EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0070-20130701

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/70/2013-07-01

2012R0070 — SK — 01.07.2013 — 001.003


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 70/2012

z 18. januára 2012

o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 032 3.2.2012, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 191, 17.7.2015, s.  9 (70/2012)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 70/2012

z 18. januára 2012

o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ( 1 ),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave ( 2 ) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, uvedené nariadenie by sa malo z dôvodu prehľadnosti prepracovať.

(2)

V záujme splnenia úloh zverených Komisii v súvislosti so spoločnou dopravnou politikou, by Komisia mala mať k dispozícii porovnateľné, spoľahlivé, zosúladené, pravidelné a komplexné štatistické údaje o rozsahu a rozvoji cestnej nákladnej dopravy vykonávanej vozidlami registrovanými v Únii a o stupni využitia vozidiel zabezpečujúcich túto prepravu.

(3)

Je potrebné zostaviť komplexné regionálne štatistiky týkajúce sa prepravy tovaru a jazdy vozidiel.

(4)

Z tohto dôvodu je vhodné, aby sa zabezpečili údaje o začiatku a konci prepravy tovaru na regionálnej úrovni v rámci Únie na rovnakom základe ako vo vnútroštátnej preprave tovaru a zabezpečili sa väzby medzi prepravou tovaru a jazdami vozidiel pomocou merania stupňa využitia vozidiel vykonávajúcich takúto prepravu.

(5)

V súlade s princípom subsidiarity možnosť vytvárania spoločných štatistických noriem umožňujúcich tvorbu harmonizovaných informácií je lepšie dosiahnuteľná len na úrovni Únie, zatiaľ čo údaje sa môžu zhromažďovať v každom členskom štáte pod vedením orgánov a inštitúcií poverených zostavovaním oficiálnych štatistík.

(6)

Nariadenie Rady (ES) č. 223/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o európskej štatistike ( 3 ) tvorí referenčný rámec pre opatrenia uložené týmto nariadením, a to najmä tie, ktoré sa týkajú prístupu k zdrojom administratívnych údajov, nákladovej efektívnosti použiteľných zdrojov a štatistickej dôvernosti údajov.

(7)

Prenos individuálnych anonymizovaných údajov je potrebný pre odhad celkovej presnosti výsledkov.

(8)

Je dôležité zabezpečiť primerané šírenie štatistických informácií.

(9)

So zreteľom na špecifickú zemepisnú situáciu Malty, krátke vzdialenosti v cestnej doprave, obmedzenú cestnú sieť a neúmerné bremeno, ktoré by zber údajov predstavoval pre maltské orgány, by sa Malte mala poskytnúť výnimka.

(10)

S cieľom zohľadniť hospodársky a technický vývoj by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o aktualizáciu časti 1 prílohy I okrem zmeny voliteľnej povahy požadovaných informácií a prispôsobenie príloh II až VII. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala vhodné konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súčasné, včasné a náležité odoslanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu previesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ( 4 ),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Každý členský štát zostaví pre Úniu štatistiku o preprave tovaru po ceste cestnými nákladnými vozidlami, ktoré sú registrované v danom členskom štáte a o jazdách vykonaných týmito vozidlami.

2.  Toto nariadenie neplatí pre prepravu tovaru po ceste vykonávanú:

a) cestnými nákladnými vozidlami, ktorých povolená hmotnosť alebo rozmery presahujú limity bežne prípustné v danom členskom štáte;

b) poľnohospodárskymi vozidlami, vojenskými vozidlami a vozidlami, ktoré používajú ústredné alebo miestne správne orgány, s výnimkou cestných nákladných vozidiel používaných verejnými podnikmi a najmä železničnými podnikmi.

Každý členský štát môže okrem toho vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia cestné nákladné vozidlá, ktorých užitočná hmotnosť alebo maximálna dovolená hmotnosť je nižšia než určitý limit. Tento limit nesmie presiahnuť 3,5 tony užitočnej hmotnosti alebo 6 ton maximálnej dovolenej hmotnosti jednotlivých motorových vozidiel.

3.  Toto nariadenie neplatí pre Maltu, ak počet cestných nákladných vozidiel evidovaných na Malte, ktoré majú povolenie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy, neprevýši 400. Malta z tohto dôvodu každoročne predkladá Eurostatu informácie o počte cestných nákladných vozidiel, ktoré majú povolenie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy najneskôr do konca marca roku, ktorý nasleduje po roku, za ktorý sa uvádza počet cestných nákladných vozidiel.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„preprava tovaru po ceste“ : celá preprava tovaru realizovaná prostredníctvom cestného nákladného vozidla;

b)

„cestné vozidlo“ : motorom poháňané cestné vozidlo, ktoré sa normálne používa na prepravu osôb alebo tovaru po ceste alebo na ťahanie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo tovaru po ceste;

c)

„cestné vozidlo na prepravu tovaru“ : cestné vozidlo určené výhradne alebo hlavne na prepravu tovaru (nákladný automobil, príves, náves);

d)

„cestné nákladné vozidlo“ : každé jednotlivé cestné vozidlo alebo jazdná súprava cestných vozidiel, t. j. prívesová súprava alebo návesová súprava, ktoré sú určené na prepravu tovaru;

e)

„nákladný automobil“ : cestné vozidlo s pevným rámom určené výhradne alebo hlavne na prepravu tovaru;

f)

„ťahač“ : cestné vozidlo určené výhradne na ťahanie iných cestných vozidiel, ktoré nemajú vlastný pohon (najmä návesov);

g)

„príves“ : cestné vozidlo na prepravu tovaru určené na ťahanie cestným nákladným vozidlom;

h)

„náves“ : cestné vozidlo na prepravu tovaru bez prednej nápravy konštruované tak, že časť vozidla a podstatná časť jeho naloženej hmotnosti spočíva na ťahači;

i)

„návesová súprava“ : ťahač spojený s návesom;

j)

„prívesová súprava“ : cestné nákladné vozidlo spojené s prívesom alebo návesová súprava spojená s ďalším prípojným vozidlom;

k)

„evidované“ :

zapísané do registra cestných vozidiel úradom členského štátu bez ohľadu na to, či je takáto registrácia spojená s vydaním registračnej značky.

V prípade prepravy vykonávanej jazdnou súpravou, t. j. prívesovou súpravou alebo návesovou súpravou, pri ktorej cestné nákladné vozidlo a príves alebo náves sú evidované v rôznych krajinách, sa za krajinu, v ktorej je súprava evidovaná, považuje tá, kde je evidované cestné nákladné vozidlo;

l)

„užitočná hmotnosť“ :

maximálna hmotnosť tovaru deklarovaná príslušným úradom krajiny, v ktorej je vozidlo evidované, ako prípustná.

Keď je cestným nákladným vozidlom prívesová súprava tvorená nákladným automobilom a prívesom, užitočnou hmotnosťou prívesovej súpravy je súčet užitočných hmotností nákladného automobilu a prívesu;

m)

„maximálne dovolená hmotnosť“ : celková hmotnosť vozidla (alebo jazdnej súpravy), keď stojí a je pripravené na jazdu, a hmotnosť nákladu deklarovaná príslušným orgánom krajiny, v ktorej je vozidlo evidované, ako prípustná;

n)

„Eurostat“ : úrad Komisie zodpovedný za plnenie úloh Komisie v oblasti zostavovania štatistík Únie.

Článok 3

Zber údajov

1.  Členské štáty zostavia štatistické údaje týkajúce sa týchto oblastí:

a) vozidlo;

b) jazda;

c) tovar.

2.  Štatistické premenné v každej oblasti, ich vymedzenie a rozlišovacie úrovne použité na ich klasifikáciu sú uvedené v prílohách I až VII.

3.  Pri stanovení metódy, ktorá sa má použiť na zostavovanie štatistických údajov, členské štáty upustia od uplatňovania akýchkoľvek formalít na hraniciach medzi členskými štátmi.

4.  Komisia je splnomocnená prijať v prípade potreby delegované akty v súlade s článkom 8 týkajúce sa aktualizácie časti 1 prílohy I, a to výhradne s cieľom zohľadniť hospodársky a technický vývoj, s výnimkou úpravy nepovinného charakteru požadovaných informácií.

Komisia je splnomocnená prijať v prípade potreby delegované akty v súlade s článkom 8 týkajúce sa úpravy príloh II až VII so zreteľom na hospodársky a technický vývoj.

Komisia pri vykonávaní právomocí podľa tohto odseku zabezpečí, aby žiadne prijaté delegované akty neviedli k výraznému zvýšeniu administratívnej záťaže pre členské štáty a respondentov.

Článok 4

Presnosť štatistických výsledkov

Členské štáty zabezpečia, aby boli ich metódy zberu a spracovávania štatistických údajov koncipované tak, aby štatistické výsledky poskytované podľa tohto nariadenia boli dostatočne presné a poskytovali Komisii porovnateľné, spoľahlivé, zosúladené, pravidelné a komplexné štatistické údaje, ktoré zohľadňujú štrukturálne charakteristiky cestnej dopravy v členských štátoch.

Komisia prijíma na účely prvého odseku prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné technické pravidlá týkajúce sa presnosti požadovaných štatistických údajov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2.

Článok 5

Prenos štatistických výsledkov do Eurostatu

1.  Členské štáty zasielajú Eurostatu každý štvrťrok riadne overené individuálne údaje, ktoré zodpovedajú premenným uvedeným v článku 3 a v prílohe I bez uvedenia názvov, adries a evidenčných čísel.

Súčasne sa pritom podľa potreby zasielajú štatistické údaje týkajúce sa predchádzajúcich štvrťrokov, za ktoré boli odovzdané len predbežné údaje.

2.  Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia týkajúce sa zasielania údajov uvedených v odseku 1 vrátane prípadných štatistických tabuliek vychádzajúcich z týchto údajov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2.

3.  Údaje uvedené v odseku 1 sa zasielajú do piatich mesiacov po uplynutí každého štvrťročného obdobia, za ktoré sa sledujú.

Prvé zaslané údaje sa týkajú prvého štvrťroka 1999.

Článok 6

Šírenie štatistických výsledkov

Štatistické výsledky týkajúce sa prepravy tovaru po ceste sa šíria najneskôr 12 mesiacov po skončení obdobia, na ktoré sa vzťahujú.

Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá šírenia štatistických výsledkov vzťahujúcich sa prepravu tovaru po ceste vrátane štruktúry a obsahu výsledkov, ktoré sa majú šíriť. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2.

Článok 7

Správy

1.  Členské štáty pošlú Eurostatu najneskôr k dátumu, ku ktorému pošlú prvú štvrťročnú informáciu, správu o metódach použitých pri zostavovaní štatistických údajov.

Členské štáty pošlú Eurostatu aj podrobnosti o akýchkoľvek podstatných zmenách v metódach použitých pri zbere štatistických údajov.

2.  Členské štáty poskytnú každý rok Eurostatu informácie o veľkosti vzorky, o miere neodpovedí vo forme štandardných odchýliek alebo intervalov spoľahlivosti, informácie o spoľahlivosti najdôležitejších štatistických výsledkov.

3.  Komisia predloží do 31. decembra 2014 a potom každé tri roky Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Uvedená správa hodnotí najmä kvalitu zasielaných štatistických údajov, metódy zberu údajov a administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov. Správu v prípade potreby dopĺňajú návrhy týkajúce sa úpravy zoznamu premenných, ktoré zohľadňujú zistenia zo súvisiacich projektov, najmä údaje o znečisťovaní ovzdušia emisiami z cestnej nákladnej dopravy.

Článok 8

Výkon delegovanej právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 23. februára 2012. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9

Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1172/98 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHY

Príloha I

ZOZNAM PREMENNÝCH A METODOLOGICKÝ DOPLNOK

Príloha II

KLASIFIKÁCIA KONFIGURÁCIE NÁPRAV

Príloha III

KLASIFIKÁCIA TYPOV JÁZD

Príloha IV

KLASIFIKÁCIA TOVARU

Príloha V

KLASIFIKÁCIA KATEGÓRIÍ NEBEZPEČNÉHO TOVARU

Príloha VI

KLASIFIKÁCIA SPÔSOBU PREPRAVY TOVARU

Príloha VII

KÓDOVANIE MIEST NAKLÁDKY A VYKLÁDKY PODĽA KRAJÍN A REGIÓNOV

Príloha VIII

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Príloha IX

TABUĽKA ZHODY
PRÍLOHA I

Časť 1

ZOZNAM PREMENNÝCH A METODOLOGICKÝ DOPLNOK

A1. Premenné o vozidle

A2. Premenné o jazde

A3. Premenné o tovare (v rámci základnej dopravnej operácie).

A1.   PREMENNÉ O VOZIDLE

Podľa vymedzenia uvedeného v článku 2 písm. d) cestné nákladné vozidlo je každé jednotlivé cestné vozidlo alebo jazdná súprava cestných vozidiel, t. j. prívesová súprava alebo návesová súprava, ktoré sú určené na prepravu tovaru.

O vozidle je potrebné poskytnúť tieto premenné:

1. použiteľnosť vozidla pre kombinovanú dopravu (nepovinný údaj);

2. konfigurácia náprav podľa prílohy II (nepovinný údaj);

3. vek cestného vozidla (nákladného automobilu alebo ťahača) v rokoch (od jeho prvej registrácie);

4. maximálna dovolená hmotnosť v 100 kg;

5. užitočná hmotnosť v 100 kg;

6. kategóriu operátora vozidla podľa NACE Rev. 2 na úrovni triedy (štvormiestne číslo) (nepovinný údaj) ( 5 );

7. typ prepravy tovaru (pre cudzie potreby alebo pre vlastné potreby);

8. celkový počet kilometrov najazdených počas sledovaného obdobia;

8.1. jazdy s tovarom;

8.2. jazdy bez tovaru (vrátane jázd ťahačov bez návesu) (nepovinný údaj);

9. váha vozidla v strate; vlastný výpočet na získanie úplných výsledkov z individuálnych údajov, ak sú údaje získané na základe stratifikovaného výberu.

Konfigurácie náprav

Keď je cestným vozidlom vybraným do zisťovania počas sledovaného obdobia nákladný automobil používaný ako samostatné vozidlo, t. j. bez prívesu, je tento nákladný automobil sám o sebe cestné vozidlo na prepravu tovaru.

Ak je však cestným vozidlom vybraným do zisťovania ťahač – v tomto prípade s pripojeným návesom – alebo ak ide o nákladný automobil s pripojeným prívesom, údaje požadované podľa tohto nariadenia sa týkajú cestného vozidla na prepravu tovaru považovaného za celok (za súpravu). V tomto prípade môže nastať zmena v konfigurácii počas sledovaného obdobia (k nákladnému automobilu sa pripojí príves alebo sa počas obdobia zmení príves, alebo sa mení náves pripojený k ťahaču). V takom prípade sa musia tieto postupné konfigurácie zaznamenať a údaje o vozidle sa musia poskytnúť za každú jazdu. Ak však nie je možné zaznamenať tieto postupné konfigurácie, rozumie sa, že premenné týkajúce sa vozidla, ktoré sa zaznamenajú, sú údaje vzťahujúce sa na konfiguráciu na začiatku prvej jazdy s tovarom, vykonanej počas sledovaného obdobia, alebo na najčastejšie používanú konfiguráciu počas tohto obdobia.

Zmeny v type prepravy

Rovnakým spôsobom treba uviesť typ prepravy tovaru pri každej jazde, či bola vykonaná pre cudzie potreby alebo pre vlastné potreby. Ak však nie je možné zaznamenať tieto zmeny, rozumie sa, že uvedený „typ prepravy“ bude ten, ktorý zodpovedá hlavnému použitiu.

A2.   PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA JAZDY

V priebehu sledovaného obdobia vykonáva cestné nákladné vozidlo jazdy buď prázdne (bez tovaru alebo bez prázdnych obalov na nákladnom automobile, prívese alebo návese, vozidlo je „úplne prázdne“), alebo jazdy s tovarom (buď s tovarom, alebo s prázdnymi obalmi na nákladnom automobile, prívese alebo návese, pričom obaly sa považujú za osobitný druh tovaru). Vzdialenosť jazdy cestného nákladného vozidla s tovarom je vzdialenosť medzi prvým miestom nakládky a posledným miestom vykládky (kde je cestné nákladné vozidlo úplne vyprázdnené). Jazda s tovarom môže preto zahŕňať niekoľko základných dopravných operácií.

O jazde je potrebné poskytnúť tieto premenné:

1. typ jazdy v súlade s klasifikáciou uvedenou v prílohe III;

2. hmotnosť tovaru prepraveného počas jazdy alebo počas každého úseku jazdy, celková hmotnosť v 100 kg;

3. miesto nakládky (cestného nákladného vozidla pre jazdu s tovarom):

 vymedzenie pojmu: miesto nakládky je prvé miesto, na ktorom je tovar naložený na cestné nákladné vozidlo, ktoré bolo predtým úplne prázdne (alebo keď je ťahač pripojený k naloženému návesu). V prípade jazdy bez tovaru je to miesto vykládky predchádzajúcej jazdy s tovarom („miesto začiatku jazdy bez tovaru“),

 kódovanie: miesto nakládky sa kóduje podľa prílohy VII;

4. miesto vykládky (cestného nákladného vozidla pre jazdu s tovarom):

 vymedzenie pojmu: miesto vykládky je posledné miesto, na ktorom je tovar vyložený z cestného nákladného vozidla, ktoré je potom úplne prázdne (alebo keď je ťahač odpojený od naloženého návesu). V prípade jazdy bez tovaru je to miesto nakládky následnej jazdy s tovarom („miesto ukončenia jazdy bez tovaru“),

 kódovanie: miesto vykládky sa kóduje podľa prílohy VII;

5. prepravná vzdialenosť: skutočná vzdialenosť okrem úseku, na ktorom je cestné nákladné vozidlo prepravované iným dopravným prostriedkom;

6. tonokilometre uskutočnené počas jazdy;

7. tranzitné krajiny (maximálne päť), kódované podľa prílohy VII;

8. prípadné miesto naloženia cestného vozidla na iný dopravný prostriedok podľa prílohy VII (nepovinný údaj);

9. prípadné miesto vyloženia cestného vozidla z iného dopravného prostriedku podľa prílohy VII (nepovinný údaj);

10. stupeň zaťaženia cestného nákladného vozidla počas príslušnej jazdy so zreteľom na maximálne využiteľný ložný priestor „plne naložené“ (postup 2) alebo „neúplne naložené“ (postup 1), (postup 0 = dohodnutý pre jazdy bez tovaru) (nepovinný údaj).

A3.   PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA TOVARU (v rámci základnej dopravnej operácie)

Počas jazdy s tovarom sa môže vykonať niekoľko základných dopravných operácií, pričom základná dopravná operácia je vymedzená ako preprava jedného druhu tovaru (vymedzené s odkazom na príslušnú úroveň klasifikácie) medzi jeho miestom nakládky a vykládky.

O základnej dopravnej operácii v priebehu jazdy s tovarom je potrebné poskytnúť tieto premenné:

1. druh tovaru podľa stupňa divízií uvedených v príslušnej klasifikácii (pozri prílohu IV);

2. hmotnosť tovaru: celková hmotnosť v 100 kg;

3. ak je potrebné, kód klasifikácie nebezpečného tovaru podľa hlavných kategórií smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru ( 6 ) uvedený v prílohe V tohto nariadenia;

4. spôsob prepravy tovaru podľa prílohy VI (nepovinný údaj);

5. miesto nakládky tovaru kódované podľa prílohy VII;

6. miesto vykládky tovaru kódované podľa prílohy VII;

7. prepravná vzdialenosť: skutočná vzdialenosť okrem úseku, na ktorom je cestné nákladné vozidlo prepravované iným dopravným prostriedkom.

Prepravy vykonávané v priebehu typu jazdy so „zvozom alebo rozvozom“ (typ jazdy 3)

Pri tomto type jazdy, ktorá zahŕňa niekoľko miest nakládky a/alebo vykládky, je prakticky nemožné požadovať od dopravných operátorov, aby uviedli základné dopravné operácie.

V prípade takýchto jázd sa vychádza z údajov o jazde pri vykonávaní fiktívnej základnej dopravnej operácie.

Každý členský štát informuje Komisiu o svojom vymedzení tohto typu jazdy a vysvetlí zjednodušené predpoklady, ktoré použil pri zbere údajov o príslušných dopravných operáciách.

Časť 2

METODOLOGICKÝ DOPLNOK

Jazdy s tovarom a základné dopravné operácie

Podľa dotknutého členského štátu sa zber informácií o doprave vykonáva na základe:

 údajov o každej základnej dopravnej operácii s tovarom (s doplnkovými informáciami o prázdnych jazdách),

 alebo popisom jázd vykonaných vozidlom pri zabezpečovaní týchto základných dopravných operácií.

Vo väčšine prípadov sa pri jazde s tovarom vykonáva len jedna základná dopravná operácia, t. j.:

 je naložený len jeden druh tovaru (podľa používanej klasifikácie tovaru, v tomto prípade 20 divízií odvodených z klasifikácie NST) ( 7 ),

 existuje jedno miesto nakládky tovaru,

 existuje jedno miesto vykládky tovaru.

V tomto prípade sú použité dve metódy úplne rovnocenné a informácie získané jednou alebo druhou metódou sa vzťahujú:

 nielen na prepravu tovaru (všetky základné dopravné operácie s tovarom),

 ale aj na jazdy vozidiel vykonávajúcich túto prepravu spolu s podrobnosťami o kapacite vozidiel a o využití tejto kapacity (jazdy s tovarom so stupňom zaťaženia; prázdne jazdy).

Podľa tohto nariadenia sa musí popísať preprava tovaru ako aj jazdy vozidiel, je však nežiaduce príliš zaťažovať dopravných operátorov nadmerným štatistickým zisťovaním a požadovať od nich podrobnú charakterizáciu prepravy tovaru a jázd vozidiel.

Štatistické úrady členských štátov (NSO) musia pri zaznamenávaní výkazov rekonštruovať údaje, ktoré sa výslovne nevyžadujú od dopravných operátorov v rámci informácií zhromažďovaných na základe „základných dopravných operácií“ alebo „jázd vozidiel“.

Problém vznikne vtedy, keď sa niekoľko základných dopravných operácií vykonáva v rámci jednej jazdy s tovarom, pretože:

 existuje niekoľko miest nakládky a/alebo vykládky tovaru (ich počet je limitovaný, inak by mohlo ísť o jazdu so zvozom alebo rozvozom, ktoré podliehajú špeciálnemu režimu). V tomto prípade sa zaznamená týchto niekoľko miest nakládky a/alebo vykládky, aby sa mohli správne vypočítať tonokilometre vykonané počas jazdy a štatistický úrad mohol na základe toho rekonštruovať základné dopravné operácie,

 a/alebo

 existuje niekoľko rôznych druhov tovarov prepravovaných počas jazdy s tovarom a táto skutočnosť sa vo všeobecnosti nezaznamenáva v štatistike, pretože sa vyžaduje len jeden alebo hlavný druh tovaru. V tomto prípade sa akceptuje skutočnosť, že sa zodpovedajúca informácia stráca, a členské štáty, ktoré tento zjednodušený spôsob používajú, to výslovne Komisii oznámia.
PRÍLOHA II

KLASIFIKÁCIA KONFIGURÁCIE NÁPRAV

Keď sa použije jazdná súprava, za konfiguráciu náprav sa považuje celkový počet náprav, t. j. nápravy nákladného automobilu alebo ťahača spolu s nápravami prívesu alebo návesu.

Rozlišujú sa tieto kategórie náprav: 

Kódovanie

1.  Počet náprav jednotlivého vozidla (nákladné automobily):

2

120

3

130

4

140

iný

199

2.  Počet náprav jazdnej súpravy: nákladný automobil a príves:

2 + 1

221

2 + 2

222

2 + 3

223

3 + 2

232

3 + 3

233

iný

299

3.  Počet náprav jazdnej súpravy: ťahač a náves:

2 + 1

321

2 + 2

322

2 + 3

323

3 + 2

332

3 + 3

333

iný

399

4.  Samotný ťahač

499
PRÍLOHA III

KLASIFIKÁCIA TYPOV JÁZD

1. Jazda s tovarom obsahujúca jednu základnú dopravnú operáciu.

2. Jazda s tovarom obsahujúca niekoľko základných dopravných operácií, ktoré sa nepovažujú za jazdu so zvozom alebo rozvozom.

3. Jazda s tovarom so zvozom alebo rozvozom.

4. Jazda bez tovaru.
PRÍLOHA IVKLASIFIKÁCIA TOVARU

NST 2007

Divízia

Opis

01

Výrobky poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva; ryby a ostatné rybie výrobky

02

Čierne uhlie a lignit; surová ropa a zemný plyn

03

Kovové rudy a ostatné nerastné suroviny; rašelina; urán a tórium

04

Potravinové výrobky, nápoje a tabak

05

Textílie a textilné výrobky; koža a kožené výrobky

06

Drevo a výrobky z dreva a korku (okrem nábytku); výrobky zo slamy a prúteného materiálu; buničina, papier a výrobky z papiera; tlačoviny a záznamové médiá

07

Koks a rafinérske ropné výrobky

08

Chemikálie, chemické výrobky a syntetické vlákna; guma a plastové výrobky; jadrové palivá

09

Ostatné nekovové minerálne výrobky

10

Základné kovy; kovové výrobky, okrem strojov a zariadení

11

Stroje a zariadenia inde neuvedené; kancelárske stroje a počítače; elektrické stroje a prístroje inde neuvedené; rozhlasové, televízne a komunikačné zariadenia a prístroje; zdravotnícke, presné a optické prístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravné zariadenia

13

Nábytok; ostatné výrobky inde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunálny odpad a iný odpad

15

Listy, balíky

16

Zariadenia a materiály používané pri preprave tovaru

17

Tovar prepravovaný počas sťahovania domácností a kancelárií; batožina prepravovaná oddelene od cestujúcich; motorové vozidlá prepravované na opravu; ostatný nepredajný tovar inde neuvedený

18

Zberný tovar: rôznorodý tovar, ktorý sa prepravuje spoločne

19

Neidentifikovateľný tovar: tovar, ktorý z nejakého dôvodu nemôže byť identifikovaný, a preto zaradený do skupín 1 – 16

20

Ostatný tovar inde neuvedený
PRÍLOHA V

KLASIFIKÁCIA KATEGÓRIÍ NEBEZPEČNÉHO TOVARU

1

Výbušné látky a predmety

2

Stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny

3

Horľavé kvapaliny

4.1

Horľavé pevné látky

4.2

Samozápalné látky

4.3

Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

5.1

Okysličovacie látky

5.2

Organické peroxidy

6.1

Jedovaté látky

6.2

Infekčné látky

7

Rádioaktívny materiál

8

Žieravé látky

9

Rôzne nebezpečné látky a predmety
PRÍLOHA VI

KLASIFIKÁCIA SPÔSOBU PREPRAVY TOVARU ( 8 )

0

Tekutý tovar (nebalený)

1

Pevný voľne uložený tovar (nebalený)

2

Veľké nákladné kontajnery

3

Ostatné nákladné kontajnery

4

Tovar na paletách

5

Tovar vo zväzkoch

6

Vozidlá s vlastným pohonom

7

Vozidlá bez vlastného pohonu

8

(Vyhradené)

9

Iné spôsoby prepravy tovaru
PRÍLOHA VII

KÓDOVANIE MIEST NAKLÁDKY A VYKLÁDKY PODĽA KRAJÍN A REGIÓNOV

1. Miesta nakládky a vykládky sa kódujú takto:

a) regionálne členenie na úrovni 3 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistiku (NUTS) členských štátov;

b) zoznam správnych regiónov poskytnutý dotknutými tretími krajinami v prípade štátov, ktoré nie sú členmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), ale sú jej zmluvnými stranami, t. j. Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom;

c) dvojmiestne kódy podľa ISO 3166 pre ostatné tretie krajiny. Najčastejšie používané kódy sú uvedené v tabuľke v bode 2 písm. b) tejto prílohy.

2. Na kódovanie tranzitných krajín (bod 7 prílohy I, časť A2) sa použijú tieto kódy krajín:

a) dvojmiestna časť kódov NUTS podľa nasledujúcej tabuľky pre členské štáty;

b) dvojmiestne kódy podľa ISO 3166 pre všetky ostatné krajiny. Najčastejšie používané kódy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

TABUĽKA KÓDOV KRAJÍNa)  Členské štáty (zodpovedá dvojmiestnym NUTS kódom krajín)

Názov krajiny

Kód

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Nemecko

DE

Estónsko

EE

Írsko

IE

Grécko

►C1  EL ◄

Španielsko

ES

Francúzsko

FR

▼M1

Chorvátsko

HR

▼B

Taliansko

IT

Cyprus

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Luxembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Holandsko

NL

Rakúsko

AT

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Fínsko

FI

Švédsko

SE

Spojené kráľovstvo

UK

Poznámka: krajiny podľa oficiálneho poradia Európskej únie.b)  Ostatné krajiny (dvojmiestne kódy podľa ISO 3166)

Názov krajiny

Kód

Albánsko

AL

Bosna a Hercegovina

BA

Bielorusko

BY

Švajčiarsko

CH

▼M1 —————

▼B

Island

IS

Lichtenštajnsko

LI

Moldavská republika

MD

Čierna hora

ME

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

MK (1)

Nórsko

NO

Ruská federácia

RU

Srbsko

RS

Turecko

TR

Ukrajina

UA

(1)   Provizórny kód, ktorým nie je dotknutá konečná klasifikácia tejto krajiny, ktorá bude dohodnutá po ukončení prebiehajúcich rokovaní v tejto veci v rámci Organizácie Spojených národov.

Poznámka: krajiny zoradené podľa kódov.
PRÍLOHA VIIIZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Nariadenie Rady (ES) č. 1172/98

(Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2691/1999

(Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 39)

 

Bod 10.15 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 561)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

Iba príloha II, bod 27

Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1)

Iba príloha, bod 8.5

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006

(Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1)

Iba článok 13

Nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2007

(Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2007, s. 14)

Iba článok 2

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 399/2009

(Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 9)

 
PRÍLOHA IXTABULKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1172/98

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 prvá až štrnásta zarážka

článok 2 písmená a) až n)

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5 odseky 1, 2 a 3

článok 5 odseky 1, 2 a 3

článok 5 odsek 4

článok 5 odsek 5

článok 6

článok 6

článok 7 odseky 1 a 2

článok 7 odseky 1 a 2

článok 7 odsek 3

článok 8

článok 8

článok 10 odseky 1 a 2

článok 9 odseky 1 a 2

článok 10 odsek 3

článok 11

článok 10

článok 12

článok 11

prílohy A až G

prílohy I až VII

príloha VIII

príloha IX( 1 ) Pozícia Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. decembra 2011.

( 2 ) Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

( 5 ) Štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskej únii.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13.

( 7 ) NST: Jednotná nomenklatúra tovaru pre štatistiku prepravy.

( 8 ) Organizácia Spojených národov, Európska hospodárska komisia – Kódy pre typy nákladu, balenia a obalových materiálov, odporúčanie 21 prijaté Pracovnou skupinou pre uľahčenie postupov v medzinárodnom obchode, Ženeva, marec 1986.

Top