EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0543-20190326

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/2019-03-26

02011R0543 — SK — 26.03.2019 — 026.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

(Ú. v. ES L 157 15.6.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 726/2011 z 25. júla 2011,

  L 194

25

26.7.2011

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 898/2011 zo 7. septembra 2011,

  L 231

11

8.9.2011

 M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 996/2011 zo 7. októbra 2011,

  L 264

25

8.10.2011

 M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1020/2011 zo 14. októbra 2011,

  L 270

14

15.10.2011

 M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1095/2011 z 28. októbra 2011,

  L 283

32

29.10.2011

 M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1325/2011 zo 16. decembra 2011,

  L 335

66

17.12.2011

 M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 72/2012 z 27. januára 2012,

  L 26

26

28.1.2012

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 302/2012 zo 4. apríla 2012,

  L 99

21

5.4.2012

 M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 366/2012 z 27. apríla 2012,

  L 116

10

28.4.2012

 M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 450/2012 z 29. mája 2012,

  L 140

53

30.5.2012

 M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 701/2012 z 30. júla 2012,

  L 203

60

31.7.2012

 M12

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 755/2012 zo 16. augusta 2012,

  L 223

6

21.8.2012

 M13

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 781/2012 z 28. augusta 2012,

  L 232

5

29.8.2012

 M14

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 988/2012 z 25. októbra 2012,

  L 297

9

26.10.2012

 M15

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 353/2013 z 18. apríla 2013,

  L 109

1

19.4.2013

 M16

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M17

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 565/2013 z 18. júna 2013,

  L 167

26

19.6.2013

►M18

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 594/2013 z 21. júna 2013,

  L 170

43

22.6.2013

 M19

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 956/2013 zo 4. októbra 2013,

  L 263

9

5.10.2013

 M20

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 979/2013 z 11. októbra 2013,

  L 272

35

12.10.2013

 M21

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 443/2014 z 30. apríla 2014,

  L 130

41

1.5.2014

 M22

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014,

  L 145

5

16.5.2014

 M23

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1139/2014 z 27. októbra 2014,

  L 307

34

28.10.2014

 M24

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/678 z 29. apríla 2015,

  L 111

24

30.4.2015

 M25

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2000 z 9. novembra 2015,

  L 292

4

10.11.2015

 M26

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2244 z 3. decembra 2015,

  L 318

23

4.12.2015

 M27

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/674 z 29. apríla 2016,

  L 116

23

30.4.2016

 M28

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2097 z 30. novembra 2016,

  L 326

9

1.12.2016

►M29

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017,

  L 138

4

25.5.2017

 M30

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017,

  L 171

113

4.7.2017

►M31

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/428 z 12. júla 2018,

  L 75

1

19.3.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 299, 17.11.2011, s.  13 (543/2011)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 162, 27.6.2015, s.  103 (499/2014)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleninyHLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.  Týmto nariadením sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

Hlavy II a III tohto nariadenia sa však uplatňujú len na výrobky sektora ovocia a zeleniny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a na takéto výrobky určené výlučne na spracovanie.

2.  Pojmy používané v nariadení (ES) č. 1234/2007 majú pri použití v tomto nariadení rovnaký význam, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

▼M29 —————

▼BHLAVA II

KLASIFIKÁCIA VÝROBKOVKAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 3

Obchodné normy, držitelia

1.  Požiadavky článku 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 predstavujú všeobecnú obchodnú normu. Údaje o všeobecnej obchodnej norme sú ustanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Ovocie a zelenina, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, musí spĺňať všeobecnú obchodnú normu. V prípadoch, keď je držiteľ schopný preukázať, že výrobky spĺňajú všetky platné normy prijaté Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK/OSN), vychádza sa z predpokladu, že výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.

2.  Osobitné obchodné normy uvedené v článku 113 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú ustanovené v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o tieto výrobky:

a) jablká,

b) citrusové plody,

c) kivi,

d) šaláty, endívia a eskariol,

e) broskyne a nektárinky,

f) hrušky,

g) jahody,

h) zeleninová paprika,

i) stolové hrozno,

j) rajčiaky.

3.  Na účely článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je držiteľom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vo fyzickom vlastníctve príslušné výrobky.

Článok 4

Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem

1.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem nevyžaduje v prípade týchto výrobkov:

a) za predpokladu, že sú zreteľne označené textom „určené na spracovanie“ alebo „na použitie ako krmivo pre zvieratá“ alebo iným rovnocenným textom, výrobkov:

i) určených na priemyselné spracovanie alebo

ii) určených na použitie ako krmivo pre zvieratá alebo na iné nepotravinárske použitie;

b) výrobkov, ktoré výrobca v mieste svojho podniku prevedie na spotrebiteľov na ich osobnú spotrebu;

▼M18

c) výrobkov, ktoré boli uznané v rozhodnutí Komisie prijatom na žiadosť členského štátu v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 ako výrobky daného regiónu, ktoré sa predávajú prostredníctvom maloobchodného predaja daného regiónu alebo vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch daného členského štátu na uspokojenie zaužívanej tradičnej miestnej spotreby;

▼B

d) výrobkov, ktoré boli orezané alebo nakrájané a tak „pripravené na priamu konzumáciu“ alebo „pripravené na varenie“.

e) výrobkov predávaných ako jedlé klíčky po vyklíčení semien rastlín zaradené medzi ovocie a zeleninu podľa článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a časti IX prílohy I k uvedeného nariadeniu.

2.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem v danej výrobnej oblasti nevyžaduje pri týchto výrobkoch:

a) výrobky, ktoré pestovateľ predáva alebo dodáva do miest úpravy a balenia alebo do skladovacích zariadení, alebo ktoré sa z jeho podniku prepravujú do takýchto miest, a

b) výrobky prepravované zo skladovacích zariadení do miest úpravy a balenia.

3.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu členské štáty oslobodiť od osobitných obchodných noriem výrobky ponúkané na maloobchodný predaj spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu a označené nápisom „výrobok určený na spracovanie“ alebo akýmkoľvek iným rovnocenným textom a určené na iné spracovanie ako spracovanie uvedené v odseku 1 písm. a) bode i) tohto článku.

4.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty môžu oslobodiť od obchodných noriem výrobky, ktoré výrobca predáva na trhoch vyhradených len pre výrobcov v rámci danej oblasti výroby vymedzenej členskými štátmi priamo konečnému spotrebiteľovi na osobné použitie.

5.  Odchylne od čl. 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o osobitné obchodné normy, ovocie a zelenina iné ako extra triedy v štádiách nasledujúcich po odoslaní môžu vykazovať miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia a mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

6.  Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie všeobecných obchodných noriem nevyžaduje v prípade týchto výrobkov:

a) nepestované huby s číselným znakom KN 0709 59 ,

b) kapary s číselným znakom KN 0709 90 40 ,

c) horké mandle s číselným znakom KN 0802 11 10 ,

d) vylúpané mandle s číselným znakom KN 0802 12 ,

e) vylúpané lieskové orechy s číselným znakom KN 0802 22 ,

f) vylúpané vlašské orechy s číselným znakom KN 0802 32 ,

g) píniové oriešky s číselným znakom KN 0802 90 50 ,

h) pistácie s číselným znakom KN 0802 50 00 ,

i) makadamové orechy s číselným znakom KN 0802 60 00 ,

j) pekanové orechy s číselným znakom KN ex 0802 90 20 ,

k) ostatné orechy s číselným znakom KN 0802 90 85 ,

l) sušené plantajny s číselným znakom KN 0803 00 90 ,

m) sušené citrusy s číselným znakom KN 0805 ,

n) zmesi z tropických orechov s číselným znakom KN 0813 50 31 ,

o) zmesi z ostatných orechov s číselným znakom KN 0813 50 39 ,

p) šafran s číselným znakom KN 0910 20 .

7.  Príslušnému orgánu členského štátu sa predloží dôkaz o tom, že výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy ods. 1 písm. a) a ods. 2, spĺňajú ustanovené podmienky, najmä v súvislosti s ich plánovaným použitím.

Článok 5

Informačné náležitosti

1.  Informačné náležitosti požadované podľa tejto kapitoly sú čitateľne a zreteľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu, buď nezmazateľne vytlačené na priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená.

2.  V prípade voľne loženého tovaru a tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku sa informačné náležitosti uvedené v odseku 1 zapíšu do sprievodného dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku.

3.  V prípade zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES ( 1 ) si dodržiavanie obchodných noriem vyžaduje, aby informačné náležitosti boli k dispozícií pred realizáciou nákupu.

4.  Na faktúrach a sprievodných dokladoch s výnimkou potvrdenky pre spotrebiteľa sa uvádza názov a krajina pôvodu výrobkov a prípadne trieda, odroda alebo obchodný druh, ak sa to požaduje v osobitnej obchodnej norme, alebo skutočnosť, že sú určené na spracovanie.

Článok 6

Informačné náležitosti vo fáze maloobchodného predaja

1.  Vo fáze maloobchodného predaja sú informačné náležitosti vyžadované v tejto kapitole čitateľné a zreteľné. Výrobky sa môžu ponúkať na predaj, pokiaľ maloobchodný predajca vystaví v tesnej blízkosti tovaru viditeľné a čitateľné údaje uvádzajúce krajinu pôvodu a prípadne triedu a odrodu alebo obchodný druh takým spôsobom, ktorý nezavádza spotrebiteľa.

2.  V prípade výrobkov v spotrebiteľskom balení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 2 ), sa okrem všetkých informácií ustanovených v obchodných normách uvedie aj čistá hmotnosť. V prípade výrobkov, ktoré sa predávajú na kusy sa však neuplatní požiadavka uvádzať čistú hmotnosť, ak počet položiek možno zreteľne vidieť a ľahko spočítať zvonku, alebo ak je počet uvedený na označení.

▼M31

Článok 7

Zmesi

1.  Predajné obaly čistej hmotnosti, ktorá nepresahuje 5 kg, obsahujúce zmesi rôznych druhov ovocia, zeleniny alebo ovocia a zeleniny sa povoľujú za predpokladu, že:

a) výrobky sú jednotnej kvality a každý príslušný výrobok spĺňa príslušnú osobitnú obchodnú normu, alebo všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ pre konkrétny výrobok neexistuje osobitná obchodná norma,

b) obal je náležite označený v súlade s touto kapitolou a

c) zmes nezavádza spotrebiteľa.

2.  Požiadavky v odseku 1 písm. a) sa neuplatňujú na výrobky v zmesi, ktoré nie sú výrobkami sektora ovocia a zeleniny podľa článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 3 ).

3.  Pokiaľ výrobky v zmesi pochádzajú z viacerých členských štátov alebo z tretích krajín, môžu byť celé názvy krajín pôvodu prípadne nahradené jedným z týchto označení:

a) „zmes ovocia z EÚ“, „zmes zeleniny z EÚ“ alebo „zmes ovocia a zeleniny z EÚ“,

b) „zmes ovocia z krajín mimo EÚ“, „zmes zeleniny z krajín mimo EÚ“ alebo „zmes ovocia a zeleniny z krajín mimo EÚ“,

c) „zmes ovocia pochádzajúca z EÚ a krajín mimo EÚ“, „zmes zeleniny pochádzajúca z EÚ a krajín mimo EÚ“ alebo „zmes ovocia a zeleniny pochádzajúca z EÚ a krajín mimo EÚ“.

▼BKAPITOLA II

Kontroly zhody s obchodnými normamiOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá kontroly zhody, čo znamená kontroly vykonávané na ovocí a zelenine vo všetkých fázach predaja s cieľom overiť, či spĺňajú obchodné normy a iné ustanovenia tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 9

Koordinačné orgány a kontrolné orgány

1.  Každý členský štát určí:

a) jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu a kontakty v oblastiach upravených v tejto kapitole, ďalej len „koordinačný orgán“, a

b) kontrolný orgán alebo orgány zodpovedné za uplatňovanie tejto kapitoly, ďalej len „kontrolné orgány“.

Koordinačné orgány a kontrolné orgány uvedené v prvom pododseku môžu byť verejné alebo súkromné. Členské štáty sú však za ne v každom prípade zodpovedné.

2.  Členské štáty Komisii oznámia:

a) názov, poštovú a e-mailovú adresu koordinačného orgánu, ktorý určili podľa odseku 1 písm. a),

b) názov, poštovú a e-mailovú adresu kontrolných orgánov, ktoré určili podľa odseku 1 písm. b) a

c) presný opis príslušných oblastí činnosti kontrolných orgánov, ktoré určili.

3.  Koordinačným orgánom môže byť kontrolný orgán alebo jeden z kontrolných orgánov, alebo akýkoľvek iný orgán určený podľa odseku 1.

4.  Komisia verejne sprístupní zoznam koordinačných orgánov určených členskými štátmi spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 10

Databáza obchodníkov

1.  Členské štáty zostavia databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou, v ktorej budú za podmienok ustanovených v tomto článku uvedení obchodníci zapojení do predaja ovocia a zeleniny, pre ktoré sa ustanovili normy podľa článku 113 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Členské štáty môžu na tento účel použiť akúkoľvek inú databázu alebo databázy, ktoré sa už vytvorili na iné účely.

2.  Na účel tohto nariadenia „obchodník“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá:

a) má v držbe ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, s cieľom:

i) vystaviť alebo ponúkať ich na predaj,

ii) predávať ich alebo

iii) akýmkoľvek iným spôsobom ich uvádzať na trh alebo

b) skutočne vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v písm. a), pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy.

Činnosti uvedené v písm. a) prvého pododseku zahŕňajú:

a) predaj na diaľku cez internet alebo iným spôsobom,

b) uvedené činnosti, ktoré fyzická alebo právnická osoba vykonáva vo svojom mene alebo v mene tretej strany, a

c) uvedené činnosti vykonané v Únii a/alebo prostredníctvom vývozu do tretích krajín a/alebo dovozu z tretích krajín.

3.  Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa uvedení obchodníci zahrnú alebo nezahrnú do databázy:

a) obchodníci, ktorých činnosti sú oslobodené od povinnosti dodržiavať obchodné normy podľa článku 4 a

b) fyzické alebo právnické osoby, ktorých činnosti v sektore ovocia a zeleniny sú obmedzené buď na prepravu tovaru alebo na predaj v maloobchodnej fáze.

4.  V prípadoch, keď sa databáza obchodníkov skladá z viacerých rozdielnych prvkov, koordinačný orgán zabezpečí, aby databáza, jej prvky a ich aktualizácia boli jednotné. Aktualizácia databázy sa vykonáva najmä pomocou údajov získaných pri kontrolách zhody.

5.  Databáza pri každom obchodníkovi obsahuje:

a) registračné číslo, meno a adresu,

b) informácie potrebné jeho klasifikáciu do jednej z rizikových kategórií uvedených v článku 11 ods. 2, najmä jeho pozíciu v obchodnom reťazci a informácie týkajúce sa dôležitosti spoločnosti,

c) informácie týkajúce sa zistení z predchádzajúcich kontrol každého obchodníka,

d) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné na účely kontroly, ako informácie týkajúce sa existencie systému záruky kvality alebo systému samokontroly, ktorý súvisí s dodržiavaním obchodných noriem.

Aktualizácia databázy sa vykonáva najmä pomocou údajov získaných pri kontrolách zhody.

6.  Obchodníci poskytujú informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na zostavenie a aktualizáciu databázy. Členské štáty určia podmienky, za ktorých obchodníci, ktorí nemajú sídlo na ich území, avšak na ňom obchodujú, budú zaradení do ich databázy.Oddiel 2

Kontroly zhody vykonávané členskými štátmi

Článok 11

Kontroly zhody

1.  Členské štáty zabezpečia selektívne a primerane časté vykonávanie kontrol zhody na základe analýzy rizík, aby sa zaistilo dodržiavanie obchodných noriem a iných ustanovení tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Kritériá na posúdenie rizík zahŕňajú existenciu osvedčenia o zhode, ktoré sa uvádza v článku 14 a ktoré vydal príslušný orgán tretej krajiny, kde boli kontroly zhody schválené podľa článku 15. Existencia takéhoto osvedčenia sa považuje za faktor, ktorý znižuje riziko nedodržiavania noriem.

Kritéria na posúdenie rizík môžu zahŕňať aj:

a) charakter výrobku, dobu výroby, cenu výrobku, počasie, balenie a manipuláciu, podmienky skladovania, krajinu pôvodu, spôsob prepravy alebo objem zásielky,

b) veľkosť podniku obchodníkov, ich pozíciu v obchodnom reťazci, objem alebo hodnotu výrobkov, ktoré predávajú, sortiment výrobkov, oblasť dodávky alebo druh vykonávanej podnikateľskej činnosti, ako napr. skladovanie, triedenie, balenie alebo predaj,

c) zistenia z predchádzajúcich kontrol vrátane počtu a druhu zistených nedostatkov, obvyklej kvality predávaných výrobkov, úrovne používaného technického vybavenia,

d) spoľahlivosť obchodníkových systémov zaistenia kvality alebo systémov samokontroly týkajúcich sa dodržiavania obchodných noriem,

e) miesto, kde kontrola prebieha, najmä pokiaľ ide o miesto prvého vstupu do Únie, alebo miesto, kde sa výrobky balia alebo nakladajú,

f) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu poukazovať na riziko nedodržiavania noriem.

2.  Analýza rizík je založená na informáciách uvedených v databáze obchodníkov, uvedenej v článku 10, a klasifikuje obchodníkov do rizikových kategórií.

Členské štáty vopred ustanovia:

a) kritéria posúdenia rizika nedodržiavania obchodných noriem pri zásielkach,

b) na základe analýzy rizík pre každú rizikovú kategóriu minimálny podiel obchodníkov alebo zásielok a/alebo množstiev, pri ktorých sa vykonajú kontroly zhody.

Členské štáty sa môžu na základe analýzy rizík rozhodnúť, že nevykonajú selektívne kontroly pri výrobkoch, na ktoré sa nevzťahujú osobitné obchodné normy.

3.  Pokiaľ sa pri kontrolách zistia výrazné nezrovnalosti, zvýšia členské štáty periodicitu kontrol, ktoré sa týkajú obchodníkov, výrobkov, pôvodu alebo iných parametrov.

4.  Obchodníci poskytnú kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za potrebné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol zhody.

Článok 12

Schválení obchodníci

1.  Členské štáty môžu povoliť obchodníkom, ktorí patria do kategórie s najnižším rizikom a poskytujú osobitné záruky dodržiavania obchodných noriem, aby vo fáze odosielania na každé balenie umiestnili označenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe II, a/alebo aby podpísali osvedčenie o zhode podľa článku 14.

2.  Povolenie sa udeľuje na dobu aspoň jedného roku.

3.  Obchodníci, ktorí túto možnosť využijú:

a) majú kontrolných pracovníkov, ktorí absolvovali školenie schválené členskými štátmi,

b) majú vhodné zariadenie na prípravu a balenie výrobkov,

c) sa zaväzujú vykonávať kontrolu zhody tovaru, ktorý odosielajú, a viesť register, do ktorého zaznamenávajú všetky vykonané kontroly.

4.  Ak oprávnený obchodník už nespĺňa požiadavky na povolenie, členský štát povolenie odoberie.

5.  Bez ohľadu na odsek 1, oprávnení obchodníci môžu až do vyčerpania zásob aj naďalej používať vzory, ktoré boli ►M18  21. júna 2011 ◄ v súlade s nariadením (ES) č. 1580/2007.

Povolenia udelené obchodníkom pred ►M18  22. júnom 2011 ◄ aj naďalej platia na obdobie, na ktoré boli udelené.

Článok 13

Prijatie vyhlásení colnými orgánmi

1.  Colné orgány môžu prijať iba vývozné vyhlásenia a/alebo vyhlásenia o prepustení do voľného obehu v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné normy, pokiaľ:

a) je k tovaru priložené osvedčenie o zhode, alebo

b) príslušný kontrolný orgán oznámil colnému orgánu, že pre príslušné zásielky sa vydalo osvedčenie o zhode, alebo

c) príslušný kontrolný orgán oznámil colnému orgánu, že pre príslušné zásielky nevydal osvedčenie o zhode, pretože tieto zásielky sa nemusia na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 11 ods. 1 kontrolovať.

Nie sú tým dotknuté kontroly zhody, ktoré členský štát môže vykonať podľa článku 11.

2.  Odsek 1 platí aj v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma uvedená v časti A prílohy I, a výrobkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), pokiaľ to príslušný členský štát považuje za nevyhnutné vzhľadom na analýzu rizík uvedenú v článku 11 ods. 1.

Článok 14

Osvedčenie o zhode

1.  Osvedčenia o zhode môže vydať príslušný orgán ako potvrdenie, že príslušné výrobky spĺňajú príslušnú obchodnú normu (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie na použitie zo strany príslušných orgánov v Únie je ustanovené v prílohe III.

Namiesto osvedčení vydaných príslušnými orgánmi v Únii môžu tretie krajiny uvedené v článku 15 ods. 4 použiť svoje vlastné osvedčenia pod podmienkou, že obsahujú informácie, ktoré sú minimálne rovnocenné s tými, ktoré obsahuje osvedčenie Únie. Komisia sprístupní vzory takýchto osvedčení tretích krajín spôsobom, ktorý uzná za vhodný.

2.  Tieto osvedčenia sa môžu vydávať buď v papierovom formáte s vlastnoručným podpisom alebo v overenej elektronickej forme s overeným elektronickým podpisom.

3.  Každé osvedčenie musí byť opatrené pečiatkou príslušného orgánu a podpísané osobou alebo osobami, ktoré sú na to splnomocnené.

4.  Osvedčenie musí byť vydané aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

5.  Každé osvedčenie musí byť označené poradovým číslom, podľa ktorého je možné ho identifikovať. Príslušný orgán si ponechá kópiu každého vydaného osvedčenia.

6.  Bez ohľadu na prvý pododsek odseku 1, členské štáty môžu až do vyčerpania zásob aj naďalej používať osvedčenia, ktoré boli 30. júna 2009 v súlade s nariadením (ES) č. 1580/2007.Oddiel 3

Kontroly zhody vykonávané tretími krajinami

Článok 15

Schvaľovanie kontrol zhôd vykonaných tretími krajinami pred dovozom do Únie

▼M18

1.  Na žiadosť tretej krajiny môže Komisia schváliť kontroly zhody s obchodnými normami v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré táto tretia krajina vykonáva pred dovozom do Únie.

▼B

2.  Schválenie uvedené v odseku 1 môže byť udelené tretím krajinám, ak sú v prípade výrobkov vyvážaných do Únie splnené obchodné normy Únie alebo normy, ktoré sú s nimi aspoň rovnocenné.

V tomto schválení sa uvedie oficiálny orgán v tretej krajine, ktorý zodpovedá za kontrolu uvedenú v odseku 1. Tento orgán je zodpovedný za styk s Úniou. V schválení sa uvedú aj kontrolné orgány tretej krajiny zodpovedné za samotné kontroly.

Toto schválenie sa môže vzťahovať iba na výrobky, ktoré majú pôvod v danej tretej krajine, a môže byť obmedzené na určité výrobky.

3.  Kontrolné orgány tretej krajiny sú oficiálnymi orgánmi, alebo sú oficiálne uznané orgánom uvedeným v odseku 2, ktoré poskytujú uspokojivé záruky a disponujú potrebným personálom, vybavením a priestormi potrebnými na vykonávanie kontrol v súlade s metódami uvedenými v článku 17 ods. 1 alebo v súlade s rovnocennými metódami.

4.  Tretie krajiny, ktorých kontroly zhody boli schválené podľa tohto článku, a príslušné výrobky sú uvedené v prílohe IV.

Komisia sprístupní údaje o príslušných úradných orgánoch a kontrolných orgánoch spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 16

Pozastavenie schválenia kontrol zhody

Komisia môže pozastaviť schválenie kontrol zhody, ak sa zistí, že vo výraznom počte zásielok a/alebo množstiev, tovar nezodpovedá informáciám uvedeným v osvedčeniach o zhode vystaveným kontrolnými orgánmi tretej krajiny.Oddiel 4

Kontrolné metódy

Článok 17

Kontrolné metódy

1.  Kontroly zhody ustanovené v tejto kapitole, s výnimkou kontrol v mieste maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi, sa vykonávajú, ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, v súlade s kontrolnými metódami ustanovenými v prílohe V.

Členské štáty ustanovia osobitný program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja konečným spotrebiteľom.

2.  Ak inšpektori zistia, že tovar je v zhode s obchodnými normami, kontrolný orgán môže vystaviť osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III.

3.  Ak tovar nespĺňa normy, kontrolný orgán vystaví nález o nezhode určený na vedomie obchodníkovi alebo jeho zástupcom. Tovar, pre ktorý bol vystavený nález o nezhode, nesmie byť premiestnený bez povolenia kontrolného orgánu, ktorý vydal uvedený nález. Uvedené povolenie môže byť podmienené dodržaním podmienok určených kontrolným orgánom.

Obchodníci sa môžu rozhodnúť uviesť všetok tovar alebo určitú jeho časť do stavu zhody. Tovar uvedený do stavu zhody sa nesmie predávať predtým, ako sa príslušný kontrolný orgán všetkými vhodnými prostriedkami neuistí, že uvedený tovar je naozaj v zhode. Príslušný kontrolný orgán prípadne vystaví osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III, pre zásielku alebo jej časť až potom, ako bol tovar uvedený do stavu zhody.

Ak kontrolný orgán súhlasí s požiadavkou obchodníka uviesť tovar do stavu zhody v inom členskom štáte, ako v štáte, v ktorom sa vykonala kontrola, pri ktorej sa zistila nezhoda, obchodník oznámi príslušnému kontrolnému orgánu v členskom štáte určenia zásielku, ktorá nespĺňa normu. Členský štát, ktorý vydá nález o nezhode, zašle kópiu uvedeného nálezu o nezhode ostatným dotknutým členským štátom vrátane členského štátu určenia nezhodnej zásielky.

Ak nie je možné uviesť tovar do stavu zhody ani ho odoslať na krmivo pre zvieratá, priemyselné spracovanie alebo akékoľvek iné nepotravinárske použitie, kontrolný orgán môže, ak je to potrebné, požiadať obchodníkov, aby prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné výrobky nepredávali.

Obchodníci dodajú všetky informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na uplatňovanie tohto odseku.Oddiel 5

Oznámenia

Článok 18

Oznámenia

1.  Členský štát, v ktorom sa zistilo, že zásielka z iného členského štátu nevyhovuje obchodným normám z dôvodu chýb alebo znehodnotenia, ktoré sa mohli zistiť v čase balenia, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Komisii a členským štátom, ktorých by sa mohla týkať.

2.  Členský štát, v ktorom bolo zamietnuté uvoľnenie tovaru z tretej krajiny do voľného obehu z dôvodu nezhody s obchodnými normami, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Komisii, členským štátom, ktorých by sa mohla týkať, a príslušnej tretej krajine uvedenej v prílohe IV.

3.  Členské štáty oznámia Komisii svoje ustanovenia v oblasti systémov kontroly a analýzy rizík. Informujú Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach uvedených systémov.

4.  Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom súhrnné výsledky kontrol vykonaných vo všetkých štádiách predaja v danom roku do 30. júna nasledujúceho roku.

5.  Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa uskutočnia prostriedkami, ktoré spresní Komisia.HLAVA III

ORGANIZÁCIE VÝROBCOVKAPITOLA I

Požiadavky a uznávanie

▼M29 —————

▼BOddiel 4

Skupiny výrobcov

Článok 36

Predkladanie plánov na získanie uznania

1.  Právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu predloží plán na získanie uznania uvedený v článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má tento subjekt sídlo.

2.  Členské štáty ustanovia:

a) minimálne kritériá, ktoré právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu musí splniť, aby mohla predložiť plán na získanie uznania,

b) pravidlá týkajúce sa zostavovania návrhu, obsahu a vykonávania plánov na získanie uznania,

c) obdobie, počas ktorého je bývalému členovi organizácie výrobcov zakázané stať sa členom skupiny výrobcov po odchode z organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkami, pre ktoré bola táto organizácia výrobcov uznaná, a

d) administratívne postupy schvaľovania, monitorovania a plnenia plánov na získanie uznania, a

▼M8

e) pravidlá, ktorých cieľom je predísť tomu, aby výrobca využíval pomoc Únie pre skupiny výrobcov dlhšie ako 5 rokov.

▼B

Článok 37

Obsah plánov na získanie uznania

Návrh plánu na získanie uznania obsahuje aspoň:

a) opis začiatočnej situácie, najmä pokiaľ ide o počet členov-výrobcov, obsahujúci úplné údaje o členoch, výrobe vrátane hodnoty predávanej výroby, predaji a infraštruktúre, ktorú má skupina výrobcov k dispozícii, vrátane infraštruktúry vo vlastníctve jednotlivých členov skupiny výrobcov,

b) navrhovaný dátum začatia vykonávania plánu a jeho trvanie, ktoré nesmie byť dlhšie ako päť rokov, a

c) činnosti a investície, ktoré sa musia realizovať s cieľom dosiahnuť uznanie.

▼M8

Investície uvedené v písmene c) odseku 1 nezahŕňajú investície uvedené v prílohe Va.

▼B

Článok 38

Schvaľovanie plánov na získanie uznania

▼M8

1.  Príslušný orgán členského štátu prijme jedno z troch rozhodnutí uvedených v odseku 3 do troch mesiacov od doručenia plánu na získanie uznania, ku ktorému sú priložené všetky sprievodné doklady. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu.

▼B

2.  Členské štáty môžu prijať dodatočné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti operácií a výdavkov v rámci plánov na získanie uznania vrátane pravidiel oprávnenosti investícií na účel dosiahnutia súladu skupín výrobcov s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov uvedenými v článku 125b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

▼M8

3.  Po kontrolách zhody uvedených v článku 111 príslušný orgán členského štátu podľa potreby:

a) predbežne prijme plán a udelí predbežné uznanie,

b) požiada o zmeny plánu, vrátane zmien týkajúcich sa jeho trvania. Členský štát posúdi najmä, či navrhované fázy nie sú neprimerane dlhé a požiada o úpravy v prípade, ak skupina výrobcov mohla splniť kritériá na získanie uznania za organizáciu výrobcov pred koncom päťročného obdobia uvedeného v článku 125e ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007;

c) zamietne plán, a to najmä v tom prípade, keď právnické osoby alebo ich jasne vymedzené časti, ktoré žiadajú o predbežné uznanie za skupiny výrobcov, už spĺňajú kritéria na získanie uznania za organizáciu výrobcov.

Predbežné prijatie plánu môže byť podľa potreby udelené len vtedy, ak sa do plánu zapracovali zmeny požadované podľa písmena b).

▼M8

4.  Príslušný orgán členského štátu oznámi Komisii do 1. júla každého daného roka rozhodnutia o dočasnom prijatí plánov na získanie uznania a finančné dôsledky týchto plánov, pričom použije vzory stanovené v prílohe Vb.

5.  Po tom, čo sa stanovia koeficienty prideľovania uvedené v druhom pododseku článku 47 ods. 4, príslušný orgán členského štátu poskytne dotknutým skupinám výrobcov možnosť upraviť alebo stiahnuť ich plán na získanie uznania. Ak skupina výrobcov nestiahne svoj plán, príslušný orgán takýto plán definitívne prijme s výhradou takých úprav, ktoré daný príslušný orgán môže považovať za potrebné.

6.  Príslušný orgán členského štátu o rozhodnutiach uvedených v odsekoch 3 a 5 informuje právny subjekt alebo jasne vymedzenú časť právneho subjektu.

▼B

Článok 39

Vykonávanie plánov na získanie uznania

1.  Plán na získanie uznania sa vykonáva v jednoročných obdobiach so začiatkom od 1. januára. Členské štáty môžu skupinám výrobcov povoliť rozdeliť tieto jednoročné segmenty na polročné obdobia.

Prvý rok vykonávania v súlade s navrhovaným dátumom uvedeným v článku 37 písm. b) plán na získanie uznania začne:

a) 1. januára po dátume jeho prijatia príslušným orgánom členského štátu alebo

b) prvý kalendárny deň po dátume jeho prijatia.

Prvý rok vykonávania plánu na získanie uznania sa v každom prípade končí 31. decembra toho istého roku.

▼M8

2.  Členské štáty stanovia podmienky, za ktorých môžu skupiny výrobcov požiadať o zmeny plánov počas ich vykonávania. K uvedeným požiadavkám sa priložia všetky potrebné sprievodné doklady.

Členské štáty určia podmienky, za ktorých možno plány na získanie uznania meniť a dopĺňať počas jednoročného alebo polročného obdobia bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu členského štátu. Uvedené zmeny sú oprávnené na získanie pomoci, len ak ich skupina výrobcov okamžite oznámi príslušnému orgánu členského štátu.

Príslušný orgán členského štátu môže povoliť skupinám výrobcov, aby počas daného roka alebo za daný rok zvýšili celkovú sumu výdavkov stanovenú v pláne na získanie uznania o maximálne 5 % pôvodne schválenej sumy alebo aby ju znížili o maximálny percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, v oboch prípadoch za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele plánu na získanie uznania a že celkové výdavky Únie na úrovni dotknutého členského štátu neprekročia sumu príspevku Únie prideleného danému členskému štátu v súlade s článkom 47 ods. 4

V prípade zlúčenia skupín výrobcov, ako sa uvádza v článku 48, sa 5 % limit uplatňuje na celkovú sumu výdavkov stanovenú v plánoch na získanie uznania zlučujúcich sa skupín výrobcov.

▼B

3.  Príslušný orgán členského štátu rozhodne o zmenách plánov po zvážení poskytnutých dôkazov do troch mesiacov od prijatia žiadosti o zmenu. Ak sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu, žiadosť sa pokladá za zamietnutú. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu.

Článok 40

Žiadosti o uznanie ako organizácia výrobcov

1.  Skupiny výrobcov, ktoré vykonávajú plán na získanie uznania, môžu kedykoľvek predložiť žiadosť o uznanie podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007. Takéto žiadosti sa v každom prípade predložia pred koncom prechodného obdobia uvedeného v článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.  Od dátumu podania takejto žiadosti môže predmetná skupina predložiť návrh operačného programu podľa článku 63.

Článok 41

Hlavné činnosti skupín výrobcov

1.  Hlavná činnosť skupiny výrobcov sa týka koncentrácie ponuky výrobkov svojich členov, na ktoré dostala predbežné uznanie, a ich umiestňovania na trhu.

2.  Skupina výrobcov môže predávať výrobky od výrobcov, ktorí nie sú členom skupiny výrobcov, ak má uznanie na uvedené výrobky a pod podmienkou, že ekonomická hodnota uvedenej činnosti je nižšia ako hodnota predávanej výroby vlastných členov skupiny výrobcov a členov iných skupín výrobcov.

Článok 42

Hodnota predávanej výroby

1.  Článok 50 ods. 1 až ods. 4 a ods. 7 a prvá veta odseku 6 uvedeného článku sa uplatňujú mutatis mutandis na skupiny výrobcov.

2.  Ak z dôvodov, ktoré boli riadne zdôvodnené členskému štátu a sú mimo zodpovednosti a kontroly skupiny výrobcov, dôjde k zníženiu hodnoty predávanej výroby o minimálne 35 %, celková hodnota predávanej výroby sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % celkovej hodnoty deklarovanej v predchádzajúcej žiadosti alebo žiadostiach o poskytnutie pomoci za posledné jednoročné obdobie, ktorú členský štát overil, a ak v žiadostiach hodnota deklarovaná nebola, hodnoty deklarovanej na začiatku v schválenom pláne na získanie uznania.

3.  Hodnota predávanej výroby sa vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v období, za ktoré sa pomoc požaduje.

Článok 43

Financovanie plánov na získanie uznania

1.  Miery pomoci uvedené v článku 103a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa znížia o polovicu v súvislosti s predávanou výrobou, ktorá presahuje 1 000 000 EUR.

▼C1

2.  Na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vzťahuje ročný strop pre každú skupinu výrobcov vo výške 100 000 EUR.

▼B

3.  Pomoc uvedená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypláca:

a) v ročných alebo polročných splátkach na konci každého jednoročného alebo polročného obdobia na vykonávanie plánu na získanie uznania, alebo

b) v splátkach pokrývajúcich časť jednoročného obdobia, ak plán začína počas jednoročného obdobia alebo ak sa uznanie získa podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred koncom jednoročného obdobia. V uvedenom prípade sa strop uvedený v odseku 2 tohto článku úmerne zníži.

Pri výpočte splátok môžu členské štáty, ak si to vyžadujú kontroly, použiť ako základ predávanú výrobu zodpovedajúcu obdobiu inému, než je obdobie, za ktoré sa vypláca splátka. Rozdiel medzi obdobiami je kratší ako príslušné skutočné obdobie.

4.  Výmenný kurz uplatniteľný na sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 je posledný kurz uverejnený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom obdobia, na ktoré je príslušná pomoc udelená.

Článok 44

Pomoc na investície vyžadované na uznanie

Investície, ktoré sú spojené s vykonávaním plánov na získanie uznania, sú uvedené v článku 37 písm. c) tohto nariadenia a na ktoré sa poskytuje pomoc podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa financujú úmerne k ich použitiu na výrobky členov skupiny výrobcov, ktorej sa udeľuje predbežné uznanie.

Investície, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž pri iných hospodárskych činnostiach skupiny výrobcov, sa vylúčia z pomoci Únie.

▼M8

Investície sa môžu realizovať v jednotlivých podnikoch a/alebo priestoroch členov skupiny výrobcov pod podmienkou, že prispievajú k plneniu cieľov plánu na získanie uznania. Ak člen vystúpi zo skupiny výrobcov, členské štáty zabezpečia, aby bola investícia alebo jej zostatková hodnota vrátená v prípade, ak ešte neuplynulo obdobie amortizácie.

▼B

Článok 45

Žiadosť o poskytnutie pomoci

1.  Skupina výrobcov predloží jedinú žiadosť o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 103a ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 do troch mesiacov od konca každého jednoročného alebo polročného obdobia uvedeného v článku 43 ods. 3 tohto nariadenia. Táto žiadosť obsahuje deklaráciu hodnoty predanej výroby za obdobie, na ktoré sa pomoc žiada.

2.  Žiadosti o poskytnutie pomoci, ktoré sa vzťahujú na polročné obdobia, sa môžu predkladať, len ak sa plán na získanie uznania rozdelí na polročné obdobia, ako sa uvádza v článku 39 ods. 1. Ku všetkým žiadostiam o poskytnutie pomoci sa priloží písomné vyhlásenie skupiny výrobcov o tom, že skupina:

a) spĺňa a bude spĺňať ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia a

b) nečerpala, nečerpá ani nebude čerpať výhody priamo ani nepriamo z duplicitného financovania z prostriedkov Únie alebo vnútroštátnych prostriedkov v prospech opatrení realizovaných na základe jej plánu na získanie uznania, na ktorý sa poskytuje financovanie Únie podľa tohto nariadenia.

3.  Členské štáty stanovia konečný termín vyplatenia pomoci, ktorý v žiadnom prípade nemôže byť neskôr ako šesť mesiacov od prijatia žiadosti.

Článok 46

Oprávnenosť na pomoc

Členské štáty vyhodnotia oprávnenosť skupín výrobcov získať pomoc podľa tohto nariadenia s cieľom stanoviť, či je pomoc riadne odôvodnená, pričom zohľadnia, za akých podmienok a kedy bola akákoľvek predchádzajúca štátna pomoc pridelená organizáciám výrobcov alebo skupinám, z ktorých pochádzajú členovia príslušnej skupiny výrobcov, a všetky presuny členov medzi organizáciami výrobcov a skupinami výrobcov.

▼M8

Článok 47

Príspevok Únie

1.  S výhradou odseku 4 tohto článku príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 dosahuje:

a) 75 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa, a

b) 50 % v ostatných regiónoch.

Členský štát môže vyplatiť svoju vnútroštátnu pomoc ako paušálnu platbu. V žiadosti o poskytnutie pomoci nie je potrebné uviesť dôkazy týkajúce sa využitia tejto pomoci.

2.  Príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, vyjadrený vo forme kapitálového príspevku alebo ekvivalentu kapitálového príspevku, nepresiahne ako podiel oprávnených investičných nákladov:

a) 50 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa, a

b) 30 % v ostatných regiónoch.

Dotknuté členské štáty sa zaväzujú prispieť aspoň 5 % oprávnených investičných nákladov.

Prijímatelia pomoci na oprávnené investičné náklady zaplatia aspoň:

a) 25 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa, a

b) 45 % v ostatných regiónoch.

3.  S výhradou odseku 4 tohto článku príspevok Únie na pomoc podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanoví pre každú skupinu výrobcov na základe hodnoty jej predanej výroby a podlieha týmto pravidlám:

a) v prípade skupín výrobcov v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr sa počas prvých dvoch rokov vykonávania ich plánu na získanie uznania neuplatňuje žiadny strop, v treťom roku vykonávania ich plánu na získanie uznania sa uplatňuje strop vo výške 70 % hodnoty ich predanej výroby, vo štvrtom roku je tento strop 50 % a v piatom roku 20 %;

b) v prípade skupín výrobcov v najvzdialenejších regiónoch Únie uvedených v článku 349 zmluvy alebo na menších ostrovoch v Egejskom mori uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 ( 4 ) je príspevok Únie obmedzený na 25 % hodnoty predanej výroby v prvom roku vykonávania ich plánu na získanie uznania, 20 % v druhom roku, 15 % v treťom roku, 10 % vo štvrtom roku a 5 % v piatom roku.

4.  Celkové výdavky na príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a nariadenia (ES) č. 1234/2007 nesmú byť vyššie ako 10 000 000 EUR za kalendárny rok.

Na základe oznámení uvedených v článku 38 ods. 4 Komisia stanoví koeficienty prideľovania a na základe týchto koeficientov určí celkový dostupný príspevok Únie pre jednotlivé členské štáty ročne. Ak pre daný rok celková suma vyplývajúca z oznámení uvedených v článku 38 ods. 4 neprekračuje maximálnu sumu príspevku Únie, koeficient prideľovania sa stanoví na 100 %.

Príspevok Únie sa pridelí v súlade s koeficientom prideľovania uvedeným v druhom pododseku. Na plány na získanie uznania, ktoré neboli oznámené v súlade s článkom 38 ods. 4, sa nepridelí žiadny príspevok Únie.

Výmenný kurz uplatniteľný na príspevok Únie na jednotlivé členské štáty je posledný kurz, ktorý Európska centrálna banka zverejnila najbližšie pred dátumom stanoveným v článku 38 ods. 4.

▼B

Článok 48

Zlúčenia

1.  Pomoc ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môže poskytnúť alebo sa môže naďalej poskytovať skupinám výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie a ktorí sú výsledkom zlúčenia dvoch alebo viacerých skupín výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie.

2.  Na účely výpočtu pomoci splatnej podľa odseku 1 skupina výrobcov, ktorá je výsledkom zlúčenia, nahradí zlučujúce sa skupiny.

3.  Ak sa zlúčia dve skupiny výrobcov alebo viac skupín výrobcov, nový subjekt preberá práva a povinnosti skupiny výrobcov, ktorá získala predbežné uznanie najskôr.

4.  Ak sa skupina výrobcov, ktorej bolo udelené predbežné uznanie, zlúči s uznanou organizáciou výrobcov, výsledný subjekt už nie je oprávnený na predbežné uznanie ako skupina výrobcov, ani na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007. K výslednému subjektu sa bude naďalej pristupovať ako k uznanej organizácii výrobcov, ak dodržiava uplatniteľné požiadavky. V prípade potreby organizácia výrobcov požiada o zmenu svojho operačného programu a na tento účel sa uplatňuje článok 29 mutatis mutandis.

Akcie, ktoré skupiny výrobcov vykonávali pred takým zlúčením, sú však naďalej oprávnené na podporu za podmienok stanovených v pláne na získanie uznania.

Článok 49

Dôsledky uznania

1.  Pomoc ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 končí po udelení uznania.

2.  Ak sa predkladá operačný program podľa tohto nariadenia, predmetný členský štát zabezpečí, aby nedošlo k duplicitnému financovaniu opatrení uvedených v pláne na získanie uznania.

3.  Investície spĺňajúce podmienky pre pomoc alebo náklady uvedené v článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môžu previesť na operačné programy za predpokladu, že sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

4.  Členské štáty stanovia obdobie, ktoré začína po vykonaní plánu na získanie uznania, počas ktorého je skupina výrobcov povinná získať uznanie ako organizácia výrobcov. Toto obdobie nesmie prekročiť štyri mesiace.

▼M29 —————

▼BHLAVA V

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M29 —————

▼B

Článok 149

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 sa zrušuje.

Článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa však naďalej uplatňuje do 31. augusta 2011.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenia a prípadne znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIX.

Článok 150

Prechodné ustanovenia

1.  Operačné programy, na ktoré sa vzťahujú výhody článku 203a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, môžu pokračovať do konca za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 1. januárom 2008.

2.  Na účely článku 203a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pravidlá týkajúce sa minimálnych vlastností surovín dodávaných na spracovanie a minimálnych požiadaviek na kvalitu hotových výrobkov, ktoré zostávajú uplatniteľné v súvislosti so surovinami zberanými na území členských štátov, ktoré využívajú prechodné opatrenie uvedené v predmetnom článku, okrem akýchkoľvek príslušných obchodných noriem uvedených v hlave II tohto nariadenia, sú pravidlá uvedené v nariadeniach Komisie uvedených v prílohe XX.

3.  Plány na získanie uznania akceptované podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, pri ktorých sa naďalej využívajú výhody z akceptovania v súlade s článkom 203a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre skupiny výrobcov, ktoré nie sú z členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo po tomto dátume ani nie sú z najvzdialenejších regiónov Únie, ako sa uvádza v článku 349 Zmluvy alebo z menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 ( 5 ), sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 103a ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Plány na získanie uznania akceptované podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, pri ktorých sa využívali výhody z článku 14 ods. 7 uvedeného nariadenia a naďalej sa využívajú výhody z akceptovania podľa článku 203a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 103a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.  Členské štáty prípadne pozmenia svoje národné stratégie najneskôr do 15. septembra 2011 s cieľom:

a) riadne zdôvodniť, aká vzdialenosť sa považuje za značnú podľa článku 50 ods. 7 písm. b),

b) stanoviť maximálny podiel ročných výdavkov v rámci operačného programu, ktorý sa má vynaložiť na akcie súvisiace s environmentálnym obalovým hospodárstvom podľa článku 60 ods. 4 druhého pododseku.

5.  Operačné programy, ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu pokračovať do konca bez toho, aby bolo dodržané maximálne percento ustanovené článkom 60 ods. 4 druhého pododseku.

Článok 151

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M31
PRÍLOHA I

OBCHODNÉ NORMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

ČASŤ A

Všeobecná obchodná norma

Účelom týchto všeobecných obchodných noriem je vymedziť požiadavky na kvalitu ovocia a zeleniny po ich úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

1.    Minimálne požiadavky

S výnimkou povolených odchýlok sú výrobky:

 neporušené,

 zdravé, vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Výrobky musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:

 znášať prepravu a manipuláciu,

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

2.    Minimálne požiadavky na zrelosť

Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté, ale nie nadmerne, a ovocie musí vykazovať uspokojujúcu zrelosť a nesmie byť prezreté.

Vývoj a stav zrelosti výrobkov musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť uspokojivý stupeň zrelosti.

3.    Odchýlka

V každej zásielke sa povoľuje odchýlka desať percent z počtu alebo hmotnosti výrobkov, ktoré nespĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

4.    Označovanie

Na každom obale ( 6 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora (napríklad: ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Pôvod

Úplný názov krajiny pôvodu ( 7 ). V prípade výrobkov pochádzajúcich z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia. V prípade ostatných výrobkov sa názov uvedie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia.

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ B

Osobitné obchodné normy

ČASŤ 1:    OBCHODNÁ NORMA PRE JABLKÁ

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jablká odrôd (kultivary) vypestovaných z Malus domestica Borkh., dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, jablká určené na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jabĺk po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, jablká musia byť:

 neporušené,

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez závažnej sklovitosti s výnimkou odrôd uvedených v dodatku k tejto norme, ktoré sú označené písmenom „V“,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav jabĺk musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Jablká musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Vývoj a stav zrelosti jabĺk musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

S cieľom overiť minimálne požiadavky na zrelosť možno zvážiť viaceré parametre (napr. morfologický aspekt, chuť, pevnosť a refraktometrický index).

C.    Zatriedenie

Jablká sú zaradené do troch tried vymedzených ďalej.

i)    „Extra“ trieda

Jablká v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia mať všetky znaky danej odrody ( 8 ) a mať neporušenú stopku.

Jablká musia vykazovať tieto minimálne plochy vyfarbenia povrchu podľa odrodových znakov:

 3/4 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

 1/2 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

 1/3 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C,

 v prípade farebnej skupiny D nie sú minimálne požiadavky na farbu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú vykazovať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení:

 veľmi malé chyby pokožky,

 veľmi jemná hrdzavitosť ( 9 ), ako:

 

 hnedé škvrny, ktoré nemôžu presahovať mimo stopkovej jamky a nemôžu byť drsné a/alebo

 jemné izolované stopy hrdzavitosti.

ii)    I. trieda

Jablká v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu ( 10 ).

Jablká musia vykazovať tieto minimálne plochy vyfarbenia povrchu podľa odrodových znakov:

 1/2 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

 1/3 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

 1/10 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C,

 v prípade farebnej skupiny D nie sú minimálne požiadavky na farbu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malá chyba vývinu,

 malá chyba vyfarbenia,

 mierne otlačenie nepresahujúce 1 cm2 celkového povrchu a s nezmenenou farbou,

 malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 1 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá spolu nesmie presahovať 0,25 cm2 celkového povrchu,

 jemná hrdzavitosť ( 11 ), ako:

 

 hnedé škvrny, ktoré môžu jemne presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky, ale nemôžu byť drsné, a/alebo

 tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/5 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

 hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/20 celkového povrchu plodu, pričom

 tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nemôžu presiahnuť 1/5 celkového povrchu plodu.

Stopka môže chýbať, ak je zlom čistý a priľahlá pokožka nie je poškodená.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa jablká, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si jablká zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vývinu,

 chyby vyfarbenia,

 mierne otlačenie, ktoré nepresahuje 1,5 cm2 povrchu a môže mať mierne zmenenú farbu,

 chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 2,5 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá spolu nesmie presahovať 1 cm2 celkového povrchu,

 jemná hrdzavitosť ( 12 ), ako:

 

 hnedé škvrny, ktoré môžu presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky a môžu byť mierne drsné, a/alebo

 tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/2 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

 hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/3 celkového povrchu plodu, pričom

 tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nemôžu presiahnuť 1/2 celkového povrchu plodu.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je 60 mm, ak sa určuje veľkosť podľa priemeru alebo 90 g, ak sa určuje veľkosť podľa hmotnosti. Plody menšej veľkosti sú povolené iba v prípade, že dosahujú hodnotu stupňov Brix ( 13 ) rovnú alebo väčšiu ako 10,5° Brix a veľkosť nie je menšia ako 50 mm resp. 70 g.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

a) pri plodoch triedených podľa priečneho priemeru:

 5 mm v prípade plodov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách. Pri jablkách odrôd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 10 mm a

 10 mm v prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách. Pri jablkách odrôd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger môže rozdiel v priemere dosiahnuť 20 mm.

b) pri plodoch triedených podľa hmotnosti:

 V prípade jabĺk „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

 Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

70 – 90

15 g

91 – 135

20 g

136 – 200

30 g

201 – 300

40 g

> 300

50 g

 V prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách:

 Rozsah (g)

Jednotnosť (g)

70 – 135

35

136 – 300

70

> 300

100

Pre plody II. triedy v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách nie sú žiadne požiadavky na jednotnú veľkosť.

Odrody miniatúrnych jabĺk, ktoré sú v dodatku k tejto norme označené písmenom „M“, sú oslobodené od ustanovení týkajúcich sa veľkosti. Tieto miniatúrne odrody musia mať minimálnu hodnotu 12° Brix ( 14 ).

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. Túto odchýlku nemožno rozšíriť na produkty s veľkosťou:

 5 mm alebo viac pod minimálny priemer,

 10 g alebo viac pod minimálnu hmotnosť.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať len jablká rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak sú triedené podľa veľkosti) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes jabĺk zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ sú jednotné z hľadiska kvality a jednotlivé odrody sú jednotné z hľadiska pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenia dužiny alebo povrchu.

B.    Balenie

Jablká musia byť balené tak, aby boli plody náležite chránené. Predovšetkým spotrebiteľské obaly s čistou hmotnosťou nad 3 kg sú dostatočne pevné, aby sa zaistila náležitá ochrana produktov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 15 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Jablká“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody. V prípade zmesi jabĺk zreteľne odlišných odrôd, názvy jednotlivých odrôd.

 Názov odrody možno nahradiť synonymom. Obchodný názov ( 16 ) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

 V prípade mutantov s odrodovou ochranou sa môže základný názov odrody nahradiť názvom tejto odrody. V prípade mutantov s odrodovou ochranou sa názov mutanta môže uviesť len ako doplnenie k základnému názvu odrody.

 Prípadne „Miniatúrna odroda“.

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 17 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd jabĺk rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda

 Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

a) v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálne a maximálne hmotnosti,

b) eventuálne v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v balení.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

Dodatok

Nevyčerpávajúci zoznam odrôd jabĺk

Plody odrôd, ktoré nie sú súčasťou tohto zoznamu, sa musia zatriediť podľa ich odrodových charakteristík.

Niektoré odrody uvedené v tejto tabuľke možno predávať pod obchodnými názvami, pre ktoré sa v jednej alebo viacerých krajinách požaduje udelenie ochrannej známky alebo sa v nich na ne takáto ochranná známka vzťahuje. Účelom prvých troch stĺpcov ďalej uvedenej tabuľky nie je uvádzať takéto ochranné známky. Údaje o známych obchodných známkach, ktoré boli zahrnuté do štvrtého stĺpca, sú len informatívne.

Vysvetlivky:

M

=

miniatúrne odrody

R

=

hrdzavité odrody

V

=

sklovitosť

*

=

mutant bez odrodovej ochrany, ale spojený s registrovanou/chránenou ochrannou známkou, mutanty neoznačené hviezdičkou sú chránené odrodyOdrody

Mutant

Synonymá

Ochranné známky

Skupina sfarbenia

Doplňujúce špecifikácie

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Braeburn

 

 

 

B

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

Joburn

 

Aurora ™, Red Braeburn ™, Southern Rose ™

A

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

Celeste

 

 

B

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

Elshof

 

 

C

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

Red Elstar

 

 

C

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

Valstar

 

 

C

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

Fuji Supreme

 

 

A

V

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

B

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

Galaval

 

 

A

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

Imperial Gala

 

 

B

 

Jugula

 

 

B

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

Natali Gala

 

 

B

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

Royal Beaut

 

 

A

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

Idaredest

 

 

B

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

Dalyrian

 

 

C

 

Decosta

 

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

Jonagored

 

Morren's Jonagored ®

C

 

Jonagored Supra

 

Morren's Jonagored ® Supra ®

C

 

Red Jonaprince

 

Wilton's ®, Red Prince ®

C

 

Rubinstar

 

 

C

 

Schneica

Jonica

 

C

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

Stark Delicious

 

 

A

 

Starking

 

 

C

 

Starkrimson

 

 

A

 

Starkspur

 

 

A

 

Topred

 

 

A

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

Reno 2

 

 

A

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

Pacific Queen ™

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Spartan

 

 

 

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

ČASŤ 2:    OBCHODNÁ NORMA PRE CITRUSOVÉ OVOCIE

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa uplatňuje na citrusové ovocie odrôd (kultivarov) vypestovaných z týchto druhov, ktoré sa majú dodávať spotrebiteľom v čerstvom stave, citrusové ovocie určené na priemyselné spracovanie nie je predmetom tejto normy:

 citróny odrôd vypestovaných z druhu Citrus limon (L.) Burm. f. a ich hybridy,

 mandarínky vypestované z druhu Citrus reticulata Blanco vrátane satsúm (Citrus unshiu Marcow), klementínok (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obyčajných mandarínok (Citrus deliciosa Ten.) a tangerínok (Citrus tangerina Tan.) pestovaných z týchto druhov a ich hybridy,

 pomaranče odrôd vypestovaných z druhu Citrus sinensis (L.) Osbeck a ich hybridy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom normy je vymedziť požiadavky na kvalitu citrusového ovocia po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre jednotlivé triedy a povolené odchýlky, citrusové plody musia byť:

 neporušené,

 bez otlačenia a/alebo nadmerných zacelených vonkajších rezov,

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez známok vysychania a dehydratácie,

 bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav citrusových plodov musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Citrusové plody musia dosiahnuť primeraný stupeň vývinu a zrelosti, pričom sa venuje pozornosť kritériám charakteristickým pre odrodu, čas zberu a oblasť pestovania.

Zrelosť citrusových plodov sa vymedzuje pre každý druh týmito parametrami:

 minimálny obsah šťavy,

 minimálny pomer obsahu cukru/obsahu kyselín ( 18 ),

 vyfarbenie.

Stupeň vyfarbenia je taký, že na konci normálneho vývinu dosiahnu citrusové plody farbu charakteristickú pre odrodu na mieste určenia. 

Minimálny obsah šťavy (v percentách)

Minimálny pomer obsahu cukru/obsahu kyselín

Vyfarbenie

Citróny

20

 

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Ovocie so zeleným (ale nie tmavozeleným) sfarbením je povolené, ak spĺňa minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Satsumy, klementínky, iné odrody mandarínok a ich hybridov

Satsumy

33

6,5:1

Musí byť typické pre odrodu najmenej na jednej tretine povrchu plodu.

Klementínky

40

7,0:1

Iné odrody mandarínok a ich hybridov

33

7,5:1 (1)

Pomaranče

Krvavé pomaranče

30

6,5:1

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Plody so svetlozeleným sfarbením nepresahujúcim pätinu celkového povrchu plodu sa však povoľujú pod podmienkou, že spĺňajú minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Povoľujú sa pomaranče pestované v oblastiach s vysokými teplotami a v podmienkach relatívne vysokej vlhkosti počas obdobia vývinu plodu, ktorých zelené sfarbenie presahuje pätinu povrchu, pokiaľ spĺňajú minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Skupina Navel

33

6,5:1

Iné odrody

35

6,5:1

Mosambi, Sathgudi a Pacitan s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

33

 

Iné odrody s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

45

 

(1)   Pri odrodách mandora a mineola je minimálny pomer obsahu cukru/obsahu kyselín 6,0:1 do konca hospodárskeho roku, ktorý sa začína 1. januára 2023.

Citrusové plody, ktoré spĺňajú tieto požiadavky na zrelosť, môžu byť ošetrené procesom „odzeleňovania“. Toto ošetrenie je povolené, iba ak sa nezmenia prirodzené organoleptické vlastnosti.

C.    Zatriedenie

Citrusové plody sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malé chyby vyfarbenia vrátane slabých popálenín slnečným žiarením,

 malé chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

 malé chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

 malé zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

 malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa citrusové plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si citrusové plody zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vyfarbenia vrátane popálenín slnečným žiarením,

 chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

 chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

 zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

 zacelené povrchové zmeny pokožky,

 zhrubnutá pokožka,

 malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade pomarančov a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priemeru v stredovej časti plodu alebo podľa počtu.

A.    Minimálna veľkosť

Uplatňujú sa tieto minimálne veľkosti:Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

45

Satsumy, iné odrody mandarínok a ich hybridy

45

Klementínky

35

Pomaranče

53

B.    Jednotnosť

Veľkosť citrusových plodov možno určiť podľa jednej z týchto možností:

a) Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

 10 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) < 60 mm

 15 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 60 mm, ale < 80 mm

 20 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 80 mm, ale < 110 mm

 pri plodoch s priemerom ≥ 110 mm sa rozdiel v priemere neobmedzuje.

b) Ak sa použijú kódy veľkosti, musia sa dodržať kódy a rozsahy v tejto tabuľke: 

Kód veľkosti

Priemer (v mm)

Citróny

 

0

79 – 90

 

1

72 – 83

 

2

68 – 78

 

3

63 – 72

 

4

58 – 67

 

5

53 – 62

 

6

48 – 57

 

7

45 – 52

Satsumy, klementínky a iné odrody mandarínok a ich hybridy

 

1 – XXX

78 a viac

 

1 – XX

67 – 78

 

1 alebo 1-X

63 – 74

 

2

58 – 69

 

3

54 – 64

 

4

50 – 60

 

5

46 – 56

 

(1)

43 – 52

 

7

41 – 48

 

8

39 – 46

 

9

37 – 44

 

10

35 – 42

Pomaranče

 

0

92 – 110

 

1

87 – 100

 

2

84 – 96

 

3

81 – 92

 

4

77 – 88

 

5

73 – 84

 

6

70 – 80

 

7

67 – 76

 

8

64 – 73

 

9

62 – 70

 

10

60 – 68

 

11

58 – 66

 

12

56 – 63

 

13

53 – 60

(1)   Veľkosti menšie ako 45 mm sa vzťahujú len na klementínky.

Pokiaľ nie je stanovené inak, jednotnosť vo veľkosti sa dosahuje na základe uvedených stupníc veľkostí takto:

v prípade ovocia vo veľkoobjemových obaloch a ovocia v maloobchodných obaloch s maximálnou čistou hmotnosťou 5 kg, maximálny rozdiel nesmie presiahnuť rozsah, ktorý sa získa zoskupením troch za sebou idúcich veľkostí na stupnici veľkosti.

c) V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a).

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo plody napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: povoľuje sa celková odchýlka 10 percent, pokiaľ ide o počet alebo hmotnosť citrusových plodov zodpovedajúcich veľkosti bezprostredne nad a/alebo pod veľkosťou (alebo veľkosťami, v prípade kombinácie troch rôznych veľkostí), ktorá je uvedená na obale.

V každom prípade odchýlka 10 % platí len pre plody, ktoré nie sú menšie ako tieto minimálne hodnoty:Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

43

Satsumy, iné odrody mandarínok a ich hybridy

43

Klementínky

34

Pomaranče

50

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba citrusové plody rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti, a viditeľne rovnakého stupňa zrelosti a vývoja.

Navyše sa pri „Extra“ triede vyžaduje jednotnosť vyfarbenia.

V maloobchodnom obale však môže byť zabalená zmes citrusových plodov zreteľne odlišných druhov, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každý príslušný druh rovnakej odrody alebo obchodného typu a pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Citrusové plody musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenia dužiny alebo povrchu.

Ak sú plody balené jednotlivo, musí sa použiť papier, ktorý je tenký, suchý, nový a bez zápachu ( 19 ).

Použitie akejkoľvek látky, ktorá môže mať za následok zmenu prirodzených vlastností citrusových plodov, osobitne ich chute alebo vône ( 20 ), je zakázané.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky. Obchodná úprava s krátkymi (nie drevnatými) konárikmi s niekoľkými zelenými listami priliehajúcimi k plodu je však povolená.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 21 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Citróny“, „Mandarínky“ alebo „Pomaranče“, pokiaľ nie je obsah balenia viditeľný zvonku.

 „Zmes citrusových plodov“ alebo ekvivalentný výraz a bežné názvy jednotlivých druhov v prípade zmesi citrusového ovocia zreteľne odlišných druhov.

 V prípade pomarančov názov odrody a/alebo príslušnú skupinu odrôd v prípade „Navel“ a „Valencia“.

 Pokiaľ ide o „Satsumy“ a „Klementínky“, vyžaduje sa bežný názov druhu a názov odrody je nepovinný..

 V prípade ostatných mandarínok a ich hybridov sa vyžaduje názov odrody.

 Pri citrónoch: názov odrody (nepovinný údaj).

 „So semenami“ v prípade klementínok s viac ako 10 semenami.

 „Bez semien“ (nepovinný údaj, bezsemenné citrusové ovocie niekedy môže obsahovať semená).

C.    Pôvod produktu

 Krajina pôvodu ( 22 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

 V prípade zmesi zreteľne odlišných druhov citrusového ovocia rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušného druhu uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť vyjadrená ako:

 

 minimálne a maximálne veľkosti (v mm) alebo

 kód(-y) veľkosti, za ktorými sa môže uviesť minimálna a maximálna veľkosť, alebo

 počet.

 Údaj o konzervačnej látke alebo iných chemických látkach použitých v pozberovej fáze v prípade, že boli použité.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 3:    OBCHODNÁ NORMA PRE PLODY KIVI

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa uplatňuje na plody kivi (známych tiež ako Actinidia) odrôd (kultivarov) vypestovaných z Actinidia Chinensis Planch. a z Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang a A.R. Ferguson, určené na dodanie spotrebiteľom v čerstvom stave, kivi, ktoré je určené na priemyselné spracovanie, nie sú predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu kivi po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, plody kivi musia byť:

 neporušené (ale bez stopky),

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 primerane pevné, nie mäkké, zvraštené ani príliš vodnaté,

 dobre tvarované, dvojité alebo viacforemné plody nie sú predmetom tejto normy,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav plodov kivi musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Minimálne požiadavky na zrelosť

Plody kivi musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Na splnenie týchto požiadaviek musia mať plody pri balení dosiahnutý stupeň zrelosti aspoň 6,2° Brix ( 23 ) alebo priemerný obsah sušiny 15 %, čo umožní dosiahnuť hodnotu 9,5° Brix (23)  pri vstupe do distribučného reťazca.

C.    Zatriedenie

Kivi sú zaradené do týchto troch vymedzených tried.

i)    „Extra“ trieda

Kivi v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť najmenej 0,8.

ii)    I. trieda

Kivi v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malé chyby tvaru (avšak bez vypuklín alebo deformácií),

 malé chyby vyfarbenia,

 malé chyby šupky, pokiaľ celková postihnutá plocha nepresahuje 1 cm2,

 malé „Haywardove švy“ v pozdĺžnej línii a bez zdurenia.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť najmenej 0,7.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa kivi, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Plod musí byť dostatočne pevný a dužina nesmie preukazovať žiadne vážne poškodenia.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si kivi zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vyfarbenia,

 chyby šupky ako malé zacelené trhliny alebo poškriabané či odreté tkanivo pod podmienkou, že celková postihnutá plocha nepresahuje 2 cm2,

 viac výrazných „Haywardových švov“ s ľahkým zdurením,

 mierne otlačenie.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti plodu.

Minimálna hmotnosť je 90 g v „Extra“ triede, 70 g v I. triede a 65 g v II. triede.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

 10 g pri plodoch s hmotnosťou do 85 g,

 15 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 85 g a 120 g,

 20 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 120 g a 150 g,

 40 g pri plodoch s hmotnosťou 150 g alebo viac.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

Plody kivi však nesmú vážiť menej ako 85 g v „Extra“ triede, 67 g v I. triede a 62 g v II. triede.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať len plody kivi rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Plody kivi musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenia dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 24 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Kivi“ a/alebo „Actinídia“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

 Farba dužiny alebo rovnocenné označenie, ak nie je zelená.

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 25 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej a maximálnej hmotnosti plodov.

 Počet kusov (nepovinný údaj).

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na jednotlivých obaloch nemusia byť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú maloobchodné obaly, zreteľne viditeľné z vonkajšej strany a na každom sú uvedené tieto podrobné údaje. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 4:    OBCHODNÁ NORMA PRE ŠALÁTY, ENDÍVIU A ESKARIOL

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na:

 odrody (kultivary) šalátu vypestovaných z:

 

  Lactuca sativa L. var. capitata L. (hlávkový šalát vrátane krehkého a „ľadového“ šalátu),

  Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (rímsky šalát),

  Lactuca sativa L. var. crispa L. (šalát listový),

 krížencov týchto odrôd a

 odrody (kultivary) kučeravej endívie, vyšľachtené z druhu Cichorium endivia L. var. crispum Lam. a

 odrody (kultivary) eskariolu, vypestované z druhu Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave.

Táto norma sa nevzťahuje na produkty určené na priemyselné spracovanie, produkty upravené ako jednotlivé listy, šaláty s koreňovým obalom alebo šaláty v kvetináčoch.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu výrobkov po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, musia byť produkty:

 neporušené,

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté a orezané, t. j. prakticky bez znečistenia zeminou alebo iným pestovateľským substrátom a v podstate bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

 nezvädnuté,

 nevybehnuté,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

V prípade šalátu sa povoľuje červenkasté sfarbenie spôsobené nižšími teplotami pri raste, ak podstatne neovplyvňuje vzhľad produktu.

Korene musia byť čisto odrezané tesne pod spodnými listami.

Produkty musia byť normálne vyvinuté. Vývin a stav produktu musia byť také, aby mu umožnili:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Produkty sa zaraďujú do týchto dvoch vymedzených tried:

i)    I. trieda

Produkty v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Produkty musia byť takisto:

 dobre tvarované,

 pevné, pri zohľadnení spôsobu pestovania a druhu plodiny,

 bez poškodení alebo kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť,

 bez poškodenia spôsobeného mrazom.

Hlávkový šalát musí mať celistvé, dobre vyvinuté srdiečko. Rýchlený hlávkový šalát však môže mať malé srdiečko.

Rímsky šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé.

Kučeravá endívia a eskariol musia mať srdiečkovú časť žltej farby.

ii)    II. trieda

Do tejto triedy patria produkty, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do I. triedy, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Produkty musia byť:

 dostatočne dobre tvarované,

 bez poškodení a kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si produkty zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 slabá zmena farby,

 malé poškodenia spôsobené škodcami.

Hlávkový šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé. V prípade rýchleného hlávkového šalátu je však povolená neprítomnosť srdiečka.

Rímsky šalát nemusí mať srdiečko.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti jedného hlávky.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

a) Šaláty

 40 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu menej ako 150 g,

 100 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 150 g a 300 g,

 150 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 300 g a 450 g,

 300 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu viac ako 450 g.

b) Kučeravá endívia a eskariol

 300 g.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

ii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať len produkty rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti.

V obale však môže byť zabalená zmes šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farby, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá odroda, obchodný typ a/alebo farba rovnakého pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Produkty musia zabalené takým spôsobom, aby boli náležite chránené. Musia byť primerane zabalené so zreteľom na veľkosť a druh obalu, bez prázdnych miest alebo stlačených plodov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 26 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Šalát“, „šalát hlávkový“, „batavia“, „krehký šalát (ľadový)“, „rímsky šalát“, „listový šalát“ (prípadne „Oak leaves“, „Lollo bionda“, „Lollo rossa“), „endivia“, „eskariol“ alebo iný zodpovedajúci názov, pokiaľ nie je obsah balenia viditeľný zvonku.

 Označenie „rýchlený“ alebo prípadne rovnocenný názov.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

 „Zmes šalátov“ alebo rovnocenný názov v prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť odrody, obchodné typy a/alebo farby a množstvo každého produktu v obale.

C.    Pôvod produktu

 Krajina pôvodu ( 27 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

 V prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu príslušnej odrody, príslušného obchodného typu a/alebo príslušnej farby.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda

 Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej hmotnosti na kus alebo počtom kusov.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 5:    OBCHODNÁ NORMA PRE BROSKYNE A NEKTÁRINKY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na broskyne a nektárinky odrôd (kultivarov) vypestovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc. dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, broskyne a nektárinky určené na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu broskýň a nektáriniek po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, broskyne a nektárinky musia byť:

 neporušené,

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez oddelenej dužiny v stopkovej jamke,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývoj a stav broskýň a nektáriniek musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Plody musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť. Minimálny refraktometrický index dužiny by mal dosahovať aspoň 8° Brix ( 28 ).

C.    Zatriedenie

Broskyne a nektárinky sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu. Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malá chyba vývinu,

 malé chyby vyfarbenia,

 mierne známky otlačenia nepresahujúce 1 cm2 celkovej plochy povrchu,

 malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 1,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria broskyne a nektárinky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si broskyne a nektárinky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vývinu vrátane oddelenej kôstky pod podmienkou, že je plod zatvorený a dužina zdravá,

 chyby vyfarbenia,

 otlačenie, ktoré môže mať mierne zmenenú farbu a nepresahuje 2 cm2 celkového povrchu,

 chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery

 

 2,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 2 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru, podľa hmotnosti alebo podľa počtu.

Minimálna veľkosť je:

 56 mm alebo 85 g v „Extra“ triede,

 51 mm alebo 65 g v I. a II. triede (ak je veľkosť určená).

Plody s veľkosťou menšou ako 56 mm alebo 85 g sa však nepredávajú v období od 1. júla do 31. októbra (na severnej pologuli) a od 1. januára do 30. apríla (na južnej pologuli).

V prípade II. triedy sú nepovinné nasledujúce ustanovenia.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

a) Pri určovaní veľkosti produktu podľa priemeru:

 5 mm pri plodoch menších ako 70 mm,

 10 mm pri plodoch merajúcich 70 mm a viac.

b) Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

 30 g pri plodoch vážiacich menej ako 180 g,

 80 g pri plodoch vážiacich 180 g a viac.

c) V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a) alebo b).

Ak sa uplatňujú kódy veľkosti, musia sa dodržiavať kódy veľkostí uvedené v tejto tabuľke. 

kód

priemer

 

hmotnosť

od

do

od

do

(mm)

(mm)

(g)

(g)

1

D

51

56

alebo

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky na uvedenú triedu.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach (ak je veľkosť určená): je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba broskyne alebo nektárinky rovnakého pôvodu, odrody, kvality, stupňa zrelosti a veľkosti (ak je veľkosť určená), a v prípade „Extra“ triedy musí byť obsah jednotný, aj pokiaľ ide o vyfarbenie.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Broskyne alebo nektárinky musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenie dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 29 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Broskyne“ alebo „Nektárinky“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Farba dužiny.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 30 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť (ak je veľkosť určená) ako minimálny a maximálny priemer (v mm) alebo minimálna a maximálna hmotnosť (v g) alebo ako kód veľkosti.

 Počet kusov (nepovinný údaj).

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 6:    OBCHODNÁ NORMA PRE HRUŠKY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na hrušky odrôd (kultivary) vypestovaných z Pyrus communis L. určené na dodávku spotrebiteľom v čerstvom stave, hrušky na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu hrušiek po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, musia byť hrušky:

 neporušené,

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav hrušiek musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Vývoj a stav zrelosti hrušiek musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

C.    Zatriedenie

Hrušky sa zaraďujú do týchto troch vymedzených tried kvality:

i)    „Extra“ trieda

Hrušky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu ( 31 ).

Dužina musí byť úplne zdravá a pokožka musí byť bez vystupujúcej hrdzavitosti.

Nesmú mať chyby s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

Stopka musí byť neporušená.

Hrušky nesmú byť kamienkovité.

ii)    I. trieda

Hrušky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu ( 32 ).

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malá chyba vývinu,

 malé chyby vyfarbenia,

 veľmi mierna vystupujúca hrdzavitosť,

 malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách s výnimkou chrastavitosti (Venturia pirina a V. inaequalis), ktoré spolu nesmú presiahnuť 0,25 cm2 celkovej plochy.

 mierne otlačenie s plochou maximálne 1 cm2.

Stopka môže byť mierne poškodená.

Hrušky nesmú byť kamienkovité.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria hrušky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si hrušky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vývinu,

 chyby vyfarbenia,

 mierna vystupujúca hrdzavitosť

 chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

 

 4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

 2,5 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách s výnimkou chrastavitosti (Venturia pirina a V. inaequalis), ktoré spolu nesmú presiahnuť 1 cm2 celkovej plochy,

 mierne otlačenie s plochou maximálne 2 cm2.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je:

a) Pri určovaní veľkosti produktu podľa priemeru: 

„Extra“

I. trieda

II. trieda

Veľkoplodé odrody

60 mm

55 mm

55 mm

Iné odrody

55 mm

50 mm

45 mm

b) Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti: 

„Extra“

I. trieda

II. trieda

Veľkoplodé odrody

130 g

110 g

110 g

Iné odrody

110 g

100 g

75 g

Letné hrušky uvedené v dodatku k tejto norme nemusia spĺňať minimálnu veľkosť.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

a) Pri určovaní veľkosti produktu podľa priemeru:

 5 mm v prípade produktov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách,

 10 mm v prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách.

b) Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

 v prípade produktov „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

 Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

75 – 100

15

100 – 200

35

200-250

50

> 250

80

 v prípade ovocia I. triedy baleného v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách alebo:

 Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

100 – 200

50

> 200

100

Pre plody II. triedy v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa jednotnej veľkosti.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. Túto odchýlku nemožno rozšíriťna produkty s veľkosťou:

 5 mm alebo viac pod minimálny priemer,

 10 g alebo viac pod minimálnu hmotnosť.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať len hrušky rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak je určená veľkosť) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes hrušiek zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá príslušná odroda rovnakého pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Hrušky sa musia baliť takým spôsobom, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenia dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 33 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Hrušky“, ak obsah obalu nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody. V prípade zmesi hrušiek zreteľne odlišných odrôd, názvy týchto odlišných odrôd.

 Názov odrody možno nahradiť synonymom. Obchodný názov ( 34 ) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 35 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd hrušiek rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

a) v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálne a maximálne hmotnosti,

b) eventuálne v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v obale.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

Dodatok

Nevyčerpávajúci zoznam veľkoplodých a letných odrôd hrušiek

Maloplodé a iné odrody, ktoré nie sú zahrnuté do tejto tabuľky, možno predávať, pokiaľ spĺňajú požiadavky na veľkosť uplatniteľné na iné odrody, ako sa uvádza v oddiele III normy.

Niektoré odrody uvedené v tejto tabuľke možno predávať pod obchodnými názvami, pre ktoré sa v jednej alebo viacerých krajinách požaduje udelenie ochrannej známky alebo sa v nich na ne takáto ochranná známka vzťahuje. Účelom prvého a druhého stĺpca tabuľky nie je uvádzať takéto ochranné známky. Údaje o známych ochranných známkach, ktoré boli zahrnuté do tretieho stĺpca, sú len informatívne.

Vysvetlivky:

L

=

veľkoplodá odroda

LH

=

Letné hrušky, v prípade ktorých sa nevyžaduje minimálna veľkosť.Odroda

Synonymá

Ochranné známky

Veľkosť

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

L

Abugo o Siete en Boca

 

 

LH

AkVa

 

 

LH

Alka

 

 

L

Alsa

 

 

L

Amfora

 

 

L

Alexandrine Douillard

 

 

L

Bambinella

 

 

LH

Bergamotten

 

 

LH

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

L

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre

 

L

Beurré Clairgeau

 

 

L

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

 

L

Beurré Giffard

 

 

LH

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

LH

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

LH

Carusella

 

 

LH

Castell

Castell de Verano

 

LH

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

LH

Comice rouge

 

 

L

Concorde

 

 

L

Condoula

 

 

LH

Coscia

Ercolini

 

LH

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

L

D'Anjou

 

 

L

Dita

 

 

L

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

LH

Doyenné d'hiver

Winterdechant

 

L

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

L

Erika

 

 

L

Etrusca

 

 

LH

Flamingo

 

 

L

Forelle

 

 

L

Général Leclerc

 

Amber Graceä

L

Gentile

 

 

LH

Golden Russet

 

 

L

Grand champion

 

 

L

Harrow Delight

 

 

L

Jeanne d'Arc

 

 

L

Joséphine

 

 

L

Kieffer

 

 

L

Klapa Mīlule

 

 

L

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

LH

Lombacad

 

Cascade â

L

Moscatella

 

 

LH

Mramornaja

 

 

L

Mustafabey

 

 

LH

Packham's Triumph

Williams d'Automne

 

L

Passe Crassane

Passa Crassana

 

L

Perita de San Juan

 

 

LH

Pérola

 

 

LH

Pitmaston

Williams Duchesse

 

L

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

LH

Président Drouard

 

 

L

Rosemarie

 

 

L

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

LH

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

LH

Suvenirs

 

 

L

Taylors Gold

 

 

L

Triomphe de Vienne

 

 

L

Vasarine Sviestine

 

 

L

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

L

ČASŤ 7:    OBCHODNÁ NORMA PRE JAHODY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jahody odrôd (kultivary) vypestovaných z druhu Fragaria L., dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, jahody na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jahôd po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, jahody musia byť:

 neporušené, nepoškodené,

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu, ale nie umyté,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

 s kalichom (okrem lesných jahôd); kalich a stopka (ak sa na plode nachádzajú) musia byť čerstvé a zelené,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Jahody musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť. Vývin a stav musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Jahody sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Jahody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Musia byť:

 lesklého vzhľadu v závislosti od vlastností odrody,

 bez zeminy.

Nesmú vykazovať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení:

ii)    I. trieda

Jahody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 prítomnosť malého bieleho fľaku nepresahujúceho jednu desatinu celkovej plochy povrchu plodu,

 malé povrchové známky otlačenia.

Musia byť prakticky bez zeminy.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patria jahody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Povoliť možno tieto chyby za predpokladu, že si jahody zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 biely fľak nepresahujúci jednu pätinu celkovej plochy povrchu plodu,

 mierna suchá známka po otlačení, ktorá sa pravdepodobne nerozšíri,

 malé stopy zeminy.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru.

Minimálna veľkosť je:

 25 mm v „Extra“ triede,

 18 mm v I. a II. triede.

Pri lesných jahodách nie je stanovená žiadna minimálna veľkosť.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 2 percentá.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti jahôd, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnej veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba jahody rovnakého pôvodu, odrody a kvality.

Jahody v „Extra“ triede musia byť, s výnimkou lesných jahôd, obzvlášť jednotné a pravidelné, pokiaľ ide o stupeň zrelosti, farbu a veľkosť. Jahody v I. triede môžu byť menej jednotné, pokiaľ ide o veľkosť.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Jahody musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 36 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Jahody“, ak obsah obalu nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 37 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 8:    OBCHODNÁ NORMA PRE ZELENINOVÚ PAPRIKU

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na zeleninovú papriku odrôd ( 38 ) (kultivarov) vypestovaných z Capsicum annuum L., ktoré sa musia dodávať spotrebiteľovi v čerstvom stave; zeleninová paprika určená na priemyselné spracovanie nie je predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu zeleninovej papriky po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok musí zeleninová paprika byť:

 neporušená,

 zdravá; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čistá, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu,

 pevná,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,

 so stopkou; stopka musí byť čisto odrezaná a kalich neporušený,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav zeleninovej papriky musí byť taký, aby umožňoval:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Zatriedenie

Zeleninová paprika sa zaraďuje do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Zeleninová paprika v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí byť charakteristická pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmie vykazovať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

ii)    I. trieda

Zeleninová paprika v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí byť charakteristická pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 mierna striebritosť alebo poškodenie spôsobené strapkou, ktoré nepokrýva viac ako 1/3 celkovej plochy povrchu,

 malé chyby pokožky, ako:

 

 priehlbiny, škrabance, popálenie slnečným žiarením, známky otlačenia nepokrývajúce celkovo viac ako 2 cm v prípade chýb podlhovastého tvaru a 1 cm2 v prípade ostatných chýb, alebo

 suché praskliny na povrchu celkovo pokrývajúce najviac 1/8 celkovej plochy povrchu,

 mierne poškodená stopka.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patrí zeleninová paprika, ktorá nespĺňa požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňa minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si zeleninová paprika zachová svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 striebritosť alebo poškodenie spôsobené strapkou, ktoré nepokrýva viac ako 2/3 celkovej plochy povrchu,

 chyby pokožky, ako sú:

 

 priehlbiny, škrabance, popálenie slnečným žiarením a zacelené poranenia, ktoré celkovo nepokrývajú viac ako 4 cm v prípade chýb podlhovastého tvaru a 2,5 cm2 celkovej plochy v prípade ostatných chýb, alebo

 suché praskliny na povrchu celkovo pokrývajúce najviac 1/4 celkovej plochy povrchu,

 jazva po zraste kvetných lístkov a poškodenie s rozmermi najviac 1 cm2,

 zvraštenie nepresahujúce 1/3 povrchu,

 poškodená stopka a kalich pod podmienkou, že dužina naokolo je neporušená.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti. Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

a) Pri určovaní veľkosti zeleninovej papriky podľa priemeru:

 20 mm

b) Pri určovaní veľkosti zeleninovej papriky podľa hmotnosti:

 30 g, ak najväčší kus váži 180 g alebo menej,

 80 g, ak najľahší kus váži viac ako 180 g, ale menej ako 260 g,

 bez obmedzení, ak najľahší kus váži 260 g alebo viac.

Podlhovasté plody by mali mať dostatočne jednotnú dĺžku.

Jednotná dĺžka nie je povinná v II. triede.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach (ak je veľkosť určená): je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti zeleninovej papriky, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba zeleninovú papriku toho istého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality, veľkosti (ak je veľkosť určená) a v prípade „Extra“ triedy a I. triedy, viditeľne rovnakého stupňa zrelosti a vyfarbenia.

V obale však môže byť zabalená zmes paprík zreteľne odlišných obchodných typov a/alebo farieb, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každý príslušný obchodný typ a/alebo farba rovnakého pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Zeleninová paprika musí byť balená tak, aby boli produkty náležité chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenia dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 39 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Zeleninová paprika“, pokiaľ obsah nie je viditeľný zvonku.

 „Zmes zeleninovej papriky“ alebo rovnocenný názov v prípade zmesi paprík zreteľne odlišných obchodných typov a/alebo farby. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť obchodné typy a/alebo farby a množstvo každého produktu v obale.

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 40 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi paprík zreteľne odlišných obchodných typov a/alebo farieb rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu dotyčného obchodného typu a/alebo dotyčnej farby.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť (ak je veľkosť určená) vyjadrená ako minimálne a maximálne priemery alebo minimálne a maximálne hmotnosti.

 Počet kusov (nepovinný údaj).

 „Štipľavá“ alebo prípadne ekvivalentný názov.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 9:    OBCHODNÁ NORMA PRE STOLOVÉ HROZNO

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na odrody (kultivary) stolového hrozna vypestovaného z Vitis vinifera L. a určeného na dodanie spotrebiteľom v čerstvom stave, stolové hrozno určené na priemyselné spracovanie nie je predmetom tejto normy.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu stolového hrozna po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, strapce a bobule musia byť:

 zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 prakticky bez škodcov,

 prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Okrem toho bobule musia byť:

 neporušené,

 dobre tvarované,

 normálne vyvinuté.

Pigmentácia spôsobená slnečným svitom nie je chybou.

Vývin a stav stolového hrozna musí byť taký, aby mu umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Šťava z plodov musí mať refraktometrický index ( 41 ) minimálne:

 12 ° Brix pri odrodách Alphonse Lavalleé, Cardinal a Victoria,

 13 ° Brix pri všetkých ostatných odrodách so semenami,

 14 ° Brix pri všetkých odrodách bez semien.

Okrem toho všetky odrody musia mať uspokojivé úrovne pomerov obsahu cukru/obsahu kyselín.

C.    Zatriedenie

Stolové hrozno je zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Stolové hrozno v tejto triede musí mať vynikajúcu kvalitu. Musí byť charakteristické pre danú odrodu v závislosti od pestovateľskej oblasti.

Bobule musia byť pevné, pevne uchytené a rovnomerne usporiadané na strapci a mať prakticky neporušený povlak.

Nesmú vykazovať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

ii)    Trieda I

Stolové hrozno v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí byť charakteristické pre danú odrodu v závislosti od pestovateľskej oblasti.

Bobule musia byť pevné, pevne uchytené na strapci a mať pokiaľ možno neporušený povlak. Nemusia byť však na strapci rozmiestnené tak rovnomerne ako v „Extra“ triede.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru,

 malé chyby vyfarbenia,

 veľmi mierne popálenie slnkom, ale len na pokožke.

iii)    II. trieda

Do tejto triedy patrí stolové hrozno, ktoré nespĺňa požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňa minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Strapce môžu mať nepatrné chyby tvaru, vývinu a vyfarbenia pod podmienkou, že sa tým nezhoršujú základné vlastnosti odrody v závislosti od pestovateľskej oblasti hrozna.

Bobule musia byť dostatočne pevné a dostatočne pevne uchytené na strapci a pokiaľ je to možné, ešte s povlakom. Nemusia byť na strapci rozmiestnené tak rovnomerne, ako je to v I. triede.

Povoliť možno tieto chyby za predpokladu, že si stolové hrozno zachová svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru,

 chyby vyfarbenia,

 nepatrné popálenie slnkom, ale len na pokožke,

 mierne otlačenie,

 nepatrné chyby pokožky.

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti strapca.

Minimálna hmotnosť strapca je 75 g. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na obaly určené na individuálne porcie.

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

Okrem týchto odchýlok sa povoľuje maximálna odchýlka 10 percent podľa hmotnosti voľných bobúľ, t. j. bobúľ oddelených od strapca, za predpokladu, že bobule sú zdravé a neporušené.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

Okrem týchto odchýlok sa povoľuje maximálna odchýlka 10 percent podľa hmotnosti voľných bobúľ, t. j. bobúľ oddelených od strapca, za predpokladu, že bobule sú zdravé a neporušené.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa hmotnosti strapcov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. V každom spotrebiteľskom obale je povolený jeden strapec vážiaci menej ako 75 g na účel vyrovnania hmotnosti pod podmienkou, že strapec spĺňa všetky ostatné požiadavky uvedenej triedy.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať iba strapce toho istého pôvodu, odrody, kvality a stupňa zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy musia mať strapce približne jednotnú veľkosť a vyfarbenie.

V obale však môže byť zabalená zmes stolového hrozna zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá príslušná odroda rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Stolové hrozno musí byť balené takým spôsobom, aby boli produkty náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky, na stopke strapca však možno ako formu osobitnej obchodnej úpravy ponechať časť výhonku dlhého najviac 5 cm.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 42 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Stolové hrozno“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

 Názov odrody. V prípade zmesi stolového hrozna zreteľne odlišných odrôd, názvy týchto odlišných odrôd.

C.    Pôvod produktu

 Krajina pôvodu ( 43 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

 V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd stolového hrozna rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Prípadne „Strapec pod 75 g určený na individuálnu porciu“.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 10:    OBCHODNÁ NORMA PRE RAJČIAKY

I.    DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na rajčiaky odrôd (kultivary) vypestovaných z Solanum lycopersicum L., dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, rajčiaky na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

Rajčiaky možno zaradiť do štyroch obchodných typov:

 „okrúhle“,

 „rebrovité“,

 „podlhovasté“ alebo „predĺžené“,

 „cherry/koktejlové“ rajčiaky (miniatúrne odrody) všetkých tvarov.

II.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu rajčiakov po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

 miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

 v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.    Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach kvality, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, musia byť rajčiaky:

 neporušené,

 zdravé, plody, ktoré sú natoľko napadnuté hnilobou alebo poškodené tak, že sú nevhodné na spotrebu, sú vylúčené,

 čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

 čerstvého vzhľadu,

 prakticky bez škodcov,

 bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

 bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

V prípade rajčiakov v strapcoch musia byť stopky čerstvé, zdravé, čisté a bez listov a akýchkoľvek viditeľných cudzích látok.

Vývin a stav rajčiakov musí byť taký, aby im umožnil:

 vydržať prepravu a manipuláciu a

 doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.    Požiadavky na zrelosť

Vývoj a stav zrelosti rajčiakov musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť uspokojivý stupeň zrelosti.

C.    Zatriedenie

Rajčiaky sa zaraďujú do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Rajčiaky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť pevné a musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Nesmú mať zelené fľaky ani iné chyby s výnimkou veľmi malých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktov, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)    I. trieda

Rajčiaky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť dostatočne pevné a mať charakteristické vlastnosti odrody.

Nesmú mať praskliny a viditeľné zelené fľaky.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

 malá chyba tvaru a vývinu,

 malé chyby vyfarbenia,

 malé chyby pokožky,

 veľmi malé otlačenia.

„Rebrovité“ rajčiaky môžu okrem toho mať:

 zacelené praskliny nie dlhšie ako 1 cm,

 výrastky, nie však nadmerné,

 malý pupok, nie však korkovitý,

 skorkovatenie miesta zrastu kvetných lístkov do 1 cm2,

 jemnú podlhovastú jazvu po zraste kvetu (ako švík), ale nie dlhšiu ako dve tretiny najväčšieho priemeru plodu.

iii)    II. trieda

Táto trieda zahŕňa rajčiaky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Musia byť dostatočne pevné (ale môžu byť menej pevné ako v I. triede) a nesmú mať nezacelené praskliny.

Povoliť možno tieto chyby pod podmienkou, že si rajčiaky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

 chyby tvaru a vývinu,

 chyby vyfarbenia,

 chyby pokožky alebo otlačenia, pokiaľ plod nie je vážne poškodený,

 zacelené praskliny nie dlhšie ako 3 cm pri okrúhlych, rebrovitých alebo podlhovastých rajčiakoch.

„Rebrovité“ rajčiaky môžu okrem toho mať:

 väčšie výrastky, než je povolené v I. triede, ale bez deformácií,

 pupok,

 skorkovatenie miesta zrastu kvetných lístkov do 2 cm2,

 jemnú podlhovastú jazvu po zraste kvetných lístkov (ako švík).

III.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru, podľa hmotnosti alebo podľa počtu.

Nasledujúce ustanovenia sa neuplatňujú na rajčiaky v strapcoch a sú nepovinné pre:

 cherry a koktejlové rajčiaky s priemerom menej ako 40 mm,

 rebrovité rajčiaky nepravidelného tvaru, ako aj

 II. triedu.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nesmie presiahnuť:

a) Pri určovaní veľkosti rajčiakov podľa priemeru:

 10 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na balení) menší ako 50 mm,

 15 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na balení) 50 mm a viac, ale menší ako 70 mm,

 20 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na balení) 70 mm a viac, ale menší ako 100 mm,

 pri plodoch s priemerom 100 mm a viac sa rozdiel v priemere neobmedzuje.

Ak sa použijú kódy veľkosti, musia sa dodržať kódy a rozsahy v tejto tabuľke:Kód veľkosti

Priemer (v mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b) Pri rajčiakoch, ktorých veľkosť sa určuje podľa hmotnosti alebo počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať rozdielu uvedenému v písmene a).

IV.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.    Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percenta.

ii)    I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

V prípade rajčiakov na strapcoch je povolených 5 percent z počtu alebo hmotnosti rajčiakov oddelených od stopky.

iii)    II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

V prípade rajčiakov na strapcoch je povolených 10 percent z počtu alebo hmotnosti rajčiakov oddelených od stopky.

B.    Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti rajčiakov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.    Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba rajčiaky rovnakého pôvodu, odrody, alebo obchodného typu, kvality a veľkosti (ak je veľkosť určená).

Rajčiaky v „Extra“ triede a v I. triede musia mať v podstate jednotnú zrelosť a vyfarbenie. Okrem toho dĺžka „podlhovastých“ rajčiakov musí byť dostatočne jednotná.

V obale však môže byť zabalená zmes rajčiakov zreteľne odlišných farieb, odrôd a/alebo obchodných typov, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá farba, odroda a/alebo príslušný obchodný typ rovnakého pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.    Balenie

Rajčiaky musia byť balené takým spôsobom, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné údaje, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenia dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.    USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale ( 44 ) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.    Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

 pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

 iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.    Druh produktu

 „Rajčiaky“ alebo „Rajčiaky na strapcoch“ a obchodný typ alebo „Cherry/koktejlové rajčiaky“ alebo „Strapce cherry/koktejlových rajčiakov“ alebo rovnocenný názov v prípade ďalších miniatúrnych odrôd, pokiaľ nie je obsah zvonka viditeľný.

 „Zmes rajčiakov“ alebo rovnocenné označenie v prípade zmesi rajčiakov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť farby, odrody alebo obchodné typy a množstvo každého produktu v obale.

 Názov odrody (nepovinný údaj).

C.    Pôvod produktu

Krajina pôvodu ( 45 ) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi rajčiakov zreteľne odlišných farieb, odrôd a/alebo obchodných typov rajčiakov rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu príslušnej farby, odrody a/alebo príslušného obchodného typu.

D.    Obchodné špecifikácie

 Trieda.

 Veľkosť (ak je veľkosť určená) vyjadrená ako

 

 minimálne a maximálne priemery, alebo

 minimálne a maximálne hmotnosti, alebo

 kód veľkosti, ako sa uvádza v oddiele III, alebo

 počet, za ktorým sa uvedú minimálne a maximálne veľkosti.

E.    Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto balenia prepravujú na paletách, sa na viditeľné miesta aspoň na dvoch stranách palety umiestnia štítky s týmito údajmi.

▼B
PRÍLOHA II

VZOR UVEDENÝ V ČLÁNKU 12 ODS. 1

image
PRÍLOHA III

OSVEDČENIE O ZHODE S OBCHODNÝMI NORMAMI EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINU UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 12, 13 A 14

image

▼M18
PRÍLOHA IVTRETIE KRAJINY, KTORÝCH KONTROLY ZHODY BOLI SCHVÁLENÉ PODĽA ČLÁNKU 15 A PRÍSLUŠNÉ VÝROBKY

Krajina

Produkty

Švajčiarsko

čerstvé ovocie a zelenina iné ako citrusové plody

Maroko

čerstvé ovocie a zelenina

Južná Afrika

čerstvé ovocie a zelenina

Izrael (1)

čerstvé ovocie a zelenina

India

čerstvé ovocie a zelenina

Nový Zéland

jablká, hrušky a kivi

Senegal

čerstvé ovocie a zelenina

Keňa

čerstvé ovocie a zelenina

Turecko

čerstvé ovocie a zelenina

(1)   Schválenie Komisie na základe článku 15 sa udeľuje ovociu a zelenine s pôvodom na území Izraelského štátu s výnimkou území pod izraelskou správou od júna 1967, konkrétne bez Golanských výšin, pásma Gazy, východného Jeruzalema a zvyšku Predjordánska.

▼B
PRÍLOHA V

KONTROLNÉ METÓDY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17 ODS. 1

Tieto kontrolné metódy sú založené na ustanoveniach príručky na vykonávanie kontroly kvality čerstvého ovocia a zeleniny, ktorá bola prijatá systémom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

1.   VYMEDZENIA POJMOV

1.1.    Balenie

Jednotlivo zabalená časť dávky vrátane obsahu. Balenie je koncipované na uľahčenie manipulácie a prepravy určitého množstva maloobchodných balení alebo výrobkov voľne uložených alebo usporiadaných s cieľom zabrániť poškodeniu pri fyzickej manipulácii a preprave. Balenie môže predstavovať maloobchodné balenie. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery sa nepovažujú za balenia.

1.2.    Maloobchodné balenie

Jednotlivo zabalená časť dávky vrátane obsahu. Balenie maloobchodných balení je koncipované tak, aby vytvorilo predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa v mieste nákupu.

1.3.    Spotrebiteľské balenia

Spotrebiteľské balenia sú maloobchodné balenia, ktoré úplne alebo iba čiastočne zabaľujú potraviny, ale takým spôsobom, aby sa obsah nedal zmeniť bez otvorenia alebo výmeny balenia. Ochranné fólie na zabalenie jednotlivých produktov sa nepovažujú za spotrebiteľské balenia.

1.4.    Zásielka

Množstvo produktov, ktoré má daný obchodník predať, zistené v čase kontroly a vymedzené v doklade. Zásielka môže pozostávať z jedného alebo viacerých druhov produktov, môže obsahovať jednu alebo viaceré dávky čerstvého, suchého alebo sušeného ovocia a zeleniny.

1.5.    Dávka

Množstvo produktov, ktoré sa v čase kontroly na jednom mieste vyznačuje rovnakými vlastnosťami, pokiaľ ide o:

 baliareň a/alebo distribútora,

 krajinu pôvodu,

 druh produktu,

 triedu produktu,

 veľkosť (ak sú produkty triedené podľa veľkosti),

 odrodu alebo obchodný typ (podľa príslušných ustanovení normy),

 druh balenia a obchodnú úpravu.

Ak je však počas kontroly zhody zásielky vymedzenej v bode 1.4 ťažké rozlíšiť jednotlivé dávky a/alebo nie je možné prezentovať jednotlivé dávky, môže sa so všetkými dávkami konkrétnej zásielky zaobchádzať ako s jednou dávkou, ak sú podobné, pokiaľ ide o druh produktu, odosielateľa, krajinu pôvodu, triedu a odrodu alebo obchodný typ, ak je to ustanovené v príslušnej obchodnej norme.

1.6.    Výber vzorky

Hromadné vzorky dočasne odobraté z dávky počas kontroly zhody.

1.7.    Primárna vzorka

Balenia vybraté náhodne z dávky v prípade balených produktov alebo pri voľne uložených produktoch (naložených priamo do dopravného prostriedku alebo jeho oddielu), množstvo vybraté náhodne z určitého miesta v dávke.

1.8.    Objemová vzorka

Viacero primárnych vzoriek, ktoré majú byť pre dávku reprezentatívne, aby celkové množstvo postačovalo na vyhodnotenie dávky z hľadiska všetkých kritérií.

1.9.    Sekundárna vzorka

Rovnocenné množstvo produktov odobratých náhodne z primárnej vzorky.

V prípade balených orechov má sekundárna vzorka hmotnosť od 300 g do 1 kg. Ak primárnu vzorku tvoria balenia obsahujúce maloobchodné balenia, odoberie sa ako sekundárna vzorka jedno alebo viac maloobchodných balení, ktorých celková hmotnosť je aspoň 300 g.

V prípade iných balených produktov obsahuje sekundárna vzorka 30 jednotiek v prípade, že čistá hmotnosť balenia je najviac 25 kg a balenie neobsahuje žiadne maloobchodné balenia. V niektorých prípadoch to znamená, že sa musí skontrolovať celý obsah balenia, pokiaľ primárna vzorka neobsahuje viac ako 30 jednotiek.

1.10.    Zložená vzorka (iba suché a sušené produkty)

Zložená vzorka je zmes s hmotnosťou najmenej 3 kg zložená zo všetkých sekundárnych vzoriek odobratých z objemovej vzorky. Produkty v zloženej vzorke sú rovnomerne zastúpené.

1.11.    Redukovaná vzorka

Množstvo výrobkov odobratých náhodne z objemovej alebo zloženej vzorky, ktorého veľkosť je obmedzená na minimálne potrebné množstvo, ale dostatočná na vyhodnotenie určitých konkrétnych kritérií.

Ak by boli produkty v dôsledku kontrolnej metódy zničené, veľkosť redukovanej vzorky nepresiahne 10 % z objemovej vzorky alebo v prípade orechov v škrupine 100 orechov odobratých zo zloženej vzorky. V prípade malých suchých alebo sušených produktov (t.j. 100 g obsahuje viac ako 100 kusov) nepresahuje redukovaná vzorka hmotnosť 300 g.

Na vyhodnotenie kritérií týkajúcich sa stupňa vývinu a/alebo zrelosti sa vzorky zostavia podľa objektívnych metód uvedených v Usmernení o objektívnych skúškach na určenie kvality ovocia a zeleniny a suchých a sušených produktov.

Z objemovej alebo zloženej vzorky sa môže odobrať niekoľko redukovaných vzoriek na účel kontroly zhody dávky s rôznymi kritériami.

2.   VYKONÁVANIE KONTROLY ZHODY

2.1.    Všeobecná poznámka

Kontrola zhody sa vykoná tak, že sa posúdia vzorky odobraté náhodne z rôznych miest v dávke, ktorá sa má skontrolovať. Kontrola je založená na predpoklade, že kvalita vzorky je reprezentatívna pre kvalitu dávky.

2.2.    Miesto kontroly

Kontrolu zhody možno vykonať počas balenia, na mieste odoslania, počas prepravy, na mieste prijatia, na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni.

V prípadoch, keď kontrolný orgán nevykoná kontrolu zhody vo svojich vlastných priestoroch, poskytne priestory na vykonanie kontroly zhody držiteľ.

2.3.    Identifikácia dávok a/alebo nadobudnutie všeobecného dojmu o zásielke

Identifikácia dávok sa vykoná na základe ich označenia alebo iných kritérií, napríklad údajov ustanovených v smernici Rady 89/396/EHS ( 46 ). V prípade zásielok, ktoré pozostávajú z viacerých dávok, je nutné, aby inšpektor nadobudol všeobecný dojem o zásielke na základe sprievodných dokladov alebo vyhlásení týkajúcich sa zásielok. Inšpektor potom určí, do akej miery sú prezentované dávky v súlade s informáciami uvedenými v dokladoch.

Ak má byť produkt naložený alebo bol naložený na dopravný prostriedok, na identifikáciu zásielky sa použije poznávacia značka tohto dopravného prostriedku.

2.4.    Prezentácia produktov

O tom, ktoré balenia sa budú kontrolovať, rozhodne inšpektor. Prezentáciu vykoná hospodársky subjekt, pričom bude zahŕňať prezentáciu objemovej vzorky ako aj poskytnutie všetkých údajov, ktoré sú potrebné na identifikáciu zásielky alebo dávky.

Ak sa vyžadujú redukované alebo sekundárne vzorky, tieto určí inšpektor z objemovej vzorky.

2.5.    Fyzická kontrola

 posúdenie balenia a obchodnej úpravy:

 Balenie vrátane materiálu použitého na balenie sa otestuje z hľadiska vhodnosti a čistoty na základe ustanovení príslušnej obchodnej normy. Tento test sa vykoná na základe primárnych vzoriek v prípade balených produktoch a vo všetkých ostatných prípadoch na základe dopravného prostriedku. Ak sú povolené iba určité druhy balení alebo obchodnej úpravy, inšpektor skontroluje, či sú sa používajú.

 Overovanie označenia:

 Inšpektor skontroluje, či je produkt označený v súlade s príslušnou obchodnou normou. Zahŕňa to kontrolu presnosti označenia a/alebo rozsah akýchkoľvek požadovaných zmien a doplnení.

 V prípade balených produktov sa táto kontrola vykoná na základe primárnych vzoriek, vo všetkých ostatných prípadoch na základe dokumentov priložených k paletám alebo na základe dopravného prostriedku.

 Ovocie a zelenina jednotlivo balené v plastovej fólii sa nepovažujú za potraviny v spotrebiteľskom balení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES a nemusia sa nutne označovať v súlade s obchodnými normami. V takých prípadoch sa plastové balenia môžu považovať za jednoduchú ochranu krehkých výrobkov.

 Overovanie toho, či produkt spĺňa stanovené požiadavky:

 Inšpektor určí veľkosť objemovej vzorky tak, aby mohol posúdiť dávku. Inšpektor vyberie náhodným spôsobom balenia na kontrolu alebo v prípade voľne uložených produktov miesta v dávke, z ktorých sa jednotlivé vzorky odoberú.

 Treba venovať pozornosť tomu, aby sa pri odoberaní vzoriek nepoškodila kvalita produktov.

 Poškodené balenia sa nepoužijú ako súčasť objemovej vzorky. Oddelia sa a prípadne môžu byť predmetom samostatného vyšetrovania a správy.

 Objemová vzorka obsahuje tieto minimálne množstvá v prípade, že sa dávka vyhlási za nevyhovujúcu alebo je treba preveriť riziko, že produkty nespĺňajú obchodnú normu:

 Balené produkty

Počet balení v dávke

Počet balení na odber (primárne vzorky)

Do 100

5

Od 101 do 300

7

Od 301 do 500

9

Od 501 do 1 000

10

Viac ako 1 000

15 (minimálne)

 Voľne uložené produkty

(nakladané priamo do dopravného prostriedku alebo jeho oddielu)

Množstvo dávky v kg alebo počet zväzkov v dávke

Množstvo primárnych vzoriek v kg alebo počet zväzkov

Do 200

10

Od 201 do 500

20

Od 501 do 1 000

30

Od 1 001 do 5 000

60

Viac ako 5 000

100 (minimálne)

 V prípade objemného ovocia alebo zeleniny (viac ako 2 kg na kus) primárne vzorky pozostávajú minimálne z piatich kusov. V prípade dávok obsahujúcich menej ako päť balení alebo vážiacich menej ako desať kg sa kontroluje celá dávka.

 Ak inšpektor po kontrole zistí, že nie je možné dospieť k rozhodnutiu, môže sa vykonať ďalšia kontrola a celkový výsledok sa vyjadrí ako priemer týchto dvoch kontrol.

2.6.    Kontrola produktov

V prípade balených produktov sa na kontrolu celkového vzhľadu produktu, jeho obchodnej úpravy, čistoty balenia a označovania použijú primárne vzorky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto kontroly vykonajú na základe dávky alebo dopravného prostriedku.

Na účely kontroly zhody sa produkty úplne vyberú z balenia. Inšpektor nemusí toto opatrenie dodržať iba v prípade, keď je vzorkovanie založené na zložených vzorkách.

Kontrola jednotnosti, minimálnych požiadaviek, tried kvality a veľkosti sa vykoná na základe objemovej alebo zloženej vzorky, pričom sa zohľadnia informačné brožúry zverejnené systémom OECD na uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

Ak sa zistia chyby, inšpektor určí príslušné percento produktov, ktoré nie sú v súlade s normou, a vyjadrí ho buď počtom alebo hmotnostne.

Vonkajšie chyby sa kontrolujú na základe objemovej alebo zloženej vzorky. Určité kritériá, pokiaľ ide o stupeň vývinu a/alebo zrelosti alebo prítomnosti alebo neprítomnosti vnútorných chýb, sa môžu skontrolovať na základe redukovaných vzoriek. Kontrola na základe redukovanej vzorky sa týka najmä kontrol, v dôsledku ktorých dochádza k zničeniu obchodnej hodnoty produktov.

Kritériá týkajúce sa stupňa vývinu a/alebo zrelosti sa preveria pomocou nástrojov a metód ustanovených na tento účel v príslušnej obchodnej norme alebo v súlade s Usmerneniami o objektívnych skúškach na určenie kvality ovocia a zeleniny a suchých a sušených plodín.

2.7.    Správa o výsledkoch kontroly

Doklady uvedené v článku 14 sa vystavia v prípade potreby.

Ak sa zistia chyby, ktoré majú za následok nedodržanie noriem, obchodník alebo jeho zástupca je písomne informovaný o týchto chybách a ich percentuálnom podiele, ako aj o dôvodoch nedodržania noriem. Pokiaľ je možné dosiahnuť zhodu výrobku s normou zmenou v označení, oznámi sa to obchodníkovi alebo jeho zástupcovi.

Pokiaľ sa zistia chyby produktu, uvedie sa zistené percento, ktoré nie je v súlade s normou.

2.8.    Pokles hodnoty v dôsledku kontroly zhody

Po kontrole zhody sa objemová alebo zložená vzorka dáva k dispozícii hospodárskemu subjektu alebo jeho zástupcovi.

Kontrolný orgán nie je povinný vrátiť späť prvky objemovej alebo zloženej vzorky zničené počas kontroly zhody.

▼M8
PRÍLOHA Va

NEOPRÁVNENÉ INVESTÍCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 37 ODS. 2

1. Investície do dopravných prostriedkov, ktoré skupina výrobcov plánuje používať na uvádzanie na trh alebo distribúciu s výnimkou:

a) investícií do prostriedkov vnútornej dopravy; skupina výrobcov pri nákupe príslušnému členskému štátu riadne odôvodní, že sa investície použijú výhradne na internú dopravu,

b) dodatočných zariadení nákladných vozidiel pre chladiarenskú prepravu alebo prepravu s kontrolovanou atmosférou.

2. Nákup nezastavanej pôdy v hodnote viac ako 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu okrem prípadu, ak je nákup nevyhnutný na uskutočnenie investície, ktorá je súčasťou plánu na získanie uznania.

3. Zariadenia z druhej ruky, ktoré sa nakúpili s pomocou Únie alebo s vnútroštátnou pomocou v predchádzajúcich siedmich rokoch.

4. Nájom, ak príslušný orgán členského štátu neakceptuje nájom ako ekonomicky odôvodnenú alternatívu k nákupu.

5. Nákup nehnuteľností, ktoré boli kúpené s pomocou Únie alebo s vnútroštátnou pomocou v predchádzajúcich desiatich rokoch.

6. Investície do akcií.

7. Investície alebo podobné druhy činností realizované mimo podnikov a/alebo priestorov skupiny výrobcov alebo jej členov.
PRÍLOHA Vb

Vzory oznámení na jednotlivé skupiny výrobcov podľa článku 38 ods. 4

image image

▼M29 —————

▼B
PRÍLOHA XIXTABUĽKA ZHODY UVEDENÁ V ČLÁNKU 149

Nariadenie (ES) č. 1580/2007

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 2a

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 12a

Článok 14

Článok 13

Článok 15

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 18

Článok 19

Článok 20

Článok 17

Článok 20a

Článok 18

Článok 21

Článok 19

Článok 22

Článok 20

Článok 23

Článok 21

Článok 24

Článok 22

Článok 25

Článok 23

Článok 26

Článok 24

Článok 27

Článok 25

Článok 28

Článok 26

Článok 29

Článok 27

Článok 30

Článok 28

Článok 31

Článok 29

Článok 32

Článok 30

Článok 33

Článok 31

Článok 34

Článok 33

Článok 35

Článok 36

Článok 34

Článok 37

Článok 35

Článok 38

Článok 36

Článok 39

Článok 37

Článok 40

Článok 38

Článok 41

Článok 39

Článok 42

Článok 40

Článok 43

Článok 41

Článok 44

Článok 42

Článok 45

Článok 43

Článok 46

Článok 44

Článok 47

Článok 45

Článok 48

Článok 46

Článok 49

Článok 47

Článok 50

Článok 48

Článok 51

Článok 49

Článok 52

Článok 50

Článok 53

Článok 51

Článok 54

Článok 52

Článok 55

Článok 53

Článok 56

Článok 54

Článok 57

Článok 55

Článok 58

Článok 56

Článok 59

Článok 57

Článok 60

Článok 58

Článok 61

Článok 59-60

Článok 62

Článok 61

Článok 63

Článok 62

Článok 64

Článok 63

Článok 65

Článok 64

Článok 66

Článok 65

Článok 67

Článok 66

Článok 68

Článok 67

Článok 69

Článok 68

Článok 70

Článok 69

Článok 71

Článok 70

Článok 72

Článok 71

Článok 73

Článok 72

Článok 74

Článok 73

Článok 75

Článok 74

Článok 76

Článok 75

Článok 77

Článok 76

Článok 78

Článok 77

Článok 79

Článok 78

Článok 80

Článok 79

Článok 81

Článok 80

Článok 82

Článok 81

Článok 83

Článok 82

Článok 84

Článok 83

Článok 85

Článok 84

Článok 86

Článok 85

Článok 87

Článok 86

Článok 88

Článok 87

Článok 89

Článok 88

Článok 90

Článok 89

Článok 91

Článok 90

Článok 92

Článok 93

Článok 91

Článok 94

Článok 92

Článok 94a

Článok 93

Článok 95

Článok 94

Článok 96

Článok 95 ods. 4

Článok 97

Článok 95

Článok 98

Článok 96

Článok 99

Článok 97

Článok 100

Článok 99

Článok 101

Článok 100

Článok 102

Článok 101

Článok 103

Článok 102

Článok 104

Článok 103

Článok 105

Článok 104

Článok 106

Článok 105 ods. 1

Článok 107

Článok 105 ods. 2 a 3

Článok 108

Článok 106

Článok 109

Článok 107

Článok 110

Článok 108

Článok 111

Článok 109

Článok 112

Článok 110

Článok 113

Článok 111

Článok 114

Článok 112

Článok 115

Článok 113

Článok 116

Článok 114

Článok 117

Článok 115

Článok 118

Článok 116

Článok 119

Článok 117

Článok 120

Článok 118

Článok 121

Článok 119

Článok 122

Článok 120

Článok 123

Článok 121

Článok 124

Článok 122

Článok 125

Článok 123

Článok 126

Článok 125

Článok 127

Článok 126

Článok 128

Článok 127

Článok 129

Článok 128

Článok 130

Článok 129

Článok 131

Článok 130

Článok 132

Článok 131

Článok 133

Článok 132

Článok 134

Článok 135

Článok 133

Článok 136

Článok 134

Článok 137

Článok 135

Článok 138

Článok 136

Článok 139

Článok 137

Článok 140

Článok 138

Článok 141

Článok 139

Článok 142

Článok 140

Článok 143

Článok 141

Článok 144

Článok 142

Článok 145

Článok 143

Článok 146

Článok 144

Článok 147

Článok 145

Článok 148

Článok 146

Článok 149

Článok 147

Článok 150

Článok 148

Článok 151

Článok 149

Článok 152

Článok 150

Článok 153

Článok 151

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

Príloha IV

Príloha IV

Príloha VI

Príloha V

Príloha VII

Príloha VII

Príloha VIII

Príloha IX

Príloha IX

Príloha X

Príloha X

Príloha XI

Príloha XI

Príloha XII

Príloha XII

Príloha XIII

Príloha XIII

Príloha XIV

Príloha XIV

Príloha VIII

Príloha XV

Príloha XVI

Príloha XVI

Príloha XVII

Príloha XVII

Príloha XVIII

Príloha XVIII

Príloha XX
PRÍLOHA XX

NARIADENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 150 ODS. 2

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1764/86 z 27. mája 1986 o minimálnych požiadavkách na kvalitu výrobkov z rajčiakov, na ktoré sa vzťahuje nárok na pomoc výrobe ( 47 )

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2320/89 z 28. júla 1989 o minimálnych požiadavkách na kvalitu broskýň v náleve a broskýň v prírodnej ovocnej šťave na uplatňovanie programu pestovateľskej pomoci ( 48 )

Článok 2 a príloha I časť A a B nariadenia Komisie (ES) č. 464/1999 z 3. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o programoch pomoci v oblasti sušených sliviek ( 49 )

Článok 1 ods. 1 a 2 a prílohy II a III nariadenia Komisie (ES) č. 1573/1999 z 19. júla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o vlastnostiach sušených fíg, na ktoré sa vzťahuje pomoc v zmysle schémy pomoci pre pestovanie ( 50 )

Prílohy I a II nariadenia Komisie (ES) č. 1621/1999 z 22. júla 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96, pokiaľ ide o pomoc pre kultiváciu hrozna na výrobu určitých odrôd sušených hroznových bobúľ ( 51 )

Nariadenie Komisie (ES) č. 1666/1999 z 28. júla 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 pokiaľ ide o minimálne obchodné charakteristiky pre niektoré odrody hrozienok ( 52 )

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2001 z 23. mája 2001 o minimálnych požiadavkách na kvalitu zmesí ovocia v systéme výrobných dotácií ( 53 )

Článok 3 nariadenia Komisie (ES) č. 217/2002 z 5. februára 2002, ustanovujúceho kritériá spôsobilosti pre suroviny v systéme výrobných dotácií uvedených v nariadení (ES) č. 2201/96 ( 54 )

Článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny ( 55 )

Článok 16 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 2111/2003 z 1. decembra 2003 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2202/96, ktorým sa zavádza program pomoci pre pestovateľov niektorých druhov citrusového ovocia ( 56 )

Nariadenie Komisie (ES) č. 1559/2006 z 18. októbra 2006 ustanovujúce minimálne požiadavky na kvalitu hrušiek druhu Williams a Rocha v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave v rámci systému výrobných dotácií ( 57 )( 1 ) Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33.

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 4 ) Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.

( 6 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 7 ) Uvedie sa plný alebo bežne používaný názov.

( 8 ) Nevyčerpávajúci zoznam odrôd zatriedených podľa vyfarbenia a hrdzavitosti je uvedený v dodatku k tejto norme.

( 9 ) Odrody, ktoré sú v dodatku k tejto norme označené písmenom „R“, sú oslobodené od ustanovení týkajúcich sa hrdzavitosti.

( 10 ) Nevyčerpávajúci zoznam odrôd zatriedených podľa vyfarbenia a hrdzavitosti je uvedený v dodatku k tejto norme.

( 11 ) Odrody, ktoré sú v dodatku k tejto norme označené písmenom „R“, sú oslobodené od ustanovení týkajúcich sa hrdzavitosti.

( 12 ) Odrody, ktoré sú v dodatku k tejto norme označené písmenom „R“, sú oslobodené od ustanovení týkajúcich sa hrdzavitosti.

( 13 ) Vypočítané podľa usmernenia OECD o objektívnych skúškach, ktoré sú dostupné na adrese: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 14 ) Vypočítanú podľa usmernenia OECD o objektívnych skúškach, ktoré sú dostupné na adrese: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 15 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 16 ) Obchodný názov môže byť ochranná známka, vzhľadom na ktorú sa podala žiadosť o ochranu alebo sa takáto ochrana získala, alebo akékoľvek iné obchodné označenie.

( 17 ) Uvedie sa plný alebo bežne používaný názov.

( 18 ) Vypočítaný podľa usmernenia OECD o objektívnych skúškach, ktoré sú dostupné na adrese: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 19 ) Použitie ochranných prípravkov alebo akýchkoľvek iných chemických látok, ktoré by mohli zanechať cudzí pach na pokožke plodov, je povolený, ak je v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami Európskej únie.

( 20 ) Použitie ochranných prípravkov alebo akýchkoľvek iných chemických látok, ktoré by mohli zanechať cudzí pach na pokožke plodov, je povolený, ak je v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami Európskej únie.

( 21 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 22 ) Uvedie sa plný alebo bežne používaný názov.

( 23 ) Vypočítaný podľa usmernenia OECD na objektívnych skúškach. K dispozícii na http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 24 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 25 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 26 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 27 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 28 ) Vypočítaný podľa usmernenia OECD o objektívnych skúškach, ktoré sú dostupné na adrese: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 29 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 30 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 31 ) Nevyčerpávajúci zoznam veľkoplodých a letných odrôd hrušiek sa uvádza v dodatku k tejto norme.

( 32 ) Nevyčerpávajúci zoznam veľkoplodých a letných odrôd hrušiek sa uvádza v dodatku k tejto norme.

( 33 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 34 ) Obchodný názov môže byť ochranná známka, vzhľadom na ktorú sa podala žiadosť o ochranu alebo sa takáto ochrana získala, alebo akékoľvek iné obchodné označenie.

( 35 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 36 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 37 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 38 ) Niektoré odrody zeleninovej papriky môžu mať pálivú chuť.

( 39 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 40 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 41 ) Vypočítaný podľa usmernenia OECD o objektívnych skúškach, ktoré sú dostupné na adrese: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 42 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 43 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 44 ) Ustanovenia o označovaní sa neuplatňujú na spotrebiteľské obaly ponúkané v baleniach. Uplatňujú sa však na spotrebiteľské obaly ponúkané samostatne.

( 45 ) Uvedie sa úplný alebo bežne používaný názov.

( 46 ) Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21.

( 47 ) Ú. v. ES L 153, 7.6.1986, s. 1.

( 48 ) Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 54.

( 49 ) Ú. v. ES L 56, 4.3.1999, s. 8.

( 50 ) Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 27.

( 51 ) Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 21.

( 52 ) Ú. v. ES L 197, 29.7.1999, s. 32.

( 53 ) Ú. v. ES L 140, 24.5.2001, s. 31.

( 54 ) Ú. v. ES L 35, 6.2.2002, s. 11.

( 55 ) Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14.

( 56 ) Ú. v. EÚ L 317, 2.12.2003, s. 5.

( 57 ) Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 22.

Top