EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1310-20131220

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/2013-12-20

2013R1310 — SK — 20.12.2013 — 000.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

▼C1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1310/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014

▼B

(Ú. v. ES L 347 20.12.2013, s. 865)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 130, 19.5.2016, s.  19 (1310/2013)
▼B

▼C1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1310/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014

▼BKAPITOLA I

PRECHODNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODPORY ROZVOJA VIDIEKA

Článok 1

Právne záväzky podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 v roku 2014

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. môžu členské štáty aj naďalej prijímať nové právne záväzky týkajúce sa prijímateľov v roku 2014 vo vzťahu k opatreniam uvedeným v článku 20, s výnimkou písmena a) bodu iii), písmena c) bodu i) a písmena d), a v článku 36 nariadenia (ES) č. 1698/2005 podľa programov rozvoja vidieka prijatých na základe uvedeného nariadenia, a to aj po vyčerpaní finančných zdrojov na programové obdobie rokov 2007 – 2013 za predpokladu, že sa žiadosť o podporu predloží pred prijatím príslušného programu rozvoja vidieka na programové obdobie rokov 2014 – 2020.

Bez toho, aby bola dotknutá príloha VI bod E k Aktu o pristúpení z roku 2012 a ustanovenia prijaté na jej základe, môže Chorvátsko naďalej prijímať nové právne záväzky voči prijímateľom v roku 2014 vo vzťahu k opatreniam uvedeným v článku 171 ods. 2 písm. a) a c) nariadenia Komisie (ES) č. 718/2007 ( 16 ), podľa programu nástroja predvstupovej pomoci rozvoja vidieka (IPARD) prijatého na základe uvedeného nariadenia, a to aj po vyčerpaní príslušných finančných zdrojov uvedeného programu a za predpokladu, že sa žiadosť o podporu predloží pred prijatím jeho programu rozvoja vidieka na programové obdobie rokov 2014 – 2020.

Výdavky, ktoré vznikli na základe uvedených záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

2.  Podmienka stanovená v článku 14 ods. 2 druhej zarážke nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa nevzťahuje na nové právne záväzky prijaté členskými štátmi v roku 2014 podľa článku 36 písm. a) bodu i) a ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 2

Pokračovanie uplatňovania článkov 50a a 51 nariadenia (ES) č. 1698/2005

Bez toho, aby bol dotknutý článok 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa články 50a a 51 nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej uplatňujú do 31. decembra 2014 na činnosti vybraté v rámci programov rozvoja vidieka v programovom období rokov 2014 – 2020 podľa článku 21 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o ročnú prémiu, a podľa článkov 28 až 31, 33 a 34 uvedeného nariadenia.

Článok 3

Oprávnenosť určitých druhov výdavkov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 1 a článok 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sú výdavky týkajúce sa právnych záväzkov voči prijímateľom a vynaložené na základe opatrení uvedených v článkoch 20 a 36 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a bez toho, aby bola v prípade Chorvátska dotknutá príloha VI bod E k Aktu o pristúpení z roku 2012 a ustanovenia prijaté na jej základe, opatrenia uvedené v článku 171 ods. 2 písm. a) a c) nariadenia (ES) č. 718/2007 oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období rokov 2014 –2020 v týchto prípadoch:

a) na platby uskutočnené od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015 a v prípade Chorvátska od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016, ak sa už vyčerpali finančné prostriedky pridelené na príslušné opatrenie z príslušného programu prijatého podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo nariadenia (ES) č. 718/2007; a

b) na platby, ktoré sa majú uskutočniť po 31. decembri 2015 a v prípade Chorvátska po 31. decembri 2016.

Tento odsek sa uplatňuje aj v prípade právnych záväzkov voči prijímateľom prijatých na základe príslušných opatrení stanovených v nariadeniach (ES) č. 1257/1999, (EHS) č. 2078/92 a (EHS) č. 2080/92, ktorým sa poskytla podpora podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.  Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období rokov 2014 – 2020 za týchto podmienok:

a) tieto výdavky sú stanovené v príslušnom programe rozvoja vidieka na programové obdobie rokov 2014 – 2020;

b) uplatňuje sa miera príspevku EPFRV príslušného opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu; a

c) členské štáty zabezpečia prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly jasné vymedzenie príslušných činností vykonávaných v prechodnom období.

Článok 4

Uplatňovanie určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 73/2009 v roku 2014

Odchylne od nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na rok 2014:

a) sa odkaz na hlavu VI kapitolu I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v článkoch 28, 29, 30 a 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 chápe ako odkaz na články 5 a 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 a na jeho prílohy II a III;

b) sa odkaz v článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 chápe ako odkaz na článok 132 nariadenia (ES) č. 73/2009;

c) sa odkaz v článku 40 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 chápe ako odkaz na článok 121 nariadenia (ES) č. 73/2009.KAPITOLA II

ZMENY

Článok 5

Zmeny nariadenia (ES) č. 1698/2005

Článok 70 ods. 4c nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa týmto mení takto:

a) v prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:

„4c.  Odchylne od stropov stanovených v odsekoch 3, 4 a 5 sa príspevok z EPFRV môže zvýšiť do výšky najviac 95 % oprávnených verejných výdavkov v regiónoch oprávnených na základe konvergenčného cieľa, v najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori a do výšky 85 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch. Tieto sadzby sa vzťahujú na oprávnené výdavky novonahlásené v každom certifikovanom vyhlásení výdavkov do posledného dňa oprávnenosti výdavkov za programové obdobie rokov 2007 – 2013, ktorým je 31. december 2015, ak k 20. decembri 2013 alebo po tomto dátume členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok:“;

b) druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Členský štát, ktorý si želá využiť výnimku ustanovenú v prvom pododseku, predloží Komisii žiadosť o zodpovedajúce pozmenenie svojho programu rozvoja vidieka. Táto výnimka sa uplatňuje odo dňa, keď Komisia schváli pozmenenie programu.“.

Článok 6

Zmeny nariadenia (ES) č. 73/2009

Nariadenie (ES) č. 73/2009 sa týmto mení takto:

1. V článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

„5.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty od 16. októbra 2014 vyplácať poľnohospodárom preddavky vo výške až 50 % priamych platieb v rámci režimov podpory uvedených v prílohe I v prípade žiadostí podaných v roku 2014. V prípade platieb na hovädzie a teľacie mäso uvedených v hlave IV kapitole 1 oddiele 11, členské štáty môžu zvýšiť uvedený percentuálny podiel až na 80 %.“.

2. Článok 40 sa nahrádza takto:

„Článok 40

Vnútroštátne stropy

1.  Pre každý členský štát a na každý rok je celková hodnota všetkých pridelených platobných nárokov, národnej rezervy uvedenej v článku 41 a stropov stanovených v súlade s článkom 51 ods. 2, článkom 69 ods. 3 a článkom 72b rovnaká ako jeho vnútroštátny strop stanovený v prílohe VIII.

2.  Členský štát v prípade potreby hodnotu všetkých platobných nárokov, alebo výšku národnej rezervy uvedenú v článku 41, alebo obe lineárne zníži alebo zvýši, aby zabezpečil dodržanie jeho vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIII.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú neuplatňovať hlavu III kapitolu 5a tohto nariadenia a nevyužiť možnosť ustanovenú v článku 136a ods. 1, sa môžu rozhodnúť, že na účely dosiahnutia potrebného zníženia v hodnote platobných nárokov uvedených v prvom pododseku, neznížia platobné nároky, ktoré v roku 2013 aktivovali poľnohospodári, ktorí si v roku 2013 nárokovali sumu nižšiu než sumu priamych platieb, ktorú určí dotknutý členský štát; uvedená suma nesmie byť vyššia ako 5 000  EUR.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 ( 17 ), nesmú sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte za kalendárny rok 2014 podľa článkov 34, 52, 53, 68 a 72a tohto nariadenia a na pomoc chovateľom priadky morušovej podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1234/2007, prekročiť stropy na daný rok stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu, znížené o sumy, ktoré sú výsledkom uplatňovania článku 136b tohto nariadenia na kalendárny rok 2014, ako sa uvádza v prílohe VIIIa k tomuto nariadeniu.

V prípade potreby členské štáty lineárne znížia sumy priamych platieb za kalendárny rok 2014 s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu, znížené o sumy, ktoré sú výsledkom uplatňovania článku 136b tohto nariadenia na kalendárny rok 2014, ako sa uvádza v prílohe VIIIa k tomuto nariadeniu.

3. V článku 41 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) celkovou hodnotou všetkých pridelených platobných nárokov a stropmi stanovenými v súlade s článkom 51 ods. 2, článkom 69 ods. 3 a článkom 72b tohto nariadenia.“.

4. V článku 51 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„V roku 2014 sú stropy pre priame platby uvedené v článkoch 52 a 53 rovnaké ako stropy stanovené na rok 2013, pričom sa vynásobia koeficientom vypočítaným pre každý príslušný členský štát vydelením vnútroštátneho stropu na rok 2014 stanoveného v prílohe VIII vnútroštátnym stropom na rok 2013. Toto vynásobenie sa vzťahuje len na členské štáty, v ktorých je vnútroštátny strop stanovený v prílohe VIII na rok 2014 nižší než vnútroštátny strop na rok 2013.“.

5. V článku 68 ods. 8 sa úvodná časť nahrádza takto:

„8.  Členské štáty, ktoré prijali rozhodnutie uvedené v článku 69 ods. 1, môžu toto rozhodnutie do 1. februára 2014 preskúmať a rozhodnúť, že s účinnosťou od roku 2014:“.

6. Článok 69 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Členské štáty sa môžu do 1. augusta 2009, 1. augusta 2010, 1. augusta 2011, 1. septembra 2012, v prípade Chorvátska do dátumu jeho pristúpenia, alebo do 1. februára 2014 rozhodnúť, že od roku nasledujúceho po roku prijatia tohto rozhodnutia, v prípade Chorvátska od prvého roku vykonávania režimu jednotnej platby, alebo v prípade rozhodnutia prijatého do1. februára 2014 od roku 2014 budú využívať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40, alebo v prípade Malty sumu vo výške 2 000 000  EUR na osobitnú podporu stanovenú v článku 68 ods. 1.“;

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výlučne na účely zabezpečenia dodržiavania vnútroštátnych stropov stanovených v článku 40 ods. 2 a na účely výpočtu uvedeného v článku 41 ods. 1 sa sumy použité na podporu uvedenú v článku 68 ods. 1 písm. c) odčítajú od vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 40 ods. 1. Počítajú sa ako pridelené platobné nároky.“;

c) v odseku sa 4 sa percentuálny podiel „3,5 %“ nahrádza percentuálnym podielom „6,5 %“;

d) v odseku 5 sa v prvej vete rok „2013“ nahrádza rokom „2014“;

e) v odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výlučne na účely zabezpečenia dodržiavania vnútroštátnych stropov stanovených v článku 40 ods. 2 a na účely výpočtu uvedeného v článku 41 ods. 1 sa v prípade, že členský štát využíva možnosť stanovenú v písmene a) prvého pododseku tohto odseku, dotknutá suma nepočíta ako časť stropu stanoveného podľa odseku 3 tohto článku.“.

7. V hlave III sa dopĺňa táto kapitola:

„Kapitola 5a

REDISTRIBUTÍVNA PLATBA V ROKU 2014

Článok 72a

Všeobecné pravidlá

1.  Členské štáty sa môžu do 1. marca 2014 rozhodnúť poskytnúť na rok 2014 platby poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu jednotnej platby uvedeného v kapitolách 1, 2 a 3 (ďalej len „redistributívna platba“).

Členské štáty oznámia svoje rozhodnutie Komisii do 1. marca 2014.

2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať režim jednotnej platby na regionálnej úrovni v súlade s článkom 46, môžu uplatňovať redistributívnu platbu na regionálnej úrovni.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, lineárne znižovanie uvedené v článku 40 ods. 3 a uplatňovanie článkov 21 a 23, sa redistributívna platba poskytne po tom, ako poľnohospodár aktivuje svoje platobné nároky.

4.  Redistributívnu platbu vypočítajú členské štáty vynásobením čísla, ktoré stanoví členský štát a ktoré nepresiahne 65 % vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej platby na hektár, počtom platobných nárokov, ktoré poľnohospodár aktivoval v súlade s článkom 34. Počet takýchto platobných nárokov nepresiahne maximum, ktoré stanovia členské štáty, a nesmie byť vyššie ako 30 hektárov alebo, ak je v dotknutom členskom štáte priemerná veľkosť väčšia ako 30 hektárov, priemernú veľkosť poľnohospodárskych podnikov, ako sa ustanovuje v prílohe VIIIb.

5.  Za predpokladu, že sa dodržia maximálne limity stanovené v odseku 4, členské štáty môžu na vnútroštátnej úrovni zaviesť odstupňovanie počtu hektárov stanoveného v súlade s uvedeným odsekom, ktoré sa uplatňuje na všetkých poľnohospodárov rovnako.

6.  Vnútroštátnu priemernú platbu na hektár uvedenú v odseku 4 stanovia členské štáty na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIIIc a na základe počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v súlade s článkom 34 ods. 2.

Regionálnu priemernú platbu na hektár uvedenú v odseku 4 stanovia členské štáty na základe podielu vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIIIc a na základe počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v danom regióne v súlade s článkom 34 ods. 2. Pre každý región sa tento podiel vypočíta vydelením príslušného regionálneho stropu stanoveného v súlade s článkom 46 ods. 3 vnútroštátnym stropom stanoveným v súlade s článkom 40 na rok 2014.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby sa poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že po 18. októbri 2011 rozdelili svoj podnik s jediným zámerom využívať redistributívnu platbu, neposkytla žiadna výhoda podľa tejto kapitoly. Uplatňuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom uvedeného rozdelenia.

Článok 72b

Finančné ustanovenia

1.  S cieľom financovať redistributívnu platbu sa môžu členské štáty do 1. marca 2014 rozhodnúť využiť až 30 % ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v súlade s článkom 40 na rok nároku 2014. Každé takéto rozhodnutie oznámia do uvedeného dátumu Komisii.

2.  Na základe percentuálneho podielu vnútroštátneho stropu, ktorý členské štáty použijú podľa odseku 1 tohto článku, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví pre redistributívnu platbu zodpovedajúci strop. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141b ods. 2.“.

8. V článku 90 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  Výška pomoci na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, sa stanoví vynásobením výnosov stanovených v odseku 2 týmito referenčnými sumami:

Bulharsko

:

520,20 EUR

Grécko

:

234,18 EUR

Španielsko

:

362,15 EUR

Portugalsko

:

228,00 EUR.“.

9. V článku 122 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  Režim jednotnej platby na plochu možno využívať do 31. decembra 2014.“.

10. V článku 124 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.  Poľnohospodárska plocha nového členského štátu, na ktorú sa vzťahuje režim jednotnej platby na plochu, je tá časť jeho využívanej poľnohospodárskej plochy, ktorá sa udržiava v dobrom poľnohospodárskom stave bez ohľadu na to, či sa využíva na produkciu alebo nie, a ktorá je prípadne upravená v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, ktoré stanoví príslušný nový členský štát po schválení Komisiou.

Na účely tejto hlavy je „využívaná poľnohospodárska plocha“ celková plocha, ktorú zaberajú orná pôda, trvalý trávny porast, trvalé plodiny a záhradky, ako to stanovila Komisia na svoje štatistické účely.

2.  Platby v rámci režimu jednotnej platby na plochu možno poskytovať na všetky poľnohospodárske pozemky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v odseku 1, ako aj na poľnohospodárske pozemky, na ktorých sa pestuje mladina s krátkodobým striedaním (kód KN ex 0602 90 41 ).

Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností musia byť pozemky uvedené v prvom pododseku k dispozícii poľnohospodárovi k dátumu stanovenému členským štátom, ktorý nie je neskorší ako dátum stanovený týmto členským štátom na zmenu žiadosti o pomoc.

Minimálna veľkosť plochy, na ktorú možno poskytnúť platbu, na jeden podnik je 0,3 ha. Každý nový členský štát sa však môže na základe objektívnych kritérií a po schválení Komisiou rozhodnúť, že stanoví vyššiu minimálnu veľkosť plochy, avšak za predpokladu, že táto nepresiahne 1 ha.“.

11. V hlave V sa vkladá táto kapitola:

„Kapitola 2a

REDISTRIBUTÍVNA PLATBA V ROKU 2014

Článok 125a

Všeobecné pravidlá

1.  Nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, sa môžu do 1. marca 2014 rozhodnúť poskytnúť na rok 2014 platby poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu jednotnej platby na plochu uvedeného v kapitole 2 (ďalej len „redistributívna platba pre nové členské štáty“).

Dotknuté nové členské štáty oznámia svoje rozhodnutie Komisii do 1. marca 2014.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny a uplatňovanie článkov 21 a 23, má redistributívna platba pre nové členské štáty formu zvýšenia súm na hektár poskytnutých v rámci režimu jednotnej platby na plochu.

3.  Redistributívnu platbu pre nové členské štáty vypočítajú členské štáty vynásobením čísla, ktoré stanoví členský štát a ktoré nepresiahne 65 % vnútroštátnej priemernej platby na hektár, počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a na ktoré poľnohospodár dostal pomoc v rámci režimu jednotnej platby na plochu. Počet takýchto hektárov nepresiahne maximum, ktoré stanovia členské štáty a ktoré nesmie byť vyššie ako 30 hektárov alebo, ak je v dotknutom novom členskom štáte priemerná veľkosť väčšia ako 30 hektárov, priemernú veľkosť poľnohospodárskych podnikov, ako sa ustanovuje v prílohe VIIIb.

4.  Za predpokladu, že sa dodržia maximálne limity stanovené v odseku 3, členské štáty môžu na vnútroštátnej úrovni zaviesť odstupňovanie počtu hektárov stanoveného v súlade s uvedeným odsekom, ktoré sa uplatňuje na všetkých poľnohospodárov rovnako.

5.  Vnútroštátnu priemernú platbu na hektár uvedenú v odseku 3 stanovia členské štáty na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe VIIIc a na základe počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v rámci režimu jednotnej platby na plochu.

6.  Nové členské štáty zabezpečia, aby sa poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že po 18. októbri 2011 rozdelili svoj podnik s jediným zámerom využívať redistributívnu platbu pre nové členské štáty, neposkytla žiadna výhoda podľa tejto kapitoly. Uplatňuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom uvedeného rozdelenia.

Článok 125b

Finančné ustanovenia

1.  S cieľom financovať redistributívnu platbu pre nové členské štáty sa môžu nové členské štáty do 1. marca 2014 rozhodnúť využiť až 30 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 40 na rok nároku 2014 alebo pre Bulharsko a Rumunsko 30 % súm uvedených v prílohe VIIId. Každé takéto rozhodnutie oznámia do uvedeného dátumu Komisii.

Ročný finančný rámec v článku 123 sa zníži o sumu uvedenú v prvom pododseku.

2.  Na základe percentuálneho podielu vnútroštátneho stropu, ktorý dotknuté nové členské štáty použijú podľa odseku 1 tohto článku, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví pre redistributívnu platbu pre nové členské štáty zodpovedajúci strop a zodpovedajúce zníženie ročného finančného rámca uvedeného v článku 123. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141b ods. 2.“.

12. V článku 131 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, sa môžu do 1. augusta 2009, 1. augusta 2010, 1. augusta 2011, 1. septembra 2012 alebo do 1. februára 2014 rozhodnúť, že od roku nasledujúceho po roku, v ktorom prijali toto rozhodnutie, alebo v prípade rozhodnutia prijatého do 1. februára 2014 od roku 2014 budú využívať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 na poskytovanie podpory poľnohospodárom, ako sa stanovuje v článku 68 ods. 1, a v súlade s hlavou III kapitolou 5 podľa toho, ako sa na ne vzťahuje.“.

13. Nadpis článku 133a sa nahrádza takto:

Prechodná vnútroštátna pomoc v roku 2013“.

14. V hlave V sa v kapitole 4 vkladá tento článok:

„Článok 133b

Prechodná vnútroštátna pomoc v roku 2014

1.  Nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu v súlade s článkom 122, sa môžu rozhodnúť poskytovať v roku 2014 prechodnú vnútroštátnu pomoc.

2.  Bulharsko a Rumunsko môžu poskytovať pomoc podľa tohto článku iba vtedy, ak sa do 1. februára 2014 rozhodnú, že v roku 2014 neposkytnú žiadne doplnkové vnútroštátne priame platby podľa článku 132.

3.  Pomoc podľa tohto článku možno poskytovať poľnohospodárom v sektoroch, na ktoré sa v roku 2013 poskytla prechodná vnútroštátna pomoc podľa článku 133a, alebo v prípade Bulharska a Rumunska, na ktoré sa poskytli doplnkové vnútroštátne priame platby podľa článku 132.

4.  Podmienky poskytnutia pomoci podľa tohto článku sú rovnaké ako podmienky, ktorými sa povoľuje poskytnutie platieb podľa článkov 132 alebo 133a, pokiaľ ide o rok 2013, s výnimkou znižovania platieb z dôvodu uplatnenia článku 132 ods. 2 v spojení s článkami 7 a 10.

5.  Celková výška pomoci, ktorú možno poskytnúť poľnohospodárom v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v odseku 3, je obmedzená na 80 % finančných rámcov pre jednotlivé odvetvia na rok 2013 schválených Komisiou v súlade s článkom 133a ods. 5 alebo v prípade Bulharska a Rumunska schválených v súlade s článkom 132 ods. 7.

Pokiaľ ide o Cyprus, finančné rámce pre jednotlivé sektory sú stanovené v prílohe XVIIa.

6.  Odseky 3 a 4 sa neuplatňujú na Cyprus.

7.  Nové členské štáty oznámia Komisii rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 do 31. marca 2014. Oznámenie rozhodnutia uvedeného v odseku 1 zahŕňa tieto informácie:

a) finančný rámec pre každý sektor;

b) podľa potreby maximálnu sadzbu prechodnej vnútroštátnej pomoci.

8.  Nový členský štát môže na základe objektívnych kritérií a v rámci limitov povolených Komisiou podľa odseku 5 rozhodnúť o výške prechodnej vnútroštátnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť.“.

15. V hlave VI sa dopĺňa tento článok:

„Článok 136a

Flexibilita medzi piliermi

1.  Do 31. decembra 2013 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že ako dodatočnú podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného v rámci EPFRV v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 ( 18 ) sprístupnia až 15 % zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 2014, ako sa stanovuje v prílohe VIII k tomuto nariadeniu a zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárne roky 2015 až 2019 stanovených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 1307/2013 ( 19 ). V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na poskytnutie priamych platieb.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa Komisii oznámi do 31. decembra 2013. V uvedenom rozhodnutí sa stanoví percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku, ktorý sa môže v každom kalendárnom roku líšiť.

Členské štáty, ktoré neprijmú rozhodnutie uvedené v prvom pododseku na kalendárny rok 2014, môžu do 1. augusta 2014 prijať uvedené rozhodnutie, pokiaľ ide o kalendárne roky 2015 až 2019. Do uvedeného dátum oznámia toto rozhodnutie Komisii.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že rozhodnutie uvedené v tomto odseku prehodnotia s účinnosťou od kalendárneho roku 2018. Výsledkom každého rozhodnutia založeného na takomto prehodnotení nesmie byť zníženie percentuálneho podielu oznámeného Komisii v súlade s prvým, druhým a tretím pododsekom. Členské štáty oznámia každé rozhodnutie založené na takomto prehodnotení Komisii do 1. augusta 2017.

2.  Členské štáty, ktoré neprijmú rozhodnutie uvedené v odseku 1, sa do 31. decembra 2013 môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia až 15 %, alebo v prípade Bulharska, Estónska, Španielska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Fínska, Švédska a Spojeného kráľovstva až 25 % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV v období 2015 – 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1305/2013. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na podporné opatrenia v rámci programov na rozvoj vidieka.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa Komisii oznámi do 31. decembra 2013. V uvedenom rozhodnutí sa stanoví percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku, ktorý sa môže v každom kalendárnom roku líšiť.

Členské štáty, ktoré neprijmú rozhodnutie uvedené v prvom pododseku, pokiaľ ide o rozpočtový rok 2015, môžu pred 1. augustom 2014 prijať uvedené rozhodnutie, pokiaľ ide o rozpočtové roky 2016 až 2020. Do uvedeného dátum oznámia každé takéto rozhodnutie Komisii.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že rozhodnutie uvedené v tomto odseku prehodnotia s účinnosťou pre rozpočtové roky 2019 a 2020. Výsledkom každého rozhodnutia založeného na takomto prehodnotení nesmie byť zníženie percentuálneho podielu oznámeného Komisii v súlade s prvým, druhým a tretím pododsekom. Členské štáty oznámia každé rozhodnutie založené na takomto prehodnotení Komisii do 1. augusta 2017.

3.  S cieľom zohľadniť rozhodnutia oznámené členskými štátmi podľa odsekov 1 a 2 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 141a prijímať delegované akty o preskúmaní stropov stanovených v prílohe VIII.

16. V hlave VI sa dopĺňa tento článok:

„Článok 136b

Prevod do EPFRV

Členské štáty, ktoré sa v súlade s článkom 136 rozhodli, že od rozpočtového roku 2011 vyčlenia sumu na podporu Únie v rámci programovania a financovania rozvoja vidieka v rámci EPFRV, vyčlenia aj naďalej sumy uvedené v prílohe VIIIa na programovanie a financovanie rozvoja vidieka v rámci EPFRV na rozpočtový rok 2015.“.

17. Vkladá sa tento článok:

„Článok 140a

Delegovanie právomoci

S cieľom zohľadniť rozhodnutia oznámené členskými štátmi podľa článku 136a ods. 1 a 2, ako aj akékoľvek iné úpravy vnútroštátnych stropov stanovených v prílohe VIII, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 141a prijímať delegované akty, ktorými sa upravia stropy stanovené v prílohe VIIIc.

S cieľom zaručiť správne uplatňovanie lineárneho zníženia ustanoveného podľa článku 40 ods. 3 v roku 2014 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 141a prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovujú pravidlá výpočtu znížení, ktorý majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov podľa článku 40 ods. 3.“.

18. Článok 141a sa nahrádza takto:

„Článok 141a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11a, článku 136a ods. 3 a v článku 140a sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2014.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 11a, článku 136a ods. 3 a v článku 140a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 11a, článku 136a ods. 3 a článku 140a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“.

19. Prílohy I, VIII a XVIIa sa menia a dopĺňajú sa nové prílohy VIIIa, VIIIb, VIIIc a VIIId v súlade s bodmi (1), (4), (5) a (6) prílohy II k tomuto nariadeniu.

20. Prílohy II a III sa menia v súlade s bodmi (2) a (3) prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 sa mení takto:

1. V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  S cieľom zohľadniť vývoj v súvislosti s maximálnou celkovou výškou priamych platieb, ktoré je možné poskytnúť, vrátane výšky vyplývajúcej z rozhodnutí, ktoré členské štáty prijmú v súlade s článkom 136a nariadenia (ES) č. 73/2009 a článkom 14 tohto nariadenia, a výšky vyplývajúcej z uplatňovania článku 20 ods. 2 tohto nariadenia je Komisia v súlade s článkom 70 tohto nariadenia splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa upravia vnútroštátne stropy uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.“.

2. V článku 26 ods. 6 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na účely výpočtových metód stanovených v tomto článku a za predpokladu, že sa neposkytuje redistributívna platba podľa článku 41, členské štáty v plnej miere zohľadňujú podporu poskytnutú za kalendárny rok 2014 podľa článkov 72a a 125a nariadenia (ES) č. 73/2009.“.

3. V článku 36 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„V záujme diferenciácie režimu jednotnej platby na plochu a za predpokladu, že sa neposkytuje redistributívna platba podľa článku 41, členské štáty v plnej miere zohľadňujú podporu poskytnutú za kalendárny rok 2014 podľa článku 125a nariadenia (ES) č. 73/2009.“.

4. V článku 72 ods. 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so žiadosťami o podporu týkajúcimi sa rokov nároku začínajúcich pred 1. januárom 2015.“.

Článok 8

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 sa týmto mení takto:

1. V článku 119 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Článok 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a príslušné vykonávacie pravidlá sa však naďalej uplatňujú až do 31. decembra 2014 a články 30 a 44a nariadenia (ES) č. 1290/2005 a príslušné vykonávacie pravidlá sa naďalej uplatňujú na vzniknuté výdavky a uskutočnené platby za poľnohospodársky rozpočtový rok 2013.“.

2. Vkladá sa tento článok:

„Článok 119a

Výnimka z nariadenia (EÚ) č. 966/2012

Odchylne od článku 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 966/2012 a od článku 9 ods. 1 tohto nariadenia sa pre poľnohospodársky rozpočtový rok 2014 nevyžaduje stanovisko certifikačného orgánu k zákonnosti a správnosti výdavkov, v prípade ktorých sa od Komisie žiada úhrada.“.

3. V článku 121 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Nasledujúce ustanovenia sa však uplatňujú takto:

a) články 7, 8, 16, 25, 26 a 43 od 16. októbra 2013;

b) článok 52, hlava III, kapitola II hlavy V a hlava VI od 1. januára 2015.

3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2:

a) články 9, 18, 40 a 51 sa uplatňujú v súvislosti s vynaloženými výdavkami od 16. októbra 2013;

b) kapitola IV hlavy VII sa uplatňuje pre platby uskutočnené od poľnohospodárskeho rozpočtového roku 2014.“.

Článok 9

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 sa týmto mení takto:

1. Vkladá sa tento článok:

„Článok 214a

Vnútroštátne platby pre určité sektory vo Fínsku

S povolením Komisie môže Fínsko v období rokov 2014 – 2020 aj naďalej poskytovať vnútroštátnu pomoc, ktorú v roku 2013 poskytovalo výrobcom na základe článku 141 Aktu o pristúpení z roku 1994 za predpokladu, že:

a) výška podpory príjmov postupne počas celého obdobia klesá a v roku 2020 nepresiahne 30 % výšky podpory poskytnutej v roku 2013; a

b) pred využitím tejto možnosti sa v plnej miere využijú režimy podpory podľa SPP pre príslušné sektory.

Komisia prijme toto povolenie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.“.

2. V článku 230 ods. 1 sa vkladajú tieto písmená:

„ba) článok 111 do 31. marca 2015;“;

„ca) článok 125a ods. 1 písm. e) a ods. 2 a v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny príloha XVIa do dátumu začatia uplatňovania súvisiacich pravidiel, ktoré sa stanovia v súlade s delegovanými aktmi stanovenými v článku 173 ods. 1 písm. b) a i);“;

„da) články 136, 138 a 140, ako aj príloha XVIII na účely uplatňovania uvedených článkov do dátumu začatia uplatňovania pravidiel, ktoré sa stanovia v súlade s vykonávacími aktmi stanovenými v článku 180 a článku 183 písm. a), alebo do 30. júna 2014 podľa toho, ktorý dátum je skorší.“.

Článok 10

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 sa týmto mení takto:

1. V článku 31 sa dopĺňa tento odsek:

„6.  Chorvátsko môže poskytnúť platby v rámci tohto opatrenia prijímateľom v oblastiach, ktoré boli určené podľa článku 32 ods. 3, aj keď sa upresnenie uvedené v treťom pododseku uvedeného odseku ešte neukončilo. Upresnenie sa ukončí najneskôr do 31. decembra 2014. Prijímatelia v oblastiach, ktoré po ukončení upresnení už nie sú oprávnené na platby, v rámci tohto opatrenia nedostanú žiadne ďalšie platby.“.

2. V článku 58 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  Finančné prostriedky presunuté do EPFRV pri uplatnení článku 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a finančné prostriedky presunuté do EPFRV pri uplatnení článkov 10b, 136 a 136b nariadenia (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárne roky 2013 a 2014, sa tiež začlenia do ročného rozčlenenia uvedeného v odseku 4 tohto článku.“.

3. V článku 59 ods. 4 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f) 100 % sumy vo výške 100 miliónov EUR v cenách z roku 2011 pridelenej Írsku, 100 % sumy vo výške 500 miliónov EUR v cenách z roku 2011 pridelenej Portugalsku a 100 % sumy vo výške 7 miliónov EUR v cenách z roku 2011 pridelenej Cypru pod podmienkou, že tieto členské štáty dostávajú k 1. januáru 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ do roku 2016, keď sa uplatňovanie tohto ustanovenia prehodnotí.“.KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Avšak:

 body 15, 17 a 18 článku 6 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

 bod 20 článku 6 sa uplatňuje od 22. decembra 2013; a

 bod 3 článku 8 sa uplatňuje od dátumov uplatňovania, ktoré sú v ňom uvedené.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IZhoda článkov v opatreniach v rámci programových období rokov 2007 – 2013 a 2014 – 2020

Nariadenie (ES) č. 1698/2005

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013

článok 20 písm. a) bod i): Odborné vzdelávanie a informovanie

článok 14

článok 20 písm. a) bod ii): Začatie činnosti mladých poľnohospodárov

článok 19 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 20 písm. a) bod iii): Predčasný odchod do dôchodku

/

článok 20 písm. a) bod iv): Využívanie poradenských služieb

článok 15 ods. 1 písm. a)

článok 20 písm. a) bod v): Zriaďovanie riadiacich, podporných a poradenských služieb

článok 15 ods. 1 písm. b)

článok 20 písm. b) bod i): Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

článok 17 ods. 1 písm. a)

článok 20 písm. b) bod ii): Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

článok 21 ods. 1 písm. d)

článok 20 písm. b) bod iii): Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom a produktom lesného hospodárstva

článok 17 ods. 1 písm. b)

článok 21 ods. 1 písm. e)

článok 20 písm. b) bod iv): Spolupráca pri vývoji nových produktov, procesov a technológií

článok 35

článok 20 písm. b) bod v): Infraštruktúra v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

článok 17 ods. 1 písm. c)

článok 20 písm. b) bod vi): Opatrenia na obnovu a prevenciu

článok 18

článok 20 písm. c) bod i): Splnenie noriem

/

článok 20 písm. c) bod ii): Schémy kvality potravín

článok 16

článok 20 písm. c) bod iii): Informačné a propagačné činnosti

článok 16

článok 20 písm. d) bod i): Polosamozásobiteľské poľnohospodárske podniky

článok 19 ods. 1 písm. a) bod iii)

článok 20 písm. d) bod ii): Organizácie výrobcov

článok 27

článok 36 písm. a) bod i): Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach

článok 31

článok 36 písm. a) bod ii): Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v iných ako v horských oblastiach

článok 31

článok 36 písm. a) bod iii): Sústava Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES

článok 30

článok 36 písm. a) bod iv): Agro-environmentálne platby

článok 28

článok 29

►C1  článok 36 písm. a) bod v): Platby za dobré životné podmienky zvierat ◄

článok 33

▼C1

článok 36 písm. a) bod vi): Podpora pri neproduktívnych investíciách

článok 17 ods. 1 písm. d)

▼B

článok 36 písm. b) bod i): Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

článok 21 ods. 1 písm. a)

článok 36 písm. b) bod ii): Prvé zriadenie poľnohospodársko-lesníckych systémov v

článok 21 ods. 1 písm. b)

článok 36 písm. b) bod iii): Prvé zalesnenie nepoľnohospodárskej pôdy

článok 21 ods. 1 písm. a)

článok 36 písm. b) bod iv): Platby v rámci sústavy Natura 2000

článok 30

článok 36 písm. b) bod v): Lesnícko-environmentálne platby

článok 34

článok 36 písm. b) bod vi): Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

článok 21 ods. 1 písm. c)

článok 36 písm. b) bod vii): Neproduktívne investície

článok 21 ods. 1 písm. d)

Opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 718/2007

Opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

článok 171 ods. 2 písm. a): Investície do poľnohospodárskych podnikov v záujme reštrukturalizácie a prispôsobenia sa normám Spoločenstva

článok 17 ods. 1 písm. a)

článok 171 ods. 2 písm. c): Investície do spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybárstva na trh v záujme reštrukturalizácie týchto činností a ich prispôsobenia normám Spoločenstva

článok 17 ods. 1 písm. b)
PRÍLOHA II

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa menia takto:

1. V prílohe I sa po riadku „Osobitná podpora“ vkladá tento riadok:„Redistributívna platba

Hlava III kapitola 5a a hlava V kapitola 2a

Oddelená platba“

2. Príloha II sa mení takto:

a) bod A. „Životné prostredie“ sa nahrádza takto:„1

Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1)

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2 písm. b), článok 4 ods. 1, 2 a 4 a článok 5 písm. a), b) a d)

2

3

Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6)

Článok 3

4

Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1)

Články 4 a 5

5

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7)

Článok 6 a článok 13 ods. 1 písm. a)“;

b) v bode B. sa bod 9 „Zdravie ľudí, zvierat a rastlín“ nahrádza takto:„9

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1)

Článok 55 prvá a druhá veta“.

3. V prílohe III sa časť „Ochrana vody a hospodárenie s vodou“ nahrádza takto:„Ochrana vody a hospodárenie s vodou:

—  vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov (1)

Chrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vody

—  ak používanie vody na zavlažovanie podlieha udeleniu povolenia, dodržiavanie schvaľovacích postupov

 

ochrana podzemných vôd pred znečistením: zákaz priameho vypúšťania nebezpečných látok do podzemných vôd a opatrenia na predchádzanie priamemu znečisteniu podzemných vôd prostredníctvom vypúšťania nebezpečných látok na pôdu a ich presakovania cez pôdu, pričom tieto nebezpečné látky sa uvádzajú v prílohe k smernici 80/68/EHS v znení platnom k poslednému dňu jej platnosti, pokiaľ ide o poľnohospodársku činnosť

(1)    Poznámka:  Nárazníkové zóny na účely požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu musia spĺňať v rámci ohrozených pásiem určených podľa článku 3 ods. 2 smernice 91/676/EHS aj mimo nich aspoň požiadavky súvisiace s podmienkami aplikácie hnojív na pôdu v blízkosti vodných tokov uvedenými v bode A4 prílohy II k smernici 91/676/EHS, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s akčnými programami členských štátov vytvorenými podľa článku 5 ods. 4 smernice 91/676/EHS.“.

4. V prílohe VIII sa stĺpec pre rok 2014 nahrádza takto:„Tabuľka 1

(v tisícoch EUR)

Členský štát

2014

Belgicko

544 047

Dánsko

926 075

Nemecko

5 178 178

Grécko

2 047 187

Španielsko

4 833 647

Francúzsko

7 586 341

Írsko

1 216 547

Taliansko

3 953 394

Luxembursko

33 662

Holandsko

793 319

Rakúsko

693 716

Portugalsko

557 667

Fínsko

523 247

Švédsko

696 487

Spojené kráľovstvo

3 548 576Tabuľka 2( (1)

(v tisícoch EUR)

Bulharsko

642 103

Česká republika

875 305

Estónsko

110 018

Cyprus

51 344

Lotyšsko

168 886

Litva

393 226

Maďarsko

1 272 786

Malta

5 240

Poľsko

2 970 020

Rumunsko

1 428 531

Slovinsko

138 980

Slovensko

377 419

▼C1

▼B

(1)   Pri výpočte stropov sa zohľadnil harmonogram postupného zvyšovania ustanovený v článku 121.“

5. Za prílohu VIII sa vkladajú tieto prílohy:
„Príloha VIIIa

Sumy vyplývajúce z uplatňovania článku 136b v roku 2014

Nemecko

:

42 600 000

Švédsko

:

9 000 000
Príloha VIIIbPriemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku, ktorá sa má uplatňovať podľa článku 72a ods. 4 a článku 125a ods. 3

Členský štát

Priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku

(v hektároch)

Belgicko

29

Bulharsko

6

Česká republika

89

Dánsko

60

Nemecko

46

Estónsko

39

Írsko

32

Grécko

5

Španielsko

24

Francúzsko

52

Chorvátsko

5,9

Taliansko

8

Cyprus

4

Lotyšsko

16

Litva

12

Luxembursko

57

Maďarsko

7

Malta

1

Holandsko

25

Rakúsko

19

Poľsko

6

Portugalsko

13

Rumunsko

3

Slovinsko

6

Slovensko

28

Fínsko

34

Švédsko

43

Spojené kráľovstvo

54
Príloha VIIIcVnútroštátne stropy uvedené v článku 72a ods. 6 a v článku 125a ods. 5

(v tisícoch EUR)

Belgicko

505 266

Bulharsko

796 292

Česká republika

872 809

Dánsko

880 384

Nemecko

5 018 395

Estónsko

169 366

Írsko

1 211 066

Grécko

1 931 177

Španielsko

4 893 433

Francúzsko

7 437 200

Chorvátsko

265 785

Taliansko

3 704 337

Cyprus

48 643

Lotyšsko

302 754

Litva

517 028

Luxembursko

33 432

Maďarsko

1 269 158

Malta

4 690

Holandsko

732 370

Rakúsko

691 738

Poľsko

3 061 518

Portugalsko

599 355

Rumunsko

1 903 195

Slovinsko

134 278

Slovensko

394 385

Fínsko

524 631

Švédsko

699 768

Spojené kráľovstvo

3 591 683
Príloha VIIIdSumy pre Bulharsko a Rumunsko uvedené v článku 125b ods. 1

Bulharsko

789 365 000  EUR

Rumunsko

1 753 000 000  EUR“

6. Príloha XVIIa sa nahrádza takto:
„Príloha XVIIaPrechodná vnútroštátna pomoc na Cypre

(v EUR)

Sektor

2013

2014

Obilniny (okrem tvrdej pšenice)

141 439

113 151

Tvrdá pšenica

905 191

724 153

Mlieko a mliečne výrobky

3 419 585

2 735 668

Hovädzie mäso

4 608 945

3 687 156

Ovce a kozy

10 572 527

8 458 022

Sektor ošípaných

170 788

136 630

Hydina a vajcia

71 399

57 119

Víno

269 250

215 400

Olivový olej

3 949 554

3 159 643

Stolové hrozno

66 181

52 945

Sušené hrozno

129 404

103 523

Spracované rajčiaky

7 341

5 873

Banány

4 285 696

3 428 556

Tabak

1 027 775

822 220

Ovocie z listnatých stromov vrátane kôstkovíc

173 390

138 712

Spolu

29 798 462

23 838 770 “( 1 ) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 71.

( 2 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenie Rady č. 1698/2005 (Pozri stranu 487 tohto úradného vestníka). ◄

( 3 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2078/92 z 30. júna 1992 o metódach poľnohospodárskej výroby zlučiteľných s požiadavkami ochrany životného prostredia a zachovania vidieka (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85).

( 5 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2080/92 z 30. júna 1992, ktorým sa zriaďuje režim pomoci Spoločenstva pre lesnícke opatrenia v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 96).

( 6 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

( 7 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Pozri stranu 608 tohto úradného vestníka). ◄

( 8 ) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

( 9 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Pozri stranu 884 tohto úradného vestníka).

( 10 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Pozri stranu 549 tohto úradného vestníka). ◄

( 11 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

( 12 ) Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami (Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43).

( 13 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

( 14 ) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

( 15 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2004 (Pozri stranu 671 tohto úradného vestníka). ◄

( 16 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 718/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2007, s. 1).

( 17 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).“. ◄

( 18 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487). ◄

( 19 ►C1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608)“. ◄

Top