EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20170801

Consolidated text: Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013 , ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2017-08-01

02013R1370 — SK — 01.08.2017 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1370/2013

zo 16. decembra 2013,

ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

(Ú. v. ES L 346 20.12.2013, s. 12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/591, z 15. apríla 2016,

  L 103

3

19.4.2016

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016,

  L 135

115

24.5.2016

►M3

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016,

  L 170

1

29.6.2016

►M4

NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016,

  L 333

1

8.12.2016


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 130, 19.5.2016, s.  18 (1370/2013)
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1370/2013

zo 16. decembra 2013,

ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkamiČlánok 1

Rozsah pôsobnosti

▼C1

V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení súvisiacich so spoločnou organizáciou poľnohospodárskych trhov vytvorenou nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

▼M4

Článok 1a

Referenčné prahy

1.  Stanovujú sa tieto referenčné prahy:

a) pokiaľ ide o sektor obilnín: 101,31 EUR za tonu pre štádium veľkoobchodného predaja pri tovare dodanom do skladu pred vyložením;

b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu: 150 EUR za tonu ryže štandardnej kvality vymedzenej v bode A prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, pre štádium veľkoobchodného predaja pri tovare dodanom do skladu pred vyložením;

c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality vymedzenej v bode B prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, pre nebalený cukor zo závodu:

i) biely cukor: 404,4 EUR za tonu;

ii) surový cukor: 335,2 EUR za tonu;

d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa: 2 224  EUR za tonu jatočných tiel hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy mäsitosti/pretučnenosti R3 stanovenej v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov podľa bodu A prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:

i) 246,39 EUR za 100 kg masla;

ii) 169,80 EUR za 100 kg sušeného odstredeného mlieka;

f) pokiaľ ide o bravčové mäso: 1 509,39  EUR za tonu jatočných tiel ošípaných štandardnej kvality definovanej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako je stanovené v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa bodu B prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, a to takto:

i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do menej ako 120 kg: trieda mäsitosti E;

ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda mäsitosti R;

g) pokiaľ ide o sektor olivového oleja:

i) 1 779  EUR za tonu extra panenského olivového oleja;

ii) 1 710  EUR za tonu panenského olivového oleja;

iii) 1 524  EUR za tonu lampového olivového oleja s dvoma stupňami voľnej kyslosti; táto suma sa zníži o 36,70 EUR za tonu za každý ďalší stupeň kyslosti.

2.  Komisia reviduje referenčné prahy stanovené v odseku 1, pričom zohľadňuje objektívne kritériá, najmä vývoj vo výrobe, výrobné náklady (predovšetkým vstupy) a vývoj na trhu. V prípade potreby sa referenčné prahy podľa vývoja vo výrobe a na trhu aktualizujú v súlade s postupom stanoveným v článku 43 ods. 3 ZFEÚ.

3.  Odkazy na referenčné prahy v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa považujú za odkazy na prahy stanovené v odseku 1 tohto článku.

▼M4

Článok 2

Ceny vo verejnej intervencii

1.  Výška ceny vo verejnej intervencii:

a) pri pšenici obyčajnej, pšenici tvrdej, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušnému referenčnému prahu stanovenému v článku 1a a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušný referenčný prah;

b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčného prahu stanoveného v článku 1a a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % daného referenčného prahu;

c) pri hovädzom a teľacom mäse neprekročí 85 % referenčného prahu stanoveného v článku 1a.

2.  Pri pšenici obyčajnej, pšenici tvrdej, jačmeni, kukurici a nelúpanej ryži sa ceny vo verejnej intervencii uvedené v odseku 1 upravia zvýšením alebo znížením na základe hlavných kritérií kvality pre tieto výrobky.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí zvýšenia alebo zníženia ceny vo verejnej intervencii pre výrobky uvedené v odseku 2 tohto článku za podmienok stanovených v uvedenom odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 15 ods. 2.

▼B

Článok 3

Nákupné ceny a uplatniteľné kvantitatívne obmedzenia

1.  Ak je verejná intervencia otvorená podľa článku 13 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nákup sa uskutočňuje pri pevnej cene uvedenej v článku 2 tohto nariadenia a nepresiahne tieto kvantitatívne obmedzenia pre každé obdobie uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a) pre ►C1  pšenicu obyčajnú ◄ 3 milióny ton;

b) pre maslo 50 000 ton;

c) pre sušené odstredeného mlieko 109 000 ton.

▼M3

Odchylne od prvého pododseku sa v roku 2016 kvantitatívne obmedzenia pre výkup masla a sušeného odstredeného mlieka za pevnú cenu stanovujú na 100 000 ton pre maslo a 350 000 ton pre sušené odstredené mlieko. Akékoľvek množstvá vykúpené v rámci verejnej súťaže prebiehajúcej k 29. júnu 2016 sa nezapočítavajú do uvedených kvantitatívnych obmedzení.

▼B

2.  Ak je verejná intervencia otvorená podľa článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a) pre ►C1  pšenicu obyčajnú ◄ , maslo a sušené odstredené mlieko v rozsahu prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia uvedené v odseku 1 tohto článku a

b) pre pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu, nelúpanú ryžu a hovädzie a teľacie mäso,

nákup sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena.

Maximálna nákupná cena nepresiahne príslušnú výšku uvedenú v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia a stanoví sa prostredníctvom vykonávacích aktov.

3.  Komisia môže za osobitných a riadne odôvodnených okolností prijať vykonávacie akty:

a) ktorými sa obmedzí verejná súťaž na určitý členský štát alebo región členského štátu, alebo

b) ktorými sa, s výhradou článku 2 ods. 1, určia nákupné ceny pre verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo pre región členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien.

4.  Nákupná cena uvedená v odsekoch 2 a 3 pre ►C1  pšenicu obyčajnú ◄ , pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu sa upraví zvýšením alebo znížením oproti cenám založeným na hlavných kritériách kvality pre tieto výrobky.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia tieto zvýšenia alebo zníženia.

5.  Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

6.  Komisia prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2 vykonávacie akty potrebné na:

a) dodržanie obmedzení intervencie stanovených v odseku 1 tohto článku a

b) uplatnenie verejnej súťaže uvedenej v odseku 2 tohto článku pre ►C1  pšenicu obyčajnú ◄ , maslo a sušené odstredené mlieko v rozsah prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 4

Pomoc na súkromné skladovanie

1.  Na stanovenie výšky pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade, ak sa pomoc poskytuje v súlade s článkom 18 ods. 2 uvedeného nariadenia, sa buď otvorí verejná súťaž na obmedzené obdobie, alebo sa pomoc stanoví vopred. Pomoc sa môže stanoviť pre jednotlivé členské štáty alebo pre región členského štátu.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty:

a) ktorými sa stanoví maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie, ak sa uplatňuje verejná súťaž;

b) ktorými sa stanoví výška pomoci na základe nákladov na skladovanie a/alebo iných relevantných trhových prvkov, ak sa pomoc stanovuje vopred.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

▼M2

Článok 5

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka do škôl, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady

1.  Pomoc Únie na financovanie sprievodných vzdelávacích opatrení uvedených v článku 23 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nesmie prekročiť 15 % z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelenej danému členskému štátu v súlade s odsekom 6 tohto článku.

2.  Celková pomoc Únie na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nesmie prekročiť 10 % z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelenej danému členskému štátu v súlade s odsekom 6 tohto článku.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví maximálna výška pomoci Únie pre každú kategóriu týchto nákladov ako percentuálny podiel z konečnej ročnej sumy prostriedkov pridelených členským štátom alebo ako percentuálny podiel nákladov na dotknuté výrobky.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Výška pomoci Únie na mliečnu zložku výrobkov uvedených v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neprekročí 27 EUR/100 kg.

4.  Pomoc uvedená v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa pridelí každému členskému štátu v súlade s týmto odsekom a po zohľadnení kritérií ustanovených v článku 23a ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Od 1. augusta 2017 do 31. júla 2023 sa orientačne pridelené prostriedky v rámci pomoci uvedenej v článku 23a ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre každý členský štát stanovujú v prílohe I. Počas uvedeného obdobia sa článok 23a ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neuplatňuje na Chorvátsko.

Od 1. augusta 2023 prijme Komisia vykonávacie akty, ktorými na základe kritérií uvedených v prvom pododseku článku 23a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanoví každému členskému štátu orientačne pridelené prostriedky v rámci pomoci uvedenej v článku 23a ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b) uvedeného nariadenia. Každý členský štát však dostane pomoc Únie vo výške najmenej 290 000  EUR na distribúciu ovocia a zeleniny v školách a pomoc Únie vo výške najmenej 193 000  EUR na distribúciu mlieka v školách podľa vymedzenia v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Komisia následne aspoň každé tri roky posúdi, či sú tieto orientačne pridelené prostriedky aj naďalej v súlade s kritériami ustanovenými v článku 23a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Ak je to potrebné, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia nové orientačne pridelené prostriedky.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

5.  Ak členský štát nepredložil na daný rok žiadosť o pomoc Únie v súlade s článkom 23a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo požiadal iba o časť svojich orientačne pridelených prostriedkov uvedených v odseku 4 tohto článku, Komisia prerozdelí uvedené orientačne pridelené prostriedky alebo ich časť, o ktorú sa nepožiadalo, tým členským štátom, ktoré oznámili Komisii svoju ochotu využiť viac prostriedkov, než predstavujú ich orientačne pridelené prostriedky.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia potrebné na vykonávanie takéhoto prerozdelenia, ktoré sa zakladá na kritériu uvedenom v článku 23a ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a obmedzuje sa podľa úrovne využívania konečne pridelenej pomoci Únie uvedenej v odseku 6 tohto článku dotknutým členským štátom na školský rok, ktorý sa skončil pred každoročnou žiadosťou o pomoc Únie.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

6.  Na základe žiadostí predložených členskými štátmi v súlade s článkom 23a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijme Komisia každý rok vykonávacie akty, ktorými sa stanoví konečné pridelenie pomoci na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a mlieka na školách medzi zúčastnené členské štáty v rámci obmedzení stanovených v článku 23a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pričom zohľadní presuny uvedené v článku 23a ods. 4 uvedeného nariadenia.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

▼B

Článok 7

Výrobný poplatok v sektore cukru

1.  Výrobný poplatok za kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup ustanovený v článku 128 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa pre kvótovaný cukor a kvótovaný inulínový sirup stanovuje na 12,00 EUR na tonu. Pre izoglukózu sa výrobný poplatok stanovuje na 50 % poplatku za cukor.

2.  Celkovú výšku výrobných poplatkov zaplatených v súlade s odsekom 1 účtujú členské štáty podnikom na svojom území na základe kvót, ktoré im boli pridelené v príslušnom hospodárskom roku.

Uvedené podniky zrealizujú platby najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roka.

3.  Podniky Únie vyrábajúce cukor a inulínový sirup môžu žiadať od pestovateľov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo od dodávateľov čakanky, aby znášali do 50 % príslušných výrobných poplatkov.

Článok 8

Výrobná náhrada v sektore cukru

Výrobnú náhradu za výrobky sektora cukru ustanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na základe:

a) nákladov vyplývajúcich z použitia dovezeného cukru, ktoré by sektor musel znášať v prípade dodávky zo svetového trhu a

▼M4

b) ceny nadbytočného cukru na trhu Únie, alebo ak na danom trhu nie je nadbytočný cukor, na základe referenčného prahu pre cukor stanoveného v článku 1a písm. c).

▼B

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 9

Minimálna cena cukrovej repy

1.  Do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor k 30. septembru 2017 je minimálna cena za kvótovanú cukrovú repu ustanovená v článku 135 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 26,29 EUR na tonu.

2.  Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na cukrovú repu štandardnej kvality, ktorá sa vymedzuje v prílohe III časti B nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.  Cukrovarnícke podniky nakupujúce kvótovanú cukrovú repu vhodnú na výrobu cukru, z ktorej majú v úmysle vyrábať kvótovaný cukor, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu, upravenú zvýšením alebo znížením podľa odchýlok od štandardnej kvality. Takéto zvýšenia alebo zníženia určuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

4.  Pri množstvách cukrovej repy, ktoré zodpovedajú množstvám priemyselného cukru alebo nadbytočného cukru, na ktoré sa vzťahuje poplatok za nadbytočné množstvo ustanovený v článku 11, upraví príslušný cukrovarnícky podnik nákupnú cenu tak, aby sa aspoň rovnala minimálnej cene za kvótovanú cukrovú repu.

Článok 10

Úprava národných kvót na cukor

V dôsledku akýchkoľvek rozhodnutí členských štátov prijatých v súlade s článkom 138 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie upraviť kvóty stanovené v prílohe XII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 11

Poplatok za nadbytočné množstvo v sektore cukru

1.  Poplatok za nadbytočné množstvo, vrátane ustanovení článku 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa stanoví v dostatočnej výške na to, aby sa predišlo hromadeniu množstiev uvedených v danom článku. Tento poplatok stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 účtuje členský štát podnikom na svojom území podľa vyrobených množstiev uvedených v danom odseku, ktoré boli stanovené pre tieto podniky pre príslušný hospodársky rok.

Článok 12

Dočasný mechanizmus riadenia trhu v sektore cukru

V záujme zabezpečenia dostatočnej a vyváženej dodávky cukru na trh Únie do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor k 30. septembru 2017 a bez ohľadu na článok 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na potrebné množstvo a potrebný čas uplatniť poplatok za nadbytočné množstvo na výrobu mimo kvóty uvedenú v článku 139 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia.

Výšku takéhoto poplatku stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov.

Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 13

Stanovenie vývozných náhrad

1.  Za podmienok stanovených v článku 196 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia a v súlade s článkom198 uvedeného nariadenia, prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vývozné náhrady:

a) v pravidelných intervaloch v prípade výrobkov zo zoznamu v článku 196 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b) prostredníctvom verejnej súťaže na obilniny, ryžu, cukor a mlieko a mliečne výrobky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Pri stanovovaní vývozných náhrad za určitý výrobok sa prihliada na jeden alebo viacero z týchto aspektov:

a) existujúca situácia a budúci vývoj:

i) cien a dostupnosti daného výrobku na trhu Únie;

ii) cien daného výrobku na svetovom trhu;

b) ciele spoločnej organizácie trhov, ktorými sú zabezpečenie rovnováhy a prirodzeného vývoja cien a obchodu na uvedenom trhu;

c) potreba zabrániť narušeniam, ktoré by mohli spôsobiť dlhšiu nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu Únie;

d) ekonomický aspekt navrhovaného vývozu;

e) obmedzenia vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré sa uzavreli v súlade so zmluvou;

f) potreba nastoliť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov Únie pri výrobe spracovaných výrobkov na vývoz do tretích krajín a používaním výrobkov z tretích krajín privezených na základe spracovateľských dohôd;

g) najvýhodnejšie odbytové náklady a náklady na dopravu z trhov Únie do prístavov Únie alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi na prepravu do krajín určenia;

h) dopyt na trhu Únie;

i) pokiaľ ide o sektory bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa, rozdiel medzi cenami v rámci Únie a cenami na svetovom trhu za množstvo kŕmneho obilia potrebného na výrobu výrobkov týchto sektorov v Únii.

3.  Ak je to potrebné na zabezpečenie rýchlej reakcie na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu, môže Komisia výšku náhrady upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov, a to buď na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

Článok 14

Osobitné opatrenia týkajúce sa vývozných náhrad za obilniny a ryžu

1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia opravné sumy uplatniteľné na vývozné náhrady stanovené pre sektor obilnín a sektor ryže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Ak je to potrebné na zabezpečenie rýchlej reakcie na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa takéto opravné sumy menia, a to bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

Komisia môže uplatniť tento odsek na výrobky sektorov obilnín a ryže, ktoré sa vyvážajú v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1216/2009 ( 1 ).

2.  Počas prvých troch mesiacov hospodárskeho roka je náhrada uplatniteľná na vývoz sladu, ktorý bol buď uskladnený na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka, alebo bol vyrobený z jačmeňa, ktorý bol v tom čase skladovaný, taká istá ako náhrada, ktorá by sa uplatňovala v prípade danej vývoznej licencie na vývozy uskutočnené počas posledného mesiaca predchádzajúceho hospodárskeho roka.

3.  Náhrady za výrobky uvedené v časti I písmen a) a b) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 zavedené v súlade s článkom 199 ods. 2 uvedeného nariadenia, môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraviť v súlade s akýmikoľvek zmenami výšky intervenčnej ceny.

Prvý pododsek sa môže uplatniť v celom rozsahu alebo čiastočne na výrobky uvedené v časti I písm. c) a d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako aj na výrobky uvedené v časti I uvedenej prílohy a vyvážané v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením (ES) č. 1216/2009. V takom prípade Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov opraví úpravu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku tak, že uplatní koeficient vyjadrujúci pomer medzi množstvom základného výrobku a množstvom, v akom sa tento základný výrobok nachádza v spracovanom výrobku vyvezenom alebo použitom vo vyvezenom tovare.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 15

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov ustanovený článkom 229 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 16

Tabuľka zhody

Odkazy na príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 po jeho zrušení nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Články 7 až 12 sa uplatňujú do konca hospodárskeho roku 2016/17 pre cukor k 30. septembru 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
►M2  PRÍLOHA II ◄

TABUĽKA ZHODY

podľa článku 16Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Toto nariadenie

Článok 18 ods. 1 a 3

Článok 2

Článok 18 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 1 písm. a)

Článok 13 ods. 1 písm. c)

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Článok 13 ods. 1 písm. d)

Článok 3 ods. 1 písm. c)

Článok 18 ods. 2 prvý pododsek

Článok 3 ods. 2

▼C1

Článok 18 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 3

Článok 18 ods. 4

Článok 3 ods. 4

Článok 43 písm. aa)

Článok 3 ods. 6

▼B

Článok 31 ods. 2

Článok 4

Článok 103ga ods. 4

Článok 5 ods. 1

Článok 103ga ods. 5

Článok 5 ods. 2

Článok 102 ods. 4

Článok 6 ods. 1

Článok 102 ods. 3

Článok 6 ods. 2 a 3

Článok 51 ods. 2

Článok 7 ods. 1

Článok 51 ods. 3

Článok 7 ods. 2

Článok 51 ods. 4

Článok 7 ods. 3

Článok 97

Článok 8

Článok 49

Článok 9

Článok 64 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 64 ods. 3

Článok 11 ods. 2

Článok 164 ods. 2

Článok 13 ods. 1 a 3

Článok 164 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 164 ods. 4

Článok 14 ods. 1

Článok 165

Článok 14 ods. 2

Článok 166

Článok 14 ods. 3

▼M2
PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ PRIDELENIE PROSTRIEDKOV

na obdobie od 1. augusta 2017 do 31. júla 2023

(podľa článku 5 ods. 4 druhého pododseku)Členský štát

Orientačné pridelenie prostriedkov na školské ovocie a zeleninu

Orientačné pridelenie prostriedkov na školské mlieko

Belgicko

3 367 930

1 650 729

Bulharsko

2 093 779

1 020 451

Česká republika

3 123 230

1 600 707

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Nemecko

19 696 932

9 404 154

Estónsko

439 163

700 309

Írsko

1 757 779

900 398

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

12 932 647

6 302 784

Francúzsko

22 488 086

12 625 577

Chorvátsko

1 360 232

800 354

Taliansko

16 711 302

8 003 535

Cyprus

290 000

500 221

Lotyšsko

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Luxembursko

290 000

193 000

Maďarsko

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Holandsko

5 431 641

2 401 061

Rakúsko

2 238 064

1 100 486

Poľsko

11 639 985

10 204 507

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 399 594

Slovinsko

554 020

320 141

Slovensko

1 708 720

900 398

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

2 854 972

8 427 723

Spojené kráľovstvo

19 391 534

9 804 331

Spolu

150 000 000

100 000 000( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 10).

Top