EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0282-20170101

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/2017-01-01

02011R0282 — SK — 01.01.2017 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 282/2011

z 15. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 077 23.3.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 967/2012 z 9. októbra 2012,

  L 290

1

20.10.2012

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013,

  L 284

1

26.10.2013
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 282/2011

z 15. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(prepracované znenie)KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie určitých ustanovení hlavy I až V a VII až XII smernice 2006/112/ES.KAPITOLA II

ROZSAH PÔSOBNOSTI

(HLAVA I SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 2

K nadobudnutiu tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES nedochádza v prípade:

a) premiestnenia nového dopravného prostriedku nezdaniteľnou osobou v rámci zmeny bydliska za predpokladu, že sa v čase dodania nemohlo uplatniť oslobodenie od dane ustanovené v článku 138 ods. 2 písm. a) smernice 2006/112/ES;

b) vrátenia nového dopravného prostriedku nezdaniteľnou osobou do členského štátu, z ktorého jej bol pôvodne dodaný na základe oslobodenia od dane ustanoveného v článku 138 ods. 2 písm. a) smernice 2006/112/ES.

Článok 3

Bez toho, aby bol dotknutý článok 59a prvý odsek písm. b) smernice 2006/112/ES, ak poskytovateľ preukáže, že miesto poskytovania určené v súlade s kapitolou V oddielom 4 pododdielmi 3 a 4 tohto nariadenia sa nachádza mimo Spoločenstva, DPH nepodlieha poskytovanie týchto služieb:

a) od 1. januára 2013 služieb uvedených v článku 56 ods. 2 prvom pododseku smernice 2006/112/ES;

b) od 1. januára 2015 služieb uvedených v článku 58 smernice 2006/112/ES;

c) služieb uvedených v článku 59 smernice 2006/112/ES.

Článok 4

Zdaniteľná osoba, ktorá má nárok na nezdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 3 smernice 2006/112/ES, má tento nárok naďalej, ak bolo danej zdaniteľnej osobe podľa článku 214 ods. 1 písm. d) alebo e) uvedenej smernice pridelené identifikačné číslo pre DPH v súvislosti s prijatými službami, za ktoré je povinná zaplatiť DPH, alebo v súvislosti so službami, ktoré uvedená zdaniteľná osoba poskytla na území iného členského štátu a za ktoré je DPH splatná len príjemcom.

Ak však táto zdaniteľná osoba oznámi toto identifikačné číslo pre DPH dodávateľovi v súvislosti s nadobudnutím tovaru v rámci Spoločenstva, považuje sa za osobu, ktorá využila možnosť ustanovenú v článku 3 ods. 3 uvedenej smernice.KAPITOLA III

ZDANITEĽNÉ OSOBY

(HLAVA III SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 5

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) vytvorené v súlade s nariadením (EHS) č. 2137/85, ktoré svojim členom alebo tretím osobám za protihodnotu dodáva tovar alebo poskytuje služby, je zdaniteľnou osobou v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 2006/112/ES.KAPITOLA IV

ZDANITEĽNÉ TRANSAKCIE

(ČLÁNKY 24 AŽ 29 SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 6

1.  Reštauračnými a stravovacími službami sa rozumejú služby, ktoré pozostávajú z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pričom tieto služby sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby. Reštauračné služby sú poskytovaním týchto služieb v poskytovateľových priestoroch a stravovacie služby sú poskytovaním týchto služieb mimo poskytovateľových priestorov.

2.  Poskytovanie pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, bez ohľadu na to, či zahŕňa prepravu, ale bez toho, aby sa poskytovali akékoľvek iné podporné služby, sa nepovažuje za reštauračné ani stravovacie služby v zmysle odseku 1.

▼M2

Článok 6a

1.  Telekomunikačné služby v zmysle článku 24 ods. 2 smernice 2006/112/ES sa vzťahujú najmä na:

a) pevné a mobilné telefonické služby na prenos a prepájanie hlasu, dát a videa vrátane telefonických služieb s obrazovou zložkou (videofonické služby);

b) telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP);

c) hlasovú odkazovú schránku, čakanie na hovor, presmerovanie hovorov, identifikáciu volajúceho, konferenčný hovor a iné služby riadenia hovorov;

d) služby pagingu;

e) audiotextové služby;

f) fax, telegraf a telex;

g) prístup na internet vrátane world wide webu;

h) pripojenia súkromnej siete poskytujúce telekomunikačné spojenia na výhradné používanie zákazníkom.

2.  Telekomunikačné služby v zmysle článku 24 ods. 2 smernice 2006/112/ES sa nevzťahujú na:

a) elektronicky poskytované služby;

b) služby rozhlasového a televízneho vysielania.

Článok 6b

1.  Služby rozhlasového a televízneho vysielania zahŕňajú služby tvorené zvukovým a audiovizuálnym obsahom, ako sú napríklad rozhlasové alebo televízne programy, ktoré poskytuje širokej verejnosti cez komunikačné siete poskytovateľ mediálnej služby a je za ne redakčne zodpovedný, na simultánne počúvanie alebo sledovanie na základe programovej skladby.

2.  Odsek 1 sa vzťahuje najmä na:

a) rozhlasové alebo televízne programy, v prípade ktorých sa prenos alebo retransmisia uskutočňuje cez rozhlasovú alebo televíznu sieť;

b) rozhlasové alebo televízne programy šírené prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), ak sa vysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú alebo televíznu sieť.

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a) telekomunikačné služby;

b) elektronicky poskytované služby;

c) poskytovanie informácií o konkrétnych programoch na požiadanie;

d) prevod práv rozhlasového a televízneho vysielania alebo prenosových práv;

e) prenájom technického vybavenia alebo zariadení používaných na prijímanie vysielania;

f) rozhlasové alebo televízne programy distribuované prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), pokiaľ sa tieto programy nevysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú alebo televíznu sieť.

▼B

Článok 7

1.  „Elektronicky poskytované služby“ uvedené v smernici 2006/112/ES zahŕňajú služby poskytované cez internet alebo elektronickú sieť, ktorých poskytovanie je z dôvodu ich povahy z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom, pričom je nemožné ich zabezpečiť bez informačnej technológie.

2.  Odsek 1 sa vzťahuje najmä na tieto prípady:

a) dodanie digitalizovaných produktov vo všeobecnosti vrátane softvéru a jeho modifikácií alebo aktualizácií;

b) služby poskytujúce alebo podporujúce prítomnosť podnikov alebo jednotlivcov na elektronickej sieti, ako je webová lokalita alebo webová stránka;

c) služby automaticky generované počítačom cez internet alebo elektronickú sieť ako reakcia na špecifické údaje, ktoré vkladá odberateľ;

d) prevod práva – za protihodnotu – umiestniť tovar alebo služby určené na predaj na webovej lokalite, ktorá funguje ako trh online, na ktorom potenciálni kupujúci robia automatizovaným postupom ponuky a na ktorom sa zainteresovaným stranám oznamuje predaj elektronickou poštou automaticky generovanou počítačom;

e) balíky internetových služieb týkajúce sa informácií, v ktorých je telekomunikačná zložka pomocná a podradená [t. j. balíky, ktoré neponúkajú iba prístup na internet, ale zahŕňajú iné zložky, ako napríklad stránky, ktorých obsah umožňuje prístup k správam, informáciám o počasí alebo o cestovaní, priestor pre hry, prenájom webovej lokality (website hosting), prístup k diskusiám online a pod.];

f) služby uvedené v prílohe I.

▼M2

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a) služby rozhlasového a televízneho vysielania;

▼B

b) telekomunikačné služby;

c) tovar, ktorého objednávka a spracovanie objednávky sa vykonáva elektronicky;

d) CD-ROM-y, diskety a podobné hmotné nosiče;

e) tlačoviny, ako sú knihy, vestníky, noviny alebo periodiká;

f) kompaktné disky (CD) a audiokazety;

g) videokazety a DVD;

h) hry na CD-ROM-e;

i) služby profesionálov, ako sú právnici a finanční poradcovia, ktorí radia klientom prostredníctvom elektronickej pošty;

j) vzdelávacie služby, ak učiteľ poskytuje obsah kurzu cez internet alebo elektronickú sieť (t. j. prostredníctvom spojenia na diaľku);

k) služby offline spočívajúce vo fyzických opravách počítačového zariadenia;

l) služby offline spočívajúce v uskladnení údajov;

m) reklamné služby, najmä v novinách, na plagátoch a v televízii;

n) telefonické asistenčné služby;

o) vzdelávacie služby týkajúce sa výlučne korešpondenčných kurzov, ako sú poštové kurzy;

p) bežné služby spočívajúce vo verejnej dražbe a založené na priamom ľudskom zásahu, bez ohľadu na spôsob zadávania ponuky;

▼M2 —————

▼M2

t) lístky na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia rezervované online;

u) ubytovanie, prenájom áut, reštauračné služby, preprava cestujúcich alebo podobné služby rezervované online.

▼B

Článok 8

Ak zdaniteľná osoba uskutočňuje iba montáž rôznych častí stroja, ktoré jej všetky dodal jej zákazník, je táto transakcia poskytovaním služieb v zmysle článku 24 ods. 1 smernice 2006/112/ES.

Článok 9

Predaj opcie, ak je takýto predaj transakciou spadajúcou do rozsahu pôsobnosti článku 135 ods. 1 písm. f) smernice 2006/112/ES, je poskytovaním služieb v zmysle článku 24 ods. 1 uvedenej smernice. Toto poskytovanie služieb je oddelené od základných transakcií, na ktoré sa tieto služby vzťahujú.

▼M2

Článok 9a

1.  Na účely uplatňovania článku 28 smernice 2006/112/ES v prípade, že sú elektronicky poskytované služby poskytované prostredníctvom telekomunikačnej siete, rozhrania alebo portálu, ako je napríklad trh pre aplikácie, sa o zdaniteľnej osobe, ktorá sa zúčastňuje na tomto poskytovaní služieb, predpokladá, že koná vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa týchto služieb, s výnimkou prípadu, keď je daný poskytovateľ služby výslovne označený uvedenou zdaniteľnou osobou za dodávateľa a uvedie sa to v zmluvných dojednaniach medzi zmluvnými stranami.

Aby sa poskytovateľ elektronicky poskytovaných služieb mohol považovať za výslovne označeného zdaniteľnou osobou za dodávateľa týchto služieb, musia sa splniť tieto podmienky:

a) na faktúre, ktorú vydala alebo sprístupnila každá zdaniteľná osoba zúčastňujúca sa na poskytovaní elektronicky poskytovaných služieb, sa musia identifikovať takéto služby a ich poskytovateľ;

b) na príjmovom pokladničnom doklade alebo doklade o zaplatení, ktorý bol vydaný alebo sprístupnený odberateľovi, sa musia identifikovať elektronicky poskytované služby a ich poskytovateľ.

Na účely tohto odseku zdaniteľná osoba, ktorá v súvislosti s poskytovaním elektronicky poskytovaných služieb schváli účtovanie poplatkov odberateľovi, schváli poskytovanie služieb alebo stanoví všeobecné pravidlá a podmienky poskytovania, nemôže výslovne uviesť ďalšiu osobu ako poskytovateľa uvedených služieb.

2.  Odsek 1 sa takisto použije, ak sa telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) poskytujú prostredníctvom telekomunikačnej siete, rozhrania alebo portálu, ako je napr. trh pre aplikácie, a poskytujú sa za rovnakých podmienok ako v uvedenom odseku.

3.  Tento článok sa nevzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá len zabezpečuje spracovanie platieb v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami alebo telefonickými službami poskytovanými cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) a nezúčastňuje sa na poskytovaní týchto elektronicky poskytovaných služieb alebo telefonických služieb.

▼BKAPITOLA V

MIESTO ZDANITEĽNÝCH TRANSAKCIÍODDIEL 1

Pojmy

Článok 10

1.  Na účely uplatňovania článkov 44 a 45 smernice 2006/112/ES sa za miesto, kde má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, považuje miesto, kde sa vykonávajú funkcie ústrednej správy podniku.

2.  S cieľom určiť miesto uvedené v odseku 1 sa zohľadní miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa všeobecného riadenia podniku, miesto, kde sa nachádza registrované sídlo podniku a miesto, kde sa stretáva jeho vedenie.

Ak tieto kritériá neumožňujú s istotou určiť sídlo ekonomickej činnosti, uprednostní sa ako kritérium miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa všeobecného riadenia podniku.

3.  Samotná existencia poštovej adresy sa nemôže považovať za miesto, kde je zriadené sídlo ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby.

Článok 11

1.  Na účely uplatňovania článku 44 smernice 2006/112/ES je „stálou prevádzkarňou“ akákoľvek prevádzkareň iná ako sídlo ekonomickej činnosti uvedené v článku 10 tohto nariadenia, ktorá sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú prijímať a využívať služby, ktoré sa jej poskytujú, na jej vlastné potreby.

2.  Na účely uplatňovania nasledujúcich článkov je „stálou prevádzkarňou“ akákoľvek prevádzkareň iná ako sídlo ekonomickej činnosti uvedené v článku 10 tohto nariadenia, ktorá sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú poskytovať jej služby:

a) článku 45 smernice 2006/112/ES;

b) od 1. januára 2013 na účely článku 56 ods. 2 druhého pododseku smernice 2006/112/ES;

c) do 31. decembra 2014 na účely článku 58 smernice 2006/112/ES;

d) článku 192a smernice 2006/112/ES.

3.  Skutočnosť, že prevádzkareň má identifikačné číslo pre DPH, sama osebe nepostačuje na to, aby sa mohlo usúdiť, že zdaniteľná osoba má stálu prevádzkareň.

Článok 12

„Trvalým bydliskom“ fyzickej osoby, tak zdaniteľnej, ako aj nezdaniteľnej, je na uplatňovanie smernice 2006/112/ES adresa, ktorá je uvedená v registri obyvateľov alebo obdobnom registri, alebo adresa, ktorú daná osoba poskytla príslušným daňovým úradom, ak neexistujú dôkazy o tom, že táto adresa nezodpovedá skutočnosti.

Článok 13

Miestom, kde sa fyzická osoba, tak zdaniteľná, ako aj nezdaniteľná, „obvykle zdržiava“, uvedeným v smernici 2006/112/ES, je miesto, kde táto fyzická osoba obvykle žije z dôvodu osobných a profesionálnych väzieb.

V prípade, ak sú profesionálne väzby v inom štáte, ako sú osobné väzby, alebo ak žiadne profesionálne väzby nie sú, miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava, sa určí podľa osobných väzieb, ktoré preukazujú úzke väzby medzi fyzickou osobou a miestom, kde žije.

▼M2

Článok 13a

Miesto, kde je nezdaniteľná právnická osoba usadená, ako sa uvádza v článku 56 ods. 2 prvom pododseku a v článkoch 58 a 59 smernice 2006/112/ES, je:

a) miesto, kde sa vykonávajú funkcie jej ústrednej správy, alebo

b) miesto akéhokoľvek iného usadenia charakterizované dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou, pokiaľ ide o ľudské a technické zdroje, aby jej umožnilo prijímať a využívať služby, ktoré sú jej poskytované na jej vlastné potreby.

Článok 13b

Na účely uplatňovania smernice 2006/112/ES sa za „nehnuteľný majetok“ považuje:

a) akákoľvek určitá časť zeme na povrchu alebo pod ním, ku ktorej možno založiť vlastnícke právo a držbu;

b) akákoľvek budova alebo stavba pripevnená k zemi alebo v zemi nad úrovňou mora alebo pod ňou, ktorá sa nemôže jednoducho rozobrať alebo premiestniť;

c) akýkoľvek prvok, ktorý sa inštaloval a tvorí neoddeliteľnú súčasť budovy alebo stavby, bez ktorého by budova alebo stavba nebola úplná, ako napríklad dvere, okná, strechy, schodiská a výťahy;

d) akýkoľvek prvok, vybavenie alebo prístroj trvalo namontovaný v budove alebo stavbe, ktorý nemožno premiestniť bez zničenia alebo úpravy budovy alebo stavby.

▼BODDIEL 2

Miesto dodania tovaru

(Články 31 až 39 smernice 2006/112/ES)

Článok 14

Keď sa počas kalendárneho roku prekročí limit, ktorý členský štát uplatňuje v súlade s článkom 34 smernice 2006/112/ES, článok 33 uvedenej smernice nemení miesto dodania iného tovaru ako výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani, uskutočneného počas toho istého kalendárneho roku predtým, než bol prekročený limit, ktorý členský štát uplatňuje pre daný kalendárny rok za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) dodávateľ neuplatnil možnosť voľby ustanovenú v článku 34 ods. 4 uvedenej smernice;

b) hodnota jeho dodaní tovaru neprekročila limit v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku.

Článok 33 smernice 2006/112/ES však mení miesto nasledovných dodaní na členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí:

a) dodanie tovaru, ktorým bol pre daný kalendárny rok prekročený limit, ktorý členský štát uplatňuje v priebehu toho istého kalendárneho roku;

b) všetky neskoršie dodania tovaru uskutočnené v tomto členskom štáte počas toho istého kalendárneho roku;

c) dodania tovaru uskutočnené v uvedenom členskom štáte počas kalendárneho roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom došlo k udalosti uvedenej v písmene a).

Článok 15

Časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, uvedená v článku 37 smernice 2006/112/ES sa určuje podľa cesty dopravného prostriedku a nie podľa cesty, ktorú uskutočnil každý z cestujúcich.ODDIEL 3

Miesto nadobudnutia tovaru v rámci spoločenstva

(Články 40, 41 a 42 smernice 2006/112/ES)

Článok 16

Ak sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článku 20 smernice 2006/112/ES, členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí, uplatní svoju právomoc zdaniť bez ohľadu na spôsob uplatnenia DPH na transakciu v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava začala.

Akúkoľvek žiadosť dodávateľa tovaru o opravu DPH, ktorú vyfakturoval a priznal členskému štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, tento členský štát vybaví v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.ODDIEL 4

Miesto poskytovania služieb

(Články 43 až 59 smernice 2006/112/ES)Pododdiel 1

Štatút odberateľa

Článok 17

1.  V prípade, že miesto poskytovania služieb závisí od toho, či odberateľ je alebo nie je zdaniteľnou osobou, určí sa odberateľov štatút na základe článkov 9 až 13 a článku 43 smernice 2006/112/ES.

2.  Nezdaniteľná právnická osoba, ktorá je identifikovaná alebo od ktorej sa vyžaduje, aby sa identifikovala na účely DPH podľa článku 214 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, pretože jej nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva podliehajú DPH alebo pretože využila možnosť zaradiť tieto činnosti medzi činnosti podliehajúce DPH, je zdaniteľnou osobou v zmysle článku 43 uvedenej smernice.

Článok 18

1.  Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva považovať za zdaniteľnú osobu, ak:

a) v prípade, že mu odberateľ oznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH, a poskytovateľ získa potvrdenie platnosti tohto identifikačného čísla, ako aj mena a adresy, ktoré sa s ním spájajú, a to v súlade s článkom 31 nariadenia Rady (ES) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty ( 1 );

b) odberateľovi ešte nebolo pridelené individuálne identifikačné číslo pre DPH, ale informoval poskytovateľa o tom, že oň požiadal, a poskytovateľ získa akýkoľvek iný dôkaz, ktorým sa preukáže, že daný odberateľ je zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, od ktorej sa vyžaduje, aby sa identifikovala na účely DPH, a poskytovateľ vykoná v primeranej miere overenie správnosti informácií, ktoré mu poskytol odberateľ, prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

2.  Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva považovať za nezdaniteľnú osobu, ak môže preukázať, že uvedený odberateľ mu neoznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH.

▼M2

Poskytovateľ telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb však môže bez ohľadu na informácie, ktoré svedčia o opaku, považovať odberateľa usadeného v Spoločenstve za nezdaniteľnú osobu, pokiaľ mu uvedený odberateľ neoznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH.

▼B

3.  Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného mimo Spoločenstva považovať za zdaniteľnú osobu:

a) ak získa od odberateľa osvedčenie, ktoré vydali príslušné daňové orgány odberateľa ako potvrdenie, že daný odberateľ sa zaoberá ekonomickou činnosťou, aby sa mu umožnilo dosiahnuť vrátenie DPH podľa smernice Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva ( 2 );

b) v prípade, že odberateľ toto osvedčenie nemá, ak má číslo pre DPH alebo podobné číslo, ktoré odberateľovi prideľuje štát usadenia a ktoré sa používa na identifikáciu podnikateľov, alebo akýkoľvek iný dôkaz, ktorým sa preukáže, že daný odberateľ je zdaniteľnou osobou, a ak poskytovateľ prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb, vykoná v primeranej miere overenie správnosti informácií, ktoré mu poskytol odberateľ.Pododdiel 2

Postavenie odberateľa

Článok 19

Na účely uplatňovania pravidiel týkajúcich sa miesta poskytovania služieb ustanovených v článkoch 44 a 45 smernice 2006/112/ES sa zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba považovaná za zdaniteľnú osobu, ktorá prijíma služby výlučne na svoju osobnú spotrebu, vrátane spotreby svojich zamestnancov, považuje za nezdaniteľnú osobu.

Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, ako napríklad informácie o povahe poskytovaných služieb, môže tieto služby považovať za služby určené na účely podnikania odberateľa, ak odberateľ pre túto transakciu oznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH.

V prípade, že je jedna a tá istá služba určená tak na osobnú spotrebu vrátane spotreby zamestnancov odberateľa, ako aj na účely podnikania, na poskytovanie tejto služby sa vzťahuje výlučne článok 44 smernice 2006/112/ES za predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.Pododdiel 3

Miesto usadenia odberateľa

Článok 20

V prípade, že sa na poskytovanie služieb zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe považovanej za zdaniteľnú osobu vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES a ak je táto zdaniteľná osoba usadená v jednom štáte, alebo keď sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistuje, ak má svoje trvalé bydlisko a miesto, kde sa obvykle zdržiava, v jednom štáte, je toto poskytovanie služieb zdaniteľné v tomto štáte.

Poskytovateľ určí uvedené miesto na základe informácií od odberateľa a dané informácie overí prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, akými sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

Tieto informácie môžu zahŕňať identifikačné číslo pre DPH, ktoré mu pridelil členský štát, v ktorom je odberateľ usadený.

Článok 21

V prípade, že sa na poskytovanie služieb zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe považovanej za zdaniteľnú osobu vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES a uvedená zdaniteľná osoba je usadená vo viac ako jednom štáte, toto poskytovanie služieb je zdaniteľné v štáte, kde táto zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti.

Ak sa však táto služba poskytuje stálej prevádzkarni zdaniteľnej osoby, pričom sa táto prevádzkareň nachádza na inom mieste ako je miesto, kde odberateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti, uvedené poskytovanie služieb je zdaniteľné v mieste stálej prevádzkarne, ktorá uvedenú službu prijíma a ktorá ju využíva pre svoje vlastné potreby.

Ak zdaniteľná osoba nemá sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, poskytovanie služieb je zdaniteľné v mieste jej trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava.

Článok 22

1.  S cieľom určiť stálu prevádzkareň odberateľa, ktorej sa služba poskytuje, poskytovateľ preskúma povahu a použitie poskytovanej služby.

Ak povaha a použitie poskytovanej služby neumožňujú poskytovateľovi určiť stálu prevádzkareň, ktorej sa služba poskytuje, poskytovateľ pri určovaní tejto stálej prevádzkarne venuje osobitnú pozornosť tomu, či je v zmluve, vo formulári objednávky a na základe identifikačného čísla pre DPH, ktoré pridelil členský štát odberateľa a ktoré mu oznámil odberateľ, určená stála prevádzkareň ako odberateľ tejto služby a či je stála prevádzkareň subjektom, ktorý za danú službu platí.

Ak v súlade s prvým a druhým pododsekom tohto odseku nemožno určiť stálu prevádzkareň odberateľa, ktorému sa služba poskytuje, alebo ak sa služby, na ktoré sa vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES, poskytujú zdaniteľnej osobe na základe zmluvy, ktorá upravuje jednu alebo viacero služieb využívaných neidentifikovateľným a nekvantifikovateľným spôsobom, poskytovateľ môže odôvodnene považovať tieto služby za poskytované v mieste, kde odberateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti.

2.  Uplatňovaním tohto článku nie sú dotknuté povinnosti odberateľa.

Článok 23

1.  Od 1. januára 2013, ak je v súlade s prvým pododsekom článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES poskytovanie služieb zdaniteľné v mieste, kde je odberateľ usadený, alebo ak miesto usadenia neexistuje, tak v mieste jeho trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava, poskytovateľ určí uvedené miesto na základe konkrétnych informácií, ktoré poskytol odberateľ, a tieto informácie overí prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

2.  V prípade, že je poskytovanie služieb zdaniteľné v súlade s článkami 58 a 59 smernice 2006/112/ES v mieste, kde je odberateľ usadený, alebo ak miesto usadenia neexistuje, tak v mieste jeho trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava, poskytovateľ určí uvedené miesto na základe konkrétnych informácií, ktoré poskytol odberateľ, a tieto informácie overí prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

▼M2

Článok 24

Ak sa služby, na ktoré sa vzťahuje článok 56 ods. 2 prvý pododsek alebo články 58 a 59 smernice 2006/112/ES, poskytujú nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená vo viac ako jednej krajine, alebo má trvalé bydlisko v jednej krajine a obvykle sa zdržiava v inej krajine, uprednostní sa:

a) v prípade nezdaniteľnej právnickej osoby miesto uvedené v článku 13a písm. a) tohto nariadenia, pokiaľ neexistuje dôkaz o tom, že služba sa využíva v mieste usadenia uvedenom v písmene b) uvedeného článku;

b) v prípade fyzickej osoby miesto, kde sa daná osoba obvykle zdržiava, pokiaľ neexistuje dôkaz o tom, že služba sa využíva v mieste jej trvalého bydliska.

▼M2Pododdiel 3a

Predpoklady o mieste odberateľa

Článok 24a

1.  Na účely uplatňovania článkov 44, 58 a 59a smernice 2006/112/ES v prípade, že poskytovateľ telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytuje uvedené služby na mieste, ako je napríklad telefónny automat, telefónna búdka, wi-fi prístupový bod (wi-fi hot spot), internetová kaviareň, reštaurácia alebo hotelová hala, na ktorom musí byť príjemca služby fyzicky prítomný, aby mu mohla byť služba týmto poskytovateľom poskytnutá, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v danom mieste a že služba sa tam skutočne používa a využíva.

2.  Ak sa miesto uvedené v odseku 1 tohto článku nachádza na palube lode, lietadla alebo vo vlaku, ktoré zabezpečujú prepravu cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje na území Spoločenstva podľa článkov 37 a 57 smernice 2006/112/ES, krajinou miesta je krajina začiatku prepravy cestujúcich.

Článok 24b

Na účely uplatňovania článku 58 smernice 2006/112/ES v prípade telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytovaných nezdaniteľnej osobe:

a) prostredníctvom jej pevnej linky sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste inštalácie pevnej linky;

b) prostredníctvom mobilných sietí sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v krajine určenej podľa medzinárodného smerového čísla mobilnej siete SIM karty používanej pri prijímaní uvedených služieb;

c) na ktoré je potrebné používanie dekodéru alebo podobného zariadenia či dekódovacej karty a v prípade, že sa nepoužíva pevná linka, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste umiestnenia tohto dekodéru alebo podobného zariadenia alebo, ak toto miesto nie je známe, v mieste, na ktoré sa zaslala dekódovacia karta, aby sa tam používala;

d) za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v článku 24a a v písmenách a), b) a c) tohto článku, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste, ktoré takto určí poskytovateľ použitím dvoch neprotichodných dôkazov, ktoré sa uvádzajú v článku 24f tohto nariadenia.

Článok 24c

Na účely uplatňovania článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES v prípade prenájmu dopravného prostriedku nezdaniteľnej osobe, ktorý je iný ako krátkodobý prenájmom, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste, ktoré takto určí dodávateľ použitím dvoch neprotichodných dôkazov, ktoré sa uvádzajú v článku 24e tohto nariadenia.Pododdiel 3b

Vyvrátenie predpokladov

Článok 24d

1.  Ak poskytovateľ poskytuje službu uvedenú v článku 58 smernice 2006/112/ES, môže vyvrátiť predpoklad uvedený v článku 24a alebo v článku 24b písm. a), b) alebo c) tohto nariadenia, ak má tri neprotichodné dôkazy, v ktorých sa uvádza, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava inde.

2.  Daňový orgán môže vyvrátiť predpoklady podľa článkov 24a, 24b alebo 24c, ak existujú náznaky nesprávneho použitia alebo zneužitia zo strany poskytovateľa.Pododdiel 3c

Dôkazy na určenie miesta odberateľa a vyvrátenie predpokladov

Článok 24e

Na účely uplatňovania pravidiel uvedených v článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES a splnenia požiadaviek podľa článku 24c tohto nariadenia slúžia ako dôkaz najmä:

a) fakturačná adresa odberateľa;

b) bankové údaje, ako napríklad miesto, kde banka vedie účet používaný na platby, alebo fakturačná adresa odberateľa, ktorú táto banka eviduje;

c) evidenčné údaje dopravného prostriedku, ktorý si odberateľ prenajíma, ak sa evidencia daného dopravného prostriedku vyžaduje v mieste, kde sa používa, alebo ďalšie podobné informácie;

d) ostatné obchodne relevantné informácie.

Článok 24f

Na účely uplatňovania pravidiel uvedených v článku 58 smernice 2006/112/ES a splnenia požiadaviek podľa článku 24b písm. d) alebo podľa článku 24d ods. 1 tohto nariadenia slúžia ako dôkaz najmä:

a) fakturačná adresa odberateľa;

b) adresa internetového protokolu (IP) zariadenia, ktoré používa odberateľ, alebo akýkoľvek spôsob určenia geografickej polohy;

c) bankové údaje, ako napríklad miesto, kde banka vedie účet používaný na platby alebo fakturačná adresa odberateľa, ktorú táto banka eviduje;

d) medzinárodné smerové číslo mobilnej siete (MCC) medzinárodného identifikačného kódu mobilného účastníka (IMSI) uložené na SIM (Subscriber Identity Module) karte, ktorú odberateľ používa;

e) miesto umiestnenia pevnej linky odberateľa, prostredníctvom ktorej sa mu poskytuje služba;

f) ostatné obchodne relevantné informácie.

▼BPododdiel 4

Spoločné ustanovenia týkajúce sa určenia štatútu, postavenia a miesta usadenia odberateľa

Článok 25

Na účely uplatňovania pravidiel týkajúcich sa miesta poskytovania služieb sa zohľadnia len okolnosti existujúce v čase zdaniteľnej udalosti. Akákoľvek následná zmena vo využití prijatej služby nemá vplyv na určenie miesta poskytovania služby za predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.Pododdiel 5

Poskytovanie služieb, ktoré sa riadi všeobecnými pravidlami

Článok 26

Ak určitý orgán prideľuje práva na televízne vysielanie v súvislosti s futbalovými zápasmi zdaniteľným osobám, vzťahuje sa na túto transakciu článok 44 smernice 2006/112/ES.

Článok 27

Na poskytovanie služieb, ktoré spočívajú v požadovaní vrátenia DPH alebo v získaní vrátenej dane z pridanej hodnoty podľa smernice Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte ( 3 ) sa vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES.

Článok 28

Na poskytovanie služieb v rámci organizácie pohrebu, pokiaľ predstavujú jednu službu, sa vzťahujú články 44 a 45 smernice 2006/112/ES.

Článok 29

Bez toho, aby bol dotknutý článok 41 tohto nariadenia, na poskytovanie prekladateľských služieb sa vzťahujú články 44 a 45 smernice 2006/112/ES.Pododdiel 6

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov

Článok 30

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov uvedené v článku 46 smernice 2006/112/ES sa vzťahuje na služby sprostredkovateľov, ktorí konajú v mene a na účet príjemcu obstaranej služby, a na služby poskytované sprostredkovateľmi, ktorí konajú v mene a na účet poskytovateľa obstaraných služieb.

Článok 31

Služby, ktoré poskytujú sprostredkovatelia konajúci v mene a na účet inej osoby a ktoré spočívajú v sprostredkovaní poskytovania ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou spadajú do rozsahu pôsobnosti:

a) článku 44 smernice 2006/112/ES, ak sa služby poskytujú zdaniteľnej osobe konajúcej ako takej alebo nezdaniteľnej právnickej osobe považovanej za zdaniteľnú osobu;

b) článku 46 uvedenej smernice, ak sa služby poskytujú nezdaniteľnej osobe.

▼M2Pododdiel 6a

Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom

Článok 31a

1.  K službám súvisiacim s nehnuteľným majetkom podľa článku 47 smernice 2006/112/ES patria len tie služby, ktoré s daným majetkom dostatočne priamo súvisia. Služby dostatočne priamo súvisia s nehnuteľným majetkom v týchto prípadoch:

a) v prípade, že sú odvodené z nehnuteľného majetku a že daný majetok tvorí základnú súčasť služby a pre poskytované služby je hlavný a nevyhnutný;

b) v prípade, že sú poskytované na nehnuteľnom majetku alebo sú naň zamerané a ich cieľom je právna alebo fyzická zmena uvedeného majetku.

2.  Odsek 1 sa vzťahuje najmä na:

a) vypracovanie projektu budovy alebo častí budovy určených pre určitú parcelu bez ohľadu na to, či je budova postavená;

b) poskytovanie služieb stavebného dozoru alebo bezpečnostných služieb;

c) stavbu budovy na pozemku, ako aj na stavebné a demolačné práce vykonávané na budove alebo častiach budovy;

d) stavbu trvalých stavieb na pozemku, ako aj stavebné a demolačné práce vykonávané na trvalých stavbách, ako napríklad potrubné systémy pre plyn, vodu, odpadovú vodu a podobne;

e) práce na pozemku vrátane poľnohospodárskych služieb, ako napríklad kultivácia pôdy, výsev, zavlažovanie a hnojenie;

f) prieskum a posúdenie rizika a celistvosti nehnuteľného majetku;

g) oceňovanie nehnuteľného majetku vrátane prípadu, keď je táto služba potrebná na účely poistenia, aby sa stanovila hodnota majetku ako zábezpeky pri pôžičke alebo na posúdenie rizika a škody pri sporoch;

h) prenajímanie nehnuteľného majetku okrem prenajímania, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. c), vrátane uskladnenia tovaru, v prípade ktorého sa postúpila určitá časť majetku do výlučného používania odberateľom;

i) poskytovanie ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie vrátane práva na pobyt na určitom mieste vyplývajúce z prevodu práv časovo obmedzeného užívania a podobne;

j) postúpenie alebo prevod iných práv ako tých, na ktoré sa vzťahujú písmená h) a i), na používanie celého nehnuteľného majetku alebo jeho častí vrátane povolenia na používanie časti majetku, ako napríklad udelenie rybárskych a lovných práv alebo prístup do salónikov na letiskách, alebo využívanie infraštruktúry, za ktorú sa vyberajú mýta, akou je napríklad most alebo tunel;

k) údržbu, rekonštrukciu a opravu budovy alebo jej častí vrátane prác ako čistenie, obkladanie, tapetovanie a pokladanie parkiet;

l) údržbu, rekonštrukciu a opravu trvalých stavieb, ako napríklad potrubných systémov pre plyn, vodu, odpadovú vodu a podobne;

m) inštaláciu alebo montáž prístrojov alebo vybavenia, ktoré sa po inštalácii alebo montáži klasifikujú ako nehnuteľný majetok;

n) údržbu a opravu, inšpekciu a kontrolu prístrojov alebo vybavenia, ak sú dané prístroje alebo vybavenie klasifikované ako nehnuteľný majetok;

o) inú správu majetku než je správa portfólia investícií do nehnuteľností, na ktorú sa vzťahuje odsek 3 písm. g), spočívajúcu v prevádzke obchodnej, priemyselnej alebo obytnej nehnuteľnosti vlastníkom majetku alebo na jeho účet;

p) sprostredkovanie pri predaji, prenájme nehnuteľného majetku a pri založení alebo prevode určitých účastí na nehnuteľnom majetku alebo vecných práv k nehnuteľnému majetku (bez ohľadu na to, či sa posudzuje ako hmotný majetok) okrem sprostredkovania, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. d);

q) právne služby súvisiace s prevedením nároku na nehnuteľný majetok a so zriadením alebo prevodom určitých účastí na nehnuteľnom majetku alebo vecnými právami k nehnuteľnému majetku (bez ohľadu na to, či sa posudzuje ako hmotný majetok), ako sú napríklad notárske práce alebo s vypracovaním zmluvy o predaji alebo nadobudnutí nehnuteľného majetku, aj keď sa základná transakcia vedúca k právnej zmene majetku neuskutoční.

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a) vypracovanie projektu budovy alebo častí budovy, ak nie sú určené pre konkrétnu parcelu;

b) uskladňovanie tovaru v nehnuteľnom majetku, ak žiadna konkrétna časť nehnuteľného majetku nie je postúpená do výhradného používania odberateľom;

c) poskytovanie reklamy, aj keď zahŕňa používanie nehnuteľného majetku;

d) sprostredkovanie pri poskytovaní hotelového ubytovania alebo ubytovania v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby;

e) poskytovanie miesta pre stánok na veľtrhu alebo výstave spolu s inými súvisiacimi službami, vďaka ktorým môže vystavovateľ vystaviť predmety, akými sú napríklad návrh stánku, preprava a uskladňovanie predmetov, poskytovanie prístrojov, kladenie káblov, poistenie a reklama;

f) inštaláciu alebo montáž, údržbu a opravu, inšpekciu alebo kontrolu prístrojov alebo vybavenia, ktoré nie sú súčasťou nehnuteľného majetku ani sa ňou nestanú;

g) správu portfólia investícií do nehnuteľného majetku;

h) iné právne služby okrem služieb, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 písm. q) v súvislosti so zmluvami vrátane poradenstva týkajúceho sa podmienok zmluvy o prevode nehnuteľného majetku alebo v súvislosti s vymáhaním plnenia takejto zmluvy alebo dokázaním existencie takejto zmluvy v prípade, že nejde o špecifické služby pre prevod nároku na nehnuteľný majetok.

Článok 31b

V prípade, že zariadenie sa dá odberateľovi k dispozícii na vykonanie práce na nehnuteľnom majetku, daná transakcia predstavuje poskytnutie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom, len ak poskytovateľ prevezme na seba zodpovednosť za vykonanie danej práce.

Ak poskytovateľ poskytne odberateľovi zariadenie spolu s dostatočným počtom pracovníkov na jeho obsluhu na účely vykonania práce, predpokladá sa, že prevzal zodpovednosť za vykonanie danej práce. Predpoklad, že za vykonanie práce nesie zodpovednosť dodávateľ, možno vyvrátiť akýmikoľvek príslušnými skutkovými alebo právnymi prostriedkami.

Článok 31c

Na účely stanovenia miesta poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytovaných zdaniteľnou osobou konajúcou vo vlastnom mene spolu s ubytovaním v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciu, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie, sa tieto služby považujú za poskytnuté na týchto miestach.

▼BPododdiel 7

Poskytovanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb

Článok 32

1.  Služby v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia, ako sa uvádza v článku 53 smernice 2006/112/ES, zahŕňajú poskytnutie služieb, ktorých základnou charakteristikou je udelenie práva na vstup na podujatie výmenou za lístok alebo platbu, vrátane platby vo forme predplatného, sezónneho lístku alebo pravidelného poplatku.

2.  Odsek 1 sa vzťahuje najmä na:

a) právo na vstup na zábavné predstavenia, divadelné predstavenia, cirkusové predstavenia, veľtrhy, do zábavných parkov, na koncerty, výstavy a iné podobné kultúrne podujatia;

b) právo na vstup na športové podujatia, akými sú zápasy alebo súťaže;

c) právo na vstup na vzdelávacie a vedecké podujatia, akými sú konferencie a semináre.

3.  Odsek 1 sa nevzťahuje na používanie zariadení, akými sú telocvične alebo podobné zariadenia, za úhradu poplatku.

Článok 33

Doplnkové služby uvedené v článku 53 smernice 2006/112/ES zahŕňajú služby, ktoré priamo súvisia so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia a ktoré sa poskytujú samostatne osobe zúčastňujúcej sa na podujatí za protihodnotu.

Takéto doplnkové služby zahŕňajú najmä používanie šatní alebo hygienických zariadení, nezahŕňajú však samotné sprostredkovateľské služby súvisiace s predajom lístkov.

▼M2

Článok 33a

Na poskytovanie lístkov, ktoré umožňujú vstup na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatie, sprostredkovateľmi, ktorí konajú vo vlastnom mene, ale na účet organizátora, alebo zdaniteľnou osobou inou ako organizátor, ktorá koná na vlastný účet, sa vzťahuje článok 53 a článok 54 ods. 1 smernice 2006/112/ES.

▼BPododdiel 8

Poskytovanie doplnkových služieb pri preprave, oceňovanie hnuteľného majetku a práce na ňom

Článok 34

Okrem prípadu, kedy sa montovaný tovar stáva súčasťou nehnuteľného majetku, sa miesto poskytovania služieb nezdaniteľnej osobe pozostávajúcich z montovania jednotlivých častí stroja zdaniteľnou osobou, pričom jej všetky uvedené časti poskytol jej odberateľ, určuje v súlade s článkom 54 smernice 2006/112/ES.Pododdiel 9

Poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb na palube dopravných prostriedkov

Článok 35

Časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 57 smernice 2006/112/ES, sa určí podľa cesty dopravného prostriedku, a nie podľa cesty, ktorú uskutočnil každý z cestujúcich.

Článok 36

Ak sa počas tej časti prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, poskytujú reštauračné a stravovacie služby, vzťahuje sa na toto poskytovanie článok 57 smernice 2006/112/ES.

Ak sa reštauračné a stravovacie služby poskytujú mimo tejto časti prepravy, avšak na území členského štátu alebo tretej krajiny, vzťahuje sa na toto poskytovanie článok 55 uvedenej smernice.

Článok 37

Miesto poskytovania reštauračnej alebo stravovacej služby, ak sa poskytovanie tejto služby uskutočňuje v rámci Spoločenstva čiastočne počas časti prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, a čiastočne mimo tejto časti prepravy, avšak na území členského štátu, sa určí v jej celosti podľa pravidiel určovania miesta poskytovania uplatniteľných na začiatku poskytovania reštauračnej alebo stravovacej služby.Pododdiel 10

Prenájom dopravných prostriedkov

Článok 38

1.  „Dopravné prostriedky“ uvedené v článku 56 a článku 59 prvom odseku písm. g) smernice 2006/112/ES zahŕňajú motorové a nemotorové vozidlá a iné zariadenia a prostriedky určené na prepravu osôb alebo predmetov z jedného miesta na druhé, pričom ich možno ťahať, vliecť alebo tlačiť vozidlami a ktoré sú bežne určené na prepravu a dajú sa na ňu skutočne používať.

2.  Dopravné prostriedky, ktoré sú uvedené v odseku 1, zahŕňajú predovšetkým tieto vozidlá:

a) pozemné vozidlá ako autá, motocykle, bicykle, tricykle a obytné prívesy;

b) prívesy a návesy;

c) železničné vagóny;

d) plavidlá;

e) lietadlá;

f) vozidlá osobitné určené na prepravu chorých alebo zranených osôb;

g) poľnohospodárske traktory a iné poľnohospodárske vozidlá;

h) mechanicky alebo elektronicky poháňané invalidné vozíky.

3.  Za dopravné prostriedky v zmysle odseku 1 sa nepovažujú trvalo imobilizované vozidlá a kontajnery.

Článok 39

1.  Na uplatňovanie článku 56 smernice 2006/112/ES sa trvanie nepretržitej držby alebo používania dopravného prostriedku, ktorý je predmetom prenájmu, určí na základe zmluvy medzi zainteresovanými stranami.

Zmluva slúži ako predpoklad, ktorý možno vyvrátiť akýmikoľvek skutkovými alebo právnymi prostriedkami, s cieľom stanoviť skutočné trvanie nepretržitej držby alebo používania.

Prekročenie zmluvne určenej doby krátkodobého prenájmu v zmysle článku 56 smernice 2006/112/ES z dôvodu vyššej moci nemá vplyv na určenie trvania nepretržitej držby alebo používania dopravného prostriedku.

2.  Ak sa na prenájom jedného a toho istého dopravného prostriedku vzťahujú zmluvy medzi tými istými stranami nasledujúce po sebe, doba trvania je doba nepretržitej držby alebo používania tohto dopravného prostriedku na základe všetkých týchto zmlúv posúdených ako celok.

Na účely prvého pododseku sa zmluva a jej predĺženia považujú za zmluvy nasledujúce po sebe.

Trvanie zmluvy alebo zmlúv o krátkodobom prenájme, ktoré predchádzajú zmluve považovanej za dlhodobú, sa však nespochybňuje za predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.

3.  Pokiaľ nedochádza k zneužitiu, zmluvy medzi tými istými stranami nasledujúce po sebe a týkajúce sa rôznych dopravných prostriedkov sa nepovažujú za zmluvy nasledujúce po sebe v zmysle odseku 2.

Článok 40

Miesto, kde sa dopravný prostriedok skutočne dá k dispozícii zákazníkovi, ako sa uvádza v článku 56 ods. 1 smernice 2006/112/ES, je miesto, kde ho zákazník alebo tretia osoba konajúca v jeho mene prevezme do fyzickej držby.Pododdiel 11

Poskytovanie služieb nezdaniteľným osobám mimo spoločenstva

Článok 41

Na poskytovanie prekladateľských služieb nezdaniteľnej osobe usadenej mimo Spoločenstva sa vzťahuje článok 59 prvý odsek písm. c) smernice 2006/112/ES.KAPITOLA VI

ZÁKLAD DANE

(HLAVA VII SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 42

Ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb ako podmienku na akceptovanie platby kreditnou alebo debetnou kartou vyžaduje, aby zákazník zaplatil určitú sumu jemu alebo inému podniku a ak sa celková cena, ktorú musí zákazník zaplatiť, nemení v závislosti od toho, ako je platba akceptovaná, tvorí táto suma nedeliteľnú súčasť základu dane pri dodaní tovaru alebo poskytovaní služieb v súlade s článkami 73 až 80 smernice 2006/112/ES.KAPITOLA VII

SADZBY

Článok 43

„Poskytovanie prázdninového ubytovania“ uvedené v bode 12 prílohy III k smernici 2006/112/ES zahŕňa prenájom stanov, obytných prívesov alebo mobilných domov umiestnených v kempingoch a používaných na ubytovanie.KAPITOLA VIII

OSLOBODENIE OD DANEODDIEL 1

Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach vo verejnom záujme

(Články 132, 133 a 134 smernice 2006/112/ES)

Článok 44

Služby spočívajúce v odbornej príprave alebo rekvalifikácii poskytované za podmienok ustanovených v článku 132 ods. 1 písm. i) smernice 2006/112/ES zahŕňajú vyučovanie priamo spojené so sektorom alebo s profesiou, ako aj vyučovanie zamerané na získanie alebo obnovenie vedomostí na odborné účely. Dĺžka trvania odbornej prípravy alebo rekvalifikácie nie je na tento účel podstatná.ODDIEL 2

Oslobodenie od dane pri iných činnostiach

(Články 135, 136 a 137 smernice 2006/112/ES)

Článok 45

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 135 ods. 1 písm. e) smernice 2006/112/ES sa nevzťahuje na platinum nobles.ODDIEL 3

Oslobodenie od dane pri dovoze

(Články 143, 144 a 145 smernice 2006/112/ES)

Článok 46

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 144 smernice 2006/112/ES sa uplatňuje na prepravné služby súvisiace s dovozom hnuteľného majetku, ktorý sa uskutočňuje ako súčasť zmeny bydliska.ODDIEL 4

Oslobodenie od dane pri vývoze

(Články 146 a 147 smernice 2006/112/ES)

Článok 47

„Dopravné prostriedky na súkromné použitie“, ako sa ustanovuje v článku 146 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, zahŕňajú dopravné prostriedky používané na nepodnikateľské účely inými ako fyzickými osobami, ako sú verejnoprávne subjekty v zmysle článku 13 uvedenej smernice a združenia.

Článok 48

Výpočet potrebný na určenie, či limit, ktorý je podmienkou na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru prevážaného v osobnej batožine cestujúcich a ktorý členský štát ustanovil v súlade s článkom 147 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) smernice 2006/112/ES, bol prekročený, sa vykoná na základe fakturovanej hodnoty. Súhrnnú hodnotu viacerých tovarov možno použiť, iba ak sa všetok tento tovar uvádza na tej istej faktúre, ktorú vystavila tá istá zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar tomu istému zákazníkovi.ODDIEL 5

Oslobodenie od dane pri niektorých transakciách považovaných za vývoz

(Články 151 a 152 smernice 2006/112/ES)

Článok 49

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 151 smernice 2006/112/ES sa uplatňuje na elektronické služby, ak ich poskytuje zdaniteľná osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava pre elektronicky poskytované služby ustanovená v článkoch 357 až 369 uvedenej smernice.

Článok 50

1.  Na to, aby bolo možné uznať subjekt, ktorý sa má zriadiť ako konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) ( 4 ), za medzinárodnú organizáciu na uplatňovanie článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 prvého pododseku písm. b) smernice 2006/112/ES, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a) má samostatnú právnu subjektivitu a plnú právnu spôsobilosť;

b) je zriadený na základe právnych predpisov Európskej únie a podlieha im;

c) jeho členmi sú členské štáty a prípadne tretie krajiny a medzivládne organizácie, ale súkromné subjekty sú z členstva vylúčené;

d) má osobitné a legitímne ciele, ktoré sa sledujú spoločne a v zásade sú neekonomickej povahy.

2.  Oslobodenie od dane ustanovené v článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 prvom pododseku písm. b) smernice 2006/112/ES sa vzťahuje na ERIC uvedený v odseku 1 v prípade, ak ho hostiteľský členský štát uzná ako medzinárodnú organizáciu.

Obmedzenia a podmienky tohto oslobodenia od dane sa ustanovia dohodou medzi členmi ERIC v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 723/2009. V prípade, že sa tovar nezasiela alebo neprepravuje z členského štátu, na území ktorého sa dodanie uskutočňuje, ako aj v prípade poskytovania služieb sa oslobodenie od dane môže uskutočniť formou vrátenia DPH v súlade s článkom 151 ods. 2 smernice 2006/112/ES.

Článok 51

1.  Ak je príjemca dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb usadený v rámci Spoločenstva, ale nie v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje dané dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb, potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu slúži, s výhradou vysvetliviek uvedených v prílohe k danému potvrdeniu, ako potvrdenie, že na transakciu sa môže uplatniť toto oslobodenie na základe článku 151 smernice 2006/112/ES.

Členský štát, v ktorom je usadený príjemca dodaného tovaru alebo poskytovaných služieb, sa pri použití tohto potvrdenia môže rozhodnúť, či použije spoločné potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane alebo dve samostatné potvrdenia.

2.  Potvrdenie uvedené v odseku 1 opečiatkujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu. Ak sú však tovar alebo služby určené na úradné použitie, môžu členské štáty za podmienok, ktoré stanovia, oslobodiť príjemcu od povinnosti dať si potvrdenie opečiatkovať. Toto oslobodenie sa môže zrušiť v prípade zneužívania.

Členské štáty informujú Komisiu o kontaktnom mieste, ktoré je poverené určiť útvary zodpovedné za opečiatkovanie potvrdení, a o tom, v akej miere oslobodzujú od povinnosti dať si opečiatkovať potvrdenie. Komisia oznámi ostatným členským štátom príslušné informácie získané od členských štátov.

3.  V prípade, že sa v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb, uplatňuje priame oslobodenie od dane, dostane dodávateľ potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku od príjemcu tovaru alebo služieb a uchová ho ako súčasť svojich záznamov. Ak sa oslobodenie od dane uskutočňuje prostredníctvom vrátenia DPH podľa článku 151 ods. 2 smernice 2006/112/ES, potvrdenie sa pripojí k žiadosti o vrátenie dane predloženej príslušnému členskému štátu.KAPITOLA IX

ODPOČÍTANIE DANE

(HLAVA X SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 52

Ak členský štát dovozu zaviedol elektronický systém, ktorý umožňuje splnenie colných formalít, výraz „dovozný doklad“ v článku 178 písm. e) smernice 2006/112/ES sa vzťahuje na elektronické verzie takýchto dokladov, ak tieto umožňujú kontrolu uplatnenia práva na odpočítanie.KAPITOLA X

POVINNOSTI ZDANITEĽNÝCH OSÔB A NIEKTORÝCH NEZDANITEĽNÝCH OSÔB

(HLAVA XI SMERNICE 2006/112/ES)ODDIEL 1

Osoby povinné platiť dph

(Články 192a až 205 smernice 2006/112/ES)

Článok 53

1.  Na účely uplatňovania článku 192a smernice 2006/112/ES sa berie do úvahy stála prevádzkareň zdaniteľnej osoby len vtedy, keď sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú uskutočňovať dodanie tovaru a poskytovanie služieb, do ktorých zasahuje.

2.  V prípade, že zdaniteľná osoba má stálu prevádzkareň na území členského štátu, v ktorom je DPH splatná, táto prevádzkareň sa považuje za nezasahujúcu do dodania tovaru alebo poskytovania služieb v zmysle článku 192a písm. b) smernice 2006/112/ES, ak technické a ľudské zdroje tejto stálej prevádzkarne táto osoba nepoužije na transakcie súvisiace s uskutočnením zdaniteľného dodania tohto tovaru alebo poskytovania týchto služieb v rámci uvedeného členského štátu pred týmto uskutočnením alebo počas neho.

Ak sa zdroje stálej prevádzkarne používajú len na úlohy súvisiace s administratívnou podporou, ako je účtovníctvo, fakturácia a vymáhanie pohľadávok, tieto zdroje sa nepovažujú za používané na uskutočnenie dodania tovaru alebo poskytovania služieb.

Ak sa však vystaví faktúra s identifikačným číslom pre DPH, ktoré pridelil členský štát stálej prevádzkarne, chápe sa to tak, že uvedená stála prevádzkareň sa zúčastnila dodania tovaru alebo poskytovania služieb uskutočneného v uvedenom členskom štáte, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Článok 54

Ak zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti na území členského štátu, v ktorom je DPH splatná, článok 192a smernice 2006/112/ES sa neuplatní, bez ohľadu na to, či uvedené sídlo ekonomickej činnosti zasahovalo alebo nezasahovalo do dodania tovaru alebo poskytovania služieb, ktoré uskutočňuje v rámci uvedeného členského štátu.ODDIEL 2

Rôzne ustanovenia

(Články 272 a 273 smernice 2006/112/ES)

Článok 55

Pre transakcie uvedené v článku 262 smernice 2006/112/ES sa od zdaniteľných osôb, ktorým sa pridelí individuálne identifikačné číslo pre DPH v súlade s článkom 214 uvedenej smernice, a od nezdaniteľných právnických osôb identifikovaných na účely DPH, v prípade, že konajú ako také, vyžaduje, aby oznámili osobám, ktoré im dodávajú tovar a poskytujú služby, svoje identifikačné číslo pre DPH, len čo im je pridelené.

Od zdaniteľných osôb uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, ktoré majú nárok na nezdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 4 tohto nariadenia, sa nevyžaduje, aby oznámili osobám, ktoré im dodávajú tovar, svoje individuálne číslo pre DPH, ak sú identifikované na účely DPH v súlade s článkom 214 ods. 1 písm. d) alebo písm. e) uvedenej smernice.KAPITOLA XI

OSOBITNÉ ÚPRAVYODDIEL 1

Osobitná úprava pre investičné zlato

(Články 344 až 356 smernice 2006/112/ES)

Článok 56

„Hmotnosť, ktorú akceptuje trh so zlatom“ ustanovená v článku 344 ods. 1 bode 1 smernice 2006/112/ES zahŕňa prinajmenšom jednotky a obchodované hmotnosti, ktoré sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 57

Na účely vytvorenia zoznamu zlatých mincí uvedeného v článku 345 smernice 2006/112/ES sú „cena“ a „hodnota“ na voľnom trhu ustanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 uvedenej smernice cenou a hodnotou na voľnom trhu k 1. aprílu každého roku. Ak 1. apríl nepripadne na deň, kedy sa stanovujú tieto hodnoty, použijú sa hodnoty z nasledujúceho dňa stanovenia hodnôt.

▼M1ODDIEL 2

Osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám (články 358 až 369k smernice 2006/112/ES)Pododdiel 1

Vymedzenie pojmov

Článok 57a

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „úprava mimo Únie“ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby neusadené v Spoločenstve, ako je stanovené v hlave XII kapitole 6 oddiele 2 smernice 2006/112/ES;

2. „úprava pre Úniu“ je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve, ale neusadené v členskom štáte spotreby, ako je stanovené v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES;

3. „osobitná úprava“ je „úprava mimo Únie“ a/alebo „úprava pre Úniu“ v závislosti od kontextu;

4. „zdaniteľná osoba“ je zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva v zmysle článku 358a bodu 1 smernice 2006/112/ES alebo zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby v zmysle článku 369a prvého odseku bodu 1 uvedenej smernice.Pododdiel 2

Uplatňovanie úpravy pre Úniu

Článok 57b

Ak si zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom je zriadené sídlo ekonomickej činnosti tejto osoby.

Ak si zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti mimo Spoločenstva, ale má v Spoločenstve viac ako jednu stálu prevádzkareň, za členský štát identifikácie si môže zvoliť ktorýkoľvek členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň, a to v súlade s článkom 369a druhým odsekom smernice 2006/112/ES.Pododdiel 3

Rozsah pôsobnosti úpravy pre Úniu

Článok 57c

Úprava pre Úniu sa nevzťahuje na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania ani elektronické služby poskytované v členskom štáte, v ktorom si zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo v ktorom má stálu prevádzkareň. Poskytnutie týchto služieb sa uvádza v daňovom priznaní k DPH podľa článku 250 smernice 2006/112/ES príslušnému správcovi dane tohto členského štátu.Pododdiel 4

Identifikácia

Článok 57d

Keď zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie, že má v úmysle využívať niektorú z osobitných úprav, uvedená osobitná úprava sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Ak sa však prvé poskytnutie služieb, na ktoré sa má vzťahovať uvedená osobitná úprava, uskutoční pred dátumom uvedeným v prvom odseku, osobitná úprava sa uplatňuje odo dňa tohto prvého poskytnutia služieb za predpokladu, že zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie začatie jej činností, na ktoré sa má úprava vzťahovať, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto prvému poskytnutiu služieb.

Článok 57e

Členský štát identifikácie identifikuje zdaniteľnú osobu, ktorá využíva úpravu pre Úniu, pomocou jej identifikačného čísla pre DPH uvedeného v článkoch 214 a 215 smernice 2006/112/ES.

Článok 57f

1.  Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, prestane spĺňať podmienky definície stanovenej v článku 369a prvom odseku bode 2 smernice 2006/112/ES, členský štát, v ktorom bola identifikovaná, prestane byť členským štátom identifikácie. Ak zdaniteľná osoba naďalej spĺňa podmienky na využívanie uvedenej osobitnej úpravy, v záujme ďalšieho využívania tejto úpravy uvedie ako nový členský štát identifikácie iný členský štát, v ktorom si zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, že si nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň.

2.  Ak sa členský štát identifikácie zmení v zmysle odseku 1, táto zmena sa uplatňuje odo dňa, keď zdaniteľná osoba prestala mať sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorý sa predtým uvádzal ako členský štát identifikácie.

Článok 57g

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu, môže ukončiť využívanie tejto úpravy, aj keď naďalej poskytuje služby, na ktoré sa táto osobitná úprava môže vzťahovať. Zdaniteľná osoba informuje členský štát identifikácie najneskôr do 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom chce ukončiť využívanie tejto úpravy. Ukončenie využívania úpravy nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Povinnosti súvisiace s DPH týkajúce sa poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb, ktoré vznikli po dni nadobudnutia účinnosti ukončenia, sa splnia priamo u správcu dane dotknutého členského štátu spotreby.

Ak zdaniteľná osoba ukončí využívanie osobitnej úpravy v súlade s prvým odsekom, je vylúčená z využívania uvedenej úpravy v každom členskom štáte na dva kalendárne štvrťroky odo dňa ukončenia.Pododdiel 5

Oznamovacie povinnosti

Článok 57h

1.  Najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca zdaniteľná osoba informuje členský štát identifikácie elektronicky o:

 ukončení svojich činností, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava,

 akýchkoľvek zmenách svojich činností, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava, v dôsledku ktorých už nespĺňa podmienky potrebné na využívanie takejto osobitnej úpravy, a

 akýchkoľvek zmenách informácií, ktoré predtým poskytla členskému štátu identifikácie.

2.  Ak sa členský štát identifikácie zmení v zmysle článku 57f, zdaniteľná osoba oznámi obom príslušným členským štátom túto zmenu, a to najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k zmene usadenia. V prípade, že zdaniteľná osoba využíva osobitnú úpravu po prvýkrát, novému členskému štátu identifikácie oznámi požadované registračné údaje.Pododdiel 6

Vylúčenie

Článok 58

Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva jednu z osobitných úprav, spĺňa aspoň jedno z kritérií vylúčenia podľa článku 363 alebo článku 369e smernice 2006/112/ES, členský štát identifikácie vylúči túto zdaniteľnú osobu z tejto úpravy.

Len členský štát identifikácie môže vylúčiť zdaniteľnú osobu z využívania jednej z osobitných úprav.

Členský štát identifikácie svoje rozhodnutie o vylúčení založí na akejkoľvek dostupnej informácii vrátane informácií poskytnutých ktorýmkoľvek iným členským štátom.

Vylúčenie nadobúda účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania rozhodnutia o vylúčení zdaniteľnej osobe.

Ak je však vylúčenie spôsobené zmenou sídla ekonomickej činnosti alebo stálej prevádzkarne, vylúčenie nadobúda účinnosť odo dňa tejto zmeny.

Článok 58a

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu a ktorá neposkytla v priebehu ôsmich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov ani v jednom členskom štáte spotreby služby, na ktoré sa daná úprava vzťahuje, sa považuje za osobu, ktorá svoje zdaniteľné činnosti ukončila v zmysle článku 363 písm. b) alebo článku 369e písm. b) smernice 2006/112/ES. Toto ukončenie nebráni uvedenej zdaniteľnej osobe využívať osobitnú úpravu, ak opäť začne vykonávať svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje jedna z týchto úprav.

Článok 58b

1.  Ak je zdaniteľná osoba vylúčená z jednej z osobitných úprav pre sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s danou úpravou, zostáva táto zdaniteľná osoba vylúčená z využívania oboch úprav v každom členskom štáte osem kalendárnych štvrťrokov nasledujúcich po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bola zdaniteľná osoba vylúčená.

2.  Za sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s jednou z osobitných úprav v zmysle článku 363 písm. d) alebo článku 369e písm. d) smernice 2006/112/ES zdaniteľnou osobou sa považujú prinajmenšom tieto prípady:

a) ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej osobe výzvy podľa článku 60a a zdaniteľná osoba nepodala daňové priznanie k DPH za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy;

b) ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej osobe výzvy podľa článku 63a a zdaniteľná osoba nezaplatila v plnej výške sumu priznanej DPH za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy okrem prípadov, keď je zostávajúca nezaplatená suma za každý kalendárny štvrťrok nižšia ako 100 EUR;

c) ak po žiadosti členského štátu identifikácie alebo členského štátu spotreby a jeden mesiac po nasledujúcej výzve od členského štátu identifikácie zdaniteľná osoba elektronicky nesprístupnila záznamy uvedené v článkoch 369 a 369k smernice 2006/112/ES.

Článok 58c

Zdaniteľná osoba, ktorá bola vylúčená z jednej z osobitných úprav, si priamo u správcu dane dotknutého členského štátu spotreby splní všetky povinnosti súvisiace s DPH týkajúce sa poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb, ktoré vznikli po dni nadobudnutia účinnosti vylúčenia.Pododdiel 7

Daňové priznanie k DPH

Článok 59

1.  Každé zdaňovacie obdobie v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES je samostatným zdaňovacím obdobím.

2.  Ak sa v súlade s článkom 57d druhým odsekom uplatňuje osobitná úprava odo dňa prvého poskytnutia služieb, zdaniteľná osoba podá osobitné daňové priznanie k DPH za kalendárny štvrťrok, počas ktorého poskytla služby po prvýkrát.

3.  Ak bola zdaniteľná osoba zaregistrovaná počas zdaňovacieho obdobia v rámci každej z osobitných úprav, podá daňové priznania k DPH a uhradí zodpovedajúce platby členskému štátu identifikácie v rámci každej úpravy za poskytnuté služby a obdobia, na ktoré sa uvedená úprava vzťahuje.

4.  Ak sa členský štát identifikácie zmení podľa článku 57f po prvom dni príslušného kalendárneho štvrťroka, zdaniteľná osoba podá daňové priznania k DPH a vykoná zodpovedajúce platby predchádzajúcemu aj novému členskému štátu identifikácie za služby poskytnuté počas príslušných období, keď tieto členské štáty boli členským štátom identifikácie.

Článok 59a

Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu, neposkytla počas zdaňovacieho obdobia v žiadnom členskom štáte spotreby v rámci takejto osobitnej úpravy žiadne služby, podá daňové priznanie k DPH, v ktorom uvedie, že počas daného obdobia sa neposkytli žiadne služby (nulové daňové priznanie k DPH).

Článok 60

Sumy uvedené v daňových priznaniach k DPH podaných v rámci osobitných úprav sa nezaokrúhľujú nahor ani nadol na najbližšiu celú peňažnú jednotku. Prizná sa a zaplatí presná suma DPH.

Článok 60a

Členský štát identifikácie elektronicky vydá zdaniteľným osobám, ktoré nepodali daňové priznanie k DPH v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES, výzvu na splnenie ich povinnosti podať takéto daňové priznanie. Členský štát identifikácie vydá výzvu desiaty deň odo dňa, keď sa malo priznanie podať, a informuje elektronicky ostatné členské štáty, že výzva bola vydaná.

Za akékoľvek následné výzvy a kroky prijaté na účely stanovenia základu dane a výberu DPH zodpovedá dotknutý členský štát spotreby.

Napriek všetkým výzvam, ktoré členský štát spotreby vydal, a všetkým krokom, ktoré prijal, zdaniteľná osoba podáva daňové priznanie k DPH členskému štátu identifikácie.

Článok 61

1.  Zmeny číselných údajov, ktoré sa nachádzajú v daňovom priznaní k DPH, možno po jeho podaní urobiť iba opravou tohto daňového priznania, a nie úpravou následného daňového priznania.

2.  Opravy uvedené v odseku 1 sa predložia elektronicky členskému štátu identifikácie v lehote do troch rokov od uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania.

Pravidlá členského štátu spotreby týkajúce sa stanovenia základu dane a opráv však ostávajú nedotknuté.

Článok 61a

Ak zdaniteľná osoba:

a) ukončí využívanie jednej z osobitných úprav;

b) je vylúčená z jednej z osobitných úprav alebo

c) v súlade s článkom 57f zmení členský štát identifikácie,

daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie obdobie a zodpovedajúcu platbu aj akékoľvek opravy alebo neskoro podané predchádzajúce daňové priznania adresuje členskému štátu, ktorý bol členským štátom identifikácie v čase ukončenia, vylúčenia alebo zmeny.Pododdiel 8

Mena

Článok 61b

Ak členský štát identifikácie, ktorého menou nie je euro, rozhodne, že daňové priznania k DPH sa musia vypracúvať v jeho národnej mene, toto rozhodnutie sa vzťahuje na daňové priznania k DPH všetkých zdaniteľných osôb, ktoré využívajú osobitné úpravy.Pododdiel 9

Platby

Článok 62

Bez toho, aby bol dotknutý článok 63a tretí odsek a článok 63b, zdaniteľná osoba uskutoční akúkoľvek platbu členskému štátu identifikácie.

Platby DPH uskutočnené zdaniteľnou osobou podľa článku 367 alebo článku 369i smernice 2006/112/ES sa konkrétne týkajú daňového priznania k DPH, ktoré sa podalo v zmysle článku 364 alebo článku 369f uvedenej smernice. Prípadné neskoršie úpravy zaplatených súm zdaniteľná osoba vykonáva iba s odkazom na uvedené daňové priznanie a nesmú sa priradiť k inému daňovému priznaniu ani upraviť v nasledujúcom daňovom priznaní. Každá platba odkazuje na referenčné číslo príslušného daňového priznania.

Článok 63

Členský štát identifikácie, ktorý prijme vyššiu platbu, ako je suma vyplývajúca z daňového priznania k DPH podaného v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES, vráti preplatok priamo dotknutej zdaniteľnej osobe.

Ak členský štát identifikácie prijal sumu na základe daňového priznania k DPH, o ktorom sa následne zistí, že je nesprávne, a tento členský štát túto sumu už rozdelil medzi členské štáty spotreby, vrátia tieto členské štáty spotreby svoje príslušné časti každého preplatku priamo zdaniteľnej osobe.

Ak sa však preplatky týkajú období do posledného zdaňovacieho obdobia v roku 2018 vrátane tohto obdobia, členský štát identifikácie vráti príslušný diel zodpovedajúcej časti sumy získanej v súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a členský štát spotreby vráti preplatok znížený o sumu, ktorú má uhradiť členský štát identifikácie.

Členské štáty spotreby informujú elektronicky členský štát identifikácie o výške uvedených úhrad.

Článok 63a

Ak zdaniteľná osoba podala daňové priznanie k DPH v zmysle článku 364 alebo článku 369f smernice 2006/112/ES, ale neuskutočnila sa žiadna platba alebo je táto platba nižšia ako platba vyplývajúca z uvedeného priznania, členský štát identifikácie zašle elektronicky na desiaty deň nasledujúci po dni, keď sa platba mala najneskôr uhradiť, v súlade s článkom 367 alebo článkom 369i smernice 2006/112/ES zdaniteľnej osobe výzvu na každú platbu DPH, ktorá je po splatnosti.

Členský štát identifikácie informuje elektronicky členské štáty spotreby o zaslaní takejto výzvy.

Za akékoľvek následné výzvy a kroky prijaté na účely výberu DPH zodpovedá dotknutý členský štát spotreby. Ak takéto následné výzvy vydal členský štát spotreby, zodpovedajúca DPH sa zaplatí tomuto členskému štátu.

Členský štát spotreby informuje elektronicky o vydaní uvedenej výzvy členský štát identifikácie.

Článok 63b

Ak daňové priznanie k DPH nebolo podané alebo bolo podané oneskorene, alebo je neúplné alebo nesprávne, alebo ak sa DPH zaplatila neskoro, všetky úroky, pokuty alebo akékoľvek ďalšie poplatky vypočíta alebo určí členský štát spotreby. Zdaniteľná osoba zaplatí tieto úroky, pokuty alebo akékoľvek iné poplatky priamo členskému štátu spotreby.Pododdiel 10

Záznamy

Článok 63c

1.  Aby sa záznamy, ktoré vedie zdaniteľná osoba, považovali za dostatočne podrobné v zmysle článkov 369 a 369k smernice 2006/112/ES, musia obsahovať tieto informácie:

a) členský štát spotreby, ktorému sa služba poskytla;

b) druh poskytnutej služby;

c) dátum poskytnutia služby;

d) základ dane s uvedením použitej meny;

e) akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane;

f) uplatnenú sadzbu DPH;

g) sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny;

h) dátum a sumu prijatých platieb;

i) akékoľvek platby na účet prijaté pred poskytnutím služby;

j) ak sa vystaví faktúra, na nej uvedené informácie;

k) meno odberateľa, ak je zdaniteľnej osobe známe;

l) informácie na určenie miesta, kde je odberateľ usadený alebo kde má trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 zaznamenáva zdaniteľná osoba tak, aby sa mohli bezodkladne elektronicky sprístupniť a boli dostupné za každú jednu poskytnutú službu.

▼BKAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Nariadenie (ES) č. 1777/2005 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 65

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2011.

Ale:

 článok 3 písm. a), článok 11 ods. 2 písm. b), článok 23 ods. 1 a článok 24 ods. 1 sa uplatňujú od 1. januára 2013,

 článok 3 písm. b) sa uplatňuje od 1. januára 2015,

 článok 11 ods. 2 písm. c) sa uplatňuje do 31. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Článok 7 tohto nariadenia

1. Bod 1 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a) prenájom webovej lokality a webovej stránky;

b) automatizovaná online údržba programov na diaľku;

c) správa systémov na diaľku;

d) online ukladanie údajov (dátové sklady), ktoré umožní elektronické uloženie a výber osobitných údajov;

e) online poskytovanie miesta na disku na požiadanie.

2. Bod 2 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a) sťahovanie softvéru a prístup k nemu (vrátane programov na obstarávanie/účtovníctvo a antivírusového softvéru) a aktualizácie;

b) softvér na blokovanie reklamných prúžkov, známy ako „bannerblockers“;

c) ovládače na sťahovanie, ako napríklad softvér na prepojenie počítačov a periférnych zariadení (ako sú napríklad tlačiarne);

d) automatizovaná online inštalácia filtrov na webové stránky;

e) automatizovaná online inštalácia bezpečnostných rozhraní (firewalls).

3. Bod 3 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a) sťahovanie tém pre pracovnú plochu alebo prístup k nim;

b) sťahovanie fotografií, obrázkov alebo šetričov obrazoviek alebo prístup k nim;

c) digitalizovaný obsah kníh a iných elektronických publikácií;

d) predplatné na online noviny alebo periodiká;

e) webové denníky a štatistiky webových stránok;

f) online správy, dopravné informácie a predpoveď počasia;

g) online informácie automaticky generované softvérom z klientom vložených osobitných špecifických údajov, ako sú právne a finančné údaje, vrátane takých údajov, ako sú neustále aktualizované burzové údaje v reálnom čase;

h) poskytovanie reklamného priestoru vrátane reklamných prúžkov (bannerov) na webovej lokalite alebo webovej stránke;

i) používanie vyhľadávačov a internetových zoznamov.

4. Bod 4 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a) prístup k hudbe alebo sťahovanie hudby do počítačov a mobilných telefónov;

b) sťahovanie zvonení, úryvkov, vyzváňacích tónov alebo iných zvukov, alebo prístup k nim;

c) prístup k filmom alebo ich sťahovanie;

d) sťahovanie hier do počítačov a mobilných telefónov;

e) prístup k automatizovaným online hrám, ktoré sú závislé od internetu alebo inej podobnej elektronickej siete, kde sú hráči od seba geograficky vzdialení;

▼M2

f) príjem rozhlasových alebo televíznych programov distribuovaných prostredníctvom rozhlasovej alebo televíznej siete, internetu alebo podobnej elektronickej siete na počúvanie alebo sledovanie programov v momente, ktorý si používateľ zvolil, a na osobitnú žiadosť používateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby, ako napríklad TV alebo video na požiadanie;

g) príjem rozhlasových alebo televíznych programov distribuovaných prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), pokiaľ sa tieto programy nevysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú a televíznu sieť;

h) poskytovanie zvukového a audiovizuálneho obsahu prostredníctvom komunikačných sietí, ktorý neposkytuje poskytovateľ mediálnych služieb a za ktorý nie je poskytovateľ mediálnych služieb redakčne zodpovedný;

i) ďalšie poskytovanie zvukového a audiovizuálneho výstupu poskytovateľa mediálnych služieb prostredníctvom komunikačných sietí inou osobou než poskytovateľom mediálnych služieb.

▼B

5. Bod 5 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a) automatizované vyučovanie na diaľku závislé od internetu alebo podobnej elektronickej siete, poskytovanie ktorého si nevyžaduje žiaden alebo iba obmedzený ľudský zásah vrátane virtuálnych učební okrem prípadov, ak sa internet alebo podobná elektronická sieť používajú ako nástroj komunikácie medzi učiteľom a študentom;

b) cvičebnice, ktoré žiaci vyplňujú online a ktoré sú automaticky vyhodnotené bez ľudského zásahu.
PRÍLOHA II

Článok 51 tohto nariadenia

image

image

Vysvetlivky

1. Dodávateľovi a/alebo oprávnenému majiteľovi skladu slúži toto potvrdenie ako podklad na oslobodenie od dane z dodania tovaru a poskytovania služieb alebo zásielok tovaru oprávneným organizáciám alebo jednotlivcom podľa článku 151 smernice 2006/112/ES a článku 13 smernice 2008/118/ES. Podľa toho sa má pre každého dodávateľa/majiteľa skladu vyhotoviť potvrdenie. Dodávateľ/majiteľ skladu musí okrem toho potvrdenie uchovať vo svojich záznamoch podľa platných predpisov, ktoré platia v jeho členskom štáte.

2.

 

a) Všeobecné vlastnosti papiera, ktorý sa má použiť, sú ustanovené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 164 z 1. júla 1989, s. 3.

Všetky výtlačky sa majú vyhotoviť na bielom papieri. Formát by mal byť 210 × 297 mm; najvyššia prípustná odchýlka je 5 mm kratšia, príp. 8 mm dlhšia než je uvedené.

Potvrdenie o oslobodení od spotrebnej dane sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch:

 výtlačok, ktorý zostáva u zasielateľa,

 a výtlačok, ktorý sprevádza pohyb výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

b) Nepoužitý priestor v kolónke 5.B sa musí preškrtnúť, aby sa doň nedalo nič dopísať.

c) Doklad sa má vyplniť čitateľne a zápisy musia byť nezmazateľné. Vymazávanie ani prepisovanie nie sú prípustné. Potvrdenie sa má vyplniť v niektorom z jazykov uznaných hostiteľským členským štátom.

d) Ak sa pri opise tovaru a/alebo služieb (kolónka 5.B potvrdenia) odvoláva formulár objednávky na kúpu, ktorý nie je vyplnený v niektorom z jazykov uznávaných hostiteľským členským štátom, musí oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad.

e) Ak je potvrdenie napísané v jazyku, ktorý nie je uznaný členským štátom dodávateľa/majiteľa skladu, musí oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad údajov o tovare a službách uvedených v kolónke 5.B.

f) Pod pojmom uznaný jazyk sa rozumie niektorý z úradne používaných jazykov v príslušnom členskom štáte alebo niektorý iný úradný jazyk Únie, ktorý členský štát vyhlási za použiteľný na tento účel.

3. Svojím vyhlásením v kolónke 3 potvrdenia poskytuje oprávnená organizácia alebo jednotlivec údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o oslobodenie od dane v hostiteľskom členskom štáte.

4. Svojím vyhlásením v kolónke 4 potvrdenia potvrdzuje organizácia informácie uvedené v kolónkach 1 a 3 písm. a) dokumentu a potvrdzuje, že oprávnený jednotlivec je zamestnancom organizácie.

5.

 

a) Odkaz na formulár objednávky na kúpu (v kolónke 5.B. potvrdenia) obsahuje aspoň dátum a číslo objednávky. Formulár objednávky musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú uvedené v kolónke 5 potvrdenia. Ak musí byť potvrdenie opatrené pečiatkou príslušného úradu hostiteľského členského štátu, má sa opečiatkovať aj Formulár objednávky.

b) Uvedenie identifikačného čísla na účely spotrebnej dane definované v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní je dobrovoľné, identifikačné číslo pre DPH alebo daňové registračné číslo sa uviesť musí.

c) Meny sa majú označovať kódom zloženým z troch písmen v súlade s normou ISO 4217 stanovenou Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ( 5 ).

6. Uvedené vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca musí byť v kolónke 6 potvrdené pečiatkou príslušného úradu hostiteľského členského štátu. Uvedený úrad môže schválenie podmieniť súhlasom iného úradu svojho členského štátu. Prislúcha príslušnému daňovému úradu, aby taký súhlas získal.

7. Na účel zjednodušenia konania môže príslušný úrad oslobodiť oprávnenú organizáciu od povinnosti požiadať o pečiatku v prípade oslobodenia od dane v súvislosti s úradným použitím. Oprávnená organizácia by mala toto oslobodenie od povinnosti uviesť v kolónke 7 potvrdenia.
PRÍLOHA IIIČlánok 56 tohto nariadenia

Jednotka

Obchodované hmotnosti

kg

12,5/1

gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

unca (1 unca = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

tael (1 tael = 1,193 unce) (1)

10/5/1

tola (10 tôl = 3,75 unce) (2)

10

(1)   Tael = tradičná čínska hmotnostná jednotka. Nominálna rýdzosť prútu o hmotnosti taelu v Hong Kongu sa rovná 990, ale na Taiwane môžu mať 5 a 10 taelové prúty rýdzosť 999,9.

(2)   Tola = tradičná indická hmotnostná jednotka zlata. Hmotnosť najbežnejšieho prútu je 10 tôl o rýdzosti 999.
PRÍLOHA IVTabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1777/2005

Toto nariadenie

kapitola I

kapitola I

článok 1

článok 1

kapitola II

kapitoly III a IV

kapitola II oddiel 1

kapitola III

článok 2

článok 5

kapitola II oddiel 2

kapitola IV

článok 3 ods. 1

článok 9

článok 3 ods. 2

článok 8

kapitola III

kapitola V

kapitola III oddiel 1

kapitola V oddiel 4

článok 4

článok 28

kapitola III oddiel 2

kapitola V oddiel 4

článok 5

článok 34

článok 6

články 29 a 41

článok 7

článok 26

článok 8

článok 27

článok 9

článok 30

článok 10

článok 28 ods. 2 písm. b) a c)

článok 11 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 1 a 2

článok 12

článok 7 ods. 3

kapitola IV

kapitola VI

článok 13

článok 42

kapitola V

kapitola VIII

kapitola V oddiel 1

kapitola VIII oddiel 1

článok 14

článok 44

článok 15

článok 45

kapitola V oddiel 2

kapitola VIII oddiel 4

článok 16

článok 47

článok 17

článok 48

kapitola VI

kapitola IX

článok 18

článok 52

kapitola VII

kapitola XI

článok 19 ods. 1

článok 56

článok 19 ods. 2

článok 57

článok 20 ods. 1

článok 58

článok 20 ods. 2

článok 62

článok 20 ods. 3 prvý pododsek

článok 59

článok 20 ods. 3 druhý pododsek

článok 60

článok 20 ods. 3 tretí pododsek

článok 63

článok 20 ods. 4

článok 61

kapitola VIII

kapitola V oddiel 3

článok 21

článok 16

článok 22

článok 14

kapitola IX

kapitola XII

článok 23

článok 65

príloha I

príloha I

príloha II

príloha III( 1 ) Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.

( 5 ) Niektoré kódy mien, ktoré sa v súčasnosti používajú: EUR (euro), BGN (lev), CZK (česká koruna), DKK (dánska koruna), GBP (britská libra šterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumunský lei), SEK(švédska koruna), USD (americký dolár).

Top