Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1178-20120101

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2010 z 13. decembra 2010 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec (kodifikované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1178/2012-01-01

2010R1178 — SK — 01.01.2012 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2010

z 13. decembra 2010,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 328, 14.12.2010, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1379/2011 z 20. decembra 2011,

  L 343

20

23.12.2011
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2010

z 13. decembra 2010,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec

(kodifikované znenie)EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( 1 ), a najmä na jeho článok 161 ods. 3, článok 170 a článok 192 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 596/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie vývozných licencií v odvetví vajec ( 2 ), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené ( 3 ). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Mali by sa stanoviť osobitné vykonávacie pravidlá pre vývozné licencie v odvetví vajec, ktoré by mali obsahovať najmä ustanovenia na predloženie žiadostí a informácie, ktoré musia byť uvedené v žiadostiach a licenciách okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v nariadení Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (kodifikované znenie) ( 4 ).

(3)

Na účely zaistenia riadnej správy systému by sa mala pevne stanoviť miera zábezpeky pre vývozné licencie v uvedenom systéme. Vzhľadom na riziko špekulácie spočívajúce v systéme v odvetví vajec by vývozné mali byť neprenosné a mali by sa stanoviť presné podmienky, ktoré upravia prístup obchodníkov do uvedeného systému.

(4)

Článok 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007 ustanovuje, že súlad so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzavretých počas Uruguajského kola viacstranných obchodných rokovaní, ktoré sa týkajú objemu vývozu, sa zaistí na základe vývozných licencií. Preto by sa mal stanoviť podrobný plán na podávanie žiadostí a na vydávanie licencií.

(5)

Okrem toho, rozhodnutie, ktoré sa týka žiadostí o vývozné licencie, by sa malo oznámiť iba po období posudzovania. Toto obdobie by malo umožniť Komisii zhodnotiť požadované množstvá, ako aj príslušné výdavky, a ak je to vhodné, prijať osobitné opatrenia uplatniteľné najmä na žiadosti, ktoré sú nevybavené. Je v záujme obchodníkov, aby sa umožnilo stiahnutie žiadosti o licenciu po stanovení koeficientu akceptácie.

(6)

Komisia by mala mať presné informácie, ktoré sa týkajú žiadostí o licencie a použitia vydaných licencií na účely umožnenia vedenia tohto systému. V záujme účinnej správy by členské štáty mali použiť informačné systémy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori ( 5 ).

(7)

V prípade žiadostí týkajúcich sa množstiev, ktoré sa rovnajú alebo sú nižšie ako 25 ton, vývozná licencia by sa mala vydať okamžite, ak to obchodník požaduje. Takéto licencie by sa však mali obmedziť na krátkodobé obchodné transakcie, aby sa zabránilo obchádzaniu mechanizmu ustanoveného v tomto nariadení.

(8)

Na účely zaistenia presného sledovania množstiev, ktoré sa majú vyviezť, by sa mala stanoviť výnimka z pravidiel, pokiaľ ide o tolerancie stanovené v nariadení (ES) č. 376/2008.

(9)

Článok 167 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že pre násadové vajcia sa môžu poskytnúť vývozné náhrady na základe vývoznej licencie ex post. Preto by sa mali pre takýto systém stanoviť vykonávacie pravidlá, aby sa zabezpečila účinná kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z dohôd uzavretých v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola. Zdá sa však, že nie je potrebné požadovať zloženie zábezpeky v prípade licencií požadovaných po vývoze.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Všetky vývozy výrobkov v odvetví vajec, pre ktoré sa požaduje vývozná náhrada, s výnimkou násadových vajec spadajúcich pod ►M1  číselné znaky KN 0407 11 00, 0407 19 11 a 0407 19 19 ◄ , podliehajú predloženiu vývoznej licencie so stanovením náhrady vopred v súlade s ustanoveniami článkov 2 až 8.

Článok 2

1.  Vývozné licencie sú platné 90 dní od ich skutočného dátumu vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008.

2.  Žiadosti o licencie a licencie uvádzajú v oddiele 15 opis výrobku a v oddiele 16 12-miestny číselný znak nomenklatúry poľnohospodárskeho výrobku pre vývozné náhrady.

3.  Kategórie výrobkov uvedené v článku 13 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 376/2008, ako aj miera zábezpeky pre vývozné licencie sú uvedené v prílohe I.

4.  Žiadosti o licencie a licencie musia uvádzať v oddiele 20 aspoň jedno zo znení uvedených v prílohe II.

Článok 3

1.  Žiadosti o vývozné licencie sa môžu podávať na príslušných úradoch od pondelka do piatka každý týždeň.

2.  Žiadateľmi o vývozné licencie sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v čase predloženia žiadostí sú schopné preukázať k spokojnosti príslušných orgánov v členských štátoch, že aktívne vykonávajú obchod v odvetví vajec počas doby minimálne 12 mesiacov. Maloobchodné podniky alebo reštaurácie, ktoré predávajú svoje výrobky konečným spotrebiteľom, nesmú podávať žiadosti.

3.  Vývozné licencie sa vydávajú v stredu nasledujúcu po období uvedenom v odseku 1 za predpokladu, že Komisia odvtedy neprijala žiadne z osobitných opatrení uvedených v odseku 4.

4.  Ak by vydanie vývozných certifikátov viedlo alebo mohlo viesť k prekročeniu výšky rozpočtov, ktoré sú k dispozícii, alebo k vyčerpaniu maximálnych množstiev, ktoré sa môžu vyviezť s povolením počas obdobia, ktoré sa berie do úvahy, so zreteľom na obmedzenia uvedené v článku 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo by neumožnilo zabezpečiť kontinuitu vývozu na zvyšok daného obdobia, Komisia môže:

a) stanoviť jednotné percento prijatia požadovaných množstiev;

b) zamietnuť žiadosti, pre ktoré ešte neboli udelené vývozné certifikáty;

c) pozastaviť predkladanie žiadostí o vývozné certifikáty na obdobie maximálne piatich pracovných dní s možnosťou jeho pozastavenia na dlhší čas, stanovený podľa procedúry uvedenej v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Žiadosti o vývozné certifikáty predložené počas obdobia pozastavenia sú neprijateľné.

Opatrenia uvedené v prvom odseku sa môžu prijať alebo zmeniť a doplniť podľa kategórie produktu a podľa miesta určenia.

5.  Opatrenia uvedené v odseku 4 možno prijať, ak sa žiadosti o vývozný certifikát týkajú množstiev, ktoré prekračujú alebo by mohli prekročiť normálne predajné množstvá pre destináciu, a ak vydanie požadovaných certifikátov nesie riziko špekulácie, konkurenčné napätie medzi operátormi alebo narušenie daných výmen alebo vnútorného trhu.

6.  Tam, kde sa zamietnú alebo znížia požadované množstvá, zábezpeka sa okamžite uvoľní pre všetky množstvá, pre ktoré nebola splnená žiadosť.

7.  Napriek odseku 3 tam, kde sa stanoví jednotné percento akceptácie menej ako 80 %, licencia sa vydá najneskôr do 11. pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení tohto percenta v Úradnom vestníku Európskej únie. Počas 10 pracovných dní po jeho uverejnení podnikateľský subjekt môže:

 stiahnuť svoju žiadosť, v tomto prípade sa okamžite uvoľní zábezpeka,

 alebo požadovať okamžité vydanie licencie, v tom prípade ju príslušný orgán bez meškania vydá, ale nie skôr ako v bežnom dátume vydania pre príslušný týždeň.

8.  Odlišne od odseku 3 môže Komisia stanoviť iný deň ako stredu na vydávanie vývozných licencií, ak nie je možné rešpektovať tento deň.

Článok 4

1.  Pri žiadosti podanej podnikateľským subjektom nepodliehajú žiadosti o licenciu do 25 ton výrobkov žiadnym osobitným opatreniam, ako je uvedené v článku 3 ods. 4, a požadované licencie sa okamžite vydajú.

V takýchto prípadoch napriek článku 2 ods. 1 sa obmedzí doba platnosti povolení na päť pracovných dní od skutočného dňa ich vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 a v kolónke 20 žiadostí o povolenia a v povoleniach sa uvedie jeden z údajov podľa prílohy III.

2.  Komisia môže, ak je to potrebné, pozastaviť uplatňovanie tohto článku.

Článok 5

Vývozné licencie sú neprenosné.

Článok 6

1.  Množstvo vyvezené v rámci tolerancie uvedenej v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008 neposkytuje nárok na vyplatenie náhrady.

2.  V oddiele 22 licencie sa musí uviesť aspoň jedno zo znení uvedených v prílohe IV.

Článok 7

1.  Členské štáty oznámia Komisii každý piatok tieto informácie:

a) žiadosti o vývozné licencie, ako je uvedené v článku 1, podané od pondelka do piatku v ten istý týždeň, uvádzajúc, či spadajú, alebo nespadajú do rozsahu oblasti článku 4;

b) množstvá, na ktoré sa vzťahujú vývozné licencie vydané v predchádzajúcu stredu, nezahŕňajúc tie, ktoré boli okamžite vydané podľa článku 4;

c) množstvá, na ktoré sa vzťahujú stiahnuté žiadosti o vývoznú licenciu podľa článku 3 ods. 7 počas predchádzajúceho týždňa.

2.  Oznámenie o žiadostiach uvedených v odseku 1 písm. a) upresňuje:

a) množstvo výrobku vyjadrené v hmotnosti pre každú kategóriu výrobku uvedenú v článku 2 ods. 3;

b) rozpis podľa miesta určenia množstva pre každú kategóriu v prípade, ak sa miera náhrady mení podľa miesta určenia;

c) mieru uplatniteľnej náhrady;

d) celkovú čiastku náhrady vopred stanovenú v eurách pre každú kategóriu výrobku.

3.  Členské štáty oznámia Komisii mesačne po uplynutí platnosti vývozných licencií nevyužité množstvo vývozných licencií.

Článok 8

1.  Pri násadových vajciach, ktoré patria pod ►M1  číselné znaky KN 0407 11 00, 0407 19 11 a 0407 19 19 ◄ , podnikateľské subjekty vyhlásia v čase splnenia colných formalít pre vývoz, že hodlajú požadovať vývoznú náhradu.

2.  Najneskôr dva pracovné dni po vývoze podnikateľské subjekty podajú na príslušnom orgáne žiadosť o vývoznú licenciu ex post pre vyvezené násadové vajcia. V oddiele 20 žiadosti o licenciu a licencie sa uvedie výraz ex post spolu s colným orgánom, kde boli splnené colné formality, ako aj dátum vývozu v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 ( 6 ).

Odlišne od článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa nevyžaduje žiadna zábezpeka.

3.  Členské štáty oznámia Komisii každý piatok počet požadovaných vývozných licencií ex post alebo oznámia, že neboli podané nijaké žiadosti počas aktuálneho týždňa. V oznámeniach sa tam, kde je to uplatniteľné, uvedú podrobnosti uvedené v článku 7 ods. 2.

4.  Vývozné licencie ex post sa vydávajú každú nasledujúcu stredu za predpokladu, že Komisia po danom vývoze neprijala žiadne z osobitných opatrení uvedených v článku 3 ods. 4. Keď sa takéto opatrenia prijali, uplatňujú sa na už vykonané vývozy.

Táto licencia poskytuje nárok na vyplatenie náhrady uplatniteľnej v deň vývozu v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 612/2009.

5.  Článok 23 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa neuplatňuje na licencie ex post uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku.

Licencie predkladá priamo zainteresovaná strana orgánu zodpovednému za vyplatenie vývozných náhrad. Tento orgán ich prisúdi a opečiatkuje licenciu.

Článok 9

Oznámenia uvedené v tomto nariadení vrátane oznámení uvádzajúcich nulové údaje sa podávajú podľa nariadenia (ES) č. 792/2009.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 596/2004 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA IČíselný znak nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady (1)

Kategória

Výška zábezpeky

(EUR/100 kg čistej hmotnosti netto)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

(2)

(3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4

(1)   Nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1), časť 8.

(2)   Pre miesta určenia uvedené v prílohe V.

(3)   Ostatné miesta určenia.

▼B
PRÍLOHA II

Znenia uvedené v článku 2 ods. 4

v bulharčine

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

v španielčine

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

v češtine

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

v dánčine

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

v nemčine

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

v estónčine

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

v gréčtine

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

v angličtine

:

Regulation (EU) No 1178/2010

vo francúzštine

:

Règlement (UE) no 1178/2010

v taliančine

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

v lotyštine

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

v litovčine

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

v maďarčine

:

1178/2010/EU rendelet

v maltčine

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

v holandčine

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

v poľštine

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

v portugalčine

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

v rumunčine

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

v slovenčine

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

v slovinčine

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

vo fínčine

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

vo švédčine

:

Förordning (EU) nr 1178/2010
PRÍLOHA III

Údaje uvedené v článku 4 ods. 1 druhom pododseku

v bulharčine

:

Лицензия, валидна пет работни дни

v španielčine

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

v češtine

:

Licence platná pět pracovních dní

v dánčine

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

v nemčine

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

v estónčine

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

v gréčtine

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

v angličtine

:

Licence valid for five working days

vo francúzštine

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

v taliančine

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

v lotyštine

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

v litovčine

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

v maďarčine

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

v maltčine

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

v holandčine

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

v poľštine

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

v portugalčine

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

v rumunčine

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

v slovenčine

:

Licencia platí päť pracovných dní

v slovinčine

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

vo fínčine

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

v švédčine

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar
PRÍLOHA IV

Znenia uvedené v článku 6 ods. 2

v bulharčine

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

v španielčine

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

v češtine

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

v dánčine

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

v nemčine

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

v estónčine

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

v gréčtine

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

v angličtine

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)

vo francúzštine

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

v taliančine

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

v lotyštine

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

v litovčine

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

v maďarčine

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

v maltčine

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

v holandčine

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

v poľštine

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

v portugalčine

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

v rumunčine

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

v slovenčine

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

v slovinčine

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

vo fínčine

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

vo švédčine

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
PRÍLOHA V

Bahrain

Egypt

Hongkong

Japonsko

Kuvajt

Malajzia

Omán

Filipíny

Katar

Rusko

Južná Kórea

Taiwan

Thajsko

Spojené arabské emiráty

Jemen
PRÍLOHA VIZrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 596/2004

(Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 33)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1475/2004

(Ú. v. EÚ L 271, 19.8.2004, s. 31)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

Iba článok 14

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2010

(Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2010, s. 13)

Iba článok 2
PRÍLOHA VIITabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 596/2004

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1, 2 a 3

článok 2 ods. 1, 2 a 3

článok 2 ods. 4 úvodné slová

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 4 prvá až jedenásta zarážka

príloha II

článok 3 ods. 1 až 4

článok 3 ods. 1 až 4

článok 3 ods. 4a

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 7

článok 3 ods. 7

článok 3 ods. 8

články 4 a 5

články 4 a 5

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2 úvodné slová

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2 prvá až jedenásta zarážka

príloha IV

články 7 a 8

články 7 a 8

článok 8a

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

príloha I

príloha I

príloha Ia

príloha III

príloha III

príloha V

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha VII( 1 ) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 33.

( 3 ) Pozri prílohu VI.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1.

Top