EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0208-20220913

Consolidated text: Nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/2022-09-13

02014R0208 — SK — 13.09.2022 — 015.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 208/2014

z 5. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(Ú. v. ES L 066 6.3.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 381/2014 zo 14. apríla 2014

  L 111

33

15.4.2014

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/138 z 29. januára 2015,

  L 24

1

30.1.2015

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015,

  L 62

1

6.3.2015

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/869 z 5. júna 2015,

  L 142

1

6.6.2015

 M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1777 z 5. októbra 2015,

  L 259

3

6.10.2015

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/311 zo 4. marca 2016,

  L 60

1

5.3.2016

►M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/374 z 3. marca 2017,

  L 58

1

4.3.2017

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018,

  L 63

5

6.3.2018

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/352 zo 4. marca 2019,

  L 64

1

5.3.2019

 M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1163 z 5. júla 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/370 z 5. marca 2020,

  L 71

1

6.3.2020

►M12

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/391 zo 4. marca 2021,

  L 77

2

5.3.2021

►M13

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/2152 zo 6. decembra 2021,

  L 436

7

7.12.2021

►M14

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/375 z 3. marca 2022,

  L 70

1

4.3.2022

►M15

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M16

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/1501 z 9. septembra 2022,

  L 235

1

12.9.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 070, 11.3.2014, s.  36 (208/2014)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 086, 28.3.2019, s.  118 (2019/352)
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 208/2014

z 5. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na UkrajineČlánok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred 6. marcom 2014 alebo po tomto dátume, podľa zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaci s nimi, a zahŕňa najmä:

i) 

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii) 

nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

iii) 

nárok na náhradu škody súvisiacej so zmluvou alebo transakciou;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia, vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

b) 

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva bez ohľadu na to, či pozostáva z jednej zmluvy alebo viacerých, alebo z podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

c) 

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe II;

d) 

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

e) 

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom vrátane, nie však výlučne, ich predaja, prenájmu alebo založenia;

f) 

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

g) 

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i) 

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii) 

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii) 

verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

iv) 

úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnoty akumulované alebo vytvárané aktívami;

v) 

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

vi) 

akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy a

vii) 

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h) 

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1.  
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe I, alebo ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb, subjektov alebo orgánov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.
2.  
Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to ani v ich prospech.

Článok 3

1.  
Príloha I zahŕňa zoznam osôb, ktoré boli v súlade s článkom 1 rozhodnutia 2014/119/SZBP označené ako zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv na Ukrajine a fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú s nimi spriaznené.

▼M2

1a.  

Na účely odseku 1 osoby identifikované ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov zahŕňajú osoby, proti ktorým vedú ukrajinské orgány vyšetrovanie z dôvodu:

a) 

sprenevery ukrajinských verejných finančných prostriedkov alebo aktív alebo spolupáchateľstva pri takejto sprenevere, alebo

b) 

zneužívania právomoci verejného činiteľa s cieľom získať pre seba alebo tretiu stranu neoprávnenú výhodu a tým spôsobiť škodu, pokiaľ ide o ukrajinské verejné finančné prostriedky alebo aktíva, alebo spolupáchateľstva pri takomto zneužívaní.

▼B

2.  
V prílohe I sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov do zoznamu.
3.  
V prílohe I sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane alternatívnych mien, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 4

1.  

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné potom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) 

potrebné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe I a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b) 

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) 

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo

d) 

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť udelené.

2.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 5

1.  

Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 2 do prílohy I, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) 

rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v prílohe I, a

d) 

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 6

1.  

Odchylne od článku 2 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány boli zaradené do zoznamu v prílohe I, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutoční fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I, a

b) 

platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2.

2.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 7

1.  
►C1  Článok 2 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zaradené do zoznamu, pod podmienkou, že každé takéto pripísanie na účet sa tiež zmrazí. ◄ Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.
2.  

Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) 

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b) 

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 2 boli zaradené do zoznamu v prílohe I, alebo

c) 

platby splatné na základe súdnych, správnych alebo arbitrážnych rozhodnutí vydaných v členskom štáte alebo vykonateľných v dotknutom členskom štáte,

pod podmienkou, že sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 2 ods. 1.

Článok 8

1.  

Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

ihneď poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú pobyt alebo sídlo, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 2, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu a

b) 

spolupracujú s príslušným orgánom pri overovaní takýchto informácií.

2.  
Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia členským štátom.
3.  
Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.
4.  
Odsek 3 nebráni členským štátom, aby uvedené informácie poskytli v súlade so svojím vnútroštátnym právom príslušným ukrajinským orgánom prípadne ostatným členským štátom na účely pomoci pri vymáhaní spreneverených finančných prostriedkov.

Článok 9

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článku 2.

Článok 10

1.  
Zmrazením finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané v dôsledku nedbanlivosti.
2.  
Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká zodpovednosť žiadneho druhu pre tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod na podozrenie, že ich konaním by mohlo dôjsť k porušeniu zákazov stanovených v tomto nariadení.

Článok 11

1.  

Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a) 

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b) 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písm. a).

2.  
V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorá(-ý) predmetnú pohľadávku vymáha.
3.  
Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 12

1.  

Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si všetky relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, predovšetkým informácie:

a) 

o finančných prostriedkoch zmrazených podľa článku 2 a povoleniach udelených podľa článkov 4, 5 a 6;

b) 

ťažkosti týkajúce sa porušovania tohto nariadenia, jeho presadzovania a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.  
Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 13

Komisia je splnomocnená meniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 14

1.  
Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 2, príslušne zmení prílohu I.
2.  
Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu podľa odseku 1 oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe. subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.
3.  
Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán o tom príslušným spôsobom informuje.
4.  
Zoznam v prílohe I sa pravidelne, aspoň každých 12 mesiacov preskúmava.

Článok 15

1.  
Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
2.  
Členské štáty po 6. marci 2014 bezodkladne informujú Komisiu o pravidlách uvedených v odseku 1, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 16

1.  
Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach vymenovaných v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe II.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.
3.  
Ak toto nariadenie stanovuje požiadavku informovať Komisiu, alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) 

v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) 

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu;

c) 

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) 

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) 

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA I

▼M9

A.    Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 2

▼M3 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia do zoznamu

▼M16 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

narodený 20. januára 1963 v Kosťantynivke (Donecká oblasť), bývalý minister vnútra

Osoba, proti ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív, ako aj v súvislosti so zneužívaním právomoci verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu pre seba alebo pre tretiu stranu, a tým spôsobiť škodu, pokiaľ ide o ukrajinský verejný rozpočet alebo aktíva.

6.3.2014

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

narodený 16. októbra 1959, bývalý námestník ministra vnútra

Osoba, voči ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív a spolupáchateľstvo pri takejto sprenevere.

6.3.2014

▼M16 —————

▼M4 —————

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M11 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Narodený 21. septembra 1985 v Charkove, podnikateľ

Osoba, proti ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív a za zneužívanie právomoci s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu pre seba alebo pre tretiu stranu, a tým spôsobiť škodu, pokiaľ ide o ukrajinské verejné finančné prostriedky alebo aktíva.

6.3.2014

▼M12 —————

▼M6 —————

▼M12 —————

▼M7 —————

▼M13 —————

▼M11 —————

▼M14

B.    Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu

Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa Trestného poriadku Ukrajiny

V článku 42 Trestného poriadku Ukrajiny (ďalej len „trestný poriadok“) sa ustanovuje, že každá osoba podozrivá alebo obvinená v trestnom konaní má právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Medzi tieto práva patrí: právo podozrivého alebo obvineného byť informovaný o tom, z akého trestného činu je podozrivý alebo obvinený; právo byť výslovne a včas informovaný o svojich právach podľa trestného poriadku; právo mať pri prvom vyžiadaní prístup k obhajcovi; právo podávať návrhy na procesné úkony a právo podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam, úkonom a opomenutiam vyšetrovateľa, prokurátora a vyšetrujúceho sudcu.

V článku 303 trestného poriadku sa rozlišuje medzi rozhodnutiami a opomenutiami, ktoré možno napadnúť počas predsúdneho konania (prvý odsek), a rozhodnutiami, úkonmi a opomenutiami, ktoré možno preskúmať na súde počas prípravného konania (druhý odsek). V článku 306 trestného poriadku sa ustanovuje, že sťažnosti proti rozhodnutiam, úkonom alebo opomenutiam vyšetrovateľa alebo prokurátora musí posúdiť vyšetrujúci sudca miestneho súdu v prítomnosti sťažovateľa, jeho obhajcu alebo právneho zástupcu. V článku 308 trestného poriadku sa stanovuje, že sťažnosti proti nedodržaniu primeranej lehoty počas predsúdneho vyšetrovania zo strany vyšetrovateľa alebo prokurátora sa môžu podať nadriadenému prokurátorovi a musí sa o nich rozhodnúť do troch dní od ich podania. Okrem toho sa v článku 309 trestného poriadku stanovuje, proti ktorým rozhodnutiam vyšetrujúcich sudcov možno podať odvolanie, pričom ďalšie rozhodnutia môžu byť predmetom súdneho preskúmania počas prípravného konania na súde. Niektoré procesné vyšetrovacie úkony možno navyše vykonať len na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu alebo súdu (napríklad zaistenie vecí podľa článkov 167 až 175 a väzobné opatrenia podľa článkov 176 až 178 trestného poriadku).

Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu jednotlivých osôb na zozname

▼M16 —————

▼M14

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Zakharchenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 19. apríla 2021, ktorými sa nariaďuje vzatie pána Zakharchenka do väzby, ako aj rozhodnutie Pečerského obvodného súdu v Kyjeve z 10. augusta 2021, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonanie osobitného predsúdneho vyšetrovania v trestnom konaní č. 42016000000002929. Tieto rozhodnutia vyšetrujúcich sudcov potvrdzujú postavenie pána Zakharchenka ako podozrivého a zdôrazňujú, že podozrivý sa pred vyšetrovaním skrýva, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti.

Rada má navyše informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Zakharchenka. Vyšetrovací orgán 12. februára 2020 rozhodol o zaradení pána Zakharchenka na medzinárodný zoznam hľadaných osôb a odboru pre medzinárodnú policajnú spoluprácu ukrajinskej štátnej polície postúpil žiadosť o zápis do databázy Interpolu. Ukrajina okrem toho 11. mája 2021 zaslala Ruskej federácii žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc s cieľom zistiť miesto pobytu pána Zakharchenka, ktorú Rusko 31. augusta 2021 zamietlo.

V prípade, keď si obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu neuplatňuje, nemožno konštatovať ich porušenie.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Zakharchenko vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že opísané okolnosti pripisované pánovi Zakharchenkovi významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

▼M16 —————

▼M14

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Ratushniaka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 19. apríla 2021, ktorými sa nariaďuje vzatie pána Ratushniaka do väzby, ako aj rozhodnutie Pečerského obvodného súdu v Kyjeve z 10. augusta 2021, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonanie osobitného predsúdneho vyšetrovania v trestnom konaní č. 42016000000002929. Tieto rozhodnutia vyšetrujúcich sudcov potvrdzujú postavenie pána Ratushniaka ako podozrivého a zdôrazňujú, že podozrivý sa pred vyšetrovaním skrýva, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Ratushniaka. Vyšetrovací orgán 12. februára 2020 rozhodol o zaradení pána Ratushniaka na medzinárodný zoznam hľadaných osôb a odboru pre medzinárodnú policajnú spoluprácu ukrajinskej štátnej polície postúpil žiadosť o zápis do databázy Interpolu. Ukrajina okrem toho 11. mája 2021 zaslala Ruskej federácii žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc s cieľom zistiť miesto pobytu pána Ratushniaka, ktorú Rusko 31. augusta 2021 zamietlo.

V prípade, keď si obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu neuplatňuje, nemožno konštatovať ich porušenie.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Ratushniak vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že opísané okolnosti pripisované pánovi Ratushniakovi významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

▼M16 —————

▼M14

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Kurchenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. To dokazuje najmä skutočnosť, že obhajoba bola 28. marca 2019 informovaná o ukončení predsúdneho vyšetrovania v trestnom konaní č. 42016000000003393 a bolo jej umožnené oboznámiť sa s materiálmi. Rada má informácie o tom, že prebieha oboznamovanie sa obhajoby s vyšetrovacím spisom. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny navyše 11. októbra 2021 informoval obhajcov pána Kurchenka o ukončení predsúdneho vyšetrovania a poskytnutí prístupu k materiálom z predsúdneho vyšetrovania, aby sa s nimi oboznámili. Rada má informácie o tom, že Národný protikorupčný úrad Ukrajiny podal návrh na stanovenie lehoty na preskúmanie zo strany obhajoby s cieľom riešiť prieťahy obhajoby pri skúmaní materiálov z predsúdneho vyšetrovania.

Odvolací súd v Odese v súvislosti s trestným konaním č. 12014160020000076 rozhodnutím z 18. septembra 2020 vyhovel odvolaniu prokurátora a nariadil preventívne opatrenie vo forme vzatia pána Kurchenka do väzby. Súd tiež konštatoval, že pán Kurchenko opustil Ukrajinu v roku 2014 a jeho pobyt nie je možné zistiť. Súd dospel k záveru, že pán Kurchenko sa skrýva pred orgánmi vykonávajúcimi predsúdne vyšetrovanie, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti. Kyjevský obvodný súd v Odese 20. decembra 2021 udelil povolenie na vykonanie osobitného predsúdneho vyšetrovania v neprítomnosti. Kyjevský obvodný súd v Odese okrem toho 20. októbra 2021 zamietol odvolanie obhajcov, ktorí navrhovali zrušenie uznesenia prokurátora o prerušení predsúdneho vyšetrovania z 27. júla 2021.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Kurchenka. Hlavné oddelenie štátnej polície v regióne Odesa 13. mája 2021 postúpilo ukrajinskej ústredni Interpolu a Europolu žiadosť o uverejnenie červeného obežníka na pána Kurchenka, ktorá je v súčasnosti predmetom posúdenia. Rada bola informovaná o tom, že ukrajinské orgány poslali 29. apríla 2020 Ruskej federácii žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc, ktorá bola 28. júla 2020 vrátená bez vykonania.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Kurchenko vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že okolnosti opísané v rozhodnutí odvolacieho súdu v Odese, ktoré možno pripísať pánovi Kurchenkovi, ako aj nevykonanie žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc, významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

▼B
PRÍLOHA II

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

▼M15

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTÓNSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

TALIANSKO

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top