EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0354-20220701

Consolidated text: Rozhodnutie Rady 2013/354/SZBP z 3. júla 2013 o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/354/2022-07-01

02013D0354 — SK — 01.07.2022 — 009.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY 2013/354/SZBP

z 3. júla 2013

o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

(Ú. v. ES L 185 4.7.2013, s. 12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE RADY 2014/447/SZBP z 9. júla 2014,

  L 201

28

10.7.2014

►M2

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1064 z 2. júla 2015,

  L 174

21

3.7.2015

►M3

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/1108 zo 7. júla 2016,

  L 183

65

8.7.2016

►M4

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/1194 zo 4. júla 2017,

  L 172

13

5.7.2017

►M5

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/942 z 29. júna 2018,

  L 166

17

3.7.2018

►M6

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/1114 z 28. júna 2019,

  L 176

5

1.7.2019

►M7

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/902 z 29. júna 2020,

  L 207

30

30.6.2020

►M8

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/1066 z 28. júna 2021,

  L 229

13

29.6.2021

►M9

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1018 z 27. júna 2022,

  L 170

76

28.6.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 287, 1.10.2014, s.  32 (2014/447/SZBP)
▼B

ROZHODNUTIE RADY 2013/354/SZBP

z 3. júla 2013

o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)Článok 1

Misia

1.  
Policajná misia Európskej únie na palestínskych územiach, ďalej len EUPOL COPPS, zriadená jednotnou akciou 2005/797/SZBP, pokračuje od 1. júla 2013.
2.  
Misia EUPOL COPPS pôsobí v súlade s poslaním misie stanoveným v článku 2.

▼M1

Článok 2

Poslanie misie

Misia EUPOL COPPS prispieva k vytvoreniu účinných a udržateľných policajných a širších trestnoprávnych opatrení pod palestínskym vedením v súlade s najlepšími medzinárodnými normami a v spolupráci s programami Únie v oblasti budovania inštitúcií, ako aj s ďalším medzinárodným úsilím v širšom kontexte bezpečnostného sektora a reformy trestného súdnictva.

Na tento účel misia EUPOL COPPS:

— 
v súlade so stratégiou v oblasti bezpečnostného sektora pomáha palestínskej civilnej polícii (PCP) pri realizácii strategického plánu PCP prostredníctvom poskytovania poradenstva a mentorstva, najmä vedúcim pracovníkom na okresnej, ústrednej a ministerskej úrovni;
— 
prostredníctvom poskytovania poradenstva a mentorstva, a to aj na ministerskej úrovni, pomáha inštitúciám trestného súdnictva a palestínskej advokátskej komore pri realizácii stratégie v oblasti súdnictva, ako aj pri realizácii rôznych inštitucionálnych plánov, ktoré so stratégiou súvisia;
— 
podľa potreby koordinuje, uľahčuje a poskytuje poradenstvo v súvislosti s pomocou a projektmi, ktoré vykonáva Únia, členské štáty a tretie štáty a ktoré sa týkajú PCP a inštitúcií trestného súdnictva a určuje a vykonáva vlastné projekty v oblastiach relevantných pre misiu EUPOL COPPS a na podporu jej cieľov.

▼B

Článok 3

Preskúmanie

Raz za šesť mesiacov sa v súlade s hodnotiacimi kritériami uvedenými v koncepcii operácií (CONOPS) a operačnom pláne (OPLAN) a pri zohľadnení aktuálneho vývoja v oblasti uskutoční preskúmanie, ktoré umožní podľa potreby upraviť veľkosť a rozsah pôsobnosti misie EUPOL COPPS.

Článok 4

Hierarchia velenia a štruktúra

1.  
Misia EUPOL COPPS má ako operácia krízového riadenia jednotnú hierarchiu velenia.
2.  
Misia EUPOL COPPS je štruktúrovaná v súlade s plánovacími dokumentmi.

Článok 5

Civilný veliteľ operácie

1.  
Civilným veliteľom operácie misie EUPOL COPPS je riaditeľ útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC).
2.  
Civilný veliteľ operácie velí misii EUPOL COPPS a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému riadeniu zo strany PBV a celkovej právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).
3.  
Civilný veliteľ operácie zabezpečuje v súvislosti s vedením operácií riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady i rozhodnutí PBV, a to aj tým, že vedúcemu misie dáva podľa potreby pokyny na strategickej úrovni a poskytuje mu poradenstvo a technickú podporu.
4.  
Civilný veliteľ operácie podáva prostredníctvom VP správy Rade.
5.  
Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu v súlade s vnútroštátnymi predpismi, pod velením dotknutej inštitúcie Únie alebo pod velením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Tieto orgány odovzdajú civilnému veliteľovi operácie operačnú kontrolu (OPCON) nad svojím personálom, tímami a jednotkami.
6.  
Civilný veliteľ operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť náležitej starostlivosti.
7.  
Civilný veliteľ operácie a osobitný zástupca Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 6

Vedúci misie

1.  
Vedúci misie nesie zodpovednosť za misiu, velí jej a riadi ju na mieste pôsobenia a priamo zodpovedá civilnému veliteľovi operácie.
2.  
Vedúci misie je zástupcom misie. Vedúci misie môže na členov personálu misie delegovať úlohy týkajúce sa personálu a finančných záležitostí v rámci svojej celkovej zodpovednosti.
3.  
Vedúci misie velí personálu, tímom a jednotkám prispievajúcich štátov, ako ich pridelil civilný veliteľ operácie, a riadi ich, pričom nesie aj administratívnu a logistickú zodpovednosť okrem iného aj za majetok, zdroje a informácie, ktoré sa misii poskytli.
4.  
Vedúci misie dáva pokyny všetkým členom personálu misie v záujme účinného vedenia misie EUPOL COPPS na mieste pôsobenia a na základe strategických pokynov civilného veliteľa operácie zabezpečuje jej koordináciu a každodenné riadenie.
5.  
Vedúci misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárnu právomoc voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán, dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ.
6.  
Vedúci misie zastupuje misiu EUPOL COPPS v operačnej oblasti a zabezpečuje jej náležité zviditeľňovanie.
7.  
Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi Únie na mieste. Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, OZEÚ pre mierový proces na Blízkom východe politicky usmerňuje vedúceho misie na miestnej úrovni po konzultácii s príslušnými vedúcimi delegácií Únie.

▼M7

8.  
Kauko AALTOMAA je vedúcim misie na obdobie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020.

▼B

Článok 7

Personál misie EUPOL COPPS

1.  
Počet členov personálu misie EUPOL COPPS a ich odborná spôsobilosť sú v súlade s poslaním misie uvedeným v článku 2 a so štruktúrou stanovenou v článku 4.
2.  
Misia EUPOL COPPS tvorí hlavne personál, ktorý vyslali členské štáty, inštitúcie Únie alebo ESVČ. Každý členský štát, inštitúcia Únie alebo ESVČ znáša náklady na každého člena personálu, ktorého vyslali, vrátane platov, zdravotného poistenia, cestovných nákladov do oblasti misie a späť a iných príspevkov okrem diét, ako aj príplatkov za náročnú a rizikovú prácu.
3.  
Misia EUPOL COPPS môže tiež zamestnávať na zmluvnom základe medzinárodný alebo miestny personál, pokiaľ požadované funkcie nemôžu zabezpečovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi, inštitúciami Únie alebo ESVČ.
4.  
Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách, ktoré sa uzavrú medzi misiou EUPOL COPPS a dotknutými členmi personálu.
5.  
V prípade potreby môžu členov personálu misie vyslať aj tretie štáty. Každý vysielajúci tretí štát hradí náklady na všetkých členov personálu, ktorých vyslal, vrátane platov, zdravotného poistenia, príspevkov, poistenia vysokého rizika a cestovných nákladov do oblasti misie a späť.

Článok 8

Postavenie personálu misie EUPOL COPPS

1.  
Štatút personálu misie EUPOL COPPS, podľa potreby vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na vykonanie a plynulý priebeh misie EUPOL COPPS, je predmetom dohody uzavretej podľa článku 37 Zmluvy o EÚ a v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.  
Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré vznesie člen personálu alebo ktoré sa tohto člena týkajú, zodpovedá členský štát, ktorý ho vyslal, alebo inštitúcia Únie alebo ESVČ, ktorá ho vyslala. Členský štát, dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ zodpovedajú za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.  
Misiu politicky kontroluje a strategicky riadi PBV pod vedením Rady a VP. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal na tento účel príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 ZEÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť CONOPS a OPLAN. Zahŕňa tiež právomoci potrebné na neskoršie prijímanie rozhodnutí o vymenovaní vedúceho misie Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie.
2.  
PBV pravidelne podáva správy Rade.
3.  
Civilný veliteľ operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby posielajú PBV správy o oblastiach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.  
Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, možno tretie štáty vyzvať, aby prispeli k misii EUPOL COPPS za predpokladu, že budú znášať náklady na vyslanie personálu vrátane miezd, zdravotného poistenia, príspevkov, poistenia vysokého rizika a cestovných nákladov do oblasti misie a späť a primerane prispejú na prevádzkové náklady misie EUPOL COPPS.
2.  
Tretie štáty, ktoré prispievajú k misii EUPOL COPPS, majú vo vzťahu ku každodennému riadeniu misie rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.
3.  
Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.
4.  
Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohode, ktorá sa uzavrie v súlade s článkom 37 Zmluvy o EÚ, a prípadne v dodatočných technických dojednaniach. Ak Únia a tretí štát uzavrú dohodu, ktorou sa ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte misie EUPOL COPPS sa uplatňujú ustanovenia takejto dohody.

Článok 11

Bezpečnosť

1.  
Civilný veliteľ operácie riadi v súlade s článkom 5 plánovanie bezpečnostných opatrení zo strany vedúceho misie a zabezpečuje ich riadne a účinné vykonávanie v rámci misie EUPOL COPPS.
2.  
Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť misie EUPOL COPPS a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na misiu EUPOL COPPS, v súlade s politikou Únie v oblasti bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v rámci operačnej spôsobilosti podľa hlavy V Zmluvy o EÚ a jej podporných nástrojov.
3.  
Vedúcemu misie pomáha vyšší bezpečnostný úradník misie (SMSO – Senior Mission Security Officer), ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s ESVČ.
4.  
Personál misie EUPOL COPPS sa pred nastúpením do služby zúčastní povinnej bezpečnostnej prípravy v súlade s operačným plánom OPLAN. Pravidelne tiež absolvuje doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktoré organizuje SMSO.

▼M1

5.  
Vedúci misie zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ ( 1 ).

▼M1

Článok 11a

Právne ustanovenia

V miere potrebnej na vykonávanie tohto rozhodnutia má misia EUPOL COPPS právomoc obstarávať služby a dodávky, uzatvárať zmluvy a administratívne dojednania, zamestnávať personál, vlastniť bankové účty, nadobúdať majetok a užívať ho, plniť si záväzky a vystupovať pred súdom ako účastník konania.

▼M1

Článok 12

Finančné ustanovenia

▼M2

1.  
Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS na obdobie od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 je 9 570 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS na obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 je 9 820 000  EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS na obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 je 9 175 000  EUR.

▼M3

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS na obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je 10 320 000  EUR.

▼M4

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS v období od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 je 12 372 000  EUR.

▼M5

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je 12 666 633  EUR.

▼M6

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 je 12 430 000  EUR.

▼M7

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS v období od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 je 12 651 893,91 EUR.

▼M8

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS v období od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 je 12 600 000  EUR.

▼M9

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPOL COPPS v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 je 11 660 000  EUR.

▼M1

2.  
Všetky výdavky sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie. Štátni príslušníci tretích štátov môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže. S výhradou súhlasu Komisie môže misia EUPOL COPPS uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, hostiteľskými stranami, so zúčastnenými tretími štátmi a s inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre misiu EUPOL COPPS.
3.  
Misia EUPOL COPPS zodpovedá za plnenie svojho rozpočtu. Misia EUPOL COPPS na tento účel podpíše dohodu s Komisiou.
4.  
Misia EUPOL COPPS zodpovedá za všetky pohľadávky a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku plnenia mandátu začínajúceho 1. júla 2014, okrem pohľadávok, ktoré sa týkajú závažného porušenia povinností, za ktoré nesie osobnú zodpovednosť vedúci misie.
5.  
Vykonávaním finančných ustanovení nie je dotknutá hierarchia velenia stanovená v článkoch 4, 5 a 6 a operačné požiadavky misie EUPOL COPPS vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

▼C1

6.  
Výdavky sa považujú za oprávnené od 1. júla 2014.

▼M2

Článok 12a

Projektová jednotka

1.  
Misia EUPOL COPPS má projektovú jednotku na identifikáciu a vykonávanie projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi misie a napomáhajú pri plnení jej mandátu. Misia EUPOL COPPS podľa potreby podporuje projekty, ktoré na vlastnú zodpovednosť vykonávajú členské štáty a tretie štáty v oblastiach súvisiacich s misiou EUPOL COPPS a na podporu jej cieľov, a poskytuje v tejto súvislosti poradenstvo.
2.  

S výhradou odseku 3 je misia EUPOL COPPS oprávnená použiť finančné príspevky Únie a členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie určených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti misie EUPOL COPPS, v týchto prípadoch:

a) 

projekt je uvedený vo finančnom výkaze k tomuto rozhodnutiu alebo

b) 

projekt sa do tohto finančného výkazu zahrnie v priebehu plnenia mandátu misie prostredníctvom úpravy na žiadosť veliteľa misie.

Po tom, ako Komisia alebo uvedené členské štáty formálne navrhnú, aby ich finančné prostriedky spravovala misia EUPOL COPPS, táto misia uzavrie s Komisiou alebo týmito štátmi dohodu, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy, pokiaľ ide o reakciu na akúkoľvek sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých v dôsledku konania misie EUPOL COPPS alebo opomenutia z jej strany pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli.

Prispievajúce štáty nesmú v žiadnom prípade brať Úniu alebo VP na zodpovednosť za konanie misie EUPOL COPPS alebo opomenutie z jej strany pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré tieto štáty poskytli.

3.  
Finančné príspevky Únie, členských štátov alebo tretích štátov na projektovú jednotku podliehajú súhlasu PBV.

▼B

Článok 13

Sprístupnenie informácií

1.  
VP je oprávnený podľa potreby a v súlade s operačnými potrebami misie sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré sa vytvorili na účely misie, a to v súlade s ►M1  s rozhodnutím 2013/488/EÚ ◄ .
2.  
V prípade špecifickej a okamžitej operačnej potreby je VP taktiež oprávnený sprístupniť miestnym orgánom utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré sa vytvorili na účely misie, a to v súlade s ►M1  s rozhodnutím 2013/488/EÚ ◄ . Na tento účel sa vypracujú dohody medzi VP a príslušnými miestnymi orgánmi.
3.  
VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu a miestnym orgánom akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o misii EUPOL COPPS a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady ( 2 ).
4.  
VP môže právomoci uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, ako aj oprávnenie uzavierať dohody uvedené v odseku 2, delegovať na osoby, ktoré sú mu podriadené, na civilného veliteľa operácie a/alebo na vedúceho misie.

Článok 14

Monitorovanie

Pre misiu EUPOL COPPS sa aktivuje útvar stáleho monitorovania.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

▼M9

Stráca účinnosť 30. júna 2023.( 1 ) Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).

( 2 ) Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).

Top