EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0484-20161217

Consolidated text: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. augusta 2012 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Uruguajskej východnej republiky, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov [oznámené pod číslom C(2012) 5704] (Text s významom pre EHP) (2012/484/EÚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/484/2016-12-17

02012D0484 — SK — 17.12.2016 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. augusta 2012

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Uruguajskej východnej republiky, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov

[oznámené pod číslom C(2012) 5704]

(Text s významom pre EHP)

(2012/484/EÚ)

(Ú. v. ES L 227 23.8.2012, s. 11)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2295 Text s významom pre EHP zo 16. decembra 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. augusta 2012

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Uruguajskej východnej republiky, pokiaľ ide o automatizované spracovanie osobných údajov

[oznámené pod číslom C(2012) 5704]

(Text s významom pre EHP)

(2012/484/EÚ)Článok 1

1.  Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES sa Uruguajská východná republika považuje za krajinu, ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie.

2.  V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa uvádza orgán dohľadu Uruguajskej východnej republiky zodpovedný za uplatňovanie noriem právnej ochrany v Uruguajskej východnej republike.

▼M1

Článok 2

Keď príslušné orgány členských štátov uplatnia svoje právomoci podľa článku 28 ods. 3 smernice 95/46/ES, dôsledkom čoho je pozastavenie alebo trvalý zákaz tokov údajov do Uruguajskej východnej republiky v záujme ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, príslušný členský štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, ktorá príslušné informácie postúpi ostatným členským štátom.

Článok 3

1.  Komisia bude priebežne monitorovať vývoj právneho poriadku v Uruguajskej východnej republike, ktorý by mohol ovplyvniť fungovanie tohto rozhodnutia, a to vrátane vývoja súvisiaceho s prístupom k osobným údajom zo strany verejných orgánov, s cieľom posúdiť, či Uruguajská východná republika aj naďalej zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

2.  Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch, v ktorých konanie orgánov zodpovedných za zabezpečenie dodržiavania normy na ochranu v Uruguajskej východnej republike takýto súlad nedokáže zaručiť.

3.  Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o všetkých náznakoch, že zásahy orgánov verejnej moci v Uruguajskej východnej republike zodpovedných za národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné verejné záujmy do práv fyzických osôb na ochranu osobných údajov presahujú rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné, alebo že neexistuje účinná právna ochrana pred takými zásahmi.

4.  Keď dôkazy potvrdzujú, že už nie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany vrátane situácií uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, Komisia bude informovať príslušný úrad v Uruguajskej východnej republike a v prípade potreby predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť alebo pozastaviť toto rozhodnutie, alebo obmedziť jeho pôsobnosť.

▼B

Článok 4

Komisia monitoruje vykonávanie tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý by mohol ovplyvniť zistenie uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana v Uruguajskej východnej republike je primeraná v zmysle článku 25 smernice 95/46/ES, a akéhokoľvek dôkazu o tom, že toto rozhodnutie sa vykonáva diskriminačným spôsobom.

Článok 5

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do troch mesiacov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
PRÍLOHA

Príslušný orgán dohľadu, na ktorý sa odkazuje v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP),

Andes 1365, Piso 8

Tel. +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

E-mail: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx.

Sťažnosti on-line: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx.

Webová stránka: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx.

Top