EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1178-20140403

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011 , ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2014-04-03

2011R1178 — SK — 03.04.2014 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011

z 3. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 311, 25.11.2011, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 290/2012 z 30. marca 2012,

  L 100

1

5.4.2012

►M2

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 70/2014 z 27. januára 2014,

  L 23

25

28.1.2014

►M3

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 245/2014 z 13. marca 2014,

  L 74

33

14.3.2014
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011

z 3. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES ( 1 ), a najmä na jeho článok 7 ods. 6, článok 8 ods. 5 a článok 10 ods. 5,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (ES) č. 216/2008 je stanoviť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Európe. Týmto nariadením sa zabezpečujú prostriedky dosiahnutia tohto cieľa a ďalších cieľov v oblasti bezpečnosti civilného letectva.

(2)

Piloti zapojení do prevádzky niektorých lietadiel, ako aj zariadenia používané pri výcviku simulácie letu a osoby a organizácie zapojené do výcviku, skúšania alebo kontroly týchto pilotov musia spĺňať príslušné základné požiadavky ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podľa uvedeného nariadenia by piloti, ako aj osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na ich výcviku, mali na základe zistenia, že spĺňajú základné požiadavky, získať osvedčenie.

(3)

Pilotom by sa podobne mali vydať osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti a poverení leteckí lekári zodpovední za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pilotov by mali získať osvedčenia na základe zistenia, že spĺňajú príslušné základné požiadavky. V nariadení (ES) č. 216/2008 sa však predpokladá, že za určitých podmienok môžu všeobecní praktickí lekári pôsobiť ako poverení leteckí lekári, ak je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(4)

Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na prevádzke niektorých lietadiel, musia spĺňať príslušné základné požiadavky ustanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podľa uvedeného nariadenia by palubní sprievodcovia mali byť pravidelne hodnotení z hľadiska ich zdravotnej spôsobilosti bezpečne vykonávať im pridelené bezpečnostné úlohy. Dodržiavanie sa musí preukázať príslušným hodnotením založeným na najlepšej letecko-lekárskej posudkovej praxi.

(5)

V nariadení (ES) č. 216/2008 sa od Komisie požaduje, aby prijala potrebné vykonávacie predpisy na stanovenie podmienok osvedčovania pilotov ako aj osôb, ktoré sa podieľajú na ich výcviku, skúšaní alebo kontrole, potvrdzovania palubných sprievodcov, ako aj posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti.

(6)

Mali by sa ustanoviť požiadavky a postupy týkajúce sa prevodu národných preukazov spôsobilosti pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných technikov na preukazy spôsobilosti pilotov, aby sa zabezpečilo, že im umožnia vykonávať ich činnosti za harmonizovaných podmienok. Kvalifikácia na vykonávanie skúšok pilotáže by sa tiež mala previesť v súlade s týmto nariadením.

(7)

Členské štáty by mali mať možnosť prijímať preukazy spôsobilosti vydané tretími krajinami, ak je možné zaručiť rovnocennú úroveň bezpečnosti v porovnaní s úrovňou stanovenou v nariadení (ES) č. 216/2008. Mali by sa ustanoviť podmienky prijímania preukazov spôsobilosti vydaných tretími krajinami.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby sa na účely získania preukazu spôsobilosti pilotov mohol zohľadniť výcvik, ktorý sa začal pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, by sa mali ustanoviť podmienky uznávania už ukončeného výcviku. Takisto by sa mali ustanoviť podmienky uznávania preukazov spôsobilosti vojenských pilotov.

(9)

Je potrebné poskytnúť leteckému priemyslu a správnym orgánom členských štátov dostatok času na prispôsobenie sa novému regulačnému rámcu, aby členské štáty mali čas na vydanie osobitných druhov preukazov spôsobilosti pilotov a osvedčení o zdravotnej spôsobilosti, na ktoré sa nevzťahuje „JAR“, a aby mohli za určitých podmienok uznať platnosť vydaných preukazov spôsobilosti a osvedčení, ako aj letecko-lekárskych hodnotení uskutočnených pred uplatňovaním tohto nariadenia.

(10)

Smernica Rady 91/670/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní licencií leteckého personálu pre výkon činností v civilnom letectve ( 2 ) sa zrušuje v súlade s článkom 69 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008. Opatrenia prijaté v tomto nariadení sa považujú za zodpovedajúce opatrenia.

(11)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod a vysokú jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Únii by mali vykonávacie opatrenia odzrkadľovať najnovší stav techniky vrátane najlepších postupov, ako aj vedecký a technický pokrok v oblasti výcviku pilotov a zdravotnej spôsobilosti posádky lietadla. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zohľadniť aj technické požiadavky a administratívne postupy, na ktorých sa do 30. júna 2009 dohodlo v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ďalej len „ICAO“ International Civil Aviation Organisation) a Spojených leteckých úradov, ako aj platné právne predpisy týkajúce sa konkrétneho prostredia v jednotlivých štátoch.

(12)

Agentúra pripravila návrh vykonávacích pravidiel a predložila ho v podobe stanoviska Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá:

1. pre rôzne kvalifikačné kategórie pre preukazy spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia preukazov spôsobilosti, oprávnení a povinností držiteľov preukazov spôsobilosti, podmienky prevodu existujúcich národných preukazov spôsobilosti pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných technikov, ako aj podmienky uznávania preukazov spôsobilosti z tretích krajín;

2. osvedčovania osôb zodpovedných za poskytovanie leteckého výcviku alebo výcviku simulácie letu, ako aj posudzovania zručností pilotov;

3. pre rôzne zdravotné osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti, oprávnení a povinností držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti, ako aj podmienky prevodu národných osvedčení zdravotnej spôsobilosti na bežne uznávané osvedčenia zdravotnej spôsobilosti;

4. osvedčovania poverených leteckých lekárov, ako aj podmienky, za ktorých môžu všeobecní praktickí lekári pôsobiť ako poverení leteckí lekári;

5. pravidelného posudzovania zdravotnej spôsobilosti palubných sprievodcov, ako aj kvalifikácie osôb zodpovedných za posudzovanie;

▼M1

6. podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení pre palubných sprievodcov, ako aj oprávnenia a povinnosti držiteľov osvedčení pre palubných sprievodcov;

7. podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení výcvikových organizácií pre pilotov a poverených zdravotníckych zariadení, ktoré sa podieľajú na kvalifikovaní a posudzovaní zdravotnej spôsobilosti posádok lietadiel civilného letectva;

8. požiadavky na osvedčovanie výcvikových zariadení na simuláciu letu a na organizácie, ktoré prevádzkujú a používajú tieto zariadenia;

9. požiadavky na administratívny systém a systém riadenia, ktoré musia spĺňať členské štáty, agentúra a organizácie v súvislosti s pravidlami uvedenými v odsekoch 1 až 8.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „preukaz spôsobilosti podľa časti FCL“ znamená preukaz spôsobilosti letovej posádky, ktorý spĺňa požiadavky prílohy I;

2. „JAR“ znamenajú spoločné letecké predpisy (Joint Aviation Requirements) prijaté Spojenými leteckými úradmi platné k 30. júnu 2009;

3. „preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL – Light aircraft pilot licence)“ znamená preukaz spôsobilosti pre rekreačných pilotov uvedený v článku 7 nariadenia (ES) č. 216/2008;

4. „preukaz spôsobilosti v súlade s JAR“ znamená preukaz spôsobilosti pilota a pripojené kvalifikačné kategórie, osvedčenia, povolenia a/alebo kvalifikácie, ktoré sú vydané alebo uznané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odzrkadľujúcimi JAR a postupmi členským štátom, ktorý implementoval príslušné JAR, pričom tento preukaz spôsobilosti bol v súvislosti s takýmito JAR odporučený na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov;

5. „preukaz spôsobilosti v nesúlade s JAR“ znamená preukaz spôsobilosti pilota vydaný alebo uznaný členským štátom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorý nebol odporučený na vzájomné uznanie v súvislosti s príslušnými JAR;

6. „zápočet“ znamená uznanie predchádzajúcej praxe alebo kvalifikácie;

7. „správa o zápočte“ znamená správu, na základe ktorej sa môže uznať predchádzajúca prax alebo kvalifikácia;

8. „správa o prevode“ znamená správu, na základe ktorej sa môže preukaz spôsobilosti zmeniť na preukaz spôsobilosti podľa časti FCL;

9. „osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pilota a osvedčenie povereného leteckého lekára v súlade s JAR“ znamená osvedčenie, ktoré je vydané alebo uznané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odzrkadľujúcimi JAR a postupmi členským štátom, ktorý implementoval príslušné JAR, pričom tieto osvedčenia boli v súvislosti s takýmito JAR odporučené na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov;

10. „osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pilota a osvedčenie povereného leteckého lekára v nesúlade s JAR“ znamená osvedčenie vydané alebo uznané členským štátom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré nebolo odporučené na vzájomné uznanie v súvislosti s príslušnými JAR;

▼M1

11. „Palubný sprievodca“ je primerane kvalifikovaný člen posádky, iný, ako je člen letovej posádky alebo technickej posádky, ktorého prevádzkovateľ poveril úlohami súvisiacimi s bezpečnosťou cestujúcich a letu počas prevádzky;

12. „Posádka“ je letová posádka a palubní sprievodcovia;

13. „Osvedčenie, povolenie alebo organizácia v súlade s JAR“ je osvedčenie alebo povolenie, ktoré v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odrážajúcimi jednotné letecké predpisy (JAR) a postupy vydal alebo uznal členský štát, ktorý vykonával príslušné JAR, alebo organizácia osvedčená, povolená, registrovaná alebo uznaná členským štátom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odrážajúcimi jednotné letecké predpisy (JAR) a postupy, pričom toto osvedčenie, povolenie alebo organizácia boli odporúčané na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov vo vzťahu k týmto JAR.

▼M3

Článok 3

Udeľovanie preukazov spôsobilosti a osvedčení zdravotnej spôsobilosti pilotom

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 tohto nariadenia, piloti lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 216/2008 musia spĺňať technické požiadavky a administratívne postupy stanovené v prílohe I a prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.  Bez ohľadu na oprávnenia držiteľov preukazov spôsobilosti vymedzených v prílohe I k tomuto nariadeniu, držitelia preukazov spôsobilosti pilotov vydaných v súlade s podčasťou B alebo C prílohy I k tomuto nariadeniu môžu vykonávať lety uvedené v článku 6 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 965/2012. Týmto nie je dotknuté dodržiavanie akýchkoľvek ďalších požiadaviek na prepravu cestujúcich alebo vykonávanie obchodnej leteckej prevádzky vymedzených v podčasti B alebo C prílohy I k tomuto nariadeniu.

▼B

Článok 4

Existujúce národné preukazy spôsobilosti pilota

1.  Preukazy spôsobilosti v súlade s JAR vydané alebo uznané členským štátom pred ►M1  uplatňovaním tohto nariadenia ◄ sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením. Členské štáty najneskôr ►M1  8. apríla 2018 ◄ nahradia tieto preukazy spôsobilosti preukazmi spôsobilosti, ktoré vyhovujú formátu ustanovenému v Časti ARA.

2.  Preukazy spôsobilosti v nesúlade s JAR vrátane všetkých súvisiacich kvalifikačných kategórií, osvedčení, povolení a/alebo kvalifikácií vydaných alebo uznaných členským štátom pred uplatniteľnosťou tohto nariadenia zmení členský štát, ktorý preukaz spôsobilosti vydal, na preukazy spôsobilosti podľa Časti FCL.

3.  Preukazy spôsobilosti v nesúlade s JAR sa prevedú na preukazy spôsobilosti podľa časti FCL a súvisiace kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia v súlade:

a) s ustanoveniami prílohy II alebo

b) s prvkami stanovenými v správe o prevode.

4.  Správa o prevode:

a) musí byť vypracovaná členským štátom, ktorý vydal preukaz spôsobilosti pilota, po porade s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“);

b) opisuje vnútroštátne požiadavky, na základe ktorých boli vydané preukazy spôsobilosti pilota;

c) opisuje rozsah oprávnení, ktoré boli poskytnuté pilotom;

d) uvádza, za ktoré požiadavky v prílohe I sa má poskytnúť zápočet;

e) uvádza všetky obmedzenia, ktoré je potrebné zahrnúť do preukazov spôsobilosti podľa časti FCL, a všetky požiadavky, ktoré musí pilot spĺňať, aby sa tieto obmedzenia zrušili.

5.  V správe o prevode sa uvedú kópie všetkých dokumentov potrebných na preukázanie prvkov stanovených v písmenách a) až e) odseku 4 vrátane kópií príslušných vnútroštátnych požiadaviek a postupov. Pri vypracovaní správy o prevode sa členské štáty v rámci možností usilujú umožniť pilotom zachovať si svoj aktuálny rozsah činností.

6.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 3, držiteľom osvedčenia inštruktora kvalifikačnej kategórie na triedu alebo osvedčenia examinátora, ktorí majú oprávnenia na jednopilotné vysokovýkonné lietadlá so zložitou konštrukciou, sa tieto oprávnenia prevedú na osvedčenie inštruktora kvalifikačnej kategórie na triedu alebo osvedčenie examinátora pre jednopilotné letúny.

7.  Členský štát môže za týchto podmienok povoliť žiakovi-pilotovi využívať bez dohľadu obmedzené oprávnenia predtým, ako splní všetky tieto požiadavky potrebné na vydanie LAPL:

a) oprávnenia musia byť obmedzené na územie členského štátu alebo jeho časť;

b) oprávnenia musia byť obmedzené na ohraničenú geografickú oblasť, na jednomotorové piestové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou nepresahujúcou 2 000 kg a nesmú sa týkať prepravy cestujúcich;

c) tieto povolenia sa vydávajú na základe konkrétneho posúdenia ohrozenia bezpečnosti, ktoré vykonáva inštruktor v zmysle koncepčného posúdenia ohrozenia bezpečnosti, ktoré vykonáva členský štát;

d) členský štát predkladá Komisii a agentúre pravidelné správy každé tri roky.

▼M3

8.  Do 8. apríla 2019 môže členský štát vydať pilotovi povolenie na využívanie špecifikovaných vymedzených oprávnení na lietanie s letúnmi podľa pravidiel letu podľa prístrojov predtým, ako pilot splní všetky požiadavky potrebné na vydanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie v súlade s týmto nariadením, a to pri dodržaní týchto podmienok:

a) členský štát vydá takéto povolenia, iba ak je to odôvodnené na základe osobitnej miestnej potreby, ktorú nemožno uspokojiť kvalifikačnými kategóriami stanovenými podľa tohto nariadenia;

b) rozsah pôsobnosti oprávnení udelených na základe povolenia musí byť založený na posúdení ohrozenia bezpečnosti, ktoré vykoná členský štát, pri zohľadnení rozsahu výcviku potrebného pre plánovanú úroveň spôsobilosti pilota, ktorá sa má dosiahnuť;

c) oprávnenia v povolení musia byť obmedzené na vzdušný priestor územia alebo častí územia príslušného členského štátu;

d) povolenie sa vydáva žiadateľom, ktorí absolvovali príslušný výcvik s kvalifikovanými inštruktormi a ktorí preukázali požadovanú spôsobilosť kvalifikovanému examinátorovi tak, ako určí členský štát;

e) členský štát oznámi Komisii, agentúre EASA a ostatným členským štátom konkrétne údaje tohto povolenia vrátane svojho zdôvodnenia a posúdenia ohrozenia bezpečnosti;

f) členský štát monitoruje činnosti súvisiace s povoľovaním s cieľom zaistiť prijateľnú úroveň bezpečnosti a prijíma primerané kroky v prípade zistenia zvýšeného ohrozenia alebo akýchkoľvek bezpečnostných problémov;

g) členský štát uskutoční preskúmanie otázok bezpečnosti súvisiacich s realizáciou povoľovania a najneskôr do 8. apríla 2017 predloží správu Komisii.

▼B

Článok 5

Existujúce národné osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov a osvedčenia poverených leteckých lekárov

1.  Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov v súlade s JAR, ako aj osvedčenia poverených leteckých lekárov v súlade s JAR, ktoré členský štát vydal alebo uznal pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia, sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

2.  Členské štáty najneskôr do 8. apríla 2017 nahradia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov a osvedčenia poverených leteckých lekárov osvedčeniami, ktoré vyhovujú formátu ustanovenému v Časti ARA.

3.  Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov, ako aj osvedčenia poverených leteckých lekárov, ktoré nie sú v súlade s JAR a ktoré členský štát vydal pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia, zostanú v platnosti do dátumu ich nasledujúceho predĺženia platnosti alebo do 8. apríla 2017 podľa toho, čo nastane skôr.

4.  Pri predĺžení platnosti osvedčení uvedených v odsekoch 1 a 2 sa musia dodržiavať ustanovenia prílohy IV.

Článok 6

Prevod kvalifikácie na skúšky pilotáže

1.  Pilotom, ktorí pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia vykonali skúšky pilotáže kategórie 1 a 2 v zmysle prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 ( 3 ) alebo ktorí poskytovali výcvik na vykonávanie letových skúšok pilotov, členský štát, ktorý vydal kvalifikáciu na letové skúšky, prevedie ich kvalifikáciu na letové skúšky na kvalifikačné kategórie na letové skúšky v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu, prípadne na osvedčenia inštruktora pre letové skúšky.

2.  Tento prevod sa uskutoční v súlade s prvkami stanovenými v správe o prevode, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 4 ods. 4 a 5.

Článok 7

Existujúce národné preukazy spôsobilosti palubných technikov

1.  S cieľom previesť preukazy spôsobilosti palubného technika vydané v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru na preukazy spôsobilosti podľa časti FCL držitelia podávajú žiadosti členským štátom, ktoré vydali tieto preukazy spôsobilosti.

2.  Preukazy spôsobilosti palubného technika sa prevedú na preukazy spôsobilosti podľa časti FCL v súlade so správou o prevode, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 4 ods. 4 a 5.

3.  Pri podávaní žiadostí o preukaz spôsobilosti dopravného pilota (ATPL – airline transport pilot licence) na letúny sa musia dodržať ustanovenia o zápočte uvedené v článku FCL.510.A písm. c) bode 2 prílohy I.

Článok 8

Podmienky uznávania preukazov spôsobilosti z tretích krajín

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia (ES) č. 216/2008, a v prípade, že medzi Úniou a treťou krajinou neexistuje dohoda týkajúca sa udeľovania preukazov spôsobilosti pilotom, členské štáty môžu uznať preukazy spôsobilosti tretích krajín a súvisiace osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydané tretími krajinami alebo v ich mene, a to v súlade s ustanoveniami prílohy III k tomuto nariadeniu.

2.  Žiadatelia o preukazy spôsobilosti podľa časti FCL, ktorí už sú držiteľmi rovnocenného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia vydaných treťou krajinou v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru, musia splniť všetky požiadavky prílohy I k tomuto nariadeniu s tou výnimkou, že požiadavky dĺžky trvania kurzu, počtu lekcií a konkrétnych hodín výcviku sa môžu znížiť.

3.  Zápočet udelený žiadateľovi určí členský štát, ktorému pilot podáva žiadosť, na základe odporúčania organizácie schválenej na výcvik.

4.  Držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL vydaného treťou krajinou alebo v jej mene v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru, ktorí splnili požiadavky na prax na účely vydania preukazu spôsobilosti ATPL pre príslušnú kategóriu lietadiel v zmysle podčasti F prílohy I k tomuto nariadeniu, sa môže udeliť kompletný zápočet v súvislosti s požiadavkou absolvovať výcvikový kurz pred skúškou z teoretických vedomostí a praktickou skúškou za predpokladu, že preukaz spôsobilosti tretej krajiny obsahuje platnú typovú kvalifikačnú kategóriu pre lietadlo, ktoré sa použije v rámci praktickej skúšky na účely ATPL.

5.  Typové kvalifikačné kategórie pre letúny alebo vrtuľníky sa môžu vydať držiteľom preukazov spôsobilosti podľa časti FCL, ktorí spĺňajú požiadavky na vydanie týchto kvalifikačných kategórií ustanovených treťou krajinou. Takéto kvalifikačné kategórie sú obmedzené na lietadlá zaregistrované v tejto tretej krajine. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot spĺňa požiadavky uvedené v bode C.1 prílohy III.

Článok 9

Zápočet za výcvik začatý pred uplatňovaním tohto nariadenia

1.  Vzhľadom na vydávanie preukazov spôsobilosti podľa časti FCL v súlade s prílohou I sa za výcvik začatý pred uplatňovaním tohto nariadenia v súlade s požiadavkami a postupmi Spojených leteckých úradov, ktorý sa vykonáva pod regulačným dohľadom členského štátu a ktorý bol odporučený na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov v súvislosti s príslušnými predpismi JAR, udelí plný zápočet za predpokladu, že výcvik a skúšanie sa skončili najneskôr 8. apríla 2016.

2.  Za výcvik začatý pred uplatňovaním tohto nariadenia v súlade s prílohou I k Chicagskému dohovoru sa udelí zápočet na účely vydania preukazov spôsobilosti podľa časti FCL, a to na základe správy o zápočte vypracovanej členským štátom po porade s agentúrou.

3.  V správe o zápočte sa opíše rozsah výcviku, uvedie sa, za ktoré požiadavky na preukazy podľa časti FCL sa udeľuje zápočet, a prípadne ktoré požiadavky musí žiadateľ splniť, aby mu boli vydané preukazy spôsobilosti podľa časti FCL. Správa zahŕňa kópie všetkých dokumentov potrebných na preukázanie rozsahu výcviku, ako aj vnútroštátnych predpisov a postupov, v súlade s ktorými sa výcvik začal.

▼M2

Článok 9a

Výcvik na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie a údaje o prevádzkovej spôsobilosti

1.  Ak sa v prílohách k tomuto nariadeniu uvádzajú odkazy na údaje o prevádzkovej spôsobilosti stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012, a uvedené údaje nie sú pre príslušný typ lietadla dostupné, žiadateľ o výcvikový kurz na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie musí spĺňať iba ustanovenia v prílohách k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

2.  Výcvikové kurzy na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie, ktoré boli schválené pred schválením minimálnych osnov pre výcvik pilotov na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie v rámci údajov o prevádzkovej spôsobilosti pre príslušný typ lietadla v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012, musia najneskôr do 18. decembra 2017 alebo do dvoch rokov po schválení údajov o prevádzkovej spôsobilosti, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr, zahŕňať povinné prvky výcviku.

▼B

Článok 10

Zápočet za preukazy spôsobilosti pilota získané počas vojenskej služby

1.  Aby držitelia preukazov spôsobilosti vojenskej leteckej posádky získali preukazy spôsobilosti podľa časti FCL, musia o ne požiadať členský štát, v ktorom vykonávali vojenskú službu.

2.  Za vedomosti, prax a zručnosti získané počas vojenskej služby, sa udelí zápočet na účely príslušných požiadaviek prílohy I v súlade s prvkami správy o zápočte vypracovanej členským štátom po porade s agentúrou.

3.  V správe o zápočte:

a) sa opisujú vnútroštátne požiadavky, na základe ktorých boli vydané vojenské preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie, osvedčenia, povolenia a/alebo kvalifikácie;

b) sa opisuje rozsah oprávnení, ktoré boli poskytnuté pilotom;

c) sa uvedie, za ktoré požiadavky prílohy I sa má poskytnúť zápočet;

d) sa uvedú všetky obmedzenia, ktoré je potrebné zahrnúť do preukazov spôsobilosti podľa časti FCL, a všetky požiadavky, ktoré musia piloti spĺňať, aby sa tieto obmedzenia zrušili;

e) sa uvedú kópie všetkých dokumentov potrebných na preukázanie uvedených prvkov, spolu s kópiami príslušných vnútroštátnych predpisov a postupov.

▼M1

Článok 10a

Výcvikové organizácie pre pilotov

1.  Výcvikové organizácie pre pilotov musia dodržiavať technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v prílohách VI a VII a byť držiteľmi osvedčenia.

2.  Výcvikové organizácie pre pilotov, ktoré sú v súlade s požiadavkami JAR držiteľmi osvedčení vydaných alebo uznaných členským štátom pred uplatňovaním tohto nariadenia, sa považujú za držiteľov osvedčenia vydaného v súlade s týmto nariadením.

V takom prípade sa oprávnenia týchto organizácií obmedzujú na tie oprávnenia, ktoré sú zahrnuté v povolení vydanom členským štátom.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, výcvikové organizácie pre pilotov prispôsobia svoj systém riadenia, výcvikové programy, postupy a príručky tak, aby najneskôr do 8. apríla 2014 spĺňali ustanovenia prílohy VII.

3.  Výcvikovým organizáciám v súlade s JAR registrovaným v členskom štáte pred uplatňovaním tohto nariadenia sa umožní poskytovať výcvik pre preukaz spôsobilosti súkromného pilota (PPL) v súlade s JAR.

4.  Členské štáty najneskôr do 8. apríla 2017 nahradia osvedčenia uvedené v odseku 2 prvom pododseku osvedčeniami, ktoré sú v súlade s formátom ustanoveným v prílohe VI.

Článok 10b

Výcvikové zariadenia na simuláciu letu

1.  Výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD) používané na výcvik, skúšanie a preverovanie pilotov s výnimkou vývojových výcvikových zariadení, ktoré sa používajú na výcvik pre skúšobné lety, dodržiavajú technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v prílohách VI a VII a sú kvalifikované.

2.  Osvedčenia o kvalifikačnej kategórii FSTD v súlade s JAR, vydané alebo uznané pred uplatňovaním tohto nariadenia, sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

3.  Členské štáty najneskôr do 8. apríla 2017 nahradia osvedčenia uvedené v odseku 2 osvedčeniami o kvalifikačnej kategórii, ktoré sú v súlade s formátom ustanoveným v prílohe VI.

Článok 10c

Poverené zdravotnícke zariadenia

1.  Poverené zdravotnícke zariadenia musia dodržiavať technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v prílohách VI a VII a byť držiteľmi osvedčenia.

2.  Povolenia poverených zdravotníckych zariadení v súlade s JAR, ktoré členský štát vydal alebo uznal pred uplatňovaním tohto nariadenia, sa považujú za vydané v súlade s týmto nariadením.

Poverené zdravotnícke zariadenia prispôsobia svoj systém riadenia, výcvikové programy, postupy a príručky tak, aby najneskôr do 8. apríla 2014 spĺňali ustanovenia prílohy VII.

3.  Členské štáty najneskôr do 8. apríla 2017 nahradia povolenia poverených zdravotníckych zariadení uvedené v odseku 2 prvom pododseku osvedčeniami, ktoré sú v súlade s formátom ustanoveným v prílohe VI.

▼B

Článok 11

Zdravotná spôsobilosť palubných sprievodcov

1.  Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008, musia spĺňať technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v prílohe IV.

2.  Lekárske vyšetrenia alebo hodnotenia zdravotného stavu palubných sprievodcov, ktoré sa uskutočnili v súlade s nariadením (EHS) č. 3922/91 ( 4 ) a ktoré sú k dátumu uplatňovania tohto nariadenia stále v platnosti, sa považujú za platné podľa tohto nariadenia:

a) do konca obdobia platnosti, ktoré určí príslušný úrad v súlade s nariadením (EHS) č. 3922/91, alebo

b) do konca obdobia platnosti uvedeného v bode MED.C.005 prílohy IV, podľa toho, čo nastane skôr.

Obdobie platnosti sa počíta od dátumu posledného lekárskeho vyšetrenia alebo hodnotenia zdravotného stavu.

Do konca obdobia platnosti sa všetky následné opätovné letecko-lekárske hodnotenia zdravotného stavu vykonávajú v súlade s prílohou IV.

▼M1

Článok 11a

Kvalifikácie palubných sprievodcov a súvisiace osvedčenia

1.  Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na obchodnej prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008, musia mať kvalifikáciu a byť držiteľmi súvisiaceho osvedčenia v súlade s technickými požiadavkami a správnymi postupmi ustanovenými v prílohách V a VI.

2.  Palubní sprievodcovia, ktorí sú v čase pred uplatňovaním tohto nariadenia držiteľmi osvedčenia o výcviku v oblasti bezpečnosti vydaného v súlade s nariadením (EHS) č. 3922/91 (ďalej len „EÚ-OPS“):

a) sa považujú za osoby vyhovujúce tomuto nariadeniu, ak spĺňajú príslušné požiadavky EÚ-OPS na výcvik, preskúšanie a aktuálnosť, alebo

b) ak nespĺňajú príslušné požiadavky EÚ-OPS na výcvik, preskúšanie a aktuálnosť, absolvujú celý požadovaný výcvik a preskúšanie, až potom sa budú považovať za osoby vyhovujúce tomuto nariadeniu, alebo

c) ak nepôsobili v obchodnej prevádzke letúnov viac ako 5 rokov, absolvujú počiatočný výcvikový kurz a zložia príslušnú skúšku v súlade s požiadavkami prílohy V, až potom sa budú považovať za osoby vyhovujúce tomuto nariadeniu.

3.  Osvedčenia o výcviku v oblasti bezpečnosti vydané v súlade s EÚ-OPS sa najneskôr do 8. apríla 2017 nahradia osvedčeniami palubných sprievodcov, ktoré sú v súlade s formátom ustanoveným v prílohe VI.

4.  Palubní sprievodcovia, ktorí sa v deň uplatňovania tohto nariadenia podieľajú na obchodnej prevádzke vrtuľníkov:

a) sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavky prílohy V na počiatočný výcvik, ak spĺňajú príslušné ustanovenia JAR na výcvik, preskúšanie a aktuálnosť pre obchodnú leteckú dopravu vrtuľníkmi, alebo

b) ak nespĺňajú príslušné požiadavky JAR na výcvik, preskúšanie a aktuálnosť pre obchodnú leteckú dopravu vrtuľníkmi, absolvujú celý výcvik a preskúšanie požadované na prevádzku vrtuľníka (vrtuľníkov) s výnimkou počiatočného výcviku, až potom sa budú považovať za osoby vyhovujúce tomuto nariadeniu, alebo

c) ak nepôsobili v obchodnej prevádzke vrtuľníkov viac ako 5 rokov, absolvujú počiatočný výcvikový kurz a zložia príslušnú skúšku v súlade s požiadavkami prílohy V, až potom sa budú považovať za osoby vyhovujúce tomuto nariadeniu.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, osvedčenia palubných sprievodcov, ktoré sú v súlade s formátom ustanoveným v prílohe VI, sa vydajú najneskôr do 8. apríla 2013 všetkým palubným sprievodcom, ktorí sa podieľajú na obchodnej prevádzke vrtuľníkov.

Článok 11b

Možnosti dohľadu

1.  Členské štáty určia jeden alebo viac subjektov ako príslušný orgán v rámci daného členského štátu s potrebnými kompetenciami a vymedzenou zodpovednosťou za osvedčovanie osôb a organizácií, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, a za dohľad nad nimi.

2.  Ak členský štát určí viac subjektov ako príslušný orgán:

a) jednoznačne vymedzí oblasti právomocí každého príslušného orgánu z hľadiska zodpovednosti a geografických obmedzení;

b) zavedie koordináciu medzi týmito subjektmi, aby sa zabezpečil účinný dohľad nad všetkými organizáciami a osobami, ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacím predpisom, v rámci právomoci prislúchajúcej týmto orgánom.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán (orgány) mal dostatočné možnosti na zaistenie dohľadu nad všetkými osobami a organizáciami, ktoré zahŕňa jeho program dohľadu, vrátane dostatočných zdrojov na splnenie požiadaviek tohto nariadenia.

4.  Členské štáty zabezpečia, že personál príslušného orgánu nebude vykonávať činnosť dohľadu, ak bude existovať dôkaz, že by táto činnosť mohla viesť priamo alebo nepriamo ku konfliktu záujmov, najmä ak ide o rodinné alebo finančné záujmy.

5.  Personál, ktorý je príslušným orgánom oprávnený na vykonávanie úloh osvedčovania a/alebo dohľadu, má právomoc vykonávať prinajmenšom tieto úlohy:

a) kontrolovať záznamy, údaje, postupy a akékoľvek ďalšie materiály potrebné na vykonávanie úlohy osvedčovania a/alebo dohľadu;

b) robiť kópie alebo výpisy z takýchto záznamov, údajov, postupov a ďalších materiálov;

c) požadovať ústne vysvetlenie na mieste;

d) vstupovať do zodpovedajúcich budov, prevádzkových priestorov alebo dopravných prostriedkov;

e) vykonávať audity, vyšetrovania, hodnotenia, kontroly vrátane kontrol na odbavovacej ploche a neohlásených kontrol a

f) v prípade potreby prijímať alebo iniciovať opatrenia na presadzovanie právnych predpisov.

6.  Úlohy na základe odseku 5 sa vykonávajú v súlade s právnymi ustanoveniami príslušného členského štátu.

Článok 11c

Prechodné opatrenia

Pokiaľ ide o organizácie, pri ktorých je agentúra príslušným orgánom v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 216/2008:

a) členské štáty najneskôr do 8. apríla 2013 prevedú na agentúru všetky záznamy týkajúce sa dohľadu nad týmito organizáciami;

b) postupy osvedčovania, ktoré členský štát začal pred 8. aprílom 2012, daný členský štát ukončí v koordinácii s agentúrou. Po vydaní osvedčenia daným členským štátom agentúra prevezme celú svoju zodpovednosť príslušného orgánu pre takúto organizáciu.

▼B

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. apríla 2012.

▼M1

1b.  Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2013 ustanovenia prílohy I až IV.

▼B

2.  Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2015 tieto ustanovenia prílohy I:

a) ustanovenia týkajúce sa preukazov spôsobilosti pilotov lietadiel so vztlakovými motormi, vzducholodí, balónov a vetroňov;

b) ustanovenia podčasti B;

c) ustanovenia bodov FCL.800, FCL.805, FCL.815 a FCL.820;

d) v prípade vrtuľníkov ustanovenia oddielu 8 podčasti J;

e) ustanovenia oddielov 10 a 11 (podčasť J).

3.  Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neprevádzať preukazy spôsobilosti na letúny a vrtuľníky, ktoré nie sú v súlade s JAR a ktoré vydali do 8.apríla 2014.

▼M3

4.  Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2015 ustanovenia tohto nariadenia na pilotov, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti a súvisiaceho osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaných treťou krajinou a ktorí sa podieľajú na neobchodnej prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia (ES) č. 216/2008.

▼B

5.  Odchylne od odseku 1 sa môže členský štát rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2015 ustanovenia oddielu 3 podčasti B prílohy IV.

6.  Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2014 ustanovenia podčasti C prílohy IV.

7.  Keď členské štáty uplatňujú ustanovenia ►M1  odsekov 1b až 6 ◄ , oznámia to Komisii a agentúre. V tomto oznámení opíšu dôvody takejto výnimky, ako aj program implementácie vrátane plánovaných opatrení a harmonogramu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

[ČASŤ FCL]

PODČASŤ A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

FCL.001.    Príslušný orgán

Príslušný orgán je na účely tejto časti orgán určený členským štátom, ktorému osoby podávajú žiadosti o preukazy spôsobilosti pilotov alebo súvisiace kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia.

FCL.005.    Rozsah pôsobnosti

V tejto časti sa ustanovujú požiadavky na vydávanie preukazov spôsobilosti pilotov a súvisiacich kvalifikačných kategórií a osvedčení, ako aj podmienky ich platnosti a používania.

FCL.010.    Vymedzenie pojmov

Na účely tejto časti sa uplatňujú tieto pojmy:

„Akrobatický let“ znamená úmyselne vykonávané manévre lietadla charakterizované prudkými zmenami jeho priestorovej polohy, nezvyčajnou priestorovou polohou alebo nezvyčajnými zmenami rýchlosti, ktoré nie sú potrebné pre bežný let ani pre inštruktáž s cieľom vydávania preukazov spôsobilosti alebo kvalifikačných kategórií okrem kvalifikačnej kategórie na leteckú akrobaciu.

„Letún“ znamená motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na krídlach, ktoré sú v danej konfigurácii voči trupu lietadla nepohyblivé.

„Letún povinne prevádzkovaný v posádke s druhým pilotom“ znamená typ letúna, ktorý je povinne prevádzkovaný v posádke s druhým pilotom tak, ako je to stanovené v letovej príručke alebo v osvedčení leteckého prevádzkovateľa.

„Lietadlo“ znamená akékoľvek zariadenie schopné vyvodzovať nosné sily v atmosfére z reakcií vzduchu, ktoré nie sú reakciami vzduchu voči zemskému povrchu.

„Schopnosť riadiť lietadlo“ znamená trvalé používanie dobrého úsudku a rozvinutých znalostí, zručností a prístupov na splnenie cieľov letu.

„Vzducholoď“ znamená motorové lietadlo ľahšie ako vzduch schopné na riadny let, s výnimkou teplovzdušných vzducholodí, ktoré sú na účely tejto časti zahrnuté pod pojem „balón“.

„Balón“ znamená lietadlo ľahšie ako vzduch, ktoré letí pomocou používania buď plynového alebo palubného ohrievača. Na účely tejto časti sa za balón považuje aj teplovzdušná vzducholoď, hoci je poháňaná motorom.

„Základné prístrojové výcvikové zariadenie“ (BITD – Basic Instrument Training Device) znamená pozemné výcvikové zariadenie, ktoré predstavuje stanovište žiaka – pilota triedy letúnov. Môžu využívať prístrojové panely zobrazené na obrazovkách a pružinové riadenie, čo predstavuje základ prinajmenšom pre nácvik postupov letu podľa prístrojov.

„Kategória lietadla“ znamená rozdelenie lietadiel podľa daných základných vlastností do kategórií, ako napríklad letún, lietadlo so vztlakovými motormi, vrtuľník, vzducholoď, vetroň, voľný balón.

„Trieda letúna“ znamená rozdelenie jednopilotných letúnov do kategórií, ktoré si nevyžadujú typovú kvalifikáciu.

„Trieda balóna“ znamená rozdelenie balónov do kategórií, ktoré zohľadňujú prostriedky zabezpečujúce stúpanie balóna na udržiavanie letu.

„Obchodná letecká doprava“ znamená dopravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za úhradu alebo za prenájom.

„Spôsobilosť“ znamená kombináciu zručností, znalostí a prístupu, ktorá je potrebná na vykonávanie úloh na predpísanej úrovni.

„Element spôsobilosti“ znamená činnosť, ktorá tvorí úlohu s bodmi počiatku a konca jednoznačne určujúcimi jej hranice a so zjavným výsledkom.

„Celok spôsobilosti“ znamená samostatnú úlohu pozostávajúcu z viacerých elementov spôsobilosti.

„Druhý pilot“ znamená pilota v inej funkcii, ako je veliteľ lietadla v lietadle, pre ktoré sa požaduje viac ako jeden pilot, ale s výnimkou pilota, ktorý je na palube lietadla s jediným cieľom účasti na letovom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikačnej kategórie.

„Prelet“ znamená let medzi bodom odletu a bodom príletu po vopred plánovanej trase s použitím bežných navigačných postupov.

„Druhý pilot s kvalifikáciou na cestovný let“ znamená pilota, ktorý preberá funkciu druhého pilota počas cestovnej fázy letu vo viacpilotnej posádke nad letovou hladinou FL 200.

„Čas výcviku s inštruktorom“ znamená čas letu alebo pozemný prístrojový čas, v ktorom osoba dostáva letové pokyny od inštruktora s riadnym oprávnením.

„Chyba“ znamená činnosť alebo nečinnosť letovej posádky, ktorá vedie k odchýlkam od organizačných alebo letových zámerov alebo očakávaní.

„Manažment chýb“ znamená proces odhaľovania a nápravy chýb pomocou protiopatrení, ktorými sa obmedzia alebo odstránia následky týchto chýb a zníži pravdepodobnosť výskytu ďalších chýb alebo pre lietadlo nežiaducich stavov.

„Letový simulátor“ (FFS – Full Flight Stimulator) znamená presnú kópiu pilotnej kabíny konkrétneho typu alebo značky, modelu a série lietadla vrátane úplnej zostavy zariadení a počítačových programov potrebných na znázornenie lietadla pri činnosti na zemi a počas letu, vizuálny systém poskytujúci výhľad z pilotnej kabíny a systém simulujúci pôsobenie síl pri pohybe.

„Čas letu“:

pre letúny, turistické motorové klzáky a lietadlá so vztlakovými motormi to znamená celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo začne pohybovať s cieľom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu,

pre vrtuľníky to znamená celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka, až do okamihu úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu,

pre vzducholode to znamená celkový čas od okamihu, keď sa vzducholoď uvoľní od stožiara s cieľom vzletu, do okamihu, keď sa vzducholoď úplne zastaví po skončení letu a je zaistená pri stožiari,

pre vetrone to znamená celkový čas od okamihu, keď sa vetroň začne pohybovať po zemi v procese vzletu, až po okamih, keď sa vetroň úplne zastaví po skončení letu,

pre balóny to znamená celkový čas od okamihu, keď kôš opustí zem s cieľom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu.

„Čas letu podľa pravidiel letu podľa prístrojov“ (IFR – Instrumental Flight Rules) znamená celkový čas, v ktorom je lietadlo riadené podľa pravidiel letu podľa prístrojov.

„Letové výcvikové zariadenie“ (FTD) znamená presnú kópiu prístrojov, vybavenia, panelov a ovládacích prvkov riadenia konkrétneho typu lietadla v otvorenej alebo uzavretej pilotnej kabíne lietadla vrátane zostavy vybavenia a počítačových programov potrebných na znázornenie lietadla v podmienkach na zemi a počas letu v rozsahu systémov inštalovaných v zariadení. Nevyžaduje si systém simulujúci pôsobenie síl pri pohybe alebo vizuálny systém, s výnimkou prípadu FTD vrtuľníka na úrovni 2 a 3, kde sa vizuálne systémy vyžadujú.

„Trenažér letových a navigačných postupov“ (FNPT – Flight and Navigation Procedures Trainer) znamená výcvikové zariadenie, ktoré predstavuje prostredie pilotnej kabíny alebo pilotného priestoru vrátane zostavy vybavenia a počítačových programov potrebných na znázornenie lietadla určitého typu alebo triedy v letových podmienkach v rozsahu zodpovedajúcom tomu, ako systémy fungujú v lietadle.

„Skupina balónov“ znamená kategorizáciu balónov, v ktorej sa zohľadňuje veľkosť alebo rozsah letovej obálky.

„Vrtuľník“ znamená lietadlo ťažšie ako vzduch, schopné letieť prevažne pôsobením aerodynamických síl, vznikajúcich na jednom alebo na viacerých poháňaných rotoroch, ktorých osi sú v podstate zvislé.

„Čas letu podľa prístrojov“ znamená časový úsek, v ktorom pilot riadi lietadlo výhradne podľa prístrojov.

„Pozemný prístrojový čas“ znamená časový úsek, v ktorom pilot dostáva pokyny počas simulovaného letu podľa prístrojov s použitím výcvikového zariadenia na simuláciu letu (FSTD – flight simulation training devices).

„Prístrojový čas“ znamená čas letu podľa prístrojov alebo pozemný prístrojový čas.

„Viacpilotná prevádzka“:

pre letúny znamená prevádzku viacpilotných alebo jednopilotných letúnov vyžadujúcu si súčinnosť viacčlennej posádky zloženej aspoň z dvoch pilotov,

pre vrtuľníky znamená prevádzku vyžadujúcu si vo viacpilotných vrtuľníkoch súčinnosť viacčlennej posádky zloženej aspoň z dvoch pilotov.

„Súčinnosť viacčlennej posádky (MCC – multi-crue cooperation)“ znamená činnosť letovej posádky ako tímu spolupracujúcich členov pod vedením veliteľa lietadla.

„Viacpilotné lietadlá“:

pre letúny znamená letúny schválené na prevádzku s minimálnou posádkou zloženou aspoň z dvoch pilotov,

pre vrtuľníky, vzducholode a lietadlá so vztlakovými motormi znamená typ lietadiel, ktorý je povinne prevádzkovaný v posádke s druhým pilotom tak, ako je to stanovené v letovej príručke alebo v osvedčení leteckého prevádzkovateľa alebo v rovnocennom dokumente.

„Noc“ znamená časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný podobný časový interval medzi západom a východom slnka, tak ako stanoví splnomocnený orgán určený členským štátom.

„Iné výcvikové zariadenia (OTD – other training devices)“ sú výcvikové prostriedky iné, ako sú letové simulátory, letové výcvikové zariadenia alebo trenažéry letových a navigačných postupov, ktoré sú prostriedkami výcviku tam, kde nie je nevyhnutné úplné prostredie pilotnej kabíny.

„Kritériá výkonnosti“ sú jednoduchý hodnotiaci údaj o požadovanom výsledku elementu spôsobilosti a opis kritérií používaných na posúdenie, či bola dosiahnutá požadovaná úroveň výkonnosti.

„Veliaci pilot“ (PIC – pilot-in-command) znamená pilota zodpovedného za plnenie povinností veliteľa a za bezpečné vykonanie letu.

„Veliaci pilot pod dohľadom“ (PICUS – pilot-in-command under supervision) znamená druhého pilota vykonávajúceho pod dohľadom veliaceho pilota povinnosti a funkcie veliaceho pilota za predpokladu, že metóda dohľadu je prijateľná pre letecký úrad.

„Lietadlo so vztlakovými motormi“ znamená akékoľvek lietadlo, ktorému vertikálny pohyb a letový pohon/vztlak umožňujú rotory alebo motory/poháňacie zariadenia upevnené k trupu alebo ku krídlam alebo vsadené do nich, s premenlivou geometriou.

„Motorový vetroň“ znamená lietadlo vybavené jedným alebo viacerými motormi, ktoré má s nepracujúcimi motormi vlastnosti vetroňa.

„Súkromný pilot“ znamená pilota, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti neoprávňujúceho na pilotovanie lietadiel pri letoch za odplatu, s výnimkou inštruktážnej alebo skúšobnej činnosti, ako je stanovené v tejto časti.

„Preskúšanie odbornej spôsobilosti“ znamená preukázanie zručností na predĺženie alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií vrátane takej ústnej skúšky, ktorú môže požadovať examinátor.

„Obnovenie platnosti“ (napr. kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia) znamená administratívny akt, ktorým sa po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie alebo oprávnenia obnovujú oprávnenia vyplývajúce z kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia na ďalšie vymedzené časové obdobie po splnení požiadaviek.

„Predĺženie platnosti“ (napr. kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia) znamená administratívny akt uskutočnený počas obdobia platnosti kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ktorým sa umožňuje držiteľovi pokračovať v uplatňovaní oprávnení vplývajúcich z kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia na ďalšie vymedzené časové obdobie po splnení stanovených požiadaviek.

„Traťový sektor“ znamená let pozostávajúci z fázy vzletu, odletu, letu v hladine nie menej ako 15 minút, príletu, priblíženia a fázy pristátia.

„Vetroň“ znamená lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na jeho nepohyblivých nosných plochách a ktorého voľný let nie je závislý od motora.

„Jednopilotné lietadlo“ znamená lietadlo osvedčené na prevádzku s jedným pilotom.

„Praktická skúška“ znamená preukázanie zručnosti na vydanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikačnej kategórie vrátane takej ústnej skúšky, ktorú môže požadovať examinátor.

„Samostatný čas letu“ znamená čas letu, počas ktorého je žiak – pilot jedinou osobu v lietadle.

„Žiak – veliaci pilot (SPIC – student pilot-in-command)“ znamená žiaka – pilota vykonávajúceho činnosť a funkcie veliaceho pilota počas letu s inštruktorom, ktorý iba pozoruje žiaka – pilota a nesmie ovplyvňovať ani riadiť let lietadla.

„Hrozba“ znamená udalosti alebo chyby, ktoré vznikajú bez vplyvu letovej posádky, zvyšujú prevádzkovú zložitosť a ktoré musia byť manažované z dôvodu udržania úrovne bezpečnosti.

„Manažment hrozieb“ znamená proces zisťovania hrozieb a reagovania na ne použitím protiopatrení, ktoré zmierňujú alebo odstraňujú následky hrozieb a znižujú pravdepodobnosť výskytu chýb alebo nežiaducich stavov lietadiel.

„Turistický motorový klzák (TMG – Touring Motor Glider)“ znamená motorový vetroň osobitnej triedy vybavený napevno vstavaným motorom a vrtuľou, ktoré sa nedajú zaťahovať. Musí byť schopný vzletu a stúpania vlastnou silou v súlade s jeho letovou príručkou.

„Typ lietadla“ znamená zaradenie lietadla do kategórie, ktoré si vyžaduje typovú kvalifikáciu, ako je to určené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21, a ktorá zahŕňa všetky lietadlá rovnakej základnej konštrukcie vrátane všetkých modifikácií s výnimkou tých, ktoré majú za následok zmenu obsluhy alebo letových vlastností.

▼M3

FCL.015.    Žiadosť o preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie a osvedčenia, ich vydanie, predĺženie a obnovenie ich platnosti

▼B

a)

Žiadosť o vydanie, predĺženie alebo obnovenie platnosti preukazov spôsobilosti a súvisiacich kvalifikačných kategórií a osvedčení sa predkladá príslušnému orgánu v podobe a spôsobom podľa ustanovenia tohto orgánu. Žiadosť sprevádza dôkaz preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky na vydanie, predĺženie alebo obnovenie platnosti preukazu spôsobilosti alebo osvedčenia, ako aj súvisiacich kvalifikačných kategórií alebo doložiek, ktoré sú ustanovené v tejto časti a v časti o zdravotnej spôsobilosti.

b)

Akékoľvek obmedzenie alebo rozšírenie oprávnení, ktoré poskytuje preukaz spôsobilosti, kvalifikačná kategória alebo osvedčenie, potvrdí príslušný orgán v preukaze spôsobilosti alebo v osvedčení.

c)

Žiadna osoba nesmie byť súčasne držiteľom viac ako jedného preukazu spôsobilosti na kategóriu lietadla, vydaného v súlade s touto časťou.

d)

Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti na ďalšiu kategóriu lietadla alebo o vydanie ďalších kvalifikačných kategórií alebo osvedčení, ako aj o zmenu, predĺženie alebo obnovenie platnosti týchto preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení sa predkladá príslušnému orgánu, ktorý pôvodne vydal preukaz spôsobilosti pilota, s výnimkou prípadu, keď pilot požiadal o zmenu príslušného orgánu a o presun záznamov o vydaní preukazu spôsobilosti a zdravotných záznamov k tomuto orgánu.

▼M3

FCL.020.    Žiak – pilot

a) Žiak – pilot nesmie vykonávať samostatné lety, pokiaľ na to nemá oprávnenie a nie je pod dohľadom letového inštruktora.

b) Pred svojím prvým samostatným letom musí mať žiak – pilot najmenej:

1. 16 rokov v prípade letúnov, vrtuľníkov a vzducholodí;

2. 14 rokov v prípade vetroňov a balónov.

FCL.025.    Skúšky teoretických vedomostí na vydanie preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií

▼B

a)    Povinnosti žiadateľa

▼M3

1. Žiadatelia vykonajú celý súbor skúšok teoretických vedomostí pre konkrétny preukaz spôsobilosti alebo kvalifikačnú kategóriu v rámci zodpovednosti jedného členského štátu.

2. Žiadatelia vykonajú skúšku teoretických vedomostí iba na odporúčanie schválenej výcvikovej organizácie (ATO – approved training organisation) zodpovedajúcej za ich výcvik, keď splnili príslušné prvky výcvikového kurzu teoretických vedomostí na uspokojivej úrovni.

▼B

3. Odporúčanie organizácie schválenej na výcvik platí 12 mesiacov. Ak sa žiadateľ počas tohto obdobia platnosti nepokúsi o vykonanie aspoň jednej písomnej skúšky teoretických vedomostí, organizácia schválená na výcvik stanoví na základe potrieb žiadateľa potrebu ďalšieho výcviku.

b)    Kritériá úspešného vykonania skúšky

▼M3

1. Žiadateľ úspešne vykoná písomnú skúšku teoretických vedomostí, ak dosiahne aspoň 75 % bodov stanovených pre túto skúšku. Neudeľujú sa žiadne trestné body.

▼B

2. Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, žiadateľ úspešne vykonal požadovanú skúšku teoretických vedomostí pre vydanie príslušného preukazu spôsobilosti pilota alebo kvalifikačnej kategórie, ak úspešne vykonal všetky požadované písomné skúšky v období 18 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa žiadateľ prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky.

▼M3

3. Ak žiadateľ nevykonal úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci 4 pokusov alebo nevykonal úspešne všetky písomné skúšky v rámci 6 sedení alebo počas obdobia uvedeného v bode 2, musí znovu vykonať celý súbor písomných skúšok.

Pred opätovným vykonaním skúšok teoretických vedomostí absolvuje žiadateľ ďalší výcvik v schválenej výcvikovej organizácii. Rozsah a oblasť požadovaného výcviku stanoví schválená výcviková organizácia na základe potrieb žiadateľa.

▼B

c)    Doba platnosti

1. Úspešné vykonanie skúšok teoretických vedomostí bude platné:

i) na obdobie 24 mesiacov pre vydanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkého lietadla, preukazu spôsobilosti súkromného pilota, preukazu spôsobilosti pilota vetroňa alebo preukazu spôsobilosti pilota balóna;

▼M3

ii) na obdobie 36 mesiacov pre vydanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota, prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR – instrument rating) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR – en route instrument rating);

▼B

iii) obdobia v bodoch i) a ii) sa počítajú odo dňa, keď pilot úspešne vykoná skúšku teoretických vedomostí v súlade s bodom 2 písmena b).

2. Úspešné vykonanie skúšok teoretických vedomostí na vydanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota (ATPL – airline transport pilot licence) bude platné na obdobie 7 rokov od posledného dátumu platnosti:

i) prístrojovej kvalifikačnej kategórie uvedenej v preukaze spôsobilosti alebo

ii) typovej kvalifikačnej kategórie uvedenej v príslušnom preukaze spôsobilosti v prípade vrtuľníkov.

FCL.030.    Skúška praktických zručností

a)

Pred praktickou skúškou na vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia musí žiadateľ úspešne vykonať požadovanú skúšku teoretických vedomostí s výnimkou prípadu žiadateľov, ktorí absolvujú integrovaný letový výcvik.

Pred vykonaním praktických skúšok musí žiadateľ v každom prípade vždy absolvovať teoretickú výučbu.

b)

Na vykonanie praktickej skúšky žiadateľa po ukončení výcviku odporučí organizácia/osoba zodpovedná za tento výcvik, s výnimkou prípadu vydávania preukazu spôsobilosti dopravného pilota. Skúšajúcemu sa sprístupnia záznamy z výcviku.

FCL.035.    Započítavanie času letu a teoretických vedomostí

a)    Započítavanie času letu

▼M3

1. Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, pre vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia sa započítava čas letu na lietadle rovnakej kategórie, pre akú sa preukaz spôsobilosti, kvalifikačná kategória alebo osvedčenie žiada.

2. Veliaci pilot alebo s inštruktorom

i) Žiadateľovi o preukaz spôsobilosti, kvalifikačnú kategóriu alebo osvedčenie sa plne započíta samostatný čas letu, čas letu s inštruktorom alebo čas letu veliaceho pilota (PIC) do celkového času letu požadovaného na vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

ii) Absolvent integrovaného výcvikového kurzu dopravného pilota má nárok na započítanie až 50 hodín prístrojového času žiaka – veliaceho pilota do času letu veliaceho pilota (PIC) požadovaného na vydanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota, preukazu spôsobilosti obchodného pilota a typovej kvalifikačnej kategórie alebo kvalifikačnej kategórie na triedu viacmotorového letúna.

iii) Absolvent integrovaného výcvikového kurzu pre vydanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL)/prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) má nárok na započítanie až 50 hodín prístrojového času žiaka – veliaceho pilota do času letu veliaceho pilota (PIC) požadovaného na vydanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota a typovej kvalifikačnej kategórie alebo kvalifikačnej kategórie na triedu viacmotorového letúna.

▼M3

3. Čas letu druhého pilota alebo veliaceho pilota pod dohľadom (PICUS). Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, keď pracuje ako druhý pilot alebo PICUS, má nárok na započítanie celého času druhého pilota do celkového času letu požadovaného na vydanie preukazu spôsobilosti pilota vyššieho stupňa.

▼B

b)    Započítavanie teoretických vedomostí

▼M3

1. Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku teoretických vedomostí na vydanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota, sa započítajú požiadavky na teoretické vedomosti pre vydanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel, preukazu spôsobilosti súkromného pilota, preukazu spôsobilosti obchodného pilota a, s výnimkou prípadu vrtuľníkov, prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) a prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) v tej istej kategórii lietadiel.

▼B

2. Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku teoretických vedomostí na vydanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota, sa započítajú požiadavky na teoretické vedomosti pre vydanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel alebo preukazu spôsobilosti súkromného pilota v tej istej kategórii lietadiel.

3. Držiteľovi prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) alebo žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku teoretických vedomostí pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu kategórie lietadiel, sa plne započítajú požiadavky na teoretickú výučbu a skúšku teoretických vedomostí pre vydanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie v inej kategórii lietadiel.

4. Držiteľovi preukazu spôsobilosti pilota sa započítajú požiadavky na teoretickú výučbu a skúšku teoretických vedomostí pre vydanie preukazu spôsobilosti v inej kategórii lietadiel v súlade s dodatkom 1 k tejto časti.

▼M3

5. Bez ohľadu na písmeno b) bod 3 držiteľ prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A), ktorý dokončil modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí, alebo držiteľ prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati dostane plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretickú výučbu a skúšky pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu na lietadlá inej kategórie len vtedy, ak úspešne absolvoval aj teoretickú výučbu a skúšky pre časť kurzu týkajúcu sa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) požadovanú v súlade s FCL.720.A. písm. b) bodom 2(i).

▼B

Tento zápočet sa týka aj žiadateľov o preukaz spôsobilosti pilota, ktorí už úspešne vykonali skúšky teoretických vedomostí na vydanie tohto preukazu spôsobilosti v inej kategórii lietadiel, pred uplynutím času jeho platnosti uvedeného v článku FCL.025 písm. c).

FCL.040.    Uplatňovanie oprávnení vyplývajúcich z preukazov spôsobilosti

Uplatňovanie oprávnení, ktoré poskytuje preukaz spôsobilosti, závisí od platnosti kvalifikačných kategórií obsiahnutých v tomto preukaze spôsobilosti, ak je to relevantné, a od osvedčenia zdravotnej spôsobilosti.

FCL.045.    Povinnosť nosiť dokumenty a preukazovať sa nimi

a)

Pilot nosí pri sebe platný preukaz spôsobilosti a platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti vždy, keď uplatňuje oprávnenia preukazu spôsobilosti.

b)

Pilot nosí pri sebe aj osobný preukaz totožnosti, ktorý obsahuje jeho fotografiu.

c)

Pilot alebo žiak – pilot bez zbytočného zdržania poskytne na kontrolu svoj záznam času letu na požiadanie oprávneného predstaviteľa príslušného orgánu.

d)

Žiak – pilot nosí pri sebe doklady o oprávnení na všetky samostatné prelety, ako sa vyžaduje v článku FCL.020 písm. a).

FCL.050.    Záznamy času letu

Pilot uchováva spoľahlivý záznam podrobností všetkých uskutočnených letov v podobe a spôsobom podľa ustanovenia príslušného orgánu.

FCL.055.    Jazyková spôsobilosť

a)

Všeobecné. Piloti letúnov, vrtuľníkov, lietadiel so zdvihovými motormi a vzducholodí, od ktorých sa vyžaduje používanie rádiotelefónu, nebudú uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií, pokiaľ nemajú vo svojom preukaze spôsobilosti doložku jazykovej spôsobilosti buď pre anglický jazyk, alebo pre jazyk používaný pri rádiovej komunikácii počas daného letu. Doložka udáva jazyk, úroveň jazykovej spôsobilosti a dátum platnosti.

b)

Žiadateľ o doložku jazykovej spôsobilosti preukáže v súlade s dodatkom 2 k tejto časti najmenej funkčnú úroveň jazykovej spôsobilosti v používaní frazeológie, ako aj jazyka bežnej komunikácie. Žiadateľ túto úroveň dosahuje, ak preukáže svoju schopnosť:

1. efektívne komunikovať len prostredníctvom hlasu a v situáciách s priamym osobným kontaktom;

2. presne a jasne komunikovať o všeobecných a pracovne zameraných témach;

3. používať primerané komunikačné stratégie na výmenu správ a na zistenie a vyriešenie nedorozumení vo všeobecnom alebo pracovne zameranom kontexte;

4. úspešne zvládnuť náročné jazykové výzvy pri komplikáciách alebo neočakávanom zvrate udalostí, ktorý nastane pri bežných pracovných situáciách alebo komunikačných úlohách, ktoré inak zvláda, a

5. používať dialekt alebo prízvuk, ktorý je pre leteckú komunitu zrozumiteľný.

c)

Okrem pilotov, ktorí preukázali jazykovú spôsobilosť na odbornej úrovni v súlade s dodatkom 2 k tejto časti, doložka jazykovej spôsobilosti sa prehodnotí:

1. každé 4 roky, ak preukázaná jazyková spôsobilosť je na funkčnej úrovni, alebo

2. každých 6 rokov, ak preukázaná jazyková spôsobilosť je na veľmi pokročilej úrovni.

▼M3

d)

Osobitné požiadavky pre držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR). Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce odseky, držitelia prístrojovej kvalifikačnej kategórie alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati preukážu schopnosť používať anglický jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje:

▼B

1. porozumieť všetkým informáciám, ktoré sa týkajú vykonania všetkých fáz letu vrátane letovej prípravy;

2. používať rádiotelefón počas všetkých fáz letu vrátane núdzových situácií;

3. komunikovať s ostatnými členmi posádky počas všetkých fáz letu vrátane prípravy na let.

▼M3

e)

Preukazovanie jazykovej spôsobilosti a schopnosti používať anglický jazyk držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati sa vykonáva metódou hodnotenia, ktorú stanoví príslušný orgán.

▼B

FCL.060.    Nedávna prax (rozlietanosť)

a)

Balóny. Pilot nesmie obsluhovať balón v rámci obchodnej leteckej dopravy alebo prepravy cestujúcich, pokiaľ nevykonal počas predchádzajúcich 180 dní:

1. najmenej 3 lety ako pilot letiaci v balóne, z nich aspoň 1 let v balóne príslušnej triedy a skupiny, alebo

2. 1 let v balóne príslušnej triedy a skupiny pod dohľadom inštruktora s kvalifikáciou podľa podčasti J.

b)

Letúny, vrtuľníky, lietadlá so vztlakovými motormi a vetrone. Pilot nesmie obsluhovať lietadlo v rámci obchodnej leteckej dopravy alebo prepravy cestujúcich:

1. ako veliaci pilot (PIC) alebo druhý pilot, pokiaľ nevykonal počas predchádzajúcich 90 dní najmenej tri vzlety, priblíženia a pristátia v lietadle rovnakého typu alebo triedy alebo v letovom simulátore (FFS) predstavujúcom tento typ alebo triedu. Tri vzlety a pristátia pilot vykoná buď vo viacpilotnej, alebo jednopilotnej prevádzke v závislosti od oprávnení, ktorých je držiteľom, a

2. ako veliaci pilot (PIC) v noci, pokiaľ:

i) nevykonal počas predchádzajúcich 90 dní najmenej 1 vzlet, priblíženie a pristátie v noci ako pilot letiaci v lietadle rovnakého typu alebo triedy alebo v letovom simulátore (FFS) predstavujúcom tento typ alebo triedu, alebo

ii) nie je držiteľom prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR);

▼M3

3. ako druhý pilot s kvalifikáciou na cestovný let, pokiaľ:

i) nespĺňa požiadavky uvedené v písmene b) bode 1; alebo

ii) nepracoval počas predchádzajúcich 90 dní na najmenej 3 úsekoch trate ako druhý pilot s kvalifikáciou na cestovný let v lietadle rovnakého typu alebo triedy; alebo

iii) neabsolvoval výcvik rozlietanosti a opakovací výcvik spôsobilosti lietania na letovom simulátore (FFS) v intervaloch neprekračujúcich 90 dní. Tento opakovací výcvik je možné spojiť s výcvikom rozlietanosti prevádzkovateľa predpísaným v príslušných požiadavkách uvedených v časti ORO.

▼B

4. Ak má pilot oprávnenie na riadenie viac ako jedného typu letúna s podobnými charakteristikami manipulácie a prevádzky, 3 vzlety, priblíženia a pristátia požadované v bode 1 je možné vykonať tak, ako sa vymedzuje v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti v súlade s časťou 21.

5. Ak má pilot oprávnenie na riadenie viac ako jedného typu vrtuľníka s jednoduchou konštrukciou s podobnými charakteristikami manipulácie a prevádzky, aké sú vymedzené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti zistených v súlade s časťou 21, 3 vzlety, priblíženia a pristátia požadované v bode 1 je možné vykonať iba na jednom z typov za predpokladu, že pilot uskutočnil najmenej 2 hodiny letu v každom z daných typov vrtuľníka počas predchádzajúcich 6 mesiacov.

c)

Osobitné požiadavky na obchodnú leteckú dopravu:

1. V prípade obchodnej leteckej dopravy sa môže 90-dňové obdobie predpísané v písmene b) bodoch 1 a 2 predĺžiť maximálne na 120 dní, pokiaľ pilot vykonáva traťové lety pod dohľadom inštruktora alebo skúšajúceho s typovou kvalifikáciou.

2. Ak pilot nespĺňa požiadavku v bode 1, skôr ako bude môcť uplatňovať svoje oprávnenia, vykoná výcvikový let v lietadle alebo v letovom simulátore (FFS) toho typu lietadla, ktoré sa má použiť. Let musí zahŕňať prinajmenšom požiadavky uvedené v písmene b) bodoch 1 a 2.

FCL.065.    Obmedzenie oprávnení držiteľov preukazu spôsobilosti, ktorí dosiahli vek 60 rokov, v obchodnej leteckej doprave

a)

Vek 60 – 64 rokov. Letúny a vrtuľníky. Držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, ktorý dosiahol vek 60 rokov, nesmie pôsobiť ako pilot lietadla v obchodnej leteckej doprave s výnimkou prípadu, keď pôsobí:

1. ako člen viacpilotnej posádky a

2. za predpokladu, že takýto držiteľ je jediným pilotom v letovej posádke, ktorý dosiahol vek 60 rokov.

b)

Vek 65 rokov. Držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, ktorý dosiahol vek 65 rokov, nesmie pôsobiť ako pilot lietadla v obchodnej leteckej doprave.

FCL.070.    Zrušenie platnosti, pozastavenie platnosti a obmedzenie platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a osvedčení

a)

Platnosť preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a osvedčení vydaných v súlade s touto časťou môže byť v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v časti ARA obmedzená, pozastavená alebo zrušená príslušným orgánom, ak pilot nespĺňa požiadavky tejto časti, časti o zdravotnej spôsobilosti alebo platné prevádzkové požiadavky.

b)

Keď má pilot pozastavenú alebo zrušenú platnosť svojho preukazu spôsobilosti, okamžite vráti preukaz spôsobilosti alebo osvedčenie príslušnému orgánu.

PODČASŤ B

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA ĽAHKÝCH LIETADIEL – LAPL

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.100.    LAPL – Minimálny vek

Žiadatelia o LAPL musia mať:

a) v prípade letúnov a vrtuľníkov najmenej 17 rokov;

b) v prípade vetroňov a balónov najmenej 16 rokov.

FCL.105.    LAPL – Oprávnenia a podmienky

a)

Všeobecné. LAPL oprávňuje držiteľa vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) v neobchodnej prevádzke na lietadle príslušnej kategórie.

b)

Podmienky. Žiadatelia o LAPL musia spĺňať požiadavky pre príslušnú kategóriu lietadiel a prípadne pre triedu alebo typ lietadla použitého pri praktickej skúške.

FCL.110.    LAPL – Započítanie pre rovnakú kategóriu lietadiel

a)

Žiadatelia o LAPL, ktorí sú držiteľmi iného preukazu spôsobilosti v rovnakej kategórii lietadiel, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám LAPL v tejto kategórii lietadiel.

b)

Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, ak je preukaz spôsobilosti neplatný, žiadateľ vykoná v súlade s článkom FCL.125 praktickú skúšku pre vydanie LAPL v príslušnej kategórii lietadiel.

FCL.115.    LAPL – Výcvikový kurz

Žiadatelia o LAPL absolvujú výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Kurz zahŕňa teoretickú výučbu a letový výcvik zodpovedajúci poskytovaným oprávneniam.

FCL.120.    LAPL – Skúška teoretických vedomostí

Žiadatelia o LAPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom týchto skúšok:

a) spoločné predmety:

 letecké právne predpisy,

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia a

 komunikácia;

b) špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

 zásady letu,

 prevádzkové postupy,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

 všeobecné vedomosti o lietadlách a

 navigácia.

FCL.125.    LAPL – Praktická skúška

a)

Žiadatelia o LAPL vykonaním praktickej skúšky preukážu schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota danej kategórie lietadiel príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam.

b)

Žiadatelia o praktickú skúšku musia absolvovať letový výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, aké sa použije pri praktickej skúške. Oprávnenia sú obmedzené na triedu alebo typ lietadla použitého pri praktickej skúške, pokiaľ sa do preukazu spôsobilosti nezapíšu ďalšie rozšírenia v súlade s touto podčasťou.

c)

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

1. Praktická skúška je rozdelená na viaceré časti, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii použitého lietadla.

2. Ak žiadateľ nesplní niektorý z bodov určitej časti skúšky, bude to znamenať nesplnenie celej časti. Ak žiadateľ nesplní iba jednu časť skúšky, bude opakovať len túto časť. Nesplnenie viac ako jednej časti bude znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku.

3. Pri opakovaní skúšky v súlade s bodom 2 bude nesplnenie niektorej časti vrátane častí, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku.

4. Ak žiadateľ nesplní všetky časti skúšky počas dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší praktický výcvik.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na letúny – LAPL(A)

FCL.105.A.    LAPL(A) – Oprávnenia a podmienky

a)

LAPL na letúny oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na jednomotorových piestových letúnoch (pozemných) alebo turistických motorových klzákoch (TMG) s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 2 000 kg, prepravujúcich najviac 3 cestujúcich, pričom na palube lietadla nikdy nie je viac osôb ako 4.

▼M3

b)

Držitelia LAPL(A) smú po vydaní preukazu spôsobilosti prepravovať cestujúcich iba po nalietaní 10 hodín letového času vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch.

▼B

FCL.110.A.    LAPL(A) – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o LAPL(A) absolvujú najmenej 30 hodín letového výcviku na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch, z toho najmenej:

1. 15 hodín letu s inštruktorom v triede, v akej sa bude vykonávať praktická skúška;

2. 6 hodín samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 3 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 150 km (80 NM), počas ktorého sa uskutoční 1 pristátie s úplným zastavením na inom letisku, ako bolo letisko odletu.

b)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(S) s rozšírením na turistický motorový klzák. Žiadatelia o LAPL(A), ktorí sú držiteľmi LAPL(S) s rozšírením na turistický motorový klzák, absolvujú po zapísaní rozšírenia na turistický motorový klzák najmenej 21 hodín letu na turistickom motorovom klzáku a spĺňajú požiadavky uvedené v článku FCL.135.A písm. a) pre letúny.

c)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky organizácia schválená na výcvik, kde pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1. nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2. nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3. nezahŕňa požiadavky uvedené v bode 2 písmena a).

FCL.135.A.    LAPL(A) – Rozšírenie oprávnení na ďalšiu triedu alebo variant letúna

a)

Oprávnenia LAPL(A) sú obmedzené na triedu a variant letúnov alebo turistických motorových klzákov, v akom žiadateľ vykonal praktickú skúšku. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot spĺňa pre ďalšiu triedu tieto požiadavky:

1. 3 hodiny letového výcviku vrátane:

i) 10 vzletov a pristátí s inštruktorom;

ii) 10 samostatných vzletov a pristátí pod dohľadom;

2. praktická skúška na preukázanie primeranej úrovne praktických zručností v novej triede. Žiadateľ počas praktickej skúšky preukáže examinátorovi aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre ďalšiu triedu v týchto predmetoch:

i) prevádzkové postupy;

ii) letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu;

iii) všeobecné vedomosti o lietadlách.

b)

Skôr než bude môcť držiteľ LAPL uplatňovať oprávnenia preukazu spôsobilosti na iný variant letúna, než na akom vykonal praktickú skúšku, absolvuje rozdielový alebo zoznamovací výcvik. Rozdielový výcvik sa zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ho inštruktor.

FCL.140.A.    LAPL(A) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia LAPL(A) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, iba ak v priebehu uplynulých 24 mesiacov ako piloti letúnov alebo turistických motorových klzákov absolvovali:

1. najmenej 12 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 12 vzletov a pristátí a

2. opakovací výcvik trvajúci najmenej 1 hodinu celkového času letu s inštruktorom.

b)

Držitelia LAPL(A), ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a):

1. predtým než začnú znovu uplatňovať oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom alebo

2. vykonajú doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a).

ODDIEL 3

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vrtuľníky – LAPL(H)

FCL.105.H.    LAPL(H) – Oprávnenia

LAPL na vrtuľníky oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na jednomotorových vrtuľníkoch s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 2 000 kg, prepravujúcich najviac 3 cestujúcich, pričom na palube nikdy nie je viac osôb ako 4.

FCL.110.H.    LAPL(H) – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o LAPL(H) absolvujú najmenej 40 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch, z toho najmenej 35 hodín na vrtuľníku rovnakého typu, na akom sa bude vykonávať praktická skúška. Letový výcvik zahŕňa najmenej:

1. 20 hodín letu s inštruktorom a

2. 10 hodín samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 5 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 150 km (80 NM), počas ktorého sa uskutoční 1 pristátie s úplným zastavením na inom letisku, ako bolo letisko odletu.

b)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky organizácia schválená na výcvik, kde pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1. nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2. nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3. nezahŕňa požiadavky uvedené v bode 2 písmena a).

FCL.135.H.    LAPL(H) – Rozšírenie oprávnení na ďalšiu triedu alebo variant vrtuľníka

a)

Oprávnenia LAPL(H) sú obmedzené na konkrétnu triedu a variant vrtuľníka, v akom žiadateľ vykonal praktickú skúšku. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot absolvuje:

1. 5 hodín letového výcviku, ktorý zahŕňa:

i) 15 vzletov, priblížení a pristátí s inštruktorom;

ii) 15 samostatných vzletov, priblížení a pristátí pod dohľadom;

2. praktickú skúšku na preukázanie primeranej úrovne praktických zručností v novom type. Žiadateľ počas praktickej skúšky preukáže skúšajúcemu aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre ďalší typ v týchto predmetoch:

 prevádzkové postupy,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

 všeobecné vedomosti o lietadlách.

b)

Skôr než bude môcť držiteľ LAPL(H) uplatňovať oprávnenia preukazu spôsobilosti na iný variant vrtuľníka, než na akom vykonal praktickú skúšku, absolvuje rozdielový alebo zoznamovací výcvik, ako je to určené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21. Rozdielový výcvik sa zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ho inštruktor.

FCL.140.H.    LAPL(H) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia LAPL(H) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti na konkrétnom type vrtuľníka, iba ak v priebehu uplynulých 12 mesiacov na vrtuľníkoch tohto typu absolvovali:

1. najmenej 6 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 6 vzletov, priblížení a pristátí a

2. opakovací výcvik trvajúci najmenej 1 hodinu celkového času letu s inštruktorom.

b)

Držitelia LAPL(H), ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a):

1. predtým než začnú znovu uplatňovať oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom na konkrétnom type vrtuľníka, alebo

2. vykonajú doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a).

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone – LAPL(S)

FCL.105.S.    LAPL(S) – Oprávnenia a podmienky

a)

LAPL na vetrone oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch a motorových vetroňoch. Na uplatňovanie oprávnení na turistických motorových klzákoch (TMG) musí držiteľ spĺňať požiadavky uvedené v článku FCL.135.S.

▼M3

b)

Držitelia LAPL(S) smú po vydaní preukazu spôsobilosti prepravovať cestujúcich iba po nalietaní 10 hodín letového času alebo absolvovaní 30 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch alebo motorových vetroňoch.

▼B

FCL.110.S.    LAPL(S) – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o LAPL(S) absolvujú najmenej 15 hodín letového výcviku na vetroňoch alebo motorových vetroňoch, z toho najmenej:

1. 10 hodín letu s inštruktorom;

2. 2 hodiny samostatného letu pod dohľadom;

3. 45 vzletov a pristátí;

4. 1 samostatný prelet do vzdialenosti aspoň 50 km (27 NM) alebo 1 prelet s inštruktorom do vzdialenosti aspoň 100 km (55 NM).

b)

Z 15 hodín požadovaných v písmene a) sa v turistickom motorovom klzáku môže vykonať najviac 7 hodín.

c)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky organizácia schválená na výcvik, kde pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1. nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2. nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3. nezahŕňa požiadavky uvedené v bodoch 2 až 4 písmena a).

FCL.130.S.    LAPL(S) – Spôsoby vzletu

a)

Oprávnenia LAPL(S) sú obmedzené na spôsob vzletu, ktorý je súčasťou praktickej skúšky. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot absolvuje:

1. v prípade vzletu pomocou navijaka a vzletu pomocou auta najmenej 10 vzletov s inštruktorom a 5 samostatných vzletov pod dohľadom;

2. v prípade vzletu pomocou vlečného lietadla (aerovlek) alebo vzletu bez pomoci najmenej 5 vzletov s inštruktorom a 5 samostatných vzletov pod dohľadom. V prípade vzletu bez pomoci sa môže let s inštruktorom vykonať v turistickom motorovom klzáku;

3. v prípade vzletu pomocou gumeného lana najmenej 3 vzlety s inštruktorom alebo samostatné vzlety pod dohľadom.

b)

Absolvovanie doplnkových cvičných vzletov sa zapíše do denníka a podpíše ho inštruktor.

c)

Piloti absolvujú najmenej 5 vzletov počas uplynulých 24 mesiacov s výnimkou vzletu pomocou gumeného lana, v prípade ktorého musia piloti absolvovať iba 2 vzlety, aby si zachovali svoje oprávnenia na všetky spôsoby vzletu.

d)

Pilot, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene c), na obnovenie oprávnení vykoná dodatočný počet vzletov s inštruktorom alebo samostatných vzletov pod dohľadom inštruktora.

FCL.135.S.    LAPL(S) – Rozšírenie oprávnení na turistické motorové klzáky (TMG)

Oprávnenia LAPL(S) sa rozšíria na turistické motorové klzáky, keď pilot absolvuje v organizácii schválenej na výcvik:

a) najmenej 6 hodín letového výcviku na turistických motorových klzákoch vrátane:

1. 4 hodín letu s inštruktorom;

2. 1 samostatného preletu do vzdialenosti aspoň 150 km (80 NM), počas ktorého sa uskutoční 1 pristátie s úplným zastavením na inom letisku, ako bolo letisko odletu;

b) praktickú skúšku na preukázanie primeranej úrovne praktických zručností v turistickom motorovom klzáku. Žiadateľ počas praktickej skúšky preukáže examinátorovi aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre turistický motorový klzák v týchto predmetoch:

 zásady letu,

 prevádzkové postupy,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

 všeobecné vedomosti o lietadlách,

 navigácia.

FCL.140.S.    LAPL(S) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Vetrone a motorové vetrone. Držitelia LAPL(S) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti na vetroňoch alebo motorových vetroňoch, iba ak v priebehu uplynulých 24 mesiacov na vetroňoch alebo motorových vetroňoch s výnimkou turistických motorových klzákov absolvovali najmenej:

1. 5 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 15 vzletov;

2. 2 výcvikové lety s inštruktorom.

b)

Turistické motorové klzáky (TMG). Držitelia LAPL(S) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti na turistické motorové klzáky, iba ak:

1. v priebehu uplynulých 24 mesiacov na turistickom motorovom klzáku absolvovali:

i) najmenej 12 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 12 vzletov a pristátí a

ii) opakovací výcvik trvajúci najmenej 1 hodinu celkového času letu s inštruktorom.

2. Ak má držiteľ LAPL(S) aj oprávnenia na pilotovanie letúnov, požiadavky uvedené v bode 1 sa môžu splniť aj na letúnoch.

c)

Držitelia LAPL(S), ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a) alebo b), predtým než začnú znovu uplatňovať svoje oprávnenia:

1. absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom podľa druhu svojich oprávnení buď na vetroni, alebo na turistickom motorovom klzáku, alebo

2. vykonajú doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a) alebo b).

ODDIEL 5

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na balóny – LAPL(B)

▼M3

FCL.105.B.    LAPL(B) – Oprávnenia

LAPL na balóny oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na teplovzdušných balónoch alebo teplovzdušných vzducholodiach s maximálnym objemom obalu 3 400 m3 alebo na plynových balónoch s maximálnym objemom obalu 1 260 m3 prepravujúcich najviac 3 cestujúcich, pričom na palube nikdy nie je viac osôb ako 4.

FCL.110.B.    LAPL(B) – Požiadavky na prax a započítavanie

▼B

a)

Žiadatelia o LAPL(B) absolvujú najmenej 16 hodín letového výcviku na balónoch rovnakej triedy, z toho najmenej:

1. 12 hodín letu s inštruktorom;

2. 10 naplnení a 20 vzletov a pristátí a

3. 1 samostatný let pod dohľadom s časom letu najmenej 30 minút.

b)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) na balónoch môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky organizácia schválená na výcvik, kde pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1. nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na balónoch;

2. nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3. nezahŕňa požiadavky uvedené v bodoch 2 a 3 písmena a).

FCL.130.B.    LAPL(B) – Rozšírenie oprávnení na lety v ukotvených balónoch

a)

Oprávnenia LAPL(B) sú obmedzené na lety vo voľných balónoch. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot absolvuje najmenej 3 výcvikové lety v ukotvených balónoch.

b)

Absolvovanie doplnkového výcviku sa zapíše do denníka a podpíše ho inštruktor.

c)

Na zachovanie tohto oprávnenia musia piloti absolvovať najmenej 2 lety v ukotvených balónoch počas predchádzajúcich 24 mesiacov.

d)

Pilot, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene c), na obnovenie oprávnení vykoná dodatočný počet letov v ukotvených balónoch s inštruktorom alebo samostatných letov pod dohľadom inštruktora.

FCL.135.B.    LAPL(B) – Rozšírenie oprávnení na ďalšie triedy balónov

Oprávnenia LAPL(B) sú obmedzené na triedu balóna, na akom žiadateľ vykonal praktickú skúšku. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot absolvuje v organizácii schválenej na výcvik v balónoch inej triedy aspoň:

a) 5 výcvikových letov s inštruktorom alebo

b) 5 hodín letu s inštruktorom v prípade, že chce oprávnenia LAPL(B) na teplovzdušné balóny rozšíriť na teplovzdušné vzducholode a

c) praktickú skúšku, počas ktorej preukáže examinátorovi aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre ďalšiu triedu balónov v týchto predmetoch:

 zásady letu,

 prevádzkové postupy,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu a

 všeobecné vedomosti o lietadlách.

FCL.140.B.    LAPL(B) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia LAPL(B) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, iba ak v priebehu uplynulých 24 mesiacov na balónoch jednej triedy absolvovali aspoň:

1. 6 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 10 vzletov a pristátí a

2. 1 výcvikový let s inštruktorom;

3. navyše, ak má pilot kvalifikáciu na lietanie v balónoch viacerých tried, aby mohol uplatňovať svoje oprávnenia na balóny inej triedy, absolvoval v priebehu uplynulých 24 mesiacov na balónoch príslušnej triedy najmenej 3 hodiny letu vrátane 3 vzletov a pristátí.

b)

Držitelia LAPL(B), ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a), predtým než začnú znovu uplatňovať svoje oprávnenia:

1. absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom v príslušnej triede alebo

2. vykonajú doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a).

PODČASŤ C

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI SÚKROMNÉHO PILOTA (PPL), PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇA (SPL) A PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA BALÓNA (BPL)

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.200.    Minimálny vek

a)

Žiadateľ o PPL musí mať najmenej 17 rokov.

b)

Žiadateľ o BPL alebo SPL musí mať najmenej 16 rokov.

FCL.205.    Podmienky

Žiadatelia o vydanie PPL musia spĺňať požiadavky kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie lietadla použitého pri praktickej skúške, ako je stanovené v podčasti H.

FCL.210.    Výcvikový kurz

Žiadatelia o BPL, SPL alebo PPL absolvujú výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Kurz zahŕňa teoretickú výučbu a letový výcvik zodpovedajúci poskytovaným oprávneniam.

FCL.215.    Skúška teoretických vedomostí

Žiadatelia o BPL, SPL alebo PPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

a) spoločné predmety:

 letecké právne predpisy,

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia a

 komunikácia;

b) špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

 zásady letu,

 prevádzkové postupy,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

 všeobecné vedomosti o lietadlách a

 navigácia.

FCL.235.    Praktická skúška

a)

Žiadatelia o BPL, SPL alebo PPL absolvovaním praktickej skúšky preukážu schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota (PIC) danej kategórie lietadiel príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam.

b)

Žiadateľ o praktickú skúšku musí absolvovať letový výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, alebo na balóne rovnakej skupiny, ako sa použije pri praktickej skúške.

c)

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

1. Praktická skúška je rozdelená na viaceré časti, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii použitého lietadla.

▼M3

2. Ak žiadateľ nesplní niektorý z bodov určitej časti skúšky, bude to znamenať nesplnenie celej časti. Ak žiadateľ nesplní iba jednu časť skúšky, musí opakovať len túto časť. Nesplnenie viac ako jednej časti bude znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku.

▼B

3. Pri opakovaní skúšky v súlade s bodom 2 bude nesplnenie niektorej časti vrátane častí, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku.

4. Ak žiadateľ nesplní všetky časti skúšky počas dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší výcvik.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti súkromného pilota letúnov – PPL(A)

FCL.205.A.    PPL(A) – Oprávnenia

a)

PPL(A) oprávňuje držiteľa vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) v neobchodnej prevádzke.

b)

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže držiteľ PPL(A) s oprávneniami inštruktora alebo examinátora prijať odplatu za:

1. poskytovanie letového výcviku pre získanie LAPL(A) alebo PPL(A);

2. vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti pre získanie týchto preukazov spôsobilosti;

▼M3

3. výcvik, skúšanie a kontrolu pre kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia pripojené k týmto preukazom spôsobilosti.

▼B

FCL.210.A.    PPL(A) – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o PPL(A) absolvujú najmenej 45 hodín letového výcviku na letúnoch, z toho 5 hodín môžu vykonať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) vrátane najmenej:

1. 25 hodín letu s inštruktorom a

2. 10 hodín samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 5 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 270 km (150 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.

b)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(A). Žiadatelia o PPL(A), ktorí sú držiteľmi LAPL(A), absolvujú po vydaní LAPL(A) najmenej 15 hodín letu na letúnoch, z čoho najmenej 10 hodín tvorí letový výcvik v rámci výcvikového kurzu v organizácii schválenej na výcvik. Tento výcvikový kurz zahŕňa najmenej 4 hodiny samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 2 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 270 km (150 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.

c)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(S) s rozšírením na turistické motorové klzáky. Žiadatelia o PPL(A), ktorí sú držiteľmi LAPL(S) s rozšírením na turistické motorové klzáky, absolvujú:

1. najmenej 24 hodín letu na turistickom motorovom klzáku po zápise rozšírenia na turistické motorové klzáky a

2. 15 hodín letového výcviku na letúnoch v rámci výcvikového kurzu v organizácii schválenej na výcvik, ktorý spĺňa prinajmenšom požiadavky uvedené v bode 2 písmena a).

d)

Započítavanie. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota pre inú kategóriu lietadiel s výnimkou balónov, dostanú zápočet 10 % celkového času letu na takomto lietadle vo funkcii veliaceho pilota (PIC), až do výšky maximálne 10 hodín. Výška poskytnutého zápočtu v žiadnom prípade nezahŕňa požiadavky uvedené v bode 2 písmena a).

ODDIEL 3

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti súkromného pilota vrtuľníkov – PPL(H)

FCL.205.H.    PPL(H) – Oprávnenia

a)

PPL(H) oprávňuje držiteľa vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na vrtuľníkoch v neobchodnej prevádzke.

b)

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže držiteľ PPL(H) s oprávneniami inštruktora alebo examinátora prijať odplatu za:

1. poskytovanie letového výcviku pre získanie LAPL(H) alebo PPL(H);

2. vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti pre získanie týchto preukazov spôsobilosti;

▼M3

3. výcvik, skúšanie a kontrolu pre kvalifikačné kategórie a osvedčenia pripojené k týmto preukazom spôsobilosti.

▼B

FCL.210.H.    PPL(H) – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o PPL(H) absolvujú najmenej 45 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch, z toho 5 hodín môžu vykonať v trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT) alebo v letovom simulátore (FFS) vrátane najmenej:

1. 25 hodín letu s inštruktorom a

2. 10 hodín samostatného letu pod dohľadom vrátane najmenej 5 hodín samostatného preletu s minimálne 1 preletom do vzdialenosti aspoň 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

3. 35 zo 45 hodín letového výcviku sa musí vykonať na vrtuľníkoch rovnakého typu, ako sa použije pri praktickej skúške.

b)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(H). Žiadatelia o PPL(H), ktorí sú držiteľmi LAPL(H), absolvujú výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Tento výcvikový kurz zahŕňa najmenej 5 hodín letu s inštruktorom a najmenej 1 samostatný prelet pod dohľadom do vzdialenosti aspoň 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.

c)

Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota pre inú kategóriu lietadiel s výnimkou balónov, dostanú zápočet 10 % celkového času letu na takomto lietadle vo funkcii veliaceho pilota (PIC), až do výšky maximálne 6 hodín. Výška poskytnutého zápočtu v žiadnom prípade nezahŕňa požiadavky uvedené v bode 2 písmena a).

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti súkromného pilota vzducholodí – PPL(As)

FCL.205.As.    PPL(As) – Oprávnenia

a)

PPL(As) oprávňuje držiteľa vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na vzducholodiach v neobchodnej prevádzke.

b)

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek môže držiteľ PPL(As) s oprávneniami inštruktora alebo examinátora prijať odplatu za:

1. poskytovanie letového výcviku pre získanie PPL(As);

2. vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti pre získanie tohto preukazu spôsobilosti;

▼M3

3. výcvik, skúšanie a kontrolu pre kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia pripojené k týmto preukazom spôsobilosti.

▼B

FCL.210.As.    PPL(As) – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o PPL(As) absolvujú najmenej 35 hodín letového výcviku na vzducholodiach, z toho 5 hodín môžu vykonať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) vrátane najmenej:

1. 25 hodín letu s inštruktorom, z toho:

i) 3 hodín preletu s inštruktorom vrátane 1 preletu do vzdialenosti aspoň 65 km (35 NM);

ii) 3 hodín výcviku letu podľa prístrojov;

2. 8 vzletov a pristátí na letisku vrátane postupov ukotvenia pri stožiari a odpútania od stožiara;

3. 8 hodín samostatného letu pod dohľadom.

b)

Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota balónov (BPL) a majú kvalifikáciu na lietanie v teplovzdušných vzducholodiach, dostanú zápočet 10 % celkového času letu na takýchto vzducholodiach vo funkcii veliaceho pilota (PIC), až do výšky maximálne 5 hodín.

ODDIEL 5

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti pilota vetroňov (SPL)

FCL.205.S.    SPL – Oprávnenia a podmienky

a)

Preukaz spôsobilosti SPL na vetrone oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch a motorových vetroňoch. Na uplatňovanie oprávnení na turistických motorových klzákoch (TMG) musí držiteľ spĺňať požiadavky uvedené v článku FCL.135.S.

b)

Držitelia SPL:

1. môžu prepravovať cestujúcich, až keď po vydaní preukazu spôsobilosti absolvujú najmenej 10 hodín letu alebo 30 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch alebo motorových vetroňoch;

2. musia vykonávať činnosti v neobchodnej prevádzke bez odplaty, a to až:

i) do dosiahnutia veku 18 rokov;

ii) do absolvovania najmenej 75 hodín letu alebo 200 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch alebo motorových vetroňoch po vydaní preukazu spôsobilosti;

iii) kým úspešne absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti examinátorom.

▼M3

c)

Bez ohľadu na bod 2 písmena b) môže držiteľ SPL s oprávneniami inštruktora alebo examinátora prijať odplatu za:

(1) the provision of flight instruction for the LAPL(S) or the SPL;

(2) the conduct of skill tests and proficiency checks for these licences;

(3) the training, testing and checking for the ratings and certificates attached to these licences.

▼B

FCL.210.S.    SPL – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o SPL absolvujú najmenej 15 hodín letového výcviku na vetroňoch alebo motorových vetroňoch, prinajmenšom vrátane požiadaviek uvedených v článku FCL.110.S.

b)

Žiadatelia o SPL, ktorí sú držiteľmi LAPL(S), dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na vydanie SPL.

Žiadatelia o SPL, ktorí sú držiteľmi LAPL(S) po dobu dvoch rokov pred podaním žiadosti, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretickú výučbu a letový výcvik.

Započítavanie. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota pre inú kategóriu lietadiel s výnimkou balónov, dostanú zápočet 10 % celkového času letu na takomto lietadle, ktorý absolvovali vo funkcii veliaceho pilota (PIC), až do výšky maximálne 7 hodín. Výška poskytnutého zápočtu v žiadnom prípade nezahŕňa požiadavky uvedené v článku FCL.110.S písm. a) bodoch 2 až 4.

FCL.220.S.    SPL – Spôsoby vzletu

Oprávnenia SPL sú obmedzené na spôsob vzletu, ktorý je súčasťou praktickej skúšky. Toto obmedzenie sa môže zrušiť a pilot môže uplatňovať nové oprávnenia, ak spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.130.S.

FCL.230.S.    SPL – Požiadavky na rozlietanosť

Držitelia SPL môžu uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazu spôsobilosti, iba ak spĺňajú požiadavky na rozlietanosť uvedené v článku FCL.140.S.

ODDIEL 6

Osobitné požiadavky pre preukaz spôsobilosti pilota balónov (BPL)

FCL.205.B.    BPL – Oprávnenia a podmienky

▼M3

a)

BPL oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na balónoch.

▼B

b)

Oprávnenie držiteľov BPL je obmedzené len na vykonávanie činností v neobchodnej prevádzke bez odplaty, a to až kým:

1. nedosiahnu vek 18 rokov;

2. neabsolvujú 50 hodín letu a 50 vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na balónoch;

3. úspešne neabsolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti examinátorom na balóne príslušnej triedy.

c)

Bez ohľadu na písmeno b) môže držiteľ BPL s oprávneniami inštruktora alebo examinátora prijať odplatu za:

1. poskytovanie letového výcviku pre získanie LAPL(B) alebo BPL;

2. vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti na získanie týchto preukazov spôsobilosti;

▼M3

3. výcvik, skúšanie a kontrolu pre kvalifikačné kategórie a osvedčenia pripojené k týmto preukazom spôsobilosti.

▼B

FCL.210.B.    BPL – Požiadavky na prax a započítavanie

a)

Žiadatelia o BPL absolvujú najmenej 16 hodín letového výcviku na balónoch rovnakej triedy a skupiny, z toho najmenej:

1. 12 hodín letu s inštruktorom;

2. 10 naplnení a 20 vzletov a pristátí a

3. 1 samostatný let pod dohľadom s časom letu najmenej 30 minút.

b)

Žiadatelia o BPL, ktorí sú držiteľmi LAPL(B), dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na vydanie BPL.

Žiadatelia o BPL, ktorí sú držiteľmi LAPL(B) po dobu dvoch rokov pred podaním žiadosti, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretickú výučbu a letový výcvik.

FCL.220.B.    BPL – Rozšírenie oprávnení na lety v pripútaných balónoch

Oprávnenia BPL sú obmedzené na lety vo voľných balónoch. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.130.B.

FCL.225.B.    BPL – Rozšírenie oprávnení na ďalšiu triedu alebo skupinu balónov

Oprávnenia BPL sú obmedzené na triedu a skupinu balónov, na akom žiadateľ vykonal praktickú skúšku. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot:

a) v prípade rozšírenia na inú triedu v rámci tej istej skupiny spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.135.B;

b) v prípade rozšírenia na inú skupinu v rámci tej istej triedy balónov absolvuje najmenej:

1. 2 výcvikové lety v balóne príslušnej skupiny a

2. lety vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v balónoch v trvaní aspoň:

i) 100 hodín pre balóny s objemom obalu od 3 401 m3 do 6 000 m3;

ii) 200 hodín pre balóny s objemom obalu od 6 001 m3 do 10 500 m3;

iii) 300 hodín pre balóny s objemom obalu väčším ako 10 500 m3;

iv) 50 hodín pre plynové balóny s objemom obalu väčším ako 1 260 m3.

FCL.230.B.    BPL – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia BPL uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, iba ak v priebehu uplynulých 24 mesiacov na balónoch jednej triedy absolvovali najmenej:

1. 6 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 10 vzletov a pristátí a

▼M3

2. 1 výcvikový let s inštruktorom v balóne príslušnej triedy a v rámci najväčšej skupiny, na ktorú majú oprávnenia,

▼B

3. navyše, ak má pilot kvalifikáciu na lietanie v balónoch viacerých tried, aby mohol uplatňovať svoje oprávnenia na balóny inej triedy, absolvoval v priebehu uplynulých 24 mesiacov na balónoch príslušnej triedy najmenej 3 hodiny letu vrátane 3 vzletov a pristátí.

b)

Držitelia BPL, ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a), predtým než začnú znovu uplatňovať svoje oprávnenia:

1. absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom v balóne príslušnej triedy a s maximálnym objemom obalu, na aký majú oprávnenia, alebo

2. vykonajú doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a).

PODČASŤ D

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI OBCHODNÉHO PILOTA – CPL

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.300.    CPL – Minimálny vek

Žiadateľ o CPL musí mať najmenej 18 rokov.

FCL.305.    CPL – Oprávnenia a podmienky

a)

Oprávnenia. CPL oprávňuje držiteľa v rámci príslušnej kategórie lietadiel:

1. uplatňovať všetky oprávnenia držiteľa LAPL a PPL;

2. vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na ľubovoľných lietadlách v inej prevádzke, ako je obchodná letecká doprava;

3. vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) v obchodnej leteckej doprave na ľubovoľných jednopilotných lietadlách s obmedzeniami uvedenými v článku FCL.060 a v tejto podčasti;

4. vykonávať funkciu druhého pilota v obchodnej leteckej doprave s obmedzeniami uvedenými v článku FCL.060.

b)

Podmienky. Žiadateľ o vydanie CPL musí spĺňať požiadavky kvalifikačnej kategórie na triedu alebo požiadavky typovej kvalifikačnej kategórie lietadla použitého pri praktickej skúške.

FCL.310.    CPL – Skúšky teoretických vedomostí

Žiadateľ o CPL preukáže úroveň teoretických vedomostí, zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam, v týchto predmetoch:

 letecké právne predpisy,

 všeobecné vedomosti o lietadlách – trup/systémy/pohonná jednotka,

 všeobecné vedomosti o lietadlách – prístrojové vybavenie,

 hmotnosť a vyváženie lietadla,

 letové charakteristiky lietadla,

 plánovanie a monitorovanie letu,

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia,

 všeobecná navigácia,

 rádiová navigácia,

 prevádzkové postupy,

 zásady letu,

 komunikácia podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR),

FCL.315.    CPL – Výcvikový kurz

Žiadateľ o CPL v súlade s dodatkom 3 k tejto časti absolvuje teoretickú výučbu a letový výcvik v organizácii schválenej na výcvik.

FCL.320.    CPL – Praktická skúška

Žiadateľ o CPL v súlade s dodatkom 4 k tejto časti absolvovaním praktickej skúšky preukáže schopnosť vykonávať vo funkcii veliaceho pilota (PIC) danej kategórie lietadiel príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov – CPL(A)

FCL.325.A.    CPL(A) – Osobitné podmienky pre držiteľov preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL)

Predtým než bude držiteľ MPL uplatňovať oprávnenia CPL(A), absolvuje v letúnoch:

a) 70 hodín letu:

1. vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo

2. pozostávajúcich najmenej z 10 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) a zo zvyšného času letu vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom (PICUS).

Z týchto 70 hodín predstavuje 20 hodín prelet podľa pravidiel letu za viditeľnosti vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo čas letu pozostávajúci najmenej z 10 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) a 10 hodín vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom (PICUS). To zahŕňa prelet podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti aspoň 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch rozličných letiskách vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

b) prvky modulového kurzu CPL(A), ako sa uvádza v bode 10 písm. a) a v bode 11 dodatku 3 písmene E k tejto časti, a

c) praktickú skúšku na získanie CPL(A) v súlade s článkom FCL.320.

PODČASŤ E

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VIACČLENNEJ POSÁDKY – MPL

FCL.400.A.    MPL – Minimálny vek

Žiadateľ o MPL musí mať najmenej 18 rokov.

FCL.405.A.    MPL – Oprávnenia

a)

MPL oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu druhého pilota na letúnoch povinne prevádzkovaných v posádke s druhým pilotom.

b)

Držiteľ MPL môže získať ďalšie oprávnenia:

1. držiteľa PPL(A) za predpokladu, že sú splnené požiadavky na PPL(A) uvedené v podčasti C;

2. držiteľa CPL(A) za predpokladu, že sú splnené požiadavky uvedené v článku FCL.325.A.

c)

Oprávnenia prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) držiteľa MPL sú obmedzené na letúny povinne prevádzkované v posádke s druhým pilotom. Oprávnenia prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) sa môžu rozšíriť na jednopilotnú prevádzku v letúnoch za predpokladu, že držiteľ preukazu spôsobilosti absolvoval potrebný výcvik, aby mohol vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) v jednopilotnej prevádzke výlučne podľa prístrojov, a úspešne absolvoval praktickú skúšku prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) ako pilot jednopilotného letúna.

FCL.410.A.    MPL – Výcvikový kurz a skúšky teoretických vedomostí

a)

Kurz. Žiadateľ o MPL v súlade s dodatkom 5 k tejto časti absolvuje kurz teoretickej výučby a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik.

b)

Skúška. Žiadateľ o MPL preukáže úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu držiteľovi ATPL(A) podľa článku FCL.515 a viacpilotnej typovej kvalifikácii.

FCL.415.A.    MPL – Praktické zručnosti

a)

Žiadateľ o MPL prostredníctvom priebežného hodnotenia preukáže úroveň praktických zručností, ktoré sa vyžadujú na splnenie všetkých celkov spôsobilosti uvedených v dodatku 5 k tejto časti, ako pilot lietajúci a pilot nelietajúci vo viacmotorovom, viacpilotnom letúne s turbínovým pohonom, podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) a podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR).

b)

Po skončení výcvikového kurzu žiadateľ v súlade s dodatkom 9 k tejto časti absolvovaním praktickej skúšky preukáže schopnosť vykonávať príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam. Praktickú skúšku vykoná na rovnakom type letúna, ktorý sa používal v pokročilom štádiu integrovaného výcvikového kurzu MPL alebo v letovom simulátore (FFS) predstavujúcom tento typ letúna.

PODČASŤ F

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI DOPRAVNÉHO PILOTA – ATPL

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.500.    ATPL – Minimálny vek

Žiadatelia o ATPL musia mať najmenej 21 rokov.

FCL.505.    ATPL – Oprávnenia

a)

ATPL oprávňuje držiteľa v rámci príslušnej kategórie lietadiel:

1. uplatňovať všetky oprávnenia držiteľa LAPL, PPL a CPL;

2. vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) v obchodnej leteckej doprave.

b)

Žiadatelia o vydanie ATPL musia spĺňať požiadavky typovej kvalifikačnej kategórie lietadla použitého pri praktickej skúške.

FCL.515.    ATPL – Výcvikový kurz a skúšky teoretických vedomostí

a)

Kurz. Žiadatelia o ATPL absolvujú výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Týmto kurzom je buď integrovaný výcvikový kurz, alebo modulový kurz v súlade s dodatkom 3 k tejto časti.

b)

Skúška. Žiadatelia o ATPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam v týchto predmetoch:

 letecké právne predpisy,

 všeobecné vedomosti o lietadlách – trup/systémy/pohonná jednotka,

 všeobecné vedomosti o lietadlách – prístrojové vybavenie,

 hmotnosť a vyváženie lietadla,

 letové charakteristiky lietadla,

 plánovanie a monitorovanie letu,

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia,

 všeobecná navigácia,

 rádiová navigácia,

 prevádzkové postupy,

 zásady letu,

 komunikácia podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR),

 komunikácia podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR).

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov – ATPL(A)

FCL.505.A.    ATPL(A) – Obmedzenie oprávnení pilotov, ktorí boli predtým držiteľmi MPL

Ak bol držiteľ ATPL(A) predtým iba držiteľom MPL, oprávnenia preukazu spôsobilosti sú obmedzené na viacpilotnú prevádzku, pokiaľ držiteľ nespĺňa podmienky pre jednopilotnú prevádzku uvedené v článku FCL.405.A písm. b) bod 2 a písm. c).

FCL.510.A.    ATPL(A) – Nevyhnutné predpoklady, požiadavky na prax a započítavanie

a)

Nevyhnutné predpoklady. Žiadatelia o ATPL(A) sú držiteľmi:

1. MPL alebo

2. CPL(A) a prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) pre viacmotorové letúny. V tomto prípade žiadateľ absolvoval aj inštruktáž súčinnosti viacčlennej posádky (MCC).

b)

Prax. Žiadatelia o ATPL(A) absolvujú najmenej 1 500 hodín letu v letúnoch, z toho najmenej:

1. 500 hodín v rámci viacpilotnej prevádzky na letúnoch;

2. 

i) 500 hodín vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom (PICUS) alebo

ii) 250 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo

iii) 250 hodín, pozostávajúcich najmenej zo 70 hodín vo funkcii veliaceho pilota a zo zvyšného času vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom;

3. 200 hodín preletu, z toho aspoň 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota alebo vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom;

4. 75 hodín prístrojového času, z čoho najviac 30 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas a

5. 100 hodín nočného letu vo funkcii veliaceho pilota alebo druhého pilota.

Z 1 500 hodín času letu až 100 hodín sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS) alebo v trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT). Z týchto 100 hodín sa v FNPT môže absolvovať najviac 25 hodín.

c)

Započítavanie.

1. Držiteľom preukazu spôsobilosti pilota pre iné kategórie lietadiel sa započíta čas letu do výšky najviac:

i) 30 hodín vo funkcii veliaceho pilota pre turistické motorové klzáky (TMG) alebo vetrone;

ii) 50 % celkových požiadaviek na čas letu uvedených v písmene b) v prípade vrtuľníkov.

▼M3

2. Držiteľom preukazu spôsobilosti palubného technika vydaného v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi sa započíta 50 % času palubného technika až do výšky najviac 250 hodín. Týchto 250 hodín sa môže započítať vo vzťahu k požiadavke na 1 500 hodín uvedenej v písmene b) a k požiadavke na 500 hodín uvedenej v písmene b) bode 1 za predpokladu, že celkový zápočet udelený vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v týchto písmenách nepresiahne 250 hodín.

▼B

d)

Požiadavka na prax uvedená v písmene b) sa musí splniť pred absolvovaním praktickej skúšky pre ATPL(A).

FCL.520.A.    ATPL(A) – Praktická skúška

Žiadatelia o ATPL(A) v súlade s dodatkom 9 k tejto časti absolvovaním praktickej skúšky preukážu schopnosť v úlohe veliaceho pilota viacpilotného letúna podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) vykonávať príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam.

Praktická skúška sa vykoná na letúne alebo v primerane kvalifikovanom letovom simulátore (FFS) predstavujúcom ten istý typ letúna.

ODDIEL 3

Osobitné požiadavky pre kategóriu vrtuľníkov – ATPL(H)

FCL.510.H.    ATPL(H) – Nevyhnutné predpoklady, požiadavky na prax a započítavanie

Žiadatelia o ATPL(H):

a) sú držiteľmi CPL(H) a typovej kvalifikačnej kategórie pre viacpilotné vrtuľníky a absolvovali inštruktáž súčinnosti viacčlennej posádky (MCC);

b) absolvovali najmenej 1 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníka, z toho najmenej:

1. 350 hodín vo viacpilotných vrtuľníkoch;

2. 

i) 250 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo

ii) 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota a 150 hodín vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom alebo

iii) 250 hodín vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom vo viacpilotných vrtuľníkoch. V tomto prípade sú oprávnenia ATPL(H) obmedzené iba na viacpilotnú prevádzku, pokiaľ žiadateľ neabsolvuje 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota;

3. 200 hodín preletu, z toho aspoň 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota alebo vo funkcii veliaceho pilota pod dohľadom;

4. 30 hodín prístrojového času letu, z čoho najviac 10 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas a

5. 100 hodín nočného letu vo funkcii veliaceho pilota alebo druhého pilota.

Z 1 000 hodín času letu sa najviac 100 hodín môže absolvovať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), z čoho najviac 25 hodín sa môže absolvovať v trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT).

c) Čas letu v letúnoch sa započíta do výšky najviac 50 % celkových požiadaviek na čas letu uvedených v písmene b).

d) Požiadavka na prax uvedená v písmene b) sa musí splniť pred absolvovaním praktickej skúšky na získanie ATPL(H).

FCL.520.H.    ATPL(H) – Praktická skúška

Žiadatelia o ATPL(H) v súlade s dodatkom 9 k tejto časti absolvovaním praktickej skúšky preukážu schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota viacpilotného vrtuľníka príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam.

Praktická skúška sa vykonáva na vrtuľníku alebo v primerane klasifikovanom letovom simulátore (FFS) predstavujúcom ten istý typ vrtuľníka.

PODČASŤ G

PRÍSTROJOVÁ KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA – IR

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

▼M3

FCL.600.    IR – Všeobecné

S výnimkou prípadov uvedených v FCL.825 môžu prevádzku podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) na letúnoch, vrtuľníkoch, vzducholodiach alebo lietadlách so vztlakovými motormi vykonávať iba držitelia preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL), preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL), preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL) a preukazu spôsobilosti dopravného pilota (ATPL) s prístrojovou kvalifikáciou (IR) pre príslušnú kategóriu lietadla alebo počas praktickej skúšky alebo letu s inštruktorom.

▼B

FCL.605.    IR – Oprávnenia

a)

IR oprávňuje držiteľa lietať na lietadle podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) s najmenšou výškou rozhodnutia 200 stôp (60 m).

b)

V prípade IR pre viacmotorové letúny sa tieto oprávnenia môžu rozšíriť na výšky rozhodnutia menej ako 200 stôp (60 m), ak žiadateľ absolvoval špeciálny výcvik v organizácii schválenej na výcvik a vo viacpilotnom lietadle úspešne absolvoval oddiel 6 praktickej skúšky predpísanej v dodatku 9 k tejto časti.

c)

Držitelia IR uplatňujú svoje oprávnenia v súlade s podmienkami stanovenými v dodatku 8 k tejto časti.

d)

Iba pre vrtuľníky. Držiteľ IR(H) musí na uplatňovanie svojich oprávnení vo funkcii veliaceho pilota (PIC) podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) absolvovať najmenej 70 hodín prístrojového času, z čoho až 30 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas.

FCL.610.    IR – Nevyhnutné predpoklady a započítavanie

Žiadatelia o IR:

a) musia byť držiteľmi:

1. prinajmenšom PPL v príslušnej kategórii lietadiel a:

▼M3

i) oprávnení na lietanie v noci v súlade s FCL.810, ak sa oprávnenia IR budú používať v noci, alebo

▼B

ii) ATPL v ďalšej kategórii lietadiel alebo

2. CPL v príslušnej kategórii lietadiel;

▼M3

b) musia absolvovať najmenej 50 hodín preletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch, turistických motorových klzákoch, vrtuľníkoch alebo vzducholodiach, z toho aspoň 10 hodín alebo v prípade vzducholodí 20 hodín v príslušnej kategórii lietadiel.

▼B

c) Iba pre vrtuľníky. Pre žiadateľov, ktorí absolvovali integrovaný výcvikový kurz ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR alebo CPL(H), neplatí požiadavka uvedená v písmene b).

FCL.615.    IR – Teoretická výučba a letový výcvik

a)

Kurz. Žiadatelia o IR absolvujú kurz teoretickej výučby a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik. Tento kurz je:

1. integrovaný výcvikový kurz, ktorý zahŕňa výcvik pre IR v súlade s dodatkom 3 k tejto časti alebo

2. modulový kurz v súlade s dodatkom 6 k tejto časti.

▼M3

b)

Skúška. Žiadatelia preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu udeľovaným oprávneniam v týchto predmetoch:

 letecké právne predpisy,

 všeobecné vedomosti o lietadlách – prístrojové vybavenie,

 plánovanie a monitorovanie letu,

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia,

 rádiová navigácia,

 komunikácia podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR).

▼B

FCL.620.    IR – Praktická skúška

a)

Žiadatelia o IR v súlade s dodatkom 7 k tejto časti absolvovaním praktickej skúšky preukážu schopnosť vykonávať príslušné postupy a manévre so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam.

b)

V prípade IR pre viacmotorové lietadlá absolvujú praktickú skúšku na viacmotorovom lietadle. V prípade IR pre jednomotorové lietadlá absolvujú praktickú skúšku na jednomotorovom lietadle. Viacmotorový letún s motormi v línii (centerline thrust) sa na účely tohto odseku považuje za jednomotorový letún.

FCL.625.    IR – Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Platnosť. IR platí 1 rok.

b)

Predĺženie platnosti.

1. Platnosť IR sa predlžuje v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie.

2. Žiadatelia, ktorí neabsolvujú príslušnú časť preskúšania odbornej spôsobilosti IR pred dátumom uplynutia platnosti IR, nesmú uplatňovať svoje oprávnenia IR, až kým úspešne neabsolvujú toto preskúšanie odbornej spôsobilosti.

c)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti IR žiadatelia s cieľom obnoviť svoje oprávnenia:

1. absolvujú opakovací výcvik v organizácii schválenej na výcvik, aby dosiahli úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na zvládnutie prístrojovej časti praktickej skúšky v súlade s dodatkom 9 k tejto časti, a

2. absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušnú kategóriu lietadiel v súlade s dodatkom 9 k tejto časti.

d)

Ak nebola predĺžená alebo obnovená platnosť IR v priebehu predchádzajúcich 7 rokov, od držiteľa sa bude vyžadovať opätovné absolvovanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky IR.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov

FCL.625.A.    IR(A) – Predĺženie platnosti

a)

Predĺženie platnosti. Žiadatelia o predĺženie platnosti IR(A):

1. ak je spojené s predĺžením platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti;

2. ak nie je spojené s predĺžením platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie:

i) pre jednopilotné letúny absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti na základe oddielu 3B a tých častí oddielu 1, ktoré sa týkajú zamýšľaného letu, a

ii) pre viacmotorové letúny absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti pre jednopilotné letúny na základe oddielu 6 výlučne podľa prístrojov.

3. V prípade bodu 2 sa môže použiť trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušnú triedu alebo typ letúna, ale prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(A) za týchto okolností sa vykoná na letúne.

b)

Vzájomný zápočet sa udeľuje v súlade s dodatkom 8 k tejto časti.

ODDIEL 3

Osobitné požiadavky pre kategóriu vrtuľníkov

FCL.625.H.    IR(H) – Predĺženie platnosti

a)

Žiadatelia o predĺženie platnosti IR(H):

1. ak je spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vrtuľníka;

▼M3

2. ak nie je spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vrtuľníka iba na základe oddielu 5 a príslušných častí oddielu 1. V tomto prípade sa môže použiť letové výcvikové zariadenie 2/3 (FTD 2/3) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušný typ vrtuľníka, ale prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(H) za týchto okolností sa vykoná na vrtuľníku.

▼B

b)

Vzájomný zápočet sa udeľuje v súlade s dodatkom 8 k tejto časti.

FCL.630.H.    IR(H) – Rozšírenie oprávnení z jednomotorových na viacmotorové vrtuľníky

Držitelia IR(H) platnej pre jednomotorové vrtuľníky, ktorí si chcú prvýkrát rozšíriť IR(H) na viacmotorové vrtuľníky, absolvujú:

a) výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik, pozostávajúci najmenej z 5 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho 3 hodiny sa môžu absolvovať v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II/III, a

b) oddiel 5 praktickej skúšky v súlade s dodatkom 9 k tejto časti na viacmotorových vrtuľníkoch.

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky pre kategóriu vzducholodí

FCL.625.As.    IR(As) – Predĺženie platnosti

Žiadatelia o predĺženie platnosti IR(As):

a) ak je spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vzducholode;

b) ak nie je spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, absolvujú v súlade s dodatkom 9 k tejto časti preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vzducholode na základe oddielu 5 a tých častí oddielu 1, ktoré sa týkajú zamýšľaného letu. V tomto prípade sa môže použiť letové výcvikové zariadenie (FTD 2/3) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušný typ vzducholode, ale prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(As) za týchto okolností sa vykoná na vzducholodi.

PODČASŤ H

KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE NA TRIEDU A TYPOVÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.700.    Okolnosti, za ktorých sa vyžadujú kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie

a)

Držitelia preukazu spôsobilosti pilota s výnimkou LAPL, SPL a BPL nesmú za žiadnych okolností vykonávať funkciu pilota bez platnej a primeranej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, okrem prípadov, keď absolvujú praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom obnovenia platnosti kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií alebo let s inštruktorom.

b)

Piloti môžu byť bez ohľadu na písmeno a) v prípade letov týkajúcich sa zavádzania alebo modifikácie typov lietadiel držiteľmi osobitného osvedčenia, ktoré im vydá príslušný orgán, čím ich oprávňuje vykonávať lety. Platnosť tohto oprávnenia je obmedzená na konkrétne lety.

c)

Bez toho, aby boli dotknuté písmená a) a b), v prípade letov týkajúcich sa zavádzania alebo modifikácie typov lietadiel, ktoré v rozsahu svojich právomocí vykonávajú konštrukčné alebo výrobné organizácie, ako aj výcvikových letov pre vydanie kvalifikačnej kategórie na letové skúšky, keď požiadavky tejto podčasti nemusia byť splnené, piloti môžu byť držiteľmi kvalifikačnej kategórie na letové skúšky vydanej v súlade s článkom FCL.820.

FCL.705.    Oprávnenia držiteľa kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie

Kvalifikačná kategória na triedu alebo typová kvalifikačná kategória oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu pilota na lietadle triedy alebo typu uvedeného v kvalifikácii.

FCL.710.    Kvalifikačné kategórie na triedu alebo typové kvalifikačné kategórie – varianty

a)

S cieľom rozšíriť oprávnenia na ďalší variant lietadla v rámci jednej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pilot absolvuje rozdielový alebo zoznamovací výcvik. V prípade variantov v rámci typovej kvalifikačnej kategórie zahŕňa rozdielový alebo zoznamovací výcvik príslušné prvky uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21.

▼M3

b)

Ak pilot na danom variante v období dvoch rokov po absolvovaní rozdielového výcviku nelietal, na zachovanie oprávnení sa vyžaduje ďalší rozdielový výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti na tomto variante, s výnimkou typov alebo variantov v rámci kvalifikačných kategórií na triedu jednomotorových piestových letúnov a turistických motorových klzákov (TMG).

▼B

c)

Rozdielový výcvik sa podľa potreby zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ho inštruktor.

FCL.725.    Požiadavky na vydanie kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií

a)

Výcvikový kurz. Žiadateľ o kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvuje výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Výcvikový kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu zahŕňa povinné výcvikové prvky pre príslušný typ, uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21.

b)

Skúška teoretických vedomostí. Žiadateľ o kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvuje skúšku teoretických vedomostí, ktorú organizuje organizácia schválená na výcvik, a preukáže úroveň teoretických vedomostí požadovanú pre bezpečnú prevádzku lietadla príslušnej triedy alebo typu.

1. Skúška teoretických vedomostí pre viacpilotné lietadlá je písomná a pozostáva najmenej zo 100 otázok s voliteľnými odpoveďami, pričom otázky sú primerane rozdelené medzi všetky hlavné predmety osnov.

2. Skúška teoretických vedomostí pre jednopilotné viacmotorové lietadlá je písomná a počet otázok s voliteľnými odpoveďami závisí od zložitosti lietadla.

3. Skúšku teoretických vedomostí pre jednomotorové lietadlá vykonáva ústne examinátor počas praktickej skúšky, aby sa zistilo, či žiadateľ dosiahol alebo nedosiahol uspokojivú úroveň vedomostí.

▼M3

4. Skúška teoretických vedomostí pre jednopilotné lietadlá, ktoré sa klasifikujú ako vysokovýkonné letúny, je písomná a pozostáva najmenej zo 100 otázok s voliteľnými odpoveďami, pričom otázky sú primerane rozdelené medzi všetky predmety osnov.

▼B

c)

Praktická skúška. Žiadateľ o kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvuje v súlade s dodatkom 9 k tejto časti praktickú skúšku, ktorou preukáže úroveň praktických zručností požadovanú pre bezpečnú prevádzku lietadla príslušnej triedy alebo typu.

Žiadateľ absolvuje praktickú skúšku do 6 mesiacov od začiatku výcvikového kurzu na získanie kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie a najviac 6 mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie.

d)

Žiadateľovi, ktorý už je držiteľom typovej kvalifikačnej kategórie na typ lietadla s oprávnením na jednopilotnú alebo viacpilotnú prevádzku a žiada o pridanie oprávnenia na iný druh prevádzky na rovnakom type lietadiel, sa uznáva splnenie požiadaviek na teoretické vedomosti.

e)

Bez ohľadu na predchádzajúce písmená piloti, ktorí sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na letové skúšky vydanej v súlade s článkom FCL.820 a ktorí sa podieľali na skúšobných letoch v rámci vývoja, osvedčovania alebo výroby daného typu lietadla a absolvovali buď 50 hodín celkového času letu, alebo 10 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) pri skúšobných letoch na danom type lietadla, sú oprávnení požiadať o vydanie príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie tejto typovej kvalifikačnej kategórie, ako je stanovené v tejto podčasti pre príslušnú kategóriu lietadla.

FCL.740.    Platnosť a obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií

a)

Platnosť kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií je 1 rok s výnimkou kvalifikačných kategórií na triedu pre jednopilotné jednomotorové lietadlá, pre ktoré je platnosť 2 roky, pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21.

b)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie žiadateľ:

1. v prípade potreby absolvuje opakovací výcvik v organizácii schválenej na výcvik, aby dosiahol úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na bezpečnú prevádzku lietadla príslušnej triedy alebo typu, a

2. absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov

FCL.720.A.    Požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií – letúny

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21, žiadateľ o kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikáciu musí spĺňať tieto požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie príslušnej kvalifikačnej kategórie:

a) Jednopilotné viacmotorové letúny. Žiadateľ o prvú kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu na jednopilotný viacmotorový letún absolvuje najmenej 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch.

b) Jednopilotné vysokovýkonné letúny s jednoduchou konštrukciou. Žiadateľ o prvú kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu na jednopilotný letún, ktorý sa klasifikuje ako vysokovýkonný letún, pred začiatkom letového výcviku:

1. má najmenej 200 hodín celkovej letovej praxe, z toho 70 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch, a

2. 

i) je držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu na získanie doplnkových teoretických vedomostí v organizácii schválenej na výcvik, alebo

ii) úspešne absolvoval skúšky teoretických vedomostí ATPL(A) v súlade s touto časťou, alebo

iii) okrem preukazu spôsobilosti, vydaného v súlade s touto časťou, je držiteľom ATPL(A) alebo CPL(A)/IR so zápočtom teoretických vedomostí pre ATPL(A), vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru;

3. piloti, uchádzajúci sa o oprávnenie riadiť letún vo viacpilotnej prevádzke, okrem toho musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 4 písmena d).

c) Jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou. Žiadatelia o vydanie prvej typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotný letún so zložitou konštrukciou, ktorý sa klasifikuje ako vysokovýkonný letún, okrem splnenia požiadaviek uvedených v písmene b) musia splniť požiadavky na získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) na viacmotorové letúny stanovené v podčasti G.

d) Viacpilotné letúny. Žiadateľ o prvú typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotný letún je žiak – pilot, ktorý práve absolvuje výcvik v rámci výcvikového kurzu MPL, alebo spĺňa tieto požiadavky:

1. má najmenej 70 hodín letovej praxe vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch;

2. je držiteľom prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) na viacmotorové letúny;

3. úspešne absolvoval skúšky teoretických vedomostí ATPL(A) v súlade s touto časťou a

4. s výnimkou prípadu, keď je kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu spojený s kurzom súčinnosti viacčlennej posádky (MCC):

i) je držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) v letúnoch alebo

ii) je držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) vo vrtuľníkoch a má viac ako 100 hodín letovej praxe vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov, alebo

iii) má najmenej 500 hodín letovej praxe vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov, alebo

iv) má najmenej 500 hodín letovej praxe vo funkcii pilota vo viacpilotnej prevádzke jednopilotných viacmotorových letúnov v obchodnej leteckej doprave v súlade s príslušnými požiadavkami na leteckú prevádzku.

▼M3

e) Bez ohľadu na písmeno d) členský štát môže vydať typovú kvalifikačnú kategóriu s obmedzenými oprávneniami na viacpilotné letúny, ktorá umožňuje držiteľovi tejto kategórie vykonávať funkciu druhého pilota s kvalifikáciou na cestovný let nad letovou hladinou 200 za predpokladu, že ďalší dvaja členovia posádky sú držiteľmi typovej kvalifikačnej kategórie v súlade s písmenom d).

▼B

f) Doplnkové typové kvalifikačné kategórie na viacpilotné letúny a jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou. Žiadateľ o vydanie doplnkových typových kvalifikačných kategórií na viacpilotné letúny a jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou musí byť držiteľom prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) na viacmotorové letúny.

g) Ak je to uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21, uplatňovanie oprávnení typovej kvalifikačnej kategórie môže byť spočiatku obmedzené na lety pod dohľadom inštruktora. Letové hodiny pod dohľadom sa zapíšu do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ich inštruktor. Obmedzenie sa zruší, keď pilot preukáže, že splnil požiadavku na letové hodiny pod dohľadom uvedenú v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti.

FCL.725.A.    Teoretické vedomosti a letový výcvik pre vydanie kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií – letúny

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21:

a) Jednopilotné viacmotorové letúny.

1. Kurz teoretických vedomostí pre kvalifikačnú kategóriu na triedu jednopilotných viacmotorových letúnov zahŕňa najmenej 7 hodín výcviku prevádzky viacmotorového letúna.

2. Kurz letového výcviku pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikáciu na jednopilotné viacmotorové letúny zahŕňa najmenej 2 hodiny a 30 minút letu s inštruktorom za normálnych podmienok prevádzky viacmotorového letúna a najmenej 3 hodiny a 30 minút letu s inštruktorom s použitím postupov pri poruche motora a techník asymetrického letu.

b) Jednopilotné letúny (vodné). Výcvikový kurz pre kvalifikačné kategórie na jednopilotný letún (vodný) zahŕňa teoretickú výučbu a letový výcvik. Letový výcvik pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu na jednopilotné letúny (vodné) zahŕňa najmenej 8 hodín letu s inštruktorom, ak je žiadateľ držiteľom pozemnej verzie príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, alebo 10 hodín, ak žiadateľ nie je držiteľom takejto kvalifikačnej kategórie.

FCL.730.A.    Osobitné požiadavky na pilotov absolvujúcich kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu nulového letového času (ZFTT) – letúny

a)

Pilot vykonávajúci kurz nulového letového času (ZFTT) absolvuje na viacpilotnom prúdovom letúne certifikovanom podľa noriem CS-25 alebo rovnocenných predpisov týkajúcich sa letovej spôsobilosti, alebo na viacpilotnom turbovrtuľovom letúne s maximálnou vzletovou hmotnosťou nie menšou ako 10 ton alebo s certifikovanou konfiguráciou sedadiel pre viac ako 19 cestujúcich, najmenej:

1. 1 500 hodín letu alebo 250 úsekov trate, ak sa počas kurzu používa letový simulátor (FFS) kvalifikovaný na úroveň CG, C alebo dočasné C;

2. 500 hodín letu alebo 100 úsekov trate, ak sa počas kurzu používa letový simulátor (FFS) kvalifikovaný na úroveň DG alebo D.

b)

Keď pilot prechádza z turbovrtuľového letúna na prúdový alebo z prúdového letúna na turbovrtuľový, vyžaduje sa doplnkový výcvik na simulátore.

FCL.735.A.    Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky – letúny

a)

Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pozostáva z najmenej:

1. 25 hodín teoretickej výučby a cvičení a

2. 20 hodín praktického výcviku MCC, alebo 15 hodín v prípade žiaka – pilota, ktorý absolvuje integrovaný kurz dopravného pilota (ATP).

Používa sa trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II MCC) alebo letový simulátor (FFS). Keď je výcvik MCC spojený s úvodným výcvikom pre typovú kvalifikačnú kategóriu, praktický výcvik MCC sa môže obmedziť na najmenej 10 hodín, ak sa na výcvik MCC a výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu používa rovnaký letový simulátor (FFS).

b)

Žiadateľ absolvuje výcvikový kurz MCC v priebehu 6 mesiacov v organizácii schválenej na výcvik.

c)

Ak kurz MCC nie je spojený s kurzom pre typovú kvalifikačnú kategóriu, žiadateľ dostane po absolvovaní výcvikového kurzu MCC príslušné osvedčenie.

d)

Pre žiadateľa, ktorý absolvoval výcvik MCC pre ľubovoľnú inú kategóriu lietadla, neplatí požiadavka uvedená v bode 1 písmena a).

FCL.740.A.    Predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií – letúny

a)

Predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií na viacmotorové letúny. Žiadateľ o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na viacmotorové letúny:

1. v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti v letúne príslušnej triedy alebo typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje letún príslušnej triedy alebo typu, a

2. počas obdobia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje najmenej:

i) 10 úsekov trate vo funkcii pilota letúna príslušnej triedy alebo typu alebo

ii) 1 úsek trate vo funkcii pilota letúna príslušnej triedy alebo typu alebo v letovom simulátore (FFS), s examinátorom. Let na tomto úseku trate sa môže uskutočniť počas preskúšania odbornej spôsobilosti.

3. Pre pilota, ktorý pracuje pre prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy schváleného v súlade s príslušnými požiadavkami na leteckú prevádzku a ktorý úspešne absolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, neplatí požiadavka uvedená v bode 2.

▼M3

4. Predĺženie platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A), ak je pilot ich držiteľom, môže byť spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti pri predlžovaní platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie.

▼B

b)

Predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednopilotných jednomotorových letúnov.

1. Kvalifikačné kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov a kvalifikačné kategórie na turistické motorové klzáky (TMG). Žiadateľ o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednopilotných jednomotorových piestových letúnov alebo kvalifikačných kategórií na triedu turistických motorových klzákov (TMG):

i) v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti v príslušnej triede so skúšajúcim, alebo

ii) v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje 12 hodín letu v príslušnej triede vrátane:

 6 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC),

 12 vzletov a 12 pristátí a

 cvičný let s letovým inštruktorom (FI) alebo inštruktorom kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) trvajúci najmenej 1 hodinu. Tento let sa netýka žiadateľov, ktorí v súvislosti s kvalifikačnou kategóriou na triedu alebo typovou kvalifikačnou kategóriou úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo praktickú skúšku na letúne ľubovoľnej inej triedy alebo typu.

2. Ak sú žiadatelia držiteľmi aj kvalifikačnej kategórie na triedu jednomotorových piestových letúnov (pozemných), aj kvalifikačnej kategórie na turistické motorové klzáky, môžu splniť podmienky uvedené v bode 1 v ktorejkoľvek z týchto tried a dosiahnu predĺženie platnosti oboch kvalifikačných kategórií.

3. Jednopilotné jednomotorové turbovrtuľové letúny. Žiadatelia o predĺženie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu jednomotorových turbovrtuľových letúnov v období troch mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti v príslušnej triede so skúšajúcim v súlade s dodatkom 9 k tejto časti.

c)

Žiadatelia, ktorí pred uplynutím platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie neabsolvujú úspešne všetky časti preskúšania odbornej spôsobilosti, nesmú uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie, až kým nedosiahnu úspešný výsledok preskúšania odbornej spôsobilosti.

ODDIEL 3

Osobitné požiadavky pre kategóriu vrtuľníkov

FCL.720.H.    Požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie typových kvalifikačných kategórií – vrtuľníky

Pokiaľ v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21 nie je uvedené inak, žiadateľ o vydanie prvej typovej kvalifikačnej kategórie na vrtuľník musí spĺňať tieto požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie príslušnej kvalifikačnej kategórie:

a) Viacpilotné vrtuľníky. Žiadateľ o prvú typovú kvalifikáciu na viacpilotný vrtuľník:

1. musí absolvovať najmenej 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch;

2. s výnimkou prípadu, keď je kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu spojený s kurzom súčinnosti viacčlennej posádky (MCC):

i) musí byť držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) vo vrtuľníkoch alebo

ii) musí absolvovať najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov, alebo

iii) musí absolvovať najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota vo viacpilotnej prevádzke na viacmotorových vrtuľníkoch;

3. musí úspešne absolvovať skúšky teoretických vedomostí ATPL(H).

b) Žiadateľovi o prvú typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotný vrtuľník, ktorý absolvoval integrovaný výcvikový kurz ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR alebo CPL(H) a ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v bode 1 písmena a), sa vydá typová kvalifikačná kategória s oprávneniami obmedzenými iba na vykonávanie funkcií druhého pilota. Toto obmedzenie sa zruší, keď pilot:

1. absolvuje 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo veliaceho pilota pod dohľadom na vrtuľníkoch;

2. úspešne absolvuje praktickú skúšku vo viacpilotnej prevádzke na vrtuľníku príslušného typu vo funkcii veliaceho pilota (PIC).

c) Jednopilotné viacmotorové vrtuľníky. Žiadateľ o vydanie prvej typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotný viacmotorový vrtuľník:

1. pred začiatkom letového výcviku:

i) musí úspešne absolvovať skúšky teoretických vedomostí ATPL(H) alebo

ii) musí byť držiteľom osvedčenia o absolvovaní predbežného kurzu organizovaného organizáciou schválenou na výcvik. Kurz zahŕňa tieto predmety z kurzu teoretických vedomostí ATPL(H):

 všeobecné vedomosti o lietadlách: trup/systémy/pohonná jednotka a prístroje/elektronika,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu: hmotnosť a vyváženie, výkon;

2. ak žiadateľ neabsolvoval integrovaný výcvikový kurz ATP(H)/IR, ATP(H) alebo CPL(H)/IR, musí absolvovať najmenej 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch.

FCL.735.H.    Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky – vrtuľníky

a)

Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pozostáva:

1. pre súčinnosť viacčlennej posádky (MCC)/prístrojovú kvalifikáciu (IR):

i) najmenej z 25 hodín teoretickej výučby a cvičení a

ii) najmenej z 20 hodín praktického výcviku MCC, alebo 15 hodín v prípade žiaka – pilota, ktorý absolvuje integrovaný kurz ATP(H)/IR. Keď je výcvik MCC spojený s úvodným výcvikom pre typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotný vrtuľník, praktický výcvik MCC sa môže skrátiť najmenej na 10 hodín, ak sa na výcvik MCC a výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu používa rovnaké výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD);

2. pre súčinnosť viacčlennej posádky (MCC)/pravidlá letu za viditeľnosti (VFR):

i) najmenej z 25 hodín teoretickej výučby a cvičení a

ii) aspoň z 15 hodín praktického výcviku MCC, alebo 10 hodín v prípade žiaka – pilota, ktorý absolvuje integrovaný kurz ATP(H)/IR. Keď je výcvik MCC spojený s úvodným výcvikom pre typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotný vrtuľník, praktický výcvik MCC sa môže skrátiť najmenej na 7 hodín, ak sa na výcvik MCC a výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu používa rovnaké výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD).

b)

Žiadateľ absolvuje výcvikový kurz MCC v priebehu 6 mesiacov v organizácii schválenej na výcvik.

Používa sa trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II alebo III) s kvalifikáciou na MCC, letové výcvikové zariadenie (FTD 2/3) alebo letový simulátor (FFS).

c)

Ak kurz MCC nie je spojený s kurzom pre typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotné lietadlá, žiadateľ dostane po absolvovaní výcvikového kurzu MCC príslušné osvedčenie.

d)

Pre žiadateľa, ktorý absolvoval výcvik MCC pre ľubovoľnú inú kategóriu lietadla, neplatí požiadavka uvedená v písmene a) bode 1 podbode i) alebo bode 2 podbode i).

e)

Pre žiadateľa o výcvik MCC/IR, ktorý absolvoval výcvik MCC/VFR, neplatí požiadavka uvedená v písmene a) bode 1 podbode i). Žiadateľ absolvuje 5 hodín praktického výcviku MCC/IR.

FCL.740.H.    Predĺženie platnosti typových kvalifikačných kategórií – vrtuľníky

a)

Predĺženie platnosti. Žiadateľ o predĺženie platnosti typových kvalifikačných kategórií na vrtuľníky:

1. v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti vo vrtuľníku príslušného typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje vrtuľník príslušného typu, a

2. počas platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje najmenej 2 hodiny letu vo funkcii pilota vrtuľníka príslušného typu. Dĺžka preskúšania odbornej spôsobilosti sa môže započítať do výšky dvoch hodín.

3. Ak sú žiadatelia držiteľmi viacerých typových kvalifikačných kategórií na jednomotorové piestové vrtuľníky, môžu dosiahnuť predĺženie platnosti všetkých príslušných typových kvalifikačných kategórií tak, že absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti iba jednej z príslušných typových kvalifikačných kategórií, ktorých sú držiteľmi, za predpokladu, že počas platnosti kvalifikačných kategórií absolvujú najmenej 2 hodiny letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch iných typov.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti absolvujú zakaždým na inom type vrtuľníka.

4. Ak sú žiadatelia držiteľmi viacerých typových kvalifikačných kategórií na jednomotorové turbínové vrtuľníky s najvyššou certifikovanou vzletovou hmotnosťou do 3 175 kg, môžu dosiahnuť predĺženie platnosti všetkých príslušných typových kvalifikačných kategórií tak, že absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti iba jednej z príslušných typových kvalifikačných kategórií, ktorých sú držiteľmi, za predpokladu, že absolvujú:

i) 300 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch;

ii) 15 hodín letu na vrtuľníku každého typu, na ktorý sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie, a

iii) najmenej 2 hodiny letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch všetkých ostatných typov počas platnosti kvalifikačných kategórií.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti absolvujú zakaždým na inom type vrtuľníka.

5. Pilot, ktorý úspešne absolvuje praktickú skúšku na vydanie doplnkovej typovej kvalifikačnej kategórie, dosiahne predĺženie platnosti príslušných typových kvalifikačných kategórií v spoločných skupinách v súlade s bodmi 3 a 4;

6. predĺženie platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(H), ak je pilot jej držiteľom, sa môže spojiť s preskúšaním odbornej spôsobilosti pre typovú kvalifikačnú kategóriu.

b)

Žiadateľ, ktorý pred uplynutím platnosti typovej kvalifikačnej kategórie neabsolvuje úspešne všetky časti preskúšania odbornej spôsobilosti, nesmie uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie, až kým nedosiahne úspešný výsledok preskúšania odbornej spôsobilosti. V prípade bodov 3 a 4 písmena a) žiadateľ nesmie uplatňovať svoje oprávnenia na žiadny typ vrtuľníka.

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky pre kategóriu lietadiel so vztlakovými motormi

FCL.720.PL    Požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie typových kvalifikačných kategórií – lietadlá so vztlakovými motormi

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21, žiadateľ o prvé vydanie typovej kvalifikačnej kategórie na lietadlá so vztlakovými motormi musí spĺňať tieto požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady:

a) pre pilota letúnov:

1. je držiteľom CPL/IR(A) s teoretickými vedomosťami ATPL alebo je držiteľom ATPL(A);

2. je držiteľom osvedčenia o absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC);

3. absolvoval viac ako 100 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov;

4. absolvoval 40 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch;

b) pre pilota vrtuľníkov:

1. je držiteľom CPL/IR(H) s teoretickými vedomosťami ATPL alebo je držiteľom ATPL/IR(H);

2. je držiteľom osvedčenia o absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC);

3. absolvoval viac ako 100 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov;

4. absolvoval 40 hodín letového výcviku na letúnoch;

c) pre pilota s kvalifikáciou na letúny aj vrtuľníky:

1. je držiteľom prinajmenej CPL(H);

2. je držiteľom IR s teoretickými vedomosťami ATPL alebo je držiteľom ATPL pre letúny alebo vrtuľníky;

3. je držiteľom osvedčenia o absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pre vrtuľníky alebo letúny;

4. absolvoval najmenej 100 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov alebo letúnov;

5. absolvoval podľa potreby 40 hodín letového výcviku na letúnoch alebo vrtuľníkoch, ak pilot nemá prax zodpovedajúcu preukazu spôsobilosti dopravného pilota (ATPL), alebo na viacpilotných lietadlách.

FCL.725.PL.    Letový výcvik na vydanie typových kvalifikačných kategórií – lietadlá so vztlakovými motormi

Letový výcvik ako súčasť výcvikového kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu na lietadlá so vztlakovými motormi sa vykonáva v lietadle aj vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje lietadlo a má na tento účel príslušnú kvalifikáciu.

FCL.740.PL.    Predĺženie platnosti typových kvalifikačných kategórií – lietadlá so vztlakovými motormi

a)

Predĺženie platnosti. Žiadateľ o predĺženie platnosti typových kvalifikačných kategórií na lietadlá so vztlakovými motormi:

1. v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti na príslušnom type lietadiel so vztlakovými motormi;

2. počas platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje najmenej:

i) 10 úsekov trate vo funkcii pilota príslušného typu lietadiel so vztlakovými motormi alebo

ii) 1 úsek trate vo funkcii pilota príslušného typu lietadiel so vztlakovými motormi alebo v letovom simulátore (FFS) s examinátorom. Let na tomto úseku trate sa môže uskutočniť počas preskúšania odbornej spôsobilosti.

3. Pre pilota, ktorý pracuje pre prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy schváleného v súlade s príslušnými požiadavkami na leteckú prevádzku a ktorý úspešne absolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, neplatí požiadavka uvedená v bode 2.

b)

Žiadateľ, ktorý pred uplynutím platnosti typovej kvalifikačnej kategórie neabsolvuje úspešne všetky časti preskúšania odbornej spôsobilosti, nesmie uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie, až kým nedosiahne úspešný výsledok preskúšania odbornej spôsobilosti.

ODDIEL 5

Osobitné požiadavky pre kategóriu vzducholodí

FCL.720.As.    Nevyhnutné predpoklady na vydanie typových kvalifikačných kategórií – vzducholode

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21, žiadateľ o prvé vydanie typovej kvalifikačnej kategórie na vzducholode musí spĺňať tieto požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady:

a) pre viacpilotné vzducholode:

1. absolvoval 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vzducholodiach;

2. je držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) na vzducholodiach.

3. Žiadateľovi, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v bode 2, sa vydá typová kvalifikačná kategória s oprávneniami obmedzenými iba na vykonávanie funkcií druhého pilota. Toto obmedzenie sa zruší, keď pilot absolvuje 100 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo veliteľa lietadla pod dohľadom na vzducholodiach.

FCL.735.As.    Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky – vzducholode

▼M3

a)

Výcvikový kurz súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pozostáva najmenej:

1. z 12 hodín teoretickej výučby a cvičení a

2. z 5 hodín praktického výcviku MCC.

Používa sa trenažér letových a navigačných postupov (FNPT) II alebo III s kvalifikáciou na MCC, letové výcvikové zariadenie (FTD 2/3) alebo letový simulátor (FFS).

▼B

b)

Žiadateľ absolvuje výcvikový kurz MCC v priebehu 6 mesiacov v organizácii schválenej na výcvik.

c)

Ak kurz MCC nie je spojený s kurzom pre typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotné lietadlá, žiadateľ dostane po absolvovaní výcvikového kurzu MCC príslušné osvedčenie.

d)

Pre žiadateľa, ktorý absolvoval výcvik MCC pre ľubovoľnú inú kategóriu lietadla, neplatí požiadavka uvedená v písmene a).

FCL.740.As.    Predĺženie platnosti typových kvalifikačných kategórií – vzducholode

a)

Predĺženie platnosti. Žiadateľ o predĺženie platnosti typových kvalifikačných kategórií na vzducholode:

1. musí v období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti na príslušnom type vzducholodí a

2. musí počas obdobia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvovať najmenej 2 hodiny letu vo funkcii pilota vzducholode príslušného typu. Dĺžka preskúšania odbornej spôsobilosti sa môže započítať do výšky dvoch hodín;

3. predĺženie platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(As), ak je pilot jej držiteľom, môže byť spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie.

b)

Žiadateľ, ktorý pred uplynutím platnosti typovej kvalifikačnej kategórie neabsolvuje úspešne všetky časti preskúšania odbornej spôsobilosti, nesmie uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie, až kým nedosiahne úspešný výsledok preskúšania odbornej spôsobilosti.

PODČASŤ I

DOPLNKOVÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE

FCL.800.    Kvalifikačná kategória na leteckú akrobaciu

a)

Držitelia preukazu spôsobilosti pilota letúnov, turistických motorových klzákov (TMG) alebo vetroňov vykonávajú akrobatické lety, iba ak sú držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie.

b)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na leteckú akrobaciu absolvujú:

1. po vydaní preukazu spôsobilosti najmenej 40 hodín letu alebo, v prípade vetroňov, 120 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) príslušnej kategórie;

2. výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik zahŕňajúci:

i) teoretickú výučbu zodpovedajúcu tejto kvalifikačnej kategórii;

ii) najmenej 5 hodín alebo 20 letov akrobatického výcviku v lietadle príslušnej kategórie.

c)

Oprávnenia kvalifikačnej kategórie na leteckú akrobaciu sú obmedzené na lietadlá tej kategórie, v akej žiadateľ vykonal letový výcvik. Oprávnenia sa rozšíria na ďalšiu kategóriu lietadiel, ak je pilot držiteľom preukazu spôsobilosti na túto kategóriu a úspešne absolvuje najmenej 3 lety s inštruktorom, ktoré zahŕňajú celé osnovy akrobatického výcviku v danej kategórii lietadiel.

FCL.805.    Kvalifikačná kategória na vlečenie vetroňa a vlečenie predmetu

a)

Držitelia preukazu spôsobilosti pilota s oprávneniami na lietanie s letúnmi alebo turistickými motorovými klzákmi (TMG) môžu vykonávať vlečenie vetroňov alebo predmetov, iba ak sú držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa alebo vlečenie predmetu.

b)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na vlečenie vetroňa absolvujú:

1. po vydaní preukazu spôsobilosti najmenej 30 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) a 60 vzletov a pristátí v letúnoch, ak sa táto činnosť má vykonávať v letúnoch, alebo v turistických motorových klzákoch (TMG), ak sa táto činnosť má vykonávať v turistických motorových klzákoch;

2. výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik zahŕňajúci:

i) teoretickú výučbu o činnosti a postupoch pri vlečení;

ii) najmenej 10 výcvikových letov s vlečením vetroňa vrátane najmenej 5 letov s inštruktorom a

iii) s výnimkou držiteľov LAPL(S) alebo SPL 5 zoznamovacích letov vo vetroni, ktorý vzlieta pomocou lietadla.

c)

Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na vlečenie predmetu absolvujú:

1. po vydaní preukazu spôsobilosti najmenej 100 hodín letu a 200 vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch alebo v turistických motorových klzákoch (TMG). Z toho najmenej 30 hodín absolvujú v letúnoch, ak sa táto činnosť má vykonávať v letúnoch, alebo v turistických motorových klzákoch, ak sa táto činnosť má vykonávať v turistických motorových klzákoch;

2. výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik, zahŕňajúci:

i) teoretickú výučbu o činnosti a postupoch pri vlečení;

ii) najmenej 10 výcvikových letov s vlečením predmetu vrátane najmenej 5 letov s inštruktorom.

d)

Oprávnenia kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa a na vlečenie predmetu sú obmedzené na letúny alebo turistické motorové klzáky (TMG) v závislosti od lietadla, na akom žiadateľ vykonal letový výcvik. Oprávnenia sa rozšíria, ak je pilot držiteľom preukazu spôsobilosti na letúny alebo turistické motorové klzáky a úspešne absolvuje najmenej 3 lety s inštruktorom, ktoré zahŕňajú celé osnovy výcviku vlečenia v príslušnom lietadle.

e)

Na uplatnenie oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie musí držiteľ kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa alebo na vlečenie predmetu vykonať v priebehu uplynulých 24 mesiacov najmenej 5 vlečení.

f)

Ak pilot nespĺňa požiadavky uvedené v písmene e), predtým než začne znovu uplatňovať svoje oprávnenia, vykoná chýbajúce vlečenia s inštruktorom alebo pod jeho dohľadom.

FCL.810.    Kvalifikačná kategória na nočné lety

a)

Letúny, turistické motorové klzáky (TMG), vzducholode.

1. Ak sa majú oprávnenia LAPL, SPL alebo PPL na letúny, turistické motorové klzáky (TMG) alebo vzducholode uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), žiadatelia musia absolvovať výcvikový kurz v schválenej výcvikovej organizácii. Kurz zahŕňa:

i) teoretickú výučbu;

▼M3

ii) najmenej 5 hodín nočného letu v lietadle príslušnej kategórie vrátane najmenej 3 hodín letu s inštruktorom, z toho najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou s aspoň jedným preletom s inštruktorom do vzdialenosti najmenej 50 km (27 NM) a s 5 samostatnými vzletmi a s 5 samostatnými pristátiami s úplným zastavením.

▼B

2. Pred absolvovaním nočného výcviku absolvujú držitelia LAPL základný výcvik letu podľa prístrojov, ktorý sa vyžaduje na vydanie PPL.

3. Ak sú žiadatelia držiteľmi kvalifikačných kategórií na triedu jednomotorových piestových letúnov (pozemných) a triedu turistických motorových klzákov (TMG), môžu požiadavky uvedené v bode 1 splniť buď v jednej z týchto tried, alebo v oboch triedach.

b)

Vrtuľníky. Ak sa majú oprávnenia PPL na vrtuľníky uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), žiadateľ:

1. po vydaní preukazu spôsobilosti absolvuje najmenej 100 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníka vrátane najmenej 60 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vo vrtuľníkoch a 20 hodín krížneho preletu;

2. absolvuje výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Kurz, ktorý absolvuje v priebehu 6 mesiacov, zahŕňa:

i) 5 hodín teoretickej výučby;

ii) 10 hodín letu podľa prístrojov vo vrtuľníku s inštruktorom a

iii) 5 hodín nočného letu vrátane najmenej 3 hodín letu s inštruktorom, z toho najmenej 1 hodiny preletu s navigáciou a piatich samostatných nočných okruhov. Každý okruh zahŕňa vzlet a pristátie.

3. Žiadateľovi, ktorý je alebo bol držiteľom prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na letúny alebo turistické motorové klzáky (TMG), sa započíta 5 hodín vo vzťahu k požiadavke uvedenej v bode 2 podbode ii).

c)

Balóny. Ak sa majú oprávnenia LAPL na balóny alebo BPL uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), žiadatelia absolvujú najmenej 2 výcvikové lety v noci, každý z nich v trvaní aspoň 1 hodiny.

FCL.815.    Kvalifikačná kategória na lety v horách

a)

Oprávnenia. Kvalifikačná kategória na lety v horách oprávňuje držiteľa vykonávať lety na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) s pristátím na plochách a so vzletom z plôch, ktoré si podľa príslušných orgánov ustanovených členskými štátmi takúto kvalifikáciu vyžadujú.

Prvotná kvalifikačná kategória na lety v horách môže byť udelená na:

1. kolesá, ktorá poskytuje oprávnenie lietať na takéto plochy a z takýchto plôch, keď nie sú pokryté snehom, alebo

2. lyže, ktorá poskytuje oprávnenie lietať na takéto plochy a z takýchto plôch, keď sú pokryté snehom.

3. Oprávnenia prvotnej kvalifikačnej kategórie sa môžu rozšíriť na oprávnenia na kolesá alebo na lyže, ak pilot absolvuje príslušný doplnkový zoznamovací kurz, zahŕňajúci teoretickú výučbu a letový výcvik s inštruktorom lietania v horách.

b)

Výcvikový kurz. Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na lety v horách absolvujú v priebehu 24 mesiacov kurz, pozostávajúci z teoretickej výučby a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik. Obsah kurzu zodpovedá požadovaným oprávneniam.

c)

Praktická skúška. Po ukončení výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku s letovým examinátorom (FE) oprávneným na túto činnosť. Praktická skúška zahŕňa:

1. ústnu skúšku teoretických vedomostí;

2. 6 pristátí na najmenej dvoch rozličných plochách, ktoré si vyžadujú kvalifikáciu na lety v horách a ktoré sú odlišné od plochy odletu.

d)

Platnosť. Kvalifikačná kategória na lety v horách platí na obdobie 24 mesiacov.

e)

Predĺženie platnosti. Žiadateľ o predĺženie platnosti kvalifikačnej kategórie na lety v horách musí:

1. v priebehu uplynulých 24 mesiacov absolvovať najmenej 6 pristátí v horskom teréne alebo

2. úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti. Toto preskúšanie odbornej spôsobilosti musí spĺňať požiadavky uvedené v písmene c).

f)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie musí žiadateľ splniť požiadavky uvedené v bode 2 písmena e).

FCL.820.    Kvalifikačná kategória na letové skúšky

a)

Držitelia preukazu spôsobilosti pilota na letúny alebo vrtuľníky vykonávajú funkciu veliaceho pilota (PIC) pri letových skúškach kategórie 1 alebo 2, ako je stanovené v časti 21, iba ak sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na letové skúšky.

b)

Povinnosť byť držiteľom kvalifikačnej kategórie na letové skúšky uvedená v písmene a) sa vzťahuje iba na letové skúšky vykonávané:

1. na vrtuľníkoch, ktoré majú osvedčenie alebo majú získať osvedčenie v súlade s normami CS-27 alebo CS-29, prípadne s rovnocennými predpismi týkajúcimi sa letovej spôsobilosti, alebo

2. na letúnoch, ktoré majú osvedčenie alebo majú získať osvedčenie v súlade:

i) s normami CS-25 alebo rovnocennými predpismi týkajúcimi sa letovej spôsobilosti alebo

ii) s normami CS-23 alebo rovnocennými predpismi týkajúcimi sa letovej spôsobilosti s výnimkou letúnov s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 2 000 kg.

c)

Kvalifikačná kategória na letové skúšky oprávňuje držiteľa v rámci príslušnej kategórie lietadiel:

1. v prípade kvalifikačnej kategórie na letové skúšky kategórie 1 vykonávať letové skúšky všetkých kategórií, ako sa uvádza v časti 21, vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota;

2. v prípade kvalifikačnej kategórie na letové skúšky kategórie 2:

i) vykonávať letové skúšky kategórie 1, ako sa uvádza v časti 21:

 vo funkcii druhého pilota alebo

 vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v prípade letúnov uvedených v bode 2 podbode ii) písmena b) okrem letúnov v rámci kategórie civilných prepravných lietadiel alebo letúnov s navrhovanou rýchlosťou strmhlavého letu vyššou ako 0,6 Ma alebo maximálnym výstupom väčším ako 25 000 stôp;

ii) vykonávať letové skúšky všetkých ostatných kategórií, ako sa uvádza v časti 21, vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota;

3. okrem toho pre letové skúšky kategórie 1 aj 2, vykonávať lety konkrétne spojené s činnosťou konštrukčných alebo výrobných organizácií v rozsahu ich oprávnení, ak sa nemusia splniť požiadavky uvedené v podčasti H.

d)

Žiadatelia o prvé vydanie kvalifikačnej kategórie na letové skúšky musia:

1. byť držiteľmi aspoň preukazu spôsobilosti CPL a prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) v príslušnej kategórii lietadiel;

2. absolvovať aspoň 1 000 hodín letu v lietadlách príslušnej kategórie, z toho aspoň 400 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

3. absolvovať výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik, ktorý zodpovedá príslušnému lietadlu a kategórii letov. Výcvik zahŕňa aspoň tieto predmety:

 letové charakteristiky lietadla,

 stabilita a riadenie/kvalita ovládania,

 systémy,

 riadenie skúšky,

 riadenie rizika/bezpečnosti.

e)

Oprávnenia držiteľov kvalifikačnej kategórie na letové skúšky sa môžu rozšíriť na ďalšiu kategóriu letových skúšok a ďalšiu kategóriu lietadiel, ak žiadatelia absolvujú doplnkový výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik.

▼M3

FCL.825.    Prístrojová kvalifikačná kategória pre lety na trati (EIR)

a) Oprávnenia a podmienky

1. Držiteľ prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) je oprávnený vykonávať lety cez deň podľa pravidiel letu podľa prístrojov vo fáze letu na trati s letúnom, ku ktorému je držiteľom kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie. Oprávnenie sa môže rozšíriť na vykonávanie letov v noci podľa pravidiel letu podľa prístrojov vo fáze letu na trati, ak je pilot držiteľom kvalifikačnej kategórie na nočné lety v súlade s FCL.810.

2. Držiteľ EIR začne alebo bude pokračovať v lete, pri ktorom plánuje využiť oprávnenie vyplývajúce z jeho kvalifikačnej kategórie, len v tom prípade, ak sa v najnovších dostupných meteorologických informáciách uvádza, že:

i) poveternostné podmienky pri odlete umožňujú časť letu od vzletu po plánovaný prechod od letu za viditeľnosti k letu podľa prístrojov vykonať v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti a

ii) poveternostné podmienky v predpokladanom čase príletu na plánované cieľové letisko umožnia časť letu od prechodu od letu podľa prístrojov k letu za viditeľnosti po pristátie vykonať v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti.

b) Nevyhnutné predpoklady. Žiadatelia o EIR musia byť držiteľmi aspoň PPL(A) a absolvovať najmenej 20 hodín preletov vo funkcii veliaceho pilota v letúnoch.

c) Výcvikový kurz. Žiadatelia o EIR musia v schválenej výcvikovej organizácii v priebehu 36 mesiacov absolvovať:

1. aspoň 80 hodín teoretickej výučby v súlade s FCL.615 a

2. výcvik letu podľa prístrojov, počas ktorého:

i) letový výcvik pre EIR pre jednomotorové letúny bude zahŕňať aspoň 15 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom a

ii) letový výcvik pre EIR pre viacmotorové letúny bude zahŕňať aspoň 16 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z ktorých sa aspoň štyri hodiny uskutočnia na viacmotorových letúnoch.

d) Teoretické vedomosti. Pred vykonaním praktickej skúšky musí žiadateľ preukázať úroveň teoretických vedomostí v predmetoch uvedených v FCL.615 písm. b) zodpovedajúcu udeľovaným oprávneniam.

e) Praktická skúška. Po ukončení výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku v letúne s examinátorom prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRE). V prípade EIR pre viacmotorové letúny absolvuje praktickú skúšku na viacmotorovom letúne. V prípade EIR pre jednomotorové letúny absolvuje praktickú skúšku na jednomotorovom letúne.

f) Odchylne od písmen c) a d) držiteľ EIR pre jednomotorové letúny, ktorý je zároveň držiteľom kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové letúny a ktorý chce prvýkrát získať EIR pre viacmotorové letúny, absolvuje kurz v schválenej výcvikovej organizácii zahŕňajúci najmenej dve hodiny letu podľa prístrojov s inštruktorom vo fáze letu na trase vo viacmotorových letúnoch a úspešne absolvuje praktickú skúšku uvedenú v písmene e).

g) Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti.

1. EIR platí 1 rok.

2. Žiadatelia o predĺženie platnosti EIR musia:

i) v období 3 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v letúne alebo

ii) v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie absolvovať šesť hodín letu podľa pravidiel letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota a výcvikový let trvajúci aspoň jednu hodinu s inštruktorom s oprávnením poskytovať výcvik pre IR(A) alebo EIR.

3. Pri každom druhom predĺžení platnosti musí držiteľ EIR úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s písmenom g) bodom 2 podbodom i).

4. Po uplynutí platnosti EIR žiadatelia s cieľom obnoviť svoje oprávnenia:

i) absolvujú opakovací výcvik, ktorý poskytuje inštruktor s oprávnením poskytovať výcvik pre IR(A) alebo EIR, s cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň odbornej spôsobilosti a

ii) absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti.

5. V prípade, že v priebehu siedmich rokov od posledného dátumu platnosti EIR nebola predĺžená ani obnovená platnosť EIR, držiteľ bude musieť znovu úspešne absolvovať skúšku teoretických vedomostí EIR v súlade s FCL.615 písm. b).

6. V prípade EIR pre viacmotorové letúny sa preskúšanie odbornej spôsobilosti na predĺženie alebo obnovenie platnosti a výcvikový let, ktorý sa vyžaduje v písmene g) bode 2 podbode ii), musia absolvovať vo viacmotorovom letúne. Ak je pilot súčasne držiteľom EIR pre jednomotorové letúny, dosiahne týmto preskúšaním odbornej spôsobilosti aj predĺženie alebo obnovenie platnosti EIR pre jednomotorové letúny.

h) Ak žiadateľ o EIR absolvoval potrebný počet hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom IRI(A) alebo FI(A), ktorý je držiteľom oprávnenia poskytovať výcvik pre IR alebo EIR, tieto hodiny sa môžu započítať do hodín požadovaných podľa písmena c) bodov 2 podbodu i) a ii), a to najviac päť hodín v prípade podbodu i) alebo šesť hodín v prípade podbodu ii). Do tohto zápočtu sa nezapočítavajú štyri hodiny výcviku letu podľa prístrojov vo viacmotorových letúnoch, ktoré sa požadujú v písmene c) bode 2 podbode ii).

1. S cieľom určiť počet hodín, ktoré sa majú započítať, a určiť potreby výcviku žiadateľ musí absolvovať predbežné hodnotenie v schválenej výcvikovej organizácii.

2. Absolvovanie výcviku letu podľa prístrojov, ktorý poskytuje inštruktor IRI(A) alebo FI(A), sa musí zdokumentovať v osobitnom zázname z výcviku, ktorý podpíše inštruktor.

i) Žiadatelia o EIR, ktorí sú držiteľmi preukazu PPL alebo CPL podľa časti FCL a platnej IR(A), ktoré v súlade s požiadavkami prílohy 1 k Chicagskému dohovoru vydala tretia krajina, môžu dostať plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa výcvikového kurzu uvedeným v písmene c). Na vydanie EIR musí žiadateľ:

1. úspešne absolvovať praktickú skúšku pre EIR;

2. odchylne od písmena d) počas praktickej skúšky examinátorovi preukázať, že si osvojil zodpovedajúcu úroveň teoretických vedomostí o leteckých právnych predpisoch, meteorológii a znalostí plánovania letu a letových charakteristík (IR);

3. mať minimálnu prax najmenej 25 hodín letu v podmienkach letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota na letúnoch.

FCL.830.    Kvalifikačná kategória pre lietanie s vetroňmi v oblačnosti

a) Držitelia preukazu spôsobilosti pilota s oprávneniami na lietanie s vetroňmi môžu prevádzkovať vetroň alebo motorový vetroň, s výnimkou turistických motorových klzákov, v oblačnosti len vtedy, ak sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie pre lietanie s vetroňmi v oblačnosti.

b) Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu pre lietanie s vetroňmi v oblačnosti absolvujú aspoň:

1. 30 hodín vo funkcii veliaceho pilota vo vetroni alebo motorovom vetroni po vydaní preukazu spôsobilosti;

2. výcvikový kurz v schválenej výcvikovej organizácii zahŕňajúci:

i) teoretickú výučbu a

ii) aspoň dve hodiny letu s inštruktorom vo vetroni alebo motorovom vetroni, pričom vetroň musia ovládať výlučne podľa prístrojov, z týchto dvoch hodín sa najviac jedna hodina môže absolvovať na turistickom motorovom klzáku a

3. praktickú skúšku s letovým examinátorom (FE) oprávneným na túto činnosť.

c) Držitelia prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trase (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) dostanú zápočet podľa požiadaviek uvedených v písmene b) bode 2 podbode i). Odchylne od písmena b) bodu 2 podbodu ii) absolvujú aspoň jednu hodinu letu s inštruktorom vo vetroni alebo v motorovom vetroni, s výnimkou turistických motorových klzákov, pričom vetroň musia ovládať výlučne podľa prístrojov.

d) Držitelia kvalifikačnej kategórie pre lety v oblačnosti môžu uplatňovať svoje oprávnenia len vtedy, ak za posledných 24 mesiacov absolvovali aspoň jednu hodinu letu alebo päť letov vo funkcii veliaceho pilota uplatňujúceho oprávnenia vyplývajúce z kvalifikačnej kategórie pre lety v oblačnosti vo vetroni alebo v motorovom vetroni, s výnimkou turistických motorových klzákov.

e) Držitelia kvalifikačnej kategórie pre lety v oblačnosti, ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene d), skôr než začnú znovu uplatňovať svoje oprávnenia, musia:

1. absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti s letovým examinátorom (FE) oprávneným na túto činnosť alebo

2. vykonať doplnkové letové hodiny alebo lety požadované v písmene d) s kvalifikovaným inštruktorom.

f) Držitelia platnej EIR alebo IR(A) dostanú plný zápočet podľa požiadaviek v písmene d).

▼B

PODČASŤ J

INŠTRUKTORI

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.900.    Osvedčenia inštruktora

a)

Všeobecné. Osoba môže vykonávať len:

1. letový výcvik v lietadlách, ak je držiteľom:

i) preukazu spôsobilosti pilota vydaného alebo prijatého v súlade s týmto nariadením;

ii) osvedčenie inštruktora, ktoré zodpovedá vykonávanému výcviku a ktoré bolo vydané v súlade s touto podčasťou;

2. letový výcvik na simulátore alebo výcvik súčinnosti viacčlennej posádky (MCC), ak je držiteľom osvedčenia inštruktora, ktoré zodpovedá vykonávanému výcviku a ktoré bolo vydané v súlade s touto podčasťou.

b)

Osobitné podmienky:

1. V prípade zavádzania nového lietadla v členských štátoch alebo v lietadlovom parku prevádzkovateľa, keď nie je možné splniť požiadavky stanovené v tejto podčasti, príslušný orgán môže vydať osobitné osvedčenie poskytujúce oprávnenia na letový výcvik. Takéto osvedčenie je obmedzené na výcvikové lety potrebné na zavedenie nového typu lietadla a jeho platnosť v žiadnom prípade neprekročí obdobie 1 roka.

2. Držitelia osvedčenia vydaného v súlade s bodom 1 písmena b), ktorí chcú požiadať o vydanie osvedčenia inštruktora, musia spĺňať nevyhnutné predpoklady a požiadavky na predĺženie platnosti, stanovené pre danú kategóriu inštruktora. Bez ohľadu na ustanovenia FCL.905.TRI písm. b), osvedčenie o typovej kvalifikačnej kategórii (TRI) vydané v súlade s týmto (pod)odsekom bude zahŕňať oprávnenie na výcvik na vydanie osvedčenia TRI alebo SFI (inštruktor letového výcviku na simulátore) pre príslušný typ.

c)

Výcvik mimo územia členských štátov

1. Bez ohľadu na písmeno a) môže príslušný orgán v prípade letového výcviku poskytovaného v organizácii schválenej na výcvik so sídlom mimo územia členských štátov vydať osvedčenie inštruktora žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vydaného treťou krajinou v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru za predpokladu, že žiadateľ:

i) je držiteľom aspoň preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ktoré sú rovnocenné s tým, v rámci ktorého sú oprávnení vykonávať výcvik, a v každom prípade aspoň preukazu spôsobilosti CPL;

ii) spĺňa požiadavky na vydanie príslušného osvedčenia inštruktora, stanovené v tejto podčasti;

iii) preukáže príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych pravidiel leteckej bezpečnosti, aby dokázal uplatňovať oprávnenia na výcvik v súlade s touto časťou.

2. Osvedčenie platí len na vykonávanie letového výcviku:

i) v organizáciách schválených na výcvik so sídlom mimo územia členských štátov;

ii) žiakov – pilotov, ktorí dostatočne ovládajú jazyk, v ktorom letový výcvik prebieha.

FCL.915.    Všeobecné nevyhnutné predpoklady a požiadavky na inštruktorov

a)

Všeobecné. Žiadateľ o osvedčenie inštruktora musí mať najmenej 18 rokov.

b)

Ďalšie požiadavky na inštruktorov vykonávajúcich letový výcvik v lietadlách. Žiadateľ o osvedčenie inštruktora s oprávneniami vykonávať letový výcvik v lietadlách alebo držiteľ takého osvedčenia:

1. je držiteľom aspoň preukazu spôsobilosti, a ak je to potrebné, kvalifikačnej kategórie, pre ktorú sa má letový výcvik poskytovať;

2. okrem inštruktora letových skúšok:

▼M3

i) musí absolvovať aspoň 15 hodín letového času vo funkcii pilota v lietadlách triedy alebo typu, na akom sa má poskytovať letový výcvik, z toho v prípade potreby môže byť najviac 7 hodín vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje lietadlo príslušnej triedy alebo typu alebo

▼B

ii) musí úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti pre príslušnú kategóriu inštruktorov na lietadle danej triedy alebo typu;

3. je oprávnený vykonávať počas takéhoto letového výcviku funkciu veliaceho pilota (PIC).

c)

Započítavanie vo vzťahu k ďalším kvalifikačným kategóriám a pri predlžovaní platnosti

1. Žiadateľom o ďalšie osvedčenia inštruktora sa môžu započítať schopnosti vyučovať a učiť sa, ktoré preukázali v súvislosti so získaným osvedčením inštruktora.

2. Čas letu vo funkcii examinátora pri praktických skúškach alebo preskúšaniach odbornej spôsobilosti sa plne započíta vo vzťahu k požiadavkám na predĺženie platnosti všetkých osvedčení inštruktora.

FCL.920.    Spôsobilosti a hodnotenie inštruktora

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 príprava materiálov,

 vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,

 prezentácia učiva,

 spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),

 optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,

 uľahčenie učenia,

 hodnotenie výkonnosti školeného,

 sledovanie a hodnotenie pokrokov,

 vyhodnocovanie výcvikových lekcií,

 zaznamenávanie výsledku.

FCL.925.    Ďalšie požiadavky na inštruktorov výcviku pre preukaz spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL)

a)

Inštruktori, ktorí vykonávajú výcvik pre preukaz spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL):

1. musia úspešne absolvovať výcvikový kurz inštruktora MPL v organizácii schválenej na výcvik a

2. okrem toho pre základnú, strednú a pokročilú fázu integrovaného výcvikového kurzu MPL:

i) musia mať prax vo viacpilotnej prevádzke a

ii) musia absolvovať úvodný výcvik optimalizácie činnosti posádky s prevádzkovateľom obchodnej leteckej dopravy schváleným v súlade s príslušnými požiadavkami na letovú prevádzku.

b)

Výcvikový kurz inštruktorov MPL

1. Výcvikový kurz inštruktorov MPL pozostáva najmenej zo 14 hodín výcviku.

Po skončení výcvikového kurzu žiadateľ absolvuje hodnotenie spôsobilostí inštruktora a znalosti prístupu k výcviku na základe spôsobilostí.

2. Hodnotenie pozostáva z praktickej ukážky letového výcviku v príslušnej fáze výcvikového kurzu MPL. Toto hodnotenie vykoná examinátor s kvalifikáciou podľa podčasti K.

3. Organizácia schválená na výcvik vydá žiadateľovi po úspešnom absolvovaní výcvikového kurzu MPL osvedčenie o kvalifikácii inštruktora MPL.

c)

Na zachovanie oprávnení inštruktor v predchádzajúcich 12 mesiacoch v rámci výcvikového kurzu MPL mal absolvovať:

1. 1 lekciu na simulátore trvajúcu najmenej tri hodiny alebo

2. 1 letové cvičenie trvajúce najmenej jednu hodinu a pozostávajúce aspoň z dvoch vzletov a pristátí.

d)

Ak inštruktor nesplnil podmienky uvedené v písmene c), predtým než bude uplatňovať oprávnenia na vykonávanie letového výcviku pre MPL:

1. musí absolvovať opakovací výcvik v organizácii schválenej na výcvik, aby dosiahol úroveň spôsobilosti potrebnú na úspešné absolvovanie hodnotenia spôsobilostí inštruktora, a

2. absolvuje hodnotenie spôsobilostí inštruktora, ako je stanovené v bode 2 písmena b).

FCL.930.    Výcvikový kurz

Žiadatelia o osvedčenie inštruktora absolvujú kurz teoretickej výučby a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik. Okrem konkrétnych prvkov predpísaných v tejto časti pre každú kategóriu inštruktorov kurz bude obsahovať prvky požadované v článku FCL.920.

FCL.935.    Hodnotenie spôsobilosti

a)

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI), inštruktora výcviku na simulátore (STI), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách (MI) a inštruktora letových skúšok (FTI), absolvuje hodnotenie spôsobilosti v príslušnej kategórii lietadiel, aby skúšajúcemu s kvalifikáciou podľa podčasti K preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

b)

Toto hodnotenie zahŕňa:

1. preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;

2. ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);

3. cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

c)

Hodnotenie sa vykoná na lietadle alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.

d)

Ak sa hodnotenie spôsobilosti vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

FCL.940.    Platnosť osvedčení inštruktora

Osvedčenia inštruktora, s výnimkou inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách (MI) a bez toho, aby bol dotknutý článok FCL.900 písmeno b) bod 1, platia na obdobie troch rokov.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky na letového inštruktora – FI

FCL.905.FI.    FI – Oprávnenia a podmienky

Letový inštruktor (FI) je oprávnený vykonávať letový výcvik na účely vydávania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti:

a) preukazov spôsobilosti PPL, SPL, BPL a LAPL v príslušnej kategórii lietadiel;

b) kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné jednomotorové lietadlá okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou; rozšírení triedy a skupiny pre balóny a rozšírení triedy pre vetrone;

c) typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné alebo viacpilotné vzducholode;

d) preukazu spôsobilosti CPL v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že FI absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota v lietadle tejto kategórie, z toho aspoň 200 hodín letového výcviku;

e) kvalifikačnej kategórie na nočné lety za predpokladu, že FI:

1. je držiteľom kvalifikačnej kategórie na nočné lety v príslušnej kategórii lietadiel;

2. preukázal svoju spôsobilosť poskytovať výcvik v noci inštruktorovi FI s kvalifikáciou v súlade s ďalej uvedeným písmenom i) a

3. spĺňa požiadavky na prax nočných letov uvedené v článku FCL.060 písm. b) bod 2;

▼M3

f) kvalifikačnej kategórie na vlečenie, na akrobatické lety alebo v prípade FI(S) na lety v oblačnosti za predpokladu, že FI je držiteľom týchto oprávnení a že preukázal svoju spôsobilosť poskytovať výcvik pre tieto kvalifikačné kategórie inštruktorovi FI s kvalifikáciou v súlade s písmenom i);

g) prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že FI:

1. absolvoval najmenej 200 hodín letu podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR), z čoho až 50 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v letovom simulátore (FFS), letovom výcvikovom zariadení (FTD 2/3) alebo trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT II);

2. absolvoval vo funkcii žiaka – pilota výcvikový kurz inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI) a úspešne absolvoval hodnotenie spôsobilosti na vydanie osvedčenia IRI a

3. okrem toho:

▼M3

i) v prípade viacmotorových letúnov splnil požiadavky na vydanie osvedčenia inštruktora kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) pre viacmotorové letúny;

▼B

ii) pre viacmotorové vrtuľníky splnil požiadavky na vydanie osvedčenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie (TRI);

h) kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné viacmotorové lietadlá, s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, za predpokladu, že FI spĺňa:

1. v prípade letúnov nevyhnutné predpoklady pre výcvikový kurz CRI stanovené v článku FCL.915.CRI písm. a) a požiadavky uvedené v článkoch FCL.930.CRI a FCL.935;

▼M3

2. v prípade vrtuľníkov požiadavky stanovené v článku FCL.910.TRI písm. c) bode 1 a nevyhnutné predpoklady pre výcvikový kurz TRI(H) stanovené v článku FCL.915.TRI písm. d) bode 2;

▼B

i) osvedčení FI, IRI, CRI, STI alebo MI za predpokladu, že FI:

1. absolvoval:

i) v prípade FI(S) najmenej 50 hodín alebo 150 vzletov v rámci letového výcviku vo vetroňoch;

ii) v prípade FI(B) najmenej 50 hodín alebo 50 vzletov v rámci letového výcviku v balónoch;

iii) vo všetkých ostatných prípadoch 500 hodín letového výcviku na lietadle príslušnej kategórie;

2. absolvoval hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935 v lietadle príslušnej kategórie, aby skúšajúcemu letovému inštruktorovi (FIE) preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik na vydanie osvedčenia FI;

j) MPL, za predpokladu, že FI:

1. na účely hlavnej fázy výcviku absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov, z toho aspoň 200 hodín pri vykonávaní letového výcviku;

2. na účely základnej fázy výcviku:

i) je držiteľom prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na viacmotorové letúny a oprávnenia na poskytovanie výcviku pre IR a

ii) absolvoval najmenej 1 500 hodín letu v prevádzke s viacčlennou posádkou;

3. v prípade FI, ktorý už má kvalifikáciu na poskytovanie výcviku v integrovaných kurzoch ATP(A) alebo CPL(A)/IR, sa požiadavky uvedené v bode 2 podbode ii) môžu nahradiť absolvovaním štruktúrovaného kurzu, ktorý zahŕňa:

i) kvalifikáciu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC);

ii) účasť na 5 lekciách letového výcviku v 3. fáze kurzu MPL;

iii) účasť na 5 lekciách letového výcviku vo 4. fáze kurzu MPL;

iv) účasť na 5 lekciách udržiavacieho traťovo orientovaného letového výcviku prevádzkovateľa;

v) obsah kurzu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI).

V tomto prípade FI vykoná svojich prvých 5 inštruktorských lekcií pod dohľadom TRI(A), MCCI(A) alebo SFI(A) s kvalifikáciou na letový výcvik MPL.

FCL.910.FI.    FI – Obmedzené oprávnenia

a)

Oprávnenia inštruktora FI sú obmedzené na vykonávanie letového výcviku pod dohľadom letového inštruktora (FI) pre lietadlá rovnakej kategórie, ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik, v týchto prípadoch:

1. na vydanie PPL, SPL, BPL a LAPL;

2. vo všetkých integrovaných kurzoch na úrovni PPL v prípade letúnov a vrtuľníkov;

▼M3

3. pre kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné jednomotorové lietadlá s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, rozšírenia triedy a skupiny v prípade balónov a rozšírenia triedy v prípade vetroňov;

▼B

4. pre kvalifikačné kategórie na nočné lety, vlečenie a akrobatické lety.

b)

FI pri poskytovaní výcviku pod dohľadom v súlade s písmenom a) nemá oprávnenie povoliť žiakom – pilotom vykonanie prvých samostatných letov a prvých samostatných preletov.

c)

Obmedzenia v osvedčení FI uvedené v písmenách a) a b) sa zrušia, keď FI absolvoval prinajmenšom:

1. v prípade letových inštruktorov pre letúny [FI(A)] 100 hodín letového výcviku na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) a navyše vykonal dohľad aspoň nad 25 samostatnými letmi žiakov;

2. v prípade letových inštruktorov pre vrtuľníky [FI(H)] 100 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch a navyše vykonal dohľad aspoň nad 25 samostatnými letovými cvičeniami žiakov;

3. v prípade letových inštruktorov pre vzducholode [FI(As)], vetrone [FI(S)] a balóny [FI(B)] 15 hodín alebo 50 vzletov v rámci letového výcviku, ktorý zahŕňa celé osnovy výcviku pre vydanie PPL(As), SPL alebo BPL na lietadlách príslušnej kategórie.

FCL.915.FI.    FI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie FI:

a) v prípade FI(A) a FI(H):

1. absolvuje najmenej 10 hodín letového výcviku podľa prístrojov na lietadlách príslušnej kategórie, z čoho najviac 5 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);

2. absolvuje 20 hodín preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) v lietadlách príslušnej kategórie vo funkcii veliaceho pilota (PIC) a

b) navyše v prípade FI(A):

1. je držiteľom prinajmenšom preukazu spôsobilosti CPL(A) alebo

2. je držiteľom prinajmenšom preukazu spôsobilosti PPL(A) a:

i) spĺňa požiadavky na teoretické vedomosti pre CPL s výnimkou FI(A), ktorý poskytuje výcvik iba pre LAPL(A), a

ii) absolvuje najmenej 200 hodín letu v letúnoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG), z toho 150 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

3. absolvuje najmenej 30 hodín letu v jednomotorových piestových letúnoch, z toho najmenej 5 hodín absolvuje počas obdobia 6 mesiacov predchádzajúcich predbežnej letovej skúške stanovenej v článku FCL.930.FI písm. a);

4. absolvuje prelet podľa pravidiel letu za viditeľnosti vo funkcii veliaceho pilota vrátane letu do vzdialenosti aspoň 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch rozličných letiskách;

c) okrem toho pre FI(H) absolvuje 250 hodín celkového času letu vo funkcii pilota vo vrtuľníkoch, z čoho:

1. najmenej 100 hodín absolvuje vo funkcii veliaceho pilota (PIC), ak je žiadateľ držiteľom prinajmenšom CPL(H), alebo

2. najmenej 200 hodín absolvuje vo funkcii veliaceho pilota, ak je žiadateľ držiteľom prinajmenšom PPL(H) a spĺňa požiadavky na teoretické vedomosti pre CPL;

d) pre FI(As) absolvuje najmenej 500 hodín letu vo vzducholodiach vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z toho 400 hodín vo funkcii veliaceho pilota, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti obchodného pilota [CPL(As)];

▼M3

e) pre FI(S) absolvuje 100 hodín letu a 200 vzletov vo funkcii veliaceho pilota vo vetroňoch. Okrem toho, ak chce žiadateľ poskytovať letový výcvik na turistických motorových klzákoch (TMG), absolvuje 30 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota v turistických motorových klzákoch a absolvuje doplnkové hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935 na turistických motorových klzákoch s letovým inštruktorom (FI), ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom FCL.905.FI písm. i);

▼B

f) pre FI(B) absolvuje najmenej 75 hodín letu v balóne vo funkcii veliaceho pilota, z čoho aspoň 15 hodín musí byť v balóne rovnakej triedy, na akom bude poskytovať letový výcvik.

FCL.930.FI.    FI – Výcvikový kurz

a)

Žiadatelia o osvedčenie FI absolvujú osobitnú predbežnú letovú skúšku s letovým inštruktorom (FI), ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom FCL.905.FI písm. i), v období 6 mesiacov predchádzajúcich začiatku kurzu s cieľom zhodnotiť ich schopnosti absolvovať kurz. Táto predbežná letová skúška sa zakladá na preskúšaní odbornej spôsobilosti pre kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačnej kategórie, ako je stanovené v dodatku 9 k tejto časti.

b)

Výcvikový kurz pre FI zahŕňa:

1. 25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

2. 

i) v prípade FI(A), (H) a (As) najmenej 100 hodín teoretickej výučby vrátane skúšok dosiahnutého pokroku;

ii) v prípade FI(B) alebo FI(S) najmenej 30 hodín teoretickej výučby vrátane skúšok dosiahnutého pokroku;

3. 

i) v prípade FI(A) a (H) najmenej 30 hodín letového výcviku, z toho 25 hodín letu s inštruktorom, z čoho 5 hodín sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS), trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT I alebo II) alebo v letovom výcvikovom zariadení (FTD 2/3);

ii) v prípade FI(As) najmenej 20 hodín letového výcviku, z toho 15 hodín letu s inštruktorom;

iii) v prípade FI(S) najmenej 6 hodín alebo 20 vzletov v rámci letového výcviku;

iv) v prípade FI(S), ktorý poskytuje výcvik na turistických motorových klzákoch (TMG), najmenej 6 hodín letu s inštruktorom na turistických motorových klzákoch;

▼M3

v) v prípade FI(B) najmenej 3 hodiny letového výcviku vrátane 3 vzletov.

4. Pri žiadosti o osvedčenie FI v inej kategórii lietadiel sa pilotom, ktorí sú alebo boli držiteľmi FI(A), (H) alebo (As), započíta 55 hodín vo vzťahu k požiadavke uvedenej v písmene b) bode 2 podbode i) alebo 18 hodín vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene b) bode 2 podbode ii).

▼B

FCL.940.FI.    FI – Predĺženie a obnovenie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti osvedčenia FI musí jeho držiteľ splniť 2 z týchto 3 požiadaviek:

1. absolvovať:

i) v prípade FI(A) a (H) počas obdobia platnosti tohto osvedčenia najmenej 50 hodín letového výcviku v lietadlách príslušnej kategórie vo funkcii FI, TRI, CRI, IRI, MI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikáciu (IR), 10 z týchto hodín absolvuje žiadateľ ako letový výcvik pre IR v období posledných 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI;

ii) v prípade FI(As) počas platnosti tohto osvedčenia najmenej 20 hodín letového výcviku vo vzducholodiach vo funkcii FI, IRI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikáciu (IR), 10 z týchto hodín absolvuje žiadateľ ako letový výcvik pre IR v období posledných 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI;

iii) v prípade FI(S) počas platnosti tohto osvedčenia najmenej 30 hodín alebo 60 vzletov v rámci letového výcviku vo vetroňoch, v motorových vetroňoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) vo funkcii FI alebo examinátora;

iv) v prípade FI(B) počas platnosti tohto osvedčenia najmenej 6 hodín letového výcviku v balónoch vo funkcii FI alebo examinátora;

2. počas platnosti osvedčenia FI absolvovať opakovací seminár inštruktorov;

3. v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

b)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia v prípade FI(A) alebo (H), alebo pri každom treťom predĺžení platnosti osvedčenia v prípade FI(As), (S) a (B) musí držiteľ úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

c)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia FI musí žiadateľ v období 12 mesiacov predchádzajúcich obnoveniu platnosti:

1. absolvovať opakovací seminár inštruktorov;

2. absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky na inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie – TRI

FCL.905.TRI.    TRI – Oprávnenia a podmienky

Inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) je oprávnený vykonávať výcvik na účely:

▼M3

a) predĺženia a obnovenia platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) za predpokladu, že TRI je držiteľom platnej IR;

▼B

b) vydania osvedčenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) alebo inštruktora výcviku na simulátore (SFI) za predpokladu, že držiteľ má trojročnú prax vo funkcii TRI, a

c) v prípade TRI pre jednopilotné letúny:

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti kvalifikačných kategórií na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou, ak chce žiadateľ získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku.

Oprávnenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie pre jednopilotné letúny TRI(SPA) sa môžu rozšíriť na letový výcvik pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke za predpokladu, že TRI:

i) je držiteľom osvedčenia inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI) alebo

ii) je alebo bol držiteľom osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

2. kurzu preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL) v základnej fáze za predpokladu, že jeho oprávnenia sú rozšírené na viacpilotnú prevádzku a je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A) alebo IRI(A);

d) v prípade TRI pre viacpilotné letúny:

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na:

i) viacpilotné letúny;

ii) jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou, ak chce žiadateľ získať oprávnenia na viacpilotnú prevádzku;

2. výcviku MCC;

3. kurzu MPL v základnej, strednej a pokročilej fáze za predpokladu, že pre základnú fázu je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A) alebo IRI(A);

e) v prípade TRI pre vrtuľníky:

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na vrtuľníky;

2. výcviku MCC za predpokladu, že je držiteľom typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotné vrtuľníky;

3. rozšírenia prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(H) na jednomotorové vrtuľníky na prístrojovú kvalifikáciu IR(H) na viacmotorové vrtuľníky;

f) v prípade TRI pre lietadlá so vztlakovými motormi:

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na lietadlá so vztlakovými motormi;

2. výcviku MCC.

FCL.910.TRI.    TRI – Obmedzené oprávnenia

a)

Všeobecné. Ak sa výcvik TRI vykonáva iba v letovom simulátore (FFS), oprávnenia TRI sú obmedzené na výcvik v FFS.

V tomto prípade môže TRI vykonávať traťové lety pod dohľadom za predpokladu, že výcvikový kurz TRI zahŕňa doplnkový výcvik s týmto účelom.

b)

TRI pre letúny a pre lietadlá so vztlakovými motormi – TRI(A) a TRI(PL). Oprávnenia TRI sú obmedzené na typ letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi, na akých sa vykonával výcvik a hodnotenie spôsobilosti. Oprávnenia TRI sa rozšíria na ďalšie typy, keď TRI:

1. absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti najmenej 15 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z čoho 7 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS);

2. absolvuje technický výcvik a letový výcvik ako súčasť príslušného kurzu TRI;

3. absolvuje príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935, aby skúšajúcemu letovému inštruktorovi (FIE) alebo skúšajúcemu typovej kvalifikačnej kategórie (TRE), ktorý má kvalifikáciu v súlade s podčasťou K, preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby.

c)

TRI pre vrtuľníky – TRI(H).

1. Oprávnenia TRI(H) sú obmedzené na typ vrtuľníkov, na akom sa vykonávala praktická skúška na účely vydania osvedčenia TRI. Oprávnenia TRI sa rozšíria na ďalšie typy, keď TRI:

i) absolvuje príslušnú technickú časť kurzu TRI na vrtuľníku daného typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje vrtuľník tohto typu;

ii) vykoná najmenej 2 hodiny letového výcviku na vrtuľníku príslušného typu pod dohľadom TRI(H), ktorý má primeranú kvalifikáciu, a

iii) absolvuje príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935, aby skúšajúcemu letovému inštruktorovi (FIE) alebo skúšajúcemu typovej kvalifikačnej kategórie (TRE), ktorý má kvalifikáciu v súlade s podčasťou K, preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby.

2. Pred rozšírením oprávnení TRI(H) z jednopilotnej prevádzky na viacpilotnú prevádzku toho istého typu vrtuľníkov držiteľ absolvuje najmenej 100 hodín letu vo viacpilotnej prevádzke v tomto type vrtuľníkov.

d)

Bez ohľadu na predchádzajúce písmená držitelia osvedčenia TRI, ktorým bola vydaná typová kvalifikačná kategória v súlade s článkom FCL.725 písm. e), majú právo na rozšírenie oprávnení TRI na tento nový typ lietadiel.

FCL.915.TRI.    TRI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie TRI:

a) musí byť držiteľom preukazu spôsobilosti pilota CPL, MPL alebo ATPL pre príslušnú kategóriu lietadla;

b) pre osvedčenie TRI(MPA):

1. absolvuje 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov a

2. absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota v letúnoch príslušného typu, z čoho 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje tento typ letúna;

c) pre osvedčenie TRI(SPA):

1. absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota v letúnoch príslušného typu, z čoho 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje tento typ letúna, a

2. 

i) absolvuje najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov, z toho 30 hodín vo funkcii veliaceho pilota v letúne príslušného typu, alebo

ii) je alebo bol držiteľom osvedčenia FI na viacmotorové letúny s oprávneniami IR(A);

d) pre TRI(H):

1. pre osvedčenie TRI(H) na jednopilotné jednomotorové vrtuľníky absolvuje 250 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov;

2. pre osvedčenie TRI(H) na jednopilotné viacmotorové vrtuľníky absolvuje 500 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota v jednopilotných viacmotorových vrtuľníkoch;

3. pre osvedčenie TRI(H) na viacpilotné vrtuľníky absolvuje 1 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho:

i) 350 hodín vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov alebo

ii) pre žiadateľov, ktorí už sú držiteľmi osvedčenia TRI(H) na jednopilotné viacmotorové vrtuľníky, 100 hodín vo funkcii pilota tohto typu vrtuľníkov vo viacpilotnej prevádzke;

4. držitelia osvedčenia FI(H) dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v bodoch 1 a 2 pre príslušný jednopilotný vrtuľník;

e) pre TRI(PL):

1. absolvuje 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov, lietadiel so vztlakovými motormi alebo viacpilotných vrtuľníkov a

2. absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota alebo druhého pilota v lietadlách so vztlakovými motormi príslušného typu, z čoho 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje tento typ lietadla.

FCL.930.TRI.    TRI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre TRI zahŕňa prinajmenšom:

1. 25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

2. 10 hodín technického výcviku vrátane opakovania technických vedomostí, prípravy plánu lekcií a rozvoja inštruktážnych zručností v triede/simulátore;

3. 5 hodín letového výcviku na príslušnom lietadle alebo v simulátore, ktorý predstavuje toto lietadlo pre jednopilotné lietadlá a 10 hodín pre viacpilotné lietadlá alebo simulátor, ktorý predstavuje toto lietadlo.

b)

Žiadatelia, ktorí sú alebo boli držiteľmi osvedčenia inštruktora, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v bode 1 písmena a).

c)

Žiadateľ o osvedčenie TRI, ktorý je držiteľom osvedčenia SFI na príslušný typ, dostane plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v tomto odseku na vydanie osvedčenia TRI obmedzeného na letový výcvik v simulátoroch.

FCL.935.TRI.    TRI – Hodnotenie spôsobilosti

Ak sa hodnotenie spôsobilosti TRI vykoná v letovom simulátore (FFS), osvedčenie TRI je obmedzené na letový výcvik v FFS.

Toto obmedzenie sa zruší, keď TRI úspešne absolvuje hodnotenie spôsobilosti v lietadle.

FCL.940.TRI.    TRI – Predĺženie a obnovenie platnosti

a)    Predĺženie platnosti

1. Letúny. Na predĺženie platnosti osvedčenia TRI(A) musí žiadateľ v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia splniť 1 z týchto 3 požiadaviek:

i) vykonať jednu z týchto častí úplného výcvikového kurzu pre typovú kvalifikáciu: lekciu v simulátore v dĺžke aspoň 3 hodín alebo jedno letové cvičenie v dĺžke aspoň 1 hodiny s minimálne 2 vzletmi a pristátiami;

ii) absolvovať opakovací výcvik inštruktorov v organizácii schválenej na výcvik vo funkcii TRI;

iii) úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

2. Vrtuľníky a lietadlá so vztlakovými motormi. Na účely predĺženia platnosti osvedčenia TRI (H) alebo TRI(PL) žiadateľ musí v rámci obdobia platnosti osvedčenia TRI splniť 2 z týchto 3 požiadaviek:

i) absolvovať 50 hodín letového výcviku na každom type lietadla, pre ktorý je držiteľom oprávnení na vykonávanie výcviku, alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje lietadlá týchto typov, z toho najmenej 15 hodín v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia TRI.

V prípade osvedčenia TRI(PL) sa tieto hodiny letového výcviku odlietajú vo funkcii TRI alebo skúšajúceho typovej kvalifikačnej kategórie (TRE), prípadne SFI alebo skúšajúceho na simulátore (SFE). V prípade osvedčenia TRI(H) tomuto účelu vyhovuje aj čas odlietaný vo funkcii inštruktora FI, inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI), inštruktora výcviku na simulátore (STI) alebo akéhokoľvek examinátora;

ii) absolvovať opakovací výcvik inštruktorov v organizácii schválenej na výcvik vo funkcii TRI;

iii) úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

3. Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia TRI musí držiteľ úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

4. Ak je osoba držiteľom osvedčenia TRI na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov, sa predĺži platnosť osvedčenia TRI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadiel.

5. Osobitné požiadavky na predĺženie platnosti TRI(H). Inštruktor TRI(H), ktorý je držiteľom osvedčenia FI(H) na príslušný typ, dostane plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a). V tom prípade bude osvedčenie TRI(H) platné až do dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI(H).

b)    Obnovenie platnosti

1. Letúny. Po uplynutí platnosti osvedčenia TRI(A) musí žiadateľ:

i) v období posledných 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvovať najmenej 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v príslušnom type letúna, z čoho najviac 15 úsekov môže absolvovať v letovom simulátore;

ii) absolvovať príslušné časti kurzu TRI v organizácii schválenej na výcvik;

iii) vykonať v rámci úplného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu aspoň 3 hodiny letového výcviku na príslušnom type letúna pod dohľadom inštruktora TRI(A).

2. Vrtuľníky a lietadlá so vztlakovými motormi. Ak uplynula platnosť osvedčenia TRI(H) alebo TRI(PL), žiadateľ v období 12 mesiacov pred obnovením platnosti musí:

i) vo funkcii TRI absolvovať opakovací výcvik inštruktorov v organizácii schválenej na výcvik, ktorý zahŕňa príslušné prvky výcvikového kurzu TRI, a

ii) úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935 na každom type lietadiel, pre ktoré žiada obnovenie platnosti oprávnení na vykonávanie výcviku.

ODDIEL 5

Osobitné požiadavky na inštruktora kvalifikačnej kategórie na triedu – CRI

FCL.905.CRI.    CRI – Oprávnenia a podmienky

a)

Inštruktor kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) je oprávnený vykonávať výcvik na účely:

▼M3

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, ak chce žiadateľ získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku;

▼B

2. kvalifikačnej kategórie na vlečenie alebo na akrobatické lety za predpokladu, že CRI je držiteľom týchto oprávnení a že preukázal svoju spôsobilosť poskytovať výcvik pre tieto kvalifikačné kategórie inštruktorovi FI s kvalifikáciou v súlade s článkom FCL.905.FI písm. i).

b)

Oprávnenia CRI sú obmedzené na triedu alebo typ letúna, v akom absolvoval hodnotenie spôsobilosti inštruktora. Oprávnenia CRI sa rozšíria na ďalšie triedy alebo typy, ak v priebehu uplynulých 12 mesiacov CRI absolvoval:

1. 15 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch príslušnej triedy alebo typu;

2. jeden výcvikový let na pravom sedadle pod dohľadom ďalšieho CRI alebo FI, ktorý má kvalifikáciu na túto triedu alebo typ a ktorý sedí na druhom sedadle pilota.

▼M3

c)

Žiadatelia o osvedčenie CRI na viacmotorové letúny, ktorí sú držiteľmi osvedčenia CRI na jednomotorové letúny, musia mať splnené nevyhnutné predpoklady pre osvedčenie CRI stanovené v článku FCL.915.CRI písm. a) a požiadavky uvedené v článku FCL.930.CRI písm. a) bode 3 a v článku FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI.    CRI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie CRI absolvuje prinajmenšom:

a) pre viacmotorové letúny:

1. 500 hodín letu vo funkcii pilota v letúnoch;

2. 30 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch príslušnej triedy alebo typu;

b) pre jednomotorové letúny:

1. 300 hodín letu vo funkcii pilota v letúnoch;

2. 30 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota v letúnoch príslušnej triedy alebo typu.

FCL.930.CRI.    CRI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre CRI zahŕňa prinajmenšom:

1. 25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

2. 10 hodín technického výcviku vrátane opakovania technických vedomostí, prípravy programu lekcií a rozvoja inštruktážnych zručností v triede/simulátore;

3. 5 hodín letového výcviku na viacmotorových letúnoch alebo 3 hodiny letového výcviku na jednomotorových letúnoch, ktorý poskytuje FI(A) s kvalifikáciou v súlade s článkom FCL.905.FI písm. i).

b)

Žiadatelia, ktorí sú alebo boli držiteľmi osvedčenia inštruktora, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v bode 1 písmena a).

FCL.940.CRI.    CRI – Predĺženie a obnovenie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti osvedčenia CRI musí žiadateľ v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia CRI:

1. vykonať najmenej 10 hodín letového výcviku vo funkcii CRI. Ak má žiadateľ oprávnenia CRI na jednomotorové aj viacmotorové letúny, 10 hodín letového výcviku sa rovnomerne rozdelí medzi jednomotorové a viacmotorové letúny, alebo

2. absolvovať opakovací výcvik vo funkcii CRI v organizácii schválenej na výcvik, alebo

3. úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935 pre jednomotorové alebo viacmotorové letúny.

b)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia CRI musí držiteľ spĺňať podmienku uvedenú v bode 3 písmena a).

c)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia CRI musí žiadateľ v období 12 mesiacov predchádzajúcich obnoveniu platnosti:

1. vo funkcii CRI absolvovať opakovací výcvik v organizácii schválenej na výcvik;

2. úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti stanovené v článku FCL.935.

ODDIEL 6

Osobitné požiadavky na inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IRI

FCL.905.IRI.    IRI – Oprávnenia a podmienky

▼M3

a)

Inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI) je oprávnený vykonávať výcvik na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na príslušnú kategóriu lietadla.

▼B

b)

Osobitné požiadavky na kurz pre preukaz spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL). Na vykonávanie výcviku v základnej fáze kurzu MPL musí inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie na letúny (IRI(A):

1. byť držiteľom IR na viacmotorové letúny a

2. absolvovať najmenej 1 500 hodín letu v prevádzke s viacčlennou posádkou;

3. v prípade IRI, ktorý už je držiteľom kvalifikačnej kategórie na vykonávanie výcviku v rámci integrovaných kurzov ATP(A) alebo CPL(A)/IR, sa môže požiadavka uvedená v bode 2 písmena b) nahradiť absolvovaním kurzu podľa článku FCL.905.FI písm. j) bodu 3.

FCL.915.IRI.    IRI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie IRI musí:

a) pre IRI(A):

1. absolvovať najmenej 800 hodín letu podľa pravidiel letu podľa prístrojov, z toho najmenej 400 hodín v letúnoch, a

▼M3

2. ak ide o žiadateľa o IRI(A) na viacmotorové letúny, splniť požiadavky uvedené v článku FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935;

▼B

b) pre IRI(H):

1. absolvovať najmenej 500 hodín letu podľa pravidiel letu podľa prístrojov, z toho najmenej 250 hodín musí tvoriť prístrojový čas letu vo vrtuľníkoch, a

2. v prípade žiadateľa o IRI(H) na viacpilotné vrtuľníky, splniť požiadavky uvedené v článku FCL.905.FI písm. g) bode 3ii);

c) pre IRI(As) absolvovať najmenej 300 hodín letu podľa pravidiel letu podľa prístrojov, z toho najmenej 100 hodín musí tvoriť prístrojový čas letu vo vzducholodiach.

FCL.930.IRI.    IRI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre IRI zahŕňa najmenej:

1. 25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

2. 10 hodín technického výcviku vrátane opakovania technických vedomostí, prípravy programu lekcií a rozvoja inštruktážnych zručností v triede;

3. 

i) pre IRI(A), najmenej 10 hodín letového výcviku na letúnoch, FFS, FTD 2/3 alebo FPNT II. V prípade žiadateľov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia FI(A), sa tento počet hodín zníži na 5;

ii) pre IRI(H), najmenej 10 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch, FFS, FTD 2/3 alebo FPNT II/III;

iii) pre IRI(As), najmenej 10 hodín letového výcviku na vzducholodiach, FFS, FTD 2/3 alebo FPNT II.

b)

Letový výcvik poskytuje FI, ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom FCL.905.FI písm. i).

c)

Žiadatelia, ktorí sú alebo boli držiteľmi osvedčenia inštruktora, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v bode 1 písmena a).

FCL.940.IRI.    IRI – Predĺženie a obnovenie platnosti

Na predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia IRI musí jeho držiteľ spĺňať požiadavky na predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia FI v súlade s článkom FCL.940.FI.

ODDIEL 7

Osobitné požiadavky na inštruktora letového výcviku na simulátore – SFI

FCL.905.SFI.    SFI – Oprávnenia a podmienky

Inštruktor výcviku na simulátore (SFI) je oprávnený vykonávať letový výcvik na simulátore v rámci príslušnej kategórie lietadiel na účely:

a) vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti IR za predpokladu, že je alebo bol držiteľom IR v príslušnej kategórii lietadiel a absolvoval výcvikový kurz IRI, a

b) v prípade SFI pre jednopilotné letúny:

1. vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou, ak chce žiadateľ získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku.

Oprávnenia inštruktora SFI(SPA) sa môžu rozšíriť na letový výcvik pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke za predpokladu, že SFI:

i) je držiteľom osvedčenia inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI),alebo

ii) je alebo bol držiteľom osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny a

2. za predpokladu, že oprávnenia SFI(SPA) sa rozšírili na viacpilotnú prevádzku v súlade s bodom 1:

i) výcvik MCC;

ii) kurz MPL v základnej fáze;

c) v prípade SFI pre viacpilotné letúny:

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na:

i) viacpilotné letúny;

ii) jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou, ak chce žiadateľ získať oprávnenia na viacpilotnú prevádzku;

2. výcviku MCC;

3. kurzu MPL v základnej, strednej a pokročilej fáze za predpokladu, že pre základnú fázu je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A) alebo IRI(A);

d) v prípade SFI pre vrtuľníky:

1. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na vrtuľníky;

▼M3

2. výcviku MCC, ak je SFI držiteľom oprávnení na poskytovanie výcviku na viacpilotné vrtuľníky.

▼B

FCL.910.SFI.    SFI – Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia SFI sú obmedzené na letové výcvikové zariadenia (FTD 2/3) alebo typové letové simulátory (FFS) lietadiel takého typu, na akom prebiehal výcvikový kurz SFI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť na iné výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavujú ďalšie typy tej istej kategórie lietadiel, ak držiteľ:

a) úspešne absolvuje obsah časti príslušného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu na simulátore a

b) v rámci úplného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu vykoná najmenej 3 hodiny letového výcviku vzťahujúceho sa na povinnosti SFI na príslušnom type lietadla pod dohľadom TRE, ktorý má kvalifikáciu na tento účel, a to s uspokojivým výsledkom.

FCL.915.SFI.    SFI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie SFI:

a) je alebo bol držiteľom preukazu spôsobilosti pilota CPL, MPL alebo ATPL pre príslušnú kategóriu lietadiel;

b) v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydanie typovej kvalifikačnej kategórie konkrétneho lietadla v letovom simulátore, ktorý predstavuje príslušný typ lietadla, a

c) navyše, pre SFI(A) na viacpilotné letúny alebo SFI(PL):

1. absolvuje najmenej 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi;

2. v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvuje vo funkcii pilota alebo pozorovateľa najmenej:

i) 3 úseky trate v pilotnej kabíne lietadiel príslušného typu alebo

ii) 2 lekcie traťovo orientovaného letového výcviku v simulátore, ktoré vykoná kvalifikovaná letová posádka v pilotnej kabíne lietadiel príslušného typu. Tieto lekcie v simulátore zahŕňajú 2 lety, každý v trvaní najmenej 2 hodín, medzi dvomi rozličnými letiskami a súvisiace predletové plánovanie a rozbor letu;

d) navyše pre SFI(A) na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou:

1. absolvuje najmenej 500 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v jednopilotných letúnoch;

2. je alebo bol držiteľom kvalifikačnej kategórie IR(A) na viacmotorové letúny a

3. spĺňa požiadavky uvedené v bode 2 písmena c);

e) navyše pre SFI(H):

1. v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvuje vo funkcii pilota alebo pozorovateľa najmenej 1 hodinu letu v pilotnej kabíne vrtuľníkov príslušného typu a

2. v prípade viacpilotných vrtuľníkov získa najmenej 1 000 hodín letovej praxe vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho najmenej 350 hodín vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov;

3. v prípade jednopilotných viacmotorových vrtuľníkov absolvuje 500 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota v jednopilotných viacmotorových vrtuľníkoch;

4. v prípade jednopilotných jednomotorových vrtuľníkov absolvuje 250 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov.

FCL.930.SFI.    SFI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre SFI zahŕňa:

1. obsah časti príslušného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu na FSTD;

2. obsah výcvikového kurzu TRI.

b)

Žiadateľ o osvedčenie SFI, ktorý je držiteľom osvedčenia TRI na príslušný typ, dostane plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v tomto odseku.

FCL.940.SFI.    SFI – Predĺženie a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti. Na predĺženie platnosti osvedčenia SFI musí žiadateľ počas trvania platnosti osvedčenia SFI splniť 2 z týchto 3 požiadaviek:

1. absolvovať 50 hodín vo funkcii inštruktora alebo examinátora v FSTD, z toho najmenej 15 hodín v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia SFI;

2. absolvovať opakovací výcvik inštruktorov vo funkcii SFI v organizácii schválenej na výcvik;

3. úspešne absolvovať príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

b)

Žiadateľ navyše absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydanie typovej kvalifikačnej kategórie konkrétneho lietadla v letovom simulátore, ktorý predstavuje príslušné typy lietadiel, na aké má oprávnenia.

c)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia SFI musí držiteľ spĺňať podmienku uvedenú v bode 3 písmena a).

d)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia SFI musí žiadateľ v období 12 mesiacov predchádzajúcich obnoveniu platnosti:

1. absolvovať obsah časti výcvikového kurzu SFI na simulátore;

2. splniť požiadavky uvedené v bodoch 2 a 3 písmena a).

ODDIEL 8

Osobitné požiadavky na inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky – MCCI

FCL.905.MCCI.    MCCI – Oprávnenia a podmienky

a)

Inštruktor súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI) je oprávnený vykonávať letový výcvik:

1. počas praktickej časti kurzov MCC, ak nie sú spojené s výcvikom pre typovú kvalifikačnú kategóriu, a

2. v prípade MCCI(A) počas základnej fázy integrovaného výcvikového kurzu MPL za predpokladu, že je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A) alebo IRI(A).

FCL.910.MCCI.    MCCI – Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia držiteľa osvedčenia MCCI sú obmedzené na trenažéry letových a navigačných postupov (FNPT II/III MCC), letové výcvikové zariadenia (FTD 2/3) alebo letové simulátory (FFS), na ktorých prebiehal výcvikový kurz MCCI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť na iné výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavujú ďalšie typy lietadiel, ak držiteľ absolvuje praktický výcvik kurzu MCCI na príslušnom type FNPT II/III MCC, FTD 2/3 alebo FFS.

FCL.915.MCCI.    MCCI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie MCCI:

a) je alebo bol držiteľom preukazu spôsobilosti pilota CPL, MPL alebo ATPL pre príslušnú kategóriu lietadiel;

b) získa:

▼M3

1. v prípade letúnov, vzducholodí a lietadiel so vztlakovými motormi najmenej 1 500 hodín letovej praxe vo funkcii pilota vo viacpilotnej prevádzke;

▼B

2. v prípade vrtuľníkov najmenej 1 000 hodín letovej praxe vo funkcii pilota v prevádzke s viacčlennou posádkou, z toho najmenej 350 hodín vo viacpilotných vrtuľníkoch.

FCL.930.MCCI.    MCCI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre MCCI zahŕňa prinajmenšom:

1. 25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

2. technický výcvik vzťahujúci sa na typ FSTD, na ktorom chce žiadateľ poskytovať výcvik;

3. 3 hodiny praktického výcviku, ktorý môže byť letovým výcvikom alebo výcvikom súčinnosti viacčlennej posádky na príslušnom FNPT II/III MCC, FTD 2/3 alebo FFS, pod dohľadom inštruktora TRI, SFI alebo MCCI, ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik. Tieto hodiny letového výcviku pod dohľadom zahŕňajú hodnotenie spôsobilosti žiadateľa, ako je uvedené v článku FCL.920.

b)

Žiadatelia, ktorí sú alebo boli držiteľmi osvedčenia inštruktora FI, TRI, CRI, IRI alebo SFI, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavke uvedenej v bode 1 písmena a).

FCL.940.MCCI.    MCCI – Predĺženie a obnovenie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti osvedčenia MCCI musí žiadateľ v období posledných 12 mesiacov platnosti osvedčenia MCCI splniť požiadavky uvedené v článku FCL.930.MCCI písm. a) bode 3 na príslušnom type FNPT II/III, FTD 2/3 alebo FFS.

b)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia MCCI musí žiadateľ splniť požiadavky uvedené v článku FCL.930.MCCI písm. a) body 2 a 3 na príslušnom type FNPT II/III MCC, FTD 2/3 alebo FFS.

ODDIEL 9

Osobitné požiadavky na inštruktora výcviku na simulátore – STI

FCL.905.STI.    STI – Oprávnenia a podmienky

a)

Inštruktor výcviku na simulátore (STI) je oprávnený vykonávať letový výcvik na simulátore príslušnej kategórie lietadiel na účely:

1. vydania preukazu spôsobilosti;

2. vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti IR a kvalifikačnej kategórie na triedu a typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotné lietadlá, s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou.

b)

Doplnkové oprávnenia pre STI(A). Oprávnenia STI(A) zahŕňajú letový výcvik na simulátore počas hlavného výcviku letových zručností integrovaného výcvikového kurzu MPL.

FCL.910.STI.    STI – Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia STI sú obmedzené na FNPT II/III, FTD 2/3 alebo FFS, na akých prebiehal výcvikový kurz STI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť na iné FSTD, ktoré predstavujú ďalšie typy lietadiel, ak držiteľ:

a) absolvuje obsah časti kurzu TRI na príslušný typ na FFS;

b) v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti pre typovú kvalifikačnú kategóriu konkrétneho lietadla v FFS príslušného typu;

c) v rámci kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu vykoná najmenej jednu lekciu vzťahujúcu sa na povinnosti STI na výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) s minimálnou dĺžkou trvania 3 hodiny na príslušnom type lietadla a pod dohľadom skúšajúceho letového inštruktora (FIE).

FCL.915.STI.    STI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie STI:

a) v priebehu troch rokov pred podaním žiadosti je alebo bol držiteľom preukazu spôsobilosti pilota a oprávnení inštruktora zodpovedajúcich kurzom, v ktorých chce vykonávať výcvik;

b) v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvuje príslušné preskúšanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu v FNPT.

Žiadateľ o STI(A), ktorý chce poskytovať výcvik iba na základnom zariadení na nácvik používania prístrojov (BITD), absolvuje len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške pre vydanie PPL(A);

c) pre STI(H), v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti navyše absolvuje najmenej 1 hodinu letu vo funkcii pozorovateľa v pilotnej kabíne vrtuľníka príslušného typu.

FCL.930.STI.    STI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz STI pozostáva najmenej z 3 hodín letového výcviku, vzťahujúceho sa na povinnosti inštruktora STI v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II/III, a to pod dohľadom FIE. Tieto hodiny letového výcviku pod dohľadom zahŕňajú hodnotenie spôsobilosti žiadateľa, ako sa uvádza v článku FCL.920.

Žiadatelia o STI(A), ktorí chcú poskytovať výcvik iba na BITD, absolvujú letový výcvik na BITD.

b)

Kurz pre žiadateľov o STI(H) zahŕňa aj obsah časti príslušného kurzu TRI na letovom simulátore.

FCL.940.STI.    Predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia STI

a)

Predĺženie platnosti. Na predĺženie platnosti osvedčenia STI musí žiadateľ v období posledných 12 mesiacov platnosti osvedčenia STI:

1. absolvovať najmenej 3 hodiny letového výcviku v FFS, FNPT II/III alebo BITD ako súčasť úplného kurzu CPL, IR, PPL, alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu, a

2. úspešne absolvovať príslušné časti preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti pre príslušnú triedu alebo typ lietadla v letovom simulátore (FFS), letovom výcvikovom zariadení (FTD 2/3) alebo trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT II/III), na ktorom sa bežne vykonáva letový výcvik.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti STI(A), ktorý poskytuje výcvik iba na BITD, zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A).

b)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia STI musí žiadateľ:

1. absolvovať opakovací výcvik vo funkcii STI v organizácii schválenej na výcvik;

2. úspešne absolvovať príslušné časti preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto časti pre príslušnú triedu alebo typ lietadla v letovom simulátore (FFS), letovom výcvikovom zariadení (FTD 2/3) alebo trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT II/III), na ktorom sa bežne vykonáva letový výcvik.

Pre STI(A), ktorý poskytuje výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A);

3. v rámci úplného kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvovať najmenej 3 hodiny letového výcviku pod dohľadom inštruktora FI, CRI(A), IRI alebo TRI(H), ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik. Najmenej 1 hodina letového výcviku sa uskutoční pod dohľadom FIE(A).

ODDIEL 10

Inštruktor letov v horách – MI

FCL.905.MI.    MI – Oprávnenia a podmienky

Inštruktor letov v horách (MI) je oprávnený vykonávať letový výcvik na účely vydania kvalifikačnej kategórie na lety v horách.

FCL.915.MI.    MI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie MI:

a) je držiteľom osvedčenia FI, CRI alebo TRI, s oprávneniami na jednopilotné letúny;

b) je držiteľom kvalifikačnej kategórie na lety v horách.

FCL.930.MI.    MI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre MI zahŕňa hodnotenie spôsobilosti žiadateľa, ako je uvedené v článku FCL.920.

b)

Žiadatelia pred začiatkom kurzu absolvujú predbežnú letovú skúšku s MI, ktorý je držiteľom osvedčenia FI, aby sa zhodnotila ich prax a schopnosť zvládnuť výcvikový kurz.

▼M3

FCL.940.MI.    Platnosť osvedčenia MI

Osvedčenie MI je platné, kým je platné osvedčenie FI, TRI alebo CRI.

▼B

ODDIEL 11

Osobitné požiadavky na inštruktora letových skúšok – FTI

FCL.905.FTI.    FTI – Oprávnenia a podmienky

a)

Inštruktor letových skúšok (FTI) je oprávnený vykonávať letový výcvik v rámci príslušnej kategórie lietadiel na účely:

1. vydania kvalifikačných kategórií na letové skúšky kategórie 1 alebo 2 za predpokladu, že je držiteľom kvalifikačnej kategórie na letové skúšky príslušnej kategórie;

2. vydania osvedčenia FTI v rámci príslušnej kategórie kvalifikačnej kategórie na letové skúšky za predpokladu, že inštruktor má najmenej 2 roky praxe vo vykonávaní výcviku pre vydávanie kvalifikačných kategórií na letové skúšky.

b)

Oprávnenia FTI, ktorý je držiteľom kvalifikačnej kategórie na letové skúšky kategórie 1, zahŕňajú vykonávanie letového výcviku aj vo vzťahu ku kategórii 2 kvalifikačných kategórií na letové skúšky.

FCL.915.FTI.    FTI – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie FTI:

a) je držiteľom kvalifikačnej kategórie na letové skúšky vydanej v súlade s článkom FCL.820;

b) absolvuje najmenej 200 hodín letových skúšok kategórie 1 alebo 2.

FCL.930.FTI.    FTI – Výcvikový kurz

a)

Výcvikový kurz pre FTI zahŕňa najmenej:

1. 25 hodín výcviku vyučovania a učenia sa;

2. 10 hodín technického výcviku vrátane opakovania technických vedomostí, prípravy plánu lekcií a rozvoja inštruktážnych zručností v triede/simulátore;

3. 5 hodín praktického letového výcviku pod dohľadom FTI, ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom FCL.905.FTI písm. b). Tieto hodiny letového výcviku zahŕňajú hodnotenie spôsobilosti žiadateľa, ako sa uvádza v článku FCL.920.

b)

Započítavanie

1. Žiadatelia, ktorí sú alebo boli držiteľmi osvedčenia inštruktora, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v bode 1 písmena a).

2. Okrem toho žiadatelia, ktorí sú alebo boli držiteľmi osvedčenia FI alebo TRI v príslušnej kategórii lietadiel, dostanú plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v bode 2 písmena a).

FCL.940.FTI.    FTI – Predĺženie a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti. Na predĺženie platnosti osvedčenia FTI musí žiadateľ počas trvania platnosti osvedčenia SFI splniť 1 z týchto požiadaviek:

1. absolvovať najmenej:

i) 50 hodín letových skúšok, z toho najmenej 15 hodín v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FTI a

ii) 5 hodín letového výcviku letových skúšok v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FTI alebo

2. absolvovať opakovací výcvik vo funkcii FTI v organizácii schválenej na výcvik. Opakovací výcvik je založený na prvku praktického letového výcviku výcvikového kurzu FTI v súlade s článkom FCL.930.FTI písm. a) bodom 3 a zahŕňa najmenej jeden výcvikový let pod dohľadom FTI, ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom FCL.905.FTI písm. b).

b)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia FTI žiadateľ absolvuje opakovací výcvik vo funkcii FTI v organizácii schválenej na výcvik. Opakovací výcvik musí spĺňať najmenej požiadavky v článku FCL.930.FTI písm. a) bode 3.

PODČASŤ K

EXAMINÁTORI

ODDIEL 1

Spoločné požiadavky

FCL.1000.    Osvedčenia examinátora

a)

Všeobecné. Držitelia osvedčenia examinátora:

1. sú držiteľmi rovnocenného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré majú oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti a oprávnenie poskytovať príslušný výcvik;

2. majú kvalifikáciu na vykonávanie funkcie veliaceho pilota (PIC) počas praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti, ak sa vykonáva v lietadle.

b)

Osobitné podmienky

1. V prípade zavádzania nového lietadla v členských štátoch alebo v lietadlovom parku prevádzkovateľa, keď nie je možné splniť požiadavky stanovené v tejto podčasti, príslušný orgán môže vydať osobitné osvedčenie poskytujúce oprávnenia na vykonávanie praktických skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti. Takéto osvedčenie je obmedzené na praktické skúšky a preskúšanie odbornej spôsobilosti potrebné na zavedenie nového typu lietadla a jeho platnosť v žiadnom prípade neprekročí dĺžku jedného roka.

2. Držitelia osvedčenia vydaného v súlade s bodom 1 písmena b), ktorí chcú požiadať o vydanie osvedčenia examinátora, musia spĺňať nevyhnutné predpoklady a požiadavky na predĺženie platnosti, stanovené pre danú kategóriu examinátora.

c)

Vykonávanie skúšok mimo územia členských štátov

1. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie písmena a), v prípade praktických skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti uskutočňovaných v organizácii schválenej na výcvik mimo územia členských štátov môže príslušný orgán členského štátu vydať osvedčenie examinátora žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu spôsobilosti pilota vydaného treťou krajinou v súlade s prílohou 1 ICAO za predpokladu, že žiadateľ:

i) je držiteľom preukazu, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia prinajmenšom rovnocenného s tými, pre ktoré majú oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti, pričom je v každom prípade držiteľom prinajmenšom preukazu spôsobilosti CPL;

ii) spĺňa požiadavky ustanovené v tejto podčasti na vydanie príslušného osvedčenia examinátora a

iii) preukáže príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych predpisov o bezpečnosti letectva, aby mohol uplatňovať oprávnenia examinátora v súlade s touto časťou.

2. Oprávnenia vyplývajúce z osvedčenia uvedeného v bode 1 sú obmedzené na poskytovanie praktických skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti:

i) mimo územia členských štátov a

ii) pre pilotov, ktorí dostatočné ovládajú jazyk, v ktorom sa preskúšanie/skúška vykonáva.

FCL.1005.    Obmedzenie oprávnení v prípade osobných záujmov

Examinátori nesmú vykonávať:

a) praktické skúšky alebo hodnotenie spôsobilosti žiadateľov na účely vydania preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia;

1. ktorým poskytli letový výcvik pre preukaz spôsobilosti, kvalifikačnú kategóriu alebo osvedčenie, pre ktoré sa praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonáva, alebo

2. ak boli zodpovední za odporúčanie na praktickú skúšku v súlade s článkom FCL.030 písm. b);

b) praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti ani hodnotenie spôsobilosti, ak majú pocit, že ich objektivita by mohla byť ovplyvnená.

FCL.1010.    Nevyhnutné predpoklady examinátorov

Žiadatelia o osvedčenie examinátora preukážu:

a) zodpovedajúce vedomosti, prípravu a príslušnú prax súvisiace s oprávneniami examinátora;

b) že v priebehu uplynulých troch rokov proti nim neboli uplatnené žiadne postihy vrátane pozastavenia, obmedzenia alebo zrušenia platnosti ich preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení vydaných v súlade s touto časťou, za neplnenie základného nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

FCL.1015.    Normalizácia examinátorov

a)

Žiadatelia o osvedčenie examinátora absolvujú kurz normalizácie, ktorý pripraví príslušný orgán alebo organizácia schválená na výcvik a schváli príslušný orgán.

b)

Kurz normalizácie pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku a zahŕňa prinajmenšom:

1. vykonanie 2 praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilostí pre preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré chce žiadateľ získať oprávnenie na vykonávanie skúšok a preskúšaní;

2. školenie o príslušných požiadavkách v tejto oblasti a príslušných požiadavkách na letovú prevádzku, o vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti a o ich dokumentovaní a zaznamenávaní;

3. inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení proti nehodám a o poplatkoch;

▼M3

4. inštruktáž o potrebe preskúmať a uplatňovať prvky uvedené v bode 3 pri vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa, v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie examinátora a;

5. školenie o tom, ako v prípade potreby získať prístup k týmto vnútroštátnym postupom a požiadavkám iných príslušných orgánov.

▼M3

c)

Držitelia osvedčenia examinátora nesmú vykonávať praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti ani hodnotenia spôsobilosti žiadateľa, v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie examinátora, pokiaľ nepreskúmali najnovšie dostupné informácie o príslušných vnútroštátnych postupoch príslušného orgánu žiadateľa.

▼B

FCL.1020.    Hodnotenie spôsobilosti examinátorov

Žiadatelia o osvedčenie examinátora preukážu svoju spôsobilosť inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi s vyšším služobným postavením, ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za osvedčenie examinátora, vykonaním praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti v úlohe examinátora, pre ktorú chcú získať oprávnenia, vrátane brífingu, vykonania praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti a hodnotenia osoby, ktorá sa podrobí skúške, preskúšaniu alebo hodnoteniu, poletovému rozboru a vypracovania dokumentácie.

FCL.1025.    Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčení examinátora

a)

Platnosť. Osvedčenie examinátora platí 3 roky.

b)

Predĺženie platnosti. Platnosť osvedčenia examinátora sa predĺži, ak počas platnosti osvedčenia jeho držiteľ:

1. každý rok vykonal najmenej 2 praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti;

2. sa v poslednom roku platnosti osvedčenia zúčastnil na opakovacom seminári examinátorov, ktorý pripravil príslušný orgán alebo organizácia schválená na výcvik a schválil príslušný orgán.

3. Jednu z praktických skúšok alebo preskúšaní odbornej spôsobilosti, vykonaných v poslednom roku obdobia platnosti osvedčenia v súlade s bodom 1, zhodnotí inšpektor príslušného orgánu alebo examinátor s vyšším služobným postavením, ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za osvedčenie examinátora.

4. Keď je žiadateľ o predĺženie platnosti držiteľom oprávnení na viac kategórií examinátora, môže so súhlasom príslušného orgánu dosiahnuť spoločné predĺženie platnosti všetkých oprávnení examinátora, ak spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 a 2 písmena b) a v článku FCL.1020 pre jednu z kategórií osvedčenia examinátora, ktorého je skúšajúci držiteľom.

c)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti osvedčenia musia žiadatelia spĺňať požiadavky uvedené v bode 2 písmena b) a v článku FCL.1020, predtým než začnú znovu uplatňovať svoje oprávnenia.

d)

Platnosť osvedčenia examinátora sa predĺži alebo obnoví, iba ak žiadateľ preukáže priebežné plnenie požiadaviek uvedených v článkoch FCL.1010 a FCL.1030.

FCL.1030.    Vykonávanie praktických skúšok, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti

a)

Pri vykonávaní praktických skúšok, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti examinátor:

1. zabezpečí, aby komunikácia s uchádzačom mohla prebiehať bez jazykových bariér;

2. overí, že uchádzač spĺňa všetky požiadavky tejto časti na kvalifikáciu, výcvik a prax na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré sa vykonáva praktická skúška, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti;

3. poučí žiadateľa o následkoch poskytnutia neúplných, nepresných alebo nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú jeho výcviku a letovej praxe.

b)

Po vykonaní praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti examinátor:

1. oznámi žiadateľovi výsledok skúšky. V prípade čiastočného zloženia alebo nezloženia skúšky informuje examinátor žiadateľa, že až do úspešného zloženia celej skúšky nesmie uplatňovať oprávnenia príslušnej kvalifikačnej kategórie. Examinátor poskytne podrobnosti o akýchkoľvek ďalších požiadavkách na výcvik a vysvetlí uchádzačovi jeho právo na odvolanie;

2. v prípade úspešného výsledku preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti zapíše žiadateľovi do preukazu spôsobilosti alebo do osvedčenia nový dátum uplynutia platnosti kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ak ho tým osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za preukaz spôsobilosti žiadateľa;

3. poskytne žiadateľovi podpísanú správu o praktickej skúške alebo preskúšaní odbornej spôsobilosti a bezodkladne predloží kópie správy príslušnému orgánu zodpovednému za preukaz spôsobilosti žiadateľa a príslušnému orgánu, ktorý vydal osvedčenie examinátora. Správa musí obsahovať:

i) vyhlásenie, že examinátor dostal od žiadateľa informácie týkajúce sa jeho praxe a výcviku a že zistil súlad praxe a výcviku s príslušnými požiadavkami tejto časti;

ii) potvrdenie, že všetky požadované manévre a cvičenia sa uskutočnili, a v prípade potreby aj informácie o ústnej skúške teoretických vedomostí. Ak žiadateľ v niektorom bode neuspel, skúšajúci zaznamená dôvody tohto hodnotenia;

iii) výsledok skúšky, preskúšania alebo hodnotenia spôsobilosti;

▼M3

iv) vyhlásenie, že examinátor preskúmal a uplatňoval vnútroštátne postupy a požiadavky príslušného orgánu žiadateľa, ak príslušný orgán zodpovedný za preukaz spôsobilosti žiadateľa nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie examinátora;

v) kópiu osvedčenia examinátora obsahujúceho rozsah jeho oprávnení pri vykonávaní praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa, v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie examinátora.

▼B

c)

Examinátori uchovávajú záznamy s podrobnosťami o všetkých vykonaných praktických skúškach, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti a s ich výsledkami po dobu 5 rokov.

d)

Examinátori na požiadanie predložia príslušnému orgánu zodpovednému za osvedčenie examinátora alebo príslušnému orgánu zodpovednému za preukaz spôsobilosti žiadateľa všetky záznamy a správy a akékoľvek ďalšie informácie, požadované na činnosť dohľadu.

ODDIEL 2

Osobitné požiadavky na letových examinátorov – FE

FCL.1005.FE.    FE – Oprávnenia a podmienky

a)

FE(A). Letový examinátor (FE) pre letúny je oprávnený vykonávať:

1. praktické skúšky na účely vydania PPL(A) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre súvisiace kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 1 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov, z toho aspoň 250 hodín letového výcviku;

2. praktické skúšky na účely vydania CPL(A) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre súvisiace kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 2 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov, z toho aspoň 250 hodín letového výcviku;

3. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre LAPL(A) za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov, z toho aspoň 100 hodín letového výcviku;

4. praktické skúšky na účely vydania kvalifikačnej kategórie na lety v horách za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov vrátane aspoň 500 vzletov a pristátí v rámci letového výcviku pre lety v horách;

▼M3

5. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia a obnovenia platnosti EIR za predpokladu, že FE absolvoval aspoň 1 500 hodín vo funkcii pilota na letúnoch a spĺňa požiadavky uvedené v FCL.1010.IRE písm. a) bode 2.

▼B

b)

FE(H). Letový examinátor (FE) pre vrtuľníky je oprávnený vykonávať:

1. praktické skúšky na účely vydania PPL(H) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné jednomotorové vrtuľníky uvedené v PPL(H) za predpokladu, že examinátor absolvoval 1 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho aspoň 250 hodín letového výcviku;

2. praktické skúšky na účely vydania CPL(H) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné jednomotorové vrtuľníky uvedené v CPL(H) za predpokladu, že examinátor absolvoval 2 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho aspoň 250 hodín letového výcviku;

3. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné viacmotorové vrtuľníky uvedené v PPL(H) alebo CPL(H) za predpokladu, že examinátor spĺňa požiadavky uvedené v bode 1 alebo v bode 2 a že je držiteľom CPL(H) alebo ATPL(H) a v prípade potreby IR(H);

4. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre LAPL(H) za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho aspoň 150 hodín letového výcviku.

c)

FE(As). Letový examinátor (FE) pre vzducholode je oprávnený vykonávať praktické skúšky na účely vydania PPL(As) a CPL(As) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre súvisiace typové kvalifikačné kategórie na vzducholode za predpokladu, že examinátor absolvoval 500 hodín letu vo funkcii pilota vzducholodí, z toho 100 hodín letového výcviku.

d)

FE(S). Letový examinátor (FE) pre vetrone je oprávnený vykonávať:

1. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre SPL a LAPL(S) za predpokladu, že examinátor absolvoval 300 hodín letu vo funkcii pilota vetroňov alebo motorových vetroňov, z toho 150 hodín alebo 300 vzletov v rámci letového výcviku;

2. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely rozšírenia oprávnení SPL na obchodnú prevádzku za predpokladu, že examinátor absolvoval 300 hodín letu vo funkcii pilota vetroňov alebo motorových vetroňov, z toho 90 hodín letového výcviku;

▼M3

3. praktické skúšky na účely rozšírenia oprávnení SPL alebo LAPL(S) na turistické motorové klzáky (TMG) za predpokladu, že examinátor absolvoval 300 hodín letu vo funkcii pilota vetroňov alebo motorových vetroňov, z toho 50 hodín letového výcviku na turistických motorových klzákoch;

4. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely kvalifikačnej kategórie pre lety v oblačnosti za predpokladu, že examinátor absolvoval aspoň 200 hodín letu vo funkcii pilota vetroňov alebo motorových vetroňov, z toho najmenej 5 hodín alebo 25 letov v rámci letového výcviku pre kvalifikačnú kategóriu pre lety v oblačnosti alebo aspoň 10 hodín letového výcviku pre EIR alebo IR(A).

▼B

e)

FE(B). Letový examinátor (FE) pre balóny je oprávnený vykonávať:

1. praktické skúšky na účely vydania BPL a LAPL(B) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely rozšírenia oprávnení na ďalšiu triedu alebo skupinu balónov za predpokladu, že skúšajúci absolvoval 250 hodín letu vo funkcii pilota balónov, z toho 50 hodín letového výcviku;

2. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely rozšírenia oprávnení BPL na obchodnú prevádzku za predpokladu, že skúšajúci absolvoval 300 hodín letu vo funkcii pilota balónov, z toho 50 hodín v balónoch tej istej triedy, pre akú sa rozšírenie požaduje. Z 300 hodín letu musí letový výcvik tvoriť 50 hodín.

FCL.1010.FE.    FE – Nevyhnutné predpoklady

Žiadateľ o osvedčenie FE musí byť držiteľom:

osvedčenia FI na lietadlá príslušnej kategórie.

ODDIEL 3

Osobitné požiadavky na examinátorov typovej kvalifikačnej kategórie – TRE

FCL.1005.TRE.    TRE – Oprávnenia a podmienky

a)

TRE(A) a TRE(PL). Examinátor typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) pre letúny alebo lietadlá so vztlakovými motormi je oprávnený vykonávať:

1. praktické skúšky na účely prvotného vydania typových kvalifikačných kategórií buď na letúny, alebo na lietadlá so vztlakovými motormi;

▼M3

2. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií, prístrojových kvalifikačných kategórií pre lety na trati (EIR) a prístrojových kvalifikačných kategórií (IR);

▼B

3. praktické skúšky na účely vydania ATPL(A;

4. praktické skúšky na účely vydania MPL za predpokladu, že examinátor spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.925;

5. hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI alebo SFI na lietadlá príslušnej kategórie za predpokladu, že examinátor pracoval najmenej 3 roky vo funkcii examinátora typovej kvalifikačnej kategórie (TRE).

b)

TRE(H). Examinátor typovej kvalifikačnej kategórie pre vrtuľníky je oprávnený vykonávať:

1. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na vrtuľníky;

2. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti IR, alebo rozšírenia IR(H) z jednomotorových na viacmotorové vrtuľníky za predpokladu, že TRE(H) je držiteľom platnej IR(H;

3. praktické skúšky na účely vydania ATPL(H);

4. hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI(H) alebo SFI(H) za predpokladu, že examinátor pracoval najmenej 3 roky vo funkcii TRE.

FCL.1010.TRE.    TRE – Nevyhnutné predpoklady

a)

TRE(A) a TRE(PL). Žiadatelia o osvedčenie TRE pre letúny a lietadlá so vztlakovými motormi:

1. v prípade viacpilotných letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi musia absolvovať 1 500 hodín letu vo funkcii pilota buď viacpilotných letúnov, alebo lietadiel so vztlakovými motormi, z toho aspoň 500 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2. v prípade jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou musia absolvovať 500 hodín letu vo funkcii pilota jednopilotných letúnov, z toho aspoň 200 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

3. musia byť držiteľmi osvedčenia CPL alebo ATPL a TRI pre príslušný typ;

4. pre prvotné vydanie osvedčenia TRE musia absolvovať najmenej 50 hodín letového výcviku vo funkcii TRI, FI alebo SFI na príslušnom type alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje tento typ.

b)

TRE(H). Žiadatelia o osvedčenie TRE(H) pre vrtuľníky:

1. musia byť držiteľmi osvedčenia TRI(H) alebo v prípade jednopilotných jednomotorových vrtuľníkov držiteľmi platného osvedčenia FI(H) na príslušný typ vrtuľníkov;

2. pre prvotné vydanie osvedčenia TRE musia absolvovať 50 hodín letového výcviku vo funkcii inštruktora TRI, FI alebo SFI na príslušnom type vrtuľníkov alebo vo FSTD, ktoré predstavuje tento typ;

3. v prípade viacpilotných vrtuľníkov musia byť držiteľmi osvedčenia CPL(H) alebo ATPL(H) a absolvovať 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov, z toho aspoň 500 hodín vo funkcii veliaceho pilota;

4. v prípade jednopilotných viacmotorových vrtuľníkov:

i) musia absolvovať 1 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho aspoň 500 hodín vo funkcii veliaceho pilota;

ii) musia byť držiteľmi CPL(H) alebo ATPL(H) a v prípade potreby držiteľmi platnej IR(H);

5. v prípade jednopilotných jednomotorových vrtuľníkov:

i) musia absolvovať 750 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov, z toho aspoň 500 hodín vo funkcii veliaceho pilota;

▼M3

ii) musia byť držiteľmi CPL(H) alebo ATPL(H).

▼B

6. Pred rozšírením oprávnení TRE(H) z jednopilotných viacmotorových na viacpilotné viacmotorové vrtuľníky toho istého typu držiteľ musí absolvovať aspoň 100 hodín letu vo viacpilotnej prevádzke v tomto type vrtuľníkov.

7. V prípade žiadateľov o prvé osvedčenie TRE pre viacpilotné viacmotorové vrtuľníky sa požiadavka na 1 500 hodín letovej praxe na viacpilotných vrtuľníkoch uvedená v bode 3 písmena b) môže považovať za splnenú, ak absolvovali 500 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota vo viacpilotných vrtuľníkoch rovnakého typu.

ODDIEL 4

Osobitné požiadavky na examinátora kvalifikačnej kategórie na triedu – CRE

FCL.1005.CRE.    CRE – Oprávnenia

Examinátor kvalifikačnej kategórie na triedu (CRE) je oprávnený vykonávať pre jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou:

a) praktické skúšky na účely vydávania kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií;

b) preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

1. predĺženie alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií;

2. predĺženie alebo obnovenie platnosti prístrojových kvalifikačných kategórií (IR) za predpokladu, že CRE spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.1010.IRE písm. a);

▼M3

3. predĺženie a obnovenie platnosti EIR za predpokladu, že CRE absolvoval aspoň 1 500 hodín vo funkcii pilota na letúnoch a spĺňa požiadavky uvedené v FCL.1010.IRE písm. a) bode 2.

▼B

FCL.1010.CRE.    CRE – Nevyhnutné predpoklady

Žiadatelia o osvedčenie CRE:

a) sú držiteľmi preukazov spôsobilosti CPL(A), MPL(A) alebo ATPL(A) s oprávneniami na jednopilotné letúny alebo boli ich držiteľmi a sú držiteľmi PPL(A);

b) sú držiteľmi osvedčenia CRI pre príslušnú triedu alebo typ letúnov;

c) absolvovali 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov.

ODDIEL 5

Osobitné požiadavky na examinátora prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IRE

▼M3

FCL.1005.IRE.    IRE – Oprávnenia

Držiteľ osvedčenia examinátora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRE) je oprávnený vykonávať praktické skúšky na účely vydávania prístrojových kvalifikačných kategórií pre lety na trati (EIR) alebo prístrojových kvalifikačných kategórií (IR) a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia ich platnosti.

▼B

FCL.1010.IRE.    IRE – Nevyhnutné predpoklady

a)

IRE(A). Žiadatelia o osvedčenie IRE pre letúny musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(A) a absolvovať:

1. 2 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov a

2. 450 hodín letu podľa IFR, z toho 250 hodín vo funkcii inštruktora.

b)

IRE(H). Žiadatelia o osvedčenie IRE pre vrtuľníky musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(H) a absolvovať:

1. 2 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov a

2. 300 hodín letu podľa prístrojov vo vrtuľníkoch, z toho 200 hodín vo funkcii inštruktora.

c)

IRE(As). Žiadatelia o osvedčenie IRE pre vzducholode musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(As) a absolvovať:

1. 500 hodín letu vo funkcii pilota vzducholodí a

2. 100 hodín letu podľa prístrojov vo vzducholodiach, z toho 50 hodín vo funkcii inštruktora.

ODDIEL 6

Osobitné požiadavky na examinátora na letovom simulátore – SFE

FCL.1005.SFE.    SFE – Oprávnenia a podmienky

a)

SFE(A) a SFE(PL). Skúšajúci na letovom simulátore (SFE) pre letúny alebo lietadlá so vztlakovými motormi je oprávnený vykonávať v letovom simulátore (FFS):

1. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na viacpilotné letúny alebo na lietadlá so vztlakovými motormi;

2. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti prístrojových kvalifikačných kategórií (IR) za predpokladu, že SFE spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.1010.IRE pre letúny príslušnej kategórie;

3. praktické skúšky na účely vydania ATPL(A);

4. praktické skúšky na účely vydania MPL za predpokladu, že examinátor spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.925;

5. hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia SFI na lietadlá príslušnej kategórie za predpokladu, že examinátor pracoval najmenej 3 roky vo funkcii examinátora na letovom simulátore (SFE).

b)

SFE(H). Examinátor na letovom simulátore (SFE) pre vrtuľníky je oprávnený vykonávať v letovom simulátore (FFS):

1. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií a

2. preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia a obnovenia platnosti IR za predpokladu, že SFE spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.1010.IRE písm. b);

3. praktické skúšky na účely vydania ATPL(H);

4. praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia SFI(H) za predpokladu, že examinátor pracoval najmenej 3 roky vo funkcii SFE.

FCL.1010.SFE.    SFE – Nevyhnutné predpoklady

a)

SFE(A). Žiadatelia o osvedčenie SFE pre letúny:

1. sú alebo boli držiteľmi ATPL(A), kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie a osvedčenia SFI(A) pre príslušný typ letúnov;

2. absolvovali najmenej 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov;

3. na účely prvotného vydania osvedčenia SFE absolvovali najmenej 50 hodín letového výcviku v simulátore vo funkcii SFI(A) na príslušnom type letúnov.

b)

SFE(H). Žiadatelia o osvedčenie SFE pre vrtuľníky:

1. sú alebo boli držiteľmi ATPL(H), typovej kvalifikačnej kategórie a osvedčenia SFI(H) pre príslušný typ vrtuľníkov;

2. absolvovali najmenej 1 000 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov;

3. na účely prvotného vydania osvedčenia SFE absolvovali najmenej 50 hodín letového výcviku v simulátore vo funkcii SFI(H) na príslušnom type vrtuľníkov.

ODDIEL 7

Osobitné požiadavky na examinátora letových inštruktorov – FIE

FCL.1005.FIE.    FIE – Oprávnenia a podmienky

a)

FIE(A). Examinátor letových inštruktorov (FIE) pre letúny je oprávnený vykonávať hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčení FI(A), CRI(A), IRI(A) a TRI(A) pre jednopilotné letúny za predpokladu, že je držiteľom príslušného osvedčenia inštruktora.

b)

FIE(H). Examinátor letových inštruktorov (FIE) pre vrtuľníky je oprávnený vykonávať hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčení FI(H), IRI(H) a TRI(H) pre jednopilotné vrtuľníky za predpokladu, že je držiteľom príslušného osvedčenia inštruktora.

c)

FIE(As), (S), (B). Examinátor letových inštruktorov (FIE) pre vetrone, motorové vetrone, balóny a vzducholode je oprávnený vykonávať hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčení inštruktorov pre lietadlá príslušnej kategórie za predpokladu, že je držiteľom príslušného osvedčenia inštruktora.

FCL.1010.FIE.    FIE – Nevyhnutné predpoklady

a)

FIE(A). Žiadatelia o osvedčenie FIE pre letúny:

v prípade žiadateľov, ktorí chcú vykonávať hodnotenia spôsobilosti:

1. musia byť držiteľmi príslušného osvedčenia inštruktora;

2. musia absolvovať 2 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov a

3. musia absolvovať najmenej 100 hodín letu v rámci vykonávania výcviku žiadateľov o osvedčenie inštruktora.

b)

FIE(H). Žiadatelia o osvedčenie FIE pre vrtuľníky:

1. musia byť držiteľmi príslušného osvedčenia inštruktora;

2. musia absolvovať 2 000 hodín letu vo funkcii pilota vrtuľníkov;

3. musia absolvovať najmenej 100 hodín letu v rámci vykonávania výcviku žiadateľov o osvedčenie inštruktora.

c)

FIE(As). Žiadatelia o osvedčenie FIE pre vzducholode:

1. musia absolvovať 500 hodín letu vo funkcii pilota vzducholodí;

2. musia absolvovať najmenej 20 hodín letu v rámci vykonávania výcviku žiadateľov o osvedčenie FI(As);

3. musia byť držiteľmi príslušného osvedčenia inštruktora.

d)

FIE(S). Žiadatelia o osvedčenie FIE pre vetrone:

1. musia byť držiteľmi príslušného osvedčenia inštruktora;

2. musia absolvovať 500 hodín letu vo funkcii pilota vetroňov alebo motorových vetroňov;

3. musia:

i) v prípade žiadateľov, ktorí chcú vykonávať hodnotenia spôsobilosti pre turistické motorové klzáky, absolvovať 10 hodín letu alebo 30 vzletov v rámci vykonávania výcviku žiadateľov o osvedčenie inštruktora v turistických motorových klzákoch;

ii) vo všetkých ostatných prípadoch absolvovať 10 hodín letu alebo 30 vzletov v rámci vykonávania výcviku žiadateľov o osvedčenie inštruktora.

e)

FIE(B). Žiadatelia o osvedčenie FIE pre balóny:

1. musia byť držiteľmi príslušného osvedčenia inštruktora;

2. musia absolvovať 350 hodín letu vo funkcii pilota balónov;

3. musia absolvovať 10 hodín letu v rámci vykonávania výcviku žiadateľov o osvedčenie inštruktora.
Dodatok 1

Započítavanie teoretických vedomostí

A.   ZAPOČÍTAVANIE TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ NA ÚČELY VYDANIA PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PILOTA NA ĎALŠIU KATEGÓRIU LIETADIEL – POŽIADAVKY NA PREKLENOVACÍ VÝCVIK A SKÚŠKY

1.    LAPL, PPL, BPL a SPL

1.1. Držiteľovi LAPL sa na účely vydania LAPL na letúny inej kategórie plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v článku FCL.120 písm. a).

1.2. Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, držiteľ preukazu spôsobilosti na lietadlá inej kategórie musí na účely vydania LAPL, PPL, BPL alebo SPL absolvovať teoretickú výučbu a skúšky teoretických vedomostí na príslušnej úrovni v týchto predmetoch:

 zásady letu,

 prevádzkové postupy,

 letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

 všeobecné vedomosti o lietadlách, navigácia.

1.3. Držiteľ LAPL dostane na účely vydania PPL, BPL alebo SPL na lietadlá tej istej kategórie plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretickú výučbu a skúšky.

2.    CPL

2.1. Žiadateľ o CPL, ktorý je držiteľom CPL na lietadlá inej kategórie musí absolvovať preklenovaciu teoretickú výučbu v schválenom kurze v závislosti od rozdielov zistených medzi osnovami CPL pre lietadlá rozličných kategórií.

2.2. Žiadateľ absolvuje teoretické skúšky, ako je stanovené v tejto časti, v týchto predmetoch pre lietadlá príslušnej kategórie:

021 — všeobecné vedomosti o lietadlách: trup a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, núdzové vybavenie,

022 — všeobecné vedomosti o lietadlách: prístrojové vybavenie,

032/034 — letové charakteristiky letúnov prípadne vrtuľníkov,

070 — prevádzkové postupy a

080 — zásady letu.

2.3. Žiadateľ o CPL, ktorý úspešne absolvoval príslušné teoretické skúšky pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (IR) na lietadlá tej istej kategórie, dostane zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia.

3.    ATPL

3.1. Žiadateľ o ATPL, ktorý je držiteľom ATPL na lietadlá inej kategórie musí absolvovať preklenovaciu teoretickú výučbu v organizácii schválenej na výcvik v závislosti od rozdielov zistených medzi osnovami ATPL pre lietadlá rozličných kategórií.

▼M3

3.2. Žiadateľ úspešne absolvuje skúšky teoretických vedomostí, ako je stanovené v tejto časti, a to v týchto predmetoch pre lietadlá príslušnej kategórie:

021 — všeobecné vedomosti o lietadlách: trup a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, núdzové vybavenie,

022 — všeobecné vedomosti o lietadlách: prístrojové vybavenie,

032/034 — letové charakteristiky letúnov, prípadne vrtuľníkov,

070 — prevádzkové postupy a

080 — zásady letu.

▼B

3.3. Žiadateľ o ATPL(A), ktorý úspešne absolvoval príslušnú teoretickú skúšku pre CPL(A), dostane zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v predmete komunikácia podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

3.4. Žiadateľ o ATPL(H), ktorý úspešne absolvoval príslušné teoretické skúšky pre CPL(H), dostane zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

 letecké právne predpisy,

 zásady letu (vrtuľník),

 komunikácia podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

3.5. Žiadateľ o ATPL(A), ktorý úspešne absolvoval príslušnú teoretickú skúšku pre IR(A), dostane zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v predmete komunikácia podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR).

3.6. Žiadateľ o ATPL(H) s IR(H), ktorý úspešne absolvoval príslušné teoretické skúšky pre CPL(H), dostane zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

 zásady letu (vrtuľník),

 komunikácia podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

4.    IR

▼M3

4.1. Žiadateľ o IR alebo EIR, ktorý úspešne absolvoval príslušné teoretické skúšky pre CPL na lietadlá tej istej kategórie, dostane zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

 ľudská výkonnosť,

 meteorológia.

▼B

4.2. Žiadateľ o IR(H), ktorý úspešne absolvoval príslušné teoretické skúšky pre ATPL(H) VFR, musí úspešne absolvovať tieto skúšobné predmety:

 letecké právne predpisy,

 plánovanie a monitorovanie letu,

 rádiová navigácia,

 komunikácia podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR).
Dodatok 2Klasifikačná stupnica jazykovej spôsobilosti – odborná úroveň, veľmi pokročilá úroveň a funkčná úroveň

Úroveň

Výslovnosť

Štruktúra

Slovná zásoba

Plynulosť komunikácie

Porozumenie

Interakcia

Odborná

(úroveň 6)

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci môžu byť ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom, takmer nikdy nenarušujú ľahké porozumenie.

Základné aj zložité gramatické štruktúry a vetné vzorce sú sústavne dobre zvládané.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o širokom spektre známych a neznámych tém. Slovná zásoba pozostáva z ustálených spojení, zachytáva nuansy a podľa druhu situácie sa prispôsobuje štýlu vyjadrovania.

Dokáže rozprávať detailne, prirodzeným spôsobom a bez námahy. Obmieňa plynulosť reči zo štylistických dôvodov, napríklad na zdôraznenie myšlienky.

Spontánne používa vhodné diskurzné identifikátory a spojovacie prostriedky.

Porozumenie je dôsledne presné takmer vo všetkých kontextoch a zahŕňa porozumenie jazykových a kultúrnych odtienkov.

Ľahko reaguje takmer vo všetkých situáciách. Vníma verbálne a neverbálne podnety a odpovedá na ne primerane.

Veľmi pokročilá

(úroveň 5)

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom, zriedka narušujú ľahké porozumenie.

Základné gramatické štruktúry a vetné vzorce sú sústavne dobre zvládnuté. Pokúša sa o zložité štruktúry, ale s chybami, ktoré niekedy narúšajú zmysel.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o všeobecných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Prerozprávanie je dôsledné a úspešné. Slovná zásoba niekedy pozostáva z ustálených spojení.

Dokáže rozprávať detailne a s relatívnou ľahkosťou o bežných témach, ale nemusí meniť plynulosť reči ako štylistický nástroj. Dokáže používať vhodné diskurzné identifikátory a spojovacie prostriedky.

Porozumenie je presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach a väčšinou presné, keď sa hovoriaci stretne s jazykovou komplikáciou alebo komplikovanou situáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí.

Dokáže chápať spektrum rôznych druhov rečového prejavu (dialekt a/alebo prízvuk) alebo štýlov vyjadrovania.

Odpovede sú okamžité, správne a obsažné. Efektívne zvláda vzťah hovoriaci/počúvajúci.

Funkčná

(úroveň 4)

Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnym variantom, ale len niekedy narušujú ľahké porozumenie.

Základné gramatické štruktúry a vetné vzorce sa používajú tvorivo a sú zvyčajne dobre zvládnuté. Chyby sa môžu vyskytovať, najmä za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností, ale zriedka narúšajú zmysel.

Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú zvyčajne dostatočné na efektívnu komunikáciu o všeobecných, konkrétnych a pracovne zameraných témach.

Dokáže informáciu často úspešne parafrázovať, keď má nedostatočnú slovnú zásobu za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností.

Vytvára vety primeranou rýchlosťou.

Občas môže stratiť plynulosť pri prechode z vopred premysleného alebo opakovaného rozprávania k spontánnej interakcii, čo však nebráni efektívnej komunikácii. Dokáže obmedzene používať diskurzné identifikátory a spojovacie prostriedky. Výplňové slová nie sú rušivé.

Porozumenie je väčšinou presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, keď je prízvuk alebo druh reči dostatočne zrozumiteľný pre medzinárodnú komunitu používateľov.

Keď sa hovoriaci stretne s jazykovou komplikáciou alebo komplikovanou situáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí, porozumenie môže byť pomalšie alebo si môže vyžadovať stratégie na vysvetlenie.

Odpovede sú zvyčajne okamžité, primerané a obsažné.

Iniciuje a udržiava konverzáciu, aj keď sa stretne s neočakávaným zvratom udalostí. Primerane zvláda zjavné nepochopenie pomocou preverovania, potvrdzovania a vysvetľovania.

Poznámka: Východiskový text dodatku 2 bol prenesený do materiálu AMC (prijateľné prostriedky preukázania zhody), pozri aj dôvodovú správu.
Dodatok 3

Výcvikové kurzy na účely vydania CPL a ATPL

1. V tomto dodatku sú opísané požiadavky na rôzne typy výcvikových kurzov na účely vydania preukazov spôsobilosti pilota CPL a ATPL s prístrojovou kvalifikáciou (IR) a bez IR.

2. Žiadateľ, ktorý chce počas výcvikového kurzu zmeniť organizáciu schválenú na výcvik, požiada príslušný orgán o formálne posúdenie ďalších požadovaných hodín výcviku.

A.    Integrovaný kurz ATP – Letúny

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu ATP(A) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá im umožní vykonávať funkciu druhého pilota na viacpilotných viacmotorových letúnoch v obchodnej leteckej doprave a získať preukaz spôsobilosti pilota CPL(A)/IR.

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz ATP(A), absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(A) alebo PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(A) alebo PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % hodín nalietaných pred kurzom, a to až do výšky najviac 40 hodín letovej praxe, alebo 45 hodín, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na letúnoch, z toho až 20 hodín sa môže započítať vo vzťahu k požiadavke na čas letu s inštruktorom.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre ATPL(A);

b) letového výcviku pre let za viditeľnosti a podľa prístrojov;

c) výcviku súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pre prevádzku viacpilotných letúnov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz ATP(A), môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí ATP(A) obsahuje najmenej 750 hodín výučby.

7. Kurz MCC obsahuje najmenej 25 hodín teoretickej výučby a cvičení.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

8. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi ATPL(A).

LETOVÝ VÝCVIK

9. Letový výcvik, ktorý nezahŕňa výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu, obsahuje spolu najmenej 195 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku, z čoho až 55 hodín na celý kurz môže tvoriť prístrojový pozemný čas. V rámci týchto 195 hodín žiadatelia absolvujú najmenej:

a) 95 hodín letu s inštruktorom, z čoho až 55 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas;

b) 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane letu podľa pravidiel za viditeľnosti (VFR) a času letu podľa prístrojov vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Čas letu podľa prístrojov vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC) sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota maximálne do výšky 20 hodín;

c) 50 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

d) 5 hodín nočného letu, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných vzletov a 5 samostatných pristátí s úplným zastavením a

e) 115 hodín prístrojového času pozostávajúceho aspoň:

1. z 20 hodín letu vo funkcii žiaka – veliaceho pilota;

2. z 15 hodín výcviku súčinnosti viacčlennej posádky, na ktorý sa môže použiť letový simulátor (FFS) alebo trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II);

3. z 50 hodín letového výcviku podľa prístrojov, z čoho až:

i) 25 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT I, alebo

ii) 40 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT II, FTD 2 alebo FFS, z toho až 10 hodín sa môže vykonať v FNPT I.

Žiadateľovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov (Basic Instrument Flight Module), sa započíta až 10 hodín vo vzťahu k požadovanému času výcviku letu podľa prístrojov. Hodiny absolvované v základnom zariadení na nácvik používania prístrojov sa nezapočítavajú;

f) 5 hodín letu v letúne s osvedčením na prevoz aspoň 4 osôb s vrtuľou nastaviteľnou počas letu a s vyťahovacím podvozkom.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

10. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(A) buď na jednomotorovom, alebo na viacmotorovom letúne a praktickú skúšku pre IR na viacmotorovom letúne.

B.    Modulový kurz ATP – Letúny

1. Žiadatelia o ATPL(A), ktorí absolvujú teoretickú výučbu v rámci modulového kurzu:

a) sú držiteľmi prinajmenšom PPL(A) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru a

b) absolvujú aspoň tento počet hodín teoretickej výučby:

1. žiadatelia, ktorí sú držiteľmi PPL(A): 650 hodín;

2. žiadatelia, ktorí sú držiteľmi CPL(A): 400 hodín;

3. žiadatelia, ktorí sú držiteľmi IR(A): 500 hodín;

4. žiadatelia, ktorí sú držiteľmi CPL(A) a IR(A): 250 hodín.

Teoretická výučba sa musí ukončiť pred absolvovaním praktickej skúšky pre ATPL(A).

C.    Integrovaný kurz CPL/IR – Letúny

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu CPL(A) a IR(A) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na riadenie jednopilotných jednomotorových alebo viacmotorových letúnov v obchodnej leteckej doprave a získať preukaz spôsobilosti pilota CPL(A)/IR.

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz CPL(A)/IR, absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(A) alebo PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(A) alebo PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % hodín nalietaných pred kurzom, až do výšky najviac 40 hodín letovej praxe, alebo 45 hodín, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na letúnoch, z toho až 20 hodín sa môže započítať vo vzťahu k požiadavke na čas letu s inštruktorom.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(A) a IR a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz CPL(A)/IR, môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí CPL(A)/IR obsahuje najmenej 500 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(A) a IR.

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik, ktorý nezahŕňa výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu, obsahuje spolu najmenej 180 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku, z čoho až 40 hodín na celý kurz môže tvoriť prístrojový pozemný čas. V rámci týchto 180 hodín žiadatelia absolvujú najmenej:

a) 80 hodín letu s inštruktorom, z čoho až 40 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas;

b) 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane letu podľa pravidiel letu za viditeľnosti a času letu podľa prístrojov, ktorý sa môže absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Prístrojový čas letu vo funkcii SPIC sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota maximálne do výšky 20 hodín;

c) 50 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

d) 5 hodín nočného letu, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných vzletov a 5 samostatných pristátí s úplným zastavením;

e) 100 hodín prístrojového času pozostávajúceho najmenej:

1. z 20 hodín letu vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC) a

2. z 50 hodín letového výcviku podľa prístrojov, z čoho až:

i) 25 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT I alebo

ii) 40 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT II, FTD 2 alebo FFS, z toho až 10 hodín sa môže vykonať v FNPT I.

Žiadateľovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov (Basic Instrument Flight Module), sa započíta až 10 hodín vo vzťahu k požadovanému času výcviku letu podľa prístrojov. Hodiny absolvované v základnom zariadení na nácvik používania prístrojov sa nezapočítavajú;

f) 5 hodín letu v letúne s osvedčením na prevoz najmenej 4 osôb s vrtuľou nastaviteľnou počas letu a s vyťahovacím podvozkom.

PRAKTICKÉ SKÚŠKY

9. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(A) a praktickú skúšku pre IR buď na viacmotorovom, alebo na jednomotorovom letúne.

D.    Integrovaný kurz CPL – Letúny

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu CPL(A) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(A).

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz CPL(A), absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcviková.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(A) alebo PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(A) alebo PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % hodín nalietaných pred kurzom až do výšky najviac 40 hodín letovej praxe, alebo 45 hodín, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na letúnoch, z toho až 20 hodín sa môže započítať vo vzťahu k požiadavke na čas letu s inštruktorom.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(A) a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz CPL(A), môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí CPL(A) obsahuje najmenej 350 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(A).

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik, ktorý nezahŕňa výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu, obsahuje spolu najmenej 150 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku, z čoho až 5 hodín na celý kurz môže tvoriť prístrojový pozemný čas. V rámci týchto 150 hodín žiadatelia absolvujú najmenej:

a) 80 hodín letu s inštruktorom, z čoho až 5 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas;

b) 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

c) 20 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

d) 5 hodín nočného letu, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných vzletov a 5 samostatných pristátí s úplným zastavením;

e) 10 hodín prístrojového času, z čoho až 5 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT I, FTD 2, FNPT II alebo FFS. Žiadateľovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov (Basic Instrument Flight Module), sa započíta až 10 hodín vo vzťahu k požadovanému času výcviku letu podľa prístrojov. Hodiny absolvované v základnom zariadení na nácvik používania prístrojov sa nezapočítavajú;

f) 5 hodín letu v letúne s osvedčením na prevoz najmenej štyroch osôb, s vrtuľou nastaviteľnou počas letu a s vyťahovacím podvozkom.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

9. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(A) na jednomotorovom alebo viacmotorovom letúne.

E.    Modulový kurz CPL – Letúny

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom modulového kurzu CPL(A) je vycvičiť držiteľov preukazu spôsobilosti pilota PPL(A) na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(A).

2. Pred začiatkom modulového kurzu CPL(A) musí byť žiadateľ držiteľom PPL(A) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru.

3. Pred začiatkom letového výcviku žiadateľ musí:

a) absolvovať 150 hodín letu;

b) spĺňať nevyhnutné predpoklady na vydanie kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie na viacmotorové letúny v súlade s podčasťou H, ak sa má viacmotorový letún použiť pri praktickej skúške.

4. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať modulový kurz CPL(A), absolvuje všetky fázy letového výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik. Teoretická výučba môže prebiehať iba v organizácii schválenej na výcvik, ktorá takúto výučbu vykonáva.

5. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(A) a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Schválený kurz teoretických vedomostí CPL(A) obsahuje najmenej 250 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(A).

LETOVÝ VÝCVIK

8. Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi IR, absolvujú najmenej 25 hodín letového výcviku s inštruktorom vrátane 10 hodín výcviku letu podľa prístrojov, z čoho až 5 hodín môže tvoriť prístrojový pozemný čas v BITD, FNPT I alebo II, FTD 2 alebo FFS.

9. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR(A), dostanú plný zápočet vo vzťahu k času letu s inštruktorom podľa prístrojov. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR(H), dostanú zápočet až 5 hodín vo vzťahu k času letu s inštruktorom podľa prístrojov, pričom v tomto prípade najmenej 5 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov absolvujú v letúne. Žiadateľovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov (Basic Instrument Flight Module), sa započíta až 10 hodín vo vzťahu k požadovanému času výcviku letu podľa prístrojov.

10. 

a) Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR, absolvujú najmenej 15 hodín letu s inštruktorom za viditeľnosti.

b) Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety pre letúny, dodatočne absolvujú najmenej 5 hodín nočného letového výcviku, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných vzletov a 5 samostatných pristátí s úplným zastavením.

11. Najmenej 5 hodín letového výcviku absolvujú na letúne s osvedčením na prevoz najmenej 4 osôb, s vrtuľou nastaviteľnou počas letu a s vyťahovacím podvozkom.

PRAX

12. Žiadateľ o CPL(A) musí absolvovať najmenej 200 hodín letu vrátane prinajmenšom:

a) 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota, z toho 20 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

b) 5 hodín nočného letu, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných vzletov a 5 samostatných pristátí s úplným zastavením, a

c) 10 hodín výcviku letu podľa prístrojov, z čoho až 5 hodín môže tvoriť prístrojový pozemný čas v FNPT I alebo II, alebo FFS. Žiadateľovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov (Basic Instrument Flight Module), sa započíta až 10 hodín vo vzťahu k požadovanému času výcviku letu podľa prístrojov. Hodiny absolvované v základnom zariadení na nácvik používania prístrojov sa nezapočítavajú;

▼M3

d) 6 hodín letu musí absolvovať vo viacmotorovom letúne, ak sa pri praktickej skúške používa viacmotorový letún.

▼B

e) hodiny letu absolvované vo funkcii veliaceho pilota v lietadlách iných kategórií sa môžu započítať do 200 hodín letu v týchto prípadoch:

i) 30 hodín vo vrtuľníkoch, ak je žiadateľ držiteľom PPL(H), alebo

ii) 100 hodín vo vrtuľníkoch, ak je žiadateľ držiteľom CPL(H), alebo

iii) 30 hodín v turistických motorových klzákoch alebo vo vetroňoch, alebo

iv) 30 hodín vo vzducholodiach, ak je žiadateľ držiteľom PPL(As), alebo

v) 60 hodín vo vzducholodiach, ak je žiadateľ držiteľom CPL(As).

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

13. Po ukončení letového výcviku a splnení príslušných požiadaviek na prax žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(A) buď na jednomotorovom, alebo na viacmotorovom letúne.

F.    Integrovaný kurz ATP/IR – Vrtuľníky

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu ATP(H)/IR je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá im umožní vykonávať funkciu druhého pilota na viacpilotných viacmotorových vrtuľníkoch v obchodnej leteckej doprave a získať preukaz spôsobilosti pilota CPL(H)/IR.

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz ATP(H)/IR, absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % príslušnej praxe, maximálne do výšky:

a) 40 hodín, z toho až 20 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, alebo

b) 50 hodín, z toho až 25 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na vrtuľníkoch.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre ATPL(H) a IR;

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov;

c) výcviku MCC pre prevádzku viacpilotných vrtuľníkov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz ATP(H)/IR, môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí ATP(H)/IR obsahuje najmenej 750 hodín výučby.

7. Kurz MCC obsahuje najmenej 25 hodín teoretickej výučby a cvičení.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

8. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi ATPL(H) a IR.

LETOVÝ VÝCVIK

9. Letový výcvik obsahuje spolu najmenej 195 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku. V rámci týchto 195 hodín žiadatelia absolvujú aspoň:

a) 140 hodín letu s inštruktorom, z toho:

1. 75 hodín výcviku letu za viditeľnosti môže zahŕňať:

i) 30 hodín v FFS vrtuľníka, úroveň C/D, alebo

ii) 25 hodín v FTD 2/3, alebo

iii) 20 hodín v FNPT II/III vrtuľníka, alebo

iv) 20 hodín v letúne alebo turistickom motorovom klzáku;

2. 50 hodín výcviku letu podľa prístrojov môže zahŕňať:

i) až 20 hodín v FFS alebo FTD 2/3 alebo FNPT II/III vrtuľníka, alebo

ii) 10 hodín prinajmenšom v FNPT I vrtuľníka alebo v letúne;

3. 15 hodín výcviku MCC, na ktorý sa môže využiť FFS alebo FTD 2/3 (MCC) alebo FNPT II/III (MCC) vrtuľníka.

Ak vrtuľník, ktorý sa používa na letový výcvik, je iného typu než FFS vrtuľníka, ktorý sa používa na výcvik letu za viditeľnosti, najvyšší zápočet sa zníži na výšku zápočtu za FNPT II/III vrtuľníka;

b) 55 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota, z čoho 40 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Vykonajú najmenej 14 hodín samostatného denného letu a 1 hodinu samostatného nočného letu;

c) 50 hodín preletu, z toho najmenej 10 hodín preletu vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC) vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

d) 5 hodín nočného letu vo vrtuľníkoch, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie;

e) 50 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z toho:

i) 10 hodín základného výcviku letu podľa prístrojov a

ii) 40 hodín výcviku pre IR, ktorý zahŕňa najmenej 10 hodín letu vo viacmotorovom vrtuľníku s oprávnením IFR.

PRAKTICKÉ SKÚŠKY

10. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ podstúpi praktickú skúšku pre CPL(H) na viacmotorovom vrtuľníku a praktickú skúšku pre IR na viacmotorovom vrtuľníku s oprávnením IFR a musí spĺňať požiadavky výcviku MCC.

G.    Integrovaný kurz ATP – Vrtuľníky

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu ATP(H) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá im umožní vykonávať funkciu druhého pilota na viacpilotných viacmotorových vrtuľníkoch s obmedzením oprávnení na lety podľa pravidiel za viditeľnosti v obchodnej leteckej doprave a získať preukaz spôsobilosti pilota CPL(H).

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz ATP(H), absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % príslušnej praxe, až do výšky najviac:

a) 40 hodín, z toho až 20 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, alebo

b) 50 hodín, z toho až 25 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na vrtuľníkoch.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre ATPL(H);

b) letového výcviku za viditeľnosti a základného letového výcviku podľa prístrojov a

c) výcviku MCC pre prevádzku viacpilotných vrtuľníkov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz ATP(H), môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí ATP(H) obsahuje najmenej 650 hodín výučby.

7. Kurz MCC obsahuje najmenej 20 hodín teoretickej výučby a cvičení.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

8. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi ATPL(H).

LETOVÝ VÝCVIK

9. Letový výcvik obsahuje spolu najmenej 150 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku. V rámci týchto 150 hodín žiadatelia absolvujú aspoň:

a) 95 hodín letu s inštruktorom, z toho:

i) 75 hodín výcviku letu za viditeľnosti môže zahŕňať:

1. 30 hodín v FFS vrtuľníka, úroveň C/D, alebo

2. 25 hodín v FTD 2/3 vrtuľníka, alebo

3. 20 hodín v FNPT II/III vrtuľníka, alebo

4. 20 hodín v letúne alebo turistickom motorovom klzáku;

ii) 10 hodín základného výcviku letu podľa prístrojov, ktorý môže zahŕňať 5 hodín prinajmenšom v FNPT I vrtuľníka alebo v letúne;

iii) 10 hodín výcviku MCC, na ktorý sa môže použiť FFS, FTD 2/3 (MCC) alebo FNPT II/III (MCC) vrtuľníka.

Ak vrtuľník, ktorý sa používa na letový výcvik, je iného typu než FFS vrtuľníka, ktorý sa používa na výcvik letu za viditeľnosti, najvyšší zápočet bude znížený na výšku zápočtu za FNPT II/III vrtuľníka;

b) 55 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota, z čoho 40 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Vykonajú najmenej 14 hodín samostatného denného letu a 1 hodinu samostatného nočného letu;

c) 50 hodín preletu, z toho najmenej 10 hodín preletu vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC) vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

d) 5 hodín nočného letu vo vrtuľníkoch, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie.

PRAKTICKÉ SKÚŠKY NOSTI

10. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ podstúpi praktickú skúšku pre CPL(H) na viacmotorovom vrtuľníku a musí spĺňať požiadavky výcviku MCC.

H.    Modulový kurz ATP — Vrtuľníky

1. Žiadatelia o ATPL(H), ktorí absolvujú teoretickú výučbu v rámci modulového kurzu, musia byť držiteľmi aspoň PPL(H) a v priebehu 18 mesiacov absolvovať najmenej tento počet hodín výcviku:

a) žiadatelia, ktorí sú držiteľmi PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru ICAO: 550 hodín;

b) žiadatelia, ktorí sú držiteľmi CPL(H): 300 hodín.

2. Žiadatelia o ATPL(H)/IR, ktorí absolvujú teoretickú výučbu v rámci modulového kurzu, musia byť držiteľmi aspoň PPL(H) a absolvovať najmenej tento počet hodín výcviku:

a) žiadatelia, ktorí sú držiteľmi PPL(H): 650 hodín;

b) žiadatelia, ktorí sú držiteľmi CPL(H): 400 hodín;

c) žiadatelia, ktorí sú držiteľmi IR(H): 500 hodín;

d) žiadatelia, ktorí sú držiteľmi CPL(H) a IR(H): 250 hodín.

I.    Integrovaný kurz CPL/IR — Vrtuľníky

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu CPL(H)/IR je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na riadenie jednopilotných viacmotorových vrtuľníkov a získať preukaz spôsobilosti pilota CPL(H)/IR na viacmotorové vrtuľníky.

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz CPL(H)/IR, absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % príslušnej praxe, do výšky maximálne:

a) 40 hodín, z toho až 20 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, alebo

b) 50 hodín, z toho až 25 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na vrtuľníkoch.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(H) a IR a pre prvotnú typovú kvalifikačnú kategóriu na viacmotorové vrtuľníky a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz CPL(H)/IR, môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a pre IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí CPL(H)/IR obsahuje najmenej 500 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(H) a IR.

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik obsahuje spolu najmenej 180 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku. V rámci týchto 180 hodín žiadatelia absolvujú aspoň:

a) 125 hodín letu s inštruktorom, z toho:

i) 75 hodín výcviku letu za viditeľnosti, ktorý môže zahŕňať:

1. 30 hodín v FFS vrtuľníka, úroveň C/D, alebo

2. 25 hodín v FTD 2/3 vrtuľníka, alebo

3. 20 hodín v FNPT II/III vrtuľníka, alebo

4. 20 hodín v letúne alebo turistickom motorovom klzáku;

ii) 50 hodín výcviku letu podľa prístrojov, ktorý môže zahŕňať:

1. až 20 hodín v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II/III vrtuľníka, alebo

2. 10 hodín prinajmenšom v FNPT I vrtuľníka alebo v letúne.

Ak vrtuľník, ktorý sa používa na letový výcvik, je iného typu než FFS vrtuľníka, ktorý sa používa na výcvik letu za viditeľnosti, najvyšší zápočet bude znížený na výšku zápočtu za FNPT II/III;

b) 55 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota, z čoho 40 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Vykonajú najmenej 14 hodín samostatného denného letu a 1 hodinu samostatného nočného letu;

c) 10 hodín preletu s inštruktorom;

d) 10 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

e) 5 hodín nočného letu vo vrtuľníkoch, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie;

f) 50 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z toho:

i) 10 hodín základného výcviku letu podľa prístrojov a

ii) 40 hodín výcviku pre IR, ktorý zahŕňa najmenej 10 hodín letu vo viacmotorovom vrtuľníku s oprávnením IFR.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

9. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(H) buď na viacmotorovom, alebo na jednomotorovom vrtuľníku a praktickú skúšku pre IR na viacmotorovom vrtuľníku s oprávnením IFR.

J.    Integrovaný kurz CPL — Vrtuľníky

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu CPL(H) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(H).

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz CPL(H), absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(H) sa v tomto prípade započíta 50 % príslušnej praxe, do výšky maximálne:

a) 40 hodín, z toho až 20 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, alebo

b) 50 hodín, z toho až 25 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na vrtuľníkoch.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(H) a

b) letového výcviku za viditeľnosti a podľa prístrojov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz CPL(H), môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a pre IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Schválený kurz teoretických vedomostí CPL(H) obsahuje najmenej 350 hodín výučby, alebo 200 hodín, ak je žiadateľ držiteľom PPL.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(H).

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik obsahuje spolu najmenej 135 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku, z čoho až 5 hodín môže tvoriť prístrojový pozemný čas. V rámci týchto 135 hodín žiadatelia absolvujú aspoň:

a) 85 hodín letu s inštruktorom, z toho:

i) až 75 hodín môže tvoriť výcvik letu za viditeľnosti a môže zahŕňať:

1. 30 hodín v FFS vrtuľníka, úroveň C/D, alebo

2. 25 hodín v FTD 2/3 vrtuľníka, alebo

3. 20 hodín v FNPT II/III vrtuľníka, alebo

4. 20 hodín v letúne alebo turistickom motorovom klzáku;

ii) až 10 hodín môže tvoriť výcvik letu podľa prístrojov a môže zahŕňať 5 hodín prinajmenšom v FNPT I vrtuľníka alebo v letúne.

Ak vrtuľník, ktorý sa používa na letový výcvik, je iného typu než FFS vrtuľníka, ktorý sa používa na výcvik letu za viditeľnosti, najvyšší zápočet bude znížený na výšku zápočtu za FNPT II/III;

b) 50 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota, z čoho 35 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Vykonajú najmenej 14 hodín samostatného denného letu a 1 hodinu samostatného nočného letu;

c) 10 hodín preletu s inštruktorom;

d) 10 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu;

e) 5 hodín nočného letu vo vrtuľníkoch, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie;

f) 10 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z toho najmenej 5 hodín vo vrtuľníku.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

9. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(H).

K.    Modulový kurz CPL – Vrtuľníky

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom modulového kurzu CPL(H) je vycvičiť držiteľov preukazu spôsobilosti pilota PPL(H) na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(H).

2. Pred začiatkom modulového kurzu CPL(H) musí byť žiadateľ držiteľom PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru.

3. Pred začiatkom letového výcviku žiadateľ musí:

▼M3

a) absolvovať 155 hodín letu vrátane 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota na vrtuľníkoch, z toho 10 hodín tvorí prelet. Hodiny letu absolvované vo funkcii veliaceho pilota v lietadlách iných kategórií sa môžu započítať do 155 hodín letu, ako sa predpisuje v oddiele K ods. 11;

▼B

b) spĺňa požiadavky uvedené v článkoch FCL.725 a FCL.720.H, ak sa má pri praktickej skúške použiť viacmotorový vrtuľník.

4. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať modulový kurz CPL(H), absolvuje všetky fázy letového výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik. Teoretická výučba môže prebiehať iba v organizácii schválenej na výcvik, ktorá takúto výučbu vykonáva.

5. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(H) a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Schválený kurz teoretických vedomostí CPL(H) obsahuje najmenej 250 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(H).

LETOVÝ VÝCVIK

8. Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi IR, absolvujú najmenej 30 hodín letového výcviku s inštruktorom, z toho:

a) 20 hodín výcviku letu za viditeľnosti, z čoho až 5 hodín môže tvoriť výcvik v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II/III vrtuľníka, a

b) 10 hodín výcviku letu podľa prístrojov, z čoho 5 hodín môže tvoriť výcvik prinajmenšom v FTD I alebo FNPT I vrtuľníka alebo v letúne.

9. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR(H), dostanú plný zápočet vo vzťahu k času letu s inštruktorom podľa prístrojov. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR(A), absolvujú najmenej 5 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov vo vrtuľníku.

10. Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety pre vrtuľníky, dodatočne absolvujú najmenej 5 hodín výcviku nočného letu, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie.

PRAX

11. Žiadateľ o CPL(H) absolvoval najmenej 185 hodín letu vrátane najmenej 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota, z toho 10 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.

Hodiny letu absolvované vo funkcii veliaceho pilota v lietadlách iných kategórií sa môžu započítať do 185 hodín letu v týchto prípadoch:

a) 20 hodín v letúnoch, ak je žiadateľ držiteľom PPL(A), alebo

b) 50 hodín v letúnoch, ak je žiadateľ držiteľom CPL(A), alebo

c) 10 hodín v turistických motorových klzákoch alebo vo vetroňoch, alebo

d) 20 hodín vo vzducholodiach, ak je žiadateľ držiteľom PPL(As), alebo

e) 50 hodín vo vzducholodiach, ak je žiadateľ držiteľom CPL(As).

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

12. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku a splnení príslušných požiadaviek na prax žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(H).

L.    Integrovaný kurz CPL/IR — Vzducholode

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu CPL(As)/IR je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na riadenie vzducholodí a získanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(As)/IR.

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz CPL(As)/IR, absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(As), PPL(A) alebo PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(As), PPL(A) alebo PPL(H) sa v tomto prípade započíta najviac:

a) 10 hodín, z toho až 5 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, alebo

b) 15 hodín, z toho až 7 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na vzducholodiach.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(As) a IR a pre prvotnú typovú kvalifikačnú kategóriu na vzducholode a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz CPL(As)/IR, môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a pre IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Kurz teoretických vedomostí CPL(As)/IR obsahuje najmenej 500 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(As) a IR.

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik obsahuje spolu najmenej 80 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku. V rámci týchto 80 hodín žiadatelia absolvujú aspoň:

a) 60 hodín letu s inštruktorom, z toho:

i) 30 hodín výcviku letu za viditeľnosti, ktorý môže zahŕňať:

1. 12 hodín v FFS vzducholode, alebo

2. 10 hodín v FTD vzducholode, alebo

3. 8 hodín v FNPT II/III vzducholode, alebo

4. 8 hodín v letúne, vrtuľníku alebo turistickom motorovom klzáku;

ii) 30 hodín výcviku letu podľa prístrojov, ktorý môže zahŕňať:

1. až 12 hodín v FFS, FTD alebo FNPT II/III vzducholode, alebo

2. 6 hodín prinajmenšom v FTD I alebo FNPT I vzducholode alebo v letúne.

Ak vzducholoď, ktorá sa používa na letový výcvik, je iného typu než FFS, ktorý sa používa na výcvik letu za viditeľnosti, najvyšší zápočet sa zníži na 8 hodín;

b) 20 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota, z čoho 5 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Vykonajú najmenej 14 hodín samostatného denného letu a 1 hodinu samostatného nočného letu;

c) 5 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 90 km (50 NM), počas ktorého sa uskutočnia dve pristátia s úplným zastavením na cieľovom letisku;

d) 5 hodín nočného letu vo vzducholodiach, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie;

e) 30 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z toho:

i) 10 hodín základného výcviku letu podľa prístrojov a

ii) 20 hodín výcviku pre IR, ktorý zahŕňa najmenej 10 hodín letu vo viacmotorovej vzducholodi s oprávnením IFR.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

9. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(As) buď na viacmotorovej vzducholodi, alebo na jednomotorovej vzducholodi a praktickú skúšku pre IR na viacmotorovej vzducholodi s oprávnením IFR.

M.    Integrovaný kurz CPL — Vzducholode

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu CPL(As) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(As).

2. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz CPL(As), absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik.

3. Žiadateľ môže byť do výcvikového kurzu prijatý ako začiatočník alebo ako držiteľ preukazu spôsobilosti pilota PPL(As), PPL(A) alebo PPL(H) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru. Držiteľovi PPL(As), PPL(A) alebo PPL(H) sa v tomto prípade započíta najviac:

a) 10 hodín, z toho až 5 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, alebo

b) 15 hodín, z toho až 7 hodín môže tvoriť let s inštruktorom, ak žiadateľ získal kvalifikačnú kategóriu na nočné lety na vzducholodiach.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(As) a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

5. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz CPL(As), môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky pre preukaz spôsobilosti s nižšími oprávneniami, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Schválený kurz teoretických vedomostí CPL(As) obsahuje najmenej 350 hodín výučby, alebo 200 hodín, ak je žiadateľ držiteľom PPL.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

7. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(As).

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik obsahuje spolu najmenej 50 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku, z čoho až 5 hodín môže tvoriť prístrojový pozemný čas. V rámci týchto 50 hodín žiadatelia absolvujú aspoň:

a) 30 hodín letu s inštruktorom, z čoho až 5 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas;

b) 20 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota;

c) 5 hodín preletu s inštruktorom;

d) 5 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 90 km (50 NM), počas ktorého sa uskutočnia dve pristátia s úplným zastavením na cieľovom letisku;

e) 5 hodín nočného letu vo vzducholodiach, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie;

f) 10 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z toho najmenej 5 hodín letu vo vzducholodi.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

9. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(As).

N.    Modulový kurz CPL — Vzducholode

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom modulového kurzu CPL(As) je vycvičiť držiteľov preukazu spôsobilosti pilota PPL(As) na úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na vydanie preukazu spôsobilosti pilota CPL(As).

2. Pred začiatkom modulového kurzu CPL(As) žiadateľ musí:

a) byť držiteľom PPL(As) vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru;

b) absolvovať 200 hodín letu vo funkcii pilota vzducholode vrátane 100 hodín vo funkcii veliaceho pilota, z toho 50 hodín tvorí prelet.

3. Žiadateľ, ktorý chce prejsť modulovým kurzom CPL(As), absolvuje všetky fázy letového výcviku v rámci jedného súvislého kurzu tak, ako ho pripraví organizácia schválená na výcvik. Teoretická výučba môže prebiehať iba v organizácii schválenej na výcvik, ktorá takúto výučbu vykonáva.

4. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre CPL(As) a

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

5. Schválený kurz teoretických vedomostí CPL(As) obsahuje najmenej 250 hodín výučby.

SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

6. Žiadateľ preukáže úroveň vedomostí zodpovedajúcu oprávneniam poskytovaným držiteľovi CPL(As).

LETOVÝ VÝCVIK

7. Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi IR, absolvujú najmenej 20 hodín letového výcviku s inštruktorom, z toho:

10 hodín výcviku letu za viditeľnosti, z čoho 5 hodín môže tvoriť výcvik v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II/III vzducholode, a

10 hodín výcviku letu podľa prístrojov, z čoho 5 hodín môže tvoriť výcvik prinajmenšom v FTD I alebo FNPT I vzducholode alebo v letúne.

8. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR(As), dostanú plný zápočet vo vzťahu k času letu s inštruktorom podľa prístrojov. Žiadatelia, ktorí sú držiteľmi platnej IR na lietadlá inej kategórie, absolvujú najmenej 5 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov vo vzducholodi.

9. Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety pre vzducholode, dodatočne absolvujú najmenej 5 hodín výcviku nočného letu, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej 1 hodinu preletu s navigáciou a 5 samostatných nočných okruhov. Súčasťou každého okruhu je vzlet a pristátie.

PRAX

10. Žiadateľ o CPL(As) musí absolvovať najmenej 250 hodín letu vo vzducholodiach vrátane 125 hodín vo funkcii veliaceho pilota, z toho 50 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 90 km (50 NM), počas ktorého sa uskutoční pristátie s úplným zastavením na cieľovom letisku.

Hodiny letu absolvované vo funkcii veliaceho pilota v lietadlách iných kategórií sa môžu započítať do 250 hodín letu v týchto prípadoch:

a) 30 hodín v letúnoch alebo vrtuľníkoch, ak je žiadateľ držiteľom buď PPL(A), alebo PPL(H), alebo

b) 60 hodín v letúnoch alebo vrtuľníkoch, ak je žiadateľ držiteľom buď CPL(A), alebo CPL(H), alebo

c) 10 hodín v turistických motorových klzákoch alebo vo vetroňoch, alebo

d) 10 hodín v balónoch.

PRAKTICKÁ SKÚŠKA

11. Po ukončení súvisiaceho letového výcviku a splnení príslušných požiadaviek na prax žiadateľ absolvuje praktickú skúšku pre CPL(As).
Dodatok 4

Praktická skúška pre vydanie CPL

A.    Všeobecné

1. Žiadateľ o praktickú skúšku pre CPL musí absolvovať výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, aké sa použije pri praktickej skúške.

2. Žiadateľ musí úspešne absolvovať všetky príslušné oddiely praktickej skúšky. Ak nesplní niektorý z prvkov určitého oddielu skúšky, znamená to nesplnenie celého oddielu. Nesplnenie viac ako jedného oddielu si bude vyžadovať, aby žiadateľ opakoval celú skúšku. Ak žiadateľ nesplní iba jeden oddiel skúšky, bude opakovať len tento oddiel. Nesplnenie niektorého oddielu opakovanej skúšky vrátane oddielov, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, si bude vyžadovať, aby žiadateľ opakoval celú skúšku. Všetky príslušné oddiely praktickej skúšky je potrebné absolvovať počas 6 mesiacov. Ak žiadateľ nesplní všetky príslušné oddiely skúšky v priebehu dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší výcvik.

3. Ďalší výcvik sa môže požadovať po každej neúspešnej praktickej skúške. Počet praktických skúšok, ktoré môže žiadateľ absolvovať, nie je obmedzený.

VYKONANIE SKÚŠKY

4. Ak sa žiadateľ rozhodne prerušiť praktickú skúšku z dôvodov, ktoré letový skúšajúci (FE) neuzná za primerané, žiadateľ musí opakovať celú praktickú skúšku. Ak skúšku preruší z dôvodov, ktoré FE uzná za primerané, pri ďalšom lete sa budú skúšať len oddiely, ktoré žiadateľ neabsolvoval.

5. Podľa uváženia FE môže žiadateľ jedenkrát opakovať ktorýkoľvek manéver alebo postup. Ak FE usúdi, že letové zručnosti, ktoré žiadateľ preukázal, si vyžadujú opakovanie celej skúšky, môže skúšku v ktorejkoľvek fáze zastaviť.

6. Od žiadateľa sa bude vyžadovať riadenie lietadla z miesta, kde môže vykonávať funkcie veliaceho pilota (PIC) a vykonávať skúšku, ako keby nebol prítomný žiaden ďalší člen posádky. Zodpovednosť za let bude vymedzená v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

7. Žiadateľ opíše examinátorovi FE vykonávané kontroly a úlohy vrátane identifikácie rádiových zariadení. Kontroly vykoná podľa kontrolného zoznamu pre lietadlo, na ktorom sa skúška vykonáva. Počas predletovej prípravy na skúšku musí žiadateľ určiť nastavenia výkonu a rýchlosti. Žiadateľ vypočíta výkonové údaje pre vzlet, priblíženie a pristátie v súlade s prevádzkovou príručkou alebo letovou príručkou používaného lietadla.

8. FE sa nezúčastňuje na riadení lietadla s výnimkou prípadov, keď je zásah nevyhnutný v záujme bezpečnosti, alebo aby predišiel neprijateľnému zdržaniu ostatnej dopravy.

B.    Obsah praktickej skúšky pre vydanie CPL — Letúny

1. Letún, ktorý sa používa na praktickú skúšku, musí spĺňať požiadavky na výcvikové letúny a musí mať osvedčenie na prevoz najmenej štyroch osôb, vrtuľu nastaviteľnú počas letu a vyťahovací podvozok.

2. Trasu, po ktorej sa má letieť, vyberie FE a cieľom je riadené letisko. Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube. Let musí trvať najmenej 90 minút.

3. Žiadateľ preukáže svoju schopnosť:

a) riadiť letún v rámci jeho obmedzení;

b) vykonávať všetky manévre hladko a presne;

c) používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť letún;

d) uplatňovať letecko-navigačné vedomosti a

e) neustále udržiavať kontrolu nad letúnom takým spôsobom, aby nebol nikdy vážne ohrozený úspešný výsledok postupu alebo manévru.

TOLERANCIE LETOVEJ SKÚŠKY

4. Použijú sa tieto limity upravené o prípustné odchýlky v závislosti od turbulentných podmienok a kvality ovládania a výkonnosti použitého letúna.

Výška

normálny let

± 100 stôp

so simulovanou poruchou motora

± 150 stôp

Let s pomocou rádiových zariadení

± 5°

Kurz

normálny let

± 10°

so simulovanou poruchou motora

± 15°

Rýchlosť

vzlet a priblíženie

± 5 uzlov

všetky ostatné letové režimy

± 10 uzlov

OBSAH SKÚŠKY

5. Prvky uvedené v oddiele 2 písm. c) a písmene e) bode iv) a celé oddiely 5 a 6 sa môžu vykonať v trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT II) alebo v letovom simulátore (FFS).

Vo všetkých oddieloch sa uplatňuje použitie kontrolných zoznamov letúna, schopnosť riadiť letún, riadenie letúna pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie, postupy ochrany proti námraze/odmrazovania a zásady riadenia nebezpečenstiev a chýb.ODDIEL 1 —  PREDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET

a

Predletové činnosti vrátane:

plánovania letu, dokumentácie, stanovenia hmotnosti a vyváženia letúna, rozboru poveternostných podmienok, oznámení NOTAM

b

Prehliadka a obsluha letúna

c

Rolovanie a vzlet

d

Posudzovanie výkonnosti a vyváženie

e

Činnosti týkajúce sa letiska a štruktúry prevádzky

f

Postup odletu, nastavenie výškomera, vyhýbanie sa zrážkam (výhľad)

g

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 2 —  VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOSŤ

a

Riadenie letúna pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie vrátane priamočiareho horizontálneho letu, stúpania, klesania, výhľadu

b

Let pri kriticky nízkych rýchlostiach vrátane rozpoznania a vyrovnania začínajúcich a úplných pádov

c

Zatáčky vrátane zatáčok v pristávacej konfigurácii. Ostré zatáčky 45°

d

Let pri kriticky vysokých rýchlostiach vrátane rozpoznania a vyrovnania špirálových pádov

e

Let výlučne podľa prístrojov vrátane:

i)  horizontálneho letu, konfigurácie cestovného letu, kontroly kurzu, výšky a rýchlosti

ii)  stúpavých a klesavých zatáčok s náklonom 10° – 30°

iii)  vyrovnania nezvyčajných letových polôh

iv)  obmedzeného panela prístrojov

f

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 3 —  TRAŤOVÉ POSTUPY

a

Riadenie letúna pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie vrátane konfigurácie cestovného letu. Posudzovanie doletu/výdrže

b

Orientácia, čítanie mapy

c

Kontrola výšky, rýchlosti a kurzu, výhľad

d

Nastavenie výškomera. Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

e

Monitorovanie postupu letu, letový záznam, spotreba paliva, vyhodnotenie odchýlky od trasy a návrat na správnu trasu

f

Pozorovanie poveternostných podmienok, hodnotenie trendov, plánovanie zmeny trasy

g

Udržiavanie trasy letu, určovanie polohy (NDB alebo VOR), identifikácia zariadení (let podľa prístrojov). Realizácia plánu zmeny trasy a let na náhradné letisko (let za viditeľnosti)

ODDIEL 4 —  POSTUPY PRIBLÍŽENIA A PRISTÁTIA

a

Postupy príletu, nastavenie výškomera, kontroly, výhľad

b

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne (R/T) postupy

c

Postup opakovaného okruhu z malej výšky

d

Normálne pristátie, pristátie s bočným vetrom (ak sú vhodné podmienky)

e

Pristátie na krátkej dráhe

f

Priblíženie a pristátie s výkonom na voľnobeh (len jednomotorové letúny)

g

Pristátie bez použitia klapiek

h

Poletové činnosti

ODDIEL 5 —  ABNORMÁLNE A NÚDZOVÉ POSTUPY

Tento oddiel sa môže spájať s oddielmi 1 až 4

a

Simulovaná porucha motora po vzlete (v bezpečnej výške), požiarne cvičenie

b

Nesprávna funkcia zariadení

Vrátane náhradného vysunutia podvozka, poruchy elektrického systému a bŕzd

c

Vynútené pristátie (simulované)

d

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne (R/T) postupy

e

Ústne otázky

ODDIEL 6 —  SIMULOVANÝ NESYMETRICKÝ LET A PRÍSLUŠNÉ PRVKY SÚVISIACE S TRIEDOU ALEBO TYPOM

Tento oddiel sa môže spájať s oddielmi 1 až 5

a

Simulovaná porucha motora počas vzletu (v bezpečnej výške, pokiaľ sa nevykonáva v FFS)

b

Nesymetrické priblíženie a opakovanie okruhu

c

Nesymetrické priblíženie a pristátie s úplným zastavením

d

Zastavenie a opätovné spustenie motora

e

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy, schopnosť riadiť letún

f

Podľa pokynov FE — v prípade potreby sa zahrnú príslušné prvky praktickej skúšky pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu:

i)  systémy letúna vrátane obsluhy autopilota

ii)  prevádzka pretlakového systému

iii)  použitie systému odmrazovania a systému proti námraze

g

Ústne otázky

C.    Obsah praktickej skúšky pre vydanie CPL – Vrtuľníky

1. Vrtuľník, ktorý sa používa na praktickú skúšku, musí spĺňať požiadavky na výcvikové vrtuľníky.

2. Oblasť a trasu, po ktorej sa má letieť, vyberie FE a všetka činnosť v nízkych hladinách a pri visení sa vykonáva na schválenom letisku/mieste. Trasy použité na činnosť podľa oddielu 3 sa môžu končiť na letisku odletu alebo na inom letisku a jedným cieľovým miestom musí byť riadené letisko. Praktická skúška sa môže vykonať v rámci dvoch letov. Celkové trvanie letu (letov) musí byť najmenej 90 minút.

3. Žiadateľ preukáže svoju schopnosť:

a) riadiť vrtuľník v rámci jeho obmedzení;

b) vykonávať všetky manévre hladko a presne;

c) používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť lietadlo;

d) uplatňovať letecko-navigačné vedomosti a

e) neustále udržiavať kontrolu nad vrtuľníkom takým spôsobom, aby nebol nikdy vážne ohrozený úspešný výsledok postupu alebo manévru.

TOLERANCIE LETOVEJ SKÚŠKY

4. Použijú sa tieto limity upravené o prípustné odchýlky v závislosti od turbulentných podmienok a kvality ovládania a výkonnosti použitého vrtuľníka.

Výška

normálny let

± 100 stôp

so simulovaným stavom veľkej núdze

± 150 stôp

Let s pomocou rádiových zariadení

± 10°

Kurz

normálny let

± 10°

so simulovaným stavom veľkej núdze

± 15°

Rýchlosť

vzlet a priblíženie vo viacmotorovom režime

± 5 uzlov

všetky ostatné letové režimy

± 10 uzlov

Posun voči zemi

visenie s vplyvom zeme (IGE)

± 3 stopy

pristávanie bez bočného pohybu a pohybu dozadu

OBSAH SKÚŠKY

5. Prvky uvedené v oddiele 4 sa môžu vykonať v FNPT alebo v FFS vrtuľníka. Vo všetkých oddieloch sa uplatňuje použitie kontrolných zoznamov vrtuľníka, schopnosť riadiť vrtuľník, riadenie vrtuľníka pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie, postupy ochrany proti námraze a zásady riadenia nebezpečenstiev a chýb.ODDIEL 1 —  PREDLETOVÉ/POLETOVÉ KONTROLY A POSTUPY

a

Vedomosti o vrtuľníku (napr. technický záznam, palivo, hmotnosť a vyváženie, výkonnosť), plánovanie letu, dokumentácia, oznámenia NOTAM, počasie

b

Predletová prehliadka/činnosť, rozmiestnenie a účel zariadení

c

Prehliadka pilotnej kabíny, postup štartovania

d

Kontrola komunikačných a navigačných zariadení, voľba a nastavenie frekvencií

e

Predvzletový postup, rádiotelefónne postupy, dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC

f

Parkovanie, zastavenie motora a poletové postupy

ODDIEL 2 —  MANÉVRE PRI VISENÍ, POKROČILÉ RIADENIE A OBMEDZENÉ PRIESTORY

a

Vzlet a pristátie (odpútanie a dotyk)

b

Rolovanie, rolovanie vo vzduchu

c

Visenie na mieste s čelným/bočným/zadným vetrom

d

Otáčanie pri visení na mieste, 360° doľava a doprava (otáčanie na mieste)

e

Pohyby dopredu, do strán a dozadu pri visení

f

Simulovaná porucha motora pri visení

g

Rýchle zastavenia proti vetru a po vetre

h

Pristátia a vzlety na šikmom teréne/nepripravených plochách

i

Vzlety (rôzne profily)

j

Vzlet pri bočnom vetre a po vetre (ak je to možné)

k

Vzlet pri maximálnej vzletovej hmotnosti (skutočnej alebo simulovanej)

l

Priblíženia (rôzne profily)

m

Vzlet a pristátie s obmedzeným výkonom

n

Autorotácie (FE vyberie dva z týchto prvkov – základ, rozsah, nízka rýchlosť, otáčanie o 360°)

o

Pristátie autorotáciou

p

Praktické vynútené pristátie s obnovením pohonu

q

Kontrola pohonu, technika prieskumu, technika priblíženia a odletu

ODDIEL 3 —  NAVIGÁCIA — TRAŤOVÉ POSTUPY

a

Navigácia a orientácia v rôznych nadmorských výškach/výškach, čítanie mapy

b

Kontrola nadmorskej výšky/výšky, rýchlosti, kurzu, pozorovanie vzdušného priestoru, nastavenie výškomera

c

Monitorovanie postupu letu, letový záznam, spotreba paliva, výdrž, predpokladaný čas príletu (ETA), vyhodnotenie odchýlky od trasy a návrat na správnu trasu, sledovanie prístrojov

d

Pozorovanie poveternostných podmienok, plánovanie zmeny trasy

e

Udržiavanie trasy letu, určovanie polohy (NDB a/alebo VOR), identifikácia zariadení

f

Spojenie s ATC a dodržiavanie predpisov atď.

ODDIEL 4 —  LETOVÉ POSTUPY A MANÉVRE VÝLUČNE PODĽA PRÍSTROJOV

a

Horizontálny let, kontrola kurzu, nadmorskej výšky/výšky a rýchlosti

b

Horizontálne zatáčky 1. stupňa do určených kurzov, 180° až 360° doľava a doprava

c

Stúpanie a klesanie vrátane zatáčok 1. stupňa do určených kurzov

d

Vyrovnanie nezvyčajných letových polôh

e

Zatáčky s náklonom 30°, zatáčanie až 90° doľava a doprava

ODDIEL 5 —  ABNORMÁLNE A NÚDZOVÉ POSTUPY (V PRÍPADE POTREBY SIMULOVANÉ)

Poznámka 1:  Ak sa skúška vykonáva na viacmotorovom vrtuľníku, jej súčasťou musí byť nácvik simulovanej poruchy motora vrátane priblíženia a pristátia s jedným motorom.

Poznámka 2:  FE vyberie 4 z týchto prvkov:

a

Nesprávna funkcia motora vrátane zlyhania regulátora, námrazy na karburátore/motore, zlyhania mazacej sústavy, podľa potreby

b

Nesprávna funkcia palivového systému

c

Nesprávna funkcia elektrického systému

d

Nesprávna funkcia hydraulického systému vrátane priblíženia a pristátia bez hydrauliky, podľa potreby

e

Nesprávna funkcia hlavného rotora a/alebo vyrovnávacieho systému (iba v FFS alebo ústne)

f

Požiarne cvičenie vrátane kontroly a odstránenia dymu, podľa potreby

g

Ďalšie abnormálne a núdzové postupy, ako sú opísané v príslušnej letovej príručke, vrátane postupov pre viacmotorové vrtuľníky:

Simulovaná porucha motora počas vzletu:

vykonanie prerušeného vzletu v bode rozhodnutia o vzlete (TDP) alebo pred ním, alebo bezpečné vynútené pristátie v stanovenom bode po vzlete (DPATO) alebo pred ním, krátko po TDP alebo DPATO.

Pristátie so simulovanou poruchou motora:

pristátie alebo opakovanie okruhu po poruche motora pred bodom rozhodnutia o pristátí (LDP) alebo stanoveným bodom pred pristátím (DPBL),

po poruche motora po LDP alebo bezpečné vynútené pristátie po DPBL.

D.    Obsah praktickej skúšky pre vydanie CPL – Vzducholode

1. Vzducholoď, ktorá sa používa na praktickú skúšku, musí spĺňať požiadavky na výcvikové vzducholode.

2. Oblasť a trasu, po ktorej sa má letieť, vyberie FE. Trasy použité na činnosť podľa oddielu 3 sa môžu končiť na letisku odletu alebo na inom letisku a jedným cieľovým miestom musí byť riadené letisko. Praktická skúška sa môže vykonať v dvoch letoch. Celkové trvanie letu (letov) musí byť najmenej 60 minút.

3. Žiadateľ preukáže svoju schopnosť:

a) riadiť vzducholoď v rámci jej obmedzení;

b) vykonať všetky manévre hladko a presne;

c) používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť vzducholoď;

d) uplatňovať letecko-navigačné vedomosti a

e) neustále udržiavať kontrolu nad vzducholoďou takým spôsobom, aby nebol nikdy vážne ohrozený úspešný výsledok postupu alebo manévru.

TOLERANCIE LETOVEJ SKÚŠKY

4. Použijú sa tieto limity upravené o prípustné odchýlky v závislosti od turbulentných podmienok a kvality ovládania a výkonnosti použitej vzducholode.

Výška

normálny let

± 100 stôp

so simulovaným stavom veľkej núdze

± 150 stôp

Let s pomocou rádiových zariadení

± 10°

Kurz

normálny let

± 10°

so simulovaným stavom veľkej núdze

± 15°

OBSAH SKÚŠKY

5. Prvky uvedené v oddieloch 5 a 6 sa môžu vykonať v FNPT alebo v FFS vzducholode. Vo všetkých oddieloch sa uplatňuje použitie kontrolných zoznamov vzducholode, schopnosť riadiť vzducholoď, riadenie vzducholode pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie, postupy ochrany proti námraze a zásady riadenia nebezpečenstiev a chýb.ODDIEL 1 —  PREDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET

a

Predletové činnosti vrátane:

plánovania letu, dokumentácie, stanovenia hmotnosti a vyváženia vzducholode, rozboru poveternostných podmienok, oznámení NOTAM

b

Prehliadka a obsluha vzducholode

c

Postup odpútania od stožiara, pozemné manévrovanie a vzlet

d

Posudzovanie výkonnosti a vyváženie

e

Činnosti týkajúce sa letiska a štruktúry prevádzky

f

Postup odletu, nastavenie výškomera, vyhýbanie sa zrážkam (výhľad)

g

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 2 —  VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOSŤ

a

Riadenie vzducholode pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie vrátane priamočiareho horizontálneho letu, stúpania, klesania, výhľadu

b

Let v tlakovej výške

c

Zatáčky

d

Strmé klesania a stúpania

e

Let výlučne podľa prístrojov vrátane:

i)  horizontálneho letu, kontroly kurzu, výšky a rýchlosti

ii)  stúpavých a klesavých zatáčok

iii)  vyrovnania nezvyčajných letových polôh

iv)  obmedzeného panela prístrojov

f

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 3 —  TRAŤOVÉ POSTUPY

a

Riadenie vzducholode pomocou vonkajšej vizuálnej orientácie

Posudzovanie doletu/výdrže

b

Orientácia, čítanie mapy

c

Kontrola výšky, rýchlosti a kurzu, výhľad

d

Nastavenie výškomera, dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

e

Monitorovanie postupu letu, letový záznam, spotreba paliva, vyhodnotenie odchýlky od trasy a návrat na správnu trasu

f

Pozorovanie poveternostných podmienok, hodnotenie trendov, plánovanie zmeny trasy

g

Udržiavanie trasy letu, určovanie polohy (NDB alebo VOR), identifikácia zariadení (let podľa prístrojov). Realizácia plánu zmeny trasy a let na náhradné letisko (let za viditeľnosti)

ODDIEL 4 —  POSTUPY PRIBLÍŽENIA A PRISTÁTIA

a

Postupy príletu, nastavenie výškomera, kontroly, výhľad

b

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

c

Postup opakovaného okruhu z malej výšky

d

Normálne pristátie

e

Pristátie na krátkej dráhe

f

Priblíženie a pristátie s výkonom na voľnobeh (len jednomotorové vzducholode)

g

Pristátie bez použitia klapiek

h

Poletové činnosti

ODDIEL 5 —  ABNORMÁLNE A NÚDZOVÉ POSTUPY

Tento oddiel sa môže spájať s oddielmi 1 až 4

a

Simulovaná porucha motora po vzlete (v bezpečnej výške), požiarne cvičenie

b

Nesprávna funkcia zariadení

c

Vynútené pristátie (simulované)

d

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

e

Ústne otázky

ODDIEL 6 —  PRÍSLUŠNÉ PRVKY SÚVISIACE S TRIEDOU ALEBO TYPOM

Tento oddiel sa môže spájať s oddielmi 1 až 5

a

Simulovaná porucha motora počas vzletu (v bezpečnej výške, pokiaľ sa nevykonáva v FFS)

b

Priblíženie a opakovanie okruhu s poruchou motora (motorov)

c

Priblíženie a pristátie s úplným zastavením s poruchou motora (motorov)

d

Nesprávna funkcia tlakového systému obalu

e

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy, schopnosť riadiť vzducholoď

f

Podľa pokynov FE — v prípade potreby sa zahrnú príslušné prvky praktickej skúšky pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu:

i)  systémy vzducholode

ii)  prevádzka tlakového systému obalu

g

Ústne otázky
Dodatok 5

Integrovaný výcvikový kurz MPL

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom integrovaného kurzu pre preukaz spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá im umožní vykonávať funkciu druhého pilota na viacmotorových viacpilotných turbínových dopravných letúnoch podľa pravidiel letu za viditeľnosti a podľa prístrojov a získať MPL.

▼M3

2. Súhlas na uskutočnenie výcvikového kurzu MPL dostane iba schválená výcviková organizácia, ktorá patrí pod prevádzkovateľa obchodnej leteckej dopravy s osvedčením v súlade s časťou ORO alebo ktorá má uzavretú osobitnú dohodu s takýmto prevádzkovateľom. Preukaz spôsobilosti je obmedzený na tohto konkrétneho prevádzkovateľa, pokiaľ žiadateľ neabsolvuje preškoľovací kurz prevádzkovateľa leteckej dopravy.

▼B

3. Žiadateľ, ktorý chce absolvovať integrovaný kurz MPL, absolvuje všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého kurzu v organizácii schválenej na výcvik. Výcvik je zameraný na odbornú spôsobilosť a vykonáva sa v prevádzkovom prostredí viacčlennej posádky.

4. Do kurzu sa môžu žiadatelia zapojiť iba ako začiatočníci.

5. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre ATPL(A);

b) výcviku letu za viditeľnosti a podľa prístrojov;

c) výcviku súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pre prevádzku viacpilotných letúnov a

d) výcviku pre typovú kvalifikačnú kategóriu.

6. Žiadateľ, ktorý neuspeje alebo nie je schopný absolvovať celý kurz MPL, môže požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a pre IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

7. Schválený kurz teoretických vedomostí pre MPL obsahuje najmenej 750 hodín výučby pre úroveň vedomostí ATPL(A), ako aj hodiny požadované na teoretickú výučbu pre príslušnú typovú kvalifikačnú kategóriu v súlade s podčasťou H.

LETOVÝ VÝCVIK

8. Letový výcvik obsahuje celkovo najmenej 240 hodín, ktoré pozostávajú z hodín vo funkcii pilota riadiaceho (PF) a pilota neriadiaceho letún (PNF) počas skutočných a simulovaných letov a ktoré zahŕňajú tieto 4 fázy výcviku:

a) Fáza 1 — Hlavné letové zručnosti

Osobitný základný jednopilotný výcvik v letúne.

b) Fáza 2 — Základná

Úvod do prevádzky s viacčlennou posádkou a letu podľa prístrojov.

c) Fáza 3 — Stredná

Uplatnenie prevádzky s viacčlennou posádkou na viacmotorový turbínový letún s oprávnením vysokovýkonného letúna v súlade s časťou 21.

d) Fáza 4 — Pokročilá

Výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu v prostredí zameranom na leteckú dopravu.

Letová prax v rámci skutočných letov zahŕňa všetky požiadavky na prax uvedené v podčasti H, nácvik vyrovnania letu na chrbte letúna, nočné lietanie, let výlučne podľa prístrojov a prax požadovanú na dosiahnutie príslušnej schopnosti riadiť letún.

Požiadavky na MCC sa zahrnú do príslušných uvedených fáz.

Výcvik asymetrického letu sa uskutoční buď v letúne, alebo v letovom simulátore (FFS).

9. Každá fáza v osnovách letového výcviku pozostáva z podpornej teoretickej výučby a z prvkov praktického výcviku.

10. Výcvikový kurz zahŕňa priebežné sledovanie osnov výcviku a hodnotenie žiakov podľa týchto osnov. Hodnotením sa zaistí, že:

a) spôsobilosť a príslušné hodnotenie zodpovedá úlohám druhého pilota vo viacpilotnom letúne a

b) žiaci postupne na uspokojivej úrovni získavajú potrebnú spôsobilosť.

11. Na zaistenie spôsobilosti žiadateľov zahŕňa výcvikový kurz najmenej 12 vzletov a pristátí. Tieto vzlety a pristátia sa uskutočnia pod dohľadom inštruktora v letúne typu, na ktorý sa má vydať typová kvalifikačná kategória.

ÚROVEŇ HODONOTENIA

12. Žiadateľ o MPL preukáže spôsobilosť vo všetkých 9 celkoch, uvedených v odseku 13, na pokročilej úrovni spôsobilosti, ktorá je potrebná na vykonávanie funkcie druhého pilota turbínového viacpilotného letúna v prevádzke za viditeľnosti a podľa prístrojov. Hodnotením sa potvrdí, že pilot má po celý čas letún alebo situáciu pod kontrolou a zabezpečí sa úspešný výsledok postupu alebo manévru. Žiadateľ priebežne preukazuje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku letúna príslušného typu, v súlade s kritériami uplatňovania MPL.

CELKY SPÔSOBILOSTI

13. Žiadateľ preukáže spôsobilosť v týchto 9 celkoch:

1. uplatňovanie zásad ľudskej výkonnosti vrátane zásad riadenia nebezpečenstiev a chýb;

2. vykonávanie pozemnej prevádzky letúna;

3. vykonávanie vzletu;

4. vykonávanie stúpania;

5. vykonávanie cestovného letu;

6. vykonávanie klesania;

7. vykonávanie priblíženia;

8. vykonávanie pristátia a

9. vykonávanie činností po pristátí a poletových činností v letúne.

SIMULOVANÝ LET

14. Minimálne požiadavky na výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD):

a) Fáza 1 — Hlavné letové zručnosti

Zariadenia na elektronickú formu výcviku a stanovovania úloh, schválené príslušným orgánom, majú tieto vlastnosti:

 obsahujú príslušenstvo, ktoré nie je bežne súčasťou počítačov, ako sú funkčné kópie ovládača škrtiacich klapiek „throttle quadrant“, pákového ovládača „sidestick“ alebo klávesnice systému riadenia letu (FMS) a

 umožňujú psychomotorickú činnosť s príslušným použitím sily a načasovania reakcií.

b) Fáza 2 — Základná

Trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II MCC), ktorý predstavuje všeobecný viacmotorový turbínový letún.

c) Fáza 3 — Stredná

FSTD, ktoré predstavuje viacmotorový turbínový letún vyžadujúci si prevádzku s druhým pilotom, má kvalifikáciu na úroveň B príslušnej normy a navyše obsahuje:

 systém sústavného videnia cez deň/za súmraku/v noci s minimálnym obmedzením zorného poľa v celej pilotnej kabíne, ktorý poskytuje každému pilotovi zorné pole 180° v horizontálnej rovine a 40° vo vertikálnej rovine, a

 simuláciu prostredia riadenia letovej prevádzky (ATC).

d) Fáza 4 — Pokročilá

FFS, ktorý je plne rovnocenný s úrovňou D alebo úrovňou C s posilneným systémom videnia cez deň vrátane simulácie prostredia ATC.
Dodatok 6

Modulové výcvikové kurzy pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (IR)

A.    IR(A) — Modulový kurz letového výcviku

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom modulového kurzu letového výcviku pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu IR(A) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá im umožní riadiť letúny podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) a v meteorologických podmienkach pre let podľa prístrojov (IMC). Kurz pozostáva z dvoch modulov, ktoré je možné absolvovať samostatne alebo v kombinácii:

a) Základný modul kurzu letu podľa prístrojov

Tento modul obsahuje 10 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho až 5 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch BITD, FNPT I alebo II, alebo FFS. Po ukončení základného modulu kurzu letu podľa prístrojov dostane uchádzač osvedčenie o absolvovaní kurzu.

b) Procedurálny modul kurzu letu podľa prístrojov

Tento modul obsahuje zvyšok osnov výcviku pre IR(A), 40 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov pri jednomotorových letúnoch alebo 45 hodín pri viacmotorových letúnoch a kurz teoretických vedomostí pre IR(A).

▼M3

2. Uchádzač o modulový kurz IR(A) musí byť držiteľom PPL(A) alebo CPL(A). Uchádzač o procedurálny modul kurzu letu podľa prístrojov, ktorý nie je držiteľom CPL(A), musí byť držiteľom osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov.

Schválená výcviková organizácia zabezpečí, aby uchádzač o kurz IR(A) pre viacmotorové letúny, ktorý nie je držiteľom kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie na viacmotorové letúny, pred začiatkom letového výcviku v rámci kurzu IR(A) absolvoval výcvik na viacmotorové letúny podľa podčasti H.

▼B

3. Od uchádzača, ktorý chce absolvovať procedurálny modul letu podľa prístrojov modulového kurzu IR(A), sa vyžaduje, aby absolvoval všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého schváleného výcvikového kurzu. Organizácia schválená na výcvik zabezpečí, aby pred začiatkom procedurálneho modulu kurzu letu podľa prístrojov uchádzač disponoval základnými schopnosťami pre let podľa prístrojov. V prípade potreby uchádzač absolvuje opakovací výcvik.

4. Kurz teoretickej výučby musí byť ukončený v priebehu 18 mesiacov. Procedurálny modul kurzu letu podľa prístrojov a praktickú skúšku je potrebné absolvovať počas obdobia platnosti úspešne zložených teoretických skúšok.

5. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre IR;

b) výcviku letu podľa prístrojov.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Schválený modulový kurz IR(A) obsahuje najmenej 150 hodín teoretickej výučby.

LETOVÝ VÝCVIK

7. Kurz IR(A) pre jednomotorové letúny pozostáva najmenej z 50 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho až 20 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch FNPT I alebo až 35 hodín v simulátoroch FFS alebo FNPT II. Najviac 10 hodín pozemného prístrojového času pre FFS alebo FNPT II sa môže vykonať v FNPT I.

8. Kurz IR(A) pre viacmotorové letúny pozostáva najmenej z 55 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho až 25 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch FNPT I alebo až 40 hodín v simulátoroch FFS alebo FNPT II. Najviac 10 hodín pozemného prístrojového času pre FFS alebo FNPT II sa môže vykonať v FNPT I. Zvyšok letového výcviku podľa prístrojov zahŕňa najmenej 15 hodín vo viacmotorových letúnoch.

9. Držiteľ IR(A) na jednomotorové letúny, ktorý je zároveň držiteľom kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie na viacmotorové letúny a chce prvýkrát získať IR(A) na viacmotorové letúny, absolvuje v organizácii schválenej na výcvik kurz zahŕňajúci najmenej 5 hodín letového výcviku podľa prístrojov vo viacmotorovom letúne, z čoho 3 hodiny môže tvoriť výcvik v FFS alebo FNPT II.

10.1. Držiteľovi CPL(A) alebo osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov sa môže celková dĺžka výcviku požadovaná v bodoch 7 alebo 8 skrátiť o 10 hodín.

▼M3

10.2. Držiteľovi IR(H) sa môže celková dĺžka výcviku požadovaná v odsekoch 7 alebo 8 skrátiť na 10 hodín.

▼B

10.3. Celkový čas letového výcviku podľa prístrojov v letúne musí byť v súlade s odsekom 7 prípadne s bodom 8.

11. Letové cvičenia pre praktickú skúšku IR(A) obsahujú:

a) Základný modul kurzu letu podľa prístrojov: postupy a manévre základného letu podľa prístrojov, zahŕňajúce prinajmenej:

základný let podľa prístrojov bez úloh vonkajšej viditeľnosti:

 horizontálny let,

 stúpanie,

 klesanie,

 zatáčanie pri horizontálnom lete, stúpaní, klesaní;

prístrojové vzorce;

ostrá zatáčka;

rádiová navigácia;

vyrovnanie nezvyčajných letových polôh;

obmedzený panel prístrojov;

rozpoznanie a vyrovnanie začínajúcich a úplných pádov.

b) Procedurálny modul kurzu letu podľa prístrojov:

i) predletové činnosti pre lety podľa IFR vrátanie použitia letovej príručky a príslušných dokumentov letových prevádzkových služieb pri príprave letového plánu podľa IFR;

ii) postupy a manévre pre prevádzku podľa IFR za normálnych, abnormálnych a núdzových podmienok, zahŕňajúce prinajmenej:

 prechod od letu za viditeľnosti k letu podľa prístrojov počas vzletu,

 štandardné odlety a prílety podľa prístrojov,

 postupy traťového letu IFR,

 vyčkávacie postupy,

 priblíženia podľa prístrojov do stanovených miním,

 postupy pri nevydarenom priblížení,

 pristátia z priblížení podľa prístrojov vrátane letu po okruhu;

iii) manévre počas letu a konkrétne letové vlastnosti;

iv) v prípade potreby riadenie viacmotorového letúna v uvedených cvičeniach vrátane riadenia letúna výlučne podľa prístrojov, so simulovaným výpadkom jedného motora a so zastavením a opätovným spustením motora (posledné uvedené cvičenie sa musí uskutočniť v bezpečnej výške, pokiaľ sa nevykonáva v FFS alebo FNPT II).

▼M3

Aa.    IR(A) – Modulový kurz letového výcviku na základe spôsobilostí

VŠEOBECNÉ

1. Cieľom modulového kurzu letového výcviku na základe spôsobilostí je dať držiteľom preukazov PPL alebo CPL výcvik pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu, pričom sa zohľadňuje predchádzajúci výcvik letu podľa prístrojov a prax. Je navrhnutý tak, aby sa zabezpečila úroveň odbornej spôsobilosti potrebná na prevádzku letúnov pri letoch podľa pravidiel letu podľa prístrojov a pri letoch v meteorologických podmienkach pre let podľa prístrojov. Kurz tvorí kombinácia výcviku letu podľa prístrojov poskytovaného inštruktormi IRI(A) alebo FI(A), ktorí sú držiteľmi oprávnenia na poskytovanie výcviku pre IR, a letového výcviku v schválenej výcvikovej organizácii.

2. Uchádzač o takýto modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí musí byť držiteľom PPL(A) alebo CPL(A).

3. Kurz teoretickej výučby musí byť ukončený v priebehu 18 mesiacov. Výcvik letu podľa prístrojov a praktickú skúšku je potrebné absolvovať počas obdobia platnosti úspešne zložených skúšok teoretických vedomostí.

4. Kurz zahŕňa:

a) teoretickú výučbu na úrovni vedomostí pre IR(A),

b) výcvik letu podľa prístrojov.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

5. Schválený modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí obsahuje najmenej 80 hodín teoretickej výučby. Kurz teoretických vedomostí môže obsahovať výcvik na počítači a prvky elektronického vzdelávania. Musí sa poskytnúť minimálne množstvo času stráveného pri výučbe v triede podľa článku ORA.ATO.305.

LETOVÝ VÝCVIK

6. Spôsob dosiahnutia IR(A) podľa tohto modulového kurzu je založený na spôsobilosti. Žiadateľ však musí splniť minimálne požiadavky uvedené ďalej. Na dosiahnutie požadovaných spôsobilostí sa môže vyžadovať doplnkový výcvik.

a) Modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí pre jednomotorové letúny pozostáva najmenej zo 40 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z čoho až desať hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátore FNPT I alebo až 25 hodín v simulátore FFS alebo FNPT II. Najviac 5 hodín pozemného prístrojového času vo FNPT II alebo FFS sa môže vykonať vo FNPT I.

i) Ak žiadateľ:

A) absolvoval výcvik letu podľa prístrojov poskytovaný inštruktormi IRI(A) alebo FI(A), ktorí sú držiteľmi oprávnenia poskytovať výcvik pre IR, alebo

B) predtým absolvoval lety podľa pravidiel letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota letúnov v rámci kvalifikačnej kategórie zabezpečujúcej oprávnenia lietať podľa pravidiel letu podľa prístrojov a za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov,

tieto hodiny sa mu môžu započítať vo vzťahu k uvedeným 40 hodinám, maximálne sa však započíta 30 hodín.

ii) Ak žiadateľ predtým absolvoval iné lety podľa prístrojov s inštruktorom, než sa uvádza v písmene a) bode i), tieto hodiny sa mu môžu započítať vo vzťahu k požadovaným 40 hodinám, maximálne sa však započíta 15 hodín.

iii) V každom prípade letový výcvik musí obsahovať aspoň 10 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom v letúne v schválenej výcvikovej organizácii.

iv) Celkové množstvo hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom nesmie byť menej ako 25 hodín.

b) Modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí pre viacmotorové letúny pozostáva najmenej zo 45 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom, z čoho až desať hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátore FNPT I alebo až 30 hodín v simulátore FFS alebo FNPT II. Najviac 5 hodín pozemného prístrojového času vo FNPT II alebo FFS sa môže vykonať vo FNPT I.

i) Ak žiadateľ:

A) absolvoval výcvik letu podľa prístrojov poskytovaný inštruktormi IRI(A) alebo FI(A), ktorí sú držiteľmi oprávnenia poskytovať výcvik pre IR, alebo

B) predtým absolvoval lety podľa pravidiel letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota letúnov v rámci kvalifikačnej kategórie zabezpečujúcej oprávnenia lietať podľa pravidiel letu podľa prístrojov a za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov,

tieto hodiny sa mu môžu započítať vo vzťahu k uvedeným 45 hodinám, maximálne sa však započíta 35 hodín.

ii) Ak žiadateľ predtým absolvoval iné lety podľa prístrojov s inštruktorom, než sa uvádza v písmene b) bode i), tieto hodiny sa mu môžu započítať vo vzťahu k požadovaným 45 hodinám, maximálne sa však započíta 15 hodín.

iii) V každom prípade letový výcvik musí obsahovať aspoň 10 hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom vo viacmotorovom letúne v schválenej výcvikovej organizácii.

iv) Celkové množstvo hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom nesmie byť menej ako 25 hodín, z čoho aspoň 15 hodín sa musí absolvovať vo viacmotorovom letúne.

c) S cieľom určiť počet započítaných hodín a stanoviť potreby výcviku žiadateľ musí absolvovať predbežné hodnotenie v schválenej výcvikovej organizácii.

d) Absolvovanie výcviku letu podľa prístrojov v súlade s písmenom a) bodom i) alebo písmenom b) bodom i), ktorý poskytuje inštruktor IRI(A) alebo FI(A), sa musí zdokumentovať v osobitnom zázname z výcviku, ktorý podpíše inštruktor.

7. Letový výcvik pre modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí tvoria:

a) postupy a manévre základného letu podľa prístrojov, zahŕňajúce prinajmenej:

i) základný let podľa prístrojov bez úloh vonkajšej viditeľnosti,

ii) horizontálny let,

iii) stúpanie,

iv) klesanie,

v) zatáčanie pri horizontálnom lete, stúpaní a klesaní,

vi) prístrojové vzorce,

vii) ostrú zatáčku,

viii) rádiovú navigáciu,

ix) vyrovnanie nezvyčajných letových polôh,

x) obmedzený panel prístrojov a

xi) rozpoznanie a vyrovnanie začínajúceho a úplného pádu;

b) predletové činnosti pre lety podľa IFR vrátane použitia letovej príručky a príslušných dokumentov letových prevádzkových služieb na prípravu letového plánu podľa IFR;

c) postupy a manévre pre prevádzku podľa IFR za normálnych, abnormálnych a núdzových podmienok, zahŕňajúce najmenej:

i) prechod od letu za viditeľnosti k letu podľa prístrojov počas vzletu,

ii) štandardné odlety a prílety podľa prístrojov,

iii) postupy traťového letu IFR,

iv) vyčkávacie postupy,

v) priblíženia podľa prístrojov do stanovených miním,

vi) postupy nevydareného priblíženia a

vii) pristátia z priblížení podľa prístrojov vrátane letu po okruhu;

d) manévre počas letu a konkrétne letové vlastnosti;

e) v prípade potreby riadenie viacmotorového letúna v uvedených cvičeniach vrátane:

i) riadenia letúna výlučne podľa prístrojov so simulovaným výpadkom jedného motora,

ii) zastavenia a opätovného spustenia motora (posledné uvedené cvičenie sa musí uskutočniť v bezpečnej výške, pokiaľ sa nevykonáva vo FFS alebo FNPT II).

8. Žiadatelia o modulový kurz IR(A) na základe spôsobilostí, ktorí sú držiteľmi preukazu PPL alebo CPL podľa časti FCL a platnej IR(A), ktoré v súlade s požiadavkami prílohy 1 k Chicagskému dohovoru vydala tretia krajina, môžu dostať plný zápočet vo vzťahu k výcvikovému kurzu uvedenému v odseku 4. Na vydanie IR(A) musí žiadateľ:

a) úspešne absolvovať praktickú skúšku pre IR(A) v súlade s dodatkom 7;

b) počas praktickej skúšky preukázať examinátorovi, že žiadateľ dosiahol primeranú úroveň teoretických vedomostí o leteckých právnych predpisoch, meteorológii a znalostí plánovania letu a letových charakteristík (IR) a

c) mať minimálnu prax aspoň 50 hodín letu v podmienkach letu podľa prístrojov vo funkcii veliaceho pilota na letúnoch.

PREDBEŽNÉ HODNOTENIE

9. Obsah a dĺžku predbežného hodnotenia určí schválená výcviková organizácia na základe predchádzajúcej praxe žiadateľa s letom podľa prístrojov.

VIACMOTOROVÉ LIETADLÁ

10. Držiteľ IR(A) pre jednomotorové letúny, ktorý je zároveň držiteľom kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové letúny a chce prvýkrát získať IR(A) pre viacmotorové letúny, absolvuje kurz v schválenej výcvikovej organizácii zahŕňajúci najmenej päť hodín letu podľa prístrojov s inštruktorom vo viacmotorovom letúne, z čoho tri hodiny môže tvoriť výcvik vo FFS alebo FNPT II, a úspešne absolvuje praktickú skúšku.

▼B

B.    IR(H) — Modulový kurz letového výcviku

1. Cieľom modulového kurzu letového výcviku IR(H) je vycvičiť pilotov na úroveň odbornej spôsobilosti, ktorá im umožní riadiť vrtuľníky podľa IFR a v podmienkach IMC.

▼M3

2. Uchádzač o modulový kurz IR(H) musí byť držiteľom PPL(H) alebo CPL(H) alebo ATPL(H). Pred začiatkom fázy výcviku na lietadle v rámci kurzu IR(H) musí byť uchádzač držiteľom typovej kvalifikačnej kategórie na vrtuľník, ktorý sa bude používať pri praktickej skúške IR(H), alebo absolvuje na tomto type vrtuľníka schválený výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu. Uchádzač musí byť držiteľom osvedčenia o uspokojivom absolvovaní MCC, ak sa má praktická skúška vykonávať v podmienkach viacpilotnej prevádzky.

▼B

3. Od uchádzača, ktorý chce absolvovať modulový kurz IR(H), sa vyžaduje, aby absolvoval všetky fázy výcviku v rámci jedného súvislého schváleného výcvikového kurzu.

4. Kurz teoretickej výučby musí byť ukončený v priebehu 18 mesiacov. Letový výcvik a praktickú skúšku je potrebné absolvovať počas obdobia platnosti úspešne zložených teoretických skúšok.

5. Kurz pozostáva z:

a) teoretickej výučby na úrovni vedomostí pre IR;

b) výcviku letu podľa prístrojov.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI

6. Schválený modulový kurz IR(H) obsahuje najmenej 150 hodín výučby.

LETOVÝ VÝCVIK

7. Kurz IR(H) pre jednomotorové vrtuľníky pozostáva najmenej z 50 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho:

a) až 20 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch FNPT I (H) alebo (A). Týchto 20 hodín výcviku v FNPT I (H) alebo (A) možno nahradiť 20 hodinami výcviku pre IR(H) v letúne schválenom pre tento kurz, alebo

b) až 35 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch vrtuľníkov FTD 2/3, FNPT II/III alebo FFS.

Výcvik letu podľa prístrojov zahŕňa najmenej 10 hodín výcviku vo vrtuľníku s oprávnením na IFR.

8. Kurz IR(H) pre viacmotorové vrtuľníky pozostáva najmenej z 55 hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho:

a) až 20 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch FNPT I (H) alebo (A). Týchto 20 hodín výcviku v FNPT I (H) alebo (A) možno nahradiť 20 hodinami výcviku pre IR(H) v letúne schválenom pre tento kurz, alebo

b) až 40 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v simulátoroch vrtuľníkov FTD 2/3, FNPT II/III alebo FFS.

Výcvik letu podľa prístrojov zahŕňa najmenej 10 hodín výcviku vo viacmotorovom vrtuľníku s oprávnením na IFR.

9.1. Držiteľom ATPL(H) sa dĺžka teoretickej výučby skráti o 50 hodín.

▼M3

9.2. Držiteľovi IR(A) sa môže dĺžka požadovaného výcviku skrátiť na 10 hodín.

▼M3

9.3. Držiteľovi PPL(H) s kvalifikačnou kategóriou na nočné lety na vrtuľníkoch alebo CPL(H) sa môže celková požadovaná dĺžka letu podľa prístrojov s inštruktorom skrátiť o 5 hodín.

▼B

10. Letové cvičenia pre praktickú skúšku IR(H) obsahujú:

a) predletové činnosti pre lety podľa IFR vrátane použitia letovej príručky a príslušných dokumentov letových prevádzkových služieb pri príprave letového plánu podľa IFR;

b) postupy a manévre pre prevádzku podľa IFR za normálnych, abnormálnych a núdzových podmienok, zahŕňajúce prinajmenej:

prechod od letu za viditeľnosti k letu podľa prístrojov počas vzletu,

štandardné odlety a prílety podľa prístrojov,

postupy traťového letu IFR,

vyčkávacie postupy,

priblíženia podľa prístrojov do stanovených miním,

postupy pri nevydarenom priblížení,

pristátia z priblížení podľa prístrojov vrátane letu po okruhu;

c) manévre počas letu a konkrétne letové vlastnosti;

d) v prípade potreby ri