Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0099-20131229

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/99/2013-12-29

2013R0099 — SK — 29.12.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 99/2013

z 15. januára 2013

o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

(Ú. v. ES L 039, 9.2.2013, p.12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1383/2013 zo 17. decembra 2013,

  L 354

84

28.12.2013
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 99/2013

z 15. januára 2013

o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ( 1 ),

keďže:

(1)

Spoľahlivé empirické údaje a štatistiky majú jednoznačne zásadný význam pre meranie pokroku a hodnotenie efektívnosti politík a programov Únie, najmä v kontexte stratégie Európa 2020 vymedzenej v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (Európa 2020).

(2)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike ( 2 ) by sa mal zriadiť viacročný európsky štatistický program (ďalej len „viacročný program“) poskytujúci rámec pre financovanie opatrení Únie.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 by mal viacročný program poskytnúť rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, hlavné oblasti a ciele opatrení plánovaných na obdobie nepresahujúce päť rokov. Mali by sa v ňom stanoviť priority týkajúce sa informačných potrieb na účely vykonávania činností Únie. Tieto potreby by sa mali posudzovať so zreteľom na zdroje, ktoré sú na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni potrebné na tvorbu požadovanej štatistiky, ako aj so zreteľom na zaťaženie respondentov a náklady, ktoré v tejto súvislosti vznikli respondentom, pričom sa osobitná pozornosť venuje efektívnosti nákladov.

(4)

Rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky v legislatívnom rámci viacročného programu by sa malo uskutočňovať formou úzkej a koordinovanej spolupráce v rámci Európskeho štatistického systému (ďalej len „EŠS“) medzi štatistickým úradom Únie, ktorým je Komisia (Eurostat), a národnými štatistickými úradmi a ďalšími vnútroštátnymi orgánmi určenými členskými štátmi ( 3 ) (ďalej spolu len „národné štatistické úrady“). Pre poskytovanie spoľahlivých a vysoko kvalitných štatistických údajov má zásadný význam odborná nezávislosť národných štatistických úradov a Komisie (Eurostatu).

(5)

Na zvýšenie kvality európskej štatistiky má jednoznačne zásadný význam užšia spolupráca medzi Komisiou (Eurostatom) a národnými štatistickými úradmi. Takáto užšia spolupráca by sa mala zamerať najmä na poskytovanie ďalšej metodickej odbornej prípravy v oblasti štatistiky a súvisiacich vecí, rozvoj a šírenie existujúcich osvedčených postupov v rámci EŠS a na výmenu pracovníkov medzi členskými štátmi a Komisiou (Eurostatom) v oboch smeroch.

(6)

Vykonávanie viacročného programu je príležitosťou na vytvorenie harmonizovanej európskej štatistiky s cieľom prispieť k rozvoju, tvorbe a šíreniu spoločných, porovnateľných a spoľahlivých štatistických informácií na úrovni Únie.

(7)

Vysokokvalitná štatistika, ktorá sa rozvíja, tvorí a šíri v rámci viacročného programu, má zásadný význam pre prijímanie rozhodnutí na základe overených poznatkov, mala by byť k dispozícii včas a mala by prispieť k vykonávaniu politík Únie, ako je uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a stratégii Európa 2020, ako aj ďalších politikách, ktorým sa venujú strategické priority Komisie na roky 2010 – 2014, a to posilnené a integrované hospodárske riadenie, zmena klímy, reformovaná poľnohospodárska politika, rast a sociálna súdržnosť, rodová rovnosť, Európa občanov a globalizácia. Mali by sa podporiť prostredníctvom opatrení, ktoré sú financované v rámci viacročného programu tam, kde Únia môže priniesť jasnú pridanú hodnotu, a ktoré majú za cieľ zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi ukazovateľmi.

(8)

Pri vymedzovaní štatistických oblastí, ktoré sa majú rozvíjať, by sa mali zohľadniť ciele nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch ( 4 ), ktoré sa týkajú rozvoja nových modulov environmentálnych ekonomických účtov.

(9)

Okrem toho by sa mala v štatistických štúdiách venovať osobitná pozornosť vplyvu programov rozpočtovej konsolidácie na zamestnancov a iných občanov. Štatistické údaje by sa mali zbierať tak, aby sa zabezpečila viditeľnosť vývoja v jednotlivých členských štátoch, ako napríklad vývoj v oblasti nezamestnanosti, objem a zmeny platieb sociálnych transferov, počet a kvalita pracovných miest, pracovná mobilita v rámci členských štátov, v rámci Únie a medzi Úniou a tretími krajinami, a súvisiace sociálno-geografické zmeny v platovej štruktúre a v opatreniach týkajúcich sa odbornej prípravy.

(10)

EŠS čelil v ostatných rokoch viacerým výzvam. Po prvé, nedostatok vysokokvalitných národných štatistík môže mať nepriaznivý vplyv na členské štáty a na Úniu vo všeobecnosti. Konzistentne presné a vysokokvalitné štatistiky vytvorené profesionálne nezávislými národnými štatistickými úradmi majú preto jednoznačne zásadný význam na tvorbu politiky na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie, a najmä v súvislosti s mechanizmami dohľadu v eurozóne.

(11)

Po druhé, trvale rastie potreba európskej štatistiky a tento vývoj sa v budúcnosti pravdepodobne nezmení. Hospodárska globalizácia predstavuje špecifickú výzvu, ktorá požaduje vývoj nových meradiel na meranie globálnych hodnotových reťazcov spôsobom koordinovaným na medzinárodnej úrovni, aby poskytli lepší obraz o hospodárskom raste a tvorbe pracovných miest.

(12)

Po tretie, povaha potrieb sa stále mení a vyžaduje viac súčinnosti medzi štatistickými oblasťami.

(13)

Po štvrté, vhodné rozčlenenie dostupných údajov môže uľahčiť monitorovanie vplyvov hospodárskej a finančnej krízy a dosahu vykonávaných politík na občanov vrátane najzraniteľnejších skupín.

(14)

Po piate, povaha štatistík sa zmenila. Už nie sú iba jedným zo zdrojov informácií pre tvorbu politík, ale v súčasnosti sú priamo ťažiskom rozhodovacieho procesu. Rozhodovanie vychádzajúce z overených poznatkov si vyžaduje štatistiky, ktoré spĺňajú kritériá vysokej kvality súvisiace s konkrétnymi cieľmi, ktorým slúžia, a neustále rastie potreba komplexnej viacrozmernej štatistiky podporujúcej zložené oblasti politík. V záujme správnej reakcie na požiadavky tvorby politík sú v prípade potreby potrebné údaje rozčlenené na základe rodovej príslušnosti.

(15)

Po šieste, keďže na informačnom trhu sa objavili noví účastníci, a to aj takí, ktorí poskytujú informácie takmer v reálnom čase, prioritou EŠS sa v budúcnosti stane vysoká kvalita vrátane včasnosti.

(16)

Po siedme, situáciu ešte viac komplikujú rozpočtové obmedzenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj potreba ďalšieho zníženia zaťaženia podnikov a občanov.

(17)

Oznámenie Komisie z 10. augusta 2009 o metóde tvorby štatistiky EÚ: vízia pre nasledujúce desaťročie, ako aj stratégia realizácie EŠS sa venujú týmto siedmim výzvam tým, že sa zameriavajú na presadenie nových spôsobov práce v rámci EŠS s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť a flexibilitu. Vykonávanie tohto oznámenia tvorí základ viacročného programu v rámci spoločnej stratégie EŠS.

(18)

S cieľom zabezpečiť integritu a riadenie kvality pri rozvoji, tvorbe a šírení európskej štatistiky podľa tohto nariadenia by národné štatistické úrady a Komisia (Eurostat) mali prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zachovala dôvera verejnosti v štatistiky a aby bolo možné dôslednejšie uplatňovať platný Kódex postupov pre európsku štatistiku a oznámenie Komisie z 15. apríla 2011 s názvom Snaha o spoľahlivé riadenie kvality európskej štatistiky a zároveň dodržiavať v nich stanovené zásady.

(19)

S cieľom lepšie zosúladiť obmedzené zdroje dostupné vnútroštátnym a európskym tvorcom pri tvorbe európskej štatistiky s rastúcou potrebou štatistiky by príprava ročného pracovného štatistického programu, ktorý podrobne rozpracúva viacročný program, mala na strane Komisie zahŕňať systematickú a dôkladnú revíziu štatistických priorít, ktorá odstráni menej významné požiadavky a zjednoduší existujúce postupy a zároveň zvýši spoľahlivosť oficiálnej štatistiky a zachová vysoký štandard jej kvality. Taktiež by sa malo zohľadniť zaťaženie respondentov, či už ide o podniky, inštitúcie ústrednej štátnej správy alebo regionálnej či miestnej samosprávy, domácnosti alebo jednotlivcov. Tento postup by sa mal vykonávať v úzkej spolupráci s používateľmi i tvorcami európskej štatistiky.

(20)

V tejto súvislosti by sa malo dosiahnuť rozumné rozdelenie finančného zaťaženia medzi rozpočtom Únie a rozpočtami členských štátov. Okrem finančných prostriedkov vyčlenených na základe tohto nariadenia by preto mali národné štatistické úrady dostať primerané finančné prostriedky na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie individuálnych štatistických činností, o ktorých sa rozhodlo v záujme vykonávania viacročného programu.

(21)

V súvislosti so záťažou vyplývajúcou z dodržiavania predpisov, najmä v prípade menších členských štátov, by Komisia (Eurostat) mala byť schopná poskytnúť členským štátom technickú pomoc a odborné poznatky a pomôcť im pri odstraňovaní obmedzení v rámci výskumu a významnejších metodologických prekážok s cieľom zabezpečiť dodržiavanie predpisov a poskytovanie údajov vysokej kvality.

(22)

Finančné krytie viacročného programu by malo byť rozdelené aj tak, aby krylo výdavky potrebné na zlepšenie procesu a kapacity tvorby európskych štatistík s vysokou kvalitou a na uspokojenie potrieb v oblasti odbornej prípravy vnútroštátnych štatistikov.

(23)

Finančné príspevky Únie by mali podporovať činnosti na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky podľa tohto nariadenia. Mali by mať formu grantov, zmlúv o verejnom obstarávaní, alebo inú formu zásahov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov viacročného programu. V tomto kontexte by malo byť použitie jednorazových súm hlavným spôsobom na zjednodušenie riadenia grantov.

(24)

Podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 223/2009 by sa mala vytvoriť primeraná finančná štruktúra na podporu sietí kolektívnej spolupráce.

(25)

Malo by sa prijať ustanovenie, ktoré umožní účasť vo viacročnom programe krajinám Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sa podieľajú na Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „krajiny EHP/EZVO“), a Švajčiarsku. Malo by sa tiež prijať ustanovenie, že na viacročnom programe sa môžu zúčastniť aj iné krajiny, najmä krajiny, ktoré susedia s Úniou, krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Únii, a kandidátske a pristupujúce krajiny.

(26)

Pri vykonávaní viacročného programu by sa mala podľa možnosti podporovať spolupráca s tretími krajinami, ktoré sa na viacročnom programe nezúčastňujú, pričom by sa zohľadnili všetky príslušné alebo predpokladané dohody medzi týmito krajinami a Úniou.

(27)

Ročné pracovné programy prijaté Komisiou na vykonanie viacročného programu musia stanoviť sledované ciele, očakávané výsledky, metódu vykonania a ich celkovú sumu, aby sa mohli považovať za rozhodnutia o financovaní podľa článku 84 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ( 5 ) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Musia zahŕňať aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, údaje o výške sumy vyčlenenej na každé opatrenie a indikatívny harmonogram vykonávania. Je žiaduce, aby stanovili aj význam sledovaných cieľov pre potreby užívateľov a plán projektu. V prípade grantov by mali obsahovať priority, základné kritériá hodnotenia a maximálnu mieru spolufinancovania. Ročné pracovné programy by okrem toho mali zahŕňať príslušné ukazovatele výsledkov monitorovania.

(28)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie viacročného programu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(29)

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia sa uskutočnilo predbežné hodnotenie s cieľom zamerať viacročný program na potrebu účinnosti a efektívnosti pri dosahovaní jeho cieľov a zohľadniť rozpočtové obmedzenia už vo fáze návrhu viacročného programu. Hodnota a dosah opatrení prijatých v rámci viacročného programu by sa mali pravidelne monitorovať a hodnotiť aj nezávislými externými hodnotiteľmi. Na účely hodnotenia viacročného programu sa stanovili merateľné ciele a vypracovali sa ukazovatele.

(30)

Na rok 2013 sa týmto nariadením stanovuje pre viacročný program finančné krytie, ktoré má v rámci ročného rozpočtového postupu predstavovať pre rozpočtový orgán základný referenčný odkaz v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení ( 6 ).

(31)

Popri finančnom krytí ustanovenom týmto nariadením by jednotlivé štatistické opatrenia zamerané na vykonávanie viacročného programu vrátane opatrení prijatých vo forme dohody medzi národnými štatistickými úradmi a Komisiou (Eurostatom) mali dostať v najvyššom možnom rozsahu primerané finančné prostriedky na vnútroštátnej úrovni.

(32)

Hodnotenie vplyvu tohto nariadenia s uvedením úspory nákladov pre Úniu a členské štáty je základom pre prideľovanie finančných prostriedkov na viacročný program. Úspory nákladov budú výsledkom najmä nových metód tvorby európskej štatistiky v dôsledku vývoja v oblastiach informačných a komunikačných technológií.

(33)

Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť pomocou proporčných opatrení počas celého výdavkového cyklu vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, spätného získavania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov, a tam, kde je to vhodné, udeľovania sankcií.

(34)

S cieľom zabezpečiť pokračovanie štatistických činností v rámci EŠS počas celého kalendárneho roka 2013 a kvôli právnej istote by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2013. Dátum uplatňovania tohto nariadenia by mal najmä slúžiť na odôvodnenie platieb zmluvným zamestnancom a všetkých činností vykonávaných podľa programu.

(35)

V súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 bol návrh viacročného programu predložený na predbežné preskúmanie Výboru pre Európsky štatistický systém, Európskemu poradnému výboru pre štatistiku zriadenému rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 234/2008/ES ( 7 ) a Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie zriadenému rozhodnutím Rady 2006/856/ES ( 8 ),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Ustanovenie európskeho štatistického programu

Týmto sa ustanovuje európsky štatistický program na obdobie rokov 2013 až 2017 (ďalej len „program“).

Článok 2

Pridaná hodnota

Program predstavuje pridanú hodnotu spočívajúcu v zabezpečení toho, že európska štatistika sa zameriava na informácie potrebné na tvorbu, realizáciu, monitorovanie a hodnotenie politík Únie. Okrem toho prispieva k účinnému využívaniu zdrojov, keďže sa podporujú opatrenia, ktoré významne prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu harmonizovaných, porovnateľných, spoľahlivých, užívateľsky ústretových a prístupných štatistických informácií na základe jednotných štandardov a spoločných zásad stanovených v Kódexe postupov pre európsku štatistiku (ďalej len „Kódex postupov“) v znení prijatom Výborom pre Európsky štatistický systém (ďalej len „ESSC“), najmä kritérií kvality týkajúcich sa relevantnosti, presnosti a spoľahlivosti, včasnosti a časovej presnosti, prístupnosti a zrozumiteľnosti a koherentnosti a porovnateľnosti.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie stanovuje programový rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, hlavné oblasti a ciele opatrení plánovaných na obdobie rokov 2013 až 2017 v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.  Program nezahŕňa opatrenia stanovené Programom modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (ďalej len „program MEETS“) zriadeným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ( 9 ) do ukončenia programu MEETS 31. decembra 2013, ale zahŕňa ciele v oblasti podnikovej a obchodnej štatistiky, ktorých realizácia sa plánuje v rokoch 2014 až 2017.

Článok 4

Ciele

1.  Všeobecným cieľom programu je, aby bol Európsky štatistický systém (ďalej len „EŠS“) aj naďalej vedúcim poskytovateľom vysokokvalitnej štatistiky o Európe.

2.  S ohľadom na dostupné zdroje na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ako aj na zaťaženie respondentov, sa v štatistických opatreniach prijatých na účely vykonávania programu sledujú tieto osobitné ciele:

cieľ 1 : poskytovať včasné štatistické informácie na podporu rozvoja, monitorovania a hodnotenia politík Únie, ktoré náležite odrážajú priority a zároveň zachovávajú rovnováhu medzi hospodárskou, sociálnou a environmentálnou oblasťou a slúžia potrebám širokého spektra používateľov európskej štatistiky vrátane ďalších rozhodovacích orgánov, výskumných pracovníkov, podnikov a európskych občanov vo všeobecnosti nákladovo efektívnym spôsobom bez zbytočnej duplicity úsilia,

cieľ 2 : zaviesť nové metódy tvorby európskej štatistiky zamerané na zvýšenie efektívnosti a zlepšenie kvality,

cieľ 3 : posilniť partnerstvo v rámci EŠS aj mimo neho s cieľom ešte viac zvýšiť jeho produktivitu a posilniť jeho vedúce postavenie vo svete pri poskytovaní oficiálnej štatistiky, a

cieľ 4 : zabezpečiť, aby sa takéto štatistiky poskytovali jednotne počas celého trvania programu, pokiaľ to nezasahuje do mechanizmov stanovovania priorít EŠS.

3.  Všeobecné a osobitné ciele uvedené v odsekoch 1 a 2 sú spolu s ukazovateľmi používanými na monitorovanie vykonávania programu podrobnejšie vysvetlené v prílohe. V súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (ES) č. 223/2009 podlieha program podrobnému ročnému plánovaniu, ktoré bude ako neoddeliteľnú súčasť postupu zahŕňať mechanizmus stanovenia priorít. Ciele programu sa dosiahnu formou úzkej a koordinovanej spolupráce v EŠS. Program zahŕňa vytvorenie vhodných nástrojov vedúcich k vyššej kvalite, väčšej flexibilite EŠS a lepšej schopnosti včas uspokojovať potreby používateľov. Iniciuje tiež tvorbu spoľahlivých ukazovateľov, ktoré dokážu plniť výzvy 21. storočia, konkrétne meranie environmentálnej udržateľnosti, kvality života a sociálnej súdržnosti, a zaznamenávať hospodársku aktivitu v treťom sektore a v sociálnom hospodárstve.

Článok 5

Riadenie, nezávislosť, transparentnosť a kvalita štatistiky

1.  Európske štatistiky sa vypracúvajú profesionálne nezávislým a transparentným spôsobom.

2.  Program sa vykonáva v súlade so zásadami Kódexu postupov s cieľom tvoriť a šíriť vysokokvalitné, harmonizované a porovnateľné európske štatistiky v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 a zabezpečiť riadne fungovanie EŠS ako celku. Národné štatistické úrady a štatistický úrad Únie [Komisia (Eurostat)] prostredníctvom svojej profesionálnej nezávislosti zabezpečia, aby bola európska štatistika v súlade s Kódexom postupov.

3.  Národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány určené členskými štátmi (ďalej spolu len „národné štatistické úrady“) a Komisia (Eurostat), ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky:

 sa usilujú o posilnenie inštitucionálneho a organizačného prostredia, ktoré podporuje koordináciu, účinnosť a dôveryhodnosť národných štatistických úradov a Komisie (Eurostatu) pri tvorbe a šírení európskej štatistiky,

 kladú dôraz na štatistické zásady stanovené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009 a potreby používateľov,

 slúžia potrebám inštitucionálnych používateľov Únie v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 a usilujú sa o rozvoj štatistiky, ktorá slúži širokému spektru používateľov európskej štatistiky vrátane iných rozhodovacích orgánov, výskumných pracovníkov, podnikov a európskych občanov vo všeobecnosti, a

 spolupracujú so štatistickými úradmi na medzinárodnej úrovni s cieľom podporovať používanie medzinárodných pojmov, klasifikácií, metód a ďalších štandardov, najmä s cieľom zabezpečiť väčšiu koherentnosť a lepšiu porovnateľnosť na globálnej úrovni.

4.  Každý členský štát sa snaží zaistiť, aby jeho postupy tvorby štatistiky boli nastavené štandardizovaným spôsobom a zlepšované v najvyššej možnej miere audítorskými mechanizmami.

5.  V záujme transparentnosti Komisia (Eurostat) v prípade potreby zverejní svoje hodnotenie kvality vnútroštátnych príspevkov do európskej štatistiky v rámci podávania správ o kvalite a monitorovania dodržiavania predpisov.

6.  Komisia (Eurostat) preskúma spôsoby, ako zabezpečiť, aby jej publikácie, najmä tie, ktoré sú prístupné na jej internetovej stránke, boli pre laických používateľov prístupnejšie, a umožní jednoduchý prístup k úplným časovým radom údajov a začlení do nich intuitívne porovnávajúce grafy s cieľom poskytnúť občanom väčšiu pridanú hodnotu. Pravidelné aktualizácie Komisie (Eurostatu) poskytujú v prípade možnosti informácie o každom členskom štáte a v prípade potreby ročné, mesačné a dlhodobé časové rady, ak je prínos väčší než náklady vynaložené na zber údajov.

Článok 6

Stanovenie priorít štatistiky

1.  Program zabezpečí štatistické iniciatívy podporujúce vývoj, vykonávanie a monitorovanie existujúcich politík Únie a poskytuje štatistickú podporu významných požiadaviek vyplývajúcich z nových iniciatív politík Únie.

2.  Komisia pri príprave ročných pracovných programov uvedených v článku 9 zabezpečí účinné stanovenie priorít a každoročnú revíziu štatistických priorít a podávanie správ o nich. Ročné pracovné programy tak budú usilovať o zabezpečenie toho, aby európske štatistiky mohli byť vypracúvané v rámci dostupných zdrojov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie. Stanovenie priorít prispeje k zníženiu nákladov a zaťaženia pre nové štatistické požiadavky znižovaním štatistických požiadaviek v existujúcich oblastiach európskych štatistík a vykonáva sa v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

3.  Komisia zabezpečí vytvorenie a uplatnenie nástrojov na každoročné preskúmanie priorít štatistických činností s cieľom prispieť k zníženiu nákladov a zaťaženia poskytovateľov údajov a tvorcov štatistík.

4.  Pri predkladaní nových opatrení alebo zavádzaní zásadných revízií existujúcich štatistík Komisia náležite odôvodní takéto opatrenia alebo revízie a poskytne informácie s vstupmi členských štátov o zaťažení respondentov a nákladoch na tvorbu v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 223/2009.

▼M1

Článok 7

Financovanie

1.  Finančné krytie Únie na vykonávanie programu na rok 2013 je 57,3 milióna EUR, ktoré pokrýva programové obdobie 2007 až 2013. Finančné krytie Únie na vykonávanie programu na roky 2014 až 2017 je 234,8 milióna EUR, ktoré pokrýva programové obdobie 2014 až 2020.

2.  Komisia poskytuje finančnú podporu Únie v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

3.  Komisia prijme svoje rozhodnutie o ročných rozpočtových prostriedkoch v súlade s výhradnými právomocami Európskeho parlamentu a Rady.

▼B

Článok 8

Administratívna a technická pomoc

Finančné prostriedky pridelené na program môžu pokrývať výdavky vzťahujúce sa na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti potrebné na riadenie programu a dosiahnutie jeho cieľov; a to predovšetkým na štúdie, stretnutia odborníkov, náklady súvisiace s uhradením odmien pre štatistických odborníkov, informačné a propagačné akcie, výdavky spojené s informačno-technologickými sieťami určenými na spracovanie a výmenu informácií, spolu so všetkými ostatnými výdavkami Komisie na technickú a administratívnu pomoc pri riadení programu. Z pridelených prostriedkov sa môže hradiť aj technická pomoc a odborné poradenstvo poskytnuté členským štátom, ktoré nie sú z dôvodu osobitných okolností schopné vytvárať určitú európsku štatistiku alebo štatistiku v požadovanej kvalite.

Článok 9

Ročné pracovné programy

V záujme vykonávania programu Komisia prijme ročné pracovné programy, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 17 nariadenia (ES) č. 223/2009 a v ktorých sa stanovujú nimi sledované ciele a ich očakávané výsledky, v súlade so všeobecnými a osobitnými cieľmi uvedenými v článku 4 ods. 1 a 2 tohto nariadenia. Každý ročný pracovný program sa oznámi na informačné účely Európskemu parlamentu.

Článok 10

Druhy zásahov

Finančné príspevky Únie môžu mať formu grantov, zmlúv o verejnom obstarávaní alebo iné formy zásahov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie všeobecných a osobitných cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 a 2.

Článok 11

Opatrenia oprávnené na podporu

1.  Finančný príspevok Únie podporuje opatrenia na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky potrebné na účely dosiahnutia všeobecných a osobitných cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 a 2. Uprednostňujú sa opatrenia s vysokou pridanou hodnotou pre Úniu v súlade s článkom 2.

2.  Finančný príspevok na podporu sietí kolektívnej spolupráce, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (ES) č. 223/2009, môže mať formu grantov vyčlenených na opatrenie a môže pokrývať až 95 % oprávnených nákladov.

3.  Ak je to vhodné, môžu sa udeliť prevádzkové granty na fungovanie organizácií uvedených v článku 12 ods. 3, ak neprekračujú 50 % oprávnených nákladov.

4.  Ako príspevok k výdavkom členských štátov na realizáciu opatrení vychádzajúcich zo zberu údajov je možné vyplatiť jednorazovú sumu za súbor údajov, ktorého úplné výsledky sa odošlú Komisii, a to až v maximálnej výške stanovenej pre každý zber údajov. Výšku jednorazovej sumy stanovuje Komisia, pričom zohľadňuje zložitosť zberu údajov.

Článok 12

Príjemcovia oprávnení na udelenie grantu

1.  V súlade s článkom 128 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia o rozpočtových pravidlách sa môžu národným štatistickým úradom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 udeliť granty bez výzvy na predkladanie návrhov.

2.  Siete kolektívnej spolupráce môžu zahŕňať príjemcov uvedených v odseku 1 a ďalšie orgány bez výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 128 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Prevádzkové granty uvedené v článku 11 ods. 3 sa môžu udeliť organizáciám, ktoré spĺňajú obe tieto kritériá:

a) sú neziskové, nezávislé od priemyselných, obchodných a podnikateľských záujmov alebo iných konfliktných záujmov a medzi ich primárne ciele a činnosti patrí propagácia a podpora realizácie Kódexu postupov a používanie nových metód tvorby európskych štatistík v záujme zvýšenia efektívnosti a zlepšenia kvality na úrovni Únie, a

b) poskytli Komisii uspokojivé informácie o svojom členstve, vnútornom poriadku a zdrojoch financovania.

Článok 13

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  Komisia prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam prostredníctvom konzistentných a účinných kontrol, a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a podľa potreby aj prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

2.  Komisia alebo jej predstavitelia a Dvor audítorov sú oprávnení vykonávať audit na základe dokumentov a kontrol na mieste u všetkých príjemcov grantov, zmluvných dodávateľov a subdodávateľov, ktorí prijali finančné prostriedky v rámci tohto nariadenia.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) uskutočňuje v prípade potreby kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie priamo alebo nepriamo týka, v súlade s postupmi ustanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi ( 10 ), s cieľom zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo inej nezákonnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanou podľa tohto nariadenia.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý a druhý pododsek, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami a dohody o grantoch, rozhodnutia o grantoch a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia výslovne splnomocňujú Komisiu, Dvor audítorov a OLAF, aby vykonávali takéto audity, kontroly na mieste a inšpekcie.

Článok 14

Účasť tretích krajín na programe

Na programe sa môžu zúčastniť:

a) krajiny EHP/EZVO v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;

b) Švajčiarsko v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode z 26. októbra 2004 medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky ( 11 ) a

c) krajiny, na ktoré sa uplatňuje Európska susedská politika, krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Únii, kandidátske a pristupujúce krajiny a krajiny západného Balkánu, ktoré sú súčasťou procesu stabilizácie a pridruženia, v súlade s podmienkami ustanovenými v príslušných dvojstranných alebo viacstranných dohodách s týmito krajinami, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady ich účasti na programoch Únie.

Článok 15

Hodnotenie a preskúmanie programu

1.  Komisia po porade s ESSC predloží Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2015 priebežnú správu o pokroku pri vykonávaní programu.

2.  Najneskôr 31. decembra 2016 môže Komisia na základe priebežnej správy o pokroku uvedenej v odseku 1 a po porade s ESSC predložiť Európskemu parlamentu a Rade návrh na predĺženie trvania programu na obdobie rokov 2018 až 2020, pričom dodrží VFR na roky 2014 až 2020.

3.  Komisia po porade s ESSC a Európskym poradným výborom pre štatistiku do 31. decembra 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade záverečnú hodnotiacu správu o vykonávaní programu.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Štatistická infraštruktúra a ciele európskeho štatistického programu na roky 2013 až 2017

Úvod

Vykonávanie politík Únie si vyžaduje vysokokvalitné, porovnateľné a spoľahlivé štatistické informácie o hospodárskej, sociálnej a environmentálnej situácii v Únii a jej súčastiach na národnej a regionálnej úrovni. Európska štatistika je pre Európu nevyhnutná aj preto, aby mohli široká verejnosť a európski občania porozumieť demokratickému procesu a tiež sa doň zapojiť a diskutovať o súčasnosti a budúcnosti Únie.

Európsky štatistický program poskytuje legislatívny rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky na obdobie rokov 2013 až 2017.

Európska štatistika sa rozvíja, tvorí a šíri podľa tohto legislatívneho rámca prostredníctvom úzkej a koordinovanej spolupráce v rámci Európskeho štatistického systému (ďalej len „EŠS“).

Štatistika rozvíjaná, tvorená a šírená podľa európskeho štatistického programu na roky 2013 až 2017 (ďalej len „program“) prispieva k vykonávaniu politík Únie, ako je uvedené v ZFEÚ a stratégii Európa 2020, a jej príslušných modelových iniciatív a ďalších politík stanovených v strategických prioritách Komisie.

Vzhľadom na skutočnosť, že program je viacročným programom zahŕňajúcim obdobie piatich rokov a že EŠS je zameraný na udržanie svojej úlohy kľúčového hráča v oblasti štatistiky, je program ambiciózny v zmysle rozsahu a cieľov, zatiaľ čo vykonávanie programu bude prebiehať postupne. Vypracovanie efektívneho stanovovania priorít a zjednodušenie mechanizmu bude cieľom programu.

Štatistická infraštruktúra

Program sa bude usilovať o zriadenie infraštruktúry štatistických informácií. Táto infraštruktúra musí byť pripravená na široké a intenzívne využitie na rôzne účely.

Podnetom k rozhodnutiam o tvorbe európskej štatistiky je tvorba politiky. Táto štatistika by však mala byť k dispozícii a ľahko dostupná aj pre iné rozhodovacie orgány, výskumných pracovníkov, podniky a európskych občanov vo všeobecnosti, keďže predstavuje verejný statok a platia ju európski občania a podniky, ktoré by mali mať rovnaký úžitok z poskytovaných služieb. Aby infraštruktúra plnila túto úlohu, musí byť navrhnutá podľa spoľahlivého koncepčného rámca, ktorý na jednej strane zaistí vhodnosť na celý rozsah účelov a na druhej strane umožní pružné prispôsobenie vyvíjajúcim sa potrebám používateľov v ďalších rokoch.

Infraštruktúra štatistických informácií je zobrazená nižšie:

INFRAŠTRUKTÚRA ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ

NA KONKRÉTNY ÚČELUKAZOVATELEVIACÚČELOVÉSYSTÉMY ÚČTOVNÍCTVAÚDAJE

Vysvetlivky

Údaje :

informácie zostavené národnými štatistickými úradmi na základe tradičných štatistických činností (výberové zisťovania, cenzy atď.) a údajov z iných zdrojov opätovne využitých na štatistické účely. Tieto informácie sú prispôsobené tak, aby slúžili potrebám v konkrétnych oblastiach politík, napr. trhu práce, migrácie alebo poľnohospodárstva.

Tento pojem zahŕňa aj údaje zbierané na administratívne účely, ktoré však používajú národné štatistické úrady na účely štatistiky (zvyčajne sa označujú ako údaje z administratívnych zdrojov).

Systémy účtovníctva : koherentné a integrované účty, súvahy a tabuľky založené na súbore medzinárodne dohodnutých pravidiel. Účtovný rámec zaisťuje vysokú mieru konzistencie a porovnateľnosti; štatistické údaje sa môžu zostavovať a predkladať vo formáte vytvorenom na účely analýzy a tvorby politiky.

Ukazovatele : ukazovateľ je súhrnné kritérium týkajúce sa kľúčového problému alebo javu a odvodené z radu pozorovaných skutočností. Ukazovatele sa môžu použiť na odhalenie relatívnych pozícií alebo zobrazenie pozitívnej či negatívnej zmeny. Zvyčajne vstupujú priamo do politík Únie a globálnych politík. V strategických oblastiach politík sú dôležité na určovanie cieľov a sledovanie ich dosahovania.

V rámci tejto všeobecnej schémy bude program ďalej rozlišovať tri piliere štatistických informácií: podnikanie; Európa občanov a geopriestorová, environmentálna, poľnohospodárska a iná sektorová štatistika.

Politiky Únie a príslušné globálne politiky predstavujú nástroje určujúce štatistické požiadavky, na ktoré bude program odpovedať prostredníctvom prepracovanej štruktúry a zodpovedajúcich procesov tvorby. Preto sa každá jednotlivá politika Únie aj globálna politika odráža v rôznych zložkách štatistickej infraštruktúry a je zahrnutá do osobitných opatrení v rámci programu. Nové politiky stanovené v ďalších rokoch sa zahrnú stanovením nových spôsobov odvodenia ukazovateľov/účtov na základe štatistických údajov vytvorených v rámci uvedených troch pilierov.

ŠTATISTICKÉ INFORMÁCIE – ŠTRUKTÚRA A DYNAMIKA

Štatistické potreby spojené s politikami Únie a globálnymi politikamiÚčtovné rámce a harmonizované štatistické systémy na výrobu ukazovateľovŠtatistiky, ktoré majú byť použité na účtovné systémyStratégia Európa 2020, hospodárske riadenia a hospodárska globalizáciaHospodárska a sociálna výkonnosťEnvironmentálna udržateľnosťPodnikanieEurópa občanovGeopriestorová, environmentálna, poľnohospodárska a iná sektorová štatistika

Ciele

Všeobecným cieľom programu je, aby bol EŠS aj naďalej vedúcim poskytovateľom vysokokvalitnej štatistiky o Európe.

S ohľadom na dostupné zdroje na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ako aj na zaťaženie respondentov sa v štatistických opatreniach prijatých na účely vykonávania programu sledujú tieto osobitné ciele:

 cieľ 1: poskytovať včasné štatistické informácie na podporu rozvoja, monitorovania a hodnotenia politík Únie, ktoré správne odrážajú priority, pričom zachovávajú rovnováhu medzi hospodárskou, sociálnou a environmentálnou oblasťou a slúžia potrebám širokého spektra používateľov európskej štatistiky vrátane ďalších rozhodovacích orgánov, výskumných pracovníkov, podnikov a európskych občanov vo všeobecnosti nákladovo efektívnym spôsobom bez zbytočnej duplicity úsilia,

 cieľ 2: zaviesť nové metódy tvorby európskej štatistiky zamerané na zvýšenie efektívnosti a zlepšenie kvality,

 cieľ 3: posilniť partnerstvo v rámci EŠS aj mimo neho s cieľom ešte viac zvýšiť jeho produktivitu a posilniť jeho vedúce postavenie vo svete pri poskytovaní oficiálnej štatistiky, a

 cieľ 4: zabezpečiť, aby sa tieto štatistiky poskytovali jednotne počas celého trvania programu, pokiaľ to nezasahuje do mechanizmov stanovovania priorít EŠS.

Tieto osobitné ciele sú rozdelené na rôzne prioritné oblasti opísané nižšie. Ciele 1 a 4 sú opísané v časti I. Štatistické výstupy, cieľ 2 v časti II. Metódy tvorby európskej štatistiky a cieľ 3 v časti III. Partnerstvo.

I.    ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY

1.    Ukazovatele

1.1.    Stratégia Európa 2020

Schválenie stratégie Európa 2020 Európskou radou v júni 2010 do veľkej miery formovalo strategický program pre Úniu a vnútroštátne politiky v nasledujúcich rokoch. Uvedený program stanovuje niekoľko hlavných cieľov a modelových iniciatív, pre ktoré musí EŠS dodať štatistické ukazovatele v niekoľkých oblastiach (napr. zlepšenie podmienok pre inovácie, výskum a vývoj, podpora zamestnanosti, plnenie cieľov Únie v oblasti zmeny klímy a energetiky, efektívne využívanie zdrojov, zlepšenie úrovní vzdelávania vrátane vzdelávacej mobility, aktívne a zdravé starnutie a podpora sociálneho začlenenia prostredníctvom znižovania chudoby).

Poskytovať vysokokvalitné štatistické informácie, ktoré by mali byť k dispozícii včas, na monitorovanie vykonávania stratégie Európa 2020. Nové ukazovatele sú podľa možnosti založené na dostupných štatistických údajoch.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom sprístupnenia:

 aktualizovaných hlavných cieľových ukazovateľov pre stratégiu Európa 2020 (v oblastiach zamestnanosti, výskumu a vývoja, inovácií, energetiky/zmeny klímy, vzdelávania, životného prostredia, sociálnej ochrany, sociálneho začlenenia a chudoby) na internetovej stránke Komisie (Eurostatu),

 štatistiky na podporu monitorovania realizácie modelových iniciatív stratégie Európa 2020,

 ďalších ukazovateľov, ktoré tvoria vstup pre predbežné a následné hodnotenia hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politiky Únie, a

 ukazovateľov zamestnanosti, v ktorých sa rozlišuje medzi prácou na čiastočný úväzok a prácou na plný úväzok, ako aj ukazovateľov nezamestnanosti, v ktorých sa zohľadňujú osoby, ktoré sa zúčastňujú na aktivačných politikách, napríklad na odbornej príprave.

1.2.    Hospodárske riadenie

Kríza a napätie na finančných trhoch zvýraznili potrebu posilnenia hospodárskeho riadenia Únie. Únia už prijala rozhodujúce opatrenia v hospodárskom riadení a koordinácii, z ktorých niektoré budú mať významné dôsledky pre štatistiku navyše k prebiehajúcim štatistickým činnostiam.

Vypracovať nové a zlepšiť existujúce štatistické informácie dôležité pre rozhodovacie orgány Únie a širokú verejnosť v súvislosti s posilneným a integrovaným hospodárskym riadením Únie a cyklom dohľadu so zahrnutím Paktu stability a rastu a hospodárskej politiky.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 poskytovania štatistického vstupu pre tabuľku makroekonomickej nerovnováhy a podkladovú analýzu,

 poskytovania štatistického vstupu pre posilnený Pakt stability a rastu zameraného konkrétne na tvorbu a poskytovanie vysokokvalitnej štatistiky o verejnom dlhu,

 vývoja a tvorby súboru ukazovateľov na meranie konkurencieschopnosti a

 zavedenia rozsiahleho riadenia kvality vo výrobnom reťazci, ktoré zahŕňa aj dodávané údaje o verejnom financovaní a podkladové pracovné procesy v členských štátoch.

Poskytovať rozhodovacím orgánom Únie spoľahlivú štatistiku a ukazovatele na administratívne a regulačné účely a na monitorovanie konkrétnych záväzkov politík Únie.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 vymedzenia rozsahu štatistiky na administratívne a regulačné účely a dohody s používateľmi o takomto rozsahu a

 v prípade potreby vymedzenia vykonávania a vysvetlenia rozsiahleho rámca riadenia kvality pre tieto ukazovatele.

1.3.    Hospodárska globalizácia

Sociálne, hospodárske a ďalšie účinky finančnej krízy, zvýšenie cezhraničných tokov a rozdrobenie výrobných procesov zvýraznili potrebu koherentnejšieho rámca a posilneného merania globalizovanej produkcie.

Zlepšiť ukazovatele a štatistické informácie o hospodárskej globalizácii a globálnych hodnotových reťazcoch dostupné pre rozhodovacie orgány Únie a širokú verejnosť.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 aktualizovania existujúcich ukazovateľov hospodárskej globalizácie dostupných na internetovej stránke Komisie (Eurostatu),

 vývoja nových ukazovateľov o globálnych hodnotových reťazcoch vrátane tokov prírodných zdrojov a závislosti od prírodných zdrojov,

 analýzy globálnych hodnotových reťazcov, pokiaľ možno prostredníctvom vhodných tabuliek vstupov/výstupov a štatistiky zahraničného obchodu a podnikania vrátane prepojenia mikroúdajov, a

 posúdenia potreby reformy výpočtu a rozdelenia služieb finančného sprostredkovania.

2.    Účtovné rámce

Oznámenie Komisie z 20. augusta 2009 s názvom Viac ako HDP: meradlo pokroku v meniacom sa svete, a uverejnenie správy profesorov Stiglitza, Sena a Fitoussiho o meraní hospodárskej výkonnosti a sociálneho pokroku dodali nový impulz pre hlavnú výzvu EŠS, ktorou je spôsob dosiahnutia lepšej štatistiky o prierezových problémoch a integrovanejšej štatistiky na opísanie zložitých sociálnych, environmentálnych a hospodárskych javov nad rámec tradičných meraní hospodárskeho výstupu. Európsky systém národných a regionálnych účtov (ESA) ponúka integrovaný a konzistentný rámec pre všetky hospodárske štatistiky, ktorý by sa mal doplniť o ďalšie ukazovatele, aby mohol poskytovať komplexnejšie informácie pre tvorbu politiky a rozhodovanie.

2.1.    Hospodárska a sociálna výkonnosť

Hospodárska kríza posilnila potrebu mať súbor vysokokvalitných makroekonomických ukazovateľov na lepšie porozumenie a analýzu hospodárskych výkyvov a ich vplyvu na spoločnosť, čo by uľahčilo proces rozhodovania. Čoraz globalizovanejšia výroba vyvoláva potrebu vytvoriť konzistentný rámec, ktorý uľahčí interpretáciu a zahrnutie štatistík z rôznych oblastí.

Doplniť meranie hospodárskej výkonnosti rôznymi rozmermi globalizácie, kvality života, prístupu k tovarom a službám, environmentálnej udržateľnosti, zdravia, blahobytu, sociálnej súdržnosti a sociálneho začlenenia. Vytvoriť rámec pre analýzu globalizovanej výroby.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 zavedenia a zostavovania ročných a štvrťročných národných účtov, ako aj ročných regionálnych účtov v súlade s ESA,

 vytvorenia ukazovateľov o rozdelení príjmu a spotreby v domácnostiach (zosúladením agregátov národných účtov s údajmi zo zisťovaní v domácnostiach alebo administratívnymi údajmi),

 zostavovania včasnej a vysokokvalitnej cenovej štatistiky, najmä harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien,

 vytvorenia satelitných účtov pre nové oblasti,

 vytvorenia databázy na meranie rastu a produktivity zohľadňujúcej zmeny produktivity vo verejnom sektore, ako aj súkromnom sektore,

 vytvorenia koncepčného rámca pre analýzu globalizovanej produkcie,

 vytvorenia koncepčného rámca na meranie kvality života a blahobytu a

 čo najlepšieho zosúladenia zodpovedajúcich účtovných a štatistických pojmov.

Poskytnúť kľúčové makroekonomické a sociálne ukazovatele a hlavné európske ekonomické ukazovatele (ukazovatele PEEI) ako koherentný súbor ukazovateľov, ktoré spĺňajú požiadavky na štatistické údaje Únie a globálne štatistické údaje, a prispôsobiť ukazovatele PEEI tak, aby spĺňali vyvíjajúce sa potreby používateľov.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 koordinovaného vyvíjania prehľadu kľúčových makroekonomických a sociálnych ukazovateľov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja,

 dostupnosti harmonizovanej metodiky pre kľúčové makroekonomické a sociálne ukazovatele a ukazovatele PEEI,

 zlepšenia medzinárodnej porovnateľnosti ukazovateľov,

 poskytnutia vylepšených nástrojov na uľahčenie interpretácie a komunikácie ukazovateľov a

 dostupnosti harmonizovanej štatistiky o bývaní a súvisiacej štatistiky pre všetky členské štáty.

2.2.    Environmentálna udržateľnosť

Ochrana, zachovanie a zlepšenie životného prostredia pre súčasné a budúce generácie, ako aj boj proti účinkom zmeny klímy, sú veľmi vysoko na európskom programe a zároveň sú cieľmi zmlúv. Účinné politiky v týchto oblastiach si vyžadujú štatistické informácie naprieč rôznymi oblasťami.

Poskytnúť environmentálne účty a štatistiku o zmene klímy s prihliadnutím na medzinárodný vývoj v tejto oblasti.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 vývoja koherentného systému environmentálnych účtov ako „satelitných účtov“ k hlavným národným účtom, ktorý bude poskytovať informácie o atmosférických emisiách, spotrebe energie, tokoch a zásobách prírodných zdrojov a vody, obchodovaní so základnými a dôležitými surovinami, environmentálnom zdaňovaní a výdavkoch na ochranu životného prostredia, podľa možnosti vrátane ekologického rastu/obstarávania,

 aktualizácie, rozvoja, tvorby a šírenia ukazovateľov, ktoré opisujú sekundárny tlak a vplyv zmeny klímy, aj pokiaľ ide o zdravie, zraniteľné miesta a pokrok pri prispôsobovaní sa, a

 vytvorenia hlavného ukazovateľa na meranie globálneho tlaku na životné prostredie.

3.    Údaje

3.1.    Podnikanie

Na európske podniky sa zameriava veľké množstvo politík Únie. Navyše sú zodpovedné za poskytovanie základných údajov. Obdobne existuje obrovský dopyt po podnikovej štatistike v širšom zmysle s cieľom podporiť rozhodovací proces, ale aj pomôcť európskym občanom a podnikom pochopiť vplyv týchto politík rozlišujúcich medzi veľkými podnikmi, podnikmi so strednou kapitalizáciou a malými a strednými podnikmi, ktoré väčšmi potrebujú podrobnú a harmonizovanú štatistiku. Zároveň je potrebné znížiť administratívne zaťaženie a zaťaženie spôsobené podávaním správ.

Zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesov tvorby štatistiky. Poskytovať vysokokvalitnú štatistiku pre kľúčové oblasti, v ktorých sú stredom záujmu podniky, ako sú napríklad podniková štatistika, krátkodobé ukazovatele, ich investície do ľudského kapitálu a zručností, medzinárodné transakcie, globalizácia, monitorovanie vnútorného trhu, výskum a vývoj, inovácie a cestovný ruch. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dostupnosti údajov v priemyselných odvetviach alebo odvetviach služieb s vysokou pridanou hodnotou, najmä v odvetviach ekologického, digitálneho alebo sociálneho hospodárstva (ako je zdravotníctvo a vzdelávanie).

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 opätovného použitia údajov dostupných v štatistickom systéme alebo v spoločnosti a vytvorenia spoločnej infraštruktúry a spoločných nástrojov,

 poskytovania štatistických informácií a ukazovateľov o podnikaní na ročnom a kratšom ako ročnom základe,

 poskytovania štatistických informácií opisujúcich miesto Európy vo svete a vzťahy Únie so zahraničím,

 poskytovania štatistických informácií na analýzu globálnych hodnotových reťazcov a vytvorenia registra euroskupiny, ktorý by tvoril hlavnú sieť pre zber informácií o globalizácii pochádzajúcich z viacerých oblastí,

 opätovného zosúladenia zberu štatistík týkajúcich sa obchodu s tovarom a obchodu so službami s lepšou dostupnosťou údajov o službách a opatreniach na opätovné zosúladenie štatistických informácií o službách a tovaroch,

 vypracovania nástrojov na monitorovanie vnútorného trhu, ako sú napríklad nástroj na sledovanie cien potravín a súvisiace ukazovatele,

 poskytovania štatistiky o kľúčových oblastiach inovácií a výkonnosti výskumu a vývoja prostredníctvom rozšíreného využívania patentových registrov a rozšíreného výskumu a štatistického využitia individuálnych mikroúdajov,

 poskytovania štatistiky o ponuke a dopyte v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom optimalizovaného zberu údajov a lepšej integrácie údajov z cestovného ruchu s inými oblasťami a

 poskytovania štatistiky o využívaní zdrojov a ich efektívnosti podľa možnosti na základe existujúceho zberu údajov.

3.2.    Európa občanov

Európski občania sú v centre záujmu politík Únie. Preto je dopyt po sociálnej štatistike v širšom zmysle veľmi veľký s cieľom podporiť rozhodovací proces a monitorovať výsledky sociálnych politík, ale aj pomôcť európskym občanom posúdiť vplyv týchto politík na ich život a blahobyt.

Poskytovať štatistiku o kľúčových oblastiach sociálnej politiky, kde je občan v centre záujmu, ako je napríklad blahobyt, udržateľnosť, sociálna súdržnosť, chudoba, nerovnosti, demografické problémy (najmä starnutie populácie a migrácia), trh práce, vzdelávanie a odborná príprava vrátane vzdelávania detí, vzdelávania dospelých, odbornej prípravy a vzdelávacej mobility mladých ľudí, kultúra, fyzická aktivita, kvalita života, bezpečnosť, zdravie, zdravotné postihnutie, spotreba, voľný pohyb a vnútorný trh, mobilita mladých ľudí, technologické inovácie a výber nových životných štýlov. Tieto štatistiky sú rozčlenené v prípade potreby podľa rodu a na skupiny, ktoré sú predmetom osobitného záujmu tvorcov sociálnych politík. Priority sa stanovujú v súlade s článkom 6.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 vybudovania konsolidovanej základnej infraštruktúry pre európsku sociálnu štatistiku vrátane zisťovania a zberu administratívnych údajov a spoločného súboru základných premenných,

 vývoja základných sociálnych zisťovaní, ktoré poskytujú údaje (vrátane mikroúdajov) o osobách a domácnostiach, optimalizované a doplnené o ďalšie a menej časté zbery mikroúdajov,

 rozvoja štatistiky o vzdelávaní a odbornej príprave vrátane racionalizácie a modernizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých,

 poskytovania štatistiky o nerovnosti príjmu, ktorá bude poskytovať porovnateľný národný hlavný ukazovateľ, ako aj údaje o nerovnostiach prístupu k základnému tovaru a službám,

 metodickej práce o fyzickej aktivite a kultúrnych štatistikách,

 poskytnutia štatistiky o bezpečnosti pred kriminalitou; zdraví, ako sa dohodlo v rámcovom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( 12 ) a zdravotnom postihnutí,

 zavádzania opatrení týkajúcich sa pracovného programu o uplatňovaní migračnej štatistiky,

 poskytovania ukazovateľov kvality života na meranie pokroku spoločností a

 začiatku príprav nového kola sčítania obyvateľov (naplánovaného na rok 2021).

3.3.    Geopriestorová, environmentálna, poľnohospodárska a iná sektorová štatistika

Kombinácia štatistiky s priestorovo rozdelenými údajmi a geopriestorovou analýzou ponúkne nové príležitosti, ktoré bude EŠS ďalej skúmať. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať špecifickým otázkam, ako je napríklad dôvernosť informácií a štatistická platnosť odhadov pre malé oblasti.

Štatistika o energii a doprave na podporu stratégie Európa 2020 a politiky v oblasti zmeny klímy bude mať v budúcnosti veľký význam.

Význam poľnohospodárstva medzi politikami Únie zostane počas rokov 2013 až 2017 zachovaný. Štatistickú prácu bude silne ovplyvňovať výsledok hodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Dôraz sa bude klásť na oblasti súvisiace so životným prostredím, biodiverzitou/ekosystémom, hospodárstvom, ľudským zdravím a bezpečnosťou a na sociálne oblasti.

Podporovať tvorbu politiky založenú na faktoch pružnejším a intenzívnejším využívaním územných informácií v kombinácii so sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi štatistickými informáciami.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 ďalšieho rozvoja, údržby a prevádzky infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ustanovenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES ( 13 ), a najmä prostredníctvom geoportálu Únie,

 sprístupnenia celého radu geografických informácií prostredníctvom spolupráce s programami Únie pre zisťovanie v oblasti využívania pôdy a diaľkové zisťovanie a

 integrácie štatistických údajov tam, kde je to vhodné, čím sa vytvorí viaczdrojová pružná infraštruktúra na poskytovanie cielených časopriestorových analýz.

Poskytovať environmentálnu štatistiku na podporu procesu tvorby politiky Únie.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 súboru kľúčových environmentálnych štatistík o zdrojoch, napríklad o odpade a recyklácii, vode, ložiskách surovín, ekosystémových službách a biodiverzite na národnej a v prípade potreby na regionálnej úrovni a súboru kľúčových štatistík súvisiacich so zmenou klímy na podporu opatrení a politík zameraných na zmiernenie tejto zmeny a prispôsobenie sa tejto zmene na všetkých príslušných úrovniach od miestnej až po úroveň Únie.

Poskytovať štatistiky o energii a doprave na podporu politík Únie.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom tvorby a šírenia štatistiky:

 o energii z obnoviteľných zdrojov,

 o úsporách energie/energetickej účinnosti a

 o bezpečnosti dopravy, mobilite pasažierov, meraní cestnej premávky a intermodálnej nákladnej doprave.

Poskytovať štatistiku v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesného hospodárstva pre rozvoj a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva, ktorá odráža kľúčové európske strategické ciele týkajúce sa trvalej udržateľnosti, ako aj rozvoja vidieka, vykonávaním bežných činností týkajúcich sa rozvoja, tvorby a šírenia štatistiky.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 revízie a zjednodušenia zberu údajov v poľnohospodárstve v súlade s revíziou spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013,

 prepracovania procesov zberu údajov v poľnohospodárstve, najmä s cieľom zlepšiť kvalitu a včasnosť poskytovaných údajov,

 dôkladnej revízie systému riadenia údajov o využívaní pôdy/krajinnej pokrývke a vypracovania a zavedenia nového systému na základe uvedenej revízie,

 zavedenia systému zberu údajov pre koherentné agroenvironmentálne ukazovatele podľa možnosti na základe existujúcich údajov,

 poskytovania vhodného rozdelenia podľa regiónov a

 zavedenia a šírenia súboru kľúčových údajov v oblasti lesného hospodárstva z integrovaného environmentálneho a ekonomického účtovníctva pre lesné hospodárstvo, ako sú napríklad zalesnené oblasti, množstvo a hodnota dreva na pni a ekonomické účty pre lesné hospodárstvo a ťažbu dreva.

II.    METÓDY TVORBY EURÓPSKEJ ŠTATISTIKY

EŠS v súčasnosti čelí mnohým výzvam: zvýšenému dopytu po vysokokvalitnej štatistike, rastúcej potrebe komplexnej viacrozmernej štatistiky, vstúpeniu nových subjektov na informačný trh, obmedzeným zdrojom, potrebe ešte viac znížiť štatistické zaťaženie respondentov, ako aj diverzifikácii komunikačných nástrojov. To znamená, že je potrebné progresívnym spôsobom prispôsobiť metódy tvorby a šírenia oficiálnej európskej štatistiky.

1.    Riadenie kvality EŠS

Zaviesť v rámci EŠS systém riadenia kvality založený na Kódexe postupov.

Posilniť výmenu osvedčených postupov pri uplatňovaní Kódexu postupov a zaistiť, aby bolo podávanie správ o kvalite zamerané na rôzne potreby používateľov.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 zavedenia nových monitorovacích mechanizmov a druhého kola vzájomného hodnotenia dodržiavania Kódexu postupov,

 zosúladenia rámcov zabezpečenia kvality EŠS a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB),

 uspokojenia potrieb používateľov dostávať správy o kvalite a

 štandardizácie správ o kvalite v rôznych oblastiach štatistiky na úrovni Únie.

2.    Stanovenie priorít a zjednodušenie

EŠS čelí veľkej výzve: ako poskytovať vysokokvalitnú európsku štatistiku a uspokojiť rastúce potreby štatistiky v kontexte výrazne znížených rozpočtov členských štátov a politiky nezvyšovania ľudských zdrojov v Komisii a v členských štátoch, ktoré budú mať v niektorých orgánoch za následok reálne zníženie ľudských zdrojov. Vzhľadom na tieto obmedzenia zdrojov na európskej a vnútroštátnej úrovni je dôležité posilniť opatrenia na stanovovanie priorít a zjednodušenie, čo si vyžaduje zapojenie všetkých partnerov EŠS. Mechanizmus stanovovania priorít bol zavedený ako integrovaná súčasť prípravy ročných pracovných programov a bude sa vykonávať počas trvania programu. Jeho súčasťou je, okrem iného, ročná revízia existujúcich štatistických požiadaviek, ktorej východiskovým bodom sú iniciatívy navrhnuté Komisiou pre zníženie štatistických požiadaviek s ohľadom na záujmy používateľov, tvorcov a respondentov. Tento proces by sa mal vykonávať v úzkej spolupráci s používateľmi a tvorcami európskej štatistiky.

Zaviesť mechanizmus stanovovania priorít pre EŠS s cieľom zjednodušiť požiadavky na podávanie správ a prispôsobiť sa novým potrebám štatistík a súčasne zohľadniť obmedzenia tvorcov, zaťaženie respondentov a potreby používateľov.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 určenia priorít a priradenia zdrojov v súlade s týmito prioritami,

 určenia priorít pre EŠS ako súčasť ročného pracovného programu uvedeného v článku 9,

 zohľadnenia výsledkov konzultácii s používateľmi a tvorcami v ročnom pracovnom programe a

 oznamovania štatistických oblastí, ktoré sa majú zjednodušiť, a obmedzení/prerušení zberu údajov používateľom.

3.    Viacúčelová štatistika a zvýšenie účinnosti pri tvorbe štatistiky

Postupne zaviesť podnikovú architektúru EŠS, ktorá umožní ucelenejšiu tvorbu európskej štatistiky, pričom sa zohľadnia náklady EŠS pri zavádzaní; harmonizovať a štandardizovať metódy tvorby štatistiky a metaúdaje; posilniť horizontálnu (medzi štatistickými oblasťami) a vertikálnu (medzi partnermi EŠS) integráciu procesu tvorby štatistiky v rámci EŠS v súlade so zásadou subsidiarity; používať a začleniť viac zdrojov údajov; vytvárať viacúčelovú štatistiku. Osobitná pozornosť sa bude venovať otázkam dôvernosti údajov, ktoré sa vyskytnú pri zvýšenom použití, opätovnom použití a výmene mikroúdajov a administratívnych záznamov.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 rozsiahlejšieho využívania vhodných administratívnych údajov vo všetkých štatistických oblastiach,

 určenia a používania nových zdrojov údajov pre európsku štatistiku,

 rozsiahlejšieho zapojenia Komisie (Eurostatu) a národných štatistických úradov do návrhu administratívnych záznamov,

 širšieho využívania štatistických techník na porovnávanie a spájanie údajov s cieľom zvýšiť ponuku európskej štatistiky,

 používania európskeho prístupu k štatistike na rýchlu politickú odpoveď v konkrétnych a riadne odôvodnených prípadoch,

 väčšej integrácie procesov tvorby európskej štatistiky prostredníctvom koordinovaných opatrení EŠS,

 ďalšej harmonizácie štatistických pojmov v rámci štatistických oblastí,

 vytvorenia a zavedenia pružnej referenčnej infraštruktúry IT a technických noriem na zlepšenie interoperability, výmeny údajov a metaúdajov a spoločného modelovania údajov,

 využitia štandardných nástrojov IT v procesoch štatistického podniku,

 vypracovania metodických štandardov v záujme rozsiahlejšieho využívania a väčšej dostupnosti harmonizovaných metodík (vrátane zmiešaného spôsobu prístupov k zberu údajov) a harmonizovaných metaúdajov,

 posilnenej úlohy štatistických registrov podnikov ako miesta, kde sa uchovávajú štatistické jednotky pre všetky štatistiky súvisiace s podnikaním a používajú sa ako zdroj pre národné účty, a

 zlepšenia poskytovania metaúdajov, a to základných informácií o tom, ako sa zbierajú údaje, o kvalite údajov a o metódach použitých na zabezpečenie toho, že používatelia údaje ľahšie pochopia.

Zaistiť správne fungovanie a koherentnosť EŠS prostredníctvom účinnej spolupráce a komunikácie.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 účinnej a efektívnej podpory partnerstva v rámci EŠS,

 určenia a zavedenia procesov na rozdelenie zaťaženia a práce v rámci EŠS a

 ďalšieho rozvoja a sprevádzkovania sietí kolektívnej spolupráce.

4.    Šírenie a komunikácia

Urobiť z EŠS prvý zdroj údajov o európskej štatistike pre všetkých používateľov a najmä pre verejné a súkromné rozhodovacie orgány, a to poskytovaním vysokokvalitných štatistických informačných služieb založených na zásadách voľného a jednoduchého prístupu k európskej štatistike.

Zintenzívnenie a rozšírenie dialógu medzi používateľmi a tvorcami štatistiky s cieľom uspokojiť potreby používateľov týkajúce sa vysokokvalitnej štatistiky. Včasné zapojenie používateľov do nového vývoja je kľúčové pre zlepšenie účinnosti a efektívnosti EŠS.

Rozšíriť a racionalizovať celý rad produktov šírenia s cieľom uspokojiť potreby používateľov pomocou nových technológií.

Zriadiť v rámci EŠS nákladovo efektívnu, integrovanú a bezpečnú infraštruktúru na prístup k dôverným údajom na vedecké účely.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 uznania EŠS za prvý referenčný bod pre používateľov európskej štatistiky,

 zavedenia integrovanej bezpečnej infraštruktúry na prístup k mikroúdajom Únie,

 zavedenia systému na riešenie požiadaviek používateľov na okamžitý prístup a poradenstvo pri interpretácii štatistických informácií,

 prispôsobenia produktov šírenia potrebám používateľov pomocou nových technológií,

 zvýšeného počtu štatistických výstupov o prierezových otázkach,

 intenzívnejšieho používania nových komunikačných technológií a technológií na šírenie (napr. na základe technológie SDMX),

 zvýšenej ponuky súborov mikroúdajov na účely štatistického výskumu v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom o dôvernosti údajov,

 prípravy súborov údajov na uľahčenie použitia štatistických údajov na vzdelávacie a výskumné účely.

5.    Odborná príprava, inovácie a výskum

Uspokojiť potreby vzdelávania a vývoja v rámci EŠS na základe kombinácie kurzov odbornej prípravy a príležitostí na vzdelávanie a vývoj.

Zlepšiť spoluprácu medzi členmi EŠS pri prenose poznatkov a výmene a zavádzaní osvedčených postupov a spoločných inovačných prístupov v tvorbe štatistiky.

Organizovať aktivity, účasť a príspevok výskumných komunít pri zlepšovaní štatistických výrobných reťazcov a kvality oficiálnych štatistických informácií.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 vytvorenia vyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania (napr. magister v odbore oficiálna štatistika),

 ponuky programov odbornej prípravy, ktoré zodpovedajú potrebám používateľov a iných občanov,

 širšieho aplikovania výsledkov výskumných projektov v tvorbe a šírení štatistiky,

 uznania EŠS za referenčný bod pre výskumné komunity v oblasti štatistiky,

 rozsiahleho zapojenia výskumných komunít do výskumných aktivít v oblasti oficiálnej štatistiky a

 používania vhodných nástrojov na výmenu postupov a zavedenie spoločných riešení v rámci EŠS.

III.    PARTNERSTVO

1.    Partnerstvo v rámci EŠS a mimo neho

V duchu partnerstva sú národné štatistické úrady a Komisia (Eurostat) zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskych štatistík.

Zaviesť vylepšený rámec riadenia EŠS.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom revízie nariadenia (ES) č. 223/2009 a rozhodnutia Komisie 2012/504/EÚ zo 17. septembra 2012 o Eurostate ( 14 ).

Posilniť koordinačnú úlohu Komisie (Eurostatu) ako štatistického úradu Európskej únie.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 priradenia Komisie (Eurostatu) v skorom štádiu ku všetkým iniciatívam Komisie v súvislosti so štatistickými aspektmi a

 pravidelných dialógov zainteresovaných strán na najvyššej riadiacej úrovni.

Posilniť spoluprácu s ESCB a európskymi a medzinárodnými organizáciami zapojenými do zostavovania údajov na štatistické alebo administratívne účely prostredníctvom spoločných projektov a koordinovaného rozvoja. Zaistiť súlad medzi normami Únie a medzinárodnými normami.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 zavedenia spoločného rámca kvality pre EŠS a ESCB,

 čoraz väčšieho zapojenia Komisie (Eurostatu) do medzinárodných poradných skupín,

 určenia a zavedenia nových spôsobov spolupráce s cieľom zabezpečiť, aby vývoj v oblasti štatistiky bol dobre koordinovaný medzi medzinárodnými organizáciami a aby sa jeho práca účinne rozdeľovala, a

 zavedenia nových príručiek Systému národných účtov Organizácie Spojených národov, ESA, Systému environmentálnych ekonomických účtov Organizácie Spojených národov, Európskych environmentálnych ekonomických účtov a platobnej bilancie.

Podporovať a zavádzať činnosti v oblasti štatistického poradenstva a štatistickej pomoci v krajinách mimo Únie v súlade s prioritami zahraničnej politiky Únie s osobitným dôrazom na rozširovanie a európsku susedskú politiku.

Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom:

 uplatňovania vedenia EŠS v medzinárodnom priestore,

 dodávania údajov na účely zahraničnej politiky Únie,

 podpory útvarov Komisie pri zavádzaní politík v oblasti rozvoja a medzinárodnej spolupráce, v ich vzťahoch s medzinárodnými organizáciami a v záležitostiach spoločného štatistického záujmu s regiónmi tretích krajín alebo tretími krajinami,

 šírenia relevantných štatistických údajov na podporu procesu rozširovania a rokovaní,

 minimalizovania žiadostí o výnimky od nových členských štátov, ktoré vedú k nedostupnosti údajov,

 vypracovania dohôd a memoránd o porozumení s tretími krajinami,

 vypracovania a realizácie programov technickej spolupráce,

 sústredenia technickej pomoci na harmonizáciu a dodávanie údajov a

 zlepšovania činností spolupráce a koordinácie medzi členmi EŠS.( 1 ) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2012.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

( 3 ) Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 protokolu č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2008, s. 13.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 21.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 76.

( 10 ) Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

( 11 ) Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

( 14 ) Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 49.

Top