Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0142-20150223

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/2015-02-23

2011R0142 — SK — 23.02.2015 — 008.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 142/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 054, 26.2.2011, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 749/2011 z 29. júla 2011,

  L 198

3

30.7.2011

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1063/2012 z 13. novembra 2012,

  L 314

5

14.11.2012

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1097/2012 z 23. novembra 2012,

  L 326

3

24.11.2012

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 294/2013 zo 14. marca 2013,

  L 98

1

6.4.2013

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 555/2013 zo 14. júna 2013,

  L 164

11

18.6.2013

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 717/2013 z 25. júla 2013,

  L 201

31

26.7.2013

 M7

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 185/2014 z 26. februára 2014,

  L 57

21

27.2.2014

►M8

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 592/2014 z 3. júna 2014,

  L 165

33

4.6.2014

►M9

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/9 zo 6. januára 2015,

  L 3

10

7.1.2015
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 142/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) ( 1 ), a najmä na jeho článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 písm. b) bod ii), článok 6 ods. 1 druhý pododsek, článok 6 ods. 2 druhý pododsek, článok 11 ods. 2 písm. b) a c), článok 11 ods. 2 druhý pododsek, článok 15 ods. 1 písm. b), d), e), h) a i), článok 15 ods. 1 druhý pododsek, článok 17 ods. 2, článok 18 ods. 3, článok 19 ods. 4 písm. a), b) a c), článok 19 ods. 4 druhý pododsek, článok 20 ods. 10 a 11, článok 21 ods. 5 a 6, článok 22 ods. 3, článok 23 ods. 3, článok 27 písm. a), b), c) a e),až h), článok 27 druhý pododsek, článok 31 ods. 2, článok 32 ods. 3, článok 40, článok 41 ods. 3 prvý a tretí pododsek, článok 42, článok 43 ods. 3, článok 45 ods. 4, článok 47 ods. 2, článok 48 ods. 2, ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) a ods. 8 písm. a) a článok 48 ods. 8 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín ( 2 ), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 sa stanovujú predpisy v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a produktov z nich získaných. V uvedenom nariadení sa určujú okolnosti, za ktorých by sa mali vedľajšie živočíšne produkty odstraňovať, aby sa zabránilo šíreniu rizika z hľadiska zdravia verejnosti a zvierat. V uvedenom nariadení sa okrem toho špecifikuje, za akých podmienok môžu byť vedľajšie živočíšne produkty používané v krmive pre zvieratá a na rozličné účely, akými je využitie v kozmetike, liekoch a technických aplikáciách. Uvedeným nariadením sa prevádzkovateľom takisto ukladá povinnosť nakladať s vedľajšími živočíšnymi produktmi v rámci prevádzok a podnikov, ktoré podliehajú úradným kontrolám.

(2)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovuje, že sa majú formou vykonávacích opatrení prijať podrobné pravidlá pre nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, ako sú normy pre spracovanie, hygienické podmienky a podoba písomných dokladov, ktoré musia byť priložené k zásielkam vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na účely vysledovateľnosti.

(3)

Podrobné pravidlá pre používanie a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov v tomto nariadení by mali byť stanovené vzhľadom na ciele nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorými sú predovšetkým trvalo udržateľné používanie živočíšnych materiálov a vysoká úroveň ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat v Európskej únii.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa nevzťahuje na celé telá alebo časti voľne žijúcich zvierat, v prípade ktorých neexistuje podozrenie, že sú infikované alebo postihnuté nákazou, ktorá sa prenáša na ľudí alebo zvieratá, okrem vodných živočíchov dopravených na breh na komerčné účely. Nevzťahuje sa okrem toho ani na celé telá alebo časti voľne žijúcej zveri, ktoré po zabití zostávajú na mieste v súlade s osvedčenými poľovníckymi praktikami. Pokiaľ ide o uvedené vedľajšie živočíšne produkty lovu, odstránenie by sa malo vykonať spôsobom, ktorým sa zabráni rizikám a ktorý je vhodný z hľadiska špecifických poľovníckych postupov a v súlade s osvedčenými postupmi stanovenými poľovníckou profesiou.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa vzťahuje na vedľajšie živočíšne produkty určené na výrobu loveckých trofejí. Výroba takýchto trofejí, ako aj preparácia zvierat a častí zvierat, pri ktorej sa využívajú iné metódy, ako napríklad plastinácia, by mala prebiehať v podmienkach, ktoré zabránia prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa vzťahuje na kuchynský odpad, ak pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave, ako napríklad materiály pochádzajúce z potravín podávaných na palube lietadla alebo lode prichádzajúcich do Európskej únie z tretej krajiny. Kuchynský odpad takisto patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia v prípade, že je určený na kŕmne účely, na spracovanie v súlade s niektorým zo schválených spracovateľských postupov podľa tohto nariadenia alebo na transformáciu na bioplyn alebo na účely kompostovania. V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovuje zákaz kŕmiť kuchynským odpadom chovné zvieratá s výnimkou zvierat chovaných na kožušinu. Kuchynský odpad sa preto môže v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 spracovávať a následne používať pod podmienkou, že získaný produkt nie je takýmto zvieratám podávaný ako krmivo.

(7)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie by sa za základ pre vymedzenie kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v tomto nariadení malo použiť vymedzenie kŕmnych surovín stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (ES) č. 767/2009 ( 3 ).

(8)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sa stanovuje zákaz odosielania vedľajších živočíšnych produktov a produktov získaných z vnímavých druhov z chovov, prevádzok, podnikov alebo zón, ktoré podliehajú obmedzeniam z dôvodu výskytu závažnej prenosnej nákazy. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia zvierat v Únii by sa mal zoznam nákaz uvedený v Kódexoch zdravia suchozemských a vodných zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) určiť za zoznam závažných prenosných nákaz na účely vymedzenia rozsahu tohto zákazu.

(9)

Keďže spaľovanie a spoluspaľovanie určitých vedľajších živočíšnych produktov nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov ( 4 ), mali by sa v tomto nariadení stanoviť primerané pravidlá pre prevenciu zdravotných rizík vyplývajúcich z takýchto postupov, pričom by mali byť zohľadnené možné dosahy na životné prostredie. Rezíduá zo spaľovania alebo spoluspaľovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov by sa mali recyklovať alebo odstraňovať v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa životného prostredia, predovšetkým preto, že v zmysle daných právnych predpisov je povolené používať fosforečnú zložku popola v hnojivách a odovzdávať popol z kremácie spoločenských zvierat ich majiteľom.

(10)

S cieľom zmierniť potenciálne zdravotné riziká by sa produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny s obsahom takýchto produktov mali v súlade so smernicou Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov ( 5 ) odstraňovať výlučne do podzemných skládok odpadu, ak boli spracované podľa vymedzenia stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ( 6 ).

(11)

Odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov prúdom odpadových vôd by malo byť zakázané, keďže takýto prúd nepodlieha požiadavkám, ktorými by sa zabezpečila primeraná kontrola rizík súvisiacich s verejným zdravím a zdravím zvierat. Mali by sa prijať primerané opatrenia na predchádzanie vzniku neprijateľných rizík spôsobených náhodným odstránením tekutých vedľajších živočíšnych produktov, napríklad pri čistení podláh a zariadení použitých pri spracovaní.

(12)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc ( 7 ) sú stanovené určité opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. V článku 2 ods. 2 písm. b) uvedenej smernice sa stanovuje, že z pôsobnosti danej smernice sú v rozsahu, v ktorom sa na ne vzťahujú iné právne predpisy Únie, vyňaté určité materiály, vrátane vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu ( 8 ), s výnimkou vedľajších živočíšnych produktov určených na spálenie, odstránenie do podzemných skládok odpadu alebo použitie v bioplynovej stanici alebo v kompostovacom zariadení. Uvedené nariadenie bolo medzičasom zrušené a od 4. marca 2011 bude nahradené nariadením (ES) č. 1069/2009. V záujme koherentnosti právnych predpisov Únie by mali byť procesy, pri ktorých sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty transformujú na bioplyn a kompostujú, v súlade so zdravotnými predpismi stanovenými v tomto nariadení, ako aj s opatreniami na ochranu životného prostredia stanovenými v smernici 2008/98/ES.

(13)

Príslušný orgán členského štátu by mal disponovať právomocou povoliť alternatívne parametre pre transformáciu vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo ich kompostovanie na základe validácie podľa harmonizovaného vzoru. V danom prípade by malo byť možné uvádzať rezíduá digescie a kompost na trh v celej Európskej únii. Príslušný orgán členského štátu by mal okrem toho disponovať právomocou povoliť určité parametre pre osobitné vedľajšie živočíšne produkty, napr. kuchynský odpad a zmesi kuchynského odpadu s určitými inými surovinami, ktoré sa transformujú na bioplyn alebo kompostujú. Keďže sa takéto povolenia nevydávajú podľa harmonizovaného vzoru, rezíduá digescie a kompost by sa mali na trh v rámci členského štátu uviesť len vtedy, ak boli schválené príslušné parametre.

(14)

Aby sa zabránilo kontaminácii potravín patogénnymi látkami, mali by prevádzky alebo podniky spracúvajúce vedľajšie živočíšne produkty fungovať na mieste oddelenom od bitúnkov alebo iných prevádzok, v ktorých sa spracúvajú potraviny, a to predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 9 ), okrem prípadov, kedy spracovávanie vedľajších živočíšnych produktov prebieha za podmienok, ktoré boli schválené príslušným úradom, s cieľom zabrániť prenosu rizík týkajúcich sa verejného zdravia a zdravia zvierat do prevádzok spracúvajúcich potraviny.

(15)

Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 10 ) sa členským štátom ukladá povinnosť každoročne vykonávať programy monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií (TSE). Telá živočíchov, ktoré sa na účely podpory biodiverzity používajú na kŕmenie určitých druhov, by mali byť zahrnuté v uvedených programoch monitorovania v rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa zabezpečilo, že uvedené programy poskytnú dostatočné informácie, pokiaľ ide o výskyt TSE v konkrétnom členskom štáte.

(16)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 sa v záujme podpory biodiverzity povoľuje kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných druhov, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí, určitým materiálom kategórie 1. Takéto kŕmenie by sa malo povoliť v prípade určitých mäsožravých druhov uvedených v smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín ( 11 ) a v prípade určitých druhov dravých vtákov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva ( 12 ) s cieľom zohľadniť prirodzené spôsoby kŕmenia uvedených druhov.

(17)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 bol zavedený postup autorizácie alternatívnych metód používania a odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov. Takéto metódy môže Komisia povoliť po získaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“). S cieľom uľahčiť hodnotenie žiadostí zo strany EFSA by sa mal stanoviť štandardný formát, ktorý by pre žiadateľov znázorňoval povahu podkladov, ktoré je potrebné predložiť. V súlade so zmluvami by malo byť možné predkladať žiadosti na povolenie alternatívnych metód v úradných jazykoch Únie stanovených v nariadení Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve ( 13 ).

(18)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív ( 14 ), sa od prevádzkovateľov krmivárskych podnikov s výnimkou primárnych producentov požaduje, aby skladovali a prevážali krmivo za určitých hygienických podmienok. Keďže uvedené podmienky poskytujú ekvivalentné zmiernenie potenciálnych rizík, kŕmne zmesi získané z vedľajších živočíšnych produktov by nemali byť predmetom požiadaviek tohto nariadenia, pokiaľ ide o ich skladovanie a prepravu.

(19)

S cieľom podporovať vedu a výskum a zabezpečiť čo najlepšie využívanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v diagnostike ľudských a zvieracích nákaz by mal mať príslušný orgán povolenie stanovovať podmienky pre vzorky takéhoto materiálu určené na výskum, vzdelávacie a diagnostické účely. Uvedené podmienky by sa však nemali stanoviť pre vzorky patogénnych látok, pre ktoré sú ustanovené osobitné predpisy v smernici Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa stanovujú veterinárne a zdravotné požiadavky na obchodovanie s výrobkami, na ktoré sa nevzťahujú takéto požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS a pokiaľ ide o patogény, k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva ( 15 ).

(20)

Smernicou 97/78/ES sa zaviedla výnimka z veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach vstupu do Únie pre vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú určené na vystavovanie a ktoré nie sú určené pre trh, a vedľajšie živočíšne produkty určené na osobitné štúdium alebo analýzu. Uvedenou smernicou sa umožňuje prijatie vykonávacích opatrení pre uvedené výnimky. V tomto nariadení by sa mali stanoviť primerané podmienky pre dovoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na vystavovanie a osobitné štúdium alebo analýzu s cieľom zabezpečiť zamedzenie šírenia akýchkoľvek neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súvislosti so vstupom takýchto produktov do Únie. V záujme koherentnosti právnych predpisov Únie a s cieľom poskytnúť právnu istotu prevádzkovateľom by sa mali v tomto nariadení stanoviť uvedené podmienky a vykonávacie opatrenia pre smernicu 97/78/ES.

(21)

Po zbere by sa malo s vedľajšími živočíšnymi produktmi nakladať za primeraných podmienok, ktorými sa predíde šíreniu akýchkoľvek neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Prevádzky a podniky, v ktorých sa vykonávajú určité operácie pred tým, ako sa vedľajšie živočíšne produkty dostanú do fázy ďalšieho spracovania, by mali byť vybudované a mali by fungovať tak, aby sa predišlo takémuto prenosu. To by sa malo týkať prevádzok a podnikov, v ktorých sa vykonávajú operácie, pri ktorých dochádza k manipulácii s vedľajšími živočíšnymi produktmi v súlade s právnymi predpismi Únie okrem manipulácie súvisiacej s liečebnými postupmi súkromných veterinárnych lekárov.

(22)

Podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 by prevádzkovatelia mali zabezpečovať, aby boli vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty vysledovateľné vo všetkých fázach reťazca výroby, používania a odstraňovania, a to s cieľom zamedziť zbytočnému narušeniu vnútorného trhu v prípade udalostí, ktoré súvisia s existujúcimi alebo možnými rizikami pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Vysledovateľnosť by preto nemala byť zabezpečená len zo strany prevádzkovateľov špecializujúcich sa na výrobu, odber alebo prevoz vedľajších živočíšnych produktov, ale aj zo strany prevádzkovateľov špecializujúcich sa na odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov spaľovaním, spoluspaľovaním alebo skládkovaním.

(23)

Kontajnery a dopravné prostriedky používané na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty by sa mali udržiavať čisté, aby sa predišlo kontaminácii. Ak sú určené na prevoz konkrétneho materiálu, ako napríklad tekutého vedľajšieho živočíšneho produktu, ktorý nepredstavuje neprijateľné zdravotné riziko, prevádzkovatelia môžu prispôsobiť opatrenia tak, aby zabezpečili predchádzanie kontaminácii vzhľadom na skutočné riziko, ktoré daný materiál predstavuje.

(24)

Členské štáty by mali mať právomoc vyžadovať od prevádzkovateľov, aby používali integrovaný počítačový veterinárny systém (Traces), ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS ( 16 ) (ďalej len „systém TRACES“), ktorý poskytne dôkaz o príchode zásielok vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na miesto určenia. Prípadne by sa mal dôkaz o príchode zásielok poskytovať formou štvrtej kópie obchodného dokladu, ktorý sa vráti producentovi. Po prvom roku vykonávania tohto nariadenia by sa mali vyhodnotiť skúsenosti s oboma alternatívami.

(25)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 sa špecifikujú určité parametre pre nakladanie s kafilerickými tukmi, rybacím olejom a vaječnými výrobkami, ktoré poskytujú primeranú kontrolu možných zdravotných rizík, ak sa takéto produkty používajú na iné účely, ako je ľudská spotreba. Uvedené parametre by sa preto mali povoliť ako alternatívy k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi stanovenému v tomto nariadení.

(26)

Mledzivo a výrobky z mledziva by mali mať pôvod zo stád hovädzieho dobytka, v ktorých sa nevyskytujú určité nákazy uvedené v smernici Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva ( 17 ).

(27)

Mal by sa aktualizovať odkaz na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov ( 18 ), odkaz na smernicu Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka ( 19 ), odkaz na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch ( 20 ) a v hygienických predpisoch pre obchodovanie s nespracovaným hnojom by sa malo aktualizovať prepojenie na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín ( 21 ).

(28)

S určitými dovážanými surovinami na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá by sa malo nakladať a mali by sa používať za podmienok, ktoré sú primerané vzhľadom na riziko, aké takéto suroviny môžu predstavovať. Predovšetkým by sa mal zabezpečiť ich bezpečný presun do určených prevádzok alebo podnikov, kde sa takéto materiály, rovnako ako materiál kategórie 3, pridávajú do krmiva pre spoločenské zvieratá. Pokiaľ ide o prevádzky alebo podniky určenia, príslušný orgán by mal mať právomoc povoliť skladovanie dovezených materiálov spolu s materiálom kategórie 3 pod podmienkou, že dovezené materiály sú vysledovateľné.

(29)

V nariadení (ES) č. 1069/2009 sú uvedené určité odvodené produkty, ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s podmienkami stanovenými v určitých iných právnych predpisoch Únie. V uvedenom právnom predpise sú takisto stanovené podmienky dovozu, zberu a pohybu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov pre výrobu takýchto odvodených produktov. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa však uplatňuje tam, kde v iných právnych predpisoch Únie nie sú stanovené podmienky týkajúce sa možných zdravotných rizík, ktoré môžu takéto suroviny predstavovať. Keďže takéto podmienky nie sú stanovené pre materiály, ktoré prešli určitými štádiami spracovania pred tým, ako by splnili podmienky uvádzania na trh stanovené v iných právnych predpisoch Únie, mali by sa stanoviť v tomto nariadení. Predovšetkým by sa mali stanoviť podmienky pre dovoz takýchto materiálov a nakladanie s nimi v rámci Únie, pričom by mali byť stanovené prísne požiadavky na kontrolu a dokumentáciu, aby sa zabránilo prenosu potenciálnych zdravotných rizík, ktoré takéto materiály predstavujú.

(30)

V prvom rade by sa v tomto nariadení mali stanoviť primerané zdravotné podmienky pre materiály, ktoré sa používajú na výrobu liekov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch ( 22 ), veterinárnych liekov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch ( 23 ), zdravotných pomôcok v súlade so smernicou Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach ( 24 ), zdravotníckych pomôcok pre diagnostiku in vitro v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro ( 25 ), aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok v súlade so smernicou Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach ( 26 ) alebo laboratórnych činidiel („konečné produkty“). Ak sú riziká, ktoré takéto materiály predstavujú, zmiernené vďaka purifikácii, koncentrácii v produkte alebo vďaka podmienkam, za akých sa s nimi nakladá a za akých sú odstraňované, mali by sa v súvislosti s vysledovateľnosťou uplatňovať iba požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení. V takom prípade by sa požiadavky týkajúce sa separovania vedľajších živočíšnych produktov rôznych kategórií v rámci prevádzky alebo továrne produkujúcich konečné produkty uplatňovať nemali, keďže následné použitie materiálov na iné účely, predovšetkým ich premena na potraviny alebo krmivá, môže byť pri správnom uplatňovaní predpisov zo strany prevádzkovateľa v zodpovednosti príslušného orgánu vylúčené. Zásielky takýchto materiálov, ktoré sa majú dovážať do Únie, by mali byť v súlade so smernicou 97/78/ES podrobené veterinárnym kontrolám na hraničných inšpekčných staniciach v mieste vstupu s cieľom zabezpečiť, aby uvedené produkty spĺňali požiadavky týkajúce sa ich uvádzania na trh v rámci Únie.

(31)

Podľa smernice Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín ( 27 ) je povinné nahlasovať určité nákazy, na ktoré sú koňovité vnímavé. Krvné produkty koňovitých, ktoré sú určené na iné účely ako na kŕmenie, ako napríklad krvné produkty určené na veterinárne lieky, by mali pochádzať z koňovitých, ktoré nevykazovali klinické príznaky uvedených nákaz, aby sa zmiernilo riziko ich prenosu.

(32)

Uvádzať na trh čerstvé surové kože a kožky na iné účely ako na ľudskú spotrebu by malo byť prípustné pod podmienkou, že spĺňajú veterinárne podmienky týkajúce sa čerstvého mäsa stanovené v súlade so smernicou Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcou pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh ( 28 ), keďže uvedené podmienky zaručujú primerané zmiernenie možných zdravotných rizík.

(33)

Zdravotné predpisy stanovené v tomto nariadení platné pre výrobu a uvádzanie loveckých trofejí a iných preparátov zo zvierat na trh, ktoré eliminujú potenciálne riziká, by mali dopĺňať predpisy na ochranu určitých druhov voľne žijúcich zvierat stanovené v nariadení Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( 29 ), a to vzhľadom na odlišný cieľ uvedeného nariadenia. Na anatomické preparáty zvierat alebo vedľajších živočíšnych produktov, ktoré prešli spracovaním (napr. plastináciou), ktoré v rovnakej miere eliminuje potenciálne riziká, by sa veterinárne obmedzenia vzťahovať nemali, aby sa, najmä vo vzdelávaní, uľahčilo používanie takýchto preparátov.

(34)

Vo vedľajších včelárskych produktoch, ktoré sa majú uviesť na trh, by sa nemali vyskytovať určité nákazy, na ktoré sú včely vnímavé a ktoré sú uvedené v smernici Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva ( 30 ).

(35)

Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby určila koncový bod vo výrobnom reťazci oleochemických produktov, nad rámec ktorého už nepodliehajú požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009. Rozhodnutie týkajúce sa uvedeného koncového bodu by sa malo prijať hneď, ako bude k dispozícii posúdenie schopnosti oleochemických procesov zmierňovať potenciálne zdravotné riziká, ktoré môžu byť prítomné v spracovaných živočíšnych tukoch materiálu akejkoľvek kategórie.

(36)

V tomto nariadení by mal byť uvedený odkaz na nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení ( 31 ) do tej miery, že uvedené tretie krajiny a iné územia by mali mať povolenie dovážať určité vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, keďže riziká, ktoré uvedené produkty predstavujú, sú totožné s rizikami, ktoré potenciálne predstavuje dovoz živých zvierat alebo čerstvého mäsa.

(37)

Na základe zohľadnenia podobných skutočností, pokiaľ ide o zdravotné riziká, a v záujme zabezpečenia koherentnosti právnych predpisov Únie, mal by sa tu uvádzať odkaz aj na ďalšie zoznamy tretích krajín, z ktorých je povolené dovážať určité materiály živočíšneho pôvodu, aby sa určili tretie krajiny, z ktorých je povolené dovážať vedľajšie živočíšne produkty príslušných druhov. Takéto zoznamy sú stanovené v rozhodnutí Komisie zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES ( 32 ), v nariadení Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie, v rozhodnutí Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu ( 33 ), v rozhodnutí Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu ( 34 ), v nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania ( 35 ), a v nariadení Komisie (ES) č. 119/2009 z 9. februára 2009, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí na účely dovozu mäsa voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Spoločenstva alebo jeho tranzitu cez Spoločenstvo, ako aj požiadavky veterinárneho osvedčovania ( 36 ).

(38)

Keďže odpad z fotografického priemyslu, v ktorom sa používajú určité vedľajšie živočíšne produkty, ako napríklad chrbtica z hovädzieho dobytka, nielenže predstavuje riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ale aj pre životné prostredie, mal by sa buď odstraňovať alebo vyvážať do tretej krajiny pôvodu vedľajších živočíšnych produktov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu ( 37 ).

(39)

V predpisoch týkajúcich sa tranzitu určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov cez Európsku úniu medzi územiami Ruskej federácie by mal byť odkaz na zoznam hraničných inšpekčných staníc stanovený v rozhodnutí Komisie z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES ( 38 ). Na účely takéhoto tranzitu by sa mal používať spoločný veterinárny vstupný dokument stanovený v nariadení Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach ( 39 ).

(40)

V tomto nariadení by sa malo stanoviť, že zdravotné osvedčenia, ktoré majú byť priložené k zásielkam vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v mieste vstupu do Únie, na ktorom sa uskutočňujú veterinárne kontroly, by sa mali vystavovať v súlade so zásadami osvedčovania rovnocennými so zásadami stanovenými v smernici Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov ( 40 ).

(41)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie by sa úradné kontroly celého reťazca vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov mali vykonávať v súlade so všeobecnými náležitosťami úradných kontrol stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 41 ).

(42)

Je preto nevyhnutné stanoviť v tomto nariadení vykonávacie opatrenia pre nariadenie (ES) č. 1069/2009.

(43)

Nariadením (ES) č. 1069/2009 sa s účinnosťou od 4. marca 2011 zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

(44)

Po prijatí nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa prijali určité vykonávacie právne predpisy, konkrétne nariadenie Komisie (ES) č. 811/2003 ( 42 ) vo vzťahu k zákazu vnútrodruhovej recirkulácie rýb, zakopávaniu a spaľovaniu vedľajších živočíšnych produktov, rozhodnutie Komisie 2003/322/ES ( 43 ) o kŕmení niektorých vtákov živiacich sa uhynutými telami určitými materiálmi kategórie 1, rozhodnutie Komisie 2003/324/ES ( 44 ) o výnimke zo zákazu vnútrodruhovej recirkulácie kožušinových, nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 ( 45 ) o používaní mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 ( 46 ) o spôsoboch likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov, nariadenie Komisie (ES) č. 181/2006 ( 47 ) o organických hnojivách a zúrodňovacích látkach okrem hnoja, nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2006 ( 48 ) o zoznamoch schválených závodov a nariadenie Komisie (ES) č. 2007/2006 ( 49 ) o dovoze a tranzite niektorých polotovarov z materiálu kategórie 3.

(45)

Okrem toho boli prijaté určité prechodné opatrenia s cieľom stanoviť opatrenia primerané riziku pre určité osobitné spôsoby použitia vedľajších živočíšnych produktov, predovšetkým nariadenie Komisie (ES) č. 878/2004 ( 50 ) o dovoze určitých materiálov kategórie 1 a kategórie 2 a o manipulácii s nimi, rozhodnutie Komisie 2004/407/ES ( 51 ) o dovoze určitých materiálov pre výrobu fotografickej želatíny a nariadenie Komisie (ES) č. 197/2006 ( 52 ), pokiaľ ide o používanie a likvidáciu bývalých potravín.

(46)

V záujme ďalšieho zjednodušenia predpisov Únie týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov v zmysle požiadavky prednesenej predsedníctvom Rady v čase prijímania nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa uvedené vykonávacie a prechodné opatrenia prehodnotili. S cieľom vytvoriť ucelený právny rámec pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty by mali teraz byť podľa potreby zrušené a nahradené týmto nariadením.

(47)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa uplatňuje od 4. marca 2011 a toto nariadenie by sa takisto malo uplatňovať od uvedeného dátumu. Okrem toho je nevyhnutné stanoviť prechodné obdobie s cieľom poskytnúť zainteresovaným subjektom čas na to, aby sa prispôsobili novým predpisom stanoveným v tomto nariadení a uvádzali na trh určité produkty, ktoré boli vyprodukované v súlade so zdravotnými predpismi platnými v Únii pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a umožniť pokračovať v dovoze po tom, ako nadobudnú účinnosť požiadavky stanovené v tomto nariadení.

(48)

Uvádzanie na trh a vývoz určitých produktov uvedených v nariadení (ES) č. 878/2004 by sa malo naďalej vykonávať v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, pretože kým nedôjde k možnej budúcej harmonizácii, je z hľadiska rizík v súvislosti s obmedzeným množstvom surovín možná regulácia na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ nebudú na základe ďalších podkladov prijaté opatrenia pre zber a odstraňovanie určitého obmedzeného množstva produktov živočíšneho pôvodu z maloobchodu, príslušný orgán by mal mať naďalej právomoc povoľovať zber a odstraňovanie takýchto produktov inými spôsobmi za predpokladu, že sa zabezpečí primeraná ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat.

(49)

V súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu, ktorú predniesol v súvislosti so svojím súhlasom s nariadením (ES) č. 1069/2009 v prvom čítaní, a vzhľadom na konkrétnejšie odporúčania Parlamentu týkajúce sa riešenia určitých technických záležitostí, bol 27. septembra 2010 jeho Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín predložený návrh tohto nariadenia na účely výmeny stanovísk.

(50)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú vykonávacie opatrenia:

a) týkajúce sa zdravotných a veterinárnych predpisov, pokiaľ ide o vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, stanovených v nariadení (ES) č. 1069/2009,

b) týkajúce sa určitých vzoriek a predmetov vyňatých z povinnosti veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach v zmysle článku 16 ods. 1 písm. e) a f) smernice 97/78/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I.

Článok 3

Koncový bod výrobného reťazca pre určité odvodené produkty

Na trh možno v zmysle ustanovenia článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 bez obmedzení uvádzať tieto odvodené produkty s výnimkou produktov z dovozu:

a) bionaftu, ktorá spĺňa požiadavky na odstraňovanie a používanie odvodených produktov stanovené v prílohe IV kapitole IV oddiele 3 ods. 2 písm. b),

b) spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, ktoré spĺňa osobitné požiadavky na spracované krmivo pre spoločenské zvieratá stanovené v prílohe XIII kapitole II ods. 7 písm. a),

c) žuvačky pre psov, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na žuvačky pre psov stanovené v prílohe XIII kapitole II ods. 7 písm. b),

d) kože a kožky kopytníkov, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa koncového bodu pre uvedené produkty stanovené v prílohe XIII kapitole V bode C,

e) vlnu a srsť, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa koncového bodu pre uvedené produkty stanovené v prílohe XIII kapitole VII bode B,

f) perie a páperie, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa koncového bodu pre uvedené produkty stanovené v prílohe XIII kapitole VII bode C,

▼M1

g) kožušinu, ktorá spĺňa osobitné požiadavky na koncový bod pri výrobe uvedeného produktu stanovené v kapitole VIII prílohy XIII,

h) rybací olej na výrobu liekov, ktorý spĺňa osobitné požiadavky na koncový bod pri výrobe uvedeného produktu stanovené v kapitole XIII prílohy XIII,

▼M4

i) benzín a palivá, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na produkty katalytického procesu pozostávajúceho z viacerých krokov pri výrobe obnoviteľných palív stanovené v bode 2 písm. c) oddielu 3 kapitoly IV prílohy IV;

j) oleochemické produkty získané z kafilerických tukov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v kapitole XI prílohy XIII.

▼B

Článok 4

Závažné prenosné nákazy

Nákazy uvedené v článku 1.2.3 Kódexu zdravia suchozemských zvierat OIE, vydanie z roku 2010, a v kapitole 1.3 Kódexu zdravia vodných živočíchov, vydanie z roku 2010, sa na účely všeobecných veterinárnych obmedzení stanovených v článku 6 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 považujú za závažné prenosné nákazy.KAPITOLA II

ODSTRAŇOVANIE A POUŽÍVANIE VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV

Článok 5

Obmedzenia pre používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

1.  Prevádzkovatelia v členských štátoch uvedených v prílohe II kapitole I spĺňajú podmienky kŕmenia zvierat určených na kožušinu stanovené v tej istej kapitole a týkajúce sa kŕmenia určitými materiálmi pochádzajúcimi z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu.

2.  Prevádzkovatelia dodržiavajú obmedzenia stanovené v prílohe II kapitole II týkajúce sa kŕmenia chovných zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorú sa aplikovali organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy.

▼M8

Článok 6

Odstraňovanie spaľovaním, odstraňovanie alebo zhodnocovanie spoluspaľovaním a použitie ako paliva na spaľovanie

▼B

1.  Príslušný orgán zabezpečuje, že spaľovanie a spoluspaľovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov sa vykonáva jedine:

a) v spaľovniach a spoluspaľovniach, ktoré získali povolenie v súlade so smernicou 2000/76/ES alebo

b) v prípade podnikov, ktoré podľa smernice 2000/76/ES nemusia mať povolenie, v spaľovniach a spoluspaľovniach, ktoré boli schválené príslušným orgánom, aby vykonávali odstraňovanie spaľovaním, alebo odstraňovanie alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ak sú odpadom, spoluspaľovaním, v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2.  Príslušný orgán schvaľuje len spaľovne a spoluspaľovne uvedené v ods. 1 písm. b), v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ak spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

3.  Prevádzkovatelia spaľovní a spoluspaľovní spĺňajú všeobecné požiadavky na spaľovanie a spoluspaľovanie stanovené v prílohe III kapitole I.

4.  Prevádzkovatelia vysokokapacitných spaľovní a spoluspaľovní spĺňajú požiadavky prílohy III kapitoly II.

5.  Prevádzkovatelia nízkokapacitných spaľovní a spoluspaľovní spĺňajú požiadavky prílohy III kapitoly III.

▼M8

6.  Prevádzkovatelia zabezpečia, aby iné spaľovacie zariadenia, než tie uvedené v prílohe IV kapitole IV oddiele 2, ktoré sú pod ich vedením a v ktorých sa ako palivo používajú živočíšne vedľajšie produkty alebo vedľajšie produkty, spĺňali všeobecné podmienky a osobitné požiadavky stanovené v prílohe III kapitolách IV a V a aby ich schválil príslušný orgán v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

7.  Príslušné orgány schvália iba spaľovacie zariadenia uvedené v odseku 6, v ktorých sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty používajú ako palivo na spaľovanie, a to pod podmienkou, že:

a) spaľovacie zariadenia spadajú do rozsahu pôsobnosti kapitoly V prílohy III k tomuto nariadeniu;

b) spaľovacie zariadenia spĺňajú všetky dôležité všeobecné podmienky stanovené v kapitole IV prílohy III a osobitné požiadavky stanovené v kapitole V prílohy III k tomuto nariadeniu;

c) existujú administratívne postupy zaisťujúce každoročnú kontrolu požiadaviek na schválenie spaľovacích zariadení.

8.  Pre používanie hnoja hydiny ako paliva na spaľovanie, ako sa stanovuje v kapitole V prílohy III, popri pravidlách uvedených v odseku 7 tohto článku platia tieto pravidlá:

a) žiadosť o schválenie, ktorú v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 príslušnému orgánu predkladá prevádzkovateľ, musí obsahovať dôkaz overený príslušným orgánom alebo odbornou organizáciou s poverením príslušných orgánov členského štátu, že spaľovacie zariadenie, v ktorom sa ako palivo používa hnoj hydiny, v plnej miere spĺňa emisné limity a požiadavky na monitorovanie stanovené v bode 4 oddielu B kapitoly V prílohy III k tomuto nariadeniu;

b) postup schvaľovania podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa neuzavrie, kým počas prvých šiestich mesiacov prevádzky spaľovacieho zariadenia príslušný orgán alebo odborná organizácia poverená týmto orgánom neuskutočnia aspoň dve za sebou nasledujúce kontroly, z ktorých jedna musí byť neohlásená, vrátane nevyhnutných meraní teploty a emisií. K úplnému schváleniu možno pristúpiť až potom, ako výsledky týchto kontrol preukážu súlad s parametrami uvedenými v bode 4 oddielu B kapitoly V prílohy III k tomuto nariadeniu.

▼B

Článok 7

Podzemné skládkovanie určitých materiálov kategórie 1 a 3

Odchylne od článku 12 a článku 14 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009 môže príslušný orgán povoliť odstraňovanie týchto materiálov kategórie 1 a 3 do povolených podzemných skládok:

a) dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

b) materiálu kategórie 3 uvedeného v článku 10 písm. f) a písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 pod podmienkou, že:

i) takéto materiály neboli v styku so žiadnymi vedľajšími živočíšnymi produktmi uvedenými v článkoch 8 a 9 a v článku 10 písm. a) až e) a písm. h) až p) uvedeného nariadenia,

ii) v čase, keď sú určené na odstránenie, materiály:

 uvedené v článku 10 písm. f) uvedeného nariadenia prešli spracovaním uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 a

 uvedené v článku 10 písm. g) uvedeného nariadenia boli spracované v súlade s kapitolou II prílohou X k tomuto nariadeniu alebo v súlade s osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa krmiva pre spoločenské zvieratá stanovenými v kapitole II prílohe XIII k tomuto nariadeniu, a

iii) odstraňovanie takýchto materiálov nepredstavuje riziko pre verejné zdravie ani pre zdravie zvierat.

Článok 8

Požiadavky týkajúce sa spracovateľských podnikov a iných prevádzok

1.  Prevádzkovatelia zabezpečujú, že spracovateľské závody a iné prevádzkarne pod ich vedením spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe IV kapitole I:

a) všeobecné podmienky pre spracovávanie stanovené v oddiele 1,

b) požiadavky na úpravu odpadových vôd stanovené v oddiele 2,

c) osobitné požiadavky na spracovávanie materiálov kategórie 1 a 2 stanovené v oddiele 3,

d) osobitné požiadavky na spracovávanie materiálu kategórie 3 stanovené v oddiele 4.

2.  Príslušný orgán schvaľuje spracovateľské podniky a ostatné prevádzky len v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe IV kapitole I.

Článok 9

Hygienické požiadavky a požiadavky týkajúce sa spracovávania platné pre spracovateľské podniky a iné prevádzky

Prevádzkovatelia zabezpečujú, že prevádzkarne a podniky pod ich vedením spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe IV:

a) hygienické požiadavky a požiadavky týkajúce sa spracovávania stanovené v kapitole II,

b) štandardné metódy spracovávania stanovené v kapitole III, ak sa takéto metódy v prevádzke alebo podniku používajú,

c) alternatívne metódy spracovávania stanovené v kapitole IV, ak sa takéto metódy v prevádzke alebo podniku používajú.

Článok 10

Požiadavky týkajúce sa transformácie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na bioplyn a kompostovania

1.  Prevádzkovatelia zabezpečujú, že prevádzky a podniky pod ich vedením spĺňajú tieto požiadavky na transformáciu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na bioplyn alebo kompostovanie stanovené v prílohe V:

a) požiadavky týkajúce sa bioplynových staníc a kompostovacích zariadení stanovené v kapitole I,

b) hygienické požiadavky týkajúce sa bioplynových staníc a kompostovacích zariadení stanovené v kapitole II,

c) štandardné transformačné parametre stanovené v kapitole III oddiele 1,

d) normy pre rezíduá digescie a kompost stanovené v kapitole III oddiele 3.

2.  Príslušný orgán schvaľuje bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia len v prípade, že spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe V.

3.  Príslušný orgán môže povoliť používanie alternatívnych transformačných parametrov pre bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia po splnení požiadaviek stanovených v prílohe V kapitole III oddiele 2.KAPITOLA III

ODCHÝLKY Z URČITÝCH USTANOVENÍ NARIADENIA (ES) č. 1069/2009

Článok 11

Špeciálne predpisy týkajúce sa vzoriek na výskum a diagnostiku

1.  Príslušný orgán môže povoliť prepravu, používanie a odstránenie vzoriek určených na výskum a diagnostiku za podmienok, ktorými sa zabezpečí kontrola rizík v súvislosti s verejným zdravím a zdravím zvierat.

Príslušný orgán predovšetkým zabezpečuje, že prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky prílohy VI kapitoly I.

2.  Prevádzkovatelia spĺňajú špeciálne predpisy týkajúce sa vzoriek určených na výskum a diagnostiku stanovené v prílohe VI kapitole I.

3.  Prevádzkovatelia môžu do iných členských štátov bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu pôvodu podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu určenia prostredníctvom systému TRACES a vyžiadania jeho súhlasu s prevzatím zásielky podľa článku 48 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia odosielať vzorky na výskum a diagnostiku, ktoré pozostávajú z týchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov:

a) z materiálov kategórie 1 a 2 a mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku získaného z materiálov kategórie 1 a 2,

b) zo spracovanej živočíšnej bielkoviny.

Článok 12

Špeciálne predpisy týkajúce sa obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy

1.  Príslušný orgán môže povoliť prepravu, používanie a odstránenie obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy za podmienok, ktorými sa zabezpečí kontrola rizík v súvislosti s verejným zdravím a zdravím zvierat.

Príslušný orgán predovšetkým zabezpečuje, že prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky prílohy VI kapitoly I oddielu 1 ods. 2, 3 a 4.

2.  Prevádzkovatelia spĺňajú špeciálne predpisy týkajúce sa obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy stanovené v prílohe VI kapitole I oddiele 2.

3.  Prevádzkovatelia môžu do iných členských štátov bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu pôvodu podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a bez predchádzajúceho informovania príslušného orgánu členského štátu určenia prostredníctvom systému TRACES a vyžiadania jeho súhlasu s prevzatím zásielky podľa článku 48 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia odosielať obchodné vzorky, ktoré pozostávajú z týchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov:

a) z materiálov kategórie 1 a 2 a mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku získaného z materiálov kategórie 1 a 2,

b) zo spracovanej živočíšnej bielkoviny.

Článok 13

Osobitné predpisy týkajúce sa kŕmenia

1.  Prevádzkovatelia môžu pod podmienkou dodržania všeobecných požiadaviek stanovených v prílohe VI kapitole II oddiele 1 a všetkých ostatných podmienok, ktoré môžu byť stanovené príslušným orgánom, kŕmiť materiálom kategórie 2 za predpokladu, že pochádza zo zvierat, ktoré neboli usmrtené, prípadne nezahynuli následkom prítomnosti alebo predpokladanej prítomnosti nákazy prenášajúcej sa na ľudí alebo zvieratá, tieto zvieratá:

a) zvieratá v zoologických záhradách,

b) zvieratá chované na kožušinu,

c) psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov,

d) psov a mačky v útulkoch,

▼M4

e) larvy a červy slúžiace ako návnada pri rybolove,

f) cirkusové zvieratá.

▼B

2.  Prevádzkovatelia môžu materiálom kategórie 3 pod podmienkou, že spĺňa všeobecné požiadavky stanovené v prílohe VI kapitole II oddiele 1 a všetky ostatné požiadavky, ktoré môžu byť stanovené zo strany príslušného orgánu, kŕmiť tieto zvieratá:

a) zvieratá v zoologických záhradách,

b) zvieratá chované na kožušinu,

c) psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov,

d) psov a mačky v útulkoch,

▼M4

e) larvy a červy slúžiace ako návnada pri rybolove,

f) cirkusové zvieratá.

▼B

Článok 14

Kŕmenie určitých druhov vo výkrmných staniciach a zoologických záhradách a mimo nich

1.  Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 pozostávajúceho z celých tiel alebo z častí tiel mŕtvych zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál na kŕmenie:

a) ohrozených alebo chránených druhov vtákov vo výkrmných staniciach, živiacich sa mŕtvymi telami, a iných druhov, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí, v záujme podpory biodiverzity, pod podmienkou dodržania podmienok stanovených v prílohe VI kapitole II oddiele 2,

b) voľne žijúcich zvierat mimo výkrmných staníc uvedených v prílohe VI kapitole II oddiele 2 bode 1 písm. a), v prípade potreby bez predchádzajúceho zberu mŕtvych živočíchov, pod podmienkou splnenia podmienok stanovených v oddiele 3 uvedenej kapitoly.

2.  Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 pozostávajúceho z celých tiel alebo z častí tiel mŕtvych zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál a používanie materiálu získaného zo zvierat chovaných v zoologických záhradách na kŕmenie zvierat chovaných v zoologických záhradách pod podmienkou splnenia podmienok stanovených v prílohe VI kapitole II oddiele 4.

Článok 15

Špeciálne predpisy týkajúce sa zberu a odstraňovania

▼M4

Ak príslušný orgán povolí odstránenie vedľajších živočíšnych produktov uplatnením výnimky stanovenej v článku 19 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, odstránenie je v súlade so špeciálnymi predpismi, ktoré sú stanovené v kapitole III prílohy VI:

▼B

a) špeciálnymi predpismi týkajúcimi sa odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov stanovenými v oddiele 1,

b) predpismi týkajúcimi sa zakopávania a spaľovania vedľajších živočíšnych produktov v odľahlých oblastiach stanovenými v oddiele 2,

c) predpismi týkajúcimi sa zakopávania a spaľovania včiel a vedľajších včelárskych produktov stanovenými v oddiele 3.

▼M9

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 môžu členské štáty povoliť zber, prepravu a odstraňovanie malých množstiev materiálu kategórie 3 podľa článku 10 písm. f) uvedeného nariadenia prostriedkami, ktoré sa uvádzajú v článku 19 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, a to pod podmienkou splnenia požiadaviek týkajúcich sa odstraňovania inými prostriedkami stanovených v kapitole IV prílohy VI k tomuto nariadeniu.

▼BKAPITOLA IV

POVOLENIE ALTERNATÍVNYCH METÓD

Článok 16

Štandardná podoba žiadostí o povolenie alternatívnych metód

1.  Žiadosti o schválenie alternatívnych spôsobov použitia alebo odstránenia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v zmysle článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 predkladajú členské štáty alebo zainteresované strany v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa štandardného formátu pre žiadosti schválenia alternatívnych metód stanovenými v prílohe VII.

2.  Členské štáty určujú vnútroštátne kontaktné miesta, ktoré poskytujú informácie o príslušnom orgáne zodpovednom za vyhodnocovanie žiadostí o použitie alternatívnych spôsobov použitia a odstránenia vedľajších živočíšnych produktov.

3.  Komisia uverejňuje zoznam vnútroštátnych kontaktných miest na svojej internetovej stránke.KAPITOLA V

ZBER, PREPRAVA, IDENTIFIKÁCIA A VYSLEDOVATEĽNOSŤ

Článok 17

Požiadavky týkajúce sa obchodných dokladov a zdravotných osvedčení, identifikácie, zberu a prepravy vedľajších živočíšnych produktov a vysledovateľnosti

1.  Prevádzkovatelia zabezpečujú, že vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty:

a) spĺňajú požiadavky týkajúce sa zberu, prepravy a identifikácie stanovené v prílohe VIII kapitolách I a II,

b) prevezú spolu s obchodnými dokladmi alebo zdravotnými osvedčeniami v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VIII kapitole III.

2.  Prevádzkovatelia, ktorí odosielajú, prepravujú, alebo prijímajú zásielky vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, vedú záznamy o zásielkach a súvisiacich obchodných dokladoch alebo zdravotných osvedčeniach v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VIII kapitole IV.

3.  Prevádzkovatelia dodržiavajú požiadavky na označovanie určitých odvodených produktov stanovené v prílohe VIII kapitole V.KAPITOLA VI

REGISTRÁCIA A SCHVAĽOVANIE PREVÁDZOK A PODNIKOV

Článok 18

Požiadavky týkajúce sa schvaľovania jednej alebo viacerých prevádzok alebo podnikov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi na tom istom mieste

Príslušný orgán môže schváliť aj viac ako len jednu prevádzku alebo jeden podnik nakladajúci s vedľajšími živočíšnymi produktmi na tom istom mieste za predpokladu, že prenos rizík týkajúcich sa verejného zdravia a zdravia zvierat medzi prevádzkami alebo podnikmi je vylúčený vďaka ich dispozičnému riešeniu a spôsobu nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi v rámci prevádzok alebo podnikov.

Článok 19

Požiadavky týkajúce sa určitých schválených prevádzok a podnikov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi

Prevádzkovatelia zabezpečujú, že prevádzky a podniky pod ich vedením, ktoré boli schválené príslušným orgánom, spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe IX v týchto kapitolách v prípade, že vykonávajú niektorú alebo viacero z týchto činností uvedených v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a) kapitolu I, ak vyrábajú krmivo pre spoločenské zvieratá v zmysle článku 24 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia,

b) kapitolu II, ak skladujú vedľajšie živočíšne produkty v zmysle článku 24 ods. 1 písm. i) uvedeného nariadenia a ak nakladajú s vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich zbere prostredníctvom týchto úkonov uvedených v článku 24 ods. 1 písm. h) daného nariadenia:

i) triedenie;

ii) rezanie;

iii) chladenie;

iv) mrazenie;,

v) nasolenie,

vi) konzervácia inou metódou,

vii) odstránenie koží a kožiek alebo odstránenie špecifikovaného rizikového materiálu,

viii) úkony, ktorých súčasťou je nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi, vykonávané v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie,

ix) hygienizácia/pasterizácia vedľajších živočíšnych produktov určených na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie pred tým, ako sa vykoná takáto transformácia alebo takéto kompostovanie v inej prevádzke alebo podniku v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu,

x) osievanie;

▼M9

c) kapitolu III, ak skladujú odvodené produkty na určité plánované účely uvedené v článku 24 ods. 1 písm. j) uvedeného nariadenia;

d) kapitolu V, ak v poľnohospodárskom podniku skladujú vedľajšie živočíšne produkty určené na následnú likvidáciu podľa článku 4 uvedeného nariadenia.

▼B

Článok 20

Požiadavky týkajúce sa určitých zaregistrovaných prevádzok a podnikov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi

1.  Prevádzkovatelia zaregistrovaných podnikov alebo prevádzok alebo iní registrovaní prevádzkovatelia nakladajú s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi za podmienok stanovených v prílohe IX kapitole IV.

2.  Registrovaní prevádzkovatelia, ktorí prepravujú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty medzi priestormi nepatriacimi tomu istému prevádzkovateľovi, spĺňajú predovšetkým podmienky stanovené v prílohe IX kapitole IV bode 2.

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na:

a) schválených prevádzkovateľov, pre ktorých je preprava vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov len doplnkovou aktivitou,

b) prevádzkovateľov, ktorí sú zaregistrovaní ako poskytovatelia prepravných služieb v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005.

▼M2

4.  Príslušný orgán môže od oznamovacej povinnosti uvedenej v článku 23 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009 oslobodiť týchto prevádzkovateľov:

a) prevádzkovateľov, ktorí manipulujú s loveckými trofejami alebo inými preparátmi uvedenými v kapitole VI prílohy XVII k tomuto nariadeniu alebo ich vyrábajú na súkromné alebo nekomerčné účely;

b) prevádzkovateľov, ktorí manipulujú so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku alebo ktorí tieto vzorky odstraňujú na vzdelávacie účely;

▼M3

c) prevádzkovateľov, ktorí prepravujú suchú neošetrenú vlnu a srsť bezpečne uzavretú v obale a odosielajú ju priamo do zariadenia vyrábajúceho odvodené produkty určené na použitie mimo krmivového reťazca alebo do zariadenia vykonávajúceho medzioperácie, a to v podmienkach zabraňujúcich šíreniu patogénnych látok;

▼M9

d) prevádzkovateľov, ktorí používajú malé množstvá materiálov kategórií 2 a 3 uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo z nich odvodených produktov na účely priamej dodávky produktov v rámci regiónu určených konečnému používateľovi alebo na miestny trh, prípadne do miestnych maloobchodných prevádzok v prípade, že príslušný orgán nepovažuje túto činnosť za rizikovú z hľadiska rozšírenia závažných ochorení prenosných na človeka alebo zvieratá; tento bod sa nevzťahuje na materiály, ktoré sú určené ako krmivo pre iné hospodárske zvieratá ako kožušinové zvieratá;

▼M9

e) používateľov organických hnojív alebo zúrodňujúcich látok na miestach, kde sa nedržia hospodárske zvieratá;

f) prevádzkovateľov, ktorí manipulujú s organickými hnojivami alebo so zúrodňujúcimi látkami a distribuujú ich výlučne v maloobchodných baleniach pripravených na predaj, ktorých hmotnosť nepresahuje 50 kg a ktoré sú určené na použitie mimo krmivového a potravinového reťazca.

▼BKAPITOLA VII

UVÁDZANIE NA TRH

Článok 21

Spracovávanie a uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh na účely kŕmenia chovných zvierat s výnimkou zvierat chovaných na kožušinu

1.  Prevádzkovatelia spĺňajú tieto požiadavky na uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh, okrem dovezených, určených na kŕmenie chovných zvierat s výnimkou zvierat chovaných na kožušinu, stanovené v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v prílohe X k tomuto nariadeniu:

a) všeobecné požiadavky na spracovávanie a uvádzanie na trh stanovené v kapitole I,

b) osobitné požiadavky na spracované živočíšne bielkoviny a iné odvodené produkty stanovené v kapitole II,

c) požiadavky na určité krmivo pre ryby a návnady na rybolov stanovené v kapitole III.

2.  Príslušný orgán môže povoliť uvádzanie mlieka, mliečnych výrobkov a produktov získaných z mlieka na trh (s výnimkou dovozu), zaradených ako materiál kategórie 3 v súlade s článkom 10 písm. e), f) a h) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré neboli spracované v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v časti I oddiele 4 kapitole II prílohy X k tomuto nariadeniu za predpokladu, že uvedené materiály spĺňajú požiadavky na uplatnenie výnimky na uvádzanie na trh mlieka spracovaného podľa vnútroštátnych noriem stanovenej v časti II uvedeného oddielu.

Článok 22

Uvádzanie organických hnojív a zúrodňovačov pôdy na trh a ich používanie

1.  Prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky na uvádzanie organických hnojív a zúrodňovačov pôdy na trh (okrem dovozu) a na používanie takýchto produktov, predovšetkým pokiaľ ide o ich pridávanie do pôdy, stanovené v článkoch 15 ods. 1 písm. i) a 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a v prílohe XI k tomuto nariadeniu.

▼M9

2.  Uvádzanie na trh nepodlieha žiadnym podmienkam zdravia zvierat v prípade týchto produktov:

a) guána voľne žijúcich morských vtákov zozbieraného v Únii alebo dovezeného z tretích krajín;

b) rastových médií pripravených na predaj (okrem tých, ktoré boli dovezené) s obsahom menej ako:

i) 5 objemových % odvodených produktov získaných z materiálu kategórie 3 alebo kategórie 2 okrem spracovaného hnoja;

ii) 50 objemových % spracovaného hnoja.

▼B

3.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy vyprodukované z mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 2 alebo zo spracovanej živočíšnej bielkoviny pridávať do pôdy, schvaľuje jednu alebo viac zložiek, ktoré sa majú s danými materiálmi zmiešať, v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 podľa kritérií stanovených v bode 3 oddiele 1 kapitole II prílohy XI k tomuto nariadeniu.

4.  Odchylne od článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 môžu príslušné orgány členského štátu pôvodu a členského štátu určenia, ktoré majú spoločnú hranicu, povoľovať odosielanie hnoja medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach daných dvoch členských štátov pod podmienkou splnenia primeraných podmienok kontroly všetkých potenciálnych rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat stanovených v dvojstrannej zmluve, ku ktorým patrí napr. povinnosť príslušných prevádzkovateľov viesť primerané záznamy.

5.  Ako je stanovené v článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009, príslušné orgány členských štátov podporujú v prípade potreby tvorbu, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikovaní organických hnojív a zúrodňovačov pôdy do pôdy.

Článok 23

Medziprodukty

1.  Medziprodukty dovážané do Únie alebo tranzitované cez Úniu spĺňajú podmienky týkajúce sa riadenia potenciálnych rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat uvedené v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

2.  S medziproduktmi, ktoré boli prevezené do prevádzky alebo podniku, v zmysle ods. 3 prílohy XII k tomuto nariadeniu, sa môže nakladať bez ďalších obmedzení podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 a podľa tohto nariadenia, ak:

a) prevádzka alebo podnik má primerané zariadenia na preberanie medziproduktov, čím sa zabráni prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá,

b) medziprodukty vďaka ich purifikácii alebo inému ošetreniu, ktorým prešli vedľajšie živočíšne produkty v medziprodukte, vďaka hladine koncentrácie vedľajších živočíšnych produktov v medziprodukte alebo vďaka primeraným opatreniam biologickej bezpečnosti pre nakladanie s medziproduktmi nepredstavujú žiadne riziko prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá,

c) prevádzka alebo podnik vedie záznamy o množstve prebratých materiálov, prípadne o ich kategórii, a o prevádzke, podniku alebo prevádzkovateľovi, ktorým svoje produkty dodali, a

d) sa nepoužité medziprodukty alebo iný nadbytočný materiál z prevádzky alebo podniku, napr. produkty po záruke, odstraňujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

▼M9

3.  Prevádzkovateľ alebo majiteľ prevádzky alebo podniku určenia medziproduktov alebo jeho zástupca používajú a/alebo odosielajú medziprodukty len na použitie pri výrobe podľa vymedzenia medziproduktov v zmysle bodu 35 prílohy I.

▼B

Článok 24

Krmivo pre spoločenské zvieratá

1.  Používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. a), b), d) a e) nariadenia 1069/2009 na výrobu odvodených produktov určených na konzumáciu alebo použitie u ľudí alebo zvierat s výnimkou odvodených produktov uvedených v článkoch 33 a 36 uvedeného nariadenia sa zakazuje.

2.  V prípade, že vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt je možné použiť na kŕmenie chovných zvierat alebo na iné účely uvedené v článku 36 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009, umiestňuje sa na trh (okrem dovozu) v súlade s osobitnými požiadavkami na spracované živočíšne bielkoviny a iné odvodené produkty stanovenými v kapitole II prílohy X k tomuto nariadeniu, ak nie sú v prílohe XIII k tomuto nariadeniu pre takéto produkty stanovené žiadne osobitné požiadavky.

3.  Prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky týkajúce sa umiestňovania krmiva pre spoločenské zvieratá na trh (okrem dovozu), uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 1069/2009, stanovené v kapitolách I a II prílohy XIII k tomuto nariadeniu.

4.  Prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky týkajúce sa umiestňovania krmiva pre spoločenské zvieratá na trh (okrem dovozu), uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 1069/2009, stanovené v kapitole I a kapitolách III až XII prílohy XIII k tomuto nariadeniu.KAPITOLA VIII

DOVOZ, TRANZIT A VÝVOZ

Článok 25

Dovoz, tranzit a vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

1.  Pre tieto vedľajšie živočíšne produkty sa zakazuje dovoz do Únie a tranzit cez Úniu:

a) nespracovaný hnoj,

b) neošetrené perie a časti peria a páperie,

c) včelí vosk v podobe včelieho plástu.

▼M2

2.  Dovoz ďalej uvedených produktov do Únie a ich tranzit cez Úniu nepodlieha žiadnym veterinárnym podmienkam:

a) vlny a srsti, ktorá bola priemyselne vypratá alebo ošetrená iným spôsobom, ktorým sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík;

b) kožušín, ktoré boli počas aspoň dvoch dní sušené pri teplote prostredia 18 °C a vlhkosti 55 %;

c) vlny a srsti vyrobenej z iných zvierat než ošípaných, ktorá bola ošetrená priemyselným vypraním, ktoré spočíva v ponorení vlny a srsti do sústavy kúpeľov naplnených vodou, mydlom a hydroxidom sodným alebo draselným;

d) vlny a srsti vyrobenej z iných zvierat než ošípaných, ktorá sa odosiela priamo do podniku vyrábajúceho odvodené produkty z vlny a zo srsti určené na použitie v textilnom priemysle a ktorá bola ošetrená aspoň jednou z týchto metód:

 chemická depilácia haseným vápnom alebo sulfidom sodným,

 fumigácia vo formaldehyde v hermeticky uzatvorenej komore počas najmenej 24 hodín,

 priemyselné čistenie ponorením vlny a srsti do detergentu rozpustného vo vode a udržiavaného pri teplote 60 – 70 °C,

 skladovanie, ktoré môže zahŕňať čas prepravy, pri teplote 37 °C počas 8 dní, 18 °C počas 28 dní alebo 4 °C počas 120 dní;

e) vlny a srsti vyrobenej z iných zvierat než ošípaných, suchej a bezpečne uzavretej v obale, ktorá je určená na odoslanie do podniku vyrábajúceho odvodené produkty z vlny a zo srsti určené na použitie v textilnom priemysle a ktorá spĺňa všetky tieto požiadavky:

i) bola vyrobená najmenej 21 dní pred dátumom vstupu do Únie zo zvierat chovaných v tretej krajine alebo v jej regióne, ktoré sú:

 uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa prežúvavcov do Únie, ktoré nepodlieha dodatočným zárukám A a F uvedeným v danom nariadení,

 bez výskytu slintačky a krívačky a v prípade vlny a srsti z oviec a kôz aj bez výskytu kiahní oviec a kôz v súlade so základnými všeobecnými kritériami uvedenými v prílohe II k smernici Rady 2004/68/ES;

ii) je k nej priložené vyhlásenie dovozcu, ako sa vyžaduje v súlade s kapitolou 21 prílohy XV;

iii) prevádzkovateľ ju predložil na jednej zo schválených hraničných inšpekčných staníc v Únii uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES, kde sa s uspokojivým výsledkom podrobila kontrole dokladov vykonanej v súlade s článkom 4 ods. 3 smernice 97/78/ES.

▼B

3.  Prevádzkovatelia spĺňajú tieto osobitné požiadavky na dovoz určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do Únie a na ich tranzit cez Úniu uvedených článku 41 ods. 3 a článku 42 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a stanovených v prílohe XIV k tomuto nariadeniu:

a) osobitné požiadavky na dovoz a tranzit materiálu kategórie 3 a odvodených produktov na použitie v krmivovom reťazci okrem krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre zvieratá chované na kožušinu, stanovené v kapitole I uvedenej prílohy,

b) osobitné požiadavky na dovoz a tranzit vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, stanovené v kapitole II uvedenej prílohy.

Článok 26

Uvádzanie určitých materiálov kategórie 1 na trh vrátane dovozu a vývozu

Príslušný orgán môže povoliť uvedenie koží a kožiek získaných zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES, a vnútorností prežúvavcov s obsahom alebo bez obsahu a kostí a kostných produktov obsahujúcich chrbticu na trh vrátane dovozu a vývozu pod podmienkou splnenia týchto požiadaviek:

a) uvedené materiály nesmú byť materiálmi kategórie 1 získanými z ktoréhokoľvek z týchto živočíchov:

i) zvieratá, u ktorých existuje podozrenie, že sú nainfikované TSE v zmysle nariadenia (ES) č. 999/2001,

ii) zvieratá, u ktorých sa úradne potvrdila prítomnosť TSE,

iii) zvieratá usmrtené v rámci opatrení na eradikáciu TSE,

b) uvedené materiály nesmú byť určené na žiadne z týchto použití:

i) kŕmenie,

ii) aplikácia do pôdy, ktorá sa využíva pri výkrme chovných zvierat,

iii) výroba:

 kozmetických výrobkov v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 76/768/EHS,

 aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 90/385/EHS,

 zdravotníckych pomôcok v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42/EHS,

 zdravotníckych pomôcok na diagnostiku in vitro v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 98/79/ES,

 veterinárnych liekov v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/82/ES,

 liekov v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES,

c) príslušné materiály musia byť dovezené s označením a musia spĺňať osobitné požiadavky týkajúce sa určitého pohybu vedľajších živočíšnych produktov stanovené v oddiele 1 kapitole IV prílohy XIV k tomuto nariadeniu,

d) príslušné materiály musia byť dovezené v súlade s požiadavkami hygienickej certifikácie stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 27

Dovoz a tranzit vzoriek na výskum a diagnostiku

1.  Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit vzoriek na výskum a diagnostiku, ktoré pozostávajú z odvodených produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov vrátane vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 25 ods. 1 v súlade s podmienkami, ktorými sa zabezpečí kontrola rizík týkajúcich sa verejného zdravia a zdravia zvierat.

Medzi takéto podmienky patria prinajmenšom tieto:

a) vstup zásielky musí vopred povoliť príslušný orgán členského štátu určenia a

b) zásielka sa musí priamo z miesta vstupu do Európskej únie zaslať používateľovi, ktorý dostal príslušné povolenie.

2.  Prevádzkovatelia predkladajú vzorky na výskum a diagnostiku, ktoré sú určené na dovoz cez ďalší členský štát okrem členského štátu určenia, na schválených hraničných inšpekčných staniciach Únie uvedených v zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES. Na hraničnej inšpekčnej stanici nie sú uvedené vzorky na výskum a diagnostiku predmetom veterinárnych kontrol v súlade s kapitolou I smernice Rady 97/78/ES. Príslušný orgán hraničnej inšpekčnej stanice informuje príslušný orgán členského štátu určenia o vstupe vzoriek na výskum a diagnostiku prostredníctvom systému TRACES.

3.  Prevádzkovatelia nakladajúci so vzorkami na výskum alebo diagnostiku spĺňajú špeciálne požiadavky týkajúce sa odstraňovania vzoriek na výskum a diagnostiku stanovené v oddiele 1 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 28

Dovoz a tranzit obchodných vzoriek a exemplárov určených na výstavy

1.  Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit obchodných vzoriek v súlade so špeciálnymi predpismi stanovenými v ods. 1 oddiele 2 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

2.  Prevádzkovatelia nakladajúci s obchodnými vzorkami spĺňajú špeciálne predpisy týkajúce sa nakladania a odstraňovania obchodných vzoriek stanovené v ods. 2 a 3 oddiele 2 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

3.  Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit exemplárov určených na výstavy v súlade so špeciálnymi predpismi stanovenými v oddiele 3 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

4.  Prevádzkovatelia nakladajúci s exemplármi určenými na výstavy spĺňajú podmienky týkajúce sa balenia exemplárov určených na výstavy, nakladania s nimi a ich odstraňovania stanovené v oddiele 3 kapitole III prílohy XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 29

Osobitné požiadavky týkajúce sa určitých presunov vedľajších živočíšnych produktov medzi územiami Ruskej federácie

1.  Príslušný orgán povoľuje špecifické presuny zásielok vedľajších živočíšnych produktov prichádzajúcich z Ruskej federácie a určených do Ruskej federácie cestnou alebo železničnou dopravou priamo cez Úniu alebo cez inú tretiu krajinu a Európsku úniu medzi schválenými hraničnými inšpekčnými stanicami Únie uvedenými v zozname v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu do Únie zapečatia veterinárne útvary príslušného orgánu zásielku pečaťou s poradovým číslom,

b) sprievodné doklady k zásielke a doklady uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES opečiatkuje úradný veterinárny lekár príslušného orgánu zodpovedný za hraničnú inšpekčnú stanicu textom „IBA PRE TRANZIT DO RUSKA CEZ EÚ“ na každej strane,

c) sú splnené procedurálne požiadavky stanovené v článku 11 smernice 97/78/ES,

d) zásielka je úradným veterinárnym lekárom vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice osvedčená ako prijateľná pre tranzit v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente stanovenom v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 136/2004.

2.  Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území členského štátu nepovoľuje.

3.  Príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo produktov, ktoré opúšťajú územie Únie, zhodoval s počtom a množstvom, ktoré na toto územie vstupuje.

▼M5

Článok 29a

Osobitné požiadavky na tranzit vedľajších živočíšnych produktov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Chorvátsko

1.  Pohyb zásielok vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny určených do tretích krajín cez Úniu po cestách, priamo medzi hraničnou inšpekčnou stanicou Nova Sela a hraničnou inšpekčnou stanicou Ploče, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a) zásielka je úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu zapečatená pečaťou s poradovým číslom;

b) sprievodné doklady k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES majú na každej strane pečiatku „IBA NA TRANZIT DO TRETÍCH KRAJÍN CEZ EÚ“ od úradného veterinárneho lekára na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu;

c) sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES;

d) zásielka je v spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente, uvedenom v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 136/2004, úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice v mieste vstupu osvedčená ako prijateľná pre tranzit.

2.  Vykládka alebo skladovanie takýchto zásielok v zmysle článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES sa na území Únie nepovoľuje.

3.  Príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa počet zásielok a množstvo produktov, ktoré opúšťajú územie Únie, zhodoval s počtom a množstvom, ktoré do Únie vstupuje.

▼B

Článok 30

Zoznam prevádzok a podnikov v tretích krajinách

Zoznam prevádzok a podnikov v tretích krajinách je zadaný v systéme TRACES v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke Komisie.

Každý zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Článok 31

Vzory zdravotných osvedčení a prehlásení pre dovoz a tranzit

Zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na dovoz do Únie alebo tranzit cez Úniu sprevádzajú na mieste vstupu do Únie, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly stanovené v smernici 97/78/ES, zdravotné osvedčenia a prehlásenia v súlade so vzormi stanovenými v prílohe XV k tomuto nariadeniu.KAPITOLA IX

ÚRADNÉ KONTROLY

Článok 32

Úradné kontroly

1.  Príslušný orgán prijíma nevyhnutné opatrenia na kontrolu celého reťazca zberu, prevozu, používania a odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Uvedené opatrenia sa vykonávajú v súlade so zásadami úradných kontrol stanovenými v článku 3 nariadenia (ES) č. 882/2004.

2.  Súčasťou kontrol uvedených v ods. 1 sú kontroly týkajúce sa vedenia záznamov a inej dokumentácie požadovaných v zmysle predpisov stanovených v tomto nariadení.

3.  Príslušný orgán vykonáva tieto úradné kontroly uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XVI k tomuto nariadeniu:

a) úradné kontroly v spracovateľských podnikoch stanovené v kapitole I,

b) úradné kontroly iných činností, ktorých súčasťou je manipulácia s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, stanovené v kapitole III oddieloch 1 až 9.

4.  Príslušný orgán preveruje zapečatenie zásielok vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov.

Ak príslušný orgán zapečatí takúto zásielku, ktorá sa prepravuje na miesto určenia, musí informovať príslušný orgán miesta určenia.

5.  Príslušný orgán zostavuje zoznamy prevádzok, podnikov a prevádzkovateľov uvedené v článku 47 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v súlade s formátom stanoveným v kapitole II prílohy XVI k tomuto nariadeniu.

6.  Príslušný orgán členského štátu určenia rozhoduje vo veci žiadosti prevádzkovateľa, pokiaľ ide o prijatie alebo odmietnutie určitého materiálu kategórie 1, kategórie 2 a mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku získaných z materiálov kategórie 1 a 2, a to do 20 kalendárnych dní od dátumu doručenia takejto žiadosti podanej v úradnom jazyku daného členského štátu.

7.  Prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o povolenie uvedené v ods. 6 v súlade so štandardným formátom stanoveným v oddiele 10 kapitole III prílohy XVI k tomuto nariadeniu.

Článok 33

Opätovné schvaľovanie podnikov a prevádzok po udelení dočasného schválenia

1.  Ak je podniku alebo prevádzke, ktorá má povolenie spracovávať materiál kategórie 3, následne udelené dočasné povolenie spracovávať materiál kategórie 1 alebo kategórie 2, v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009, potom platí pre takýto podnik alebo prevádzku zákaz opätovne začať spracovávať materiál kategórie 3 bez toho, aby najskôr získali povolenie príslušného orgánu opätovne začať spracovávať materiál kategórie 3 v súlade s článkom 44 uvedeného nariadenia.

2.  Ak je podniku alebo prevádzke, ktorá má povolenie spracovávať materiál kategórie 2, následne udelené dočasné povolenie spracovávať materiál kategórie 1, v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. b) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009, potom platí pre takýto podnik alebo prevádzku zákaz opätovne začať spracovávať materiál kategórie 2 bez toho, aby najskôr získali povolenie príslušného orgánu opätovne začať spracovávať materiál kategórie 2 v súlade s článkom 44 uvedeného nariadenia.KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Obmedzenia týkajúce sa uvádzania určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh z dôvodov ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat

Príslušný orgán nezakazuje ani neobmedzuje uvádzanie iných vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh z dôvodov ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat ako tých, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie a predovšetkým v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení:

a) spracovaných živočíšnych bielkovín a iných odvodených produktov uvedených v kapitole II prílohy X k tomuto nariadeniu,

b) krmiva pre spoločenské zvieratá a určitých iných odvodených produktov uvedených v prílohe XIII k tomuto nariadeniu,

c) vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov dovážaných do Únie alebo prevážaných cez Úniu uvedených v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

Článok 35

Zrušujúce ustanovenie

1.  Zrušujú sa tieto akty:

a) nariadenie (ES) č. 811/2003;

b) rozhodnutie 2003/322/ES,

c) rozhodnutie 2003/324/ES,

d) nariadenie (ES) č. 878/2004;

e) rozhodnutie 2004/407/ES,

f) nariadenie (ES) č. 79/2005;

g) nariadenie (ES) č. 92/2005;

h) nariadenie (ES) č. 181/2006;

i) nariadenie (ES) č. 197/2006;

j) nariadenie (ES) č. 1192/2006;

k) nariadenie (ES) č. 2007/2006.

2.  Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 36

Prechodné opatrenia

1.  Počas prechodného obdobia do 31. decembra 2011 môžu prevádzkovatelia uvádzať na trh organické hnojivá a zúrodňovače pôdy, ktoré boli vyprodukované v súlade s nariadeniami (ES) č. 1774/2002 a (ES) č. 181/2006 pred 4. marcom 2011:

a) za predpokladu, že boli vyprodukované z jedného z týchto produktov:

i) z mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 2,

ii) zo spracovanej živočíšnej bielkoviny,

b) hoci neboli zmiešané so zložkou, ktorá znemožní následné použitie zmesi na kŕmne účely.

2.  Počas prechodného obdobia do 31. januára 2012 sú zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov s priloženým zdravotným osvedčením, prehlásením alebo obchodným dokladom vyplneným a podpísaným v súlade s príslušným vzorom stanoveným v prílohe X k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 naďalej akceptované na účely dovozu do Únie, ak sú tieto osvedčenia, prehlásenia alebo doklady vyplnené a podpísané pred 30. novembrom 2011.

▼M9 —————

▼B

Článok 37

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. zvieratá chované na kožušinu“ sú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu,

2. krv“ je čerstvá krv so všetkými svojimi zložkami,

3. kŕmna surovina“ je kŕmna surovina v zmysle jej vymedzenia v článku 3 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktorá je živočíšneho pôvodu, vrátane spracovaných živočíšnych bielkovín, krvných produktov, kafilerických tukov, vaječných produktov, rybacieho oleja, tukových derivátov, želatíny a hydrolyzovaných bielkovín, hydrogenfosforečnanu vápenatého, fosforečnanu vápenatého, mlieka, mliečnych produktov, produktov získaných z mlieka, mledziva, produktov z mledziva a kalu z odstrediviek alebo separátorov,

4. krvné produkty“ sú produkty získané z krvi alebo zo zložiek krvi, okrem krvnej múčky, zahŕňajú sušenú/zmrazenú/tekutú plazmu, sušenú krv so všetkými jej zložkami, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi,

5. spracovaná živočíšna bielkovina“ je živočíšna bielkovina získaná výlučne z materiálu kategórie 3, ktorá bola ošetrená v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 1 (vrátane krvnej múčky a rybej múčky) tak, aby bola vhodná na priame použitie ako kŕmna surovina alebo na akékoľvek iné použitie v krmivách vrátane krmiva pre spoločenské zvieratá, alebo na použitie v organických hnojivách alebo zúrodňovačoch pôdy, nepatria sem však krvné produkty, mlieko, mliečne produkty, produkty získané z mlieka, mledzivo, produkty z mledziva, kal z odstrediviek alebo separátorov, želatína, hydrolyzované bielkoviny a hydrogenfosforečnan vápenatý, vajcia a vaječné produkty vrátane vaječných škrupín, fosforečnan vápenatý a kolagén,

6. krvná múčka“ je spracovaná živočíšna bielkovina získaná tepelnou úpravou krvi alebo zložiek krvi v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 1,

7. rybia múčka“ je spracovaná živočíšna bielkovina získaná z vodných živočíchov okrem morských cicavcov,

8. kafilerické tuky“ sú buď tuky získané zo spracovania:

a) vedľajších živočíšnych produktov alebo

b) produktov na ľudskú spotrebu, ktoré prevádzkovateľ určil na iné účely ako na ľudskú spotrebu,

9. rybací olej“ je olej získaný zo spracovania vodných živočíchov alebo olej zo spracovania rýb na ľudskú spotrebu, ktorý prevádzkovateľ určil na iné účely ako na ľudskú spotrebu,

10. včelárske vedľajšie produkty“ sú med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu,

11. kolagén“ sú bielkovinové produkty získané z koží, kožiek, kostí a väziva živočíchov,

12. želatína“ je prírodná, rozpustná, želatínujúca alebo neželatínujúca bielkovina získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyprodukovaného z kostí, koží a kožiek, väziva a šliach živočíchov,

13. oškvarky“ sú bielkovinu obsahujúce zvyšky škvarenia po čiastočnom oddelení tuku a vody,

14. hydrolyzované bielkoviny“ sú polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a ich zmesi, získané hydrolýzou vedľajších živočíšnych produktov,

15. biela voda“ je zmes mlieka, mliečnych produktov alebo produktov získaných z mlieka s vodou, ktorá sa zozbiera počas čistenia mliekarenského zariadenia vrátane nádob/ kontajnerov používaných na mliekarenské produkty pred ich čistením a dezinfikovaním,

16. konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá“ je tepelne spracované krmivo pre spoločenské zvieratá nachádzajúce sa v hermeticky uzavretej nádobe,

17. žuvačky pre psov“ sú produkty pre domáce zvieratá určené na žutie, vyrobené zo surových koží a kožiek kopytníkov alebo z iného materiálu živočíšneho pôvodu,

18. chuťová prísada“ je tekutý alebo dehydrovaný odvodený produkt živočíšneho pôvodu, ktorý sa používa na zlepšenie chuťových vlastností krmiva pre spoločenské zvieratá,

▼M4

19. krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo s výnimkou materiálu uvedeného v článku 24 ods. 2 na použitie ako krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov zložené z vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ktoré:

a) obsahujú materiál kategórie 3 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a

b) môžu obsahovať dovezený materiál kategórie 1, ktorý obsahuje vedľajšie živočíšne produkty získané zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES,

▼B

20. spracované krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva, ktoré bolo spracované v súlade s prílohou XIII kapitolou II odsekom 3,

21. surové krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo pre spoločenské zvieratá s obsahom materiálu kategórie 3, ktoré neprešlo žiadnym konzervačným procesom okrem chladenia alebo zmrazenia,

22. kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach,

▼M4

23. zvyšky trávenia“ sú zvyšky vrátane tekutých frakcií, ktoré pochádzajú z transformácie vedľajších živočíšnych produktov v bioplynovej stanici,

▼B

24. obsah tráviaceho traktu“ je obsah tráviaceho traktu cicavcov a vtákov radu bežce,

25. tukové deriváty“ sú odvodené produkty z kafilerických tukov, ktoré boli, pokiaľ ide o kafilerické tuky materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, spracované v súlade s prílohou XIII kapitolou XI,

26. guáno“ je prírodný produkt zozbieraný z exkrementov netopierov alebo voľne žijúcich morských vtákov, ktorý nezmineralizoval,

27. mäsokostná múčka“ je živočíšna bielkovina získaná zo spracovania materiálov kategórie 1 alebo 2 v súlade s niektorou z metód spracovania stanovených v prílohe IV kapitole III,

28. ošetrené kože a kožky“ sú odvodené produkty z neošetrených koží a kožiek okrem žuvačiek pre psov, ktoré boli:

a) sušené,

b) solené nasucho alebo namokro aspoň počas 14 dní pred odoslaním,

c) solené počas aspoň siedmich dní v morskej soli s pridaním 2 % uhličitanu sodného,

d) sušené počas aspoň 42 dní pri teplote najmenej 20 °C alebo

e) podrobené procesu konzervácie inému ako činenie,

29. neošetrené kože a kožky“ sú všetky kožné a podkožné tkanivá, ktoré neprešli nijakým ošetrením okrem rezania, chladenia alebo mrazenia,

30. neošetrené perie alebo časti peria“ je perie alebo časti peria okrem peria alebo častí peria, ktoré bolo ošetrené:

a) prúdom pary alebo

b) inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík,

▼M2

31. neošetrená vlna“ je vlna okrem vlny, ktorá:

a) prešla procesom priemyselného prania;

b) bola získaná činením;

c) bola ošetrená inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík;

d) bola vyrobená z iných zvierat než ošípaných a bola ošetrená priemyselným praním, ktoré spočíva v ponorení vlny do sústavy kúpeľov naplnených vodou, mydlom a hydroxidom sodným alebo draselným alebo

e) bola vyrobená z iných zvierat než ošípaných, je určená na odoslanie priamo do podniku vyrábajúceho odvodené produkty z vlny určené na použitie v textilnom priemysle a bola ošetrená aspoň jednou z týchto metód:

i) chemická depilácia haseným vápnom alebo sulfidom sodným;

ii) fumigácia vo formaldehyde v hermeticky uzatvorenej komore počas najmenej 24 hodín;

iii) priemyselné čistenie ponorením vlny do detergentu rozpustného vo vode a udržiavaného pri teplote 60 – 70 °C;

iv) skladovanie, ktoré môže zahŕňať čas prepravy, pri teplote 37 °C počas 8 dní, 18 °C počas 28 dní alebo 4 °C počas 120 dní,

32. neošetrená srsť“ je srsť okrem srsti, ktorá:

a) prešla procesom priemyselného prania;

b) bola získaná činením;

c) bola ošetrená inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík;

d) bola vyrobená z iných zvierat než ošípaných a bola ošetrená priemyselným praním, ktoré spočíva v ponorení srsti do sústavy kúpeľov naplnených vodou, mydlom a hydroxidom sodným alebo draselným alebo

e) bola vyrobená z iných zvierat než ošípaných, je určená na odoslanie priamo do podniku vyrábajúceho odvodené produkty zo srsti určené na použitie v textilnom priemysle a bola ošetrená aspoň jednou z týchto metód:

i) chemická depilácia haseným vápnom alebo sulfidom sodným;

ii) fumigácia vo formaldehyde v hermeticky uzatvorenej komore počas najmenej 24 hodín;

iii) priemyselné čistenie ponorením srsti do detergentu rozpustného vo vode a udržiavaného pri teplote 60 – 70 °C;

iv) skladovanie, ktoré môže zahŕňať čas prepravy, pri teplote 37 °C počas 8 dní, 18 °C počas 28 dní alebo 4 °C počas 120 dní,

▼B

33. neošetrené štetiny ošípaných“ sú štetiny ošípaných okrem štetín ošípaných, ktoré:

a) prešli procesom priemyselného prania,

b) sa získali činením alebo

c) boli ošetrené inou metódou, ktorou sa zabezpečí odstránenie akýchkoľvek neprijateľných rizík,

34. exemplár určený na výstavy“ je vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt určený na výstavy alebo umelecké činnosti,

▼M9

35. medziprodukt“ je odvodený produkt:

a) ktorý je určený na použitia pri výrobe liekov, veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok na zdravotné a veterinárne účely, aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych pomôcok na diagnostiku in vitro na medicínske a veterinárne účely, laboratórnych činidiel a kozmetických výrobkov, a to pri týchto činnostiach:

i) ako materiál vo výrobnom procese alebo v konečnej produkcii hotových výrobkov;

ii) pri validácii alebo verifikácii počas výrobného procesu alebo

iii) pri kvalitatívnej kontrole konečného výrobku;

b) ktorého štádium navrhovania, transformácie a výroby bolo ukončené do tej miery, aby sa mohol považovať za odvodený produkt a aby mohol byť príslušný materiál povolený ako taký alebo ako zložka produktu na účely uvedené v písmene a);

c) ktorý si však vyžaduje nejaké ďalšie spracovanie alebo úpravu, napríklad zmiešanie, povrchovú úpravu, skladanie alebo zabalenie, s cieľom uspôsobiť ho na uvedenie na trh alebo na prípadné použitie ako lieku, veterinárneho lieku, zdravotníckej pomôcky na medicínske a veterinárne účely, aktívnej implantovateľnej zdravotníckej pomôcky, zdravotníckej pomôcky na diagnostiku in vitro na medicínske a veterinárne účely, laboratórneho činidla alebo kozmetického výrobku;

▼B

36. laboratórne činidlo“ je zabalený produkt pripravený na použitie, obsahujúci vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktorý je ako taký alebo v kombinácii s látkami iného ako živočíšneho pôvodu určený na laboratórne použitie ako činidlo alebo reagenčný produkt, kalibrátor alebo kontrolný materiál na detekciu, meranie, skúšanie alebo produkciu iných látok,

37. produkt používaný na diagnostiku in vitro“ je zabalený produkt pripravený na použitie, obsahujúci krvný produkt alebo iný vedľajší živočíšny produkt a používaný buď samostatne alebo spolu s niečím ako činidlo alebo reagenčný produkt, kalibrátor, súprava alebo iný systém, ktorý je určený na použitie in vitro pri skúmaní vzoriek ľudského alebo živočíšneho pôvodu, výlučne alebo prevažne na diagnostikovanie fyziologického stavu, zdravotného stavu, choroby alebo genetickej anomálie, alebo na určenie bezpečnosti a zlučiteľnosti s činidlami, nepatria sem však darované orgány alebo krv,

38. vzorky na výskum a diagnostiku“ sú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty určené na tieto účely: skúmanie v súvislosti s diagnostickými činnosťami alebo analýzami, na podporu pokroku vo vede a technológii v kontexte vzdelávacích a výskumných činností,

▼M9

39. obchodné vzorky“ sú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty určené na osobitné štúdie alebo analýzy schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 s cieľom uskutočniť produkčný proces vrátane spracovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, vyvinúť krmivá, krmivá pre spoločenské zvieratá alebo odvodené produkty alebo testovať stroje alebo zariadenia;

▼B

40. spoluspálenie“ je zhodnocovanie alebo odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ak sú odpadom, v spoluspaľovni,

41. pálenie“ je proces, pri ktorom dochádza k oxidácii paliva s cieľom využiť energetickú hodnotu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ak nie sú odpadom,

42. spálenie“ je odstránenie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu v spaľovni v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2000/76/ES,

43. rezíduá spaľovania a spoluspaľovania“ sú akékoľvek zvyšky v zmysle ich vymedzenia v článku 3 ods. 13 smernice 2000/76/ES, ktoré vznikajú v spaľovniach alebo spoluspaľovniach nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo s odvodenými produktmi,

44. farebné označovanie“ je systematické používanie farieb stanovených v prílohe VIII kapitole II ods. 1 písm. c) na zobrazovanie informácií tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení, na povrchu alebo časti povrchu obalu, nádoby/ kontajnera alebo dopravného prostriedku alebo na etikete či symbole na nich použitých,

45. dočasné operácie“ sú operácie s výnimkou skladovania, uvedené v článku 19 písm. b)

46. činenie“ je vytvrdzovanie koží pomocou rastlinných tvrdidiel, solí chrómu alebo iných látok, napr. solí hliníka, železitých solí, kremičitých solí, aldehydov a chinónov alebo iných syntetických vytvrdzovacích činidiel,

47. taxidermia“ je spôsob preparovania, vypchávania a upevňovania koží zvierat, čím sa dosiahne živá podoba tak, aby vypchatá koža nebola nebezpečná z hľadiska rizika prenosu neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat,

48. obchod“ je obchod s tovarom medzi členskými štátmi v zmysle článku 28 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

49. metódy spracovania“ sú metódy uvedené v prílohe IV kapitolách III a IV,

50. séria“ je výrobná jednotka vyrobená v jednom podniku pri použití jednotných výrobných parametrov, ku ktorým patrí pôvod materiálov, alebo niekoľko takýchto jednotiek, ak sú vyrobené v kontinuálnom poradí v jednom podniku a skladované spolu ako jedna expedičná jednotka,

51. hermeticky uzavretá nádoba“ je nádoba, ktorá je navrhnutá tak, aby bola zabezpečená pred vniknutím mikroorganizmov,

52. bioplynová stanica“ je zariadenie, v ktorom sú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty aspoň časťou materiálu, ktorý sa podrobuje biologickému rozkladu za anaeróbnych podmienok,

53. zberné strediská“ sú zariadenia iné ako spracovateľské podniky, v ktorých sa zbierajú vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 s cieľom použiť ich na kŕmenie živočíchov uvedených v tom istom článku,

54. kompostovacie zariadenie“ je zariadenie, v ktorom sú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty aspoň časťou materiálu, ktorý sa podrobuje biologickému rozkladu za aerobných podmienok,

55. spoluspaľovňa“ je akýkoľvek stacionárny alebo mobilný podnik, ktorého hlavným účelom je generovanie energie alebo produkcia materiálnych produktov v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2000/76/ES,

56. spaľovňa“ je akákoľvek stacionárna alebo mobilná technická jednotka a zariadenie určené na tepelné spracovanie odpadu v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2000/76/ES,

57. podnik vyrábajúci krmivo pre spoločenské zvieratá“ je zariadenie na produkciu krmiva pre spoločenské zvieratá alebo chuťových prísad v zmysle článku 24 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

▼M9

58. spracovateľský podnik“ je areál alebo zariadenie na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov v zmysle článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009, v ktorom sa vedľajšie živočíšne produkty spracúvajú v súlade s prílohou IV a/alebo prílohou X;

▼M9

59. rastové médiá“ sú materiály vrátane záhradníckeho substrátu, iné než pôda in situ, v ktorých sa pestujú rastliny a ktoré sa používajú nezávisle od pôdy in situ.

▼B
PRÍLOHA II

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

KAPITOLA I

Vnútrodruhová recirkulácia zvierat chovaných na kožušinu

1. V Estónsku, Fínsku a Lotyšsku môžu byť tieto zvieratá chované na kožušinu kŕmené mäsokostnou múčkou alebo inými produktmi, ktoré boli spracované v súlade s prílohou IV kapitolou III a ktoré sú získané z tiel alebo častí tiel živočíchov toho istého druhu:

▼M1

a) líšky (Vulpes vulpes a Alopex lagopus);

▼B

b) psíky medvedíkovité (Nyctereutes procyonides).

2. V Estónsku a Lotyšsku môžu byť zvieratá chované na kožušinu druhu norok americký (Mustela vison) kŕmené mäsokostnou múčkou alebo inými produktmi, ktoré boli spracované v súlade s metódami spracovania stanovenými v prílohe IV kapitole III a ktoré sú získané z tiel alebo častí tiel živočíchov toho istého druhu.

3. Kŕmenie uvedené v bodoch 1 a 2 sa vykonáva za týchto podmienok:

a) Kŕmenie sa vykonáva len v chovoch:

i) ktoré boli zaregistrované príslušným orgánom na základe žiadosti, ktorá je doplnená dokladmi osvedčujúcimi, že neexistuje dôvod na podozrenie z výskytu pôvodcu TSE v populácii druhov, ktorých sa žiadosť týka,

ii) v ktorých funguje primeraný systém dohľadu nad prenosnými spongiformnými encefalopatiami (TSE) u zvierat chovaných na kožušinu, ktorého súčasťou je pravidelné laboratórne testovanie vzoriek na TSE,

iii) ktoré poskytli dostatočné záruky, že žiaden vedľajší živočíšny produkt ani mäsokostná múčka ani iné produkty, ktoré boli spracované v súlade s prílohou IV kapitolou III a ktoré sa získali z uvedených živočíchov alebo ich potomstva, sa nemôžu dostať do potravinového alebo krmivového reťazca iných zvierat ako zvierat chovaných na kožušinu,

iv) ktoré, pokiaľ je známe, nemali žiaden kontakt so žiadnym chovom, v ktorom je podozrenie na výskyt ohniska TSE alebo v ktorom je takéto ohnisko potvrdené,

v) a v ktorých ich prevádzkovateľ zabezpečuje, že:

 s jatočnými telami zvierat chovaných na kožušinu určenými na kŕmenie zvierat toho istého druhu je nakladané oddelene od jatočných tiel neschválených na uvedený účel a za takýchto podmienok sa aj spracovávajú,

 zvieratá určené na kožušinu kŕmené mäsokostnou múčkou alebo inými produktmi spracovanými v súlade s prílohou IV kapitolou III a získanými zo zvierat toho istého druhu sú chované oddelene od zvierat, ktoré nie sú kŕmené produktmi získanými zo zvierat toho istého druhu,

 chov dodržiava požiadavky stanovené v prílohe VI kapitole II oddiele 1 ods. 2 a v prílohe VIII kapitole II ods. 2 písm. b) bode ii).

b) Prevádzkovateľ chovu zabezpečuje, že mäsokostná múčka a iné produkty získané z jedného druhu a určené na kŕmenie toho istého druhu musia:

i) byť spracované v spracovateľskom podniku schválenom podľa článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a pri výlučnom použití metód spracovania 1 až 5 alebo metódy spracovania 7 stanovených v kapitole III prílohy IV k tomuto nariadeniu,

ii) byť vyprodukované zo zdravých zvierat zabitých na účely výroby kožušiny.

c) Pokiaľ je známe, že došlo ku kontaktu s akýmkoľvek chovom, v ktorom je podozrenie na výskyt ohniska TSE alebo v ktorom je takéto ohnisko potvrdené, alebo pokiaľ existuje podozrenie, že k takémuto kontaktu došlo, prevádzkovateľ chovu musí okamžite:

i) informovať o takomto kontakte príslušný orgán

ii) prestať odosielať zvieratá určené na kožušinu na akékoľvek miesto určenia bez písomného povolenia príslušného úradu.

KAPITOLA II

Kŕmenie chovných zvierat rastlinnými krmivami

Na kŕmenie chovných zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorú sa aplikovali organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy, či už priamym spásaním alebo sečkou, sa vzťahujú tieto podmienky:

a) musí sa dodržať čakacia lehota aspoň 21 dní uvedená v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

b) použité boli len organické hnojivá a zúrodňovače pôdy, ktoré sú v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a s kapitolou II prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Uvedené podmienky však neplatia, ak boli na pôdu aplikované iba tieto organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy:

a) hnoj a guáno,

b) obsah tráviaceho traktu, mlieko, mliečne produkty, produkty získané z mlieka, mledzivo a produkty z mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej nákazy.
▼M8

PRÍLOHA III

ODSTRAŇOVANIE, ZHODNOCOVANIE A POUŽÍVANIE AKO PALIVA

▼B

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE SPAĽOVANIE A SPOLUSPAĽOVANIE

Oddiel 1

Všeobecné podmienky

1. Prevádzkovatelia spaľovní a spoluspaľovní uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia zabezpečujú, že sú splnené tieto hygienické podmienky v zariadeniach, ktoré patria pod ich kontrolu:

a) Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty sa musia odstrániť čo najskôr po ich dovezení do zariadenia v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom. Do odstránenia sa riadne skladujú, v súlade s podmienkami stanovenými príslušným orgánom.

b) S cieľom predchádzať rizikám kontaminácie musia zariadenia disponovať vhodnými mechanizmami čistenia a dezinfekcie nádob/ kontajnerov a vozidiel, predovšetkým vo vyhradenom areáli, z ktorého sa odstraňuje odpadová voda v súlade s právnymi predpismi Únie.

c) Zariadenia sa musia nachádzať na dobre odvodnenej spevnenej ploche.

d) Zariadenia musia mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom. Na daný účel sa musí vykonávať zdokumentovaný program kontroly škodcov.

e) Zamestnanci musia mať k dispozícii primerané zariadenia na osobnú hygienu, ako napríklad toalety, prezliekarne a umývadlá, ak je to nutné s cieľom zabrániť rizikám kontaminácie.

f) Pre všetky časti priestorov musia byť určené a doložené postupy čistenia. Pre čistenie musia byť poskytnuté vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

g) Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a vybavenia. Plány a výsledky inšpekcií musia byť zdokumentované a uchovávané aspoň počas dvoch rokov.

2. Prevádzkovateľ spaľovne alebo spoluspaľovne prijíma všetky potrebné preventívne opatrenia týkajúce sa príjmu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, aby zabránil, pokiaľ to je možné, priamym rizikám pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo ich obmedzil.

3. Zvieratá nesmú mať prístup do zariadení, k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom čakajúcim na spálenie alebo spoluspálenie, ani k popolu, ktorý vznikol spálením alebo spoluspálením vedľajších živočíšnych produktov.

4. Ak sa spaľovňa alebo spoluspaľovňa nachádza v areáli chovu dobytka:

a) medzi zariadením na spaľovanie alebo spoluspaľovanie a dobytkom a krmivom pre dobytok a miestom jeho ustajnenia musí existovať dokonalá fyzická bariéra a v prípade potreby aj oplotenie;

b) zariadenia musia slúžiť výlučne na prevádzku spaľovne a nesmú byť používané inde v chove, prípadne musia byť pred takýmto použitím vyčistené a vydezinfikované;

c) zamestnanci pracujúci v zariadení sa musia pred manipuláciou s dobytkom alebo krmivom pre dobytok prezliecť a prezuť.

5. Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ktoré čakajú na spálenie alebo spoluspálenie, rovnako ako popol sa musia skladovať v uzatvorených, správne označených a v prípade potreby nepriepustných kontajneroch.

6. Neúplne spálené vedľajšie živočíšne produkty musia byť opätovne spálené alebo inak odstránené, nie však na schválenú podzemnú skládku, v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 2

Prevádzkové podmienky

Spaľovne alebo spoluspaľovne sú navrhnuté, vybavené, postavené a prevádzkované tak, aby sa plyn vznikajúci v procese zvyšoval kontrolovane a rovnomerne aj za najnepriaznivejších podmienok počas aspoň dvoch sekúnd až na teplotu 850 °C alebo počas 0,2 sekundy na teplotu 1 100 °C nameranú v blízkosti vnútornej steny alebo v inom reprezentatívnom bode komory, v ktorej sa vykonáva spaľovanie alebo spoluspaľovanie, ako je povolené zo strany príslušného orgánu.

Oddiel 3

Rezíduá spaľovania a spoluspaľovania

1. Rezíduá spaľovania a spoluspaľovania sú z hľadiska množstva a škodlivosti čo najnižšie. Takéto rezíduá sa musia zhodnotiť v prípade potreby priamo v zariadení alebo mimo neho v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie alebo odstrániť na schválenú podzemnú skládku.

2. Preprava a dočasné skladovanie suchých rezíduí vrátane prachu musia byť vykonané tak, aby sa zabránilo ich rozptylu v prostredí, napr. v uzatvorených nádobách/ kontajneroch.

Oddiel 4

Meranie teploty a iných parametrov

1. Monitorovanie parametrov a podmienok týkajúcich sa procesu spaľovania alebo spoluspaľovania sa uskutočňuje technicky.

2. Požiadavky na meranie teploty sú stanovené v povolení vydanom príslušným orgánom alebo v podmienkach, ktoré sa k nemu viažu.

3. Fungovanie každého automatického monitorovacieho zariadenia je predmetom kontroly a každoročného odskúšania pod dohľadom.

4. Výsledky meraní teploty sú zaznamenávané a prezentované vhodným spôsobom, aby umožnili príslušnému orgánu overiť splnenie povolených prevádzkových podmienok stanovených v tomto nariadení v súlade s postupmi, o ktorých rozhodne uvedený orgán.

Oddiel 5

Abnormálna prevádzka

V prípade poruchy alebo abnormálnych prevádzkových podmienok spaľovne alebo spoluspaľovne prevádzkovateľ obmedzuje alebo ukončuje činnosti hneď, ako je to možné, až do okamihu, keď bude možné pokračovať v normálnej prevádzke.

KAPITOLA II

VYSOKOKAPACITNÉ SPAĽOVNE A SPOLUSPAĽOVNE

Oddiel 1

Osobitné prevádzkové podmienky

Spaľovne a spoluspaľovne spracúvajúce len vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s kapacitou viac ako 50 kg za hodinu (vysokokapacitné zariadenia), od ktorých sa nevyžaduje, aby mali povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES, spĺňajú tieto podmienky:

a) Zariadenia musia byť vybavené aspoň jedným pomocným horákom na každú linku. Tento horák sa automaticky zapína, keď teplota dymových plynov (splodín) po poslednom vstreknutí spaľovacieho vzduchu klesne pod 850 °C resp. 1 100 °C. Musí sa používať aj počas operácií spúšťania a odstavovania zariadenia, aby sa zabezpečilo zachovanie teploty 850 °C resp. 1 100 °C počas trvania týchto operácií a pokým sa v komore, v ktorej sa vykonáva spaľovanie alebo spoluspaľovanie, nachádza nespálený materiál.

b) Keď sa do komory, v ktorej sa nepretržite vykonáva spaľovanie alebo spoluspaľovanie, dávajú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, prevádzka musí prejsť na automatický režim s cieľom zabrániť pridaniu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov počas spúšťania, kým sa nedosiahne teplota 850 °C resp. 1 100 °C, a kedykoľvek nie je teplota zachovaná.

c) Prevádzkovateľ musí prevádzkovať spaľovňu takým spôsobom, aby bola dosiahnutá úroveň spálenia, pri ktorej je celkové množstvo organického uhlíka (TOC) v troske a spodnom popole z pece nižší než 3 % alebo strata žíhaním je menšia než 5 % suchej hmotnosti materiálu. Ak je to potrebné, používajú sa vhodné techniky predbežnej úpravy.

Oddiel 2

Vypúšťanie vody

1. Priestory vysokokapacitných závodov vrátane pomocných skladových priestorov pre vedľajšie živočíšne produkty sú riešené tak, aby sa zabránilo neoprávnenému a náhodnému vypúšťaniu akýchkoľvek znečisťujúcich látok do pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.

2. Pre odtok kontaminovanej dažďovej vody z priestorov závodov alebo pre kontaminovanú vodu vznikajúcu pri rozliatí alebo požiarnických činnostiach sa zabezpečí skladovacia kapacita.

Prevádzkovateľ v prípade potreby zabezpečí, aby sa takáto voda mohla pred vypustením otestovať a ošetriť, keď to bude potrebné.

KAPITOLA III

NÍZKOKAPACITNÉ SPAĽOVNE A SPOLUSPAĽOVNE

Spaľovne a spoluspaľovne spracúvajúce len vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s maximálnou kapacitou nižšou ako 50 kg vedľajších živočíšnych produktov za hodinu alebo na dávku (nízkokapacitné zariadenia), od ktorých sa nevyžaduje, aby mali povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,

▼M9

a) sa využívajú len na odstraňovanie:

i) mŕtvych spoločenských zvierat uvedených v článku 8 písm. a) bode iii) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

ii) materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 písm. b), e) a f), materiálov kategórie 2 uvedených v článku 9 alebo materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 uvedeného nariadenia a

iii) mŕtvych jednotlivo identifikovaných koňovitých z chovov, na ktoré sa nevzťahujú zdravotné obmedzenia v súlade s článkom 4 ods. 5 ani článkom 5 smernice 2009/156/ES, ak sú povolené v členskom štáte;

▼B

b) v prípade, že sa do nízkokapacitného závodu dodajú materiály kategórie 1 uvedené v článku 8 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, sú vybavené pomocným horákom;

c) fungujú tak, že vedľajšie živočíšne produkty sa úplne spália na popol.

▼M8

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA POUŽÍVANIE VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV AKO PALIVA

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky týkajúce sa spaľovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva

1. Prevádzkovatelia spaľovacích zariadení uvedených v článku 6 ods. 6 zabezpečia splnenie týchto podmienok v spaľovacích zariadeniach pod ich vedením:

a) Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty určené na použitie ako palivo sa musia na tento účel použiť čo najskôr, prípadne sa musia až do použitia bezpečne uskladniť.

b) Spaľovacie zariadenia musia mať vhodné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že čistenie a dezinfekcia kontajnerov a vozidiel sa vykonávajú vo vyhradenej oblasti ich priestorov, z ktorej sa odvádza a odstraňuje odpadová voda v súlade s právnymi predpismi Únie, aby sa zabránilo riziku znečistenia životného prostredia.

Odchylne od požiadaviek stanovených v prvom pododseku kontajnery a vozidlá, ktoré sa používajú na prevoz kafilerických tukov, možno čistiť a dezinfikovať v zariadení, v ktorom boli naložené, alebo v akomkoľvek inom zariadení schválenom alebo registrovanom podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009.

c) Spaľovacie zariadenia sa musia nachádzať na dobre odvodnenej spevnenej ploche.

d) Spaľovacie zariadenia musia mať vhodné opatrenia na ochranu proti škodcom. Na daný účel sa musí vykonávať zdokumentovaný program kontroly škodcov.

e) Zamestnanci musia mať k dispozícii primerané zariadenia na osobnú hygienu, ako napríklad toalety, prezliekarne a umývadlá, ak je to nevyhnutné, aby sa zabránilo rizikám kontaminácie zariadení na manipuláciu s chovanými zvieratami alebo ich krmivom.

f) Pre všetky časti spaľovacieho zariadenia musia byť určené a doložené postupy čistenia a dezinfekcie. Na čistenie musia byť poskytnuté vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

g) Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a vybavenia. Plány a výsledky inšpekcií musia byť zdokumentované a uchovávané aspoň počas dvoch rokov.

h) Ak sa v stacionárnych motoroch s vnútorným spaľovaním nachádzajúcich sa v schválených alebo registrovaných zariadeniach na spracovanie potravín alebo krmív používajú ako palivo kafilerické tuky, spracovanie potravín alebo krmív v rovnakých priestoroch musí prebiehať prísne oddelene.

2. Prevádzkovatelia spaľovacích zariadení prijmú všetky potrebné preventívne opatrenia týkajúce sa príjmu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, aby zabránili rizikám pre zdravie ľudí alebo zvierat a pre životné prostredie, alebo ich, pokiaľ to je možné, obmedzili.

3. Zvieratá nesmú mať prístup do spaľovacieho zariadenia alebo k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom čakajúcim na spaľovanie, ani k popolu, ktorý vznikol spaľovaním.

4. Ak sa spaľovacie zariadenie nachádza v areáli poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa chovajú zvieratá druhov určených na výrobu potravín:

a) zvieratá, ako aj ich krmivo a miesto ustajnenia musia byť úplne fyzicky oddelené od vybavenia na spaľovanie;

b) vybavenie musí slúžiť výlučne na prevádzku spaľovacieho zariadenia a nesmie sa používať inde v poľnohospodárskom podniku, pokiaľ pred takýmto použitím nebolo dôkladne vyčistené a vydezinfikované;

c) zamestnanci pracujúci v spaľovacom zariadení sa musia pred manipuláciou so zvieratami z tohto alebo iného poľnohospodárskeho podniku alebo s ich krmivom či materiálom na ustajnenie prezliecť a prezuť a dodržiavať opatrenia osobnej hygieny.

5. Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ktoré čakajú na spaľovanie ako palivo, a rezíduá pálenia sa musia skladovať vo vyhradených uzatvorených a krytých priestoroch alebo v krytých a nepriepustných kontajneroch.

6. Spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov sa musí vykonávať v podmienkach, ktoré zabránia krížovej kontaminácii krmiva pre zvieratá.

Oddiel 2

Prevádzkové podmienky spaľovacích zariadení

1. Spaľovacie zariadenia musia byť navrhnuté, postavené, vybavené a prevádzkované tak, aby vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty boli aj za najnepriaznivejších podmienok vystavené aspoň počas dvoch sekúnd teplote 850 °C alebo aspoň 0,2 sekundy teplote 1 100 °C.

2. Plyn vznikajúci v tomto procese sa kontrolovane a rovnomerne počas dvoch sekúnd zvyšuje na teplotu 850 °C alebo počas 0,2 sekundy na teplotu 1 100 °C.

Teplota sa musí merať v blízkosti vnútornej steny alebo v inom reprezentatívnom bode spaľovacej komory, ako je povolené zo strany príslušného orgánu.

3. Na sledovanie parametrov a podmienok významných pre proces spaľovania sa použijú automatizované metódy.

4. Výsledky meraní teploty sa zaznamenajú automaticky a prezentujú vhodným spôsobom, ktorý príslušnému orgánu umožní kontrolovať dodržiavanie povolených prevádzkových podmienok uvedených v bode 1 a 2 v súlade s postupmi, o ktorých rozhodne príslušný orgán.

5. Prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia zabezpečí spaľovanie paliva takým spôsobom, aby celkové množstvo organického uhlíka v troske a spodnom popole z pece bolo nižšie než 3 % alebo strata žíhaním bola menšia než 5 % suchej hmotnosti materiálu.

Oddiel 3

Rezíduá spaľovania

1. Množstvo rezíduí spaľovania a ich škodlivosť sa musia minimalizovať. Takéto rezíduá sa musia zhodnotiť, alebo ak to nie je vhodné, odstrániť alebo použiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.

2. Preprava a dočasné skladovanie suchých rezíduí vrátane prachu sa musia uskutočniť v uzatvorených kontajneroch alebo iným spôsobom, ktorým sa zabráni ich rozptylu v prostredí.

Oddiel 4

Porucha alebo abnormálne prevádzkové podmienky

1. Spaľovacie zariadenie je vybavené zariadeniami, ktoré automaticky zastavia prevádzku v prípade poruchy alebo abnormálnych prevádzkových podmienok, až do okamihu, keď bude možné pokračovať v normálnej prevádzke.

2. Neúplne spálené vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty musia byť opätovne spálené alebo odstránené jedným zo spôsobov uvedených v článkoch 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009, nie však na schválenú pozemnú skládku.

KAPITOLA V

DRUHY ZARIADENÍ A PALÍV, KTORÉ SA MÔŽU POUŽÍVAŤ NA SPAĽOVANIE, A OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA KONKRÉTNE DRUHY ZARIADENÍ

A.   Stacionárne motory s vnútorným spaľovaním

1. Vstupný materiál

V tomto procese sa môže používať tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov všetkých kategórií, ak spĺňa tieto požiadavky:

a) ak sa nepoužíva rybí olej vyprodukovaný v súlade s oddielom VIII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 alebo kafilerický tuk vyprodukovaný v súlade s oddielom XII uvedenej prílohy, tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov sa musí najskôr spracovať takto:

i) v prípade tukovej frakcie materiálov kategórií 1 a 2 použitím ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 stanovených v kapitole III prílohy IV.

Ak sa tento tuk zo spracovateľského závodu presúva na okamžité priame spálenie prostredníctvom uzavretého systému dopravníkov, ktorý nie je možné obísť, za predpokladu, že takýto systém bol schválený príslušným orgánom, permanentné označenie triheptanolátom glycerolu (GHT) uvedené v bode 1 kapitoly V prílohy VIII sa nevyžaduje;

ii) v prípade tukovej frakcie materiálov kategórie 3 použitím ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo spracovateľskej metódy 7, ktoré sú stanovené v kapitole III prílohy IV;

iii) v prípade materiálov získaných z rýb použitím ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 7 stanovených v kapitole III prílohy IV;

b) tuková frakcia sa musí oddeliť od bielkoviny a v prípade tuku získaného z prežúvavcov, ktorý je určený na spaľovanie v inom zariadení, sa musia odstrániť nerozpustné nečistoty v prebytku 0,15 % hmotnosti.

2. Metodika:

Živočíšny tuk sa v stacionárnom motore s vnútorným spaľovaním spaľuje ako palivo takto:

a) tukové frakcie uvedené v bode 1 písm. a) a b) sa musia spáliť:

i) za podmienok stanovených v kapitole IV oddiele 2 bode 1 alebo

ii) za použitia parametrov spracovania, vďaka ktorým sa dosiahne rovnocenný výsledok, ako pri podmienkach podľa bodu i), a ktoré sú schválené príslušným orgánom;

b) okrem živočíšneho tuku sa nesmie povoliť spaľovanie iného materiálu živočíšneho pôvodu;

c) živočíšny tuk získaný z materiálov kategórie 1 alebo 2 spaľovaný v priestoroch schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004, nariadením (ES) č. 853/2004 a nariadením (ES) č. 183/2005 alebo na verejných priestranstvách musí byť spracovaný použitím spracovateľskej metódy 1 stanovenej v kapitole III prílohy IV;

d) spaľovanie sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, najmä s odkazom na normy a požiadavky uvedených právnych predpisov a požiadavky týkajúce sa najlepších dostupných techník na kontrolu a monitorovanie emisií.

3. Prevádzkové podmienky

Príslušný orgán zodpovedný za otázky životného prostredia odchylne od požiadaviek stanovených v kapitole IV oddiele 2 bode 2 môže schváliť požiadavky založené na iných parametroch spracovania, ktorými sa z environmentálneho hľadiska zabezpečí rovnocenný výsledok.

B.   Poľnohospodárske spaľovacie zariadenia používajúce hnoj hydiny ako palivo

1. Druh zariadenia:

Poľnohospodárske spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom, ktorý nepresahuje 5 MW.

2. Vstupný materiál a rozsah:

Výlučne nespracovaný hnoj hydiny, ako sa uvádza v článku 9 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorý sa má použiť ako palivo na spaľovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v bodoch 3 až 5.

Spaľovanie iných vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a hnoja iných druhov alebo hnoja pochádzajúceho z iného zdroja než z daného poľnohospodárskeho podniku na použitie ako paliva v poľnohospodárskych spaľovacích zariadeniach uvedených v bode 1 sa nepovoľuje.

3. Osobitné požiadavky na hnoj hydiny používaný ako palivo na spaľovanie:

a) Hnoj sa uchováva bezpečne v uzatvorenom skladovacom priestore, aby sa minimalizovala potreba ďalšieho nakladania s hnojom a zabránilo krížovej kontaminácii iných priestorov poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa chovajú zvieratá druhov určených na výrobu potravín.

b) Poľnohospodárske spaľovacie zariadenie musí byť vybavené:

i) automatickým systémom riadenia paliva, ktorý vkladá palivo priamo do spaľovacej komory bez ďalšej manipulácie s hnojom;

ii) pomocným horákom, ktorý sa musí používať počas operácií spúšťania a odstavovania zariadenia, aby sa zabezpečilo, že počas trvania týchto operácií, a pokým sa v spaľovacej komore nachádza nespálený materiál, budú splnené požiadavky na teplotu stanovené v oddiele 2 bode 2 kapitoly IV.

4. Emisné limity a požiadavky na monitorovanie:

a) Emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka (najmä zmes oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjadrená ako oxid dusičitý) a tuhých častíc nesmú prekročiť tieto emisné limity vyjadrené v mg/Nm3 pri teplote 273,15 K, tlaku 101,3 kPa a obsahu kyslíka 11 % a po korekcii obsahu vodných pár v odpadových plynoch:Znečisťujúca látka

Emisný limit v mg/Nm3

oxid siričitý

50

oxidy dusíka (ako NO2)

200

tuhé častice

10

b) Prevádzkovateľ poľnohospodárskeho spaľovacieho zariadenia vykonáva aspoň raz za rok meranie oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc.

Okrem meraní uvedených v prvom pododseku sa na určenie emisií oxidu siričitého môžu použiť iné postupy, ktoré overil a schválil príslušný orgán.

Monitorovanie musí byť v súlade s normami CEN a vykonáva ho prevádzkovateľ alebo jeho zástupca. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

c) Všetky výsledky sa zaznamenávajú, spracovávajú a prezentujú tak, aby príslušný orgán mohol kontrolovať dodržiavanie emisných limitov.

d) V prípade poľnohospodárskych spaľovacích zariadení používajúcich sekundárne zariadenie na znižovanie emisií s cieľom splniť emisné limity sa účinná prevádzka daného zariadenia monitoruje neustále a výsledky sa zaznamenávajú.

e) V prípade nesúladu s emisnými limitmi uvedenými v písmene a) alebo v prípade, ak poľnohospodárske spaľovacie zariadenie nespĺňa požiadavky stanovené v bode 1 oddielu 2 kapitoly IV, prevádzkovatelia okamžite informujú príslušný orgán a prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejší návrat k súladu s požiadavkami. Ak súlad s požiadavkami nemožno obnoviť, príslušný orgán pozastaví prevádzku zariadenia a zruší súhlas s jeho prevádzkou.

5. Zmeny v prevádzke a poruchy:

a) Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o každej plánovanej zmene poľnohospodárskeho spaľovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať vplyv na jeho emisie, a to aspoň jeden mesiac pred dátumom, keď sa má daná zmena uskutočniť.

b) Prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, že obdobie spúšťania a odstavovania poľnohospodárskeho spaľovacieho zariadenia a každé zlyhanie budú čo najkratšie. V prípade zlyhania alebo poruchy sekundárneho zariadenia na znižovanie emisií prevádzkovateľ okamžite informuje príslušný orgán.

▼B
PRÍLOHA IV

SPRACOVANIE

KAPITOLA I

POŽIADAVKY PRE SPRACOVATEĽSKÉ ZÁVODY A URČITÉ INÉ ZÁVODY A PREVÁDZKARNE

Oddiel 1

Všeobecné podmienky

1. Spracovateľské závody spĺňajú nasledujúce požiadavky pre spracovanie tlakovou sterilizáciou, alebo pracujú v súlade so spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a) Spracovateľské závody sa nesmú nachádzať na tom istom mieste ako bitúnky alebo iné prevádzkarne, ktoré boli schválené alebo registrované v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 alebo nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ sa neznížia riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré vyplývajú zo spracúvania vedľajších živočíšnych produktov pochádzajúcich z takýchto bitúnkov alebo iných prevádzkarní, splnením aspoň jednej z týchto podmienok:

i) spracovateľský závod musí byť fyzicky oddelený od bitúnku alebo inej prevádzkarne tak, že spracovateľský závod sa v prípade potreby umiestni do budovy, ktorá je úplne oddelená od bitúnku alebo inej prevádzkarne;

ii) v spracovateľskom závode sa musí zaviesť a používať:

 systém dopravníkov, ktorý spája spracovateľský závod s bitúnkom alebo inou prevádzkarňou a ktorý nemožno obísť,

 oddelené vchody, prijímacie priestory, vybavenie a východy pre spracovateľský závod a bitúnok alebo pre prevádzkareň;

iii) je potrebné prijať opatrenia na prevenciu šírenia rizík prostredníctvom činností personálu zamestnaného v spracovateľskom závode a na bitúnku alebo v inej prevádzkarni;

iv) neoprávnené osoby a zvieratá nesmú mať prístup do spracovateľského závodu.

Odchylne od bodov i) až iv) môže príslušný orgán v prípade spracovateľských závodov spracúvajúcich materiál kategórie 3 povoliť namiesto podmienok stanovených v uvedených bodoch iné podmienky zamerané na zníženie rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat vrátane rizík vyplývajúcich zo spracovania materiálu kategórie 3 pochádzajúceho z iných prevádzkarní schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 alebo nariadením (ES) č. 853/2004.

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v prípade, že ich príslušné orgány využijú uvedenú výnimku.

b) Spracovateľský závod musí mať čistú a nečistú zónu, ktoré musia byť primeraným spôsobom oddelené. Nečistá zóna musí mať kryté miesto pre príjem vedľajších živočíšnych produktov a musí byť riešená tak, aby sa dala ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby umožňovali odvádzanie tekutín;

c) Spracovateľský závod musí mať vhodné vybavenie vrátane toaliet, prezliekarní a umývadiel pre zamestnancov;

d) spracovateľský závod musí mať dostatočnú výrobnú kapacitu pre horúcu vodu a paru pre spracovanie vedľajších živočíšnych produktov;

e) nečistá zóna musí v prípade potreby obsahovať zariadenie na drvenie vedľajších živočíšnych produktov a zariadenie na nakladanie rozdrvených vedľajších živočíšnych produktov do spracovateľskej jednotky;

f) Ak je potrebné tepelné ošetrenie, všetky zariadenia musia byť vybavené:

i) meracím zariadením na monitorovanie teploty v reálnom čase a v prípade, že je to pri použitej spracovateľskej metóde potrebné, aj na meranie tlaku v kritických bodoch;

ii) prístrojmi na zaznamenávanie, ktorými sa nepretržite zaznamenávajú výsledky uvedených meraní tak, aby zostali prístupné na účely kontrol a úradných kontrol;

iii) vhodným bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu;

g) Aby sa zabránilo opakovanej kontaminácii odvodeného produktu prichádzajúcimi vedľajšími živočíšnymi produktmi, je potrebné jasne oddeliť zónu závodu, v ktorej sa vykladá materiál prichádzajúci na spracovanie, od zón vyhradených na spracovanie uvedeného produktu a skladovanie odvodeného produktu.

2. Spracovateľský závod musí mať vhodné zariadenia na čistenie a dezinfekciu kontajnerov alebo nádrží, v ktorých sa prijímajú vedľajšie živočíšne produkty, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa prepravujú.

3. V prípade potreby musí byť zabezpečené vhodné vybavenie na dezinfekciu kolies a ostatných častí dopravného prostriedku pri odchode z nečistej zóny spracovateľského závodu.

4. Všetky spracovateľské závody musia mať systém na odstraňovanie odpadových vôd, ktorý spĺňa požiadavky stanovené príslušným orgánom v súlade s právnymi predpismi Únie.

5. Spracovateľský závod musí mať vlastné laboratórium, alebo musí využívať služby externého laboratória. Laboratórium musí byť vybavené tak, aby mohlo vykonávať potrebné analýzy, a musí byť schválené príslušným orgánom na základe posúdenia spôsobilosti laboratória na vykonávanie uvedených analýz, musí byť akreditované podľa medzinárodne uznávaných noriem alebo musí byť predmetom pravidelných kontrol zo strany príslušného orgánu, ktorými sa posúdi spôsobilosť laboratória na vykonávanie uvedených analýz.

6. Ak na základe posúdenia rizika objem spracovaných produktov vyžaduje pravidelnú alebo trvalú prítomnosť príslušného orgánu, spracovateľský závod musí mať vhodne vybavenú uzamykateľnú miestnosť na výlučné používanie útvarmi inšpekcie.

Oddiel 2

Čistenie odpadových vôd

1. Spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 1 a ostatné priestory, kde sa špecifikovaný rizikový materiál odstraňuje, bitúnky a spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 2 uplatňujú proces predbežného ošetrenia pre zadržiavanie a zber živočíšneho materiálu ako prvý krok pri čistení odpadových vôd.

Zariadenie používané v procese predbežného ošetrenia tvoria vodné uzávery alebo clony s otvormi s veľkosťou pórov filtra alebo oka najviac 6 mm na dolnom konci procesu alebo rovnocenné systémy, ktorými sa zabezpečí, aby tuhé častice v odpadovej vode, ktorá nimi prechádza, neboli väčšie ako 6 mm.

2. Odpadová voda z priestorov uvedených v odseku 1 musí prejsť procesom predbežného ošetrenia, ktorý zabezpečí, aby všetka odpadová voda bola prefiltrovaná v priebehu tohto procesu predtým, ako sa vypustí z uvedených priestorov. Nevykonáva sa drvenie, macerovanie ani žiadne iné spracovanie alebo aplikácia tlaku, ktoré by procesom predbežného ošetrenia mohli umožniť prechod tuhého živočíšneho materiálu.

3. Všetok živočíšny materiál zachytený v procese predbežného ošetrenia v priestoroch uvedených v odseku 1 sa zbiera a prepravuje ako materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 a odstraňuje sa v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

4. Odpadová voda, ktorá prešla procesom predbežného ošetrenia v priestoroch uvedených v odseku 1, a odpadová voda z iných priestorov, v ktorých sa manipuluje s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo v ktorých sa uvedené produkty spracúvajú, sa ošetruje v súlade s právnymi predpismi Únie, bez obmedzení v súlade s týmto nariadením.

5. Okrem požiadaviek stanovených v odseku 4 môže príslušný orgán zaviazať prevádzkovateľov k ošetrovaniu odpadovej vody, ktorá pochádza z nečistej zóny spracovateľských závodov a zo závodov alebo prevádzkarní vykonávajúcich dočasné operácie s materiálom kategórie 1 alebo kategórie 2 alebo skladujúcich materiál kategórie 1 alebo kategórie 2, v súlade s podmienkami, ktorými sa zabezpečí zníženie rizík, ktoré predstavujú patogény.

6. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 5, sa zakazuje odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov vrátane krvi a mlieka alebo odvodených produktov prúdom odpadových vôd.

Materiál kategórie 3 obsahujúci kal z odstrediviek alebo separátorov sa však môže odstraňovať prúdom odpadovej vody za predpokladu, že prešiel jedným z ošetrení kalu z odstrediviek alebo separátorov stanovených v časti III oddielu 4 kapitoly II prílohy X k tomuto nariadeniu.

Oddiel 3

Osobitné požiadavky na spracovania materiálov kategórie 1 a kategórie 2

Dispozičné riešenie spracovateľských závodov spracúvajúcich materiály kategórie 1 a kategórie 2 musí zabezpečiť úplné oddelenie materiálu kategórie 1 od materiálu kategórie 2 od prijatia suroviny až po odoslanie výsledného odvodeného výrobku, pokiaľ sa kombinácia materiálu kategórie 1 a materiálu kategórie 2 nespracúva ako materiál kategórie 1.

Oddiel 4

Osobitné požiadavky na spracúvanie materiálov kategórie 3

Okrem všeobecných požiadaviek stanovených v oddiele 1 platia nasledujúce podmienky:

1. Spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 3 sa nenachádzajú na tom istom mieste ako spracovateľské závody spracúvajúce materiály kategórie 1 alebo kategórie 2, ak sa nenachádzajú v úplne oddelenej budove.

2. Príslušný orgán však môže povoliť spracúvanie materiálu kategórie 3 na mieste, kde sa manipuluje s materiálom kategórie 1 alebo kategórie 2, alebo kde sa materiál kategórie 1 alebo 2 spracúva, ak sa zabráni krížovej kontaminácii v dôsledku:

a) dispozičného riešenia priestorov, najmä postupov pri prijímaní surovín a spôsobom ďalšieho manipulovania s nimi;

b) dispozičného riešenia a riadenia zariadení používaných na spracúvanie vrátane dispozičného riešenia a riadenia oddelených spracovateľských liniek alebo čistiacich postupov, ktoré vylučujú šírenie akéhokoľvek možného rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat a

c) dispozičného riešenia a riadenia zón určených na dočasné skladovanie konečných produktov.

3. Spracovateľské závody spracúvajúce materiál kategórie 3 používajú zariadenia na kontrolu prítomnosti cudzorodých častíc, ako je baliaci materiál alebo kovové časti vo vedľajších živočíšnych produktoch alebo odvodených produktoch, ak spracúvajú materiály, ktoré sú určené na kŕmenie. Takéto cudzorodé častice sa pred spracúvaním alebo počas neho odstraňujú.

KAPITOLA II

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY A POŽIADAVKY NA SPRACÚVANIE

Oddiel 1

Všeobecné hygienické požiadavky

Okrem všeobecných hygienických požiadaviek stanovených v článku 25 nariadenia (ES) č. 1069/2009 majú spracovateľské závody zdokumentovaný program na kontrolu škodcov, zavedený v záujme implementácie postupov pri ochrane proti škodcom, ako je hmyz, hlodavce a vtáctvo, ako sa uvedádza v článku 25 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

Oddiel 2

Všeobecné požiadavky na spracovanie

1. Na nepretržité monitorovanie podmienok spracovania sa musia používať presne kalibrované meracie/registračné prístroje. Musia sa viesť záznamy uvádzajúce dátum kalibrácie meracích/registračných prístrojov.

2. Materiál, ktorý nemohol prejsť špecifikovaným tepelným ošetrením, ako je materiál vypustený pri spustení alebo úniku z beztlakových sterilizačných zariadení, musí byť znovu podrobený tepelnému ošetreniu alebo zozbieraný a znovu spracovaný alebo odstránený v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 3

Spracovateľské metódy pre materiál kategórie 1 a kategórie 2

Pokiaľ príslušný orgán nevyžaduje vykonávanie tlakovej sterilizácie (metóda 1), materiál kategórie 1 a kategórie 2 sa spracúva v súlade so spracovateľskými metódami 2, 3, 4 alebo 5 uvedenými v kapitole III.

Oddiel 4

Spracovanie materiálu kategórie 3

1. Kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah tepelných úprav použitých pri spracúvaní, zahŕňajú pre každú spracovateľskú metódu uvedenú v kapitole III:

a) veľkosť častíc suroviny;

b) teplotu dosiahnutú v procese tepelnej úpravy;

c) tlak, ak je aplikovaný na surovinu;

d) trvanie procesu tepelnej úpravy alebo rýchlosť podávania do kontinuálneho systému. Pre každý použiteľný kritický kontrolný bod musia byť špecifikované minimálne spracovateľské normy.

2. V prípade chemických ošetrení, ktoré povolil príslušný orgán ako spracovateľskú metódu 7 v súlade s bodom G kapitoly III, zahŕňajú kritické kontrolné body, ktoré určujú rozsah vykonaných chemických ošetrení, dosiahnutú úpravu pH.

3. Záznamy sa uchovávajú aspoň dva roky, aby preukázali, že pre každý kritický bod sa používajú minimálne hodnoty spracovania.

4. Materiál kategórie 3 sa spracúva v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo so spracovateľskou metódou 7 alebo v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 7, ako sa uvádza v kapitole III.

KAPITOLA III

ŠTANDARDNÉ SPRACOVATEĽSKÉ METÓDY

A.   Spracovateľská metóda 1 (tlaková sterilizácia)

Drvenie

1. Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 50 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 50 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 50 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Vedľajšie živočíšne produkty s veľkosťou častíc nie väčšou ako 50 milimetrov sa musia zohrievať na teplotu v jadre vyššiu ako 133 °C aspoň počas 20 minút bez prerušenia pri tlaku (absolútnom) aspoň 3 bary. Tlak sa musí vytvoriť odsatím všetkého vzduchu v sterilizačnej komore a nahradením vzduchu parou („nasýtená para“); tepelné ošetrenie môže byť aplikované ako jediný proces alebo ako proces predchádzajúci alebo nasledujúci po sterilizačnej fáze.

3. Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

B.   Spracovateľská metóda 2

Drvenie

1. Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 150 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 150 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 150 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 125 minút, teplota v jadre vyššia než 110 °C aspoň počas 120 minút a teplota v jadre vyššia ako 120 °C aspoň počas 50 minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3. Spracovanie sa musí vykonávať v dávkovom systéme.

C.   Spracovateľská metóda 3

Drvenie

1. Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 30 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 95 minút, teplota v jadre vyššia ako 110 °C aspoň počas 55 minút a teplota v jadre vyššia ako 120 °C aspoň počas 13 minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3. Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

D.   Spracovateľská metóda 4

Drvenie

1. Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 30 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 30 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 30 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia umiestniť do nádoby s pridaným tukom a zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 16 minút, teplota v jadre vyššia ako 110 °C aspoň počas 13 minút, teplota v jadre vyššia ako 120 °C aspoň počas ôsmich minút a teplota v jadre vyššia ako 130 °C aspoň počas troch minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3. Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

E.   Spracovateľská metóda 5

Drvenie

1. Ak je veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov, ktoré majú byť spracované, väčšia ako 20 milimetrov, vedľajšie živočíšne produkty sa musia drviť pomocou vhodného zariadenia nastaveného tak, aby častice po drvení neboli väčšie ako 20 milimetrov. Každý deň sa musí kontrolovať účinnosť zariadenia a zaznamenať jeho stav. Ak kontroly odhalia existenciu častíc väčších ako 20 milimetrov, proces sa musí zastaviť a pred jeho obnovením sa musia vykonať opravy.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa vedľajšie živočíšne produkty musia zohrievať až do koagulácie a potom stlačiť, aby sa z bielkovinového materiálu odstránil tuk a voda. Bielkovinový materiál sa potom musí zohrievať tak, aby sa dosiahla teplota v jadre vyššia ako 80 °C aspoň počas 120 minút a teplota v jadre vyššia ako 100 °C aspoň počas 60 minút.

Teplotu v jadre možno dosiahnuť v danom poradí alebo náhodnou kombináciou uvedených časových úsekov.

3. Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

F.   Spracovateľská metóda 6 (len v prípade vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 pochádzajúcich z vodných živočíchov alebo vodných bezstavovcov)

Drvenie

1. Vedľajšie živočíšne produkty sa musia rozdrviť aspoň na častice s veľkosťou, ktorá nepresahuje:

a) 50 mm v prípade tepelného ošetrenia v súlade s odsekom 2 písm. a) alebo

b) 30 mm v prípade tepelného ošetrenia v súlade s ods. 2 písm. b);

Potom sa musia zmiešať s kyselinou mravčou, aby sa hodnota pH znížila a udržala na 4,0 alebo menej. Zmes sa musí skladovať aspoň počas 24 hodín do ďalšieho spracovania.

Čas, teplota a tlak

2. Po drvení sa zmes musí zohriať na:

a) teplotu v jadre aspoň 90 °C aspoň počas 60 minút; alebo

b) teplotu v jadre aspoň 70 °C aspoň počas 60 minút.

Pri používaní systému kontinuálneho toku sa pohyb produktu cez tepelný konvertor musí kontrolovať pomocou mechanických príkazov, ktoré obmedzujú jeho presun tak, aby na konci tepelného ošetrenia produkt prešiel dostatočným cyklom, pokiaľ ide o čas aj teplotu.

3. Spracovanie sa môže vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme.

G.   Spracovateľská metóda 7

1. Akákoľvek spracovateľská metóda povolená príslušným orgánom, ak prevádzkovateľ uvedenému orgánu preukázal:

a) určenie relevantných rizík, ktoré predstavuje vstupný materiál vzhľadom na svoj pôvod, a potenciálnych rizík vzhľadom na zdravotný stav zvierat v členskom štáte alebo oblasti alebo zóne, kde sa metóda má použiť;

b) schopnosť spracovateľskej metódy znížiť nebezpečenstvo na úroveň, ktorá nepredstavuje závažné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat

c) každodenný odber vzoriek z konečného produktu počas obdobia 30 produkčných dní v súlade s týmito mikrobiologickými normami:

i) vzorky materiálu odobraté bezprostredne po ošetrení:

Clostridium perfringens neprítomný v 1 g produktov

ii) vzorky materiálu odobraté pri vyskladnení alebo hneď po ňom:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2; m =10; M = 300 v 1 g

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m,

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorky sa ešte považujú za prijateľné, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

2. Podrobnosti o kritických kontrolných bodoch, v rámci ktorých každý spracovateľský závod uspokojivo spĺňa mikrobiologické normy, musia byť zaznamenané a uchovávané, aby prevádzkovateľ a príslušný orgán mohli monitorovať prevádzku spracovateľského závodu. Informácie, ktoré majú byť zaznamenané a monitorované, musia zahŕňať veľkosť častíc a prípadne kritickú teplotu, absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania (prísunu) suroviny a rýchlosť recyklovania tuku.

3. Odchylne od ods. 1 môže príslušný orgán povoliť používanie spracovateľských metód, ktoré boli schválené pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s kapitolou III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1774/2002.

4. Príslušný orgán trvale alebo dočasne pozastaví uplatňovanie spracovateľských metód uvedených v ods. 1 a 3, ak získa dôkaz o tom, že došlo k podstatnej zmene ktorejkoľvek z okolností špecifikovaných v ods. 1 písm. a) alebo b).

5. Príslušný orgán poskytuje na požiadanie príslušnému orgánu iného členského štátu o informácie, ktoré má k dispozícii, v zmysle odsekov 1 a 2, súvisiacich s povolenou spracovateľskou metódou.

KAPITOLA IV

ALTERNATÍVNE SPRACOVATEĽSKÉ METÓDY

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

▼M1

1. Materiály, ktoré sú výsledkom spracovania materiálov kategórie 1 a 2 sa trvalo označujú v súlade s požiadavkami na označovanie určitých odvodených produktov, ktoré sú uvedené v kapitole V prílohy VIII.

Takéto označovanie sa však nevyžaduje v prípade týchto materiálov uvedených v oddiele 2:

a) bionafta vyrobená v súlade s bodom D;

b) hydrolyzované materiály uvedené v bode H;

c) zmesi hnoja ošípaných a hydiny s páleným vápnom vyrobené v súlade s bodom I;

d) obnoviteľné palivá vyrobené z kafilerických tukov, ktoré sú odvodené z materiálov kategórie 2 v súlade s bodom J.

▼B

2. Príslušný orgán členského štátu sprístupní príslušnému orgánu iného členského štátu na požiadanie výsledky úradných kontrol, ak sa v danom členskom štáte prvý raz používa alternatívna metóda, aby sa uľahčilo zavedenie novej alternatívnej metódy.

Oddiel 2

Spracovateľské normy

A.   Proces alkalickej hydrolýzy

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môžu používať vedľajšie živočíšne produkty všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Alkalická hydrolýza sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) Musí sa použiť sa buď roztok hydroxidu sodného (NaOH) alebo roztok hydroxidu draselného (KOH) (alebo ich kombinácia) v množstve, ktoré zabezpečí približnú molárnu ekvivalenciu s hmotnosťou, typom a zložením vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sa majú podrobiť digescii.

V prípade vysokého obsahu tuku vo vedľajších živočíšnych produktoch, ktorý neutralizuje základ, sa pridaný základ musí upraviť tak, aby sa dosiahla uvedená molárna ekvivalencia.

b) Vedľajšie živočíšne produkty sa musia ukladať do nádoby z oceľovej zliatiny. Namerané množstvo zásady sa musí pridávať buď v tuhej forme alebo ako roztok, ako sa uvádza v písm. a).

c) Nádoba sa musí uzatvoriť a zmes vedľajších živočíšnych produktov a zásady sa musí zohrievať na teplotu v jadre aspoň 150 °C a pri tlaku (absolútnom) najmenej 4 bary aspoň počas:

i) troch hodín bez prerušenia;

ii) šiestich hodín bez prerušenia v prípade ošetrenia vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 8 písm. a) bodoch i) a ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Materiály získané z materiálov kategórie 1, ktoré zahŕňajú zvieratá zabité v rámci opatrení na eradikáciu TSE a patriace buď k prežúvavcom nevyžadujúcim testovanie na TSE alebo k prežúvavcom, ktoré boli testované v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001 s negatívnym výsledkom, sa však môžu spracúvať v súlade s odsekom 2 písm. c) bodom i) tohto oddielu; alebo

iii) jednej hodiny bez prerušenia v prípade vedľajších živočíšnych produktov, ktoré pozostávajú z materiálov z rýb alebo hydiny.

d) Proces sa musí vykonávať v dávkovom systéme a materiál v nádobe sa musí stále miešať, aby sa uľahčil proces digescie, kým sa rozložia tkanivá a zmäknú zuby; a

e) Vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak dosiahli súčasne.

B.   Proces hydrolýzy pri vysokom tlaku a vysokej teplote

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môžu použiť materiály kategórie 2 a 3.

2.   Spracovateľská metóda

Hydrolýza pri vysokom tlaku a vysokej teplote sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) vedľajšie živočíšne produkty sa musia zohrievať na teplotu v jadre aspoň 180 °C aspoň počas 40 minút bez prerušenia pri tlaku (absolútnom) aspoň 12 barov, pričom k zohrievaniu dochádza nepriamym pôsobením pary na biolytický reaktor;

b) proces sa musí vykonávať v dávkovom systéme a materiál v nádobe sa musí stále miešať; a

c) vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak dosiahli súčasne.

C.   Proces vzniku bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môžu používať vedľajšie živočíšne produkty všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Proces vzniku bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) vedľajšie živočíšne produkty sa musia najskôr spracovať v schválenom spracovateľskom zariadení pomocou spracovateľskej metódy 1 (tlaková sterilizácia), ako sa stanovuje v kapitole III;

b) po procese uvedenom v písm. a) sa materiály zbavené tuku musia ošetrovať pri teplote aspoň 220 °C aspoň počas 20 minút pri tlaku (absolútnom) aspoň 25 barov a zohrievať postupom pozostávajúcom z dvoch krokov: prvým je priame vstreknutie pary a druhým nepriame v koaxiálnom výmenníku tepla;

c) proces sa musí vykonávať v dávkovom alebo kontinuálnom systéme a materiál v nádobe sa stále mieša;

d) vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak dosiahli súčasne; a

e) výsledný materiál sa potom musí zmiešať s vodou a podrobiť anaeróbnej fermentácii (transformácia bioplynu) v bioplynovom reaktore;

f) v prípade materiálu kategórie 1 sa celý postup musí vykonávať na rovnakom mieste a v uzavretom systéme a bioplyn, ktorý počas tohto procesu vzniká, sa musí rýchlo spaľovať v tom istom závode pri minimálnej teplote 900 °C, po čom nasleduje rýchle schladenie („stlmenie“).

D.   Výrobný proces bionafty

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže používať tuková frakcia získaná vedľajších živočíšnych produktov všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Výroba bionafty sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) Ak sa nepoužíva rybí olej vyprodukovaný v súlade s oddielom VIII alebo kafilerický tuk vyprodukovaný v súlade s oddielom XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov sa musí najskôr spracúvať:

i) v prípade materiálov kategórie 1 alebo 2 použitím spracovateľskej metódy 1 (tlaková sterilizácia) stanovenej v kapitole III; a

ii) v prípade materiálov kategórie 3 použitím ktorýchkoľvek spracovateľských metód 1 až 5 alebo spracovateľskej metódy 7, alebo v prípade materiálu získaného z rýb použitím spracovateľských metód 1 až 7 stanovených v kapitole III;

b) Spracovaný tuk sa musí ďalej spracúvať použitím jednej z týchto metód:

i) proces, pri ktorom sa spracovaný tuk musí oddeliť od bielkoviny a v prípade tuku získaného z prežúvavcov sa nerozpustné nečistoty v prebytku 0,15 % hmotnosti musia odstrániť a spracovaný tuk sa musí následne podrobiť esterifikácii a transesterifikácii.

Esterifikácia sa však nevyžaduje pri spracovanom tuku získanom z materiálu kategórie 3. Pri esterifikácii sa musí pH znížiť na hodnotu nižšiu ako 1 pridaním kyseliny sírovej (H2SO4) alebo ekvivalentnej kyseliny a zmes sa musí zohrievať na teplotu 72 °C aspoň počas dvoch hodín, počas ktorých sa musí intenzívne miešať.

Transesterifikácia sa musí vykonávať zvýšením pH na približne 14 pomocou hydroxidu draselného alebo ekvivalentného základu pri teplote 35 °C až 50 °C aspoň počas 15 minút. Transesterifikácia sa vykonáva dvakrát za podmienok opísaných v tomto bode s použitím nového základného roztoku. Po tomto procese musí nasledovať čistenie produktov vrátane vákuovej destilácie pri teplote 150 °C, pričom vzniká bionafta;

ii) proces, pri ktorom sa využívajú ekvivalentné parametre spracovania schválené príslušným orgánom.

E.   Proces splyňovania podľa Brookesa

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže použiť materiál kategórie 2 a kategórie 3.

2.   Spracovateľská metóda

Splyňovanie podľa Brookesa sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) komora na dodatočné spaľovanie sa musí zohrievať použitím zemného plynu;

b) vedľajšie živočíšne produkty sa musia naložiť do primárnej komory splyňovača a dvere sa musia uzavrieť. V primárnej komore sa nesmú nachádzať žiadne spaľovače a namiesto prenosu tepla sa musí vykurovať prívodom zo zariadenia na dodatočné spaľovanie, ktoré sa musí nachádzať pod primárnou komorou. Jediný vzduch, ktorý sa dostáva do primárnej komory, musí byť vzduch prichádzajúci cez tri prívodné ventily, ktoré sú namontované na hlavných dverách, aby sa podporila účinnosť procesu;

c) vedľajšie živočíšne produkty sa musia odparovať a meniť na zložené uhľovodíky a výsledné plyny musia prechádzať z primárnej komory cez úzky otvor na vrchu zadnej steny do miešacej a krakovacej zóny, kde sa musia rozpadávať na základné stavebné prvky. Na záver sa plyny musia dostať do komory dodatočného spaľovania, kde sa musia spaľovať v plameni spaľovača poháňaného zemným plynom za prítomnosti prebytočného vzduchu;

d) každá spracovateľská jednotka musí mať dva spaľovače a dva sekundárne vzdušné ventilátory ako zálohu pre prípad zlyhania spaľovača alebo ventilátora. Sekundárna komora musí byť riešená tak, aby zostával čas najmenej dve sekundy na zotrvanie pri teplote aspoň 950 °C za každých podmienok spaľovania;

e) pri vychádzaní zo sekundárnej komory musia odsávané plyny prechádzať cez barometrický zvlhčovač na základni zvislého potrubia, v ktorom sa ochladzujú a riedia s okolitým vzduchom a zároveň sa udržiava stály tlak v primárnej a sekundárnej komore;

f) proces musí prebiehať počas 24-hodinového cyklu, ktorý zahŕňa naloženie, spracovanie, ochladenie a odstránenie popola. Na záver cyklu sa zostatkový popol z primárnej komory musí odstrániť pomocou vákuového extrakčného systému do vriec, ktoré sa pred prevezením uzatvoria a zapečatia;

g) splyňovanie iného materiálu ako sú vedľajšie živočíšne produkty, nesmie byť povolené.

F.   Proces spaľovania živočíšneho tuku v tepelných bojleroch

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže používať tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov všetkých kategórií.

2.   Spracovateľská metóda

Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnom bojleri sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) ak sa nepoužíva rybí olej vyprodukovaný v súlade s oddielom VIII alebo kafilerický tuk vyprodukovaný v súlade s oddielom XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, tuková frakcia získaná z vedľajších živočíšnych produktov sa najskôr musí spracovať:

i) v prípade tukovej frakcie materiálov kategórie 1 a 2, ktorý je určený na spaľovanie v inom zariadení,

 pre tukovú frakciu získanú spracovaním prežúvavcov, ktoré boli testované v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001 a výsledok testu bol negatívny, ako aj spracovaním iných zvierat ako sú prežúvavce, ktoré vyžadujú testovanie na TSE, použitím spracovateľských metód 1 až 5 stanovených v kapitole III tejto prílohy;

 pre tukovú frakciu získanú spracovaním ostatných prežúvavcov použitím metódy 1 uvedenej v kapitole III tejto prílohy; a

ii) v prípade materiálov kategórie 1 a 2 určených na spaľovanie v tom istom zariadení a v prípade materiálu kategórie 3 použitím ktorýchkoľvek spracovateľských metód 1 až 5 alebo spracovateľskej metódy 7; v prípade materiálov získaných z rýb použitím spracovateľských metód 1 až 7 stanovených v kapitole III;

b) tuková frakcia sa musí oddeliť od bielkoviny a v prípade tuku získaného z prežúvavcov, ktorý je určený na spaľovanie v inom zariadení, sa musia odstrániť nerozpustné nečistoty v prebytku 0,15 % hmotnosti;

c) Po procese uvedenom v písm. a) a b) sa tuk musí:

i) odparovať v bojleri generujúcom paru a spaľovať pri teplote aspoň 1 100 °C počas minimálne 0,2 sekúnd; alebo

ii) spracúvať za použitia ekvivalentných parametrov spracovania schválených príslušným orgánom;

d) spaľovanie materiálu živočíšneho pôvodu okrem živočíšneho tuku nesmie byť povolené;

e) spaľovanie tuku získaného z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 sa vykonáva v rovnakom zariadení, v ktorom sa tuk taví/škvarí, s cieľom využiť energiu vytvorenú v rámci procesov tavenia/škvarenia. Príslušný orgán však môže povoliť presun takéhoto tuku do iných zariadení na spaľovanie za predpokladu, že:

i) zariadenie určenia má povolenie na spaľovanie;

ii) spracovanie potravín alebo krmív v schválenom zariadení sa v rovnakých priestoroch uskutočňuje za prísnych podmienok oddelenia;

f) spaľovanie sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, najmä s odkazom na normy týchto právnych predpisov týkajúce sa najlepších dostupných techník na kontrolu a monitorovanie emisií.

G.   Proces termomechanickej výroby biopaliva

1.   Vstupný materiál

V tomto procese sa môže použiť hnoj a obsah tráviaceho traktu a materiál kategórie 3.

2.   Spracovateľská metóda

Termomechanická výroba biopaliva sa vykonáva v súlade s týmito spracovateľskými normami:

a) Vedľajšie živočíšne produkty sa musia naložiť do konvertora a následne sa ošetrovať pri teplote 80 °C počas ôsmich hodín. Počas tohto obdobia sa materiál musí neustále drviť, pričom sa používa vhodné obrusovacie zariadenie.

b) Materiál sa musí následne ošetrovať pri teplote 100 °C aspoň počas dvoch hodín.

c) Veľkosť častíc výsledného materiálu nesmie presiahnuť 20 milimetrov;

d) Vedľajšie živočíšne produkty sa musia ošetrovať takým spôsobom, aby sa požiadavky na čas, teplotu a tlak stanovené v písm. a) a b) dosiahli súčasne.

e) Počas tepelného ošetrenia sa odparená voda musí neustále extrahovať zo vzduchu nad biopalivom a musí prechádzať cez kondenzátor z nehrdzavejúcej ocele. Kondenzát sa musí udržiavať pri teplote aspoň 70 °C aspoň počas jednej hodiny, kým sa vypustí v podobe odpadovej vody;

f) Po tepelnom ošetrení materiálu sa výsledné biopalivo z konvertora musí vypustiť a automaticky prepraviť úplne uzatvoreným a zaisteným dopravníkom na spaľovanie alebo spoluspaľovanie na tom istom mieste.

g) Tento postup sa musí vykonávať v dávkovom systéme.

▼M9 —————

▼M1

I.   Ošetrenie hnoja ošípaných a hydiny vápnom

1.   Východiskové materiály

Pri tomto procese možno použiť hnoj uvedený v článku 9 písm. a) nariadenia č. 1069/2009, ktorý pochádza z ošípaných a hydiny.

2.   Spracovateľská metóda

a) Obsah sušiny v hnoji sa musí určiť prostredníctvom metódy CEN EN 12880:2000 ( 53 )„Charakterizácia kalov. Stanovenie sušiny a obsahu vody“.

Pri tomto procese sa musí obsah sušiny pohybovať medzi 15 % až 70 %.

b) Množstvo vápna, ktoré sa má pridať, sa musí určiť tak, aby sa dosiahla jedna z kombinácií času a teploty uvedených v písm. f).

c) Veľkosť častíc vedľajších živočíšnych produktov určených na spracovanie nesmie presahovať 12 mm.

V prípade potreby sa veľkosť častíc hnoja musí zredukovať tak, aby sa dosiahla maximálna veľkosť častíc.

d) Hnoj sa musí zmiešať s páleným vápnom (CaO) so strednou až vysokou reaktivitou, pri ktorej sa do menej ako 6 minút dosahuje zvýšenie teploty o 40 °C podľa kritérií testu reaktivity 5.10 uvedených v metóde CEN EN 459-2:2002 ( 54 ).

Miešanie sa musí vykonať s dvomi miešačkami prevádzkovanými na jednej linke, z ktorých každá má dve skrutky.

Obidve miešačky musia:

i) mať skrutku s priemerom 0,55 m a dĺžkou 3,5 m;

ii) fungovať s výkonom 30 kW a rotačnou rýchlosťou skrutky 156 rpm;

iii) mať kapacitu spracovania 10 ton za hodinu.

Stredný čas zmiešavania musí byť približne dve minúty.

e) Zmes sa musí miešať počas minimálne šiestich hodín až do vytvorenia skládky s minimálnou hmotnosťou dvoch ton.

f) V monitorovacích bodoch povinne zavedených do skládky sa musia vykonávať pravidelné merania, aby bolo možné preukázať, že zmes v skládke dosahuje hodnotu pH najmenej 12, a to počas jedného z nasledujúcich časových úsekov, v ktorom sa musí dosiahnuť jedna zo zodpovedajúcich teplôt:

i) 60 °C počas 60 minút; alebo

ii) 70 °C počas 30 minút.

g) Tento proces sa musí vykonávať v dávkovom systéme.

h) Musí sa zaviesť stály písomný postup založený na zásadách HACCP.

i) Prevádzkovatelia môžu príslušnému orgánu prostredníctvom validácie podľa nasledujúcich požiadaviek preukázať, že proces, pri ktorom sa používa miešacie zariadenie, ktoré je odlišné od miešacieho zariadenia uvedeného v písm. d), alebo pri ktorom sa používa dolomitické vápno (CaOMgO) namiesto páleného vápna, je aspoň taký efektívny ako proces uvedený v písm. a) až h):

Požiadavky na uvedenú validáciu:

 musí sa ňou preukázať, že použitím miešacieho zariadenia odlišného od toho, ktoré je uvedené v písm. d), prípadne použitím dolomitického vápna, je možné vyprodukovať zmes s hnojom, ktorá dosahuje parametre týkajúce sa pH, času a teploty uvedené v písm. f);

 musí byť založená na monitorovaní času a teploty v spodnej, strednej a vrchnej časti skládky s reprezentatívnym počtom monitorovacích bodov (aspoň štyri monitorovacie body v spodnej časti, ktoré sú umiestnené najviac 10 cm od dna a najviac 10 cm pod vrchom, jeden monitorovací bod v strede – v polovici vzdialenosti medzi dnom a vrchom skládky a štyri monitorovacie body na kraji vo vrchnej časti skládky, ktoré sú umiestnené najviac 10 cm pod povrchom a najviac 10 cm pod vrchom skládky);

 musí sa vykonať počas dvoch aspoň 30-dňových období, z ktorého jedno musí byť v studenom ročnom období na geografickom mieste, kde sa má použiť miešacie zariadenie.

J.   Katalytický proces s viacerými krokmi, určený na produkciu obnoviteľných palív

1.   Východiskové materiály

a) Pri tomto procese sa môžu použiť tieto materiály:

i) kafilerické tuky získané z materiálu kategórie 2, ktoré boli spracované prostredníctvom spracovateľskej metódy 1 (tlakovej sterilizácie);

ii) rybací olej alebo kafilerické tuky získané z materiálu kategórie 3, ktoré boli spracované:

 prostredníctvom ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo prostredníctvom spracovateľskej metódy 7; alebo

 v prípade materiálu získaného z rybacieho oleja, prostredníctvom ktorejkoľvek zo spracovateľských metód 1 až 7;

iii) rybací olej alebo kafilerické tuky vyprodukované v súlade s oddielmi VIII alebo XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 v tomto poradí.

b) Pri tomto procese sa zakazuje používanie kafilerických tukov získaných z materiálu kategórie 1.

2.   Spracovateľská metóda

a) Kafilerické tuky sa musia podrobiť predpríprave, ktorá pozostáva z týchto krokov:

i) bielenie odstredených materiálov prostredníctvom ich pasírovania cez hlinený filter;

ii) odstránenie zvyšných nerozpustných nečistôt filtráciou.

b) Predpripravené materiály sa musia podrobiť katalytickému procesu, ktorý pozostáva z dvoch krokov: hydro-deoxygenizácia a následná izomerizácia.

Materiály musia byť aspoň 20 minút pod tlakom najmenej 20 barov pri teplote najmenej 250 °C.

▼M9

K.   Silážovanie rybích materiálov

1.   Vstupný materiál

Pri tomto procese sa môžu použiť iba tieto vedľajšie produkty získané z vodných živočíchov:

a) materiály kategórie 2 uvedené článku 9 písm. f) bodoch i) a iii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

b) materiály kategórie 3.

2.   Spracovateľská metóda

2.1. Materiály, ktoré sa majú spracovať, sa musia zbierať na akvakultúrnych farmách a v prevádzkarňach na spracovanie potravín denne a bez zbytočného zdržania, a to mleté alebo sekané, a následne sa musia podrobiť silážovaniu pri pH najviac 4, za prítomnosti kyseliny mravčej alebo iných organických kyselín povolených v súlade s právnymi predpismi o krmivách. Výslednú rybiu siláž musí tvoriť suspenzia častí vodných živočíchov skvapalnených pôsobením endogénnych enzýmov za prítomnosti pridanej kyseliny. Bielkoviny z vodných živočíchov sa enzýmami a kyselinou musia zredukovať na menšie rozpustné častice, aby sa predišlo mikrobiálnemu znehodnoteniu. Silážny materiál sa musí prepraviť do spracovateľského závodu.

2.2. V spracovateľskom závode sa silážny materiál z vodných živočíchov musí potrubím napustiť do uzavretých skladovacích nádrží. Tepelnému ošetreniu musí predchádzať inkubačný čas najmenej 24 hodín pri pH najviac 4. Pred tepelnou úpravou musí mať siláž z vodných živočíchov po filtrácii alebo macerácii v závode pH najviac 4 a veľkosť častíc menej než 10 mm. Počas spracovania sa musí podrobiť predhriatiu na teplotu nad 85 °C, po ktorom musí nasledovať inkubácia v izolovanom kontajneri, pričom v celom rybom materiáli sa musí dosiahnuť teplota 85 °C počas 25 minút. Proces sa musí realizovať v uzavretej výrobnej linke s nádržami a potrubiami.

2.3. Pred vydaním povolenia musí príslušný orgán preskúmať prevádzkovateľov trvalý písomný postup uvedený v článku 29 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼B

Oddiel 3

Odstraňovanie a používanie odvodených produktov

1. Produkty získané spracovaním

a) materiálu kategórie 1:

i) sa odstraňujú v súlade s článkom 12 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

ii) sa odstraňujú zakopaním na schválenej skládke;

▼M4

iii) sa transformujú na bioplyn. V takomto prípade musia byť zvyšky trávenia odstránené v súlade s bodom i) alebo ii) s výnimkou prípadu, keď je materiál výsledkom spracovania podľa odseku 2 písm. a) alebo b), keď možno použiť rezíduá v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 2 písm. a), prípadne v odseku 2 písm. b) bode iii), alebo

▼B

iv) sa ďalej spracúvajú na tukové deriváty určené na iné použitie ako na kŕmenie.

b) Materiál kategórie 2 alebo kategórie 3:

▼M4

i) sa odstraňuje podľa ods. 1 písm. a) bodu i) alebo ii) po predchádzajúcom spracovaní alebo bez neho, ako sa stanovuje v článku 13 písm. a) a b) a článku 14 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

▼B

ii) sa ďalej spracúvajú na tukové deriváty určené na iné použitie ako na kŕmenie;

iii) sa používa ako organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy; alebo

iv) sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn.

2. Materiály, ktoré sú výsledkom spracovania v súlade:

a) s procesom alkalickej hydrolýzy definovanej v bode A oddielu 2, sa môžu transformovať v bioplynovej stanici a následne rýchlo spaľovať pri minimálnej teplote 900 °C, po čom nasleduje rýchle schladenie („stlmenie“); keď sa materiál uvedený v článku 8 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1069/2009 použil ako vstupný materiál, transformácia na bioplyn prebieha na tom istom mieste ako spracovanie a v uzavretom systéme;

b) s procesom výroby bionafty, môžu byť:

i) v prípade bionafty a rezíduí z destilácie bionafty použité ako palivo bez obmedzení v zmysle tohto nariadenia (koncový bod);

▼M4

ii) v prípade síranu draselného použité na priame pridávanie do pôdy alebo na výrobu odvodených produktov na pridávanie do pôdy;

iii) v prípade glycerínu získaného z materiálu kategórie 1 a kategórie 2, ktorý bol spracovaný v súlade so spracovateľskou metódou 1 stanovenou v kapitole III:

 použité na technické účely,

 transformované na bioplyn, keď sa zvyšky trávenia môžu pridávať do pôdy na území členského štátu výroby na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo

 použité na denitrifikáciu v čistiarni odpadových vôd, keď sa rezíduá z procesu denitrifikácie môžu pridávať do pôdy v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS ( 55 );

iv) v prípade glycerínu získaného z materiálu kategórie 3:

 použité na technické účely,

 transformované na bioplyn, keď sa zvyšky trávenia môžu pridávať do pôdy, alebo

 použité na kŕmenie, ak glycerín nebol získaný z materiálu kategórie 3, ktorý je uvedený v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼M1

c) s katalytickým procesom s viacerými krokmi, určeným na produkciu obnoviteľných palív, môžu byť:

i) v prípade benzínu a iných palív, ktoré sú výsledkom procesu, použité ako palivo bez obmedzení v zmysle tohto nariadenia (koncový bod);

ii) v prípade hliny použitej pri bielení a kalu z procesu predprípravy, ktorý je uvedený v oddiele 2 bode J ods. 2 písm. a):

 odstránené spaľovaním alebo spoločným spaľovaním,

 premenené na bioplyn,

 kompostované alebo použité pri výrobe odvodených produktov uvedených v článku 36 písm. a) bode i) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

▼M9

d) so zmesou hnoja ošípaných a hydiny ošetrenou vápnom sa môžu aplikovať na zem ako spracovaný hnoj;

▼M9

e) konečný produkt získaný silážovaním rybieho materiálu sa môže:

i) v prípade materiálov kategórie 2 použiť na účely uvedené v článku 13 písm. a) až d) a písm. g) až i) nariadenia (ES) č. 1069/2009 bez ďalšieho spracovania alebo ako krmivo pre zvieratá uvedené v článku 18 alebo článku 36 písm. a) bode ii) uvedeného nariadenia alebo

ii) v prípade materiálov kategórie 3 použiť na účely uvedené v článku 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼M4

3. Akýkoľvek odpad s výnimkou vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedených v bode 2, ktorý je výsledkom spracovania vedľajších živočíšnych produktov v súlade s týmto oddielom, ako napríklad kal, obsah filtra, popol a zvyšky trávenia, sa odstraňuje v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a v súlade s týmto nariadením.

▼B
PRÍLOHA V

TRANSFORMÁCIA VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV NA BIOPLYN, KOMPOSTOVANIE

KAPITOLA I

POŽIADAVKY UPLATŇUJÚCE SA NA ZÁVODY

Oddiel 1

Bioplynové stanice

1. Bioplynová stanica musí byť vybavená pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nemožno obísť, pre prijímané vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty s maximálnou veľkosťou častíc 12 mm pred ich vstupom do jednotky,

a) so zariadením na monitorovanie dosiahnutia teploty 70 °C počas jednej hodiny;

b) s prístrojom na kontinuálne zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a); a

c) zodpovedajúcim systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

2. Odchylne od ods. 1 pasterizačná/hygienizačná jednotka nie je povinná pre bioplynové stanice, ktoré transformujú len:

a) materiál kategórie 2, ktorý bol spracovaný v súlade so spracovateľskou metódou 1 stanovenou v kapitole III prílohy IV;

b) materiál kategórie 3, ktorý bol spracovaný v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 5 alebo so spracovateľskou metódou 7, alebo v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov v súlade s ktoroukoľvek zo spracovateľských metód 1 až 7 stanovenými v kapitole III prílohy IV.

c) materiál kategórie 3, ktorý bol podrobený pasterizácii/hygienizácii v inom schválenom zariadení;

▼M4

d) vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sa môžu bez spracovania pridávať do pôdy v súlade s článkom 13 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a s týmto nariadením, ak príslušný orgán uzná, že nepredstavujú riziko šírenia závažného prenosného ochorenia na ľudí alebo zvieratá;

▼B

e) vedľajšie živočíšne produkty, ktoré podstúpili proces alkalickej hydrolýzy stanovený v bode A oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV;

f) tieto vedľajšie živočíšne produkty, ak sú povolené príslušným orgánom:

i) vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré boli spracované podľa článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 v čase ich určenia na iné účely ako na ľudskú spotrebu;

ii) vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

iii) vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú transformované na bioplyn, ak sa rezíduá digescie následne kompostujú alebo spracúvajú alebo odstraňujú v súlade s týmto nariadením.

3. Ak sa bioplynová stanica nachádza v priestoroch alebo v blízkosti priestorov, v ktorých sú držané hospodárske zvieratá, a uvedená bioplynová stanica nepoužíva len hnoj, mlieko alebo mledzivo, ktoré sa získava z uvedených zvierat, táto stanica sa nachádza v náležitej vzdialenosti od miesta, kde sú takéto zvieratá držané.

Táto vzdialenosť sa určuje spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že neexistuje neprijateľné riziko prenosu nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá z uvedenej bioplynovej stanice.

Bioplynová stanica musí byť vo všetkých prípadoch úplne fyzicky oddelená od zvierat a ich krmiva a podstielky, a v prípade potreby musí byť oplotená.

4. Každá bioplynová stanica musí mať svoje vlastné laboratórium, alebo musí využívať externé laboratórium. Uvedené laboratórium musí byť vybavené tak, aby mohlo vykonávať potrebné analýzy a musí byť schválené príslušným orgánom, akreditované podľa medzinárodne uznávaných noriem, alebo musí byť predmetom pravidelných kontrol zo strany daného príslušného orgánu.

Oddiel 2

Kompostovacie zariadenia

1. Kompostovacie zariadenie musí byť vybavené uzatvoreným kompostujúcim reaktorom alebo uzatvoreným priestorom, ktorý nemožno obísť, pre vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty dovezené do zariadenia, a musí byť vybavené:

a) zariadeniami na monitorovanie teploty v reálnom čase;

b) prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a), v prípade potreby nepretržite;

c) zodpovedajúcim bezpečnostným systémom, pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.

2. Odchylne od ods. 1 sa môžu povoliť aj iné typy kompostujúcich systémov za predpokladu, že

a) sa riadia tak, aby všetok materiál v systéme dosiahol požadované časové a teplotné parametre, a v prípade potreby umožňujú aj nepretržité monitorovanie týchto parametrov; alebo

b) transformujú len materiály uvedené v ods. 2 oddielu I; a

c) spĺňajú všetky ostatné relevantné požiadavky tohto nariadenia.

3. Ak sa kompostovacie zariadenie nachádza v priestoroch alebo v blízkosti priestorov, v ktorých sú držané hospodárske zvieratá, a uvedené kompostovacie zariadenie nepoužíva len hnoj, mlieko alebo mledzivo, ktoré sa získava z uvedených zvierat, uvedené kompostovacie zariadenie sa nachádza v náležitej vzdialenosti od miesta, kde sú takéto zvieratá držané.

Táto vzdialenosť sa určuje spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že neexistuje neprijateľné riziko prenosu nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá z uvedeného kompostovacieho zariadenia.

Kompostovacie zariadenie musí byť vo všetkých prípadoch úplne fyzicky oddelené od zvierat a ich krmiva a podstielky, a v prípade potreby musí byť oplotené.

4. Každé kompostovacie zariadenie musí mať svoje vlastné laboratórium, alebo musí využívať externé laboratórium. Uvedené laboratórium musí byť vybavené tak, aby mohlo vykonávať potrebné analýzy a musí byť schválené príslušným orgánom, akreditované podľa medzinárodne uznávaných noriem, alebo musí byť predmetom pravidelných kontrol zo strany daného príslušného orgánu.

KAPITOLA II

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY UPLATNITEĽNÉ NA BIOPLYNOVÉ STANICE A KOMPOSTOVACIE ZARIADENIA

1. Vedľajšie živočíšne produkty musia byť transformované čo najskôr po ich príchode do bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia. Až do spracovania musia byť riadne skladované.

2. Nádoby, nádrže a dopravné prostriedky používané na prepravu neošetreného materiálu sa musia čistiť a dezinfikovať v určených priestoroch.

Tento priestor musí byť situovaný alebo riešený tak, aby zabránil riziku kontaminácie ošetrených produktov.

3. Je potrebné systematicky prijímať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu alebo iným škodcom.

Na tento účel sa musí používať zdokumentovaný program na kontrolu škodcov.

4. Pre všetky časti uvedených priestorov musia byť zdokumentované a zavedené postupy čistenia. Na čistenie musia byť zabezpečené vhodné zariadenia a čistiace prostriedky.

5. Hygienická kontrola musí zahŕňať pravidelné inšpekcie prostredia a vybavenia. Plány a výsledky inšpekcií musia byť zdokumentované.

6. Zariadenia a vybavenie musia byť udržiavané v dobrom stave a meracie prístroje musia byť pravidelne kalibrované.

7. S rezíduami digescie a kompostom sa musí nakladať a musia sa skladovať v bioplynových staniciach alebo kompostovacích zariadeniach tak, aby sa zabránilo opätovnej kontaminácii.

KAPITOLA III

PARAMETRE TRANSFORMÁCIE

Oddiel 1

Štandardné parametre transformácie

1. Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v bioplynovej stanici vybavenej pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;

b) minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C; a

c) minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.

Mlieko, mliečne výrobky, produkty získané z mlieka, mledzivo a výrobky z mledziva kategórie 3 sa môžu používať bez pasterizácie/hygienizácie ako suroviny v bioplynovej stanici, ak sa príslušný orgán domnieva, že nepredstavujú riziko šírenia žiadnej vážnej prenosnej nákazy na ľudí ani na zvieratá.

Minimálne požiadavky stanovené v písm. b) a c) tohto odseku sa vzťahujú aj na materiál kategórie 2, ktorý sa dováža do bioplynovej stanice v súlade s článkom 13 písm. e) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

2. Materiál kategórie 3, ktorý sa používa ako surovina v kompostovacom zariadení, musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

a) maximálna veľkosť častíc pred vstupom do kompostujúceho reaktora: 12 mm;

b) minimálna teplota všetkého materiálu v reaktore: 70 °C; a

c) minimálny čas bez prerušenia: 60 minút.

Minimálne požiadavky stanovené v písm. b) a c) tohto odseku sa vzťahujú aj na materiál kategórie 2, ktorý sa kompostuje bez prechádzajúceho spracovania v súlade s článkom 13 písm. e) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 2

Alternatívne parametre transformácie pre bioplynové stanice a kompostovacie zariadenia

1. Príslušný orgán môže povoliť používanie iných parametrov ako sú parametre stanovené v ods. 1 oddielu 1 kapitoly I a iných parametrov, ako sú štandardné parametre transformácie za predpokladu, že žiadateľ o takéto používanie preukáže, že takéto parametre zabezpečujú primerané zníženie biologického rizika. Takéto preukázanie zahŕňa validáciu, ktorá sa vykoná v súlade s týmito požiadavkami:

a) určenie a analýza možných rizík vrátane vplyvu vstupného materiálu na základe úplného opisu podmienok transformácie a parametrov;

b) posúdenie rizika, v rámci ktorého sa vyhodnotí, akým spôsobom sa v praxi dosiahnu osobitné podmienky transformácie uvedené v písm. a) v bežných a neobvyklých situáciách;

c) validácia plánovaného postupu meraním zníženia životaschopnosti/infekčnosti:

i) vnútorných indikačných organizmov počas procesu, v ktorom je indikátor:

 trvale prítomný v surovine vo veľkých množstvách,

 nemenej teplovzdorný voči smrtiacim aspektom procesu transformácie, ale taktiež nie je podstatne odolnejší ako patogény, pre ktoré sa používa ako prostriedok na monitorovanie,

 pomerne ľahko vyčísliteľný a dá sa pomerne ľahko zistiť a potvrdiť; alebo

ii) dobre určeného testovacieho organizmu alebo vírusu, ktorý bol počas vystavenia zavedený vo vhodnom testovacom prostredí do počiatočného materiálu.

d) validácia plánovaného procesu uvedená v písm. c) musí preukázať, že procesom sa dosahuje takéto celkové zníženie rizika:

i) pre tepelné a chemické procesy:

 zníženie Enterococcus faecalis alebo Salmonella Senftenberg (775W, H2S negatívne) o 5 log10,

 zníženie titru infektivity vírusov, ktoré sú odolné voči teplu ako napr. parvovirus minimálne o 3 log10, kedykoľvek sú označené ako relevantné riziko; a

ii) pokiaľ ide o chemické procesy, takisto:

 zníženie prítomnosti odolných parazitov, ako sú napr. vajíčka Ascaris sp. minimálne o 99,9 % (3 log10) životaschopných štádií;

e) vypracovanie kompletného programu kontroly vrátane postupov monitorovania fungovania procesu uvedených v písm. c);

f) opatrenia zabezpečujúce nepretržité monitorovanie a dohľad nad príslušnými parametrami procesu stanovenými v programe kontroly pri prevádzkovaní zariadenia.

Podrobné údaje o príslušných parametroch procesu používaných v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení, ako aj iné kritické kontrolné body, musí majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca zaznamenávať a uchovávať, aby mohol príslušný orgán monitorovať fungovanie zariadenia.

Prevádzkovateľ musí záznamy na požiadanie sprístupniť príslušnému orgánu. Informácie týkajúce sa procesu povoleného podľa tohto odseku sa na požiadanie musia sprístupniť Komisii.

2. Odchylne od ods. 1 do prijatia pravidiel podľa článku 15 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 môže príslušný orgán povoliť uplatňovanie osobitných požiadaviek, ktoré nie sú stanovené v tejto kapitole, za predpokladu, že zabezpečujú ekvivalentný účinok, pokiaľ ide o znižovanie patogénov, pokiaľ ide o:

a) kuchynský odpad používaný ako jediný vedľajší živočíšny produkt v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení; a

b) zmes kuchynského odpadu s týmito materiálmi:

i) hnoj

ii) obsah tráviaceho traktu oddelený od tráviaceho traktu

iii) mlieko

iv) mliečne výrobky

v) produkty získané z mlieka

vi) mledzivo

vii) výrobky z mledziva

viii) vajcia

ix) produkty z vajec

▼M9

x) vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré prešli spracovaním uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004;

▼M9

xi) zmesi vedľajších živočíšnych produktov uvedených v bode 2 písm. b) s materiálmi z vedľajších neživočíšnych produktov.

▼B

3. V prípade, že materiály uvedené v ods. 2 písm. b) alebo odvodené produkty uvedené v článku 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sú len vstupným materiálom živočíšneho pôvodu, ktorý sa spracúva v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení, môže príslušný orgán povoliť používanie iných osobitných požiadaviek, ako sú požiadavky špecifikované v tejto kapitole, ak:

a) sa domnieva, že uvedené materiály nepredstavujú riziko šírenia žiadnej vážnej nákazy, ktorá je prenosná na ľudí alebo zvieratá;

▼M9

b) sa domnieva, že rezíduá digescie alebo kompost sú nespracovaný materiál, a zaväzuje prevádzkovateľov, aby s nimi zaobchádzali v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009, s týmto nariadením alebo v prípade kompostu alebo rezíduí digescie pochádzajúcich z kuchynského odpadu, aby ich zhodnocovali alebo zneškodňovali v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa životného prostredia.

▼B

4. Prevádzkovatelia môžu umiestniť na trh rezíduá digescie a kompost, ktoré boli vyprodukované podľa parametrov povolených príslušným orgánom:

a) v súlade s ods. 1;

b) v súlade s ods. 2 a 3 len v rámci členského štátu, v ktorom boli uvedené parametre povolené.

Oddiel 3

Normy pre rezíduá digescie a kompost

1. 

a) Reprezentatívne vzorky rezíduí digescie alebo kompostu odobraté počas transformácie alebo hneď po nej v bioplynovej stanici alebo počas kompostovania alebo hneď po ňom v kompostovacom zariadení s cieľom monitorovať proces musia spĺňať tieto normy:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 v 1 g;

alebo

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000 , M = 5 000 v 1 g;

a

b) Reprezentatívne vzorky rezíduí digescie alebo kompostu odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení musia spĺňať tieto normy:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

kde v prípade písm. a) alebo b):

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa stále považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

2. Rezíduá digescie alebo kompost, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto oddiele, sa opätovne podrobujú transformácii alebo kompostovaniu, a v prípade Salmonella sa s nimi nakladá alebo sa odstraňujú v súlade s pokynmi príslušného orgánu.

▼M1

3. Ak sa vedľajšie živočíšne produkty transformujú na bioplyn alebo sa kompostujú spolu s materiálmi, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu, môže príslušný orgán prevádzkovateľom povoliť, aby odobrali reprezentatívne vzorky po pasterizácii uvedenej v kapitole I oddiele 1 bode 1 písm. a), prípadne po kompostovaní uvedenom v oddiele 2 bode 1, a pred zmiešaním s materiálmi, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu, s cieľom monitorovať účinnosť transformácie, prípadne kompostovania vedľajších živočíšnych produktov.

▼B
PRÍLOHA VI

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝSKUM, KŔMENIE A ZBER A ODSTRAŇOVANIE

KAPITOLA I

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VZORKY URČENÉ NA VÝSKUM A NA INÉ ÚČELY

Oddiel 1

Vzorky určené na výskum a diagnostiku

1. Prevádzkovatelia zabezpečujú, aby k zásielkam vzoriek určeným na výskum a diagnostiku bol priložený obchodný doklad, v ktorom musia byť uvedené tieto informácie:

a) opis materiálu a druh zvieraťa, z ktorého pochádza;

b) kategória materiálu;

c) množstvo materiálu;

d) miesto pôvodu a miesto odoslania materiálu;

e) meno/názov a adresa odosielateľa;

f) meno/názov a adresa príjemcu a/alebo používateľa.

2. Používatelia, ktorí nakladajú so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku, prijímajú všetky potrebné opatrenia, aby sa počas zaobchádzania s uvedenými materiálmi, ktoré majú pod kontrolou, zabránilo šíreniu nákaz prenosnýh na ľudí alebo zvieratá, a to najmä uplatňovaním osvedčených laboratórnych postupov.

3. Akékoľvek následné používanie vzoriek určených na výskum a diagnostiku na iné účely, ako sú účely uvedené v ods. 38 prílohy I, je zakázané.

4. Pokiaľ sa vzorky určené na výskum a diagnostiku, ako aj akékoľvek produkty získané z používania uvedených vzoriek, neuchovávajú na referenčné účely, odstraňujú sa:

a) ako odpad spaľovaním alebo spoluspaľovaním;

b) v prípade vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v článku 8 písm. a) bode iv), článku 8 písm. c) a d) a článkoch 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sú súčasťou bunkových kultúr, laboratórnych súprav alebo laboratórnych vzoriek, ošetrením za podmienok, ktoré sú aspoň ekvivalentné s validovanou metódou pre parné autoklávy ( 56 ) a následným odstraňovaním odpadu alebo odpadovej vody v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;

c) tlakovou sterilizáciou a následným odstraňovaním alebo použitím v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

5. Používatelia, ktorí nakladajú so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku, vedú evidenciu zásielok takýchto vzoriek.

Záznam zahŕňa informácie uvedené v ods. 1 a dátum a metódu odstraňovania vzoriek a akýchkoľvek odvodených produktov.

6. Odchylne od bodov 1, 4 a 5 môže príslušný orgán schváliť spôsob nakladania so vzorkami určenými na výskum a diagnostiku a ich odstraňovania, pokiaľ sú určené na vzdelávacie účely, za iných podmienok, ktorými sa zabezpečí, že nevzniknú žiadne neprijateľné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Oddiel 2

Obchodné vzorky a exempláre určené na výstavy

1. Obchodné vzorky a exempláre určené na výstavy sa môžu prepravovať, používať a odstraňovať len v súlade s ods. 1 až 4 a 6 oddielu 1.

2. Pokiaľ sa obchodné vzorky neuchovávajú na referenčné účely, po vykonaní osobitných štúdií alebo analýz:

a) sa odosielajú nazad do členského štátu svojho pôvodu;

b) sa odosielajú do iného členského štátu alebo tretej krajiny, ak príslušný orgán členského štátu alebo tretej krajiny určenia takéto odoslanie vopred povolil; alebo

c) sa odstraňujú alebo používajú v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

3. Po ukončení výstavy alebo umeleckej činnosti sa kusy určené na výstavy odosielajú nazad do členského štátu svojho pôvodu, alebo sa odosielajú alebo odstraňujú v súlade s ods. 2.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA KŔMENIA

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

▼M4

Materiály kategórií 2 a 3 stanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa môžu používať na kŕmenie zvierat uvedených v článku 18 ods. 1 písm. a), b), d), f), g) a h), ak okrem podmienok stanovených príslušným orgánom v súlade s článkom 18 ods. 1 uvedeného nariadenia spĺňajú aspoň tieto podmienky:

▼B

1. Vedľajšie živočíšne produkty sa prevážajú k používateľom alebo do zberných stredísk v súlade s oddielmi 1 a 3 kapitoly I prílohy VIII.

2. Príslušný orgán registruje zberné strediská za predpokladu, že:

a) spĺňajú požiadavky na zariadenia vykonávajúce bezprostredné operácie stanovené v kapitole II prílohy IX a

b) majú vhodné príslušenstvo na likvidáciu nepoužitého materiálu, alebo uvedený materiál zasielajú do schváleného spracovateľského závodu alebo do schválenej spaľovne alebo spoluspaľovne v súlade s týmto nariadením.

3. Členské štáty môžu povoliť používanie spracovateľského závodu pre materiál kategórie 2 ako zberného strediska.

4. Prevádzkovatelia zberných stredísk dodávajúci konečným používateľom iný materiál, ako sú vedľajšie živočíšne produkty získané z vodných živočíchov a vodných bezstavovcov, musia zabezpečiť, aby uvedený materiál podstúpil jedno z nasledujúcich ošetrení:

a) denaturácia roztokom farbiva; roztok musí mať takú intenzitu, že na označenom materiáli je jasne viditeľné zafarbenie, ktoré nemizne pri mrazení ani chladení zafarbených materiálov, a takýmto roztokom sa musí pokryť celý povrch všetkých častí materiálu buď ponorením materiálu do roztoku alebo aplikáciou roztoku na uvedený materiál formou spreja alebo inou formou;

b) sterilizácia varením alebo parou pod tlakom dovtedy, kým každá časť materiálu nie je úplne prevarená; alebo

c) akékoľvek iné nakladanie alebo ošetrenie povolené príslušným orgánom zodpovedným za prevádzkovateľa.

Oddiel 2

Kŕmenie určitých druhov v kŕmných zariadeniach

1. Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 18 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009 určeného na kŕmenie nasledujúcich ohrozených a chránených druhov v kŕmných zariadeniach za týchto podmienok:

a) Materiálom sa musí kŕmiť

▼M9

i) jeden z týchto druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami v týchto členských štátoch:Kód krajiny

Členský štát

Druh zvierat

slovenský názov

latinský názov

BG

Bulharsko

bradáň žltohlavý

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

orol skalný

orol kráľovský

orliak morský

haja tmavá

haja červená

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Grécko

bradáň žltohlavý

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

orol skalný

orol kráľovský

orliak morský

haja tmavá

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Španielsko

bradáň žltohlavý

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

orol skalný

orol iberský

haja tmavá

haja červená

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Francúzsko

bradáň žltohlavý

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

orol skalný

orliak morský

haja tmavá

haja červená

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Chorvátsko

bradáň žltohlavý

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Taliansko

bradáň žltohlavý

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

orol skalný

haja tmavá

haja červená

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Cyprus

sup tmavohnedý

sup bielohlavý

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Portugalsko

sup tmavohnedý

zdochlinár biely

sup bielohlavý

orol skalný

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Slovensko

orol skalný

orol kráľovský

orliak morský

haja tmavá

haja červená

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

▼B

ii) jeden z druhov radu carnivora/mäsožravcov uvedených v prílohe II k smernici 92/43/EHS na osobitných chránených územiach, ktoré sú uvedené v tejto smernici; alebo

iii) jeden z druhov radu falconiformes/sokolov alebo strigiformes uvedených v prílohe I k smernici 2009/147/EHS na osobitných chránených územiach, ktoré sú uvedené v tejto smernici.

b) Príslušný orgán udelil povolenie prevádzkovateľovi zodpovednému za kŕmne zariadenie.

Príslušný orgán udeľuje takéto povolenia za predpokladu, že:

i) kŕmenie sa neuplatňuje ako alternatívny spôsob odstraňovania špecifikovaných rizikových materiálov alebo odstraňovania uhynutej populácie prežúvavcov, ktoré obsahujú takýto materiál predstavujúci riziko TSE;

ii) je zavedený vhodný systém dohľadu nad TSE, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 999/2001, ktorý zahŕňa pravidelné laboratórne testovanie vzoriek na TSE;

c) Príslušný orgán musí zabezpečiť koordináciu s ostatnými príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad požiadavkami stanovenými v danom povolení.

d) Príslušný orgán musí byť na základe posúdenia špecifickej situácie týkajúcej sa príslušných druhov a ich prirodzeného prostredia presvedčený, že ochrana daných druhov sa bude zlepšovať.

e) Povolenie udelené príslušným orgánom musí:

i) odkazovať na príslušné druhy, ktoré v ňom musia byť vymenované;

ii) zahŕňať podrobný opis miesta kŕmneho zariadenia v geografickej oblasti, kde sa kŕmenie vykonáva a

iii) byť okamžite pozastavené v prípade:

 podozrenia na šírenie TSE alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť alebo

 nedodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

f) Prevádzkovateľ zodpovedný za kŕmenie:

i) vymedzí oblasť na kŕmenie, ktorá je uzatvorená a do ktorej je prístup obmedzený na zvieratá druhov, ktoré sa majú chrániť, oplotením alebo inými spôsobmi, ktoré zodpovedajú prirodzeným návykom kŕmenia uvedených druhov;

ii) zabezpečuje, aby spôsobilé telá hovädzieho dobytka a aspoň 4 % spôsobilých tiel oviec a kôz, ktoré sa majú použiť na kŕmenie, boli pred uvedeným použitím testované s negatívnym výsledkom v rámci programu monitorovania TSE vykonávaného v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 a prípadne aj v súlade rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) druhým pododsekom uvedeného nariadenia; a

iii) uchováva záznamy aspoň o počte, povahe, odhadovanej hmotnosti a pôvode jatočných tiel zvierat používaných na kŕmenie, o dátume kŕmenia mieste kŕmenia a prípadne o výsledkoch testov na TSE.

2. Ak členský štát požiada Komisiu, aby mohol byť zaradený do zoznamu stanoveného v ods. 1 písm. a), predloží:

a) podrobné odôvodnenie rozšírenia zoznamu s cieľom zahrnúť určité druhy vtáctva živiace sa mŕtvymi telami v danom členskom štáte vrátane vysvetlenia, prečo je potrebné takéto druhy kŕmiť materiálom kategórie 1 namiesto materiálu kategórie 2 alebo kategórie 3;

b) objasnenie opatrení, ktoré sa prijmú s cieľom zabezpečiť súlad s ods. 1.

Oddiel 3

Kŕmenie voľne žijúcich zvierat mimo kŕmnych zariadení

Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 zahŕňajúceho celé telá alebo časti uhynutých zvierat, ktoré obsahujú špecifikované rizikové materiály, mimo kŕmnych zariadení, ak je to vhodné bez predchádzajúceho zberu uhynutých zvierat, a to na účely kŕmenia voľne žijúcich zvierat uvedených v ods. 1 písm. a) oddielu 2 za týchto podmienok:

1. Príslušný orgán musí byť na základe posúdenia špecifickej situácie týkajúcej sa príslušných druhov a ich prirodzeného prostredia presvedčený, že ochrana daných druhov sa bude zlepšovať.

2. Príslušný orgán musí v povolení označiť chovy alebo stáda v rámci geograficky vymedzenej kŕmnej oblasti za týchto podmienok:

a) Kŕmna oblasť nesmie rozlohou zasahovať do oblastí, v ktorých sa vykonáva intenzívny chov zvierat.

b) Hospodárske zvieratá v chovoch alebo stádach v kŕmnej oblasti musia byť pod pravidelným dohľadom úradného veterinárneho lekára, ktorý sleduje prevalenciu TSE a nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá.

c) Kŕmenie sa musí okamžite pozastaviť v prípade:

i) podozrenia na šírenie TSE v chove alebo stáde alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť;

ii) podozrenia na prepuknutie vážnej nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá v chove alebo stáde alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť; alebo

iii) nedodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

d) Príslušný orgán musí v povolení uviesť:

i) vhodné opatrenia na prevenciu prenosu TSE a prenosných nákaz z mŕtvych zvierat na ľudí alebo iné zvieratá, ako sú opatrenia zamerané na návyky kŕmenia druhov, ktoré sa majú chrániť, obmedzenia sezónneho kŕmenia, obmedzenia premiestňovania hospodárskych zvierat a iné opatrenia zamerané na kontrolu možných rizík prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá, ako sú opatrenia súvisiace s druhmi nachádzajúcimi sa v kŕmnej oblasti, v prípade ktorých sa na kŕmenie nepoužívajú vedľajšie živočíšne produkty;

ii) povinnosti osôb alebo subjektov v kŕmnej oblasti, ktoré pomáhajú pri kŕmení alebo sú zodpovedné za hospodárske zvieratá, v súvislosti s opatreniami uvedenými v bode i);

iii) podmienky uloženia pokút uvedených v článku 53 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sa vzťahujú na porušenie opatrení uvedených v bode i) osobami alebo subjektmi uvedenými v bode ii) tohto písm. d).

e) Ak sa kŕmenie vykonáva bez predchádzajúceho zberu mŕtvych zvierat, musí sa vykonať odhad pravdepodobnej miery úhynu hospodárskych zvierat v kŕmnej oblasti a pravdepodobných požiadaviek na kŕmenie voľne žijúcich zvierat ako základ pre posúdenie potenciálnych rizík prenosu nákazy.

Oddiel 4

Kŕmenie zvierat v ZOO materiálom kategórie 1

Príslušný orgán môže povoliť používanie materiálu kategórie 1 pozostávajúceho z celých tiel alebo častí uhynutých zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál a používanie materiálu získaného zo zvierat v zoologických záhradách na kŕmenie zvierat v zoologických záhradách za týchto podmienok:

a) Príslušný orgán musel udeliť povolenie prevádzkovateľovi zodpovednému za kŕmenie. Príslušný orgán udeľuje takéto povolenia za predpokladu, že:

i) kŕmenie sa neuplatňuje ako alternatívny spôsob odstraňovania špecifikovaných rizikových materiálov alebo odstraňovania uhynutej populácie prežúvavcov, ktoré obsahujú takýto materiál predstavujúci riziko TSE;

ii) keď sa používa materiál kategórie 1 pozostávajúci z celých tiel alebo častí mŕtvych zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál, ktorý je získaný z hovädzieho dobytka, je zavedený vhodný systém dohľadu nad TSE, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 999/2001, ktorý zahŕňa pravidelné testovanie vzoriek na TSE.

b) Povolenie udelené príslušným orgánom sa musí okamžite pozastaviť v prípade:

i) podozrenia na šírenie TSE alebo jeho potvrdenia dovtedy, kým sa riziko nebude môcť vylúčiť; alebo

ii) nedodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

c) Prevádzkovateľ zodpovedný za kŕmenie:

i) skladuje materiál, ktorý sa má použiť na kŕmenie, a vykonáva kŕmenie v uzatvorenom a oplotenom priestore, aby sa zabezpečilo, že k materiálu určenému na kŕmenie nebude mať prístup žiaden mäsožravec/zviera radu carnivorous okrem zvierat žijúcich v zoologických záhradách, pre ktoré bolo udelené povolenie;

ii) zabezpečuje, aby do programu monitorovania TSE vykonávaného v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 a prípadne v súlade s rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) druhým pododsekom uvedeného nariadenia boli zahrnuté prežúvavce určené na kŕmenie.

iii) uchováva záznamy aspoň o počte, povahe, odhadovanej hmotnosti a pôvode tiel zvierat používaných na kŕmenie, o výsledkoch testov na TSE a o dátume kŕmenia.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ ZBERU A ODSTRAŇOVANIA

Oddiel 1

Osobitné pravidlá odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov

1. Ak príslušný orgán povolí odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov na mieste v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009, môže sa takéto odstránenie vykonať:

a) spálením alebo zakopaním v priestoroch, odkiaľ živočíšne produkty pochádzajú;

b) na schválenej skládke alebo

c) spálením alebo zakopaním na mieste, na ktorom je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné zdravie, ako aj pre životné prostredie, za predpokladu, že takéto miesto sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti, ktorá umožní príslušnému orgánu zabezpečiť ochranu pred ohrozením zdravia zvierat a verejného zdravia, ako aj životného prostredia.

2. Spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov na miestach uvedených v článku 19 ods. 1 písm. b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že uvedené produkty sa spaľujú:

a) na vhodne vybudovanom spálenisku a vedľajšie živočíšne produkty sú spálené na popol;

b) bez ohrozovania zdravia ľudí;

c) bez toho, aby sa použili postupy alebo metódy, ktoré môžu škodiť životnému prostrediu, najmä v prípade, že by mohli viesť k ohrozeniu vody, vzduchu, pôdy a rastlín a zvierat, alebo spôsobujú hluk alebo zápach;

d) za podmienok, ktorými sa zabezpečuje, aby sa všetok výsledný popol odstraňoval zakopaním na schválenej skládke.

3. Zakopávanie vedľajších živočíšnych produktov na miestach uvedených v článku 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že uvedené produkty sa zakopávajú:

a) takým spôsobom, aby sa k nim zamedzil prístup mäsožravcom/zvieratám radu carnivorous a všežravcom/zvieratám radu omnivorous;

b) na schválenej skládke alebo na inom mieste bez ohrozenia ľudského zdravia použitím postupov alebo metód, ktoré neškodia životnému prostrediu, najmä preto, že nepredstavujú riziko pre vodu, vzduch, pôdu a rastliny a zvieratá, alebo nespôsobujú hluk ani zápach.

4. V prípade odstraňovania v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a), b), c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa premiestňovanie vedľajších živočíšnych produktov z miesta ich pôvodu na miesto odstraňovania musí vykonávať za týchto podmienok:

a) vedľajšie živočíšne produkty sú prepravované v bezpečných nepriepustných kontajneroch alebo dopravných prostriedkoch;

b) v prípade potreby príslušný orgán vykonáva dozor nad nakládkou a vykládkou vedľajších živočíšnych produktov;

c) kolesá vozidiel sa pri odchode z miesta pôvodu vydezinfikujú;

d) kontajnery a vozidlá používané na prepravu vedľajších živočíšnych produktov sa po vykládke vedľajších živočíšnych produktov dôkladne vyčistia a vydezinfikujú; a

e) v prípade potreby sa zabezpečí vhodný sprievod vozidiel, kontrola nepriepustnosti a dvojité prikrytie.

Oddiel 2

Spaľovanie a zakopávanie vedľajších živočíšnych produktov vo vzdialených oblastiach

Maximálny percentuálny podiel uvedený v článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 nepresiahne:

a) 10 % populácie hovädzieho dobytka v príslušnom členskom štáte;

b) 25 % populácie oviec a kôz v príslušnom členskom štáte;

c) 10 % populácie ošípaných v príslušnom členskom štáte a

d) percentuálny podiel populácie iných druhov, ktorý určuje príslušný orgán na základe posúdenia možných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré vznikajú pri odstraňovaní zvierat uvedených druhov spaľovaním alebo zakopávaním na mieste.

Oddiel 3

Spaľovanie a zakopávanie včiel a vedľajších včelárskych produktov

V prípade včiel a vedľajších včelárskych produktov môže príslušný orgán povoliť odstraňovanie spaľovaním alebo zakopávaním na mieste, ako sa uvádza v článku 19 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 za predpokladu, že sa prijmú všetky potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby spaľovanie ani zakopávanie neohrozovalo zdravie zvierat a ľudí ani životné prostredie.

KAPITOLA IV

ODSTRAŇOVANIE INÝMI SPÔSOBMI

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 môžu členské štáty povoliť zber, prepravu a odstraňovanie materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. f) uvedeného nariadenia inými spôsobmi ako je spaľovanie alebo zakopávanie na mieste za predpokladu, že:

a) objem materiálov nepresahuje 20 kg za týždeň z prevádzkarne alebo zo závodu, kde sa materiály zbierajú, bez ohľadu na druh pôvodu uvedených materiálov;

b) materiály sa zbierajú, prepravujú a odstraňujú spôsobom, ktorý zabraňuje prenášaniu neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

c) príslušný orgán vykonáva pravidelné kontroly vrátane kontrol záznamov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia v prevádzkarňach alebo závodoch, v ktorých sa materiály zbierajú, čím sa zabezpečuje súlad s ustanoveniami tohto oddielu.

▼M9 —————

▼B
PRÍLOHA VII

ŠTANDARDNÁ FORMA ŽIADOSTÍ O ALTERNATÍVNE METÓDY

KAPITOLA I

Jazykový režim

1. Žiadosti o povolenie alternatívnej metódy používania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov alebo ich odstraňovania, ako sa uvádza v článku 20 nariadenia (ES) č. 1069/2009 (žiadosti), sa predkladajú v jednom z úradných jazykov Európskej únie, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia č. 1 z roku 1958.

2. Zainteresované strany, ktoré predkladajú takéto žiadosti v inom jazyku ako v angličtine, pred posúdením validujú úradný preklad svojej žiadosti, ktorý poskytuje EFSA.

Obdobie uvedené v článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č.1069/2009 za začína až vtedy, keď zainteresovaná strana zvaliduje úradný preklad žiadosti.

KAPITOLA II

Obsah žiadostí

▼M1

1. Žiadosti obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby EFSA mohol posúdiť bezpečnosť alternatívnej metódy, a to najmä opis:

 kategórií vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa má alternatívna metóda vzťahovať,

 celého procesu,

 biologických nebezpečenstiev pre zdravie ľudí a zvierat, ktoré metóda zahŕňa, a

 stupňa zníženia rizika, ktorý sa má procesom dosiahnuť.

2. Okrem toho sa v žiadosti uvedenej v odseku 1:

a) uvádzajú uplatniteľné body v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009 vrátane fyzikálneho stavu uvedených materiálov a podľa potreby akúkoľvek predprípravu, ktorej boli uvedené materiály podrobené, ako aj všetky materiály okrem vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sa majú v procese použiť;

b) zahŕňa plán HACCP a vývojový diagram, v ktorom sa jasne uvádzajú jednotlivé kroky v procese, identifikujú parametre, ktoré sú dôležité pre inaktiváciu príslušných patogénov, ako sú teplota, tlak, čas expozície, úprava hodnoty pH a veľkosti častíc, a ktorý je doplnený kartami technických údajov o zariadení použitom počas procesu;

c) identifikujú a charakterizujú biologické nebezpečenstvá pre zdravie ľudí a zvierat, ktoré predstavujú kategórie vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa má vzťahovať metóda;

d) poukazuje na skutočnosť, že najodolnejšie biologické nebezpečenstvá spojené s kategóriou materiálov, ktoré sa majú spracovať, sú znížené vo všetkých produktoch vzniknutých počas procesu vrátane odpadovej vody, a to aspoň na stupeň dosiahnutý spracovateľskými normami stanovenými v tomto nariadení pre tú istú kategóriu vedľajších živočíšnych produktov. Stupeň zníženia rizika sa musí určiť validovanými priamymi meraniami, pokiaľ nie je prijateľné modelovanie alebo porovnávanie s inými procesmi.

3. Validované priame merania uvedené v ods. 2 písm. d) znamenajú:

a) meranie zníženia životaschopnosti/infekčnosti: vnútorných indikačných organizmov počas procesu, v ktorom je indikátor:

 trvale prítomný v surovine vo veľkých množstvách,

 nemenej odolný voči smrteľným aspektom procesu ošetrenia, ale ani podstatne odolnejší ako patogény, pre ktoré sa používa ako prostriedok na monitorovanie,

 pomerne jednoducho vyčísliteľný a dá sa pomerne jednoducho zistiť a potvrdiť; alebo

b) používanie dobre určeného testovacieho organizmu alebo vírusu, ktorý bol zavedený vo vhodnom testovacom prostredí do východiskového materiálu.

Ak ošetrenie pozostáva z niekoľkých krokov, musí sa vykonať posúdenie toho, do akej miery jednotlivé kroky na zníženie titra pôsobia aditívne alebo otázky, či počiatočné kroky v procese môžu ohroziť účinnosť krokov po nich nasledujúcich;

c) sprostredkovanie kompletných výsledkov prostredníctvom:

i) podrobného opisu použitej metodiky;

ii) opisu povahy vzoriek, ktoré boli podrobené analýze;

iii) preukázania reprezentatívnosti počtu analyzovaných vzoriek;

iv) odôvodnenia počtu vykonaných testov a výberu bodov merania;

v) uvedenia citlivosti a špecifickosti použitých detekčných metód;

vi) poskytovania údajov o opakovateľnosti a štatistickej variabilite meraní uskutočnených počas pokusov;

vii) odôvodnenia významu náhrad priónov, ak sa použili;

viii) preukázaním skutočnosti, že ak sa pri absencii priamych meraní použijú modely a porovnania s inými procesmi, faktory vedúce k zníženiu rizika sú dobre známe a model zníženia rizika je riadne určený;

ix) poskytnutím údajov o priamych meraniach všetkých faktorov v celom procese vedúcich k zníženiu rizika, ktorými sa preukáže homogénna aplikácia týchto faktorov v celej ošetrenej dávke.

4. Plán HACCP uvedený v odseku 2 písm. b) sa musí zakladať na kľúčových parametroch, ktoré slúžia na zníženie rizika, konkrétne:

 teplota,

 tlak,

 čas a

 mikrobiologické kritériá.

Kľúčové limity uvedené v pláne HACCP sa musia vymedziť na základe výsledkov pokusnej validácie a/alebo poskytnutého modelu.

Ak úspešné fungovanie procesu možno preukázať iba odkazom na technické parametre, ktoré sa špecificky viažu na zariadenie používané v procese, musí plán HACCP zahŕňať aj technické limity, ktoré treba dodržať, najmä spotrebu energie, počet zdvihov čerpadla a dávku chemikálií.

Je nutné informovať o kritických a technických parametroch, ktoré sa majú sledovať a zapisovať buď neprerušene, alebo po vymedzených intervaloch, a o metódach použitých na meranie a monitorovanie.

Musí sa zohľadniť variabilita parametrov za typických podmienok produkcie.

Plán HACCP musí odrážať normálne a abnormálne/mimoriadne prevádzkové podmienky vrátane zlyhania procesu a musia sa uviesť možné nápravné opatrenia, ktoré sa majú aplikovať v prípade abnormálnych/mimoriadnych prevádzkových podmienok.

5. Žiadosti obsahujú takisto dostatočné informácie o:

a) rizikách spojených so vzájomne závislými procesmi a najmä o výsledku hodnotenia možných nepriamych vplyvov, ktoré môžu:

i) ovplyvniť úroveň zníženia rizika konkrétneho procesu;

ii) súvisieť s prepravou či skladovaním akýchkoľvek produktov generovaných počas procesu a s bezpečným odstraňovaním takýchto produktov vrátane odpadovej vody.

b) riziká spojené s plánovaným konečným použitím produktov, konkrétne:

i) plánované konečné použitie akýchkoľvek produktov generovaných počas procesu sa musí špecifikovať;

ii) pravdepodobné riziká pre zdravie ľudí a zvierat a možné vplyvy na životné prostredie sa musia posúdiť na základe zníženia rizika odhadnutého v súlade s bodom 2 písm. d).

6. Žiadosti sa predkladajú spolu s listinným dôkazom, konkrétne ide o túto dokumentáciu:

a) vývojový diagram, na ktorom je znázornené fungovanie procesu;

b) dôkazy uvedené v bode 2 písm. d), ako aj dôkazy na podloženie informácií poskytnutých v žiadosti, ako sa uvádza v bode 2.

7. Žiadosti obsahujú kontaktnú adresu zainteresovanej strany, ktorá zahŕňa meno a úplnú adresu, telefónne a/alebo faxové číslo a/alebo e-mailovú adresu konkrétnej osoby, ktorá vystupuje ako zainteresovaná strana alebo v mene zainteresovanej strany.

▼B
PRÍLOHA VIII

ZBER, PREPRAVA A VYSLEDOVATEĽNOSŤ

KAPITOLA I

ZBER A PREPRAVA

Oddiel 1

Vozidlá a kontajnery

1. Od počiatočného bodu vo výrobnom reťazci uvedenom v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty musia zbierať a prepravovať v zapečatených nových baleniach alebo zakrytých nepriepustných kontajneroch alebo vozidlách.

2. Vozidlá a kontajnery na opätovné použitie a všetky časti zariadení alebo prístrojov, ktoré možno opätovne použiť a ktoré dochádzajú do kontaktu s inými vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi ako sú tie, ktoré sa umiestňujú na trh v súlade s nariadením (ES) č. 767/2009 a ktoré sa skladujú a prepravujú v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 183/2005, sa musia udržiavať čisté.

Najmä v prípade, že nie sú určené na prepravu konkrétnych vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov spôsobom, ktorým sa zabráni krížovej kontaminácii, musia byť:

a) pred použitím čisté a suché a

b) po každom použití vyčistené a/alebo vydezinfikované tak, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.

3. Kontajnery na opätovné použitie musia byť vyhradené na prepravu konkrétneho vedľajšieho živočíšneho produktu alebo odvodeného produktu v rozsahu potrebnom na zabránenie krížovej kontaminácii.

Ak to však príslušný orgán povolí, môžu sa kontajnery na opätovné použitie používať:

a) na prepravu rôznych vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov za predpokladu, že sa medzi rôznymi použitiami vyčistia a vydezinfikujú tak, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii;

b) na prepravu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 po použití na prepravu produktov určených na ľudskú spotrebu za podmienok, ktorými sa zabráni krížovej kontaminácii.

4. Obalový materiál sa musí odstrániť spaľovaním alebo iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi Únie.

Oddiel 2

Teplotné podmienky

1. Preprava vedľajších živočíšnych produktov určených na výrobu kŕmnej suroviny alebo surového krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí vykonávať pri vhodnej teplote, v prípade vedľajších živočíšnych produktov z mäsa a mäsových produktov, ktoré sú určené na iné účely ako na ľudskú spotrebu, pri maximálnej teplote 7 °C, pokiaľ sa nepoužívajú na kŕmenie v súlade s kapitolou I prílohy II s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku pre zdravie zvierat alebo verejné zdravie.

2. Nespracovaný materiál kategórie 3 určený na výrobu kŕmnej suroviny alebo krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí skladovať a prepravovať chladený, mrazený alebo silážovaný, pokiaľ:

a) nebude spracovaný do 24 hodín po zbere alebo po ukončení skladovania v chladenej alebo mrazenej forme, ak sa následná preprava vykonáva v dopravnom prostriedku, v ktorom sa udržiava skladovacia teplota;

b) sa v prípade mlieka, mliečnych výrobkov alebo produktov získaných z mlieka, ktoré nepodstúpili žiadne z ošetrení uvedených v časti I oddielu 4 kapitoly II prílohy X, neprepravuje chladený alebo v izolovaných kontajneroch, pokiaľ v dôsledku vlastností materiálu nie je možné riziko zmierňovať inými opatreniami.

3. Konštrukcia vozidiel používaných na mraziarenskú dopravu musí zabezpečiť zachovanie vhodnej teploty počas celej prepravy a umožniť monitorovanie teploty.

Oddiel 3

Výnimka vzťahujúca sa na zber a prepravu materiálu kategórie 3 obsahujúceho mlieko, mliečne výrobky a produkty získané z mlieka

Oddiel 1 sa neuplatňuje na zber a prepravu materiálu kategórie 3, ktorý obsahuje mlieko a produkty získané z mlieka prevádzkarmi v prevádzkarňach na spracovanie mlieka, ktoré boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a v ktorých sa prijímajú produkty, ktoré predtým dodali a ktoré sa k nim vrátili, najmä od zákazníkov.

Oddiel 4

Výnimka vzťahujúca sa na prepravu hnoja

Odchylne od oddielu 1 môže príslušný orgán schváliť zber a prepravu hnoja prepravovaného medzi doma miestami nachádzajúcimi sa v tom istom poľnohospodárskom podniku alebo medzi poľnohospodármi a používateľmi v tom istom členskom štáte za podmienok, ktorými sa zabezpečí prevencia pred neprijateľnými rizikami pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

KAPITOLA II

IDENTIFIKÁCIA

1. Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby:

a) zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov boli identifikovateľné a držané oddelene a aby boli identifikovateľné počas zberu na mieste, odkiaľ vedľajšie živočíšne produkty pochádzajú, aj počas prepravy;

b) sa látka na označovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov osobitnej kategórie používala len pre kategóriu, v prípade ktorej sa jej použitie vyžaduje v zmysle tohto nariadenia alebo stanovuje podľa bodu 4;

c) sa zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov odosielali z jedného členského štátu do iného členského štátu v balení, kontajneroch alebo vozidlách, ktoré sú prioritne označené farebným označením, ktoré je aspoň počas doby prepravy nezmazateľné a zahŕňa informácie uvedené v tomto nariadení. Uvedené označenie sa nachádza na povrchu alebo na časti povrchu balenia, kontajnera alebo vozidla, alebo na etikete alebo symbole, ktorý sa na ne aplikuje takto:

i) v prípade materiálov kategórie 1 čiernou farbou;

ii) v prípade materiálov kategórie 2 (s výnimkou hnoja a obsahu zažívacieho traktu) žltou farbou;

iii) v prípade materiálov kategórie 3 zelenou farbou s vysokým obsahom modrej, aby sa zabezpečilo jej jasné odlíšenie od ostatných farieb;

iv) v prípade dovezených zásielok farbou uvedenou pre príslušný materiál v bodoch i), ii) a iii) od momentu, ako zásielka prejde hraničnou inšpekčnou stanicou v mieste prvého vstupu do Únie.

2. Počas prepravy a skladovania musí etiketa umiestnená na obale, kontajneri alebo vozidle:

a) jasne uvádzať kategóriu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a

b) obsahovať tieto slová, ktoré sú zrozumiteľne a čitateľne uvedené na balení, kontajneri alebo na vozidle:

i) v prípade materiálu kategórie 3 slová „neurčené na ľudskú spotrebu“;

ii) v prípade materiálu kategórie 2 (okrem hnoja a obsahu tráviaceho traktu) a odvodených produktov z materiálu kategórie 2 slová „neurčené na živočíšnu spotrebu“; ak je však materiál kategórie 2 určený na kŕmenie zvierat uvedených v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 za podmienok stanovených v súlade s uvedeným článkom, etiketa musí namiesto toho uvádzať „na kŕmenie …“ s doplneným názvom konkrétneho druhu zvierat, na kŕmenie ktorých je materiál určený;

iii) v prípade materiálu kategórie 1 a produktov získaných z materiálu kategórie 1, ak sú produkty určené na

 odstránenie, slová „len na odstránenie“;

 výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, slová „len na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá“;

 výrobu odvodených produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 1069/2009, slová „len na výrobu odvodených produktov. Neurčené na ľudskú ani živočíšnu spotrebu ani na pridávanie do pôdy“;

iv) v prípade mlieka, mliečnych výrobkov, produktov získaných z mlieka, mledziva a výrobkov z mledziva slová „neurčené na ľudskú spotrebu“;

v) v prípade želatíny vyrobenej z materiálu kategórie 3 slová „želatína vhodná na živočíšnu spotrebu“;

vi) v prípade kolagénu vyrobeného z materiálu kategórie 3 slová „kolagén vhodný na živočíšnu spotrebu“;

vii) v prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá slová „len ako krmivo pre spoločenské zvieratá“;

viii) v prípade rýb a produktov získaných z rýb, ktoré sú určené na krmivo pre ryby a ktoré sú pred distribúciou ošetrené a zabalené, názov a adresa výrobnej prevádzkarne ich pôvodu, ktorá je na označení uvedená zrozumiteľne a čitateľne, a

 v prípade rybej múčky z voľne žijúcich rýb slová „obsahuje len rybiu múčku z voľne žijúcich rýb – môže sa použiť na kŕmenie všetkých druhov rýb z hospodárskych chovov“;

 v prípade rybej múčky z rýb z hospodárskych chovov slová „obsahuje len rybiu múčku z rýb z hospodárskych chovov druhu […] – môže sa použiť len na kŕmenie ostatných druhov rýb z hospodárskych chovov“;

 v prípade rybej múčky z voľne žijúcich rýb a rýb z hospodárskych chovov slová „obsahuje rybiu múčku z voľne žijúcich a rýb z hospodárskych chovov druhu […] – môže sa použiť len na kŕmenie ostatných druhov rýb z hospodárskych chovov“;

ix) v prípade krvných produktov z koňovitých (Equidae) na iné účely ako na použitie v krmive, slová „krv a krvné produkty z koňovitých (Equidae). Neurčené na ľudskú spotrebu“;

x) v prípade rohov, kopýt a iných materiálov na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy uvedených v oddiele 12 kapitoly II prílohy XIV slová „neurčené ne ľudskú spotrebu“;

xi) v prípade organických hnojív a zúrodňovačov pôdy slová „organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy/nedávať spásať hospodárskym zvieratám a nepoužívať plodiny ako rastlinné krmivá aspoň počas 21 dní po aplikácii“;

xii) v prípade materiálu používaného na kŕmenie v súlade s oddielom 1 kapitoly II prílohy VI meno a adresa zberného strediska a označenie „neurčené na ľudskú spotrebu“;

xiii) v prípade hnoja a obsahu tráviaceho traktu slovo „hnoj“;

xiv) v prípade medziproduktov na vonkajšom balení slová „určené len na lieky/veterinárne lieky/zdravotnícke pomôcky/aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky/zdravotnícke pomôcky na diagnostiku in vitro/ laboratórne činidlá“;

xv) v prípade vzoriek určených na výskum a diagnostiku slová „na výskumné a diagnostické účely“ namiesto etikety s textom stanovenej v písm. a);

xvi) v prípade obchodných vzoriek slová „obchodná vzorka neurčená na ľudskú spotrebu“ namiesto etikety s textom stanovenej v písm. a);

▼M1

xvii) v prípade exemplárov určených na výstavy slová „exemplár určený na výstavy, nie na ľudskú spotrebu“ namiesto etikety s textom stanoveným v písm. a);

xviii) v prípade rybacieho oleja na výrobu liekov uvedeného v kapitole XIII prílohy XIII slová „rybací olej na výrobu liekov“ namiesto textu na etikete stanoveného v písm. a);

▼M4

xix) v prípade hnoja, ktorý bol ošetrený vápnom podľa prílohy IV kapitoly IV oddielu 2 bodu I, slová „zmes hnoja a vápna“;

xx) v prípade spracovaného hnoja, ktorý bol ošetrený podľa prílohy XI kapitoly I oddielu 2 písm. b) a c), slová „spracovaný hnoj“;

▼B

c) Etiketa uvedená v písm. b) bode xi) sa však nevyžaduje v prípade týchto organických hnojív a zúrodňovačov pôdy:

i) v predajných baleniach, ktorých hmotnosť nepresahuje 50 kg, na použitie určené konečnému spotrebiteľovi alebo

ii) vo veľkých vreciach s hmotnosťou, ktorá nepresahuje 1 000 kg, za predpokladu, že:

 sú schválené príslušným orgánom členského štátu, ak saorganické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy má pridávať do pôdy;

 na ich baleniach alebo vreciach je uvedené, že nie sú určené napridávanie do pôdy, ku ktorej majú hospodárske zvieratá prístup.

3. Členské štáty môžu zaviesť systémy alebo stanoviť pravidlá pre farebné označovanie obalov, kontajnerov alebo dopravných prostriedkov používaných na prepravu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, za predpokladu, že sa tieto systémy či pravidlá nebudú prekrývať so systémom farebného označovania stanoveným v ods. 1 písm. c).

4. Členské štáty môžu zaviesť systémy alebo stanoviť pravidlá pre označovanie vedľajších živočíšnych produktov, ktoré pochádzajú z ich územia a zostávajú na ňom, za predpokladu, že tieto systémy či pravidlá nebudú v rozpore s požiadavkami na označovanie stanovenými pre odvodené produkty v kapitole V tejto prílohy.

5. Odchylne od ods. 3 a 4 členské štáty môžu používať systémy či pravidlá uvedené v týchto odsekoch pre vedľajšie živočíšne produkty, ktoré pochádzajú z ich územia, no ktoré nemajú zostať na ich území, ak s tým daný členský štát alebo tretia krajina určenia vyjadrí súhlas.

6. Avšak:

a) ods. 1 a 2 tejto kapitoly sa neuplatňujú na identifikáciu materiálu kategórie 3, ktorý obsahuje mlieko, mliečne výrobky a produkty získané z mlieka prevádzkarmi v prevádzkarňach na spracovanie mlieka schválených v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré prijímajú produkty, ktoré predtým dodali a boli im vrátené najmä od ich zákazníkov;

b) príslušný orgán môže schváliť identifikáciu hnoja, ktorý sa prepravuje medzi dvoma miestami v tom istom poľnohospodárskom podniku alebo medzi poľnohospodárskymi podnikmi a používateľmi, ktorí sa nachádzajú v tom istom členskom štáte, iným spôsobom, odchylne od ods. 1 a 2;

c) kŕmne zmesi vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré boli vyrobené z vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a ktoré sú zabalené a umiestnené na trh ako krmivo v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 767/2009, nemusia byť identifikované v súlade s ods. 1 a nemusia byť označené v súlade s ods. 2.

KAPITOLA III

OBCHODNÉ DOKLADY A ZDRAVOTNÉ OSVEDČENIA

1. Počas prepravy musí vyť k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom priložený obchodný doklad v súlade so vzorom stanoveným v tejto kapitole alebo, ak sa to vyžaduje v tomto nariadení, zdravotné osvedčene.

Takýto doklad alebo osvedčenie však nie sú potrebné za predpokladu, že:

a) odvodené produkty získané z materiálu kategórie 3 a organické hnojivá a zúrodňovače pôdy dodávajú v rámci toho istého členského štátu maloobchodníci iným konečným používateľom ako sú prevádzkovatelia podnikov;

b) mlieko, mliečne výrobky a produkty získané z mlieka, ktoré sú materiálmi kategórie 3, sú zozbierané a vrátené prevádzkovateľom prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktoré boli schválené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004, ak uvedení prevádzkovatelia dostávajú produkty najmä od svojich zákazníkov, ktorým ich predtým dodali;

c) kŕmne zmesi vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré boli vyrobené z vedľajších živočíšnych produktov alebo z odvodených produktov, sa umiestňujú na trh zabalené a označené v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 767/2009.

2. Obchodný doklad musí byť vyhotovený aspoň trojmo (v jednom origináli a dvoch kópiách). Originál musí sprevádzať zásielku na jej konečné miesto určenia. Príjemca ho musí uschovať. Jednu kópiu si uschová výrobca a druhú dopravca.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa predložil dôkaz o príchode zásielok prostredníctvom systému TRACES alebo štvrtej kópie obchodného dokladu, ktorú zašle príjemca nazad výrobcovi.

3. Zdravotné osvedčenia musia byť vydané a podpísané príslušným orgánom.

4. K vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom je od počiatočného bodu vo výrobnom reťazci uvedenom v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 počas prepravy v rámci Únie priložený obchodný doklad v súlade so vzorom stanoveným v zmysle ods. 6.

Okrem povolenia zasielať informácie pomocou alternatívneho systému uvedeného v druhom pododseku článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009 však príslušný orgán môže povoliť, aby k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom, ktoré sa prepravujú na jeho území, bol priložený:

a) iný obchodný doklad v papierovej alebo elektronickej forme za predpokladu, že takýto obchodný doklad obsahuje informácie uvedené v písm. f) poznámok v odseku 6 tejto kapitoly;

b) obchodný doklad, v ktorom je množstvo materiálu vyjadrené v hmotnosti alebo objeme materiálu alebo v počte balení.

5. Záznamy a súvisiace obchodné dokumenty alebo zdravotné osvedčenia sa uschovávajú aspoň počas dvoch rokov na účely predloženia príslušnému orgánu.

6. Vzorový obchodný doklad

Poznámky

a) Obchodný doklad sa vyhotovuje podľa formátu vzoru uvedeného v tejto kapitole.

Obsahuje potvrdenia v číselnom poradí, ako sa uvádza vo vzore, ktoré sú potrebné na prepravu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov.

b) Obchodný doklad sa podľa potreby vyhotovuje v jednom z úradných jazykov členského štátu pôvodu a členského štátu miesta určenia.

Možno ho však vyhotoviť aj v iných úradných jazykoch Únie, ak sa k nemu priloží úradný preklad, alebo ak s tým vopred súhlasí príslušný orgán členského štátu miesta určenia.

c) Originál každého obchodného dokladu pozostáva z jedného listu papiera, jeho obidvoch strán, alebo v prípade, že sa vyžaduje viac textu, musí mať takú formu, aby všetky požadované listy papiera boli preukázateľnou súčasťou integrovaného a neoddeliteľného celku.

d) Ak sa z dôvodu identifikácie položiek zásielky priložia k obchodnému dokladu ďalšie listy papiera, pokladajú sa tiež za súčasť originálneho dokladu na základe podpisu osoby zodpovednej za zásielku, ktorý sa umiestni na každej strane.

e) Ak obchodný doklad s pridanými listami papiera podľa písm. d) pozostáva z viac ako jednej strany, každá strana sa v dolnej časti očísluje – (číslo strany) z (celkového počtu strán) – a v hornej časti strany sa uvedie číslo kódu dokladu určené zodpovednou osobou.

f) Originál obchodného dokladu musí vyhotoviť a podpísať zodpovedná osoba.

V obchodnom doklade sa musí uvádzať:

i) deň prevzatia materiálu z priestorov,

ii) opis materiálu vrátane

 identifikácie materiálu podľa jednej z kategórií uvedených v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009,

 druhov zvierat a špecifického odkazu na uplatniteľný bod článku 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009 týkajúci sa materiálu kategórie 3 a produktov získaných z nich, ktoré sú určené na kŕmenie, a

 ak je to vhodné, číslo štítka na uchu zvieraťa;

iii) množstvo materiálu vyjadrené objemom, hmotnosťou alebo počtom balení;

iv) miesto pôvodu materiálu, z ktorého je materiál odoslaný;

v) meno a adresa prepravcu materiálu;

vi) meno a adresa príjemcu a prípadne jeho číslo schválenia alebo registračné číslo, ktoré boli vydané v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo nariadení (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 alebo č. 183/2005;

vii) prípadne číslo schválenia alebo registračné číslo prevádzkarne alebo závodu pôvodu, ktoré bolo vydané v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo nariadení (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 alebo č. 183/2005, a povaha a metódy ošetrenia.

g) Podpis zodpovednej osoby musí mať inú farbu, ako je farba tlače.

h) Referenčné číslo dokumentu a miestne referenčné číslo sa pre tú istú zásielku vydávajú len raz.

▼M3

Obchodný doklad

na účely prepravy vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 v rámci Európskej únie

image

image

▼B

KAPITOLA IV

ZÁZNAMY

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

1. Záznamy uvedené v článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov okrem kŕmnych zmesí vymedzených v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009, ktoré boli vyprodukované z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 767/2009, obsahujú:

a) opis:

i) živočíšneho druhu pre materiály kategórie 3 a produkty z nich získané, určené na použitie ako kŕmna surovina, a v prípade potreby, pokiaľ ide o celé jatočné telá a hlavy, číslo štítka na uchu zvieraťa,

ii) množstva materiálu;

b) v prípade záznamov vedených akoukoľvek osobou expedujúcou vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tieto informácie:

i) deň prevzatia materiálu z priestorov;

ii) názov a adresu prepravcu a príjemcu a v prípade potreby ich schvaľovacie a registračné číslo;

c) v prípade záznamov vedených akoukoľvek osobou prepravujúcou vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tieto informácie:

i) deň prevzatia materiálu z priestorov;

ii) miesto pôvodu materiálu, z ktorého je materiál vyexpedovaný;

iii) názov a adresu príjemcu a poprípade číslo jeho schvaľovacie alebo registračné číslo;

d) v prípade záznamov vedených akoukoľvek osobou prijímajúcou vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tieto informácie:

i) dátum prevzatia materiálu;

ii) miesto pôvodu materiálu, z ktorého je materiál vyexpedovaný;

iii) názov a adresu prepravcu.

2. Odchylne od bodu 1 tohto oddielu prevádzkovatelia nemusia viesť oddelené záznamy o údajoch uvedených v ods. 1 písm. a), písm. b) bode i), písm. c) bode i) a iii) a písm. d) bode ii) a iii), ak uchovávajú kópiu obchodného dokladu stanoveného v kapitole III pre každú zásielku a tieto informácie sprístupnia spolu s ostatnými informáciami požadovanými v bode 1 tohto oddielu.

3. Prevádzkovatelia spaľovní a spoluspaľovní vedú záznamy o množstvách, kategórii spálených resp. spoluspálených vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a o dátume, kedy sa spálenie resp. spoluspálenie vykonalo.

Oddiel 2

Dodatočné požiadavky v prípade použitia na osobitné kŕmne účely

Ak sa vedľajšie živočíšne produkty použijú na špeciálne kŕmne účely v súlade s prílohou VI kapitolou II, prevádzkovatelia vedú okrem záznamov požadovaných v súlade s oddielom 1 tieto záznamy týkajúce sa príslušného materiálu:

1. v prípade konečných používateľov použité množstvo, zvieratá, ktoré ním majú byť kŕmené, a dátum použitia;

2. v prípade zberných stredísk:

i) množstvo, s ktorým sa manipulovalo alebo ktoré bolo ošetrené v súlade s prílohou VI kapitolou I oddielom 1 ods. 4;

ii) názov a adresa každého konečného používateľa používajúceho príslušný materiál;

iii) priestory, do ktorých sa materiál dostane na účely využitia;

iv) vyexpedované množstvo a

v) dátum, kedy bol materiál vyexpedovaný.

Oddiel 3

Požiadavky platné v prípade určitých zvierat chovaných na kožušinu

Prevádzkovateľ chovu uvedeného v prílohe II kapitole I vedie záznamy aspoň o:

a) počte kožušín a jatočných tiel zvierat kŕmených materiálmi pochádzajúcimi z ich vlastného druhu a

b) každej zásielke s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť materiálu.

Oddiel 4

Požiadavky týkajúce sa aplikácie určitých organických hnojív a zúrodňovačov pôdy do pôdy

Osoba zodpovedná za pôdu, do ktorej sa pridávajú organické hnojivá a zúrodňovače pôdy okrem materiálov uvedených v prílohe II kapitole II ods. 2 a na ktorú majú prístup chovné zvieratá alebo z ktorej sa kosí rastlinné krmivo skrmované chovnými zvieratami, vedie aspoň dva roky záznamy o:

1. množstvách použitých organických hnojív a zúrodňovačov pôdy,

2. dátume aplikovania organických hnojív a zúrodňovačov pôdy do pôdy a o konkrétnych miestach ich aplikovania,

3. o dátumoch nasledujúcich po aplikácii organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy, kedy bol dobytok vyhnaný na pašu na túto pôdu, alebo kedy sa z nej skosilo rastlinné krmivo určené na kŕmenie.

Oddiel 5

Požiadavky na vedľajšie živočíšne produkty získané z vodných živočíchov a požiadavky na kŕmenie rýb

Spracovateľské podniky produkujúce rybiu múčku alebo iné krmivo pochádzajúce z vodných živočíchov vedú záznamy o:

a) množstvách vyprodukovaných každý deň;

b) druhoch pôvodu vrátane údaju o tom, či boli príslušné vodné živočíchy ulovené vo voľnej prírode alebo vyprodukované v chovoch;

c) v prípade rybej múčky z chovných rýb určenej na kŕmenie chovných rýb iného druhu vedecký názov druhu pôvodu.

Oddiel 6

Požiadavky týkajúce sa spaľovania a zakopávania vedľajších živočíšnych produktov

V prípade spálenia alebo zakopávania vedľajších živočíšnych produktov stanovených v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 vedie osoba zodpovedná za toto spálenie alebo zakopanie záznamy o:

a) množstve, kategórii a druhu vedľajších živočíšnych produktov, ktoré boli spálené alebo zakopané,

b) dátume a mieste spálenia alebo zakopania.

Oddiel 7

Požiadavky týkajúce sa fotoželatíny

Prevádzkovatelia schválených závodov fotografického priemyslu uvedených v prílohe XIV kapitole II oddiele 11 vedú podrobné záznamy o nákupoch a použitiach fotoželatíny, ako aj o odstraňovaní zvyškov a nadbytočného materiálu.

KAPITOLA V

OZNAČOVANIE URČITÝCH ODVODENÝCH PRODUKTOV

1. V spracovateľských podnikoch sú odvodené produkty kategórie 1 a 2 vždy označené triheptanolátom glycerolu (GHT), a to tak, že:

a) GHT sa pridá do odvodených produktov, ktoré prešli predchádzajúcim sterilizačným tepelným spracovaním pri teplote v strede hmoty vyššej ako 80 °C a sú následne chránené pred opätovnou kontamináciou;

b) všetky odvodené produkty obsahujú rovnomerne v celej svojej hmote minimálnu koncentráciu aspoň 250 mg GHT na kg tuku.

2. Prevádzkovatelia spracovateľských podnikov uvedených v bode 1 využívajú systém monitorovania a zaznamenávania parametrov, vďaka ktorému sú schopní doložiť príslušnému orgánu dodržanie požadovanej minimálnej homogénnej koncentrácie GHT.

Daný systém monitorovania a zaznamenávania musí umožňovať určovanie obsahu intaktného GHT ako triglyceridu vo vyčistenom extrakte benzínu a éteru v pomere 40:70 zo vzoriek odoberaných v pravidelných intervaloch.

3. Označovanie pomocou GHT sa nevyžaduje v prípade:

a) tekutých odvodených produktov určených do bioplynových staníc alebo kompostovacích zariadení;

b) odvodených produktov používaných na kŕmenie zvierat chovaných na kožušinu v súlade s prílohou II kapitolou I;

c) bionafty vyrobenej v súlade s prílohou IV kapitolou IV oddielom 2 bodom D;

d) odvodených produktov získaných v súlade s článkom 12 písm. a) bodom ii) a písm. b) bodom ii) a článkom 13 písm. a) bodom ii) a písm. b) bodom ii) a článkom 16 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ak sú tieto produkty:

i) presúvané zo spracovateľského závodu prostredníctvom uzavretého systému dopravníkov, ktoré nie je možné obísť, za predpokladu, že takýto systém bol schválený príslušným orgánom na:

 okamžité priame spálenie alebo spoluspálenie,

 okamžité použitie v súlade so spôsobom schváleným pre vedľajšie živočíšne produkty kategórie 1 a 2 v súlade s prílohou IV kapitolou IV alebo

▼M1

ii) určené na výskumné alebo iné osobitné účely uvedené v článku 17 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré schválil príslušný orgán;

e) obnoviteľné palivá vyprodukované z kafilerických tukov, ktoré sú získané z materiálov kategórie 2 v súlade s bodom J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV.

▼M4

KAPITOLA VI

PREPRAVA MŔTVYCH SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

Podmienky stanovené v článku 48 bodoch 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sa týkajú vopred získaného povolenia príslušného orgánu v členskom štáte určenia a použitia systému TRACES, sa nevyžadujú v prípade prepravy mŕtveho spoločenského zvieraťa určeného na spálenie v prevádzke alebo podniku, ktorý sa nachádza v pohraničnej oblasti iného členského štátu, ktorý má s uvedeným štátom spoločné hranice, ak tieto členské štáty uzavrú dvojstrannú zmluvu o podmienkach prepravy.

▼B
PRÍLOHA IX

POŽIADAVKY PLATNÉ PRE URČITÉ SCHVÁLENÉ A ZAREGISTROVANÉ PREVÁDZKY A PODNIKY

KAPITOLA I

VÝROBA KRMIVA PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Prevádzky alebo podniky vyrábajúce krmivo pre spoločenské zvieratá uvedené v článku 24 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 majú vhodné zariadenia na:

a) dokonale bezpečné skladovanie a úpravu prichádzajúceho materiálu a

b) odstraňovanie nepoužitých vedľajších živočíšnych produktov, ktoré zostali po produkcii produktov v súlade s týmto nariadením, alebo sa musí tento materiál poslať do spaľovne, spoluspaľovne alebo spracovateľského podniku, alebo v prípade materiálu kategórie 3 do bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia v súlade s článkami 12, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a s týmto nariadením.

KAPITOLA II

NAKLADANIE S VEDĽAJŠÍMI ŽIVOČÍŠNYMI PRODUKTMI PO ICH ZBERE

Požiadavky uvedené v tejto kapitole sa vzťahujú na skladovanie vedľajších živočíšnych produktov uvedené v článku 24 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a ďalšie úkony, pri ktorých dochádza k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich zbere, uvedené v článku 24 ods. 1 písm. h) uvedeného nariadenia:

a) triedenie;

b) rezanie;

c) chladenie;

d) mrazenie;,

e) solenie alebo iný konzervačný proces;

f) odstraňovanie koží a kožiek;

g) odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu;

h) úkony, ktorých súčasťou je nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi, vykonávané v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie, ako napr. posmrtná prehliadka alebo odber vzoriek;

i) hygienizácia/ pasterizácia vedľajších živočíšnych produktov určených na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie pred tým, ako sa vykoná takáto transformácia alebo takéto kompostovanie v inej prevádzke alebo podniku v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu;

j) osievanie.

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

1. Priestory a zariadenia, v ktorých sa vykonávajú dočasné operácie, spĺňajú aspoň tieto požiadavky:

a) Musia byť vhodným spôsobom oddelené od priechodov, ktorými sa môže šíriť kontaminácia, a od ostatných areálov, napr. bitúnkov. Dispozičné riešenie podnikov zabezpečuje úplné oddelenie materiálu kategórie 1 a kategórie 2 od materiálu kategórie 3, od prebratia až po vyexpedovanie, pokiaľ nejde o úplne oddelenú budovu.

b) V zariadení musí existovať krytý priestor na preberanie a expedíciu vedľajších živočíšnych produktov, pokiaľ sa preberanie neuskutočňuje pomocou zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ako napr. cez uzatvorené hadice na tekuté vedľajšie živočíšne produkty.

c) Zariadenie musí byť vybudované tak, aby sa dalo ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie tekutín.

d) Podnik musí disponovať vhodnými zariadeniami vrátane toaliet, prezliekarní a umývadiel pre zamestnancov a poprípade kanceláriou, ktorá sa môže sprístupniť pre zamestnancov vykonávajúcich úradné kontroly.

e) Zariadenie musí mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napríklad hmyzu, hlodavcom a vtákom.

f) Ak je to potrebné na účely dosiahnutia cieľov tohto nariadenia, zariadenia musia mať vhodné sklady s regulovanou teplotou a dostatočnou kapacitou na uchovávanie vedľajších živočíšnych produktov pri vhodných teplotách navrhnuté tak, aby umožňovali monitorovanie a zaznamenávanie uvedených teplôt.

2. Podnik disponuje vhodným vybavením na čistenie a dezinfekciu nádob/ kontajnerov alebo nádrží, v ktorých sa preberajú vedľajšie živočíšne produkty, a vozidiel okrem lodí, v ktorých sa prepravujú. Sú k dispozícii vhodné zariadenia na dezinfekciu kolies vozidiel.

Oddiel 2

Hygienické požiadavky

1. Triedenie vedľajších živočíšnych produktov sa vykonáva spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia nákaz zvierat.

2. Počas celého obdobia skladovania sú vedľajšie živočíšne produkty skladované oddelene od ostatných tovarov a za týchto podmienok sa s nimi aj manipuluje, s cieľom zabrániť šíreniu patogénov.

3. Vedľajšie živočíšne produkty sú vhodne skladované, za vhodných teplotných podmienok, až do ďalšieho odoslania.

Oddiel 3

Spracovateľské normy týkajúce sa hygienizácie/pasterizácie

Hygienizácia/pasterizácia uvedená v bode i) úvodného odseku tohto oddielu sa vykonáva v súlade s normami spracovania uvedenými v prílohe V kapitole I oddiele 1 ods. 1 alebo v súlade s alternatívnymi parametrami transformácie schválenými v súlade s ods. 1 oddielom 2 kapitoly III tej istej prílohy.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY NA SKLADOVANIE ODVODENÝCH PRODUKTOV

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Priestory a zariadenia slúžiace na skladovanie odvodených produktov spĺňajú aspoň tieto požiadavky:

1. Priestory a zariadenia slúžiace na skladovanie odvodených produktov získaných z materiálu kategórie 3 nesmú byť súčasne priestormi, ktoré slúžia na skladovanie produktov získaných z materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2, pokiaľ nie je krížovej kontaminácii zabránené vďaka dispozičnému riešeniu a spôsobu spravovania príslušných priestorov, napr. prostredníctvom skladovania v úplne oddelených budovách.

2. Podnik musí:

a) disponovať krytým priestorom na preberanie a expedíciu odvodených produktov, pokiaľ sa odvodené produkty:

i) vykladajú pomocou zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ako napr. cez uzatvorené hadice na tekuté produkty, alebo

ii) preberajú zabalené napr. vo veľkých vreciach alebo v uzatvorených nepriepustných nádobách/ kontajneroch alebo dopravných prostriedkoch;

b) je postavený tak, aby ho bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať. Dlážky musia byť položené tak, aby uľahčovali odvádzanie kvapalín;

c) disponovať vhodným vybavením vrátane toaliet, prezliekarní a umývadiel pre zamestnancov;

d) mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom.

3. Podnik musí mať vhodné zariadenia na čistenie a dezinfekciu nádob/ kontajnerov alebo nádrží, v ktorých sa odvodené produkty preberajú, a dopravných prostriedkov okrem lodí, v ktorých sa tieto produkty prepravujú.

4. Odvodené produkty musia byť vhodne skladované až do ďalšieho odoslania.

Oddiel 2

Osobitné požiadavky na skladovanie určitého mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka

1. Skladovanie produktov uvedených v prílohe X kapitole II oddiele 4 časti II prebieha pri vhodnej teplote s cieľom zamedziť akýmkoľvek rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v schválenej alebo zaregistrovanej skladovacej prevádzke alebo zariadení na to určenom alebo v samostatných skladovacích priestoroch na to určených v rámci schválenej alebo zaregistrovanej skladovacej prevádzky alebo zariadenia.

2. Vzorky konečných produktov odobraté počas skladovania alebo v čase vyskladnenia spĺňajú aspoň mikrobiologické normy stanovené v prílohe X kapitole I.

KAPITOLA IV

REGISTROVANÍ PREVÁDZKOVATELIA

1. Prevádzkovatelia registrovaných podnikov a prevádzok alebo iní registrovaní prevádzkovatelia nakladajú s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi za týchto podmienok:

a) priestory musia byť vybudované tak, aby sa v prípade potreby umožnilo ich účinné čistenie a dezinfekcia;

b) priestory musia mať vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom;

c) zariadenia a vybavenie musia byť udržiavané v stave zodpovedajúcom hygienickým normám tam, kde je to potrebné;

d) vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty musia byť skladované v podmienkach, ktorými sa predíde kontaminácii.

2. Prevádzkovatelia vedú záznamy tak, aby boli prístupné pre príslušný orgán.

3. Registrovaní prevádzkovatelia prevážajúci vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty nielen medzi priestormi toho istého prevádzkovateľa, predovšetkým:

a) disponujú informáciami, pokiaľ ide o identifikáciu vozidiel, čím sa umožní overenie použitia vozidiel na prepravu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

b) vhodným spôsobom čistia a dezinfikujú svoje vozidlá;

c) prijímajú všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa predchádzalo kontaminácii a šíreniu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá.

▼M9

KAPITOLA V

PREVENTÍVNE METÓDY

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

1. Materiály, ktoré sú výsledkom preventívnej metódy, sa smú používať alebo odstraňovať len v rámci členského štátu, v ktorom túto preventívnu metódu povolil príslušný orgán.

2. Príslušný orgán členského štátu sprístupní príslušnému orgánu iného členského štátu na požiadanie výsledky úradných kontrol, ak sa v danom členskom štáte prvý raz používa preventívna metóda, aby sa uľahčilo zavedenie novej preventívnej metódy.

Oddiel 2

Metodika

A.   Aeróbne zrenie a skladovanie ošípaných uhynutých v chove a niektorých iných materiálov z ošípaných s následným spálením alebo spoluspaľovaním.

1.   Dotknuté členské štáty

Postup aeróbneho zrenia a skladovania ošípaných uhynutých v chove a niektorých iných materiálov z ošípaných s následným spálením alebo spoluspaľovaním sa smie používať vo Francúzsku, v Írsku, Lotyšsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve.

Po aeróbnom zretí a skladovaní materiálu musí príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečiť, aby sa materiály zozbierali a odstránili na území daného členského štátu.

2.   Vstupný materiál

Pri tomto procese sa smú používať iba tieto materiály z ošípaných:

a) materiály kategórie 2 uvedené článku 9 písm. f) bodoch i) a iii) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. h) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Túto metódu možno použiť len na odstránenie ošípaných s pôvodom v rovnakom chove, ak tento podnik nepodlieha obmedzeniam z dôvodu podozrenia na ohnisko alebo potvrdenia ohniska vážnej prenosnej choroby ošípaných. Táto metóda sa nesmie používať v prípade zvierat, ktoré uhynuli v dôsledku týchto chorôb alebo boli usmrtené na účely kontroly chorôb, ani v prípade častí týchto zvierat.

3.   Metodika

3.1.   Všeobecné zásady

Táto metóda pozostáva z procesu povoleného príslušným orgánom.

Miesto musí byť navrhnuté a vybudované v súlade s právnymi predpismi Únie na ochranu životného prostredia s cieľom zabrániť zápachu a rizikám pre pôdu a podzemnú vodu.

Prevádzkovateľ musí:

a) prijať preventívne opatrenia proti vstupu zvierat a zaviesť zdokumentovaný program kontroly škodcov;

b) zaviesť postupy na zabránenie šíreniu chorôb;

c) zaviesť postupy na zabránenie šíreniu použitých pilín mimo uzavretého systému.

Proces sa musí vykonávať v uzavretom systéme pozostávajúcom z niekoľkých oddielov s vodotesnou podlahou, ktorý musí byť ohraničený pevnými stenami. Všetky odpadové vody sa musia zbierať; jednotlivé oddiely musia byť prepojené odtokovým žľabom s mriežkou s rozmermi ôk 6 mm na zachytenie pevných častíc.

Veľkosť a počet oddielov musia zodpovedať úmrtnosti definovanej v trvalom písomnom postupe uvedenom v článku 29 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, pričom kapacita musí byť postačujúca s ohľadom na úmrtnosť v chove za obdobie najmenej ôsmich mesiacov.

3.2.   Fázy

3.2.1.   Fáza plnenia a skladovania

Uhynuté ošípané a iný materiál z ošípaných musia byť jednotlivo pokryté pilinami a naskladané na seba, až kým sa oddiel nenaplní. Na podlahu sa najskôr musí umiestniť prvá aspoň 30-centimetrová vrstva pilín. Telá ošípaných a iný materiál z ošípaných sa potom musia uložiť na túto prvú vrstvu a každá vrstva tiel a iného materiálu z ošípaných musí byť pokrytá aspoň 30-centimetrovou vrstvou pilín.

Zamestnanci nesmú chodiť po skladovanom materiáli.

3.2.2.   Fáza dozrievania

Fáza dozrievania sa začína, keď sa oddiely naplnia a zvýšená teplota umožňuje rozklad všetkých mäkkých tkanív, a musí trvať minimálne tri mesiace.

Na konci fázy plnenia a skladovania a počas celej fázy dozrievania musí prevádzkovateľ monitorovať teplotu v každom oddiele snímačom teploty umiestneným od 40 cm do 60 cm pod povrchom poslednej vrstvy.

Prevádzkovateľ musí elektronicky zaznamenávať odčítavanie a sledovanie teploty.

Na konci fázy plnenia a skladovania je monitorovanie teploty ukazovateľom uspokojivého naskladania materiálu. Teplota sa musí merať automatickým zaznamenávacím zariadením. Cieľom je dosiahnuť 55 °C počas troch po sebe idúcich dní, čím sa dokáže, že proces zrenia už prebieha, že materiál je naskladaný vhodne a že sa začala fáza zrenia.

Prevádzkovateľ musí teplotu monitorovať raz denne a v závislosti od výsledkov týchto meraní prijať tieto opatrenia:

a) ak sa počas troch po sebe nasledujúcich dní teplota udržala na úrovni 55 °C, naskladaný materiál možno po fáze zrenia v dĺžke troch po sebe nasledujúcich mesiacov premiestniť alebo môže zostať uložený na mieste až do neskoršieho premiestnenia;

b) ak sa počas troch po sebe nasledujúcich dní nedosiahne teplota 55 °C, prevádzkovateľ musí prijať opatrenia vymedzené v trvalom písomnom postupe uvedenom v článku 29 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009; príslušný orgán môže v prípade potreby zastaviť priebeh spracovateľskej metódy a materiál sa musí následne odstrániť v súlade s článkom 13 uvedeného nariadenia.

Príslušný orgán môže fázu skladovania časovo ohraničiť.

3.2.3.   Preprava a spaľovanie alebo spoluspaľovanie

Preprava výsledného materiálu po fáze dozrievania do schválenej spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie podlieha kontrolám uvedeným v nariadení (ES) č. 1069/2009 alebo smernici 2008/98/ES.

B.   Hydrolýza s následným odstránením

1.   Dotknuté členské štáty

Proces hydrolýzy s následným odstránením sa smie používať v Írsku, Španielsku, Lotyšsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve.

Po hydrolýze musí príslušný schvaľujúci orgán zabezpečiť, aby sa materiály zozbierali a odstránili na území daného členského štátu uvedeného vyššie.

2.   Vstupný materiál

Pri tomto procese sa môžu použiť iba tieto materiály z ošípaných:

a) materiály kategórie 2 uvedené článku 9 písm. f) bodoch i) až iii) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

b) materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. h) uvedeného nariadenia.

Túto metódu možno použiť len na odstránenie ošípaných s pôvodom v rovnakom chove, ak tento podnik nepodlieha zákazu z dôvodu podozrenia na ohnisko alebo potvrdenia ohniska vážnej prenosnej choroby ošípaných alebo zvierat usmrtených na účely kontroly chorôb.

3.   Metodika

Hydrolýza s následným odstránením predstavuje dočasné uskladnenie na mieste. Vykonáva sa v súlade s týmito normami:

a) Vedľajšie živočíšne produkty sa po zbere v poľnohospodárskom podniku, ktorému príslušný orgán povolil používať spracovateľskú metódu na základe posúdenia hustoty zvierat v podniku, pravdepodobnej úmrtnosti a možných rizík vyplývajúcich pre verejnosť a zdravie zvierat, musia umiestniť v kontajneri skonštruovanom v súlade s písmenom b) (ďalej len „kontajner“) a umiestnenom na mieste, ktoré bolo určené na tento účel v súlade s písmenami c) a d) (ďalej len „určené miesto“).

b) Kontajner musí:

i) mať zariadenie na jeho uzavretie;

ii) byť vodotesný, nepriepustný a hermeticky uzavretý;

iii) byť natretý tak, aby sa predišlo korózii;

iv) byť vybavený zariadením na kontrolu emisií v súlade s písmenom e).

c) Kontajner sa musí umiestniť na určenom mieste, ktoré je fyzicky oddelené od poľnohospodárskeho podniku.

K uvedenému miestu musia viesť prístupové cesty určené na presun materiálov zbernými vozidlami.

d) Kontajner a jeho miesto musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s právnymi predpismi Únie na ochranu životného prostredia s cieľom zabrániť zápachu a rizikám pre pôdu a podzemnú vodu.

e) Z kontajnera musí viesť potrubie na plynné emisie, ktoré musí byť vybavené vhodnými filtrami na zabránenie prenosu chorôb prenosných na ľudí a zvieratá.

f) Kontajner sa musí uzavrieť na proces hydrolýzy aspoň počas troch mesiacov, a to takým spôsobom, aby sa predišlo akémukoľvek nepovolenému otvoreniu kontajnera.

g) Prevádzkovateľ musí zaviesť postupy na zabránenie prenosu chorôb prenosných na ľudí a zvieratá prostredníctvom presunov personálu.

h) Prevádzkovateľ musí:

i) prijať preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu a iným škodcom;

ii) zaviesť zdokumentovaný program kontroly škodcov.

i) Prevádzkovateľ musí viesť záznamy o:

i) akomkoľvek uložení materiálu do kontajnera;

ii) akomkoľvek zbere hydrolyzovaného materiálu z kontajnera.

j) Prevádzkovateľ musí kontajner pravidelne vyprázdniť, aby bolo možné:

i) overiť absenciu korózie;

ii) zistiť možný únik tekutých materiálov do zeme a zabrániť mu.

k) Po hydrolýze sa musia materiály zozbierať, použiť a odstrániť v súlade s článkom 13 písm. a), b), c) alebo článkom 13 písm. e) bodom i) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia, ak ide o materiály kategórie 3.

l) Tento postup sa musí vykonávať v dávkovom systéme.

m) Akákoľvek manipulácia alebo používanie hydrolyzovaných materiálov vrátane ich aplikácie do zeme sa zakazuje.

▼B
PRÍLOHA X

KŔMNE SUROVINY

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA SPRACOVÁVANIA A UVÁDZANIA NA TRH

Mikrobiologické normy pre odvodené produkty

Na odvodené produkty sa vzťahujú tieto mikrobiologické normy:

Vzorky konečných produktov odobraté počas skladovania alebo pri vyskladnení v spracovateľskom podniku musia spĺňať tieto normy:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac, a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

Mikrobiologické normy stanovené v tejto kapitole sa však nevzťahujú na kafilerické tuky a rybací olej získané zo spracovania vedľajších živočíšnych produktov, ak je spracovaná živočíšna bielkovina získaná počas toho istého spracovania podrobená odberu vzoriek na zabezpečenie súladu s uvedenými normami.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA SPRACOVANEJ ŽIVOČÍŠNEJ BIELKOVINY A INÝCH ODVODENÝCH PRODUKTOV

Oddiel 1

Osobitné požiadavky na spracovanú živočíšnu bielkovinu

A.   Suroviny

Na produkciu spracovanej živočíšnej bielkoviny sa môžu používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú materiálom kategórie 3, alebo produkty, ktoré sú získané z takýchto vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

1. Spracovaná živočíšna bielkovina pochádzajúca z cicavcov musí byť podrobená metóde spracovania 1 (tlaková sterilizácia) stanovenej v prílohe IV kapitole III.

Avšak:

a) krv z ošípaných alebo zložky krvi z ošípaných na výrobu krvnej múčky môžu byť namiesto toho podrobené ktorejkoľvek metóde spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, za predpokladu, že sa v prípade metódy spracovania 7 použilo tepelné spracovanie celého materiálu pri teplote 80 °C;

b) spracovaná živočíšna bielkovina pochádzajúca z cicavcov

i) môže byť podrobená ktorejkoľvek metóde spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, za predpokladu, že sa následne odstránila alebo použila ako palivo;

ii) v prípade, že je určená na výlučné použitie v krmive pre spoločenské zvieratá, môže byť podrobená ktorejkoľvek metóde spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, za predpokladu, že je:

 prevezená v na to určených nádobách/ kontajneroch, ktoré sa nepoužívajú na prevoz vedľajších živočíšnych produktov alebo krmív pre chovné zvieratá, a

 odoslaná priamo zo spracovateľského podniku nakladajúceho s materiálom kategórie 3 do podniku vyrábajúceho krmivo pre spoločenské zvieratá alebo do schváleného skladu, z ktorého je priamo odoslaná do podniku vyrábajúceho krmivo pre spoločenské zvieratá.

2. Spracovaná živočíšna bielkovina necicavcov okrem rybej múčky musí byť podrobená niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III.

3. Rybia múčka musí byť podrobená:

a) niektorej z metód spracovania stanovených v prílohe IV kapitole III alebo

b) inej metóde, ktorou sa zabezpečí, aby produkt spĺňal mikrobiologické normy pre odvodené produkty stanovené v tejto prílohe v kapitole I.

C.   Skladovanie

1. Spracovaná živočíšna bielkovina musí byť zabalená a skladovaná v nových alebo sterilizovaných vreciach alebo skladovaná v riadne postavených zásobníkoch na voľne ložený materiál alebo v skladovacích depách.

Musia byť prijaté dostatočné opatrenia s cieľom minimalizovať kondenzáciu v zásobníkoch, dopravníkoch alebo vo výťahoch.

2. Produkty v dopravníkoch, výťahoch a zásobníkoch musia byť chránené pred náhodnou kontamináciou.

3. Zariadenie na manipuláciu so spracovanou živočíšnou bielkovinou musí byť udržiavané v čistom a suchom stave a musí mať vhodné kontrolné miesta, aby bolo možné kontrolovať čistotu zariadenia.

Všetky sklady musia byť pravidelne vyprázdňované a čistené v takom rozsahu, aby sa predišlo kontaminácii.

4. Spracovaná živočíšna bielkovina sa musí udržiavať v suchu.

Je nutné zabrániť únikom a kondenzácii v skladovacích priestoroch.

Oddiel 2

Osobitné požiadavky týkajúce sa krvných produktov

A.   Surovina

Na výrobu krvných produktov sa môže používať jedine krv uvedená v článku 10 písm. a) a v článku 10 písm. b) bode i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

Krvné produkty musia byť podrobené:

a) niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7, ktoré sú stanovené v prílohe IV kapitole III, alebo

b) inej metóde, ktorou sa zabezpečí, aby krvný produkt spĺňal mikrobiologické normy pre odvodené produkty stanovené v tejto prílohe v kapitole I.

Oddiel 3

Osobitné požiadavky týkajúce sa kafilerických tukov, rybacieho oleja a tukových derivátov z materiálu kategórie 3

A.   Suroviny

▼M9

1.   Kafilerické tuky

Na výrobu kafilerického tuku sa môže používať jedine materiál kategórie 3 s výnimkou materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼B

2.   Rybací olej

Na výrobu rybacieho oleja sa môže používať jedine materiál kategórie 3 uvedený v článku 10 písm. i) a j) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a materiál kategórie 3 pochádzajúci z vodných živočíchov uvedený v článku 10 písm. e) a f) uvedeného nariadenia.

B.   Spracovateľské normy

Ak sa rybací olej alebo kafilerické tuky nevyrobili v súlade s oddielom VIII alebo XII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, kafilerické tuky sa musia vyrobiť použitím niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7 a rybacie oleje sa môžu vyrobiť:

a) použitím metód spracovania 1 až 7 stanovených v prílohe IV kapitole III alebo

b) podľa inej metódy, ktorou sa zabezpečí, aby produkt spĺňal mikrobiologické normy pre odvodené produkty stanovené v tejto prílohe v kapitole I.

Kafilerické tuky získané z prežúvavcov musia byť prečistené tak, aby maximálna úroveň zvyšných celkových nerozpustných nečistôt nepresahovala 0,15 % hmotnosti.

Tukové deriváty z kafilerických tukov alebo rybacieho oleja kategórie 3 sa vyrábajú v súlade s niektorou z metód spracovania uvedených v prílohe IV kapitole III.

C.   Hygienické požiadavky

Ak je kafilerický tuk alebo rybací olej balený, musí byť zabalený v nových nádobách/ kontajneroch alebo v nádobách/ kontajneroch, ktoré boli vyčistené a v prípade potreby vydezinfikované s cieľom predchádzať kontaminácii, a musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia na zabránenie jeho rekontaminácie.

Potrubie, čerpadlá a nádrže alebo iné nádoby/ kontajnery na voľne ložený materiál alebo autocisterna na voľne ložený materiál používané na prepravu produktov z výrobného podniku buď priamo na loď alebo do prístavných nádrží alebo priamo do podnikov musia byť, ak sa plánuje preprava týchto produktov ako voľne ložených, pred použitím čisté.

Oddiel 4

Osobitné požiadavky na mlieko, mledzivo a určité iné produkty získané z mlieka alebo mledziva

Časť I

Všeobecné požiadavky

A.   Surovina

Na výrobu mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka sa môže použiť jedine mlieko uvedené v článku 10 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 okrem kalu z odstrediviek alebo separátorov a mlieko uvedené v článku 10 písm. f) a h) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Mledzivo môže byť použité len v prípade, že pochádza zo živých zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá prostredníctvom mledziva.

B.   Spracovateľské normy

1. Mlieko sa musí ošetriť jedným z týchto spôsobov:

1.1. sterilizácia pri hodnote F0 ( 57 ) 3 alebo viac,

1.2. UHT ( 58 ) v kombinácii s jedným z týchto postupov:

a) následné fyzické ošetrenie pomocou:

i) procesu sušenia kombinovaného v prípade mlieka určeného na kŕmenie dodatočným zohriatím na 72 °C alebo viac alebo

ii) zníženia pH pod hodnotu 6 aspoň na 1 hodinu;

b) stav, keď bolo mlieko, mliečny produkt alebo produkt získaný z mlieka vyrobený aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia nebol v členskom štáte pôvodu zistený ani jeden prípad slintačky a krívačky;

1.3. HTST ( 59 ) použitá dvakrát,

1.4. HTST v kombinácii s jedným z týchto postupov:

a) následné fyzické ošetrenie pomocou:

i) procesu sušenia kombinovaného v prípade mlieka určeného na kŕmenie dodatočným zohriatím na 72 °C alebo viac alebo

ii) zníženia pH pod hodnotu 6,0 aspoň na 1 hodinu;

b) stav, keď bolo mlieko, mliečny produkt alebo produkt získaný z mlieka vyrobený aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia nebol v členskom štáte pôvodu zistený ani jeden prípad slintačky a krívačky.

2. Mliečne produkty a produkty získané z mlieka sa musia buď podrobiť aspoň jednému zo spôsobov ošetrenia stanovených v odseku 1, alebo musia byť vyrobené z mlieka ošetreného v súlade s odsekom 1.

3. Srvátka určená na kŕmenie zvierat druhov vnímavých na slintačku a krívačku a vyrábaná z mlieka ošetreného v súlade s odsekom 1 sa musí:

a) buď zozbierať aspoň 16 hodín po zrazení mlieka a jej hodnota pH musí pred prepravou do zvieracieho chovu vykazovať hodnotu nižšiu ako 6,0, alebo

b) vyrobiť aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia sa v členskom štáte pôvodu nezistil žiaden prípad slintačky a krívačky.

4. Mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka musia okrem požiadaviek stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 spĺňať tieto požiadavky:

4.1. po ukončení spracovania musia byť prijaté všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii produktov,

4.2. na etikete konečného produktu sa musí uviesť, že obsahuje materiál kategórie 3 a že nie je určený na ľudskú spotrebu, a musí byť:

a) zabalený v nových nádobách/ kontajneroch alebo

b) prevezený ako voľne ložený v kontajneroch alebo iných dopravných prostriedkoch, ktoré boli pred použitím dôkladne vyčistené a vydezinfikované.

5. Surové mlieko sa musí vyrábať za podmienok poskytujúcich dostatočné záruky, pokiaľ ide o zdravie zvierat.

6. Mledzivo a výrobky z mledziva musia:

6.1. byť získané z hovädzieho dobytka držaného v chovoch, v ktorých sú všetky stáda hovädzieho dobytka oficiálne uznané za stáda bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej leukózy, ako je stanovené v článku 2 ods. 2 písm. d), f) a j) smernice 64/432/EHS,

6.2. byť vyrobené aspoň 21 dní pred odoslaním, pričom počas daného obdobia sa v členskom štáte pôvodu nesmel zistiť žiaden prípad slintačky a krívačky,

6.3. byť jednorazovo ošetrené metódou HTST (59) ,

6.4. spĺňať požiadavky stanovené v odseku 4 tejto časti.

Časť II

Výnimka týkajúca sa uvádzania mlieka spracovaného v súlade s vnútroštátnymi normami na trh

▼M4

1. Požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3 tejto časti sa vzťahujú na spracúvanie, používanie a skladovanie mlieka, výrobkov na báze mlieka a výrobkov získaných z mlieka, ktoré sú materiálom kategórie 3 uvedeným v článku 10 písm. e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 okrem kalu z odstrediviek alebo zo separátorov mlieka, výrobkov na báze mlieka a výrobkov získaných z mlieka uvedených v článku 10 písm. f) a h) daného nariadenia, ktoré neboli spracované v súlade s časťou I tohto oddielu.

▼B

2. Príslušný orgán povoľuje prevádzkam na spracovanie mlieka schváleným a registrovaným v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 dodávať mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka na účely uvedené v ods. 3 tejto časti za predpokladu, že príslušná prevádzka zabezpečí vysledovateľnosť týchto produktov.

3. Mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka môžu byť dodávané a používané ako kŕmna surovina:

a) v príslušnom členskom štáte a v cezhraničných oblastiach, v ktorých príslušné členské štáty na daný účel uzavreli vzájomnú dohodu v prípade odvodených produktov vrátane bielej vody, ktoré boli v kontakte so surovým mliekom a/alebo mliekom pasterizovaným v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa tepelného ošetrenia stanovenými v bode II.1 písm. a) alebo b) kapitoly II oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ak boli dané odvodené produkty podrobené jednému z týchto ošetrení:

i) UHT,

ii) sterilizácii, pri ktorej sa dosiahla hodnota Fc rovná 3 alebo väčšia, alebo ktorá sa vykonala pri teplote aspoň 115 °C počas 15 minút, alebo pri ekvivalentnej kombinácii teploty a času;

iii) pasterizácii alebo sterilizácii, okrem sterilizácie uvedenej v bode ii), po ktorých nasledoval:

 v prípade sušeného mlieka alebo sušených mliečnych produktov alebo produktov získaných z mlieka proces sušenia,

 v prípade výrobku z kyslého mlieka proces, pri ktorom sa hodnota pH zníži a udržiava najmenej počas jednej hodiny na úrovni pod 6,

b) v príslušnom členskom štáte

i) v prípade odvodených produktov vrátane bielej vody, ktoré boli v styku s mliekom, ktoré bolo len pasterizované v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa tepelného ošetrenia stanovenými v bode II.1 písm. a) kapitoly II oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, a v prípade srvátky vyprodukovanej z tepelne neošetrených mliečnych produktov, ktorá bola zozbieraná aspoň 16 hodín po zrazení mlieka a ktorej pH pred jej dodaním na účely kŕmenia povinne vykazovalo hodnotu nižšiu ako 6,0, za predpokladu, že sa zasielajú obmedzenému počtu chovov na základe posúdenia rizík podľa najoptimistickejšieho a najpesimistickejšieho scenára uskutočneného v členskom štáte zapojenom do prípravy pohotovostných plánov v prípade epizootických nákaz, predovšetkým slintačky a krívačky;

ii) v prípade surových produktov vrátane bielej vody, ktorá sa dostala do styku so surovým mliekom a inými produktmi, v prípade ktorých nemožno zabezpečiť ošetrenie uvedené pod písm. a) a písm. b) bodom i), za predpokladu, že sa zasielajú obmedzenému počtu chovov na základe posúdenia rizík podľa najoptimistickejšieho a najpesimistickejšieho scenára uskutočneného v členskom štáte zapojeného do prípravy pohotovostných plánov v prípade epizootických nákaz, predovšetkým slintačky a krívačky, a za predpokladu, že zvieratá nachádzajúce sa v schválených chovoch sa môžu presúvať len

 buď priamo na bitúnky, ktoré sa nachádzajú v tom istom členskom štáte, alebo

 do iného chovu v tom istom členskom štáte, v prípade ktorého príslušný orgán garantuje, že zvieratá vnímavé na slintačku a krívačku môžu chov opustiť len vtedy, keď idú priamo na bitúnok nachádzajúci sa v tom istom členskom štáte, alebo že v prípade, ak sa zvieratá odoslali do chovu, v ktorom sa neskrmujú produkty uvedené v tomto bode ii), uplynula od vstupu týchto zvierat 21-dňová lehota zotrvania na mieste.

4. Príslušný orgán môže povoľovať dodávanie mledziva nespĺňajúceho podmienky stanovené v bode B.6 časti I od jedného farmára inému farmárovi v rámci toho istého členského štátu na kŕmne účely za podmienok, ktorými sa zabráni šíreniu rizík súvisiacich so zdravím.

Časť III

Špeciálne požiadavky týkajúce sa kalu z odstrediviek alebo separátorov

Materiál kategórie 3 obsahujúci kal z odstrediviek alebo separátorov musí byť podrobený tepelnému ošetreniu pri aspoň 70 °C počas 60 minút alebo pri aspoň 80 °C počas 30 minút pred tým, ako môže byť uvedený na trh na účely kŕmenia chovných zvierat.

▼M9

Odchylne od prvého odseku príslušný orgán môže povoliť alternatívne parametre na tepelné spracovanie kalu z odstrediviek alebo separátorov určeného na použitie v členských štátoch, ktoré povolili tieto alternatívne parametre, a to za predpokladu, že prevádzkovatelia dokážu preukázať, že tepelné ošetrenie vykonané v súlade s alternatívnymi parametrami zaručuje prinajmenšom rovnaké zníženie rizík ako spracovanie vykonané v súlade s parametrami uvedenými v prvom odseku.

▼B

Oddiel 5

Osobitné požiadavky na želatínu a hydrolyzovanú bielkovinu

A.   Suroviny

Na produkciu želatíny a hydrolyzovanej bielkoviny sa môžu používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú materiálom kategórie 3, alebo produkty, ktoré sú získané z takýchto vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálov uvedených v článku 10 písm. m), n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy pre želatínu

1. Ak želatína nie je vyrobená v súlade s oddielom XIV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, musí byť vyrobená pomocou procesu, ktorým sa zabezpečí, aby materiál kategórie 3 bol podrobený ošetreniu kyselinou alebo zásadou a následne raz alebo niekoľko ráz opláchnutý.

Následne sa musí upraviť pH. Želatína sa musí extrahovať jedným alebo viacerými po sebe nasledujúcimi ohrevmi, po ktorých nasleduje purifikácia filtráciou a sterilizácia.

2. Keď bola želatína podrobená procesom uvedeným v odseku 1, môže byť podrobená procesu sušenia a v prípade potreby procesu pulverizácie alebo laminácie.

3. Používanie konzervačných látok okrem oxidu siričitého a peroxidu vodíka je zakázané.

C.   Ostatné požiadavky na želatínu

Želatína musí byť zabalená, skladovaná a prepravovaná za uspokojivých hygienických podmienok.

Predovšetkým:

a) je nutné zabezpečiť miestnosť alebo iné vhodné miesto na skladovanie materiálov určených na balenie;

b) zabalenie a balenie musí prebiehať v miestnosti alebo na mieste určenom na tento účel.

D.   Spracovateľské normy pre hydrolyzovanú bielkovinu

Hydrolyzovaná bielkovina musí byť vyrobená pomocou výrobného procesu spojeného s vhodnými opatreniami minimalizujúcimi riziko kontaminácie. Hydrolyzovaná bielkovina získaná z prežúvavcov má molekulárnu hmotnosť nižšiu ako 10 000 daltonov.

Okrem požiadaviek uvedených v prvom odseku sú hydrolyzované bielkoviny úplne alebo čiastočne získané z koží a kožiek prežúvavcov vyrobené v spracovateľskom podniku určenom výlučne na produkciu hydrolyzovanej bielkoviny pomocou procesu, ktorý je spojený s prípravou suroviny kategórie 3 pomocou nasáľania, lúhovania a intenzívneho prepierania, po ktorom nasleduje vystavenie materiálu:

a) pH s hodnotou vyššou ako 11 počas viac ako 3 hodín pri teplote vyššej ako 80 °C a následné tepelné ošetrenie pri teplote vyššej ako 140 °C po dobu 30 minút pod tlakom vyšším ako 3,6 bary, alebo

b) pH od 1 do 2 a následne pH vyššiemu ako 11, následne tepelnému ošetreniu pri teplote 140 °C počas 30 minút pri tlaku 3 bary.

Oddiel 6

Osobitné požiadavky na hydrogenfosforečnan vápenatý

A.   Suroviny

Na produkciu hydrogenfosforečnanu vápenatého sa môžu používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú materiálom kategórie 3, alebo produkty, ktoré sú získané z takýchto vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálov uvedených v článku 10 písm. m), n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

1. Hydrogenfosforečnan vápenatý musí byť vyrábaný pomocou procesu, ktorý zahŕňa tieto 3 štádiá:

a) ako prvé sa zabezpečí, aby všetok kostný materiál kategórie 3 bol jemne rozdrvený a odmastený teplou vodou a vystavený ošetreniu riedenou kyselinou chlorovodíkovou (s minimálnou koncentráciou 4 % a pH nižším ako 1,5) aspoň počas 2 dní;

b) ako druhý krok sa po vykonaní časti postupu uvedeného pod písm. a) aplikuje ošetrenie získaného fosforečnanového roztoku pomocou vápna, ktorého výsledkom je zrazenina hydrogenfosforečnanu vápenatého s pH 4 až 7;

c) nakoniec sa táto zrazenina hydrogenfosforečnanu vápenatého vysuší vzduchom so vstupnou teplotou od 65 °C do 325 °C a konečnou teplotou od 30 °C do 65 °C.

2. Ak je hydrogenfosforečnan vápenatý získaný z kostí zbavených tuku, získava sa z kostí uvedených v článku 10 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Oddiel 7

Osobitné požiadavky na fosforečnan vápenatý

A.   Suroviny

Na produkciu fosforečnanu vápenatého sa môžu používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú materiálom kategórie 3, alebo produkty, ktoré sú získané z takýchto vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálov uvedených v článku 10 písm. m), n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

Fosforečnan vápenatý musí byť vyrábaný pomocou procesu, ktorým sa zabezpečí:

a) aby všetok kostný materiál kategórie 3 bol jemne podrvený a odmastený prúdom teplej vody (kostné štiepky musia byť menšie ako 14 mm),

b) nepretržité tepelné spracovanie pomocou pary s teplotou 145 °C počas 30 minút pod tlakom 4 bary,

c) oddelenie bielkovinového vývaru od hydroxyapatitu (fosforečnan vápenatý) pomocou odstreďovania,

d) granulácia fosforečnanu vápenatého po vysušení vo fluidizovanom lôžku vzduchom pri teplote 200 °C.

Oddiel 8

Osobitné požiadavky na kolagén

A.   Suroviny

Na produkciu kolagénu sa môžu používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sú materiálom kategórie 3, alebo produkty, ktoré sú získané z takýchto vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálov uvedených v článku 10 písm. m), n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

1. Ak želatína nie je vyrobená v súlade s požiadavkami oddielu XV prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004, musí byť vyrobená pomocou procesu, ktorým sa zabezpečí, aby bol nespracovaný materiál kategórie 3 podrobený ošetreniu, ktoré zahŕňa pranie, úpravu pH s použitím kyseliny alebo zásady a s následným opláchnutím alebo opláchnutiami, filtráciu a extrúziu.

Po uvedenom ošetrení môže byť kolagén podrobený procesu sušenia.

2. Používanie iných konzervačných látok, ako povoľujú právne predpisy Únie, je zakázané.

C.   Iné požiadavky

Kolagén musí byť zabalený, skladovaný a prepravovaný za uspokojivých hygienických podmienok. Predovšetkým:

a) je nutné zabezpečiť miestnosť alebo iné vhodné miesto na skladovanie materiálov určených na balenie;

b) zabalenie a balenie musí prebiehať v miestnosti alebo na mieste určenom na tento účel.

Oddiel 9

Osobitné požiadavky na vaječné produkty

A.   Suroviny

Na výrobu vaječných produktov sa môžu používať jedine vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. e) a f) a v článku 10 písm. k) bode ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

B.   Spracovateľské normy

Vaječné produkty musia byť:

a) podrobené niektorej z metód spracovania 1 až 5 alebo 7 stanoveným v prílohe IV kapitole III;

b) podrobené inej metóde a parametrom, ktoré zabezpečia, aby tieto výrobky vyhovovali mikrobiologickým normám pre odvodené produkty stanoveným v kapitole I, alebo

c) ošetrené v súlade s požiadavkami na vajcia a vaječné produkty stanovenými v kapitolách I, II a III oddiele X prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

▼M4

Oddiel 10

Osobitná požiadavka na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat určitým materiálom kategórie 3, ktorý je uvedený v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009

Materiál kategórie 3, ktorý zahŕňa potraviny pochádzajúce z členských štátov s obsahom produktov živočíšneho pôvodu, ktoré viac nie sú určené na ľudskú spotrebu z obchodných dôvodov alebo z dôvodu výrobných ťažkostí alebo poškodeného balenia, alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie ani zdravie zvierat, ako je uvedené v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, sa môžu uvádzať na trh na účely kŕmenia hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat bez ďalšieho ošetrenia pod podmienkou, že tento materiál:

i) bol spracovaný, ako je vymedzené v článku 2 ods. 1) písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 alebo v súlade s týmto nariadením;

ii) skladá sa z jedného alebo niekoľkých nižšie uvedených materiálov kategórie 3, ktoré sú stanovené v článku 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, alebo tento materiál obsahuje:

 mlieko,

 výrobky na báze mlieka,

 výrobky získané z mlieka,

 vajcia,

 vaječné výrobky,

 med,

 kafilerické tuky,

 kolagén,

 želatínu;

iii) neprišiel do styku so žiadnymi inými materiálmi kategórie 3 a

iv) boli prijaté všetky nevyhnutné preventívne opatrenia na zabránenie kontaminácii materiálu.

▼B

KAPITOLA III

POŽIADAVKY NA URČITÉ KRMIVO PRE RYBY A NÁVNADY NA RYBOLOV

1. Pre vedľajšie živočíšne produkty pochádzajúce z rýb alebo vodných bezstavovcov a produkty z nich získané, ktoré sú určené na kŕmenie chovných rýb alebo iných chovných vodných živočíchov, platia tieto požiadavky:

a) nakladá sa s nimi a spracúvajú sa oddelene od materiálov neschválených na daný účel,

b) pochádzajú

i) z voľne žijúcich rýb alebo iných vodných živočíchov okrem morských cicavcov dopravených na breh na komerčné účely alebo z vedľajších živočíšnych produktov vyrobených z voľne žijúcich rýb, ktoré boli vyrobené v podnikoch vyrábajúcich rybie produkty na ľudskú spotrebu, alebo

ii) z chovných rýb, ak sa nimi kŕmia chovné ryby iného druhu,

c) sú spracovávané v spracovateľskom podniku v súlade s metódou, ktorou sa zabezpečí mikrobiologická bezpečnosť produktu, aj pokiaľ ide o patogény rýb.

2. Príslušný orgán môže stanoviť podmienky zamerané na predchádzanie neprijateľným rizikám prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá, pokiaľ ide o používanie vodných živočíchov a vodných a suchozemských bezstavovcov:

a) ako krmiva pre chovné ryby alebo vodné bezstavovce v prípade, že príslušné vedľajšie živočíšne produkty neboli spracované v súlade s ods. 1 písm. c);

b) ako návnad na rybolov vrátane návnad pre vodné bezstavovce.
PRÍLOHA XI

ORGANICKÉ HNOJIVÁ A ZÚRODŇOVAČE PÔDY

KAPITOLA I

POŽIADAVKY NA NESPRACOVANÝ HNOJ, SPRACOVANÝ HNOJ A PRODUKTY ZÍSKANÉ ZO SPRACOVANÉHO HNOJA

Oddiel 1

Nespracovaný hnoj

1. Obchod s nespracovaným hnojom z iných druhov ako hydiny alebo koňovitých medzi členskými štátmi podlieha okrem súhlasu členského štátu určenia uvedeného v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009, ako aj týmto podmienkam:

a) Obchod s nespracovaným hnojom z iných druhov ako hydiny alebo koňovitých je zakázaný, s výnimkou obchodu s hnojom:

i) pochádzajúcim z oblasti, pre ktorú neplatia obmedzenia z titulu závažnej prenosnej nákazy, a

ii) určeným na použitie pod dozorom príslušných orgánov do pôdy, ktorá je súčasťou jedného poľnohospodárskeho podniku rozprestierajúceho sa po oboch stranách hranice dvoch členských štátov.

b) Príslušný orgán členského štátu určenia však môže s prihliadnutím na pôvod hnoja, jeho určenie a zdravotné hľadiská udeliť osobitné povolenie na vstup (na svoje územie):

i) hnoja určeného na:

 spracovanie v podniku na výrobu odvodených produktov, ktoré sú určené na použitie mimo krmivového reťazca, alebo

 transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a s prílohou V k tomuto nariadeniu na účely výroby produktov uvedených v oddiele 2 tejto kapitoly.

V uvedených prípadoch príslušný orgán zohľadňuje pôvod hnoja pri schvaľovaní jeho vstupu do takýchto podnikov alebo

ii) hnoja určeného na pridávanie do pôdy v poľnohospodárskom podniku za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu pôvodu oznámil svoj súhlas s takýmto obchodom.

c) v prípadoch uvedených pod písm. b) sa k obchodnému dokladu priloženému k zásielke hnoja prikladá zdravotné osvedčenie v súlade so vzorom stanoveným v ods. 3.

2. Obchod s nespracovaným hnojom z hydiny medzi členskými štátmi podlieha okrem súhlasu členského štátu určenia uvedeného v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 aj týmto podmienkam:

a) hnoj musí pochádzať z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia z titulu pseudomoru hydiny alebo vtáčej chrípky;

b) okrem toho, nespracovaný hnoj z kŕdľov hydiny zaočkovanej proti pseudomoru hydiny sa nesmie zasielať do regiónu, ktorému bol priznaný štatút regiónu bez vakcinácie proti pseudomoru hydiny na základe článku 15 ods. 2 smernice 2009/158/EHS, a

c) k obchodnému dokladu priloženému k zásielke hnoja sa prikladá zdravotné osvedčenie v súlade so vzorom stanoveným v ods. 3.

3. Vzor zdravotného osvedčenia, ktorý sa má priložiť k obchodnému dokladu:

image

image

4. Obchodovanie s nespracovaným hnojom medzi členskými štátmi je možný vtedy, ak členský štát určenia s týmto obchodom súhlasil v zmysle článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a ak tento hnoj nepochádza z chovu, na ktorý sa vzťahujú zdravotné obmedzenia týkajúce sa sopľavky, vezikulárnej stomatitídy, antraxu alebo besnoty v súlade s článkom 4 ods. 5 smernice 2009/156/ES.

5. V súlade s článkom 48 ods. 1 písm. c) bodom ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 môže príslušný orgán členského štátu určenia požadovať od prevádzkovateľov odosielajúcich nespracovaný hnoj z iného členského štátu, aby:

a) poskytli ďalšie informácie v súvislosti s plánovaným odoslaním, ako napr. presné geografické údaje týkajúce sa miesta, kde sa má hnoj vykladať, a

b) hnoj pred jeho aplikáciou do pôdy uskladnili.

6. Príslušný orgán môže povoliť odosielanie hnoja prevážaného medzi dvoma bodmi nachádzajúcimi sa na tej istej farme pod podmienkou kontroly možných zdravotných rizík, ktorej súčasťou je aj povinnosť príslušných prevádzkovateľov viesť primerané záznamy.

Oddiel 2

Guáno z netopierov, spracovaný hnoj a produkty získané zo spracovaného hnoja

▼M1

Uvádzanie spracovaného hnoja, produktov získaných zo spracovaného hnoja a guána z netopierov na trh podlieha nasledujúcim podmienkam. Okrem toho sa v prípade guána z netopierov vyžaduje súhlas členského štátu určenia uvedeného v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼B

a) Uvedené produkty pochádzajú z podniku na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca alebo z bioplynovej stanice alebo kompostovacieho zariadenia alebo z podniku na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy.

b) Boli podrobené procesu tepelného ošetrenia pri minimálnej teplote 70 °C po dobu aspoň 60 minút, ako aj procesu zníženia úrovne baktérií tvoriacich spóry a tvorby toxínov v prípade, že tieto predstavujú relevantné riziko.

c) Príslušný orgán však môže povoliť používanie iných štandardizovaných parametrov spracovania, ako tých, ktoré sú uvedené pod písm. b), za predpokladu, že žiadateľ preukáže, že takéto parametre zabezpečujú minimalizáciu biologického rizika.

Takéto preukázanie zahŕňa validáciu, ktorá sa vykoná takto:

i) Určenie a analýza možných rizík vrátane vplyvu vstupného materiálu na základe plného vymedzenia podmienok spracovania a posúdenia rizika, v rámci ktorého sa vyhodnotí, ako sa v praxi uplatňujú osobitné podmienky spracovania v normálnych a neobvyklých situáciách.

ii) Validácia plánovaných postupov

(ii-1) prostredníctvom merania zníženia životaschopnosti/infektivity vnútorných indikačných organizmov počas procesu, v ktorom je indikátor:

 trvale prítomný v surovine vo veľkých množstvách,

 nemenej tepluvzdorný voči smrteľným aspektom postupu ošetrenia, ale taktiež nie je podstatne odolnejší ako patogény, pre ktoré sa používa ako prostriedok na monitorovanie,

 pomerne jednoducho vyčísliteľný a dá sa pomerne jednoducho zistiť a potvrdiť, alebo

(ii-2) prostredníctvom merania zníženia životaschopnosti/infektivity dobre určených testovacích organizmov alebo vírusov, ktoré boli počas vystavenia zavedené do vhodného testovacieho prostredia v počiatočnom materiáli.

iii) Pre validáciu uvedenú v bode ii) je nutné preukázať, že postup dosahuje takéto celkové zníženie rizika:

 v prípade tepelných a chemických postupov redukciu Enterococcus faecalis minimálne o 5 log10 a redukciu titru infektivity vírusov, ktoré sú odolné voči teplu, ako napr. parvovirus, minimálne o 3 log10, pokiaľ sú identifikované ako relevantné riziko,

 v prípade chemických postupov aj redukciu prítomnosti odolných parazitov, ako sú napr. vajíčka Ascaris sp. minimálne o 99,9 % (3 log10) životaschopných štádií.

iv) Vypracovanie kompletného programu kontroly vrátane postupov monitorovania procesu.

v) Opatrenia zabezpečujúce nepretržité monitorovanie a dohľad nad príslušnými parametrami spracovania stanovenými v programe kontroly pri prevádzkovaní podniku.

Údaje o príslušných parametroch spracovania použitých v podniku, ako aj ostatné dôležité údaje o kontrole, sa zaznamenávajú a uchovávajú, aby majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupcovia a príslušný orgán mohli monitorovať fungovanie podniku. Informácie týkajúce sa postupu povoleného podľa tohto bodu sa na požiadanie musia sprístupniť Komisii.

d) Reprezentatívne vzorky hnoja, odobraté v podniku počas spracovania alebo ihneď po spracovaní s cieľom monitorovať tento proces, musia spĺňať tieto normy:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 v 1 g;

alebo

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 v 1 g;

a

reprezentatívne vzorky hnoja odobraté vo výrobnom podniku, v bioplynovej stanici alebo v kompostovacom zariadení počas skladovania alebo pri vyskladnení, musia spĺňať tieto normy:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií „n“ vo všetkých vzorkách nepresiahne „m“;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

Spracovaný hnoj alebo produkty zo spracovaného hnoja, ktoré nespĺňajú normy uvedené v tomto odseku, sa považujú za nespracované;

e) Musia byť skladované tak, aby sa po spracovaní minimalizovala možnosť ich kontaminácie alebo sekundárnej infekcie a navlhnutia. Preto musia byť skladované v:

i) dobre utesnených a izolovaných silách alebo v riadne postavených skladovacích depách alebo

ii) riadne zapečatených obaloch, ako sú plastové vrecia alebo „veľké vrecia“.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY NA URČITÉ ORGANICKÉ HNOJIVÁ A ZÚRODŇOVAČE PÔDY

Oddiel 1

Podmienky výroby

1. Organické hnojivá a zúrodňovače pôdy okrem hnoja, obsahu tráviaceho traktu, kompostu, mlieka, mliečnych produktov, produktov získaných z mlieka, mledziva, produktov z mledziva a rezíduí digescie z transformácie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov na bioplyn sa vyrábajú:

a) použitím metódy spracovania 1 (tlaková sterilizácia) v prípade, že ako počiatočný materiál je použitý materiál kategórie 2,

▼M4

b) použitím spracovanej živočíšnej bielkoviny vrátane takej, na ktorú sa vzťahujú výnimky, vyrobenej z materiálu kategórie 3 v súlade s písmenom B bodom 1 písm. b) bodom ii) oddielu 1 kapitoly II prílohy X alebo materiálov, ktoré boli podrobené inému ošetreniu, v prípade, že sa takéto materiály môžu používať v súlade s týmto nariadením na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy, alebo

▼B

c) použitím ktorejkoľvek z metód spracovania 1 až 7 stanovených v prílohe IV kapitole III v prípade, že sa materiál kategórie 3 používa ako počiatočný materiál, ktorý sa nepoužíva na výrobu spracovanej živočíšnej bielkoviny.

2. Organické hnojivá a zúrodňovače pôdy, ktoré sú zložené z mäsokostnej múčky získanej z materiálu kategórie 3 alebo zo spracovanej živočíšnej bielkoviny, alebo ktoré sú z nej vyrobené, sa namiešavajú v zaregistrovanej prevádzke alebo podniku s dostatočným minimálnym pomerom zložky, ktorá je schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa má produkt aplikovať do pôdy, s cieľom vylúčiť následné použitie takejto zmesi na kŕmne účely.

3. Príslušný orgán povoľuje zložku uvedenú v ods. 2 podľa tohto:

a) zložka pozostáva z vápna, hnoja, moču, kompostu alebo rezíduí digescie z transformácie vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo iných látok, ako napr. minerálnych hnojív, ktoré sa nepoužívajú v krmive pre zvieratá a pri ktorých je v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou vylúčené následné použitie zmesi na kŕmne účely,

b) zložka sa určuje na základe posúdenia klimatických a pôdnych podmienok na použitie zmesi ako hnojiva, indikácií o tom, či zložka mení zmes na nepožívateľnú pre zvieratá, alebo či je iným spôsobom účinná pri prevencii zneužitia zmesi na kŕmne účely, a v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie prípadne vo vnútroštátnych predpisoch na ochranu životného prostredia týkajúcich sa ochrany pôdy a podzemných vôd.

Príslušný orgán na vyžiadanie sprístupňuje zoznam povolených zložiek Komisii a členským štátom.

4. Požiadavky uvedené v ods. 2 sa však nevzťahujú na:

a) organické hnojivá a zúrodňovače pôdy, ktoré sú v predajných baleniach, ktorých hmotnosť nepresahuje 50 kg, na použitie určené konečnému spotrebiteľovi, alebo

b) organické hnojivá a zúrodňovače pôdy vo veľkých vreciach s hmotnosťou viac ako 1 000 kg, ktoré majú na obale uvedené, že príslušné organické hnojivá nie sú určené na aplikáciu do pôdy, na ktorú majú prístup chovné zvieratá za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy aplikovať do pôdy, povolil používanie takýchto veľkých vriec na základe posúdenia pravdepodobnosti potenciálneho rozptýlenia materiálu na farmy, na ktorých sa chovajú zvieratá, alebo na pôdu, na ktorú majú prístup chovné zvieratá.

5. Výrobcovia organických hnojív a zúrodňovačov pôdy sú povinní zabezpečiť, že pred ich uvedením na trh sa vykoná dekontaminácia od patogénov v súlade s:

 prílohou X kapitolou I v prípade spracovanej živočíšnej bielkoviny alebo odvodených produktov materiálu kategórie 2 alebo 3,

 prílohou V kapitolou III oddielom 3 v prípade kompostu a rezíduí digescie z transformácie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov na bioplyn.

Oddiel 2

Skladovanie a preprava

Po spracovaní alebo transformácii sa organické hnojivá a zúrodňovače pôdy vhodne skladujú a prevážajú

a) voľne ložené, za vhodných podmienok, ktoré zabraňujú kontaminácii;

b) v prípade organických hnojív a zúrodňovačov pôdy určených na predaj konečným používateľom zabalené, príp. vo veľkých vreciach, alebo

c) v prípade uskladnenia na farme na primeranom skladisku, na ktoré nemajú prístup žiadne chovné zvieratá.

▼M9

Oddiel 3

Požiadavky na schválenie prevádzkarní alebo závodov

Aby prevádzkovateľom bolo udelené schválenie v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009, musia zabezpečiť, aby prevádzkarne alebo zariadenia, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v oddiele 1 bode 1, spĺňali požiadavky stanovené v článku 8 tohto nariadenia a:

a) mali vhodné zariadenia na skladovanie prichádzajúcich prísad na zabránenie krížovej kontaminácii a kontaminácii počas skladovania;

b) odstraňovali nepoužité vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

▼B
PRÍLOHA XII

MEDZIPRODUKTY

V súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa na dovoz medziproduktov do Únie a ich tranzit cez Úniu vzťahujú tieto podmienky:

1. Povoľuje sa dovoz a tranzit medziproduktov za predpokladu, že:

a) sú získané z týchto materiálov:

i) materiálu kategórie 3 okrem materiálov uvedených v článku 10 písm. c), n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

ii) produktov vyprodukovaných zvieratami, ktoré sú uvedené v článku 10 písm. i), l) a m) nariadenia (ES) č. 1069/2009, alebo

iii) zmesí materiálov uvedených v bodoch i) a ii);

b) sú v prípade medziproduktov určených na výrobu zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych pomôcok na diagnostiku in vitro a laboratórnych činidiel získané z:

i) materiálov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod písm. a), okrem toho, že môžu pochádzať zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES,

ii) materiálu kategórie 2 uvedeného v článku 9 písm. f) a h) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

iii) zmesí materiálov uvedených v bodoch i) a ii),

c) sú v prípade medziproduktov určených na výrobu aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, liekov a veterinárnych liekov získané z materiálov uvedených pod písm. b), ak príslušný orgán považuje používanie takýchto materiálov za oprávnené vzhľadom na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat,

d) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname (vo vestníku OIE) členov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE),

e) pochádzajú z prevádzky alebo podniku zaregistrovaných alebo schválených príslušným orgánom tretej krajiny uvedenej pod písm. d) v súlade s podmienkami stanovenými v ods. 2,

f) každú zásielku sprevádza vyhlásenie dovozcu v súlade so vzorovým vyhlásením stanoveným v prílohe XV kapitole 20, ktoré musí byť vyhotovené aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa musí vykonať kontrola na hraničnej inšpekčnej stanici, ako aj v aspoň jednom z úradných jazykov členského štátu určenia. Tieto členské štáty môžu umožniť používanie iných jazykov a vyžiadať si úradné preklady vyhlásení v takýchto iných jazykoch,

g) v prípade materiálov uvedených pod písm. b) preukáže dovozca príslušnému orgánu, že materiály:

i) nepredstavujú žiadne riziko prenosu nákazy prenosnej na ľudí alebo zvieratá alebo

ii) sú prevážané za podmienok, ktoré zabraňujú prenosu akýchkoľvek nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá.

2. Prevádzka alebo podnik môžu byť zaregistrované alebo schválené príslušným orgánom tretej krajiny, ako je uvedené v ods. 1 písm. e), ak:

a) prevádzkovateľ alebo majiteľ podniku alebo jeho zástupca:

i) preukáže, že podnik disponuje vhodnými zariadeniami na transformáciu materiálov uvedených v ods. 1 písm. a), b) resp. c), aby sa zabezpečilo ukončenie nevyhnutných štádií navrhovania, transformácie a výroby;

ii) vyvinie a zavedie metódy monitorovania a kontroly kritických bodov na základe použitých postupov;

iii) uchováva aspoň dva roky záznam o údajoch získaných v súlade s bodom ii) na účel ich predkladania príslušnému orgánu;

iv) poskytuje príslušnému orgánu všetky dostupné informácie, ktoré svedčia o vážnom riziku pre zdravie zvierat alebo ľudí;

b) príslušný orgán tretej krajiny vykonáva v pravidelných intervaloch inšpekcie prevádzok alebo podnikov a vykonáva dozor nad podnikom v súlade s týmito podmienkami:

i) frekvencia inšpekcií a vykonávania kontroly závisí od veľkosti podniku, druhu vyrábaných produktov, posúdenia rizika a ponúkaných záruk na základe systému kontrol vyvinutého v súlade so zásadami analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP);

ii) ak sa na základe kontroly vykonanej príslušným orgánom zistí, že ustanovenia tohto nariadenia sa nedodržiavajú, príslušný orgán prijíma primerané opatrenia;

iii) príslušný orgán zostavuje zoznam prevádzok alebo podnikov schválených alebo registrovaných v súlade s touto prílohou a prideľuje každému podniku oficiálne číslo, ktorým sa prevádzka alebo podnik identifikuje vzhľadom na povahu vykonávanej činnosti; uvedený zoznam a jeho následné zmeny a doplnenia sa predkladajú členskému štátu, v ktorom sa musí vykonať kontrola na hraničnej inšpekčnej stanici, a členského štátu určenia.

3. Medziprodukty dovážané do Únie sa kontrolujú na hraničnej inšpekčnej stanici v súlade s článkom 4 smernice 97/78/ES a prevezú priamo z hraničnej inšpekčnej stanice buď do:

a) registrovanej prevádzky alebo podniku na výrobu laboratórnych činidiel, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok na diagnostiku in vitro na veterinárne účely alebo odvodených produktov uvedených v článku 33 nariadenia (ES) č. 1069/2009, kde sa medziprodukty musia ďalej zmiešať, použiť na povrchovú úpravu, zložiť alebo zabaliť pred tým, ako sa uvedú na trh alebo použijú v súlade s právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na odvodený produkt;

▼B

b) prevádzky alebo podniku, ktoré boli schválené na skladovanie vedľajších živočíšnych produktov v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1069/2009, z ktorých sa musia odosielať len do prevádzky alebo podniku uvedeného pod písm. a) tohto odseku na použitia uvedené pod písm. a).

4. Medziprodukty, ktoré prechádzajú územím Únie, sa triedia a prevážajú v súlade s článkom 11 smernice 97/78/ES.

5. Úradný veterinárny lekár na príslušnej hraničnej inšpekčnej stanici informuje orgán zodpovedný za prevádzku alebo podnik na mieste určenia zásielky prostredníctvom systému TRACES.

6. Prevádzkovateľ alebo majiteľ prevádzky alebo podniku určenia alebo jeho zástupca vedú záznamy v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a na vyžiadanie poskytujú príslušnému orgánu potrebné údaje o kúpe, predaji, použití, zásobách a odstraňovaní nadbytočných medziproduktov na účely kontroly dodržiavania tohto nariadenia.

7. Príslušný orgán zabezpečuje v súlade so smernicou 97/78/ES, aby boli zásielky medziproduktov odoslané z členského štátu, v ktorom sa musí vykonať inšpekcia na hraničnej inšpekčnej stanici, do podniku určenia, ako je uvedené v ods. 3, alebo v prípade tranzitu na výstupnú hraničnú inšpekčnú stanicu.

8. V záujme kontroly dodržiavania tohto nariadenia vykonáva príslušný orgán v pravidelných intervaloch kontroly dokladov s cieľom zosúladiť množstvo medziproduktov dovezených na jednej strane a skladovaných, použitých, odoslaných alebo odstránených na strane druhej.

9. V prípade zásielok medziproduktov prevážaných cez Úniu spolupracujú príslušné orgány zodpovedné za hraničné inšpekčné stanice vstupu a výstupu v prípade potreby s cieľom zabezpečiť vykonávanie účinných kontrol a vysledovateľnosť takýchto zásielok.
PRÍLOHA XIII

KRMIVO PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ A INÉ ODVODENÉ PRODUKTY

KAPITOLA I

Všeobecné požiadavky

Podniky a prevádzky na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá a odvodených produktov uvedených v tejto prílohe majú primerané zariadenia na:

a) skladovanie prichádzajúceho materiálu a manipuláciu s ním za podmienok, ktoré zabraňujú zavlečeniu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat,

b) odstraňovanie nepoužitých zvyškových vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov z výroby, ak sa tento nepoužitý materiál neodosiela na spracovanie alebo odstránenie do inej prevádzky alebo podniku, v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA II

Osobitné požiadavky na krmivo pre spoločenské zvieratá vrátane žuvačiek pre psov

1.   Surové krmivo pre spoločenské zvieratá

Prevádzkovatelia môžu vyrábať surové krmivo pre spoločenské zvieratá len z materiálu kategórie 3 uvedeného v článku 10 písm. a) a v článku 10 písm. b) bod i) a ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Surové krmivo pre domáce zvieratá musí byť zabalené do nového obalu, ktorý zabráni jeho úniku.

Musia sa prijať účinné opatrenia, aby sa v rámci celého výrobného reťazca až do okamihu predaja produktu zabránilo jeho vystaveniu kontaminácii.

2.   Surovina na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá a žuvačiek pre psov

Prevádzkovatelia môžu vyrábať spracované krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov len z:

a) materiálu kategórie 3 okrem materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a

b) v prípade dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov z materiálu kategórie 1, ktorý obsahuje vedľajšie živočíšne produkty získané zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES.

3.   Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá

a) Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá musí byť podrobené tepelnému ošetreniu na minimálnu hodnotu Fc 3.

b) Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá okrem konzervovaného krmiva pre spoločenské zvieratá musí byť:

i) podrobené tepelnému ošetreniu pri minimálnej teplote 90 °C v celej hmote konečného produktu;

ii) pokiaľ ide o prísady živočíšneho pôvodu podrobené tepelnému ošetreniu pri minimálnej teplote 90 °C, alebo

iii) pokiaľ ide o kŕmnu surovinu živočíšneho pôvodu vyrobené výlučne s použitím:

 vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov z mäsa alebo mäsových výrobkov, ktoré prešli tepelným ošetrením pri teplote aspoň 90 °C v celej svojej hmote,

 týchto odvodených produktov, ktoré boli spracované v súlade s požiadavkami tohto nariadenia: mlieko a mliečne produkty, želatína, hydrolyzovaná bielkovina, vaječné produkty, kolagén, krvné produkty uvedené v prílohe X kapitole II oddiele 2, spracovaná živočíšna bielkovina vrátane rybej múčky, kafilerické tuky, rybacie oleje, hydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnanu vápenatý alebo chuťové prísady,

iv) v prípade, že je povolené príslušným orgánom, podrobené ošetreniu, napr. sušeniu alebo fermentácii, ktorým sa zabezpečí, že toto krmivo pre spoločenské zvieratá nebude predstavovať žiadne neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

v) v prípade, že ide o vedľajšie živočíšne produkty uvedené v článku 10 písm. l) a m) nariadenia (ES) č. 1069/2009, a v prípade vedľajších živočíšnych produktov vyprodukovaných vodnými živočíchmi, vodnými a suchozemskými bezstavovcami, a ak je povolené príslušným orgánom, podrobené ošetreniu, ktorým sa zabezpečí, že toto krmivo nebude predstavovať žiadne neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Po výrobe je povinné prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá.

Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá musí byť zabalené do nového obalu.

4.

Žuvačky pre psov musia byť podrobené dostatočnému ošetreniu na zničenie patogénnych organizmov vrátane salmonely.

Po uvedenom ošetrení sa musia prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii takýchto žuvačiek pre psov.

Žuvačky pre psov musia byť zabalené do nového obalu.

5.

Zo žuvačiek pre psov a zo spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá okrem konzervovaného krmiva pre spoločenské zvieratá a okrem takého spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré bolo ošetrené v súlade s ods. 3 písm. b) bodom v), sa počas výroby a/alebo počas skladovania (pred odoslaním) musia odoberať náhodné vzorky na overenie súladu s týmito normami:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

pričom:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo menej.

6.

Náhodné vzorky musia byť odobraté zo surového krmiva pre spoločenské zvieratá počas výroby a/alebo počas skladovania (pred odoslaním) s cieľom overiť splnenie nasledujúcich noriem:

Salmonella: neprítomnosť v 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 v 1 g

kde:

n

=

počet vzoriek, ktoré majú byť testované;

m

=

prahová hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za uspokojivý, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;

M

=

maximálna hodnota pre počet baktérií; výsledok sa považuje za neuspokojivý, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách je M alebo viac; a

c

=

počet vzoriek, v ktorých sa počet baktérií môže pohybovať medzi m a M, pričom vzorka sa ešte považuje za prijateľnú, ak počet baktérií v ostatných vzorkách je m alebo menej.

7.

Konečný bod pre spracované krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov

V súlade s týmto nariadením sa môžu bez obmedzení uvádzať na trh:

a) spracované krmivo pre spoločenské zvieratá,

i) ktoré bolo vyrobené a zabalené v Únii v súlade s ods. 3 a ktoré bolo testované v súlade s ods. 5, alebo

ii) ktoré sa podrobilo veterinárnym kontrolám v súlade so smernicou 97/78/ES na hraničnej inšpekčnej stanici.

b) žuvačky pre psov,

i) ktoré boli vyrobené a zabalené v Únii v súlade s ods. 4 a ktoré boli testované v súlade s ods. 5, alebo

ii) ktoré sa podrobili veterinárnym kontrolám v súlade so smernicou 97/78/ES na hraničnej inšpekčnej stanici.

KAPITOLA III

Osobitné požiadavky na chuťové prísady na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá

1. Na výrobu tekutého alebo dehydrovaného odvodeného produktu, ktorý sa používa na zlepšenie chuťových vlastností krmiva pre spoločenské zvieratá môžu prevádzkovatelia používať len vedľajšie živočíšne produkty, ktoré môžu byť použité ako surovina na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá a žuvačiek pre psov v súlade s kapitolou II odsekom 2.

2. Chuťové prísady musia byť podrobené metóde a parametrom spracovania, ktoré zabezpečia, aby produkt vyhovoval mikrobiologickým normám stanoveným v ods. 5 kapitole II tejto prílohy. Po ošetrení sa musia prijať všetky preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby produkt nebol vystavený kontaminácii.

3. Konečný produkt musí byť:

a) zabalený do nových alebo sterilizovaných vriec alebo

b) prevezený voľne ložený v kontajneroch alebo iných dopravných prostriedkoch, ktoré boli dôkladne vyčistené a vydezinfikované.

KAPITOLA IV

Osobitné požiadavky na krv a krvné produkty z koňovitých

Uvádzanie krvi a krvných produktov z koňovitých na trh na iné účely ako na kŕmenie podlieha týmto podmienkam:

1. Krv môže byť na takéto účely uvádzaná na trh, ak bola odobratá:

a) z koňovitých, ktoré:

i) pri inšpekcii v deň odberu krvi nevykazovali klinické príznaky žiadnej z nákaz podliehajúcich povinnému nahlasovaniu uvedených v prílohe I k smernici 2009/156/ES, ani príznaky chrípky koní, piroplazmózy koní, infekčnej rhinopneumónie koní ani vírusovej arteritídy koní uvedených v článku 1.2.3. bode 4 Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), vydanie 2010;

ii) boli aspoň 30 dní pred dňom odberu krvi a počas tohto odberu držané pod veterinárnym dohľadom v chovoch, ktoré nepodliehali zákazu v zmysle článku 4 ods. 5 smernice 2009/156/ES, ani obmedzeniam v zmysle článku 5 uvedenej smernice;

iii) počas období stanovených v článku 4 ods. 5 smernice 2009/156/ES neboli v kontakte s koňovitými z chovov, ktoré podliehali zákazu z veterinárnych dôvodov v zmysle uvedeného článku, a minimálne 40 dní pred dňom odberu krvi a počas tohto odberu neboli v kontakte s koňovitými z členského štátu alebo tretej krajiny, ktoré sa nepokladajú za štát alebo krajinu bez výskytu afrického moru koní v súlade s článkom 5 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) a b) uvedenej smernice,

b) pod veterinárnym dohľadom buď:

i) na bitúnkoch zaregistrovaných alebo schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 alebo

ii) v zariadeniach schválených a označených číslom veterinárneho schválenia, ktoré sú pod dohľadom príslušného orgánu na účely odberu krvi koňovitým na výrobu krvných produktov na iné účely ako na kŕmenie.

2. Krvné produkty sa môžu na takéto účely uvádzať na trh za predpokladu, že:

a) boli prijaté všetky preventívne opatrenia na zabránenie kontaminácii krvných produktov patogénnymi látkami počas ich výroby, manipulovania s nimi a ich balenia,

b) krvné produkty boli vyrobené z krvi, ktorá:

i) buď spĺňa podmienky stanovené v odseku 1 písm. a); alebo

ii) bola podrobená aspoň jednému z nasledujúcich ošetrení, po ktorom nasledovala kontrola účinnosti zameraná na inaktiváciu možných patogénnych pôvodcov afrického moru koní, nákazlivej encefalomyelitídy koní všetkých typov vrátane venezuelskej encefalomyelitídy koní, infekčnej anémie koní, vezikulárnej stomatitídy a sopľavky (Burkholderia mallei):

 tepelné ošetrenie pri teplote 65 °C po dobu minimálne troch hodín,

 ožiarenie gama lúčmi pri 25 kGy,

 zmena pH na hodnotu pH 5 počas dvoch hodín,

 tepelné ošetrenie pri teplote minimálne 80 °C v celej hmote.

3. Krv a krvné produkty z koňovitých musia byť zabalené v zapečatených nepriepustných nádobách/ kontajneroch a v prípade krvi koňovitých musí byť na týchto nádobách/ kontajneroch uvedené číslo schválenia bitúnku alebo zariadení na odber uvedených v ods. 1 písm. b).

KAPITOLA V

Osobitné požiadavky na kože a kožky kopytníkov a produkty z nich získané

A.   Prevádzky a podniky

Príslušný orgán môže povoľovať podnikom nakladajúcim s kožami a kožkami vrátane vápnených koží dodávať odrezky a štiepenky týchto koží a kožiek na produkciu želatíny na spotrebu zvierat, organických hnojív a zúrodňovačov pôdy pod podmienkou, že:

a) podnik má skladovacie miestnosti s pevnými podlahami a hladkými stenami, ktoré sa ľahko čistia a dezinfikujú, a pokiaľ je to potrebné, sú vybavené chladiarenskými zariadeniami;

b) skladovacie miestnosti sa udržiavajú vo vyhovujúcom stave čistoty a údržby tak, aby nepredstavovali zdroj kontaminácie pre suroviny;

c) ak sa v týchto priestoroch skladuje a/alebo spracúva surovina, ktorá nespĺňa požiadavky tejto kapitoly, musí byť celý čas počas preberania, skladovania, spracovávania a expedovania oddelená od suroviny, ktorá je v súlade s touto kapitolou;

d) v prípade odrezkov a štiepeniek získaných z vápnených koží sa tieto odrezky a štiepenky podrobujú ošetreniu, ktorým sa zabezpečí, že sa odstránia akékoľvek riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat predtým, ako sa použijú na výrobu:

i) želatíny určenej na zvieraciu spotrebu alebo

ii) organických hnojív a zúrodňovačov pôdy.

B.   Uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh

1. Neošetrené kože a kožky sa môžu uvádzať na trh pod podmienkou splnenia zdravotných podmienok vzťahujúcich sa na čerstvé mäso podľa smernice 2002/99/ES.

2. Ošetrené kože a kožky sa môžu uvádzať na trh za predpokladu, že:

a) neboli v styku s inými živočíšnymi produktmi ani živými zvieratami, ktoré by predstavovali riziko rozšírenia závažnej prenosnej nákazy;

b) v obchodnom doklade stanovenom v prílohe VIII kapitole III sa nachádza vyhlásenie o tom, že sa prijali všetky preventívne opatrenia s cieľom zabrániť kontaminácii patogénnymi látkami.

C.   Koncový bod pre kože a kožky

1. Kože a kožky kopytníkov, ktoré sú na základe rozhodnutia prevádzkovateľa určené na iné účely ako na ľudskú spotrebu a ktoré sú v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 853/2004 týkajúcimi sa surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na použitie v potravinách, sa môžu uvádzať na trh bez obmedzení v súlade s týmto nariadením.

2. V súlade s týmto nariadením sa môžu bez obmedzení uvádzať na trh tieto ošetrené kože a kožky:

a) kože a kožky, ktoré boli podrobené úplnému procesu činenia,

b) „wet-blue“,

c) „morené holiny“,

d) vápnené kože (ošetrené vápnom a ponorené v soľnom roztoku pri pH 12 až 13 aspoň osem hodín).

3. Odchylne od bodu C.2 môže príslušný orgán požadovať, aby bol k zásielkam ošetrených koží a kožiek uvedených v ods. 2 písm. c) a d) priložený obchodný doklad v súlade so vzorom stanoveným v prílohe VIII kapitole III odseku 6 v prípade, že sú dodávané do prevádzok alebo podnikov vyrábajúcich krmivo pre spoločenské zvieratá, organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy alebo transformujúcich tieto materiály na bioplyn.

KAPITOLA VI

Osobitné požiadavky na lovecké trofeje a iné preparáty zo zvierat

A.

Ustanovenia tejto kapitoly sa nedotýkajú opatrení na ochranu voľne žijúcich živočíchov, ktoré sa prijali na základe nariadenia (ES) č. 338/97.

B.

Bezpečné získavanie materiálov

Lovecké trofeje a iné preparáty zo zvierat, v prípade ktorých boli vedľajšie živočíšne produkty na účely preparácie podrobené ošetreniu alebo ktoré sa vystavujú v stave, v ktorom nepredstavujú žiadne zdravotné riziká, sa môžu uvádzať na trh pod podmienkou, že pochádzajú:

a) zo živočíšnych druhov okrem kopytníkov, vtákov a zvierat druhu Insecta alebo Arachnida a

b) zo zvierat majúcich pôvod v oblasti, ktorá nepodlieha žiadnym obmedzeniam v dôsledku výskytu závažných prenosných nákaz, na ktoré sú zvieratá príslušných druhov vnímavé.

C.

Bezpečné ošetrenie

1. Lovecké trofeje alebo iné preparáty zo zvierat, v prípade ktorých boli vedľajšie živočíšne produkty na účely preparácie podrobené ošetreniu, alebo ktoré sa vystavujú v stave, v ktorom nepredstavujú žiadne zdravotné riziká, sa môžu uvádzať na trh pod podmienkou, že:

a) pochádzajú z kopytníkov alebo vtákov, ktoré boli podrobené kompletnému taxidermickému ošetreniu, ktoré zabezpečí ich zachovanie pri teplotách prostredia;

b) ide o vypchaté kopytníky alebo vypchaté časti takýchto zvierat;

▼M4

c) boli podrobené anatomickej preparácii napríklad prostredníctvom plastinácie;

d) ide o jedince triedy Insecta alebo Arachnida, ktoré boli podrobené ošetreniu, ako napr. sušeniu, s cieľom zabrániť prenosu nákaz prenosných na ľudí alebo zvieratá, alebo

e) ide o exempláre prírodovedných zbierok, alebo slúžia na podporu vedy a boli:

i) naložené do konzervačných prostriedkov, ako sú alkohol alebo formaldehyd, ktoré umožňujú vystavovanie týchto exemplárov, alebo

ii) celé vsadené do mikroskiel;

f) ide o spracované vzorky DNA, ktoré sú určené pre depozitáre na podporu výskumu biodiverzity, ekológie, lekárskej a veterinárnej vedy alebo biológie.

▼B

2. Lovecké trofeje a iné preparáty okrem tých, ktoré sú uvedené v bode B a C. 1, pochádzajúce zo zvierat majúcich pôvod v oblasti, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia z dôvodu prítomnosti závažných prenosných nákaz, na ktoré sú jedince príslušného druhu vnímavé, sa môžu uvádzať na trh pod podmienkou, že:

a) v prípade loveckých trofejí a iných preparátov pozostávajúcich výlučne z kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov alebo zubov

i) boli ponorené do vriacej vody na dostatočne dlhý čas, aby sa zabránilo odstráneniu akéhokoľvek materiálu okrem kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov alebo zubov;

ii) boli vydezinfikované produktom povoleným príslušným orgánom, najmä peroxidom vodíka, ak ide o časti pozostávajúce z kostí;

iii) boli zabalené bezprostredne po ošetrení bez toho, aby prišli do kontaktu s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli kontaminovať, v jednotlivých, priehľadných a uzavretých baleniach tak, aby sa predišlo akejkoľvek následnej kontaminácii, a

iv) je k nim priložené zdravotné osvedčenie potvrdzujúce splnenie podmienok stanovených v bodoch i), ii) a iii);

b) v prípade loveckých trofejí alebo iných preparátov pozostávajúcich výlučne z koží alebo kožiek

i) boli:

 sušené,

 solené nasucho alebo namokro aspoň počas 14 dní pred dátumom odoslania alebo

 podrobené procesu konzervácie inému ako činenie,

ii) boli zabalené bezprostredne po ošetrení bez toho, aby prišli do kontaktu s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli kontaminovať, v jednotlivých, priehľadných a uzavretých baleniach tak, aby sa predišlo akejkoľvek následnej kontaminácii, a

iii) je k nim priložený obchodný doklad potvrdzujúci splnenie podmienok stanovených v bodoch i) a ii).

KAPITOLA VII

Osobitné požiadavky na vlnu, srsť, štetiny ošípaných, perie a páperie

A.   Surovina

1. Neošetrená vlna, neošetrená srsť, neošetrené štetiny ošípaných a neošetrené perie, časti peria a páperie musia patriť k materiálom kategórie 3 uvedeným v článku 10 písm. b) bod iii), iv) a v) a článku 10 písm. h) a n) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Musia byť bezpečne uložené v obale a suché.

V prípade neošetreného peria, častí peria a páperia zaslaných priamo z bitúnku do spracovateľského podniku však príslušný orgán môže povoliť výnimku z požiadavky suchého stavu pod podmienkou, že:

a) budú prijaté všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť možnému šíreniu nákazy;

b) doprava bude vykonaná v hermetických nádobách/ kontajneroch a/alebo vozidlách, ktoré musia byť okamžite po každom použití vyčistené a vydezinfikované.

2. Presuny štetín, vlny a srsti ošípaných z regiónov s endemickým výskytom afrického moru ošípaných sú zakázané, s výnimkou štetín, vlny a srsti ošípaných, ktoré boli:

a) prevarené, zafarbené alebo bielené alebo

b) podrobené inej forme ošetrenia, ktorá s určitosťou zabila patogénne látky, ak bol o tom predložený dôkaz vo forme osvedčenia veterinárneho lekára zodpovedného za miesto pôvodu. Priemyselné pranie sa nesmie považovať za formu spracovania na účely tohto ustanovenia.

3. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na dekoratívne perie ani perie,

a) ktoré si cestujúci privážajú na svoju osobnú potrebu alebo

b) ktoré sa posiela vo forme zásielok súkromným osobám na iné ako priemyselné účely.

B.   Koncový bod pre vlnu a srsť

Priemyselne vypratá vlna a srsť alebo vlna a srsť ošetrená inou metódou, ktorou sa zabezpečí, že budú odstránené akékoľvek neprijateľné riziká, sa môže v súlade s týmto nariadením uvádzať na trh bez obmedzení.

Členské štáty môžu na svojom území povoľovať uvádzanie neošetrenej vlny a srsti z fariem alebo z prevádzok a podnikov zaregistrovaných v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo schválených v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. i) toho istého nariadenia na trh, pokiaľ sa ubezpečili, že táto vlna a srsť nie je zdrojom žiadnych neprijateľných rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

▼M2

Vlnu a srsť vyrobenú z iných zvierat než ošípaných možno uvádzať na trh bez obmedzení v súlade s týmto nariadením za predpokladu, že:

a) bola ošetrená priemyselným praním, ktoré spočíva v ponorení vlny a srsti do sústavy kúpeľov naplnených vodou, mydlom a hydroxidom sodným alebo draselným alebo

b) je odosielaná priamo do podniku vyrábajúceho odvodené produkty z vlny alebo zo srsti určené na použitie v textilnom priemysle a bola ošetrená aspoň jednou z týchto metód:

i) chemická depilácia haseným vápnom alebo sulfidom sodným;

ii) fumigácia vo formaldehyde v hermeticky uzatvorenej komore počas najmenej 24 hodín;

iii) priemyselné čistenie ponorením vlny a srsti do detergentu rozpustného vo vode a udržiavaného pri teplote 60 – 70 °C;

iv) skladovanie, ktoré môže zahŕňať čas prepravy, pri teplote 37 °C počas 8 dní, 18 °C počas 28 dní alebo 4 °C počas 120 dní.

▼B

C.   Koncový bod pre perie a páperie

V súlade s týmto nariadením môže byť bez obmedzení na trh uvádzané perie, časti peria a páperie, ktoré bolo priemyselne vypraté a ošetrené horúcou parou s teplotou 100 °C po dobu aspoň 30 minút.

KAPITOLA VIII

Osobitné požiadavky na kožušiny

Koncový bod

V súlade s týmto nariadením môžu byť bez obmedzení na trh uvádzané kožušiny, ktoré boli sušené pri teplote prostredia 18 °C počas dvoch dní pri vlhkosti 55 %.

KAPITOLA IX

Osobitné požiadavky na vedľajšie včelárske produkty

Vedľajšie včelárske produkty určené výlučne na použitie vo včelárstve:

1. nesmú pochádzať z oblasti, pre ktorú platí zákaz v súvislosti s výskytom:

a) moru včelieho plodu (Paenibacillus larvae larvae) okrem prípadu, keď príslušný orgán označil riziko za zanedbateľné, vydal osobitné povolenie na ich použitie len v danom členskom štáte a podnikol všetky ďalšie potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť nešírenie uvedenej nákazy;

b) roztočovej nákazy včiel (Acarapis woodi (Rennie) okrem prípadu, keď oblasť určenia získala dodatočné záruky v súlade s článkom 14 ods. 2 smernice 92/65/EHS;

c) malého úľového chrobáka (Aethina tumida) alebo

d) parazitov rodu Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.), a

2. musia spĺňať požiadavky stanovené v článku 8 písm. a) smernice 92/65/EHS.

KAPITOLA X

Osobitné požiadavky na kafilerické tuky z materiálov kategórie 1 alebo kategórie 2 na využitie v oleochemickom priemysle

1. Kafilerické tuky získané z materiálu kategórie 1 alebo z materiálu kategórie 2, určené na využitie v oleochemickom priemysle, sa musia vyrábať použitím ktorejkoľvek z metód spracovania 1 až 5 stanovených v prílohe IV kapitole III.

2. Kafilerické tuky získané z prežúvavcov musia byť prečistené tak, aby maximálna úroveň zvyšných celkových nerozpustných nečistôt nepresahovala 0,15 % hmotnosti.

KAPITOLA XI

Osobitné požiadavky na tukové deriváty

1. Pri výrobe tukových derivátov z kafilerických tukov pochádzajúcich z materiálu kategórie 1 a z materiálu kategórie 2 sa môžu použiť tieto postupy:

a) transesterifikácia alebo hydrolýza pri minimálnej teplote 200 °C a pri zodpovedajúcom vhodnom tlaku počas 20 minút (glycerol, mastné kyseliny a estery),

b) saponifikácia pomocou NaOH 12M (glycerol a mydlo):

i) v sériovom procese pri teplote 95 °C počas 3 hodín alebo

ii) v kontinuálnom procese pri teplote 140 °C a tlaku 2 bary (2 000 hPa) počas 8 minút, alebo

c) hydrogenácia pri 160 °C pri tlaku 12 barov (12 000 hPa) počas 20 minút.

2. Tukové deriváty sa v súlade s touto kapitolou môžu uvádzať na trh:

a) len na použitie iné ako krmivo, kozmetika a lieky;

b) okrem toho v prípade tukových derivátov z materiálu kategórie 1 len na použitie iné ako v organických hnojivách a zúrodňovačoch pôdy.

▼M4

3. Konečný bod pre produkty získané z kafilerických tukov:

Tukové deriváty, ktoré boli spracované podľa odseku 1, sa môžu uvádzať na trh na účely použitia uvedené v odseku 2 bez obmedzenia v súlade s týmto nariadením.

▼B

KAPITOLA XII

Osobitné požiadavky na rohy a produkty z rohov okrem rohovej múčky a kopýt a produktov z kopýt okrem kopytnej múčky určené na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy

Uvádzanie rohov a výrobkov z rohov okrem rohovej múčky a kopýt a výrobkov z kopýt okrem kopytovej múčky určených na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy na trh podlieha týmto podmienkam:

a) musia pochádzať zo zvierat, ktoré:

i) buď boli zabité na bitúnku po vykonaní prehliadky pred zabitím a na základe výsledku tejto prehliadky boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Únie; alebo

ii) nevykazovali klinické príznaky žiadnej nákazy prenosnej prostredníctvom daného produktu na ľudí alebo zvieratá;

b) museli podstúpiť tepelné ošetrenie po dobu jednej hodiny pri teplote v strede hmoty najmenej 80 °C;

c) rohy sa museli odstrániť tak, aby sa neotvorila lebečná dutina;

d) v každom štádiu spracovania, skladovania alebo prepravy sa musia prijať všetky preventívne opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácie;

e) balia sa buď do nových obalov alebo nádob/ kontajnerov, alebo sa prepravujú v kontajneroch pre voľne ložený materiál, ktoré sa pred naložením vydezinfikovali použitím prípravku schváleného príslušným orgánom;

f) na obale alebo nádobe/kontajneri musí byť:

i) uvedený druh produktu (ako napr. rohy, produkty z rohov, kopytá alebo produkty z kopýt);

ii) uvedený názov a adresa schválenej alebo registrovanej prevádzky alebo podniku určenia.

▼M1

KAPITOLA XIII

Osobitné požiadavky na rybací olej určený na výrobu liekov

Koncový bod pre rybací olej určený na výrobu liekov

Rybací olej získaný z materiálov uvedených v ods. A.2 oddielu 3 kapitoly II prílohy X, ktorý bol odkyslený roztokom NaOH pri teplote 80 °C alebo viac a ktorý bol následne purifikovaný destiláciou pri teplote 200 °C alebo viac, sa môže uviesť na trh na účely výroby liekov, a to bez obmedzení v súlade s týmto nariadením.

▼B
PRÍLOHA XIV

DOVOZ, VÝVOZ A TRANZIT

KAPITOLA I

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA DOVOZ MATERIÁLU KATEGÓRIE 3 A ODVODENÝCH PRODUKTOV NA POUŽITIE V KRMIVOVOM REŤAZCI S VÝNIMKOU KRMIVA PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ ALEBO KRMIVA PRE ZVIERATÁ CHOVANÉ NA KOŽUŠINU DO ÚNIE A NA ICH TRANZIT CEZ ÚNIU

Oddiel 1

Ako je uvedené v článku 41 ods. 1 písm. a) a článku 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, tieto požiadavky sa vzťahujú na dovezené zásielky materiálu kategórie 3 a produkty z nich získané v prípade použitia v krmivovom reťazci okrem krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre zvieratá chované na kožušinu, ako aj na zásielky takýchto tranzitovaných materiálov a produktov:

a) musia obsahovať materiál kategórie 3 uvedený v tabuľke 1 v stĺpci „suroviny“, resp. musia byť z neho vyrobené;

b) musia spĺňať podmienky dovozu a tranzitu stanovené v tabuľke 1 v stĺpci „podmienky pre dovoz a tranzit“;

▼M4

c) musia pochádzať z tretej krajiny alebo z jej časti uvedených v stĺpci „zoznam tretích krajín“ v tabuľke 1;

d) musia pochádzať z prevádzky alebo podniku, ktoré sú registrované, prípadne schválené príslušným orgánom tretej krajiny a ktoré sa nachádzajú v zozname takýchto prevádzok a podnikov uvedenom v článku 30, a

e) musia byť:

i) počas prepravy na miesto vstupu do Únie, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly, sprevádzané zdravotným osvedčením uvedeným v tabuľke 1 v stĺpci „osvedčenia/vzory dokladov“ alebo

ii) predložené na mieste vstupu do Únie, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly, spolu s dokladom zodpovedajúcim vzoru uvedenému v tabuľke 1 v stĺpci „osvedčenia/vzory dokladov“.

▼M4 —————

▼BTabuľka 1

č.

Produkt

Suroviny [odkaz na ustanovenia nariadenia (ES) č. 1069/2009]

Podmienky pre dovoz a tranzit

Zoznamy tretích krajín

Osvedčenia/vzory dokladov

1

►M1  spracovaná živočíšna bielkovina vrátane zmesí a produktov iných ako krmivo pre spoločenské zvieratá s obsahom takejto bielkoviny a kŕmne zmesi s obsahom takýchto bielkovín definované v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009 ◄

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b), d), e), f), h), i), j) k) l) a m).

a)  Spracovaná živočíšna bielkovina musí byť vyrobená v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 1 a

b)  Spracovaná živočíšna bielkovina spĺňa dodatočné požiadavky stanovené v oddiele 2 tejto kapitoly.

a)  V prípade spracovaných živočíšnych bielkovín okrem rybej múčky:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

b)  V prípade rybej múčky:

Tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

Príloha XV, kapitola 1.

2

Krvné produkty na výrobu kŕmnej suroviny

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a) a písm. b) bode i).

►M9  Krvné produkty musia byť vyrobené v súlade s kapitolou II oddielom 2 prílohy X a kapitolou I oddielom 5 prílohy XIV. ◄

a)  V prípade krvných produktov z kopytníkov:

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých je povolený dovoz všetkých kategórií čerstvého mäsa z príslušných druhov.

b)  V prípade krvných produktov z iných druhov:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

Príloha XV, kapitola 4 (B).

3

Kafilerické tuky a rybací olej

a)  V prípade kafilerických tukov okrem rybacieho oleja: Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i), j) a k).

b)  V prípade rybacieho oleja: Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. e), f) i) a j).

a)  Kafilerické tuky a rybací olej musia byť vyrobené v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 3 a

b)  Kafilerický tuk spĺňa dodatočné požiadavky stanovené v oddiele 3 tejto kapitoly.

a)  V prípade kafilerických tukov okrem rybacieho oleja:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

b)  V prípade rybacieho oleja:

Tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

a)  V prípade kafilerických tukov okrem rybacieho oleja:

príloha XV, kapitola 10 (A).

b)  V prípade rybacieho oleja:

príloha XV, kapitola 9.

4

Mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka, mledzivo, výrobky z mledziva

a)  Mlieko, mliečne produkty:

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. e), f) a h).

b)  Mledzivo, výrobky z mledziva

Materiály kategórie 3 zo živých zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky nákazy prenosnej prostredníctvom mledziva na ľudí alebo zvieratá.

Mlieko, mliečne produkty, mledzivo a výrobky z mledziva spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 4 tejto kapitoly.

a)  V prípade mlieka a mliečnych produktov:

Schválené tretie krajiny uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 605/2010.

b)  V prípade mledziva a výrobkov z mledziva:

Tretie krajiny uvedené ako schválené v stĺpci „A“ prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010/ES.

a)  V prípade mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka:

príloha XV, kapitola 2(A).

b)  V prípade mledziva a výrobkov z mledziva:

príloha XV, kapitola 2 (B).

5

Želatína a hydrolyzovaná bielkovina

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b), e), f), g), i) a j), a v prípade hydrolyzovanej bielkoviny: Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. d), h) a k).

Želatína a hydrolyzovaná bielkovina musia byť vyrobené v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 5.

a)  Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny:

(KR) Južná Kórea

(MY) Malajzia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

b)  V prípade želatíny a hydrolyzovaných bielkovín z rýb:

Tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

a)  V prípade želatíny:

príloha XV, kapitola 11.

b)  V prípade hydrolyzovanej bielkoviny:

príloha XV, kapitola 12.

6

Hydrogenfosforečnan vápenatý

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i), j) a k).

Hydrogenfosforečnan vápenatý musí byť vyrobený v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 6.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny:

(KR) Južná Kórea

(MY) Malajzia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

Príloha XV, kapitola 12.

7

Fosforečnan vápenatý

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b), d), e), f), g), h), i), j) a k).

Fosforečnan vápenatý musí byť vyrobený v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 7.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny:

(KR) Južná Kórea

(MY) Malajzia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

Príloha XV, kapitola 12.

8

Kolagén

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b), e), f), g), i) a j).

Kolagén musí byť vyrobený v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 8.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny:

(KR) Južná Kórea

(MY) Malajzia

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan.

Príloha XV, kapitola 11.

9

Vaječné produkty

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. e), f) a k) bode ii).

Vaječné produkty musia byť vyrobené v súlade s prílohou X kapitolou II oddielom 9.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tretie krajiny alebo časti tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa, vajec a vaječných produktov, ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

Príloha XV kapitola 15.

Oddiel 2

▼M1

Dovoz spracovanej živočíšnej bielkoviny vrátane zmesí a produktov iných ako krmivo pre spoločenské zvieratá obsahujúcich takúto bielkovinu a kŕmnych zmesí obsahujúcich takúto bielkovinu definovaných v článku 3 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 767/2009

▼B

Na dovoz spracovanej živočíšnej bielkoviny sa vzťahujú tieto požiadavky:

1. Príslušný orgán musí pred uvoľnením zásielok do voľného obehu v rámci Únie odobrať vzorky z dovezenej spracovanej živočíšnej bielkoviny na hraničnej inšpekčnej stanici, aby zabezpečil splnenie všeobecných podmienok prílohy X kapitoly I.

Príslušný orgán musí:

a) odobrať vzorky z každej zásielky produktov prepravovaných ako voľne ložené;

b) vykonať náhodný odber vzoriek zo zásielok produktov zabalených vo výrobnom podniku pôvodu.

2. Odchylne od odseku 1, ak šesť po sebe nasledujúcich skúšok zásielok voľne loženého materiálu pochádzajúcich z danej tretej krajiny poskytne negatívny výsledok, príslušný orgán hraničnej inšpekčnej stanice môže vykonať náhodný odber vzoriek z nasledujúcich zásielok voľne loženého materiálu pochádzajúcich z danej tretej krajiny.

Ak jedna z daných náhodných vzoriek bude pozitívna, príslušný orgán vykonávajúci odber vzoriek musí o tom informovať príslušný orgán tretej krajiny pôvodu, aby tento mohol prijať vhodné opatrenia na nápravu situácie.

Príslušný orgán tretej krajiny pôvodu musí na tieto opatrenia upozorniť príslušný orgán vykonávajúci odber vzoriek.

V prípade ďalšieho pozitívneho výsledku z toho istého zdroja musí príslušný orgán hraničnej inšpekčnej stanice odobrať vzorky zo všetkých zásielok pochádzajúcich z toho istého zdroja, kým šesť po sebe nasledujúcich skúšok znovu neposkytne negatívny výsledok.

3. Príslušné orgány musia viesť záznamy o výsledkoch odberov vzoriek vykonaných na všetkých zásielkach, z ktorých boli odobraté vzorky, aspoň počas troch rokov.

4. Ak sa zásielka dovezená do Únie ukáže ako pozitívna na salmonelu alebo ak nespĺňa mikrobiologické normy pre enterobacteriaceae stanovené v prílohe X kapitole I, musí buď:

a) sa s ňou zaobchádzať v súlade s postupom stanoveným v článku 17 ods. 2) písm. a) smernice 97/78/ES, alebo

b) byť znovu spracovaná v spracovateľskom podniku alebo dekontaminovaná prostredníctvom ošetrenia povoleného príslušným orgánom. Zásielka nesmie byť uvoľnená, kým nebude spracovaná, otestovaná na salmonelu príp. enterobacteriaceae príslušným orgánom v súlade s prílohou X kapitolou I odsekom 10 a kým sa nedosiahne negatívny výsledok.

Oddiel 3

Dovoz kafilerických tukov

Na dovoz kafilerických tukov sa vzťahujú tieto požiadavky:

Kafilerický tuk:

a) bol úplne alebo čiastočne získaný z bravčovej suroviny a pochádza z tretej krajiny alebo časti územia tretej krajiny, kde sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 24 mesiacov a kde sa nevyskytol klasický mor ošípaných a africký mor ošípaných počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

b) je úplne alebo čiastočne získaný z hydinovej suroviny a pochádza z tretej krajiny alebo časti územia tretej krajiny, kde sa nevyskytol pseudomor hydiny a vtáčia chrípka počas predchádzajúcich šiestich mesiacov;

c) je úplne alebo čiastočne získaný zo suroviny prežúvavcov a pochádza z tretej krajiny alebo časti územia tretej krajiny, kde sa nevyskytla slintačka a krívačka počas predchádzajúcich 24 mesiacov a kde sa nevyskytol mor hovädzieho dobytka počas predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

d) v prípade, že sa zaznamenal výskyt ohniska jednej z nákaz uvedených pod písm. a), b) a c) počas príslušného obdobia uvedeného pod danými písmenami, bol podrobený jednému z týchto tepelných ošetrení:

i) pri minimálnej teplote 70 °C počas aspoň 30 minút alebo

ii) pri minimálnej teplote 90 °C počas aspoň 15 minút.

Údaje o kritických kontrolných bodoch sa zaznamenávajú a uchovávajú, aby majiteľ, prevádzkovateľ alebo ich zástupca a v prípade potreby príslušný orgán mohli monitorovať prevádzku podniku, a medzi informácie, ktoré sa zaznamenávajú, patrí veľkosť častíc, kritická teplota a, ak to pripadá do úvahy, absolútny čas, tlakový profil, rýchlosť podávania (prísunu) suroviny a rýchlosť recyklácie tuku.

Oddiel 4

Dovoz mlieka, mliečnych produktov a produktov získaných z mlieka, mledziva a výrobkov z mledziva

A. Na dovoz mlieka, mliečnych produktov, produktov získaných z mlieka, mledziva a výrobkov z mledziva sa vzťahujú tieto požiadavky:

1. Mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka:

a) podstúpili aspoň jedno z ošetrení stanovených v prílohe X kapitole II oddiele 4 časti I bodoch 1.1, 1.2, 1.3 a B.1.4 písm. a);

b) spĺňajú ustanovenia prílohy X kapitoly II oddielu 4 časti I bodov B.2 a B.4 a v prípade srvátky odseku 3.

2. Odchylne od prílohy X kapitoly II časti I bodu B.1.4 môžu byť mlieko, mliečne produkty a produkty získané z mlieka dovážané do tretích krajín schválených v stĺpci „A“ prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010 v prípade, že dané mlieko, mliečne produkty alebo produkty získané z mlieka podstúpili jednorazové ošetrenie HTST a:

a) neboli odoslané skôr, ako uplynulo obdobie aspoň 21 dní od dátumu ich výroby, pričom počas daného obdobia sa vo vyvážajúcej tretej krajine nezistil žiaden prípad slintačky a krívačky, alebo

b) boli predložené na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu do EÚ aspoň 21 dní po dátume výroby a počas daného obdobia sa vo vyvážajúcej tretej krajine nezistil žiaden prípad slintačky a krívačky.

B. Na dovoz mledziva a výrobkov z mledziva sa vzťahujú tieto požiadavky:

1. Materiály boli jednorazovo ošetrené metódou HTST a:

a) neboli odoslané skôr, ako uplynulo obdobie aspoň 21 dní od dátumu ich výroby, pričom počas daného obdobia sa vo vyvážajúcej tretej krajine nezistil žiaden prípad slintačky a krívačky, alebo

b) boli predložené na hraničnej inšpekčnej stanici vstupu do EÚ aspoň 21 dní po dátume výroby a počas daného obdobia sa vo vyvážajúcej tretej krajine nezistil žiaden prípad slintačky a krívačky.

2. Materiály boli získané z hovädzieho dobytka, ktorý je podrobovaný pravidelným veterinárnym kontrolám, ktoré zaisťujú, že pochádzajú z chovu, v ktorom sú všetky stáda hovädzieho dobytka:

a) buď úradne vyhlásené za stáda bez výskytu tuberkulózy a úradne vyhlásené za stáda bez výskytu brucelózy, ako je stanovené v článku 2 ods. 2 písm. d) a f) smernice 64/432/EHS, alebo sa na nich nevzťahujú obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov tretej krajiny pôvodu mledziva týkajúcich sa eradikácie tuberkulózy a brucelózy, a

b) buď úradne vyhlásené za stáda bez výskytu enzootickej leukózy, ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. j) smernice 64/432/EHS, alebo zahrnuté do úradného systému kontroly enzootickej leukózy, a počas predchádzajúcich dvoch rokov sa nenašiel žiadny dôkaz, či už na základe klinického alebo laboratórneho testovania, o tejto nákaze.

3. Po ukončení spracovania sa prijímajú všetky preventívne opatrenia na zabránenie kontaminácie mledziva alebo výrobkov z mledziva.

4. Konečný produkt musí byť označený tak, aby bolo zrejmé, že obsahuje materiál kategórie 3, že nie je určený na ľudskú spotrebu a že musel byť:

a) zabalený do nových nádob/ kontajnerov alebo

b) prevezený voľne ložený v kontajneroch alebo iných dopravných prostriedkoch, ktoré boli pred použitím dôkladne vyčistené a vydezinfikované.

▼M9

Oddiel 5

Dovoz krvných produktov na kŕmenie hospodárskych zvierat

Na dovoz krvných produktov vrátane krvi a krvnej plazmy sušených rozprašovaním, ktoré boli získané z ošípaných určených na kŕmenie ošípaných, sa uplatňujú tieto požiadavky:

Tieto odvodené produkty:

a) musia byť podrobené tepelnému spracovaniu pri teplote aspoň 80 °C v celej hmote, pričom suchá krv a krvná plazma nesmú mať vlhkosť nad 8 % a aktivita vody (Aw) musí byť menej než 0,60;

b) počas obdobia aspoň 6 týždňov sa musia skladovať v suchých skladovacích podmienkach pri izbovej teplote.

▼B

KAPITOLA II

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA DOVOZ DO ÚNIE VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV NA POUŽITIE MIMO KRMIVOVÉHO REŤAZCA PRE CHOVNÉ ZVIERATÁ OKREM ZVIERAT CHOVANÝCH NA KOŽUŠINU A NA ICH TRANZIT CEZ ÚNIU

Oddiel 1

Osobitné požiadavky

Ako je uvedené v článku 41 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) a článku 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, na dovezené zásielky vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, ako aj na zásielky takýchto produktov v tranzite sa vzťahujú tieto osobitné požiadavky:

a) musia obsahovať vedľajšie živočíšne produkty uvedené v tabuľke 2 v stĺpci „suroviny“ alebo z nich musia byť vyrobené,

b) musia spĺňať podmienky dovozu a tranzitu stanovené v tabuľke 2 v stĺpci „podmienky pre dovoz a tranzit“,

▼M4

c) musia pochádzať z tretej krajiny alebo z jej časti uvedených v stĺpci „zoznam tretích krajín“ v tabuľke 2;

d) musia pochádzať z prevádzky alebo podniku, ktoré sú registrované, prípadne schválené príslušným orgánom tretej krajiny a ktoré sa nachádzajú v zozname takýchto prevádzok a podnikov uvedenom v článku 30, a

e) musia byť:

i) počas prepravy na miesto vstupu do Únie, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly, sprevádzané veterinárnym osvedčením uvedeným v tabuľke 2 v stĺpci „osvedčenia/vzory dokladov“ alebo

ii) predložené na mieste vstupu do Únie, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly, spolu s dokladom zodpovedajúcim vzoru uvedenému v tabuľke 2 v stĺpci „osvedčenia/vzory dokladov“.

▼M4 —————

▼BTabuľka 2

č.

Produkt

Suroviny [odkaz na ustanovenia nariadenia (ES) č. 1069/2009]

Podmienky pre dovoz a tranzit

Zoznamy tretích krajín

Osvedčenia/vzory dokladov

1

Spracovaný hnoj, odvodené produkty zo spracovaného hnoja a guáno z netopierov

Materiály kategórie 2 uvedené v článku 9 písm. a).

Spracovaný hnoj, produkty získané zo spracovaného hnoja a guáno z netopierov musia byť vyrobené v súlade s prílohou XI kapitolou I oddielom 2.

Tretie krajiny uvedené v:

a)  časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010;

b)  prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES alebo

c)  časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

Príloha XV, kapitola 17.

2

Neošetrené krvné produkty okrem krvných produktov z koňovitých, určené na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá

Materiál kategórie 1 uvedený v článku 8 písm. c) a d) a materiál kategórie 3 uvedený v článku 10 písm. a), b), d) a h).

Krvné produkty sa museli vyrobiť v súlade s oddielom 2.

Tieto tretie krajiny:

a)  v prípade neošetrených krvných produktov z kopytníkov:

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa zo všetkých druhov domácich kopytníkov, a to len na obdobie uvedené v stĺpcoch 7 a 8 danej časti.

Japonsko.

b)  v prípade neošetrených krvných produktov z hydiny a iných druhov vtákov:

Tretie krajiny alebo časti krajín tretích uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

Japonsko.

c)  v prípade neošetrených krvných produktov z iných zvierat:

Tretie krajiny uvedené buď v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 alebo v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009.

Japonsko.

d)  v prípade neošetrených krvných produktov zo všetkých druhov:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 alebo v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009,

Japonsko.

a)  V prípade neošetrených krvných produktov:

príloha XV, kapitola 4 (C).

b)  V prípade ošetrených krvných produktov:

príloha XV kapitola 4 (D).

3

Krv a krvné produkty z koňovitých

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b) d) a h).

Krv a krvné produkty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 3.

Tieto tretie krajiny:

a)  v prípade krvi, ktorá bola odobraná v súlade s prílohou XIII kapitolou IV ods. 1 alebo v prípade, kedy krvné produkty boli vyprodukované v súlade s danou kapitolou odsekom 2 písm. b) bodom i):

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES, z ktorých je povolený dovoz koňovitých na chov a produkciu.

b)  v prípade krvných produktov, ktoré boli ošetrené v súlade s prílohou XIII kapitolou IV ods. 2 písm. b) bodom ii):

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa domácich zvierat koňovitých.

Príloha XV kapitola 4 (A).

4

čerstvé alebo chladené kože a kožky kopytníkov

Materiály uvedené v článku 10 písm. a) a písm. b) bode iii).

Kože a kožky spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 4 ods. 1 a 4.

Kože a kožky pochádzajú z tretej krajiny alebo v prípade regionalizácie v súlade s právnymi predpismi Únie z časti tretej krajiny uvedenej v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa toho istého druhu.

Príloha XV, kapitola 5 (A).

5

Ošetrené kože a kožky kopytníkov

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), písm. b) bode i) a iii) a písm. n).

Kože a kožky spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 4 ods. 2, 3 a 4.

a)  V prípade ošetrených koží a kožiek kopytníkov:

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

b)  V prípade ošetrených koží a kožiek prežúvavcov, ktoré sú určené na odoslanie do Európskej únie a ktoré boli držané oddelene počas 21 dní, alebo ktoré podstúpia prevoz v trvaní 21 dní bez prestávky pred tým, ako budú dovezené:

Akákoľvek tretia krajina.

a)  V prípade ošetrených koží a kožiek kopytníkov okrem tých, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 4 ods. 2:

príloha XV kapitola 5 (B).

b)  V prípade ošetrených koží a kožiek prežúvavcov a koňovitých, ktoré sú určené na odoslanie do Európskej únie a ktoré boli držané oddelene počas 21 dní, alebo ktoré pred tým, ako budú dovezené, podstúpia prevoz v trvaní 21 dní bez prestávky:

oficiálne vyhlásenie stanovené v prílohe XV kapitole 5(C).

c)  V prípade ošetrených koží a kožiek kopytníkov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 4 ods. 2:

Nevyžaduje sa žiadne osvedčenie.

6

Lovecké trofeje a iné preparáty zo zvierat

Materiály kategórie 2 uvedené v článku 9 písm. f), získané z voľne žijúcich živočíchov, v súvislosti s ktorými neexistuje podozrenie, že by boli nakazené nákazou prenosnou sa na ľudí alebo zvieratá, a materiál kategórie 3 uvedený v článku 10 písm. a), písm. b) bode i), iii) a v) a písm. n).

Lovecké trofeje a iné preparáty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 5.

a)  V prípade loveckých trofejí a iných preparátov uvedených v oddiele 5 ods. 2:

Akákoľvek tretia krajina.

b)  V prípade loveckých trofejí a iných preparátov uvedených v oddiele 5 ods. 3:

i)  Lovecké trofeje z vtákov:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa, a tieto krajiny:

(GL) Grónsko

(TN) Tunisko.

ii)  Lovecké trofeje z kopytníkov:

Tretie krajiny uvedené v príslušných kolónkach pre čerstvé mäso kopytníkov v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 vrátane všetkých obmedzení stanovených v kolónke určenej na špeciálne poznámky týkajúce sa čerstvého mäsa.

a)  V prípade loveckých trofejí uvedených v oddiele 5 ods. 2:

príloha XV kapitola 6 (A).

b)  V prípade loveckých trofejí uvedených v oddiele 5 ods. 3:

príloha XV kapitola 6 (B).

c)  V prípade loveckých trofejí uvedených v oddiele 5 ods. 1:

Nevyžaduje sa žiadne osvedčenie.

7

Štetiny ošípaných

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. b) bode iv).

Štetiny ošípaných sa museli získať zo zvierat pochádzajúcich z bitúnku a zabitých na bitúnku v tretej krajine pôvodu.

a)  V prípade neošetrených štetín ošípaných:

Tretie krajiny alebo v prípade regionalizácie ich regióny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, v ktorých sa počas 12 mesiacov pred dátumom ich dovezenia nevyskytol africký mor ošípaných.

b)  V prípade ošetrených štetín ošípaných:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, v ktorých sa počas 12 mesiacov pred dovozom mohol vyskytnúť africký mor ošípaných.

a)  Ak sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov nevyskytol žiaden prípad afrického moru ošípaných:

príloha XV kapitola 7 (A).

b)  V prípade, že sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov vyskytol jeden alebo viac prípadov afrického moru ošípaných:

príloha XV, kapitola 7 (B).

▼M2

8

Neošetrená vlna a srsť vyrobená z iných zvierat než ošípaných

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. h) a n).

(1)  Suchá neošetrená vlna a srsť musí byť

a)  bezpečne uzavretá v obale a

b)  odoslaná priamo do podniku vyrábajúceho odvodené produkty na použitie mimo krmivového reťazca alebo podniku vykonávajúceho medzioperácie v podmienkach zabraňujúcich šíreniu patogénnych látok.

(1)  Akákoľvek tretia krajina.

(1)  Na dovoz neošetrenej vlny a srsti sa nevyžaduje žiadne zdravotné osvedčenie.

(2)  Ide o vlnu a srsť uvedenú v článku 25 ods. 2 písm. e)

(2)  Tretia krajina alebo jej región, ktoré sú:

a)  uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa prežúvavcov do Únie, ktoré nepodlieha dodatočným zárukám A a F uvedeným v danom nariadení a

b)  bez výskytu slintačky a krívačky a v prípade vlny a srsti z oviec a kôz aj bez výskytu kiahní oviec a kôz v súlade s prílohou II k smernici Rady 2004/68/ES.

(2)  Vyžaduje sa vyhlásenie dovozcu v súlade s kapitolou 21 prílohy XV.

▼B

9

perie a páperie

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. b) bode v) a písm. h) a n).

Ošetrené perie a časti peria spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 6.

Akákoľvek tretia krajina.

Na dovoz ošetreného peria, častí peria a páperia sa nevyžaduje žiadne zdravotné osvedčenie.

10

Vedľajšie včelárske produkty

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. e).

a)  V prípade vedľajších včelárskych produktov určených na použitie vo včelárstve okrem včelieho vosku v podobe včelieho plástu:

i)  Vedľajšie včelárske produkty boli vystavené aspoň počas 24 hodín teplote -12 °C alebo nižšej, alebo

ii)  V prípade včelieho vosku bol materiál spracovaný v súlade s ktoroukoľvek metódou spracovania 1 až 5 alebo metódou spracovania 7 stanovenými v prílohe IV kapitole III a pred dovozom rafinovaný.

b)  V prípade včelieho vosku, okrem včelieho vosku v podobe včelieho plástu, určeného na iné účely ako na kŕmenie chovných zvierat, bol včelí vosk pred dovozom rafinovaný alebo spracovaný v súlade s ktoroukoľvek metódou spracovania 1 až 5 alebo metódou spracovania 7 stanovenými v prílohe IV kapitole III.

a)  V prípade vedľajších včelárskych produktov určených na použitie vo včelárstve:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a táto krajina:

(CM) Kamerun.

b)  V prípade včelieho vosku na iné účely ako na kŕmenie chovných zvierat:

Akákoľvek tretia krajina.

a)  V prípade vedľajších včelárskych produktov určených na použitie vo včelárstve:

príloha XV, kapitola 13.

b)  V prípade včelieho vosku na iné účely ako na kŕmenie chovných zvierat:

Obchodný doklad potvrdzujúci rafináciu alebo spracovanie.

11

Kosti a kostné produkty (okrem kostnej múčky), rohy a produkty z rohov (okrem rohovej múčky) a kopytá a produkty z kopýt (okrem kopytnej múčky) na použitie iné ako použitie ako kŕmna surovina, organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a) a písm. b) bode i) a iii) a písm. e) a h).

Produkty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 7.

Akákoľvek tretia krajina.

K produktom je priložený:

a)  obchodný doklad stanovený v oddiele 7 ods. 2 a

b)  vyhlásenie dovozcu v súlade s prílohou XV kapitolou 16 v aspoň jednom úradnom jazyku členského štátu, ktorým zásielka prvýkrát vstupuje do Únie, a aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu určenia.

12

Krmivo pre spoločenské zvieratá vrátane žuvačiek pre psov

a)  V prípade spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá a žuvačiek pre psov:

Materiály uvedené v článku 35 písm. a) bode i) a ii).

b)  V prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá:

Materiály uvedené v článku 35 písm. a) bode iii).

Krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov musia byť vyrobené v súlade s prílohou XIII kapitolou II.

a)  V prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2010 alebo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa z tých istých druhov, pričom sú povolené len kosti v mäse.

V prípade rybích materiálov tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

b)  V prípade žuvačiek pre psov a krmiva pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva pre spoločenské zvieratá:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a tieto krajiny:

(JP) Japonsko

(EC) Ekvádor

(LK) Srí Lanka

(TW) Taiwan

a)  V prípade konzervovaného krmiva pre spoločenské zvieratá:

príloha XV kapitola 3 (A).

b)  V prípade spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá okrem konzervovaného krmiva pre spoločenské zvieratá:

príloha XV kapitola 3 (B).

c)  V prípade žuvačiek pre psov:

príloha XV kapitola 3 (C).

d)  V prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá:

príloha XV kapitola 3 (D).

▼M4

13.

Chuťové prísady na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá

Materiály uvedené v článku 35 písm. a)

Chuťové prísady museli byť vyrobené v súlade s kapitolou III prílohy XIII.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa z tých istých druhov, pričom sú povolené len kosti v mäse.

V prípade chuťových prísad vyrobených z rybích materiálov tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

V prípade chuťových prísad z hydinového mäsa tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa.

Príloha XV kapitola 3(E)

▼B

14

Vedľajšie živočíšne produkty na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva pre spoločenské zvieratá a odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca

►M4   a)  Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a) až m).  ◄ b)  V prípade materiálov na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, materiály kategórie 1 uvedené v článku 8 písm. c). c)  V prípade kožušiny na výrobu odvodených produktov, materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. n).

Produkty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 8.

a)  V prípade vedľajších živočíšnych produktov na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá:

i)  V prípade vedľajších živočíšnych produktov z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koňovitých vrátane chovných a voľne žijúcich zvierat:

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín uvedené v časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých sa povoľuje dovoz čerstvého mäsa na ľudskú spotrebu.

ii)  Surovina z hydiny vrátane bežcov:

Tretie krajiny alebo časti tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého hydinového mäsa, ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

iii)  Surovina z rýb:

Tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

iv)  Surovina z iných voľne žijúcich suchozemských cicavcov a zajacovitých:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

b)  V prípade vedľajších živočíšnych produktov na výrobu farmaceutických výrobkov:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2010, v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 alebo v časti 1 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 119/2009 a tieto krajiny:

(JP) Japonsko

(PH) Filipíny

(TW) Taiwan.

c)  V prípade vedľajších živočíšnych produktov na výrobu produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá okrem farmaceutických výrobkov:

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa z príslušných druhov, v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 119/2009 alebo v prípade materiálu z rýb tretie krajiny uvedené v prílohe II k nariadeniu Komisie 2006/766/ES.

a)  V prípade vedľajších živočíšnych produktov na výrobu spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá:

príloha XV kapitola 3(F).

b)  V prípade vedľajších živočíšnych produktov na výrobu produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá:

príloha XV kapitola 8.

▼M4

15.

Vedľajšie živočíšne produkty ako surové krmivo pre spoločenské zvieratá

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a) a b) bodoch i) a ii)

Produkty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 8.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2010 alebo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa z tých istých druhov, pričom sú povolené len kosti v mäse.

V prípade rybích materiálov tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

Príloha XV kapitola 3(D)

16.

Vedľajšie živočíšne produkty na použitie v krmive pre kožušinové zvieratá

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a) až m)

Produkty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 8.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 alebo v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa z tých istých druhov, pričom sú povolené len kosti v mäse.

V prípade rybích materiálov tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

Príloha XV kapitola 3(D)

▼M1

17

Kafilerické tuky na určité účely mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá

►M4   a)  V prípade produktov určených na výrobu bionafty alebo oleochemických produktov: materiály kategórií 1, 2 a 3 uvedené v článkoch 8, 9 a 10.  ◄ b)  V prípade materiálov určených na výrobu obnoviteľných palív uvedených v bode J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV: materiály kategórií 2 a 3 uvedené v článkoch 9 a 10. c)  V prípade materiálov určených na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy: materiály kategórie 2 uvedené v článku 9 písm. c) a d) a písm. f) bode i) a materiály kategórie 3 uvedené v článku 10, iné ako v písm. c) a p). d)  V prípade materiálov určených na iné účely: materiály kategórie 1 uvedené v článku 8 písm. b), c) a d), materiály kategórie 2 uvedené v článku 9 písm. c) a d) a písm. f) bode i) a materiály kategórie 3 uvedené v článku 10, iné ako v písm. c) a p).

Kafilerické tuky spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 9.

Tretie krajiny uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 a v prípade materiálov z rýb tretie krajiny uvedené v prílohe II k rozhodnutiu 2006/766/ES.

Príloha XV kapitola 10 (B).

▼M4

18.

Tukové deriváty

a)  V prípade tukových derivátov na použitie mimo krmivového reťazca pre hospodárske zvieratá:

materiály kategórie 1 uvedené v článku 8 písm. b), c) a d), materiály kategórie 2 uvedené v článku 9 písm. c) a d) a f) bod i) a materiály kategórie 3 uvedené v článku 10.

b)  V prípade tukových derivátov na použitie ako krmivo:

materiály kategórie 3 okrem materiálov uvedených v článku 10 písm. n), o) a p).

Tukové deriváty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 10.

Akákoľvek tretia krajina

a)  V prípade tukových derivátov na použitie mimo krmivového reťazca pre hospodárske zvieratá:

príloha XV kapitola 14(A).

b)  V prípade tukových derivátov na použitie ako krmivo:

príloha XV kapitola 14(B).

▼B

19

Fotoželatína

Materiály kategórie 1 uvedené v článku 8 písm. b) a materiály kategórie 3 uvedené v článku 10.

Dovážaná fotoželatína spĺňa požiadavky stanovené v oddiele 11.

Fotoželatína sa môže dovážať len z prevádzok pôvodu nachádzajúcich sa v Spojených štátoch a v Japonsku, ktoré sú schválené v súlade s oddielom 11.

Príloha XV kapitola 19.

20

Rohy a produkty z rohov okrem rohovej múčky a kopytá a produkty z kopýt okrem kopytnej múčky, na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy

Materiály kategórie 3 uvedené v článku 10 písm. a), b) h) a n).

Produkty spĺňajú požiadavky stanovené v oddiele 12.

Akákoľvek tretia krajina.

Príloha XV kapitola 18.

Oddiel 2

Dovoz krvi a krvných produktov okrem krvi a krvných produktov z koňovitých, na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá

Na dovoz krvi a krvných produktov okrem krvi a krvných produktov z koňovitých, na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, sa vzťahujú tieto požiadavky:

1. Krvné produkty musia mať pôvod v podniku na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, ktorý spĺňa osobitné podmienky stanovené v tomto nariadení, alebo v prevádzke, v ktorej sa vykonal odber.

▼M4

2. Krv, z ktorej sa vyrábajú krvné produkty určené na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre hospodárske zvieratá, musela byť odobratá pod veterinárnym dohľadom:

a) na bitúnkoch:

i) schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 alebo

ii) schválených a kontrolovaných príslušným orgánom krajiny odberu, alebo

b) zo živých zvierat v zariadeniach schválených a kontrolovaných príslušným orgánom krajiny odberu.

▼B

3.1. V prípade krvných produktov na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá získaných zo zvierat patriacich k taxa Artiodactyla, Perissodactyla a Proboscidea vrátane ich krížencov musia tieto krvné produkty spĺňať podmienky uvedené pod písm. a) alebo b):

a) produkty sa museli podrobiť jednému z týchto ošetrení, ktorými sa zaručí absencia patogénnych látok nákaz uvedených pod písm. b):

i) tepelné ošetrenie pri teplote 65 °C aspoň počas troch hodín, po ktorom nasledovala kontrola účinnosti;

ii) ožiarenie pri 25 kGy gama lúčmi, po ktorom nasledovala kontrola účinnosti;

iii) tepelné ošetrenie pri minimálnej teplote 80 °C v celej hmote s následnou kontrolou účinnosti;

iv) v prípade zvierat okrem Suidae a Tayassuidae iba: zmena pH na pH 5 počas dvoch hodín, po ktorej nasledovala kontrola účinnosti;

b) v prípade krvných produktov neošetrených v súlade s písm. a) musia mať produkty pôvod v tretej krajine alebo regióne:

i) kde počas aspoň 12 mesiacov nebol zaznamenaný žiadny prípad moru hovädzieho dobytka, moru malých prežúvavcov ani horúčky údolia Rift a kde sa aspoň počas 12 mesiacov nevykonalo očkovanie proti uvedeným nákazám;

ii) kde počas aspoň 12 mesiacov nebol zaznamenaný žiaden prípad slintačky a krívačky a

 kde sa aspoň počas 12 mesiacov nevykonalo očkovanie proti tejto nákaze alebo

 kde sa aspoň počas 12 mesiacov oficiálne vykonávajú a kontrolujú programy očkovania domácich prežúvavcov proti slintačke a krívačke, v tomto prípade sa po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice musia produkty prepraviť priamo do registrovanej prevádzky alebo podniku určenia a musia sa prijať všetky preventívne opatrenia vrátane bezpečného odstraňovania odpadu, nepoužitého a nadbytočného materiálu s cieľom vyhnúť sa rizikám šírenia nákaz na zvieratá alebo ľudí.

3.2. Okrem ods. 3.1 písm. b) bodu i) a ii) musia byť v prípade zvierat okrem Suidae a Tayassuidae splnené tieto podmienky:

a) v krajine alebo regióne pôvodu nebol počas aspoň 12 mesiacov zaznamenaný žiaden prípad vezikulárnej stomatitídy ani katarálnej horúčky oviec (vrátane prítomnosti séropozitívnych jedincov) a aspoň počas 12 mesiacov nebolo vykonané očkovanie proti uvedeným nákazám u vnímavých druhov;

b) po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice sa produkty musia prepraviť priamo do podniku určenia a musia sa prijať všetky preventívne opatrenia vrátane bezpečného odstraňovania odpadu, nepoužitého a nadbytočného materiálu s cieľom vyhnúť sa rizikám šírenia nákaz na zvieratá alebo ľudí.

3.3. V tretej krajine ani v regióne pôvodu nebol v prípade Suidae a Tayassuidae zaznamenaný žiaden prípad vezikulárnej choroby ošípaných, klasického moru ošípaných, ani afrického moru ošípaných aspoň počas 12 mesiacov, aspoň počas 12 mesiacov sa nevykonalo očkovanie proti uvedeným nákazám a okrem podmienok stanovených v ods. 3.1 písm. b) bodu i) a ii) je splnená aj jedna z týchto podmienok:

a) v krajine alebo regióne pôvodu nebol počas 12 mesiacov zaznamenaný žiaden prípad vezikulárnej stomatitídy (vrátane prítomnosti séropozitívnych jedincov) a aspoň počas 12 mesiacov nebolo u vnímavých druhov vykonané očkovanie proti uvedenej nákaze;

b) po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 uvedenej smernice sa produkty musia prepraviť priamo do zaregistrovanej prevádzky alebo podniku určenia a musia sa prijať všetky preventívne opatrenia vrátane bezpečného odstraňovania odpadu, nepoužitého a nadbytočného materiálu s cieľom vyhnúť sa rizikám šírenia nákaz na zvieratá alebo ľudí.

4. V prípade krvných produktov na výrobu odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá získaných z hydiny a iných vtáčích druhov musia tieto krvné produkty spĺňať tieto podmienky uvedené pod písm. a) alebo b):

a) produkty sa museli podrobiť jednému z týchto ošetrení, ktorými sa zaručí absencia patogénnych látok nákaz uvedených pod písm. b):

i) tepelné ošetrenie pri teplote 65 °C aspoň počas troch hodín, po ktorom nasledovala kontrola účinnosti;

ii) ožiarenie pri 25 kGy gama lúčmi, po ktorom nasledovala kontrola účinnosti;

iii) tepelné ošetrenie pri minimálnej teplote 70 °C v celej hmote s následnou kontrolou účinnosti;

b) v prípade krvných produktov neošetrených v súlade s písm. a) musia mať produkty pôvod v tretej krajine alebo regióne:

i) ktoré boli bez výskytu pseudomoru hydiny a vysokopatogénnej vtáčej chrípky uvedených v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat, vydanie 2010;

ii) ktoré počas posledných 12 mesiacov nevykonali očkovanie proti vtáčej chrípke;

iii) kde hydina alebo iné vtáčie druhy, z ktorých sú produkty získané, neboli očkované proti pseudomoru hydiny očkovacími látkami pripravenými z východiskového kmeňa pseudomoru hydiny, ktorý preukazuje vyššiu patogenitu ako lentogénne kmene vírusu.

Oddiel 3

Dovoz krvi a krvných produktov z koňovitých

Na dovoz krvi a krvných produktov z koňovitých sa vzťahujú tieto požiadavky:

▼M4

1. Krv musí spĺňať podmienky stanovené v kapitole IV ods. 1 písm. a) prílohy XIII a musí byť odobratá pod veterinárnym dohľadom:

a) na bitúnkoch:

i) schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 alebo

ii) schválených a kontrolovaných príslušným orgánom krajiny odberu, alebo

b) zo živých koňovitých zvierat v zariadeniach schválených a označených číslom veterinárneho schválenia, ktoré sú pod dohľadom príslušného orgánu krajiny odberu na účely odberu krvi z koňovitých zvierat určenej na výrobu krvných produktov na iné účely ako na kŕmenie.

▼B

2. Krvné produkty musia spĺňať podmienky stanovené v prílohe XIII kapitole IV ods. 2.

Okrem toho musia byť krvné produkty uvedené v prílohe XIII kapitole IV odseku 2 písm. b) bode i) vyrobené z krvi odobratej koňovitým, ktoré boli držané počas minimálne troch mesiacov pred dátumom odberu alebo v prípade, že sú mladšie ako tri mesiace, od narodenia, v chovoch pod veterinárnym dohľadom v tretej krajine odberu, ktorá bola počas uvedeného obdobia a v období odberu krvi bez výskytu:

a) afrického moru koní v súlade s článkom 5 ods. 2 podods. 1 písm. a) a b) smernice 2009/156/ES;

b) venezuelskej encefalomyelitídy koní počas obdobia minimálne dvoch rokov;

c) sopľavky:

i) počas obdobia troch rokov alebo

ii) počas obdobia šiestich mesiacov, ak zvieratá nevykazovali klinické príznaky sopľavky (Burkholderia mallei) počas prehliadky po zabití na bitúnku uvedenom v odseku 1 písm. a) vrátane starostlivého vyšetrenia slizníc priedušnice, hrtanu, nosných dutín a sínusov a ich rozvetvenia po rozseknutí hlavy v strednej rovine a vyrezaní nosnej priehradky;

▼M4

d) vezikulárnej stomatitídy počas aspoň šiestich mesiacov v prípade krvných produktov s výnimkou séra a plazmy.

▼B

3. Krvné produkty musia pochádzať z prevádzky alebo podniku, ktorý bol schválený alebo zaregistrovaný príslušným orgánom tretej krajiny.

4. Krv a krvné produkty sa balia a označujú etiketou v súlade s prílohou XIII kapitolou IV ods. 3.

Oddiel 4

Dovoz koží a kožiek kopytníkov

Na dovoz koží a kožiek kopytníkov sa vzťahujú tieto požiadavky:

1. Čerstvé alebo chladené kože a kožky sa môžu dovážať, ak:

a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej v príslušnom stĺpci riadku 4 tabuľky 2 stanovenej v oddiele 1, ktorá, pokiaľ ide o príslušný živočíšny druh,

i) bola počas aspoň 12 mesiacov pred odoslaním bez výskytu všetkých týchto nákaz:

 klasický mor ošípaných,

 africký mor ošípaných a

 mor hovädzieho dobytka a

ii) bola počas aspoň 12 mesiacov pred dátumom vyexpedovania bez výskytu slintačky a krívačky a v ktorej sa počas aspoň 12 mesiacov pred dátumom odoslania nevykonalo žiadne očkovanie proti uvedenej nákaze;

b) boli získané:

i) zo zvierat, ktoré zotrvali na území tretej krajiny pôvodu počas najmenej troch mesiacov pred zabitím alebo od narodenia v prípade zvierat, ktoré majú menej ako tri mesiace;

ii) v prípade surových koží a kožiek z dvojkopytníkov zo zvierat, ktoré pochádzajú z chovov, v ktorých počas predchádzajúcich 30 dní nedošlo k výskytu slintačky a krívačky dní a v okolí ktorých sa do vzdialenosti 10 km počas 30 dní nevyskytol prípad slintačky a krívačky;

iii) v prípade surových koží a kožiek z ošípaných zo zvierat pochádzajúcich z chovov, v ktorých počas predchádzajúcich 30 dní neprepukla vezikulárna choroba ošípaných alebo počas predchádzajúcich 40 dní klasický alebo africký mor ošípaných a v okolí ktorých do vzdialenosti 10 km počas 30 dní nebol zaznamenaný žiaden výskyt uvedených nákaz; alebo

iv) zo zvierat, ktoré počas 24 hodín pred zabitím prešli zdravotnou kontrolou na bitúnku a nejavili žiadne príznaky slintačky a krívačky, moru hovädzieho dobytka, klasického moru ošípaných, afrického moru ošípaných ani vezikulárnej choroby ošípaných a

c) boli podrobené všetkým preventívnym opatreniam s cieľom predísť rekontaminácii patogénnymi látkami.

2. Ošetrené kože a kožky uvedené v prílohe XIII kapitole V bode C.2 sa môžu dovážať bez akýchkoľvek obmedzení.

3. Iné ošetrené kože a kožky sa môžu dovážať, ak:

a) pochádzajú buď:

i) z tretej krajiny alebo v prípade regionalizácie v súlade s právnymi predpismi Únie z časti tretej krajiny nachádzajúcej sa na zozname stanovenom v písm. a) stĺpca s názvom „zoznam tretích krajín“ riadku 5 tabuľky 2 stanovenej v oddiele 1, z ktorej je povolený dovoz čerstvého mäsa príslušných druhov, a sú ošetrené podľa prílohy I ods. 28 písm. a), b) a c);

ii) z tretej krajiny nachádzajúcej sa na zozname stanovenom pod písm. a) príslušného stĺpca riadku 5 tabuľky 2 stanovenej v oddiele 1 a boli ošetrené podľa prílohy I ods. 28 písm. c) alebo d), alebo

iii) z koňovitých alebo prežúvavcov z tretej krajiny nachádzajúcej sa na zozname stanovenom pod písm. b) stĺpca s názvom „zoznam tretích krajín“ riadku 5 tabuľky 2 oddielu 1, a boli ošetrené podľa prílohy I ods. 28 písm. a), b) a c) a po ošetrení boli držané oddelene po dobu aspoň 21 dní, a

b) v prípade solených koží a kožiek prepravovaných loďou boli ošetrené podľa prílohy I ods. 28 písm. b) alebo c) a po ošetrení boli počas prevozu držané oddelene po dobu aspoň štrnásť dní v prípade ošetrenia uvedeného v ods. 28 písm. b) alebo sedem dní v prípade ošetrenia uvedeného v ods. 28 písm. c) pred dovozom a v zdravotnom osvedčení priloženom k zásielke sa nachádza potvrdenie o takomto ošetrení, ako aj o trvaní prevozu.

4. Čerstvé, chladené alebo ošetrené kože a kožky z kopytníkov musia byť dovezené v nádobách/ kontajneroch, cestných vozidlách, železničných vagónoch alebo v baloch zapečatených v rámci zodpovednosti príslušného orgánu tretej krajiny odoslania.

Oddiel 5

Dovoz loveckých trofejí a iných preparátov zo zvierat

Na dovoz loveckých trofejí a iných preparátov zo zvierat sa vzťahujú tieto požiadavky:

1. Lovecké trofeje a iné preparáty zo zvierat, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe XIII kapitole VI bodoch B a C.1 sa môžu dovážať bez obmedzení.

2. Ošetrené lovecké trofeje a iné preparáty z vtákov a kopytníkov, ktoré tvoria výlučne kosti, rohy, kopytá, pazúry, parohy, zuby, kože alebo kožky, môžu byť z tretích krajín dovážané len v prípade, že spĺňajú požiadavky prílohy XIII kapitoly VI bodu C.1 písm. a) a bodu C.2 písm. a), bod i) až iii) a písm. b) bodu i) a ii).

V prípade koží solených namokro alebo nasucho, ktoré sú prepravované loďou, však tieto kože nemusia byť solené 14 dní pred odoslaním, ak budú solené počas 14 dní pred dovozom.

3. Lovecké trofeje a iné preparáty z vtákov a kopytníkov pozostávajúce z celých anatomických častí, ktoré neboli nijako spracované, môžu byť dovážané, ak:

a) pochádzajú zo zvierat s pôvodom v oblasti, na ktorú sa nevzťahujú obmedzenia v dôsledku prítomnosti závažných prenosných nákaz, na ktoré sú zvieratá príslušného druhu vnímavé;

b) boli zabalené bez toto, aby prišli do kontaktu s inými produktmi živočíšneho pôvodu, u ktorých je pravdepodobnosť, že by ich kontaminovali, do samostatných, priehľadných a uzatvorených obalov tak, aby sa zabránilo akejkoľvek následnej kontaminácii.

Oddiel 6

Dovoz ošetreného peria, častí peria a páperia

Ošetrené perie a časti peria a páperie môžu byť dovážané:

a) ak ide o ošetrené dekoračné perie, ošetrené perie, ktoré prevážajú cestujúci na vlastné použitie, alebo ide o zásielky ošetreného peria alebo páperia určeného pre súkromné osoby na iné ako priemyselné účely, alebo

b) ak ich sprevádza obchodný doklad potvrdzujúci, že perie alebo časti peria alebo páperia boli ošetrené prúdom pary alebo inou metódou zabezpečujúcou odstránenie všetkých neprijateľných rizík a bezpečné zabalenie v suchej atmosfére, a

c) ak nie je v obchodnom doklade uvedené, že boli priemyselne prané a ošetrené horúcou parou s teplotou 100 °C v trvaní aspoň 30 minút, odošlú sa na takéto ošetrenie do registrovanej prevádzky alebo podniku.

Oddiel 7

Dovoz kostí a kostných produktov (okrem kostnej múčky), rohov a produktov z rohov (okrem rohovej múčky) a kopýt a produktov z kopýt (okrem kopytnej múčky) určených na iné použitie ako použitie ako kŕmna surovina, organické hnojivá alebo zúrodňovače pôdy

1. Kosti a kostné produkty (okrem kostnej múčky), rohy a produkty z rohov (okrem rohovej múčky) a kopytá a produkty z kopýt (okrem kopytnej múčky) sa môžu dovážať na účely výroby odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca, ak:

a) sú tieto výrobky pred vývozom do Únie vysušené a ak nie sú chladené alebo mrazené;

▼M9

b) sú tieto výrobky prepravené z tretej krajiny pôvodu priamo na hraničnú inšpekčnú stanicu v Únii a ak nie sú preložené v žiadnom prístave ani na mieste mimo Únie;

▼B

c) po kontrolách dokladov stanovených v smernici 97/78/ES sú tieto výrobky prepravené priamo do zaregistrovanej prevádzky alebo podniku určenia.

2. Ku každej zásielke musí byť priložený obchodný doklad opečiatkovaný príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad prevádzkou pôvodu, ktorý obsahuje tieto informácie:

a) tretia krajina pôvodu;

b) názov výrobnej prevádzky alebo výrobného podniku,

c) typ produktu (sušené kosti/produkt zo sušených kostí/sušené rohy/produkty zo sušených rohov/sušené kopytá/produkty zo sušených kopýt) a

d) potvrdenie o tom, že produkt bol:

i) získaný zo zdravých zvierat zabitých na bitúnku,

ii) sušený počas 42 dní pri priemernej teplote aspoň 20 °C,

iii) ohrievaný počas jednej hodiny pri teplote aspoň 80 °C do stredu produktu pred sušením;

iv) spopolňovaný počas jednej hodiny pri teplote aspoň 800 °C pred sušením;

v) podrobený procesu acidifikácie, pri ktorom sa hodnota pH v strede produktu udržala na hodnote menej ako 6 aspoň počas doby jednej hodiny pred sušením, pričom tento produkt nemá byť v žiadnej fáze použitý v potravinách, kŕmnej surovine, organických hnojivách, ani v zúrodňovačoch pôdy.

3. Pri odoslaní do Únie musí byť materiál uložený v zapečatených nádobách/ kontajneroch alebo vozidlách, alebo prevážaný loďou ako voľne ložený.

Ak je prepravovaný v nádobách/ kontajneroch, na nádobách/ kontajneroch a v každom prípade vo všetkých sprievodných dokladoch sa musí uvádzať názov a adresa zaregistrovanej prevádzky alebo podniku určenia.

4. Po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 danej smernice musí byť materiál prepravený priamo do zaregistrovanej prevádzky alebo podniku určenia.

Oddiel 8

Dovoz vedľajších živočíšnych produktov na výrobu krmiva pre zvieratá chované na kožušinu, krmiva pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva pre spoločenské zvieratá a odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá

Vedľajšie živočíšne produkty určené na výrobu krmiva pre zvieratá chované na kožušinu, krmiva pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva pre spoločenské zvieratá a odvodené produkty na použitie mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá sa môžu dovážať v prípade, že:

1. tieto vedľajšie živočíšne produkty boli hlboko zmrazené v podniku pôvodu alebo boli konzervované v súlade s právnymi predpismi Únie tak, aby v čase medzi expedovaním a doručením do prevádzky alebo podniku určenia nemohlo dôjsť k ich skazeniu;

2. sa tieto vedľajšie živočíšne produkty podrobili všetkým preventívnym opatreniam s cieľom predísť kontaminácii patogénnymi látkami;

3. tieto vedľajšie živočíšne produkty boli zabalené v nových obaloch zabraňujúcich akémukoľvek presakovaniu, alebo v obaloch, ktoré boli pred použitím vyčistené a vydezinfikované;

4. po absolvovaní veterinárnych kontrol stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 danej smernice sa tieto vedľajšie živočíšne produkty prepravujú priamo buď:

a) do podniku vyrábajúceho krmivo pre spoločenské zvieratá alebo do registrovanej prevádzky alebo podniku určenia, ktoré poskytli záruku, že vedľajšie živočíšne produkty budú použité len na výrobu produktov, na ktorých výrobu sú registrované príp. schválené, ako je v prípade potreby vymedzené príslušným orgánom, pričom neopustia prevádzku alebo podnik na iný účel ako na účely priameho odstránenia;

b) do prevádzky alebo podniku schválených v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1069/2009;

c) registrovaným užívateľom alebo zberným strediskám, ktoré poskytli záruku, že vedľajšie živočíšne produkty budú použité len na povolený účel, ako v prípade potreby určí príslušný orgán, alebo

d) do prevádzky alebo podniku schválených v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009; a

5.1. v prípade suroviny na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá uvedeného v článku 35 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009:

a) je táto surovina označená v tretej krajine pred vstupom do Únie znakom X pomocou skvapalneného dreveného uhlia alebo aktívneho uhlia, a to na každej vonkajšej strane každého zmrazeného bloku, alebo pri preprave materiálu v paletách, ktoré nie sú rozdelené do oddelených zásielok počas prepravy do cieľového podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, na každej vonkajšej strane každej palety tak, aby označenie pokrývalo minimálne 70 % dĺžky uhlopriečky príslušnej strany zmrazeného bloku a malo šírku aspoň 10 cm;

b) je táto surovina v prípade materiálu, ktorý nie je zmrazený, označená v tretej krajine pred vstupom do Únie nastriekaním skvapalneného dreveného uhlia alebo nanesením práškového aktívneho uhlia tak, aby bolo drvené uhlie na materiáli zreteľne viditeľné;

c) je táto surovina prepravovaná priamo:

i) do cieľového podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá v súlade s odsekom 4 písm. a) alebo

ii) do prevádzky alebo podniku určenia, ktoré boli schválené v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1069/2009, v súlade s týmto oddielom ods. 4 písm. b) a odtiaľ priamo do podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá uvedeného v bode i), ak uvedený podnik určenia:

 nakladá len s materiálom, na ktorý sa vzťahuje tento ods. 5.1, alebo

 nakladá len s materiálom určeným do podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá uvedeného v bode i), a

d) sa s touto surovinou manipuluje za účelom odstránenia označenia stanoveného pod písm. a) a b) len v cieľovom podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá a len bezprostredne pred použitím materiálu na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa na krmivo pre spoločenské zvieratá vyrobené z materiálu kategórie 3 stanovenými v prílohe XIII kapitole II;

5.2. v prípade, že zásielky pozostávajú zo suroviny, ktorá bola ošetrená podľa bodu 5.1, a z inej nespracovanej suroviny, všetky suroviny v zásielke boli označené, ako je stanovené v bode 5.1 písm. a) a b);

5.3. označenie uvedené v bode 5.1 písm. a) a b) a v bode 5.2 zostane viditeľné od odoslania až po doručenie do cieľového podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá;

6. V cieľovom podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá sa surovina na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá uvedeného v článku 35 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009 skladuje pred výrobou, používa a odstraňuje za podmienok schválených príslušným orgánom, vďaka ktorým je v prípade potreby možné vykonať úradné kontroly množstiev prijatého materiálu, materiálu použitého na výrobu a materiálu, ktorý bol odstránený.

Príslušný orgán môže povoliť prevádzkovateľovi podniku na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá skladovať takéto materiály spolu s materiálmi kategórie 3.

Oddiel 9

Dovoz kafilerických tukov na určité účely mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá

Kafilerické tuky, ktoré nie sú určené na výrobu krmiva pre chovné zvieratá, kozmetiky, liekov alebo zdravotníckych pomôcok, sa môžu dovážať, ak:

a) sú získané:

▼M4

i) v prípade materiálov určených na výrobu bionafty alebo oleochemických produktov z vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článkoch 8, 9 a10 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

▼B

ii) v prípade materiálov určených na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy z materiálov kategórie 2 uvedených v písm. c), d) a f) bode i) článku 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo z materiálov kategórie 3 okrem materiálov uvedených v písm. c) a p) článku 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

▼M1

iii) v prípade materiálov určených na výrobu obnoviteľných palív uvedených v bode J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV k tomuto nariadeniu, materiálov kategórie 2 uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a materiálov kategórie 3 uvedených v článku 10 uvedeného nariadenia;

iv) v prípade iných materiálov kategórie 1 uvedených v písm. b), c) a d) článku 8 nariadenia (ES) č. 1069/2009, materiálov kategórie 2 uvedených v písm. c) a d) a písm. f) bode i) článku 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo materiálov kategórie 3 iných ako materiály uvedené v písm. c) a p) článku 10 uvedeného nariadenia;

▼B

b) boli spracované pomocou metódy spracovania 1 (tlaková sterilizácia) alebo v súlade s jednou z iných metód spracovania, ktoré sú uvedené v prílohe IV kapitole III;

c) v prípade tuku získaného z prežúvavcov sa odstránili nerozpustné nečistoty predstavujúce viac ako 0,15 % hmotnosti;

d) boli pred dovezením do Únie označené tak, aby bolo zrejmé, že sa dosiahla požadovaná minimálna homogénna koncentrácia GHT, ako je uvedené v prílohe VIII kapitole V ods. 1 písm. b);

e) po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 danej smernice sa kafilerické tuky prepravujú priamo do zaregistrovanej prevádzky alebo podniku určenia, a to za podmienok, prostredníctvom ktorých sa predíde kontaminácii, a

f) na obale alebo nádobe/ kontajneri je uvedený nápis „NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ ANI ŽIVOČÍŠNU SPOTREBU“.

Oddiel 10

Dovoz tukových derivátov

1. Tukové deriváty sa môžu dovážať, ak je v zdravotnom osvedčení priloženom k zásielke potvrdené:

a) či sú tukové deriváty získané z materiálov kategórie 1, 2 alebo 3;

b) v prípade tukových derivátov vyrobených z materiálov kategórie 2, že tieto produkty:

i) boli vyrobené pomocou metódy, ktorá spĺňa normy aspoň jedného z procesov uvedených v prílohe XIII kapitole XI odseku 1, a

ii) sa používajú len v organických hnojivách alebo zúrodňovačoch pôdy alebo na iné účely mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá, okrem použitia v kozmetike, farmaceutických výrobkoch a zdravotníckych pomôckach;

c) v prípade tukových derivátov vyrobených z materiálu kategórie 1, že tieto produkty sa nesmú použiť v organických hnojivách a zúrodňovačoch pôdy, kozmetike, farmaceutických výrobkoch a zdravotníckych pomôckach; môžu sa však použiť na iné účely mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá.

2. Zdravotné osvedčenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené príslušnému orgánu na hraničnej inšpekčnej stanici na prvom mieste vstupu tovarov do Únie a jeho kópia potom musí sprevádzať zásielku až do jej príchodu do podniku určenia.

3. Po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 danej smernice sa tukové deriváty prepravujú priamo do zaregistrovanej prevádzky alebo podniku určenia.

Oddiel 11

Dovoz fotoželatíny

1. Želatína vyrobená z materiálu obsahujúceho chrbticu z hovädzieho dobytka pozostávajúceho z materiálu kategórie 1 v súlade s článkom 8 písm. b) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorá je určená na použitie vo fotografickom priemysle (fotoželatína), sa môže dovážať, ak táto fotoželatína:

a) pochádza z jedného z podnikov pôvodu uvedených v tabuľke 3,

b) bola vyrobená v súlade s odsekom 6;

c) je dovezená cez jednu z hraničných inšpekčných staníc prvého vstupu do Únie uvedených v tabuľke 3 a

d) je určená na výrobu v schválenom závode fotografického priemyslu uvedenom v tabuľke 3.Tabuľka 3

Dovoz fotoželatíny

Tretia krajina pôvodu

Podniky pôvodu

Členský štát určenia

Hraničná inšpekčná stanica pri prvom vstupe do Únie

Schválené závody fotografického priemyslu

Japonsko

Nitta Gelatin Inc.,2-22 FutamataYao-City, Osaka581-0024 JaponskoJellie Co. Ltd-7-1, Wakabayashi 2-Chome,Wakabayashi-ku,Sendai-City;Miyagi,982 JaponskoNIPPI Inc. Gelatine Division1 Yumizawa-ChoFujinomiya City Shizuoka418-0073 Japonsko

Holandsko

Rotterdam

FujifilmEurope, Oudenstaart 1,5047 TK Tilburg,Holandsko

Nitta Gelatin Inc.,2-22 FutamataYao-City, Osaka581-0024 Japonsko

Spojené kráľovstvo

Liverpool

Felixstowe

Heathrow

Kodak Ltd.Headstone Drive,Harrow, Middlesex,HA4 4TY,Spojené kráľovstvo

Česká republika

Hamburg

FOMA Bohemia spol. s r.o.Jana Krušinky1604501 04 Hradec Králové,Česká republika

Spojené štáty

Eastman Gelatine Corporation,227 Washington Street,Peabody,MA, 01960 USAGelita North America,2445 Port Neal Industrial RoadSergeant Bluff,Iowa, 51054 USA

Spojené kráľovstvo

Liverpool

Felixstowe

Heathrow

Kodak Ltd.Headstone Drive,Harrow, Middlesex,HA4 4TY,Spojené kráľovstvo

Česká republika

Hamburg

FOMA Bohemia spol. s r.o.Jana Krušinky1604501 04 Hradec Králové,Česká republika

2. Po tom, ako sa fotoželatína dostane do členského štátu určenia, sa už s ňou medzi členskými štátmi neobchoduje, ale používa sa len v schválenom závode fotografického priemyslu v tom istom členskom štáte určenia a výlučne na účely výroby v rámci fotografického priemyslu.

3. Po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 danej smernice sa fotoželatína prepravuje priamo do zaregistrovaného cieľového závodu fotografického priemyslu.

4. Prevoz uvedený v ods. 3 sa uskutočňuje vo vozidlách alebo kontajneroch, v ktorých je fotoželatína fyzicky oddelená od akýchkoľvek produktov určených na spotrebu (ako potravina alebo krmivo).

5. Prevádzkovateľ v schválenom závode fotografického priemyslu zabezpečuje, aby boli akékoľvek nadbytky alebo zvyšky fotoželatíny resp. odpad z nej:

a) prevezené za uspokojivých hygienických podmienok vo vozidlách v zapečatených nepriepustných nádobách/ kontajneroch označených nápisom „len na odstránenie“;

b) odstránené v súlade s článkom 12 písm. a) bodom i) nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo vyvezené do tretej krajiny pôvodu v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006.

6. Fotoželatína sa vyrába v súlade s týmito požiadavkami:

a) Fotoželatína sa vyrába len v podnikoch, ktoré nevyrábajú želatínu na účely spotreby (ako potravina alebo krmivo) určenú do Európskej únie a ktoré sú schválené príslušným orgánom príslušnej tretej krajiny.

b) Fotoželatína sa vyrába postupom, ktorým sa zabezpečí, aby bola surovina ošetrená metódou spracovania 1 (tlaková sterilizácia) uvedenou v prílohe IV kapitole III alebo podrobená ošetreniu kyselinou alebo zásadou v trvaní aspoň dva dni, umytá vodou a:

i) po ošetrení kyselinou ošetreniu alkalickým roztokom v trvaní aspoň 20 dní alebo

ii) po ošetrení kyselinou ošetreniu kyslým roztokom v trvaní 10 až 12 hodín.

Potom je nutné upraviť pH a materiál očistiť filtráciou a sterilizovať 4 sekundy pri teplote 138 °C až 140 °C.

c) Následne po procesoch uvedených pod písm. b) môže byť fotoželatína podrobená procesu sušenia a v prípade potreby procesu pulverizácie alebo laminácie.

d) Fotoželatína sa balí do nových obalov, skladuje a prepravuje sa vo vozidle za uspokojivých hygienických podmienok v zapečatených nepriepustných označených nádobách/ kontajneroch.

Ak sa zistí únik materiálu, vozidlo ako aj nádoby/ kontajnery sa pred ďalším použitím dôkladne vyčistia a prekontrolujú.

e) Obaly a balenia s fotoželatínou musia byť označené nápisom „fotoželatína určená len na použitie vo fotografickom priemysle“.

Oddiel 12

Dovoz rohov a produktov z rohov okrem rohovej múčky a kopýt a produktov z kopýt okrem kopytnej múčky určených na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovačov pôdy

Rohy a produkty z rohov okrem rohovej múčky a kopytá a produkty z kopýt okrem kopytnej múčky určené na výrobu organických hnojív a zúrodňovačov pôdy sa môžu dovážať pod podmienkou, že:

1. boli vyprodukované v súlade s prílohou XIII kapitolou XII a

2. sú po veterinárnych kontrolách stanovených v smernici 97/78/ES a v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 4 danej smernice priamo prepravené do schválenej alebo zaregistrovanej prevádzky alebo podniku.

KAPITOLA III

ŠPECIÁLNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA URČITÝCH VZORIEK

Oddiel 1

Vzorky určené na výskum a diagnostiku

Pokiaľ sa vzorky určené na výskum a diagnostiku alebo akékoľvek produkty získané na základe používania uvedených vzoriek neuchovávajú na referenčné účely alebo neexpedujú naspäť do tretej krajiny pôvodu, odstraňujú sa:

a) ako odpad prostredníctvom spálenia;

b) tlakovou sterilizáciou a následným odstránením alebo použitím v súlade s článkami 12 až 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 alebo

c) v súlade s prílohou VI kapitolou I oddielom 1 ods. 4 písm. b) v prípade:

i) množstiev neprekračujúcich 2 000 ml a

ii) ak vzorky alebo odvodené produkty boli vyprodukované a odoslané z tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, uvedených v časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

Oddiel 2

Obchodné vzorky

1. Príslušný orgán môže povoliť dovoz a tranzit obchodných vzoriek za predpokladu, že:

a)