EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0582-20200901

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/2020-09-01

02011R0582 — SK — 01.09.2020 — 011.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 582/2011

z 25. mája 2011,

ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 167 25.6.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 64/2012 z 23. januára 2012,

  L 28

1

31.1.2012

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014,

  L 43

12

13.2.2014

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014,

  L 47

1

18.2.2014

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 627/2014 z 12. júna 2014,

  L 174

28

13.6.2014

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1718 z 20. septembra 2016,

  L 259

1

27.9.2016

►M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017,

  L 192

1

24.7.2017

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017,

  L 349

1

29.12.2017

►M9

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/932 z 29. júna 2018,

  L 165

32

2.7.2018

►M10

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1939 zo 7. novembra 2019,

  L 303

1

25.11.2019

 M11

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1181 zo 7. augusta 2020,

  L 263

1

12.8.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 196, 3.7.2014, s.  45 (č. 133/2014)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 582/2011

z 25. mája 2011,

ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie článkov 4, 5, 6 a 12 nariadenia (ES) č. 595/2009.

Súčasne sa týmto nariadením mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 595/2009 a smernica 2007/46/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„systém motora“ je motor, systém regulácie emisií a komunikačné rozhranie (technické vybavenie a podávanie správ) medzi elektronickou riadiacou jednotkou, resp. jednotkami systému motora (ďalej len „ECU“ – electronic control unit/units) a ktoroukoľvek inou hnacou sústavou alebo riadiacou jednotkou vozidla;

2. 

„prevádzkový akumulačný plán“ je cyklus starnutia a doba akumulácie prevádzky na určenie faktorov zhoršenia pre rad motorov so systémom dodatočnej úpravy;

3. 

„rad motorov“ je skupina motorov podľa výrobcov, ktoré majú vďaka svojej konštrukcii definovanej v oddiele 6 prílohy I podobné emisné charakteristiky výfukových plynov; všetci členovia skupiny musia spĺňať platné limitné hodnoty emisií;

4. 

„typ motora“ je kategória motorov, ktoré sa nelíšia v základných vlastnostiach motora od vlastností motorov uvedených v doplnku 4 k prílohe I;

5. 

„typ vozidla vzhľadom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla“ je skupina vozidiel, ktoré sa nelíšia, pokiaľ ide o základné vlastnosti motora a vozidla uvedené doplnku 4 k prílohe I;

6. 

„systém na zníženie emisií NOx“ je systém selektívnej katalytickej redukcie (ďalej len „SCR“ – selctive catatytic reduction), adsorbér NOx, pasívny alebo aktívny tenký katalyzátor NOx alebo iný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov určený na zníženie emisií oxidov dusíka (NOx);

7. 

„systém dodatočnej úpravy výfukových plynov“ je katalyzátor (oxidačný, trojcestný alebo iný), filter tuhých častíc, systém na zníženie emisií NOx, kombinovaný filter tuhých častíc na zníženie emisií NOx alebo akékoľvek iné zariadenie na zníženie emisií, ktoré je inštalované za motorom;

8. 

„palubný diagnostický (OBD) systém“ je palubný systém vozidla alebo motora, ktorý je schopný:

a) 

zistiť poruchy, ktoré ovplyvňujú emisnú výkonnosť systému motora;

b) 

upozorniť na ich výskyt prostredníctvom výstražného systému a

c) 

označiť pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v pamäti počítača a oznámiť túto informáciu mimopalubne;

▼M4

9. 

„vyhovujúci poškodený komponent alebo systém“ (ďalej len „QDC“ – qualified deteriorated component or system) je komponent alebo systém, ktorý bol zámerne poškodený napríklad urýchleným starnutím alebo tým, že sa s ním manipulovalo kontrolovaným spôsobom, a ktorý bol uznaný schvaľovacím orgánom v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe 9B k predpisu EHK OSN č. 49 na používanie po preukázaní výkonnosti systému OBD motora;

▼B

10. 

„ECU“ je elektronická riadiaca jednotka systému motora;

11. 

„diagnostický poruchový kód“ (ďalej len „DTC“ – diagnostic trouble code) je číslicový alebo abecedno-číslicový identifikátor, ktorý identifikuje alebo označuje poruchu;

12. 

„prenosný systém merania emisií“ (ďalej len „PEMS“) je prenosný systém merania emisií, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v doplnku 2 k prílohe II;

13. 

„indikátor poruchy“ (ďalej len „MI“ – mulfunction indicator) je indikátor, ktorý je súčasťou výstražného systému a ktorý zreteľne upozorní vodiča vozidla v prípade poruchy;

14. 

„cyklus starnutia“ je prevádzka vozidla alebo motora (rýchlosť, zaťaženie, výkon), ktorá sa má vykonať počas akumulácie prevádzky;

15. 

„dôležité komponenty súvisiace s emisiami“ sú tieto komponenty, ktoré sú určené predovšetkým na reguláciu emisií: akýkoľvek systém dodatočnej úpravy výfukových plynov, ECU a s ňou súvisiace snímače a hnacie jednotky, a systém recirkulácie výfukových plynov (ďalej len „EGR“ – exhaust gas recirculation) vrátane všetkých súvisiacich filtrov, chladičov, riadiacich ventilov a potrubia;

16. 

„dôležitá údržba súvisiaca s emisiami“ je údržba, ktorá sa má vykonať na dôležitých komponentoch súvisiacich s emisiami;

17. 

„údržba súvisiaca s emisiami“ je údržba, ktorá významne ovplyvňuje emisie, alebo ktorá môže ovplyvniť poškodenie vozidla alebo motora emisiami počas ich bežného používania v prevádzke;

18. 

„systém dodatočnej úpravy radu motorov“ je skupina motorov podľa výrobcov, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu rad motorov, ktoré sú ďalej zoskupené do radu motorov využívajúcich podobný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov;

▼M4

19. 

„Wobbov index (dolný Wl alebo horný Wu)“ je pomer zodpovedajúcej výhrevnosti plynu na jednotku objemu a druhej odmocniny jeho pomernej hustoty za rovnakých referenčných podmienok:

image

ktorý možno vyjadriť aj ako:

image

20. 

„faktor posunu λ“ (ďalej len „Sλ“) je výraz uvedený v oddiele A.5.5.1 dodatku 5 k prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49, ktorý opisuje požadovanú pružnosť systému riadenia motora týkajúcu sa zmeny pomeru prebytočného vzduchu λ, ak je motor poháňaný plynom s iným zložením ako čistý metán;

▼B

21. 

„údržba nesúvisiaca s emisiami“ je údržba, ktorá významne neovplyvňuje emisie a ktorá nemá dlhodobý vplyv na poškodenie vozidla alebo motora emisiami počas ich používania v prevádzke, potom ako je údržba vykonaná;

22. 

„rad motorov vybavených OBD“ je skupina systémov motorov podľa výrobcov, ktoré majú spoločné metódy monitorovania a diagnostikovania porúch súvisiacich s emisiami;

23. 

„snímací nástroj“ je zariadenie na externé skúšanie používané na normalizovanú mimopalubnú komunikáciu so systémom OBD v súlade s požiadavkami tohto nariadenia;

24. 

„pomocná emisná stratégia“ (ďalej len „AES“ – Auxiliary Emission Strategy) je emisná stratégia, ktorá sa uvádza do činnosti a nahrádza alebo mení základnú emisnú stratégiu na osobitný účel a reaguje na osobitný súbor podmienok okolia a/alebo prevádzkových podmienok a zostáva v prevádzke len počas existencie daných podmienok;

25. 

„základná emisná stratégia“ (ďalej len „BES“ – Base Emission Strategy) je emisná stratégia, ktorá je aktívna v celom prevádzkovom rozsahu otáčok a zaťaženia motora, pokiaľ nie je aktivovaná AES;

26. 

„pomer prevádzkovej výkonnosti“ je pomer počtu prípadov, keď existovali podmienky, za ktorých monitor alebo skupina monitorov mali zistiť poruchu, k počtu jazdných cyklov významných pre daný monitor alebo skupinu monitorov;

27. 

„naštartovanie motora“ pozostáva zo spustenia zapaľovania, roztočenia a spustenia spaľovania a je kompletné, keď otáčky motora dosiahnu 150 min-1 pod úrovňou normálnych, zahriatych voľnobežných otáčok;

28. 

„prevádzková postupnosť“ je postupnosť pozostávajúca z naštartovania motora, prevádzkovej doby (motora), vypnutia motora a času až do ďalšieho naštartovania, keď osobitný monitor OBD spustí kompletné monitorovanie a zistila by sa porucha, ak sa vyskytuje;

29. 

„monitorovanie medzných hodnôt emisií“ je monitorovanie funkčnej poruchy, ktorá vedie k prekročeniu medzných hodnôt OBD (OTL) a ktorá pozostáva:

a) 

z priameho merania emisií snímačom(-mi) vo výfukovej trubici a z postupu, ktorým sa priame emisie korelujú so špecifickými emisiami uplatňovaného skúšobného cyklu, a/alebo

b) 

z určenia nárastu emisií prostredníctvom korelácie vstupných a výstupných údajov počítača a špecifických emisií skúšobného cyklu;

30. 

„monitorovanie činnosti“ je monitorovanie porúch, ktoré pozostáva z kontrol funkčnosti, a monitorovanie parametrov, ktoré priamo nesúvisia s medznými hodnotami emisií, ktoré sa vykonáva na komponentoch alebo systémoch s cieľom overiť, či pracujú v správnom rozsahu;

31. 

„porucha snímačov“ je funkčná porucha, ktorá spočíva v tom, že signál z konkrétneho snímača alebo komponentu sa líši od očakávaného signálu na základe jeho posúdenia podľa signálov vykázaných inými snímačmi alebo komponentmi regulačného systému vrátane prípadov, keď všetky merané signály a výstupné údaje komponentov sú jednotlivo v rámci rozsahu spojené s normálnou činnosťou priradeného snímača alebo komponentu a keď ani jeden zo snímačov alebo komponentov jednotlivo neindikuje poruchu;

32. 

„monitorovanie celkovej funkčnej poruchy“ je monitorovanie s cieľom zistiť poruchu, ktorá povedie k úplnej strate žiaducej funkcie systému;

33. 

„funkčná porucha“ je porucha alebo poškodenie systému motora, vrátane systému OBD, pri ktorej by sa mohlo odôvodnene očakávať, že povedie k zvýšeniu množstva ľubovoľných regulovaných znečisťujúcich látok emitovaných motorom alebo k zníženiu výkonnosti systému OBD;

34. 

„všeobecný menovateľ“ je číselný údaj, ktorý vyjadruje, koľkokrát bolo vozidlo v prevádzke so zreteľom na všeobecné podmienky;

35. 

„počítadlo cyklov zapaľovania“ udáva počet cyklov zapaľovania motora, ktoré nastali vo vozidle;

36. 

„jazdný cyklus“ je sekvencia pozostávajúca z naštartovania motora, doby prevádzky (vozidla), vypnutia motora a časového úseku trvajúceho až do ďalšieho naštartovania motora;

37. 

„skupina monitorov“ je, na účely posúdenia výkonnosti radu motorov OBD v prevádzke, súbor monitorov OBD používaných na určenie správnej činnosti systému regulovania emisií;

38. 

„čistý výkon“ je výkon dosiahnutý na skúšobnom zariadení na konci kľukovej skrine alebo jeho ekvivalent pri zodpovedajúcich otáčkach motora s príslušenstvom podľa prílohy XIV a stanovený za referenčných atmosférických podmienok;

39. 

„maximálny čistý výkon“ je maximálna hodnota čistého výkonu zmeraná pri plnom zaťažení motora;

40. 

„filter tuhých častíc nafty s prúdením výfukových plynov cez stenu“ je filter tuhých častíc nafty (ďalej len „DPF“ – Diesel Particulate Filter), v ktorom je všetok výfukový plyn nútený prúdiť cez stenu, ktorá odfiltrováva pevné látky;

41. 

„nepretržitá regenerácia“ je proces regenerácie systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, ku ktorému dochádza buď nepretržite, alebo minimálne raz v priebehu celosvetovej harmonizovanej skúšky s nestálym jazdným cyklom (ďalej len „WHTC“) so štartom za tepla;

▼M1

42. 

„zákaznícka úprava“ znamená akúkoľvek zmenu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uskutočnenú na osobitnú žiadosť zákazníka a podliehajúcu schváleniu;

43. 

„informácie o systéme OBD vozidla“ sú informácie týkajúce sa palubného diagnostického systému pre akýkoľvek elektronický systém vo vozidle;

44. 

„prevzatý systém“ je systém podľa definície v článku 3 ods. 23 smernice 2007/46/ES prevzatý zo staršieho typu vozidla do nového typu vozidiel;

▼M4

45. 

„dieselový režim“ je normálny prevádzkový režim dvojpalivového motora, počas ktorého motor za žiadnych prevádzkových podmienok nevyužíva plynné palivo;

46. 

„dvojpalivový motor“ je motorový systém navrhnutý na prevádzku s využitím dieselového a plynného paliva súčasne, pričom obidve palivá sa merajú osobitne a spotrebované množstvo jedného z palív vo vzťahu k druhému sa môže odlišovať v závislosti od prevádzky;

47. 

„dvojpalivový režim“ znamená normálny prevádzkový režim dvojpalivového motora, pri ktorom motor súčasne spaľuje dieselové aj plynné palivo pri určitých prevádzkových podmienkach motora;

48. 

„dvojpalivové vozidlo“ je vozidlo, ktoré je poháňané dvojpalivovým motorom, ktorý čerpá palivo z oddelených palivových nádrží;

49. 

„servisný režim“ znamená osobitný režim dvojpalivového motora, ktorý sa aktivuje na účely opravy alebo presunutia vozidla z premávky, pokiaľ nie je možná prevádzka v dvojpalivovom režime;

50. 

„pomer plynu voči energii (GER)“ znamená v prípade dvojpalivového motora obsah energie plynného paliva vydelený obsahom energie oboch palív (motorovej nafty a plynu), vyjadrený ako percento, pričom obsah energie paliva sa definuje ako nižšia výhrevnosť;

51. 

„priemerný pomer plynu“ je priemerný pomer plynu voči energii vypočítaný počas jazdného cyklu;

52. 

„dvojpalivový motor typu 1A“ znamená dvojpalivový motor, ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu, ktorý nie je nižší než 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), a ktorý voľnobežne nebeží iba s použitím motorovej nafty ako paliva a ktorý nemá dieselový režim;

53. 

„dvojpalivový motor typu 1B“ znamená dvojpalivový motor, ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu, ktorý nie je nižší než 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), a ktorý v dvojpalivovom režime voľnobežne nebeží iba s použitím motorovej nafty ako paliva a ktorý má dieselový režim;

54. 

„dvojpalivový motor typu 2A“ znamená dvojpalivový motor, ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu medzi 10 % a 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) a ktorý nemá dieselový režim alebo ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu najmenej 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), ale ktorý voľnobežne beží iba s použitím motorovej nafty ako paliva a ktorý nemá dieselový režim;

55. 

„dvojpalivový motor typu 2 B“ znamená dvojpalivový motor, ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu medzi 10 % a 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) a ktorý má dieselový režim alebo ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu najmenej 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), ale ktorý môže voľnobežne bežať iba s použitím motorovej nafty ako paliva v dvojpalivovom režime a ktorý má dieselový režim;

56. 

„dvojpalivový motor typu 3B“ znamená dvojpalivový motor, ktorý funguje pri časti skúšobného cyklu WHTC za tepla s priemerným pomerom plynu najviac 10 % (GERWHTC ≤ 10 %) a ktorý má dieselový režim.

▼M1

Článok 2a

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

1.  Výrobcovia zavedú potrebné mechanizmy a postupy v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 595/2009 a prílohy XVII k tomuto nariadeniu s cieľom zabezpečiť, aby bol k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla ľahký a rýchly prístup prostredníctvom webových stránok používajúcich štandardizovaný formát a zároveň, aby bol tento prístup nediskriminačný v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo s prístupom, ktorý im bol udelený. Výrobcovia okrem toho sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom a opravovniam vzdelávacie materiály.

2.  Schvaľovacie orgány udeľujú typové schválenie až po tom, ako dostanú od výrobcu osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla.

3.  Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla slúži ako dôkaz súladu s článkom 6 nariadenia (ES) č. 595/2009.

4.  Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla sa zostavuje v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 1 k prílohe XVII.

5.  Informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla obsahujú:

a) 

jednoznačnú identifikáciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, za ktoré zodpovedá výrobca;

b) 

servisnú príručku vrátane záznamov o opravách a údržbe;

c) 

technické príručky;

d) 

informácie o komponentoch a diagnostické informácie (ako sú minimálne a maximálne teoretické hodnoty pre merania);

e) 

schémy zapojenia;

f) 

diagnostické poruchové kódy vrátane osobitných kódov výrobcu;

g) 

kalibračné identifikačné číslo softvéru platné pre typ vozidla;

h) 

informácie týkajúce sa značkových nástrojov a zariadení a poskytované a doručované pomocou nich;

i) 

informácie o zaznamenávaní údajov a údaje o obojsmernom monitorovaní a skúškach;

j) 

štandardné pracovné jednotky alebo časové obdobia pre úlohy opravy a údržby, ak sa priamo alebo prostredníctvom tretej osoby sprístupnia autorizovaným predajcom a opravovniam výrobcu;

k) 

v prípade viacstupňového typového schválenia, informácie požadované podľa článku 2b.

6.  Autorizované predajne alebo opravovne v rámci distribučného systému daného výrobcu vozidiel sa na účely tohto nariadenia považujú za nezávislých prevádzkovateľov, pokiaľ poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, ktoré nevykonávajú ako členovia distribučného systému daného výrobcu vozidiel.

7.  Informácie o opravách a údržbe vozidiel sú dostupné vždy, s výnimkou prípadov údržby informačného systému.

8.  Na účely výroby a údržby náhradných dielov alebo dielov na údržbu a diagnostických nástrojov a skúšobných zariadení kompatibilných s OBD výrobcovia poskytnú informácie o príslušných systémoch OBD, opravách a údržbe vozidiel nediskriminačným spôsobom každému výrobcovi alebo opravárovi komponentov, diagnostických nástrojov alebo skúšobných zariadení, ktorý o tieto informácie prejaví záujem.

9.  Výrobca následne zmení a doplní informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na jeho webovej stránke v rovnakom čase, v akom ich sprístupní autorizovaným opravovniam.

10.  Ak sa záznamy o opravách a údržbe vedú v centrálnej databáze výrobcu vozidla alebo v jeho mene, nezávislé opravovne, ktoré boli schválené a autorizované podľa požiadaviek oddielu 2.2 prílohy XVII, majú takisto prístup k takýmto záznamom bezplatne a za rovnakých podmienok ako autorizované opravovne, aby mohli vkladať informácie o opravách a údržbe, ktoré vykonali.

11.  Výrobca sprístupní osobám, ktoré prejavili záujem, tieto informácie:

a) 

relevantné informácie s cieľom umožniť vývoj náhradných súčiastok, ktoré majú rozhodujúci význam pre správne fungovanie systému OBD;

b) 

informácie, ktoré umožnia vývoj generických diagnostických nástrojov.

Na účely písmena a) prvého pododseku vývoj náhradných komponentov nie je obmedzený:

a) 

nedostupnosťou potrebných informácií;

b) 

technickými požiadavkami týkajúcimi sa stratégií indikácie funkčnej poruchy, ak sú prekročené prahové hodnoty OBD, alebo ak tento systém nie je schopný plniť základné monitorovacie požiadavky tohto nariadenia na systém OBD;

c) 

osobitnými úpravami týkajúcimi sa nakladania s informáciami o systéme OBD s cieľom zabezpečiť nezávislú prevádzku vozidla na benzínový alebo plynový pohon;

d) 

typovým schválením vozidiel poháňaných palivovým plynom, ktoré majú niekoľko menších nedostatkov.

Na účely písmena b) prvého pododseku, ak výrobcovia vo svojich sieťach, ktoré sú oprávnení prevádzkovať, používajú diagnostické a skúšobné nástroje v súlade s normou ISO 22900 Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX), súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky výrobcu.

Článok 2b

Viacstupňové typové schválenie

1.  V prípade viacstupňového typového schválenia definovaného v článku 3 ods. 7 smernice 2007/46/ES je za poskytnutie prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla zodpovedný konečný výrobca, pokiaľ ide o jeho stupeň (stupne) a prepojenie k predchádzajúcemu(-im) stupňu(-ňom).

Okrem toho, konečný výrobca na svojej webovej stránke poskytuje nezávislým prevádzkovateľom tieto informácie:

a) 

internetovú adresu výrobcu(-cov) zodpovedných za predchádzajúci(-ce) stupeň(-ne);

b) 

názov a adresu všetkých výrobcov zodpovedných za predchádzajúci(-ce) stupeň(-ne);

c) 

číslo(-a) typového schválenia predchádzajúceho(-cich) stupňa(-ňov);

d) 

číslo motora.

2.  Každý výrobca zodpovedný za určitý stupeň alebo určité stupne typového schválenia zodpovedá za poskytnutie prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla, ktoré sa týkajú stupňa(-ňov) typového schválenia, za ktoré je zodpovedný, na svojej webovej stránke a prepojenia k predchádzajúcemu(-cim) stupňu(-ňom).

3.  Výrobca zodpovedný za určitý stupeň alebo stupne typového schválenia poskytuje výrobcovi zodpovednému za nasledujúci stupeň tieto informácie:

a) 

osvedčenie o zhode týkajúce sa stupňa(-ňov), za ktorý(-ré) je zodpovedný;

b) 

osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla vrátane jeho dodatkov;

c) 

číslo typového schválenia zodpovedajúce stupňu(-ňom), za ktorý(-ré) je zodpovedný;

d) 

dokumenty uvedené pod písmenami a), b) a c), ktoré poskytuje(-ú) výrobca(-ovia) zapojený(-í) do predchádzajúceho(-ich) stupňa(-ov).

Každý výrobca oprávni výrobcu zodpovedného za nasledujúci stupeň, aby poskytnuté dokumenty odovzdal výrobcom zodpovedným za všetky nasledujúce stupne a posledný stupeň.

Okrem toho, výrobca zodpovedný za určitý stupeň alebo stupne typového schválenia na zmluvnom základe:

a) 

poskytne výrobcovi zodpovednému za ďalší stupeň prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla a informáciám o rozhraní zodpovedajúcom konkrétnemu(-ym) stupňu(-om), za ktorý(-é) je zodpovedný;

b) 

na požiadanie poskytne výrobcovi zodpovednému za nasledujúci stupeň typového schválenia prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla a informáciám o rozhraní zodpovedajúcom konkrétnemu(-ym) stupňu(-om), za ktorý(-é) je zodpovedný.

4.  Výrobca vrátane konečného výrobcu môže účtovať poplatky v súlade s článkom 2f len za konkrétny(-e) stupeň(-ne), za ktorý(-é) je zodpovedný.

Výrobca vrátane konečného výrobcu neúčtuje poplatky za poskytovanie informácií o adrese webovej stránky alebo kontaktných údajoch ktoréhokoľvek iného výrobcu.

Článok 2c

Zákaznícke úpravy

1.  Odchylne od článku 2a, ak je počet systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom osobitnej zákazníckej úpravy, nižší ako celkovo 250 jednotiek vyrobených na celom svete, informácie pri zákazníckej úprave o opravách a údržbe sa poskytujú ľahko dostupným a rýchlym spôsobom a nediskriminačne v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo prístupom, ktorý sa im udeľuje.

Pri kontrole a preprogramovaní elektronických riadiacich jednotiek súvisiacich so zákazníckou úpravou výrobca sprístupní príslušné značkové špecializované diagnostické nástroje alebo skúšobné zariadenie nezávislým prevádzkovateľom tak, ako ich poskytuje autorizovaným opravovniam.

Zákaznícke úpravy sú uvedené na webovej stránke s informáciami výrobcu o opravách a údržbe a uvádzajú sa v osvedčení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v čase typového schválenia.

2.  Ak je do 31. decembra 2015 počet systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom osobitnej zákazníckej úpravy, na celom svete vyšší ako 250 jednotiek, výrobca sa môže odchýliť od povinnosti podľa článku 2a poskytnúť prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla s použitím štandardizovaného formátu. Ak výrobca využije túto odchýlku, poskytne prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla ľahko dostupným a rýchlym spôsobom a nediskriminačne v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo prístupom, ktorý sa im udeľuje.

3.  Výrobcovia sprístupnia príslušné značkové špecializované diagnostické nástroje alebo skúšobné zariadenie na kontrolu zákaznícky upravených systémov, komponentov alebo technických jednotiek nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom predaja alebo prenájmu.

4.  Výrobca v osvedčení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v čase typového schválenia uvedie zákaznícke úpravy, pri ktorých sa odchyľuje od povinnosti podľa článku 2a poskytnúť prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v štandardizovanom formáte, a každú elektronickú riadiacu jednotku, ktorá s nimi súvisí.

Tieto zákaznícke úpravy a všetky elektronické riadiace jednotky, ktoré s nimi súvisia, sú uvedené aj na webovej stránke výrobcu s informáciami o opravách a údržbe.

Článok 2d

Malovýrobcovia

1.  Odchylne od článku 2a výrobcovia, ktorých celosvetová ročná výroba typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka toto nariadenie, je nižšia ako 250 jednotiek, poskytnú prístup k informáciám o opravách a údržbe ľahko dostupným a rýchlym spôsobom a nediskriminačne v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo prístupu, ktorý sa im udeľuje.

2.  Vozidlo, systém, komponent a samostatná technická jednotka, ktorých sa týka odsek 1, sú uvedené na webovej stránke výrobcu s informáciami o opravách a údržbe.

3.  Schvaľovací orgán informuje Komisiu o každom typovom schválení udelenom malovýrobcom.

Článok 2e

Prevzaté systémy

1.  Pokiaľ ide o prevzaté systémy uvedené v doplnku 3 k prílohe XVII, výrobcovia sa do 30. júna 2016 môžu odchyľovať od povinnosti preprogramovať elektronické riadiace jednotky v súlade s normami uvedenými v prílohe XVII.

Táto odchýlka je uvedená v osvedčení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v čase typového schválenia.

Systémy, v ktorých sa výrobca odchyľuje od povinnosti preprogramovať elektronické riadiace jednotky v súlade s normami uvedenými v prílohe XVII, sú uvedené na jeho webovej stránke s informáciami o opravách a údržbe.

2.  Pri údržbe a preprogramovaní elektronických riadiacich jednotiek v prevzatých systémoch, u ktorých sa výrobca odchyľuje od povinnosti preprogramovať elektronické riadiace jednotky v súlade s normami uvedenými v prílohe XVII, výrobcovia zabezpečia, aby si nezávislí prevádzkovatelia mohli príslušný značkový nástroj alebo zariadenie kúpiť alebo prenajať.

Článok 2f

Poplatky za informácie o opravách a údržbe vozidiel

1.  Výrobcovia môžu vyberať zodpovedajúce a primerané poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Na účely prvého pododseku sa poplatok považuje za neodôvodnený alebo neprimeraný, ak odrádza od prístupu k informáciám tým, že neberie do úvahy rozsah, do akého ho nezávislý prevádzkovateľ využíva.

2.  Výrobcovia sprístupňujú informácie o opravách a údržbe vozidiel vrátane transakčných služieb, ako je preprogramovanie alebo technická pomoc, denne, mesačne a ročne, pričom poplatky za prístup k týmto informáciám sa líšia v závislosti od časového obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje.

Okrem prístupu na určitý čas môžu výrobcovia ponúknuť prístup pre transakcie, pri ktorom sa poplatky účtujú za jednotlivé transakcie a nie za čas, na ktorý je udelený prístup. Ak výrobcovia ponúknu oba systémy prístupu, nezávislí prevádzkovatelia si vyberú systém prístupu, ktorý uprednostňujú, buď na určitý čas, alebo pre transakcie.

Článok 2g

Plnenie záväzkov týkajúcich sa prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel

1.  Schvaľovací orgán môže kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na základe sťažnosti, alebo na základe posúdenia technickej služby skontrolovať, či výrobca dodržiava nariadenie (ES) č. 595/2009, toto nariadenie a podmienky osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel.

2.  Ak schvaľovací orgán zistí, že výrobca si neplní povinnosti súvisiace s prístupom k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel, schvaľovací orgán, ktorý udelil príslušné typové schválenie, urobí vhodné opatrenia na nápravu situácie.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať odňatie alebo pozastavenie typového schválenia, pokuty alebo iné opatrenia prijaté v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 595/2009.

3.  Schvaľovací orgán prikročí ku kontrole s cieľom overiť, či výrobca plní povinnosti týkajúce sa prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel, ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu orgánu sťažnosť.

4.  Pri vykonávaní auditu môže schvaľovací orgán požiadať technickú službu alebo iného nezávislého experta, aby vykonali hodnotenie s cieľom overiť, či sú tieto záväzky splnené.

Článok 2h

Fórum o prístupe k informáciám o vozidlách

Rozsah uplatňovania činností vykonávaných fórom o prístupe k informáciám o vozidle zriadeným v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 ( 1 ) sa rozširuje na vozidlá, ktorých sa týka nariadenie (ES) č. 595/2009.

Na základe dôkazu o úmyselnom alebo neúmyselnom zneužití informácií o systéme OBD, opráv a údržby vozidla fórum odporučí Komisii opatrenia na zabránenie takéhoto zneužitia informácií.

▼B

Článok 3

Požiadavky na typové schvaľovanie

▼M4

1.  Na získanie typového schválenia ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, typového schválenia ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe alebo typového schválenia ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca v súlade s ustanoveniami prílohy I preukáže, že vozidlo alebo systémy motora sa podrobujú skúškam a spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 4 a 14 a v prílohách III až VIII, X, XIII, XIV a XVII. Výrobca tiež zabezpečí zhodu s technickými parametrami referenčných palív uvedenými v prílohe IX. V prípade dvojpalivových motorov a vozidiel musí výrobca navyše spĺňať požiadavky stanovené v prílohe XVIII.

▼M8

S cieľom získať typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla alebo typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca okrem toho preukáže, že sú splnené požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400 ( 2 ) s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel. Táto požiadavka sa však neuplatňuje, ak výrobca uvedie, že nové vozidlo typu, ktorý sa má schváliť, nebude evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/2400 alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.

▼M1

1a.  Ak informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla nie sú dostupné alebo nezodpovedajú článku 6 nariadenia (ES) č. 595/2009, článku 2a a prípadne článkom 2b, 2c a 2d tohto nariadenia a prílohe XVII k tomuto nariadeniu v čase podania žiadosti o typové schválenie, výrobca poskytne tieto informácie do šiestich mesiacov od príslušného dátumu stanoveného v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 595/2009 alebo do šiestich mesiacov od dátumu typového schválenia, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

1b.  Povinnosti poskytnúť informácie v rámci lehôt určených v odseku 1a sa uplatňujú, iba ak sa vozidlo po typovom schválení umiestni na trh.

Ak je vozidlo umiestnené na trhu viac ako šesť mesiacov po typovom schválení, informácie sa poskytujú k dátumu, keď bolo vozidlo umiestnené na trh.

1c.  Schvaľovací orgán môže predpokladať, že výrobca zaviedol vyhovujúce mechanizmy a postupy, pokiaľ ide o prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla na základe vystaveného osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla za predpokladu, že nebola podaná žiadna sťažnosť a že výrobca poskytne osvedčenie v rámci lehoty stanovenej v odseku 1a.

Ak nie je osvedčenie o súlade poskytnuté v uvedenej lehote, schvaľovací orgán prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.

▼M4

2.  Na získanie typového schválenia ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla alebo typového schválenia ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca zabezpečí zhodu s požiadavkami na inštaláciu uvedenými v oddiele 4 prílohy I a v prípade dvojpalivových vozidiel s ďalšími požiadavkami na montáž stanovenými v oddiele 6 prílohy XVIII.

3.  Na získanie rozšírenia typového schválenia ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe typovo schváleného vozidla podľa tohto nariadenia s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 380  kg, ale nepresahujúcou 2 610  kg musí výrobca spĺňať požiadavky stanovené v oddiele 5 prílohy VIII.

4.  Ustanovenia týkajúce sa alternatívneho typového schválenia uvedené v bode 2.4.1 prílohy X a v bode 2.1 prílohy XIII sa neuplatňujú na účel typového schválenia ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky. Tieto ustanovenia sa nebudú vzťahovať na dvojpalivové motory ani vozidlá.

5.  Každý systém motora a každý prvok konštrukcie, ktorý môže ovplyvniť emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok, musí byť skonštruovaný, zostrojený, zostavený a inštalovaný tak, aby motor pri bežnej prevádzke spĺňal ustanovenia nariadenia (ES) č. 595/2009 a tohto nariadenia. Výrobca tiež zabezpečí zhodu s mimocyklovými požiadavkami stanovenými v článku 14 a prílohe VI k tomuto nariadeniu. V prípade dvojpalivových motorov a vozidiel sa tiež uplatňujú ustanovenia prílohy XVIII.

6.  Na získanie typového schválenia ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky alebo typového schválenia ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca zabezpečí na účely získania univerzálneho typového schválenia kategórie palív, obmedzeného typového schválenia kategórie palív alebo typového schválenia konkrétnych palív zhodu s príslušnými požiadavkami uvedenými v oddiele 1 prílohy I.

▼B

7.  Na získanie typového schválenia ES motora poháňaného benzínom alebo E85 výrobca zabezpečí, aby boli splnené osobitné požiadavky na prívody do palivových nádrží pre vozidlá poháňané benzínom a E85 uvedené v bode 4.3 prílohy I.

8.  Na získanie typového schválenia ES výrobca zabezpečí, aby boli splnené osobitné požiadavky na elektronické bezpečnostné systémy uvedené v prílohe X.

9.  Výrobca musí prijať technické opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že výfukové emisie budú účinne obmedzené v súlade s týmto nariadením počas bežnej životnosti vozidla a za normálnych podmienok prevádzky. Uvedené opatrenia musia zahŕňať aj záruku, aby hadice, prípojky a spojky používané v systémoch na reguláciu emisií boli z hľadiska bezpečnosti skonštruované tak, aby boli v súlade s pôvodným projektovým zámerom.

10.  Výrobca zabezpečí, aby výsledky emisných skúšok boli v súlade s platnými medznými hodnotami podľa špecifikovaných skúšobných podmienok tohto nariadenia.

11.  Výrobca určí faktory poškodenia, ktoré sa použijú na preukázanie toho, že plynné a tuhé emisie radu motorov alebo radu systému dodatočnej úpravy motorov zostanú v súlade s emisnými limitmi ustanovenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 595/2009 počas bežnej životnosti ustanovenej v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Postupy na preukázanie zhody systému motora alebo radu systému dodatočnej úpravy motorov počas bežnej životnosti sú uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

12.  Pre zážihové motory, ktoré sa podrobujú skúške ustanovenej v prílohe IV, maximálny prípustný obsah oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch pri normálnych voľnobežných otáčkach motora je ten, ktorý uviedol výrobca vozidla. Maximálny obsah oxidu uhoľnatého však nesmie prekročiť 0,3 % obj.

Pri vysokých voľnobežných otáčkach obsah oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch podľa objemu nesmie prekročiť 0,2 % pri otáčkach motora najmenej 2 000 min-1 a faktore Lambda rovnajúcom sa 1 ± 0,03 alebo v súlade s technickými podmienkami výrobcu.

13.  V prípade uzavretej kľukovej skrine výrobca zabezpečí, aby pri súbore skúšok uvedenom v prílohe V ventilačný systém motora zabránil preniknutiu akýchkoľvek plynov z kľukovej skrine do atmosféry. V prípade kľukovej skrine otvoreného typu sa emisie zmerajú a pridajú sa k výfukovým emisiám podľa ustanovení uvedených v prílohe V.

14.  Pri žiadosti o typové schválenie výrobca predloží schvaľovaciemu orgánu informácie preukazujúce, že systém na zníženie emisií NOx si uchováva svoju funkciu regulácie emisií za všetkých podmienok, ktoré sa pravidelne vyskytujú na území Únie, najmä pri nízkych teplotách.

Okrem toho, výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu informácie o stratégii prevádzkovania akéhokoľvek systému EGR vrátane jeho fungovania pri nízkych hodnotách teploty okolitého prostredia.

Tieto informácie musia zahŕňať aj opis všetkých vplyvov prevádzkovania systému na emisie pri nízkych hodnotách teploty okolitého prostredia.

▼M1 —————

▼B

Článok 4

Palubný diagnostický systém

1.  Výrobcovia zabezpečia, aby všetky systémy motora a vozidlá boli vybavené systémom OBD.

2.  Systém OBD musí byť skonštruovaný, zostrojený a namontovaný vo vozidle v súlade s prílohou X tak, aby mu umožňoval identifikovať, zaznamenať a oznámiť druh poškodenia alebo funkčnej poruchy uvedený v prílohe X počas celej životnosti vozidla.

3.  Systém OBD musí spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe X vrátane požiadaviek na účinnosť OBD v prevádzke za všetkých normálnych a predvídateľných jazdných podmienok vyskytujúcich sa v Únii a vrátane podmienok bežnej prevádzky uvedených v prílohe X.

4.  Pri skúške s vyhovujúcim poškodeným komponentom musí sa v súlade s prílohou X aktivovať indikátor funkčnej poruchy systému OBD. Indikátor funkčnej poruchy systému OBD sa môže aktivovať aj pri úrovniach emisií nižších ako prahové limity uvedené v prílohe X

5.  Výrobca zabezpečí, aby sa dodržali ustanovenia pre prevádzkovú účinnosť radu motorov vybavených OBD stanovené v prílohe X.

6.  Údaje súvisiace s prevádzkovou účinnosťou OBD v prevádzke sa musia uchovávať a sprístupňovať bez akéhokoľvek zakódovania prostredníctvom štandardného komunikačného protokolu OBD systémom OBD v súlade s ustanoveniami prílohy X.

7.  Ak si výrobca počas 3-ročného obdobia po dátume uvedenom v článku 8 ods. 1 a článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 595/2009 zvolí takú možnosť, systémy OBD môžu spĺňať alternatívne ustanovenia uvedené v prílohe X k tomuto nariadeniu, pričom sa odvolá na tento odsek.

▼M5

8.  Na žiadosť výrobcu je možné do 31. decembra 2015 v prípade nových typov vozidiel alebo motorov a do 31. decembra 2016 v prípade všetkých nových vozidiel predaných, zaregistrovaných alebo uvedených do prevádzky v Únii použiť k monitorovaniu DPF alternatívne ustanovenia uvedené v bode 2.3.3.3 prílohy X.

▼M1

Článok 5

Žiadosť o typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, pokiaľ ide o a prístup k informáciám o opravách a údržbe

▼B

1.  Výrobca predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa vystavuje v súlade so vzorom informačného dokumentu uvedeným v doplnku 4 k prílohe I. Na tento účel sa uplatňuje časť 1 uvedeného doplnku.

3.  Spolu so žiadosťou výrobca predloží dokumentáciu, ktorá v plnej miere poskytne vysvetlenie každého konštrukčného prvku, ktorý ovplyvňuje emisie, stratégiu regulovania emisií systému motora, prostriedky, ktorými systém motora kontroluje výstupné premenné, ktoré súvisia s emisiami, či je táto kontrola priama alebo nepriama, a plne vysvetlí výstražný a podnecovací systém požadovaný v oddieloch 4 a 5 prílohy XIII. Dokumentácia musí obsahovať tieto časti vrátane informácií uvedených v oddiele 8 prílohy I:

a) 

formálnu dokumentáciu si uchová schvaľovací orgán. Formálnu dokumentáciu možno na požiadanie sprístupniť zainteresovaným stranám;

b) 

rozšírená dokumentácia zostane utajená. Rozšírenú dokumentáciu si môže ponechať schvaľovací orgán alebo si ju podľa uváženia schvaľovacieho orgánu uchová výrobca, musí sa však sprístupniť kontrole schvaľovacieho orgánu v čase schválenia alebo počas platnosti schválenia. Ak si dokumentáciu uchová výrobca, schvaľovací orgán musí prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie, že dokumentácia sa po schválení nebude meniť.

4.  Okrem informácií uvedených v odseku 3 výrobca predkladá tieto informácie:

a) 

v prípade vozidiel vybavených motormi so zážihovým zapaľovaním – vyhlásenie výrobcu o minimálnom percente zlyhania zapaľovania motora z celkového počtu zapaľovaní, ktoré by malo za následok buď emisie prekračujúce limity uvedené v prílohe X, ak sa toto percento zlyhania zapaľovania motora vyskytlo od začiatku emisnej skúšky opísanej v prílohe III, alebo by mohlo viesť k prehriatiu katalyzátora alebo katalyzátorov výfukových plynov pred spôsobením nenapraviteľnej škody;

b) 

opis opatrení prijatých s cieľom zabrániť nedovolenému zasahovaniu do počítača(-ov) regulujúceho(-ich) emisie a jeho (ich) úprave vrátane zariadenia na aktualizáciu s použitím programu alebo kalibrácie schválených výrobcom;

c) 

dokumentáciu systému OBD v súlade s požiadavkami uvedenými v oddiele 5 k prílohe X;

d) 

informácie týkajúce sa OBD na účely prístupu k OBD, ako aj informácie o oprave a údržbe v súlade s požiadavkami tohto nariadenia;

e) 

vyhlásenie o zhode mimocyklových emisií s požiadavkami článku 14 a oddiele 9 k prílohe VI;

f) 

vyhlásenie o zhode prevádzkovej výkonnosti OBD s požiadavkami doplnku 6 k prílohe X;

▼M1

g) 

osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla;

▼B

h) 

pôvodný plán pre skúšky v prevádzke podľa bodu 2.4 prílohy II;

i) 

prípadne kópie iných typových schválení s relevantnými údajmi s cieľom umožniť rozšírenie schválení a stanovenie faktorov poškodenia;

▼M4

j) 

prípadne dokumentačné zväzky potrebné na správnu montáž motora, ktorý bol typovo schválený ako samostatná technická jednotka.

▼B

5.  Výrobca predloží technickej službe zodpovednej za skúšky spojené s typovým schválením motor alebo, prípadne, základný motor reprezentatívny pre schvaľovaný typ.

6.  Zmeny vo vyhotovení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sa vyskytnú po typovom schválení, automaticky neznamenajú neplatnosť typového schválenia, pokiaľ sa ich pôvodné charakteristiky alebo technické parametre nezmenili takým spôsobom, že je ovplyvnená funkčnosť motora alebo systému na reguláciu znečisťovania.

▼M1

Článok 6

Správne ustanovenia pre typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, pokiaľ ide o emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe

▼B

1.  Ak sú splnené všetky relevantné požiadavky, schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy VII k smernici 2007/46/ES, oddiel 3, číslo typového schválenia sa zostaví v súlade s doplnkom 9 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Schvaľovací orgán nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu motora.

▼M4

1a.  Ako alternatívu postupu stanoveného v odseku 1 schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotke, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) 

typové schválenie systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky už bolo udelené v súlade s predpisom EHK OSN č. 49 v čase uplatňovania typového schválenia ES;

b) 

boli splnené požiadavky stanovené v článku 2a až 2f tohto nariadenia o prístupe k informáciám o systéme OBD a opravách a údržbe vozidla, uplatniteľné na systém motora alebo rad motorov;

c) 

boli splnené požiadavky stanovené v oddiele 6.2 prílohy X k tomuto nariadeniu počas prechodného obdobia stanoveného v článku 4 ods. 7;

d) 

uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bodoch 3.1 až 5.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1 dodatku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

▼M4

2.  Pri udeľovaní typového schválenia ES podľa odsekov 1 a 1a schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES, na čo použije vzor uvedený v dodatku 5 k prílohe I.

▼B

Článok 7

Žiadosť o typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla

1.  Výrobca predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa vystavuje v súlade so vzorom informačného dokumentu uvedeným v časti 2 doplnku 4 k prílohe I. Táto žiadosť musí byť sprevádzaná kópiou osvedčenia o typovom schválení ES pre systém motora alebo rad motorov ako samostatnej technickej jednotky vydaného v súlade s článkom 6.

3.  Výrobca predloží dokumentáciu, v ktorej sa uvádza úplné vysvetlenie prvkov výstražného a podnecovacieho systému, ktorý je na palube vozidla a ktorý vyžaduje príloha XIII. Táto dokumentácia sa predkladá v súlade s článkom 5 ods. 3.

4.  Okrem informácií uvedených v odseku 3 výrobca predkladá tieto informácie:

a) 

opis opatrení prijatých s cieľom zabrániť nedovolenému zasahovaniu do ovládacích jednotiek vozidla, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vrátane zariadenia na aktualizáciu s použitím programu alebo kalibrácie schválených výrobcom;

b) 

opis komponentov OBD na palube vozidla v súlade s požiadavkami oddielu 5 prílohy X;

c) 

informácie týkajúce sa komponentov OBD na palube vozidla na účely prístupu k OBD a informáciám o oprave a údržbe;

▼M1

d) 

osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla;

▼B

e) 

prípadne kópie iných typových schválení s relevantnými údajmi s cieľom umožniť rozšírenie schválení.

5.  Zmeny vo vyhotovení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sa vyskytnú po typovom schválení, automaticky neznamenajú neplatnosť typového schválenia, pokiaľ sa ich pôvodné charakteristiky alebo technické parametre nezmenili takým spôsobom, že je ovplyvnená funkčnosť motora alebo systému na reguláciu znečisťovania.

Článok 8

Administratívne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla

1.  Ak sú splnené všetky relevantné požiadavky, schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy VII k smernici 2007/46/ES, oddiel 3, čísla typového schválenia sa zostaví v súlade s doplnkom 9 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Schvaľovací orgán nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

▼M4

1a.  Ako alternatívu postupu stanoveného v odseku 1 schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, ak boli splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) 

typové schválenie vozidla so schváleným systémom motora už bolo udelené v súlade s predpisom EHK OSN č. 49 v čase uplatňovania typového schválenia ES;

b) 

boli splnené požiadavky stanovené v článku 2a až 2f tohto nariadenia o prístupe k informáciám o systéme OBD a opravách a údržbe vozidla;

c) 

boli splnené požiadavky stanovené v bode 6.2 prílohy X k tomuto nariadeniu počas prechodného obdobia stanoveného v článku 4 ods. 7;

▼M8

d) 

uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bode 3.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1.1 doplnku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu;

▼M8

e) 

požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2017/2400 sú splnené s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel, okrem prípadu, keď výrobca uvedie, že nové vozidlá typu, ktorý sa má schváliť, nebudú evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) uvedeného nariadenia alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.

▼M4

2.  Pri udeľovaní typového schválenia ES podľa odsekov 1 a 1a schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES, na čo použije vzor uvedený v dodatku 6 k prílohe I.

▼B

Článok 9

Žiadosť o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla

1.  Výrobca predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa vystavuje v súlade so vzorom informačného dokumentu uvedeným v doplnku 4 k prílohe I. Na tento účel sa uplatňuje časť 1 a časť 2 uvedeného doplnku.

3.  Výrobca predloží dokumentáciu, v ktorej sa uvádza úplné vysvetlenie každého prvku konštrukcie, ktorý ovplyvňuje emisie, stratégia regulovania emisií systému motora, prostriedky, ktorými systém motora kontroluje výstupné premenné, ktoré súvisia s emisiami, či je táto kontrola priama alebo nepriama, a úplné vysvetlenie výstražného a podnecovacieho systému požadovaného v prílohe XIII. Táto dokumentácia sa predkladá v súlade s článkom 5 ods. 3.

4.  Okrem informácií uvedených v odseku 3 výrobca predloží informácie požadované v článku 5 ods. 4 písm. a) až i) a v článku 7 ods. 4 písm. a) až e).

5.  Výrobca predloží technickej službe zodpovednej za skúšky spojené s typovým schvaľovaním motor reprezentatívny pre schvaľovaný typ.

6.  Zmeny vo vyhotovení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sa vyskytnú po typovom schválení, automaticky neznamenajú neplatnosť typového schválenia, pokiaľ sa ich pôvodné charakteristiky alebo technické parametre nezmenili takým spôsobom, že je ovplyvnená funkčnosť motora alebo systému na reguláciu znečisťovania.

Článok 10

Administratívne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla

1.  Ak sú splnené všetky relevantné požiadavky, schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia oddielu 3 prílohy VII k smernici 2007/46/ES, číslo typového schválenia sa zostaví v súlade s doplnkom 9 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Schvaľovací orgán nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

▼M4

1a.  Ako alternatívu postupu stanoveného v odseku 1 schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, ak boli splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) 

typové schválenie vozidla už bolo udelené v súlade s predpisom EHK OSN č. 49 v čase uplatňovania typového schválenia ES;

b) 

boli splnené požiadavky stanovené v článku 2a až 2f tohto nariadenia o prístupe k informáciám o systéme OBD a opravách a údržbe vozidla;

c) 

boli splnené požiadavky stanovené v oddiele 6.2 prílohy X k tomuto nariadeniu počas prechodného obdobia stanoveného v článku 4 ods. 7;

▼M8

d) 

uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bode 3.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1.1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1.1 doplnku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu;

▼M8

e) 

požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2017/2400 sú splnené s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel, okrem prípadu, keď výrobca uvedie, že nové vozidlá typu, ktorý sa má schváliť, nebudú evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) uvedeného nariadenia alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.

▼M4

2.  Pri udeľovaní typového schválenia ES podľa odsekov 1 a 1a schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES, na čo použije vzor uvedený v dodatku 7 k prílohe I.

▼B

Článok 11

Zhoda výroby

1.  Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú v súlade s ustanoveniami článku 12 smernice 2007/46/EHS.

2.  Zhoda výroby sa kontroluje na základe opisu v osvedčení o typovom schválení uvedenom v doplnkoch 5, 6 a 7 k prílohe I k tomuto nariadeniu podľa uplatniteľnosti.

3.  Zhoda výroby sa hodnotí v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v oddiele 7 prílohy I a príslušné štatistické metódy sú stanovené v doplnkoch 1, 2 a 3 k uvedenej prílohe.

Článok 12

Zhoda v prevádzke

1.  Opatrenia na zabezpečenie zhody v prevádzke pre vozidlá alebo systémy motorov typovo schválené podľa tohto nariadenia alebo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES ( 3 ) sa prijímajú v súlade s článkom 12 smernice 2007/46/ES a v súlade s požiadavkami prílohy II k tomuto nariadeniu pre prípad vozidiel a systémov motorov schválených podľa tohto nariadenia a s požiadavkami prílohy XII k tomuto nariadeniu v prípade vozidiel a systémov motorov schválených podľa smernice 2005/55/ES.

2.  Technické opatrenia prijímané výrobcom musia byť také, aby zabezpečili, že výfukové emisie budú účinne obmedzené v priebehu normálnej životnosti vozidla a za normálnych podmienok používania. Zhoda s ustanoveniami tohto nariadenia sa kontroluje počas bežnej životnosti systému motora inštalovaného vo vozidle za normálnych podmienok prevádzky uvedených v prílohe II tohto nariadenia.

3.  Výrobca oznámi schvaľovaciemu orgánu, ktorý vydal pôvodné typové schválenie, výsledky skúšok v prevádzke v súlade s pôvodným plánom predloženým pri typovom schvaľovaní. Akákoľvek odchýlka od pôvodného plánu musí byť opodstatnená ku spokojnosti schvaľovacieho orgánu.

4.  Ak schvaľovací orgán, ktorý vydal pôvodné typové schválenie, nie je spokojný so správami od výrobcu v súlade s oddielom 10 prílohy II alebo zaznamenal fakty o nevyhovujúcej zhode v prevádzke, môže nariadiť výrobcovi, aby vykonal skúšku na účely potvrdenia. Schvaľovací orgán preskúma správu o potvrdzujúcej skúške poskytnuté výrobcom.

5.  Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, nie je spokojný s výsledkami skúšok v prevádzke alebo potvrdzujúcich skúšok v súlade s kritériami stanovenými v prílohe II alebo na základe skúšok v prevádzke, ktoré vykonal členský štát, požiada výrobcu, aby predložil plán nápravných opatrení na odstránenie nezhody v súlade s článkom 13 a oddielom 9 prílohy II.

6.  Každý členský štát môže vykonať svoje kontrolné skúšky a podať o nich správu na základe postupu skúšky zhody v prevádzke stanoveného v prílohe II. Informácie o zaobstaraní, údržbe a účasti výrobcu na činnostiach sa zaznamenajú. Schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, poskytne na žiadosť niektorého schvaľovacieho orgánu potrebné informácie o typovom schválení s cieľom umožniť skúšky v súlade s postupom stanoveným v prílohe II.

7.  Ak členský štát preukáže, že typ motora alebo vozidla nevyhovuje uplatniteľným požiadavkám tohto článku a prílohy II, prostredníctvom svojho schvaľovacieho orgánu vyrozumie schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 3 smernice 2007/46/ES.

Po tomto vyrozumení a na základe ustanovenia článku 30 ods. 6 smernice 2007/46/ES schvaľovací orgán členského štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, okamžite informuje výrobcu, že typ motora alebo vozidla nespĺňa požiadavky týchto ustanovení.

8.  Po vyrozumení uvedenom v odseku 7 a v prípadoch, keď skúška zhody v prevádzke predtým preukázala zhodu, schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, požiada výrobcu, aby vykonal dodatočné potvrdzujúce skúšky po konzultácii s expertmi členského štátu, ktorý podal správu o chybnom vozidle.

Ak nie sú dostupné žiadne takéto údaje o skúškach, výrobca do 60 pracovných dní po doručení vyrozumenia uvedenom v odseku 7 buď predloží schvaľovaciemu orgánu, ktorý vydal pôvodné typové schválenie, plán nápravných opatrení v súlade s článkom 13, alebo vykoná dodatočné skúšky zhody v prevádzke s ekvivalentným vozidlom s cieľom overiť, či typ motora alebo vozidla nevyhovuje požiadavkám. V prípade, že výrobca môže preukázať k spokojnosti schvaľovacieho orgánu, že potrebuje ďalší čas na vykonanie dodatočných skúšok, orgán mu môže udeliť predĺženie.

9.  Experti členského štátu, ktorý podal správu o chybnom type motora alebo vozidla v súlade s odsekom 7, budú vyzvaní svedčiť o skúškach zhody v prevádzke uvedených v odseku 8. Okrem toho správu o výsledkoch skúšok je nevyhnutné predložiť uvedenému členskému štátu a schvaľovacím orgánom.

Ak tieto skúšky zhody v prevádzke alebo potvrdzujúce skúšky potvrdia nezhodu typu motora alebo vozidla, schvaľovací orgán požiada výrobcu, aby predložil plán nápravných opatrení na odstránenie nezhody. Plán nápravných opatrení musí byť v súlade s ustanoveniami článku 13 a oddielu 9 prílohy II.

Ak tieto skúšky zhody v prevádzke alebo potvrdzujúce skúšky preukážu zhodu, výrobca predloží o tom správu schvaľovaciemu orgánu, ktorý vydal pôvodné typové schválenie. Správu predkladá schvaľovací orgán, ktorý vydal pôvodné typové schválenie, členskému štátu, ktorý podal správu o chybnom type vozidla, a schvaľovacím orgánom. Správa obsahuje výsledky skúšok v súlade s oddielu 10 prílohy II.

10.  Schvaľovací orgán, ktorý udelil pôvodné typové schválenie, priebežne informuje členský štát, ktorý zistil, že typ motora alebo vozidla nevyhovuje platným požiadavkám, o pokroku a výsledkoch diskusií s výrobcom, o overovacích skúškach a nápravných opatreniach.

Článok 13

Nápravné opatrenia

1.  Na žiadosť schvaľovacieho orgánu a po skúškach zhody v prevádzke v súlade s článkom 12 výrobca predloží schvaľovaciemu orgánu plán nápravných opatrení najneskôr do 60 pracovných dní po doručení vyrozumenia od schvaľovacieho orgánu. Ak výrobca môže preukázať ku spokojnosti schvaľovacieho orgánu, že potrebuje ďalší čas na preskúmanie dôvodu nezhody, aby predložil plán nápravných opatrení, môže mu byť poskytnuté predĺženie.

2.  Nápravné opatrenia sa vzťahujú na všetky motory v prevádzke, ktoré patria do toho istého radu motorov alebo radu motorov vybavených systémom OBD, a ich platnosť sa rozšíri aj na rady motorov alebo rady motorov vybavených systémom OBD, ktoré môžu byť postihnuté rovnakými chybami. Potrebu zmeniť alebo doplniť dokumenty o typovom schválení posúdi výrobca a výsledok oznámi schvaľovaciemu orgánu.

3.  Schvaľovací orgán konzultuje s výrobcom s cieľom vypracovať dohodu o pláne nápravných opatrení a o uskutočnení tohto plánu. Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie, zistí, že nemožno dosiahnuť žiadnu dohodu, začne sa postup podľa článku 30 ods. 1 a článku 30 ods. 5 smernice 2007/46/ES.

4.  Schvaľovací orgán do 30 dní od dátumu, keď dostal od výrobcu plán nápravných opatrení, schváli alebo zamietne plán nápravných opatrení. V rámci rovnakej lehoty schvaľovací orgán tiež vyrozumie výrobcu a všetky členské štáty o svojom rozhodnutí schváliť alebo zamietnuť plán nápravných opatrení.

5.  Výrobca je zodpovedný za vykonanie schváleného plánu nápravných opatrení.

6.  Výrobca vedie záznam o každom stiahnutom a opravenom alebo modifikovanom systéme motora alebo vozidle a o dielni, ktorá vykonala opravu. Schvaľovací orgán musí mať na požiadanie prístup k tomuto záznamu počas vykonávania plánu a 5 rokov po vykonaní plánu.

7.  Akákoľvek oprava alebo modifikácia uvedená v odseku 6 sa zaznamená v osvedčení, ktoré výrobca dodá majiteľovi motora alebo vozidla.

Článok 14

Požiadavky na obmedzenie mimocyklových emisií

1.  Výrobca prijme v súlade s týmto nariadením a článkom 4 nariadenia (ES) č. 595/2009 všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výfukové emisie sú účinne obmedzené počas bežnej životnosti vozidla a za normálnych podmienok prevádzky.

Tieto opatrenia musia zohľadňovať:

a) 

všeobecné požiadavky vrátane požiadaviek na výkonnosť a zákaz vypínacích (alebo rušiacich) stratégií;

b) 

požiadavky účinne obmedziť výfukové emisie v rozsahu podmienok okolitého prostredia, za ktorých možno očakávať prevádzku vozidla, a v rozsahu prevádzkových podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť;

c) 

požiadavky v súvislosti s mimocyklovými laboratórnymi skúškami pri typovom schvaľovaní;

▼M1

d) 

požiadavky v súvislosti s preukazovacou skúškou PEMS pri typovom schválení a akékoľvek ďalšie požiadavky v súvislosti s mimocyklovými skúškami vozidla v prevádzke ustanovenými v tomto nariadení;

▼B

e) 

požiadavku na výrobcu poskytnúť vyhlásenie o zhode s požiadavkami obmedzujúcimi mimocyklové emisie.

2.  Výrobca musí spĺňať osobitné požiadavky spolu so súvisiacimi skúšobnými postupmi uvedenými v prílohe VI.

▼M6 —————

▼B

Článok 15

Zariadenia na reguláciu znečisťovania

1.   ►M1  Výrobca zabezpečí, aby náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania určené na montáž do systémov motorov s typovým schválením ES alebo vozidiel, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 595/2009, dostali typové schválenie ES ako samostatné technické jednotky v súlade s požiadavkami tohto článku a článkov 1a, 16 a 17. ◄

Katalytické konvertory, zariadenia na zníženie emisií NOx a filtre tuhých častíc sa na účely tohto nariadenia považujú za zariadenia na reguláciu znečisťovania.

2.  Pôvodné náhradné zariadenia na reguláciu znečistenia, ktoré spadajú pod typ, na ktorý sa vzťahuje bod 3.2.12 doplnku 4 k prílohe I a ktoré sú určené na namontovanie do vozidla, na ktoré sa vzťahuje dokument o typovom schválení, nemusia byť v súlade so všetkými ustanoveniami prílohy XI za predpokladu, že spĺňajú požiadavky bodov 2.1, 2.2 a 2.3 uvedenej prílohy.

3.  Výrobca zabezpečí, že pôvodné zariadenia na reguláciu znečistenia budú označené identifikačnými znakmi.

4.  Identifikačné znaky uvedené v odseku 3 musia obsahovať:

a) 

meno alebo obchodnú značku výrobcu vozidla alebo motora;

b) 

značka a identifikačné číslo dielu pôvodného zariadenia na reguláciu znečistenia zaznamenané v informácii uvedenej v bode 3.2.12.2 doplnku 4 k prílohe I.

▼M6 —————

▼B

Článok 16

Žiadosť o typové schválenie ES typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky

1.  Výrobca predloží schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie ES typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky.

2.  Žiadosť musí byť vystavená v súlade so vzorom informačného dokumentu uvedenom v doplnku 1 k prílohe XI.

▼M1

3.  Výrobca predloží osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla.

▼B

4.  Výrobca predloží technickej službe zodpovednej za skúšku spojenú s typovým schválením:

a) 

systém motora alebo systémy motora typu schváleného v súlade s týmto nariadením vybavené novým pôvodným zariadením na reguláciu znečistenia;

b) 

jednu vzorku typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia;

c) 

ďalšiu vzorku typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia v prípade náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia určeného na namontovanie do vozidla vybaveného systémom OBD.

5.  Na účely odseku 4 písm. a) žiadateľ vyberie skúšané motory so súhlasom schvaľovacieho orgánu.

▼M4

Podmienky skúšky musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele 6 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

Skúšobné motory musia spĺňať tieto požiadavky:

a) 

nesmú mať žiadne chyby systému regulácie emisií;

b) 

všetky chybné alebo nadmerne opotrebované pôvodné diely súvisiace s emisiami musia byť opravené alebo nahradené;

c) 

musia byť pred emisnými skúškami správne vyladené a nastavené podľa špecifikácií výrobcu.

6.  Na účely odseku 4 písm. b) a c) vzorka musí byť zreteľne a nezmazateľne označená obchodným menom alebo značkou žiadateľa a jej obchodným označením.

7.  Na účely odseku 4 písm. c) vzorka musí byť vyhovujúcim poškodeným komponentom.

Článok 17

Administratívne ustanovenia pre typové schválenie ES náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky

1.  Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, schvaľovací orgán udelí typové schválenie pre náhradné zariadenie na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky a vydá typové schvaľovacie číslo v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Schvaľovací orgán nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia.

Rovnaké typové schvaľovacie číslo sa môže vzťahovať na používanie daného náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia vo viacerých typoch vozidiel alebo motorov.

2.  Na účely odseku 1 schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES stanovené v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k prílohe XI.

3.  Ak je výrobca schopný preukázať schvaľovaciemu orgánu, že náhradné zariadenie na reguláciu znečistenia je typu uvedeného v bode 3.2.12.2 doplnku 4 k prílohe I, udelenie typového schválenia nebude závisieť od overenia zhody s požiadavkami stanovenými v oddiele 4 prílohy XI.

▼M6

Článok 17a

Prechodné ustanovenia pre určité typové schválenia a osvedčenia o zhode

1.  S účinnosťou od 1. septembra 2018 vnútroštátne orgány odmietnu z dôvodov týkajúcich sa emisií udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie pre nové typy vozidiel alebo motorov skúšané postupmi, ktoré nezodpovedajú bodom 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2 doplnku 1 k prílohe II.

2.  S účinnosťou od 1. septembra 2019 vnútroštátne orgány už nepovažujú osvedčenia o zhode, ktoré boli vydané v súvislosti s novými vozidlami nezodpovedajúcimi bodom 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2 doplnku 1 k prílohe II, za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a z dôvodov týkajúcich sa emisií zakážu registráciu, predaj a uvádzanie takýchto vozidiel do prevádzky.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 a s výnimkou prípadu, keď ide o náhradné motory pre vozidlá v prevádzke, vnútroštátne orgány zakážu predaj alebo používanie nových motorov, ktoré nezodpovedajú bodom 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 doplnku 1 k prílohe II.

▼B

Článok 18

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 595/2009

Nariadenie (ES) č. 595/2009 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou XV k tomuto nariadeniu.

Článok 19

Zmeny a doplnenia smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou XVI k tomuto nariadeniu.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I

Administratívne ustanovenia pre typové schvaľovanie ES

Doplnok 1

Postup pre skúšku zhody výroby v prípade vyhovujúcej štandardnej odchýlky

Doplnok 2

Postup pre skúšku zhody výroby v prípade nevyhovujúcej alebo nedostupnej štandardnej odchýlky

Doplnok 3

Postup pre skúšku zhody výroby na žiadosť výrobcu

Doplnok 4

Vzory informačného dokumentu

Doplnok 5

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES na typ motora/komponent ako samostatnú technickú jednotku

Doplnok 6

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES na typ vozidla so schváleným motorom

Doplnok 7

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES na typ vozidla so zreteľom na systém

Doplnok 8

Príklad značky typového schválenia ES

Doplnok 9

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení ES

Doplnok 10

Vysvetlivky

PRÍLOHA II

Zhoda motorov alebo vozidiel v prevádzke

Doplnok 1

Skúšobný postup na skúšku emisií z vozidiel s prenosným systémom na meranie emisií

Doplnok 2

Prenosné meracie zariadenie

Doplnok 3

Kalibrácia prenosného meracieho zariadenia

Doplnok 4

Metóda kontroly zhody signálu ECU krútiaceho momentu

PRÍLOHA III

Overovanie emisií výfukových plynov

PRÍLOHA IV

Údaje o emisiách požadované pri typovom schvaľovaní na účely spôsobilosti premávky na cestách

PRÍLOHA V

Overovanie emisií plynov z kľukovej skrine

PRÍLOHA VI

Požiadavky na obmedzenie mimocyklových emisií (OCE) a emisií z vozidiel v prevádzke

Doplnok 1

Skúška preukázania PEMS pri typovom schvaľovaní

PRÍLOHA VII

Overovanie životnosti systémov motora

PRÍLOHA VIII

Emisie CO2 a spotreba paliva

PRÍLOHA IX

Špecifikácie referenčných palív

PRÍLOHA X

Palubné diagnostické systémy (OBD)

Doplnok 5

Posúdenie výkonnosti palubného diagnostického systému v období jeho postupného uvádzania do prevádzky

PRÍLOHA XI

Typové schvaľovanie ES náhradných zariadení na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky

Doplnok 1

Vzor informačného dokumentu

Doplnok 2

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES

Doplnok 3

Postup skúšky životnosti na hodnotenie emisných charakteristík náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia

Doplnok 4

Postup tepelného starnutia

Doplnok 5

Skúšobný cyklus pre vozidlový dynamometer alebo zhromažďovanie údajov na ceste

Doplnok 6

Postup vyprázdnenia a odváženia

Doplnok 7

Príklad programu akumulácie prevádzky zahŕňajúceho tepelný postup, postup spotreby maziva a postup regenerácie

Doplnok 8

Vývojový diagram znázorňujúci uskutočňovanie programu akumulácie prevádzky

PRÍLOHA XII

Zhoda v prevádzke motorov a vozidiel typovo schválených podľa smernice 2005/55/ES

PRÍLOHA XIII

Požiadavky na zabezpečenie správneho uplatňovania opatrení na reguláciu NOx

Doplnok 6

Preukazovanie minimálnej akceptovateľnej kvality činidla CDmin

PRÍLOHA XIV

Meranie čistého výkonu motora

PRÍLOHA XV

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 595/2009

PRÍLOHA XVI

Zmeny a doplnenia smernice 2007/46/ES

PRÍLOHA XVII

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Doplnok 1

Osvedčenie výrobcu o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Doplnok 2

Informácie o systéme OBD vozidla

Doplnok 3

Zoznam prevzatých systémov, ktorých sa týka článok 2e

PRÍLOHA XVIII

Osobitné technické požiadavky pre dvojpalivové motory a vozidlá

Doplnok 1

Typy dvojpalivových motorov a vozidiel – zoznam hlavných požiadaviek na prevádzku
PRÍLOHA I

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA PRE TYPOVÉ SCHVAĽOVANIE ES

1.   POŽIADAVKY NA KATEGÓRIU PALIVA

1.1.    Požiadavky na univerzálne schválenie rozsahu palív

Univerzálne schválenie rozsahu palív sa udeľuje na základe požiadaviek uvedených v bodoch 1.1.1 až 1.1.6.1.

▼M4

1.1.1. Základný motor musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia o vhodnom referenčnom palive uvedenom v prílohe IX. V súlade s ustanoveniami bodu 1.1.3 sa na motory na zemný plyn/biometán vrátane dvojpalivových motorov uplatňujú osobitné požiadavky.

▼M6

1.1.2.  ►M9  Ak výrobca dovolí prevádzkovať rad motorov poháňaných komerčnými palivami, ktoré nie sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES ( 4 ) ani s normou EN 228:2012 CEN (v prípade bezolovnatého benzínu) alebo normou EN 590:2013 CEN (v prípade nafty), ako napríklad poháňaných palivom FAME B100 (norma EN 14214 CEN), naftovými zmesami FAME B20/B30 (norma EN 16709 CEN), parafinickým palivom (norma EN 15940 CEN), alebo inými palivami, výrobca musí okrem požiadaviek uvedených v bode 1.1.1 splniť tieto požiadavky: ◄

a) 

deklarovať palivá, ktorými je rad motorov možné poháňať, v bode 3.2.2.2.1 informačného dokumentu uvedeného v časti 1 doplnku 4, a to buď odkazom na oficiálnu normu alebo na špecifikáciu výroby komerčného paliva špecifickej značky, ktoré nespĺňa žiadnu oficiálnu normu, ako sú napríklad normy uvedené v bode 1.1.2. Výrobca musí deklarovať aj to, že funkčnosť systému OBD nie je používaním deklarovaného paliva ovplyvnená;

▼M9

a1) 

určiť prípadný korekčný faktor výkonu pre každé palivo deklarované podľa bodu 5.2.7;

▼M6

b) 

preukázať, že základný motor spĺňa požiadavky uvedené v prílohe III a v doplnku 1 k prílohe VI k tomuto nariadeniu týkajúce sa deklarovaných palív; schvaľovací orgán môže požadovať, aby sa požiadavky na preukazovanie ďalej rozšírili o požiadavky, ktoré sú stanovené v prílohe VII a prílohe X;

c) 

je povinný splniť požiadavky zhody v prevádzke uvedené v prílohe II na deklarované palivá vrátane akejkoľvek zmesi medzi deklarovanými palivami a komerčnými palivami zahrnutými v smernici 98/70/ES a v príslušných normách CEN.

Na požiadanie výrobcu sa požiadavky stanovené v tomto bode uplatňujú na palivá používané na vojenské účely.

Keď sa na účely prvého pododseku písm. a) emisné skúšky vykonávajú na preukázanie zhody s požiadavkami tohto nariadenia, k skúšobnému protokolu sa pripája protokol o analýze skúšaného paliva, ktorý musí obsahovať minimálne tie parametre, ktoré sú stanovené v oficiálnych špecifikáciách uvádza výrobca paliva.

▼M4

►C1  1.1.3. ◄  V prípade motorov poháňaných zemným plynom/biometánom vrátane dvojpalivových motorov výrobca preukáže schopnosť adaptácie základného motora na akékoľvek zloženie zemného plynu/biometánu, ktoré sa môže na trhu vyskytnúť. Toto preukazovanie sa vykoná v súlade s týmto oddielom a v prípade dvojpalivových motorov aj v súlade s ďalšími ustanoveniami týkajúcimi sa postupu adaptácie paliva stanovenými v oddiele 6.4 prílohy 15 k predpisu EHK OSN č. 49.

V prípade stlačeného zemného plynu/biometánu (CNG) existujú vo všeobecnosti dva druhy paliva: vysokovýhrevné palivo (H-plyn) alebo nízkovýhrevné palivo (L-plyn), no v rámci oboch skupín existuje značné rozpätie vlastností; výrazne sa odlišujú svojím energetickým obsahom vyjadreným Wobbovým indexom a ich faktorom posunu λ (Sλ). Zemný plyn s faktorom posunu λ v rozmedzí od 0,89 do 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) sa považuje za rozsah H-plynov, pričom zemný plyn s faktorom posunu λ v rozmedzí od 1,08 do 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) sa považuje za rozsah L-plynov. Zloženie referenčných palív vyjadruje extrémnu premenlivosť Sλ.

Základný motor musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia na referenčné palivá GR (palivo 1) a G25 (palivo 2), tak ako sú uvedené v prílohe IX bez akéhokoľvek manuálneho prestavenia palivového systému medzi dvoma skúškami (potrebná je samoadaptácia). Po zmene paliva je dovolený jeden adaptačný chod počas jedného cyklu WHTC za tepla bez merania. Po adaptačnom chode sa motor ochladí v súlade s odsekom 7.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

V prípade skvapalneného zemného plynu/skvapalneného biometánu (LNG) musí základný motor spĺňať požiadavky tohto predpisu týkajúce sa referenčných palív GR (palivo 1) a G20 (palivo 2) vymedzených v prílohe IX bez akéhokoľvek manuálneho prestavenia palivového systému motora medzi dvoma skúškami (potrebná je samoadaptácia). Po zmene paliva je dovolený jeden adaptačný chod počas jedného cyklu WHTC za tepla bez merania. Po adaptačnom chode sa motor ochladí v súlade s odsekom 7.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.1.3.1. Na žiadosť výrobcu môže byť motor odskúšaný s tretím palivom (palivo 3), ak sa hodnota faktora λ-posunu (Sλ) nachádza v rozmedzí od 0,89 (t. j. spodný rozsah GR) do 1,19 (t. j. horný rozsah G25) napr. vtedy, ak palivo 3 je komerčné palivo. Výsledky tejto skúšky sa môžu použiť ako základ na posudzovanie zhody výroby.

▼M4

1.1.4. V prípade motora poháňaného CNG, ktorý je samoprispôsobivý na jednej strane pre rozsah H-plynov a na strane druhej pre rozsah L-plynov a ktorý sa prepína medzi H-rozsahom a L-rozsahom pomocou prepínača, musí byť základný motor odskúšaný s príslušným druhom referenčného paliva určenom v prílohe IX pre každý rozsah a pre každú polohu prepínača. Palivá GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) sú pre H-rozsah plynov, G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) sú pre L-rozsah plynov. Základný motor musí spĺňať požiadavky tohto predpisu v oboch polohách prepínača bez akéhokoľvek prestavenia palivového systému medzi týmito dvoma skúškami vykonanými v každej polohe prepínača. Po zmene paliva je dovolený jeden adaptačný chod počas jedného cyklu WHTC za tepla bez merania. Po adaptačnom chode sa motor ochladí v súlade s odsekom 7.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.1.4.1. Na žiadosť výrobcu môže byť motor odskúšaný s tretím palivo namiesto G23 (palivo 3), ak faktor λ-posunu (Sλ) leží medzi 0,89 (t. j. spodný rozsah GR) a 1,19 (t. j. horný rozsah G25), napr. vtedy, ak palivo 3 je komerčné palivo. Výsledky tejto skúšky sa môžu použiť ako základ pre posudzovanie zhody výroby.

▼M6

1.1.5. V prípade motorov na zemný plyn/biometán sa pomer výsledkov emisných skúšok „r“ stanoví pre každú znečisťujúcu látku takto:

image

alebo

image

a

image

▼M4

1.1.6. V prípade LPG musí výrobca preukázať schopnosť základného motora prispôsobiť sa akémukoľvek zloženiu paliva, aké sa môže vyskytnúť na trhu.

V prípade LPG existujú variácie v zložení C3/C4. Tieto variácie sa odzrkadľujú v referenčných palivách. Základný motor musí spĺňať emisné požiadavky na referenčné palivá A a B určené v prílohe IX bez akéhokoľvek prestavovania palivového systému medzi týmito dvoma skúškami. Po zmene paliva je dovolený jeden adaptačný chod počas jedného cyklu WHTC za tepla bez merania. Po adaptačnom chode sa motor ochladí v súlade s odsekom 7.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.1.6.1. Pomer výsledkov emisných skúšok „r“ sa stanoví pre každú znečisťujúcu látku takto:

image

▼M4

1.2.   Požiadavky na obmedzené typové schválenie rozsahu palív v prípade motorov poháňaných zemným plynom/biometánom alebo LPG vrátane dvojpalivových motorov.

Obmedzené typové schválenie kategórie palív sa udeľuje na základe požiadaviek uvedených v bodoch 1.2.1 až 1.2.2.2.

1.2.1. Typové schválenie motora so zreteľom na emisie výfukových plynov, poháňaného CNG, ktorý je konštruovaný buď pre rozsah H-plynov, alebo rozsah L-plynov.

Základný motor sa skúša pri prevádzke s príslušným referenčným palivom uvedeným v prílohe IX pre príslušný rozsah. Palivá GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) sú pre H-rozsah plynov, G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) sú pre L-rozsah plynov. Základný motor musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia bez akéhokoľvek prestavenia palivového systému medzi týmito dvoma skúškami. Po zmene paliva je dovolený jeden adaptačný chod počas jedného cyklu WHTC za tepla bez merania. Po adaptačnom chode sa motor ochladí v súlade s odsekom 7.6.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

1.2.1.1. Na žiadosť výrobcu môže byť motor odskúšaný s tretím palivo namiesto G23 (palivo 3), ak faktor λ-posunu (Sλ) leží medzi 0,89 (t. j. dolný rozsah GR) a 1,19 (t. j. horný rozsah G25), napr. vtedy, ak palivo 3 je komerčné palivo. Výsledky tejto skúšky sa môžu použiť ako základ na posudzovanie zhody výroby.

1.2.1.2. Pomer výsledkov emisných skúšok „r“ sa stanoví pre každú znečisťujúcu látku takto:

image

alebo

image

a

image

1.2.1.3. Pri dodaní zákazníkovi musí byť na motore umiestnený štítok (pozri bod 3.3), na ktorom je uvedené, na aký rozsah plynov je motor schválený.

▼M4

1.2.2. Typové schválenie motora so zreteľom na emisie výfukových plynov, ktorý je poháňaný zemným plynom/biometánom alebo LPG, ktorý je konštruovaný na prevádzku s jedným špecifickým zložením paliva.

Základný motor musí vyhovovať emisným požiadavkám na referenčné palivá GR a G25 v prípade CNG, na referenčné palivá GR a G20 v prípade LNG alebo na referenčné palivá A a B v prípade LPG, ako sú určené v prílohe IX. Doladenie palivového systému je povolené medzi skúškami. Toto jemné doladenie pozostáva z rekalibrácie databázy palivového systému bez toho, aby došlo k akejkoľvek zmene základnej stratégie riadenia alebo základnej štruktúry databázy. V prípade potreby je dovolené vymeniť tie časti, ktoré priamo súvisia s veľkosťou prietoku paliva, ako sú vstrekovacie dýzy.

1.2.2.1. V prípade CNG možno na žiadosť výrobcu skúšať motor s referenčnými palivami GR a G23 alebo s referenčnými palivami G25 a G23. V tomto prípade platí typové schválenie iba pre rozsah H-plynov v prvom prípade a rozsah L-plynov v druhom prípade.

1.2.2.2. Pri dodaní zákazníkovi musí byť na motore umiestnený štítok podľa bodu 3.3, na ktorom je uvedené, pre aký palivový rozsah zloženia bol motor kalibrovaný.

▼M4

1.3.    Požiadavky na typové schválenie konkrétnych palív

1.3.1. Motorom poháňaným LNG vrátane dvojpalivových motorov sa môže udeliť typové schválenie konkrétnych palív vrátane označenia obsahujúceho písmená „LNG20“ v súlade s bodom 3.1 tejto prílohy.

1.3.2. Výrobca môže požiadať o typové schválenie konkrétnych palív len v prípade motora kalibrovaného pre konkrétne zloženie LNG, ktorého faktor posunu λ sa neodlišuje o viac než 3 % od faktora posunu λ paliva G20 uvedeného v prílohe IX a ktorého obsah etánu neprekračuje 1,5 %.

1.3.3. V prípade dvojpalivového radu motorov, v rámci ktorého sú tieto motory kalibrované pre konkrétne zloženie LNG, ktorého faktor posunu λ sa neodlišuje o viac než 3 % od faktora posunu λ paliva G20 uvedeného v prílohe IX a ktorého obsah etánu neprekračuje 1,5 %, sa základný motor skúša len s použitím referenčného plynného paliva G20, ako sa uvádza v prílohe IX.

▼B

2.   TYPOVÉ SCHVÁLENIE ČLENA RADU SO ZRETEĽOM NA EMISIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV

2.1. Okrem prípadu uvedeného v bode 2.2 sa musí typové schválenie základného motora rozšíriť na všetkých členov radu bez ďalšieho skúšania a na každé zloženie paliva v rámci toho rozsahu, na ktorý bol schválený základný motor (v prípade motorov opísaných v bode 1.2.2), alebo na ten istý rozsah palív (v prípade motorov opísaných v bode 1.1 alebo 1.2), pre ktorý bol základný motor typovo schválený.

2.2. Ak technická služba rozhodne, že žiadosť predložená v súvislosti s vybraným základným motorom nereprezentuje plne rad motorov vymedzený v časti 1 doplnku 4, ako alternatívu a v prípade potreby môže vybrať a podrobiť skúške ďalší skúšaný základný motor.

3.   OZNAČENIA MOTOROV

▼M6

3.1.

V prípade motora typovo schváleného ako samostatná technická jednotka alebo vozidla typovo schváleného so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla musí byť na motore uvedené:

a) 

obchodná značka alebo obchodný názov výrobcu motora;

b) 

obchodný opis motora poskytnutý výrobcom.

▼M4

3.2.

Na každý motor, ktorý je typovo schválený podľa tohto nariadenia ako samostatná technická jednotka, musí byť umiestnená značka typového schválenia ES. Táto značka pozostáva z:

▼B

3.2.1. 

Obdĺžnika ohraničujúceho malé písmeno „e“, po ktorom nasleduje rozlišovacie číslo členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky:

1

pre Nemecko,

2

pre Francúzsko,

3

pre Taliansko,

4

pre Holandsko,

5

pre Švédsko,

6

pre Belgicko,

7

pre Maďarsko,

8

pre Českú republiku,

9

pre Španielsko,

11

pre Spojené kráľovstvo,

12

pre Rakúsko,

13

pre Luxembursko,

17

pre Fínsko,

18

pre Dánsko,

19

pre Rumunsko,

20

pre Poľsko,

21

pre Portugalsko,

23

pre Grécko,

24

pre Írsko,

▼M2

25

pre Chorvátsko,

▼B

26

pre Slovinsko,

27

pre Slovensko,

29

pre Estónsko,

32

pre Lotyšsko,

34

pre Bulharsko,

36

pre Litvu,

49

pre Cyprus,

50

pre Maltu.

▼M6

3.2.1.1. 

V prípade motora na zemný plyn/biometán sa za značku typového schválenia ES musí umiestniť toto označenie:

a) 

H v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre skupinu plynov H;

b) 

L v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre skupinu plynov L;

c) 

HL v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre skupinu plynov H aj skupinu plynov L;

d) 

Ht v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre špecifické zloženie plynu v skupine plynov H a prestaviteľného pomocou jemného doladenia palivového systému motora na iný špecifický plyn v skupine plynov H;

e) 

Lt v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre špecifické zloženie plynu v skupine plynov L a prestaviteľného pomocou jemného doladenia palivového systému motora na iný špecifický plyn v skupine plynov L;

f) 

HLt v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre špecifické zloženie plynu buď v skupine plynov H alebo v skupine plynov L a prestaviteľného pomocou jemného doladenia palivového systému motora na iný špecifický plyn buď v skupine plynov H alebo v skupine plynov L;

g) 

CNGfr vo všetkých ostatných prípadoch, keď je motor poháňaný CNG/biometánom a skonštruovaný na prevádzku so špecifickým zložením jednej kategórie plynného paliva;

h) 

LNGfr v prípadoch, keď je motor poháňaný LNG a skonštruovaný na prevádzku so špecifickým zložením jednej kategórie plynného paliva;

i) 

LPGfr v prípadoch, keď je motor poháňaný LPG a skonštruovaný na prevádzku so špecifickým zložením jednej kategórie plynného paliva;

j) 

LNG20 v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre špecifické zloženie LNG, ktorého faktor posunu λ sa neodlišuje o viac než 3 % od faktora posunu λ plynu G20 uvedeného v prílohe IX a ktorého obsah etánu neprekračuje 1,5 %;

k) 

LNG v prípade motora schváleného a kalibrovaného pre akékoľvek iné zloženie LNG.

3.2.1.2. 

V prípade dvojpalivových motorov musí schvaľovacia značka obsahovať za označením štátu pripojenú skupinu znakov, ktorých účelom je rozlíšiť, pre ktorý typ dvojpalivových motorov a pre ktorú kategóriu plynov bolo schválenie udelené. Skupina znakov sa skladá z dvoch znakov, ktoré identifikujú typ dvojpalivového motora v súlade s definíciou v článku 2, po ktorých nasleduje písmeno alebo písmená uvedené v bode 3.2.1.1, ktoré zodpovedajú zloženiu zemného plynu/biometánu, ktorý čerpá motor. Dva znaky, ktoré identifikujú typy dvojpalivového motora v súlade s definíciou v článku 2, sú:

a) 

1A pre dvojpalivové motory typu 1A;

b) 

1B pre dvojpalivové motory typu 1B;

c) 

2A pre dvojpalivové motory typu 2A;

d) 

2B pre dvojpalivové motory typu 2B;

e) 

3B pre dvojpalivové motory typu 3B.

3.2.1.3. 

V prípade vznetových motorov poháňaných motorovou naftou musí schvaľovacia značka obsahovať za označením štátu písmeno „D“.

3.2.1.4. 

V prípade vznetových motorov poháňaných etanolom (ED95) musí schvaľovacia značka obsahovať za označením štátu písmená „ED“.

3.2.1.5. 

V prípade zážihových motorov poháňaných etanolom (E85) musí schvaľovacia značka obsahovať za označením štátu písmená „E85“.

3.2.1.6. 

V prípade zážihových motorov poháňaných benzínom musí schvaľovacia značka obsahovať za označením štátu písmeno „P“.

▼M4

3.2.2. 

Značka typového schválenia ES musí v blízkosti obdĺžnika zahŕňať aj „základné schvaľovacie číslo“ obsiahnuté v oddiele 4 schvaľovacieho čísla uvedeného v prílohe VII k smernici 2007/46/ES, ktorému predchádza písmeno označujúce emisné etapy, pre ktoré bolo udelené typové schválenie ES.

3.2.3. 

Značka typového schválenia ES musí byť pripevnená na motor tak, aby bola nezmazateľná a zreteľne čitateľná. Musí byť viditeľná, keď sa motor namontuje do vozidla, a musí byť pripevnená k dielu potrebnému na bežnú prevádzku motora a normálne nevyžadujúcemu výmenu počas životnosti motora.

Okrem označenia na motore možno označenie typového schválenia ES získať aj z prístrojovej dosky. Musí byť ľahko dostupné v prípade pokynov týkajúcich sa kontroly a prístupu uvedených v používateľskej príručke vozidla.

▼B

3.2.4. 

V doplnku 8 sú uvedené príklady značky typového schválenia ES.

▼M4

3.3.

Štítky pre motory poháňané zemným plynom/biometánom a LPG

V prípade motorov poháňaných zemným plynom/biometánom a LPG s obmedzeným typovým schválením rozsahu palív sa pripevnia uvedené štítky obsahujúce informácie stanovené v bode 3.3.1.

▼B

3.3.1.

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

V prípade bodu 1.2.1.3 musí byť na štítku uvedené „POUŽITIE LEN SO ZEMNÝM PLYNOM ROZSAHU H“. V prípade potreby sa znak „H“ nahradí znakom „L“.

V prípade bodu 1.2.2.2 musí byť na štítku uvedené „POUŽITIE LEN SO ZEMNÝM PLYNOM ŠPECIFIKÁCIE…“ alebo „POUŽITIE LEN SO SKVAPALNENÝM ROPNÝM PLYNOM ŠPECIFIKÁCIE…“ podľa potreby. Musia byť uvedené všetky informácie z príslušnej tabuľky v prílohe IX spolu s jednotlivými zložkami a limitmi, ktoré určil výrobca motora.

Písmená a čísla musia byť veľké najmenej 4 mm.

Ak takémuto označeniu bráni nedostatok miesta, je možné použiť zjednodušený kód. V takom prípade musia byť všetky uvedené informácie ľahko dostupné každej osobe, ktorá plní palivovú nádrž alebo vykonáva údržbu alebo opravu motora a jeho príslušenstva, ako aj zainteresovaným orgánom. Umiestnenie a obsah týchto vysvetliviek určí dohoda medzi výrobcom a schvaľovacím orgánom.

3.3.2.

Vlastnosti

Štítky musia mať trvanlivosť počas celej životnosti motora. Štítky musia byť zreteľne čitateľné a písmená a čísla na nich musia byť nezmazateľné. Okrem toho musia byť štítky pripevnené takým spôsobom, aby ich upevnenie vydržalo počas celej životnosti motora a štítky sa nesmú dať odstrániť bez toho, aby sa tým zničili alebo zdeformovali.

3.3.3.

Umiestnenie

Štítky sa musia pripevniť na časť motora, ktorá je nevyhnutná na jeho bežnú prevádzku a ktorá si zvyčajne počas obdobia životnosti motora nevyžaduje výmenu. Okrem toho musia byť tieto štítky umiestnené tak, aby boli po úplnom zmontovaní motora so všetkým príslušenstvom potrebným na jeho prevádzku dobre viditeľné.

3.4.

V prípade žiadosti o typové schválenie ES vozidla so schváleným motorom so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla alebo žiadosti o typové schválenie ES vozidla vzhľadom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla štítok uvedený v bode 3.3 musí byť tiež umiestnený v blízkosti plniaceho otvoru palivovej nádrže.

4.   MONTÁŽ NA VOZIDLO

4.1.

Montáž motora na vozidlo sa vykoná spôsobom, ktorý zabezpečí, aby požiadavky typového schválenia boli splnené. Pritom sa musia zohľadniť tieto charakteristiky so zreteľom na typové schválenie motora:

4.1.1. 

Podtlak pri nasávaní nesmie prekročiť hodnotu deklarovanú pre typové schválenie motora v časti 1 doplnku 4.

4.1.2. 

Protitlak výfukových plynov nesmie prekročiť hodnotu deklarovanú pre typové schválenie motora v časti 1 doplnku 4.

4.1.3. 

Výkon absorbovaný príslušenstvom potrebným pre prevádzku motora nesmie prekročiť hodnotu deklarovanú pre typové schválenie motora v časti 1 doplnku 4.

4.1.4. 

Charakteristiky systému dodatočnej úpravy výfukových plynov musia byť v súlade s charakteristikami deklarovanými pre typové schválenie motora v časti 1 doplnku 4.

4.2.

Montáž typovo schváleného motora na vozidlo

Montáž motora typovo schváleného ako samostatná technická jednotka na vozidlo musí spĺňať ešte tieto požiadavky:

a) 

pokiaľ ide o zhodu systému OBD, musí montáž v súlade s doplnkom 1 k prílohe 9B k predpisu EHK OSN č. 49 zodpovedať požiadavkám výrobcu uvedeným v časti 1 doplnku 4;

▼M6

b) 

pokiaľ ide o zhodu systému zabezpečujúceho správnu činnosť opatrení na reguláciu NOx, musí montáž v súlade s doplnkom 4 k prílohe 11 predpisu EHK OSN č. 49 zodpovedať požiadavkám výrobcu na montáž uvedeným v časti 1 prílohy 1 k uvedenému predpisu;

▼M4

c) 

montáž dvojpalivového motora typovo schváleného ako samostatná technická jednotka vo vozidle musí navyše spĺňať osobitné požiadavky na montáž stanovené v odseku 6 prílohy 15 k predpisu EHK OSN č. 49 a požiadavky výrobcu na montáž požadované v oddiele 7 prílohy XVIII k tomuto nariadeniu.

▼B

4.3.

Hrdlá palivových nádrží v prípade motora poháňaného benzínom alebo E85

4.3.1. Hrdlo nádrže na benzín alebo E85 musí byť skonštruované tak, aby zabránilo plneniu nádrže z výtokovej dýzy palivového čerpadla, ktorá má vonkajší priemer 23,6 mm alebo väčší.

4.3.2. Bod 4.3.1 sa nevzťahuje na vozidlá, pre ktoré sú splnené obidve tieto podmienky:

a) 

vozidlo je navrhnuté a skonštruované tak, že žiadne zariadenie určené na reguláciu emisií plynných znečisťujúcich látok nie je nepriaznivo ovplyvnené olovnatým benzínom;

b) 

vozidlo je zreteľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom pre bezolovnatý benzín uvedeným v norme ISO 2575:2004 v mieste bezprostredne viditeľnom pre osobu, ktorá plní palivovú nádrž. Doplňujúce značenia sú prípustné.

4.3.3. Treba urobiť opatrenia, aby sa zabránilo nadmerným emisiám z odparovania a rozliatiu paliva spôsobeným chýbajúcim uzáverom hrdla palivovej nádrže. To sa dá dosiahnuť jedným z týchto postupov:

a) 

automaticky sa otvárajúcim a zatvárajúcim, neodstrániteľným uzáverom hrdla palivovej nádrže;

b) 

konštrukčnými prvkami, ktoré zabránia nadmerným emisiám z odparovania v prípade chýbajúceho uzáveru plniaceho hrdla palivovej nádrže;

c) 

alebo v prípade vozidiel M1 alebo N1, akýmkoľvek iným opatrením, ktoré má rovnaký účinok. Ako príklady možno uviesť, okrem iného, uzáver hrdla spojený s vozidlom lankom alebo retiazkou alebo používanie toho istého uzamykacieho kľúča pre uzáver hrdla a pre zapaľovanie motora. V tomto prípade musí byť kľúč odnímateľný z uzáveru hrdla palivovej nádrže len v uzamknutej polohe.

5.   POŽIADAVKY A SKÚŠKY NA SKÚŠANIE V PREVÁDZKE

5.1.    Úvod

V tomto bode sa stanovujú technické podmienky a skúšky údajov ECU pri typovom schvaľovaní na účely skúšania v prevádzke.

5.2.    Všeobecné požiadavky

▼M4

5.2.1. Na účely skúšania v prevádzke musí systém ECU sprístupniť v reálnom čase a pri frekvencii najmenej 1 Hz ako povinný informačný tok dát tieto údaje: vypočítané zaťaženie (krútiaci moment motora ako percento maximálneho krútiaceho momentu a krútiaci moment dostupný pri bežných otáčkach motora), otáčky motora, teplotu chladiaceho média motora, momentálnu spotrebu paliva a referenčný maximálny krútiaci moment motora ako funkciu otáčok motora.

▼B

5.2.2. Výstupný krútiaci moment môže odhadnúť elektronická riadiaca jednotka s použitím zabudovaného algoritmu na výpočet vytvoreného vnútorného krútiaceho momentu a trecieho momentu.

5.2.3. Krútiaci moment motora v Nm vyplývajúci z uvedeného informačného toku dát umožní priame porovnanie s hodnotami zmeranými pri určovaní výkonu motora podľa prílohy XIV. Do uvedeného informačného toku dát musia byť zahrnuté najmä všetky prípadné korekcie v súvislosti s príslušenstvom.

5.2.4. Prístup k informáciám požadovaným v bode 5.2.1 sa poskytne v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe X a s normami uvedenými v doplnku 6 k prílohe 9B k predpisu EHK OSN č. 49.

5.2.5. Priemerné zaťaženie za každých prevádzkových podmienok v Nm vypočítané z informácií požadovaných v bode 5.2.1 sa nesmie líšiť od priemerného zaťaženia zmeraného za daných prevádzkových podmienok o viac ako:

a) 

7 percent, keď sa výkon motora určuje podľa prílohy XIV;

▼M9

b) 

10 percent, keď sa vykonáva celosvetová harmonizovaná skúška so stálym jazdným cyklom (ďalej len „WHSC“) podľa prílohy III s výnimkou režimu 1 a 13 (voľnobežné režimy).

▼B

V predpise EHK OSN č. 85 ( 5 ) sa povoľuje, aby sa maximálne zaťaženie motora líšilo od referenčného maximálneho zaťaženia o 5 percent s cieľom určiť premenlivosť výrobného procesu. Táto tolerancia sa zohľadňuje v uvedených hodnotách.

5.2.6. Externý prístup k informáciám požadovaný v bode 5.2.1 nesmie ovplyvniť emisie z vozidla alebo jeho výkonnosť.

▼M9

5.2.7. Ak rozdiel medzi nameranou hodnotou krútiaceho momentu získanou použitím deklarovaného komerčného paliva a krútiacim momentom vypočítaným na základe údajov požadovaných v bode 5.2.1 prekročí ktorúkoľvek hodnotu stanovenú v bode 5.2.5, korekčný faktor výkonu pre každé ďalšie komerčné palivo povolené výrobcom v súlade s bodom 1.1.2 sa určí pre rad motorov. Korekčný faktor sa vypočíta ako pomer medzi priemerným nameraným maximálnym krútiacim momentom [Nm] pri použití referenčného paliva podľa prílohy IX a priemerným nameraným maximálnym krútiacim momentom [Nm] pri použití deklarovaného komerčného paliva.

▼B

5.3.    Overovanie dostupnosti a zhody informácií ECU požadovaných na skúšanie v prevádzke

5.3.1. Dostupnosť informačného toku dát požadovaného v bode 5.2.1 v súlade s požiadavkami ustanovenými v bode 5.2.2 sa preukazuje použitím externého snímacieho nástroja OBD opísaného v prílohe X.

5.3.2. Ak nie je možné získať tieto informácie riadnym spôsobom s použitím riadne fungujúceho snímacieho nástroja, motor sa považuje za nezhodujúci sa.

▼M9

5.3.3. Splnenie požiadavky uvedenej v bode 5.2.5 sa preukazuje v prípade základného motora v rade motorov pri určovaní výkonu motora podľa prílohy XIV a pri vykonávaní skúšky WHSC podľa prílohy III a laboratórnych mimocyklových skúšok pri typovom schvaľovaní v súlade s oddielom 6 prílohy VI.

5.3.3.1. Splnenie požiadavky uvedenej v bode 5.2.5 sa preukazuje v prípade každého motora radu motorov pri určovaní výkonu motora podľa prílohy XIV. Na tento účel sa vykonávajú dodatočné merania v niekoľkých prevádzkových bodoch čiastočného zaťaženia a otáčok motora (napríklad v režimoch WHSC a v niektorých ďalších náhodne vybraných bodoch).

▼M9

5.3.3.2. Prípadne sa korekčný faktor výkonu v prípade radu motorov uvedený v bode 5.2.7 určí použitím základného motora radu motorov.

▼M4

5.3.4. V prípade, keď motor podrobovaný skúške nezodpovedá požiadavkám stanoveným v prílohe XIV v súvislosti s príslušenstvom, zmeraná hodnota krútiaceho momentu sa opraví v súlade s korekčnou metódou uvedenou v prílohe 4 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

5.3.5. Zhoda ECU signálu krútiaceho momentu sa považuje za preukázanú, ak signál krútiaceho momentu zostane v medziach tolerancií uvedených v bode 5.2.5.

6.   RAD MOTOROV

▼M4

6.1.    Parametre vymedzujúce rad motorov

Rad motorov, ktorý stanovil výrobca motorov, musí byť v súlade s odsekom 5.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 a v prípade dvojpalivových motorov a vozidiel s odsekom 3.1 prílohy 15 k predpisu EHK OSN č. 49.

6.2.    Výber základného motora

Základný motor radu sa vyberie v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 5.2.4 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 49 a v prípade dvojpalivových motorov a vozidiel s odsekom 3.1.2 prílohy 15 k predpisu EHK OSN č. 49.

▼B

6.3.    Parametre vymedzujúce rad motorov vybavených OBD

Rad motorov vybavených OBD sa určia základnými konštrukčnými parametrami, ktoré musia byť spoločné pre systémy motorov v rámci radu v súlade s oddielom 6.1 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49.

▼M4

6.4.    Rozšírenie schválenia na účely zahrnutia nového systému motora do radu motorov

6.4.1. Na žiadosť výrobcu a na základe schválenia schvaľovacieho orgánu môže byť nový systém motora začlenený do schváleného radu motorov, pokiaľ boli splnené kritériá uvedené v bode 6.1.

6.4.2. Pokiaľ sú konštrukčné prvky základného systému motora reprezentatívne aj pre nový systém motora v súlade s bodom 6.2 alebo v prípade dvojpalivových motorov v súlade s odsekom 3.1.2 prílohy 15 k predpisu EHK OSN č. 49, zostáva základný systém motora nezmenený a výrobca upraví informačný dokument uvedený v prílohe I.

6.4.3. V prípade, že konštrukčné prvky nového systému motora nezodpovedajú základnému systému motora v súlade s bodom 6.4.2, ale reprezentujú celý rad motorov, sa nový systém motora stane novým základným motorom. V tomto prípade sa musí preukázať, že nové konštrukčné prvky vyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia a upraví sa informačný dokument uvedený v prílohe I.

▼B

7.   ZHODA VÝROBY

7.1.    Všeobecné požiadavky

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú v súlade s článkom 12 smernice 2007/46/ES. Zhoda výroby sa overuje na základe opisu v osvedčeniach o typovom schválení stanovených v doplnku 4 k tejto prílohe. Pri uplatňovaní doplnkov 1, 2 alebo 3 sa zmerané emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov podliehajúcich kontrole zhody výroby upravujú uplatňovaním príslušných faktorov poškodenia (DF) pre daný motor, ako sú zaznamenané v dodatku k osvedčeniu o typovom schválení ES udelenom v súlade s týmto nariadením.

Ustanovenia prílohy X k smernici 2007/46/ES sa uplatňujú, keď schvaľovacie orgány nie sú spokojné s postupom výrobcu pri audite.

Všetky motory, ktoré sa podrobujú skúškam, sa vyberú náhodne z výrobnej série.

7.2.    Emisie znečisťujúcich látok

7.2.1. Ak sa majú merať emisie znečisťujúcich látok a typové schválenie motora má jedno alebo niekoľko rozšírení, skúšky sa vykonajú na motoroch opísaných v informačnom balíku vzťahujúcom sa na príslušné rozšírenie.

7.2.2. Zhoda motora podrobeného skúške na emisie znečisťujúcich látok

Po tom, ako sa motor poskytne orgánom, výrobca nesmie vykonávať na vybraných motoroch žiadne úpravy.

7.2.2.1. Z posudzovanej výrobnej série motorov sa vyberú tri motory. Motory sa podrobia skúškam na WHTC, prípadne na WHSC na overenie zhody výroby. Medzné hodnoty sú tie, ktoré sú stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 595/2009.

7.2.2.2. Ak je schvaľovací orgán spokojný so štandardnou odchýlkou výroby, ktorú uviedol výrobca v súlade s prílohou X k smernici 2007/46/ES, skúšky sa vykonajú podľa doplnku 1 k tejto prílohe.

Ak schvaľovací orgán nie je spokojný so štandardnou odchýlkou výroby, ktorú uviedol výrobca v súlade s prílohou X k smernici 2007/46/ES, skúšky sa vykonajú podľa doplnku 2 k tejto prílohe.

Na žiadosť výrobcu sa skúšky môžu vykonať v súlade s doplnkom 3 k tejto prílohe.

7.2.2.3. Na základe skúšok motora odberom vzoriek uvedeným v bode 7.2.2.2 sa motory určitej výrobnej série považujú za vyhovujúce, ak podľa skúšobných kritérií stanovených v príslušnom doplnku bolo prijaté rozhodnutie o splnení požiadaviek v prípade všetkých znečisťujúcich látok, a za nevyhovujúce, ak bolo prijaté rozhodnutie o nesplnení požiadaviek v prípade jednej znečisťujúcej látky.

Ak sa prijalo kladné rozhodnutie pre jednu znečisťujúcu látku, toto rozhodnutie sa nemôže zmeniť v dôsledku výsledku žiadnych doplňujúcich skúšok, aby sa dosiahlo rozhodnutie pre ostatné znečisťujúce látky.

Ak sa neprijalo kladné rozhodnutie pre všetky znečisťujúce látky a ak sa neprijalo zamietavé rozhodnutie pre žiadnu znečisťujúcu látku, vykoná sa skúška s iným motorom (pozri obrázok 1).

Ak sa neprijalo žiadne rozhodnutie, výrobca sa môže kedykoľvek rozhodnúť zastaviť skúšky. V takom prípade sa zaznamená zamietavé rozhodnutie.

Obrázok 1
Schéma skúšky zhody výroby