EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0450-20230404

Consolidated text: Rozhodnutie Rady 2014/450/SZBP z 10. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Sudáne a o zrušení rozhodnutia 2011/423/SZBP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/2023-04-04

02014D0450 — SK — 04.04.2023 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY 2014/450/SZBP

z 10. júla 2014

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Sudáne a o zrušení rozhodnutia 2011/423/SZBP

(Ú. v. ES L 203 11.7.2014, s. 106)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/413 zo 7. marca 2017,

  L 63

105

9.3.2017

 M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/1948 z 25. októbra 2017,

  L 276

60

26.10.2017

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/516 z 27. marca 2018,

  L 84

22

28.3.2018

►M4

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/815 z 20. mája 2021,

  L 180

152

21.5.2021

►M5

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2023/726 z 31. marca 2023,

  L 94

48

3.4.2023
▼B

ROZHODNUTIE RADY 2014/450/SZBP

z 10. júla 2014

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Sudáne a o zrušení rozhodnutia 2011/423/SZBPČlánok 1

1.  
Zakazuje sa predaj, dodávka, transfer alebo vývoz všetkých druhov zbraní a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar do Sudánu štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.
2.  

Taktiež sa zakazuje:

a) 

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Sudáne alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b) 

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Sudáne alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie alebo zaistenie, na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb;

c) 

vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v písmenách a) alebo b).

Článok 2

1.  

Článok 1 sa nevzťahuje na:

a) 

predaj, dodávku, transfer alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne účely, na monitorovanie dodržiavania ľudských práv alebo na ochranné účely alebo na programy OSN, Africkej únie (AÚ) a Európskej únie na budovanie inštitúcií, alebo materiálu určeného pre operácie Európskej únie, OSN a AÚ zamerané na krízové riadenie;

b) 

predaj, dodávku, transfer alebo vývoz nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Európskej únie a jej členských štátov v Sudáne alebo personálu OSN či AÚ v Sudáne;

c) 

poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb v súvislosti s vybavením alebo programami a operáciami uvedenými v písmene a);

d) 

poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci v súvislosti s vybavením alebo programami a operáciami uvedenými v písmene a);

e) 

predaj, dodávku, transfer alebo vývoz odmínovacieho vybavenia a materiálu používaného pri odmínovacích operáciách,

pod podmienkou, že takéto dodávky vopred schválil príslušný orgán dotknutého členského štátu.

2.  
Článok 1 sa tiež nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Sudánu výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, personál Európskej únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií, humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.
3.  
Členské štáty zvažujú dodávky podľa tohto článku od prípadu k prípadu, pričom v plnej miere zohľadňujú kritériá stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP ( 1 ). Členské štáty vyžadujú primerané ochranné opatrenia proti zneužívaniu povolenia udeleného podľa tohto článku a v prípade potreby stanovia navrátenie tohto zariadenia.

Článok 3

V súlade s rezolúciou BR OSN 1591 (2005) sa uložia reštriktívne opatrenia stanovené v článkoch 4 ods. 1 a 5 ods. 1 tohto rozhodnutia voči tým jednotlivcom, ktorí bránia mierovému procesu, ohrozujú stabilitu v Dárfúre a v regióne, porušujú medzinárodné humanitárne právo alebo medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo sa dopúšťajú iných násilností, porušujú zbrojné embargo a/alebo sú zodpovední za útočné vojenské prelety v dárfúrskej oblasti alebo ponad ňu, tak ako ich určil výbor zriadený podľa bodu 3 rezolúcie BR OSN 1591 (2005) (ďalej len „sankčný výbor“).

Dotknuté osoby sú uvedené v zozname v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

1.  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa osobám uvedeným v článku 3 zabránilo vo vstupe na ich územia alebo prechode cez ich územia.
2.  
Odsekom 1 sa členskému štátu neukladá povinnosť odmietnuť vstup svojim vlastným štátnym príslušníkom na svoje územie.
3.  
Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor zistí, že vycestovanie je odôvodnené na základe humanitárnej potreby vrátane náboženských povinností, alebo ak sankčný výbor dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo dosiahnuť ciele príslušných rezolúcií BR OSN o nastolení mieru a stability v Sudáne a v regióne.
4.  
Ak podľa odseku 3 členský štát povolí osobám určeným sankčným výborom vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie, toto povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1.  
Všetky finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb uvedených v článku 3 alebo v držbe subjektov, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia alebo kontrolujú takéto osoby, alebo akýchkoľvek osôb konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, ako sa uvádzajú v prílohe, sa zmrazia.
2.  
Takýmto osobám alebo subjektom, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje.
3.  

Môžu sa udeliť výnimky pre finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje:

a) 

ktoré sú nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) 

ktoré sú určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c) 

ktoré sú určené výlučne na úhradu poplatkov alebo náhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov, iných finančných aktív a hospodárskych zdrojov podľa vnútroštátnych právnych predpisov,

potom, ako dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru svoj zámer povoliť, ak je to vhodné, prístup k takýmto finančným prostriedkom, iným finančným aktívam a hospodárskym zdrojom a sankčný výbor do dvoch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí;

d) 

ktoré sú potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru a po schválení uvedeným výborom;

e) 

na ktoré sa vzťahuje súdne, správne alebo arbitrážne opatrenie alebo rozhodnutie, pričom v tomto prípade sa po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru môžu finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje použiť na účely uvedeného opatrenia alebo rozhodnutia za predpokladu, že takéto opatrenie alebo rozhodnutie existovali pred dátumom prijatia rezolúcie BR OSN 1591 (2005) a nie sú v prospech osoby alebo subjektu uvedených v tomto článku.

4.  

Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a) 

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b) 

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na tieto účty začali vzťahovať reštriktívne opatrenia,

ak sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje odsek 1.

▼M5

5.  

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na poskytovanie, spracovanie alebo vyplácanie finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov alebo na poskytovanie tovaru a služieb, ktoré sú potrebné na zabezpečenie včasného poskytnutia humanitárnej pomoci alebo na podporu iných činností, ktorými sa podporujú základné ľudské potreby tam, kde takúto pomoc poskytujú a takéto iné činnosti vykonávajú tieto subjekty:

a) 

Organizácia Spojených národov vrátane jej programov, fondov a iných subjektov a orgánov, ako aj jej špecializované agentúry a súvisiace organizácie;

b) 

medzinárodné organizácie;

c) 

humanitárne organizácie so statusom pozorovateľa na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov a členovia týchto humanitárnych organizácií;

d) 

bilaterálne alebo multilaterálne financované mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastňujú na plánoch humanitárnej reakcie Organizácie Spojených národov, plánoch reakcie na situáciu utečencov, na iných výzvach Organizácie Spojených národov alebo humanitárnych klastroch, ktoré koordinuje Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA);

e) 

zamestnanci, prijímatelia grantov, podriadené subjekty alebo implementujúci partneri subjektov uvedených v písmenách a) až d), pokiaľ konajú – a v rozsahu, v akom konajú – v rámci týchto funkcií, alebo

f) 

iní vhodní aktéri určení sankčným výborom.

▼B

Článok 6

Rada vytvorí zoznam uvedený v prílohe a vykoná v ňom všetky zmeny na základe rozhodnutí sankčného výboru.

Článok 7

1.  
V prípade, že Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor zaradí osobu alebo subjekt do zoznamu, zaradí Rada takúto osobu alebo subjekt do prílohy. Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej osobe alebo subjektu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť pripomienky.
2.  
V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt zodpovedajúcim spôsobom informuje.

Článok 8

1.  
V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb alebo subjektov do zoznamu, ktoré poskytla Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor.
2.  
V prílohe sa tiež uvádzajú dostupné informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti. Príloha tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou OSN alebo sankčným výborom.

Článok 9

Opatrenia uvedené v článku 1 sa v pravidelných intervaloch a aspoň každých 12 mesiacov preskúmajú. Zrušia sa, ak Rada dospeje k záveru, že ich ciele boli splnené.

Článok 10

Rozhodnutie 2011/423/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 11

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKOV 4 A 5

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Alias : Gaffar Mohmed Elhassan

Označenie: Generálmajor a veliteľ západnej vojenskej oblasti sudánskych ozbrojených síl (SAF).

Národné identifikačné číslo: Číslo identifikačnej karty bývalého vojaka: 4302.

Dátum narodenia: 24. jún 1952.

Adresa: El Waha, Omdurman, Sudán.

Dátum označenia zo strany OSN: 25. apríl 2006.

Ďalšie informácie: Odišiel zo sudánskej armády do dôchodku. Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Panel odborníkov oznámil, že generálmajor Gaffar Mohammed Elhassan uviedol, že počas svojej služby v západnej vojenskej oblasti mal priame operačné velenie (predovšetkým taktické velenie) všetkých prvkov SAF v Dárfúre. Elhassan zastával túto funkciu v západnej vojenskej oblasti od novembra 2004 (približne) – do začiatku roku 2006. Podľa informácií panelu bol Elhassan zodpovedný za porušovanie odseku 7 rezolúcie BR č. 1591, keďže na základe svojej funkcie požiadal (z Chartúmu) a povolil (od 29. marca 2005) presun vojenského materiálu do Dárfúru bez predchádzajúceho schválenia výborom zriadeným podľa rezolúcie č. 1591. Elhassan sám pred panelom odborníkov pripustil, že v období medzi 29. marcom 2005 a decembrom 2005 boli z iných častí Sudánu presunuté do Dárfúru lietadlá, letecké motory a ďalší vojenské vybavenie. Napríklad informoval panel o tom, že medzi 18. a 21. septembrom 2005 boli do Dárfúru presunuté 2 útočné vrtuľníky Mi-24. Existujú tiež primerané dôvody domnievať sa, že Elhassan bol ako veliteľ západnej vojenskej oblasti priamo zodpovedný za povolenie útočných vojenských preletov v oblasti Abu Hamra 23. – 24. júla 2005 a v oblasti Jebel Moon v západnom Dárfúre 19. novembra 2005. Do oboch operácií sa zapojili útočné vrtuľníky Mi-24 a údajne v oboch prípadoch spustili paľbu. Panel odborníkov oznámil, že Elhassan panelu naznačil, že on osobne schválil žiadosti o vzdušnú podporu a iné vzdušné operácie v rámci svojej právomoci vyplývajúcej z funkcie veliteľa západnej vojenskej oblasti. (Pozri správu panela odborníkov S/2006/65, body 266 – 269.) Týmito činnosťami generálmajor Gaffar Mohammed Elhassan porušil príslušné ustanovenia rezolúcie BR č.1591 a preto sú splnené kritériá na to, aby ho výbor označil s cieľom uvaliť naňho sankcie.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) šejk Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Označenie: a) bývalý člen národného zhromaždenia Sudánu za okres Al-Waha; b) bývalý osobitný poradca na ministerstve federálnych záležitostí; c) hlavný náčelník kmeňa Mahamid v severnom Dárfúre

Dátum narodenia: a) 1. januára 1964; b) 1959

Miesto narodenia: Kutum

Adresa: a) Kabkabija, Sudán; b) Kutum, Sudán (bydliskom v Kabkabiji a v meste Kutum v severnom Dárfúre, predtým bydliskom v Chartúme)

Štátna príslušnosť: Sudán

Cestovný pas: a) diplomatický pas D014433 vydaný 21. februára 2013 (platný do 21. februára 2015);

b) diplomatický pas D009889 vydaný 17. februára 2011 (platný do 17. februára 2013)

Národné identifikačné číslo: osvedčenie o štátnej príslušnosti č. A0680623

Dátum označenia zo strany OSN: 25. apríla 2006

Ďalšie informácie: Fotografia je k dispozícii na priloženie k osobitnému oznámeniu INTERPOL-u a Bezpečnostnej rady OSN. Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

V správe organizácie Human Rights Watch sa uvádza, že organizácia má memorandum s dátumom 13. február 2004 pochádzajúce z úradu miestnej samosprávy v severnom Dárfúre, v ktorom sa „bezpečnostným jednotkám v oblasti“ nariaďuje „umožniť aktivity mudžahedínov a dobrovoľníkov pod velením šejka Musu Hilala s cieľom operovať v oblastiach [severného Dárfúru] a zabezpečiť ich základné potreby“. Dňa 28. septembra 2005 zaútočilo 400 členov arabskej milície na dediny Aro Sharrow (vrátane tábora pre vnútorne vysídlené osoby), Acho, a Gozmena v západnom Dárfúre. Nazdávame sa tiež, že Musa Hilal bol prítomný počas útoku na tábor pre vnútorne vysídlené osoby v Aro Sharrow: jeho syn bol zabitý počas útoku Sudánskej osloboditeľskej armády (SLA) na Shareiu, takže tento útok bol pre neho osobnou krvnou pomstou. Existujú primerané dôvody sa nazdávať, že ako hlavný náčelník mal priamu zodpovednosť za tieto činnosti a je zodpovedný za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, ako aj za iné brutálne činy.

▼M4 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias: a) Generál Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Označenie: Poľný veliteľ Národného hnutia za reformu a rozvoj (NMRD).

Dátum narodenia: 1. januára 1967

Miesto narodenia: El-Fasher, severný Darfúr

Štátna príslušnosť: rodom Sudánec

Adresa: Tine, Sudán (bydliskom v Tine na sudánskej strane hranice s Čadom)

Národné identifikačné číslo: a) 192-3238459- 9; b) osvedčenie o štátnej príslušnosti získané na základe narodenia 302581

Dátum označenia zo strany OSN: 25. apríla 2006

Ďalšie informácie: Fotografia je k dispozícii na priloženie k osobitnému oznámeniu INTERPOL-u a Bezpečnostnej rady OSN. Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Mayu je zodpovedný za únos personálu misie Africkej únie v Sudáne (AMIS) v Dárfúre v októbri 2005. Mayu sa otvorene pokúšal zmariť misiu AMIS zastrašovaním; napríklad sa vyhrážal zostrelením vrtuľníkov Africkej únie (AÚ) v oblasti Jebel Moon v novembri 2005. Týmito činmi Mayu jasne porušil ustanovenia rezolúcie BR č. 1591 (2005), ohrozil stabilitu v Dárfúre a spĺňa kritériá na to, aby ho výbor označil s cieľom uvaliť naňho sankcie.( 1 ) Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).

Top