EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1408-20190314

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/2019-03-14

02013R1408 — SK — 14.03.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1408/2013

z 18. decembra 2013

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

(Ú. v. ES L 352 24.12.2013, s. 9)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/316 z 21. februára 2019,

  L 51I

1

22.2.2019
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1408/2013

z 18. decembra 2013

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstvaČlánok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov s výnimkou:

a) pomoci, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených na trh;

b) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

c) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

2.  Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň pôsobí v jednom alebo vo viacerých zo sektorov alebo vykonáva iné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1407/2013, vzťahuje sa uvedené nariadenie na pomoc poskytnutú v súvislosti so sektormi alebo činnosťami podliehajúcimi uvedenému nariadeniu za predpokladu, že dotknutý členský štát vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s uvedeným nariadením.

3.  Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v sektore rybolovu a akvakultúry, ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007 sa uplatňujú na pomoc poskytnutú v súvislosti s činnosťami v sektore rybolovu a akvakultúry za predpokladu, že dotknutý členský štát vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s uvedeným nariadením.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia „poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky vymenované v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 ( 1 ).

2.  „Jediný podnik“ na účely tohto nariadenia zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písmenách a) až d) prvého pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

▼M1

3.  Na účely tohto nariadenia „sektor výrobkov“ je sektor uvedený v článku 1 ods. 2 písm. a) až w) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 2 ).

4.  Na účely tohto nariadenia „sektorová horná hranica“ je maximálna kumulatívna výška pomoci, ktorá sa vzťahuje na opatrenia pomoci, ktoré predstavujú prínos iba pre jeden sektor výrobkov, čo zodpovedá 50 % maximálnej výšky pomoci de minimis poskytovanej v jednotlivých členských štátoch stanovenej v prílohe II.

▼M1

Článok 3

Pomoc de minimis

1.  Opatrenia pomoci sa považujú za opatrenia, ktoré nespĺňajú všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, a preto sú oslobodené od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení.

2.  Celková výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytuje jedinému podniku, nesmie presiahnuť 20 000  EUR v období troch fiškálnych rokov.

3.  Kumulatívna výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytuje podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov v období troch fiškálnych rokov, nesmie presiahnuť vnútroštátnu hornú hranicu stanovenú v prílohe I.

3a.  Odchylne od odsekov 2 a 3 sa členský štát môže rozhodnúť, že celková výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku nesmie presiahnuť 25 000  EUR v období troch fiškálnych rokov a že celková kumulatívna výška pomoci de minimis poskytnutá v období troch fiškálnych rokov nesmie presiahnuť vnútroštátnu hornú hranicu stanovenú v prílohe II, ak sú splnené tieto podmienky:

a) v prípade opatrení pomoci, ktoré predstavujú prínos iba pre jeden sektor výrobkov, nesmie celková kumulatívna suma poskytnutá v období troch fiškálnych rokov presiahnuť sektorovú hornú hranicu stanovenú v článku 2 ods. 4,

b) členský štát musí zriadiť národný centrálny register v súlade s článkom 6 ods. 2.

4.  Pomoc de minimis sa považuje za poskytnutú v okamihu, keď podnik nadobudne na základe uplatniteľného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, a to bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci de minimis podniku.

5.  Stropy de minimis a vnútroštátne a sektorové horné hranice stanovené v odsekoch 2, 3 a 3a sa uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci de minimis alebo sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc, ktorú poskytuje členský štát, financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Únie. Obdobie troch fiškálnych rokov sa určí podľa fiškálnych rokov, ktoré daný podnik používa v príslušnom členskom štáte.

6.  Na účely stropov de minimis a vnútroštátnych a sektorových horných hraníc uvedených v odsekoch 2, 3 a 3a sa pomoc vyjadrí ako hotovostný grant. Všetky číselné údaje sú hrubé sumy, to znamená pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci.

7.  Ak by sa stropy de minimis, vnútroštátne alebo sektorové horné hranice uvedené v odsekoch 2, 3 a 3a presiahli v dôsledku udelenia novej pomoci de minimis, na takúto novú pomoc sa nevzťahujú výhody spojené s týmto nariadením.

8.  V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de minimis pre tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušné stropy de minimis alebo príslušnú vnútroštátnu alebo sektorovú hornú hranicu, zohľadní každá pomoc de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek z fúzujúcich podnikov. Pomoc de minimis zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou.

9.  V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac podnikov, ktoré sú oddelené, sa pomoc de minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc de minimis využila. Ak takéto priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí úmerne na základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku.

▼B

Článok 4

Výpočet ekvivalentu hrubého grantu

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).

2.  Pomoc vo forme grantov alebo bonifikácie úrokových sadzieb sa považuje za transparentnú pomoc de minimis.

3.  Pomoc vo forme úverov sa pokladá za transparentnú pomoc de minimis, ak:

a) príjemca pomoci nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania ani nespĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov. V prípade veľkých podnikov musí byť príjemca v situácii porovnateľnej s úverovým ratingom aspoň B– a

▼M1

b) v prípade opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2, je úver zabezpečený zábezpekou, ktorá kryje aspoň 50 % úveru, a výška úveru dosahuje buď 100 000  EUR počas piatich rokov, alebo 50 000  EUR počas desiatich rokov, alebo v prípade opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3a, buď 125 000  EUR počas piatich rokov, alebo 62 500  EUR počas desiatich rokov; ak je úver nižší než uvedené sumy a/alebo sa poskytuje na obdobie kratšie ako päť alebo desať rokov, ekvivalent hrubého grantu úveru sa vypočíta ako zodpovedajúci podiel stropov de minimis stanovených v článku 3 ods. 2 alebo ods. 3a, alebo

▼B

c) bol ekvivalent hrubého grantu vypočítaný na základe referenčnej sadzby uplatniteľnej v čase poskytnutia pomoci.

▼M1

4.  Pomoc vo forme kapitálových injekcií sa považuje za transparentnú pomoc de minimis len vtedy, ak celková výška injekcie z verejných zdrojov nepresahuje príslušný strop de minimis.

5.  Pomoc obsiahnutá v opatreniach rizikového financovania vo forme kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií sa považuje za transparentnú pomoc de minimis len vtedy, ak kapitál poskytnutý jedinému podniku nepresahuje príslušný strop de minimis.

▼B

6.  Pomoc vo forme záruk sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, ak:

a) príjemca pomoci nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania ani nespĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov. V prípade veľkých podnikov musí byť príjemca v situácii porovnateľnej s úverovým ratingom aspoň B– a

▼M1

b) v prípade opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2, záruka nepresahuje 80 % príslušného úveru a garantovaná suma je buď 150 000  EUR a trvanie záruky je päť rokov, alebo garantovaná suma je 75 000  EUR a trvanie záruky je desať rokov, alebo v prípade opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 3a, záruka nepresahuje 80 % príslušného úveru a garantovaná suma je 187 500  EUR a trvanie záruky je päť rokov, alebo garantovaná suma je 93 750  EUR a trvanie záruky je desať rokov, ak je garantovaná suma nižšia než uvedené sumy a/alebo záruka má obdobie trvania kratšie ako päť alebo desať rokov, ekvivalent hrubého grantu záruky sa vypočíta ako zodpovedajúci podiel stropov de minimis stanovených v článku 3 ods. 2 alebo ods. 3a, alebo

▼B

c) ekvivalent hrubého grantu bol vypočítaný na základe prémií typu „bezpečný prístav“ stanovených v oznámení Komisie, alebo

d) ešte pred jej uplatnením bola:

i) metodika použitá na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruky oznámená Komisii podľa iného nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci platného v danom čase a schválená Komisiou ako metodika, ktorá je v súlade s oznámením o zárukách alebo akýmkoľvek nasledujúcim oznámením, a

ii) táto metodika výslovne upravuje druh záruky a druh príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia.

7.  Pomoc vo forme iných nástrojov sa pokladá za transparentnú pomoc de minimis, ak nástroj stanovuje hornú hranicu, ktorá zabezpečuje, že nebude prekročený príslušný strop.

Článok 5

Kumulácia

1.  Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň pôsobí v jednom alebo vo viacerých zo sektorov, alebo vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pomoc de minimis poskytnutá na činnosti v sektore poľnohospodárskej výroby v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou v sektoroch alebo na činnosti podliehajúce uvedenému nariadeniu až do výšky príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 za predpokladu, že dotknutý členský štát primeranými prostriedkami, napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nevyužívala pomoc de minimis poskytovanú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1407/2013.

2.  Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v sektore rybolovu a akvakultúry, pomoc de minimis poskytnutá na činnosti v sektore poľnohospodárskej výroby v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou na činnosti v sektore rybolovu a akvakultúry v súlade s nariadením (ES) č. 875/2007 až do výšky stropu stanoveného v uvedenom nariadení za predpokladu, že dotknutý členský štát vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nevyužívala pomoc de minimis poskytovanú v súlade s nariadením (ES) č. 875/2007.

3.  Pomoc de minimis sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým oprávneným nákladom alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového financovania, ak by takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Komisiou. Pomoc de minimis, ktorá sa neposkytuje na konkrétne oprávnené náklady ani sa k nim nedá priradiť, možno kumulovať s inou štátnou pomocou na základe nariadenia alebo rozhodnutia o skupinovej výnimke prijatých Komisiou.

Článok 6

Dohľad

1.  Ak má členský štát v úmysle poskytnúť určitému podniku pomoc de minimis podľa tohto nariadenia, písomne informuje uvedený podnik o predpokladanej výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o pomoc de minimis, pričom výslovne uvedie odkaz na toto nariadenie, jeho názov a údaje o jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa pomoc de minimis poskytuje v súlade s týmto nariadením rôznym podnikom na základe určitej schémy a v rámci uvedenej schémy sa týmto podnikom poskytujú rôzne sumy individuálnej pomoci, príslušný členský štát sa môže rozhodnúť, že si splní uvedenú povinnosť informovaním podnikov o pevne stanovenej sume zodpovedajúcej maximálnej výške pomoci, ktorá sa má poskytnúť v rámci tejto schémy. V takom prípade sa prostredníctvom pevne stanovenej sumy zisťuje, či sa dodržal strop stanovený v článku 3 ods. 2 a či sa neprekročila vnútroštátna horná hranica uvedená v článku 3 ods. 3. Pred poskytnutím pomoci by členský štát mal získať v písomnej alebo elektronickej podobe vyhlásenie od príslušného podniku o akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe tohto nariadenia alebo na základe iných predpisov o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.

2.  V prípadoch, keď členský štát zriadil centrálny register pomoci de minimis s úplnými informáciami o každej pomoci de minimis, ktorú poskytol akýkoľvek orgán v danom členskom štáte, odsek 1 sa prestane uplatňovať od okamihu, keď register bude zachytávať obdobie troch fiškálnych rokov.

▼M1

Keď členský štát poskytuje pomoc v súlade s článkom 3 ods. 3a, musí zriadiť centrálny register pomoci de minimis, ktorý bude obsahovať úplné informácie o každej pomoci de minimis poskytnutej akýmkoľvek orgánom v danom členskom štáte. Odsek 1 sa prestane uplatňovať od okamihu, keď register pokrýva obdobie troch fiškálnych rokov.

▼M1

3.  Členský štát poskytne novú pomoc de minimis v súlade s týmto nariadením až po tom, ako si overí, že táto pomoc nezvýši celkovú sumu pomoci de minimis poskytnutú príslušnému podniku nad úroveň príslušných stropov a vnútroštátnych a sektorových horných hraníc uvedených v článku 3 ods. 2, 3 a 3a a že sú splnené všetky podmienky stanovené v tomto nariadení.

▼B

4.  Členské štáty zaznamenávajú a zhromažďujú všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok tohto nariadenia. Záznamy týkajúce sa individuálnej pomoci de minimis sa uchovajú 10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú 10 fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci takejto schémy.

5.  Na písomnú žiadosť predloží dotknutý členský štát Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci dlhšej lehoty uvedenej v žiadosti všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či sa dodržali podmienky tohto nariadenia, najmä celková výška pomoci de minimis v zmysle tohto nariadenia, a iných predpisov o pomoci de minimis, ktorú akýkoľvek podnik dostal.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti, ak pomoc spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení. Pomoc, ktorá tieto podmienky nespĺňa, posúdi Komisia v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami a oznámeniami.

2.  Akákoľvek individuálna pomoc de minimis poskytnutá medzi 1. januárom 2005 a 30. júnom 2008, ktorá spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 1860/2004, sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá v článku 107 ods. 1 zmluvy, a teda je oslobodená od notifikačnej povinnosti v článku 108 ods. 3 zmluvy.

3.  Akákoľvek individuálna pomoc de minimis poskytnutá medzi 1. januárom 2008 a 30. júnom 2014, ktorá spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 1535/2007, sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá v článku 107 ods. 1 zmluvy, a teda je oslobodená od notifikačnej povinnosti v článku 108 ods. 3 zmluvy.

4.  Po skončení platnosti tohto nariadenia sa na každú schému pomoci de minimis, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia, bude toto nariadenie vzťahovať počas obdobia ďalších šiestich mesiacov.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

▼M1

Uplatňuje sa do 31. decembra 2027.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA I

Maximálne kumulatívne sumy pomoci de minimis poskytované v jednotlivých členských štátoch podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov uvedené v článku 3 ods. 3(v EUR)

Členský štát

Maximálne sumy pomoci de minimis (1)

Belgicko

106 269 708

Bulharsko

53 020 042

Česko

61 865 750

Dánsko

141 464 625

Nemecko

732 848 458

Estónsko

11 375 375

Írsko

98 460 375

Grécko

134 272 042

Španielsko

592 962 542

Francúzsko

932 709 458

Chorvátsko

28 920 958

Taliansko

700 419 125

Cyprus

8 934 792

Lotyšsko

16 853 708

Litva

34 649 958

Luxembursko

5 474 083

Maďarsko

99 582 208

Malta

1 603 917

Holandsko

352 512 625

Rakúsko

89 745 208

Poľsko

295 932 125

Portugalsko

87 570 583

Rumunsko

215 447 583

Slovinsko

15 523 667

Slovensko

29 947 167

Fínsko

55 693 958

Švédsko

79 184 750

Spojené kráľovstvo

394 587 292

(1)   Maximálne sumy sú vypočítané na základe priemeru troch najvyšších hodnôt ročnej poľnohospodárskej výroby každého členského štátu v období rokov 2012 – 2017. Touto metódou výpočtu sa zabezpečí, že so všetkými členskými štátmi sa zaobchádza rovnako a že žiadna z vnútroštátnych priemerných hodnôt nie je nižšia ako maximálne sumy, ktoré boli predtým stanovené na obdobie rokov 2014 – 2020.
PRÍLOHA II

Maximálne kumulatívne sumy pomoci de minimis poskytované v jednotlivých členských štátoch podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov uvedené v článku 3 ods. 3a(v EUR)

Členský štát

Maximálne sumy pomoci de minimis (1)

Belgicko

127 523 650

Bulharsko

63 624 050

Česko

74 238 900

Dánsko

169 757 550

Nemecko

879 418 150

Estónsko

13 650 450

Írsko

118 152 450

Grécko

161 126 450

Španielsko

711 555 050

Francúzsko

1 119 251 350

Chorvátsko

34 705 150

Taliansko

840 502 950

Cyprus

10 721 750

Lotyšsko

20 224 450

Litva

41 579 950

Luxembursko

6 568 900

Maďarsko

119 498 650

Malta

1 924 700

Holandsko

423 015 150

Rakúsko

107 694 250

Poľsko

355 118 550

Portugalsko

105 084 700

Rumunsko

258 537 100

Slovinsko

18 628 400

Slovensko

35 936 600

Fínsko

66 832 750

Švédsko

95 021 700

Spojené kráľovstvo

473 504 750

(1)   Maximálne sumy sú vypočítané na základe priemeru troch najvyšších hodnôt ročnej poľnohospodárskej výroby každého členského štátu v období rokov 2012 – 2017. Touto metódou výpočtu sa zabezpečí, že so všetkými členskými štátmi sa zaobchádza rovnako a že žiadna z vnútroštátnych priemerných hodnôt nie je nižšia ako maximálne sumy, ktoré boli predtým stanovené na obdobie rokov 2014 – 2020.( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

Top