EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0883-20210117

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/2021-01-17

02013R0883 — SK — 17.01.2021 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 883/2013

z 11. septembra 2013

o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999

(Ú. v. ES L 248 18.9.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2016/2030 z 26. októbra 2016,

  L 317

1

23.11.2016

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020,

  L 437

49

28.12.2020
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 883/2013

z 11. septembra 2013

o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999Článok 1

Ciele a úlohy

1.  

Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (keď si to vyžaduje kontext, ďalej spoločne len ako „Únia“), vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom zriadený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (ďalej len „úrad“) vyšetrovacie právomoci delegované na Komisiu prostredníctvom:

a) 

príslušných aktov Únie a

b) 

príslušných dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci uzavretých Úniou s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

2.  
Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Úrad v spolupráci s členskými štátmi aj medzi nimi presadzuje a koordinuje výmenu operačných skúsenosti a najlepších operačných postupov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a zároveň podporuje spoločné opatrenia zamerané proti podvodom prijímané členskými štátmi na dobrovoľnom základe.
3.  

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a) 

Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie;

b) 

štatút poslancov Európskeho parlamentu;

c) 

služobný poriadok;

▼M2

d) 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ( 1 );

e) 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 ( 2 ).

▼B

4.  
V rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv (ďalej len „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry“) vedie úrad administratívne vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu služobnej povinnosti, ktoré znamenajú zanedbávanie povinností úradníkov a iných zamestnancov Únie a môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu, alebo rovnocenného neplnenia povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, riaditeľov úradov a agentúr alebo zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje služobný poriadok (ďalej spoločne len „úradníci, ostatní zamestnanci, členovia inštitúcií alebo orgánov, riaditelia úradov alebo agentúr alebo zamestnanci“).

▼M2

4a.  
Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 ( 3 ). Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci, výmene informácií, komplementárnosti a predchádzaní duplicite. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre.

▼M2

5.  
Na účely uplatňovania tohto nariadenia môžu príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady a agentúry uzavrieť s úradom administratívne dohody. Tieto administratívne dohody sa môžu týkať predovšetkým prenosu informácií, vedenia vyšetrovaní a následných opatrení v nadväznosti na vyšetrovania.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1. 

„finančné záujmy Únie“ zahŕňajú príjmy, výdavky a majetok v rámci rozpočtu Európskej únie, rozpočtov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj rozpočtov, ktoré tieto subjekty riadia a monitorujú;

2. 

„nezrovnalosť“ znamená „nezrovnalosť“ definovanú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95;

▼M2

3. 

„podvod, korupcia a akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie“ majú význam, ktorý sa na tieto pojmy uplatňuje v príslušných aktoch Únie a pojem „akýkoľvek iný protiprávny čin“ zahŕňa nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95;

4. 

„administratívne vyšetrovania“ (ďalej len „vyšetrovania“) sú všetky inšpekcie, kontroly alebo iné opatrenia, ktoré vykonáva úrad v súlade s článkami 3 a 4 a ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 1 a v prípade potreby na zistenie protiprávneho charakteru vyšetrovaných skutkov; týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté právomoci Európskej prokuratúry ani príslušných orgánov členských štátov začať a viesť trestné konanie;

▼B

5. 

„dotknutá osoba“ je akákoľvek osoba alebo hospodársky subjekt podozrivý zo spáchania podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a ktorá je preto predmetom vyšetrovania zo strany úradu;

6. 

„hospodársky subjekt“ má význam, ktorý sa na tento pojem uplatňuje v nariadení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96;

7. 

„administratívne dohody“ sú dohody technického alebo operačného charakteru uzavreté úradom, ktorých zámerom môže byť predovšetkým uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií medzi ich stranami a ktorými sa nevytvárajú dodatočné právne záväzky;

▼M2

8. 

„člen inštitúcie“ je poslanec Európskeho parlamentu, člen Európskej rady, zástupca členského štátu na ministerskej úrovni v Rade, člen Komisie, člen Súdneho dvora Európskej únie, člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, prípadne člen Dvora audítorov, vo vzťahu k povinnostiam, ktoré im ukladá právo Únie pri výkone danej funkcie.

▼M2

Článok 3

Externé vyšetrovania

1.  
V oblastiach uvedených v článku 1 vykonáva úrad kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi ich vykonáva v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií.
2.  
Úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.
3.  
Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si môže vyžiadať od hospodárskych subjektov písomné a ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia.
4.  
Ak sa dotknutý hospodársky subjekt v súlade s odsekom 3 tohto článku podriadi kontrole a inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, článok 2 ods. 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, článok 6 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 a článok 7 ods. 1 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 sa neuplatňujú, pokiaľ si tieto ustanovenia vyžadujú súlad s vnútroštátnym právom a pokiaľ môžu obmedziť prístup úradu k informáciám a dokumentácii len na prístup za takých istých podmienok, ktoré platia pre vnútroštátnych administratívnych inšpektorov.
5.  
Na žiadosť úradu poskytne príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám, dokumentom a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia. Ak sa na pracovné účely používajú súkromné zariadenia, tieto zariadenia môžu byť predmetom inšpekcie zo strany úradu. Tieto zariadenia sú predmetom inšpekcie Úradu len za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, aké pri vyšetrovaní súkromných zariadení platia pre vnútroštátne kontrolné orgány, a ak má úrad opodstatnené dôvody domnievať sa, že ich obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný.

6.  
Ak zamestnanci úradu zistia, že hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť kontrole a inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, a to neposkytne potrebný prístup úradu do priestorov hospodárskeho subjektu alebo na akékoľvek iné miesto, ktoré používa na podnikateľské účely, zatajovaním informácie alebo bránením vykonávaniu ktorejkoľvek z činností, ktoré úrad potrebuje vykonať v priebehu kontroly alebo inšpekcie na mieste, príslušné orgány dotknutého členského štátu, v prípade potreby vrátane orgánov presadzovania práva dotknutého členského štátu, poskytnú zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby úrad mohol účinne a bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu a inšpekciu na mieste.

Pri poskytovaní pomoci v súlade s týmto odsekom alebo odsekom 5 príslušné orgány členských štátov konajú v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami uplatniteľnými na dotknutý príslušný orgán. Ak si takáto pomoc podľa vnútroštátneho práva vyžaduje povolenie justičného orgánu, požiada sa o takéto povolenie.

7.  
Úrad musí pred vykonaním kontrol a inšpekcií na mieste preukázať písomné oprávnenie podľa článku 7 ods. 2. Úrad najneskôr na začiatku kontroly a inšpekcie na mieste informuje dotknutý hospodársky subjekt o postupe, ktorý sa uplatňuje na kontrolu a inšpekciu na mieste, vrátane uplatniteľných procesných záruk a o jeho povinnosti spolupracovať.
8.  
Úrad pri výkone právomocí, ktoré sú mu priznané, dodržiava procesné záruky stanovené týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96. Pri vykonávaní kontroly a inšpekcie na mieste má dotknutý hospodársky subjekt právo nevypovedať vo svoj neprospech a právo na pomoc osoby podľa výberu hospodárskeho subjektu. Pri výpovedi počas kontroly a inšpekcie na mieste sa hospodárskemu subjektu umožní používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa uvedený hospodársky subjekt nachádza. Právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu nesmie brániť prístupu úradu do priestorov hospodárskeho subjektu a nesmie neprimerane odďaľovať začatie kontroly a inšpekcie na mieste.
9.  
Ak členský štát s úradom nespolupracuje v súlade s odsekmi 5 a 6, Komisia môže uplatniť príslušné ustanovenia práva Únie s cieľom vymôcť finančné prostriedky súvisiace s predmetnou kontrolou a inšpekciou na mieste.
10.  
V rámci svojej vyšetrovacej funkcie vykonáva úrad kontroly a inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa odvetvových právnych predpisov uvedených v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií.
11.  
Ak je to nevyhnutné na určenie toho, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, má úrad v priebehu externého vyšetrovania právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to bez ohľadu na typ nosiča, na ktorom sú uchovávané. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 4.
12.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať externé vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a v prípade potreby aj dotknuté inštitúcie, orgány, úrady a agentúry.

Bez toho, aby boli dotknuté odvetvové právne predpisy uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia v súlade s vnútroštátnym právom prijatie primeraných opatrení, na ktorých sa úrad môže zúčastniť. Príslušné orgány dotknutých členských štátov informujú úrad na jeho žiadosť o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

▼B

Článok 4

Interné vyšetrovania

▼M2

1.  
Vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach v oblastiach uvedených v článku 1 sa vedú v súlade s týmto nariadením a s rozhodnutiami prijatými príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou (ďalej len „interné vyšetrovania“).
2.  

V priebehu interných vyšetrovaní:

a) 

má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek relevantným informáciám a údajom týkajúcim sa predmetu vyšetrovania, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to bez ohľadu na typ nosiča, na ktorom sú uchovávané, ako aj do ich priestorov. Ak sa na pracovné účely používajú súkromné zariadenia, tieto zariadenia môžu byť predmetom inšpekcie zo strany úradu. Tieto zariadenia sú predmetom inšpekcie Úradu len v rozsahu, v akom sa používajú na pracovné účely, za podmienok stanovených v rozhodnutiach prijatých príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou, a ak má úrad opodstatnené dôvody domnievať sa, že ich obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný.

Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia;

b) 

úrad môže požadovať od úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či členov personálu ústne informácie, okrem iného prostredníctvom vypočutia, ako aj písomné informácie, ktoré sú dôkladne zdokumentované v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie týkajúcimi sa zachovávania dôvernosti a ochrany údajov.

3.  
Podľa rovnakých pravidiel a za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v článku 3, môže úrad vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov, aby získal prístup k informáciám relevantným pre predmet vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach.
4.  
Ak zamestnanci úradu vykonávajú interné vyšetrovanie v priestoroch inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, nahliadajú do dokumentov alebo údajov alebo žiadajú o informácie, ktorými tieto subjekty disponujú, úrad ich o tom informuje. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, môže úrad informácie získané v priebehu interných vyšetrovaní kedykoľvek postúpiť dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre.

▼B

5.  
Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zavedú do praxe primerané postupy a prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti interných vyšetrovaní vo všetkých ich fázach.
6.  
Ak sa interným vyšetrovaním odhalí, že úradník, ostatný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec môže byť dotknutou osobou, oznámi sa to inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, ku ktorým uvedená osoba patrí.

V prípadoch, ak nie je pri použití zvyčajných komunikačných kanálov možné zabezpečiť dôvernosť interného vyšetrovania, na prenos informácií používa úrad primerané alternatívne kanály.

Vo výnimočných prípadoch sa môže poskytnutie takýchto informácií odložiť na základe odôvodneného rozhodnutia generálneho riaditeľa, ktoré sa postúpi dozornému výboru po uzavretí vyšetrovania.

7.  
Rozhodnutie, ktoré majú prijať jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ako sa ustanovuje v odseku 1, zahŕňa najmä pravidlo týkajúce sa povinnosti úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr alebo zamestnancov spolupracovať s úradom a poskytovať mu informácie a zabezpečiť pri tom dôvernosť interného vyšetrovania.

▼M2

8.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať interné vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru. Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra informuje úrad na jeho žiadosť o všetkých prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe takýchto informácií.

▼B

V prípade potreby úrad informuje aj príslušné orgány dotknutého členského štátu. V takomto prípade sa uplatňujú procesné požiadavky ustanovené v článku 9 ods. 4 druhom a treťom pododseku. Ak sa príslušné orgány rozhodnú, že v súlade s vnútroštátnym právom prijmú akékoľvek opatrenia na základe informácií, ktoré sa im poskytli, na žiadosť to oznámia úradu.

Článok 5

Začatie vyšetrovania

▼M2

1.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie, ak existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. V rozhodnutí začať vyšetrovanie sa môže zohľadniť aj potreba efektívneho využívania zdrojov úradu a primeranosti použitých prostriedkov. Pokiaľ ide o interné vyšetrovania, malo by sa osobitne zohľadniť, ktorá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra sa nachádza v najlepšom postavení na ich vedenie, a to najmä na základe povahy skutočností, skutočného alebo možného finančného vplyvu prípadu a pravdepodobnosti súdnej dohry.
2.  
Rozhodnutie začať vyšetrovanie prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry alebo na základe žiadosti členského štátu.
3.  
Pokiaľ generálny riaditeľ zvažuje, či začať alebo nezačať interné vyšetrovanie na základe žiadosti uvedenej v odseku 2, alebo pokiaľ úrad vedie interné vyšetrovanie, dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry nezačnú súbežné vyšetrovanie tých istých skutočností, ak sa s úradom nedohodnú inak.

Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.

▼B

4.  
Rozhodnutie začať alebo nezačať vyšetrovanie sa prijme do dvoch mesiacov od doručenia úradu žiadosti, ktorá je uvedená v odseku 2. Toto rozhodnutie sa bezodkladne oznámi členskému štátu, inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, ktoré žiadosť podali. Rozhodnutie nezačať vyšetrovanie musí byť odôvodnené. Ak po uplynutí uvedenej lehoty dvoch mesiacov úrad neprijme žiadne rozhodnutie, považuje sa to za rozhodnutie úradu nezačať vyšetrovanie.

V prípade, že úradník, ostatný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec konajúci v súlade s článkom 22a služobného poriadku poskytne úradu informácie týkajúce sa podozrenia zo spáchania podvodu alebo podozrenia na nezrovnalosť, úrad je povinný informovať ho o rozhodnutí začať alebo nezačať vyšetrovanie vzhľadom na príslušné skutočnosti.

▼M2

5.  
Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať vyšetrovanie, môže podľa potreby bezodkladne zaslať všetky relevantné informácie príslušným orgánom dotknutého členského štátu, aby sa v súlade s právom Únie a s vnútroštátnym právom prijali primerané opatrenia, alebo dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, aby prijali primerané opatrenia v súlade s predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú. V prípade potreby sa úrad dohodne s inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou na primeraných opatreniach na ochranu dôvernosti zdroja uvedených informácií a v prípade potreby požiada o poskytnutie informácií o prijatých krokoch.
6.  
Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať vyšetrovanie napriek tomu, že existuje dostatočné podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, bezodkladne zašle informácie uvedené v odseku 5.

▼B

Článok 6

Prístup k informáciám v databázach pred začatím vyšetrovania

1.  
Ak je to nevyhnutné na posúdenie skutkového základu obvinenia, úrad má ešte pred začatím vyšetrovania právo na prístup k akýmkoľvek relevantným informáciám v databázach inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr. Toto právo na prístup sa uplatní v časovej lehote, ktorú určí úrad a ktorá je potrebná na urýchlené posúdenie obvinení. Pri uplatňovaní tohto práva na prístup úrad dodržiava zásady nevyhnutnosti a primeranosti.
2.  
Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra v dobrej viere spolupracujú, pričom umožnia úradu získať všetky relevantné informácie za podmienok, ktoré sa vymedzia v rozhodnutiach prijatých podľa článku 4 ods. 1.

Článok 7

Vyšetrovací postup

▼M2

1.  
Generálny riaditeľ riadi priebeh vyšetrovaní podľa potreby na základe písomných pokynov. Vyšetrovania vedú pod jeho vedením zamestnanci úradu, ktorých sám určí. Generálny riaditeľ nevykonáva konkrétne vyšetrovacie úkony osobne.

▼B

2.  
Zamestnanci úradu plnia svoje úlohy po predložení písomného oprávnenia, ktorým sa preukazuje ich totožnosť a funkcia. Toto oprávnenie vystavuje generálny riaditeľ a obsahuje predmet a účel vyšetrovania, právne základy na vedenie vyšetrovania a vyšetrovacie právomoci, ktoré z týchto základov vychádzajú.

▼M2

3.  
Príslušné orgány členských štátov poskytnú zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne a bez zbytočného odkladu plniť úlohy v súlade s týmto nariadením. Pri poskytovaní takejto pomoci konajú príslušné orgány členských štátov v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami, ktoré sa na ne vzťahujú.
3a.  

Na žiadosť úradu, ktorá súvisí s vyšetrovanou vecou a ktorá sa písomne vysvetlí, poskytnú príslušné orgány členských štátov úradu za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na príslušné vnútroštátne orgány, nasledovné:

a) 

informácie dostupné v centralizovaných automatizovaných mechanizmoch uvedených v článku 32a ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ( 4 );

b) 

záznam o transakciách, ak je to absolútne nevyhnutné na účely vyšetrovania.

Žiadosť úradu obsahuje odôvodnenie vhodnosti a proporcionality opatrenia vzhľadom na povahu a závažnosť predmetu vyšetrovania. Takáto žiadosť sa vzťahuje len na informácie uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku.

Členské štáty oznámia Komisii relevantné príslušné orgány na účely písmen a) a b) prvého pododseku.

3b.  
Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a členovia personálu poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne a bez zbytočného odkladu plniť úlohy.

▼B

4.  
Ak sa v rámci vyšetrovania spájajú externé a interné prvky, uplatňuje sa článok 3, respektíve článok 4.
5.  
Vyšetrovania sa vykonávajú nepretržite počas obdobia, ktoré musí byť primerané okolnostiam a zložitosti prípadu.
6.  

Keď sa vyšetrovaniami preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné administratívne opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, úrad bezodkladne informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o prebiehajúcom vyšetrovaní. Poskytnuté informácie musia obsahovať:

a) 

totožnosť dotknutého úradníka, ostatného zamestnanca, člena inštitúcie alebo orgánu, riaditeľa úradu alebo agentúry alebo zamestnanca, ako aj zhrnutie príslušných skutočností;

▼M2

b) 

každú informáciu, ktorá by mohla dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre pomôcť pri rozhodovaní o vhodných ochranných administratívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom chrániť finančné záujmy Únie;

▼B

c) 

akékoľvek osobitné opatrenia v záujme dôvernosti, ktoré sa odporúčajú najmä v prípadoch, v ktorých sa používajú vyšetrovacie opatrenia v právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, alebo v prípade externého vyšetrovania v právomoci vnútroštátneho orgánu, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými pre vyšetrovania.

▼M2

Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra môže kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov. Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra bezodkladne informuje úrad o prijatých ochranných opatreniach.

▼B

7.  
V prípade potreby je na príslušných orgánoch členských štátov, aby na žiadosť úradu prijali primerané ochranné opatrenia podľa vnútroštátneho práva, a to najmä opatrenia na zabezpečenie ochrany dôkazov.

▼M2

8.  
Ak vyšetrovanie nemožno skončiť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej uvedie príslušné dôvody a v prípade potreby nápravné opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť vyšetrovanie.

Článok 8

Povinnosť informovať úrad

1.  
V oblastiach uvedených v článku 1 inštitúcie, orgány, úrady a agentúry bezodkladne zašlú úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu splniť povinnosť stanovenú v prvom pododseku tohto odseku tým, že úradu zašlú kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.

2.  
Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy bezodkladne všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Pred začatím vyšetrovania zašlú na žiadosť úradu, ktorá sa písomne vysvetlí, všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sú nevyhnutné na posúdenie obvinení alebo na uplatnenie kritérií na začatie vyšetrovania podľa článku 5 ods. 1.

3.  
Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky ďalšie informácie, dokumenty alebo údaje, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.
4.  
Tento článok sa nevzťahuje na Európsku prokuratúru, pokiaľ ide o trestné činy, v súvislosti s ktorými by mohla vykonávať svoju právomoc podľa kapitoly IV nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Tým nie je dotknutá možnosť Európskej prokuratúry poskytnúť úradu relevantné informácie o prípadoch podľa článku 34 ods. 8, článku 36 ods. 6, článku 39 ods. 4 a článku 101 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.

5.  
Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zasielania informácií v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010 ( 5 ).

▼B

Článok 9

Procesné záruky

1.  
Úrad v rámci svojich vyšetrovaní zhromažďuje dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby. Vyšetrovania sa vedú objektívne a nestranne a v súlade so zásadou prezumpcie neviny a procesnými zárukami ustanovenými v tomto článku.
2.  
Úrad môže vypočuť dotknutú osobu alebo svedka kedykoľvek počas vyšetrovania. Každá vypočúvaná osoba má právo nevypovedať proti sebe.

Výzva na vypočutie sa dotknutej osobe zašle aspoň desať pracovných dní vopred. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania. V prípade spomenutom na poslednom mieste nesmie byť daná lehota menej ako 24 hodín. V uvedenej výzve sa uvedie zoznam práv dotknutej osoby, a to najmä práva na pomoc osoby, ktorú si sama vyberie.

Svedkovi sa výzva na vypočutie zasiela aspoň 24 hodín vopred. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu svedka alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania.

▼M2

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa nevzťahujú na výpovede, ktoré sa získavajú pri kontrolách a inšpekciách na mieste. Na dotknutú osobu sa vzťahujú procesné záruky uvedené v článku 3 ods. 7 a 8, najmä právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu.

▼B

Ak sa v priebehu vypočúvania objavia dôkazy, že svedok môže byť dotknutou osobou, vypočúvanie sa ukončí. Bezodkladne sa uplatňujú procesné pravidlá uvedené v tomto odseku a v odsekoch 3 a 4. Takémuto svedkovi sa ihneď oznámia jeho práva v pozícii dotknutej osoby a na žiadosť sa mu poskytne kópia záznamu akýchkoľvek jeho predošlých výpovedí. Úrad nemôže použiť predošlé výpovede takejto osoby proti nej bez toho, aby jej najprv neposkytol možnosť sa k nim vyjadriť.

Úrad vypracuje správu z každého vypočúvania a vypočúvanej osobe umožní prístup k tejto správe, aby ju mohla vypočúvaná osoba buď potvrdiť, alebo k nej podať pripomienky. Úrad poskytne dotknutej osobe kópiu záznamu vypočúvania.

3.  
Hneď ako sa vyšetrovaním odhalí, že dotknutou osobou môže byť úradník, ostatný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec, táto skutočnosť sa mu oznámi, a to za predpokladu, že tým nie je dotknutý priebeh vyšetrovania alebo akékoľvek vyšetrovacie postupy patriace do kompetencie vnútroštátneho justičného orgánu.
4.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 6 a článok 7 ods. 6, sa po ukončení vyšetrovania a pred vypracovaním záverov, v ktorých sa uvádza meno dotknutej osoby, tejto osobe poskytne príležitosť, aby sa vyjadrila k skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú.

▼M2

Na tento účel úrad zašle dotknutej osobe výzvu buď na písomné vyjadrenie, alebo na vypočutie zamestnancami určenými úradom. V takejto výzve sa uvedie zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a informácie vyžadované v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ako aj lehota na predloženie vyjadrenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní od prijatia výzvy na vyjadrenie. Uvedená lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania. V záverečnej správe z vyšetrovania sa uvedú všetky takéto vyjadrenia.

V riadne odôvodnených prípadoch, ak je potrebné zachovať dôvernosť vyšetrovania alebo prebiehajúceho alebo budúceho vyšetrovania trestného činu Európskou prokuratúrou alebo vnútroštátnym justičným orgánom, môže generálny riaditeľ – v relevantných prípadoch po porade s Európskou prokuratúrou alebo dotknutým vnútroštátnym justičným orgánom – rozhodnúť o odložení plnenia povinnosti vyzvať dotknutú osobu, aby sa vyjadrila k predmetným skutočnostiam.

▼B

V prípadoch uvedených v článku 1 ods. 2 prílohy IX k služobnému poriadku sa skutočnosť, že inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra neodpovie do jedného mesiaca na žiadosť generálneho riaditeľa o odloženie povinnosti vyzvať dotknutú osobu, aby sa vyjadrila k predmetným skutočnostiam, považuje za kladnú odpoveď.

5.  
Každá vypočúvaná osoba má právo používať ktorýkoľvek z úradných jazykov inštitúcií Únie. Od úradníkov alebo iných zamestnancov Únie však možno požadovať, aby používali niektorý z úradných jazykov inštitúcií Únie, ktorý ovládajú dôkladne.

▼M2

Článok 9a

Kontrolór procesných záruk

1.  
Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 vymenuje kontrolóra procesných záruk (ďalej len „kontrolór“) na funkčné obdobie piatich rokov bez možnosti obnovenia. Po uplynutí funkčného obdobia ostáva kontrolór vo funkcii až do nahradenia.
2.  
Kontrolór je administratívne pričlenený k dozornému výboru. Sekretariát dozorného výboru poskytuje kontrolórovi všetku potrebnú administratívnu a právnu podporu.
3.  
Komisia zo svojho schváleného rozpočtu pridelí dozornému výboru personál a finančné prostriedky potrebné pre kontrolóra.
4.  
Na základe výzvy na predloženie prihlášok uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie vypracuje Komisia zoznam kandidátov s vhodnou kvalifikáciou na pozíciu kontrolóra. Komisia vymenuje kontrolóra po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou.
5.  
Kontrolór musí mať potrebnú kvalifikáciu a prax v oblasti procesných záruk.
6.  
Kontrolór vykonáva svoju funkciu úplne nezávisle, a to aj od úradu a od dozorného výboru, a pri výkone svojich povinností nesmie od nikoho požadovať ani prijímať pokyny.
7.  
Ak kontrolór prestane spĺňať podmienky požadované pre výkon jeho úloh, alebo ak je kontrolór uznaný vinným zo závažného zneužitia úradných právomocí, môžu ho Európsky parlament, Rada a Komisia vzájomnou dohodou zbaviť funkcie.
8.  
Podľa mechanizmu uvedeného v článku 9b kontrolór monitoruje dodržiavanie procesných záruk uvedených v článku 9, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na vyšetrovanie vedené úradom. Kontrolór je zodpovedný za vybavovanie sťažností uvedených v článku 9b.
9.  
Kontrolór každoročne podáva správu o svojej činnosti Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, dozornému výboru a úradu. Vo svojich správach neuvádza jednotlivé vyšetrované prípady a zabezpečuje zachovanie dôvernosti vyšetrovaní aj po ich ukončení. Kontrolór podáva dozornému výboru správy o každom systémovom probléme vyplývajúcom z jeho odporúčaní.

Článok 9b

Mechanizmus na podávanie sťažností

1.  
Dotknutá osoba je oprávnená podať kontrolórovi sťažnosť týkajúcu sa dodržiavania procesných záruk uvedených v článku 9 zo strany úradu, ako aj z dôvodu porušenia predpisov vzťahujúcich sa na vyšetrovania vedené úradom, a to najmä porušenia procesných požiadaviek a základných práv. Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok na vedenie prebiehajúceho vyšetrovania, ktoré je predmetom sťažnosti.
2.  
Sťažnosti musia byť podané do jedného mesiaca po tom, ako sa sťažovateľ dozvedel o príslušných skutočnostiach, ktoré predstavujú údajné porušenie procesných záruk alebo predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku. Sťažnosti možno podať najneskôr do jedeného mesiaca po ukončení vyšetrovania.

Sťažnosti týkajúce sa lehoty uvedenej v článku 9 ods. 2 a 4 však musia byť podané pred uplynutím 10 dňovej lehoty uvedenej v uvedených ustanoveniach.

3.  
Kontrolór informuje generálneho riaditeľa ihneď po doručení sťažnosti.

Do 10 pracovných dní odo dňa doručenia kontrolór určí, či sú dodržané odseky 1 a 2.

V prípade súladu s odsekmi 1 a 2kontrolór vyzve úrad, aby prijal opatrenia na vyriešenie sťažnosti a do 15 pracovných dní o tom kontrolóra náležite informoval.

V prípade nesúladu s odsekom 1 alebo 2, kontrolór zastaví konanie a bezodkladne informuje sťažovateľa.

4.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, úrad zašle kontrolórovi všetky informácie potrebné na to, aby kontrolór posúdil, či je sťažnosť opodstatnená, ako aj všetky informácie na účely vyriešenia sťažnosť a umožnenia kontrolórovi vydať odporúčanie.
5.  
Kontrolór vydá odporúčanie na vyriešenie sťažnosti bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov po tom, ako úrad informoval kontrolóra o opatrení, ktoré prijal na vyriešenie sťažnosti V prípade nedoručenia informácií v lehote 15 dní uvedenej odseku 3 treťom pododseku, kontrolór vydá odporúčanie do dvoch mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty.

Vo výnimočných prípadoch môže kontrolór rozhodnúť o predĺžení lehoty na vydanie odporúčania o ďalších 15 kalendárnych dní. O dôvodoch takéhoto predĺženia informuje kontrolór písomnou formou generálneho riaditeľa.

Kontrolór môže úradu odporučiť, aby zmenil alebo zrušil svoje odporúčania alebo správy z dôvodu porušenia procesných záruk uvedených v článku 9 alebo pravidiel vzťahujúcich sa na vyšetrovania úradu, najmä porušenia procesných požiadaviek a základných práv.

Pred vydaním odporúčania požiada kontrolór o stanovisko dozorný výbor.

Kontrolór predloží odporúčanie úradu a náležite to oznámi sťažovateľovi.

Ak kontrolór nevydá odporúčanie v lehotách stanovených v tomto odseku, platí, že kontrolór sťažnosť zamietol bez odporúčania.

6.  
Kontrolór preskúma sťažnosť v kontradiktórnom konaní bez toho, aby sa zasahovalo do prebiehajúceho vyšetrovania.

Kontrolór tiež môže požiadať svedkov, aby poskytli písomné alebo ústne vysvetlenia, ktoré kontrolór pokladá za dôležité pri zisťovaní skutočností. Svedkovia môžu odmietnuť poskytnutie takýchto vysvetlení.

7.  
Generálny riaditeľ prijme na základe odporúčania vhodné opatrenia. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nevyhovieť odporúčaniu kontrolóra, generálny riaditeľ oznámi sťažovateľovi a kontrolórovi hlavné dôvody tohto rozhodnutia, pokiaľ by takéto oznámenie neovplyvnilo prebiehajúce vyšetrovania. Generálny riaditeľ uvedie dôvody, pre ktoré sa nevyhovie odporúčaniu kontrolóra v oznámení, ktoré sa pripája k záverečnej správe z vyšetrovania.
8.  
Mechanizmom na podávanie sťažností podľa tohto článku nie sú dotknuté prostriedky nápravy dostupné podľa zmlúv vrátane žalôb o náhradu škody.
9.  
Generálny riaditeľ môže požiadať kontrolóra o stanovisko v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka dodržiavania procesných záruk alebo základných práv spadajúcich do pôsobnosti kontrolóra, vrátane rozhodnutia odložiť informovanie dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 3. Generálny riaditeľ v každej takejto žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má kontrolór odpovedať.
10.  
Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 90 služobného poriadku, ak úradník alebo iný zamestnanec Únie podal sťažnosť generálnemu riaditeľovi v súlade s článkom 90a služobného poriadku a v tej istej veci podal sťažnosť kontrolórovi, generálny riaditeľ pred tým, ako odpovie na sťažnosť, počká na odporúčanie kontrolóra.
11.  
Kontrolór po porade s dozorným výborom prijme vykonávacie predpisy upravujúce vybavovanie sťažností.

Uvedené vykonávacie predpisy zahŕňajú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa:

a) 

podávania sťažností;

b) 

výmeny informácií medzi dozorným výborom, kontrolórom a generálnym riaditeľom;

c) 

postupu riešenia záležitostí uvedených v sťažnosti zo strany úradu;

d) 

preskúmania sťažnosti v rámci kontradiktórneho konania v súlade s odsekom 6 prvým pododsekom;

e) 

vydávania a oznamovania odporúčania kontrolóra;

f) 

riadne odôvodnených prípadov, v ktorých sa generálny riaditeľ môže odchýliť od odporúčania kontrolóra, a postupu, ktorý sa má dodržať v takýchto prípadoch.

▼B

Článok 10

Dôvernosť a ochrana údajov

1.  
Informácie postúpené alebo získané v priebehu externých vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými ustanoveniami.
2.  
Informácie postúpené alebo získané v priebehu interných vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené predpismi platnými pre inštitúcie Únie.
3.  
Dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry zabezpečia, aby sa dodržiavala dôvernosť vyšetrovaní vedených úradom, ako aj legitímne práva dotknutých osôb, a aby sa v prípade začatia súdneho konania dodržali všetky vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na takéto konania.

▼M2

3a.  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 ( 6 ) sa uplatňuje na nahlasovanie podvodov, korupcie a akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie a na ochranu osôb nahlasujúcich takéto porušenia.
3b.  
Keď úrad odporučí súdnu dohru, bez toho, aby boli dotknuté práva na zachovanie dôvernosti informácií o oznamovateľoch a informátoroch a súlade s uplatniteľnými pravidlami dôvernosti a ochrany údajov, môže dotknutá osoba požiadať úrad o poskytnutie prístupu k správe vypracovanej podľa článku 11 v rozsahu, v akom sa týka dotknutej osoby. Úrad túto žiadosť bezodkladne oznámi všetkým príjemcom uvedenej správy a prístup poskytne iba s výslovným súhlasom jej príjemcov. Príjemcovia odpovedia v lehote 12 mesiacov od doručenia žiadosti. Ak sa v danej lehote nevznesú námietky, úrad prístup k správe povolí.

Príslušný orgán môže úradu aj pred uplynutím tejto lehoty povoliť, aby poskytol prístup.

▼M2

4.  
Úrad v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) 2018/1725 určí zodpovednú osobu.

▼M1

Úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za spracúvanie údajov úradom a sekretariátom dozorného výboru.

▼B

5.  
Generálny riaditeľ zabezpečí, aby sa všetky informácie určené pre verejnosť podávali neutrálnym a nestranným spôsobom a aby sa pri ich zverejňovaní dodržiavala dôvernosť vyšetrovaní a zaistil súlad so zásadami uvedenými v tomto článku a v článku 9 ods. 1.

▼M1

V súlade so služobným poriadkom sa zamestnanci úradu a zamestnanci sekretariátu dozorného výboru zdržia akéhokoľvek nepovoleného zverejnenia informácií, ktoré získali pri výkone svojich funkcií, pokiaľ takéto informácie už neboli zákonne zverejnené alebo sprístupnené verejnosti, pričom sú uvedenou povinnosťou viazaní aj po ukončení zamestnaneckého pomeru.

Členovia dozorného výboru sú pri vykonávaní svojich funkcií viazaní rovnakou povinnosťou dodržiavania služobného tajomstva a touto povinnosťou sú viazaní aj po ukončení svojho mandátu.

▼B

Článok 11

Správa o vyšetrovaní a následné opatrenia prijaté po vyšetrovaní

1.  
Po uzavretí vyšetrovania úrad pod dohľadom generálneho riaditeľa vypracuje správu. Táto správa obsahuje informácie o právnom základe vyšetrovania, uskutočnených procesných krokoch, zistených skutočnostiach a ich predbežnej právnej kvalifikácii, odhadovanom finančnom vplyve týchto skutočností, dodržiavaní procesných záruk v súlade s článkom 9 a o záveroch vyšetrovania.

▼M2

V relevantných prípadoch sa k nej pripoja odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné alebo justičné opatrenie, ktoré má byť prijaté zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú vymáhať, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.

2.  

Pri vypracúvaní správ uvedených v odseku 1 a odporúčaní sa zohľadnia relevantné ustanovenia práva Únie a, pokiaľ je uplatniteľné, vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu.

Správy vypracované na základe prvého pododseku spolu so všetkými podpornými dôkazmi, ktoré sú k nim pripojené, predstavujú prípustný dôkaz:

a) 

v súdnych konaniach inej ako trestnoprávnej povahy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch;

b) 

v trestných konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, a to rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované vnútroštátnymi administratívnymi inšpektormi a podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali vnútroštátni administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako tieto administratívne správy;

c) 

v súdnych konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie a v administratívnych konaniach inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr.

Členské štáty informujú úrad o všetkých pravidlách vnútroštátneho práva, ktoré sú relevantné na účely písmena b) druhého pododseku.

S ohľadom na písmeno b) druhého pododseku členské štáty zašlú úradu na jeho žiadosť konečné rozhodnutie vnútroštátnych súdov po tom, ako sa súdne konanie skončí a konečné rozhodnutie súdu sa zverejní.

Týmto nariadením nie je dotknutá právomoc Súdneho dvora Európskej únie, vnútroštátnych súdov a príslušných orgánov v správnom a trestnom konaní slobodne hodnotiť dôkaznú hodnotu správ vypracovaných úradom.

2a.  
Úrad prijme vhodné opatrenia na zaistenie konzistentnej kvality správ a odporúčaní uvedených v odseku 1.
3.  
Správy a odporúčania vypracované po skončení externého vyšetrovania a akékoľvek relevantné súvisiace dokumenty sa v súlade s predpismi týkajúcimi sa externých vyšetrovaní zašlú príslušným orgánom dotknutých členských štátov a v prípade potreby dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Príslušné orgány dotknutého členského štátu a v prípade potreby inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra prijmú také opatrenia, ku ktorým ich oprávňujú výsledky externého vyšetrovania, a v lehote stanovenej v odporúčaniach pripojených k správe a aj na žiadosť úradu ho o týchto opatreniach informujú. Členské štáty môžu úradu oznámiť, ktoré vnútroštátne orgány sú príslušné zaoberať sa takýmito správami, odporúčaniami a dokumentmi.

▼B

4.  
Správy a odporúčania vypracované po internom vyšetrovaní a všetky príslušné súvisiace dokumenty sa zasielajú dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijímajú také opatrenia, a to najmä disciplinárnej alebo právnej povahy, ku ktorým ich oprávňujú výsledky interného vyšetrovania, a do lehoty stanovenej v odporúčaniach správy a na žiadosť úradu ho o nich informujú.

▼M2

5.  
Ak sú v správe vypracovanej na základe interného vyšetrovania uvedené skutočnosti, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu, tieto informácie sa spolu s odporúčaniami bezodkladne zašlú justičným orgánom dotknutého členského štátu bez toho, aby boli dotknuté články 12c a 12d.

Na žiadosť úradu mu príslušné orgány dotknutého členského štátu v lehote určenej v odporúčaniach zašlú informácie o prípadných prijatých opatreniach, prípadne o dôvodoch nevykonania odporúčaní po tom, ako úrad zaslal akékoľvek informácie podľa prvého pododseku tohto odseku.

▼M2 —————

▼B

7.  
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak sa do ukončenia vyšetrovania nenašli dôkazy proti dotknutej osobe, generálny riaditeľ ukončí vyšetrovanie tejto osoby a do desiatich pracovných dní ju o tomto kroku informuje.

▼M2

8.  
Ak informátor poskytol úradu informácie, ktoré viedli k vyšetrovaniu, úrad ho informuje o skončení vyšetrovania s výnimkou prípadov, keď sa domnieva, že by touto informáciou mohli byť dotknuté legitímne záujmy dotknutej osoby, účinnosť vyšetrovania a opatrení, ktoré sa majú prijať na jeho základe, alebo akékoľvek požiadavky na dôvernosť.

▼B

Článok 12

Výmena informácií medzi Úradom a príslušnými orgánmi členských štátov

▼M2

1.  
Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad príslušným orgánom dotknutých členských štátov v primeranom čase zaslať informácie získané počas externých vyšetrovaní, aby mohli prijať zodpovedajúce opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Úrad môže takisto zaslať takéto informácie dotknutej inštitúcií, orgánu, úradu alebo agentúre.

▼B

2.  
Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, generálny riaditeľ zašle justičným orgánom dotknutého členského štátu informácie o skutočnostiach patriacich do právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, ktoré úrad získal v priebehu interných vyšetrovaní.

V súlade s článkom 4 a bez toho, aby bol dotknutý článok 10, zašle generálny riaditeľ dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre aj informácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku vrátane totožnosti dotknutej osoby, zistených skutočností a ich predbežnej právnej kvalifikácie, ako aj vrátane odhadovaného vplyvu týchto skutočností na finančné záujmy Únie.

Uplatňuje sa článok 9 odsek 4.

▼M2

3.  
Ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, príslušné orgány dotknutého členského štátu bezodkladne, najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia informácií, ktoré im boli poskytnuté v súlade s týmto článkom, informujú úrad o opatreniach prijatých na základe týchto informácií.

▼B

4.  
Úrad môže poskytnúť dôkazy v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi a tribunálmi v súlade s vnútroštátnym právom a služobným poriadkom.

▼M2

5.  
Úrad môže poskytovať relevantné informácie sieti Eurofisc zriadenej nariadením (EÚ) č. 904/2010. Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu úradu zasielať relevantné informácie zo siete Eurofisc za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. 904/2010.

Článok 12a

Koordinačné útvary pre boj proti podvodom

1.  
Každý členský štát určí na účely tohto nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude zabezpečovať účinnú spoluprácu a výmenu informácií s úradom vrátane informácií operačného charakteru (ďalej len „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“). V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom možno koordinačný útvar pre boj proti podvodom považovať na účely tohto nariadenia za príslušný orgán.
2.  
Na žiadosť úradu pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať vyšetrovanie, ako aj počas vyšetrovania alebo po jeho ukončení koordinačné útvary pre boj proti podvodom poskytujú úradu potrebnú pomoc alebo ju pre úrad koordinujú, aby mohol účinne vykonávať svoje úlohy. Takáto pomoc zahŕňa najmä pomoc príslušných orgánov členských štátov poskytovanú v súlade s článkom 3 ods. 5 a 6, článkom 7 ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.
3.  
Koordinačné útvary pre boj proti podvodom môžu úradu na jeho žiadosť poskytnúť pomoc, aby mohol vykonávať koordinačné činnosti podľa článku 12b, v relevantných prípadoch vrátane horizontálnej spolupráce a výmeny informácií medzi koordinačnými útvarmi pre boj proti podvodom.

Článok 12b

Koordinačné činnosti

1.  
Úrad môže podľa článku 1 ods. 2 organizovať a uľahčovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami a, v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci a so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, aj orgánmi tretej krajiny a medzinárodnými organizáciami. Na účely ochrany finančných záujmov Únie môžu zúčastnené orgány a úrad získavať, analyzovať a vymieňať si informácie vrátane operačných informácií. Zamestnanci úradu môžu sprevádzať príslušné orgány na ich žiadosť pri vykonávaní vyšetrovacích činností. Uplatňuje sa článok 6, článok 7 ods. 6 a 7, článok 8 ods. 3 a článok 10.
2.  
Úrad vypracuje v relevantných prípadoch správu o vykonaných koordinačných činnostiach a zašle ju príslušným orgánom členských štátov a dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram.
3.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie tých právomocí úradom, ktoré boli delegované na Komisiu konkrétnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi týmito orgánmi a Komisiou.
4.  
Úrad sa môže zapojiť do spoločných vyšetrovacích tímov zriadených v súlade s uplatniteľným právom Únie a v tomto rámci si vymieňať operačné informácie získané v súlade s týmto nariadením.

Článok 12c

Oznamovanie trestnej činnosti Európskej prokuratúre

1.  
Úrad bez zbytočného odkladu predloží Európskej prokuratúre správu o akejkoľvek trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla vykonávať svoju právomoc podľa kapitoly IV nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela bez zbytočného odkladu pred vyšetrovaním úradu alebo počas neho.
2.  
Oznámenie uvedené v odseku 1 obsahuje aspoň opis skutočností vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých alebo akýchkoľvek iných zapojených osobách.
3.  
Úrad nie je povinný oznamovať Európskej prokuratúre zjavne nepodložené obvinenia.
4.  
Keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 tohto článku a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné posúdenie obvinení. Posúdenie sa vykoná bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto posúdenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2. Na základe tohto predbežného posúdenia zašle úrad oznámenie Európskej prokuratúre o akejkoľvek trestnej činnosti podľa odseku 1 tohto článku.
5.  
Ak sa trestná činnosť uvedená v odseku 1 tohto článku zistí počas vyšetrovania úradu a Európska prokuratúra na základe správy uvedenej v danom odseku začne vyšetrovanie, úrad nepokračuje vo vyšetrovaní tých istých skutkov inak ako podľa článku 12e alebo článku 12f.

Na účely uplatnenia prvého pododseku tohto odseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry overí, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie v lehote určenej podľa článku 12g.

6.  
Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu úrad požiadať, aby vykonal predbežné posúdenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa uplatňujú odseky 1 až 4 mutatis mutandis. Úrad informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o výsledkoch predbežného posúdenia, pokiaľ by takéto informácie neohrozili vyšetrovanie vedené úradom alebo Európskou prokuratúrou.
7.  
Ak úrad v nadväznosti na oznámenie zaslané Európskej prokuratúre v súlade s týmto článkom skončí svoje vyšetrovanie, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú.

Článok 12d

Neduplicita vyšetrovaní

1.  
Bez toho, aby boli dotknuté články 12e a 12f, generálny riaditeľ preruší začaté vyšetrovanie a nezačne nové vyšetrovanie podľa článku 5 , ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých skutkov. Generálny riaditeľ informuje Európsku prokuratúru o každom rozhodnutí o prerušení vyšetrovania prijatom z takýchto dôvodov.

Na účely uplatnenia prvého pododseku tohto odseku úrad podľa článku 12g ods. 2 prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry overí, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie v lehote určenej podľa článku 12g.

Ak úrad preruší svoje vyšetrovanie podľa prvého pododseku tohto odseku, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú.

2.  
Európska prokuratúra môže úradu poskytnúť relevantné informácie o prípadoch, v ktorých rozhodla, že nebude viesť vyšetrovanie alebo vec odmietla, s cieľom umožniť mu zvážiť vhodné administratívne kroky v súlade s jeho mandátom. Keď sa úrad dozvie o nových skutočnostiach, ktoré neboli Európskej prokuratúre známe v čase prijatia rozhodnutia odmietnuť vec podľa článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môže generálny riaditeľ požiadať Európsku prokuratúru o pokračovanie vo vyšetrovaní v súlade s článkom 39 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 12e

Podpora úradu pre Európsku prokuratúru

1.  

V priebehu vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou úrad na jej žiadosť v súlade s článkom 101 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a v súlade so svojím mandátom podporí alebo doplní jej činnosť najmä tým, že:

a) 

poskytne informácie, analýzy (vrátane forenzných analýz), odbornú a operatívnu podporu;

b) 

uľahčí koordináciu konkrétnych úkonov príslušných vnútroštátnych správnych orgánov a orgánov Únie;

c) 

vedie administratívne vyšetrovania.

Úrad sa pri poskytovaní podpory Európskej prokuratúre zdrží určitých úkonov alebo opatrení, ktoré by mohli ohroziť priebeh vyšetrovania alebo stíhania.

2.  

Žiadosť podľa odseku 1 sa zašle písomne a uvedú sa v nej aspoň:

a) 

informácie týkajúce sa vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou, pokiaľ sú relevantné na účel žiadosti;

b) 

opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať;

c) 

v relevantnom prípade plánované lehoty pre vybavenie žiadosti.

V prípade potreby môže úrad požiadať o doplňujúce informácie.

3.  
V záujme ochrany prípustnosti dôkazu, ako aj základných práv a procesných záruk v prípadoch, keď úrad v rámci svojho mandátu vykonáva podporné opatrenia požadované Európskou prokuratúrou podľa tohto článku, Európska prokuratúra aj úrad v úzkej spolupráci zabezpečia, aby sa dodržali procesné záruky podľa kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Článok 12f

Doplňujúce vyšetrovania

1.  
Keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a generálny riaditeľ sa v riadne odôvodnených prípadoch domnieva, že aj úrad by mal v súlade so svojím mandátom začať vyšetrovanie s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad písomne informuje Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu a účel vyšetrovania.

Po doručení takýchto informácií môže Európska prokuratúra v lehote, ktorá sa stanoví podľa článku 12g, vzniesť námietku voči začatiu vyšetrovania alebo proti vykonaniu určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania. Ak Európska prokuratúra vznesie námietku voči začatiu vyšetrovania alebo proti vykonaniu určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú.

Ak Európska prokuratúra nevznesie námietku v lehote, ktorá sa stanoví v súlade s článkom 12g, úrad môže začať vyšetrovanie, ktoré povedie v neustálej konzultácii s Európskou prokuratúrou. Ak Európska prokuratúra dodatočne vznesie námietku, úrad pozastaví alebo preruší vyšetrovanie, alebo sa zdrží vykonania určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania.

2.  
Pokiaľ Európska prokuratúra v odpovedi na žiadosť o informácie predloženú podľa článku 12d informuje úrad, že nevedie vyšetrovanie, a následne začne vyšetrovanie tých istých skutkov, bezodkladne o tom informuje úrad. Ak sa generálny riaditeľ po získaní takýchto informácií domnieva, že by malo pokračovať vyšetrovanie začaté úradom s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, uplatňuje sa odsek 1 tohto článku.

Článok 12g

Dohody o spolupráci a výmena informácií s Európskou prokuratúrou

1.  
Úrad uzavrie s Európskou prokuratúrou dohody o spolupráci. Takýmito dohodami o spolupráci sa ustanovia okrem iného praktické dohody o výmene informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností a doplňujúce vyšetrovania.

Dohody o spolupráci zahŕňajú aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení na účely určenia právomoci vo veci vyšetrovania. Zahŕňajú tiež dohody o prenose informácií medzi úradom a Európskou prokuratúrou pre prípady, keď úrad vykonáva podporné alebo doplňujúce činnosti pre Európsku prokuratúru. Stanovia sa v nich lehoty, v ktorých si musia úrad a Európska prokuratúra navzájom odpovedať na žiadosti.

Úrad a Európska prokuratúra sa dohodnú na lehotách a podrobných dohodách ohľadne článku 12c ods. 5, článku 12d ods. 1 a článku 12f ods. 1. Do dosiahnutia takejto dohody odpovie Európska prokuratúra na žiadosti úradu bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní od žiadosti podľa článku 12c ods. 5 a článku 12d ods. 1 a do 20 pracovných dní od žiadosti o informácie podľa článku 12f ods. 1 prvého pododseku.

Pred prijatím dohôd o spolupráci s Európskou prokuratúrou zašle generálny riaditeľ ich návrh pre informáciu dozornému výboru a Európskemu parlamentu a Rade. Dozorný výbor bezodkladne zaujme stanovisko.

2.  
Úrad má nepriamy prístup k informáciám uchovávaným v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie.

Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy prípadov úradom a údajmi, ktoré má v držbe Európska prokuratúra, oznámi sa táto skutočnosť úradu a Európskej prokuratúre. Úrad prijme vhodné opatrenia, aby Európskej prokuratúre umožnil prístup k informáciám vo svojom systéme správy prípadov na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie.

Technické a bezpečnostné aspekty vzájomného prístupu do systémov správy prípadov vrátane interných postupov, ktorými sa zabezpečí, aby bol každý prístup riadne odôvodnený plnením ich úloh a zdokumentovaný, sa stanovia v dohodách o spolupráci.

3.  
Generálny riaditeľ a hlavný európsky prokurátor sa stretávajú najmenej raz ročne, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.

▼B

Článok 13

Spolupráca úradu s Eurojustom a Europolom

▼M2

1.  
Úrad v rámci svojho mandátu, ktorým je ochraňovať finančné záujmy Únie, spolupracuje v relevantných prípadoch s Agentúrou Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). Na uľahčenie uvedenej spolupráce uzavrie úrad v prípade potreby s Eurojustom a Europolom administratívne dohody. Takéto dohody o spolupráci sa môžu týkať výmeny operačných, strategických alebo technických informácií vrátane osobných údajov a utajovaných skutočností a na žiadosť aj správ o pokroku.

▼B

Keď to môže podporiť a posilniť koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní alebo ak úrad postúpi príslušným orgánom členského štátu informácie, na základe ktorých vznikne dôvodné podozrenie, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie vo forme závažného trestného činu, zašle úrad príslušné informácie Eurojustu, a to v rámci mandátu Eurojustu.

2.  
Príslušným orgánom dotknutých členských štátov úrad včas oznámi, že zaslal Eurojustu alebo Europolu informácie, ktoré mu tieto orgány poskytli.

Článok 14

Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami

1.  
Úrad môže v prípade potreby uzavrieť administratívne dohody aj s príslušnými orgánmi v tretích krajinách a s medzinárodnými organizáciami. Úrad koordinuje svoju činnosť, ak je to vhodné, s príslušnými útvarmi Komisie a s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, a to najmä pred uzavretím uvedených dohôd. Takéto dohody sa môžu týkať výmeny operačných, strategických alebo technických informácií, a na požiadanie aj správ o pokroku.
2.  
Úrad informuje príslušné orgány dotknutých členských štátov vopred, že zašle príslušným orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám informácie, ktoré mu poskytli.

Úrad vedie v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 záznamy o všetkých prenosoch osobných údajov vrátane dôvodov takéhoto prenosu.

Článok 15

Dozorný výbor

▼M2

1.  
Dozorný výbor pravidelne monitoruje vykonávanie vyšetrovacej funkcie úradu s cieľom posilniť jeho nezávislosť pri riadnom plnení právomocí, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia.

Dozorný výbor predovšetkým monitoruje vývoj uplatňovania procesných záruk a trvanie vyšetrovaní.

Dozorný výbor poskytuje generálnemu riaditeľovi stanoviská, v relevantných prípadoch aj s odporúčaniami, týkajúce sa okrem iného zdrojov potrebných na vykonávanie vyšetrovacej funkcie úradu, jeho vyšetrovacích priorít a trvania vyšetrovaní. Tieto stanoviská poskytuje z vlastnej iniciatívy, na žiadosť generálneho riaditeľa alebo na žiadosť inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní.

Úrad na svojom webovom sídle uverejní svoje odpovede na stanoviská dozorného výboru.

Kópie stanovísk vydaných podľa tretieho pododseku sa poskytnú inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.

Dozornému výboru sa udelí prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich úloh, vrátane správ a odporúčaní o skončených vyšetrovaniach a odmietnutých prípadoch, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní a s náležitým zreteľom na požiadavky týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov.

▼B

2.  
Dozorný výbor pozostáva z piatich nezávislých členov so skúsenosťami vo vyšších justičných alebo vyšetrovacích funkciách, alebo v porovnateľných funkciách, ktoré súvisia s oblasťou pôsobenia úradu. Vymenúvajú sa na základe vzájomnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Rozhodnutie o vymenovaní členov dozorného výboru obsahuje aj rezervný zoznam potenciálnych členov, ktorí majú nahradiť členov dozorného výboru na zvyšok funkčného obdobia v prípade odstúpenia, úmrtia alebo trvalej neschopnosti niektorého z týchto členov vykonávať svoju funkciu.

3.  
Funkčné obdobie členov dozorného výboru trvá päť rokov a je neobnoviteľné. Na udržanie odbornej spôsobilosti dozorného výboru sa striedavo nahrádzajú traja a dvaja členovia.
4.  
Po uplynutí funkčného obdobia zostanú členovia dozorného výboru vo funkcii až do výmeny.
5.  
Ak člen dozorného výboru prestane spĺňať podmienky, ktorými sa riadi plnenie jeho úloh, alebo ak je vinný z vážneho zneužitia úradných právomocí, môžu ho Európsky parlament, Rada a Komisia vzájomnou dohodou zbaviť funkcie.
6.  
V súlade s platnými predpismi Komisie dostávajú členovia dozorného výboru denné príspevky a uhrádzajú sa im výdavky, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
7.  
Pri výkone svojej funkcie členovia dozorného výboru nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády, ani od žiadnej inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry.

▼M2

8.  
Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma vlastný rokovací poriadok, ktorý sa pred schválením predloží na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Zasadnutia dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa. Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Dozorný výbor prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Jeho sekretariát zaisťuje Komisia v úzkej spolupráci s dozorným výborom. Pred vymenovaním akýchkoľvek zamestnancov za členov sekretariátu sa uskutoční konzultácia s dozorným výborom a jeho názory sa zohľadnia. Sekretariát koná podľa pokynov dozorného výboru a nezávisle od Komisie. Komisia bez toho, aby bola dotknutá jej kontrola rozpočtu dozorného výboru a jeho sekretariátu, nezasahuje do monitorovacích funkcií dozorného výboru.

▼M1

V súvislosti s výkonom monitorovacích funkcií dozorného výboru úradníci pridelení sekretariátu dozorného výboru nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády či inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.

▼B

9.  
Dozorný výbor schvaľuje každý rok najmenej jednu správu o svojej činnosti, ktorá sa zaoberá najmä hodnotením nezávislosti úradu, uplatňovaním procesných záruk a trvaním vyšetrovaní. Takéto správy sa zasielajú Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

Dozorný výbor môže predkladať správy o výsledkoch vyšetrovaní úradu a o nadväzných opatreniach prijatých na základe týchto výsledkov Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

Článok 16

Výmena názorov s inštitúciami

▼M2

1.  
Európsky parlament, Rada a Komisia sa raz ročne stretnú s generálnym riaditeľom, aby si na politickej úrovni vymenili názory o politike úradu týkajúcej sa metód predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tejto výmene názorov sa zúčastní aj dozorný výbor. Na túto výmenu názorov sa pozve hlavný európsky prokurátor. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Európskej prokuratúry, Eurojustu a Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.
2.  

V rámci cieľa odseku 1 sa výmena názorov môže týkať akejkoľvek témy, na ktorej sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodnú. Výmena názorov sa môže týkať najmä:

a) 

strategických priorít politík úradu v oblasti vyšetrovaní;

b) 

stanovísk a správ o činnosti dozorného výboru ustanovených v článku 15;

c) 

správ generálneho riaditeľa podľa článku 17 ods. 4 a v relevantných prípadoch všetkých ostatných správ inštitúcií týkajúcich sa mandátu úradu;

d) 

rámca vzťahov medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, najmä Európskou prokuratúrou, vrátane akýchkoľvek horizontálnych a systémových otázok, ktoré vzniknú v nadväznosti na záverečnú správu úradu z vyšetrovania;

e) 

rámca vzťahov medzi úradom a príslušnými orgánmi členských štátov vrátane akýchkoľvek horizontálnych a systémových otázok, ktoré vzniknú v nadväznosti na záverečné správy úradu z vyšetrovaní;

f) 

vzťahov medzi úradom a príslušnými orgánmi tretích krajín, ako aj medzinárodnými organizáciami v rámci dohôd uvedených v tomto nariadení;

g) 

účinnosti práce úradu, pokiaľ ide o plnenie jeho mandátu.

▼B

3.  
Všetky inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na výmene názorov, zabezpečia, aby táto výmena názorov nezasahovala do prebiehajúcich vyšetrovaní.
4.  
Inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na výmene názorov, zohľadnia pri svojej činnosti názory, ktoré počas danej výmeny odzneli. Generálny riaditeľ poskytne v správach uvedených v článku 17 ods. 4 informácie o prípadných opatreniach, ktoré úrad prijal.

Článok 17

Generálny riaditeľ

1.  
Na čele úradu stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je sedem rokov a je neobnoviteľné.

▼M2

2.  
S cieľom vymenovať nového generálneho riaditeľa uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie výzvu na podávanie prihlášok. Táto výzva sa uverejní najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia aktuálneho generálneho riaditeľa. Komisia zostaví zoznam kandidátov s vhodnou kvalifikáciou. Po tom, ako dozorný výbor vydá kladné stanovisko k výberovému konaniu uskutočnenému Komisiou, sa Európsky parlament a Rada na základe zoznamu kandidátov s vhodnou kvalifikáciou zostaveného Komisiou v primeranej lehote dohodnú na užšom zozname troch kandidátov. Komisia vymenuje generálneho riaditeľa z uvedeného užšieho zoznamu.
3.  
Generálny riaditeľ pri vykonávaní svojich úloh v súvislosti so začatím a vykonávaním externých a interných vyšetrovaní alebo koordinačných činností alebo v súvislosti s vypracúvaním správ po týchto vyšetrovaniach alebo koordinačných činnostiach nevyhľadáva ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry. Ak sa generálny riaditeľ domnieva, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, bezodkladne o tom informuje dozorný výbor a rozhodne sa, či podá žalobu proti Komisii na Súdnom dvore Európskej únie.
4.  
Generálny riaditeľ pravidelne a aspoň raz ročne podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach a problémoch, ktorým musel úrad čeliť, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie. Uvedené správy obsahujú aj posúdenie opatrení prijatých príslušnými orgánmi členských štátov a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami na základe správ a odporúčaní vypracovaných úradom.
4a.  
Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady v súvislosti s ich právami v oblasti kontroly rozpočtu môže generálny riaditeľ poskytnúť informácie o činnosti úradu, pričom musí byť zachovaná dôvernosť vyšetrovaní a následných konaní. Európsky parlament a Rada zabezpečia dôvernosť informácií poskytnutých podľa tohto odseku.
5.  

Generálny riaditeľ pravidelne informuje dozorný výbor o aktivitách úradu, vykonávaní jeho vyšetrovacej funkcie a o následných opatreniach prijatých v nadväznosti na vyšetrovania.

Generálny riaditeľ pravidelne informuje dozorný výbor:

a) 

o prípadoch neplnenia odporúčaní generálneho riaditeľa;

b) 

o prípadoch postúpenia informácií justičným orgánom členských štátov alebo Európskej prokuratúre;

c) 

o prípadoch, v ktorých sa nezačalo vyšetrovanie a o zamietnutých prípadoch;

d) 

o trvaní vyšetrovaní v súlade s článkom 7 ods. 8.

▼B

6.  
Generálny riaditeľ môže písomne poveriť za podmienok a v rozsahu, ktorý stanoví, výkonom niektorých svojich funkcií podľa článku 5, článku 7 ods. 2, článku 11 ods. 7 a článku 12 ods. 2 jedného alebo viacerých zamestnancov úradu.

▼M2

7.  
Generálny riaditeľ zavedie do praxe vnútorný poradný a kontrolný postup vrátane preskúmania zákonnosti týkajúci sa okrem iného dodržiavania procesných záruk a základných práv dotknutých osôb, ako aj vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, a to najmä s odkazom na článok 11 ods. 2. Preskúmanie zákonnosti vykonajú odborníci úradu v oblasti práva a postupov vyšetrovania. Ich stanovisko sa pripojí k záverečnej správe z vyšetrovania.
8.  

Generálny riaditeľ prijme usmernenia k vyšetrovacím postupom pre zamestnancov úradu. Tieto usmernenia musia byť v súlade s týmto nariadením a musia sa týkať okrem iného:

a) 

postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu úradu;

b) 

podrobných pravidiel upravujúcich postupy vyšetrovania;

c) 

procesných záruk;

d) 

podrobností vnútorných poradných a kontrolných postupov vrátane preskúmania zákonnosti;

e) 

ochrany údajov a pravidiel komunikácie a prístupu k dokumentom podľa článku 10 ods. 3b;

f) 

vzťahov s Európskou prokuratúrou.

▼B

Tieto usmernenia a akékoľvek ich úpravy sa prijímajú po tom, ako sa dozornému výboru poskytla príležitosť predložiť k nim pripomienky, a následne sa postúpia na informáciu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a taktiež na informáciu uverejnia na webovej stránke úradu v úradných jazykoch inštitúcií Únie.

▼M2

9.  
Pred uložením akejkoľvek disciplinárnej sankcie generálnemu riaditeľovi alebo pred jeho zbavením imunity sa Komisia poradí s dozorným výborom.

▼B

Uloženie disciplinárnej sankcie generálnemu riaditeľovi podlieha odôvodnenému rozhodnutiu, ktoré sa postupuje na informáciu Európskemu parlamentu, Rade a dozornému výboru.

10.  
Všetky odkazy na „riaditeľa“ úradu vo všetkých právnych textoch sa považujú za odkazy na generálneho riaditeľa.

▼M1

Článok 18

Financovanie

Celková suma rozpočtových prostriedkov pridelených úradu sa vyčlení v osobitnom rozpočtovom riadku v rámci oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúceho sa Komisie a podrobne sa stanoví v prílohe k uvedenému oddielu. Rozpočtové prostriedky pre dozorný výbor a jeho sekretariát sa zahrnú do oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúceho sa Komisie.

Plán pracovných miest úradu sa pripojí k plánu pracovných miest Komisie. Plán pracovných miest Komisie zahŕňa sekretariát dozorného výboru.

▼M2

Článok 19

Hodnotiaca správa a prípadná revízia

1.  
Najneskôr do piatich rokov od dátumu určeného podľa článku 120 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2017/1939 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť a efektívnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru.
2.  
Najneskôr do dvoch rokov od predloženia hodnotiacej správy podľa prvého odseku predloží Komisia v prípade potreby Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na modernizáciu rámca úradu vrátane dodatočných alebo podrobnejších pravidiel týkajúcich sa štruktúry úradu, jeho funkcií alebo postupov vzťahujúcich sa na jeho činnosť, s osobitným zreteľom na jeho spoluprácu s Európskou prokuratúrou, cezhraničné vyšetrovania a vyšetrovania v členských štátoch, ktoré sa nezúčastňujú na Európskej prokuratúre.

▼B

Článok 20

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1073/1999 a nariadenie (Euratom) č. 1074/1999 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a prechodné ustanovenia

1.  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
2.  
Článok 15 ods. 3 sa uplatňuje na funkčné obdobie členov dozorného výboru, ktorí sú vo funkcii k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predseda Európskeho parlamentu vyžrebuje z členov dozorného výboru dvoch členov, ktorých funkčné obdobie sa odchylne od prvej vety článku 15 ods. 3 skončí po uplynutí 36 mesiacov. Ako náhrada za odstupujúcich členov sa automaticky vymenujú na funkčné obdobie piatich tokov dvaja noví členovia, a to na základe a v poradí podľa zoznamu uvedeného v článku 1 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 2012/45/EÚ, Euratom z 23. januára 2012, ktorým sa vymenúvajú členovia dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) ( 7 ). Títo noví členovia sú prvými dvomi osobami na uvedenom zozname.
3.  
Na funkčné obdobie úradujúceho generálneho riaditeľa sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uplatňuje tretia veta článku 17 ods. 1.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIA (UVEDENÉ V ČLÁNKU 20)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999

(Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1).

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999

(Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8).
PRÍLOHA IITABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1073/1999 a nariadenie (Euratom) č. 1074/1999

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 5

článok 2 bod 1

článok 2 bod 2

článok 2 bod 3

článok 2

článok 2 bod 4

článok 2 bod 5

článok 2 bod 6

článok 2 bod 7

článok 3 prvý odsek

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 druhý odsek

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3 druhý pododsek

článok 3 ods. 3 tretí pododsek

článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 6

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 4 prvá veta

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 5 prvý pododsek

článok 4 ods. 6 prvý pododsek

článok 4 ods. 6 druhý pododsek

článok 4 ods. 5 druhý pododsek

článok 4 ods. 6 tretí pododsek

článok 4 ods. 6 písm. a)

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 6 písm. b)

článok 4 ods. 8

článok 5 ods. 1

článok 5 prvý odsek

článok 5 ods. 2 prvý pododsek

článok 5 druhý odsek

článok 5 ods. 2 druhý pododsek

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 6

článok 6

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 7 ods. 2 prvá veta

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 2 druhá veta

článok 6 ods. 4

článok 3 ods. 3 prvý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 6 ods. 5

článok 7 ods. 5

článok 6 ods. 6

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 6

článok 7 ods. 7

článok 7 ods. 8

článok 7 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 7 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 9

článok 8 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 8 ods. 2 prvý pododsek

článok 10 ods. 2

článok 8 ods. 2 druhý pododsek

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 4

článok 10 ods. 4

článok 10 ods. 5

článok 9 ods. 1

článok 11 ods. 1 prvý pododsek

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 11 ods. 3

článok 9 ods. 4

článok 11 ods. 4

článok 11 ods. 5

článok 11 ods. 6

článok 11 ods. 7

článok 11 ods. 8

článok 10 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 12 ods. 2 prvý pododsek

článok 12 ods. 2 druhý pododsek

článok 12 ods. 2 tretí pododsek

článok 10 ods. 3

článok 4 ods. 4 druhá veta

článok 12 ods. 3

článok 12 ods. 4

článok 13

článok 14

článok 11 ods. 1 prvý pododsek

článok 15 ods. 1 prvý pododsek

článok 15 ods. 1 druhý pododsek

článok 11 ods. 1 druhý pododsek

článok 15 ods. 1 tretí pododsek

článok 15 ods. 1 štvrtý pododsek

článok 15 ods. 1 piaty pododsek

článok 11 ods. 2

článok 15 ods. 2 prvý pododsek

článok 15 ods. 2 druhý pododsek

článok 11 ods. 3

článok 15 ods. 3

článok 11 ods. 4

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 5

článok 15 ods. 6

článok 11 ods. 5

článok 15 ods. 7

článok 11 ods. 6

článok 15 ods. 8

článok 11 ods. 7

článok 17 ods. 5 tretí pododsek

článok 11 ods. 8

článok 15 ods. 9

článok 16

článok 12 ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 17 ods. 2

článok 12 ods. 3 prvý pododsek

článok 17 ods. 3

článok 12 ods. 3 druhý pododsek

článok 17 ods. 4

článok 12 ods. 3 tretí pododsek

článok 10 ods. 3

článok 17 ods. 5 prvý pododsek

článok 17 ods. 5 druhý pododsek

článok 17 ods. 6

článok 17 ods. 7

článok 17 ods. 8

článok 12 ods. 4 prvá veta

článok 17 ods. 9 prvý pododsek

článok 12 ods. 4 druhá veta

článok 17 ods. 9 druhý pododsek

článok 17 ods. 10

článok 13

článok 18

článok 14

článok 15

článok 19

článok 20

článok 16

článok 21 ods. 1

článok 21 ods. 2

článok 21 ods. 3

príloha I

príloha II( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

( 3 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 5 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).

( 6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

( 7 ) Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 30.

Top