Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013H0711-20141003

Odporúčanie Komisie z 3. decembra 2013 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách (Text s významom pre EHP) (2013/711/EÚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03

02013H0711 — SK — 03.10.2014 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ODPORÚČANIE KOMISIE

z 3. decembra 2013

o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách

(Text s významom pre EHP)

(2013/711/EÚ)

(Ú. v. ES L 323 4.12.2013, s. 37)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ODPORÚČANIE KOMISIE z 11. septembra 2014,

  L 272

17

13.9.2014
▼B

ODPORÚČANIE KOMISIE

z 3. decembra 2013

o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách

(Text s významom pre EHP)

(2013/711/EÚ)1. Členské štáty by mali v rozsahu primeranom k ich výrobe, používaniu a spotrebe krmív a potravín vykonávať náhodné monitorovanie prítomnosti dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom.

2. Popri monitorovaní uvedenom v bode 1 by členské štáty mali špeciálne monitorovať prítomnosť dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v nasledujúcich produktoch:

a) vajcia z chovu vo voľnom výbehu;

b) jahňacia a ovčia pečeň;

c) krab čínsky, pokiaľ ide o:

i) svalovinu z končatín (osobitne);

ii) hnedé mäso (osobitne);

iii) celý produkt (pri výpočte sa berú do úvahy hodnoty zistené v svalovine z končatín a hnedom mäse a ich vzájomný pomer);

d) sušené bylinky (krmivo a potraviny);

e) kaolíny používané ako potravinové doplnky.

3. V prípadoch nesúladu s ustanoveniami smernice 2002/32/ES a nariadenia (ES) č. 1881/2006 a v prípadoch zistenia, že hodnoty dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom presahujú akčné hodnoty stanovené v prílohe k tomuto odporúčaniu, pokiaľ ide o potraviny, a v prílohe II k smernici 2002/32/ES, pokiaľ ide o krmivá, členské štáty v spolupráci s hospodárskymi subjektmi:

a) začnú vyšetrovanie s cieľom identifikovať zdroj kontaminácie;

b) prijmú opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdroja kontaminácie.

4. Členské štáty by mali predložiť všetky údaje o výskyte dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v krmivách a potravinách Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Členské štáty by mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty o svojich zisteniach, výsledkoch svojich vyšetrovaní a opatreniach prijatých s cieľom znížiť alebo eliminovať zdroj kontaminácie.

Týmto odporúčaním sa nahrádza odporúčanie 2011/516/EÚ.

▼M1
PRÍLOHA

Na účely prílohy k odporúčaniu 2013/711/EÚ platia tieto vymedzenia pojmov:

a) „dioxíny a furány (WHO-TEQ)“ znamenajú sumu polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), vyjadrenú ako toxický ekvivalent Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím faktorov toxickej ekvivalencie WHO (WHO-TEF);

b) „PCB podobné dioxínom (WHO-TEQ)“ znamenajú sumu polychlórovaných bifenylov (PCB), vyjadrenú ako toxický ekvivalent WHO s použitím WHO-TEF;

c) „WHO-TEF“ znamenajú faktory toxických ekvivalentov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na hodnotenie rizík pre ľudské zdravie vychádzajúce zo záverov stretnutia odborníkov Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (International Programme on Chemical Safety – IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223 – 241 (2006)].Potravina

Akčná hodnota pre dioxíny a furány (WHO-TEQ) (1)

Akčná hodnota pre PCB podobné dioxínom (WHO-TEQ) (1)

Mäso a mäsové výrobky (s výnimkou jedlých vedľajších jatočných produktov) (2) z týchto zvierat:

 

 

— hovädzí dobytok a ovce

— hydina

— ošípané

Zmesové tuky

1,75 pg/g tuku (3)

1,25 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

1,00 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

0,50 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

Svalovina z rýb a produktov rybárstva z farmových chovov

1,50 pg/g čerstvej hmotnosti

2,50 pg/g čerstvej hmotnosti

Surové mlieko (2) a mliečne výrobky (2) vrátane maslového tuku

1,75 pg/g tuku (3)

2,00 pg/g tuku (3)

Slepačie vajcia a vaječné výrobky (2)

1,75 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

Íl ako výživový doplnok

0,50 pg/g čerstvej hmotnosti

0,50 pg/g čerstvej hmotnosti

Obilniny a olejnaté semená

0,50 pg/g čerstvej hmotnosti

0,35 pg/g čerstvej hmotnosti

Ovocie a zelenina (vrátane čerstvých byliniek) (4)

0,30 pg/g čerstvej hmotnosti

0,10 pg/g čerstvej hmotnosti

(1)   Horné hranice koncentrácie: pri výpočte horných hraníc koncentrácie sa vychádza z predpokladu, že všetky hodnoty jednotlivých kongenérov, ktoré sú nižšie, ako je medza stanoviteľnosti, sa rovnajú medzi stanoviteľnosti.

(2)   Potraviny uvedené v tejto kategórii definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)   Akčné hodnoty sa nevzťahujú na potravinové výrobky s obsahom < 2 % tuku.

(4)   V prípade sušeného ovocia a sušenej zeleniny (vrátane sušených byliniek) sa uplatňuje článok 2 nariadenia (ES) č. 1881/2006. V prípade sušených byliniek sa musí zohľadniť koncentračný faktor 7 ako dôsledok sušenia.

Top