRIIP“ je:

a) každý subjekt, ktorý vytvára PRIIP;

b) každý subjekt, ktorý vykonáva zmeny existujúceho PRIIP okrem iného, ale nie výlučne, úpravou jeho rizikového profilu a profilu výnosnosti alebo nákladov spojených s investíciou do PRIIP;

5. „osoba predávajúca PRIIP“ je osoba, ktorá retailovému investorovi ponúka zmluvu o PRIIP alebo ju s ním uzatvára;

6. „retailový investor“ je:

a) retailový klient podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice 2014/65/EÚ;

b) zákazník v zmysle smernice 2002/92/ES, ak by sa zákazník nemohol považovať za profesionálneho klienta uvedeného v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ;

7. „trvalé médium“ je trvalé médium podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. m) smernice 2009/65/ES;

8. „príslušné orgány“ sú vnútroštátne orgány, ktoré určí členský štát na vykonávanie dohľadu nad požiadavkami, ktoré toto nariadenie kladie na tvorcov PRIIP a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúce PRIIP.KAPITOLA II

DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMIODDIEL I

Vypracovanie dokumentu s kľúčovými informáciami

Článok 5

1.  Pred sprístupnením PRIIP retailovým investorom vypracuje tvorca PRIIP pre daný produkt dokument s kľúčovými informáciami v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a tento dokument zverejní na svojej webovej stránke.

2.  Každý členský štát môže požadovať, aby tvorca PRIIP alebo osoba predávajúca PRIIP vopred informovala príslušný orgán pre PRIIP o dokumente s kľúčovými informáciami pre PRIIP ponúkané na trhu v danom členskom štáte.ODDIEL II

Forma a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami

Článok 6

1.  Dokument s kľúčovými informáciami predstavuje predzmluvné informácie. Musí byť presný, pravdivý, jasný a nezavádzajúci. Musí poskytovať kľúčové informácie a byť v súlade so všetkými záväznými zmluvnými dokumentmi, s príslušnými časťami ponukových dokumentov a s podmienkami upravujúcimi PRIIP.

2.  Dokument s kľúčovými informáciami je samostatný dokument a musí byť jasne odlíšený od marketingových materiálov. Nesmie obsahovať krížové odkazy na marketingové materiály. Môže obsahovať krížové odkazy na iné dokumenty, a to prípadne aj na prospekt, ale iba ak sa takýto krížový odkaz týka informácií, ktoré musia byť na základe tohto nariadenia uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami.

3.  Odchylne od odseku 2 tohto článku, ak PRIIP ponúka retailovému investorovi škálu možností investovania, a to takú, že poskytnutie všetkých informácií požadovaných v článku 8 ods. 3 o každej podkladovej investičnej možnosti prostredníctvom jedného stručného samostatného dokumentu nie je možné, v dokumente s kľúčovými informáciami sa poskytne aspoň všeobecný opis podkladových investičných možností a uvedie sa informácia o tom, kde a ako možno nájsť dokumenty s podrobnejšími predzmluvnými informáciami týkajúcimi sa investičných produktov, na ktorých sú založené podkladové investičné možnosti.

4.  Dokument s kľúčovými informáciami sa vypracuje ako krátky, stručne napísaný dokument v rozsahu najviac troch strán formátu A4 po vytlačení, ktorý podporuje porovnateľnosť. Musí byť:

a) prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa v ňom používajú písmená čitateľnej veľkosti;

b) zameraný na kľúčové informácie, ktoré retailoví investori potrebujú;

c) jasne formulovaný a napísaný jazykom a štýlom, ktoré komunikujú spôsobom uľahčujúcim pochopenie informácií, a to predovšetkým jazykom, ktorý je jasný, stručný a zrozumiteľný.

5.  Ak je dokument s kľúčovými informáciami farebný, farebnosťou sa nesmie znížiť zrozumiteľnosť informácií, ak sa dokument s kľúčovými informáciami vytlačí alebo skopíruje čiernobielo.

6.  Ak sa v dokumente s kľúčovými informáciami používa firemná značka alebo logo tvorcu PRIIP alebo skupiny, do ktorej patrí, nesmie odvádzať pozornosť retailového investora od informácií obsiahnutých v dokumente ani znižovať prehľadnosť textu.

Článok 7

1.  Dokument s kľúčovými informáciami musí byť napísaný v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktorý sa používa v tej časti členského štátu, v ktorej sa PRIIP distribuuje, alebo v inom jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány tohto členského štátu, alebo ak bol napísaný v inom jazyku, musí sa preložiť do jedného z uvedených jazykov.

Preklad musí verne a presne odrážať obsah originálneho dokumentu s kľúčovými informáciami.

2.  Ak sa uvádzanie PRIIP na trh v členskom štáte podporuje prostredníctvom marketingových dokumentov napísaných v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu, dokument s kľúčovými informáciami musí byť napísaný prinajmenšom v zodpovedajúcich úradných jazykoch.

Článok 8

1.  Názov Dokument s kľúčovými informáciami sa uvádza zreteľným spôsobom v hornej časti prvej strany dokumentu s kľúčovými informáciami.

Dokument s kľúčovými informáciami sa predkladá v poradí určenom v odsekoch 2 a 3.

2.  Hneď pod názvom dokumentu s kľúčovými informáciami sa uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. Jeho znenie je takéto:

„V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.“

3.  V dokumente s kľúčovými informáciami sa uvádzajú tieto informácie:

a) na začiatku dokumentu sa uvádza názov PRIIP, identifikácia a kontaktné údaje tvorcu PRIIP, informácie o príslušnom orgáne tvorcu PRIIP a dátum dokumentu;

b) v prípade potreby sa uvádza toto upozornenie týkajúce sa pochopenia: „Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.“;

c) v oddiele s názvom O aký produkt ide? sa uvádza povaha a hlavné charakteristické znaky PRIIP vrátane:

i) typu PRIIP;

ii) jeho cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie, najmä či sa ciele dosahujú prostredníctvom priamej alebo nepriamej expozície voči podkladovým investičným aktívam vrátane opisu podkladových nástrojov alebo referenčným hodnotám vrátane špecifikácie trhov, na ktorých PRIIP investuje, prípadne vrátane konkrétnych environmentálnych alebo sociálnych cieľov produktu, ako aj spôsobu určovania výnosu;

iii) opisu typu retailového investora, ktorému sa má PRIIP ponúkať, predovšetkým pokiaľ ide o schopnosť znášať investičné straty a investičný horizont;

iv) ak PRIIP ponúka poistné plnenia, podrobností o takýchto poistných plneniach, ako aj vrátane okolností, ktoré by zakladali nárok na ich uplatnenie;

v) doby platnosti PRIIP, ak je známa;

d) v oddiele s názvom Aké sú riziká a čo by som mohol získať? stručný opis profilu rizikovosti a výnosnosti, ktorý obsahuje tieto prvky:

i) súhrnný ukazovateľ rizika doplnený o opisné vysvetlenie tohto ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a opisné vysvetlenie rizík, ktoré sú pre PRIIP podstatné a ktoré nie sú primerane zachytené v rámci súhrnného ukazovateľa rizika;

ii) maximálnu možnú stratu investovaného kapitálu vrátane informácií:

 o tom, či retailový investor môže stratiť všetok investovaný kapitál, alebo

 o tom, či retailový investor znáša riziko vzniku dodatočných finančných záväzkov alebo povinností vrátane podmienených záväzkov navyše ku kapitálu investovanému do PRIIP, a

 prípadne o tom, či PRIIP zahŕňa ochranu kapitálu proti trhovému riziku, a podrobnosti o jej krytí a obmedzeniach najmä s ohľadom na načasovanie jej uplatnenia;

iii) primerané scenáre výkonnosti a predpoklady, na základe ktorých boli vytvorené;

iv) prípadne informácie o podmienkach výnosov plynúcich retailovým investorom alebo vnorené horné ohraničenie výkonnosti;

v) vyhlásenie o tom, že daňové právne predpisy domovského členského štátu retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu;

e) v oddiele s názvom Čo sa stane, ak [názov tvorcu PRIIP] nebude schopný vyplácať? sa uvádza stručná informácia o tom, či je súvisiaca strata krytá systémom náhrad alebo záruk pre investorov, a ak áno, o ktorý systém ide, názov poskytovateľa záruky a informácie o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré nie;

f) v oddiele s názvom Aké sú náklady? sa uvádzajú náklady spojené s investíciou do PRIIP, ktoré zahŕňajú priame aj nepriame náklady, ktoré znáša retailový investor, vrátane jednorazových a opakujúcich sa nákladov, prezentované vo forme súhrnných ukazovateľov týchto nákladov, a na účely zabezpečenia porovnateľnosti aj celkové súhrnné náklady vyjadrené v peňažných a percentuálnych hodnotách, aby sa uviedol súhrnný vplyv celkových nákladov na investíciu.

V dokumente s kľúčovými informáciami sa jasne uvedie, že poradcovia, distribútori alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP poskytne informácie, v ktorých uvedie všetky náklady na distribúciu, ktoré ešte neboli zahrnuté do nákladov uvedených vyššie, a tým umožní retailovému investorovi pochopiť kumulatívny účinok týchto súhrnných nákladov na výnosnosť investície;

g) v oddiele s názvom Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?:

i) či je prípadne v súvislosti s PRIIP k dispozícii lehota na rozmyslenie alebo lehota na odstúpenie;

ii) uvedenie odporúčanej a prípadne požadovanej minimálnej doby držby;

iii) možnosť zbaviť sa produktu pred jeho splatnosťou a podmienky tohto úkonu vrátane všetkých uplatniteľných poplatkov a sankcií, a to vzhľadom na profil PRIIP z hľadiska rizika a výnosnosti a trhový vývoj, na ktorý sa produkt zameriava;

iv) informácie o možných dôsledkoch speňaženia pred uplynutím termínu alebo odporúčanej doby držby, ako je napríklad strata kapitálovej ochrany alebo ďalšie podmienené poplatky;

h) v oddiele s názvom Ako sa môžem sťažovať? sa uvádzajú informácie o tom, ako a komu môže retailový investor podať sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo postupu tvorcu PRIIP alebo osoby poskytujúcej poradenstvo súvisiace s produktom alebo predávajúcej produkt;

i) v oddiele s názvom Ďalšie relevantné informácie sa uvádza stručný opis akýchkoľvek ďalších dokumentov s informáciami, ktoré sa majú poskytnúť retailovému investorovi v štádiu pred a/alebo po uzavretí zmluvy, s výnimkou akýchkoľvek marketingových materiálov.

4.  Komisia je v súlade s článkom 30 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých bližšie určí podrobnosti o postupoch používaných na zistenie toho, či sa PRIIP zameriava na konkrétne environmentálne alebo sociálne ciele.

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku európske orgány dohľadu vypracujú prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spoločný výbor“) návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia:

a) podrobnosti týkajúce sa prezentácie a obsahu každého prvku informácií uvedených v odseku 3;

b) metodika, na ktorej sa bude zakladať prezentácia rizík a výnosov uvedených v odseku 3 písm. d) bodoch i) a iii), a

c) metodika výpočtu nákladov vrátane špecifikácie súhrnných ukazovateľov uvedených v odseku 3 písm. f).

Pri vypracovaní návrhu regulačných technických predpisov európske orgány dohľadu vezmú do úvahy rôzne typy PRIIP, rozdiely medzi nimi a schopnosti retailových investorov, ako aj charakteristické znaky PRIIP, ktoré retailovým investorom umožňujú vybrať si medzi rôznymi podkladovými investíciami alebo inými možnosťami, ktoré produkt poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento výber môže uskutočniť v rôznom čase alebo sa môže v budúcnosti zmeniť.

Európske orgány dohľadu predložia tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ►C1  31. marca 2016 ◄ .

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9

Marketingová komunikácia, ktorá obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa PRIIP, neobsahuje žiadne vyhlásenie, ktoré odporuje informáciám uvedeným v dokumente s kľúčovými informáciami alebo znižuje význam dokumentu s kľúčovými informáciami. V marketingovej komunikácii sa uvádza, že dokument s kľúčovými informáciami je k dispozícii a poskytujú sa v nej informácie o tom, ako a kde možno tento dokument získať, vrátane webovej stránky tvorcu PRIIP.

Článok 10

1.  Tvorca PRIIP pravidelne preskúmava informácie obsiahnuté v dokumente s kľúčovými informáciami a dokument zreviduje, ak z preskúmania vyplynie, že je potrebné vykonať zmeny. Revidované znenie sa okamžite sprístupní.

2.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku európske orgány dohľadu vypracujú prostredníctvom spoločného výboru návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia:

a) podmienky preskúmania informácií uvedených v dokumente s kľúčovými informáciami;

b) podmienky, za akých sa musí dokument s kľúčovými informáciami revidovať;

c) konkrétne podmienky, za akých sa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami musia preskúmať alebo za akých sa musí zrevidovať dokument s kľúčovými informáciami, ak sa PRIIP nesprístupňuje retailovým investorom nepretržite;

d) okolnosti, za akých sa majú retailoví investori informovať o zrevidovanom dokumente s kľúčovými informáciami pre PRIIP, ktorý kúpili, ako aj prostriedky, ktorými majú byť retailoví investori informovaní.

Európske orgány dohľadu predložia tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 31. decembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

1.  Tvorcovi PRIIP nevzniká občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe dokumentu s kľúčovými informáciami vrátane akýchkoľvek jeho prekladov, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s príslušnými časťami právne záväzných predzmluvných a zmluvných dokumentov alebo s požiadavkami stanovenými v článku 8.

2.  Retailový investor, ktorý preukáže stratu vyplývajúcu zo spoliehania sa na dokument s kľúčovými informáciami za okolností uvedených v odseku 1 pri uskutočnení investície do PRIIP, ku ktorému bol daný dokument s kľúčovými informáciami vytvorený, môže od tvorcu PRIIP žiadať náhradu škody v súvislosti s touto stratou podľa vnútroštátneho práva.

3.  Prvky, ako napríklad „strata“ alebo „náhrada škody“, ktoré sa uvádzajú v odseku 2, ktoré nie sú vymedzené, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom určeným na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

4.  Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva.

5.  Povinnosti podľa tohto článku nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe zmluvných ustanovení.

Článok 12

V prípade, že sa dokument s kľúčovými informáciami týka poistnej zmluvy, poisťovne majú povinnosti podľa tohto nariadenia iba voči poistníkovi uvedenému v poistnej zmluve, a nie k príjemcovi uvedenému v poistnej zmluve.ODDIEL III

Poskytnutie dokumentu s kľúčovými informáciami

Článok 13

1.  Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP poskytne retailovým investorom dokument s kľúčovými informáciami v dostatočnom časovom predstihu pred tým, než sú títo retailoví investori viazaní akoukoľvek zmluvou alebo ponukou týkajúcou sa daného PRIIP.

2.  Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP môže splniť požiadavky odseku 1 tým, že poskytne dokument s kľúčovými informáciami osobe s písomným oprávnením na prijímanie investičných rozhodnutí v mene retailového investora v súvislosti s transakciami uzavretými na základe tohto písomného oprávnenia.

3.  Odchylne od odseku 1 a s výhradou článku 3 ods. 1, článku 3 ods. 3 písm. a) a článku 6 smernice 2002/65/ES môže osoba predávajúca PRIIP poskytnúť retailovému investorovi dokument s kľúčovými informáciami bez zbytočného odkladu po uzatvorení transakcie, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) retailový investor sa z vlastnej iniciatívy rozhodne kontaktovať osobu predávajúcu PRIIP a uzatvoriť transakciu použitím prostriedku komunikácie na diaľku;

b) nie je možné poskytnutie dokumentu s kľúčovými informáciami v súlade s odsekom 1 tohto článku;

c) osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP informovala retailového investora o nemožnosti poskytnutia dokumentu s kľúčovými informáciami a jasne uviedla, že retailový investor môže odložiť transakciu, aby získal a prečítal si dokument s kľúčovými informáciami pred uzavretím transakcie;

d) retailový investor súhlasí s tým, že radšej dostane dokument s kľúčovými informáciami bez zbytočného odkladu po uzatvorení transakcie, než aby odložil transakciu s cieľom získať tento dokument vopred.

4.  Ak sa v mene retailového investora vykonávajú následné transakcie týkajúce sa toho istého PRIIP v súlade s pokynmi, ktoré daný retailový investor dal osobe predávajúcej PRIIP pred prvou transakciou, povinnosť poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami podľa odseku 1 sa vzťahuje len na prvú transakciu a na prvú transakciu po revízii dokumentu s kľúčovými informáciami v súlade s článkom 10.

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia podmienky splnenia požiadavky poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami podľa odseku 1.

Európske orgány dohľadu predložia tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 31. decembra 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 14

1.  Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP poskytne dokument s kľúčovými informáciami retailovým investorom bezplatne.

2.  Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP poskytne dokument s kľúčovými informáciami retailovému investorovi prostredníctvom jedného z týchto médií:

a) na papieri, čo by mala byť štandardná voľba, ak sa PRIIP ponúka osobne, pokiaľ retailový investor nepožiada inak;

b) použitím iného trvalého média ako papier, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 4, alebo

c) prostredníctvom webovej stránky, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 5.

3.  Ak sa dokument s kľúčovými informáciami poskytuje na inom trvalom médiu ako papier alebo prostredníctvom webovej stránky, retailovým investorom sa na požiadanie bezplatne poskytne aj papierová kópia. Retailoví investori musia byť informovaní o svojom práve vyžiadať si bezplatne papierovú kópiu.

4.  Dokument s kľúčovými informáciami sa na inom trvalom médiu ako papier môže poskytnúť, ak sú splnené tieto podmienky:

a) použitie trvalého média je vhodné v súvislosti s obchodným vzťahom medzi osobou poskytujúcou poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo osobou predávajúcou PRIIP a retailovým investorom a

b) retailovému investorovi sa poskytla možnosť voľby medzi informáciami na papieri a na trvalom médiu a investor si preukázateľným spôsobom vybral uvedené iné médium.

5.  Dokument s kľúčovými informáciami sa môže poskytnúť prostredníctvom webovej stránky, ktorá nezodpovedá vymedzeniu trvalého média, ak sú splnené tieto podmienky:

a) poskytnutie dokumentu s kľúčovými informáciami prostredníctvom webovej stránky je vhodné v súvislosti s obchodným vzťahom medzi osobou poskytujúcou poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo osobou predávajúcou PRIIP a retailovým investorom;

b) retailovému investorovi sa poskytla možnosť voľby medzi informáciami poskytnutými na papieri a prostredníctvom webovej stránky a retailový investor si preukázateľným spôsobom zvolil webovú stránku;

c) retailovému investorovi bola elektronicky alebo písomne oznámená adresa webovej stránky a miesto na tejto webovej stránke, kde je dokument s kľúčovými informáciami prístupný;

d) dokument s kľúčovými informáciami zostane prístupný na webovej stránke, odkiaľ ho možno stiahnuť a uložiť na trvalé médium, tak dlho, ako môže retailový investor potrebovať doň nahliadnuť.

Ak bol dokument s kľúčovými informáciami zrevidovaný v súlade s článkom 10, sprístupnia sa na žiadosť retailového investora aj predchádzajúce verzie.

6.  Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytnutie informácií použitím iného trvalého média ako papier alebo prostredníctvom webovej stránky považuje za vhodné v súvislosti s obchodným vzťahom medzi osobou poskytujúcou poradenstvo v súvislosti s PRIIP alebo osobou predávajúcou PRIIP a retailovým investorom, ak existuje dôkaz o tom, že retailový investor má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie e-mailovej adresy retailovým investorom na účely uvedeného obchodu sa považuje za takýto dôkaz.KAPITOLA III

MONITOROVANIE TRHU A INTERVENČNÉ PRÁVOMOCI V SÚVISLOSTI S PRODUKTOM

Článok 15

1.  Orgán EIOPA v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 monitoruje trh s investičnými produktmi založenými na poistení, ktoré sa ponúkajú na trhu, distribuujú alebo predávajú v Únii.

2.  Príslušné orgány monitorujú trh s investičnými produktmi založenými na poistení, ktoré sa ponúkajú na trhu, distribuujú alebo predávajú v ich členskom štáte alebo z neho.

Článok 16

1.  V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 môže orgán EIOPA, keď sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, v Únii dočasne zakázať alebo obmedziť:

a) marketing, distribúciu alebo predaj určitých investičných produktov založených na poistení alebo investičných produktov založených na poistení s určitými špecifickými znakmi, alebo

b) určitý typ finančnej činnosti alebo postupu poisťovne alebo zaisťovne.

Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzí orgán EIOPA, alebo môže podliehať ním vymedzeným výnimkám.

2.  EIOPA prijme rozhodnutie podľa odseku 1 iba vtedy, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a) navrhovaným opatrením sa rieši závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti;

b) regulačné požiadavky podľa práva Únie, ktoré sú uplatniteľné na príslušný investičný produkt založený na poistení alebo na činnosť, toto ohrozenie neriešia;

c) príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenie na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia postačujúce.

Ak sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, orgán EIOPA môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1 pred tým, než sa investičný produkt založený na poistení ponúka na trhu alebo predá investorom.

3.  Orgán EIOPA pri prijímaní opatrenia podľa tohto článku zabezpečí, že opatrenie:

a) nebude mať na efektívnosť finančných trhov ani na investorov škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia, alebo

b) nevytvorí riziko regulačnej arbitráže.

Keď príslušný orgán alebo príslušné orgány prijali opatrenie podľa článku 17, orgán EIOPA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku bez toho, aby vydal stanovisko uvedené v článku 18.

4.  Predtým ako sa orgán EIOPA rozhodne prijať opatrenie podľa tohto článku, oznámi príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

5.  Orgán EIOPA uverejní na svojej webovej stránke oznámenie o každom rozhodnutí prijať akékoľvek opatrenie podľa tohto článku. V tomto oznámení sa uvedú podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a spresní sa, odkedy opatrenie nadobúda účinnosť po uverejnení oznámenia. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na opatrenie prijaté po nadobudnutí účinnosti opatrení.

6.  Orgán EIOPA preskúma zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 1 v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa zákaz alebo obmedzenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, jeho účinnosť sa skončí.

7.  Opatrenie prijaté orgánom EIOPA podľa tohto článku má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom.

8.  Komisia v súlade s článkom 30 prijme delegované akty vymedzujúce kritériá a faktory, ktoré má orgán EIOPA zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či nastala závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému Únie či jeho časti, ako sa uvádza v odseku 2 prvom pododseku písm. a).

Uvedené kritériá a faktory zahŕňajú:

a) stupeň zložitosti investičného produktu založeného na poistení a vzťah k typu investora, ktorému sa ponúka a predáva;

b) objem alebo nominálnu hodnotu investičného produktu založeného na poistení;

c) stupeň inovácie investičného produktu založeného na poistení, činnosti alebo postupu a

d) pákový efekt, ktorý produkt alebo postup vytvára.

Článok 17

1.  Príslušný orgán môže vo svojom členskom štáte alebo zo svojho členského štátu zakázať alebo obmedziť:

a) marketing, distribúciu alebo predaj investičných produktov založených na poistení alebo investičných produktov založených na poistení s určitými špecifickými znakmi alebo

b) určitý typ finančnej činnosti alebo postupu poisťovne alebo zaisťovne.

2.  Príslušný orgán môže prijať opatrenie uvedené v odseku 1, keď sa na základe dostatočných dôvodov presvedčí o tom, že:

a) investičný produkt založený na poistení alebo činnosť či postup vyvoláva závažné obavy týkajúce sa ochrany investorov alebo predstavuje ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému či jeho časti minimálne v jednom členskom štáte;

b) existujúce regulačné požiadavky podľa práva Únie uplatniteľné na investičný produkt založený na poistení alebo činnosť či postup nestačia na odstránenie rizík uvedených v písmene a) a túto otázku by nebolo možné lepšie riešiť zlepšením dohľadu ani presadzovaním existujúcich požiadaviek;

c) opatrenie je primerané s prihliadnutím na povahu zistených rizík, úroveň vyspelosti príslušných investorov alebo účastníkov trhu a pravdepodobný vplyv opatrenia na investorov a účastníkov trhu, ktorí môžu mať v držbe, užívať alebo mať prospech z tohto investičného produktu založeného na poistení, z činnosti či postupu;

d) príslušný orgán riadne konzultoval s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, na ktoré môže mať opatrenie značný vplyv, a

e) opatrenie nemá diskriminačný účinok na služby ani činnosti poskytované z iného členského štátu.

Ak sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, príslušný orgán môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1 pred tým, než sa investičný produkt založený na poistení ponúka na trhu alebo predá investorom. Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzí príslušný orgán, alebo môžu podliehať ním vymedzeným výnimkám.

3.  Príslušný orgán nesmie uložiť zákaz ani obmedzenie podľa tohto článku, pokiaľ minimálne jeden mesiac pred zamýšľaným nadobudnutím účinnosti opatrenia písomne alebo iným komunikačným prostriedkom dohodnutým medzi orgánmi neoznámil všetkým ostatným zainteresovaným príslušným orgánom a orgánu EIOPA podrobné informácie o:

a) investičnom produkte založenom na poistení alebo činnosti či postupe, ktorých sa navrhované opatrenie týka;

b) presnej povahe navrhovaného zákazu alebo obmedzenia a dátume, kedy má nadobudnúť účinnosť, a

c) dôkazoch, z ktorých vychádzal pri svojom rozhodnutí a na základe ktorých sa presvedčil, že je splnená každá z podmienok uvedených v odseku 2.

4.  Vo výnimočných prípadoch, keď je podľa príslušného orgánu nevyhnutné prijať naliehavé opatrenie podľa tohto článku s cieľom zabrániť škodlivému účinku vyplývajúcemu z investičných produktov založených na poistení, činností alebo postupov uvedených v odseku 1, príslušný orgán môže prijať dočasné opatrenie s tým, že o ňom písomne informuje všetky ostatné príslušné orgány a orgán EIOPA najneskôr 24 hodín pred tým, ako má opatrenie nadobudnúť účinnosť, a to za predpokladu, že sú splnené všetky kritériá stanovené v tomto článku a že navyše jednoznačne dospel k záveru, že jednomesačnou lehotou na oznámenie by sa náležite neriešila konkrétna obava ani ohrozenie. Príslušný orgán nesmie prijať dočasné opatrenie na obdobie dlhšie ako tri mesiace.

5.  Príslušný orgán zverejní na svojej webovej stránke oznámenie o každom rozhodnutí uložiť akýkoľvek zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1. V tomto oznámení spresní podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a uvedie, odkedy opatrenie nadobúda účinnosť po zverejnení oznámenia, a dôkazy, na základe ktorých sa presvedčil, že je splnená každá z podmienok uvedených v odseku 2. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na opatrenie prijaté po zverejnení oznámenia.

6.  Príslušný orgán odvolá zákaz alebo obmedzenie, keď už neplatia podmienky uvedené v odseku 2.

7.  Komisia v súlade s článkom 30 prijme delegované akty vymedzujúce kritériá a faktory, ktoré majú príslušné orgány zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či nastala závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability finančného systému aspoň v jednom členskom štáte, ako sa uvádza v odseku 2 prvom pododseku písm. a).

Uvedené kritériá a faktory zahŕňajú:

a) stupeň zložitosti investičného produktu založeného na poistení a vzťah k typu investora, ktorému sa ponúka a predáva;

b) stupeň inovácie investičného produktu založeného na poistení, činnosti alebo postupu;

c) pákový efekt, ktorý produkt alebo postup vytvára;

d) objem alebo nominálnu hodnotu investičného produktu založeného na poistení vo vzťahu k riadnemu fungovaniu a integrite finančných trhov.

Článok 18

1.  Orgán EIOPA plní v súvislosti s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi podľa článku 17 úlohu pomocníka a koordinátora. Orgán EIOPA najmä zabezpečí, aby opatrenie prijaté príslušným orgánom bolo odôvodnené a primerané a aby príslušné orgány zaujali v prípade potreby jednotný prístup.

2.  Po prijatí oznámenia podľa článku 17 o tom, že sa na základe uvedeného článku má uložiť opatrenie, orgán EIOPA prijme stanovisko, či je zákaz alebo obmedzenie odôvodnené a primerané. Ak je orgán EIOPA toho názoru, že na odstránenie rizika je nevyhnutné, aby ostatné príslušné orgány prijali opatrenie, uvedie to vo svojom stanovisku. Stanovisko sa uverejní na webovej stránke orgánu EIOPA.

3.  Ak príslušný orgán navrhne prijať alebo prijme opatrenie v rozpore so stanoviskom orgánu EIOPA podľa odseku 2 alebo ak odmietne prijať opatrenie v rozpore s takýmto stanoviskom, bezodkladne uverejní na svojej webovej stránke oznámenie, v ktorom podrobne vysvetlí dôvody tohto konania.KAPITOLA IV

SŤAŽNOSTI, NÁPRAVA, SPOLUPRÁCA A DOHĽAD

Článok 19

Tvorca PRIIP a osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PRIIP alebo predávajúca PRIIP stanovia primerané postupy a mechanizmy, ktorými zabezpečia, aby:

a) retailoví investori mali možnosť podať sťažnosť voči tvorcovi PRIIP efektívnym spôsobom;

b) retailoví investori, ktorí podali sťažnosť v súvislosti s dokumentom s kľúčovými informáciami, dostali včas a riadne vecnú odpoveď a

c) retailoví investori mali k dispozícii efektívne postupy nápravy aj v prípade cezhraničných sporov, najmä ak sa tvorca PRIIP nachádza v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

Článok 20

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia príslušné orgány spolupracujú medzi sebou a bez zbytočného odkladu si navzájom poskytujú najmä informácie, ktoré sú dôležité na účely plnenia ich povinností podľa tohto nariadenia a na základe ich právomocí.

2.  Príslušné orgány majú v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

Článok 21

1.  Členské štáty uplatňujú na spracovanie osobných údajov vykonávané v danom členskom štáte podľa tohto nariadenia smernicu 95/46/ES.

2.  Na spracovanie osobných údajov vykonávané európskymi orgánmi dohľadu sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.KAPITOLA V

SPRÁVNE SANKCIE A ĎALŠIE OPATRENIA

Článok 22

1.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a právo členských štátov ustanovovať a ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty stanovia pravidlá, ktorými sa zavádzajú vhodné správne sankcie a opatrenia uplatniteľné v situáciách porušenia tohto nariadenia, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zaistenie ich vykonávania. Uvedené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nestanovia pravidlá pre správne sankcie uvedené v prvom pododseku v prípade porušení, ktoré podliehajú trestným sankciám podľa ich vnútroštátneho práva.

Členské štáty oznámia pravidlá uvedené v prvom pododseku Komisii a spoločnému výboru do 31. decembra 2016. Komisii a spoločnému výboru bezodkladne oznámia akúkoľvek následnú zmenu týchto pravidiel.

2.  Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí podľa článku 24 úzko spolupracujú s cieľom zaistiť, aby správne sankcie a opatrenia priniesli výsledky sledované týmto nariadením, a koordinujú svoju činnosť, aby sa zabránilo možnej duplicite a prekrývaniu pri uplatňovaní správnych sankcií a opatrení v cezhraničných prípadoch.

Článok 23

Príslušné orgány vykonávajú svoju právomoc ukladať sankcie v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnym právom niektorým z týchto spôsobov:

a) priamo;

b) v spolupráci s inými orgánmi;

c) v rámci svojej zodpovednosti delegovaním na takéto orgány;

d) podaním na príslušné súdne orgány.

Článok 24

1.  Tento článok sa uplatňuje na porušenia článku 5 ods. 1, článkov 6 a 7, článku 8 ods. 1 až 3, článku 9, článku 10 ods. 1, článku 13 ods. 1, 3 a 4 a článkov 14 a 19.

2.  Príslušné orgány majú právomoc uložiť v súlade s vnútroštátnym právom aspoň tieto správne sankcie a opatrenia:

a) zákaz propagácie PRIIP;

b) pozastavenie propagácie PRIIP;

c) verejné upozornenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;

d) zákaz poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami, ktorý nespĺňa požiadavku uvedenú v článkoch 6, 7, 8 alebo 10, a nariadiť zverejnenie novej verzie dokumentu s kľúčovými informáciami;

e) správne pokuty, a to najmenej:

i) v prípade právnickej osoby:

 až do výšky 5 000 000  EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 30. decembru 2014, alebo až do výšky 3 % celkového ročného obratu tejto právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom, alebo

 až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť;

ii) v prípade fyzickej osoby:

 až do výšky 700 000  EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 30. decembru 2014, alebo

 až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo, v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť.

Ak je právnická osoba, ktorá je uvedená v prvom pododseku písm. e) bode i), materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ( 20 ), relevantným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušným právom Únie v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti.

3.  Členské štáty môžu ustanoviť ďalšie sankcie alebo opatrenia a vyššie správne pokuty, než sa ustanovujú v tomto nariadení.

4.  Ak príslušné orgány uložili jednu alebo viaceré správne sankcie či opatrenia v súlade s odsekom 2, musia mať právomoc vydať priame oznámenie dotknutému retailovému investorovi, v ktorom ho informujú o správnej sankcii alebo opatrení, a o tom, kde možno podávať sťažnosti alebo predkladať žiadosti o nápravu, alebo musia mať právomoc požadovať od tvorcu PRIIP alebo osoby poskytujúcej poradenstvo súvisiace s PRIIP či predávajúcej PRIIP, aby vydali takéto priame oznámenie.

Článok 25

Príslušné orgány pri uplatňovaní správnych sankcií a opatrení uvedených v článku 24 ods. 2 zohľadňujú všetky relevantné okolnosti, podľa potreby vrátane:

a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

b) stupňa zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;

c) vplyvu porušenia na záujmy retailových investorov;

d) ochoty osoby zodpovednej za porušenie spolupracovať;

e) akýchkoľvek predchádzajúcich porušení osoby zodpovednej za porušenie;

f) opatrení prijatých osobou zodpovednou za porušenie po porušení s cieľom predísť jeho zopakovaniu.

Článok 26

Rozhodnutia o uložení sankcií a opatrení prijaté podľa tohto nariadenia podliehajú právu na odvolanie.

Článok 27

1.  Ak príslušný orgán zverejnil správne sankcie alebo opatrenia, informuje o týchto správnych sankciách alebo opatreniach súčasne príslušný európsky orgán dohľadu.

2.  Príslušný orgán poskytne každoročne príslušnému európskemu orgánu dohľadu súhrnné informácie o všetkých správnych sankciách a opatreniach uložených v súlade s článkom 22 a článkom 24 ods. 2.

3.  Európske orgány dohľadu uverejnia informácie uvedené v tomto článku vo svojich výročných správach.

Článok 28

1.  Príslušné orgány zavedú účinné mechanizmy s cieľom umožniť im nahlasovanie skutočných alebo možných porušení tohto nariadenia.

2.  Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:

a) konkrétne postupy prijímania správ o skutočných alebo potenciálnych porušeniach a následné kroky;

b) primeranú ochranu zamestnancov, ktorí oznámia porušenia, ku ktorým došlo u ich zamestnávateľa, aspoň pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou a inými druhmi nespravodlivého zaobchádzania;

c) ochranu totožnosti osoby, ktorá oznámi porušenia, ako aj fyzickej osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušenie, vo všetkých štádiách postupu okrem prípadu, keď sa takáto oznamovacia povinnosť ukladá vo vnútroštátnom práve v rámci ďalšieho vyšetrovania alebo následného súdneho konania.

3.  Členské štáty môžu umožniť príslušným orgánom zaviesť dodatočné mechanizmy na základe vnútroštátneho práva.

4.  Členské štáty môžu od zamestnávateľov, ktorí sa venujú činnostiam, ktoré sú na účely finančných služieb regulované, požadovať, aby mali pre svojich zamestnancov zavedené vhodné postupy na interné nahlasovanie skutočných alebo potenciálnych porušení prostredníctvom osobitného, nezávislého a samostatného kanála.

Článok 29

1.  Príslušné orgány uverejnia na svojej oficiálnej webovej stránke rozhodnutie, voči ktorému nie je odvolanie a ktorým sa ukladá správna sankcia alebo opatrenie za porušenia uvedené v článku 24 ods. 1, bez zbytočného odkladu po tom, ako je o tomto rozhodnutí informovaná osoba, ktorej bola sankcia alebo opatrenie uložené.

Uverejnenie musí zahŕňať aspoň tieto informácie:

a) druh a povahu porušenia;

b) totožnosť zodpovedných osôb.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia, ktoré sú vyšetrovacej povahy.

Ak však uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo totožnosti či osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe individuálneho posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou uverejnenia takýchto údajov za neprimerané alebo ak by takéto uverejnenie ohrozovalo stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušné orgány:

a) odložia uverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia až dovtedy, kým pominú dôvody na jeho neuverejnenie;

b) uverejnia rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia anonymne spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom, ak takéto anonymné uverejnenie zabezpečí účinnú ochranu dotknutých osobných údajov, alebo

c) neuverejnia rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia v prípade, ak sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) považujú za nedostatočné na zabezpečenie:

i) toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;

ii) primeranosti uverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

2.  Príslušné orgány informujú európske orgány dohľadu o všetkých správnych sankciách alebo opatreniach uložených, ale neuverejnených v súlade s odsekom 1 tretím pododsekom písm. c), a to aj o každom proti nim podanom odvolaní a o jeho výsledku.

V prípade rozhodnutia uverejniť sankciu alebo opatrenie na anonymnom základe sa uverejnenie príslušných údajov môže na primeraný čas odložiť, ak sa predpokladá, že v rámci tohto obdobia pominú dôvody na anonymné uverejnenie.

3.  Ak vnútroštátne právo stanovuje, aby sa rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia, ktoré je predmetom odvolania podaného na príslušný súdny alebo iný orgán, uverejnilo, príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnia na svojej oficiálnej webovej stránke túto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku tohto odvolania. Okrem toho sa uverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší predchádzajúce rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia a ktoré bolo uverejnené.

4.  Príslušné orgány zabezpečia, aby akékoľvek informácie uverejnené v súlade s týmto článkom ostali na ich oficiálnych webových stránkach aspoň počas piatich rokov po ich uverejnení. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou uverejnenia, sa ponechajú na oficiálnej webovej stránke príslušného orgánu len na obdobie, ktoré je nevyhnutné podľa uplatniteľných predpisov o ochrane osobných údajov.KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4, článku 16 ods. 8 a článku 17 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od 30. decembra 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4, článku 16 ods. 8 a článku 17 ods. 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu aj Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4, článku 16 ods. 8 alebo článku 17 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 31

Ak Komisia prijme regulačný technický predpis podľa článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 2 alebo článku 13 ods. 5, ktorý je rovnaký ako návrh regulačného technického predpisu, ktorý predložili európske orgány dohľadu, lehota, počas ktorej môže Európsky parlament a Rada vzniesť námietku voči tomuto regulačnému technickému predpisu, je odchylne od článku 13 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, a aby sa zohľadnila zložitosť a rozsiahlosť tém, na ktoré sa vzťahuje, dva mesiace odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota môže predĺžiť o jeden mesiac.

Článok 32

1.  Správcovské spoločnosti vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES, investičné spoločnosti uvedené v článku 27 uvedenej smernice a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy, uvedené v článku 1 ods. 2 uvedenej smernice, sú vyňaté z povinností podľa tohto nariadenia do 31. decembra 2019.

2.  Keď členský štát uplatňuje pravidlá týkajúce sa formátu a obsahu dokumentu s kľúčovými informáciami, ako sú stanovené v článkoch 78 až 81 smernice 2009/65/ES, na iné fondy ako PKIPCP ponúkané retailovým investorom, výnimka stanovená v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce retailovým investorom poradenstvo súvisiace s podielovými listami takýchto fondov alebo predávajúce takéto podielové listy retailovým investorom.

Článok 33

1.  Komisia preskúma toto nariadenie do 31. decembra 2018. Na základe informácií od európskych orgánov dohľadu toto preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum fungovania upozornenia týkajúceho sa pochopenia, a to pri zohľadnení všetkých usmernení vydaných v tejto súvislosti príslušnými orgánmi. Zahŕňa tiež prieskum praktického uplatňovania pravidiel stanovených v tomto nariadení, pričom sa primerane zohľadní vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi a uskutočniteľnosť a náklady na zavedenie označovania sociálnych a environmentálnych investícií, ako aj jeho možný prínos. Komisia v rámci svojho preskúmania vykoná spotrebiteľský test a prieskum nelegislatívnych možností, ako aj výsledkov preskúmania nariadenia (EÚ) č. 346/2013, pokiaľ ide o jeho článok 27 ods. 1 písm. c), e) a g).

Pokiaľ ide o PKIPCP vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice 2009/65/ES, v rámci preskúmania sa posúdi, či sa predĺžia prechodné mechanizmy podľa článku 32 tohto nariadenia alebo či by sa na základe určenia akýchkoľvek potrebných úprav mohli ustanovenia o kľúčových informáciách pre investorov v smernici 2009/65/ES nahradiť alebo či by sa mohli považovať za rovnocenné s dokumentom s kľúčovými informáciami podľa tohto nariadenia. V rámci preskúmania sa zváži aj možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na iné finančné produkty a posúdi sa, či by sa malo zachovať vyňatie produktov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to vzhľadom na spoľahlivé normy na ochranu spotrebiteľa vrátane vzájomného porovnávania finančných produktov. V rámci preskúmania sa tiež posúdi vhodnosť zavedenia spoločných pravidiel týkajúcich sa potreby všetkých členských štátov stanoviť správne sankcie za porušenia tohto nariadenia.

2.  Komisia na základe práce, ktorú vykonal orgán EIOPA v oblasti požiadaviek na zverejňovanie informácií o produktoch, do 31. decembra 2018 posúdi, či má navrhnúť nový legislatívny akt zaručujúci náležité požiadavky na zverejňovanie informácií o týchto produktoch, alebo či má zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dôchodkové produkty uvedené v článku 2 ods. 2 písm. e).

Komisia v rámci svojho posúdenia zabezpečí, aby sa takýmito opatreniami neoslabili normy týkajúce sa zverejňovania informácií v členských štátoch, v ktorých už existujú režimy zverejňovania informácií o takýchto dôchodkových produktoch.

3.  Komisia po konzultácii so spoločným výborom predloží Európskemu parlamentu a Rade správu týkajúcu sa odsekov 1 a 2, ku ktorej v prípade potreby priloží legislatívny návrh.

4.  Komisia vykoná do 31. decembra 2018 prieskum trhu s cieľom určiť, či sú na ňom dostupné online kalkulačky, pomocou ktorých si môže retailový investor vypočítať celkové náklady a poplatky týkajúce sa PRIIP, a či sú k dispozícii bezplatne. Komisia predloží správu o tom, či tieto nástroje poskytujú spoľahlivé a presné výpočty pre všetky produkty patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

V prípade, že z prieskumu vyplynie záver, že žiadne takéto nástroje neexistujú alebo že existujúce nástroje neumožňujú retailovým investorom pochopiť celkovú výšku nákladov a poplatkov súvisiacich s PRIIP, Komisia posúdi, či je uskutočniteľné, aby európske orgány dohľadu vypracovali prostredníctvom spoločného výboru návrhy regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia špecifikácie pre takéto nástroje na úrovni Únie.

Článok 34

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. EÚ C 70, 9.3.2013, s. 2.

( 2 ) Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 59.

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

( 8 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

( 9 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

( 10 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

( 11 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

( 13 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

( 14 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16).

( 15 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 16 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 17 ) Ú. v. EÚ C 100, 6.4.2013, s. 12.

( 18 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

( 19 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

( 20 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Top