EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20191101

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2019-11-01

02013R0577 — SK — 01.11.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 577/2013

z 28. júna 2013

o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 178 28.6.2013, s. 109)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1219/2014 z 13. novembra 2014,

  L 329

23

14.11.2014

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/561 z 11. apríla 2016,

  L 96

26

12.4.2016

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1293 z 29. júla 2019,

  L 204

3

2.8.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 351, 9.12.2014, s.  10 (577/2013)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 215, 10.8.2016, s.  37 (2016/561)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 577/2013

z 28. júna 2013

o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Požiadavky na formát, grafickú úpravu a jazyky vyhlásení uvedených v článkoch 7, 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

1.  Vyhlásenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 sú vyhotovené v súlade s formátom a grafickou úpravou stanovenými v časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu a s jazykovými požiadavkami stanovenými v časti 3 uvedenej prílohy.

2.  Vyhlásenia uvedené v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013 sú vyhotovené v súlade s formátom a grafickou úpravou stanovenými v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu a s jazykovými požiadavkami stanovenými v časti 3 uvedenej prílohy.

Článok 2

Zoznamy území a tretích krajín uvedené v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

1.  Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je stanovený v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.  Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je stanovený v časti 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Vzor pasov pre nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek

1.  Pas uvedený v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je vyhotovený v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy III k tomuto nariadeniu a s dodatočnými požiadavkami stanovenými v časti 2 uvedenej prílohy.

2.  Odchylne od odseku 1 sú pasy, vydané podľa článku 27 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 576/2013, na jednom z území alebo jednej z tretích krajín uvedených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu, vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 3 prílohy III k tomuto nariadeniu a s dodatočnými požiadavkami stanovenými v časti 4 uvedenej prílohy.

Článok 4

Veterinárne osvedčenie pre nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do Únie

Veterinárne osvedčenie uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 je

a) vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b) náležite vyplnené a vydané v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 2 danej prílohy;

c) doplnené písomným vyhlásením majiteľa uvedeným v článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013, ktoré je vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v oddiele A časti 3 uvedenej prílohy a s dodatočnými požiadavkami stanovenými v oddiele B časti 3 danej prílohy.

Článok 5

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa rozhodnutia 2003/803/ES, 2004/839/ES a 2005/91/ES.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Požiadavky na formát, grafickú úpravu a jazyky vyhlásenia

uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013

ČASŤ 1

▼C1

Formát a grafická úprava vyhlásenia uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

▼B

image

ČASŤ 2

▼C1

Formát a grafická úprava vyhlásenia uvedeného v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013

▼B

image

ČASŤ 3

Jazykové požiadavky na vyhlásenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 2 a v článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Vyhlásenia sa vyhotovia aspoň v jednom úradnom jazyku cieľového členského štátu/členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, a v anglickom jazyku.

▼M1
PRÍLOHA II

Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

▼M3

ČASŤ 1

Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/2013Kód ISO

Územie alebo tretia krajina

AD

Andorra

CH

Švajčiarsko

FO

Faerské ostrovy

GI

Gibraltár

GL

Grónsko

IS

Island

LI

Lichtenštajnsko

MC

Monako

SM

San Maríno

VA

Vatikánsky mestský štát

ČASŤ 2

Zoznam území a tretích krajín uvedený v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013Kód ISO

Územie alebo tretia krajina

Zahrnuté územia

AC

Ostrov Ascension

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AR

Argentína

 

AU

Austrália

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudy

 

BQ

Bonaire, Svätý Eustach a Saba (Karibské Holandsko)

 

BY

Bielorusko

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandské ostrovy

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonsko

 

KN

Svätý Krištof a Nevis

 

KY

Kajmanie ostrovy

 

LC

Svätá Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Severné Macedónsko

 

MU

Maurícius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajzia

 

NC

Nová Kaledónia

 

NZ

Nový Zéland

 

PF

Francúzska Polynézia

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SH

Svätá Helena

 

SX

Svätý Martin

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Spojené štáty americké

AS – Americká Samoa

GU – Guam

MP – Ostrovy Severné Mariány

PR – Portoriko

VI – Americké Panenské ostrovy

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

 

▼B
PRÍLOHA III

Vzory pasov pre nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek

ČASŤ 1

Vzor pasu vydaného v členskom štáte

▼C1

image

image

image

▼B

image

image

image

image

▼C1

image

▼B

image

image

image

▼C1

image

image

▼B

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

image

▼B

image

image

image

ČASŤ 2

Dodatočné požiadavky týkajúce sa pasu vydaného v členskom štáte

1. Formát pasu:

Rozmer pasu je 100 × 152 mm.

2. Obálka pasu:

a) predná strana obálky:

i) farba: modrá (PANTONE® Reflex Blue) so žltými hviezdami (PANTONE® Yellow) v hornej štvrtine v súlade so špecifikáciami európskeho znaku ( 1 );

ii) slová „Európska únia“ a názov členského štátu vydania sú vytlačené rovnakým písmom;

iii) v dolnej časti je vytlačený kód krajiny ISO pre príslušný členský štát vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód (označený ako „číslo“ vo vzore pasu uvedenom v časti 1).;

b) vnútorná predná strana obálky a vnútorná zadná strana obálky: biela farba;

c) zadná strana obálky: modrá farba (PANTONE® Reflex Blue).

3. Poradie záhlaví a číslovania strán v pase:

a) poradie záhlaví (rímskymi číslicami) musí byť presne dodržané;

b) strany pasu sú očíslované v dolnej časti jednotlivých strán nasledujúcim spôsobom: „x z n“, kde x je aktuálna strana a n je celkový počet strán pasu;

c) kód krajiny ISO pre príslušný členský štát vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód, je vytlačený na každej strane pasu;

d) počet strán, veľkosť a tvar kolónok vo vzore pasu uvedenom v časti 1 sú orientačné.

4. Jazyky:

Všetok vytlačený text musí byť v úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu vydania a v anglickom jazyku.

5. Bezpečnostné prvky:

a) po zapísaní požadovaných informácií do oddielu III pasu sa stránka zataví do priehľadného adhézneho laminátu;

b) ak informácie na niektorej strane pasu majú podobu nálepky, nálepka sa zataví do priehľadného adhézneho laminátu, pod podmienkou, že ide o nálepku, ktorá sa pri odstránení nezničí.

ČASŤ 3

Vzor pasu vydaného na jednom z území alebo v jednej z tretích krajín uvedených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ČASŤ 4

Dodatočné požiadavky týkajúce sa pasu vydaného na jednom z území alebo jednej z tretích krajín uvedených v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu

1. Formát pasu:

Rozmer pasu je 100 × 152 mm.

2. Obálka pasu:

a) predná strana obálky:

i) farba: jednofarebná PANTONE® a štátny znak v hornej štvrtine;

ii) v dolnej časti je vytlačený kód krajiny ISO pre príslušné územie alebo tretiu krajinu vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód (označený ako „číslo“ vo vzore pasu uvedenom v časti 3);

b) vnútorná predná strana obálky a vnútorná zadná strana obálky: biela farba;

c) zadná strana obálky: jednofarebná PANTONE®

3. Poradie záhlaví a číslovanie strán v pase

a) poradie záhlaví (rímskymi číslicami) musí byť presne dodržané;

b) strany pasu sú očíslované v dolnej časti jednotlivých strán nasledujúcim spôsobom: „x z n“, kde x je aktuálna strana a n je celkový počet strán pasu;

c) kód krajiny ISO pre príslušné územie alebo tretiu krajinu vydania, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód, je vytlačený na každej strane pasu;

d) počet strán, veľkosť a tvar kolónok vo vzore pasu uvedenom v časti 3 sú orientačné.

4. Jazyky

Všetok vytlačený text musí byť v úradnom jazyku (úradných jazykoch) územia alebo tretej krajiny vydania a v anglickom jazyku.

5. Ochranné znaky

a) po zapísaní požadovaných informácií do oddielu III pasu sa strana zataví do priehľadného adhézneho laminátu;

b) ak informácie na niektorej strane pasu majú podobu nálepky, nálepka sa zataví do priehľadného adhézneho laminátu, pod podmienkou, že ide o nálepku, ktorá sa pri odstránení nezničí.
PRÍLOHA IV

▼M3

ČASŤ 1

Vzorové veterinárne osvedčenie na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

image

image

image

image

image

image

image

▼B

ČASŤ 2

Vysvetlivky v súvislosti s vypĺňaním veterinárnych osvedčení

a) Keď sa v osvedčení uvádza „nehodiace sa preškrtnite“, vyhlásenia, ktoré nie sú relevantné, sa môžu preškrtnúť a označiť iniciálkami a pečiatkou úradného veterinárneho lekára alebo sa môžu z osvedčenia úplne odstrániť.

b) Originál každého osvedčenia pozostáva z jedného listu papiera alebo v prípade, ak je potrebný dlhší text, z viacerých listov papiera, ktoré tvoria jediný a nerozdeliteľný celok.

c) Osvedčenie sa vyhotoví aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, a v anglickom jazyku. Musí byť vyplnené paličkovým písmom aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, alebo v anglickom jazyku.

d) Ak sú k osvedčeniu priložené ďalšie listy papiera alebo doklady, tieto listy alebo doklady sa takisto považujú za súčasť originálu osvedčenia, ak úradný veterinárny lekár každú stranu podpíše a označí pečiatkou.

e) Ak osvedčenie vrátane dodatočných listov uvedených v písm. d) pozostáva z viac ako jednej strany, každá strana sa na konci očísluje (číslo strany z celkového počtu strán) a v hornej časti strán sa uvedie referenčné číslo osvedčenia, ktoré pridelil príslušný orgán.

f) Originál osvedčenia je vydaný úradným veterinárnym lekárom územia alebo tretej krajiny odoslania alebo splnomocneným úradným veterinárnym lekárom a následne schválený príslušným orgánom územia alebo tretej krajiny odoslania. Príslušný orgán územia alebo tretej krajiny odoslania zabezpečia dodržanie pravidiel a zásad osvedčovania, ktoré sú rovnocenné s pravidlami a zásadami stanovenými v smernici 96/93/ES.

Farba podpisu musí byť odlišná od farby tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje pri pečiatkach iných ako reliéfnych alebo vo forme vodotlače.

g) Referenčné číslo osvedčenia uvedené v kolónkach I.2 a II.a vydáva príslušný orgán územia alebo tretej krajiny odoslania.

ČASŤ 3

Písomné vyhlásenie uvedené v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013

Oddiel A

Vzor vyhlásenia

image

Oddiel B

Dodatočné požiadavky na vyhlásenie

Osvedčenie sa vyhotoví aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa uskutočňuje vstup, a v anglickom jazyku a vyplní sa paličkovým písmom.( 1 ) Grafický sprievodca európskym emblémom: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm

Top