EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1407-20231025

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1407/2023-10-25

02013R1407 — SK — 25.10.2023 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013

z 18. decembra 2013

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 352 24.12.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020,

  L 215

3

7.7.2020

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2391 zo 4. októbra 2023,

  L 

1

5.10.2023
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013

z 18. decembra 2013

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých sektoroch okrem:

▼M2

a) 

pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v prvovýrobe produktov rybolovu a akvakultúry;

▼M2

aa) 

pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu produktov rybolovu a akvakultúry, ak sa výška pomoci stanovuje na základe ceny alebo množstva kúpených produktov alebo produktov uvedených na trh;

▼B

b) 

pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;

c) 

pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i) 

ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi;

ii) 

ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

d) 

pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

e) 

pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

▼M2

2.  
Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v odseku 1 písm. a), aa), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo vo viacerých zo sektorov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia alebo vykonáva iné činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vzťahuje sa toto nariadenie na pomoc poskytnutú v súvislosti so sektormi alebo s činnosťami podliehajúcimi tomuto nariadeniu za predpokladu, že príslušný členský štát primeranými prostriedkami, napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s týmto nariadením.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

▼M2

a) 

„poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 ( 1 );

▼B

b) 

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

c) 

„marketing poľnohospodárskych výrobkov“ je prechovávanie alebo vystavovanie výrobku na účely jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trh, s výnimkou prvého predaja od prvovýrobcu obchodníkom alebo spracovateľom a akejkoľvek činnosti, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj; predaj od prvovýrobcu konečným spotrebiteľom sa považuje za marketing, ak sa uskutoční v osobitných prevádzkach vyhradených na tento účel;

▼M2

d) 

„produkty rybolovu a akvakultúry“ sú produkty vymedzené v článku 5 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

e) 

„prvovýroba produktov rybolovu a akvakultúry“ sú všetky operácie súvisiace s rybolovom, chovom alebo pestovaním vodných organizmov, ako aj činnosti prebiehajúce v poľnohospodárskych podnikoch alebo na palube potrebné na prípravu zvieraťa alebo rastliny na prvý predaj, vrátane sekania, filetovania alebo mrazenia, a prvý predaj ďalším predajcom alebo spracovateľom;

f) 

„spracovanie a marketing produktov rybolovu a akvakultúry“ sú všetky operácie vrátane manipulácie, ošetrenia a transformácie, ktoré sa vykonávajú po vylodení – alebo po výlove v prípade akvakultúry – a ktorých výsledkom je spracovaný produkt, ako aj jeho distribúcia.

▼B

2.  

„Jediný podnik“ na účely tohto nariadenia zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) 

jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

b) 

jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;

c) 

jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) 

jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) prvého pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

Článok 3

Pomoc de minimis

1.  
Opatrenia pomoci sa považujú za opatrenia, ktoré nespĺňajú všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, a preto sú oslobodené od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení.
2.  
Celková výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytol jedinému podniku, nepresiahne 200 000  EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Celková výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytol jedinému podniku vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nepresiahne 100 000  EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc de minimis sa nepoužije na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

3.  
Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000  EUR, strop vo výške 200 000  EUR sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že dotknutý členský štát zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000  EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
4.  
Pomoc de minimis sa považuje za poskytnutú v okamihu, keď podnik nadobudne na základe platného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, a to bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci de minimis podniku.
5.  
Stropy stanovené v odseku 2 sa uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci de minimis alebo sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc, ktorú poskytuje členský štát, financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Únie. Obdobie troch fiškálnych rokov sa určí podľa fiškálnych rokov, ktoré daný podnik používa v príslušnom členskom štáte.
6.  
Na účely stropov stanovených v odseku 2 sa pomoc vyjadruje ako hotovostný grant. Všetky číselné údaje sú uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred odrátaním dane alebo ďalších poplatkov. Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

Pomoc splatná v niekoľkých splátkach je diskontovaná na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci.

7.  
Ak by sa poskytnutím novej pomoci de minimis presiahol príslušný strop stanovený v odseku 2, na nijakú časť takejto novej pomoci sa nevzťahujú výhody spojené s týmto nariadením.
8.  
V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de minimis pre tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, zohľadní každá pomoc de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa podnikov. Pomoc de minimis zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou.
9.  
V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc de minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc de minimis využila. Ak takéto priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí úmerne na základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku.

Článok 4

Výpočet ekvivalentu hrubého grantu

1.  
Toto nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).
2.  
Pomoc vo forme grantov alebo bonifikácie úrokových sadzieb sa považuje za transparentnú pomoc de minimis.
3.  

Pomoc vo forme úverov sa pokladá za transparentnú pomoc de minimis, ak:

a) 

príjemca pomoci nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania, ani nespĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov. V prípade veľkých podnikov musí byť príjemca v situácii porovnateľnej s úverovým ratingom aspoň B-, a

b) 

úver je zabezpečený zábezpekou, ktorá kryje aspoň 50 % úveru, a dosahuje výšku buď 1 000 000  EUR (alebo 500 000  EUR pre podniky vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu) počas piatich rokov, alebo 500 000  EUR (alebo 250 000  EUR pre podniky vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu) počas desiatich rokov; ak je úver nižší ako uvedené sumy a/alebo sa poskytuje na obdobie kratšie ako päť alebo desať rokov, ekvivalent hrubého grantu daného úveru sa vypočíta ako zodpovedajúci podiel príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2, alebo

c) 

bol ekvivalent hrubého grantu vypočítaný na základe referenčnej sadzby uplatniteľnej v čase poskytnutia pomoci.

4.  
Pomoc vo forme kapitálových injekcií sa považuje za transparentnú pomoc de minimis len vtedy, ak celková výška injekcie z verejných zdrojov nepresahuje strop pomoci de minimis.
5.  
Pomoc skladajúca sa z opatrení rizikového financovania vo forme kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií sa považuje za transparentnú pomoc de minimis len vtedy, ak kapitál poskytnutý jedinému podniku nepresahuje strop pomoci de minimis.
6.  

Pomoc vo forme záruk sa považuje za transparentnú pomoc de minimis, ak:

a) 

príjemca pomoci nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania, ani nespĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov. V prípade veľkých podnikov musí byť príjemca v situácii porovnateľnej s úverovým ratingom aspoň B-, a

b) 

záruka nepresahuje 80 % príslušného úveru a garantovaná suma je buď 1 500 000  EUR (alebo 750 000  EUR pre podniky vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu) a trvanie záruky päť rokov, alebo 750 000  EUR (alebo 375 000  EUR pre podniky vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu) a trvanie záruky desať rokov; ak je garantovaná suma nižšia než uvedené sumy a/alebo záruka má obdobie trvania kratšie ako päť alebo desať rokov, ekvivalent hrubého grantu záruky sa vypočíta ako zodpovedajúci podiel príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2, alebo

c) 

ekvivalent hrubého grantu bol vypočítaný na základe prémií typu „bezpečný prístav“ stanovených v oznámení Komisie alebo

d) 

ešte pred jej uplatnením bola

i) 

metodika použitá na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruky oznámená Komisii podľa iného nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci platného v danom čase a schválená Komisiou ako metodika, ktorá je v súlade s oznámením o zárukách alebo akýmkoľvek nasledujúcim oznámením, a

ii) 

táto metodika výslovne upravuje druh záruky a druh príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia.

7.  
Pomoc vo forme iných nástrojov sa pokladá za transparentnú pomoc de minimis, ak nástroj stanovuje hornú hranicu, ktorá zabezpečuje, že nebude prekročený príslušný strop.

Článok 5

Kumulácia

1.  
Pomoc de minimis poskytnutá v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 360/2012 ( 2 ) až do výšky stropu stanoveného v uvedenom nariadení. Môže byť kumulovaná s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s inými predpismi o pomoci de minimis až do výšky príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.
2.  
Pomoc de minimis sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým oprávneným nákladom alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového financovania, ak by takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Komisiou. Pomoc de minimis, ktorá sa neposkytuje na konkrétne oprávnené náklady, ani sa k nim nedá priradiť, možno kumulovať s inou štátnou pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinovej výnimke alebo rozhodnutia prijatých Komisiou.

Článok 6

Dohľad

1.  
Ak má členský štát v úmysle poskytnúť určitému podniku pomoc de minimis podľa tohto nariadenia, písomne informuje uvedený podnik o predpokladanej výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o pomoc de minimis, pričom výslovne uvedie odkaz na toto nariadenie, jeho názov a údaje o jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak sa pomoc de minimis poskytuje v súlade s týmto nariadením rôznym podnikom na základe určitej schémy a v rámci uvedenej schémy sa týmto podnikom poskytujú rôzne sumy individuálnej pomoci, príslušný členský štát sa môže rozhodnúť, že si splní uvedenú povinnosť informovaním podnikov o pevne stanovenej sume zodpovedajúcej maximálnej výške pomoci, ktorá sa má poskytnúť v rámci tejto schémy. V takom prípade sa prostredníctvom pevne stanovenej sumy zisťuje, či sa dosiahol príslušný strop stanovený v článku 3 ods. 2. Pred poskytnutím pomoci by členský štát mal získať v písomnej alebo elektronickej forme vyhlásenie od príslušného podniku o akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe tohto nariadenia alebo na základe iných predpisov o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.
2.  
V prípadoch, keď členský štát zriadil centrálny register pomoci de minimis s úplnými informáciami o každej pomoci de mimimis, ktorú poskytol akýkoľvek orgán v danom členskom štáte, odsek 1 sa prestane uplatňovať od okamihu, keď register bude zachytávať obdobie troch fiškálnych rokov.
3.  
Členský štát poskytne novú pomoc de minimis v súlade s týmto nariadením až po tom, ako si overí, že táto nezvýši celkový objem pomoci de minimis poskytnutej príslušnému podniku nad úroveň príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2 a že sú splnené všetky podmienky stanovené v tomto nariadení.
4.  
Členské štáty zaznamenávajú a zhromažďujú všetky informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok tohto nariadenia. Záznamy týkajúce sa individuálnej pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci takejto schémy.
5.  
Na písomnú žiadosť predloží príslušný členský štát Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci dlhšej lehoty uvedenej v žiadosti všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli dodržané podmienky tohto nariadenia, najmä celková výška pomoci de minimis v zmysle tohto nariadenia a iných predpisov o pomoci de minimis, ktorú akýkoľvek podnik dostal.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

1.  
Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti, ak pomoc spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení. Pomoc, ktorá tieto podmienky nespĺňa, bude posúdená Komisiou v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami a oznámeniami.
2.  
Akákoľvek individuálna pomoc de minimis poskytnutá medzi 2. februárom 2001 a 30. júnom 2007, ktorá spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 69/2001, sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, a je teda oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy.
3.  
Akákoľvek individuálna pomoc de minimis poskytnutá medzi 1. januárom 2007 a 30. júnom 2014, ktorá spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 1998/2006, sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, a je teda oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy.
4.  
Po skončení platnosti tohto nariadenia sa na každú schému pomoci de minimis, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia, bude toto nariadenie vzťahovať počas obdobia ďalších šiestich mesiacov.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

▼M1

Uplatňuje sa do 31. decembra 2023.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8).

Top