EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — SK — 01.01.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1163/2014

z 22. októbra 2014

o poplatkoch za dohľad

(ECB/2014/41)

(Ú. v. ES L 311 31.10.2014, s. 23)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019,

  L 327

70

17.12.2019


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 330, 20.12.2019, s.  106 (2019/2155)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1163/2014

z 22. októbra 2014

o poplatkoch za dohľad

(ECB/2014/41)ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie upravuje:

a) 

opatrenia na výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám;

b) 

metodiku a kritériá výpočtu ročného poplatku za dohľad, ktorý majú platiť jednotlivé dohliadané subjekty a jednotlivé dohliadané skupiny;

c) 

postup pri výbere ročných poplatkov za dohľad zo strany ECB.

2.  Celková výška ročných poplatkov za dohľad zahŕňa ročný poplatok za dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom alebo skupinou a každým menej významným dohliadaným subjektom alebo skupinou a ECB ju vypočíta na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Ak nie je uvedené inak, platia na účely tohto nariadenia vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 a nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s týmito vymedzeniami pojmov:

1. 

„ročný poplatok za dohľad“ je poplatok, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt a každá dohliadaná skupina, ako je vypočítaný na základe postupov ustanovených v článku 10 ods. 6;

2. 

„ročné náklady“ je suma stanovená v súlade s ustanoveniami článku 5, ktorú má ECB získať späť prostredníctvom ročných poplatkov za dohľad za určité poplatkové obdobie;

3. 

„poplatníkom“ sa rozumie poplatok platiaca úverová inštitúcia alebo pobočka vymedzená v súlade s článkom 4, ktorej je určený platobný výmer;

4. 

„faktory výpočtu poplatku“ sú údaje, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny vymedzené v článku 10 ods. 3 písm. a), ktoré sa používajú na výpočet ročného poplatku za dohľad;

5. 

„platobný výmer“ je výzva, v ktorej je poplatníkovi stanovený ročný poplatok za dohľad, ktorý má zaplatiť v súlade s týmto nariadením;

6. 

„úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok“ je úverová inštitúcia usadená v zúčastnenom členskom štáte;

7. 

„pobočka, ktorá platí poplatok“ je pobočka, ktorá je zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte;

8. 

„poplatkové obdobie“ je kalendárny rok;

▼M1 —————

▼B

10. 

„skupina subjektov, ktoré platia poplatok“ je i) dohliadaná skupina a ii) niekoľko pobočiek, ktoré platia poplatok, a ktoré sa v súlade s článkom 3 ods. 3 považujú za jednu pobočku;

11. 

„členský štát“ je členský štát Únie;

▼M1

12. 

„celkové aktíva“ predstavujú:

a) 

v prípade dohliadanej skupiny celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) bez aktív dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c);

b) 

v prípade pobočky, ktorá platí poplatok, celkovú hodnotu aktív vykázaných na prudenciálne účely. Ak celkovú hodnotu aktív nie je potrebné vykazovať na prudenciálne účely, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú na základe najnovšej auditovanej ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré sa uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ( 1 ) a ak táto ročná účtovná závierka nie je k dispozícii, na základe ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi. V prípade pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré nezostavujú ročné účtovné závierky, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

c) 

v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, súčet celkovej hodnoty aktív určenej pre každú jednotlivú pobočku, ktorá platí poplatok;

d) 

vo všetkých ostatných prípadoch celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

13. 

„celková riziková expozícia“ je:

a) 

v prípade dohliadanej skupiny hodnota určená na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 2 ) bez rizikovej expozície dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c);

b) 

v prípade pobočky, ktorá platí poplatok a v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, nula;

c) 

vo všetkých ostatných prípadoch hodnota vypočítaná v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

▼B

Článok 3

Všeobecná povinnosť platiť ročný poplatok za dohľad

1.  ECB účtuje za každé poplatkové obdobie ročný poplatok za dohľad vo vzťahu ku každému dohliadanému subjektu a každej dohliadanej skupine.

2.  Ročný poplatok za dohľad za každý dohliadaný subjekt a dohliadanú skupinu sa stanoví v platobnom výmere určenom poplatníkovi a ním splatnom. Poplatník je adresátom platobného výmeru a každej písomnosti alebo oznamu od ECB v súvislosti s poplatkami za dohľad. Poplatník zodpovedá za zaplatenie ročného poplatku za dohľad.

3.  Dve alebo viaceré pobočky, ktoré platia poplatok, zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rovnakom zúčastnenom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku. Pobočky, ktoré platia poplatok, zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rôznych zúčastnenom členskom štáte sa nepovažujú za jednu pobočku.

4.  Pobočky, ktoré platia poplatok, sa na účely tohto nariadenia považujú za oddelené od dcérskych spoločností rovnakej úverovej inštitúcie usadených v rovnakom zúčastnenom členskom štáte.

Článok 4

Poplatník

1.  Poplatníkom ročného poplatku za dohľad je:

a) 

úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok, pokiaľ ide o úverovú inštitúciu, ktorá platí poplatok a nie je súčasťou dohliadanej skupiny;

b) 

pobočka, ktorá platí poplatok, pokiaľ ide o pobočku, ktorá platí poplatok a nie je spojená s inou pobočkou, ktorá platí poplatok;

▼M1

c) 

subjekt určený v súlade s ustanoveniami odseku 2, pokiaľ ide o skupinu subjektov, ktorá platí poplatok.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia v rámci skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, pokiaľ ide o rozdelenie nákladov, skupina subjektov, ktoré platia poplatok, sa považuje za jednu jednotku. Každá skupina subjektov, ktoré platia poplatok, vymenuje poplatníka pre celú skupinu a oznámi jeho totožnosť ECB. Poplatník je usadený v zúčastnenom členskom štáte. Toto oznámenie sa považuje za platné, len ak:

a) 

je v ňom uvedený názov skupiny, ktorej sa oznámenie týka;

b) 

je podpísané poplatníkom v mene všetkých dohliadaných subjektov, ktoré patria do skupiny;

c) 

je ECB doručené najneskôr 30. septembra každého roku, aby bolo zohľadnené pri vydaní platobného výmeru pre dané poplatkové obdobie.

Ak je ECB včas doručených viac ako jedno oznámenie za skupinu subjektov, ktoré platia poplatok, berie sa do úvahy oznámenie, ktoré bolo ECB doručené do 30. septembra ako posledné. Ak sa dohliadaný subjekt stane súčasťou dohliadanej skupiny po tom, ako ECB dostane platné oznámenie o poplatníkovi a ak ECB nie je písomne upovedomená inak, oznámenie sa považuje za podpísané aj v jeho mene.

▼B

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ECB si vyhradzuje právo určiť poplatníka.ČASŤ II

VÝDAVKY A NÁKLADY

Článok 5

Ročné náklady

1.  Ročné náklady sú základom pre stanovenie ročných poplatkov za dohľad a získavajú sa späť prostredníctvom týchto ročných poplatkov za dohľad.

2.  Výška ročných nákladov sa stanoví na základe výšky ročných výdavkov, ktoré predstavujú všetky výdavky, ktoré vznikli ECB počas príslušného poplatkového obdobia a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jej úlohami v oblasti dohľadu.

▼M1 —————

▼B

3.  Pri stanovení ročných nákladov ECB zohľadní:

a) 

výšku poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať;

b) 

všetky platby úrokov prijaté v súlade s článkom 14;

c) 

všetky sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3.

▼M1

4.  Celková hodnota ročných poplatkov za dohľad pre každú kategóriu dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín za dané poplatkové obdobie sa uverejní na webovom sídle ECB do štyroch mesiacov od skončenia poplatkového obdobia.

▼M1 —————

▼BČASŤ III

STANOVENIE ROČNÉHO POPLATKU ZA DOHĽAD

Článok 7

▼M1

Nové dohliadané subjekty, subjekty, ktoré už nie sú dohliadanými subjektmi, alebo zmena postavenia subjektu

▼B

1.  Ak dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina podliehajú dohľadu len počas časti poplatkového obdobia, ročný poplatok za dohľad sa vypočíta podľa počtu celých mesiacov počas obdobia, počas ktorého dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina podliehajú dohľadu.

▼M1

2.  Ak v nadväznosti na svoje rozhodnutie ECB preberie priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou podľa článku 45 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), alebo sa priamy dohľad ECB nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou skončí podľa článku 46 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ročný poplatok za dohľad sa vypočíta na základe počtu mesiacov, počas ktorých ECB vykonávala nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou priamy alebo nepriamy dohľad v posledný deň mesiaca.

▼B

3.  Ak sa výška účtovaného ročného poplatku za dohľad líši od výšky poplatku vypočítanej v súlade s odsekmi 1 a 2, poplatníkovi vráti ECB príslušnú sumu alebo mu na ňu vystaví dodatočná faktúru, ktorú má zaplatiť.

Článok 8

Rozdelenie ročných nákladov medzi významné a menej významné dohliadané subjekty

1.  Za účelom vypočítania ročného poplatku za dohľad, ktorý sa má zaplatiť za každý dohliadaný subjekt a dohliadaná skupina, sa ročné náklady rozdelia medzi obe kategórie dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín na dve časti takto:

a) 

ročné náklady, ktoré sa získajú späť od významných dohliadaných subjektov;

b) 

ročné náklady, ktoré sa získajú späť od menej významných dohliadaných subjektov.

2.  Rozdelenie ročných nákladov v súlade s odsekom 1 sa uskutoční na základe nákladov príslušných funkčných oblastí, ktoré vykonávajú priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi a nepriamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi.

▼M1 —————

▼B

Článok 10

Ročný poplatok za dohľad, ktorý majú zaplatiť dohliadané subjekty alebo dohliadané skupiny

1.  Ročný poplatok za dohľad, ktorý má zaplatiť každý významný dohliadaný subjekt alebo významná dohliadaná skupina, sa stanoví tak, že sa jednotlivým významným dohliadaným subjektom alebo významným dohliadaným skupinám pridelia sumy, ktoré sa majú účtovať kategórii významných dohliadaných subjektov alebo významných dohliadaných skupín, na základe ich faktorov výpočtu poplatku.

2.  Ročný poplatok za dohľad, ktorý má zaplatiť každý menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina, sa stanoví tak, že sa jednotlivým menej významným dohliadaným subjektom a menej významným dohliadaným skupinám pridelia sumy, ktoré sa majú účtovať kategórii menej významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných skupín, na základe ich faktorov výpočtu poplatku.

3.  Faktory výpočtu poplatku na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov sa vypočítajú ďalej uvedeným spôsobom.

▼M1

a) 

Faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, zodpovedajú hodnote, akú majú k referenčnému dátumu:

i) 

celkové aktíva a

ii) 

celková riziková expozícia.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

Faktory výpočtu poplatku pre každé poplatkové obdobie sa určia na základe údajov, ktoré dohliadané subjekty vykázali na prudenciálne účely s referenčným dátumom 31. decembra predchádzajúceho poplatkového obdobia.

bb) 

Ak dohliadaný subjekt zostavuje ročnú účtovnú závierku, vrátane konsolidovanej ročnej účtovnej závierky, ktorá je založená na účtovnom roku, ktorý sa nezhoduje s kalendárnym rokom, je referenčným dátumom pre celkové aktíva koniec účtovného roka zodpovedajúci predchádzajúcemu poplatkovému obdobiu.

bc) 

Ak dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina vznikne až po príslušnom referenčnom dátume uvedenom v písmene ba) alebo bb) ale ešte pred 1. októbrom poplatkového obdobia, pre ktoré sa poplatok stanovuje, a teda neexistujú faktory výpočtu poplatku s týmto referenčným dátumom, je referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku koniec štvrťroka, ktorý je najbližší k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v písmene ba) alebo bb).

bd) 

V prípade dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, alebo dohliadaných skupín, ktoré neprihliadajú na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách v súlade s písmenom c), sa faktory výpočtu poplatku určia na základe informácií, ktoré tieto subjekty a skupiny vykazujú osobitne na účely výpočtu poplatku za dohľad. Tieto faktory výpočtu poplatku sa v súlade s rozhodnutím ECB predložia dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu s príslušným referenčným dátumom stanoveným podľa písmena ba), bb) alebo bc).

▼M1

c) 

Na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by mali dohliadané skupiny spravidla neprihliadať na aktíva a rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. Dohliadané skupiny sa môžu rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto aktíva a/alebo rizikovú expozíciu.

▼B

d) 

V prípade dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín, ktoré sa na základe článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 klasifikujú ako menej významné, faktor výpočtu poplatku, ktorým sú celkové aktíva, neprevyšuje 30 miliárd EUR.

e) 

Relatívna váha, ktorá sa použije v súvislosti s faktormi výpočtu poplatku, je:

i) 

celkové aktíva: 50 %;

ii) 

celková riziková expozícia: 50 %.

▼M1

4.  Súčet všetkých celkových aktív a súčet všetkých rizikových expozícií poplatníka sa uverejňujú na webovom sídle ECB.

5.  V prípade, že poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s rozhodnutím ECB.

▼B

6.  Výpočet ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť jednotlivý poplatník, sa uskutoční ďalej uvedeným spôsobom.

a) 

Ročný poplatok za dohľad je súčtom minimálnej zložky poplatku a pohyblivej zložky poplatku.

▼M1

b) 

Minimálna zložka poplatku je vypočítaná ako pevne stanovené percento z celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín určenej v súlade s článkom 8.

i) 

Pre kategóriu významných dohliadaných subjektov a významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 10 miliárd EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.

ii) 

Pre kategóriu menej významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 1 miliarda EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.

▼B

c) 

Pohyblivá zložka poplatku je rozdiel medzi celkovou výškou ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov určenej v súlade s  ►M1  článkom 8 ◄  minimálnou zložkou poplatku rovnakej kategórie. Pohyblivá zložka poplatku sa jednotlivým poplatníkom každej kategórie priradí na základe podielu každého poplatníka na súčte vážených faktorov výpočtu poplatku všetkých poplatníkov, ako sa stanoví podľa odseku 3.

▼M1

Na základe výpočtu uskutočneného v súlade s týmto odsekom a faktorov výpočtu poplatku stanovených v súlade s týmto článkom rozhodne ECB o ročnom poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť jednotlivý poplatník. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť, sa oznámi poplatníkovi prostredníctvom platobného výmeru.

▼BČASŤ IV

SPOLUPRÁCA S PRŚLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI

Článok 11

Spolupráca s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

1.  ECB predtým, ako rozhodne o konečnej výške poplatku, komunikuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby sa dohľad naďalej vykonával hospodárne a primerane pre všetky dotknuté úverové inštitúcie a pobočky. ECB na tento účel vytvorí a zavedie v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vhodný komunikačný kanál.

2.  Príslušné vnútroštátne orgány pomáhajú ECB pri vyberaní poplatkov, ak ich o to ECB požiada.

3.  V prípade úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny, ktorých úzka spolupráca s ECB nie je pozastavená ani ukončená, vydá ECB príslušnému vnútroštátnemu orgánu takéhoto členského štátu pokyny ohľadom zhromažďovania faktorov výpočtu poplatku a fakturácie ročného poplatku za dohľad.ČASŤ V

FAKTURÁCIA

Článok 12

Platobný výmer

▼M1

1.  Platobný výmer vydáva ECB každoročne každému poplatníkovi do šiestich mesiacov od začatia nasledujúceho poplatkového obdobia.

▼B

2.  Platobný výmer upravuje prostriedky, ktorými má byť ročný poplatok za dohľad zaplatený. Poplatník je povinný splniť požiadavky uvedené v platobnom výmere v súvislosti s platením ročného poplatku za dohľad.

3.  Sumu splatnú na základe platobného výmeru zaplatí poplatník do 35 dní od dátumu vydania platobného výmeru.

Článok 13

Oznámenie platobného výmeru

1.  Poplatník zodpovedá za aktualizáciu kontaktných údajov na účely predloženia platobného výmeru a oznámi ECB všetky zmeny kontaktných údajov (t. j. mena, funkcie, organizačnej jednotky, adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla). ►M1  ————— ◄

2.  ECB oznámi platobný výmer prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto spôsobov: a) elektronicky alebo prostredníctvom porovnateľných komunikačných prostriedkov; b) faxom; c) expresnou kuriérskou službou; d) doporučenou poštou s doručenkou; e) osobným odovzdaním alebo doručením. Platobný výmer je platný bez podpisu.

Článok 14

Úrok v prípade nezaplatenia

Bez toho, aby boli dotknuté iné prostriedky nápravy, ktoré má k dispozícii ECB, v prípade čiastočného zaplatenia, nezaplatenia, alebo nedodržania podmienok platby uvedených v platobnom výmere, z nezaplatenej sumy ročného poplatku za dohľad vzniká odo dňa splatnosti každý deň úrok vypočítaný s použitím hlavnej refinančnej sadzby ECB zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.ČASŤ VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Sankcie

V prípade porušenia tohto nariadenia môže ECB uložiť dohliadaným subjektom sankcie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2532/98 ( 3 ) doplneným nariadením (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Článok 17

▼M1

Predkladanie správ

▼B

1.  V súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB každoročne predkladá Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Európskej komisii a Euroskupine správu o plánovanom vývoji štruktúry a výšky ročných poplatkov za dohľad.

▼M1

2.  Do štyroch mesiacov od začatia každého poplatkového obdobia sa výška odhadovaných ročných nákladov za príslušné poplatkové obdobie uverejní na webovom sídle ECB.

▼M1

Článok 17a

Prechodné ustanovenia pre poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020

1.  Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť za každý dohliadaný subjekt a každú dohliadanú skupinu za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020, bude stanovený v platobnom výmere určenom dotknutému poplatníkovi v roku 2021.

2.  Pri stanovení ročných nákladov za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020 sa zohľadní každý prebytok alebo schodok z poplatkového obdobia zodpovedajúceho roku 2019 určený odpočítaním skutočných vynaložených ročných nákladov od odhadovaných ročných nákladov v poplatkovom období zodpovedajúcom roku 2019.

▼B

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je v súlade so zmluvami záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4).

Top